สรุปรายงานการนิเทศโรงเรียน ปีการศึกษา 2562 ภาคเรียนที่ 2 แยกตามศูนย์พัฒนาวิชาการ 22 ศูนย์

ศูนย์พัฒนาวิชาการท่าโรงโคกปรง

โรงเรียน นิเทศ
ชุมชนบ้านโคกปรง 5
บ้านเขายางโปร่ง 3
บ้านซับอีลุม 2
บ้านซับสวัสดิ์ 1
บ้านน้ำเดือด 3
บ้านท่าโรง 13
บ้านนาไร่เดียว 12
อนุบาลวัดในเรืองศรีวิเชียรบุรี 51
บ้านทุ่งใหญ่ 6
บ้านบุมะกรูด 2
บ้านมาบสมอสามัคคี 1

ศูนย์พัฒนาวิชาการสระประดู่

โรงเรียน นิเทศ
บ้านบึงกระจับ 5
บ้านโคกปรือ 21
บ้านสระประดู่ 5
บ้านพรหมยาม 12
บ้านแก่งหินปูน 70
บ้านเข็มทอง 7
บ้านไร่ตาพุฒ 6

ศูนย์พัฒนาวิชาการพุเตยพุขาม

โรงเรียน นิเทศ
บ้านพุขาม 5
บ้านโคกสง่า 17
บ้านหนองกระทุ่ม 6
บ้านหนองคล้า 8
ชุมชนบ้านพุเตย 39
บ้านตะกุดไผ่ 17
บ้านลำนารวย 37

ศูนย์พัฒนาวิชาการวังใหญ่ภูน้ำหยด

โรงเรียน นิเทศ
บ้านสามัคคีพัฒนา 7
บ้านภูน้ำหยด 5
บ้านรวมทรัพย์ 7
บ้านพรหมประชาสรรค์ 0
บ้านพระที่นั่ง 8
บ้านวังลึก 15
บ้านวังน้อย 30
บ้านวังใหญ่ 4
บ้านดาดอุดม 4
วัลลภานุสรณ์ 5
บ้านไทรทอง 8

ศูนย์พัฒนาวิชาการซับสมบูรณ์ซับน้อย

โรงเรียน นิเทศ
บ้านซับน้อย 5
รัฐประชานุสรณ์ 8
บ้านคลองทราย 38
บ้านฟุบสะแก 5
บ้านซับสมบูรณ์ 30
บ้านโพทะเลประชาสรรค์ 21
บ้านกระทุ่มทองประชาสรรค์ 14
บ้านแสงมณีวิทยา 23

ศูนย์พัฒนาวิชาการบ่อรัง

โรงเรียน นิเทศ
บ้านวังไผ่ 6
บ้านหนองสะแก 35
บ้านหนองบัวขาว 29
บ้านใหม่วิไลวัลย์ 48
บ้านหนองบัวทอง 48
บ้านหนองไม้สอ 16
บ้านบ่อรัง 29
บ้านหนองโป่ง 5

ศูนย์พัฒนาวิชาการน้ำร้อนยางสาว

โรงเรียน นิเทศ
บ้านโคกสำราญ 9
บ้านไทรงาม 14
บ้านคลองบง 2
บ้านถ้ำมงคลชัย 4
บ้านน้ำร้อน 2
บ้านเขาสูงราษฎร์บำรุง 8
บ้านเนินสะอาด 3
บ้านโคกกรวด 23
บ้านซับตะแบก 4
บ้านซับกระโซ่ 5
บ้านน้ำอ้อม 8

ศูนย์พัฒนาวิชาการโคกสะอาดสระกรวดประดู่งาม

โรงเรียน นิเทศ
ชุมชนบ้านโคกสะอาด 6
บ้านซับหินเพลิง 3
บ้านหนองสะแกสี่ 4
บ้านสันติธรรม 10
บ้านด่านไทรสามัคคี 4
บ้านหนองหมู 3
บ้านหนองจอกวังกำแพง 18
บ้านร่องหอยพัฒนา 4
บ้านทุ่งเศรษฐี 33
บ้านวังขาม 5
อนุบาลศรีเทพ(สว่างวัฒนา) 6
บ้านสระกรวด 10
บ้านโคกหิน 6

ศูนย์พัฒนาวิชาการนาสนุ่น

โรงเรียน นิเทศ
บ้านนาสนุ่น 7
บ้านหนองบัว 18
บ้านโคกตะขบ 22
บ้านเนินถาวร 23
บ้านนาน้ำโครม 18
บ้านจัดสรร 30
บ้านแควป่าสัก 9

ศูนย์พัฒนาวิชาการศรีเทพหนองย่างทอย

โรงเรียน นิเทศ
บ้านท่าไม้ทอง 4
บ้านนาตะกุด 7
บ้านศรีเทพน้อย 4
บ้านโคกสะแกลาด 22
บ้านบึงนาจาน 18
บ้านซับน้อยพัฒนา 7
บ้านหนองย่างทอย 15
บ้านโคกรังน้อย 133
บ้านรังย้อย 8
บ้านด่านเจริญชัย 4

ศูนย์พัฒนาวิชาการคลองกระจัง

โรงเรียน นิเทศ
บ้านม่วงชุม 7
บ้านคลองกระจังวังไทร 5
บ้านเขาคลัง 12
บ้านหนองสรวง 55
บ้านเกาะแก้ว 33
บ้านคลองดู่ 9
บ้านวังขอน 6
บ้านนาสวรรค์ 13

ศูนย์พัฒนาวิชาการนาเฉลียงห้วยโป่งยางงาม

โรงเรียน นิเทศ
บ้านหัวโตก 13
บ้านนาเฉลียงใต้ 36
บ้านคลองกรวด 13
บ้าน กม.30 8
บ้านปากตก 11
บ้านวังเหว 19
บ้านนาเฉลียง(เฉลียงทองราษฎร์บำรุง) 33
บ้านห้วยโป่ง-ไผ่ขวาง 44
บ้านปู่จ้าว 12

ศูนย์พัฒนาวิชาการหนองไผ่

โรงเรียน นิเทศ
บ้านพงษ์เพชรอนุสรณ์ 11
อนุบาลหนองไผ่ 112
บ้าน กม.35 10
บ้านคลองยาง 4
บ้านลำพาด 9

ศูนย์พัฒนาวิชาการบ้านโภชน์บัววัฒนา

โรงเรียน นิเทศ
บ้านบัววัฒนา 4
บ้านไร่เหนือ 5
บ้านเนินมะค่า 19
บ้านวังอ่าง 6
บ้านซับวารินทร์ 4
บ้านลำตาเณร 4
ชุมชนบ้านโภชน์ 17
บ้านโคกคงสมโภชน์ 34
บ้านซับชมภู 12
บ้านคลองกะโบน 11
บ้านเนินสวรรค์ 4
บ้านซับเดื่อ 6

ศูนย์พัฒนาวิชาการท่าแดงวังท่าดี

โรงเรียน นิเทศ
บ้านเนินคนธา 6
บ้านท่าสวาย 8
บ้านไร่ขอนยางขวาง 49
บ้านท่าแดง 6
บ้านนาทุ่ง 7
บ้านท่าเยี่ยม 15
บ้านกลาง 25
บ้านวังท่าดี 3

ศูนย์พัฒนาวิชาการวังโลสถ์บ่อไทย

โรงเรียน นิเทศ
บ้านบ่อไทย 68
บ้านตีบใต้ 8
บ้านนาวังแหน 3
บ้านโคกเจริญ 5
บ้านซับกระถินทอง 6
บ้านป่าคาย 4
บ้านวังโบสถ์ 3
บ้านตะกุดงาม 17
บ้านสระหมื่นเชียง 14
บ้านโคกสง่านาข้าวดอ 3
บ้านไทรทอง 4
บ้านคลองตะพานหิน 3

ศูนย์พัฒนาวิชาการท่าด้วง

โรงเรียน นิเทศ
บ้านท่าด้วง 10
บ้านห้วยตลาด 7
บ้านปางยาง 35
บ้านสันเจริญโป่งสะทอน 41
บ้านเฉลียงทอง 12

ศูนย์พัฒนาวิชาการกองทูลเพชรละคร

โรงเรียน นิเทศ
บ้านน้ำเขียว 5
บ้านกองทูล(พิทักษ์ราษฎร์วิทยาคาร) 27
บ้านเนินพัฒนา 6
บ้านเพชรละคร 19
ชุมชนบ้านท่าเสา 8
บ้านสระเกษ 4
บ้านซับตะเคียนทอง 13

ศูนย์พัฒนาวิชาการบึงสามพันหนองแจง

โรงเรียน นิเทศ
บ้านบึงสามพัน 26
บ้านทรัพย์เกษตร 31
บ้านราหุล 9
บ้านคลองตะคร้อ 5
วัดเขาเจริญธรรม 6
บ้านหนองแจง 10
บ้านหนองชุมแสง 31

ศูนย์พัฒนาวิชาการซับสมอทอดซับไม้แดง

โรงเรียน นิเทศ
บ้านซับไม้แดง 33
อนุบาลบึงสามพัน(ซับสมอทอด) 12
บ้านตะกรุดหิน 15

ศูนย์พัฒนาวิชาการวังพิกุลศรีมงคลพญาวัง

โรงเรียน นิเทศ
บ้านวังปลา 0
บ้านซับสำราญเหนือ 5
บ้านพญาวัง 20
บ้านซับสามัคคี 3
บ้านเนินสมบูรณ์ 3
ชุมชนบ้านวังพิกุล 45
บ้านโป่งบุญเจริญ 5
บ้านห้วยทราย 19
บ้านศรีมงคล 3
บ้านพนมเพชร 4
บ้านยางสาว 4

ศูนย์พัฒนาวิชาการกันจุสระแก้ว

โรงเรียน นิเทศ
บ้านกันจุ 11
บ้านลำตะคร้อ 27
บ้านโคกกรวด 18
บ้านซับบอน 3
บ้านหนองพลวง 7
บ้านโคกสะอาด 6
บ้านราษฎร์เจริญ 10
บ้านเขาพลวง 9
บ้านสระแก้ว 8
บ้านวังไลย์ 7
วัดซับบอนวิทยา 2