สรุปรายงานการนิเทศโรงเรียน ปีการศึกษา 2562 ภาคเรียนที่ 2 แยกตามศูนย์พัฒนาวิชาการ 22 ศูนย์

ศูนย์พัฒนาวิชาการท่าโรงโคกปรง

โรงเรียน นิเทศ
ชุมชนบ้านโคกปรง 5
บ้านเขายางโปร่ง 2
บ้านซับอีลุม 2
บ้านซับสวัสดิ์ 1
บ้านน้ำเดือด 2
บ้านท่าโรง 11
บ้านนาไร่เดียว 10
อนุบาลวัดในเรืองศรีวิเชียรบุรี 48
บ้านทุ่งใหญ่ 5
บ้านบุมะกรูด 2
บ้านมาบสมอสามัคคี 1

ศูนย์พัฒนาวิชาการสระประดู่

โรงเรียน นิเทศ
บ้านบึงกระจับ 4
บ้านโคกปรือ 19
บ้านสระประดู่ 4
บ้านพรหมยาม 11
บ้านแก่งหินปูน 69
บ้านเข็มทอง 7
บ้านไร่ตาพุฒ 4

ศูนย์พัฒนาวิชาการพุเตยพุขาม

โรงเรียน นิเทศ
บ้านพุขาม 5
บ้านโคกสง่า 16
บ้านหนองกระทุ่ม 4
บ้านหนองคล้า 3
ชุมชนบ้านพุเตย 39
บ้านตะกุดไผ่ 5
บ้านลำนารวย 37

ศูนย์พัฒนาวิชาการวังใหญ่ภูน้ำหยด

โรงเรียน นิเทศ
บ้านสามัคคีพัฒนา 6
บ้านภูน้ำหยด 4
บ้านรวมทรัพย์ 6
บ้านพรหมประชาสรรค์ 0
บ้านพระที่นั่ง 7
บ้านวังลึก 13
บ้านวังน้อย 30
บ้านวังใหญ่ 4
บ้านดาดอุดม 4
วัลลภานุสรณ์ 4
บ้านไทรทอง 8

ศูนย์พัฒนาวิชาการซับสมบูรณ์ซับน้อย

โรงเรียน นิเทศ
บ้านซับน้อย 4
รัฐประชานุสรณ์ 8
บ้านคลองทราย 36
บ้านฟุบสะแก 4
บ้านซับสมบูรณ์ 21
บ้านโพทะเลประชาสรรค์ 21
บ้านกระทุ่มทองประชาสรรค์ 14
บ้านแสงมณีวิทยา 22

ศูนย์พัฒนาวิชาการบ่อรัง

โรงเรียน นิเทศ
บ้านวังไผ่ 6
บ้านหนองสะแก 21
บ้านหนองบัวขาว 28
บ้านใหม่วิไลวัลย์ 34
บ้านหนองบัวทอง 33
บ้านหนองไม้สอ 16
บ้านบ่อรัง 29
บ้านหนองโป่ง 4

ศูนย์พัฒนาวิชาการน้ำร้อนยางสาว

โรงเรียน นิเทศ
บ้านโคกสำราญ 8
บ้านไทรงาม 7
บ้านคลองบง 2
บ้านถ้ำมงคลชัย 4
บ้านน้ำร้อน 2
บ้านเขาสูงราษฎร์บำรุง 8
บ้านเนินสะอาด 2
บ้านโคกกรวด 21
บ้านซับตะแบก 3
บ้านซับกระโซ่ 5
บ้านน้ำอ้อม 7

ศูนย์พัฒนาวิชาการโคกสะอาดสระกรวดประดู่งาม

โรงเรียน นิเทศ
ชุมชนบ้านโคกสะอาด 6
บ้านซับหินเพลิง 2
บ้านหนองสะแกสี่ 3
บ้านสันติธรรม 7
บ้านด่านไทรสามัคคี 4
บ้านหนองหมู 3
บ้านหนองจอกวังกำแพง 17
บ้านร่องหอยพัฒนา 4
บ้านทุ่งเศรษฐี 27
บ้านวังขาม 4
อนุบาลศรีเทพ(สว่างวัฒนา) 5
บ้านสระกรวด 10
บ้านโคกหิน 4

ศูนย์พัฒนาวิชาการนาสนุ่น

โรงเรียน นิเทศ
บ้านนาสนุ่น 7
บ้านหนองบัว 17
บ้านโคกตะขบ 21
บ้านเนินถาวร 23
บ้านนาน้ำโครม 12
บ้านจัดสรร 12
บ้านแควป่าสัก 8

ศูนย์พัฒนาวิชาการศรีเทพหนองย่างทอย

โรงเรียน นิเทศ
บ้านท่าไม้ทอง 3
บ้านนาตะกุด 6
บ้านศรีเทพน้อย 2
บ้านโคกสะแกลาด 21
บ้านบึงนาจาน 18
บ้านซับน้อยพัฒนา 7
บ้านหนองย่างทอย 13
บ้านโคกรังน้อย 132
บ้านรังย้อย 7
บ้านด่านเจริญชัย 4

ศูนย์พัฒนาวิชาการคลองกระจัง

โรงเรียน นิเทศ
บ้านม่วงชุม 7
บ้านคลองกระจังวังไทร 4
บ้านเขาคลัง 10
บ้านหนองสรวง 52
บ้านเกาะแก้ว 23
บ้านคลองดู่ 8
บ้านวังขอน 5
บ้านนาสวรรค์ 13

ศูนย์พัฒนาวิชาการนาเฉลียงห้วยโป่งยางงาม

โรงเรียน นิเทศ
บ้านหัวโตก 11
บ้านนาเฉลียงใต้ 35
บ้านคลองกรวด 12
บ้าน กม.30 5
บ้านปากตก 9
บ้านวังเหว 11
บ้านนาเฉลียง(เฉลียงทองราษฎร์บำรุง) 32
บ้านห้วยโป่ง-ไผ่ขวาง 23
บ้านปู่จ้าว 10

ศูนย์พัฒนาวิชาการหนองไผ่

โรงเรียน นิเทศ
บ้านพงษ์เพชรอนุสรณ์ 11
อนุบาลหนองไผ่ 94
บ้าน กม.35 10
บ้านคลองยาง 4
บ้านลำพาด 9

ศูนย์พัฒนาวิชาการบ้านโภชน์บัววัฒนา

โรงเรียน นิเทศ
บ้านบัววัฒนา 3
บ้านไร่เหนือ 4
บ้านเนินมะค่า 18
บ้านวังอ่าง 6
บ้านซับวารินทร์ 4
บ้านลำตาเณร 3
ชุมชนบ้านโภชน์ 13
บ้านโคกคงสมโภชน์ 33
บ้านซับชมภู 10
บ้านคลองกะโบน 11
บ้านเนินสวรรค์ 3
บ้านซับเดื่อ 5

ศูนย์พัฒนาวิชาการท่าแดงวังท่าดี

โรงเรียน นิเทศ
บ้านเนินคนธา 6
บ้านท่าสวาย 7
บ้านไร่ขอนยางขวาง 42
บ้านท่าแดง 4
บ้านนาทุ่ง 6
บ้านท่าเยี่ยม 13
บ้านกลาง 24
บ้านวังท่าดี 3

ศูนย์พัฒนาวิชาการวังโลสถ์บ่อไทย

โรงเรียน นิเทศ
บ้านบ่อไทย 62
บ้านตีบใต้ 7
บ้านนาวังแหน 2
บ้านโคกเจริญ 4
บ้านซับกระถินทอง 5
บ้านป่าคาย 3
บ้านวังโบสถ์ 3
บ้านตะกุดงาม 16
บ้านสระหมื่นเชียง 10
บ้านโคกสง่านาข้าวดอ 2
บ้านไทรทอง 3
บ้านคลองตะพานหิน 2

ศูนย์พัฒนาวิชาการท่าด้วง

โรงเรียน นิเทศ
บ้านท่าด้วง 10
บ้านห้วยตลาด 5
บ้านปางยาง 34
บ้านสันเจริญโป่งสะทอน 41
บ้านเฉลียงทอง 10

ศูนย์พัฒนาวิชาการกองทูลเพชรละคร

โรงเรียน นิเทศ
บ้านน้ำเขียว 4
บ้านกองทูล(พิทักษ์ราษฎร์วิทยาคาร) 26
บ้านเนินพัฒนา 5
บ้านเพชรละคร 16
ชุมชนบ้านท่าเสา 5
บ้านสระเกษ 3
บ้านซับตะเคียนทอง 13

ศูนย์พัฒนาวิชาการบึงสามพันหนองแจง

โรงเรียน นิเทศ
บ้านบึงสามพัน 25
บ้านทรัพย์เกษตร 29
บ้านราหุล 7
บ้านคลองตะคร้อ 4
วัดเขาเจริญธรรม 5
บ้านหนองแจง 8
บ้านหนองชุมแสง 28

ศูนย์พัฒนาวิชาการซับสมอทอดซับไม้แดง

โรงเรียน นิเทศ
บ้านซับไม้แดง 32
อนุบาลบึงสามพัน(ซับสมอทอด) 3
บ้านตะกรุดหิน 11

ศูนย์พัฒนาวิชาการวังพิกุลศรีมงคลพญาวัง

โรงเรียน นิเทศ
บ้านวังปลา 0
บ้านซับสำราญเหนือ 4
บ้านพญาวัง 20
บ้านซับสามัคคี 1
บ้านเนินสมบูรณ์ 2
ชุมชนบ้านวังพิกุล 45
บ้านโป่งบุญเจริญ 4
บ้านห้วยทราย 18
บ้านศรีมงคล 2
บ้านพนมเพชร 3
บ้านยางสาว 3

ศูนย์พัฒนาวิชาการกันจุสระแก้ว

โรงเรียน นิเทศ
บ้านกันจุ 7
บ้านลำตะคร้อ 24
บ้านโคกกรวด 15
บ้านซับบอน 3
บ้านหนองพลวง 3
บ้านโคกสะอาด 4
บ้านราษฎร์เจริญ 7
บ้านเขาพลวง 7
บ้านสระแก้ว 6
บ้านวังไลย์ 5
วัดซับบอนวิทยา 0