รายงานการนิเทศภายในของโรงเรียน

วันที่ โรงเรียน บันทึกการผู้นิเทศ บันทึกของผู้รับการนิเทศ รับทราบ/ข้อแนะนำ
22 ธันวาคม 2563
ภาคเรียนที่ 2/2562
รร.บ้านหนองจอกวังกำแพง
ศพว.โคกสะอาดสะกรวดประดู่งาม
ข้าพเจ้านายจักรกฤษ งามเลิศ ได้เข้านิเทศการจัดการเรียนการสอนของคุณครู สุพัฒตรา ปลื้มชัย กำลังสอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เรื่อง Pronoun มีการจัดกิจกรรมที่กระตุ้นการเรียนรู้ มีสื่อ เกม ช่วยทำให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ให้เข้าใจได้มากขึ้น บรรยากาศในชั้นเรียน มีสื่อที่เอื้อต่อการเรียนรู้ มาก แต่ความอัพเดตเพิ่มเติม และปฏิบัติแบบนี้ต่อไป

นายจักรกฤษ งามเลิศ
ผู้อำนวยการโรงเรียน

ขอขอบคุณคำแนะนำจากท่านผู้อำนวยการมากๆคะ

นางสาวสุพัฒตรา ปลื้มชัย
ครู
19 มกราคม 2563


ขอบคุณคุณครูมากครับ ที่ช่วยกันพัฒนาผู้เรียน ให้มีความรู้ รับทราบครับ

นายจักรกฤษ งามเลิศ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
3 กุมภาพันธ์ 2563
20 ธันวาคม 2563
ภาคเรียนที่ 2/2562
รร.บ้านหนองจอกวังกำแพง
ศพว.โคกสะอาดสะกรวดประดู่งาม
วันนี้ข้าพเจ้า นายจักรกฤษ งามเลิศ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองจอกวังกำแพง ได้เข้านิเทศ ห้องป. 3 คุณครุกำลังสอนวิชาภาษาไทย นักเรียนกำลังทำ mind mapping และกำลังเขียนเรื่องราวทำตามความคิดสร้างสรรค์ นักเรียนตั้งใจทำงาน กิจกรรมดีมาก สนใจเรียนมุ่งมั่นในการทำงานดี ห้องเรียนสะอาดเรียบร้อยดี มีมุมตามกลุ่มสาระ บรรยากาศภายในห้องเรียนน่าเรียนและอบอุ่นดี ขอชื่นชมนักเรียนที่มีความตั้งใจดีมาก ขอบคุณคุณครูประจำชั้น ป.3 ที่ให้ความร่วมมือด้วยดี และทำให้ปฏิบัติเช่นนี้ต่อไป

นายจักรกฤษ งามเลิศ
ผู้อำนวยการโรงเรียน

จะนำข้อที่บงพร่องไปแก้ไขต่อไป คะ ขอขอบคุณท่านผู้อำนวยการเป็นอย่างสูง ขอบคุณคะ

นางสมทรง พันละบาล
ครู
19 มกราคม 2563


ขอบคุณมากคะ รับทราบ

นายจักรกฤษ งามเลิศ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
19 มกราคม 2563
4 ธันวาคม 2563
ภาคเรียนที่ 2/2562
รร.บ้านสระหมื่นเชียง
ศพว.วังโบสถ์บ่อไทย
ตามที่ข้าพเจ้านายสุเมธ พรมเทศได้มาตรวจเยี่ยมชั้นเรียนประถมศึกษาปีที่3ชั่วโมงที่ 2เรื่องFood and Drinks นักเรียนตั้งใจเรียนนักเรียนมีความรู้คำศัพท์เกี่ยวกับการทำsandwichและนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้โดยการปฎิบัติจริง

นายสุเมธ พรมเทศ
ผู้อำนวยการโรงเรียน

จากที่ได้รับการนิเทศประจำชั้นเรียนในรายวิชาภาษาอังกฤษเรื่องFood and Drinksในชั้นเรียนประถมศึกษาปีที่3 มีจำนวนนักเรียนทั้งหมด11คนมีนักเรียนเข้าใจในเนื้อหาทั้งหมด10คนและหนึ่งคนต้องสอนแบบให้แบบฝึกมีภาพประกอบขั้นตอนการทำsandwichจากสิ่งที่ผู้อำนวกได้นิเทศประจำชั้นเรียนได้ให้คำแนะนำในการเรียนการสอนข้าพเจ้าได้ทำใบงานใบความรู้เพื่อให้กันเรียนมีส่วนร่วมและเข้าบทเรียนมากขึ้น

นางสาวนริสา แสงเงิน
ครูอัตราจ้าง
7 มกราคม 2563


27 พฤศจิกายน 2563
ภาคเรียนที่ 2/2562
รร.บ้านนาเฉลียง(เฉลียงทองราษฎร์บำรุง)
ศพว.นาเฉลียงห้วยโป่งยามงาม
วันนี้ได้มานิเทศการจัดการเรียนการสอนของนางกฤษณา คงธนะ ครูผู้สอนประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 พบว่า ครู มีแผนการจัดการเรียนรู้ มีกิจกรรมที่เน้นผู้เรียน สื่อหลากหลาย มีการฝึกอ่าน เขียน คัดลายมือ นักเรียนท่องอาขยาน สูตรคูณ ครูใช้ ICT ในการสอน ห้องเรียนสะอาด สวยงาม มีครบทุกมุมประสบการณ์ นักเรียนกล้าแสดงออก มีป้ายชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ที่มีครบสวยงามดี ควรจัดกิจกรรมกลุ่ม และแสดงผลงานนักเรียนตามป้ายนิเทศให้เป็นปัจุบัน ควรเก็บเอกสารมุมหลังชั้นเรียนให้เป็นระเบียบ

นางวันเพ็ญ โพธิ์เหลือง
ผู้อำนวยการโรงเรียน

จากการที่ข้าพเจ้านางกฤษณา คงธนะ ได้รับการนิเทศจาก ผอ.วันเพ็ญ โพธิ์เหลือง ได้รับการเสนอแนะในสิ่งที่ดีและในส่วนที่ควรปรับปรุง จะนำผลการนิเทศไปปรับปรุงแก้ไขพัฒนางานต่อไป ขอขอบพระคุณท่านผู้อำนวยการค่ะ

นางกฤษณา คงธนะ
ครู
13 มีนาคม 2563


ทราบ

นางวันเพ็ญ โพธิ์เหลือง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
10 เมษายน 2563
25 พฤศจิกายน 2563
ภาคเรียนที่ 2/2562
รร.บ้านนาสวรรค์
ศพว.คลองกระจัง
ข้าพเจ้าผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาสวรรค์ ได้นิเทศการจัดการเรียนการสอน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โดยมี นางสาวบุษบง บางสำรวจ (ครูประจำช้ัน ป2-3)และนางสาว สกาวเดือน ชูศรี (ครูพี่เลี้ยง ป2) ในรายวิชาภาษาไทย โดยได้ยึด ตามคู่มือนิเทศติดตามมาตรการและแนวทางการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา (4Q) องค์ประกอบที่ 1 มีสื่อและมุมความรู้ ที่น่าสนใจ จัดเป็นระเบียบและน่าเรียนรู้ องค์ประกอบที่ 2 การจัดการเรียนการสอน Active Learning การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ให้นักเรียนมีส่วนร่วม องค์ประกอบที่ 2.2 ลายมือสวยให้มีติดตามนักเรียนรายบุคคลเขียนถูกต้องตามอักขรวิธี และเป็นระเบียบ

นางสาวบุษบง บางสำรวจ
ครู
ขอขอบคุณคำแนะนำจากท่านผู้อำนวยการ

นางสาวบุษบง บางสำรวจ
ครู
29 มกราคม 2563

ทราบ

นางสาวบุษบง บางสำรวจ
ครู
29 มกราคม 2563
19 พฤศจิกายน 2563
ภาคเรียนที่ 2/2562
รร.บ้านหนองสรวง
ศพว.คลองกระจัง
โรงเรียนบ้านหนองสรวง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ได้กำหนดให้มี การนิเทศห้องเรียนคุณภาพ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 เพื่อการเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 2 และเพื่อให้การดำเนินงานของโรงเรียนสอดคล้องกับนโยบาย กลยุทธ์ จุดเน้น ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และเป็นการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนนั้น ผลการนิเทศห้องศิลปะ ผลการประเมินตามตัวชี้วัด อยู่ในระดับ 5 คะแนน ห้องเรียนยังขาดอีกหลายตัวชี้วัด เช่น สัญลักษณ์สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์, มุมประสบการณ์เสริมความรู้, ป้ายแสดงสถิติของนักเรียน, มุมแสดงผลงานนักเรียน เป็นต้น

นางเกศกาญจน์ ยืนสุข
ครู

ทราบ

นายธนวัฒน์ โนราช
ครู
8 มกราคม 2563


ทราบ

นางเกศกาญจน์ ยืนสุข
ครู
20 กุมภาพันธ์ 2563
19 พฤศจิกายน 2563
ภาคเรียนที่ 2/2562
รร.บ้านหนองสรวง
ศพว.คลองกระจัง
โรงเรียนบ้านหนองสรวง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ได้กำหนดให้มีการนิเทศห้องเรียนคุณภาพ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 เพื่อการเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 2 และเพื่อให้การดำเนินงานของโรงเรียนสอดคล้องกับนโยบาย กลยุทธ์ จุดเน้น ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และเป็นการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน นั้น ผลการนิเทศห้องภาษาไทย ผลการประเมินตามตัวชี้วัด อยู่ในระดับ 6 คะแนน ห้องเรียนยังขาดหลายตัวชี้วัด เช่น ป้ายสมาชิกเพื่อนร่วมชั้นเรียน , คำขวัญของจังหวัด,ป้ายแสดงภาษาไทย/อังกฤษวันละคำ คติพจน์ ปรัชญา, ประตูหน้าต่างไม่แข็งแรง คงทน เป็นต้น

นางเกศกาญจน์ ยืนสุข
ครู

ทราบ

นายมานะ จันทร์รักษา
ครู
8 มกราคม 2563


ทราบ

นางเกศกาญจน์ ยืนสุข
ครู
20 กุมภาพันธ์ 2563
19 พฤศจิกายน 2563
ภาคเรียนที่ 2/2562
รร.บ้านหนองสรวง
ศพว.คลองกระจัง
โรงเรียนบ้านหนองสรวง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ได้กำหนดให้มีการนิเทศห้องเรียนคุณภาพ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 เพื่อการเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 2 และเพื่อให้การดำเนินงานของโรงเรียนสอดคล้องกับนโยบาย กลยุทธ์ จุดเน้น ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และเป็นการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน นั้น ผลการนิเทศห้องชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ผลการประเมินตามตัวชี้วัด อยู่ในระดับ 8 คะแนน ห้องเรียนไม่มีป้ายชื่อครูประจำชั้น, ป้ายแสดงภาษาไทย/ภาษาอังกฤษวันละคำ , มุมสวยหล่อ, บันทึการนิเทศ/บันทึกการตรวจเยี่ยมชั้นเรียน ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ จากผู้รับผิดชอบ ตู้เก็บอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ชำรุด

นางเกศกาญจน์ ยืนสุข
ครู

รับทราบ/ปฎิบัติตามคำแนะนำ

นายจุลดิศ ปั้นโฉม
ครู
8 มกราคม 2563


ทราบ

นางเกศกาญจน์ ยืนสุข
ครู
20 กุมภาพันธ์ 2563
19 พฤศจิกายน 2563
ภาคเรียนที่ 2/2562
รร.บ้านหนองสรวง
ศพว.คลองกระจัง
โรงเรียนบ้านหนองสรวง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ได้กำหนดให้มีการนิเทศห้องเรียนคุณภาพ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 เพื่อการเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 2 และเพื่อให้การดำเนินงานของโรงเรียนสอดคล้องกับนโยบาย กลยุทธ์ จุดเน้น ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และเป็นการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน นั้น ผลการนิเทศห้องชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ผลการประเมินตามตัวชี้วัด อยู่ในระดับ 5 คะแนน ห้องเรียนยังขาดอีกหลายตัวชี้วัด เช่น มุมแสดงผลงานนักเรียน, ตารางเรียน ตารางสอน, มุมเสริมประสบการณ์ เป็นต้น

นางเกศกาญจน์ ยืนสุข
ครู

รับทราบ

นางพัชรมน งามเลิศ
ครู
27 มีนาคม 2563


ทราบ

นางเกศกาญจน์ ยืนสุข
ครู
27 มีนาคม 2563
19 พฤศจิกายน 2563
ภาคเรียนที่ 2/2562
รร.บ้านหนองสรวง
ศพว.คลองกระจัง
โรงเรียนบ้านหนองสรวง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ได้กำหนดให้มีการนิเทศห้องเรียนคุณภาพ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 เพื่อการเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 2 และเพื่อให้การดำเนินงานของโรงเรียนสอดคล้องกับนโยบาย กลยุทธ์ จุดเน้น ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และเป็นการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน นั้น ผลการนิเทศห้องชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ผลการประเมินตามตัวชี้วัด อยู่ในระดับ 6 คะแนน ห้องเรียนยังไม่มีหลายตัวชี้วัด เช่น ป้ายแสดงสถิตินักเรียน, มุมจัดเก็บวัสดุ อุปกรณ์ทำความสะอาดห้องไม่เรียบร้อย,โต๊ะ เก้าอี้ มีรอยขีดเขียน , ไม่มีตารางเวรทำความสะอาด ,ป้ายแสดงภาษาไทย/อังกฤษ วันละคำ เป็นต้น

นางสาวลัดดาวรรณ อัศวภูมิ
ครู

รับทราบ

นางเกศกาญจน์ ยืนสุข
ครู
27 มีนาคม 2563


ทราบ

นางสาวลัดดาวรรณ อัศวภูมิ
ครู
27 มีนาคม 2563
19 พฤศจิกายน 2563
ภาคเรียนที่ 2/2562
รร.บ้านหนองสรวง
ศพว.คลองกระจัง
โรงเรียนบ้านหนองสรวง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ได้กำหนดให้มี การนิเทศห้องเรียนคุณภาพ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 เพื่อการเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 2 และเพื่อให้การดำเนินงานของโรงเรียนสอดคล้องกับนโยบาย กลยุทธ์ จุดเน้น ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และเป็นการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน นั้น ผลการนิเทศห้องชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ผลการประเมินตามตัวชี้วัด อยู่ในระดับ 6 คะแนน ห้องเรียนยังขาดหลายตัวชี้วัด เช่น ป้ายชื่อครูประจำชั้น, มุมแสดงผลงานนักเรียน, ป้ายภาษาไทย/อังกฤษวันละคำ, ชั้นวางรองเท้า, คติพจน์ ปรัชญา เป็นต้น

นางสาวลัดดาวรรณ อัศวภูมิ
ครู

ข้าพเจ้านางเพทาย สาคร ได้รับการนิเทศเรียบร้อยแล้ว และได้รับคำแนะนำที่ดีจากกรรมการนิเทศ ซึ่งผลนิเทศยังขาดหลายตัวชี้วัด เนื่องจากพึ่งมารับหน้าที่เป็นครูประจำชั้น และสัญญาว่า ครั้งต่อไปจะพัฒนาให้ครบทุกตัวชี้วัด

นางเพทาย สาคร
พนักงานราชการ
8 มกราคม 2563


ทราบ

นางสาวลัดดาวรรณ อัศวภูมิ
ครู
20 กุมภาพันธ์ 2563
19 พฤศจิกายน 2563
ภาคเรียนที่ 2/2562
รร.บ้านหนองสรวง
ศพว.คลองกระจัง
โรงเรียนบ้านหนองสรวง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ได้กำหนดให้มี การนิเทศห้องเรียนคุณภาพ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 เพื่อการเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 2 และเพื่อให้การดำเนินงานของโรงเรียนสอดคล้องกับนโยบาย กลยุทธ์ จุดเน้น ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และเป็นการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน นั้น ผลการนิเทศห้องชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ผลการประเมินตามตัวชี้วัด อยู่ในระดับ 5 คะแนน 7 ห้องเรียนไม่มีมุมแสดงผลงานนักเรียน, มุมแก้วน้ำ/แปรงสีฟัน, โต๊ะมีรอยขีด เขียน, ป้ายแสดงภาษาไทย/ภาษาอังกฤษวันละคำ, ชั้นวางรองเท้า, มุมสวยหล่อ

นางสาวลัดดาวรรณ อัศวภูมิ
ครู

รับทราบและปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้นิเทศแล้ว

นางสาวเมศิณีย์ พันธ์เถื่อน
ครู
8 มกราคม 2563


ทราบ

นางสาวลัดดาวรรณ อัศวภูมิ
ครู
20 กุมภาพันธ์ 2563
19 พฤศจิกายน 2563
ภาคเรียนที่ 2/2562
รร.บ้านหนองสรวง
ศพว.คลองกระจัง
โรงเรียนบ้านหนองสรวง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ได้กำหนดให้มี การนิเทศห้องเรียนคุณภาพ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 เพื่อการเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 2 และเพื่อให้การดำเนินงานของโรงเรียนสอดคล้องกับนโยบาย กลยุทธ์ จุดเน้น ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และเป็นการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน นั้น ผลการนิเทศห้องอนุบาล 3 ผลการประเมินตามตัวชี้วัด อยู่ในระดับ 9 คะแนน ห้องเรียนไม่มีคติพจน์ ปรัชญา, บันทึกการตรวจเยี่ยม/บันทึกการนิเทศชั้นเรียน ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ จากผู้รับผิดชอบ 1. ห้องมีแสงสว่างไม่เพียงพอ 2. พัดไม่เพียงพอ และบางตัวก็ชำรุดไม่สามารถใช้งานได้ 3. เนื่องจากด้านหลังอาคารโล่ง ไม่มีต้นไม้ ไม่มีที่กันแดด ทำให้ตอนบ่ายภายในห้องค่อนร้อนมาก

นางสาวลัดดาวรรณ อัศวภูมิ
ครู

รีบทราบ

นางสาวลัดดาวรรณ จันทร์หุ่น
ครู
8 มกราคม 2563


รับทราบ

นางสาวลัดดาวรรณ อัศวภูมิ
ครู
20 กุมภาพันธ์ 2563
19 พฤศจิกายน 2563
ภาคเรียนที่ 2/2562
รร.บ้านหนองสรวง
ศพว.คลองกระจัง
โรงเรียนบ้านหนองสรวง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ได้กำหนดให้มีการนิเทศห้องเรียนคุณภาพ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 เพื่อการเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 2 และเพื่อให้การดำเนินงานของโรงเรียนสอดคล้องกับนโยบาย กลยุทธ์ จุดเน้น ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และเป็นการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน นั้น ผลการนิเทศห้องเรียนคอมพิวเตอร์ ผลการประเมินตามตัวชี้วัด อยู่ในระดับ 5 คะแนน ห้องเรียนยังขาดหลายตัวชี้วัด เช่น มุมแสดงผลงานนักเรียน, คำขวัญของจังหวัด, ป้ายแสดงภาษาไทย/อังกฤษวันละคำ, คติพจน์ ปรัชญา เป็นต้น

นางสาวลัดดาวรรณ อัศวภูมิ
ครู

ข้าพเจ้า นางสาวจิราภรณ์ อุทธสิงห์ ครูผู้สอนประจำห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ รับทราบผลการนิเทศ และจะดำเนินการพัฒนาและปรับปรุงห้องเรียนให้ได้ตามมาตรฐานตัวชี้วัดของโรงเรียนต่อไป

นางสาวจิราภรณ์ อุทธสิงห์
ครู
8 มกราคม 2563


รับทราบ

นางสาวลัดดาวรรณ อัศวภูมิ
ครู
20 กุมภาพันธ์ 2563
19 พฤศจิกายน 2563
ภาคเรียนที่ 2/2562
รร.บ้านหนองสรวง
ศพว.คลองกระจัง
โรงเรียนบ้านหนองสรวง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ได้กำหนดให้มี การนิเทศห้องเรียนคุณภาพ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 เพื่อการเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 2 และเพื่อให้การดำเนินงานของโรงเรียนสอดคล้องกับนโยบาย กลยุทธ์ จุดเน้น ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และเป็นการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน นั้น ผลการนิเทศห้องชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ผลการประเมินตามตัวชี้วัด อยู่ในระดับ 7 คะแนน ห้องเรียนไม่มีป้ายสมาชิกนักเรียน, มุมสำหรับวางแก้วน้ำ/แปรงสีฟัน, จำนวนโต๊ะ เก้าอี้ไม่เพียงพอ, คำขวัญ ,ตารางเวรทำความสะอาด, ป้ายแสดงภาษาไทย/อังกฤษวันละคำ, ชั้นวางรองเท้า ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ จากผู้รับผิดชอบ เก้าอี้ไม่เพียงพอ

นางสาวจิราภรณ์ อุทธสิงห์
ครู

ข้าพเจ้านางสาวลัดดาวรรณ อัศวภูมิ ได้รับการนิเทศครั้งที่ 1 ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และได้รับคำแนะนำจากคณะกรรมการนิเทศในครั้งนี้อย่างเป็นกัลยาณมิตร

นางสาวลัดดาวรรณ อัศวภูมิ
ครู
8 มกราคม 2563


19 พฤศจิกายน 2563
ภาคเรียนที่ 2/2562
รร.บ้านหนองสรวง
ศพว.คลองกระจัง
โรงเรียนบ้านหนองสรวง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ได้กำหนดให้มีการนิเทศห้องเรียนคุณภาพ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 เพื่อการเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 2 และเพื่อให้การดำเนินงานของโรงเรียนสอดคล้องกับนโยบาย กลยุทธ์ จุดเน้น ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และเป็นการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน นั้น ผลการประเมินห้องชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ผลการประเมินตามตัวชี้วัด อยู่ในระดับ 8 คะแนน ห้องเรียนไม่มีชั้นวางรองเท้า, คติพจน์ ปรัชญา, มุมสวยหล่อ และโต๊ะเก้าอี้ มีร่องรอยการขีดเขียน

นางสาวจิราภรณ์ อุทธสิงห์
ครู

ทราบและดำเนินการตามคำแนะนำของคณะกรรมการเรียบร้อยแล้ว

นางสาวจีระวรรณ ทวีวงศ์
ครู
8 มกราคม 2563


รับทราบ

นางสาวจิราภรณ์ อุทธสิงห์
ครู
20 กุมภาพันธ์ 2563
19 พฤศจิกายน 2563
ภาคเรียนที่ 2/2562
รร.บ้านหนองสรวง
ศพว.คลองกระจัง
โรงเรียนบ้านหนองสรวง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ได้กำหนดให้มี การนิเทศห้องเรียนคุณภาพ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 เพื่อการเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 2 และเพื่อให้การดำเนินงานของโรงเรียนสอดคล้องกับนโยบาย กลยุทธ์ จุดเน้น ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และเป็นการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน นั้น ผลการนิเทศห้องชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ผลการประเมินตามตัวชี้วัด อยู่ในระดับ 6 คะแนน ห้องเรียนยังขาดหลายตัวชี้วัด เช่น ข้อตกลงร่วมกันกำหนดขึ้นในการปฏิบัติในห้องเรียน, มุมแสดงผลงานนักเรียน, ป้ายบุคคลสำคัญ, ป้ายแสดงภาษาไทย/อังกฤษวันละคำเป็นต้น

นางสาวจิราภรณ์ อุทธสิงห์
ครู

รับทราบ พร้อมเพิ่มเติมตามที่กรรมการนิเทศแนะนำ

นางสาวชาลิณี ตะกรุดแจ่ม
ครูอัตราจ้าง
8 มกราคม 2563


รับทราบ

นางสาวจิราภรณ์ อุทธสิงห์
ครู
20 กุมภาพันธ์ 2563
19 พฤศจิกายน 2563
ภาคเรียนที่ 2/2562
รร.บ้านหนองสรวง
ศพว.คลองกระจัง
โรงเรียนบ้านหนองสรวง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ได้กำหนดให้มี การนิเทศห้องเรียนคุณภาพ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 เพื่อการเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 2 และเพื่อให้การดำเนินงานของโรงเรียนสอดคล้องกับนโยบาย กลยุทธ์ จุดเน้น ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และเป็นการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน นั้น ผลการประเมินห้องอนุบาล 2 ผลการประเมินตามตัวชี้วัด อยู่ในระดับ 8 คะแนน ห้องเรียนไม่มีป้ายแสดงสถิตินักเรียน, ป้ายบุคคลสำคัญ, ป้ายบุคคลสำคัญ, ตารางเวรทำความสะอาด, กระดานเขียนภาษาไทย/อังกฤษ วันละคำ, คติพจน์, นาฬิกา

นางสาวจิราภรณ์ อุทธสิงห์
ครู

รับทราบ และได้ทำการปรับปรุงแล้ว

นางศุภรัตน์ จันทวงษ์
ครู
8 มกราคม 2563


รับทราบ

นางสาวจิราภรณ์ อุทธสิงห์
ครู
20 กุมภาพันธ์ 2563
18 พฤศจิกายน 2563
ภาคเรียนที่ 2/2562
รร.บ้านแก่งหินปูน
ศพว.สระประดู่
วันนี้ข้าพเจ้าได้นิเทศการจัดห้องเรียนการจัดกิจกรรม การเรียนการสอน ของชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 มีนางภัทราพร ประจำการ เป็นครูประจำชั้น นักเรียนกล้าแสดงออก และทดสอบการอ่านหนังสือนักเรียนอ่านได้ทุกคนมีนักเรียนที่อ่านได้แต่ช้า 2 คน ครูได้ให้เด็กฝึกอ่านสะกดคำซ้ำๆและให้นักเรียนมีส่วนร่วมการสร้างสื่อช่วยอ่าน ขอขอบคุณในการให้ข้อมูลอำนวยความสะดวก

นางปิยะวรรณ บัวสุวรรณ
ผู้อำนวยการโรงเรียน

รับทราบ

นางภัทราพร ประจำการ
ครู
17 มีนาคม 2563


ทราบ

นางปิยะวรรณ บัวสุวรรณ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
19 มีนาคม 2563
6 พฤศจิกายน 2563
ภาคเรียนที่ 2/2562
รร.บ้านจัดสรร
ศพว.นาสนุ่น
หลังจากที่ข้าพเจ้าได้เข้านิเทศห้องเรียนและดูการเรียนการสอนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1 พบว่า ห้องเรียนตกแต่งสวยงาม มีป้ายนิเทศ และสะอาดเรียบร้อยดี

นางนุตประวีณ์ ภัตรวัฒน์อังกูร
ผู้อำนวยการโรงเรียน

ผู้อำนวยการโรงเรียนได้เข้านิเทศห้องเรียนและดูการเรียนการสอนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1 เพื่อดูความเป็นระเบียบร้อยร้อยของห้องเรียน และดูพัฒนาการของนักเรียน

นางสาวมัญทิตา ชัยมีแรง
ครูอัตราจ้าง
13 มกราคม 2563


เรียบร้อยดีมาก

นางนุตประวีณ์ ภัตรวัฒน์อังกูร
ผู้อำนวยการโรงเรียน
13 มกราคม 2563
6 พฤศจิกายน 2563
ภาคเรียนที่ 2/2562
รร.บ้านจัดสรร
ศพว.นาสนุ่น
ข้าพเจ้าได้เข้านิเทศห้องเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 เพื่อดูความเรียบร้อยของห้องเรียน และดูนักเรียนในระหว่างเรียน พบว่า เรียบร้อยดี

นางนุตประวีณ์ ภัตรวัฒน์อังกูร
ผู้อำนวยการโรงเรียน

ผู้อำนวยการโรงเรียนได้เข้านิเทศห้องเรียน เพื่อดูความเป็นระเบียบเรียบร้อยของห้องเรียน เช่น ป้ายนิเทศ ให้ความรู้ต่างๆ มุมให้ความรู้ เป็นต้น

นางสาวชลิตา จิตแก้ว
ครูอัตราจ้าง
13 มกราคม 2563


ควรจัดป้ายนิเทศเพิม เพราะมีจำนวนน้อย

นางนุตประวีณ์ ภัตรวัฒน์อังกูร
ผู้อำนวยการโรงเรียน
13 มกราคม 2563
6 พฤศจิกายน 2563
ภาคเรียนที่ 2/2562
รร.บ้านจัดสรร
ศพว.นาสนุ่น
หลังจากที่ข้าพเจ้าไดเข้านิเทศห้องเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 พบว่า ห้องเรียนสะอาดเรียบร้อยดี นักเรียนอ่านออกเขียนได้

นางนุตประวีณ์ ภัตรวัฒน์อังกูร
ผู้อำนวยการโรงเรียน

หลังจากที่ได้รับการนิเทศจากผู้อำนวยการโรงเรียน พบว่า นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 สามารถอ่านออก เขียนได้ดี ส่วนเรื่องของห้องเรียนยังขาดป้ายนิเทศ เช่น ป้ายสมาชิกในห้องเรียน

นางวิไลพร จงใจมั่น
ครู
13 มกราคม 2563


ควรจัดป้ายนิเทศให้ครบ เช่น สมาชิกในห้องเรียน

นางนุตประวีณ์ ภัตรวัฒน์อังกูร
ผู้อำนวยการโรงเรียน
13 มกราคม 2563
6 พฤศจิกายน 2563
ภาคเรียนที่ 2/2562
รร.บ้านจัดสรร
ศพว.นาสนุ่น
ครูผู้สอนใช้สื่อในการสอนคือ แหล่งเรียนรู้จาก สื่อ DLTV มีการบรรยายประกอบกับการให้นักเรียนทำงานในชั่วโมงนี้ ครูสอนในรายวิชาภาษาไทย เรื่อง แผ่นภาพโครงเรื่อง

นางนุตประวีณ์ ภัตรวัฒน์อังกูร
ผู้อำนวยการโรงเรียน

ผู้อำนวยการโรงเรียนได้ดูเรื่อง ความเรียบร้อยของห้องเรียน และ การเรียนการสอนในห้องเรียน

นางสาวศรีวิไล ดงยางวัลย์
ครูพี่เลี้ยง
13 มกราคม 2563


ควรทำป้ายนิเทศเพิ่ม

นางนุตประวีณ์ ภัตรวัฒน์อังกูร
ผู้อำนวยการโรงเรียน
13 มกราคม 2563
6 พฤศจิกายน 2563
ภาคเรียนที่ 2/2562
รร.บ้านจัดสรร
ศพว.นาสนุ่น
ครูผู้สอนใช้สื่อในการสอนคือ แหล่งเรียนรู้จาก สื่อ DLTV มีการบรรยายประกอบกับการให้นักเรียนทำงานในชั่วโมงนี้ นักเรียนเรียนวิชาภาษาไทย ครูผู้สอนได้ให้นักเรียนจดบันทึกในระหว่างการเรียนด้วย เพื่อให้เกิดความเข้าใจมากยิ่งขึ้น

นางนุตประวีณ์ ภัตรวัฒน์อังกูร
ผู้อำนวยการโรงเรียน

หลังจากได้รับการนิเทศห้องเรียนพบว่า ห้องเรียนต้องเพิ่มป้ายนิเทศ และนักเรียนต้องช่วยกันทำความสะอาดห้องเรียน

นางมนัชยา คำมา
ครู
13 มกราคม 2563


ควรจักป้ายนิเทศเพิ่มจากเดิม

นางนุตประวีณ์ ภัตรวัฒน์อังกูร
ผู้อำนวยการโรงเรียน
13 มกราคม 2563
6 พฤศจิกายน 2563
ภาคเรียนที่ 2/2562
รร.บ้านจัดสรร
ศพว.นาสนุ่น
ครูผู้สอนให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดในรายวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การแก้โจทย์ปัญหา โดยให้นักเรียนร่วมกันทำโจทย์บนกระดาน และครูเฉลย

นางนุตประวีณ์ ภัตรวัฒน์อังกูร
ผู้อำนวยการโรงเรียน

หลังจากได้รับการนิเทศ พบว่า เรียบร้อยดี

นางสาวสุกันญา บมขุนทด
ครู
13 มกราคม 2563


ร้อยร้อยดี

นางนุตประวีณ์ ภัตรวัฒน์อังกูร
ผู้อำนวยการโรงเรียน
13 มกราคม 2563
6 พฤศจิกายน 2563
ภาคเรียนที่ 2/2562
รร.บ้านซับอีลุม
ศพว.ท่าโรงโคกปรง
ข้าพเจ้านายมาทวีย์ บัวทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซับอีลุม ได้นิเทศห้องเรียนและการเรียนการสอนของ นางสุภาพร พยัคประโคน ครูประจำชั้น ป.3 และ ป.4 ตามนโยบายของ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3

นายมาทวีย์ บัวทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียน

ข้าพเจ้านางสุภาพร พยัคประโคน ผู้รับการนิเทศ ได้แก้ไขและพัฒนาการสอนภายในชั้นเรียนตามที่ผู้อำนวยการได้ชี้แนะ

นางสุภาพร พยัคประโคน
ครู
22 กันยายน 2563


รับทราบ

นายมาทวีย์ บัวทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
22 กันยายน 2563
30 ตุลาคม 2563
ภาคเรียนที่ 1/2563
รร.บ้านคลองทราย
ศพว.ซับสมบูรณ์ซับน้อย
นายคำสิงห์ ภูเยี่ยมจิต ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองทราย นิเทศภายใน เรื่อง กิจกรรม 5 ส.และการเป้นแบบอย่างที่ดี ชั้นมัะยมศึกษาปีที่ 3 ขอชื่นชม นักเรียนและครูประจำชั้นที่ได้ช่วยกันรักษาความสะอาดของห้องเรียน รวมทั้งความเป็นระเบียบเรียบร้อยของโต๊ะ เก้าอี้ ขอให้รักษามาตรฐานนี้ไว้ให้ได้ เพิ่มเติมคือการเก็บอุปกรณืทำความสะอาดให้เป็นหมวดหมู่จะได้ง่ายต่อการนำออกมาใช้ และให้นักเรียนชั้น ม.3 เป้นแบบอย่างที่ดีให้กับน้องๆทั้งเรื่องพฤติกรรม การเรียน และการเป้นผู้นำในทางที่ดีต่อไป

นายคำสิงห์ ภูเยี่ยมจิต
ผู้อำนวยการโรงเรียน

29 ตุลาคม 2563
ภาคเรียนที่ 1/2563
รร.บ้านซับชมภู
ศพว.บ้านโภชน์บัววัฒนา
วันที่ 29 ตุลาคม 2563 นิเทศการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องนาฬิกา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 คุณครูกาญจนา เสาแก้ว เป็นครูประจำชั้น ห้องเรียนสะอาด เป็นระเบียบ บรรยากาศเหมาะแก่การเรียนรู้ คุณครูมีการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย. มีสื่อการเรียนการสอน. มีการเตรียมการสอนใบงานใบความรู้. นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง. มีความสนุกสนานในการเรียนนอกจากนี้สอนควบคู่กับการการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม dltv ขอชื่นชมครูประจำชั้นที่มีการเตรียมการสอนอย่างดี

นางอรชา เขียวมณี
ผู้อำนวยการโรงเรียน

29 ตุลาคม 2563
ภาคเรียนที่ 1/2563
รร.บ้านซับชมภู
ศพว.บ้านโภชน์บัววัฒนา
วันที่ 29 ตุลาคม 2563 นิเทศการเรียนการสอนวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่องงานสาน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 คุณครูประไพพิมพ์ โสภาเป็นครูประจำชั้น ห้องเรียนสะอาด เป็นระเบียบ บรรยากาศเหมาะแก่การเรียนรู้ คุณครูมีการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย. มีสื่อการเรียนการสอน. มีการเตรียมการสอนใบงานใบความรู้. นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง ใช้กระบวนการกลุ่ม มีความสนุกสนานในการเรียนนอกจากนี้สอนควบคู่กับการการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม dltv ขอชื่นชมครูประจำชั้นที่มีการเตรียมการสอนอย่างดี

นางอรชา เขียวมณี
ผู้อำนวยการโรงเรียน

28 ตุลาคม 2563
ภาคเรียนที่ 1/2563
รร.บ้านคลองทราย
ศพว.ซับสมบูรณ์ซับน้อย
นายคำสิงห์ ภูเยี่ยมจิต ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองทราย ได้นิเทศการคัดลายมือระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ในภาพรวมนักเรียนคัดลายมือสวยเกือบทุกคน ในส่วนที่ต้องพัฒนาต่อแนะนำให้คุณครูประจำชั้นได้ฝึกฝนบ่อยและขอเพิ่มให้ฝึกทักษะการอ่านไปพร้อมกันเพื่อพัฒนาให้ทั้งสองทักษะ(การเขียน การอ่าน)ได้ดีขึ้น

นายคำสิงห์ ภูเยี่ยมจิต
ผู้อำนวยการโรงเรียน

ขอบคุณท่านผู้อำนวยการโรงเรียนค่ะ จะนำคำแนะนำที่ได้รับไปปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้ดียิ่งขึ้นค่ะ

นางสาวอวยพร เศษขุนทด
ครู
29 ตุลาคม 2563


28 ตุลาคม 2563
ภาคเรียนที่ 1/2563
รร.บ้านโคกสะแกลาด
ศพว.ศรีเทพหนองย่างทอย
วันที่ 28 ตุลาคม 2563 ผอ. ณัฐธิดา โสพิมพา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกสะแกลาด ได้ดำเนินการนิเทศการสอน (กระบวนการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563) ด้านห้องเรียน มีบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ มีสื่อ นวัตกรรม ที่หลากหลาย ทันสมัย ด้านครูผู้สอน มีการจัดเตรียมการสอนเป็นอย่างดี แต่งการสุภาพ ใช้วาจาน่าฟัง ด้านนักเรียน กล้าแสดงออก สนุกสนานร่าเริง แจ่มใส กระตือรือล้นที่จะเรียน

นางไกรศร โพธิ์งาม
ครู

วันที่ 28 ตุลาคม 2563 ขอขอบคุณท่าน ผอ. ณัฐธิดา โสพิมพา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกสะแกลาด ได้เข้านิเทศการสอน ท่านได้ให้คำแนะนำในเรื่องการจัดการเรียนสอนหลายเรื่อง และ จะนำไปปรับใช้ในการเรียนการสอนต่อไป ท่านชื่นชม เรื่องการจัดห้อง มีบรรยากาศดี เป็นห้องเรียนแห่งการเรียนรู้ มีสื่อการสอนมากมาย มีนวัตกรรมที่หลากหลาย ทันสมัยต่อการเรียนการสอน

นางไกรศร โพธิ์งาม
ครู
29 ตุลาคม 2563


ในวันนี้ได้เข้านิเทศการเรียนการสอนของ ครูไกรศร โพธิ์งาม ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ได้ให้คำแนะนำดังต่อไปนี้ 1 ห้องเรียน มีการจัดห้องเรียนได้ดีมาก เป็นบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ ห้องเรียนสะอาด น่าเรียน 2. มีสื่อ นวัตกรรมที่หลากหลาย ทันสมัยต่อการเรียนการสอน

นางไกรศร โพธิ์งาม
ครู
29 ตุลาคม 2563
28 ตุลาคม 2563
ภาคเรียนที่ 1/2563
รร.บ้านโคกสะแกลาด
ศพว.ศรีเทพหนองย่างทอย
วันที่ 28 ตุลาคม 2563 นางสาวณัฐธิดา โสพิมพา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกสะแกลาด ได้เข้านิเทศการเรียนการสอน ของ นางสาวนัฏฐิรา ศรีไพร ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านโคกสะแกลาด มีข้อเสนอแนะ / ความคิดเห็น ดังต่อไปนี้ 1. ด้านห้องเรียน สะอาด เรียบร้อย ร่มรื่น เป็นบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ 2. พฤติกรรมครู ครูมีการเตรียมการสอนเป็นอย่างดี ใช้สื่อ ใบงานในการให้ความรู้แก่นักเรียน ใช้สื่อเทคโนโลยี 3. พฤติกรรมนักเรียน นักเรียนตั้งใจเรียนดี กล้าแสดงออก สามารถท่องแม่สูตรคูณ แม่ 2 - 5 เดินหน้าและถอยหลังได้

นางสาวณัฐธิดา โสพิมพา
ผู้อำนวยการโรงเรียน

วันที่ 28 ตุลาคม 2563 ขอขอบคุณท่านผู้อำนวยการ ผอ. ณัฐธิดา โสพิมพา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกสะแกลาด ได้เข้านิเทศการสอน และได้เสนอแนะการจัดการเรียนการสอน ดิฉันจะนำไปปรับใช้ต่อไป โดยมีละเอียดดังต่อไปนี้ 1. แนะนำเรื่องห้องเรียน ท่านชื่นชมการจัดห้องเรียน ได้สะอาด เรียนร้อย ร่มรื่น เป็นบรรยากาสแห่งการเรียนรู้ 2. ด้านครูผู้สอน ครูมีการเตรียมการสอนเป็นอย่างดี ใช้สื่อในการเรียนการสอน 3. ด้านผุ้เรียน นักเรียนตั้งใจเรียน และกล้าแสดงออก

นางสาวนัฎฐิรา ศรีไพร
ครู
29 ตุลาคม 2563


วันที่ 28 ตุลาคม 2563 ได้เข้านิเทศการสอน นางสาวนัฏฐิรา ศรีไพร ครูชำนาญการพิเศษ ได้ให้ข้อเสนอแนะดังต่อไปนี้ ด้านห้องเรียน สะอาด เรียบร้อยดี บรรยากาศน่าเรียน ด้านครูผู้สอน สอนเก่ง นักเรียนสามารถเข้าใจง่าย มีการนำสื่อ เทคโนโลยีมาใช้ในการเรียนการสอน ด้านนักเรียน นักเรียนตั้งใจเรียน และ กล้าแสดงออก

นางสาวณัฐธิดา โสพิมพา
ผู้อำนวยการโรงเรียน
29 ตุลาคม 2563
27 ตุลาคม 2563
ภาคเรียนที่ 1/2563
รร.บ้านคลองทราย
ศพว.ซับสมบูรณ์ซับน้อย
นายคำสิงห์ ภูเยี่ยมจิต ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองทราย ได้นิเทศการจัดกิจกรรมการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์และการแสดงออก ชั้นอนุบาล 2 นักเรียนมีความสนใจ กระตือรือร้นในการร่วมกิจกรรมเป็นอย่างดี คุณครูจัดกิจกรรมโดยเน้นนักเรียนเป็นสำคัญ เอาใจใส่นักเรียนทุกคนอย่างเท่าเทียม ขอเพิ่มเติมเรื่องการเก็บของเล่นเข้าที่หลังจากเล่นเสร็จแล้ว และปลูกฝังเรื่องระเบียบวินัยให้เป็นเด็กที่ดีพร้อมในทุกด้านต่อไป

นายคำสิงห์ ภูเยี่ยมจิต
ผู้อำนวยการโรงเรียน

27 ตุลาคม 2563
ภาคเรียนที่ 1/2563
รร.บ้านคลองทราย
ศพว.ซับสมบูรณ์ซับน้อย
นายคำสิงห์ ภูเยี่ยมจิต ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองทราย ได้นิเทศการจัดกิจกรรมการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์และการแสดงออก ชั้นอนุบาล 3 นักเรียนมีความสนใจ กระตือรือร้นในการร่วมกิจกรรมเป็นอย่างดี คุณครูจัดกิจกรรมโดยเน้นนักเรียนเป็นสำคัญ เอาใจใส่นักเรียนทุกคนอย่างเท่าเทียม ขอเพิ่มเติมเรื่องการเก็บของเล่นเข้าที่หลังจากเล่นเสร็จแล้ว และปลูกฝังเรื่องระเบียบวินัยให้เป็นเด็กที่ดีพร้อมในทุกด้านต่อไป

นายคำสิงห์ ภูเยี่ยมจิต
ผู้อำนวยการโรงเรียน

ขอบคุณท่านผู้อำนวยการโรงเรียนค่ะ จะนำคำแนะนำที่ได้รับไปปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้ดียิ่งขึ้นค่ะ

นางรจนา คำแก้ว
ครู
30 ตุลาคม 2563


27 ตุลาคม 2563
ภาคเรียนที่ 1/2563
รร.บ้านกองทูล(พิทักษ์ราษฎร์วิทยาคาร)
ศพว.กองทูลเพชรละคร
ผอ.รร.ร่วมสังเกตุ การจัดการเรียนจิตศึกษา PBL นักเรียน ม.1 หน่วยกาย ระบบโครงกระดูก ครูถามพี่ว่า โครงกระดูกคนกับโครงกระดูกสัตว์ต่างกันอย่างไร แลกเปลี่ยนความเข้าใจซึ่งกันและกัน จากนั้นครูให้โจทย์ว่า -วิธีการรักษาข้อต่อต่างๆโดยการฉีดยาเข้าบริเวณที่ปวดโดยตรง ส่งผลอย่างไรกับร่างกาย -กระดูกมีวิธีการเก็บรักษาเเร่ธาตุอย่างไร -ไขกระดูกมีกระบวนการในการผลิตเม็ดเลือดอย่างไร -ระบบโครงกระดูกทำงานเชื่อมโยงกับระบบต่างๆในร่างกายอย่างไร ในรูปแบบ place mat นำเสนอ เเละมอบหมาการจัดการเรียนให้เหมาะสมกับผู้เรียนเอาใจใส่นักเรียน

นายชวน โฉมทรัพย์เย็น
ผู้อำนวยการโรงเรียน

รับทราบ/ถือปฏิบัติ

นายอินถา ศรีบุรินทร์
ครู
29 ตุลาคม 2563


รับทราบ

นายชวน โฉมทรัพย์เย็น
ผู้อำนวยการโรงเรียน
29 ตุลาคม 2563
27 ตุลาคม 2563
ภาคเรียนที่ 1/2563
รร.บ้านเนินมะค่า
ศพว.บ้านโภชน์บัววัฒนา
ข้าพเจ้านางสาวแร่งไหม นางแย้ม ได้เข้านิเทศการจัดการเรียนการสอนของคุณครู จุฑาทิพย์ แจ่มแสง กำลังสอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-6 วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง เสียงกับการได้ยิน โดยได้ประดิษฐ์โทรศัพท์จากแก้วกระดาษ และทำการทดลองเสียงเดินทางผ่านตัวกลางได้อย่างไร ไปพร้อมกับการบันทึกผลการทดลอง สังเกต ตั้งคำถามและตอบคำถาม โดยมีครูคอยอธิบายเพิ่มเติมทำให้นักเรียนสามารถเรียนรู้เข้าใจได้มากยิ่งขึ้น

นางสาวแร่งไหม นางแย้ม
ครูอัตราจ้าง

รับทราบการนิเทศในครั้งนี้ และจะพัฒนาการสอนให้ดียิ่งขึ้น

นางสาวจุฑาทิพย์ แจ่มแสง
ครูผู้ช่วย
27 ตุลาคม 2563


27 ตุลาคม 2563
ภาคเรียนที่ 1/2563
รร.บ้านตะกรุดหิน
ศพว.ซับสมอทอดซับไม้แดง
วันนี้ ข้าพเจ้า นางณัชชา สืบสุยะ ได้เข้านิเทศการจัดการเรียนการ การสอนของ ครูสายลม นาคกนก สอนนักเรียนชั้นประถม ศึกษาปีที่ 3 ในรายวิชาคณิตศาสตร์ การจัดการการเรียนรู้ การสอนมีการกระตุ้น ให้นักเรียน ได้ฝึกคิดโดยการใช้คำถามและให้นักเรียนตอบคำถาม บรรยากาศในชั้นเรียนน่าเรียนน่าอยู่ เอื้อต่อการเรียนรู้ และข้อมูลเป็นปัจจุบัน ห้องเรียนสะอาดเรียบร้อย มีมุมสาระตามกลุ่มสาระ ขอชื่นชมนักเรียนที่ตั้งใจเรียนดีมาก และขอขอบคุณครูสายลม นาคกนก ที่ให้ความร่วมมือด้วยดี

นางณัชชา สืบสุยะ
ผู้อำนวยการโรงเรียน

27 ตุลาคม 2563
ภาคเรียนที่ 1/2563
รร.บ้านตะกรุดหิน
ศพว.ซับสมอทอดซับไม้แดง
วันนี้ข้าพเจ้านาง ณัชชา สืบสุยะ ได้เข้านิเทศการจัดการเรียนการสอน ของครูสมาน นาคกนก ครูประจำชั้นป. 5 และป. 6 ในรายวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องการหารร้อยละ ครูมีการกระตุ้นการเรียนของนักเรียน โดยการนำสื่อและเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน ทำให้นักเรียนมีความกระตือรือร้น ในการเรียนตั้งใจเรียนดีมากโต้ตอบและตอบคำถามกับครูผู้สอนได้ดี ห้องเรียนสะอาดเรียบร้อยบรรยากาศ นักเรียนขอชื่นชมนักเรียนที่ตั้งใจเรียนและขอขอบ คุณครูสมาน นาคกนก ที่ให้ความร่วมมือด้วยดี

นางณัชชา สืบสุยะ
ผู้อำนวยการโรงเรียน

27 ตุลาคม 2563
ภาคเรียนที่ 1/2563
รร.บ้านตะกรุดหิน
ศพว.ซับสมอทอดซับไม้แดง
วันนี้ข้าพเจ้า นางณัชชา สืบสุยะ ได้เข้านิเทศการจัดการเรียนการสอน ครูกานดา วงศ์กษัตริย์ ครูประจำชั้นป.1 และป. 2 ในรายวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องการบวก ลบ เลขนักเรียนตั้งใจเรียนดีมาก มีการโต้ตอบ กล้าแสดงออก โดยครูผู้สอนให้นักเรียน ออกมาบวกเลขบนกระดานให้เพื่อนๆในห้องเรียนดู เด็กนักเรียนชอบสนุกสนานและช่วยกันดี ห้องเรียนสะอาดเรียบร้อย บรรยากาศน่าเรียน มีมุมความรู้ห้องเรียนสวยงาม สื่อครบ ชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์และบุคคลสำคัญ ข้อมูลเป็นปัจจุบันขอชื่นชมนักเรียนที่ตั้งใจเรียนและขอขอบคุณครูกานดา วงศ์กษัตริย์ ที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี

นางณัชชา สืบสุยะ
ผู้อำนวยการโรงเรียน

27 ตุลาคม 2563
ภาคเรียนที่ 1/2563
รร.บ้านตะกรุดหิน
ศพว.ซับสมอทอดซับไม้แดง
วันนี้ข้าพเจ้า นางณัชชา สืบสุริยะ ได้เข้านิเทศ การจัดการเรียนการสอน ครูศักดา กันหา ครูสอนประจำกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศสอนภาษาอังกฤษ ชั้นป. 3 หน่วยที่ 1 Sele กระตุ้นการเรียนเด็กนักเรียน โดยการนำสื่อเทคโนโลยีมาใช้ในการเรียนการสอน มีการนำเข้าสู่บทเรียนโดยการร้องเพลง ทำให้นักเรียนตื่นตัวสนุกสนานและสนใจตั้งใจเรียนดีมาก มีการสนทนาโต้ตอบระหว่างครูกับนักเรียนเป็นภาษาอังกฤษห้องเรียนสะอาดเรียบร้อยบรรยากาศน่าเรียน ป้ายนิเทศชื่อบุคคลเป็นปัจจุบันมีมุมความรู้ชาติศาสนา พระมหากษัตริย์ ครบ ขอชื่นชมนักเรียนที่ตั้งใจเรียนดีมากและขอขอบคุณครูศักดากันหาที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี

นางณัชชา สืบสุยะ
ผู้อำนวยการโรงเรียน

26 ตุลาคม 2563
ภาคเรียนที่ 1/2563
รร.บ้านกองทูล(พิทักษ์ราษฎร์วิทยาคาร)
ศพว.กองทูลเพชรละคร
ผอ.รร. ร่วมจิตศึกษา ป.4 “ลอยกระทง” เป้าหมาย : ระดับต้น : ฝึกฝนความรู้ จดจ่อ เคารพคุณค่าตนเอง ผู้อื่นและสรรพสิ่ง ระดับกลาง : มีเจตจำนง มีวิจารณญาณการเลือกทำ ปฏิบัติสิ่งที่ดี มีคุณค่าต่อตนเองและสังคม ขั้นเตรียม : นั่งล้อมวง วางมือบนฝ่ามือเพื่อนส่งความรัก ความปรารถนาดีให้กันและกัน ปิดเปลือกตา กำหนดลมหายใจเข้า ออก เปิดเปลือกตา กล่าวคำทักทายสวัสดี กลับมารู้ตัวด้วยการทำ Brain Gym การจัดการเรียนการสอนให้เน้นเรื่องการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนเเละการบวกลบคุณหาร การท่องสูตรคุณนักเรียนให้ฝึกท่อง

นายชวน โฉมทรัพย์เย็น
ผู้อำนวยการโรงเรียน

รับทราบ/ถือปฏิบัติ

นางสาวณัฐภัทร ยังคำมั่น
ครู
29 ตุลาคม 2563


รับทราบให้ถือปฏิบัติด้วย

นายชวน โฉมทรัพย์เย็น
ผู้อำนวยการโรงเรียน
29 ตุลาคม 2563
26 ตุลาคม 2563
ภาคเรียนที่ 1/2563
รร.อนุบาลหนองไผ่
ศพว.หนองไผ่
ดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง ผอ.สพป.พช.๓ตรวจราชการและนิเทศการจัดการเรียนการสอนการแก้ปัญหานักเรียนและเยี่ยมให้กำลังใจนักเรียนที่มีความต้องกการพิเศษ

นายสุพัฒน์ ศรีศาสตร์
ผู้อำนวยการโรงเรียน

ขอขอบคุณดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง ผอ.สพป.พช.๓ ครับ

นายเอกพล ชาญสูงเนิน
ครูพี่เลี้ยง
27 ตุลาคม 2563


26 ตุลาคม 2563
ภาคเรียนที่ 1/2563
รร.อนุบาลหนองไผ่
ศพว.หนองไผ่
ดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง ผอ.สพป.พช.๓ ตรวจเยี่ยมและนิเทศการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ของศูนย์ปฐมวัยต้นแบบอำเภอหนองไผ่

นายสุพัฒน์ ศรีศาสตร์
ผู้อำนวยการโรงเรียน

ขอขอบคุณดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง ผอ.สพป.พช.๓ คะ

นางสาวสุนิษา สุกใส
ครู
27 ตุลาคม 2563


22 ตุลาคม 2563
ภาคเรียนที่ 1/2563
รร.บ้านคลองกรวด
ศพว.นาเฉลียงห้วยโป่งยามงาม
ข้าพเจ้านางเสาวลักษณ์ วีระพันธ์ ได้เข้านิเทศการสอนชั้นเรียน ป.3 และ ป.4 ปรากฏว่านักเรียนสามารถอ่านได้แต่ไม่คล่อง มีการท่องแม่สูตรคูณทุกครั้งก่อนเรียนวิชาคณิตศาสตร์ และจากการสังเกตุการเขียนพบว่า นักเรียนควรปรับปรุงลายมือให้สวยและมีระเบียบมากขึ้น

นางเสาวลักษณ์ วีระพันธ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน

21 ตุลาคม 2563
ภาคเรียนที่ 1/2563
รร.บ้านกองทูล(พิทักษ์ราษฎร์วิทยาคาร)
ศพว.กองทูลเพชรละคร
ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยข้าราชการครู ร่วม PLC ความงอกงามของวิถี วางแผนวิถีที่ยังแกว่ง วิพากษ์แผนจิตศึกษา ชั้นอนุบาล ป.1-3 ป.4-6 และ ม.1-3 เป้าหมายระดับกลาง 2.1 บ่มเพาะความมีจริยธรรม 2.2 เพื่อนำตนเอง และ ระดับ 3 เพื่อเข้าถึงสิ่งแท้จริง

นายชวน โฉมทรัพย์เย็น
ผู้อำนวยการโรงเรียน

รับทราบ ถือปฏิบัตินำไปใช้ในการเรียนการสอน

นางภัทร์รวี สุขโทน
ครู
29 ตุลาคม 2563


รับทราบ/ขอบคุณข้าราชการครูร่วม PLC

นายชวน โฉมทรัพย์เย็น
ผู้อำนวยการโรงเรียน
29 ตุลาคม 2563
21 ตุลาคม 2563
ภาคเรียนที่ 1/2563
รร.บ้านนาเฉลียง(เฉลียงทองราษฎร์บำรุง)
ศพว.นาเฉลียงห้วยโป่งยามงาม
วันนี้ได้มานิเทศการจัดการเรียนการสอน พร้อมด้วยนางนพิชชญา จันทะสงคราม ของนางสาวอาทิตยา พัฒนศรี ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ พบว่า ครู มีแผนการจัดการเรียนรู้ มีกิจกรรมที่เน้นผู้เรียน สื่อหลากหลาย มีการฝึกอ่าน เขียน คัดลายมือ นักเรียนสื่อสารภาษาอังกฤษได้แต่ยังไม่คล่อง ห้องเรียนสะอาด สวยงาม แต่มีไม่ครบทุกมุมประสบการณ์ นักเรียนกล้าแสดงออก มีป้าย ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ที่มีครบสวยงามดี ควรจัดกิจกรรมกลุ่ม และแสดงผลงานนักเรียนตามป้ายนิเทศ และฝึกการสื่อสารเป็นชีวิตประจำวัน ซ้ำๆ จะได้เกิดทักษะ

นายวีระชัย ทองหล่อ
ครู

ข้าพเจ้านางสาวอาทิตยา พัฒนศรี ครูกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ได้รับการนิเทศการจัดการเรียนการสอนจากนายวีระชัย ทองหล่อ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ รร.บ้านนาเฉลียงพร้อมด้วย นางนพิชชญา จันทะสงคราม ขอขอบคุณที่ให้กำลังใจและคำแนะนำต่างๆ จะได้นำไปพัฒนาการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่นักเรียนต่อไป

นางสาวอาทิตยา พัฒนศรี
ครูผู้ช่วย
26 ตุลาคม 2563


ทราบ

นายวีระชัย ทองหล่อ
ครู
26 ตุลาคม 2563
21 ตุลาคม 2563
ภาคเรียนที่ 1/2563
รร.บ้านนาเฉลียง(เฉลียงทองราษฎร์บำรุง)
ศพว.นาเฉลียงห้วยโป่งยามงาม
ข้าพเจ้าพร้อมด้วย นางนพิชชญา จันทะสงคราม ได้เข้าสังเกตการจัดการเรียนการสอนของนางสาวราตรี ล้ำเลิศ ครูประจำชั้นอนุบาล การจัดห้องเรียนตามมุมประสบการณ์ การจัดกิจกรรมตามพัฒนาการด้านต่างๆ พบว่า มีหลักสูตรปฐมวัย ห้องเรียนสะอาด จัดสภาพแวดล้อมในห้องเรียนได้น่าอยู่นาเรียน สวยงาม มีสื่ออุปกรณ์ในการจัดการเรียนรู้หลากหลาย เด็กน่ารักกล้าแสดงออก ควรแนะนำให้อยู่ในระเบียบวินัย ตามสมควรกับวัย ติดตามการดำเนินโครงการของปฐมวัย พบว่าได้ดำเนินการไปครบทุกโครงการแล้ว ขอบคุณ ชื่นชมที่คุณครูเอาใจใส่เด็กและจัดบรรยากาศชั้นเรียนได้ดี

นายวีระชัย ทองหล่อ
ครู

ข้าพเจ้านางสาวราตรี ล้ำเลิศ ได้รับการนิเทศการจัดการเรียนการสอนจากนายวีระชัย ทองหล่อ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ รร.บ้านนาเฉลียงพร้อมด้วย นางนพิชชญา จันทะสงคราม ขอขอบคุณที่ให้กำลังใจและคำแนะนำต่างๆ จะได้นำไปพัฒนาการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่นักเรียนต่อไป. ขอบคุณมากค่ะ

นางสาวราตรี ล้ำเลิศ
ครูผู้ช่วย
22 ตุลาคม 2563


ทราบ

นายวีระชัย ทองหล่อ
ครู
26 ตุลาคม 2563
21 ตุลาคม 2563
ภาคเรียนที่ 1/2563
รร.บ้านนาเฉลียง(เฉลียงทองราษฎร์บำรุง)
ศพว.นาเฉลียงห้วยโป่งยามงาม
ข้าพเจ้าพร้อมด้วย นางนพิชชญา จันทะสงคราม ได้มานิเทศการจัดการเรียนการสอนของนางเสาวณี สายคำทอน ครูผู้สอนประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 พบว่า ครู มีแผนการจัดการเรียนรู้ มีกิจกรรมที่เน้นผู้เรียน สื่อหลากหลาย มีการฝึกอ่าน เขียน คัดลายมือ นักเรียนท่องอาขยาน สูตรคูณ ห้องเรียนสะอาด สวยงาม มีครบทุกมุมประสบการณ์ นักเรียนกล้าแสดงออก มีป้ายชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ที่มีครบสวยงามดี

นายวีระชัย ทองหล่อ
ครู

ข้าพเจ้านางเสาวณี สายคำทอนครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่2 ได้รับการนิเทศการจัดการเรียนการสอนจากนายวีระชัย ทองหล่อ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ รร.บ้านนาเฉลียงพร้อมด้วย นางนพิชชญา จันทะสงคราม ขอขอบคุณที่ให้กำลังใจและคำแนะนำต่างๆ จะได้นำไปพัฒนาการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่นักเรียนต่อไป

นางเสาวณี สายคำทอน
ครู
22 ตุลาคม 2563


ทราบ

นายวีระชัย ทองหล่อ
ครู
22 ตุลาคม 2563
21 ตุลาคม 2563
ภาคเรียนที่ 1/2563
รร.บ้านนาเฉลียง(เฉลียงทองราษฎร์บำรุง)
ศพว.นาเฉลียงห้วยโป่งยามงาม
วันนี้ข้าพเจ้าพร้อมด้วย นางนพิชชญา จันทะสงคราม ได้มานิเทศการจัดการเรียนการสอนของนางวรัญญา โลทิม ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ครูผู้สอนวิชาภาษาไทย พบว่า ครู มีแผนการจัดการเรียนรู้ มีกิจกรรมที่เน้นผู้เรียน สื่อหลากหลาย มีการฝึกอ่าน เขียน คัดลายมือ มีแบบแผนการคัดตัวอักษร นักเรียนท่องอาขยาน สูตรคูณ ห้องเรียนสะอาด สวยงาม มีครบทุกมุมประสบการณ์ นักเรียนกล้าแสดงออก มีป้ายชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ที่มีครบสวยงามดี ควรจัดกิจกรรมกลุ่ม และแสดงผลงานนักเรียนตามป้ายนิเทศให้เป็นปัจุบัน

นายวีระชัย ทองหล่อ
ครู

21 ตุลาคม 2563
ภาคเรียนที่ 1/2563
รร.บ้านนาเฉลียง(เฉลียงทองราษฎร์บำรุง)
ศพว.นาเฉลียงห้วยโป่งยามงาม
วันนี้ข้าพเจ้า พร้อมด้วยนางนพิชชญา จันทะสงคราม ได้มานิเทศชั้นเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 3 ครูประจำชั้น นางสมพร จีนะสอน สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ พบว่า ห้องเรียนสะอาด มีมุมผลงานนักเรียน จัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ ชื่นชมในความพยายามซ่อมเสริมนักเรียนที่เรียนอ่อนด้วยสื่อหลากหลายนิเทศ

นายวีระชัย ทองหล่อ
ครู

21 ตุลาคม 2563
ภาคเรียนที่ 1/2563
รร.บ้านนาเฉลียง(เฉลียงทองราษฎร์บำรุง)
ศพว.นาเฉลียงห้วยโป่งยามงาม
วันนี้ข้าพเจ้า พร้อมด้วยนางนพิชชญา จันทะสงคราม ได้มานิเทศชั้นเรียน ป.4 ครูประจำชั้น นางสาวกฤษณา พูนยอด พบว่า ครูใช้เทคโนโลยี ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน มีการเตรียมการจัดกิจกรรมที่ผู้เรียนมีส่วนร่วม ชั้นเรียนตกแต่งให้เอื้อต่อการเรียนรู้ ป้ายนิเทศ และ ป้ายที่ควรมีตามเกณฑ์ห้องเรียนคุณภาพ ควรติดตั้งมุมผลงานนักเรียนในรูปของกระดานเคลื่อนที่ เนื่องจากฝาผนังชำรุด ควรมีผลงานกิจกรรมด้านการอ่าน เขียน สื่อสารภาษาอังกฤษ เผยแพร่ให้ครูผู้อื่นทราบด้วย ขอบคุณที่มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาผู้เรียน

นายวีระชัย ทองหล่อ
ครู

ข้าพเจ้านางสาวกฤษณา พูนยอด ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่4 ได้รับการนิเทศการจัดการเรียนการสอนจากนายวีระชัย ทองหล่อ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ รร.บ้านนาเฉลียงพร้อมด้วย นางนพิชชญา จันทะสงคราม ขอขอบคุณที่ให้กำลังใจและคำแนะนำต่างๆ จะได้นำไปพัฒนาการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่นักเรียนต่อไป

นางสาวกฤษณา พูนยอด
ครูอัตราจ้าง
22 ตุลาคม 2563


ทราบ

นายวีระชัย ทองหล่อ
ครู
26 ตุลาคม 2563
21 ตุลาคม 2563
ภาคเรียนที่ 1/2563
รร.บ้านนาเฉลียง(เฉลียงทองราษฎร์บำรุง)
ศพว.นาเฉลียงห้วยโป่งยามงาม
วันนี้ได้มานิเทศชั้นเรียน ป.3 ครูประจำชั้น นางนพิชชญา จันทะสงคราม พบว่า ครูใช้เทคโนโลยี ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน มีการเตรียมการจัดกิจกรรมที่ผู้เรียนมีส่วนร่วม ห้องเรียนสะอาด ชั้นเรียนตกแต่งให้เอื้อต่อการเรียนรู้ ป้ายนิเทศ และ ป้ายที่ควรมีตามเกณฑ์ห้องเรียนคุณภาพ ควรติดตั้งมุมผลงานนักเรียนในรูปของกระดานเคลื่อนที่ เนื่องจากฝาผนังชำรุด และให้เป็นปัจจุบัน ขอบคุณที่มีความมุ่งมั่น เอาใจใส่ในการพัฒนาผู้เรียน

นายวีระชัย ทองหล่อ
ครู

ขอขอบคุณ ครูวีระชัย ทองหล่อ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาเฉลียง ที่ได้มานิเทศชั้นเรียน ป.3 ได้มอบข้อเสนอแนะในการจัดทำป้ายนิเทศและสื่อที่ส่งเสริมการเรียนรู้ตามเกณฑ์ห้องเรียนคุณภาพ และยังให้กำลังใจในการพัฒนาการเรียนการสอน ดิฉันจะนำข้อเสนอแนะไปพัฒนาเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนต่อไป

นางนพิชชญา จันทะสงคราม
ครู
22 ตุลาคม 2563


ทราบ

นายวีระชัย ทองหล่อ
ครู
22 ตุลาคม 2563
21 ตุลาคม 2563
ภาคเรียนที่ 1/2563
รร.บ้านนาเฉลียง(เฉลียงทองราษฎร์บำรุง)
ศพว.นาเฉลียงห้วยโป่งยามงาม
วันนี้ข้าพเจ้า พร้อมด้วยนางนพิชชญา จันทะสงคราม ได้มานิเทศการจัดการเรียนการสอนของนายก่อกนก พลกัณฑ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ และศิลปะ พบว่า ครู มีแผนการจัดการเรียนรู้ โดยใช้แผนจาก DLTV มีกิจกรรมที่เน้นผู้เรียน มีสื่อหลากหลาย มีการฝึกอ่าน เขียน คัดลายมือ ท่องสูตรคูณ นักเรียนท่องอาขยาน ห้องเรียนยังไม่ค่อยสะอาด เนื่องจากมีเศษวัสดุจากการผุของอาคาร ควรปรับปรุงให้สวยงาม มีมุมประสบการณ์ยังไม่ครบ นักเรียนกล้าแสดงออก มีป้ายชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ที่มีครบ ควรจัดกิจกรรมกลุ่ม และแสดงผลงานนักเรียนตามป้ายนิเทศให้เป็นปัจุบัน

นายวีระชัย ทองหล่อ
ครู

ขอขอบคุณ ครูวีระชัย ทองหล่อ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาเฉลียง ที่ได้มานิเทศชั้นเรียน ป.5 ได้มอบข้อเสนอแนะในการจัดทำป้ายนิเทศและสื่อที่ส่งเสริมการเรียนรู้ตามเกณฑ์ห้องเรียนคุณภาพ และยังให้กำลังใจในการพัฒนาการเรียนการสอน กระผมจะนำข้อเสนอแนะไปพัฒนาเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนต่อไป

นายก่อกนก พลกัณฑ์
ครูอัตราจ้าง
22 ตุลาคม 2563


ทราบ

นายวีระชัย ทองหล่อ
ครู
22 ตุลาคม 2563
21 ตุลาคม 2563
ภาคเรียนที่ 1/2563
รร.บ้านนาเฉลียง(เฉลียงทองราษฎร์บำรุง)
ศพว.นาเฉลียงห้วยโป่งยามงาม
วันนี้ข้าพเจ้าพร้อมด้วย นางนพิชชญา จันทะสงคราม ได้มานิเทศชั้นเรียนของนางสายยนต์ อินทรพุฒ สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ พบว่า ห้องเรียนสะอาด จัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ ใช้สื่อการเรียนรู้ที่หลากหลาย ทั้งสื่อ DLTV สื่อแบบฝึกทักษะ สื่ออุปกรณ์ในการทดลอง นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง นักเรียนมีความสุข มีส่วนร่วมในการเรียนรู้ ชื่นชมในความพยายามตั้งใจพัฒนาผู้เรียน

นายวีระชัย ทองหล่อ
ครู

ข้าพเจ้านางสายยนต์ อินทรพุฒิ ครูกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ได้รับการนิเทศการจัดการเรียนการสอนจากนายวีระชัย ทองหล่อ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ รร.บ้านนาเฉลียงพร้อมด้วย นางนพิชชญา จันทะสงคราม ขอขอบคุณที่ให้กำลังใจและคำแนะนำต่างๆ จะได้นำไปพัฒนาการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่นักเรียนต่อไป

นางสายยนต์ อินทรพุฒิ
ครู
26 ตุลาคม 2563


ทราบ

นายวีระชัย ทองหล่อ
ครู
26 ตุลาคม 2563
21 ตุลาคม 2563
ภาคเรียนที่ 1/2563
รร.บ้านนาเฉลียง(เฉลียงทองราษฎร์บำรุง)
ศพว.นาเฉลียงห้วยโป่งยามงาม
วันนี้ได้มานิเทศชั้นเรียนของนางสาวลลิตา แบนคำ สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี วิชาคอมพิวเตอร์ พบว่า ห้องเรียนสะอาด จัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ ใช้สื่อการเรียนรู้ที่หลากหลาย ทั้งสื่อ DLTV สื่อแบบฝึกทักษะ สื่ออิเล็กทรอนิกซ์ นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง นักเรียนมีความสุข มีส่วนร่วมในการเรียนรู้ แต่ยังมีแผนการจัดการเรียนรู้ไม่ครบทุกระดับชั้น ในห้องเรียนยังขาดสื่อเสริมประสบการณ์ควรจัดเสริมข้อมูลสารสนเทศให้มากขึ้น ขอชื่นชมในความพยายามตั้งใจพัฒนาผู้เรียน

นางนพิชชญา จันทะสงคราม
ครู

ขอขอบคุณครูนพิชชญา จันทะสงคราม ที่ได้มานิเทศชั้นเรียน ได้มอบข้อเสนอแนะในการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ และยังให้กำลังใจในการพัฒนาการเรียนการสอน จะนำข้อเสนอแนะไปพัฒนาเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนต่อไป

นางสาวลลิตา แบนคำ
ครูผู้ช่วย
26 ตุลาคม 2563


ทราบ

นางนพิชชญา จันทะสงคราม
ครู
26 ตุลาคม 2563
20 ตุลาคม 2563
ภาคเรียนที่ 1/2563
รร.บ้านนาเฉลียง(เฉลียงทองราษฎร์บำรุง)
ศพว.นาเฉลียงห้วยโป่งยามงาม
วันนี้ได้มานิเทศชั้นเรียน ของนายวีระชัย ทองหล่อ สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา พบว่า ห้องเรียนสะอาด จัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ ใช้สื่อการเรียนรู้ที่หลากหลาย ทั้งจากสื่ออิเล็กทรอนิกซ์ สื่อ DLTV สื่อแบบเรียน จัดกิจกรรมทั้งภายในห้องเรียนและนอกห้องเรียน เพื่อเสริมสร้างความรู้และความแข็งแกร่งของร่างกาย นักเรียนมีความสุข สนุกสนานในการเรียน ชื่นชมในความพยายามส่งเสริมนักเรียนที่เป็นเลิศ และพัฒนานักเรียนตามศักยภาพของแต่ละบุคคล

นางนพิชชญา จันทะสงคราม
ครู

ขอขอบคุณครูนพิชชญา จันทะสงคราม ที่ได้มานิเทศชั้นเรียน ได้มอบข้อเสนอแนะในการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ และยังให้กำลังใจในการพัฒนาการเรียนการสอน จะนำข้อเสนอแนะไปพัฒนาเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนต่อไป

นายวีระชัย ทองหล่อ
ครู
22 ตุลาคม 2563


ทราบ

นางนพิชชญา จันทะสงคราม
ครู
22 ตุลาคม 2563
19 ตุลาคม 2563
ภาคเรียนที่ 1/2563
รร.บ้านโคกรังน้อย
ศพว.ศรีเทพหนองย่างทอย
วันนี้ นางสวงสุดาแก้วแพง ผู้อำนวยโรงเรียน พร้อมด้วย คุณครูธมนวรรณ ตะกรุดเพ็ง หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ เข้านิเทศการเรียนการสอนของ นางสาวบังอร เลิกนอก ครูประจำชั้น ม.3/1 ซึ่ง ผอ.ได้กล่าวถึงเรื่องการศึกษาในอนาคต หลักจากที่นักเรียน จบ ม.3 จะเลือกศึกษาต่อที่ไหนดี หรือเลือกเรียนต่อสายสามัญหรือสายอาชีพ ให้สอดคล้องกับความสามารถของตนเองและเลือกเรียนในสิ่งที่ตนเองชอบ จากนั้นให้ทดสอบการอ่านของนักเรียน คือ เด็กชายเอกรัฐ แถมจำเริญ เด็กหญิงแพรวา พวกมียิ่ง เด็กชายวาโย กรวยสวัสดิ์ เด็กชายสาธิต ฤกษ์ชัยภูมิ และเด็กหญิงเกวลิน โสมกลาง ซึ่งเป็นกลุ่มเรียนอ่อน ปรากฎว่า นักเรียนสามารถอ่านได้ทุกคน พร้อมกันนี้ ผอ.แนะนำให้นักเรียนไปตัดผม โกนหนวด(นักเรียนชาย) และแต่งกายให้เรียบร้อย

นางสวงสุดา แก้วแพง
ผู้อำนวยการโรงเรียน

ขอขอบคุณ ผอ.สวงสุดา แก้วแพง และคุณครูธมนวรรณ ตะกรุดเพ็ง ที่เข้านิเทศ การอ่านและให้คำแนะแนวการศึกษาต่อของนักเรียนชั้น ม.3/1 พร้อมทั้งแนะนำให้ไปตัดผม ข้าพเจ้าได้แจ้งให้นักเรียนไปตัดผมแล้ว และนักเรียนตัดผมแล้วแต่ยังคงความยาวมากเกินไป แนะนำให้ไปตัดอีกครั้งค่ะ

นางสาวบังอร เลิกนอก
ครู
30 ตุลาคม 2563


19 ตุลาคม 2563
ภาคเรียนที่ 1/2563
รร.บ้านคลองกรวด
ศพว.นาเฉลียงห้วยโป่งยามงาม
ข้าพเจ้านางเสาวลักษณ์ วีระพันธ์ ได้เข้านิเทศการสอนชั้นเรียน ป.1 และ ป.2 ปรากฏว่านักเรียนสามารถอ่านได้แต่ครูต้องคอยสะกดนำ สามารถท่องสูตรคูณแม่ 2-3 ได้ทุกคน และได้แนะนำให้ครูผู้สอนฝึกการคัดลายมือเป็นประจำทุกวัน เพื่อพัฒนาทักษะการคัดลายมือ

นางเสาวลักษณ์ วีระพันธ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน

18 ตุลาคม 2563
ภาคเรียนที่ 1/2563
รร.บ้านโคกรังน้อย
ศพว.ศรีเทพหนองย่างทอย
วันที่ 8 ตุลาคม 2563 ข้าพเจ้า นางสาวบังอร เลิกนอก ได้เข้านิเทศการจัดการเรียนการสอนของ นางสาวธมนวรรณ ตะกรุดเพ็ง ในรายวิชา การงานอาชีพ เรื่องการจัดสวนถาดแห้ง ของนักเรียนชั้น ม.1 คุณครูได้ให้นักเรียนจัดกลุ่มและวางแผน แบ่งงานให้แต่ละคนรับผิดชอบหน้าที่ของตน จากนั้นให้นักเรียนช่วยกันออกแบบถาดแห้งของตนเอง และจัดหาวัสดุต่างๆ มาไว้เพื่อจัดสวนถาดแห้ง ในชั่วโมงนี้เป็นการจ้ดสวนถาดแล้ว ให้เวลานักเรียนในการจัดสวนถาด จากนั้นให้นักเรียนแต่ละกลุ่มให้คะแนนกลุ่มอื่นๆ และรวมคะแนน สรุปผลกันเอง การตัดสินคะแนนเป็นไปตามความคิดเห็นของนักเรียน นักเรียนได้แสดงความคิดเห็นเมื่อมีการลงคะแนน จากการสอนทำให้ข้าพเจ้าคิดจะนำแนวทางการประเมินชิ้นงานของนักเรียน มาปรับกับรายวิชาของข้าพเจ้าเอง

นางสาวบังอร เลิกนอก
ครู
ตามที่นางสาวบังอร เลิกนอก ตำแหน่ง ครู โรงเรียนบ้านโคกรังน้อย ได้เข้านิเทศการจัดการเรียนการสอนของข้าพเจ้าในรายวิชาการงานอาชีพ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ซึ่งข้าพเจ้ากำลังสอนเรื่องการจัดสวนถาดแห้ง โดยข้าพเจ้าได้ดำเนินการจัดกิจกรรมตามขั้นตอนตามที่ได้วางแผนไว้ ซึ่งนักเรียนได้ดำเนินกิจกรรมได้ตามสภาพจริง ข้าพเจ้าขอขอบคุณ ครูบังอรที่ได้ให้คำชี้แนะและมานิเทศการเรียนการสอนในครั้งนี้

นางสาวธมนวรรณ ตะกรุดเพ็ง
ครู
22 ตุลาคม 2563

16 ตุลาคม 2563
ภาคเรียนที่ 1/2563
รร.บ้านกองทูล(พิทักษ์ราษฎร์วิทยาคาร)
ศพว.กองทูลเพชรละคร
ผอ.รร.ร่วมจิตศึกษา นักเรียน ม.2 กิจกรรม: อยู่อย่างมีความหมาย วัตถุประสงค์ : ระดับต้น : ให้มีสติชำนาญ มีความจดจ่อ มีการใคร่ครวญ เห็นความสัมพันธ์ที่เชื่อมกันอยู่ของตนเองและสิ่งต่างๆ ระดับกลาง : 2.1 มีวิจารณญาณในการเลือกกระทำสิ่งที่ถูก และสามารถให้เหตุผลอย่างสมเหตุสมผล 2.2 มีวิจารณญาณในการเลือกนำตนเอง (Leading Self) สร้าง Self Disogue พูดคุยเกี่ยวกับตนเองเพื่อปรับเปลี่ยนตัวเอง - ครูนำการรู้ตัวด้วย Brain Gym และกลับมารับรู้กาย รับรู้กำหนดลมหายใจเข้า-ออก การจัดการเรียนการสอนักเรียนให้เหมาะกับผู้เรียน

นายชวน โฉมทรัพย์เย็น
ผู้อำนวยการโรงเรียน

รับทราบ/ถือปฏิบัติ

นายอินถา ศรีบุรินทร์
ครู
29 ตุลาคม 2563


รับทราบ

นายชวน โฉมทรัพย์เย็น
ผู้อำนวยการโรงเรียน
29 ตุลาคม 2563
15 ตุลาคม 2563
ภาคเรียนที่ 1/2563
รร.บ้านโคกรังน้อย
ศพว.ศรีเทพหนองย่างทอย
วันนี้ นางสวงสุดาแก้วแพง ผู้อำนวยโรงเรียน พร้อมด้วย นางสาวธมนวรรณ ตะกรุดเพ็ง หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ เข้านิเทศ คุณครูอำภาวรรณ สอนจันทร์แดง ครูประจำชั้น ป.2/2 เรื่อง การอ่าน ปรากฎว่า มีนักเรียนที่อ่านไม่ออก จำนวน 3 คน จึงนัดให้นักเรียน มาอ่านให้ ผอ.ฟัง วันที่ 16 ต.ค.63 เวลา 14.00 น.

นางสวงสุดา แก้วแพง
ผู้อำนวยการโรงเรียน

15 ตุลาคม 2563
ภาคเรียนที่ 1/2563
รร.บ้านโคกรังน้อย
ศพว.ศรีเทพหนองย่างทอย
วันนี้ นางสวงสุดาแก้วแพง ผู้อำนวยโรงเรียน เข้านิเทศ คุณครูธมนวรรณ ตะกรุดเพ็ง ครูประจำชั้น ม.3/2 และครูผู้สอนภาษาไทย จากการทดสอบการอ่านรายบุคคล ปรากฎว่า มีนักเรียนที่อ่านไม่คล่อง จำนวน 2 คน คือ ด.ช.คมสันต์ และ ด.ญ.ชญานันท์ ผอ.นัดให้ไปอ่านให้ ผอ.ฟังทีละคน

นางสวงสุดา แก้วแพง
ผู้อำนวยการโรงเรียน

ตามที่นางสวงสุดา แก้วแพง ผู้อำนวยการโรงเรียนได้นิเทศการอ่านออกเขียนได้นักเรียนชั้นม3/2 ซึ่งมีนักเรียนที่ไม่อ่านไม่คล่อง 2 คน นั้น ข้าพเจ้าได้ฝึกทักษะการอ่านเขียนของนักเรียนทุกวัน โดยเขียนตามคำบอกและนำมาอ่านทุกๆวัน และเน้นให้นักเรียนอ่านหนังสือทุกๆวันเพื่อให้อ่านได้คล่องต่อไป

นางสาวธมนวรรณ ตะกรุดเพ็ง
ครู
22 ตุลาคม 2563


15 ตุลาคม 2563
ภาคเรียนที่ 1/2563
รร.บ้านคลองกรวด
ศพว.นาเฉลียงห้วยโป่งยามงาม
ข้าพเจ้านางเสาวลักษณ์ วีระพันธ์ ได้เข้านิเทศการสอนชั้นเรียน ป.5 และ ป.6 ปรากฏว่านักเรียนสามารถอ่านออกเขียนได้ 85 % ครูให้นักเรียนท่องแม่สูตรคูณทุกครั้งก่อนเรียนวิชาคณิตศาสตร์ซึ่งนักเรียนสามารถท่องสูตรคูณแม่ 2-12 ได้ทุกคน และจากการสังเกตุการเขียนพบว่า นักเรียนควรปรับปรุงลายมือให้สวยและมีระเบียบมากขึ้น

นางเสาวลักษณ์ วีระพันธ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน

14 ตุลาคม 2563
ภาคเรียนที่ 1/2563
รร.บ้านโคกรังน้อย
ศพว.ศรีเทพหนองย่างทอย
วันนี้ นางสวงสุดา แก้วแพง ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยนางสาวธมนวรรณ ตะกรุดเพ็ง หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ ได้เข้านิเทศการสอนของครูหัทยา คำหาญพล รายวิชา คณิตศาสตร์ เรื่องการหาพื้นที่ผิวของปริซึม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ผอ.ได้ให้นักเรียนฝึกอ่านออกเสียง เนื่องจากเป็นนโยบายของโรงเรียน จึงเน้นให้การอ่าน และแนะนำเรื่องการแต่งกายของนักเรียนชาย การตัดผมให้ตรงตามระเบียบของโรงเรียน ทั้งนักเรียนหญิงและนักเรียนชาย พร้อมให้ข้อคิดการใช้ชีวิต และการใช้จ่ายเงิน

นางสวงสุดา แก้วแพง
ผู้อำนวยการโรงเรียน

14 ตุลาคม 2563
ภาคเรียนที่ 1/2563
รร.บ้านโคกรังน้อย
ศพว.ศรีเทพหนองย่างทอย
วันนี้ข้าพเจ้า นางสวงสุดา แก้วแพง ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยนางสาวธมนวรรณ ตะกรุดเพ็ง หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ เข้านิเทศ ครูคณาลักษณ์ มาลี ห้องคอมพิวเตอร์ กับ นักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 รายวิชา วิทยาการคำนวณ (คอมพิวเตอร์) จากการให้นักเรียนอ่านหนังสือให้ฟัง ปรากฎว่า นักเรียนอ่านไม่คล่อง จำนวน 10 คน จึงให้นักเรียนทั้ง 10 คนไปฝึกอ่านมาก่อน (เป็นการบ้าน) และมาอ่านให้ ผอ.ฟังในวันที่ 15 ตุลาคม 2563 ทีละคน

นางสวงสุดา แก้วแพง
ผู้อำนวยการโรงเรียน

ข้าพเจ้านางคณาลักษณ์ มาลี ครูประจำชั้น ม.2 ได้ติดตามนักเรียนชั้น ม .1 ที่อ่านหนังสือไม่ได้ ทั้ง 10 คน เข้าพบท่านผู้อำนวยการตามวัน และเวลา ที่ได้นัดหมาย โดยให้นักเรียนฝึก ทบทวนการอ่านของนักเรียน และเน้นย้ำให้ครูประจำชั้น ม.1 ช่วยฝึกฝนนักเรียนอีกทางหนึ่ง ผลที่ได้นักเรียนสามารถพัฒนาการอ่านได้ดีขึ้น อยู่ในระดับที่น่าพอใจ ขอบคุณท่านผู้บริหารที่ให้คำแนะนำ ข้าพเจ้าจะนำไปปรับใช้ในการจัดเรียนการสอนต่อไปค่ะ

นางคณาลักษณ์ มาลี
ครู
30 ตุลาคม 2563


14 ตุลาคม 2563
ภาคเรียนที่ 1/2563
รร.บ้านโคกรังน้อย
ศพว.ศรีเทพหนองย่างทอย
วันนี้ ผอ.เข้านิเทศการอ่าน ชั้น ป.3/1 โดยครูกวินธิดา สุรภาพมงคล เป็นครูประจำชั้น เข้านิเทศ รายวิชา ภาษาไทย ผอ.จึงให้นักเรียนทดสอบการอ่านรายบุคคล ปรากฎว่า นักเรียนทุกคนอ่านได้ จากนั้น ผอ.ได้ทดสอบอ่านข้อสอบ ถามนักเรียนข้อสอบบนกระดานดำ รายวิชาคณิตศาสตร์ ดังนี้ - เน้นนักเรียนวิเคราะห์ ข้อสอบเป็นขั้นตอน - การเตรียมตัวสอบ NT

นางสวงสุดา แก้วแพง
ผู้อำนวยการโรงเรียน

ขอขอบคุณท่านผู้อำนวยการโรงเรียน คุณครูธมวรรณ ตะกรุดเพ็ง เป็นอย่างสูง ข้าพเจ้าจะนำข้อเสนอไปปรับปรังการเรียนการสอน ติวNT ให้กับนักเรียน ซึ่งทุกเช้ามีการอ่านหนังสือก่อนเข้าเรียน คัดนักเรียนที่ไม่ได้คณิตศาสตร์หรืออ่อนหลังจากครูตรวจงานการบ้านในแต่ละวันมาทดสอบก่อนลงไปทำกิจกรรม ในการเรียนจัดกลุ่มให้เพื่อนช่วยเพื่อน แชร์ความสามรถการเรียนรู้ทดสอบแข่งขันในกลุ่มมอบรางวัลในเชิงบวก

นางกวินธิดา สุรภาพมงคล
ครู
21 ตุลาคม 2563


14 ตุลาคม 2563
ภาคเรียนที่ 1/2563
รร.บ้านโคกรังน้อย
ศพว.ศรีเทพหนองย่างทอย
วันนี้ข้าพเจ้า นางสวงสุดา แก้วแพง ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยนางสาวธมนวรรณ ตะกรุดเพ็ง หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ เข้านิเทศ คุณครูเพชรดา คุ้มทรัพย์ ครูประจำชั้น ป.1/2 รายวิชาภาษาไทย เรื่อง การอ่าน จากการทดสอบการอ่าน ปรากฎว่า มีนักเรียนอ่านไม่ได้ จำนวน 4 คน - ผอ. ให้นักเรียนฝึกอ่านและไปอ่านให้ฟังที่ห้อง ผอ.อีกครั้ง

นางสวงสุดา แก้วแพง
ผู้อำนวยการโรงเรียน

ข้าพเจ้านางสาวเพชรดา คุ้มทรัพย์ ครูประจำชั้น ป.1/2 ได้พานักเรียนที่อ่านไม่ได้ จำนวน 5 คน ไปฝึกอ่านให้ ผอ ฟัง ในวันที่ 15 ต.ค. 63 พบว่า ด.ญ. นันชาสอบผ่านการอ่านเพียงคนเดียว ดังนั้นข้าพเจ้าจึงต้องทำการแก้ไขและฝึกฝนการอ่านให้นักเรียนที่เหลือ ทั้ง 4 คน จนกว่าจะมีการอ่านที่พัฒนาดีขึ้น

นางสาวเพชรดา คุ้มทรัพย์
ครูอัตราจ้าง
25 ตุลาคม 2563


16 ต.ค. ข้าพเจ้าได้ทำการฝึกและพัฒนาการอ่านให้กับนักเรียนที่ยังอ่านไม่ได้ ผลพบว่ามีนักเรียน 4 คน ได้แก่ ด.ญ. เตชินี ด.ช. ชะยางกูล ด.ช. ชยานันท์ และ ด.ช. รัชชานนท์ อ่านได้แต่ยังไม่คล่องนัก เนื่องจากนักเรียนสามารถจำพยัญชนะได้ แต่ยังจำสระยังไม่ได้ครบสมบูรณ์ทุกตัว ทำให้ต้องใช้เวลาคิดนาน ดังนั้นครูจึงจำเป็นต้องคอยช่วยออกเสียงสระ เพื่อที่จะทำให้นักเรียนอ่านคำเหล่านั้นได้ และพบว่ามีนักเรียน 1 คน ได้แก่ ด.ญ. ธนพร มีทักษะการอ่านที่ต่ำ เพราะนักเรียนไม่สามารถจำพยัญชนะและสระได้อย่างแม่นยำ ครูต้องคอยช่วยเหลือตลอดเวลา ดังนั้นข้าพเจ้าจึงต้องฝึกฝนการอ่านนักเรียนอย่างต่อเนื่อง เพื่อที่จะช่วยให้นักเรียนเหล่านี้สามารถอ่านได้ดีขึ้นต่อไป

นางสาวเพชรดา คุ้มทรัพย์
ครูอัตราจ้าง
25 ตุลาคม 2563


14 ตุลาคม 2563
ภาคเรียนที่ 1/2563
รร.บ้านโคกรังน้อย
ศพว.ศรีเทพหนองย่างทอย
วันนี้ข้าพเจ้า นางสวงสุดา แก้วแพง ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยนางสาวธมนวรรณ ตะกรุดเพ็ง หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ เข้านิเทศ คุณครูศิรินันท์ เรือนติ๊บ ครูประจำชั้น ป.1/1 เรื่องการ่อาน ผอ.ให้นักเรียนอ่านให้ฟัง ปรากฎว่า มีนักเรียน จำนวน 3 คน อ่านไม่ได้ ผอ.ให้นักเรียนไปฝึกอ่านและไปอ่านให้ ผอ.ฟังที่ห้อง ผอ.ในวันที่ 19 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 น.

นางสวงสุดา แก้วแพง
ผู้อำนวยการโรงเรียน

ข้าพเจ้านางสาวศิรินันท์ เรือนติ๊บ ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑/๑ ได้นำนักเรียนที่อ่านหนังสือไม่ได้ ทั้ง ๓ คน เข้าพมท่างผู้อำนวยการตามวัน และเวลา ที่ได้นัดหมาย โดยมีการฝึก ทบทวนการอ่านของนักเรียน และเน้นย้ำให้ผู้ปกครองช่วยฝึกฝนนักเรียนอีกทางหนึ่ง ผลที่ได้นักเรียนสามารถพัฒนาการอ่านได้ดีขึ้น อยู่ในระดับที่น่าพอใจ ขอบคุณท่านผู้บริหารที่ให้คำแนะนำ ข้าพเจ้าจะนำไปปรับใช้ในการจัดเรียนการสอนต่อไปค่ะ

นางสาวศิรินันท์ เรือนติ๊บ
ครูผู้ช่วย
25 ตุลาคม 2563


14 ตุลาคม 2563
ภาคเรียนที่ 1/2563
รร.บ้านโคกรังน้อย
ศพว.ศรีเทพหนองย่างทอย
วันนี้ นางสวงสุดาแก้วแพง ผู้อำนวยโรงเรียน พร้อมด้วย นางสาวธมนวรรณ ตะกรุดเพ็ง หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ เข้านิเทศ คุณครูจันจิรา ปลายชัยภูมิ รายวิชา สังคมศึกษาฯ ชั้น ป.6/1 เรื่อง การอ่าน ของนักเรียน จากการทดสอบการอ่าน ปรากฎว่า นักเรียน ชั้น ป.6/1 อ่านได้ทุกคน ในรายวิชาสังคมฯ ผอ.เน้นเรื่องการอ่าน แต่หนังสือมีไม่ครบกับจำนวนนักเรียน มีนักเรียนที่ทดสอบการอ่าน เพราะจากการทดสอบการอ่าน มีผลการอ่านที่ไม่น่าพอใจ จึงให้ทดสอบอ่านอีกครั้ง ด.ช.ปภาวินทร์ ชำนาญ ด.ช.ราชินทร์ มารักษา ซึ่งนักเรียนทั้งสองคน สามารถอ่านได้ ผอ.จึงมอบการบ้าน ให้เขียนเรียงความ หัวข้อ "ความรู้สึกที่มีกับ ผอ." ส่ง ผอ. 1 หน้ากระดาษ

นางสวงสุดา แก้วแพง
ผู้อำนวยการโรงเรียน

ข้าพเจ้านางสาวจันจิรา ปลายชัยภูมิ ได้ให้นักเรียนทำการบ้านตามที่ ผอ. ได้มอบหมาย ส่งเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และจะนำคำแนะนำที่ ผอ. ได้แนะนำ มาพัฒนานักเรียนให้ดีขึ้น ขอบคุณค่ะ

นางสาวจันจิรา ปลายชัยภูมิ
ครูผู้ช่วย
30 ตุลาคม 2563


14 ตุลาคม 2563
ภาคเรียนที่ 1/2563
รร.บ้านโคกรังน้อย
ศพว.ศรีเทพหนองย่างทอย
วันนี้ นางสวงสุดาแก้วแพง ผู้อำนวยโรงเรียน พร้อมด้วย นางสาวธมนวรรณ ตะกรุดเพ็ง หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ เข้านิเทศ คุณครูอรุณ พงษ์ศรี ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1 เรื่อง การอ่านของนักเรียน ปรากฎว่า นักเรียนทุกคนอ่านได้ ขอชื่นชมนักเรียนที่อ่านออกได้ทุกคน

นางสวงสุดา แก้วแพง
ผู้อำนวยการโรงเรียน

14 ตุลาคม 2563
ภาคเรียนที่ 1/2563
รร.บ้านโคกรังน้อย
ศพว.ศรีเทพหนองย่างทอย
วันนี้ นางสวงสุดาแก้วแพง ผู้อำนวยโรงเรียน พร้อมด้วย นางสาวธมนวรรณ ตะกรุดเพ็ง หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ เข้านิเทศ คุณครูจันทิชัย พงษ์ศรี ครูประจำชั้น ป.3/2 เรื่องการอ่าน ผอ.ให้ทดสอบการอ่าน ปรากฎว่า มีนักเรียนที่อานไม่ได้ จำนวน 16 คน ผอ.ได้เสนอแนะการอ่านหนังสือและ ในวันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม 2563 ให้นักเรียนขึ้นไปอ่านหนังสือให้ ผอ.ฟัง (เวลา 09.00 น.) โดยเฉพาะ เด็กชายพงศกร จินดาพงษ์ อ่านไม่ได้เลย

นางสวงสุดา แก้วแพง
ผู้อำนวยการโรงเรียน

14 ตุลาคม 2563
ภาคเรียนที่ 1/2563
รร.บ้านโคกรังน้อย
ศพว.ศรีเทพหนองย่างทอย
วันนี้ นางสวงสุดาแก้วแพง ผู้อำนวยโรงเรียน พร้อมด้วย นางสาวธมนวรรณ ตะกรุดเพ็ง หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ เข้านิเทศ คุณครูกนกพล กันหา ครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ ผอ.นิเทศเรื่องการอ่าน ของนักเรียนชั้น ป.5/2 มีนักเรียนจำนวน 2 คนที่อ่านหนังสือไม่ออก จึงนัดให้ไปอ่านที่ห้อง ผอ.ในวันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม 2563 เวลา 13.00 น.

นางสวงสุดา แก้วแพง
ผู้อำนวยการโรงเรียน

กระผมนายกนกพล กันหา ต้องขอขอบคุณท่านผู้อำนวยโรงเรียนและคุณครูธมนวรรณเป็นอย่างมากที่ให้คำแนะนำ กระผมจะนำคำแนะนำของท่านทั้งสอง มาปรับปรุงและแก้ไขให้ดียิ่งขึ้น

นายกนกพล กันหา
ครูผู้ช่วย
30 ตุลาคม 2563


14 ตุลาคม 2563
ภาคเรียนที่ 1/2563
รร.บ้านโคกรังน้อย
ศพว.ศรีเทพหนองย่างทอย
วันนี้ นางสวงสุดาแก้วแพง ผู้อำนวยโรงเรียน พร้อมด้วย นางสาวธมนวรรณ ตะกรุดเพ็ง หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ เข้านิเทศ คุณครูศิริวิภา เภาพาน ครูประจำชั้น ป.4/1 เรื่องการอ่าน จากการทดสอบปรากฎว่า มีนักเรียนจำนวน 2 คนที่อ่านหนังไม่ได้ คือ ด.ญ.เปรมยุดา และ ด.ญ.จิรนันท์ ซึ่งยังอ่านหนังสือไม่คล่อง ผอ.เสนอแนะการสอนและ - นัดให้ไปอ่านที่ห้อง ผอ.วันที่ 19 ตุลาคม 2563 เวลา 10.30 น. - การบ้าน การเขียนเรียงความ เรื่อง "โรงเรียนของเราน่าอยู่" ส่งที่ครูศิริวิภา

นางสวงสุดา แก้วแพง
ผู้อำนวยการโรงเรียน

ข้าพเจ้านางสาวศิริวิภา เภาพาน ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1 มีความยินดีที่ได้รับการนิเทศจาก นางสวงสุดาแก้วแพง ผู้อำนวยโรงเรียนในครั้งนี้ และจะนำการนิเทศไปปรับปรุง และพัฒนา ให้นักเรียนมีพัฒนาการด้านการอ่านที่ดียิ่งขึ้นไป ขอบคุณค่ะ

นางสาวศิริวิภา เภาพาน
พนักงานราชการ
30 ตุลาคม 2563


14 ตุลาคม 2563
ภาคเรียนที่ 1/2563
รร.บ้านโคกรังน้อย
ศพว.ศรีเทพหนองย่างทอย
วันนี้ นางสวงสุดาแก้วแพง ผู้อำนวยโรงเรียน พร้อมด้วย นางสาวธมนวรรณ ตะกรุดเพ็ง หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ เข้านิเทศ คุณครูจักรกริช อุ่มชะอุ้ม เรื่อง การอ่าน ของนักเรียน ชั้น ป.4/2 มีนักเรียนจำนวน 8 คน ที่คนอ่านไม่คล่อง ผอ.นัดให้ไปอ่านให้ ผอ.ฟังในวันจันทร์ ที่ 19 ตุลาคม 2563 เวลา 13.00 น. 1.ด.ช.โชคมงคล 2. ด.ช.ธนากร 3.ด.ช.ธเนศ 4.ด.ช.ธนกร 5.ด.ช.นวพล 6.ด.ช.สรายุทธ 7.ด.ช.พิชยดล 8. ด.ญ.ธนาการ

นางสวงสุดา แก้วแพง
ผู้อำนวยการโรงเรียน

14 ตุลาคม 2563
ภาคเรียนที่ 1/2563
รร.บ้านโคกรังน้อย
ศพว.ศรีเทพหนองย่างทอย
วันนี้ นางสวงสุดาแก้วแพง ผู้อำนวยโรงเรียน พร้อมด้วย นางสาวธมนวรรณ ตะกรุดเพ็ง หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ เข้านิเทศ คุณครูวีณา ยิ้มนวน ครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้น ป.6/2 เรื่องการอ่านภาษาไทย ผอ.ได้คัดกรองนักเรียนโดยทดสอบการอ่านของเรียน ปรากฎว่า มีนักเรียนที่มีปัญหาการอ่าน จำนวน 5 คน ผอ.นัดให้นักเรียนมาอ่านหนังสือให้ ผอ.ฟัง เป็นรายบุคคล ในวันที่ 20 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 น.

นางสวงสุดา แก้วแพง
ผู้อำนวยการโรงเรียน

ข้าพเจ้านางสาววีณา ยิ้มนวน ได้รับการนิเทศจากนางสวงสุดา แก้วแพง พร้อมด้วย นางสาวธมนวรรณ ตะกรุดเพ็ง หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ ข้าพเจ้าได้นัดแนะเด็กให้ไปทำการอ่านหนังสือกับท่านผู้อำนวยการเรียบร้อยแล้วค่ะ

นางสาววีณา ยิ้มนวน
ครู
30 ตุลาคม 2563


14 ตุลาคม 2563
ภาคเรียนที่ 1/2563
รร.บ้านโคกรังน้อย
ศพว.ศรีเทพหนองย่างทอย
วันนี้ นางสวงสุดาแก้วแพง ผู้อำนวยโรงเรียน พร้อมด้วย นางสาวธมนวรรณ ตะกรุดเพ็ง หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ เข้านิเทศ คุณครูพรทิพย์ แจ่มหอม ครูประจำชั้น ป.5/1 เรื่องการอ่าน เขียน จากการทดสอบการอ่าน ปรากฎว่า มีนักเรียนที่อ่านไม่คล่องจำนวน 5 คน จึงนัดให้ไปอ่านให้ ผอ.ฟังเป็นรายบุคคล วันที่ 20 ตุลาคม 2563 เวลา 13.00 น และให้เขียนเรียงความเรื่อง "คุณครูที่หนูชอบ" เป็นการบ้าน ใส่สมุดนักเรียน ส่งครูพรทิพย์

นางสวงสุดา แก้วแพง
ผู้อำนวยการโรงเรียน

เรียนผู้อำนวยการ ข้าพเจ้านางพรทิพย์แจ่มหอมได้รับทราบสิ่งที่ผู้อำนวยการนิเทศเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยได้ดำเนินการฝึกสอนนักเรียนและให้ไปทดสอบการอ่านกับผู้อำนวยการเรียบร้อยแล้วซึ่งนักเรียนมีผลการอ่านผ่านการทดสอบทุกคนพร้อมกันนี้ได้ให้นักเรียนเขียนเรียงความตามหัวข้อที่ผู้อำนวยการกำหนดเรียบร้อยแล้วเช่นกัน

นางพรทิพย์ แจ่มหอม
ครู
31 ตุลาคม 2563


14 ตุลาคม 2563
ภาคเรียนที่ 1/2563
รร.อนุบาลหนองไผ่
ศพว.หนองไผ่
ผอ.สุพัฒน์ ศรีศาสตร์ ครูรัชนี สุขคำมี และคณะครูปฐมวัยร่วมพูดคุยเเลกเปลี่ยนเรียนรู้ (PLC) เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนสู่คุณภาพของผู้เรียน และเพื่อให้เกิดการพัฒนาวิชาชีพครูด้วยการพัฒนาผู้เรียน พูดคุยถึงปัญหาของเเต่ละห้องเรียนและเเลกเปลี่ยนการเเก้ปัญหาเพื่อพัฒนาผู้เรียนในลำดับต่อไป

นางสาวสุนิษา สุกใส
ครู

ขอขอบคุณท่านผอ.สุพัฒน์ ศรีศาสตร์ ครูรัชนี สุขคำมี และคณะครูปฐมวัย ในการร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้

นางสาวสุนิษา สุกใส
ครู
27 ตุลาคม 2563


12 ตุลาคม 2563
ภาคเรียนที่ 1/2563
รร.บ้านคลองกรวด
ศพว.นาเฉลียงห้วยโป่งยามงาม
ข้าพเจ้านางเสาวลักษณ์ วีระพันธ์ ได้เข้านิเทศการสอนชั้นเรียน อ.1 - 3 พบว่าครูจัดการเรียนการสอนบูรณาการระหว่าง DLTV และการจัดกิจกรรมตามแผนการจัดประสบการณ์ เด็กเข้าร่วมกิจกรรมอย่างมีความสุข มีการฝึกวินัยรู้จักการรอคอย สามารถเก็บของเข้าที่ได้อย่างเป็นระเบียบ

นางเสาวลักษณ์ วีระพันธ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน

8 ตุลาคม 2563
ภาคเรียนที่ 1/2563
รร.บ้านเนินมะค่า
ศพว.บ้านโภชน์บัววัฒนา
ข้าพเจ้านางสาวแร่งไหม นางแย้ม ได้เข้านิเทศการจัดการเรียนการสอนของคุณครู จุฑาทิพย์ แจ่มแสง กำลังสอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-6 เรื่อง เงิน โดยได้ใช้สื่อเพลง รำวงรวมเงิน ร่วมกับกิจกรรมแทนค่าเงินในนักเรียนหญิงและนักเรียนชายเป็นมูลค่าของเงิน มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนที่สนุกสนาน กระตุ้นให้ผู้เรียนได้เกิดทักษะการคิดและการเคลื่อนไหวเป็นอย่างดียิ่ง และได้ให้คำแนะนำเพิ่มเติมในเรื่องของใบงาน สรุปกิจกรรมการเรียนรู้

นางสาวแร่งไหม นางแย้ม
ครูอัตราจ้าง

ข้าพเจ้านางสาวจุฑาทิพย์ แจ่มแสง รับทราบการนิเทศในครั้งนี้ และจะพัฒนาตามคำแนะนำให้ดียิ่งขึ้น

นางสาวจุฑาทิพย์ แจ่มแสง
ครูผู้ช่วย
8 ตุลาคม 2563


8 ตุลาคม 2563
ภาคเรียนที่ 1/2563
รร.บ้านเนินมะค่า
ศพว.บ้านโภชน์บัววัฒนา
ข้าพเจ้านางสาวจุฑาทิพย์ แจ่มแสง ได้เข้านิเทศการจัดการเรียนการสอนของคุณครู แร่งไหม นางแย้ม กำลังสอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-2 เรื่อง ลักษณะของส่วนต่างๆ ของพืช โดยได้ใช้สื่อจากคุณครูต้นทาง DLTV นักเรียนสามารถระบุชื่อ บรรยายลักษณะและบอกหน้าที่ของส่วนต่าง ๆของพืชได้ ในระหว่างการจัดกิจกรรม ครูและนักเรียนมีปฏิสัมพันธ์ ถามและตอบคำถามควบคู่ไปด้วย หลังจากการเรียนรู้ ครูมอบหมายใบงานให้นักเรียน วาดรูปพืชคนละ 1 ชนิด และบอกลักษณะของส่วนต่างๆ ของพืช พร้อมทั้งบอกชื่อพืช ทำให้ผู้เรียนได้เกิดกระบวนการคิดทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้ คำแนะนำ ควรมีสื่อเพิ่มเติม เพื่อให้ผู้เรียนได้เกิดเรียนรู้เพิ่มขึ้น

นางสาวจุฑาทิพย์ แจ่มแสง
ครูผู้ช่วย

รับทราบ พร้อมปฏิบัติตามคำแนะนำค่ะ

นางสาวแร่งไหม นางแย้ม
ครูอัตราจ้าง
8 ตุลาคม 2563


6 ตุลาคม 2563
ภาคเรียนที่ 1/2563
รร.บ้านท่าโรง
ศพว.ท่าโรงโคกปรง
ข้าพเจ้า นางจรรยา ณ วิเชียร ได้มานิเทศการสอน ของ นายสำรวย อ่อนวิกิจ วิชา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ป.4 เรื่อง เครือข่ายคอมพิวเตอร์ 1. ด้านบรรยากาศชั้นเรียน มีการจัดมุมความรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ ทั้ง 5 กลุ่มสาระ ควรเพิ่มป้ายนิเทศในชั้นเรียนให้เป็นปัจจุบัน 2. ด้านการจัดการเรียนการสอน ครูได้มีการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ป.4 ครบถ้วนทั้งภาคเรียนที่ 1 และภาคเรียนที่ 2 ได้เตรียมใบความรู้ประกอบการสอน นักเรียนให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมได้ดี โดยเตรียมสื่อรูปรายงานประกอบ 3. ด้านการดำเนินตามนโยบาย ควรเน้นด้านการอ่าน คิดเคราะห์และลายมือสวย ตามคุณภาพ Q4 และจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning ให้เพิ่มมากขึ้น ขอขอบคุณครูในการเตรียมความพร้อมรับการนิเทศและความตั้งใจในการปฏิบัติหน้าที่การสอนอย่างเต็มความสามารถต่อไป

นางจรรยา ณ วิเชียร
ครู

รับทราบและจะนำไปพัฒนาแก้ไขต่อไปครับ

นายสำรวย อ่อนวิกิจ
ครูอัตราจ้าง
27 ตุลาคม 2563


ให้ครูประจำชั้นดำเนินการตามข้อเสนอแนะข้างต้น

นางจรรยา ณ วิเชียร
ครู
27 ตุลาคม 2563
6 ตุลาคม 2563
ภาคเรียนที่ 1/2563
รร.บ้านท่าโรง
ศพว.ท่าโรงโคกปรง
ข้าพเจ้า นางจรรยา ณ วิเชียร ได้มานิเทศการสอน ของ นางทัศนียา เป้าใจสุข ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วิชาภาษาไทย เรื่อง การอ่านประกาศ 1. ด้านบรรยากาศชั้นเรียน ครูจัดสภาพห้องเรียนตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ ครบ และควรเพิ่มเติมการจัดในส่วนของเอกสาร สิ่งของ ให้เป็นระเบียบมากขึ้น มีการจัดป้ายนิเทศหมุนเวียนตามเหตุการณ์ดี 2. ด้านการเรียนการสอน ครูได้เตรียมกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมง ทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ป.6 เตรียมใบงาน สื่อการจัดการเรียนรู้ บันทึกการสอนทางไกลผ่านดาวเทียมเป็นรายวิชา มีการจัดทำเอกสารธุรการในชั้นเรียน ควรเพิ่มเติมให้ครบ (คุณลักษณะ, อ่าน คิดวิเคราะห์) 3. ด้านการดำเนินนโยบาย ควรเน้นการสอนแบบ Active Learning , การดำเนินตามคุณภาพ Q4 โดยเน้นการอ่าน การเขียน คิด วิเคราะห์ มีลายมือสวยให้มากขึ้น การใช้ภาษาอังกฤษสื่อสาร ให้มากขึ้น ขอขอบคุณในความตั้งใจ ในการจัดการเรียนการสอนและพร้อมรับการนิเทศในครั้งนี้

นางจรรยา ณ วิเชียร
ครู

ทราบและจะนำไปปฏิบัติตามนโยบายของทางราชการ

นางทัศนียา เป้าใจสุข
ครู
27 ตุลาคม 2563


ให้ครูประจำชั้นดำเนินการตามข้อเสนอแนะข้างต้น

นางจรรยา ณ วิเชียร
ครู
27 ตุลาคม 2563
6 ตุลาคม 2563
ภาคเรียนที่ 1/2563
รร.บ้านท่าโรง
ศพว.ท่าโรงโคกปรง
ข้าพเจ้า นางนงนิตย์ นาคกนก ได้มานิเทศการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ของ นางจรรยา ณ วิเชียร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1,5 วิชา สังคมศึกษาฯ เรื่อง วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย 1. ด้านบรรยากาศในห้องเรียน ห้องเรียนสะอาด มีการจัดมุมประสบการณ์ ป้ายนิเทศควรมีการเปลี่ยนแปลงและหมุนเวียนให้ความรู้เพิ่มเติมและหลากหลาย และให้สอดคล้องกับเหตุการณ์ปัจจุบัน 2. ด้านการจัดการเรียนการสอน ครูมีการจัดเตรียมแผนการจัดการเรียนรู้ มีกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมง มีใบงาน ควรเพิ่มเติมใบความรู้ แผนภูมิเพลง เพื่อให้สอดคล้องกับแผนการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล ควรมีแบบประเมินความรู้ แบบประเมินพฤติกรรม แบบสังเกตคุณลักษณะอันพึงประสงค์ แบบสังเกตการนำเสนอ แบบประเมินต่างๆ ที่กำหนดในแผนการจัดการเรียนรู้ ครูจัดการเรียนการสอน บรรยาตามสื่อ DLTV 3. ด้านการดำเนินงานตามนโยบาย มีการสอนโดยใช้ DLTV ควรเพิ่มเติมกิจกรรมการอ่าน การคิดวิเคราะห์ เสริมศาสตร์พระราชาให้เป็นรูปธรรม ขอขอบคุณในการเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน เพื่อรับการนิเทศ ขอให้ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มศักยภาพต่อไป

นางนงนิตย์ นาคกนก
ครู

ทราบและจะนำไปพัฒนาแก้ไขต่อไป

นางจรรยา ณ วิเชียร
ครู
27 ตุลาคม 2563


ให้ครูประจำชั้นดำเนินการตามข้อเสนอแนะข้างต้น

นางนงนิตย์ นาคกนก
ครู
27 ตุลาคม 2563
5 ตุลาคม 2563
ภาคเรียนที่ 1/2563
รร.บ้านท่าโรง
ศพว.ท่าโรงโคกปรง
ข้าพเจ้า นางจรรยา ณ วิเชียร ได้มานิเทศการสอน ของ นางสาวสุภาวรรณ ฉิมมุจฉา ระดับชั้นอนุบาล 1 - 3 เรื่อง ฝนจ้า 1. ด้านบรรยากาศชั้นเรียน นักเรียนได้ร่วมกิจกรรมการเรียนการสอน กล้าพูด - กล้าตอบ มีการจัดชั้นเรียนตามมุมประสบการณ์บ้าง นักเรียนร่วมร้องเพลงฝน และมีอารมณ์ร่าเริงตามวัย 2. ด้านการจัดการเรียนการสอน ครูเตรียมแผนการสอนการจัดการเรียนรู้ มีใบงานประกอบการสอน และสามารถควบคุมชั้นเรียน ชักจูงเด็กให้ร่วมกิจกรรมการสอนได้ดี 3. เอกสารธุรการในชั้นเรียน ครูได้ดำเนินการเป็นปัจจุบัน ครบถ้วน ควรจัดมุมประสบการณ์ให้เป็นรูปธรรมมากขึ้น ขอขอบคุณในความตั้งใจในการจัดการเรียนการสอนและให้มุ่งมั่นในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนต่อไป

นางจรรยา ณ วิเชียร
ครู

ทราบ ขอขอบคุณค่ะ จะนำไปใช้ในการเรียนการสอนนี้ต่อไป

นางสาวสุภาวรรณ ฉิมมุจฉา
ครูอัตราจ้าง
27 ตุลาคม 2563


ให้ครูประจำชั้นดำเนินการตามข้อเสนอแนะข้างต้น

นางจรรยา ณ วิเชียร
ครู
27 ตุลาคม 2563
5 ตุลาคม 2563
ภาคเรียนที่ 1/2563
รร.บ้านท่าโรง
ศพว.ท่าโรงโคกปรง
ข้าพเจ้า นางจรรยา ณ วิเชียร ได้มานิเทศการจัดการเรียนการสอน ของนางนงนิตย์ นาคกนก ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เรื่อง โจทย์ปัญหาการบวก และโจทย์ปัญหาการลบ โดยครูได้เตรียมกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมง (DLTV) กลุ่มสาระวิชาคณิตศาสตร์ ป.3 มีการเตรียมแผนการจัดการเรียนรู้ประกอบการสอน และมีใบงานประกอบการสอน 1. ด้านบรรยากาศ การจัดการเรียนการสอนมีการจัดมุมตามกลุ่มสาระการเรียนรู้มากพอควร ครู ดูแล ควบคุมการสอนกับนักเรียนควบคู่กับการเรียนทางไกล ครูใช้คำถามกระตุ้น เพื่อให้นักเรียนร่วมทำกิจกรรม นักเรียนตั้งใจร่วมกิจกรรมดี กล้าพูด - กล้าตอบ 2. ด้านการจัดการเรียนการสอน ครูได้จัดการสอนตามทางไกลผ่านดาวเทียม มีใบงาน และให้นักเรียนฝึกคิดหาคำตอบ ตามโจทย์ปัญหาของทางไกล ฝึกให้นักเรียนคิดหาคำตอบ ตามเวลา และตรวจคำตอบอย่างสมเหตุสมผล 3. ด้านการดำเนินนโยบาย มีการสอนใช้ DLTV แต่ควรเพิ่มเติม กิจกรรมการอ่าน , คิดวิเคราะห์ ในชั้นเรียน ขอขอบคุณในการเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน ขอให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มศักยภาพต่อไป

นางจรรยา ณ วิเชียร
ครู

จะดำเนินการตามข้อเสนอแนะต่อไป

นางนงนิตย์ นาคกนก
ครู
27 ตุลาคม 2563


ผลการเรียนรู้ จากการจัดการเรียนการสอน - นักเรียนได้อ่านโจทย์ปัญหา - ฝึกคิดวิเคราะห์โจทย์ตามกระบวนการสอน DLTV โดยแข่งกันหาคำตอบลงในสมุดเรียนอย่างตั้งใจ สนุกกับการเรียน

นางนงนิตย์ นาคกนก
ครู
27 ตุลาคม 2563


ให้ครูประจำชั้นดำเนินการตามข้อเสนอแนะข้างต้น

นางจรรยา ณ วิเชียร
ครู
27 ตุลาคม 2563
5 ตุลาคม 2563
ภาคเรียนที่ 1/2563
รร.บ้านโคกกรวด
ศพว.น้ำร้อนยางสาว
ข้าพเจ้า นายวรวิทย์ โคตรสมบัติ ได้เข้านิเทศการจัดการเรียนการสอนของ คุณครูเพ็ญนภา พนารัตน์ กำลังสอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 วิชาภาษาไทย เรื่องมาตราตัวสะกด กิจกรรมการสอนของครูเน้นให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง โดยนักเรียนได้ทำชิ้นงานจากสิ่งที่ได้เรียน และนักเรียนตั้งใจเรียนเป็นอย่างดี

นายวรวิทย์ โคตรสมบัติ
ผู้อำนวยการโรงเรียน

ขอขอบคุณคำแนะนำต่างๆ จากผู้อำนวยการโรงเรียนมากค่ะ

นางสาวเพ็ญนภา พนารัตน์
ครู
30 ตุลาคม 2563


ขอชื่นชมคุณครูมาก ที่ตั้งใจสอนนักเรียนอย่างเต็มที่ ขอให้ปฏิบัติเช่นนี้ต่อไป

นายวรวิทย์ โคตรสมบัติ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
30 ตุลาคม 2563
5 ตุลาคม 2563
ภาคเรียนที่ 1/2563
รร.บ้านโคกกรวด
ศพว.น้ำร้อนยางสาว
ข้าพเจ้า นายวรวิทย์ โคตรสมบัติ ได้เข้านิเทศการจัดการเรียนการสอนของ คุณครูณิชกานต์ ธรรมสัตย์ กำลังสอนนักเรียนชั้นป.1 เรื่อง โรงเรียนลูกช้าง เด็กๆ ได้ฝึกการอ่านคำและเขียนคำแทนภาพ กิจกรรมการสอนของครูทำให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้เป็นอย่างดี

นายวรวิทย์ โคตรสมบัติ
ผู้อำนวยการโรงเรียน

ขอขอบคุณคำแนะนำต่างๆ จากผู้อำนวยการโรงเรียนมากค่ะ

นางสาวณิชกานต์ ธรรมสัตย์
ครูผู้ช่วย
30 ตุลาคม 2563


ขอชื่นชมคุณครูมาก ที่ตั้งใจสอนนักเรียนอย่างเต็มที่ ขอให้ปฏิบัติเช่นนี้ต่อไป

นายวรวิทย์ โคตรสมบัติ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
30 ตุลาคม 2563
5 ตุลาคม 2563
ภาคเรียนที่ 1/2563
รร.บ้านโคกกรวด
ศพว.น้ำร้อนยางสาว
ข้าพเจ้า นายวรวิทย์ โคตรสมบัติ ได้เข้านิเทศการจัดการเรียนการสอนของ คุณครูสุปรียา เสรีพงษ์ กำลังสอนนักเรียนชั้นอนุบาล 3 หน่วยอาหารดีมีประโยชน์ ได้เรียนรู้อาหาร 5 หมู่ อาหารที่มีประโยชน์และไม่มีประโยชน์ การเลือกเมนูที่อยากทำ และเด็กๆ ได้ทำวุ้นด้วยตนเอง กิจกรรมการสอนของครูทำให้นักเรียนเกิดความสนุกสนานเป็นอย่างมาก

นายวรวิทย์ โคตรสมบัติ
ผู้อำนวยการโรงเรียน

ขอขอบคุณคำแนะนำต่างๆ จากผู้อำนวยการโรงเรียนมากค่ะ

นางสาวสุปรียา เสรีพงษ์
ครูผู้ช่วย
30 ตุลาคม 2563


ขอชื่นชมคุณครูมาก ที่ตั้งใจสอนนักเรียนอย่างเต็มที่ ขอให้ปฏิบัติเช่นนี้ต่อไป

นายวรวิทย์ โคตรสมบัติ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
30 ตุลาคม 2563
5 ตุลาคม 2563
ภาคเรียนที่ 1/2563
รร.บ้านโคกกรวด
ศพว.น้ำร้อนยางสาว
ข้าพเจ้า นายวรวิทย์ โคตรสมบัติ ได้เข้านิเทศการจัดการเรียนการสอนของ คุณครูกฤษณา แก้วตระกูล กำลังสอนนักเรียนชั้นป.2 เรื่อง หนึ่งและศูนย์ของการคูณ นักเรียน ได้แสดงวิธีการทำวิธีคูณ บนกระดานและได้ทำแบบฝึกหัด กิจกรรมการสอนของครูทำให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้เป็นอย่างดี

นายวรวิทย์ โคตรสมบัติ
ผู้อำนวยการโรงเรียน

ขอขอบคุณคำแนะนำต่างๆ จากผู้อำนวยการโรงเรียนมากค่ะ

นางสาวกฤษณา แก้วตระกูล
ครู
30 ตุลาคม 2563


ขอชื่นชมคุณครูมาก ที่ตั้งใจสอนนักเรียนอย่างเต็มที่ ขอให้ปฏิบัติเช่นนี้ต่อไป

นายวรวิทย์ โคตรสมบัติ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
30 ตุลาคม 2563
2 ตุลาคม 2563
ภาคเรียนที่ 1/2563
รร.บ้านโคกกรวด
ศพว.น้ำร้อนยางสาว
ข้าพเจ้า นายวรวิทย์ โคตรสมบัติ ได้เข้านิเทศการจัดการเรียนการสอนของ คุณครูสายใจ กลิ่นคำหอม กำลังสอนนักเรียนชั้น ป.3 เรื่อง รูปเรขาคณิตและรูปที่มีแกนสมมาตรกิจกรรมการสอนของครูให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง ทำให้นักเรียนเกิดความสนุกสนานและเกิดการเรียนรู้

นายวรวิทย์ โคตรสมบัติ
ผู้อำนวยการโรงเรียน

ขอขอบคุณคำแนะนำต่างๆ จากผู้อำนวยการโรงเรียนมากค่ะ

นางสายใจ กลิ่นคำหอม
ครู
30 ตุลาคม 2563


ขอชื่นชมคุณครูมาก ที่ตั้งใจสอนนักเรียนอย่างเต็มที่ ขอให้ปฏิบัติเช่นนี้ต่อไป

นายวรวิทย์ โคตรสมบัติ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
30 ตุลาคม 2563
2 ตุลาคม 2563
ภาคเรียนที่ 1/2563
รร.บ้านโคกกรวด
ศพว.น้ำร้อนยางสาว
ข้าพเจ้า นายวรวิทย์ โคตรสมบัติ ได้เข้านิเทศการจัดการเรียนการสอนของ คุณครูหทัยกาญจน์ นามมงคล กำลังสอนนักเรียนชั้น ป.4 เรื่อง บิงโกเรขาคณิต โดยเป็นการเล่นเกมเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับเรขาคณิต กิจกรรมการสอนของครูทำให้นักเรียนเกิดความสนุกสนานเป็นอย่างมาก

นายวรวิทย์ โคตรสมบัติ
ผู้อำนวยการโรงเรียน

ขอขอบคุณคำแนะนำต่างๆ จากผู้อำนวยการโรงเรียนมากค่ะ

นางสาวหทัยกาญจน์ นามมงคล
ครู
30 ตุลาคม 2563


ขอชื่นชมคุณครูมาก ที่ตั้งใจสอนนักเรียนอย่างเต็มที่ ขอให้ปฏิบัติเช่นนี้ต่อไป

นายวรวิทย์ โคตรสมบัติ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
30 ตุลาคม 2563
2 ตุลาคม 2563
ภาคเรียนที่ 1/2563
รร.บ้านโคกกรวด
ศพว.น้ำร้อนยางสาว
ข้าพเจ้า นายวรวิทย์ โคตรสมบัติ ได้เข้านิเทศการจัดการเรียนการสอนของ คุณครูนุภารัตน์ กุมพล กำลังสอนนักเรียนชั้นป.5 เรื่องสารละลาย โดยให้นักเรียนได้ทำการทดลองด้วยตนเอง กิจกรรมการสอนของครูทำให้นักเรียนเกิดความสนุกสนานเป็นอย่างมาก

นายวรวิทย์ โคตรสมบัติ
ผู้อำนวยการโรงเรียน

ขอขอบคุณคำแนะนำต่างๆ จากผู้อำนวยการโรงเรียนมากค่ะ

นางนุภารัตน์ กุมพล
ครู
30 ตุลาคม 2563


ขอชื่นชมคุณครูมาก ที่ตั้งใจสอนนักเรียนอย่างเต็มที่ ขอให้ปฏิบัติเช่นนี้ต่อไป

นายวรวิทย์ โคตรสมบัติ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
30 ตุลาคม 2563
1 ตุลาคม 2563
ภาคเรียนที่ 1/2563
รร.บ้านโคกกรวด
ศพว.น้ำร้อนยางสาว
ข้าพเจ้า นายวรวิทย์ โคตรสมบัติ ได้เข้านิเทศการจัดการเรียนการสอนของ คุณครูไตรฤทธิ์ อินทพาส กำลังสอนนักเรียนชั้นอนุบาล 2 หน่วยสัตว์น่ารัก กิจกรรมการสอนของครูมีสื่อในการจัดการเรียนการสอน และให้เด็กลงมือทำกิจกรรมระบายสี ทำให้เด็กเกิดความสนุกสนาน

นายวรวิทย์ โคตรสมบัติ
ผู้อำนวยการโรงเรียน

ข้าพเจ้า นายไตรฤทธิ์ อินทพาส ขอขอบคุณ นายวรวิทย์ โคตรสมบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียนที่มานิเทศการสอนในครั้งนี้เป็นอย่างสูงครับ

นายไตรฤทธิ์ อินทพาส
ครู
30 ตุลาคม 2563


ขอชื่นชมคุณครูมาก ที่ตั้งใจสอนนักเรียนอย่างเต็มที่ ขอให้ปฏิบัติเช่นนี้ต่อไป

นายวรวิทย์ โคตรสมบัติ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
30 ตุลาคม 2563
25 กันยายน 2563
ภาคเรียนที่ 1/2563
รร.บ้านไร่ขอนยางขวาง
ศพว.ท่าแดงวังท่าดี
วันนี้ข้าพเจ้า นางวัลภา อินทรชาติ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไร่ขอนยางขวาง ได้เข้านิเทศ ชั้น อ. 2 นักเรียนกำลังเรียนการนับตัวเลข คุณครูมีบุคลิกภาพที่ดี มีการใช้ภาษาสื่อสาร กระตุ้นการปฏิบัติกิจกรรมด้วยคำถาม มีการทดสอบความเข้าใจโดยการเลือกสื่อ และใบงาน สอดคล้องกับแผนการจัดการเรียนรู้ มาตรฐานและตัวชี้วัด ผู้เรียนมีความสนุกสนานในการร่วมกิจกรรมเป็นอย่างดี บรรยากาศในห้องเรียนน่าเรียน ห้องเรียนสะอาดเรียบร้อย มีมุมสื่อการเรียนต่างๆ ขอชื่นชมนักเรียนที่มีความตั้งใจ ขอบคุณคุณครูประจำชั้น อ.2 ที่มุ่งมั่น ทุ่มเท ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ทำให้นักเรียนมีทักษะความกล้า แสดงออก พูดคุยโต้ตอบคุณครู ขอเป็นกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อไป

นางวัลภา อินทรชาติ
ผู้อำนวยการโรงเรียน

25 กันยายน 2563
ภาคเรียนที่ 1/2563
รร.บ้านไร่ขอนยางขวาง
ศพว.ท่าแดงวังท่าดี
วันนี้ข้าพเจ้า นางวัลภา อินทรชาติ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไร่ขอนยางขวาง ได้เข้านิเทศ ชั้น อ. 3 นักเรียนกำลังเรียนการประสมคำ คุณครูมีบุคลิกภาพที่ดี มีการใช้ภาษาสื่อสาร กระตุ้นการปฏิบัติกิจกรรมด้วยคำถาม มีการทดสอบความเข้าใจโดยอ่านตามใบงาน สอดคล้องกับแผนการจัดการเรียนรู้ มาตรฐานและตัวชี้วัด ผู้เรียนมีความสนุกสนานในการร่วมกิจกรรมเป็นอย่างดี บรรยากาศในห้องเรียนน่าเรียน ห้องเรียนสะอาดเรียบร้อย มีมุมสื่อการเรียนต่างๆ ขอชื่นชมนักเรียนที่มีความตั้งใจ ขอบคุณคุณครูประจำชั้น อ.3 ที่มุ่งมั่น ทุ่มเท ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ทำให้นักเรียนมีทักษะความกล้า แสดงออก พูดคุยโต้ตอบคุณครู ขอเป็นกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อไป

นางสาวขจีวรรณ ขวัญมิ่ง
ครูพี่เลี้ยง

25 กันยายน 2563
ภาคเรียนที่ 1/2563
รร.บ้านไร่ขอนยางขวาง
ศพว.ท่าแดงวังท่าดี
ข้าพเจ้า นางวัลภา อินทรชาติ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไร่ขอนยางขวาง ได้เข้านิเทศ ชั้น ป. 1 นักเรียนกำลังเรียนวิชาคณิตศาสตร์ การบวกเลขสองหลัก คุณครูมีบุคลิกภาพที่ดี ถ่ายทอดความรู้ได้ดี มีการกระตุ้นการปฏิบัติกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยคำถาม ด้วยการบูรณาการ เรียนปนเล่น มีการทดสอบความรู้ความเข้าใจ โดยการถามตอบ และให้ฝึกทำใบงาน สอดคล้องกับแผนการจัดการเรียนรู้ มาตรฐานและตัวชี้วัด มีการเสริมแรงเด็ก และวินัยเชิงบวก ผู้เรียนมีความสนุกสนานในการร่วมกิจกรรมเป็นอย่างดี บรรยากาศในห้องเรียนน่าเรียน ห้องเรียนสะอาดเรียบร้อย มีมุมสื่อการเรียนต่างๆ ขอชื่นชมนักเรียนที่มีความตั้งใจ ขอบคุณคุณครูประจำชั้น ป.1 ที่มุ่งมั่น ทุ่มเท ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ทำให้นักเรียนมีทักษะความกล้า แสดงออก พูดคุยโต้ตอบคุณครู ขอเป็นกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อไป

นางวัลภา อินทรชาติ
ผู้อำนวยการโรงเรียน

25 กันยายน 2563
ภาคเรียนที่ 1/2563
รร.บ้านไร่ขอนยางขวาง
ศพว.ท่าแดงวังท่าดี
วันนี้ข้าพเจ้า นางวัลภา อินทรชาติ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไร่ขอนยางขวาง ได้เข้านิเทศ ชั้น ป. 2 นักเรียนกำลังเรียนวิชาภาษาอังกฤษ กิจกรรมศัพท์ภาษาอังกฤษหมวดร่างกาย คุณครูมีบุคลิกภาพที่ดี มีการใช้ภาษาสื่อสาร ถ่ายทอดความรู้ได้ดี มีการกระตุ้นการปฏิบัติกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยการถาม ตอบ มีการทดสอบความรู้ความเข้าใจ เป็นรายบุคลและเลือกใช้สื่อ และทำใบงาน สอดคล้องกับแผนการจัดการเรียนรู้ มาตรฐานและตัวชี้วัด มีการเสริมแรงเด็ก ผู้เรียนมีความสนุกสนานในการร่วมกิจกรรมเป็นอย่างดี บรรยากาศในห้องเรียนน่าเรียน ห้องเรียนสะอาดเรียบร้อย มีมุมสื่อการเรียนต่างๆ ขอชื่นชมนักเรียนที่มีความตั้งใจ ขอบคุณคุณครูประจำชั้น ป.2 ที่มุ่งมั่น ทุ่มเท ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ทำให้นักเรียนมีทักษะความกล้า แสดงออก พูดคุยโต้ตอบคุณครู ขอเป็นกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อไป

นางวัลภา อินทรชาติ
ผู้อำนวยการโรงเรียน

25 กันยายน 2563
ภาคเรียนที่ 1/2563
รร.บ้านไร่ขอนยางขวาง
ศพว.ท่าแดงวังท่าดี
วันนี้ข้าพเจ้า นางวัลภา อินทรชาติ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไร่ขอนยางขวาง ได้เข้านิเทศ ชั้น ป. 3 นักเรียนกำลังเรียนวิชาสุขศึกษา คุณครูมีบุคลิกภาพที่ดี มีการใช้ภาษาสื่อสาร ถ่ายทอดความรู้ได้ดี คุณครูมีน้ำเสียงดัง ฟังชัด มีการกระตุ้นการปฏิบัติกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยคำถาม สร้างความสนใจให้กับนักเรียน ทำให้นักเรียนกล้าแสดงออก สามารถตอบคำถามคุณครูได้ทุกคำถาม เลือกใช้สื่อ ใบงาน สอดคล้องกับแผนการจัดการเรียนรู้ มาตรฐานและตัวชี้วัด มีการเสริมแรงเด็ก ผู้เรียนมีความสนุกสนานในการร่วมกิจกรรมเป็นอย่างดี บรรยากาศในห้องเรียนน่าเรียน ห้องเรียนสะอาดเรียบร้อย มีมุมสื่อการเรียนต่างๆ ขอชื่นชมนักเรียนที่มีความตั้งใจ ขอบคุณคุณครูประจำชั้น ป.3 ที่มุ่งมั่น ทุ่มเท ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ทำให้นักเรียนมีทักษะความกล้า แสดงออก พูดคุยโต้ตอบคุณครู ขอเป็นกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อไป

นางวัลภา อินทรชาติ
ผู้อำนวยการโรงเรียน

25 กันยายน 2563
ภาคเรียนที่ 1/2563
รร.บ้านไร่ขอนยางขวาง
ศพว.ท่าแดงวังท่าดี
วันนี้ข้าพเจ้า นางวัลภา อินทรชาติ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไร่ขอนยางขวาง ได้เข้านิเทศ ชั้น ป. 4 นักเรียนกำลังเรียนวิชาภาษาไทย คุณครูมีบุคลิกภาพที่ดี มีการใช้ภาษาสื่อสาร ถ่ายทอดความรู้ได้ดี มีการกระตุ้นการปฏิบัติกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยการถาม ตอบ มีการทดสอบความรู้ความเข้าใจ เป็นรายบุคคลและเลือกใช้สื่อ ใบงาน สอดคล้องกับแผนการจัดการเรียนรู้ มาตรฐานและตัวชี้วัด มีการเสริมแรงเด็ก ผู้เรียนมีความสนุกสนานในการร่วมกิจกรรมเป็นอย่างดี บรรยากาศในห้องเรียนน่าเรียน ห้องเรียนสะอาดเรียบร้อย มีแสงสว่างเพียงพอ มีมุมสื่อการเรียนต่างๆ ขอชื่นชมนักเรียนที่มีความตั้งใจ ขอบคุณคุณครูประจำชั้น ป.4 ที่มุ่งมั่น ทุ่มเท ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ทำให้นักเรียนมีทักษะความกล้า แสดงออก พูดคุยโต้ตอบคุณครู ขอเป็นกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อไป

นางวัลภา อินทรชาติ
ผู้อำนวยการโรงเรียน

25 กันยายน 2563
ภาคเรียนที่ 1/2563
รร.บ้านไร่ขอนยางขวาง
ศพว.ท่าแดงวังท่าดี
วันนี้ข้าพเจ้า นางวัลภา อินทรชาติ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไร่ขอนยางขวาง ได้เข้านิเทศ ชั้น ป. 5 นักเรียนกำลังเรียนวิชาภาษาอังกฤษ สอบท่องคำศัพท์ เพื่อเก็บคะแนน คุณครูมีบุคลิกภาพที่ดี มีการใช้ภาษาสื่อสาร ถ่ายทอดความรู้ได้ดี คุณครูมีน้ำเสียงดัง ฟังชัด มีการกระตุ้นการปฏิบัติกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยคำพูด สร้างความสนใจให้กับนักเรียน ทำให้นักเรียนกล้าแสดงออก สามารถตอบคำถามคุณครูได้ทุกคำถาม สอดคล้องกับแผนการจัดการเรียนรู้ มาตรฐานและตัวชี้วัด มีการเสริมแรงเด็ก ผู้เรียนมีความสนุกสนานในการร่วมกิจกรรมเป็นอย่างดี บรรยากาศในห้องเรียนน่าเรียน ห้องเรียนสะอาดเรียบร้อย มีมุมสื่อการเรียนต่างๆ ขอชื่นชมนักเรียนที่มีความตั้งใจ ขอบคุณคุณครูประจำชั้น ป.5 ที่มุ่งมั่น ทุ่มเท ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ทำให้นักเรียนมีทักษะความกล้า แสดงออก พูดคุยโต้ตอบคุณครู ขอเป็นกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อไป

นางวัลภา อินทรชาติ
ผู้อำนวยการโรงเรียน

25 กันยายน 2563
ภาคเรียนที่ 1/2563
รร.บ้านไร่ขอนยางขวาง
ศพว.ท่าแดงวังท่าดี
วันนี้ข้าพเจ้า นางวัลภา อินทรชาติ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไร่ขอนยางขวาง ได้เข้านิเทศ ชั้น ป. 6 นักเรียนกำลังเรียนวิชาภาษาไทย คุณครูมีบุคลิกภาพที่ดี มีการใช้ภาษาสื่อสาร ถ่ายทอดความรู้ได้ดี มีการกระตุ้นการปฏิบัติกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยคำถาม เลือกใช้สื่อ ทำใบงาน สอดคล้องกับแผนการจัดการเรียนรู้ มาตรฐานและตัวชี้วัด ผู้เรียนมีความสนุกสนานในการร่วมกิจกรรมเป็นอย่างดี บรรยากาศในห้องเรียนน่าเรียน ห้องเรียนสะอาดเรียบร้อย มีแสงสว่างเพียงพอ มีมุมสื่อการเรียนต่างๆ ขอชื่นชมนักเรียนที่มีความตั้งใจ ขอบคุณคุณครูประจำชั้น ป.6 ที่มุ่งมั่น ทุ่มเท ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ทำให้นักเรียนมีทักษะความกล้า แสดงออก พูดคุยโต้ตอบคุณครู ขอเป็นกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อไป

นางวัลภา อินทรชาติ
ผู้อำนวยการโรงเรียน

24 กันยายน 2563
ภาคเรียนที่ 1/2563
รร.บ้านซับชมภู
ศพว.บ้านโภชน์บัววัฒนา
วันนี้วันที่ 24 กันยายน 2563 นิเทศการจัดการเรียนการสอน ชั้นอนุบาล 2 และอนุบาล 3 โดยคุณครูจัดการเรียนรู้แบบ Project Approach เรื่องกล้วย ซึ่งเป็นวิธีการจัดการเรียนรู้ให้เด็กรูปแบบหนึ่ง ที่ให้โอกาสเด็กเลือกเรียนรู้ในสิ่งที่เด็กสนใจในสิ่งแวดล้อมใกล้ตัวเด็ก โดยเชื่อมโยงความรู้เดิมกับความรู้ใหม่ ตั้งคำถามในสิ่งที่ยังต้องการเรียนรู้หาคำตอบ รวมทั้งดำเนินการวางแผนสำรวจ สืบค้น บันทึก คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และคิดอย่างมีวิจารณญาณ เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูล และความรู้ต่างๆ เด็กเรียนรู้เพิ่มเติมด้วยประสบการณ์ตรงหลากหลายวิธี แล้วสุดท้ายเด็กและครูร่วมกันสรุปเรียบเรียงขั้นตอนการเรียนรู้และสิ่งที่เรียนรู้ออกมาเป็นชิ้นงานและนิทรรศการอันเป็นการสรุปความคิดรวบยอดที่ดี ต่อจากนั้นก็ทำการเผยแพร่ให้ผู้อื่นได้รับรู้ ซึ่งเป็นการเรียบเรียง ทบทวน วิธีการ ทักษะ และข้อมูลในการเรียนรู้อย่างเป็นขั้นเป็นตอน เป็นระบบ การเรียนรู้แบบ Project Approach จะเป็นการเรียนรู้อย่างลุ่มลึกในสิ่งที่เด็กสนใจใกล้ตัวนั่นเอง ซึ่งมีการนำนักเรียนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน ทำให้เด็กได้ความรู้สนุกสนานประสบการณ์จริง ขอชื่นชมคุณครูที่มีการเตรียมการสอนที่ดี มีสื่อที่หลากหลาย

นางอรชา เขียวมณี
ผู้อำนวยการโรงเรียน

ขอขอบพระคุณ ผอ.อรชา เขียวมณี ที่เข้ามานิเทศการจัดการเรียนการสอนในระดับชั้นอนุบาล 2 และชั้นอนุบาล 3 และให้คำแนะนำในการจัดการเรียนการสอนเพิ่มเติม ดิฉันจะนำข้อเสนอแนะไปปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้ดียิ่งขึ้นไป ขอขอบพระคุณค่ะ

นางสาวหรรษาลักษณ์ พรมมาอินทร์
ครูผู้ช่วย
6 ตุลาคม 2563


ขอขอบคุณคุณครูหรรษาลักษณ์ พรมมาอินทร์ ทีได้รับทราบคำแนะนำ และขอขอบคุณคุณครูที่ได้ทุ่มเทจัดการเรียนการสอน ขับเคลื่อนการศึกษาและพัฒนาคุณภาพผู้เรียนได้เป็นอย่างดี

นางอรชา เขียวมณี
ผู้อำนวยการโรงเรียน
6 ตุลาคม 2563
22 กันยายน 2563
ภาคเรียนที่ 1/2563
รร.บ้านลำนารวย
ศพว.พุเตยพุขาม
ห้องเรียนเป็นระเบียบเรียบร้อย จัดทำข้อมูลเป็นปัจจุบัน มีการจัดทำระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เอกสารครบสมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน

นางสุวรรณ์ ทำคาม
ผู้อำนวยการโรงเรียน
22 กันยายน 2563
ภาคเรียนที่ 1/2563
รร.บ้านแก่งหินปูน
ศพว.สระประดู่
วันนี้ข้าพเจ้าได้นิเทศการจัดการเรียนการสอนของนางกัลยาณี ชำนาญไพร ครูประจำชั้นอนุบาล 3 จัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ หน่วยการเรียนรู้ เรื่องสัตว์ นักเรียนให้ความสนใจ ร่วมทำกิจกรรม แสดงออก ข้าพเจ้าได้ให้คำแนะนำ การแสดงออกที่ให้นักเรียนได้ฝึกการพูด ในกลุ่ม หน้าชั้นเรียน ให้มากขึ้น ขอขอบคุณการอำนวยความสะดวกในครั้งนี้

นางปิยะวรรณ บัวสุวรรณ
ผู้อำนวยการโรงเรียน

รับทราบและปฏิบัติ

นางกัลยาณี ชำนาญไพร
ครู
22 กันยายน 2563


ทราบ

นางปิยะวรรณ บัวสุวรรณ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
22 กันยายน 2563
22 กันยายน 2563
ภาคเรียนที่ 1/2563
รร.บ้านแก่งหินปูน
ศพว.สระประดู่
วันนี้ข้าพเจ้าได้นิเทศ การจัดการเรียนการสอนของ นางสาวดวงกมล คำมะโฮง สอนแทนชั้นอนุบาล 1 จัดกิจกรรมเสริมประสบการ หน่วยการเรียนรู้ เรื่องผลไม้ และสอน ชั้นอนุบาล2 เรื่อง อาหารดีมีประโยชน์ สังเกตครูใช้สือทำมือจากครูจัดทำขึ้น นักเรียนให้ความสนใจ ทำกิจกรรม ข้าพเจ้าได้แนะนำ ให้ครูนำสื่อที่เป็นของจริงให้เด็กได้ชิมได้สัมผัส มากยิ่งขึ้น เป็นการเรียนรู้ที่ยั่งยืน

นางสาวดวงกมล คำมะโฮง
ครูผู้ช่วย

รับทราบและปฏิบัติ

นางสาวดวงกมล คำมะโฮง
ครูผู้ช่วย
22 กันยายน 2563


ทราบ

นางสาวดวงกมล คำมะโฮง
ครูผู้ช่วย
22 กันยายน 2563
22 กันยายน 2563
ภาคเรียนที่ 1/2563
รร.บ้านแก่งหินปูน
ศพว.สระประดู่
วันนี้ข้าพเจ้านิเทศ การจัดการเรียนการสอน ของ นางนิภา เอกชัย ครูประจำชั้น ป.2 ในวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง โจทย์ปัญหาการลบ ครูอธิบายตัวอย่างและให้นักเรียนได้ทำบนกระดาน นักเรียนเข้าใจ ยังมีนักเรียนที่ยังเรียนช้ากว่าเพื่อน ไม่กล้าตอบ ข้าพเขจ้าแนะนำให้โจทย์ที่ง่ายๆ ตามความแตกต่างของแต่ละบุคคล และให้กิจกรรมใบงานง่ายๆ เพื่อให้นักเรียนเกิดความมั่นใจ

นางปิยะวรรณ บัวสุวรรณ
ผู้อำนวยการโรงเรียน

รับทราบและปฏิบัติ

นางนิภา เอกชัย
ครู
22 กันยายน 2563


ทราบ

นางปิยะวรรณ บัวสุวรรณ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
22 กันยายน 2563
22 กันยายน 2563
ภาคเรียนที่ 1/2563
รร.บ้านแก่งหินปูน
ศพว.สระประดู่
วันนี้ข้าพเจ้าได้ นิเทศการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ของนางสาววนิดา บุญนาค ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ชั่วโมงสอน วิชาภาษาไทย เรื่อง การแต่งคำประพันธ์กลอนดอกสร้อย ครูนำสื่อโครงสร้างคำประพันธ์ให้เด็กดูและให้ร่วมกันแต่งกลอนดอกสร้อย นักเรียนให้ความสนใจการแต่งกลอนดอกสร้อย ยังมีนักเรียนบางคนที่ ยังอ่านไม่คล่อง เขียนไม่คล่อง ข้าพเจ้าให้ทำสื่อการอ่านคำและเขียนคำ และให้นำสื่อ 60 พรรษาสมเด็จพระเทพฯ มาให้นักเรียนได้ฝึก ขอขอบคุณที่อำนวยความสะดวกในครั้งนี้

นางปิยะวรรณ บัวสุวรรณ
ผู้อำนวยการโรงเรียน

รับทราบและปฏิบัติ

นางสาววนิดา บุญนาค
ครูผู้ช่วย
22 กันยายน 2563


ทราบ

นางปิยะวรรณ บัวสุวรรณ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
22 กันยายน 2563
22 กันยายน 2563
ภาคเรียนที่ 1/2563
รร.บ้านแก่งหินปูน
ศพว.สระประดู่
วันนี้ข้พเจ้าได้นิเทศการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของ นางสาวเนตรชนก ศิริยานนท์ สอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง อัตราความเร็ว (ความเร่ง)ครูใช้สื่อ เทคโนโลยี เครื่องมือที่ช่วยให้นักเรียนเกิดความเข้าใจได้มากขึ้น ข้าพเจ้าได้แนะนำให้นักเรียนได้ทำการทดลองให้มากขึ้น ใช้ทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ ในการแสวงหาความรู้ ขอขอบคุณการอำนวยความสะดวกในนิเทศ

นางปิยะวรรณ บัวสุวรรณ
ผู้อำนวยการโรงเรียน

22 กันยายน 2563
ภาคเรียนที่ 1/2563
รร.บ้านนาเฉลียง(เฉลียงทองราษฎร์บำรุง)
ศพว.นาเฉลียงห้วยโป่งยามงาม
วันนี้ได้มานิเทศการจัดการเรียนการสอนของนางสาวมินตรา ภู่สิงห์ ครูผู้สอนประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 พบว่า ครู มีแผนการจัดการเรียนรู้ มีกิจกรรมที่เน้นผู้เรียน สื่อหลากหลาย สวยงาม น่าเรียนรู้ มีการฝึกอ่าน เขียน คัดลายมือ นักเรียนท่องอาขยาน สูตรคูณ ห้องเรียนสะอาด สวยงาม มีครบทุกมุมประสบการณ์ นักเรียนกล้าแสดงออก มีป้ายชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ที่มีครบสวยงามดี ควรแสดงผลงานนักเรียนตามป้ายนิเทศซึ่ง อาจใช้เป็นป้ายเคลื่อนที่แทนป้ายติดผนัง เนื่องจากฝาผนังห้องเรียนชำรุดบางส่วน มีสื่อบางชิ้นที่นักเรียนใช้แล้วชำรุด ควรซ่อมแซม

นางนพิชชญา จันทะสงคราม
ครู

ขอขอบพระคุณผอ.วันเพ็ญ โพธิ์เหลือง และคุณครูนพิชชญา จันทะสงคราม ที่ได้มานิเทศห้องเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จะนำข้อบกพร่องไปปรับปรุงพัฒนาตามคำชี้แนะเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนสอนให้ดียิ่งขึ้นไป มีกำลังใจในคำชมเชย จะพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น

นางสาวมินตรา ภู่สิงห์
ครูผู้ช่วย
25 กันยายน 2563


ทราบ

นางนพิชชญา จันทะสงคราม
ครู
19 ตุลาคม 2563
ทราบ 28 กันยายน 2563

นางนพิชชญา จันทะสงคราม
ครู
19 ตุลาคม 2563
21 กันยายน 2563
ภาคเรียนที่ 1/2563
รร.บ้านวังน้อย
ศพว.วังใหญ่ภูน้ำหยด
เวลา 09.10 น. ข้าพเจ้าได้เข้านิเทศชั้นอนุบาล 1 อนุบาล2 และอนุบาล3 มีการจัดเตรียมสื่ออุปกรณ์ดี นำสื่อการสอนมาใช้สอนเด็กๆสนใจดี

นางคำพา บุญเรือง
ครู

ข้าพเจ้าขอขอบคุณคำแนะนำ และจะนำไปปรับใช้กับการจัดเรียนการสอนในครั้งต่อไป

นางสาวทิพย์วิมล เสือไว
ครูผู้ช่วย
21 กันยายน 2563


21 กันยายน 2563
ภาคเรียนที่ 1/2563
รร.บ้านวังน้อย
ศพว.วังใหญ่ภูน้ำหยด
ข้าพเจ้าได้เข้านิเทศชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-4 เวลา 10.00 น. วิชาภาษาวิทยาศาสตร์พบว่าครูได้บันทึกจัดการเรียนรู้ดี สอนตรงตามแผนฯ ใช้สื่อดี เด็กสนใจตั้งใจดี

นางคำพา บุญเรือง
ครู

ข้าพเจ้าขอขอบคุณคำแนะนำ และจะนำไปปรับใช้กับการจัดเรียนการสอนในครั้งต่อไป

นางชลธิชา เหล่าทองสาร
ครู
21 กันยายน 2563


21 กันยายน 2563
ภาคเรียนที่ 1/2563
รร.บ้านวังน้อย
ศพว.วังใหญ่ภูน้ำหยด
ข้าพเจ้าได้เข้านิเทศชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-2 เวลา 09.40 น. วิชาภาษาคณิตศาสตร์พบว่าครูได้เตรียมการสอนตรงตามแผนดี มีความเป็นระเบียบในห้องเรียน

นางคำพา บุญเรือง
ครู

ข้าพเจ้าขอขอบคุณคำแนะนำ และจะนำไปปรับใช้กับการจัดเรียนการสอนในครั้งต่อไป

นางคำพา บุญเรือง
ครู
21 กันยายน 2563


21 กันยายน 2563
ภาคเรียนที่ 1/2563
รร.บ้านซับสมบูรณ์
ศพว.ซับสมบูรณ์ซับน้อย
ข้าพเจ้า นายก่อเกียรติ นาลาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซับสมบูรณ์ ได้เข้านิเทศชั้นเรียนและการจัดการเรียนการสอนของ คุณครูวงษ์เดือน ฟักสุข ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เรื่อง การบริหารจัดการชั้นเรียน ผลการนิเทศ : บรรยากาศในชั้นเรียนดูสะอาดเป็นระเบียบ น่าเรียน คุณครูมีความมุ่งมั่น ตั้งใจในการสอน นักเรียนตั้งใจและสนใจเป็นอย่างดี เอกสารในชั้นเรียนมีครบถ้วนและสมบูรณ์เป็นปัจจุบัน ขอบคุณคุณครูและนักเรียนที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี

นายก่อเกียรติ นาลา
ผู้อำนวยการโรงเรียน

21 กันยายน 2563
ภาคเรียนที่ 1/2563
รร.บ้านซับสมบูรณ์
ศพว.ซับสมบูรณ์ซับน้อย
ข้าพเจ้า นายก่อเกียรติ นาลา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซับสมบูรณ์ ได้เข้านิเทศการจัดการเรียนการสอน และเยี่ยมชมบรรยากาศในชั้นเรียน ของ คุณครูกวินนา บุตรคำโชติ ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เรื่อง การจัดบรรยากาศชั้นเรียน ผลการนิเทศ : คุณครูมีความตั้งใจในการสอนและมุ่งมั่นในการสอนอย่างมาก นักเรียนส่วนใหญ่ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติกิจกรรม บรรยากาศในการจัดห้องเรียนดี น่าเรียน สะอาด มีการจัดบอร์ดให้ความรู้และสัญลักษณ์ต่างๆ ตามกำหนด เอกสารชั้นเรียนครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน

นายก่อเกียรติ นาลา
ผู้อำนวยการโรงเรียน

21 กันยายน 2563
ภาคเรียนที่ 1/2563
รร.บ้านหนองบัวขาว
ศพว.บ่อรัง
วันนี้ข้าพเจ้า นางสาวเสาวลักษณ์ ทวนขุนทด ธุรการโรงเรียนบ้านหนองบัวขาว ได้ไปประชุมพัฒนาทักษะการปฏิติงานธุรการโรงเรียน ณ ห้องประชุมวิเชียรบุรี สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 มีสาระสำคํญดังนี้ 1.ท่านผอ.สมศักดิ์ ภูมิกอง เป็นประธานเปิดการอบรมฯและให้โอวาท 2.กลุ่มอำนวยการเป็นผู้บรรยายความรู้กลุ่มแรก 3.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ให้ความรู้ในงานที่เกี่ยวข้อง 4.กลุ่มนโนบายและแผน 5.กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ Nited Online 6.กลุ่มบริหารงานทั่วไป7.กลุ่มบริหารงานบุคคล และ8.ท่านรองธีภัทร ภาวะรีย์ กล่าวปิด ขอบคุณทุกท่านที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างสูง

ดร.วิไลวรรณ รุ่งเรืองสมบัติ
ผู้อำนวยการโรงเรียน

ขอบคุณ เจ้าหน้าที่ วิทยากร ทุกท่านใน สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 และขอบคุณท่าน ผอ.วิไลวรรณ รุ่งเรืองสมบัติ ผอ.โรงเรียนบ้านหนองบัวขาวที่ให้สนับสนุนการอบรมในครั้งนี้ด้วยค่ะ

นางสาวเสาวลักษณ์ ทวนขุนทด
ครูธุรการ
24 กันยายน 2563


รับทราบ

ดร.วิไลวรรณ รุ่งเรืองสมบัติ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
24 กันยายน 2563
21 กันยายน 2563
ภาคเรียนที่ 1/2563
รร.บ้านหนองบัวขาว
ศพว.บ่อรัง
วันนี้ข้าพเจ้าได้อนุญาตให้ นางสาวเสาวลักษณ์ ทวนขุนทด ธุรการโรงเรียนบ้านหนองบัวขาว ไปประชุมพัฒนาทักษะการปฏิติงานธุรการโรงเรียน ณ ห้องประชุมวิเชียรบุรี สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 มีสาระสำคํญดังนี้ 1.ท่านผอ.สมศักดิ์ ภูมิกอง เป็นประธานเปิดการอบรมฯและให้โอวาท 2.กลุ่มอำนวยการเป็นผู้บรรยายความรู้กลุ่มแรก 3.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ให้ความรู้ในงานที่เกี่ยวข้อง 4.กลุ่มนโนบายและแผน 5.กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ Nited Online 6.กลุ่มบริหารงานทั่วไป7.กลุ่มบริหารงานบุคคล และ8.ท่านรองธีภัทร ภาวะรีย์ กล่าวปิด ขอบคุณทุกท่านที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างสูง

ดร.วิไลวรรณ รุ่งเรืองสมบัติ
ผู้อำนวยการโรงเรียน

ขอบคุณ เจ้าหน้าที่ วิทยากร ทุกท่านใน สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 และขอบคุณท่าน ผอ.วิไลวรรณ รุ่งเรืองสมบัติ ผอ.โรงเรียนบ้านหนองบัวขาวที่ให้สนับสนุนการอบรมในครั้งนี้ด้วยค่ะ

นางสาวเสาวลักษณ์ ทวนขุนทด
ครูธุรการ
5 ตุลาคม 2563


รับรองการอบรมในครั้งนี้

ดร.วิไลวรรณ รุ่งเรืองสมบัติ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
5 ตุลาคม 2563
21 กันยายน 2563
ภาคเรียนที่ 1/2563
รร.บ้านโคกสง่า
ศพว.พุเตยพุขาม
นิเทศการดูแลเรื่องความประพฤติของนักเรียน นิเทศรายงานความประพฤติของนักเรียนให้ผู้ปกครองทราบ นิเทศการจัดการเรียนการสอนและซ่อมเสริมหลังเรียน

นายสุรเชษฐ์ ประสพบุญ
ผู้อำนวยการโรงเรียน

ปฏิบัติตามคำแนะนำ

นางจิราภรณ์ มีเดช
ครู
25 กันยายน 2563


21 กันยายน 2563
ภาคเรียนที่ 1/2563
รร.บ้านวังน้อย
ศพว.วังใหญ่ภูน้ำหยด
ข้าพเจ้าได้เข้านิเทศชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 เวลา 10.55 น. วิชาภาษาไทย พบว่าครูได้ทำแผนจัดการเรียนรู้และสอนตามแผนดี ใช้สื่อเหมาะสม เด็กทุกคนมีส่วนร่วมดี

นางคำพา บุญเรือง
ครู

ข้าพเจ้าขอขอบคุณคำแนะนำ และจะนำไปปรับใช้กับการจัดเรียนการสอนในครั้งต่อไป

นางจิราพรรณ ดอนก้อนไพร
พนักงานราชการ
21 กันยายน 2563


21 กันยายน 2563
ภาคเรียนที่ 1/2563
รร.บ้านนาตะกุด
ศพว.ศรีเทพหนองย่างทอย
วันนี้ ข้าพเจ้า นางภาวี วงษ์เคี่ยม ตำแหน่ง ครู โรงเรียนบ้านนาตะกุด ได้นิเทศการจัดการเรียนการสอน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ นักเรียนให้ความร่วมมือในการรับการนิเทศเป็นอย่างดี

นางภาวี วงษ์เคี่ยม
ครู

ขอขอบคุณ ครูภาวี วงษ์เคี่ยม

นายธราพงษ์ นุ่มมีศรี
พนักงานราชการ
30 กันยายน 2563


รับทราบ

นางภาวี วงษ์เคี่ยม
ครู
30 กันยายน 2563
21 กันยายน 2563
ภาคเรียนที่ 1/2563
รร.บ้านนาตะกุด
ศพว.ศรีเทพหนองย่างทอย
วันนี้ ข้าพเจ้า นางภาวี วงษ์เคี่ยม ได้นิเทศการจัดการเรียนการสอน นักเรียนชั้นประถมศึกษปีที่ ๒ ครูและนักเรียนได้ให้ความร่วมมือในการรับการนิเทศเป็นอย่างดี ผลการนิเทศมีนักเรียนบางคนยังอ่านไม่ค่อยได้ จึงขอให้ครูเน้นย้ำการอ่านการเขียนให้มากกว่านี้ แตโดยภาพรวมนักเรียนอ่านออกเขียนได้เป็นส่วนใหญ่ ตั้งใจเรียนและน่ารักทุกคน

นางภาวี วงษ์เคี่ยม
ครู

ข้าพเจ้า นางปวีณา ดีปาละ ขอรับการนิเทศ และพร้อมปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนให้ดียิ่งขึ้น ขอขอบคุณ ครูภาวี วงษ์เคี่ยม ไว้ ณ ที่นี้ด้วยค่ะ

นางปวีณา ดีปาละ
ครูผู้ช่วย
30 กันยายน 2563


การจัดการเรียนการสอนดีมาก แต่มีนักเรียนบางคนยังอ่านไม่คล่อง ก็อยากให้เน้นย้ำ สอนซ้ำ ๆ ให้เด็กได้เกิดความจำได้ดียิ่งขึ้น

นางภาวี วงษ์เคี่ยม
ครู
30 กันยายน 2563
21 กันยายน 2563
ภาคเรียนที่ 1/2563
รร.บ้านนาตะกุด
ศพว.ศรีเทพหนองย่างทอย
วันนี้ ข้าพเจ้า นางภาวี วงษ์เคี่ยม ได้นิเทศการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และการสอนของครูศิริพร สุมาลา นักเรียนได้ให้ความร่วมมือในการนิเทศเป็นอย่างดี นักเรียนส่วนใหญ่อ่านออกเขียนได้

นางภาวี วงษ์เคี่ยม
ครู

ข้าพเจ้า นางสาวศิริพร สุมาลา ขอรับการนิเทศ และพร้อมปรับปรุงการเรียนการสอนให้ดีขึ้นมากกว่านี้

นางสาวศิริพร สุมาลา
ครูผู้ช่วย
30 กันยายน 2563


นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ มีเด็กพิเศษ จำนวน ๓ คน อยากให้ครูศิริพร ดูแลเป็นพิเศษ เช่น บอกสอนเน้นย้ำ ให้ทำซ้ำ ๆ นักเรียนจะได้เกิดความเคยชิน และจำนำไปปฏิบัติ

นางภาวี วงษ์เคี่ยม
ครู
30 กันยายน 2563
21 กันยายน 2563
ภาคเรียนที่ 1/2563
รร.บ้านนาตะกุด
ศพว.ศรีเทพหนองย่างทอย
ข้าพเจ้า นางภาวี วงษ์เคี่ยม ได้นิเทศการเรียนการสอนนักเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ และครูเสกสสร บุญจันทึก นักเรียนได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี และนักเรียนทุกคนตั้งใจเรียนและชอบการเรียนวิชาวิทยาศาตร์มาก

นายเสกสรร บุญจันทึก
ครู

ข้าพเจ้า นายเสกสรร บุญจันทึก พร้อมรับการนิเทศ และขอขอบคุณครูภาวี วงษ์เคี่ยม และจะทำการจัดการเรียนการสอนในทุกระดับชั้นให้ดียิ่งขึ้นไป

นายเสกสรร บุญจันทึก
ครู
30 กันยายน 2563


ครูเสกสรร มีการจัดการเรียนการสอนมีวิธีที่หลากหลาย เหมาะสมกับนักเรียน

นายเสกสรร บุญจันทึก
ครู
30 กันยายน 2563
17 กันยายน 2563
ภาคเรียนที่ 1/2563
รร.บ้านแก่งหินปูน
ศพว.สระประดู่
วันที่ 16 กันยายน 2563 ข้าพเจ้านางสาว วนิดา บุญนาค ได้นิเทศการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่2 มีนาย ชวิน พรหมเสน เป็นครูประจำวิชา นักเรียนได้เรียนวิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่องการตกแต่งบ้าน มีการจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วม ขอขอบคุณในการให้ข้อมูลอำนวยความสะดวก

นางสาววนิดา บุญนาค
ครูผู้ช่วย

รับทราบ

นายชวิน พรหมเสน
ครู
17 กันยายน 2563


รับทราบค่ะ

นางสาววนิดา บุญนาค
ครูผู้ช่วย
17 กันยายน 2563
17 กันยายน 2563
ภาคเรียนที่ 1/2563
รร.บ้านแก่งหินปูน
ศพว.สระประดู่
วันที่ 16 กันยายน 2563 ข้าพเจ้าได้เข้าชมการจัดการเรียนการสอนของ นายเอกรินทร์ เกษร วิชาคณิตศาสตร์ ชัั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เรื่อง การเปรียบเทียบเวลา โดยครูให้นักเรียนเปรียบเทียบเวลาโดยดูจากระยะเวลา 2 ระยะเวลา โดยให้นัเรียนเปรียบเทียบจากจำนวนชั่วโมงก่อนถ้าจำนวนชั่วโมงเท่ากัน ให้เปรียบเที่ยวจากจำนวณนาที ด้วยตนเอง นักเรียนมีความกระตือรืนร้นในการปฏิบัติงาน คนที่ทำได้ช่วยสอนคนที่ทำไม่ได้ โดยมีครูคอยสังเกตการณ์และให้คำแนะนำ

นางสาววนิดา บุญนาค
ครูผู้ช่วย

รับทราบครับผม ขอขอบคุณที่ได้ให้คำแนะนำและติชมครับ

นายเอกรินทร์ เกษร
พนักงานราชการ
17 กันยายน 2563


รับทราบค่ะ

นางสาววนิดา บุญนาค
ครูผู้ช่วย
17 กันยายน 2563
17 กันยายน 2563
ภาคเรียนที่ 1/2563
รร.บ้านแก่งหินปูน
ศพว.สระประดู่
วันที่ 16 กันยายน 2563 ข้าพเจ้าได้เข้าชมการจัดการเรียนการสอนของ น.ส.วนิดา บุญนาค วิชาคอมพิวเตอร์ ชัั้นประถมศึกษาปีที่ 2 เรื่อง การวาดรูปด้วยโปรแกรม Paint โดยครูให้นักเรียนวาดภาพตามจินตนาการโดยใช้เครื่องมือต่างๆ ในโปรแกรม ด้วยตนเอง นักเรียนมีความกระตือรืนร้นในการปฏิบัติงาน คนที่ทำได้ช่วยสอนคนที่ทำไม่ได้ โดยมีครูคอยสังเกตการณ์และให้คำแนะนำ

นายเอกรินทร์ เกษร
พนักงานราชการ

รับทราบค่ะ ขอบคุณสำหรับคะแนะนำค่ะ

นางสาววนิดา บุญนาค
ครูผู้ช่วย
17 กันยายน 2563


รับทราบครับ

นายเอกรินทร์ เกษร
พนักงานราชการ
17 กันยายน 2563
17 กันยายน 2563
ภาคเรียนที่ 1/2563
รร.บ้านแก่งหินปูน
ศพว.สระประดู่
วันที่ 16 กันยายน 2563 ข้าพเจ้าได้เข้าชมการจัดการเรียนการสอนของ นายเอกรินทร์ เกษร วิชาคณิตศาสตร์ ชัั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เรื่อง การเปรียบเทียบเวลา โดยครูให้นักเรียนเปรียบเทียบเวลาโดยดูจากระยะเวลา 2 ระยะเวลา โดยให้นัเรียนเปรียบเทียบจากจำนวนชั่วโมงก่อน ถ้าจำนวนชั่วโมงเท่ากัน ให้เปรียบเที่ยบจากจำนวณนาที นักเรียนมีความกระตือรืนร้นในการปฏิบัติงาน คนที่ทำได้ ช่วยสอนคนที่ทำไม่ได้ โดยมีครูคอยสังเกตการณ์และให้คำแนะนำ

นางสาววนิดา บุญนาค
ครูผู้ช่วย

รับทราบครับ

นายเอกรินทร์ เกษร
พนักงานราชการ
17 กันยายน 2563


รับทราบค่ะ

นางสาววนิดา บุญนาค
ครูผู้ช่วย
17 กันยายน 2563
17 กันยายน 2563
ภาคเรียนที่ 1/2563
รร.บ้านแก่งหินปูน
ศพว.สระประดู่
วันนี้ข้าพเจ้าได้นิเทศการจัดห้องเรียนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย ของชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 มีนางภัทราพร ประจำการ เป็นครูผู้สอน นักเรียนทุกคนตั้งใจเรียนดี และทดสอบการอ่านหนังสือนักเรียนอ่านได้ 12 คน มีนักเรียนที่อ่านได้แต่ช้า 3 คนและอ่านไม่ได้ 3 คน ครูใช้วิธีให้นักเรียนฝึกอ่านสะกดคำซ้ำๆ จับคู่เพื่อนช่วยเพื่อนในการสอนอ่าน และใช้บัตรคำสระในการฝึกจำสระ ขอขอบคุณในการให้ข้อมูลและอำนวยความสะดวก

นางสาววนิดา บุญนาค
ครูผู้ช่วย

รับทราบ

นางภัทราพร ประจำการ
ครู
17 กันยายน 2563


รับทราบค่ะ

นางสาววนิดา บุญนาค
ครูผู้ช่วย
17 กันยายน 2563
17 กันยายน 2563
ภาคเรียนที่ 1/2563
รร.บ้านแก่งหินปูน
ศพว.สระประดู่
วันนี้ข้าพเจ้าได้เข้านิเทศการสอนของนางนิภา เอกชัย ในรายวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องโจทย์ปัญหาการบวกเลข 3 หลัก ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โดยครูได้อธิบายและยกตัวอย่างโจทย์ปัญหาการบวกและให้นักเรียนฝึกทำแบบฝึกหัด ซึ่งนักเรียนส่วนมากเข้าใจและสามารถทำได้

นางสาวอาพาภรณ์ เทียมเพ็ง
ครูผู้ช่วย

รับทราบ

นางนิภา เอกชัย
ครู
17 กันยายน 2563


รับทราบค่ะ

นางสาวอาพาภรณ์ เทียมเพ็ง
ครูผู้ช่วย
17 กันยายน 2563
17 กันยายน 2563
ภาคเรียนที่ 1/2563
รร.บ้านแก่งหินปูน
ศพว.สระประดู่
วันนี้ข้าพเจ้านางดวงใจ เพ็งโตวงษ์ ได้นิเทศการสอนของนางสุมาลัย อนุรักษ์ ในรายวิชาศาสตร์พระราชา โดยครูผู้สอนได้บูรณาการกับภาษาอังกฤษในหัวข้อเรื่อง การออกแบบพื้นที่ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ครูให้นักเรียนทำงานเป็นกลุ่ม วาดภาพระบายสี แล้วครูได้สอนคำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับสิ่งที่อยู่ในรูป โดยเน้นทักษะการฟัง การพูด การเขียน ครูกระตุ้นนักเรียนโดยการแข่งกันออกเสียงคำศัพท์ นักเรียนส่วนใหญ่สามารถจำคำศัพท์ได้ดีมาก

นางดวงใจ เพ็งโตวงษ์
ครู

รับทราบ

นางสุมาลัย อนุรักษ์
ครู
17 กันยายน 2563


รับทราบ

นางดวงใจ เพ็งโตวงษ์
ครู
17 กันยายน 2563
17 กันยายน 2563
ภาคเรียนที่ 1/2563
รร.บ้านแก่งหินปูน
ศพว.สระประดู่
วันนี้ข้าพเจ้าได้นิเทศการสอนของนางสาวอาพาภรณ์ เทียมเพ็ง ในรายวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 เรื่อง my clothes โดยครูผู้สอนให้นักเรียนดูและฝึกออกเสียงคำศัพท์จากสื่อในยูทูป จากนั้นให้นักเรียนทำใบงาน โดยให้นักเรียนระบายสีและเขียนคำศัพท์เกี่ยวกับเครื่องแต่งกายเป็นภาษาอังกฤษ นักเรียนจดจำคำศัพท์ได้มากขึ้น

นางดวงใจ เพ็งโตวงษ์
ครู

รับทราบค่ะ

นางสาวอาพาภรณ์ เทียมเพ็ง
ครูผู้ช่วย
17 กันยายน 2563


รับทราบ

นางดวงใจ เพ็งโตวงษ์
ครู
17 กันยายน 2563
17 กันยายน 2563
ภาคเรียนที่ 1/2563
รร.บ้านแก่งหินปูน
ศพว.สระประดู่
วันนี้ข้าพเจ้าได้นิเทศการสอนของนางดวงใจ เพ็งโตวงษ์ ในรายวิชาภาษาไทย เรื่องการเขียนเรียงความ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ครูอธิบายรูปแบบการเขียนเรียงความประกอบด้วย คำนำ เนื้อเรื่อง สรุป การทำแผนภาพความคิด เพื่อประกอบการเขียนเรียงความเรื่อง “สัตว์เลี้ยงที่ข้าพเจ้าชอบ” นักเรียนส่วนใหญ่มีความเข้าใจและเขียนเรียงความได้ถูกต้องตามรูปแบบมี คำนำ เนื้อเรื่อง สรุป

นางสุมาลัย อนุรักษ์
ครู

รับทราบค่ะ

นางดวงใจ เพ็งโตวงษ์
ครู
17 กันยายน 2563


รับทราบค่ะ

นางสุมาลัย อนุรักษ์
ครู
17 กันยายน 2563
รับทราบ

นางสุมาลัย อนุรักษ์
ครู
17 กันยายน 2563
17 กันยายน 2563
ภาคเรียนที่ 1/2563
รร.บ้านแก่งหินปูน
ศพว.สระประดู่
วันนี้ข้าพเจ้าได้เข้านิเทศการสอนของนางอารีวรรณ เถื่อนชำนาญ ในรายวิชาประวัติศาสตร์ เรื่องการสอบวัดจุดประสงค์ที่ 1 ที่2 และ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยก่อนทดสอบครูได้สอนเรื่องความสำคัญของหลักฐานทางประวัติศาสตร์ทั้ง 5 ขั้นตอน

นางสาวอาพาภรณ์ เทียมเพ็ง
ครูผู้ช่วย

รับทราบค่ะ

นางอารีวรรณ เถื่อนชำนาญ
ครู
17 กันยายน 2563


รับทราบค่ะ

นางสาวอาพาภรณ์ เทียมเพ็ง
ครูผู้ช่วย
17 กันยายน 2563
17 กันยายน 2563
ภาคเรียนที่ 1/2563
รร.บ้านแก่งหินปูน
ศพว.สระประดู่
วันนี้ข้าพเจ้าได้นิเทศการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนกิจกรรมเสริมประสบการณ์ หน่วยการเรียนรู้ เรื่องอาหารดีมีประโยชน์ ของชั้นอนุบาลปีที่ 2 มีนางสาวดวงกมล คำมะโฮง เป็นครูประจำชั้น นักเรียนทุกคนตั้งใจเรียนดี สนใจกิจกรรมที่ครูสอน ครูมีสื่อการเรียนทำให้นักเรียนรู้ตื่นเต้น และสนใจในการเรียนมากขึ้น ขอขอบคุณในการให้ข้อมูลและอำนวยความสะดวก

นางกัลยาณี ชำนาญไพร
ครู

รับทราบค่ะ

นางสาวดวงกมล คำมะโฮง
ครูผู้ช่วย
17 กันยายน 2563


รับทราบ

นางกัลยาณี ชำนาญไพร
ครู
17 กันยายน 2563
17 กันยายน 2563
ภาคเรียนที่ 1/2563
รร.บ้านแก่งหินปูน
ศพว.สระประดู่
วันนี้ข้าพเจ้าได้นิเทศการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนกิจกรรมเสริมประสบการณ์ หน่วยการเรียนรู้ เรื่องผลไม้ ของชั้นอนุบาลปีที่ 1 มีนางสาวดวงกมล คำมะโฮง เป็นครูประจำชั้น นักเรียนทุกคนตั้งใจเรียนดี สนใจกิจกรรมที่ครูสอน และให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมเป็นอย่างดี ครูมีสื่อการเรียนทำให้นักเรียนรู้กระตือรือร้น และสนใจในการเรียนมากขึ้น ขอขอบคุณในการให้ข้อมูลและอำนวยความสะดวก

นางกัลยาณี ชำนาญไพร
ครู

รับทราบ

นางสาวดวงกมล คำมะโฮง
ครูผู้ช่วย
17 กันยายน 2563


รับทราบ

นางกัลยาณี ชำนาญไพร
ครู
17 กันยายน 2563
17 กันยายน 2563
ภาคเรียนที่ 1/2563
รร.บ้านแก่งหินปูน
ศพว.สระประดู่
วันนี้ข้าพเจ้าได้นิเทศการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนกิจกรรมเสริมประสบการณ์ หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง สัตว์น่ารู้ ของชั้นอนุบาลปีที่ 3 มีนางกัลยาณี ชำนาญไพร เป็นครูประจำชั้น นักเรียนทุกคนตั้งใจเรียนดี ตั้งใจฟังและสนทนาโต้ตอบกับเพื่อนและครูได้ดี ครูมีสื่อทำให้นักสนใจในการเรียนมากขึ้น ขอขอบคุณในการให้ข้อมูลและอำนวยความสะดวก

นางสาวดวงกมล คำมะโฮง
ครูผู้ช่วย

รับทราบ

นางกัลยาณี ชำนาญไพร
ครู
17 กันยายน 2563


รับทราบ

นางสาวดวงกมล คำมะโฮง
ครูผู้ช่วย
17 กันยายน 2563
17 กันยายน 2563
ภาคเรียนที่ 1/2563
รร.บ้านแก่งหินปูน
ศพว.สระประดู่
วันที่ 14 กันยายน 2563 ข้าพเจ้าได้นิเทศการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีนางสาวสาหร่าย ศิริลา เป็นครูประจำวิชา นักเรียนได้เรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ความคล้าย ซึ่งนักเรียนให้ความสนใจอยู่ในระดับที่ดี เมื่อนักเรียนไม่เข้าใจในเนื้อหาที่เรียน นักเรียนจะสอบถามครูผู้สอนเพื่อให้เกิดความเข้าใจมากยิ่งขึ้น ขอขอบคุณในการให้ข้อมูลอำนวยความสะดวก

นางสาวนิภาพร เพชรอำไพ
ครูผู้ช่วย

รับทราบ

นางสาวสาหร่าย ศิริลา
ครู
17 กันยายน 2563


รับทราบ

นางสาวนิภาพร เพชรอำไพ
ครูผู้ช่วย
17 กันยายน 2563
17 กันยายน 2563
ภาคเรียนที่ 1/2563
รร.บ้านแก่งหินปูน
ศพว.สระประดู่
วันที่ 16 กันยายน 2563 ข้าพเจ้านางสาวนิภาพร เพชรอำไพ ได้นิเทศการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ของชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีนายเป็นหนึ่ง ชื่นงาม เป็นครูประจำวิชา โดยนักเรียนได้เรียนวิชาดนตรี เรื่อง องค์ประกอบของดนตรี มีการจัดการเรียนการสอนโดยครูเป็นหนึ่งเป่าขลุ่ยให้นักเรียนฟัง ทำให้นักเรียนเกิดความเพลิดเพลินและมีความสนใจในการเรียนมากขึ้น ขอขอบคุณในการให้ข้อมูลอำนวยความสะดวก

นางสาวนิภาพร เพชรอำไพ
ครูผู้ช่วย

รับทราบครับ

นายเป็นหนึ่ง ชื่นงาม
ครูผู้ช่วย
17 กันยายน 2563


รับทราบค่ะ

นางสาวนิภาพร เพชรอำไพ
ครูผู้ช่วย
17 กันยายน 2563
17 กันยายน 2563
ภาคเรียนที่ 1/2563
รร.บ้านแก่งหินปูน
ศพว.สระประดู่
วันที่ 16 กันยายน 2563 ข้าพเจ้านายเป็นหนึ่ง ชื่นงาม ได้นิเทศการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มีนางสาวนิภาพร เพชรอำไพ เป็นครูประจำวิชา โดยนักเรียนได้เรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การคูณทศนิยม มีการจัดการเรียนการสอนโดยครูนิภาพรได้บรรยายและสาธิตวิธีการคูณทศนิยม พร้อมทั้งให้นักเรียนได้ยกมือแสดงความคิดเห็นถามตอบระหว่างครูและนักเรียน ทำให้นักเรียนเกิดความตื่นตัวตลอดการเรียนการสอนเป็นอย่างดี ขอขอบคุณในการให้ข้อมูลอำนวยความสะดวก

นายเป็นหนึ่ง ชื่นงาม
ครูผู้ช่วย

รับทราบค่ะ

นางสาวนิภาพร เพชรอำไพ
ครูผู้ช่วย
22 กันยายน 2563


รับทราบ

นายเป็นหนึ่ง ชื่นงาม
ครูผู้ช่วย
22 กันยายน 2563
17 กันยายน 2563
ภาคเรียนที่ 1/2563
รร.บ้านแก่งหินปูน
ศพว.สระประดู่
วันที่ 17 กันยายน 2563 ข้าพเจ้าได้เข้าชมการจัดการเรียนการสอนของนางสาวเนตรชนก ศิริยานนท์ ในรายวิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เรื่อง พันธุ์ศาสตร์ โดยใช้สื่อเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการเรียนการสอน เช่นการใช้ โปรแกรมpower point ใช้การบรรยายเนื้อหา และศึกษาเพิ่มเติมจากวิดีทัศน์ และได้สร้างแบบจำลองDNA จากกระดาษ หลอด หรือวัสดุที่เตรียมมา ศึกษาวิธีการทำจากyou tube ด้วยตนเอง ทำให้นักเรียนเข้าใจและจดจำเนื้อหาบทเรียนได้ดีขึ้น

นางสาววนิดา บุญนาค
ครูผู้ช่วย

รับทราบค่ะ

นางสาวเนตรชนก ศิริยานนท์
ครูผู้ช่วย
17 กันยายน 2563


ทราบ

นางสาววนิดา บุญนาค
ครูผู้ช่วย
22 กันยายน 2563
17 กันยายน 2563
ภาคเรียนที่ 1/2563
รร.บ้านโคกรังน้อย
ศพว.ศรีเทพหนองย่างทอย
วันนี้ได้นิเทศการสอนภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ของนางสาวบังอร เลิกนอก ตำแหน่ง ครู ซึ่งทำการสอนนักเรียนในเรื่อง Prepositions โดย ครูได้ให้นักเรียนได้ศึกษาความรู้ก่อน และนักเรียนลงมือทำแบบฝึกหัด และนำผลงานมาประดิษฐ์เป็นมะเฟือง ซึ่งจากการสังเกตการสอน นักเรียนให้ความสนใจ และตั้งใจในการผลิตชิ้นงานของตนเองมาก นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการเรียนการสอน

นางสาวธมนวรรณ ตะกรุดเพ็ง
ครู

ขอขอบคุณคุณครูธมนวรรณ ตะกรุดเพ็งที่เข้านิเทศการจัดการเรียนรู้ครั้งนี้ ข้าพเจ้าได้ฝึกให้นักเรียนรู้จักเก็บชิ้นงานโดยพับเป็นชิ้นงานเป็นรูปชิ้นงานมะเฟือง ทำให้นักเรียนมีความสนใจในการทำงานมากยิ่งขึ้น และจะนำไปพัฒนากับชิ้นงานอื่นๆ เพิ่มเติม

นางสาวบังอร เลิกนอก
ครู
17 กันยายน 2563


17 กันยายน 2563
ภาคเรียนที่ 1/2563
รร.บ้านโคกรังน้อย
ศพว.ศรีเทพหนองย่างทอย
วันที่ 13 สิงหาคม 2563 ข้าพเจ้า นางสาวบังอร เลิกนอก ได้เข้านิเทศการจัดการเรียนรู้ของ นางสาวธมนวรรณ ตะกรุดเพ็ง ตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษ วิชาภาษาไทย เรื่อง การอ่านคำในภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ทุกชั่วโมงภาษาไทย จะมีการเขียนตามคำบอก คำยากง่าย คำที่เขียนผิดบ่อย จากนั้นให้นักเรียนฝึกอ่านออกเสียงคำนั้นๆ โดยให้นักเรียนมาฝึกอ่านออกเสียงนำเพื่อน ทำให้นักเรียนกล้าพูด และกล้าอ่านออกเสียงมากขึ้น จากการนิเทศทำให้ข้าพเจ้าได้แนวคิดนี้ไปปรับใช้กับวิชาภาษาอังกฤษ โดยให้นักเรียนเขียนตามคำบอกวันละ 5-10 คำ พร้อมกับฝึกอ่านเช่นกัน ข้าพเจ้าชื่นชมเทคนิคการสอนต่างๆ จะนำไปพัฒนาการสอนของข้าพเจ้าเช่นกัน ขอบคุณค่ะ

นางสาวบังอร เลิกนอก
ครู

ขอขอบคุณ นางสาวบังอร เลิกนอก ตำแหน่ง ครู โรงเรียนบ้านโคกรังน้อย ที่ได้มานิเทศการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ซึ่งข้าพเจ้ากำลังให้นักเรียนฝึกอ่านคำศัพท์ที่ยาก ที่ได้เขียนตามคำบอกไปแล้วและเก็บคะแนนทุกชั่วโมง และเฉลยบนกระดานดำ และฝึกให้นักเรียนได้อ่านนำ และอ่านตาม ได้ซึ่งนักเรียนชอบและสนุกสนานในการเขียน เพราะได้แสดงทักษะในหลายๆ ทักษะ ทั้งการอ่าน การเขียน การพูด การฟัง และการแสดงออก ขอขอบคุณครูบังอรที่ได้มานิเทศการเรียนการสอนในครั้งนี้

นางสาวธมนวรรณ ตะกรุดเพ็ง
ครู
18 กันยายน 2563


17 กันยายน 2563
ภาคเรียนที่ 1/2563
รร.บ้านลำนารวย
ศพว.พุเตยพุขาม
ห้องเรียนเป็นระเบียบเรียบร้อย บรรยากาศดี เพิ่มเติม ควรจัดป้ายนิเทศวันสำคัญให้เป็นปัจจุบัน มีการจัดทำระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เอกสารครบสมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน

นางสุวรรณ์ ทำคาม
ผู้อำนวยการโรงเรียน
17 กันยายน 2563
ภาคเรียนที่ 1/2563
รร.บ้านลำนารวย
ศพว.พุเตยพุขาม
จัดห้องเรียนได้สะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย บรรยากาศดี ควรปรับตารางเรียนและป้ายนิเทศวันสำคัญให้เป็นปัจจุบัน มีการจัดทำระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เอกสารครบสมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน

นางสุวรรณ์ ทำคาม
ผู้อำนวยการโรงเรียน
17 กันยายน 2563
ภาคเรียนที่ 1/2563
รร.บ้านลำนารวย
ศพว.พุเตยพุขาม
ห้องเรียนสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย จัดทำข้อมูลเอกสารธุรการในชั้นเรียนเป็นปัจจุบันดีมาก มีการจัดทำระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เอกสารครบสมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน

นางสุวรรณ์ ทำคาม
ผู้อำนวยการโรงเรียน
17 กันยายน 2563
ภาคเรียนที่ 1/2563
รร.บ้านลำนารวย
ศพว.พุเตยพุขาม
ห้องเรียนสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย จัดทำข้อมูลเอกสารธุรการในชั้นเรียนเป็นปัจจุบันดี บรรยากาศดี มีการจัดทำระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เอกสารครบสมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน

นางสุวรรณ์ ทำคาม
ผู้อำนวยการโรงเรียน
16 กันยายน 2563
ภาคเรียนที่ 1/2563
รร.บ้านเนินมะค่า
ศพว.บ้านโภชน์บัววัฒนา
วันนี้ข้าพเจ้า นายคัมฏีศ์ ศรีธนัชโกสิณ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเนินมะค่า ได้มานิเทศการจัดการเรียนการสอน การจัดชั้นเรียนและสภาพแวดล้อมต่างๆของชั้นอนุบาล 1-3 พบว่าครูได้ทำการสอนเขียนและระบายภาพตัวอักษร นักเรียนให้ความสนใจเรียนดี มีมารยาททักทายผู้นิเทศดี ข้อเสนอแนะ ควรจัดการเรียนการสอนส่งเสริมพัฒนาการทั้ง 4 ด้านให้กับเด็ก ได้แก่ ด้านร่างกาย ด้านอารมณ์-จิตใจ ด้านสังคมและด้านสติปัญญา มีการบูรณาการการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่เหมาะสมกับวัยและความสนใจของเด็ก โดยมีหลักการและแนวทางการจัดประสบการณ์ ดังนี้ - จัดประสบการณ์เล่นและเรียนรู้อย่างหลากหลาย - เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและสนองความต้องการ ความสนใจ ความแตกต่างระหว่างบุคคลและตามสภาพแวดล้อมของสังคมที่เด็กอยู่อาศัย - จัดให้เด็กได้รับการพัฒนา โดยให้ความสำคัญกับกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาการของเด็ก - จัดการประเมินพัฒนาการให้เป็นกระบวนการอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการจัดประสบการณ์ พร้อมทั้งนำผลการประเมินมาพัฒนาเด็กอย่างต่อเนื่อง พ่อแม่ ผู้ปกครอง ชุมชน และผู้ที่เกี่ยวข้องควรมีส่วนร่วมในการพัฒนาเด็ก ตามแนวทางการจัดประสบการณ์ (ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 2560) จัดกิจกรรมในรูปแบบ 6 กิจกรรมการเรียนรู้ในรูปแบบการบูรณการ พัฒนาพัฒนาการเด็กแบบองค์รวมอย่างต่อเนื่อง คำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล รูปแบบของการจัดกิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมการเคลื่อนไหวและจังหวะ กิจกรรมสร้างสรรค์ และกิจกรรมเล่นเสรีหรือเล่นมุม กิจกรรมการเสริมประสบการณ์หรือกิจกรรมในวงกลม กิจกรรมการเล่นกลางแจ้ง เกมการศึกษา ในการจัดประสบการณ์ ได้มีการนำเทคนิคและนวัตกรรมมาปรับใช้แบบผสมผสานผ่าน 6 กิจกรรมหลัก โดยดังนี้ 1. การจัดการเรียนรู้สมองเป็นฐาน (BBL: Brain-Based Learning) เป็นการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับที่สอดคล้องกับพัฒนาการของสมองแต่ละช่วงวัย โดยพัฒนาสมองทั้งสองซีกให้สมดุลทั้งด้านซ้าย และด้านขวา 2. การสอนแบบภาษาธรรมชาติ (Whole Language) เช่นกิจกรรมการส่งเสริมการอ่าน การเปิดมุมเขียนอิสระ การเล่าเรื่อง (Shoe and tell) การเล่าข่าว การอธิบายเกี่ยวกับผลงาน 3. การสอนแบบโครงการ (Project Approach) เป็นการจัดการเรียนรู้โดยการสืบค้นหาข้อมูลอย่างลุ่มลึกตามหัวเรื่องที่เด็กโดยจะจัดการเรียนรู้ปีการศึกษาละ 1 ครั้ง โดยจะค้นหาคำตอบจากคำถามที่เกี่ยวกับ หัวเรื่องไม่ว่าคำถามนั้นจะมาจากเด็ก จากครู หรือจากเด็กและครูร่วมกันก็ตาม จุดประสงค์ของโครงการ คือ การเรียนรู้เกี่ยวกับหัวเรื่องมากกว่าการเสาะแสวงหาคำตอบที่ถูกต้องเพื่อตอบคำถามที่ครูเป็นผู้ถาม 4. หลักสูตรแบบเปิดกว้างของมูลนิธิไฮสโคปนำแนวความคิดมาใช้ ได้แก่ การให้เด็กมีส่วนเสนอความคิดตามความสนใจในเรื่องของสาระที่ควรรู้ จัดกิจกรรมที่มีลักษณะเน้นกระบวนการ วางแผน ปฏิบัติ ทบทวน (Plan Do Review) การใช้คำถามปลายเปิด (Open End Question) การเรียนรู้เชิงปฏิบัติการ (Active Learning) ที่ประกอบด้วยสื่อหลากหลาย การได้ลงมือสัมผัสกระทำวัตถุ การเรียนภาษาที่มาจากเด็กและการสนับสนุนของผู้ใหญ่ โดยเด็กได้เรียนรู้จากห้องเรียนพิเศษ ห้องบล็อกต่อเติมฝันสร้างสรรค์จินตนาการ 5. STEM Education มุ่งเน้นการส่งเสริมพัฒนาการทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา และการเรียนรู้ โดยมีการปูพื้นฐานที่สำคัญในการเรียนรู้ในศาสตร์ต่าง ๆ มีการบูรณาการศาสตร์ทั้งวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ ศิลปะ และคณิตศาสตร์ ทั้งในด้าน ธรรมชาติของศาสตร์ แนวคิด เนื้อหาทักษะกระบวนการ และเจตคติ โดยเรียนรู้ผ่านการบูรณาการ ท้าทายผู้เรียน กระตุ้นโดยใช้การเรียนการสอนแบบ Active Learning และเชื่อมโยงกับชีวิตจริง และสุดท้าย ให้จัด 5 ส สภาพแวดล้อมภายนอกและภายในให้สะอาดและเป็นระเบียบ ขอขอบคุณและเป็นกำลังใจหากมีสิ่งใดที่ต้องการช่วยเหลือให้แจ้งมา

นายคัมฎีศ์ ศรีธนัชโกสิณ
ผู้อำนวยการโรงเรียน