รายงานการนิเทศภายในของโรงเรียน

วันที่ โรงเรียน บันทึกการผู้นิเทศ บันทึกของผู้รับการนิเทศ รับทราบ/ข้อแนะนำ
28 ธันวาคม 2564
ภาคเรียนที่ 2/2563
รร.บ้านจัดสรร
ศพว.นาสนุ่น
หลังจากที่ข้าพเจ้าได้เข้ามานิเทศเมื่อกลางเดือนที่ผ่านมา เรื่องความสะอาดและความปลอดภัยในห้องเรียนขณะนี้ครูได้มีการปรับปรุงเป็นที่เรียบร้อย และในครั้งนี้ข้าพเจ้าได้เข้านิเทศเรื่องการจัดการเรียนการสอน ข้าพเจ้าพบว่าเด็กนักเรียนส่วนหนึ่งระดับชั้นอนุบาลสอง ยังพบปัญหาการจับดินสอที่ผิดวิธีมี การเขียนที่ไม่ถูกต้องข้าพเจ้าจึงขอเสนอแนะให้ครูเน้นนักเรียนในเรื่องดังกล่าวดังนั้นด้วย แนะนำครูจัดทำสื่อและนวัตกรรมต่างๆที่สามารถนำมาใช้ให้นักเรียนสนใจในเรื่องเรียนใช้สื่อมาช่วยในการเรียนผู้เรียนสามารถเข้าใจบทเรียนได้มากยิ่งขึ้น สภาพห้องเรียนมีการจัดใหม่นี้เรียนความรู้ต่างๆมากขึ้น ห้องเรียนสะอาดปลอดภัยและสวยงามเรียบร้อยดี

นายประยูร ภูแข่งหมอก
ผู้อำนวยการโรงเรียน

หลังจากที่ท่านผู้อำนวยการเข้านิเทศห้องเรียนนั้น จากครั้งที่ผ่านมาข้าพเจ้าได้ทำการปรับปรุงเป็นที่เรียบร้อย และในครั้งนี้ได้นิเทศเรื่องการจัดการเรียนการสอน การเรียนในเรื่องของการเขียน การใช้สื่อนวัตกรรมมาบูรณาการในการจัดการเรียนการสอน ตอนนี้ข้าพเจ้าได้ทำตามข้อเสนอแนะของท่านผู้อำนวยการเรียบร้อยแล้ว จัดทำสื่อนวัตกรรมใหม่ ๆ มาช่วยดึงความสนใจของนักเรียนในเวลาเรียนได้เป็นอย่างดี เป็นประโยชน์ที่ดีทั้งครูผู้สอนและนักเรียน

นางสาวศิริลักษณ์ ทองเสริม
ครูผู้ช่วย
20 มกราคม 2564


เรียบร้อยดี

นายประยูร ภูแข่งหมอก
ผู้อำนวยการโรงเรียน
20 มกราคม 2564
16 ธันวาคม 2564
ภาคเรียนที่ 2/2563
รร.บ้านจัดสรร
ศพว.นาสนุ่น
รับรองการบันทึกการนิเทศเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา เรื่องอุปกรณ์ที่เป็นอันตรายต่อนักเรียน และขยะหลังอาคารขนาดนี้ครูได้รับการปรับปรุงเป็นที่เรียบร้อยแล้วและวันนี้เวลา 11:00 น. ข้าพเจ้าได้เข้านิเทศเกี่ยวกับเรื่องของการจัดการเรียนการสอน พบว่านักเรียนส่วนหนึ่งยังอ่านหนังสือไม่คล่อง ข้าพเจ้าจึงเสนอและครูในเรื่องการอ่านและเน้นนักเรียนด้วย และจัดทำสื่อให้เหมาะสมกับนักเรียนที่สามารถนำมาใช้ในการเรียนการสอน ที่นักเรียนเข้าใจในการอ่านมากขึ้น เช่น บัตรคำ บัตรภาพ เป็นต้น

นายประยูร ภูแข่งหมอก
ผู้อำนวยการโรงเรียน

หลังจากที่ผู้อำนวยการโรงเรียนได้เข้านิเทศห้องเรียนจากครั้งที่ผ่านมา ข้าพเจ้าได้ปรับปรุงเรียบร้อยแล้วและวันนี้ผู้อำนวยการโรงเรียนได้นิเทศเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน เน้นการอ่านคล่อง จัดทำสื่อให้เหมาะสมกับนักเรียน ข้าพเจ้าได้ปรับปรุงแก้ไขด้วยการทำสื่อนวัตกรรม มาบูรณาการกับการเรียนการสอน เพื่อดึงดูดความสนใจของนักเรียนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

นางสาวมัญทิตา ชัยมีแรง
ครูอัตราจ้าง
9 กุมภาพันธ์ 2564


17 กุมภาพันธ์ 2564
ภาคเรียนที่ 2/2563
รร.อนุบาลหนองไผ่
ศพว.หนองไผ่
วันที 17 กุมภาพันธ์ 2564 ข้าพเจ้า นางฐิติชญาณ์ ศศิพัชรพงษ์ ได้นิเทศการจัดการเรียนรู้ วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เรื่องการหาพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมด้านขนาน ของนางสาวสรัลชนา จันทวงศ์ นักเรียนมีความสนใจและร่วมกิจกรรมด้วยความกระตือรือร้น มีการใช้สื่ออย่างเหมาะสม คุณครูเอาใจใส่ดูแลนักเรียนในขณะปฏิบัติกิจกรรมเป็นอย่างดี

นางฐิติชญาณ์ ศศิพัชรพงษ์
ครู

ขอขอบคุณคุณครูฐิติชญาณ์ ศศิพัชรพงษ์ สำหรับคำแนะนำค่ะ

นางสาวสรัลชนา จันทวงศ์
ครู
17 กุมภาพันธ์ 2564


17 กุมภาพันธ์ 2564
ภาคเรียนที่ 2/2563
รร.อนุบาลหนองไผ่
ศพว.หนองไผ่
วันที 17 กุมภาพันธ์ 2564 ข้าพเจ้า นางฐิติชญาณ์ ศศิพัชรพงษ์ ได้นิเทศการจัดการเรียนรู้ วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เรื่องการหาพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก ของนางภาวนา ทวีประดิษฐ์ นักเรียนมีความสนใจและตั้งใจปฏิบัติกิจกรรม มีการใช้สื่ออย่างเหมาะสม คุณครูเอาใจใส่ดูแลนักเรียนในขณะปฏิบัติกิจกรรมและตอบข้อซักถามของนักเรียนอย่างใกล้ชิด

นางฐิติชญาณ์ ศศิพัชรพงษ์
ครู

ขอขอบคุณคุณครูฐิติชญาณ์ ศศิพัชรพงษ์ สำหรับคำแนะนำค่ะ

นางภาวนา ทวีประดิษฐ์
ครู
17 กุมภาพันธ์ 2564


17 กุมภาพันธ์ 2564
ภาคเรียนที่ 2/2563
รร.อนุบาลหนองไผ่
ศพว.หนองไผ่
ข้าพเจ้านายสุพัฒน์ ศรีศาสตร์ ได้เข้านิเทศการสอนและตรวจเยี่ยมชั้นเรียน นางสาวสุนิษา สุกใส ชั้นอนุบาลปีที่ 3 คุณครูจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมในด้านการอ่านการเขียน บูรณาการภาษาอังกฤษ โดยมีป้ายคำศัพย์ภาษาอังกฤษประกอบการทำกิจกรรม นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมด้วยความสนุกสนาน และให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรมเป็นอย่างดี

นายสุพัฒน์ ศรีศาสตร์
ผู้อำนวยการโรงเรียน

ขอขอบคุณ นายสุพัฒน์ ศรีศาสตร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ที่มานิเทศการเรียนการสอนและข้อแนะนำต่างๆค่ะ

นางสาวสุนิษา สุกใส
ครู
17 กุมภาพันธ์ 2564


17 กุมภาพันธ์ 2564
ภาคเรียนที่ 2/2563
รร.อนุบาลหนองไผ่
ศพว.หนองไผ่
ข้าพเจ้านายสุพัฒน์ ศรีศาสตร์ ได้เข้านิเทศการสอนและตรวจเยี่ยมชั้นเรียน นางรัชนี สุขคำมีและนางสาวกุลสตรี สกุลหอม ชั้นอนุบาลปีที่ 1 คุณครูจัดกิจกรรมกลางเเจ้ง เป็นกิจกรรมส่งบอลข้ามศรีษะ นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมด้วยความสนุกสนาน และให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรมเป็นอย่างดี

นายสุพัฒน์ ศรีศาสตร์
ผู้อำนวยการโรงเรียน

ขอขอบคุณ นายสุพัฒน์ ศรีศาสตร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ที่มานิเทศการเรียนการสอนและข้อแนะนำต่างๆค่ะ

นางรัชนี สุขคำมี
ครู
17 กุมภาพันธ์ 2564


17 กุมภาพันธ์ 2564
ภาคเรียนที่ 2/2563
รร.อนุบาลหนองไผ่
ศพว.หนองไผ่
ข้าพเจ้านายสุพัฒน์ ศรีศาสตร์ ได้เข้านิเทศการสอนและตรวจเยี่ยมชั้นเรียน นางสาวศิริวรรณ เสากำปัง ชั้นอนุบาลปีที่ 2 คุณครูจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ ในหน่วยการเรียนแรงและพลังงานในชีวิตประจำวัน โดยให้นักเรียนประดิษฐ์กังหันลม นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมด้วยความสนุกสนาน และให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรมเป็นอย่างดี

นายสุพัฒน์ ศรีศาสตร์
ผู้อำนวยการโรงเรียน

ขอขอบคุณ นายสุพัฒน์ ศรีศาสตร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ที่มานิเทศการเรียนการสอนและข้อแนะนำต่างๆค่ะ

นางจามีกร อุปการ์
ครู
17 กุมภาพันธ์ 2564


17 กุมภาพันธ์ 2564
ภาคเรียนที่ 2/2563
รร.อนุบาลหนองไผ่
ศพว.หนองไผ่
วันที 17 กุมภาพันธ์ 2564 ข้าพเจ้า นางสาวสรัลชนา จันทวงศ์ ได้นิเทศการจัดการเรียนรู้ วิชาลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 กิจกรรมฝึกคิดวิเคราะห์และหาความสัมพันธ์ของตัวเลข ของนางฐิติชญาณ์ ศศิพัชรพงษ์ นักเรียนมีความสนใจและตั้งใจปฏิบัติกิจกรรม มีการใช้สื่ออย่างเหมาะสม คุณครูเอาใจใส่ดูแลนักเรียนในขณะปฏิบัติกิจกรรมและตอบข้อซักถามของนักเรียนอย่างใกล้ชิด

นางสาวสรัลชนา จันทวงศ์
ครู

ขอขอบคุณคุณครูสัลชนา จันทวงศ์ สำหรับคำแนะนำค่ะ

นางฐิติชญาณ์ ศศิพัชรพงษ์
ครู
22 กุมภาพันธ์ 2564


11 กุมภาพันธ์ 2564
ภาคเรียนที่ 2/2563
รร.บ้านหนองบัวทอง
ศพว.บ่อรัง
ครูจัดกิจกรรมการสอนได้ดี นักเรียนมีส่วนร่วมในการเรียนการสอน

นายบุญเลิศ ฉิมใจงาม
ผู้อำนวยการโรงเรียน

ขอขอบคุณท่านผู้อำนวยการ ที่ให้คำแนะนำและกำลังใจในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

นายสิรวิชญ์ ตันบุญ
ครูผู้ช่วย
21 กุมภาพันธ์ 2564


รับทราบ / ปฏิบัติการสอนได้ดี

นายบุญเลิศ ฉิมใจงาม
ผู้อำนวยการโรงเรียน
21 กุมภาพันธ์ 2564
11 กุมภาพันธ์ 2564
ภาคเรียนที่ 2/2563
รร.บ้านสระหมื่นเชียง
ศพว.วังโบสถ์บ่อไทย
ข้าพเจ้านายสุเมธ พรมเทศ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสระหมื่นเชียง ได้มาตรวจเยี่ยมชั้นเรียนอนุบาล 3 ชั่วโมงที่ 4 เรื่อง งานสานแสนสวย นักเรียนมีความตั้งใจเรียน และคิดสร้างสรรค์ มีความสนุกสนาน และร่วมกิจกรรมที่ครูจัดให้ นักเรียนมีความรู้ และฝึกปฏิบัติ และนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างดียิ่ง

นายสุเมธ พรมเทศ
ผู้อำนวยการโรงเรียน

จากที่ได้รับการนิเทศชั้นอนุบาล 3 หน่วย งานสานแสนสวย โดยมีนักเรียนอนุบาล3=6คน จากการจัดกิจกรรมเป็นการฝึกกล้ามเนื้อมือ ประสานสัมผัสกับสายตา และเด็กได้ฝึกทักษะในการคิด การสังเกต และการแก้ปัญหาในการทำงาน เป็นการฝึกสมาธิในการทำงานได้ดีมาก พร้อมนำเสนอผลงานของตนเอง เด็กๆสนุกสนานในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้

นางศุฐิษา สอนศิลป์
พนักงานราชการ
11 กุมภาพันธ์ 2564


10 กุมภาพันธ์ 2564
ภาคเรียนที่ 2/2563
รร.บ้านหนองบัวทอง
ศพว.บ่อรัง
จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด สามารถควบคุมชั้นเรียนได้ดี ควรเพิ่มสื่อ นวัตกรรม เพื่อให้ผู้เรียนมีผลงานเป็นของตนเอง

นายบุญเลิศ ฉิมใจงาม
ผู้อำนวยการโรงเรียน

ขอขอบคุณท่านผู้อำนวยการที่ให้คำแนะนำในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนครั้งนี้ ข้าพเจ้าจะนำคำแนะนำไปปรับปรุงพัฒนาในการจัดการเรียนการสอนครั้งต่อไปให้ดียิ่งขึ้น

นายอนุสรณ์ สมตน
ครู
21 กุมภาพันธ์ 2564


รับทราบ / ครูปฏิบัติการสอนโดยเพิ่มสื่อนวัตกรรมที่มีความหลากหลาย

นายบุญเลิศ ฉิมใจงาม
ผู้อำนวยการโรงเรียน
21 กุมภาพันธ์ 2564
9 กุมภาพันธ์ 2564
ภาคเรียนที่ 2/2563
รร.บ้านหนองบัวทอง
ศพว.บ่อรัง
ครูผู้สอนจัดการเรียนการสอนโดยให้เด็กได้ทำงานแบบร่วมมือกัน (cooperative learning)และตรงตามจุดประสงค์ของการเรียนรู้แต่ยังนำสื่อเทคโนโลยีมาใช้ได้ไม่เต็มที่

นายบุญเลิศ ฉิมใจงาม
ผู้อำนวยการโรงเรียน

ขอบคุณท่านผู้อำนวยการที่ได้ให้คำแนะนำ ส่งเสริมให้กำลังใจ ให้ผู้รับการนิเทศได้มีกำลังใจในการจัดการเรียนการสอนต่อไป

นางสาวชรินรัตน์ สีงาม
ครูผู้ช่วย
21 กุมภาพันธ์ 2564


รับทราบ ปฏิบัติได้ดี

นายบุญเลิศ ฉิมใจงาม
ผู้อำนวยการโรงเรียน
21 กุมภาพันธ์ 2564
9 กุมภาพันธ์ 2564
ภาคเรียนที่ 2/2563
รร.บ้านสระหมื่นเชียง
ศพว.วังโบสถ์บ่อไทย
ตามที่ข้าพเจ้านายสุเมธ พรมเทศ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสระหมื่นเชียง ได้มาตรวจเยี่ยมชั้นเรียนประถมศึกษาปีที่1-2 ชั่วโมงที่ 4 เรื่อง กลางวันและกลางคืน นักเรียนมีความตั้งใจเรียน มีความสนุกสนาน และร่วมกิจกรรมที่ครูจัดให้ นักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับ กลางวันและกลางคืน และนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างดียิ่ง

นายสุเมธ พรมเทศ
ผู้อำนวยการโรงเรียน

จากการที่ได้รับการนิเทศ ในภายวิชา สังคมศึกษา เรื่อง กลาวัน กลางคืน ชั้นประถมศึกษาปี่ที่ 1 จำนวนนักเรียน 7 คน นักเรียนทุกคนมีความสนใจและร่วมทำกิจกรรมในการเรียนเป็นอย่างดีทำให้นักเรียนเข้าใจเนื้อหาและจดบันทึกเนื้อหาลงสมุดได้ถูกต้องทุกคน

นางสาวอรพิณ ศักดิ์วณิชดำรง
ครู
10 กุมภาพันธ์ 2564


8 กุมภาพันธ์ 2564
ภาคเรียนที่ 2/2563
รร.บ้านหนองบัวทอง
ศพว.บ่อรัง
ครูจัดการเรียนการสอนได้เหมาะสมและสอดคล้องกับตัวชี้วัด แต่ควรเพิ่มเทคโนโลยีใหม่ๆในการจัดการเรียนการสอน

นายบุญเลิศ ฉิมใจงาม
ผู้อำนวยการโรงเรียน

ขอขอบพระคุณท่านผู้อำนวยการที่ได้ให้คำแนะนำและกำลังใจในการจัดการเรียนการสอน

นางสาวกานต์รวี สารไชย
ครู
21 กุมภาพันธ์ 2564


รับทราบ ปฏิบัติหน้าที่ได้ดี

นายบุญเลิศ ฉิมใจงาม
ผู้อำนวยการโรงเรียน
21 กุมภาพันธ์ 2564
5 กุมภาพันธ์ 2564
ภาคเรียนที่ 2/2563
รร.บ้านหนองบัวทอง
ศพว.บ่อรัง
ครูจัดกิจกรรมการสอนเรื่องระยะห่างระหว่างเส้นขนานได้สอดคล้องกับตัวชี้วัดและจุดประสงค์การเรียนรู้แต่ควรเพิ่มสื่อที่เป็นเทคโนโลยีให้มากขึ้น

นายบุญเลิศ ฉิมใจงาม
ผู้อำนวยการโรงเรียน

ข้าพเจ้าขอขอบคุณท่านผู้อำนวยการ ที่ได้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนพร้อมทั้งให้ขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานต่อไป

นายเอกรินทร์ เกษร
ครูผู้ช่วย
21 กุมภาพันธ์ 2564


รับทราบ / ปฏิบัติตามคำแนะนำได้ดี

นายบุญเลิศ ฉิมใจงาม
ผู้อำนวยการโรงเรียน
21 กุมภาพันธ์ 2564
5 กุมภาพันธ์ 2564
ภาคเรียนที่ 2/2563
รร.อนุบาลบึงสามพัน(ซับสมอทอด)
ศพว.ซับสมอทอดซับไม้แดง
ข้าพเจ้า นางลักษณียา วงศ์สมบัติ รองผู้อำนวยการโรงเรียนได้เข้านิเทศการเรียนการสอน นางสาวแพรว ทองแกมนาก ในรายวิชาคณิตศาตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เรื่องการหารที่มีจำนวน 4 หลัก มีแผนการจัดการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบสาธิตให้นักเรียนมีความเข้าใจในเรื่องการหาร จากนั้นมีการประเมินโดยการทำแบบทดสอบการหาร ในนักเรียนที่มีปัญหาหรือไม่เข้าใจคุณครูจะมีการทบทวนให้เป็นรายบุคคล

นางลักษณียา วงศ์สมบัติ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน

5 กุมภาพันธ์ 2564
ภาคเรียนที่ 2/2563
รร.อนุบาลบึงสามพัน(ซับสมอทอด)
ศพว.ซับสมอทอดซับไม้แดง
ข้าพเจ้านางลักษณียา วงศ์สมบัติ ได้เข้านิเทศการจัดการเรียนการสอน นางสาวขวัญจิต ชาติป่าสัก ในรายวิชา ภาษาต่างประเทศ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ในเรื่อง I like และ I don't like ครูใส่สื่อเทคโนโลยีในการสอนโดยให้ดูผลไม้ต่าง ว่ามีผลไม้ชนิดไหนที่นักเรียนชอบ และนักเรียน ไม่ชอบ จะบอกเป็นภาษาอังกฤษว่าอย่างไร จากนั้นให้นักเรียนทำกิจกรรมโดยตัดผลไม้ที่ชอบในช่อง I like และผลไม้ที่ไม่ชอบในI don't like เด็กสนุกในกิจกรรมการระบายสีผลไม้

นางลักษณียา วงศ์สมบัติ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน

4 กุมภาพันธ์ 2564
ภาคเรียนที่ 2/2563
รร.บ้านหนองบัวทอง
ศพว.บ่อรัง
ครูผู้สอนสามารถจัดการเรียนการสอนเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดการเรียนรู้มีการทดลองและให้นักเรียนลงมือปฎิบัติจริงพร้อมทั้งให้นักเรียนแสดงความคิดเห็นเชื่อมโยงไปใช้ในชีวิตประจำวัน

นายบุญเลิศ ฉิมใจงาม
ผู้อำนวยการโรงเรียน

ขอบคุณผู้มานิเทศให้คำแนะนำและให้กำลังในการปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการเรียนการสอน

นายเอ็ม อยู่สุข
ครู
21 กุมภาพันธ์ 2564


รับทราบ/ ปฏิบัติการสอนได้ดี

นายบุญเลิศ ฉิมใจงาม
ผู้อำนวยการโรงเรียน
21 กุมภาพันธ์ 2564
4 กุมภาพันธ์ 2564
ภาคเรียนที่ 2/2563
รร.บ้านหนองบัวทอง
ศพว.บ่อรัง
ครูผู้สอนสามารถจัดการเรียนการสอนเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดการเรียนรู้มีการทดลองและให้นักเรียนลงมือปฎิบัติจริงพร้อมทั้งให้นักเรียนแสดงความคิดเห็นเชื่อมโยงไปใช้ในชีวิตประจำวัน

นายบุญเลิศ ฉิมใจงาม
ผู้อำนวยการโรงเรียน

ขอบคุณผู้มานิเทศให้คำแนะนำและให้กำลังในการปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการเรียนการสอน

นายเอ็ม อยู่สุข
ครู
21 กุมภาพันธ์ 2564


รับทราบ / ปฏิบัติการสอนได้ดี

นายบุญเลิศ ฉิมใจงาม
ผู้อำนวยการโรงเรียน
21 กุมภาพันธ์ 2564
4 กุมภาพันธ์ 2564
ภาคเรียนที่ 2/2563
รร.อนุบาลบึงสามพัน(ซับสมอทอด)
ศพว.ซับสมอทอดซับไม้แดง
ข้าพเจ้านางลักษณียา วงศ์สมบัติ รองผู้อำนวยการโรงเรียน ได้เข้านิเทศการเรียนการสอน นางวัชรี ทองปอ ในระดับชั้นอนุบาล 3 ในการแผนการจัดการเรียนรู้หน่วย ขนาดรูปร่าง รูปทรง การจัดการเรียนการสอนได้มีสื่อต่าง ๆ ให้เด็กได้ทำความเข้าใจ ในรูปสามเหลี่ยม สี่เหลี่ยม วงกลม และให้เด็กได้ร่วมสนุกจากกิจกรรมร้องเพลง หารูปทรงต่าง ๆ จากนั้นเด็กได้เล่นกิจกรรมการต่อบล็อกไม้รูปทรงต่าง และระบายสีใบงานรูปทรงต่าง เด็กมีความสุขจากการจัดกิจกรรมและได้ความรู้เรื่อง ขนาดรูปร่าง รูปทรง

นางลักษณียา วงศ์สมบัติ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน

4 กุมภาพันธ์ 2564
ภาคเรียนที่ 2/2563
รร.อนุบาลบึงสามพัน(ซับสมอทอด)
ศพว.ซับสมอทอดซับไม้แดง
ข้าพเจ้านางลักษณียา วงศ์สมบัติ รองผู้อำนวยการโรงเรียน ได้เข้านิเทศการเรียนการสอน นางเพ็ญศรี ประจันตะเสน ในรายวิชา ภาษาไทยชั้นระดับประถมศึกษาปีที่ 5 ในหน่วยการเรียนการสอนเรื่อง คำย่อ การจัดการเรียนการสอนได้นำเทคโนโลยีมาใช้ในการให้ดูคลิปคำย่อ และกระตุ้นการเรียนรู้การการมีส่วนร่วมของนักเรียนโดยผ่านกิจกรรมเกมส์ มีการวัดผลประเมินผลโดยมีแบบฝึก นักเรียนมีความสุขและมีความเข้าใจเรื่องการจัดการเรียนเรื่องคำย่อ

นางลักษณียา วงศ์สมบัติ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน

3 กุมภาพันธ์ 2564
ภาคเรียนที่ 2/2563
รร.บ้านหนองบัวทอง
ศพว.บ่อรัง
จัดการเรียนการสอนได้ตรงตามแผนการเรียนรู้

นายบุญเลิศ ฉิมใจงาม
ผู้อำนวยการโรงเรียน

ขอขอบพระคุณท่านผู้อำนวยการบุญเลิศที่ให้คำแนะนำในการจัดการเรียนการสอน และจะนำไปพัฒนาปรับปรุงต่อไป

นายสิชล ดำเสนา
ครู
21 กุมภาพันธ์ 2564


รับทราบการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน

นายบุญเลิศ ฉิมใจงาม
ผู้อำนวยการโรงเรียน
21 กุมภาพันธ์ 2564
3 กุมภาพันธ์ 2564
ภาคเรียนที่ 2/2563
รร.บ้านจัดสรร
ศพว.นาสนุ่น
วันนี้เวลา 14:00 น. ข้าพเจ้าได้เข้านิเทศห้องเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนของรายวิชาภาษาอังกฤษ พบว่าการอ่านภาษาอังกฤษยังไม่คล่องเท่าที่ควร ข้าพเจ้าแนะนำว่าต้องให้นักเรียนฝึกอ่านบ่อยบ่อยและเพิ่มเติมคำศัพท์อื่นๆด้วย

นายประยูร ภูแข่งหมอก
ผู้อำนวยการโรงเรียน

3 กุมภาพันธ์ 2564
ภาคเรียนที่ 2/2563
รร.อนุบาลหนองไผ่
ศพว.หนองไผ่
ข้าพเจ้านางมนัสนันท์ โยธาธรรม รองผู้อำนวยการโรงเรียน ได้เข้านิเทศการสอนและตรวจเยี่ยมชั้นเรียน นางอัญชลี ศรีบุรินทร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 คุณครูได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนดี นักเรียนตั้งใจปฏิบัติกิจกรรม ให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรมเป็นอย่างดี พร้อมด้วยได้จัดบรรยากาศและสื่อต่างๆได้อย่างเหมาะสมกับผู้เรียน

นางมนัสนันท์ โยธาธรรม
รองผู้อำนวยการโรงเรียน

ขอขอบคุณ นางมนัสนันท์ โยธาธรรม รองผู้อำนวยการโรงเรียน ที่มานิเทศการเรียนการสอนและข้อแนะนำต่างๆค่ะ

นางอัญชลี ศรีบุรินทร์
ครู
11 กุมภาพันธ์ 2564


3 กุมภาพันธ์ 2564
ภาคเรียนที่ 2/2563
รร.อนุบาลหนองไผ่
ศพว.หนองไผ่
ข้าพเจ้านางมนัสนันท์ โยธาธรรม รองผู้อำนวยการโรงเรียน ได้เข้านิเทศการสอนและตรวจเยี่ยมชั้นเรียน นางจิราพร พรหมภักดี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 คุณครูได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนดี นักเรียนตั้งใจปฏิบัติกิจกรรม ให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรมเป็นอย่างดี พร้อมด้วยได้จัดบรรยากาศและสื่อต่างๆได้อย่างเหมาะสมกับผู้เรียน

นางมนัสนันท์ โยธาธรรม
รองผู้อำนวยการโรงเรียน

ขอขอบคุณ นางมนัสนันท์ โยธาธรรม รองผู้อำนวยการโรงเรียน ที่มานิเทศการเรียนการสอนและข้อแนะนำต่างๆค่ะ

นางจิราพร พรหมภักดี
ครู
11 กุมภาพันธ์ 2564


3 กุมภาพันธ์ 2564
ภาคเรียนที่ 2/2563
รร.อนุบาลหนองไผ่
ศพว.หนองไผ่
ข้าพเจ้านางมนัสนันท์ โยธาธรรม รองผู้อำนวยการโรงเรียน ได้เข้านิเทศการสอนและตรวจเยี่ยมชั้นเรียน นางเนตรนภา จงใจมั่น ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 คุณครูได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนดี นักเรียนตั้งใจปฏิบัติกิจกรรม ให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรมเป็นอย่างดี พร้อมด้วยได้จัดบรรยากาศและสื่อต่างๆได้อย่างเหมาะสมกับผู้เรียน

นางมนัสนันท์ โยธาธรรม
รองผู้อำนวยการโรงเรียน

ขอขอบคุณ นางมนัสนันท์ โยธาธรรม รองผู้อำนวยการโรงเรียน ที่มานิเทศการเรียนการสอนและข้อแนะนำต่างๆค่ะ

นางเนตรนภา จงใจมั่น
ครู
11 กุมภาพันธ์ 2564


3 กุมภาพันธ์ 2564
ภาคเรียนที่ 2/2563
รร.อนุบาลหนองไผ่
ศพว.หนองไผ่
ข้าพเจ้านางมนัสนันท์ โยธาธรรม รองผู้อำนวยการโรงเรียน ได้เข้านิเทศการสอนและตรวจเยี่ยมชั้นเรียน นางสาวชณุตธิดา บัวเทศ คุณครูได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนดี นักเรียนตั้งใจปฏิบัติกิจกรรม ให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรมเป็นอย่างดี

นางมนัสนันท์ โยธาธรรม
รองผู้อำนวยการโรงเรียน

ขอขอบคุณ นางมนัสนันท์ โยธาธรรม รองผู้อำนวยการโรงเรียน ที่มานิเทศการเรียนการสอนและข้อแนะนำต่างๆค่ะ

นางสาวชณุตธิดา บัวเทศ
ครู
11 กุมภาพันธ์ 2564


3 กุมภาพันธ์ 2564
ภาคเรียนที่ 2/2563
รร.บ้านห้วยโป่ง-ไผ่ขวาง
ศพว.นาเฉลียงห้วยโป่งยามงาม
วันนี้ข้าพเจ้า นางนพิชชญา จันทะสงคราม ตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยโป่ง-ไผ่ขวาง ได้มานิเทศการจัดการเรียนการสอนครัี้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ของ ว่าที่ร้อยตรีณัฐ มีแสง ตำแหน่ง ครู ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1 พบว่า ครูมีแผนการจัดการเรียนรู้ มีเอกสารการวัดและเมินผล ครูใช้สื่อ ICT ในการสอน นักเรียนสนใจเรียนดี มีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ มีมุมประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ นักเรียนกล้าแสดงออก มีป้ายชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ มีมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 นักเรียนสวมหน้ากากอนามัย มีเจลแอลกอฮอล์ให้นักเรียนล้างมือเมื่อเข้าออกห้องเรียน ควรจัดแสดงผลงานนักเรียนให้เป้นปัจจุบัน และปรับปรุงมุมประสบการณ์เพิ่มเติมให้น่าสนใจยิ่งขึ้น

นางนพิชชญา จันทะสงคราม
รองผู้อำนวยการโรงเรียน

รับทราบ และจะนำคำแนะนำจากการนิเทศไปปรับใช้กับการเรียนการสอนต่อไป

ว่าที่ ร.ต.ณัฐ มีแสง
ครู
15 กุมภาพันธ์ 2564


ทราบ ขอเป็นกำลังใจในการพัฒนาการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผู้เรียนต่อไป

นางนพิชชญา จันทะสงคราม
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
16 กุมภาพันธ์ 2564
3 กุมภาพันธ์ 2564
ภาคเรียนที่ 2/2563
รร.อนุบาลบึงสามพัน(ซับสมอทอด)
ศพว.ซับสมอทอดซับไม้แดง
ข้าพเจ้านางลักษณียา วงศ์ศมบัติ รองผู้อำนวยการโรงเรียน ได้ทำการนิเทศนางลักขณาภรณ์ โตแย้ม ในรายวิชา ภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 มีการจัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรเรียนการสอน มีการทบทวนความรู้ในการเรียนโดยการเขียนตามคำบอก มีการจัดกิจกรรมในเด็กมีส่วนร่วมโดยให้อ่านคำที่ได้เขียน เด็ก ๆ ได้มีส่วนร่วมและได้มีการฝึกการคัดลายมือสวยจากการเขียนตามคำบอก เด็กในชั้นเรียนลายมือสวย

นางลักษณียา วงศ์สมบัติ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน

2 กุมภาพันธ์ 2564
ภาคเรียนที่ 2/2563
รร.บ้านหนองบัวทอง
ศพว.บ่อรัง
ครูจัดการเรียนการสอนได้ตามจุดประสงค์การเรียนรู้ แต่ควรเพิ่มสื่อการสอนให้มากขึ้น

นายบุญเลิศ ฉิมใจงาม
ผู้อำนวยการโรงเรียน

ขอบคุณผู้อำนวยการที่ให้คำแนะนำ และจะนำไปพัฒนาตนเอง

นายรัชยันต์ กาญจนวณิชย์
ครูผู้ช่วย
21 กุมภาพันธ์ 2564


รับทราบการปฏิติงานตามคำแนะนำได้ดี

นายบุญเลิศ ฉิมใจงาม
ผู้อำนวยการโรงเรียน
21 กุมภาพันธ์ 2564
2 กุมภาพันธ์ 2564
ภาคเรียนที่ 2/2563
รร.บ้านห้วยโป่ง-ไผ่ขวาง
ศพว.นาเฉลียงห้วยโป่งยามงาม
วันนี้ข้าพเจ้า นางนพิชชญา จันทะสงคราม ตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยโป่ง-ไผ่ขวาง ได้มานิเทศการจัดการเรียนการสอนครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ของ นางสาวสุนิสา พรหมบุญแก้ว ตำแหน่งครู สอนประจำชั้นอนุบาล 3 พบว่า ครูมีแผนการจัดการเรียนรู้ มีเอกสารการวัดและเมินผล มีสื่อการสอน มีการฝึกอ่าน เขียน คัดลายมือ นักเรียนสามารถปฏิบัติตามคำสั่งและกิจกรรมที่ครูมอบหมายให้ได้ แต่งกายสะอาด เป็นระเบียบ ห้องเรียนสะอาด สวยงาม มีมุมประสบการณ์หลากหลาย นักเรียนกล้าแสดงออก มีป้ายชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ครบสวยงาม มีมุมจัดแสดงผลงานนักเรียน จัดบรรยากาศในห้องเรียนเอื้อต่อการเรียนรู้ มีมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 นักเรียนสวมหน้ากากอนามัย มีเจลแอลกอฮอล์ให้นักเรียนล้างมือเมื่อเข้าออกห้องเรียน ควรจัดป้ายนิเทศให้ใหม่น่าสนใจและจัดมุมประสบการณ์ให้หลากหลายยิ่งขึ้น

นางนพิชชญา จันทะสงคราม
รองผู้อำนวยการโรงเรียน

รับทราบ และจะนำคำแนะนำไปปฏิบัติ

นางสาวสุนิสา พรหมบุญแก้ว
ครู
16 กุมภาพันธ์ 2564


ทราบ ขอเป็นกำลังใจในการพัฒนาการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผู้เรียนต่อไป

นางนพิชชญา จันทะสงคราม
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
16 กุมภาพันธ์ 2564
2 กุมภาพันธ์ 2564
ภาคเรียนที่ 2/2563
รร.บ้านห้วยโป่ง-ไผ่ขวาง
ศพว.นาเฉลียงห้วยโป่งยามงาม
วันนี้ข้าพเจ้า นางนพิชชญา จันทะสงคราม ตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยโป่ง-ไผ่ขวาง ได้มานิเทศการจัดการเรียนการสอนครัี้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ของ นายณัฐพล สีหาฤทธิ์ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 สอนวิชาคอมพิวเตอร์ พบว่า ครูมีแผนการจัดการเรียนรู้ มีเอกสารการวัดและเมินผล ครูใช้สื่อ ICT ในการสอน นักเรียนสนใจเรียนดี มีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ มีมุมประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ นักเรียนกล้าแสดงออก มีป้ายชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ มีมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 นักเรียนสวมหน้ากากอนามัย มีเจลแอลกอฮอล์ให้นักเรียนล้างมือเมื่อเข้าออกห้องเรียน ควรจัดแสดงผลงานนักเรียนให้เป้นปัจจุบัน และปรับปรุงมุมประสบการณ์ให้ใหม่น่าสนใจยิ่งขึ้น

นางนพิชชญา จันทะสงคราม
รองผู้อำนวยการโรงเรียน

ข้าพเจ้า นายณัฐพล สีหาฤทธิ์ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครูผู้สอนวิชาคอมพิวเตอร์ โรงเรียนบ้านห้วยโป่ง-ไผ่ขวาง ขอขอบคุณท่านรองผู้อำนวยการโรงเรียน ที่ได้มานิเทศและได้แนะนำการจัดการเรียนการสอน รวมทั้งได้ให้ข้อเสนอแนะต่างๆ ข้าพเจ้าจะได้นำข้อแนะนำดังกล่าว มาปรับปรุงและแก้ไขต่อไป

นายณัฐพล สีหาฤทธิ์
ครูผู้ช่วย
3 กุมภาพันธ์ 2564


ทราบ ขอเป็นกำลังใจในการพัฒนาการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผู้เรียนต่อไป

นางนพิชชญา จันทะสงคราม
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
15 กุมภาพันธ์ 2564
2 กุมภาพันธ์ 2564
ภาคเรียนที่ 2/2563
รร.อนุบาลบึงสามพัน(ซับสมอทอด)
ศพว.ซับสมอทอดซับไม้แดง
ข้าพเจ้านางลักษณียา วงศ์สมบัติ รองผู้อำนวยการโรงเรียน เข้านิเทศการจัดการเรียนการสอน นางสาววราภรณ์ เหมือนนิล ในการจัดประสบการณ์ระดับชั้นอนุบาล 2 มีแผนการจัดการเรียนรู้ ในหน่วยเรื่อง กลางวัน กลางคืน โดยมีสื่อรูปภาพแทนกลางวันและกลางคืน ได้ให้เด็กได้แสดงความคิดเห็นกลางวันและกลางคืน มีความเหมือนหรือแตกต่าง มีลักษณะสำคัญอะไร และเด็ก ๆชอบเวลาไหน เพราะอะไร จากนั้น ให้เด็ก ๆ ได้ระบายสี และจับคู่

นางลักษณียา วงศ์สมบัติ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน

ขอขอบพระคุณท่านรองผู้อำนวยการโรงเรียน ที่ได้เข้ามาเยี่ยมชม ทำการนิเทศจัดการเรียนการสอน รวมทั้งให้คำแนะนำในการจัดการเรียนการสอนของข้าพเจ้าในครั้งนี้ค่ะ

นางสาววราภรณ์ เหมือนนิล
ครู
24 กุมภาพันธ์ 2564


1 กุมภาพันธ์ 2564
ภาคเรียนที่ 2/2563
รร.บ้านหนองบัวทอง
ศพว.บ่อรัง
นักเรียนมีความสนุกสนานและให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมดี

นายบุญเลิศ ฉิมใจงาม
ผู้อำนวยการโรงเรียน

ขอขอบคุณท่านผู้อำนวยการ ที่ให้คำแนะนำและกำลังใจในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

นางสาววัชรี ทองรูปพรรณ
ครู
21 กุมภาพันธ์ 2564


รับทราบ ปฏิบัติได้ดี

นายบุญเลิศ ฉิมใจงาม
ผู้อำนวยการโรงเรียน
21 กุมภาพันธ์ 2564
1 กุมภาพันธ์ 2564
ภาคเรียนที่ 2/2563
รร.บ้านห้วยโป่ง-ไผ่ขวาง
ศพว.นาเฉลียงห้วยโป่งยามงาม
วันนี้ข้าพเจ้า นางนพิชชญา จันทะสงคราม ตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยโป่ง-ไผ่ขวาง ได้มานิเทศการจัดการเรียนการสอนครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ของ นางสมพิน แก้วจันทร์ ตำแหน่งครู ชำนาญการพิเศษ ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 สอนวิชาภาษาไทย พบว่า ครูมีแผนการจัดการเรียนรู้ มีเอกสารการวัดและเมินผล ครูมีสื่อการเรียรรู้ที่น่าสนใจหลากหลาย ใช้สื่อ ICT ในการสอน นักเรียนสนใจเรียนดี มีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ มีการจัดมุมประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ นักเรียนกล้าแสดงออก มีมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 นักเรียนสวมหน้ากากอนามัย มีเจลแอลกอฮอล์ให้นักเรียนล้างมือเมื่อเข้าออกห้องเรียน ควรจัดแสดงผลงานนักเรียนให้เป็นปัจจุบัน

นางนพิชชญา จันทะสงคราม
รองผู้อำนวยการโรงเรียน

ข้าพเจ้า นางสมพิน แก้วจันทร์ ตำแหน่งครู ชำนาญการพิเศษ ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 สอนวิชาภาษาไทย ขอขอบคุณนางนพิชชญา จันทะสงคราม ตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยโป่ง-ไผ่ขวาง ได้มานิเทศการจัดการเรียนการสอน ครั้งนี้ ข้าพเจ้าได้นำข้อแนะนำเสนอแนะไปปรับปรับแล้วเกี่ยวการแสดงผลงานของนักเรียนให้เป็นปัจจุบันต่อไป

นางสมพิน แก้วจันทร์
ครู
9 กุมภาพันธ์ 2564


ทราบ ชอชื่นชมและให้กำลังใจในการทำงานค่ะ

นางนพิชชญา จันทะสงคราม
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
15 กุมภาพันธ์ 2564
1 กุมภาพันธ์ 2564
ภาคเรียนที่ 2/2563
รร.บ้านห้วยโป่ง-ไผ่ขวาง
ศพว.นาเฉลียงห้วยโป่งยามงาม
วันนี้ข้าพเจ้า นางนพิชชญา จันทะสงคราม ตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยโป่ง-ไผ่ขวาง ได้มานิเทศการจัดการเรียนการสอนครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ของนายชาญชัย คำวงศ์ ตำแหน่งครู ชำนาญการพิเศษ สอนวิชาการงาน พบว่า ครูมีแผนการจัดการเรียนรู้ มีเอกสารการวัดและเมินผล นักเรียนมีระเบียบเรียบร้อย มีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ ห้องเรียนสะอาด สวยงาม มีมุมประสบการณ์ นักเรียนกล้าแสดงออก มีป้ายชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ บรรยากาศในห้องเรียนเอื้อต่อการเรียนรู้ มีมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 นักเรียนสวมหน้ากากอนามัย มีเจลแอลกอฮอล์ให้นักเรียนล้างมือเมื่อเข้าออกห้องเรียน ควรปรับปรุงมุมประสบการณ์ให้ใหม่ น่าสนใจเพิ่มขึ้น

นางนพิชชญา จันทะสงคราม
รองผู้อำนวยการโรงเรียน

ขอขอบคุณท่านรองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยโป่ง-ไผ่ขวาง ที่ได้มานิเทศการจัดการเรียนการสอนของข้าพเจ้า พร้อมทั้งให้คำแนะนำ ข้าพเจ้าจะได้นำข้อแนะนำไปปรับปรุงในการจัดการเรียนการสอนในครั้งต่อไป

นายชาญชัย คำวงศ์
ครู
8 กุมภาพันธ์ 2564


ทราบ ขอชื่นชมและให้กำลังใจในการทำงานค่ะ

นางนพิชชญา จันทะสงคราม
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
15 กุมภาพันธ์ 2564
1 กุมภาพันธ์ 2564
ภาคเรียนที่ 2/2563
รร.บ้านห้วยโป่ง-ไผ่ขวาง
ศพว.นาเฉลียงห้วยโป่งยามงาม
วันนี้ข้าพเจ้า นางนพิชชญา จันทะสงคราม ตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยโป่ง-ไผ่ขวาง ได้มานิเทศการจัดการเรียนการสอนครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ของ นายศรีสมบัติ สิมมา ตำแหน่งครู ชำนาญการพิเศษ สอนวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา พบว่า ครูมีแผนการจัดการเรียนรู้ มีเอกสารการวัดและเมินผล นักเรียนสนใจเรียนดี มีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ ใช้กระบวนการActive Learning นักเรียนกล้าแสดงออก สนุกสนาน ร่าเริง มีมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 นักเรียนสวมหน้ากากอนามัย มีเจลแอลกอฮอล์ให้นักเรียนล้างมือเมื่อเข้าออกห้องเรียน ครูอาจจะใช้อุปกรณ์ขยายเสียงให้เสียงดังขึ้นเพื่อให้นักเรียนได้ยินชัดเจนยิ่งขึ้นเพราะนักเรียนต่อห้องเรียนมีจำนวนมาก

นางนพิชชญา จันทะสงคราม
รองผู้อำนวยการโรงเรียน

ขอขอบคุณท่านรองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยโป่ง-ไผ่ขวาง ที่ได้มานิเทศการจัดการเรียนการสอน วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา

นายศรีสมบัติ สิมมา
ครู
8 กุมภาพันธ์ 2564


ทราบ และขอชื่นชม เป็นกำลังใจในการทำงานต่อไปค่ะ

นางนพิชชญา จันทะสงคราม
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
15 กุมภาพันธ์ 2564
1 กุมภาพันธ์ 2564
ภาคเรียนที่ 2/2563
รร.บ้านห้วยโป่ง-ไผ่ขวาง
ศพว.นาเฉลียงห้วยโป่งยามงาม
วันนี้ข้าพเจ้า นางนพิชชญา จันทะสงคราม ตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยโป่ง-ไผ่ขวาง ได้มานิเทศการจัดการเรียนการสอนครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ของนางธัญรดี พรมเทศ ตำแหน่งครู ชำนาญการพิเศษ สอนวิชาคนตรี-นาฏศิลป์ พบว่า ครูมีแผนการจัดการเรียนรู้ มีเอกสารการวัดและเมินผล นักเรียนมีระเบียบเรียบร้อย มีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ ห้องเรียนสะอาด สวยงาม มีมุมประสบการณ์ นักเรียนกล้าแสดงออก มีป้ายชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ บรรยากาศในห้องเรียนเอื้อต่อการเรียนรู้ มีมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 นักเรียนสวมหน้ากากอนามัย มีเจลแอลกอฮอล์ให้นักเรียนล้างมือเมื่อเข้าออกห้องเรียน ควรปรับปรุงมุมประสบการณ์ให้ใหม่และน่าสนใจยิ่งขึ้น

นางนพิชชญา จันทะสงคราม
รองผู้อำนวยการโรงเรียน

ขอขอบคุณท่านรองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยโป่ง-ไผ่ขวาง ที่ได้มานิเทศการจัดการเรียนการสอน พร้อมทั้งได้ให้คำแนะนำต่างๆ ข้าพเจ้าจะได้นำข้อแนะนำดังกล่าวไปปรับปรุงแก้ไขต่อไป

นางธัญรดี พรมเทศ
ครู
8 กุมภาพันธ์ 2564


ทราบ และขอชื่นชม เป็นกำลังใจในการพัฒนาการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผู้เรียนต่อไปค่ะ

นางนพิชชญา จันทะสงคราม
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
15 กุมภาพันธ์ 2564
1 กุมภาพันธ์ 2564
ภาคเรียนที่ 2/2563
รร.บ้านห้วยโป่ง-ไผ่ขวาง
ศพว.นาเฉลียงห้วยโป่งยามงาม
วันนี้ข้าพเจ้า นางนพิชชญา จันทะสงคราม ตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยโป่ง-ไผ่ขวาง ได้มานิเทศการจัดการเรียนการสอนครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ของนางสาวกิตลดา ปิ่นทอง ตำแหน่งครู ชำนาญการ ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2 และสอนวิชาภาษาอังกฤษ พบว่า ครูมีแผนการจัดการเรียนรู้ มีเอกสารการวัดและเมินผล ครูมีสื่อการเรียรรู้ที่น่าสนใจหลากหลาย ใช้สื่อ ICT ในการสอน นักเรียนสนใจเรียนดี มีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ ห้องเรียนสะอาด สวยงาม มีการจัดมุมประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ นักเรียนกล้าแสดงออก มีมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 นักเรียนสวมหน้ากากอนามัย มีเจลแอลกอฮอล์ให้นักเรียนล้างมือเมื่อเข้าออกห้องเรียน ควรจัดแสดงผลงานนักเรียนให้เป็นปัจจุบัน

นางนพิชชญา จันทะสงคราม
รองผู้อำนวยการโรงเรียน

ข้าพเจ้านางสาวกิตลดา ปิ่นทอง ตำแหน่งครูชำนาญการ ครูผู้สอนวิชาภาษาต่างประเทศ วิชาภาษาอังกฤษ ขอขอบพระคุณนางนพิชชญา จันทะสงคราม รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยโป่งไผ่ขวาง เป็นอย่างยิ่งและจะได้นำเอาข้อเสนอแนะมาปรับปรุงมา พัฒนาการเรียนการสอนให้เกิดประโยชน์สูงสุด ต่อนักเรียนและตนเอง ต่อไป ขอขอบพระคุณคะ

นางสาวกิตลดา ปิ่นทอง
ครู
8 กุมภาพันธ์ 2564


ทราบ ขอชื่นชมและเป็นกำลังใจในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนต่อไปค่ะ

นางนพิชชญา จันทะสงคราม
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
15 กุมภาพันธ์ 2564
1 กุมภาพันธ์ 2564
ภาคเรียนที่ 2/2563
รร.บ้านห้วยโป่ง-ไผ่ขวาง
ศพว.นาเฉลียงห้วยโป่งยามงาม
วันนี้ข้าพเจ้า นางนพิชชญา จันทะสงคราม ตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยโป่ง-ไผ่ขวาง ได้มานิเทศการจัดการเรียนการสอนครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ของนายภูเบศ ศรีพานิช ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และสอนวิชาคณิตศาสตร์ พบว่า ครูมีแผนการจัดการเรียนรู้ มีเอกสารการวัดและเมินผล ครูใช้สื่อ ICT ในการสอน นักเรียนสนใจเรียนดี มีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ มีการจัดมุมประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ นักเรียนกล้าแสดงออก มีป้ายชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ มีมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 นักเรียนสวมหน้ากากอนามัย มีเจลแอลกอฮอล์ให้นักเรียนล้างมือเมื่อเข้าออกห้องเรียน ควรปรับปรุงมุมประสบการณ์ให้ครบทุกกลุ่มสาระ และจัดแสดงผลงานนักเรียนในห้องเรียนให้เเป็นปัจจุบัน

นางนพิชชญา จันทะสงคราม
รองผู้อำนวยการโรงเรียน

ข้าพเจ้านายภูเบศ ศรีพานิช ได้รับการนิเทศและได้ทราบข้อแนะนำและข้อเสนอแนะจากผู้นิเทศแล้ว และจะนำไปปรับปรุงและพัฒนาในการจัดการเรียนการสอนให้ดียิ่งขึ้น

นายภูเบศ ศรีพานิช
ครูผู้ช่วย
16 กุมภาพันธ์ 2564


ทราบ ขอเป็นกำลังใจในการพัฒนาการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผู้เรียนต่อไป

นางนพิชชญา จันทะสงคราม
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
16 กุมภาพันธ์ 2564
1 กุมภาพันธ์ 2564
ภาคเรียนที่ 2/2563
รร.บ้านห้วยโป่ง-ไผ่ขวาง
ศพว.นาเฉลียงห้วยโป่งยามงาม
วันนี้ข้าพเจ้า นางนพิชชญา จันทะสงคราม ตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยโป่ง-ไผ่ขวาง ได้มานิเทศการจัดการเรียนการสอนครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ของ นางนงค์นุช ขุนทอง ตำแหน่งครู ชำนาญการพิเศษ สอนประจำชั้นอนุบาล 1 พบว่า ครูมีแผนการจัดการเรียนรู้ มีเอกสารการวัดและเมินผล มีสื่อหลากหลาย มีการฝึกอ่าน เขียน คัดลายมือ นักเรียนส่วนใหญ่อ่านพยัญชนะ ก-ฮ ได้ถูกต้อง สามารถปฏิบัติตามคำสั่งอย่างง่ายได้ แต่งกายสะอาดน่ารัก ห้องเรียนสะอาด สวยงาม มีมุมประสบการณ์หลากหลาย นักเรียนกล้าแสดงออก มีป้ายชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ครบสวยงาม มีมุมจัดแสดงผลงานนักเรียน จัดบรรยากาศในห้องเรียนเอื้อต่อการเรียนรู้ มีมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 นักเรียนสวมหน้ากากอนามัย มีเจลแอลกอฮอล์ให้นักเรียนล้างมือเมื่อเข้าออกห้องเรียน

นางนพิชชญา จันทะสงคราม
รองผู้อำนวยการโรงเรียน

ขอขอบคุณท่านรองผู้อำนวยการ ที่ได้มานิเทศการจัดการเรียนการสอน ให้กำลังใจครูและนักเรียน

นางนงค์นุช ขุนทอง
ครู
15 กุมภาพันธ์ 2564


ทราบ ขอชื่นชมเป็นกำลังใจในการทำงานค่ะ

นางนพิชชญา จันทะสงคราม
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
16 กุมภาพันธ์ 2564
1 กุมภาพันธ์ 2564
ภาคเรียนที่ 2/2563
รร.บ้านห้วยโป่ง-ไผ่ขวาง
ศพว.นาเฉลียงห้วยโป่งยามงาม
วันนี้ข้าพเจ้า นางนพิชชญา จันทะสงคราม ตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยโป่ง-ไผ่ขวาง ได้มานิเทศการจัดการเรียนการสอน ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ของ นางสาวอุมา แสนแพงดี ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย สอนประจำชั้นอนุบาล 2 พบว่า ครูมีแผนการจัดการเรียนรู้ มีเอกสารการวัดและเมินผล มีสื่อการเรียนรู้ มีการฝึกอ่าน เขียน คัดลายมือ นักเรียนสามารถปฏิบัติตามคำสั่งและกิจกรรมที่ครูมอบหมายได้ แต่งกายสะอาด ห้องเรียนสะอาด สวยงาม มีมุมประสบการณ์ นักเรียนกล้าแสดงออก มีป้ายชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ครบสวยงาม มีมุมจัดแสดงผลงานนักเรียน จัดบรรยากาศในห้องเรียนเอื้อต่อการเรียนรู้ มีมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 นักเรียนสวมหน้ากากอนามัย มีเจลแอลกอฮอล์ให้นักเรียนล้างมือเมื่อเข้าออกห้องเรียน ควรเพิ่มเติมมุมประสบการณ์ให้หลากหหลาย และจัดทำป้ายนิเทศให้ใหม่น่าสนใจยิ่งขึ้น

นางนพิชชญา จันทะสงคราม
รองผู้อำนวยการโรงเรียน

รับทราบคะ ข้าพเจ้าขอขอบพระคุณเป็นอย่างมากคะ

นางสาวอุมา แสนแพงดี
ครูผู้ช่วย
16 กุมภาพันธ์ 2564นางสาวอุมา แสนแพงดี
ครูผู้ช่วย
16 กุมภาพันธ์ 2564


ทราบ ขอเป็นกำลังใจในการพัฒนาการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผู้เรียนต่อไป

นางนพิชชญา จันทะสงคราม
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
16 กุมภาพันธ์ 2564
1 กุมภาพันธ์ 2564
ภาคเรียนที่ 2/2563
รร.อนุบาลบึงสามพัน(ซับสมอทอด)
ศพว.ซับสมอทอดซับไม้แดง
ข้าพเจ้า นางลักษณียา วงศ์สมบัติ รองผู้อำนวยการโรงเรียน และนางเพ็ญศรี ประจันตะเสน วิชาการ ได้ทำการนิเทศการจัดการเรียนการสอน ของนางสาวศิรินทิพย์ สุจริตจันทร์ ในชั้นอนุบาลชั้นปีที่1 ได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเรื่องสัตว์ ได้มีการใช้สื่อทางเทคโนโลยีโดยใช้นิทาน และให้เด็กได้แสดงความคิดเห็นโดยออกมาแสดงบอกเล่าชื่อสัตว์ที่ครูกำหนดให้

นางเพ็ญศรี ประจันตะเสน
ครู

1 กุมภาพันธ์ 2564
ภาคเรียนที่ 2/2563
รร.อนุบาลบึงสามพัน(ซับสมอทอด)
ศพว.ซับสมอทอดซับไม้แดง
ข้าพเจ้า นางลักษณียา วงศ์สมบัติ และนางเพ็ญศรี ประจันตะเสน ได้เข้านิเทศการสอน นางสาวจันทนา พั้วพวง ได้จัดการเรียนการสอนในรายวิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1 มีแผนการจัดการเรียนการสอน การสอนโดยใช้สื่อประกอบเพื่อสร้างความเข้าใจ เรื่องการลบ โดยใช้สีในการสอน มีการวัดผลประเมินเมื่อมีการสอนจบบทเรียน โดยให้ทำแบบทดสอบการลบ นักเรียนเข้าใจเรื่องการลบมากขึ้นจากการใช้สีเป็นสื่อประกอบในการเรียนการสอน

นางเพ็ญศรี ประจันตะเสน
ครู

29 มกราคม 2564
ภาคเรียนที่ 2/2563
รร.บ้านหนองบัวทอง
ศพว.บ่อรัง
ครูได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนในรายวิชาคณิตศาสตร์ได้สอดคล้องกับแผนการเรียนรู้ได้ดี

นายบุญเลิศ ฉิมใจงาม
ผู้อำนวยการโรงเรียน

ขอขอบคุณท่าผู้อำนวยการที่ี่ให้คำแนะนำและสร้างขวัญกำลังใจในการทำงาน

นายศุภกฤต เงินบำรุง
ครู
21 กุมภาพันธ์ 2564


รับทราบ

นายบุญเลิศ ฉิมใจงาม
ผู้อำนวยการโรงเรียน
21 กุมภาพันธ์ 2564
29 มกราคม 2564
ภาคเรียนที่ 2/2563
รร.บ้านโคกกรวด
ศพว.กันจุสระแก้ว
ข้าพเจ้าได้นิเทศการสอนชั้น ป.3-4 1.ชั้นป.3 ด้านการจัดห้องเรียนสร้างบรรยากาศ เสริมมุมความรู้ บอร์ดความรู้ และเน้นการสอนที่จะต้องทอสอบระดับชาติ NT 2.ชั้นป.4 การดูแลห้องเรียน จัดบอร์ดเพิ่มเติม ความสะอาด การแต่งกายของนักเรียน และมารยาทที่มีต่อผู้ใหญ่และครู

นายสุรวุฑ สาฆ้อง
ผู้อำนวยการโรงเรียน

29 มกราคม 2564
ภาคเรียนที่ 2/2563
รร.บ้านโคกกรวด
ศพว.กันจุสระแก้ว
ข้าพเจ้าได้นิเทศการอ่านการเขียนของนักเรียนชั้น ป.1 และ ป.2 โดยเน้นให้ครูเน้นการสอนอ่านมีเป้าหมายการสอบ RT ของนักเรียนชั้น ป.1 ในปีการศึกษา63 นี้ นักเรียนบางคนที่มีทักษะการอ่านช้าแจ้งให้ครูได้ให้ความสนใจเพิเศษฝึกทักษะการอ่าน

นายสุรวุฑ สาฆ้อง
ผู้อำนวยการโรงเรียน

29 มกราคม 2564
ภาคเรียนที่ 2/2563
รร.บ้านโคกกรวด
ศพว.กันจุสระแก้ว
ข้าพเจ้าเข้านิเทศ ห้องเรียนชั้น ป.5-6 โดยครูเอ็มอร วุฒินาคธรมเป็นครูปนะจำชั้น ในชั่วโมงคณิตศาสตร์ บรรยากาศการจัดการเรียนดี นักเรียนให้ความสนใจในการเรียนดี ข้าพเจ้าได้แนะนำนักเรียนในเรื่องการสอบ ONET ที่มีการเปลี่ยนแปลงจากปีที่ผ่านมาได้รับทราบ และการเตรียมตัวเพื่อเรียนต่อในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ของชั้น ป.6 ในปีหน้าการรับฟังข้อมูลการแนะแนวจากครูเป็นแนวทางการตัดสินใจของตัวนักเรียนเอง

นายสุรวุฑ สาฆ้อง
ผู้อำนวยการโรงเรียน

28 มกราคม 2564
ภาคเรียนที่ 2/2563
รร.บ้านหนองบัวทอง
ศพว.บ่อรัง
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้สอดคล้องตามจุดประสงค์การเรียนรู้

นายบุญเลิศ ฉิมใจงาม
ผู้อำนวยการโรงเรียน

ขอขอบคุณผู้อำนวยการโรงเรียนที่ให้คำแนะนำในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของนักเรียน

นางสุภาภรณ์ คมขำ
ครู
21 กุมภาพันธ์ 2564


รับทราบ

นายบุญเลิศ ฉิมใจงาม
ผู้อำนวยการโรงเรียน
21 กุมภาพันธ์ 2564
28 มกราคม 2564
ภาคเรียนที่ 2/2563
รร.บ้านซับชมภู
ศพว.บ้านโภชน์บัววัฒนา
วันที่ 28 มกราคม 2564 นิเทศการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ คุณครูณัฐรินทร์ จันทร์ทิพย์ เป็นครูประจำชั้น โดยจัดการเรียนการสอนแบบ STEM เรื่อง แบบจำลองส่วนประกอบของหู วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 S= ความสำคัญของหู ส่วนประกอบของหู T=สืบค้นข้อมูล การเลือกใช้วัสดุ E=การออกแบบ วางแผน M=การวัด อัตราส่วนด้ลงมือปฏิบัติจริง. มีความสนุกสนานในการเรียนนอกจากนี้สอนควบคู่กับการการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม dltv ขอชื่นชมครูประจำชั้นที่มีการเตรียมการสอนอย่างดี ห้องเรียนสะอาด เป็นระเบียบ บรรยากาศเหมาะแก่การเรียนรู้ คุณครูมีการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย. มีสื่อการเรียนการสอน. มีการเตรียมการสอนใบงานใบความรู้

นางอรชา เขียวมณี
ผู้อำนวยการโรงเรียน

28 มกราคม 2564
ภาคเรียนที่ 2/2563
รร.บ้านวังเหว
ศพว.นาเฉลียงห้วยโป่งยามงาม
ข้าพเจ้านางสุรกาญจน์ บุญกาวิน ผอ.โรงเรียนบ้านวังเหว ได้เข้านิเทศชั้นอนุบาล พบว่า คุณครูมีแผนการจัดการเรียนรู้ มีสื่อที่ครบทุกมุมกลุ่มสาระและหลากหลาย เด็กนักเรียนมีความกระตือรือร้นมีความสนุกสนานร่าเริง แต่งกายสะอาดเรียบร้อย และมีห้องเรียนที่เป็นระเบียบดี

นางสุรกาญจน์ บุญกาวิน
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ข้าพเจ้านางสาวกาญจน์กมล กระเศียร ได้รับการนิเทศจากผู้อำนวยการโรงเรียน ในเรื่องการจัดการเรียนการสอน ข้าพเจ้าจะปฏิบัติให้ดียิ่งขึ้น

นางสาวกาญจน์กมล กระเศียร
ครูพี่เลี้ยง
5 กุมภาพันธ์ 2564

ทราบ

นางสุรกาญจน์ บุญกาวิน
ผู้อำนวยการโรงเรียน
5 กุมภาพันธ์ 2564
28 มกราคม 2564
ภาคเรียนที่ 2/2563
รร.บ้านวังเหว
ศพว.นาเฉลียงห้วยโป่งยามงาม
ข้าพเจ้านางสุรกาญจน์ บุญกาวิน ผอ.โรงเรียนบ้านวังเหว ได้เข้านิเทศชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 พบว่า ครูมีแผนการจัดการเรียนรู้ มีสื่อที่หลากหลาย และยังมีกิจกรรมที่เน้นผู้เรียนที่ครบทุกมุมกลุ่มสาระ เด็กนักเรียนมีความกระตือรือร้น สนุกสนานร่าเริง และตั้งใจเรียนเป็นอย่างดี

นางสุรกาญจน์ บุญกาวิน
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ข้าพเจ้านางสาวสมฤดี ลาคำ ได้รับการนิเทศจากผู้อำนวยการโรงเรียน ในเรื่องการจัดการเรียนการสอน ข้าพเจ้าจะปฏิบัติให้ดียิ่งขึ้น

นางสาวสมฤดี ลาคำ
ครูธุรการ
5 กุมภาพันธ์ 2564

ทราบ

นางสุรกาญจน์ บุญกาวิน
ผู้อำนวยการโรงเรียน
5 กุมภาพันธ์ 2564
28 มกราคม 2564
ภาคเรียนที่ 2/2563
รร.บ้านวังเหว
ศพว.นาเฉลียงห้วยโป่งยามงาม
ข้าพเจ้านางสุรกาญจน์ บุญกาวิน ผอ.โรงเรียนบ้านวังเหว ได้เข้านิเทศชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 พบว่า ห้องเรียนมีสื่อการเรียนรู้ที่หลากหลาย มีแผนการสอนที่ครอบคลุมทุกมุมกลุ่มสาระ มีความสะอาดและยังมีบรรยากาศน่าเรียนรู้ เด็กนักเรียนมีความตั้งใจเรียนโต้ตอบกับคุณครู สนใจในการเรียนและมีระเบียบวินัยที่ดี

นางสุรกาญจน์ บุญกาวิน
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ข้าพเจ้านางสาวปรียานุช วชิรวงศ์วรกุล ได้รับการนิเทศจากผู้อำนวยการโรงเรียน ในเรื่องการจัดการเรียนการสอน และการสร้างบรรยากาศในห้องเรียน ข้าพเจ้าจะปฏิบัติให้ดียิ่งขึ้น

นางสาวปรียานุช วชิรวงศ์วรกุล
ครูพี่เลี้ยง
5 กุมภาพันธ์ 2564

ทราบ

นางสุรกาญจน์ บุญกาวิน
ผู้อำนวยการโรงเรียน
5 กุมภาพันธ์ 2564
28 มกราคม 2564
ภาคเรียนที่ 2/2563
รร.บ้านวังเหว
ศพว.นาเฉลียงห้วยโป่งยามงาม
ข้าพเจ้านางสุรกาญจน์ บุญกาวิน ผอ.โรงเรียนบ้านวังเหว ได้เข้านิเทศชั้นประถมศึกษาปีที่3 พบว่า ห้องเรียนมีสื่อที่หลากหลาย มีครบทุกมุมกลุ่มสาระ นักเรียนกล้าพูดกล้าคุย กระตือรือร้นมีความสนุกสนานร่าเริง คุณครูมีการสร้างบรรยากาศในห้องเรียนได้เป็นอย่างดี

นางสุรกาญจน์ บุญกาวิน
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ข้าพเจ้านางสาวทองลิน มาแก้ว ได้รับการนิเทศจากผู้อำนวยการโรงเรียน ในเรื่องการจัดการเรียนการสอน และการสร้างบรรยากาศในห้องเรียน ข้าพเจ้าจะปฏิบัติให้ดียิ่งขึ้น

นางสาวทองลิน มาแก้ว
ครู
5 กุมภาพันธ์ 2564

ทราบ

นางสุรกาญจน์ บุญกาวิน
ผู้อำนวยการโรงเรียน
5 กุมภาพันธ์ 2564
28 มกราคม 2564
ภาคเรียนที่ 2/2563
รร.บ้านวังเหว
ศพว.นาเฉลียงห้วยโป่งยามงาม
ข้าพเจ้านางสุรกาญจน์ บุญกาวิน ผอ.โรงเรียนบ้านวังเหว ได้เข้านิเทศชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 พบว่า ห้องเรียนมีสื่อที่หลากหลายให้เด็กได้เรียนรู้ มีบรรยากาศน่าเรียนรู้ ครูผู้สอนเร้าความสนใจของผู้เรียน มีการแต่งกายเหมาะสม นักเรียนกล้าพูดกล้าคุย กระตือรือร้นมีความสนุกสนานร่าเริง มีระเบียบวินัยดี มารยาทเรียบร้อย มีสัญลักษณ์ชาติศาสนา พระมหากษัตริย์

นางสุรกาญจน์ บุญกาวิน
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ข้าพเจ้านางสาวทองลิน มาแก้ว ได้รับการนิเทศจากผู้อำนวยการโรงเรียน ในเรื่องการจัดการเรียนการสอน ข้าพเจ้าจะปฏิบัติให้ดียิ่งขึ้น

นางสาวทองลิน มาแก้ว
ครู
5 กุมภาพันธ์ 2564

ทราบ

นางสุรกาญจน์ บุญกาวิน
ผู้อำนวยการโรงเรียน
5 กุมภาพันธ์ 2564
28 มกราคม 2564
ภาคเรียนที่ 2/2563
รร.บ้านวังเหว
ศพว.นาเฉลียงห้วยโป่งยามงาม
ข้าพเจ้านางสุรกาญจน์ บุญกาวิน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังเหว ได้เข้านิเทศชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 พบว่า นักเรียนให้ความสนใจในการเรียนเป็นอย่างมาก ครูผู้สอนมีจิตวิทยาในการสอนนักเรียนเป็นอย่างดี และสามารถบริหารจัดการชั้นเรียน นักเรียนได้ดี สื่อที่เลือกใช้มีความเหมาะสมกับผู้เรียน และหลากหลายครบและถูกต้องทุกกลุ่มสาระ

นางสุรกาญจน์ บุญกาวิน
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ข้าพเจ้านางสาวนารีนาท บุญสิงห์ ได้รับการนิเทศจากผู้อำนวยการโรงเรียน ในเรื่องการจัดการเรียนการสอน และการสร้างบรรยากาศในห้องเรียน ข้าพเจ้าจะปฏิบัติให้ดียิ่งขึ้น

นางสาวนารีนาท บุญสิงห์
ครูผู้ช่วย
5 กุมภาพันธ์ 2564

ทราบ

นางสุรกาญจน์ บุญกาวิน
ผู้อำนวยการโรงเรียน
5 กุมภาพันธ์ 2564
27 มกราคม 2564
ภาคเรียนที่ 2/2563
รร.บ้านหนองบัวทอง
ศพว.บ่อรัง
ครูจัดกิจกรรมได้สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ที่ตั้งไว้

นายบุญเลิศ ฉิมใจงาม
ผู้อำนวยการโรงเรียน

ขอขอบคุณท่าน ผอ บุญเลิศ ฉิมใจงาม ที่ให้คำแนะนำในการจัดการเรียนการสอนเพิ่มเติมมากขึ้น

นางสาวจุรีพร เฮ้าปาน
ครู
21 กุมภาพันธ์ 2564


รับทราบ

นายบุญเลิศ ฉิมใจงาม
ผู้อำนวยการโรงเรียน
21 กุมภาพันธ์ 2564
26 มกราคม 2564
ภาคเรียนที่ 2/2563
รร.บ้านหนองบัวทอง
ศพว.บ่อรัง
ครูพาเด็กจัดกิจกรรมประดิษฐ์โมบายสร้างสรรค์ สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ เด็กกระตือรือร้นในการปฏิบัติกิจกรรม

นายบุญเลิศ ฉิมใจงาม
ผู้อำนวยการโรงเรียน

ขอขอบคุณท่านผู้อำนวยการ ที่ให้คำแนะนำและกำลังใจในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ครูผู้สอนจะนำไปใช้ในการจัดกิจกรรมการสอนต่อไป

นางสาวฐิติมา ลิสี
ครู
21 กุมภาพันธ์ 2564


รับทราบ

นายบุญเลิศ ฉิมใจงาม
ผู้อำนวยการโรงเรียน
21 กุมภาพันธ์ 2564
26 มกราคม 2564
ภาคเรียนที่ 2/2563
รร.บ้านซับชมภู
ศพว.บ้านโภชน์บัววัฒนา
วันนี้วันที่ 2ุ6 มกราคม 2564 นิเทศการจัดการเรียนการสอน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การชั่งน้ำหนักเป็นกิโลกรัมและขีด กิโลกรัมและกรัม โดยใช้เกมมาช่วยในการเรียนการสอน ทำให้เด็กเรียนรู้ได้อย่างสนุกสนาน มีใบความรู้ และใบงานที่น่าสนใจ มีทักษะจากประสบการณ์จริง ขอชื่นชมคุณครูที่มีการเตรียมการสอนที่ดี มีสื่อที่หลากหลาย เด็กเกิดความภาคภูมิใจในชิ้นงานของตนเอง

นางสาวสุภาพร สิทธิ
ครู

25 มกราคม 2564
ภาคเรียนที่ 2/2563
รร.บ้านหนองบัวทอง
ศพว.บ่อรัง
ครูจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์​ เรื่องลักษณะของดวงอาทิตย์​ประโยชน์​และโทษของดวงอาทิตย์​ สอดคล้องกับจุดประสงค์​การเรียนรู้​ 1.เด็กกล้าพูดกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสมตามสถานการณ์ 2.เด็กสามรถฟั​งผู้อื่นจนจบและสนทนาโต้ตอบสอดค้องกับเรื่องที่ฟัง คือเด็กสามารถฟังและพูดแสดงความคิดเห็นของตนเองโต้ตอบกับครูและเพื่อนได้อย่างเหมาะสมครูควรจะใช้สื่อที่หลากหลายเพื่อให้มีความน่าสนใจมากขึ้น

นายบุญเลิศ ฉิมใจงาม
ผู้อำนวยการโรงเรียน

ขอขอบคุณ​ท่านผู้อำนวย​การ​ที่​ ที่ให้คำแนะนำและกำลังใจในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนหน่วยกลางวันกลางคืน​ ในการจัดกิจกรรมครั้งต่อไปจะหาสื่อที่น่าสนในนำมาจัดกิจกรรมต่อไปค่ะ​

นางสาวอรพิน ภูพลผัน
ครูผู้ช่วย
21 กุมภาพันธ์ 2564


รับทราบ

นายบุญเลิศ ฉิมใจงาม
ผู้อำนวยการโรงเรียน
21 กุมภาพันธ์ 2564
25 มกราคม 2564
ภาคเรียนที่ 2/2563
รร.บ้านไร่ขอนยางขวาง
ศพว.ท่าแดงวังท่าดี
วันนี้ข้าพเจ้า นางวัลภา อินทรชาติ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไร่ขอนยางขวาง ได้เข้านิเทศ ชั้น อ. 2 นักเรียนกำลังเรียนนั่งฟังคุณครูเล่านิทาน ซึ่งการเล่านิทานเป็นกิจกรรมหนึ่งที่ตอบสนองต่อธรรมชาติของเด็ก ทำให้เด็กมีความสนุกสนาน เพลิดเพลินและผ่อนคลายอารมณ์แล้ว เนื้อหาในนิทานยังช่วยเสริมทักษะทางภาษา โดยเฉพาะทักษะการฟัง การพูด การกล้าแสดงออก การคิดและจินตนาการที่กว้างไกล บรรยากาศในห้องเรียนน่าเรียน ห้องเรียนสะอาดเรียบร้อย มีมุมสื่อการเรียนต่างๆ ขอบคุณคุณครูประจำชั้น อ.2 ที่มุ่งมั่น ทุ่มเท ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ทำให้นักเรียนมีทักษะความกล้า แสดงออก พูดคุยโต้ตอบคุณครู ขอเป็นกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อไป

นางวัลภา อินทรชาติ
ผู้อำนวยการโรงเรียน

25 มกราคม 2564
ภาคเรียนที่ 2/2563
รร.บ้านไร่ขอนยางขวาง
ศพว.ท่าแดงวังท่าดี
วันนี้ข้าพเจ้า นางวัลภา อินทรชาติ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไร่ขอนยางขวาง ได้เข้านิเทศ ชั้น อ. 3 คุณครูกำลังฝึกสอนนักเรียนอ่านสระ โดยการให้นักเรียนดูรูปสระทีละตัว แล้วอ่านออกเสียงตามครู โดยการออกเสียงดังๆ สอดคล้องกับแผนการจัดการเรียนรู้ มาตรฐานและตัวชี้วัด ผู้เรียนมีความสนุกสนานในการร่วมกิจกรรมเป็นอย่างดี บรรยากาศในห้องเรียนน่าเรียน ห้องเรียนสะอาดเรียบร้อย มีมุมสื่อการเรียนต่างๆ ขอชื่นชมนักเรียนที่มีความตั้งใจ ขอบคุณคุณครูประจำชั้น อ.3 ที่มุ่งมั่น ทุ่มเท ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ทำให้นักเรียนมีทักษะความกล้า แสดงออก พูดคุยโต้ตอบคุณครู ขอเป็นกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อไป

นางวัลภา อินทรชาติ
ผู้อำนวยการโรงเรียน

25 มกราคม 2564
ภาคเรียนที่ 2/2563
รร.บ้านไร่ขอนยางขวาง
ศพว.ท่าแดงวังท่าดี
ข้าพเจ้า นางวัลภา อินทรชาติ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไร่ขอนยางขวาง ได้เข้านิเทศ ชั้น ป. 1 นักเรียนกำลังเตรียมความพร้อมสำหรับการประเมินความสามารถด้านการอ่าน (RT) โดยการฝึกทำแบบทดสอบเก่าจากปีที่ผ่านมา คุณครูมีบุคลิกภาพที่ดี ถ่ายทอดความรู้ได้ดี มีการเสริมแรงเด็ก และวินัยเชิงบวก ผู้เรียนมีความสนุกสนานในการร่วมกิจกรรมเป็นอย่างดี บรรยากาศในห้องเรียนน่าเรียน ห้องเรียนสะอาดเรียบร้อย มีมุมสื่อการเรียนต่างๆ ขอชื่นชมนักเรียนที่มีความตั้งใจ ขอบคุณคุณครูประจำชั้น ป.1 ที่มุ่งมั่น ทุ่มเท ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ทำให้นักเรียนมีทักษะความกล้า แสดงออก พูดคุยโต้ตอบคุณครู ขอเป็นกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อไป

นางวัลภา อินทรชาติ
ผู้อำนวยการโรงเรียน

25 มกราคม 2564
ภาคเรียนที่ 2/2563
รร.บ้านไร่ขอนยางขวาง
ศพว.ท่าแดงวังท่าดี
วันนี้ข้าพเจ้า นางวัลภา อินทรชาติ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไร่ขอนยางขวาง ได้เข้านิเทศ ชั้น ป. 2 นักเรียนกำลังเรียนวิชาคณิตศาสตร์ การหาร คุณครูมีบุคลิกภาพที่ดี มีการใช้ภาษาสื่อสาร ถ่ายทอดความรู้ได้ดี มีการกระตุ้นการปฏิบัติกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยการถาม ตอบ และทำใบงาน สอดคล้องกับแผนการจัดการเรียนรู้ มาตรฐานและตัวชี้วัด มีการเสริมแรงเด็ก ผู้เรียนมีความสนุกสนานในการร่วมกิจกรรมเป็นอย่างดี บรรยากาศในห้องเรียนน่าเรียน ห้องเรียนสะอาดเรียบร้อย มีมุมสื่อการเรียนต่างๆ ขอชื่นชมนักเรียนที่มีความตั้งใจ ขอบคุณคุณครูประจำชั้น ป.2 ที่มุ่งมั่น ทุ่มเท ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ทำให้นักเรียนมีทักษะความกล้า แสดงออก พูดคุยโต้ตอบคุณครู ขอเป็นกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อไป

นางวัลภา อินทรชาติ
ผู้อำนวยการโรงเรียน

25 มกราคม 2564
ภาคเรียนที่ 2/2563
รร.บ้านไร่ขอนยางขวาง
ศพว.ท่าแดงวังท่าดี
วันนี้ข้าพเจ้า นางวัลภา อินทรชาติ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไร่ขอนยางขวาง ได้เข้านิเทศ ชั้น ป. 4 นักเรียนกำลังเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องทศนิยม คุณครูมีบุคลิกภาพที่ดี มีการใช้ภาษาสื่อสาร ถ่ายทอดความรู้ได้ดี มีการกระตุ้นการปฏิบัติกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยการถาม ตอบ บรรยากาศในห้องเรียนน่าเรียน ห้องเรียนสะอาดเรียบร้อย มีแสงสว่างเพียงพอ มีมุมสื่อการเรียนต่างๆ ขอชื่นชมนักเรียนที่มีความตั้งใจ ขอบคุณคุณครูประจำชั้น ป.4 ที่มุ่งมั่น ทุ่มเท ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ทำให้นักเรียนมีทักษะความกล้า แสดงออก พูดคุยโต้ตอบคุณครู

นางวัลภา อินทรชาติ
ผู้อำนวยการโรงเรียน

25 มกราคม 2564
ภาคเรียนที่ 2/2563
รร.บ้านไร่ขอนยางขวาง
ศพว.ท่าแดงวังท่าดี
วันนี้ข้าพเจ้า นางวัลภา อินทรชาติ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไร่ขอนยางขวาง ได้เข้านิเทศ ชั้น ป. 5 คุณครูกำลังสอนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องเส้นขนาน คุณครูมีน้ำเสียงดัง ฟังชัด มีการกระตุ้นการปฏิบัติกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยคำถาม สร้างความสนใจให้กับนักเรียน ทำให้นักเรียนกล้าแสดงออก สามารถตอบคำถามคุณครูได้ทุกคำถาม เลือกใช้สื่อ ใบงาน สอดคล้องกับแผนการจัดการเรียนรู้ มาตรฐานและตัวชี้วัด มีการเสริมแรงเด็ก ผู้เรียนมีความสนุกสนานในการร่วมกิจกรรมเป็นอย่างดี บรรยากาศในห้องเรียนน่าเรียน ห้องเรียนสะอาดเรียบร้อย มีมุมสื่อการเรียนต่างๆ ขอชื่นชมนักเรียนที่มีความตั้งใจ ขอบคุณคุณครูประจำชั้น ป.5 ที่มุ่งมั่น ทุ่มเท ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

นางวัลภา อินทรชาติ
ผู้อำนวยการโรงเรียน

25 มกราคม 2564
ภาคเรียนที่ 2/2563
รร.บ้านไร่ขอนยางขวาง
ศพว.ท่าแดงวังท่าดี
วันนี้ข้าพเจ้า นางวัลภา อินทรชาติ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไร่ขอนยางขวาง ได้เข้านิเทศ ชั้น ป. 6 คุณกำลังสอนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องแผนผังและการหาพื้นที่ คุณครูมีบุคลิกภาพที่ดี มีการใช้ภาษาสื่อสาร ถ่ายทอดความรู้ได้ดี มีการกระตุ้นการปฏิบัติกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยคำถาม เลือกใช้สื่อ ทำใบงาน สอดคล้องกับแผนการจัดการเรียนรู้ มาตรฐานและตัวชี้วัด มีการเสริมแรงเด็ก ผู้เรียนมีความสนุกสนานในการร่วมกิจกรรมเป็นอย่างดี บรรยากาศในห้องเรียนน่าเรียน ห้องเรียนสะอาดเรียบร้อย มีแสงสว่างเพียงพอ มีมุมสื่อการเรียนต่างๆ ขอชื่นชมนักเรียนที่มีความตั้งใจ ขอบคุณคุณครูประจำชั้น ป.6 ที่มุ่งมั่น ทุ่มเท ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

นางวัลภา อินทรชาติ
ผู้อำนวยการโรงเรียน

25 มกราคม 2564
ภาคเรียนที่ 2/2563
รร.อนุบาลหนองไผ่
ศพว.หนองไผ่
ข้าพเจ้านายสุพัฒน์ ศรีศาสตร์ ได้เข้านิเทศภายในและเยี่ยมชั้นเรียนนายเอกพล ชาญสูงเนิน ห้องเด็กพิเศษ ในวันเปิดเรียนวันเเรก หลังปิดเรียนสถานการณ์โควิด -19 ครูและนักเรียนมีความพร้อมในการจัดกิจกรรม

นายสุพัฒน์ ศรีศาสตร์
ผู้อำนวยการโรงเรียน

ขอขอบคุณ นายสุพัฒน์ ศรีศาสตร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ที่มานิเทศการเรียนการสอนและข้อแนะนำต่างๆครับ

นายเอกพล ชาญสูงเนิน
ครูพี่เลี้ยง
17 กุมภาพันธ์ 2564


25 มกราคม 2564
ภาคเรียนที่ 2/2563
รร.อนุบาลหนองไผ่
ศพว.หนองไผ่
ข้าพเจ้านายสุพัฒน์ ศรีศาสตร์ ได้เข้านิเทศการสอนและตรวจเยี่ยมชั้นเรียน นางสาวสุนิษา สุกใส ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ในวันเปิดเรียนวันเเรกหลังจากปิดสถานการณ์โควิด -19 คุณครูจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมในด้านการอ่านการเขียน นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมด้วยความสนุกสนาน และให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรมเป็นอย่างดี

นายสุพัฒน์ ศรีศาสตร์
ผู้อำนวยการโรงเรียน

ขอขอบคุณ นายสุพัฒน์ ศรีศาสตร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ที่มานิเทศการเรียนการสอนและข้อแนะนำต่างๆค่ะ

นางสาวสุนิษา สุกใส
ครู
17 กุมภาพันธ์ 2564


25 มกราคม 2564
ภาคเรียนที่ 2/2563
รร.อนุบาลหนองไผ่
ศพว.หนองไผ่
ข้าพเจ้านายสุพัฒน์ ศรีศาสตร์ ได้เข้านิเทศการสอนและตรวจเยี่ยมชั้นเรียน นางรัชนี สุขคำมี และนางสาวกุลสตรี สกุลหอม ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ในวันเปิดเรียนวันเเรกหลังจากปิดสถานการณ์โควิด -19 คุณครูจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก โดยการฝึกการการลากเส้น เพื่อฝึกกล้ามเนื้อมือให้สัมพันธ์กับสายตา นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมด้วยความสนุกสนาน และให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรมเป็นอย่างดี

นายสุพัฒน์ ศรีศาสตร์
ผู้อำนวยการโรงเรียน

ขอขอบคุณ นายสุพัฒน์ ศรีศาสตร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ที่มานิเทศการเรียนการสอนและข้อแนะนำต่างๆค่ะ

นางรัชนี สุขคำมี
ครู
17 กุมภาพันธ์ 2564


25 มกราคม 2564
ภาคเรียนที่ 2/2563
รร.อนุบาลหนองไผ่
ศพว.หนองไผ่
ข้าพเจ้านายสุพัฒน์ ศรีศาสตร์ ได้เข้านิเทศการสอนและตรวจเยี่ยมชั้นเรียน นางสาวศิริวรรณ เสากำปัง ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ในวันเปิดเรียนวันเเรกหลังจากปิดสถานการณ์โควิด -19 คุณครูจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมด้วยความสนุกสนาน และให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรมเป็นอย่างดี

นายสุพัฒน์ ศรีศาสตร์
ผู้อำนวยการโรงเรียน

ขอขอบคุณ นายสุพัฒน์ ศรีศาสตร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ที่มานิเทศการเรียนการสอนและข้อแนะนำต่างๆค่ะ

นางจามีกร อุปการ์
ครู
17 กุมภาพันธ์ 2564


ขอขอบคุณ นายสุพัฒน์ ศรีศาสตร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ที่มานิเทศการเรียนการสอนและข้อแนะนำต่างๆค่ะ

นางจามีกร อุปการ์
ครู
17 กุมภาพันธ์ 2564


25 มกราคม 2564
ภาคเรียนที่ 2/2563
รร.อนุบาลหนองไผ่
ศพว.หนองไผ่
ข้าพเจ้านายสุพัฒน์ ศรีศาสตร์ ได้เข้านิเทศการสอนและตรวจเยี่ยมชั้นเรียน นางอัญชลี ศรีบุรินทร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ในวันเปิดเรียนวันเเรกหลังจากปิดสถานการณ์โควิด -19 คุณครูจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมในด้านการอ่านการเขียน นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมด้วยความสนุกสนาน และให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรมเป็นอย่างดี

นายสุพัฒน์ ศรีศาสตร์
ผู้อำนวยการโรงเรียน

ขอขอบคุณ ผอ.สุพัฒน์ ศรีศาสตร์ ที่นิเทศการเรียนการสอนและข้อแนะนำต่างๆค่ะ

นางอัญชลี ศรีบุรินทร์
ครู
8 กุมภาพันธ์ 2564


25 มกราคม 2564
ภาคเรียนที่ 2/2563
รร.อนุบาลหนองไผ่
ศพว.หนองไผ่
ข้าพเจ้านายสุพัฒน์ ศรีศาสตร์ ได้เข้านิเทศการสอนและตรวจเยี่ยมชั้นเรียน นางสาวชณุตธิดา บัวเทศ ในวันเปิดเรียนวันเเรกหลังจากปิดสถานการณ์โควิด -19 คุณครูจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมในด้านการเรียนภาษาอังกฤษ นักเรียนตั้งใจปฏิบัติกิจกรรม และให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรมเป็นอย่างดี

นายสุพัฒน์ ศรีศาสตร์
ผู้อำนวยการโรงเรียน

ขอขอบคุณ ผอ.สุพัฒน์ ศรีศาสตร์ ที่นิเทศการเรียนการสอนและข้อแนะนำต่างๆค่ะ

นางสาวชณุตธิดา บัวเทศ
ครู
8 กุมภาพันธ์ 2564


25 มกราคม 2564
ภาคเรียนที่ 2/2563
รร.อนุบาลหนองไผ่
ศพว.หนองไผ่
ข้าพเจ้านายสุพัฒน์ ศรีศาสตร์ ได้เข้านิเทศการสอนและตรวจเยี่ยมชั้นเรียน นางเนตรนภา จงใจมั่น ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ในวันเปิดเรียนวันเเรกหลังจากปิดสถานการณ์โควิด -19 คุณครูจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมในด้านการอ่านการเขียน นักเรียนตั้งใจปฏิบัติกิจกรรม และให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรมเป็นอย่างดี

นายสุพัฒน์ ศรีศาสตร์
ผู้อำนวยการโรงเรียน

ขอขอบคุณ ผอ.สุพัฒน์ ศรีศาสตร์ ที่นิเทศการเรียนการสอนและข้อแนะนำต่างๆค่ะ

นางเนตรนภา จงใจมั่น
ครู
8 กุมภาพันธ์ 2564


25 มกราคม 2564
ภาคเรียนที่ 2/2563
รร.อนุบาลหนองไผ่
ศพว.หนองไผ่
ข้าพเจ้านายสุพัฒน์ ศรีศาสตร์ ได้เข้านิเทศการสอนและตรวจเยี่ยมชั้นเรียน นางจิราพร พรหมภักดี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ในวันเปิดเรียนวันเเรกหลังจากปิดสถานการณ์โควิด -19 คุณครูจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมในด้านการอ่านการเขียน นักเรียนตั้งใจปฏิบัติกิจกรรม และให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรมเป็นอย่างดี

นายสุพัฒน์ ศรีศาสตร์
ผู้อำนวยการโรงเรียน

ขอขอบคุณ ผอ.สุพัฒน์ ศรีศาสตร์ ที่นิเทศการเรียนการสอนและข้อแนะนำต่างๆค่ะ

นางจิราพร พรหมภักดี
ครู
11 กุมภาพันธ์ 2564


25 มกราคม 2564
ภาคเรียนที่ 2/2563
รร.บ้านห้วยโป่ง-ไผ่ขวาง
ศพว.นาเฉลียงห้วยโป่งยามงาม
วันนี้ข้าพเจ้า นางนพิชชญา จันทะสงคราม ตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยโป่ง-ไผ่ขวาง ได้มานิเทศการจัดการเรียนการสอนครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ของนางกิตติพร สิงห์บัวขาว ตำแหน่งครู ชำนาญการพิเศษ สอนประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 พบว่า ครูมีแผนการจัดการเรียนรู้ มีเอกสารการวัดและเมินผล มีกิจกรรมที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ มีสื่อหลากหลาย มีการฝึกอ่าน เขียน คัดลายมือ นักเรียนส่วนมากอ่านคล่อง เขียนคล่อง ลายมือสวย ห้องเรียนสะอาด สวยงาม มีครบทุกมุมประสบการณ์ นักเรียนกล้าแสดงออก มีป้ายชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ครบสวยงาม จัดบรรยากาศในห้องเรียนเอื้อต่อการเรียนรู้ มีมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 นักเรียนสวมหน้ากากอนามัย มีเจลแอลกอฮอล์ให้นักเรียนล้างมือเมื่อเข้าออกห้องเรียน

นางนพิชชญา จันทะสงคราม
รองผู้อำนวยการโรงเรียน

ขอขอบคุณท่านรองผู้อำนวยการ ที่ได้มานิเทศการจัดการเรียนการสอน ให้กำลังใจครูและนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

นางกิตติพร สิงห์บัวขาว
ครู
16 กุมภาพันธ์ 2564


ทราบ ขอชื่นชมและเป็นกำลังใจในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนต่อไปค่ะ

นางนพิชชญา จันทะสงคราม
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
16 กุมภาพันธ์ 2564
25 มกราคม 2564
ภาคเรียนที่ 2/2563
รร.บ้านห้วยโป่ง-ไผ่ขวาง
ศพว.นาเฉลียงห้วยโป่งยามงาม
วันนี้ข้าพเจ้า นางนพิชชญา จันทะสงคราม ตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยโป่ง-ไผ่ขวาง ได้มานิเทศการจัดการเรียนการสอนครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ของนางสาวอริศรา ใหม่จันทร์ ตำแหน่งครู ชำนาญการพิเศษ สอนประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 พบว่า ครูมีแผนการจัดการเรียนรู้ มีเอกสารการวัดและเมินผล มีสื่อหลากหลาย มีการฝึกอ่าน เขียน คัดลายมือ นักเรียนส่วนมากอ่านคล่อง เขียนคล่อง ลายมือสวย ห้องเรียนสะอาด สวยงาม มีครบทุกมุมประสบการณ์ นักเรียนกล้าแสดงออก มีป้ายชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ครบสวยงาม มีมุมจัดแสดงผลงานเป็นปัจจุบัน จัดบรรยากาศในห้องเรียนเอื้อต่อการเรียนรู้ มีมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 นักเรียนสวมหน้ากากอนามัย มีเจลแอลกอฮอล์ให้นักเรียนล้างมือเมื่อเข้าออกห้องเรียน

นางนพิชชญา จันทะสงคราม
รองผู้อำนวยการโรงเรียน

ข้าพเจ้านางสาวอริศรา ใหม่จันทร์ ตำแหน่งครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ทำการสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ขอขอบคุณรองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยโป่ง - ไผ่ขวาง ที่ได้มานิเทศชั้นเรียนและให้คำแนะนำการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การจัดบรรยากาศในชั้นเรียน ข้าพเจ้าจะนำความรู้ที่ได้จากการแนะนำ ข้อเสนอแนะดังกล่าวมาปฏิบัติและปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการจัดกิจกรรมในชั้นเรียน

นางสาวอริศรา ใหม่จันทร์
ครู
9 กุมภาพันธ์ 2564


ทราบ และขอชื่นชม เป็นกำลังใจในการพัฒนาการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผู้เรียนต่อไปค่ะ

นางนพิชชญา จันทะสงคราม
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
15 กุมภาพันธ์ 2564
25 มกราคม 2564
ภาคเรียนที่ 2/2563
รร.บ้านห้วยโป่ง-ไผ่ขวาง
ศพว.นาเฉลียงห้วยโป่งยามงาม
วันนี้ข้าพเจ้า นางนพิชชญา จันทะสงคราม ตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยโป่ง-ไผ่ขวาง ได้มานิเทศการจัดการเรียนการสอน ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ของนางสาวเสานีย์ รินนาศักดิ์ ตำแหน่งครู ชำนาญการพิเศษ สอนประจำชั้นประถมศึกษา ปีที่ 4 พบว่า ครู มีแผนการจัดการเรียนรู้ มีเอกสารการวัดและเมินผล ครูใช้สื่อ ICT ในการสอน นักเรียนมีระเบียบเรียบร้อย มีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียบนรู้ ห้องเรียนสะอาด สวยงาม มีครบทุกมุมประสบการณ์ นักเรียนกล้าแสดงออก มีป้ายชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ จัดบรรยากาศในห้องเรียนเอื้อต่อการเรียนรู้ มีมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 นักเรียนสวมหน้ากากอนามัย มีเจลแอลกอฮอล์ให้นักเรียนล้างมือเมื่อเข้าออกห้องเรียน ควรปรับปรุงมุมประสบการณ์ให้ใหม่ น่าสนใจเพิ่มขึ้น

นางนพิชชญา จันทะสงคราม
รองผู้อำนวยการโรงเรียน

ข้าพเจ้า นางสาวเสาวนีย์ รินนาศักดิ์ ตำแหน่งครู ชำนาญการพิเศษ สอนประจำชั้นประถมศึกษา ปีที่ 4 วิชาคณิตศาสตร์ และวิชาภาษาไทย โรงเรียนบ้านห้วยโป่ง-ไผ่ขวาง ขอขอบคุณท่านรองผู้อำนวยการโรงเรียน ที่ได้มานิเทศและได้แนะนำการจัดการเรียนการสอน รวมทั้งได้ให้ข้อเสนอแนะต่างๆ ข้าพเจ้าจะได้นำข้อแนะนำดังกล่าว มาปรับปรุงและแก้ไขต่อไป

นางสาวเสาวนีย์ รินนาศักดิ์
ครู
8 กุมภาพันธ์ 2564


ทราบ และขอชื่นชม เป็นกำลังใจในการพัฒนาการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผู้เรียนต่อไปค่ะ

นางนพิชชญา จันทะสงคราม
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
15 กุมภาพันธ์ 2564
25 มกราคม 2564
ภาคเรียนที่ 2/2563
รร.บ้านห้วยโป่ง-ไผ่ขวาง
ศพว.นาเฉลียงห้วยโป่งยามงาม
วันนี้ข้าพเจ้า นางนพิชชญา จันทะสงคราม ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยโป่ง-ไผ่ขวาง ได้มานิเทศการจัดการเรียนการสอน ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ของนางสาวอัญชลี ทองช่วง ตำแหน่งครู สอนประจำชั้นประถมศึกษา ปีที่ 3/1 พบว่า ครูมีแผนการจัดการเรียนรู้ มีเอกสารการวัดและเมินผล นักเรียนมีระเบียบเรียบร้อย มีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียบนรู้ ห้องเรียนสะอาด สวยงาม มีมุมประสบการณ์ บรรยาการศในห้องเรียนเอื้อต่อการเรียนรู้ นักเรียนกล้าแสดงออก มีป้ายชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ มีมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 นักเรียนสวมหน้ากากอนามัย มีเจลแอลกอฮอล์ให้นักเรียน ล้างมือเมื่อเข้าออกห้องเรียน ควรปรับปรุงมุมประสบการณ์ให้ครบทุกกลุ่มสาระ และจัดแสดงผลงานนักเรียนให้เป็นปัจจุบัน

นางนพิชชญา จันทะสงคราม
รองผู้อำนวยการโรงเรียน

ข้าพเจ้า นางสาวอัญชลี ทองช่วง ตำแหน่งครู โรงเรียนบ้านห้วยโป่ง-ไผ่ขวาง รับผิดชอบจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ ขอขอบคุณครูผู้นิเทศ ที่ได้มานิเทศและได้แนะนำการจัดการเรียนการสอน การจัดทำสื่อเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน ข้าพเจ้าจะนำข้อเสนอแนะดังกล่าวมาปรับปรุงแก้ไขต่อไป

นางสาวอัญชลี ทองช่วง
ครู
16 กุมภาพันธ์ 2564


ทราบ ขอเป็นกำลังใจในการพัฒนาการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผู้เรียนต่อไปค่ะ

นางนพิชชญา จันทะสงคราม
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
16 กุมภาพันธ์ 2564
25 มกราคม 2564
ภาคเรียนที่ 2/2563
รร.บ้านห้วยโป่ง-ไผ่ขวาง
ศพว.นาเฉลียงห้วยโป่งยามงาม
วันนี้ข้าพเจ้า นางนพิชชญา จันทะสงคราม ตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยโป่ง-ไผ่ขวาง ได้มานิเทศการจัดการเรียนการสอนของ นายสุรศักดิ์ จันทร์กลั่น ตำแหน่งครู ชำนาญการพิเศษ สอนวิชาศิลปะ ครูมีแผนการจัดการเรียนรู้ มีเอกสารการวัดและเมินผล ครูใช้สื่อ ICT ในการสอน นักเรียนสนใจเรียนดี มีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ มีการจัดมุมประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ นักเรียนกล้าแสดงออก มีป้ายชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ มีมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 นักเรียนสวมหน้ากากอนามัย มีเจลแอลกอฮอล์ให้นักเรียนล้างมือเมื่อเข้าออกห้องเรียน ควรปรับปรุงมุมประสบการณ์ให้ใหม่และน่าสนใจยิ่งขึ้น

นางนพิชชญา จันทะสงคราม
รองผู้อำนวยการโรงเรียน

ขอขอบคุณท่านรองผู้อำนวยการที่ได้มานิเทศการสอน และจะนำคำชี้แนะมาปรับปรุงการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดผลดีต่อการเรียนการสอนต่อไป

นายสุรศักดิ์ จันทร์กลั่น
ครู
16 กุมภาพันธ์ 2564


ทราบ ขอชื่นชมและเป็นกำลังใจในการพัฒนาการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผู้เรียนต่อไปค่ะ

นางนพิชชญา จันทะสงคราม
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
16 กุมภาพันธ์ 2564
25 มกราคม 2564
ภาคเรียนที่ 2/2563
รร.บ้านห้วยโป่ง-ไผ่ขวาง
ศพว.นาเฉลียงห้วยโป่งยามงาม
วันนี้ข้าพเจ้า นางนพิชชญา จันทะสงคราม ตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยโป่ง-ไผ่ขวาง ได้มานิเทศการจัดการเรียนการสอน ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ของนางพัชราภรณ์ มูลณี ตำแหน่งครู ชำนาญการพิเศษ สอนประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1 พบว่า ครูมีแผนการจัดการเรียนรู้ มีเอกสารการวัดและเมินผล นักเรียนมีระเบียบเรียบร้อย มีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียบนรู้ ห้องเรียนสะอาด สวยงาม มีมุมประสบการณ์ นักเรียนกล้าแสดงออก มีป้ายชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ จัดบรรยากาศในห้องเรียนเอื้อต่อการเรียนรู้ มีมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 นักเรียนสวมหน้ากากอนามัย มีเจลแอลกอฮอล์ให้นักเรียนล้างมือเมื่อเข้าออกห้องเรียน ควรปรับปรุงมุมประสบการณ์ให้ใหม่ น่าสนใจเพิ่มขึ้น

นางนพิชชญา จันทะสงคราม
รองผู้อำนวยการโรงเรียน

ขอขอบคุณท่านรองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยโป่ง-ไผ่ขวาง ที่ได้มานิเทศการจัดการเรียนการสอน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1 ขอขอบคุณข้อเสนอแนะต่างๆ และจะได้นำไปเป็นแนวแนวทางในการแก้ไขให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

นางพัชราภรณ์ มูลณี
ครู
8 กุมภาพันธ์ 2564


ทราบ และขอชื่นชม เป็นกำลังใจในการพัฒนาการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผู้เรียนต่อไปค่ะ

นางนพิชชญา จันทะสงคราม
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
15 กุมภาพันธ์ 2564
25 มกราคม 2564
ภาคเรียนที่ 2/2563
รร.บ้านห้วยโป่ง-ไผ่ขวาง
ศพว.นาเฉลียงห้วยโป่งยามงาม
วันนี้ข้าพเจ้า นางนพิชชญา จันทะสงคราม ตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยโป่ง-ไผ่ขวาง ได้มานิเทศการจัดการเรียนการสอน ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ของ นางสาวปิยนารถ ทองยิ่ง ตำแหน่งครู ชำนาญการพิเศษ สอนประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 พบว่า ครูมีแผนการจัดการเรียนรู้ มีเอกสารการวัดและเมินผล ครูใช้สื่อ ICT ในการสอน นักเรียนสนใจเรียนดี มีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ ใช้กระบวนการ Active Learning มีการจัดมุมประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ นักเรียนกล้าแสดงออก มีป้ายชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ มีมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 นักเรียนสวมหน้ากากอนามัย มีเจลแอลกอฮอล์ให้นักเรียนล้างมือเมื่อเข้าออกห้องเรียน ควรปรับปรุงมุมประสบการณ์ให้ใหม่และน่าสนใจยิ่งขึ้น

นางนพิชชญา จันทะสงคราม
รองผู้อำนวยการโรงเรียน

ข้าพเจ้า นางสาวปิยนารถ ทองยิ่ง ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านห้วยโป่ง-ไผ่ขวาง ขอขอบคุณท่ารรองผู้อำนวยการโรงเรียนที่ได้มานิเทศห้องเรียนและได้มีการแนะนำในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพิ่มเติมเพื่อให้เหมาะสมกับเด็กนักเรียนและเหมาะสมกับสถานการณ์ในช่วง COVID ซึ่งข้าพเจ้าจะนำข้อเสนอแนะไปปรับปรุงในครั้งต่อไป

นางสาวปิยนารถ ทองยิ่ง
ครู
8 กุมภาพันธ์ 2564


ทราบ และขอชื่นชม เป็นกำลังใจในการพัฒนาการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผู้เรียนต่อไปค่ะ

นางนพิชชญา จันทะสงคราม
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
15 กุมภาพันธ์ 2564
18 มกราคม 2564
ภาคเรียนที่ 2/2563
รร.บ้านจัดสรร
ศพว.นาสนุ่น
รับรองเรื่องการบันทึกนิเทศเมื่อวันที่ 4 มกราคม 2564 ที่ผ่านมาเรื่องการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ข้าพเจ้าก็ได้แนะนำและยึดหลักมาตรการต่างๆของภาครัฐอย่างเคร่งครัด จนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น ส่วนนักเรียนคนใดที่ไม่เข้าใจในใบความรู้ ก็ให้คุณครูอัดคลิปวิดีโอสั้นสั้นส่งให้นักเรียนดูเพื่อให้นักเรียนได้เข้าใจมากขึ้น

นายประยูร ภูแข่งหมอก
ผู้อำนวยการโรงเรียน

หลังจากที่ผู้อำนวยการได้เข้านิเทศห้องเรียน เรื่องการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามที่ผู้อำนวยการได้แนะนำแนวทางในการจัดการเรียนการสอน ข้าพเจ้าได้ปฎิบัติตามคำแนะนำโดยการ พบปะนักเรียน ผู้ปกครอง แจกใบความรู้ สอนผ่านมือถือ และทำแบบทดสอบใน Google from ขณะนี้ข้าพเจ้าได้ดำเนินการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

นางสาวมัญทิตา ชัยมีแรง
ครูอัตราจ้าง
9 กุมภาพันธ์ 2564


13 มกราคม 2564
ภาคเรียนที่ 2/2563
รร.บ้านไทรงาม
ศพว.น้ำร้อนยางสาว
ประชุมคณะครูเพื่อทำการนิเทศ ติดตามการเรียนรู้ของนักเรียนขณะอยู่ที่บ้าน ในระหว่างปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ และติดตามการเดินทางมารับ ส่ง ใบงานของนักเรียน พบว่า นักเรียนประมาณ ร้อยละ 96 มีความรับผิดชอบในการทำใบงาน และมีนักเรียนส่วนหนึ่งได้ช่วยเหลืองานผู้ปกครอง

นายสมบุญ ชูสงค์
ผู้อำนวยการโรงเรียน

กระผมในนามหัวหน้าทีมคณะครูที่ออกเยี่ยมบ้านนักเรียน ขอรายงานผลการเยี่ยมบ้านนักเรียนเพื่อติดตามการเรียนรู้ การใช้ชีวิต และความเคลื่อนไหวของสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ดังนี้ 1.มีนักเรียนติดตามผู้ปกครองไปอยู่ต่างจังหวัด จำนวน 5 คน 2.นักเรียนประมาณ ร้อยละ 96 มีความรับผิดชอบในการทำใบงาน 3.นักเรียนส่วนหนึ่งได้ช่วยเหลืองานผู้ปกครอง คือ ไปเก็บมะขามหวานเพื่อจำหน่าย 4.ญาติของนักเรียนที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดกลุ่มเสี่ยงค่อนข้างน้อย เนื่องจากเพิ่งผ่านช่วงเทศกาลปีใหม่ 5.ได้กำชับให้นักเรียนปฏิบัติตนตามมาตรการป้องกันตนเองให้ห่างไกลจากเชื้อโรค

นายพิภพ ยิ้มสาระ
ครู
20 มกราคม 2564


ขอขอบคุณที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัด และขอให้ดูแลตนเองอย่างเข้มข้นขณะออกเยี่ยมบ้านนักเรียน

นายสมบุญ ชูสงค์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
20 มกราคม 2564
12 มกราคม 2564
ภาคเรียนที่ 2/2563
รร.บ้านจัดสรร
ศพว.นาสนุ่น
ข้าพเจ้าได้เข้านิเทศห้องเรียนในครั้งนี้ นิเทศเกี่ยวกับเรื่องการจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์การเรียนในช่วง โควิด-19 และแนวทางการจัดการเรียนให้แก่ครูทุกคนมาตรการต่างๆ ตามที่ภาครัฐกำหนด การเยี่ยมบ้านเด็ก การแจกใบความรู้ การเรียนออนไลน์ การทำคลิปวิดีโอการสอน วิธีการแก้ปัญหาในการเรียนครั้งนี้ การแก้ปัญหาความไม่พร้อมในหลายครอบครัวของเด็ก ครูต้องคอยอำนวยความสะดวกให้แก่นักเรียน มอบหมายงานตามบริบทของนักเรียน กำกับติดตามนักเรียนในด้านการเรียนอยู่เสมอครูปฎิบัติหน้าที่ตามปกติเพื่อคอยอำนวยความสะดวกให้แก่นักเรียนและผู้ปกครอง

นายประยูร ภูแข่งหมอก
ผู้อำนวยการโรงเรียน

ท่านผู้อำนวยการได้เข้านิเทศเรื่องการจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์ โควิด-19 ชี้แนะแนวทางในการจัดการเรียนการสอน การพบปะนักเรียน การแจกใบงานเด็กการเยี่ยมบ้านเด็ก มาตรการต่างๆ ที่ภาครัฐกำหนดให้ครูนักเรียนและผู้ปกครองยึดเป็นแนวทางและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ขณะนี้ข้าพเจ้าได้ปฎิบัติตามคำแนะนำของท่านผู้อำนวยการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

นางสาวศิริลักษณ์ ทองเสริม
ครูผู้ช่วย
20 มกราคม 2564


เรียบร้อยดีมาก

นายประยูร ภูแข่งหมอก
ผู้อำนวยการโรงเรียน
20 มกราคม 2564
11 มกราคม 2564
ภาคเรียนที่ 2/2563
รร.บ้านจัดสรร
ศพว.นาสนุ่น
ข้าพเจ้าได้เข้านิเทศห้องเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่สี่ เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้และแนวทางในการจัดการเรียนการสอนของครู เน้นถึงการปฏิบัติตามคำสั่งของรัฐบาล รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ และผู้ว่าราชการจังหวัด พร้อมด้วยนโยบายของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์เขต 3 รวมถึงให้ครูผู้สอนเน้นการเว้นระยะห่างระหว่างนักเรียน และการจัดห้องเรียนของนักเรียนรวมไปถึง แจ้งให้ผู้ปกครองทราบถึงข้อปฏิบัติในการมารับส่งนักเรียนในโรงเรียนทั้งเรื่องการส่งงานและเรียนที่บ้าน

นางสาวศรีวิไล ดงยางวัลย์
ครูพี่เลี้ยง

หลังจากที่ท่านผู้อำนวยการได้เข้านิเทสห้องเรียน เรื่องการจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์ โควิด-19 การเรียนที่บ้านการมอบหมายงานให้นักเรียนไปเรียนที่บ้านพร้อมทั้งการปฏิบัติตามคำสั่งข้อกำหนดของภาครัฐ ซึ่งข้าพเจ้าได้ไปเยี่ยมบ้านนักเรียนมีการมอบใบงานการสั่งงานและแบบทดสอบทาง Google from ตามคำแนะนำของผู้อำนวยการเรียบร้อยแล้ว

นางสาวศรีวิไล ดงยางวัลย์
ครูพี่เลี้ยง
20 มกราคม 2564


4 มกราคม 2564
ภาคเรียนที่ 2/2563
รร.บ้านไทรงาม
ศพว.น้ำร้อนยางสาว
ประชุมวางแผน มอบหมายภารกิจ กำหนดปฏิทินการดำเนินงาน พร้อมทั้งการนิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอนในช่วงปิดเรียนด้วยเหตพิเศษ ระหว่างวันท่ี 4 - 31 มกราคม 2564

นายสมบุญ ชูสงค์
ผู้อำนวยการโรงเรียน

รับทราบครับ

นายณัฐวุฒิ ตรีเสียน
ครูผู้ช่วย
20 มกราคม 2564


ขอบคุณมากครับ

นายสมบุญ ชูสงค์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
20 มกราคม 2564
4 มกราคม 2564
ภาคเรียนที่ 2/2563
รร.บ้านไทรงาม
ศพว.น้ำร้อนยางสาว
ประชุมวางแผน มอบหมายภารกิจ กำหนดปฏิทินการดำเนินงาน พร้อมทั้งการนิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอนในช่วงปิดเรียนด้วยเหตพิเศษ ระหว่างวันท่ี 4 - 31 มกราคม 2564

นายสมบุญ ชูสงค์
ผู้อำนวยการโรงเรียน

รับทราบครับ

นายพิภพ ยิ้มสาระ
ครู
20 มกราคม 2564


ขอบคุณมากครับ

นายสมบุญ ชูสงค์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
20 มกราคม 2564
4 มกราคม 2564
ภาคเรียนที่ 2/2563
รร.บ้านไทรงาม
ศพว.น้ำร้อนยางสาว
ประชุมวางแผน มอบหมายภารกิจ กำหนดปฏิทินการดำเนินงาน พร้อมทั้งการนิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอนในช่วงปิดเรียนด้วยเหตพิเศษ ระหว่างวันท่ี 4 - 31 มกราคม 2564

นายสมบุญ ชูสงค์
ผู้อำนวยการโรงเรียน

รับทราบค่ะ

นางสาวจรรยา สำลี
ครู
20 มกราคม 2564


ขอบคุณมากครับ

นายสมบุญ ชูสงค์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
20 มกราคม 2564
4 มกราคม 2564
ภาคเรียนที่ 2/2563
รร.บ้านไทรงาม
ศพว.น้ำร้อนยางสาว
ประชุมวางแผน มอบหมายภารกิจ กำหนดปฏิทินการดำเนินงาน พร้อมทั้งการนิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอนในช่วงปิดเรียนด้วยเหตพิเศษ ระหว่างวันท่ี 4 - 31 มกราคม 2564

นายสมบุญ ชูสงค์
ผู้อำนวยการโรงเรียน

รับทราบค่ะ

นางสาวสุภาวดี โจระสา
ครูอัตราจ้าง
20 มกราคม 2564


ขอบคุณมากครับ

นายสมบุญ ชูสงค์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
20 มกราคม 2564
4 มกราคม 2564
ภาคเรียนที่ 2/2563
รร.บ้านไทรงาม
ศพว.น้ำร้อนยางสาว
ประชุมวางแผน มอบหมายภารกิจ กำหนดปฏิทินการดำเนินงาน พร้อมทั้งการนิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอนในช่วงปิดเรียนด้วยเหตพิเศษ ระหว่างวันท่ี 4 - 31 มกราคม 2564

นายสมบุญ ชูสงค์
ผู้อำนวยการโรงเรียน

รับทราบค่ะ

นางสาวณัฐธิดา รู้ทำนอง
ครูผู้ช่วย
20 มกราคม 2564


ขอบคุณมากครับ

นายสมบุญ ชูสงค์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
20 มกราคม 2564
4 มกราคม 2564
ภาคเรียนที่ 2/2563
รร.บ้านจัดสรร
ศพว.นาสนุ่น
วันนี้เวลา 11.30 น. ได้นิเทศชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ติดตามจากครั้งที่สอง ในเรื่องความปลอดภัยของระบบไฟฟ้า สวิตไฟฟ้า ได้ทำการซ่อมแซมเรียบร้อย และทาสีหน้าต่างเรียบร้อยแล้ว ช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของ โควิด-19 ให้นักเรียนปิดกรณีพิเศษนั้น ได้สอบถามการเรียนการสอนโดยใช้วิธีการใด และติดตามนักเรียนอย่างไร ครูรายงานในการสอนคือใช้แบบการทำข้อสอบออนไลน์จาก Google from โดยใช้ข้อสอบวิชาหลักและข้อสอบโอเน็ตมาทำเพื่อให้นักเรียนได้ฝึกทำและสอบในเดือนมีนาคมต่อไป การติดตามจะสร้างกลุ่มเฟส เพื่อใช้ติดตามการส่งงานการสนทนาและการสอนในเรื่องที่ไม่เข้าใจ หรืออธิบายแบบนักเรียนมาพบครูที่โรงเรียนจากการสอบถามครูประจำชั้น ป.6 นักเรียนมีความสนใจในการเรียนทำข้อสอบออนไลน์จาก Google from และได้ให้ครูทำต่อไปจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น

นายประยูร ภูแข่งหมอก
ผู้อำนวยการโรงเรียน

ขอขอบคุณนายประยูร ภูแข่งหมอก ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจัดสรร ได้เข้านิเทศภายในห้องเรียน ของชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ทั้งนี้ครูประจำชั้นพร้อมที่จะนำคำแนะนำ และคำชี้แนะ ไปเป็นแนวทางในการสอน และพัฒนาต่อไป

นางสาวสุกันญา บมขุนทด
ครู
19 มกราคม 2564


เรียบร้อยดีมาก

นายประยูร ภูแข่งหมอก
ผู้อำนวยการโรงเรียน
19 มกราคม 2564
4 มกราคม 2564
ภาคเรียนที่ 2/2563
รร.บ้านจัดสรร
ศพว.นาสนุ่น
ข้าพเจ้าได้เข้านิเทศห้องเรียน เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และแนวทางในการจัดการเรียนการสอนของครู ต้องปฏิบัติตามคำสั่งของรัฐบาล รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ ของผู้ว่าราชการจังหวัด และของ สพป. เพชรบูรณ์เขต 3 การเรียนการสอน 4 on เพื่อแก้ไขปัญหาการจัดการเรียนการสอนในช่วงเดือนมกราคมนี้ ซึ่งได้แนะนำการมอบหมายงานให้แก่นักเรียนตามบริบทของนักเรียน ของผู้ปกครองให้ครูปฎิบัติหน้าที่ตามปกติที่โรงเรียน เพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักเรียนผู้ปกครองของนักเรียน

นายประยูร ภูแข่งหมอก
ผู้อำนวยการโรงเรียน

ผู้อำนวยการโรงเรียนได้เข้า นิเทศ เรื่องการจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์การติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 การเยี่ยมบ้านนักเรียนการมอบหมายงานให้แก่นักเรียนการปฏิบัติตามคำสั่งข้อกำหนดของภาครัฐ ซึ่งข้าพเจ้าได้ไปเยี่ยมบ้านนักเรียน มีการมอบหมายรายงานการสั่งงานนักเรียน ตามคำแนะนำของผู้อำนวยการเรียบร้อยแล้ว

นางวิไลพร จงใจมั่น
ครู
20 มกราคม 2564


เรียบร้อยดีมาก

นายประยูร ภูแข่งหมอก
ผู้อำนวยการโรงเรียน
20 มกราคม 2564
4 มกราคม 2564
ภาคเรียนที่ 2/2563
รร.บ้านจัดสรร
ศพว.นาสนุ่น
วันนี้เวลา 09:00 น. ข้าพเจ้าได้เข้านิเทศห้องเรียน เกี่ยวกับการเรียนการสอนในสถานการณ์ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยการแนะนำแนวทางการจัดการเรียนการสอนให้กับครู ตามมาตรการต่างๆที่ภาครัฐกำหนด โดยการเยี่ยมบ้าน การเรียนออนไลน์ การแจกใบความรู้ ควบคู่กับการสอนโดยอัดคลิปวิดีโอการสอน และการเยี่ยมบ้านนักเรียน ในกรณีที่นักเรียนไม่เข้าใจในใบความรู้และกำกับติดตามนักเรียนอยู่เสมอ เพื่อเอื้ออำนวยความสะดวกให้กับนักเรียนและผู้ปกครอง

นายประยูร ภูแข่งหมอก
ผู้อำนวยการโรงเรียน

ผู้อำนวยการได้เข้านิเทศเรื่องการจัดการเรียนการสอน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามที่ผู้อำนวยการได้แนะนำนำแนวทางในการจัดการเรียนการสอน ได้พบปะนักเรียน ผู้ปกครอง แจกใบความรู้ สอนโดยผ่านมือถือ เรียนตามมาตรการต่างๆที่ภาครัฐกำหนด โดยทั้งนักเรียนผู้ปกครองได้ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด และข้าพเจ้าได้ปฎิบัติตามคำแนะนำของผู้อำนวยการเรียบร้อยแล้ว

นางสาวมัญทิตา ชัยมีแรง
ครูอัตราจ้าง
9 กุมภาพันธ์ 2564


29 ธันวาคม 2563
ภาคเรียนที่ 2/2563
รร.บ้านจัดสรร
ศพว.นาสนุ่น
หลังจากที่ข้าพเจ้าได้เข้านิเทศครั้งที่ผ่านมา เรื่องความเป็นระเบียบดูแลโต๊ะ และผนังห้องเรียน พบว่าครูประจำชั้น ได้มีการกำกับดูแลควบคุมนักเรียนในเรื่องการดูแลรักษาแต่พบว่าโต๊ะมีความชำรุดปรับปรุงให้ดีขึ้นไม่ได้ จึงมีการปรับเปลี่ยนใหม่ซึ่งนักเรียนมีความรับผิดชอบมากขึ้น ทั้งนี้ข้าพเจ้าได้เสนอแนะเรื่องการพัฒนาสุขภาพร่างกายให้นักเรียน ได้มีชั่วโมงในการออกกำลังกายและผ่อนคายอารมณ์พัฒนาจิตใจชั่วโมงท้ายของเวลาเรียนในแต่ละวัน

นายประยูร ภูแข่งหมอก
ผู้อำนวยการโรงเรียน

หลังจากที่ผู้อำนวยการได้เข้านิเทศเรียนครั้งที่แล้วข้าพเจ้าได้ทราบว่ามีการควบคุมดูแลให้นักเรียนรู้จักการดูแลรักษาสมบัติของโรงเรียน ให้นักเรียนรักษาความสะอาดของห้องเรียน โรงเรียน ได้รับการพัฒนาทางด้านอารมณ์ ด้วยการเล่นกีฬา เล่นกับเพื่อน ๆ แตามคำแนะนำของผู้อำนวยการโรงเรียน และข้าพเจ้าได้ปฎิบัติตามคำแนะนำในการจัดตกแต่งห้องเรียนเพื่อจัดสภาพแวดล้อมในการเรียนของโรงเรียนให้ดีขึ้น

นางวิไลพร จงใจมั่น
ครู
20 มกราคม 2564


เรียบร้อยดี

นายประยูร ภูแข่งหมอก
ผู้อำนวยการโรงเรียน
20 มกราคม 2564
28 ธันวาคม 2563
ภาคเรียนที่ 2/2563
รร.บ้านเกาะแก้ว
ศพว.คลองกระจัง
ข้าพเจ้านางวลัยลักษณ์ เพิ่มพูลพานิช ได้นิเทศการจัดการเรียนการสอนของนายธีรวัฒน์ จิตรโคตร ในวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ในเรื่องคำราชาศัพท์ นักเรียนได้เรียนรู้ตามความสามารถ และฝึกทักษะการเขียน หาความหมายของคำ โดยครูให้ใบงานในการเรียนรู้

นางวลัยลักษณ์ เพิ่มพูลพานิช
ผู้อำนวยการโรงเรียน

ขอบคุณท่านผู้อำนวยการที่ได้มานิเทศและแนะนำการจัดการเรียนการสอนของครูธีรวัฒน์ ขอขอบคุณมากค่ะ

นายธีรวัฒน์ จิตรโคตร
ครูผู้ช่วย
29 ธันวาคม 2563


รับทราบ

นางวลัยลักษณ์ เพิ่มพูลพานิช
ผู้อำนวยการโรงเรียน
19 กุมภาพันธ์ 2564
28 ธันวาคม 2563
ภาคเรียนที่ 2/2563
รร.บ้านเกาะแก้ว
ศพว.คลองกระจัง
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้ให้ความสนใจและปฏิบัติตามคำสั่งอย่างเคร่งครัด ซึ่งวันนี้เป็นการสอนทบทวนจากการเรียนในสัปดาห์ที่แล้ว ครูสมปรารถนา ให้นักเรียนมีโอกาสได้ใช้ภาษาอังกฤษโดยการทำแบบฝึกหัด เป็นการฝึกการเขียน

นางวลัยลักษณ์ เพิ่มพูลพานิช
ผู้อำนวยการโรงเรียน

ขอบคุณท่านผู้อำนวยการที่ได้มานิเทศและแนะนำการจัดการเรียนการสอนของครูสมปรารถนา ขอขอบคุณมากค่ะ

นางสมปรารถนา ติ่งบุญ
ครู
29 ธันวาคม 2563


รับทราบ

นางวลัยลักษณ์ เพิ่มพูลพานิช
ผู้อำนวยการโรงเรียน
19 กุมภาพันธ์ 2564
28 ธันวาคม 2563
ภาคเรียนที่ 2/2563
รร.บ้านเกาะแก้ว
ศพว.คลองกระจัง
เข้าเยี่ยมพร้อมนิเทศ ห้องเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ซึ่ง ครูสหรัฐ แก้วยอด ได้ทำการสอนในรายวิชา คณิตศาสตร์ ในเรื่องเศษส่วน นักเรียนตั้งใจเรียนดีมาก ขอชื่นชม

นางวลัยลักษณ์ เพิ่มพูลพานิช
ผู้อำนวยการโรงเรียน

ขอบคุณท่านผู้อำนวยการที่ได้มานิเทศและแนะนำการจัดการเรียนการสอนของครูสหรัฐ ขอขอบคุณมากค่ะ

นายสหรัฐ แก้วยอด
ครูผู้ช่วย
29 ธันวาคม 2563


รับทราบ

นางวลัยลักษณ์ เพิ่มพูลพานิช
ผู้อำนวยการโรงเรียน
19 กุมภาพันธ์ 2564
28 ธันวาคม 2563
ภาคเรียนที่ 2/2563
รร.บ้านจัดสรร
ศพว.นาสนุ่น
วันนี้เวลา 15.30 น. ได้มานิเทศชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ติดตามจากครั้งที่แล้วในเรื่องการจัดห้องพยาบาล ปรากฏว่าเรียบร้อยดีและได้ดูการจัดการเรียนการสอนของครูประจำชั้น ครูสุกัญญา บมขุนทด ในการเตรียมความพร้อมการสอนในวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ เพื่อการสอบทดสอบทางการศึกษา ในระดับชาติขั้นพื้นฐาน และได้ให้นำทีวีมาดูในการสอนติ๋วเพิ่มเติมใน YouTube เพราะจอทีวีขนาดใหญ่ทำให้นักเรียนมองได้อย่างทั่วถึงกว่าเครื่องเดิม จากการดูระบบสายไฟฟ้าสวิตไฟที่ชำรุด เพื่อความปลอดภัยและการใช้งาน มีหนึ่งจุดที่บริเวณหน้าห้องเรียน หลอดไฟที่ขาดชำรุดสองจุด พัดลมเพดานที่ใช้การไม่ได้สองเครื่อง ได้แนะนำครูประจำชั้นให้แจ้งทางภารโรง มานำออกและซ่อมให้เรียบร้อย และได้ให้ครูและนักเรียนปรับภูมิทัศน์หน้าต่างของชั้น โดยการทาสีใหม่เพราะหน้าต่างสีเก่าดูไม่เรียบร้อย และจัดให้เรียบร้อยสวยงาม ส่วนการแต่งกายของนักเรียนสะอาดเรียบร้อยดีมาก

นายประยูร ภูแข่งหมอก
ผู้อำนวยการโรงเรียน

ขอขอบคุณนายประยูร ภูแข่งหมอก ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจัดสรร ได้เข้านิเทศภายในห้องเรียน ของชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ทั้งนี้ครูประจำชั้นพร้อมที่จะนำคำแนะนำ และคำชี้แนะ ไปเป็นแนวทางในการสอน และพัฒนาต่อไป

นางสาวสุกันญา บมขุนทด
ครู
19 มกราคม 2564


เรียบร้อยดีมาก

นายประยูร ภูแข่งหมอก
ผู้อำนวยการโรงเรียน
19 มกราคม 2564
24 ธันวาคม 2563
ภาคเรียนที่ 2/2563
รร.บ้านเกาะแก้ว
ศพว.คลองกระจัง
ได้นิเทศการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนครูกฤตพร พืชงาม วิชาการงานพื้นฐานอาชีพ ในวันนี้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ฝึกปฎิบัติการทำอาหาร เป็นการหมักเนื้อหมู เพื่อเตรียมในการจัดกิจกรรมเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ในภาคบ่าย นักเรียนมีความสุขกับการได้ปฏิบัติจริง ขอขอบคุณคุณครูกฤตพร พืชงาม ที่ตั้งใจถ่ายทอดความรู้และสั่งสอนประสบการณืในการทำเพื่อให้สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

นางวลัยลักษณ์ เพิ่มพูลพานิช
ผู้อำนวยการโรงเรียน

ขอบคุณท่านผู้อำนวยการที่ได้มานิเทศและแนะนำการจัดการเรียนการสอนของครูกฤตพร ขอขอบคุณมากค่ะ

นางสาวกฤตพร พืชงาม
พนักงานราชการ
28 ธันวาคม 2563


รับทราบ

นางวลัยลักษณ์ เพิ่มพูลพานิช
ผู้อำนวยการโรงเรียน
28 ธันวาคม 2563
24 ธันวาคม 2563
ภาคเรียนที่ 2/2563
รร.บ้านเกาะแก้ว
ศพว.คลองกระจัง
ข้าพเจ้า นางวลัยลักษณ์ เพิ่มพูลพานิช ได้เข้านิเทศการจัดการเรียนการสอนของ ครูโสพิศ แก้วทรัพย์ ในรายวิชาภาษาอังกฤษ สอนในเรื่อง Chrismas 'Day and New Year 'Day ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 นักเรียนมีความสนใจ ในการฟัง และพูด ตลอดจนการร้องเพลง เนื่องในวันคริสต์มาสและปีใหม่ที่จะมาถึง ขอขอบคุณคุณครูโสพิศ มากค่ะ

นางวลัยลักษณ์ เพิ่มพูลพานิช
ผู้อำนวยการโรงเรียน

ขอบคุณท่านผู้อำนวยการที่ได้มานิเทศและแนะนำการจัดการเรียนการสอนของครูโสพิศ ขอขอบคุณมากค่ะ

นางโสพิศ แก้วทรัพย์
ครู
28 ธันวาคม 2563


ขอบคุณครูโสพิศ ที่จัดการสอนให้นักเรียนฝึกปฎิบัติ เพิ่มทักษะการพูดในวิชาภาษาอังกฤษ

นางวลัยลักษณ์ เพิ่มพูลพานิช
ผู้อำนวยการโรงเรียน
28 ธันวาคม 2563
24 ธันวาคม 2563
ภาคเรียนที่ 2/2563
รร.บ้านเกาะแก้ว
ศพว.คลองกระจัง
ครูสมปอง ปานมณีได้จัดเตรียมแผนการจัดประสบการณ์ โดยจะเริ่มสนทนา กับผู้เรียน หลังจากนั้นก็จะมีกิจกรรมเคลื่อนไหว นักเรียนอนุบาลสึกษาปีที่ 3 ไดนับตัวเลข 1-10 พร้อมทั้งชูมือตามจำนวนที่นับ นักเรียนทุกคนทำได้และนับเลขได้เป็นอย่างดี

นางวลัยลักษณ์ เพิ่มพูลพานิช
ผู้อำนวยการโรงเรียน

ขอบคุณท่านผู้อำนวยการที่ได้มานิเทศและแนะนำการจัดการเรียนการสอนของครูสมปอง ขอขอบคุณมากค่ะ

นางสมปอง ปานมณี
ครู
28 ธันวาคม 2563


รับทราบ

นางวลัยลักษณ์ เพิ่มพูลพานิช
ผู้อำนวยการโรงเรียน
28 ธันวาคม 2563
24 ธันวาคม 2563
ภาคเรียนที่ 2/2563
รร.บ้านเกาะแก้ว
ศพว.คลองกระจัง
ได้มานิเทศการจัดการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ของครูกัลยา ใจเย็น วันนี้เป็นการสอนในเรื่อง ค่ากลางของข้อมูล ซึ่งได้เรียนเรื่องนี้เป็นวันแรก จึงต้องอธิบายและฝึกทักษะการคิดให้กับนักเรียน ขอขอบคุณ คุณครูกัลยา ใจเย็น

นางวลัยลักษณ์ เพิ่มพูลพานิช
ผู้อำนวยการโรงเรียน

ขอบคุณท่านผู้อำนวยการที่ได้มานิเทศและแนะนำการจัดการเรียนการสอนของครูกัลยา ขอขอบคุณมากค่ะ

นางกัลยา ใจเย็น
ครู
28 ธันวาคม 2563


รับทราบ

นางวลัยลักษณ์ เพิ่มพูลพานิช
ผู้อำนวยการโรงเรียน
19 กุมภาพันธ์ 2564
23 ธันวาคม 2563
ภาคเรียนที่ 2/2563
รร.บ้านใหม่วิไลวัลย์
ศพว.บ่อรัง
ข้าพเจ้า นางสาวณัฐธิดา โสพิมพา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านใหม่วิไลวัลย์ ได้ทำการนิเทศการสอน/การตรวจเยี่ยมชั้นเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ประจำเดือนธันวาคม ปีการศึกษา 2563 ของนายนันทิวัฒน์ กรพัฒน์ถิรรุจ ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีข้อเสนอแนะ/ความคิดเห็น ดังนี้ - สภาพห้องเรียน สะอาดเรียบร้อย เป็นบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ - พฤติกรรมครู มีเทคนิคการสอนดี เน้นให้นักเรียนได้ปฏิบัติจริง - พฤติกรรมนักเรียน นักเรียนมีความกระตือรือร้น สนุกสนาน และปฏิบัติตามที่ได้รับมอบหมายเป็นอย่างดี

นางสาวณัฐธิดา โสพิมพา
ผู้อำนวยการโรงเรียน

ขอขอบพระคุณครับ

นายนันทิวัฒน์ กรพัฒน์ถิรรุจ
ครู
25 ธันวาคม 2563


23 ธันวาคม 2563
ภาคเรียนที่ 2/2563
รร.บ้านใหม่วิไลวัลย์
ศพว.บ่อรัง
ข้าพเจ้า นางสาวณัฐธิดา โสพิมพา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านใหม่วิไลวัลย์ ได้ทำการนิเทศการสอน/การตรวจเยี่ยมชั้นเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำเดือนธันวาคม ปีการศึกษา 2563 ของนายสุริยง ป้องศรี ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีข้อเสนอแนะ/ความคิดเห็น ดังนี้ - สภาพห้องเรียน เป็นบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ มีมุมวิชาการ สะอาดเรียบร้อย - พฤติกรรมของครุ ครูมีการเตรียมการสอนเป็นอย่างดีใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน มีการใช้คำพูดที่ไพเราะ - พฤติกรรมของนักเรียน นักเรียนกล้าแสดงออก กระตือรือร้นในการปฏิบัติกิจกรรมสนุกสนาน

นางสาวณัฐธิดา โสพิมพา
ผู้อำนวยการโรงเรียน

23 ธันวาคม 2563
ภาคเรียนที่ 2/2563
รร.บ้านใหม่วิไลวัลย์
ศพว.บ่อรัง
ข้าพเจ้า นางสาวณัฐธิดา โสพิมพา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านใหม่วิไลวัลย์ ได้ทำการนิเทศการสอน/การตรวจเยี่ยมชั้นเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำเดือนธันวาคม ปีการศึกษา 2563 ของนายนนทวัฒน์ ตากกระโทก ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 วิชาเอกคอมพิวเตอร์ มีข้อเสนอแนะ/ความคิดเห็น ดังนี้ - สภาพห้องเรียน สะอาดเรียบร้อย เป็นบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ - พฤติกรรมของครุ มีการสอนโดยใช้สื่อเทคโนโลยีทางการศึกษา ดึงดูดความสนใจผู้เรียน ครูแต่งกายดี ใช้นำเสียงที่ไพเราะน่าฟัง - พฤติกรรมนักเรียน มีการโต้ตอบคำถามครูได้ดี ตั้งใจเรียน กล้าแสดงออก

นางสาวณัฐธิดา โสพิมพา
ผู้อำนวยการโรงเรียน

23 ธันวาคม 2563
ภาคเรียนที่ 2/2563
รร.บ้านใหม่วิไลวัลย์
ศพว.บ่อรัง
ข้าพเจ้า นางสาวณัฐธิดา โสพิมพา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านใหม่วิไลวัลย์ ได้ทำการนิเทศการสอน/การตรวจเยี่ยมชั้นเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ประจำเดือนธันวาคม ปีการศึกษา 2563 ของนายณรงค์เดช คงปรางดี ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 วิชาเอกวิทยาศาสตร์ มีข้อเสนอแนะ/ความคิดเห็น ดังนี้ - สภาพห้องเรียน สะอาดเรียบร้อย เป็นบรรยากาศทางวิชาการ - พฤติกรรมของครู มีการดูแลเอาใจใส่นักเรียน มีเทคนิคการสอนดี แต่งกายสุภาพเรียบร้อย ใช่วาจาสุภาพเรียบร้อย - พฤติกรรมนักเรียน กล้าาแสดงออก มีความกระตือรือร้น นักเรียนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี

นางสาวณัฐธิดา โสพิมพา
ผู้อำนวยการโรงเรียน

ขอขอบคุณ ผอ.ณัฐธิดา โสพิมพา เป็นอย่างสูงที่ได้ทำการนิเทศการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในครั้งนี้ ซึ่งข้าพเจ้าจะนำข้อเสนอแนะไปประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนครั้งต่อไป

นายณรงค์เดช คงปรางดี
ครู
25 ธันวาคม 2563


23 ธันวาคม 2563
ภาคเรียนที่ 2/2563
รร.บ้านจัดสรร
ศพว.นาสนุ่น
หลังจากที่ข้าพเจ้าได้เข้านิเทศครั้งที่ผ่านมา เรื่องลายมือของนักเรียนนั้นพบว่า ครูประจำชั้นได้มีการกำกับดูแลและควบคุมการเขียนหนังสือของนักเรียนให้ดีขึ้น ในเรื่องการดูแลรักษาความสะอาดปรับปรุงห้องเรียน พบว่ามีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น ทั้งนี้ข้าพเจ้าได้เสนอในเรื่องการเขียนพยัญชนะภาษาอังกฤษ เน้นให้นักเรียนเขียนให้ถูกต้องตามเกณฑ์ ถูกหลักของตัวพิมพ์เล็กพิมพ์ใหญ่ เพราะนักเรียนบางคนยังเขียนไม่ถูกต้อง และบางคนยังไม่รู้ว่าตัวไหนเป็นตัวพิมพ์เล็กตัวพิมพ์ใหญ่

นายประยูร ภูแข่งหมอก
ผู้อำนวยการโรงเรียน

หลังจากที่ผู้อำนวยการได้เข้านิเทศห้องเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่สี่ นั้นข้าพเจ้ารับทราบและได้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขดำเนินการตามคำแนะนำดังกล่าว โดยการฝึกให้นักเรียน ทำซ้ำ ย้ำ ทวน รวมทั้งฝึกหัด และอ่านพยัญชนะภาษาอังกฤษ รวมทั้งเน้นให้นักเรียนช่วยกันรักษาความสะอาดภายในฉันเรียนด้วย

นางสาวศรีวิไล ดงยางวัลย์
ครูพี่เลี้ยง
20 มกราคม 2564


22 ธันวาคม 2563
ภาคเรียนที่ 2/2562
รร.บ้านหนองจอกวังกำแพง
ศพว.โคกสะอาดสะกรวดประดู่งาม
ข้าพเจ้านายจักรกฤษ งามเลิศ ได้เข้านิเทศการจัดการเรียนการสอนของคุณครู สุพัฒตรา ปลื้มชัย กำลังสอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เรื่อง Pronoun มีการจัดกิจกรรมที่กระตุ้นการเรียนรู้ มีสื่อ เกม ช่วยทำให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ให้เข้าใจได้มากขึ้น บรรยากาศในชั้นเรียน มีสื่อที่เอื้อต่อการเรียนรู้ มาก แต่ความอัพเดตเพิ่มเติม และปฏิบัติแบบนี้ต่อไป

นายจักรกฤษ งามเลิศ
ผู้อำนวยการโรงเรียน

ขอขอบคุณคำแนะนำจากท่านผู้อำนวยการมากๆคะ

นางสาวสุพัฒตรา ปลื้มชัย
ครู
19 มกราคม 2563


ขอบคุณคุณครูมากครับ ที่ช่วยกันพัฒนาผู้เรียน ให้มีความรู้ รับทราบครับ

นายจักรกฤษ งามเลิศ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
3 กุมภาพันธ์ 2563
21 ธันวาคม 2563
ภาคเรียนที่ 2/2563
รร.บ้านใหม่วิไลวัลย์
ศพว.บ่อรัง
ข้าพเจ้า นางสาวณัฐธิดา โสพิมพา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านใหม่วิไลวัลย์ ได้ทำการนิเทศการสอน/การตรวจเยี่ยมชั้นเรียน ประจำเดือนธันวาคม ปีการศึกษา 2563 ของนางสาวกฤติกา อรัญเวทย์ ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 วิชาเอกภาษาอังกฤษ มีข้อเสนอแนะ/ความคิดเห็น ดังนี้ - สภาพห้องเรียน สะอาด เป็นบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ มีมุมวิชาการ - พฤติกรรมครู คุณครูมีการใช้สื่อ เทคโนโลยีที่ทันสมัย มีการจัดกิจกรรมการสอนที่น่าสนใจ - พฤติกรรมของนักเรียน นักเรียนสนุกสนาน ปฏิบัติตามกิจกรรมที่ได้รับมอบหมายเป็นอย่างดี

นางสาวณัฐธิดา โสพิมพา
ผู้อำนวยการโรงเรียน

ขอบคุณท่านผอ. มากๆค่ะ หนูรู้สึกเป็นเกียรติและยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับการนิเทศครั้งที่ 1 จากท่านผอ. หนูจะนำคำติชมไปปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนและการจัดการในชั้นเรียนในการนิเทศครั้งต่อไปค่ะ ขอบคุณค่ะ

นางสาวกฤติกา อรัญเวทย์
ครูผู้ช่วย
5 มกราคม 2564


21 ธันวาคม 2563
ภาคเรียนที่ 2/2563
รร.บ้านใหม่วิไลวัลย์
ศพว.บ่อรัง
ข้าพเจ้า นางสาวณัฐธิดา โสพิมพา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านใหม่วิไลวัลย์ ได้ทำการนิเทศการสอน/การตรวจเยี่ยมชั้นเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ประจำเดือนธันวาคม ปีการศึกษา 2563 ของนายภัทรพลสามนทา ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 วิชาเอกคณิตศาสตร์ มีข้อเสนอแนะ/ความคิดเห็น ดังนี้ - สภาพห้องเรียน สะอาดเรียบร้อย เป็นบรรยากาศทางวิชาการ - พฤติกรรมครู ครูตั้งใจสอนดี มีเทคนิคการสอนที่น่าสนใจ - พฤติกรรมนักเรียน กล้าแสดงออก ถามตอบได้ สามารถปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายได้เป็นอย่างดี

นางสาวณัฐธิดา โสพิมพา
ผู้อำนวยการโรงเรียน

ขอขอบคุณ ผอ.ณัฐธิดา โสพิมพา เป็นอย่างสูงที่ได้นิเทศการเรียนการสอนและตรวจเยี่ยมชั้นเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 2 และได้ให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอนครั้งนี้

นายภัทรพล สามนทา
ครู
25 ธันวาคม 2563


21 ธันวาคม 2563
ภาคเรียนที่ 2/2563
รร.บ้านใหม่วิไลวัลย์
ศพว.บ่อรัง
ข้าพเจ้า นางสาวณัฐธิดา โสพิมพา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านใหม่วิไลวัลย์ ได้ทำการนิเทศการสอน/การตรวจเยี่ยมชั้นเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำเดือนธันวาคม ปีการศึกษา 2563 ของนางสาวเวฬุวัน เอี่ยมพงษ์ ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 วิชาเอกภาษาอังกฤษ มีข้อเสนอแนะ/ความคิดเห็น ดังนี้ - สภาพห้องเรียน สะอาดเรียบร้อยดีมาก ห้องเรียนเป็นบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ - พฤติกรรมครุ มีสื่อการสอนใช้เป็นอย่างดี แต่งกายสะอาดเรียบร้อย ครูมีใบงาน มีสื่อการสอน และใช้คำไพเราะน่าฟัง - พฤติกรรมนักเรียน นักเรียนตั้งใจเรียนเป็นอย่างดี ตามถามได้ กล้าแสดงออก แต่งกายสะอาดเรียบร้อย

นางสาวณัฐธิดา โสพิมพา
ผู้อำนวยการโรงเรียน

ขอขอบคุฯท่านผอ ณัฐธิดา โสพิมพา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านใหม่วิไลวัลย์ ได้ทำการนิเทศการสอน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 รายวิชาภาษาอังกฤษ ข้าพเจ้าจะรับคำแนะนำต่างๆมาปรับในเรื่องการเรียนการสอน การปฏิบัตงานต่างๆ ในครั้งต่อไปเพื่อให้ข้าพเจ้ามีประสิทธิภาพต่อไป

นางสาวเวฬุวัน เอี่ยมพงษ์
ครู
25 ธันวาคม 2563


21 ธันวาคม 2563
ภาคเรียนที่ 2/2563
รร.บ้านใหม่วิไลวัลย์
ศพว.บ่อรัง
ข้าพเจ้า นางสาวณัฐธิดา โสพิมพา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านใหม่วิไลวัลย์ ได้ทำการนิเทศการสอน/การตรวจเยี่ยมชั้นเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำเดือนธันวาคม ปีการศึกษา 2563 ของนายภิเศก ลีสินลา ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 วิชาสังคมศึกษา มีข้อเสนอแนะ/ความคิดเห็น ดังนี้ - สภาพห้องเรียน สะอาดเรียบร้อย เป็นบรรยากาศทางวิชาการ และข้อมูลเป็นปัจจุบัน - พฤติกรรมของครู ควรมีการจัดกิจกรรมที่กระตุ้นความสนใจนักเรียน - พฤติกรรมนักเรียน แต่งกายสะอาด มีมารยาทดี สนุกสนานร่าเริงแจ่มใส

นางสาวณัฐธิดา โสพิมพา
ผู้อำนวยการโรงเรียน

21 ธันวาคม 2563
ภาคเรียนที่ 2/2563
รร.บ้านใหม่วิไลวัลย์
ศพว.บ่อรัง
ข้าพเจ้า นางสาวณัฐธิดา โสพิมพา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านใหม่วิไลวัลย์ ได้ทำการนิเทศการสอน/การตรวจเยี่ยมชั้นเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที 3 ประจำเดือนธันวาคม ปีการศึกษา 2563 ของนางสาวธารทิพย์ คล้ายใจตรง ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 วิชาเอกภาษาไทย มีข้อเสนอแนะ/ความคิดเห็น ดังนี้ - สภาพห้องเรียน สะอาดเรียบร้อย เป็นบรรยากาศทางวิชาการ ข้อมูลเป็นปัจจุบัน - พฤติกรรมของครู มีสื่อ ใบงาน ควบคุมห้องเรียนได้เป็นอย่างดี พูดจาชัดเจน แต่งกายเหมาะสมกับสภาพความเป็นครู - พฤติกรรมของนักเรียน กล้าแสดงออก สามารถตอบคำถามและปฏิบัติกิจกรรมตามที่ได้รับมอบหมายได้ดี

นางสาวณัฐธิดา โสพิมพา
ผู้อำนวยการโรงเรียน

หลังจากได้รับการนิเทศการสอนจาก ผอ.ณัฐธิดา โสพิมพา ข้าพเจ้าได้นำคำแนะนำไปปรับใช้ในการสอนรายวิชาภาษาไทยในห้องเรียนอื่นต่อไป ขอบขอบคุณ ผอ. ณัฐธิดา โสพิมพา ที่ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการดูแลชั้นเรียน การสอน การเตรียมความพร้อม ฯลฯ

นางสาวธารทิพย์ คล้ายใจตรง
ครู
25 ธันวาคม 2563


21 ธันวาคม 2563
ภาคเรียนที่ 2/2563
รร.บ้านใหม่วิไลวัลย์
ศพว.บ่อรัง
ข้าพเจ้า นางสาวณัฐธิดา โสพิมพา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านใหม่วิไลวัลย์ ได้ทำการนิเทศการสอน/การตรวจเยี่ยมชั้นเรียน ประจำเดือนธันวาคม ปีการศึกษา 2563 ของนางปรีดาภรณ์ ขำยิ่งเกิด ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีข้อเสนอแนะ/ความคิดเห็น ดังนี้ - สภาพห้องเรียน สะอาดเรียบร้อย เป็นบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ - พฤติกรรมครุ มีเทคนิคการสอนที่ดี มีการควบคุมการจัดห้องเรียนพูดจาไพเราะ แต่งกายถูกต้องเหมาะสมกับสภาพความเป็นครู - พฤติกรรมนักเรียน นักเรียนตั้งใจเรียน กล้าแสดงออก กระตือรือร้นในการเรียน

นางสาวณัฐธิดา โสพิมพา
ผู้อำนวยการโรงเรียน

ขอขอบคุณท่านผอ ณัฐธิดา โสพิมพา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านใหม่วิไลวัลย์ ได้ทำการนิเทศการสอน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ข้าพเจ้าจะรับคำแนะนำต่างๆมาปรับในเรื่องการเรียนการสอน การปฏิบัตงานต่างๆ ในครั้งต่อไปเพื่อให้ข้าพเจ้ามีประสิทธิภาพต่อไป

นางปรีดาภรณ์ ขำยิ่งเกิด
ครู
25 ธันวาคม 2563


20 ธันวาคม 2563
ภาคเรียนที่ 2/2562
รร.บ้านหนองจอกวังกำแพง
ศพว.โคกสะอาดสะกรวดประดู่งาม
วันนี้ข้าพเจ้า นายจักรกฤษ งามเลิศ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองจอกวังกำแพง ได้เข้านิเทศ ห้องป. 3 คุณครุกำลังสอนวิชาภาษาไทย นักเรียนกำลังทำ mind mapping และกำลังเขียนเรื่องราวทำตามความคิดสร้างสรรค์ นักเรียนตั้งใจทำงาน กิจกรรมดีมาก สนใจเรียนมุ่งมั่นในการทำงานดี ห้องเรียนสะอาดเรียบร้อยดี มีมุมตามกลุ่มสาระ บรรยากาศภายในห้องเรียนน่าเรียนและอบอุ่นดี ขอชื่นชมนักเรียนที่มีความตั้งใจดีมาก ขอบคุณคุณครูประจำชั้น ป.3 ที่ให้ความร่วมมือด้วยดี และทำให้ปฏิบัติเช่นนี้ต่อไป

นายจักรกฤษ งามเลิศ
ผู้อำนวยการโรงเรียน

จะนำข้อที่บงพร่องไปแก้ไขต่อไป คะ ขอขอบคุณท่านผู้อำนวยการเป็นอย่างสูง ขอบคุณคะ

นางสมทรง พันละบาล
ครู
19 มกราคม 2563


ขอบคุณมากคะ รับทราบ

นายจักรกฤษ งามเลิศ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
19 มกราคม 2563
18 ธันวาคม 2563
ภาคเรียนที่ 2/2563
รร.บ้านนาน้ำโครม
ศพว.นาสนุ่น
นางสาวศิรินารถ ตะกรุดแก้ว ได้นิเทศนางสาวชฎาธาร คุมขุนทด จัดการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เรื่องการแต่งคำประพันธ์ นักเรียนให้ความร่วมมือ และมีส่วนร่วมในการคิดคำ และแต่งคำประพันธ์ร่วมกัน ห้องเรียนมีความสะอาด แสงสว่างเพียงพอ บรรยากาศเหมาะสม

นางสาวศิรินารถ ตะกรุดแก้ว
ครู

18 ธันวาคม 2563
ภาคเรียนที่ 2/2563
รร.บ้านนาน้ำโครม
ศพว.นาสนุ่น
นางสาวศิรินารถ ได้นิเทศการจัดการเรียนการสอนของนางสาวธัญลักษณ์ แถวสุวรรณ สอนวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนสะอาด แสงสว่างเพียงพอ นักเรียนมีส่วนร่วมในการคิดหาคำตอบ และตั้งใจทำแบบฝึก นักเรียนที่เรียนเก่งช่วยอธิบายให้เพื่อนที่เรียนอ่อน มีการใช้สื่อเทคโนโลยี

นางสาวศิรินารถ ตะกรุดแก้ว
ครู

17 ธันวาคม 2563
ภาคเรียนที่ 2/2563
รร.บ้านใหม่วิไลวัลย์
ศพว.บ่อรัง
ข้าพเจ้า นางสาวณัฐธิดา โสพิมพา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านใหม่วิไลวัลย์ ได้ทำการนิเทศการสอน/การตรวจเยี่ยมชั้นเรียน ประจำเดือนธันวาคม ปีการศึกษา 2563 ของนางสาวจุฑามาศ รองพล ครูประจำชั้นอนุบาล 3 มีข้อเสนอแนะ/ความคิดเห็น ดังนี้ - สภาพห้องเรียน สะอาด เรียบร้อยดี มีการแสดงป้ายสถิติที่เป็นปัจจุบันมีการจัดมุมวิชาการได้ดีมาก - พฤติกรรมของครุ มีการเตรียมการสอน ใช่สื่อ อุปกรณ์การสอนได้ดี ควบคุมดูแลห้องเรียนเป็นบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ ครูพุดไพเราะแต่งกานสุภาพเรียบร้อย - พฤติกรรมของนักเรียน กล้าแสดงออก กระตือรือร้น แต่งกายสะอาดเรียบร้อย มีมารยาทดี

นางสาวณัฐธิดา โสพิมพา
ผู้อำนวยการโรงเรียน

ขอขอบคุณ ผอ.ณัฐธิดา โสพิมพา เป็นอย่างสูงที่ได้ทำการนิเทศการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนชั้นอนุบาลปีที่ 3 พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและการจัดบรรยากาศในชั้นเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้ ซึ่งข้าพเจ้าจะนำข้อเสนอแนะไปประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนครั้งต่อไป

นางสาวจุฑามาศ รองพล
ครู
5 มกราคม 2564


17 ธันวาคม 2563
ภาคเรียนที่ 2/2563
รร.บ้านใหม่วิไลวัลย์
ศพว.บ่อรัง
ข้าพเจ้า นางสาวณัฐธิดา โสพิมพา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านใหม่วิไลวัลย์ ได้ทำการนิเทศการสอน/การตรวจเยี่ยมชั้นเรียน ประจำเดือนธันวาคม ปีการศึกษา 2563 ของนางสาวศิราณี เนตรแก้ว ครูประจำชั้นอนุบาล 2 มีข้อเสนอแนะ/ความคิดเห็น ดังนี้ - สภาพห้องเรียน สะอาด เรียบร้อย มีการจัดบรรยากาศในห้องเรียนเป็นบรรยากาศทางวิชาการ ข้อมูลเป็นปัจจุบัน มีมุมวิชาการจัดได้ดีมาก - พฤติกรรมของครู ครูมีการเตรียมการสอน สื่อ อุปกรณ์ มีการเตรียมการสอนเป็นอย่างดี แต่งกายสุภาพ น้ำเสียงไพเราะ - พฤติกรรมของนักเรียน กล้าพูด กล้าแสดงออก มีความกระตือรือร้น แต่งกายสะอาดเรียบร้อย

นางสาวณัฐธิดา โสพิมพา
ผู้อำนวยการโรงเรียน

ขอขอบคุณ ผอ.ณัฐธิดา โสพิมพา เป็นอย่างสูงที่ได้ทำการนิเทศการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนชั้นอนุบาลปีที่ 2 พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในครั้งนี้ ซึ่งข้าพเจ้าจะนำข้อเสนอแนะไปประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนครั้งต่อไป

นางสาวศิราณี เนตรแก้ว
ครู
27 ธันวาคม 2563


17 ธันวาคม 2563
ภาคเรียนที่ 2/2563
รร.บ้านใหม่วิไลวัลย์
ศพว.บ่อรัง
ข้าพเจ้า นางสาวณัฐธิดา โสพิมพา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านใหม่วิไลวัลย์ ได้ทำการนิเทศการสอน/การตรวจเยี่ยมชั้นเรียน ประจำเดือนธันวาคม ปีการศึกษา 2563 ของนางสาวสุภาดา คำประไพ ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 มีข้อเสนอแนะ/ความคิดเห็น ดังนี้ - สภาพห้องเรียน สะอาดเรียบร้อย เป็นบรรยากาศทางวิชาการ จัดทำข้อมูลได้เป็นปัจจุบัน - พฤติกรรมของครุ มีการเตรียมการสอนเป็นอย่างดี มีการใช้สื่อ มีอุปกรณ์การสอน จัดห้องเรียนได้เป็นบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ แต่งกายสุภาพน้ำเสียงไพเราะ - พฤติกรรมนักเรียน กล้าแสดงออก แต่งกายสะอาด มีมารยาทดี กระตือรือร้นในการเรียน

นางสาวณัฐธิดา โสพิมพา
ผู้อำนวยการโรงเรียน

ขอขอบคุณผอ.ณัฐธิดา โสพิมพา ที่ได้ทำการนิเทศการสอน ตรวจเยี่ยมชั้นเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และได้ให้ข้อเสนอแนะ จะนำคำแนะนำไปใช้และปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนให้ดียิ่งขึ้นต่อไปค่ะ

นางสาวสุภาดา คำประไพ
พนักงานราชการ
5 มกราคม 2564


15 ธันวาคม 2563
ภาคเรียนที่ 2/2563
รร.บ้านจัดสรร
ศพว.นาสนุ่น
ข้าพเจ้าได้ทำการนิเทศห้องเรียนในระดับชั้นอนุบาลสองและสาม พบว่าห้องเรียนเรียบร้อยดีมีการจัดทำมุมความรู้ต่างๆและข้าพเจ้าได้เสนอและครูประจำชั้นไปว่าให้ครูเน้นเรื่องความสะอาด และความปลอดภัยในชั้นเรียน หมั่นดูแลความสะอาดเสมอ เก็บสิ่งของที่เป็นอันตรายต่อตัวเด็กไว้ให้ห่างไกลมือ และในภาพรวมภายในชั้นเรียนตกแต่งเรียบร้อยสวยงามดี

นายประยูร ภูแข่งหมอก
ผู้อำนวยการโรงเรียน

ท่านผู้อำนวยการได้เข้านิเทศห้องเรียน และตรวจดูความเรียบร้อยในชั้นเรียนระดับอนุบาล ข้าพเจ้าได้นำข้อเสนอแนะของท่านผู้อำนวยการมาปรับปรุงแก้ไขดูแล เรื่องความสะอาดและความปลอดภัยในห้องเรียน ได้อย่างครบถ้วนและเรียบร้อย

นางสาวศิริลักษณ์ ทองเสริม
ครูผู้ช่วย
20 มกราคม 2564


เรียบร้อยดีมาก

นายประยูร ภูแข่งหมอก
ผู้อำนวยการโรงเรียน
20 มกราคม 2564
14 ธันวาคม 2563
ภาคเรียนที่ 2/2563
รร.บ้านจัดสรร
ศพว.นาสนุ่น
ข้าพเจ้าได้เข้านิเทศห้องเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่สาม พบว่าโต๊ะเรียนของนักเรียนมีสภาพชำรุด แจ้งให้นักเรียนช่วยกันดูแลรักษา แนะนำครูประจำชั้นแนะนำนักเรียนในเรื่องของการดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยของห้องเรียนผนังห้องเรียนสภาพโดยรวมอื่นๆ ให้มีการตกแต่งเพิ่มเติมปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น นักเรียนมีความสนใจในการจัดการเรียนรู้ของครู มีการเรียนรู้แบบเพื่อนช่วยเพื่อนที่มีความบกพร่องในการเรียน

นายประยูร ภูแข่งหมอก
ผู้อำนวยการโรงเรียน

หลังจากผู้อำนวยการได้เข้านิเทศเรื่องการจัดสภาพต่างๆของห้องเรียน ข้าพเจ้าได้รับทราบการดำเนินการ ให้นักเรียนทำความสะอาดบริเวณผนังห้องเรียน โต๊ะเรียน ให้ดีขึ้น ในระดับหนึ่ง นักเรียนมีส่วนร่วมในการดูแลความสะอาดเรียบร้อยของห้องเรียนมากขึ้น

นางวิไลพร จงใจมั่น
ครู
20 มกราคม 2564


เรียบร้อยดี

นายประยูร ภูแข่งหมอก
ผู้อำนวยการโรงเรียน
20 มกราคม 2564
4 ธันวาคม 2563
ภาคเรียนที่ 2/2562
รร.บ้านสระหมื่นเชียง
ศพว.วังโบสถ์บ่อไทย
ตามที่ข้าพเจ้านายสุเมธ พรมเทศได้มาตรวจเยี่ยมชั้นเรียนประถมศึกษาปีที่3ชั่วโมงที่ 2เรื่องFood and Drinks นักเรียนตั้งใจเรียนนักเรียนมีความรู้คำศัพท์เกี่ยวกับการทำsandwichและนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้โดยการปฎิบัติจริง

นายสุเมธ พรมเทศ
ผู้อำนวยการโรงเรียน

จากที่ได้รับการนิเทศประจำชั้นเรียนในรายวิชาภาษาอังกฤษเรื่องFood and Drinksในชั้นเรียนประถมศึกษาปีที่3 มีจำนวนนักเรียนทั้งหมด11คนมีนักเรียนเข้าใจในเนื้อหาทั้งหมด10คนและหนึ่งคนต้องสอนแบบให้แบบฝึกมีภาพประกอบขั้นตอนการทำsandwichจากสิ่งที่ผู้อำนวกได้นิเทศประจำชั้นเรียนได้ให้คำแนะนำในการเรียนการสอนข้าพเจ้าได้ทำใบงานใบความรู้เพื่อให้กันเรียนมีส่วนร่วมและเข้าบทเรียนมากขึ้น

นางสาวนริสา แสงเงิน
ครูอัตราจ้าง
7 มกราคม 2563


4 ธันวาคม 2563
ภาคเรียนที่ 2/2563
รร.บ้านตะกุดไผ่
ศพว.พุเตยพุขาม
ผอ.รุ่งทิพย์ สกุลณี ผู้บริหารโรงเรียน และครูวิชาการ ได้เยี่ยมชั้นเรียนของครูผู้สอนได้เข้านิเทศ ติดตาม การเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาในวันเปิดภาคเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ของระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยมีครูรัฐพล โยพันดุง เป็นครูประจำชั้น/ที่ปรึกษา ตามแบบฟอร์มนิเทศ ติดตาม การเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาในวันเปิดภาคเรียนฯ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ในวันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2563 ตามรายการประเมินจำนวน 20 ข้อ สรุปผลการประเมินได้ระดับคะแนน ดีเยี่ยม 17 คะแนน และ ดี 3 คะแนน

นางสาวรุ่งทิพย์ สกุลณี
ผู้อำนวยการโรงเรียน

4 ธันวาคม 2563
ภาคเรียนที่ 2/2563
รร.บ้านตะกุดไผ่
ศพว.พุเตยพุขาม
ผอ.รุ่งทิพย์ สกุลณี ผู้บริหารโรงเรียน และครูวิชาการ ได้เยี่ยมชั้นเรียนของครูผู้สอนได้เข้านิเทศ ติดตาม การเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาในวันเปิดภาคเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ของระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยมีครูภานุพงษ์ ด้วงคำจันทร์ และครูไชยพร มีสนุ่น เป็นครูประจำชั้น/ที่ปรึกษา ตามแบบฟอร์มนิเทศ ติดตาม การเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาในวันเปิดภาคเรียนฯ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ในวันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2563 ตามรายการประเมินจำนวน 20 ข้อ สรุปผลการประเมินได้ระดับคะแนน ดีเยี่ยม 16 คะแนน และ ดี 4 คะแนนม

นางสาวรุ่งทิพย์ สกุลณี
ผู้อำนวยการโรงเรียน

4 ธันวาคม 2563
ภาคเรียนที่ 2/2563
รร.บ้านตะกุดไผ่
ศพว.พุเตยพุขาม
ผอ.รุ่งทิพย์ สกุลณี ผู้บริหารโรงเรียน และครูวิชาการ ได้เยี่ยมชั้นเรียนของครูผู้สอน เข้านิเทศ ติดตาม การเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาในวันเปิดภาคเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ของระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยมีครูธีรพงษ์ นาคไทย และครูฤทธิชัย สีวงแก เป็นครูประจำชั้น/ที่ปรึกษา ตามแบบฟอร์มนิเทศ ติดตาม การเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาในวันเปิดภาคเรียนฯ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ในวันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2563 ตามรายการประเมินจำนวน 20 ข้อ สรุปผลการประเมินได้ระดับคะแนน ดีเยี่ยม 15 คะแนน และ ดี 5 คะแนน

นางสาวรุ่งทิพย์ สกุลณี
ผู้อำนวยการโรงเรียน

4 ธันวาคม 2563
ภาคเรียนที่ 2/2563
รร.บ้านตะกุดไผ่
ศพว.พุเตยพุขาม
ผอ.รุ่งทิพย์ สกุลณี ผู้บริหารโรงเรียน และครูวิชาการ ได้เยี่ยมชั้นเรียนของครูผู้สอน เข้านิเทศ ติดตาม การเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาในวันเปิดภาคเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ของระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยมีครูณัฐนิช ศิริโพธิ์แพง และครูอภินันท์ ขวัญอ่อน เป็นครูประจำชั้น/ที่ปรึกษา ตามแบบฟอร์มนิเทศ ติดตาม การเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาในวันเปิดภาคเรียนฯ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ในวันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2563 ตามรายการประเมินจำนวน 20 ข้อ สรุปผลการประเมินได้ระดับคะแนน ดีเยี่ยม 16 คะแนน และ ดี 4 คะแนน

นางสาวรุ่งทิพย์ สกุลณี
ผู้อำนวยการโรงเรียน

4 ธันวาคม 2563
ภาคเรียนที่ 2/2563
รร.บ้านตะกุดไผ่
ศพว.พุเตยพุขาม
ผอ.รุ่งทิพย์ สกุลณี ผู้บริหารโรงเรียน และครูวิชาการ ได้เยี่ยมชั้นเรียนของครูผู้สอน เข้านิเทศ ติดตาม การเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาในวันเปิดภาคเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ของระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โดยมีครูเยาวลักษ์ บัวขาวสุทธิกุล เป็นครูประจำชั้น/ที่ปรึกษา ตามแบบฟอร์มนิเทศ ติดตาม การเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาในวันเปิดภาคเรียนฯ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ในวันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2563 ตามรายการประเมินจำนวน 20 ข้อ สรุปผลการประเมินได้ระดับคะแนน ดีเยี่ยม 18 คะแนน และ ดี 2 คะแนน

นางสาวรุ่งทิพย์ สกุลณี
ผู้อำนวยการโรงเรียน

4 ธันวาคม 2563
ภาคเรียนที่ 2/2563
รร.บ้านตะกุดไผ่
ศพว.พุเตยพุขาม
ผอ.รุ่งทิพย์ สกุลณี ผู้บริหารโรงเรียน และครูวิชาการ ได้เยี่ยมชั้นเรียนของครูผู้สอนได้เข้านิเทศ ติดตาม การเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาในวันเปิดภาคเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ของระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยมีครูรัตติกร ตั้งวีระพรพงศ์ เป็นครูประจำชั้น/ที่ปรึกษา ตามแบบฟอร์มนิเทศ ติดตาม การเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาในวันเปิดภาคเรียนฯ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ในวันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2563 ตามรายการประเมินจำนวน 20 ข้อ สรุปผลการประเมินได้ระดับคะแนน ดีเยี่ยม 18 คะแนน และ ดี 2 คะแนนม

นางสาวรุ่งทิพย์ สกุลณี
ผู้อำนวยการโรงเรียน

4 ธันวาคม 2563
ภาคเรียนที่ 2/2563
รร.บ้านตะกุดไผ่
ศพว.พุเตยพุขาม
ผอ.รุ่งทิพย์ สกุลณี ผู้บริหารโรงเรียน และครูวิชาการ ได้เยี่ยมชั้นเรียนของครูผู้สอนได้เข้านิเทศ ติดตาม การเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาในวันเปิดภาคเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ของระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยมีครูสาธิยา หมื่นภักดี เป็นครูประจำชั้น/ที่ปรึกษา แต่เนื่องด้วยครูสาธิยาได้ลากิจ จึงมีครูไชยพร มีสนุ่น ได้เข้าสอนแทน ตามแบบฟอร์มนิเทศ ติดตาม การเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาในวันเปิดภาคเรียนฯ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ในวันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2563 ตามรายการประเมินจำนวน 20 ข้อ สรุปผลการประเมินได้ระดับคะแนน ดีเยี่ยม 16 คะแนน และ ดี 4 คะแนนม

นางสาวรุ่งทิพย์ สกุลณี
ผู้อำนวยการโรงเรียน

4 ธันวาคม 2563
ภาคเรียนที่ 2/2563
รร.บ้านตะกุดไผ่
ศพว.พุเตยพุขาม
ผอ.รุ่งทิพย์ สกุลณี ผู้บริหารโรงเรียน และครูวิชาการ ได้เยี่ยมชั้นเรียนของครูผู้สอนได้เข้านิเทศ ติดตาม การเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาในวันเปิดภาคเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ของระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยมีครูวรรณนิศา ทวีขวัญ เป็นครูประจำชั้น/ที่ปรึกษา ตามแบบฟอร์มนิเทศ ติดตาม การเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาในวันเปิดภาคเรียนฯ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ในวันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2563 ตามรายการประเมินจำนวน 20 ข้อ สรุปผลการประเมินได้ระดับคะแนน ดีเยี่ยม 15 คะแนน และ ดี 5 คะแนนม

นางสาวรุ่งทิพย์ สกุลณี
ผู้อำนวยการโรงเรียน

4 ธันวาคม 2563
ภาคเรียนที่ 2/2563
รร.บ้านตะกุดไผ่
ศพว.พุเตยพุขาม
ผอ.รุ่งทิพย์ สกุลณี ผู้บริหารโรงเรียน และครูวิชาการ ได้เยี่ยมชั้นเรียนของครูผู้สอนได้เข้านิเทศ ติดตาม การเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาในวันเปิดภาคเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ของระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 โดยมีครูอนงค์ เอื้อถาวรพิพัฒน์ เป็นครูประจำชั้น/ที่ปรึกษา ตามแบบฟอร์มนิเทศ ติดตาม การเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาในวันเปิดภาคเรียนฯ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ในวันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2563 ตามรายการประเมินจำนวน 20 ข้อ สรุปผลการประเมินได้ระดับคะแนน ดีเยี่ยม 15 คะแนน และ ดี 5 คะแนนม

นางสาวรุ่งทิพย์ สกุลณี
ผู้อำนวยการโรงเรียน

4 ธันวาคม 2563
ภาคเรียนที่ 2/2563
รร.บ้านตะกุดไผ่
ศพว.พุเตยพุขาม
ผอ.รุ่งทิพย์ สกุลณี ผู้บริหารโรงเรียน และครูวิชาการ ได้เยี่ยมชั้นเรียนของครูผู้สอนได้เข้านิเทศ ติดตาม การเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาในวันเปิดภาคเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ของระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2 โดยมีครูเจษราภรณ์ คำหงษ์ศา เป็นครูประจำชั้น/ที่ปรึกษา ตามแบบฟอร์มนิเทศ ติดตาม การเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาในวันเปิดภาคเรียนฯ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ในวันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2563 ตามรายการประเมินจำนวน 20 ข้อ สรุปผลการประเมินได้ระดับคะแนน ดีเยี่ยม 18 คะแนน และ ดี 2 คะแนนม

นางสาวรุ่งทิพย์ สกุลณี
ผู้อำนวยการโรงเรียน

4 ธันวาคม 2563
ภาคเรียนที่ 2/2563
รร.บ้านตะกุดไผ่
ศพว.พุเตยพุขาม
ผอ.รุ่งทิพย์ สกุลณี ผู้บริหารโรงเรียน และครูวิชาการ ได้เยี่ยมชั้นเรียนของครูผู้สอนได้เข้านิเทศ ติดตาม การเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาในวันเปิดภาคเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ของระดับชั้นอนุบาลปี 3 โดยมีครูลาวัณย์ โพธิ์สิงห์ เป็นครูประจำชั้น/ที่ปรึกษา ตามแบบฟอร์มนิเทศ ติดตาม การเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาในวันเปิดภาคเรียนฯ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ในวันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2563 ตามรายการประเมินจำนวน 20 ข้อ สรุปผลการประเมินได้ระดับคะแนน ดีเยี่ยม 18 คะแนน และ ดี 2 คะแนน

นางสาวรุ่งทิพย์ สกุลณี
ผู้อำนวยการโรงเรียน

4 ธันวาคม 2563
ภาคเรียนที่ 2/2563
รร.บ้านตะกุดไผ่
ศพว.พุเตยพุขาม
ผอ.รุ่งทิพย์ สกุลณี ผู้บริหารโรงเรียน และครูวิชาการ ได้เยี่ยมชั้นเรียนของครูผู้สอนได้เข้านิเทศ ติดตาม การเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาในวันเปิดภาคเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ของระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยมีครูโศภชา วัฒนปชาโชติ และครูสมพงษ์ คนเกณฑ์ เป็นครูประจำชั้น/ที่ปรึกษา ตามแบบฟอร์มนิเทศ ติดตาม การเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาในวันเปิดภาคเรียนฯ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ในวันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2563 ตามรายการประเมินจำนวน 20 ข้อ สรุปผลการประเมินได้ระดับคะแนน ดีเยี่ยม 16 คะแนน และ ดี 4 คะแนน

นางสาวรุ่งทิพย์ สกุลณี
ผู้อำนวยการโรงเรียน

3 ธันวาคม 2563
ภาคเรียนที่ 2/2563
รร.บ้านจัดสรร
ศพว.นาสนุ่น
วันนี้เวลา 10.30 น. ได้เข้านิเทศห้องเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 พบว่าห้องเรียนตกแต่งให้สวยงามมีป้ายนิเทศและสะอาดเรียบร้อยดี ข้าพเจ้าได้แนะนำครูประจำชั้นว่า เก็บอุปกรณ์และสิ่งของที่เป็นอันตรายต่อนักเรียน และช่วยดูขยะบริเวณหลังอาคารเรียน ซึ่งในภาพรวมแล้วเรียบร้อยดี

นายประยูร ภูแข่งหมอก
ผู้อำนวยการโรงเรียน

หลังจากที่ผู้อำนวยการ ได้เข้านิเทศห้องเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ข้าพเจ้าได้เสนอแนะว่า ปรับปรุงการจัดเก็บอุปกรณ์และการทิ้งขยะลงหน้าต่างหลังอาคารได้อย่างเรียบร้อย และปลอดภัยสำหรับนักเรียนแล้ว

นางสาวมัญทิตา ชัยมีแรง
ครูอัตราจ้าง
27 มกราคม 2564


1 ธันวาคม 2563
ภาคเรียนที่ 2/2563
รร.บ้านกันจุ
ศพว.กันจุสระแก้ว
นิเทศ การเตรียมความพร้อมคณะครูในวันเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 1. ด้านโรงเรียนน่าอยู่น่าเรียน อาคารเรียน อาคารประกอบ มีความมั่นคงปลอดภัย ห้องน้ำ ห้องส้วม สะอาดถูกสุขอนามัย มีน้ำดื่มน้ำใช้ที่สะอาดและเพียงพอ มีสถานที่รับประทานอาหารกลางวันและนักเรียน ได้รับประทานอาหารกลางวันอย่างเพียงพอมีสถานที่และอุปกรณ์กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลไฟฟ้ามีแสงสว่าง เพียงพอต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการทุกห้องมีความเหมาะสมเรียบร้อย สะอาด ปลอดภัย และพร้อมใช้ในการจัดการเรียนการสอนมีโต๊ะ/เก้าอี้/นักเรียน ครบพร้อมใช้ 2. ด้านการบริหารมีการจัดประชุมครู /บุคลากร /ผู้ปกครอง และนักเรียน ก่อนเปิดภาคเรียนมีคำสั่งการจัดชั้นเรียน และมอบหมายงานให้ครูรับผิดชอบ ที่ชัดเจน มีการวางแผนโครงการกิจกรรม/มอบหมายงานให้บุคลากรได้รับรู้แนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา งานธุรการและสารสนเทศของโรงเรียนเป็นปัจจุบัน 3. ด้านครูผู้สอน มีการบริหารจัดการชั้นเรียนที่สมบูรณ์เรียบร้อย เช่น งานธุรการ เอกสารประกอบการสอน แผนการจัดการเรียนรู้ ฯลฯ มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้ 4. ด้านผู้เรียนผู้เรียนแต่งกายสะอาดเรียบร้อย ผู้เรียนมีความสะอาดด้านร่างกาย,เล็บ,ผม มีแบบเรียน/หนังสือ เพียงพอ 5. ด้านกายภาพห้องเรียน สิ่งที่ยังไม่มี สัญลักษณ์สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ป้ายบุคคลสำคัญป้ายชื่อครู/ป้ายห้องเรียนบอร์ดความรู้แต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้/เทศกาลสำคัญมุมแสดงผลงานนักเรียน/มุมหนังสือ มี/มุมความรู้ มุมสื่อการเรียนรู้และทะเบียนคุมสื่อการเรียนรู้ /แหล่งเรียนรู้ สิ่งที่ยังไม่มี สถิติ ข้อมูลนักเรียนข้อตกลงประจำวันห้องเรียนคำขวัญ/คติพจน์ ธุรการชั้นเรียน เช่น แบบปพ.ต่าง ๆ /บันทึกสุขภาพ แฟ้มข้อมูลนักเรียนรายบุคคลตารางสอน สิ่งที่ยังไม่มี ตารางเวรทำความสะอาดและการจัดเก็บอุปกรณ์ทำความ สะอาดมีความเป็นระเบียบภายในห้องเรียนสะอาด สวยงาม ปลอดภัย มีชั้นวางรองเท้า จุดเด่น อาคารเรียนมีครบทุกชั้น จุดที่ควรพัฒนา ปรับปรุง ตกแต่งห้องเรียน โรงเรียนต้องการพัฒนา/ความช่วยเหลือ ด้านวิชาการ หลักสูตร (การพัฒนาหลักสูตร / การประเมินการใช้หลักสูตร) ขอรับความรู้เรื่องการพัฒนาหลักสูตรและการประเมินการใช้หลักสูตร ด้านสื่อ การเรียนรู้ ของบประมาณในการจัดหาสื่อการสอน ด้านงานบริหารบุคคล บุคลากรไม่เพียงพอ ครูสอนควบสองชั้นเรียน ด้านงบประมาณ ไม่เพียงพอต่อการจัดกิจกรรม ด้านการบริหารทั่วไป ขาดวัสดุอุปกรณ์ ข้อเสนอแนะจากการนิเทศครั้งนี้ ได้แนะนำให้นำผลงานนักเรียนจัดแสดงทุกชั้น เพื่อให้นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจในการพัฒนาตนเอง ขอขอบคุณครูทุกท่านที่ร่วมกันพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนได้เป็นอย่างดียิ่ง

นายวิจาร ธูปมงคล
ครู

ครูประจำชั้น เร่งดำเนินการ สัญลักษณ์สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ป้ายบุคคลสำคัญป้ายชื่อครู/ป้ายห้องเรียนบอร์ดความรู้แต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้/เทศกาลสำคัญมุมแสดงผลงานนักเรียน/มุมหนังสือ มี/มุมความรู้ มุมสื่อการเรียนรู้และทะเบียนคุมสื่อการเรียนรู้ /แหล่งเรียนรู้ สิ่งที่ยังไม่มี สถิติ ข้อมูลนักเรียนข้อตกลงประจำวันห้องเรียนคำขวัญ/คติพจน์ ธุรการชั้นเรียน เช่น แบบปพ.ต่าง ๆ /บันทึกสุขภาพ แฟ้มข้อมูลนักเรียนรายบุคคลตารางสอน สิ่งที่ยังไม่มี ตารางเวรทำความสะอาดและการจัดเก็บอุปกรณ์ทำความ สะอาดมีความเป็นระเบียบภายในห้องเรียนสะอาด สวยงาม ปลอดภัย มีชั้นวางรองเท้า จุดเด่น อาคารเรียนมีครบทุกชั้น พัฒนา ปรับปรุง ตกแต่งห้องเรียนต่อไป ขอขอบพระคุณ รก.ผอ. รร.บ้านกันจุ เป็นอย่างยิ่ง ที่ให้คำแนะนำและข้อเสนอแนะในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนต่อไป

นางเบญจมาศ ช่วยบุญ
ครู
7 ธันวาคม 2563


1 ธันวาคม 2563
ภาคเรียนที่ 2/2563
รร.บ้านกันจุ
ศพว.กันจุสระแก้ว
นิเทศ การเตรียมความพร้อมคณะครูในวันเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 1. ด้านโรงเรียนน่าอยู่น่าเรียน อาคารเรียน อาคารประกอบ มีความมั่นคงปลอดภัย ห้องน้ำ ห้องส้วม สะอาดถูกสุขอนามัย มีน้ำดื่มน้ำใช้ที่สะอาดและเพียงพอ มีสถานที่รับประทานอาหารกลางวันและนักเรียน ได้รับประทานอาหารกลางวันอย่างเพียงพอมีสถานที่และอุปกรณ์กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลไฟฟ้ามีแสงสว่าง เพียงพอต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการทุกห้องมีความเหมาะสมเรียบร้อย สะอาด ปลอดภัย และพร้อมใช้ในการจัดการเรียนการสอนมีโต๊ะ/เก้าอี้/นักเรียน ครบพร้อมใช้ 2. ด้านการบริหารมีการจัดประชุมครู /บุคลากร /ผู้ปกครอง และนักเรียน ก่อนเปิดภาคเรียนมีคำสั่งการจัดชั้นเรียน และมอบหมายงานให้ครูรับผิดชอบ ที่ชัดเจน มีการวางแผนโครงการกิจกรรม/มอบหมายงานให้บุคลากรได้รับรู้แนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา งานธุรการและสารสนเทศของโรงเรียนเป็นปัจจุบัน 3. ด้านครูผู้สอน มีการบริหารจัดการชั้นเรียนที่สมบูรณ์เรียบร้อย เช่น งานธุรการ เอกสารประกอบการสอน แผนการจัดการเรียนรู้ ฯลฯ มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้ 4. ด้านผู้เรียนผู้เรียนแต่งกายสะอาดเรียบร้อย ผู้เรียนมีความสะอาดด้านร่างกาย,เล็บ,ผม มีแบบเรียน/หนังสือ เพียงพอ 5. ด้านกายภาพห้องเรียน สิ่งที่ยังไม่มี สัญลักษณ์สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ป้ายบุคคลสำคัญป้ายชื่อครู/ป้ายห้องเรียนบอร์ดความรู้แต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้/เทศกาลสำคัญมุมแสดงผลงานนักเรียน/มุมหนังสือ มี/มุมความรู้ มุมสื่อการเรียนรู้และทะเบียนคุมสื่อการเรียนรู้ /แหล่งเรียนรู้ สิ่งที่ยังไม่มี สถิติ ข้อมูลนักเรียนข้อตกลงประจำวันห้องเรียนคำขวัญ/คติพจน์ ธุรการชั้นเรียน เช่น แบบปพ.ต่าง ๆ /บันทึกสุขภาพ แฟ้มข้อมูลนักเรียนรายบุคคลตารางสอน สิ่งที่ยังไม่มี ตารางเวรทำความสะอาดและการจัดเก็บอุปกรณ์ทำความ สะอาดมีความเป็นระเบียบภายในห้องเรียนสะอาด สวยงาม ปลอดภัย มีชั้นวางรองเท้า จุดเด่น อาคารเรียนมีครบทุกชั้น จุดที่ควรพัฒนา ปรับปรุง ตกแต่งห้องเรียน โรงเรียนต้องการพัฒนา/ความช่วยเหลือ ด้านวิชาการ หลักสูตร (การพัฒนาหลักสูตร / การประเมินการใช้หลักสูตร) ขอรับความรู้เรื่องการพัฒนาหลักสูตรและการประเมินการใช้หลักสูตร ด้านสื่อ การเรียนรู้ ของบประมาณในการจัดหาสื่อการสอน ด้านงานบริหารบุคคล บุคลากรไม่เพียงพอ ครูสอนควบสองชั้นเรียน ด้านงบประมาณ ไม่เพียงพอต่อการจัดกิจกรรม ด้านการบริหารทั่วไป ขาดวัสดุอุปกรณ์ ข้อเสนอแนะจากการนิเทศครั้งนี้ ได้แนะนำให้นำผลงานนักเรียนจัดแสดงทุกชั้น เพื่อให้นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจในการพัฒนาตนเอง ขอขอบคุณครูทุกท่านที่ร่วมกันพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนได้เป็นอย่างดียิ่ง

นายวิจาร ธูปมงคล
ครู

ครูประจำชั้น เร่งดำเนินการ สัญลักษณ์สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ป้ายบุคคลสำคัญป้ายชื่อครู/ป้ายห้องเรียนบอร์ดความรู้แต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้/เทศกาลสำคัญมุมแสดงผลงานนักเรียน/มุมหนังสือ มี/มุมความรู้ มุมสื่อการเรียนรู้และทะเบียนคุมสื่อการเรียนรู้ /แหล่งเรียนรู้ สิ่งที่ยังไม่มี สถิติ ข้อมูลนักเรียนข้อตกลงประจำวันห้องเรียนคำขวัญ/คติพจน์ ธุรการชั้นเรียน เช่น แบบปพ.ต่าง ๆ /บันทึกสุขภาพ แฟ้มข้อมูลนักเรียนรายบุคคลตารางสอน สิ่งที่ยังไม่มี ตารางเวรทำความสะอาดและการจัดเก็บอุปกรณ์ทำความ สะอาดมีความเป็นระเบียบภายในห้องเรียนสะอาด สวยงาม ปลอดภัย มีชั้นวางรองเท้า จุดเด่น อาคารเรียนมีครบทุกชั้น พัฒนา ปรับปรุง ตกแต่งห้องเรียนต่อไป ขอขอบพระคุณ รก.ผอ. รร.บ้านกันจุ เป็นอย่างยิ่ง ที่ให้คำแนะนำและข้อเสนอแนะในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนต่อไป

นางคล้อย ธูปมงคล
ครู
7 ธันวาคม 2563


1 ธันวาคม 2563
ภาคเรียนที่ 2/2563
รร.บ้านกันจุ
ศพว.กันจุสระแก้ว
นิเทศ การเตรียมความพร้อมคณะครูในวันเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 1. ด้านโรงเรียนน่าอยู่น่าเรียน อาคารเรียน อาคารประกอบ มีความมั่นคงปลอดภัย ห้องน้ำ ห้องส้วม สะอาดถูกสุขอนามัย มีน้ำดื่มน้ำใช้ที่สะอาดและเพียงพอ มีสถานที่รับประทานอาหารกลางวันและนักเรียน ได้รับประทานอาหารกลางวันอย่างเพียงพอมีสถานที่และอุปกรณ์กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลไฟฟ้ามีแสงสว่าง เพียงพอต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการทุกห้องมีความเหมาะสมเรียบร้อย สะอาด ปลอดภัย และพร้อมใช้ในการจัดการเรียนการสอนมีโต๊ะ/เก้าอี้/นักเรียน ครบพร้อมใช้ 2. ด้านการบริหารมีการจัดประชุมครู /บุคลากร /ผู้ปกครอง และนักเรียน ก่อนเปิดภาคเรียนมีคำสั่งการจัดชั้นเรียน และมอบหมายงานให้ครูรับผิดชอบ ที่ชัดเจน มีการวางแผนโครงการกิจกรรม/มอบหมายงานให้บุคลากรได้รับรู้แนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา งานธุรการและสารสนเทศของโรงเรียนเป็นปัจจุบัน 3. ด้านครูผู้สอน มีการบริหารจัดการชั้นเรียนที่สมบูรณ์เรียบร้อย เช่น งานธุรการ เอกสารประกอบการสอน แผนการจัดการเรียนรู้ ฯลฯ มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้ 4. ด้านผู้เรียนผู้เรียนแต่งกายสะอาดเรียบร้อย ผู้เรียนมีความสะอาดด้านร่างกาย,เล็บ,ผม มีแบบเรียน/หนังสือ เพียงพอ 5. ด้านกายภาพห้องเรียน สิ่งที่ยังไม่มี สัญลักษณ์สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ป้ายบุคคลสำคัญป้ายชื่อครู/ป้ายห้องเรียนบอร์ดความรู้แต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้/เทศกาลสำคัญมุมแสดงผลงานนักเรียน/มุมหนังสือ มี/มุมความรู้ มุมสื่อการเรียนรู้และทะเบียนคุมสื่อการเรียนรู้ /แหล่งเรียนรู้ สิ่งที่ยังไม่มี สถิติ ข้อมูลนักเรียนข้อตกลงประจำวันห้องเรียนคำขวัญ/คติพจน์ ธุรการชั้นเรียน เช่น แบบปพ.ต่าง ๆ /บันทึกสุขภาพ แฟ้มข้อมูลนักเรียนรายบุคคลตารางสอน สิ่งที่ยังไม่มี ตารางเวรทำความสะอาดและการจัดเก็บอุปกรณ์ทำความ สะอาดมีความเป็นระเบียบภายในห้องเรียนสะอาด สวยงาม ปลอดภัย มีชั้นวางรองเท้า จุดเด่น อาคารเรียนมีครบทุกชั้น จุดที่ควรพัฒนา ปรับปรุง ตกแต่งห้องเรียน โรงเรียนต้องการพัฒนา/ความช่วยเหลือ ด้านวิชาการ หลักสูตร (การพัฒนาหลักสูตร / การประเมินการใช้หลักสูตร) ขอรับความรู้เรื่องการพัฒนาหลักสูตรและการประเมินการใช้หลักสูตร ด้านสื่อ การเรียนรู้ ของบประมาณในการจัดหาสื่อการสอน ด้านงานบริหารบุคคล บุคลากรไม่เพียงพอ ครูสอนควบสองชั้นเรียน ด้านงบประมาณ ไม่เพียงพอต่อการจัดกิจกรรม ด้านการบริหารทั่วไป ขาดวัสดุอุปกรณ์ ข้อเสนอแนะจากการนิเทศครั้งนี้ ได้แนะนำให้นำผลงานนักเรียนจัดแสดงทุกชั้น เพื่อให้นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจในการพัฒนาตนเอง ขอขอบคุณครูทุกท่านที่ร่วมกันพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนได้เป็นอย่างดียิ่ง

นายวิจาร ธูปมงคล
ครู

ครูประจำชั้น เร่งดำเนินการ สัญลักษณ์สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ป้ายบุคคลสำคัญป้ายชื่อครู/ป้ายห้องเรียนบอร์ดความรู้แต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้/เทศกาลสำคัญมุมแสดงผลงานนักเรียน/มุมหนังสือ มี/มุมความรู้ มุมสื่อการเรียนรู้และทะเบียนคุมสื่อการเรียนรู้ /แหล่งเรียนรู้ สิ่งที่ยังไม่มี สถิติ ข้อมูลนักเรียนข้อตกลงประจำวันห้องเรียนคำขวัญ/คติพจน์ ธุรการชั้นเรียน เช่น แบบปพ.ต่าง ๆ /บันทึกสุขภาพ แฟ้มข้อมูลนักเรียนรายบุคคลตารางสอน สิ่งที่ยังไม่มี ตารางเวรทำความสะอาดและการจัดเก็บอุปกรณ์ทำความ สะอาดมีความเป็นระเบียบภายในห้องเรียนสะอาด สวยงาม ปลอดภัย มีชั้นวางรองเท้า จุดเด่น อาคารเรียนมีครบทุกชั้น พัฒนา ปรับปรุง ตกแต่งห้องเรียนต่อไป ขอขอบพระคุณ รก.ผอ. รร.บ้านกันจุ เป็นอย่างยิ่ง ที่ให้คำแนะนำและข้อเสนอแนะในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนต่อไป

นางสาวนัฐกาญจน์ ครองเมือง
ครู
7 ธันวาคม 2563


1 ธันวาคม 2563
ภาคเรียนที่ 2/2563
รร.บ้านจัดสรร
ศพว.นาสนุ่น
วันนี้ เวลา 10.30 น. ได้มานิเทศชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านจัดสรร ครูประจำชั้น นางสาวสุกันญา บมขุนทด มีนักเรียนจำนวนทั้งหมด 16 คน เป็นชาย 8 คน หญิง 6 คน วันนี้นักเรียนมาเรียนจำนวน 13 คน ขาดเรียน 1 คน คือเด็กชายอัครเดช อินทร์นอก จากการสอบครูประจำชั้น คือนักเรียนได้ขาดเรียนตามผู้ปกครองไปทำงานต่างจังหวัด และได้แนะนำให้ครูประจำชั้น กำกับติดตาม เพื่อให้นักเรียนมาเรียนแล้ว จากการดูความเรียบร้อยภายในห้องเรียนมีโต๊ะเก้าอี้ ครบตามจำนวนนักเรียน และอยู่ในสภาพเรียบร้อยดี การจัดบอร์ดภายในห้องเรียนมีครบทุกครบสาระ และอยู่ในสภาพค่อนข้างเรียบร้อยดี ห้องพยาบาลอยู่ในห้องชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เตียงพยาบาลยังไม่เรียบร้อย ต้องหาที่นอนมาเพิ่ม 3 เตียง นอกนั้นเรียบร้อยดี และได้มอบหมายให้ครูสุกันญา บมขุนทด เป็นผู้รับผิดชอบห้องพยาบาลเป็นผู้จัดหาให้เรียบร้อย

นายประยูร ภูแข่งหมอก
ผู้อำนวยการโรงเรียน

ขอขอบคุณนายประยูร ภูแข่งหมอก ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจัดสรร ได้เข้านิเทศภายในห้องเรียน ของชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ทั้งนี้ครูประจำชั้นพร้อมที่จะนำคำแนะนำ และคำชี้แนะ ไปเป็นแนวทางในการสอน และพัฒนาต่อไป

นางสาวสุกันญา บมขุนทด
ครู
19 มกราคม 2564


รับทราบ และเรียบร้อยดี

นายประยูร ภูแข่งหมอก
ผู้อำนวยการโรงเรียน
19 มกราคม 2564
27 พฤศจิกายน 2563
ภาคเรียนที่ 2/2562
รร.บ้านนาเฉลียง(เฉลียงทองราษฎร์บำรุง)
ศพว.นาเฉลียงห้วยโป่งยามงาม
วันนี้ได้มานิเทศการจัดการเรียนการสอนของนางกฤษณา คงธนะ ครูผู้สอนประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 พบว่า ครู มีแผนการจัดการเรียนรู้ มีกิจกรรมที่เน้นผู้เรียน สื่อหลากหลาย มีการฝึกอ่าน เขียน คัดลายมือ นักเรียนท่องอาขยาน สูตรคูณ ครูใช้ ICT ในการสอน ห้องเรียนสะอาด สวยงาม มีครบทุกมุมประสบการณ์ นักเรียนกล้าแสดงออก มีป้ายชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ที่มีครบสวยงามดี ควรจัดกิจกรรมกลุ่ม และแสดงผลงานนักเรียนตามป้ายนิเทศให้เป็นปัจุบัน ควรเก็บเอกสารมุมหลังชั้นเรียนให้เป็นระเบียบ

นางวันเพ็ญ โพธิ์เหลือง
ผู้อำนวยการโรงเรียน

จากการที่ข้าพเจ้านางกฤษณา คงธนะ ได้รับการนิเทศจาก ผอ.วันเพ็ญ โพธิ์เหลือง ได้รับการเสนอแนะในสิ่งที่ดีและในส่วนที่ควรปรับปรุง จะนำผลการนิเทศไปปรับปรุงแก้ไขพัฒนางานต่อไป ขอขอบพระคุณท่านผู้อำนวยการค่ะ

นางกฤษณา คงธนะ
ครู
13 มีนาคม 2563


ทราบ

นางวันเพ็ญ โพธิ์เหลือง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
10 เมษายน 2563
25 พฤศจิกายน 2563
ภาคเรียนที่ 2/2562
รร.บ้านนาสวรรค์
ศพว.คลองกระจัง
ข้าพเจ้าผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาสวรรค์ ได้นิเทศการจัดการเรียนการสอน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โดยมี นางสาวบุษบง บางสำรวจ (ครูประจำช้ัน ป2-3)และนางสาว สกาวเดือน ชูศรี (ครูพี่เลี้ยง ป2) ในรายวิชาภาษาไทย โดยได้ยึด ตามคู่มือนิเทศติดตามมาตรการและแนวทางการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา (4Q) องค์ประกอบที่ 1 มีสื่อและมุมความรู้ ที่น่าสนใจ จัดเป็นระเบียบและน่าเรียนรู้ องค์ประกอบที่ 2 การจัดการเรียนการสอน Active Learning การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ให้นักเรียนมีส่วนร่วม องค์ประกอบที่ 2.2 ลายมือสวยให้มีติดตามนักเรียนรายบุคคลเขียนถูกต้องตามอักขรวิธี และเป็นระเบียบ

นางสาวบุษบง บางสำรวจ
ครู
ขอขอบคุณคำแนะนำจากท่านผู้อำนวยการ

นางสาวบุษบง บางสำรวจ
ครู
29 มกราคม 2563

ทราบ

นางสาวบุษบง บางสำรวจ
ครู
29 มกราคม 2563
19 พฤศจิกายน 2563
ภาคเรียนที่ 2/2562
รร.บ้านหนองสรวง
ศพว.คลองกระจัง
โรงเรียนบ้านหนองสรวง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ได้กำหนดให้มี การนิเทศห้องเรียนคุณภาพ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 เพื่อการเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 2 และเพื่อให้การดำเนินงานของโรงเรียนสอดคล้องกับนโยบาย กลยุทธ์ จุดเน้น ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และเป็นการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนนั้น ผลการนิเทศห้องศิลปะ ผลการประเมินตามตัวชี้วัด อยู่ในระดับ 5 คะแนน ห้องเรียนยังขาดอีกหลายตัวชี้วัด เช่น สัญลักษณ์สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์, มุมประสบการณ์เสริมความรู้, ป้ายแสดงสถิติของนักเรียน, มุมแสดงผลงานนักเรียน เป็นต้น

นางเกศกาญจน์ ยืนสุข
ครู

ทราบ

นายธนวัฒน์ โนราช
ครู
8 มกราคม 2563


ทราบ

นางเกศกาญจน์ ยืนสุข
ครู
20 กุมภาพันธ์ 2563
19 พฤศจิกายน 2563
ภาคเรียนที่ 2/2562
รร.บ้านหนองสรวง
ศพว.คลองกระจัง
โรงเรียนบ้านหนองสรวง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ได้กำหนดให้มีการนิเทศห้องเรียนคุณภาพ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 เพื่อการเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 2 และเพื่อให้การดำเนินงานของโรงเรียนสอดคล้องกับนโยบาย กลยุทธ์ จุดเน้น ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และเป็นการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน นั้น ผลการนิเทศห้องภาษาไทย ผลการประเมินตามตัวชี้วัด อยู่ในระดับ 6 คะแนน ห้องเรียนยังขาดหลายตัวชี้วัด เช่น ป้ายสมาชิกเพื่อนร่วมชั้นเรียน , คำขวัญของจังหวัด,ป้ายแสดงภาษาไทย/อังกฤษวันละคำ คติพจน์ ปรัชญา, ประตูหน้าต่างไม่แข็งแรง คงทน เป็นต้น

นางเกศกาญจน์ ยืนสุข
ครู

ทราบ

นายมานะ จันทร์รักษา
ครู
8 มกราคม 2563


ทราบ

นางเกศกาญจน์ ยืนสุข
ครู
20 กุมภาพันธ์ 2563
19 พฤศจิกายน 2563
ภาคเรียนที่ 2/2562
รร.บ้านหนองสรวง
ศพว.คลองกระจัง
โรงเรียนบ้านหนองสรวง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ได้กำหนดให้มีการนิเทศห้องเรียนคุณภาพ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 เพื่อการเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 2 และเพื่อให้การดำเนินงานของโรงเรียนสอดคล้องกับนโยบาย กลยุทธ์ จุดเน้น ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และเป็นการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน นั้น ผลการนิเทศห้องชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ผลการประเมินตามตัวชี้วัด อยู่ในระดับ 8 คะแนน ห้องเรียนไม่มีป้ายชื่อครูประจำชั้น, ป้ายแสดงภาษาไทย/ภาษาอังกฤษวันละคำ , มุมสวยหล่อ, บันทึการนิเทศ/บันทึกการตรวจเยี่ยมชั้นเรียน ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ จากผู้รับผิดชอบ ตู้เก็บอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ชำรุด

นางเกศกาญจน์ ยืนสุข
ครู

รับทราบ/ปฎิบัติตามคำแนะนำ

นายจุลดิศ ปั้นโฉม
ครู
8 มกราคม 2563


ทราบ

นางเกศกาญจน์ ยืนสุข
ครู
20 กุมภาพันธ์ 2563
19 พฤศจิกายน 2563
ภาคเรียนที่ 2/2562
รร.บ้านหนองสรวง
ศพว.คลองกระจัง
โรงเรียนบ้านหนองสรวง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ได้กำหนดให้มีการนิเทศห้องเรียนคุณภาพ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 เพื่อการเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 2 และเพื่อให้การดำเนินงานของโรงเรียนสอดคล้องกับนโยบาย กลยุทธ์ จุดเน้น ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และเป็นการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน นั้น ผลการนิเทศห้องชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ผลการประเมินตามตัวชี้วัด อยู่ในระดับ 5 คะแนน ห้องเรียนยังขาดอีกหลายตัวชี้วัด เช่น มุมแสดงผลงานนักเรียน, ตารางเรียน ตารางสอน, มุมเสริมประสบการณ์ เป็นต้น

นางเกศกาญจน์ ยืนสุข
ครู

รับทราบ

นางพัชรมน งามเลิศ
ครู
27 มีนาคม 2563


ทราบ

นางเกศกาญจน์ ยืนสุข
ครู
27 มีนาคม 2563
19 พฤศจิกายน 2563
ภาคเรียนที่ 2/2562
รร.บ้านหนองสรวง
ศพว.คลองกระจัง
โรงเรียนบ้านหนองสรวง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ได้กำหนดให้มีการนิเทศห้องเรียนคุณภาพ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 เพื่อการเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 2 และเพื่อให้การดำเนินงานของโรงเรียนสอดคล้องกับนโยบาย กลยุทธ์ จุดเน้น ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และเป็นการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน นั้น ผลการนิเทศห้องชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ผลการประเมินตามตัวชี้วัด อยู่ในระดับ 6 คะแนน ห้องเรียนยังไม่มีหลายตัวชี้วัด เช่น ป้ายแสดงสถิตินักเรียน, มุมจัดเก็บวัสดุ อุปกรณ์ทำความสะอาดห้องไม่เรียบร้อย,โต๊ะ เก้าอี้ มีรอยขีดเขียน , ไม่มีตารางเวรทำความสะอาด ,ป้ายแสดงภาษาไทย/อังกฤษ วันละคำ เป็นต้น

นางสาวลัดดาวรรณ อัศวภูมิ
ครู