สรุปรายงานการนิเทศโรงเรียน ปีการศึกษา 2562 ภาคเรียนที่ 2 แยกตามศูนย์พัฒนาวิชาการ 22 ศูนย์

ศูนย์พัฒนาวิชาการท่าโรงโคกปรง

โรงเรียน นิเทศ
ชุมชนบ้านโคกปรง 3
บ้านเขายางโปร่ง 1
บ้านซับอีลุม 2
บ้านซับสวัสดิ์ 1
บ้านน้ำเดือด 2
บ้านท่าโรง 6
บ้านนาไร่เดียว 8
อนุบาลวัดในเรืองศรีวิเชียรบุรี 48
บ้านทุ่งใหญ่ 3
บ้านบุมะกรูด 2
บ้านมาบสมอสามัคคี 0

ศูนย์พัฒนาวิชาการสระประดู่

โรงเรียน นิเทศ
บ้านบึงกระจับ 3
บ้านโคกปรือ 19
บ้านสระประดู่ 3
บ้านพรหมยาม 6
บ้านแก่งหินปูน 43
บ้านเข็มทอง 7
บ้านไร่ตาพุฒ 4

ศูนย์พัฒนาวิชาการพุเตยพุขาม

โรงเรียน นิเทศ
บ้านพุขาม 5
บ้านโคกสง่า 6
บ้านหนองกระทุ่ม 3
บ้านหนองคล้า 2
ชุมชนบ้านพุเตย 39
บ้านตะกุดไผ่ 5
บ้านลำนารวย 22

ศูนย์พัฒนาวิชาการวังใหญ่ภูน้ำหยด

โรงเรียน นิเทศ
บ้านสามัคคีพัฒนา 5
บ้านภูน้ำหยด 3
บ้านรวมทรัพย์ 6
บ้านพรหมประชาสรรค์ 0
บ้านพระที่นั่ง 6
บ้านวังลึก 12
บ้านวังน้อย 20
บ้านวังใหญ่ 4
บ้านดาดอุดม 3
วัลลภานุสรณ์ 3
บ้านไทรทอง 7

ศูนย์พัฒนาวิชาการซับสมบูรณ์ซับน้อย

โรงเรียน นิเทศ
บ้านซับน้อย 4
รัฐประชานุสรณ์ 7
บ้านคลองทราย 11
บ้านฟุบสะแก 3
บ้านซับสมบูรณ์ 16
บ้านโพทะเลประชาสรรค์ 11
บ้านกระทุ่มทองประชาสรรค์ 11
บ้านแสงมณีวิทยา 13

ศูนย์พัฒนาวิชาการบ่อรัง

โรงเรียน นิเทศ
บ้านวังไผ่ 5
บ้านหนองสะแก 19
บ้านหนองบัวขาว 25
บ้านใหม่วิไลวัลย์ 34
บ้านหนองบัวทอง 19
บ้านหนองไม้สอ 16
บ้านบ่อรัง 29
บ้านหนองโป่ง 4

ศูนย์พัฒนาวิชาการน้ำร้อนยางสาว

โรงเรียน นิเทศ
บ้านโคกสำราญ 7
บ้านไทรงาม 7
บ้านคลองบง 2
บ้านถ้ำมงคลชัย 3
บ้านน้ำร้อน 2
บ้านเขาสูงราษฎร์บำรุง 8
บ้านเนินสะอาด 2
บ้านโคกกรวด 11
บ้านซับตะแบก 3
บ้านซับกระโซ่ 2
บ้านน้ำอ้อม 5

ศูนย์พัฒนาวิชาการโคกสะอาดสระกรวดประดู่งาม

โรงเรียน นิเทศ
ชุมชนบ้านโคกสะอาด 6
บ้านซับหินเพลิง 2
บ้านหนองสะแกสี่ 2
บ้านสันติธรรม 4
บ้านด่านไทรสามัคคี 3
บ้านหนองหมู 3
บ้านหนองจอกวังกำแพง 16
บ้านร่องหอยพัฒนา 3
บ้านทุ่งเศรษฐี 24
บ้านวังขาม 2
อนุบาลศรีเทพ(สว่างวัฒนา) 5
บ้านสระกรวด 10
บ้านโคกหิน 3

ศูนย์พัฒนาวิชาการนาสนุ่น

โรงเรียน นิเทศ
บ้านนาสนุ่น 6
บ้านหนองบัว 16
บ้านโคกตะขบ 14
บ้านเนินถาวร 23
บ้านนาน้ำโครม 12
บ้านจัดสรร 12
บ้านแควป่าสัก 8

ศูนย์พัฒนาวิชาการศรีเทพหนองย่างทอย

โรงเรียน นิเทศ
บ้านท่าไม้ทอง 2
บ้านนาตะกุด 1
บ้านศรีเทพน้อย 2
บ้านโคกสะแกลาด 5
บ้านบึงนาจาน 18
บ้านซับน้อยพัฒนา 5
บ้านหนองย่างทอย 12
บ้านโคกรังน้อย 103
บ้านรังย้อย 5
บ้านด่านเจริญชัย 2

ศูนย์พัฒนาวิชาการคลองกระจัง

โรงเรียน นิเทศ
บ้านม่วงชุม 6
บ้านคลองกระจังวังไทร 3
บ้านเขาคลัง 9
บ้านหนองสรวง 50
บ้านเกาะแก้ว 17
บ้านคลองดู่ 8
บ้านวังขอน 5
บ้านนาสวรรค์ 12

ศูนย์พัฒนาวิชาการนาเฉลียงห้วยโป่งยางงาม

โรงเรียน นิเทศ
บ้านหัวโตก 8
บ้านนาเฉลียงใต้ 35
บ้านคลองกรวด 7
บ้าน กม.30 5
บ้านปากตก 9
บ้านวังเหว 10
บ้านนาเฉลียง(เฉลียงทองราษฎร์บำรุง) 17
บ้านห้วยโป่ง-ไผ่ขวาง 23
บ้านปู่จ้าว 4

ศูนย์พัฒนาวิชาการหนองไผ่

โรงเรียน นิเทศ
บ้านพงษ์เพชรอนุสรณ์ 11
อนุบาลหนองไผ่ 62
บ้าน กม.35 10
บ้านคลองยาง 4
บ้านลำพาด 9

ศูนย์พัฒนาวิชาการบ้านโภชน์บัววัฒนา

โรงเรียน นิเทศ
บ้านบัววัฒนา 3
บ้านไร่เหนือ 4
บ้านเนินมะค่า 5
บ้านวังอ่าง 6
บ้านซับวารินทร์ 4
บ้านลำตาเณร 3
ชุมชนบ้านโภชน์ 11
บ้านโคกคงสมโภชน์ 18
บ้านซับชมภู 6
บ้านคลองกะโบน 7
บ้านเนินสวรรค์ 3
บ้านซับเดื่อ 5

ศูนย์พัฒนาวิชาการท่าแดงวังท่าดี

โรงเรียน นิเทศ
บ้านเนินคนธา 6
บ้านท่าสวาย 6
บ้านไร่ขอนยางขวาง 13
บ้านท่าแดง 4
บ้านนาทุ่ง 5
บ้านท่าเยี่ยม 11
บ้านกลาง 10
บ้านวังท่าดี 3

ศูนย์พัฒนาวิชาการวังโลสถ์บ่อไทย

โรงเรียน นิเทศ
บ้านบ่อไทย 62
บ้านตีบใต้ 6
บ้านนาวังแหน 1
บ้านโคกเจริญ 4
บ้านซับกระถินทอง 4
บ้านป่าคาย 3
บ้านวังโบสถ์ 2
บ้านตะกุดงาม 16
บ้านสระหมื่นเชียง 10
บ้านโคกสง่านาข้าวดอ 2
บ้านไทรทอง 3
บ้านคลองตะพานหิน 2

ศูนย์พัฒนาวิชาการท่าด้วง

โรงเรียน นิเทศ
บ้านท่าด้วง 10
บ้านห้วยตลาด 4
บ้านปางยาง 10
บ้านสันเจริญโป่งสะทอน 6
บ้านเฉลียงทอง 7

ศูนย์พัฒนาวิชาการกองทูลเพชรละคร

โรงเรียน นิเทศ
บ้านน้ำเขียว 3
บ้านกองทูล(พิทักษ์ราษฎร์วิทยาคาร) 12
บ้านเนินพัฒนา 5
บ้านเพชรละคร 14
ชุมชนบ้านท่าเสา 4
บ้านสระเกษ 2
บ้านซับตะเคียนทอง 13

ศูนย์พัฒนาวิชาการบึงสามพันหนองแจง

โรงเรียน นิเทศ
บ้านบึงสามพัน 15
บ้านทรัพย์เกษตร 20
บ้านราหุล 5
บ้านคลองตะคร้อ 4
วัดเขาเจริญธรรม 6
บ้านหนองแจง 8
บ้านหนองชุมแสง 28

ศูนย์พัฒนาวิชาการซับสมอทอดซับไม้แดง

โรงเรียน นิเทศ
บ้านซับไม้แดง 25
อนุบาลบึงสามพัน(ซับสมอทอด) 3
บ้านตะกรุดหิน 7

ศูนย์พัฒนาวิชาการวังพิกุลศรีมงคลพญาวัง

โรงเรียน นิเทศ
บ้านวังปลา 0
บ้านซับสำราญเหนือ 4
บ้านพญาวัง 20
บ้านซับสามัคคี 1
บ้านเนินสมบูรณ์ 2
ชุมชนบ้านวังพิกุล 45
บ้านโป่งบุญเจริญ 4
บ้านห้วยทราย 18
บ้านศรีมงคล 2
บ้านพนมเพชร 3
บ้านยางสาว 2

ศูนย์พัฒนาวิชาการกันจุสระแก้ว

โรงเรียน นิเทศ
บ้านกันจุ 6
บ้านลำตะคร้อ 7
บ้านโคกกรวด 0
บ้านซับบอน 1
บ้านหนองพลวง 2
บ้านโคกสะอาด 1
บ้านราษฎร์เจริญ 4
บ้านเขาพลวง 6
บ้านสระแก้ว 4
บ้านวังไลย์ 4