สรุปรายงานการนิเทศโรงเรียน ปีการศึกษา 2562 ภาคเรียนที่ 2 แยกตามศูนย์พัฒนาวิชาการ 22 ศูนย์

ศูนย์พัฒนาวิชาการท่าโรงโคกปรง

โรงเรียน นิเทศ
ชุมชนบ้านโคกปรง 5
บ้านเขายางโปร่ง 3
บ้านซับอีลุม 2
บ้านซับสวัสดิ์ 1
บ้านน้ำเดือด 5
บ้านท่าโรง 13
บ้านนาไร่เดียว 13
อนุบาลวัดในเรืองศรีวิเชียรบุรี 51
บ้านทุ่งใหญ่ 6
บ้านบุมะกรูด 2
บ้านมาบสมอสามัคคี 3

ศูนย์พัฒนาวิชาการสระประดู่

โรงเรียน นิเทศ
บ้านบึงกระจับ 5
บ้านโคกปรือ 21
บ้านสระประดู่ 5
บ้านพรหมยาม 12
บ้านแก่งหินปูน 70
บ้านเข็มทอง 8
บ้านไร่ตาพุฒ 6

ศูนย์พัฒนาวิชาการพุเตยพุขาม

โรงเรียน นิเทศ
บ้านพุขาม 5
บ้านโคกสง่า 19
บ้านหนองกระทุ่ม 6
บ้านหนองคล้า 9
ชุมชนบ้านพุเตย 39
บ้านตะกุดไผ่ 17
บ้านลำนารวย 39

ศูนย์พัฒนาวิชาการวังใหญ่ภูน้ำหยด

โรงเรียน นิเทศ
บ้านสามัคคีพัฒนา 7
บ้านภูน้ำหยด 5
บ้านรวมทรัพย์ 9
บ้านพรหมประชาสรรค์ 0
บ้านพระที่นั่ง 8
บ้านวังลึก 15
บ้านวังน้อย 31
บ้านวังใหญ่ 5
บ้านดาดอุดม 4
วัลลภานุสรณ์ 6
บ้านไทรทอง 9

ศูนย์พัฒนาวิชาการซับสมบูรณ์ซับน้อย

โรงเรียน นิเทศ
บ้านซับน้อย 7
รัฐประชานุสรณ์ 8
บ้านคลองทราย 40
บ้านฟุบสะแก 5
บ้านซับสมบูรณ์ 30
บ้านโพทะเลประชาสรรค์ 21
บ้านกระทุ่มทองประชาสรรค์ 15
บ้านแสงมณีวิทยา 23

ศูนย์พัฒนาวิชาการบ่อรัง

โรงเรียน นิเทศ
บ้านวังไผ่ 8
บ้านหนองสะแก 46
บ้านหนองบัวขาว 31
บ้านใหม่วิไลวัลย์ 49
บ้านหนองบัวทอง 49
บ้านหนองไม้สอ 17
บ้านบ่อรัง 32
บ้านหนองโป่ง 5

ศูนย์พัฒนาวิชาการน้ำร้อนยางสาว

โรงเรียน นิเทศ
บ้านโคกสำราญ 10
บ้านไทรงาม 14
บ้านคลองบง 2
บ้านถ้ำมงคลชัย 4
บ้านน้ำร้อน 2
บ้านเขาสูงราษฎร์บำรุง 8
บ้านเนินสะอาด 3
บ้านโคกกรวด 23
บ้านซับตะแบก 4
บ้านซับกระโซ่ 7
บ้านน้ำอ้อม 8

ศูนย์พัฒนาวิชาการโคกสะอาดสระกรวดประดู่งาม

โรงเรียน นิเทศ
ชุมชนบ้านโคกสะอาด 6
บ้านซับหินเพลิง 5
บ้านหนองสะแกสี่ 6
บ้านสันติธรรม 10
บ้านด่านไทรสามัคคี 6
บ้านหนองหมู 3
บ้านหนองจอกวังกำแพง 23
บ้านร่องหอยพัฒนา 6
บ้านทุ่งเศรษฐี 43
บ้านวังขาม 5
อนุบาลศรีเทพ(สว่างวัฒนา) 6
บ้านสระกรวด 12
บ้านโคกหิน 8

ศูนย์พัฒนาวิชาการนาสนุ่น

โรงเรียน นิเทศ
บ้านนาสนุ่น 7
บ้านหนองบัว 18
บ้านโคกตะขบ 23
บ้านเนินถาวร 25
บ้านนาน้ำโครม 19
บ้านจัดสรร 30
บ้านแควป่าสัก 10

ศูนย์พัฒนาวิชาการศรีเทพหนองย่างทอย

โรงเรียน นิเทศ
บ้านท่าไม้ทอง 4
บ้านนาตะกุด 7
บ้านศรีเทพน้อย 5
บ้านโคกสะแกลาด 23
บ้านบึงนาจาน 29
บ้านซับน้อยพัฒนา 8
บ้านหนองย่างทอย 15
บ้านโคกรังน้อย 141
บ้านรังย้อย 8
บ้านด่านเจริญชัย 4

ศูนย์พัฒนาวิชาการคลองกระจัง

โรงเรียน นิเทศ
บ้านม่วงชุม 7
บ้านคลองกระจังวังไทร 5
บ้านเขาคลัง 12
บ้านหนองสรวง 58
บ้านเกาะแก้ว 35
บ้านคลองดู่ 9
บ้านวังขอน 6
บ้านนาสวรรค์ 13

ศูนย์พัฒนาวิชาการนาเฉลียงห้วยโป่งยางงาม

โรงเรียน นิเทศ
บ้านหัวโตก 13
บ้านนาเฉลียงใต้ 36
บ้านคลองกรวด 13
บ้าน กม.30 8
บ้านปากตก 11
บ้านวังเหว 19
บ้านนาเฉลียง(เฉลียงทองราษฎร์บำรุง) 33
บ้านห้วยโป่ง-ไผ่ขวาง 45
บ้านปู่จ้าว 12

ศูนย์พัฒนาวิชาการหนองไผ่

โรงเรียน นิเทศ
บ้านพงษ์เพชรอนุสรณ์ 11
อนุบาลหนองไผ่ 115
บ้าน กม.35 10
บ้านคลองยาง 4
บ้านลำพาด 9

ศูนย์พัฒนาวิชาการบ้านโภชน์บัววัฒนา

โรงเรียน นิเทศ
บ้านบัววัฒนา 4
บ้านไร่เหนือ 6
บ้านเนินมะค่า 20
บ้านวังอ่าง 6
บ้านซับวารินทร์ 4
บ้านลำตาเณร 4
ชุมชนบ้านโภชน์ 18
บ้านโคกคงสมโภชน์ 34
บ้านซับชมภู 12
บ้านคลองกะโบน 11
บ้านเนินสวรรค์ 4
บ้านซับเดื่อ 7

ศูนย์พัฒนาวิชาการท่าแดงวังท่าดี

โรงเรียน นิเทศ
บ้านเนินคนธา 7
บ้านท่าสวาย 9
บ้านไร่ขอนยางขวาง 49
บ้านท่าแดง 7
บ้านนาทุ่ง 7
บ้านท่าเยี่ยม 15
บ้านกลาง 25
บ้านวังท่าดี 3

ศูนย์พัฒนาวิชาการวังโลสถ์บ่อไทย

โรงเรียน นิเทศ
บ้านบ่อไทย 68
บ้านตีบใต้ 8
บ้านนาวังแหน 3
บ้านโคกเจริญ 5
บ้านซับกระถินทอง 6
บ้านป่าคาย 4
บ้านวังโบสถ์ 3
บ้านตะกุดงาม 17
บ้านสระหมื่นเชียง 14
บ้านโคกสง่านาข้าวดอ 3
บ้านไทรทอง 6
บ้านคลองตะพานหิน 3

ศูนย์พัฒนาวิชาการท่าด้วง

โรงเรียน นิเทศ
บ้านท่าด้วง 13
บ้านห้วยตลาด 7
บ้านปางยาง 36
บ้านสันเจริญโป่งสะทอน 59
บ้านเฉลียงทอง 12

ศูนย์พัฒนาวิชาการกองทูลเพชรละคร

โรงเรียน นิเทศ
บ้านน้ำเขียว 6
บ้านกองทูล(พิทักษ์ราษฎร์วิทยาคาร) 27
บ้านเนินพัฒนา 6
บ้านเพชรละคร 19
ชุมชนบ้านท่าเสา 9
บ้านสระเกษ 4
บ้านซับตะเคียนทอง 15

ศูนย์พัฒนาวิชาการบึงสามพันหนองแจง

โรงเรียน นิเทศ
บ้านบึงสามพัน 26
บ้านทรัพย์เกษตร 31
บ้านราหุล 10
บ้านคลองตะคร้อ 6
วัดเขาเจริญธรรม 6
บ้านหนองแจง 10
บ้านหนองชุมแสง 31

ศูนย์พัฒนาวิชาการซับสมอทอดซับไม้แดง

โรงเรียน นิเทศ
บ้านซับไม้แดง 33
อนุบาลบึงสามพัน(ซับสมอทอด) 27
บ้านตะกรุดหิน 16

ศูนย์พัฒนาวิชาการวังพิกุลศรีมงคลพญาวัง

โรงเรียน นิเทศ
บ้านวังปลา 0
บ้านซับสำราญเหนือ 5
บ้านพญาวัง 20
บ้านซับสามัคคี 3
บ้านเนินสมบูรณ์ 3
ชุมชนบ้านวังพิกุล 47
บ้านโป่งบุญเจริญ 5
บ้านห้วยทราย 19
บ้านศรีมงคล 3
บ้านพนมเพชร 4
บ้านยางสาว 4

ศูนย์พัฒนาวิชาการกันจุสระแก้ว

โรงเรียน นิเทศ
บ้านกันจุ 11
บ้านลำตะคร้อ 27
บ้านโคกกรวด 18
บ้านซับบอน 3
บ้านหนองพลวง 12
บ้านโคกสะอาด 6
บ้านราษฎร์เจริญ 10
บ้านเขาพลวง 10
บ้านสระแก้ว 9
บ้านวังไลย์ 8
วัดซับบอนวิทยา 2