รายงานการนิเทศภายในของโรงเรียน

วันที่ โรงเรียน บันทึกการผู้นิเทศ บันทึกของผู้รับการนิเทศ รับทราบ/ข้อแนะนำ
22 ธันวาคม 2563
ภาคเรียนที่ 2/2562
รร.บ้านหนองจอกวังกำแพง
ศพว.โคกสะอาดสะกรวดประดู่งาม
ข้าพเจ้านายจักรกฤษ งามเลิศ ได้เข้านิเทศการจัดการเรียนการสอนของคุณครู สุพัฒตรา ปลื้มชัย กำลังสอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เรื่อง Pronoun มีการจัดกิจกรรมที่กระตุ้นการเรียนรู้ มีสื่อ เกม ช่วยทำให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ให้เข้าใจได้มากขึ้น บรรยากาศในชั้นเรียน มีสื่อที่เอื้อต่อการเรียนรู้ มาก แต่ความอัพเดตเพิ่มเติม และปฏิบัติแบบนี้ต่อไป

นายจักรกฤษ งามเลิศ
ผู้อำนวยการโรงเรียน

ขอขอบคุณคำแนะนำจากท่านผู้อำนวยการมากๆคะ

นางสาวสุพัฒตรา ปลื้มชัย
ครู
19 มกราคม 2563


ขอบคุณคุณครูมากครับ ที่ช่วยกันพัฒนาผู้เรียน ให้มีความรู้ รับทราบครับ

นายจักรกฤษ งามเลิศ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
3 กุมภาพันธ์ 2563
20 ธันวาคม 2563
ภาคเรียนที่ 2/2562
รร.บ้านหนองจอกวังกำแพง
ศพว.โคกสะอาดสะกรวดประดู่งาม
วันนี้ข้าพเจ้า นายจักรกฤษ งามเลิศ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองจอกวังกำแพง ได้เข้านิเทศ ห้องป. 3 คุณครุกำลังสอนวิชาภาษาไทย นักเรียนกำลังทำ mind mapping และกำลังเขียนเรื่องราวทำตามความคิดสร้างสรรค์ นักเรียนตั้งใจทำงาน กิจกรรมดีมาก สนใจเรียนมุ่งมั่นในการทำงานดี ห้องเรียนสะอาดเรียบร้อยดี มีมุมตามกลุ่มสาระ บรรยากาศภายในห้องเรียนน่าเรียนและอบอุ่นดี ขอชื่นชมนักเรียนที่มีความตั้งใจดีมาก ขอบคุณคุณครูประจำชั้น ป.3 ที่ให้ความร่วมมือด้วยดี และทำให้ปฏิบัติเช่นนี้ต่อไป

นายจักรกฤษ งามเลิศ
ผู้อำนวยการโรงเรียน

จะนำข้อที่บงพร่องไปแก้ไขต่อไป คะ ขอขอบคุณท่านผู้อำนวยการเป็นอย่างสูง ขอบคุณคะ

นางสมทรง พันละบาล
ครู
19 มกราคม 2563


ขอบคุณมากคะ รับทราบ

นายจักรกฤษ งามเลิศ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
19 มกราคม 2563
4 ธันวาคม 2563
ภาคเรียนที่ 2/2562
รร.บ้านสระหมื่นเชียง
ศพว.วังโบสถ์บ่อไทย
ตามที่ข้าพเจ้านายสุเมธ พรมเทศได้มาตรวจเยี่ยมชั้นเรียนประถมศึกษาปีที่3ชั่วโมงที่ 2เรื่องFood and Drinks นักเรียนตั้งใจเรียนนักเรียนมีความรู้คำศัพท์เกี่ยวกับการทำsandwichและนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้โดยการปฎิบัติจริง

นายสุเมธ พรมเทศ
ผู้อำนวยการโรงเรียน

จากที่ได้รับการนิเทศประจำชั้นเรียนในรายวิชาภาษาอังกฤษเรื่องFood and Drinksในชั้นเรียนประถมศึกษาปีที่3 มีจำนวนนักเรียนทั้งหมด11คนมีนักเรียนเข้าใจในเนื้อหาทั้งหมด10คนและหนึ่งคนต้องสอนแบบให้แบบฝึกมีภาพประกอบขั้นตอนการทำsandwichจากสิ่งที่ผู้อำนวกได้นิเทศประจำชั้นเรียนได้ให้คำแนะนำในการเรียนการสอนข้าพเจ้าได้ทำใบงานใบความรู้เพื่อให้กันเรียนมีส่วนร่วมและเข้าบทเรียนมากขึ้น

นางสาวนริสา แสงเงิน
ครูอัตราจ้าง
7 มกราคม 2563


27 พฤศจิกายน 2563
ภาคเรียนที่ 2/2562
รร.บ้านนาเฉลียง(เฉลียงทองราษฎร์บำรุง)
ศพว.นาเฉลียงห้วยโป่งยามงาม
วันนี้ได้มานิเทศการจัดการเรียนการสอนของนางกฤษณา คงธนะ ครูผู้สอนประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 พบว่า ครู มีแผนการจัดการเรียนรู้ มีกิจกรรมที่เน้นผู้เรียน สื่อหลากหลาย มีการฝึกอ่าน เขียน คัดลายมือ นักเรียนท่องอาขยาน สูตรคูณ ครูใช้ ICT ในการสอน ห้องเรียนสะอาด สวยงาม มีครบทุกมุมประสบการณ์ นักเรียนกล้าแสดงออก มีป้ายชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ที่มีครบสวยงามดี ควรจัดกิจกรรมกลุ่ม และแสดงผลงานนักเรียนตามป้ายนิเทศให้เป็นปัจุบัน ควรเก็บเอกสารมุมหลังชั้นเรียนให้เป็นระเบียบ

นางวันเพ็ญ โพธิ์เหลือง
ผู้อำนวยการโรงเรียน

จากการที่ข้าพเจ้านางกฤษณา คงธนะ ได้รับการนิเทศจาก ผอ.วันเพ็ญ โพธิ์เหลือง ได้รับการเสนอแนะในสิ่งที่ดีและในส่วนที่ควรปรับปรุง จะนำผลการนิเทศไปปรับปรุงแก้ไขพัฒนางานต่อไป ขอขอบพระคุณท่านผู้อำนวยการค่ะ

นางกฤษณา คงธนะ
ครู
13 มีนาคม 2563


ทราบ

นางวันเพ็ญ โพธิ์เหลือง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
10 เมษายน 2563
25 พฤศจิกายน 2563
ภาคเรียนที่ 2/2562
รร.บ้านนาสวรรค์
ศพว.คลองกระจัง
ข้าพเจ้าผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาสวรรค์ ได้นิเทศการจัดการเรียนการสอน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โดยมี นางสาวบุษบง บางสำรวจ (ครูประจำช้ัน ป2-3)และนางสาว สกาวเดือน ชูศรี (ครูพี่เลี้ยง ป2) ในรายวิชาภาษาไทย โดยได้ยึด ตามคู่มือนิเทศติดตามมาตรการและแนวทางการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา (4Q) องค์ประกอบที่ 1 มีสื่อและมุมความรู้ ที่น่าสนใจ จัดเป็นระเบียบและน่าเรียนรู้ องค์ประกอบที่ 2 การจัดการเรียนการสอน Active Learning การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ให้นักเรียนมีส่วนร่วม องค์ประกอบที่ 2.2 ลายมือสวยให้มีติดตามนักเรียนรายบุคคลเขียนถูกต้องตามอักขรวิธี และเป็นระเบียบ

นางสาวบุษบง บางสำรวจ
ครู
ขอขอบคุณคำแนะนำจากท่านผู้อำนวยการ

นางสาวบุษบง บางสำรวจ
ครู
29 มกราคม 2563

ทราบ

นางสาวบุษบง บางสำรวจ
ครู
29 มกราคม 2563
19 พฤศจิกายน 2563
ภาคเรียนที่ 2/2562
รร.บ้านหนองสรวง
ศพว.คลองกระจัง
โรงเรียนบ้านหนองสรวง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ได้กำหนดให้มี การนิเทศห้องเรียนคุณภาพ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 เพื่อการเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 2 และเพื่อให้การดำเนินงานของโรงเรียนสอดคล้องกับนโยบาย กลยุทธ์ จุดเน้น ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และเป็นการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนนั้น ผลการนิเทศห้องศิลปะ ผลการประเมินตามตัวชี้วัด อยู่ในระดับ 5 คะแนน ห้องเรียนยังขาดอีกหลายตัวชี้วัด เช่น สัญลักษณ์สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์, มุมประสบการณ์เสริมความรู้, ป้ายแสดงสถิติของนักเรียน, มุมแสดงผลงานนักเรียน เป็นต้น

นางเกศกาญจน์ ยืนสุข
ครู

ทราบ

นายธนวัฒน์ โนราช
ครู
8 มกราคม 2563


ทราบ

นางเกศกาญจน์ ยืนสุข
ครู
20 กุมภาพันธ์ 2563
19 พฤศจิกายน 2563
ภาคเรียนที่ 2/2562
รร.บ้านหนองสรวง
ศพว.คลองกระจัง
โรงเรียนบ้านหนองสรวง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ได้กำหนดให้มีการนิเทศห้องเรียนคุณภาพ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 เพื่อการเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 2 และเพื่อให้การดำเนินงานของโรงเรียนสอดคล้องกับนโยบาย กลยุทธ์ จุดเน้น ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และเป็นการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน นั้น ผลการนิเทศห้องภาษาไทย ผลการประเมินตามตัวชี้วัด อยู่ในระดับ 6 คะแนน ห้องเรียนยังขาดหลายตัวชี้วัด เช่น ป้ายสมาชิกเพื่อนร่วมชั้นเรียน , คำขวัญของจังหวัด,ป้ายแสดงภาษาไทย/อังกฤษวันละคำ คติพจน์ ปรัชญา, ประตูหน้าต่างไม่แข็งแรง คงทน เป็นต้น

นางเกศกาญจน์ ยืนสุข
ครู

ทราบ

นายมานะ จันทร์รักษา
ครู
8 มกราคม 2563


ทราบ

นางเกศกาญจน์ ยืนสุข
ครู
20 กุมภาพันธ์ 2563
19 พฤศจิกายน 2563
ภาคเรียนที่ 2/2562
รร.บ้านหนองสรวง
ศพว.คลองกระจัง
โรงเรียนบ้านหนองสรวง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ได้กำหนดให้มีการนิเทศห้องเรียนคุณภาพ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 เพื่อการเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 2 และเพื่อให้การดำเนินงานของโรงเรียนสอดคล้องกับนโยบาย กลยุทธ์ จุดเน้น ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และเป็นการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน นั้น ผลการนิเทศห้องชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ผลการประเมินตามตัวชี้วัด อยู่ในระดับ 8 คะแนน ห้องเรียนไม่มีป้ายชื่อครูประจำชั้น, ป้ายแสดงภาษาไทย/ภาษาอังกฤษวันละคำ , มุมสวยหล่อ, บันทึการนิเทศ/บันทึกการตรวจเยี่ยมชั้นเรียน ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ จากผู้รับผิดชอบ ตู้เก็บอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ชำรุด

นางเกศกาญจน์ ยืนสุข
ครู

รับทราบ/ปฎิบัติตามคำแนะนำ

นายจุลดิศ ปั้นโฉม
ครูผู้ช่วย
8 มกราคม 2563


ทราบ

นางเกศกาญจน์ ยืนสุข
ครู
20 กุมภาพันธ์ 2563
19 พฤศจิกายน 2563
ภาคเรียนที่ 2/2562
รร.บ้านหนองสรวง
ศพว.คลองกระจัง
โรงเรียนบ้านหนองสรวง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ได้กำหนดให้มีการนิเทศห้องเรียนคุณภาพ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 เพื่อการเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 2 และเพื่อให้การดำเนินงานของโรงเรียนสอดคล้องกับนโยบาย กลยุทธ์ จุดเน้น ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และเป็นการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน นั้น ผลการนิเทศห้องชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ผลการประเมินตามตัวชี้วัด อยู่ในระดับ 5 คะแนน ห้องเรียนยังขาดอีกหลายตัวชี้วัด เช่น มุมแสดงผลงานนักเรียน, ตารางเรียน ตารางสอน, มุมเสริมประสบการณ์ เป็นต้น

นางเกศกาญจน์ ยืนสุข
ครู

รับทราบ

นางพัชรมน งามเลิศ
ครู
27 มีนาคม 2563


ทราบ

นางเกศกาญจน์ ยืนสุข
ครู
27 มีนาคม 2563
19 พฤศจิกายน 2563
ภาคเรียนที่ 2/2562
รร.บ้านหนองสรวง
ศพว.คลองกระจัง
โรงเรียนบ้านหนองสรวง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ได้กำหนดให้มีการนิเทศห้องเรียนคุณภาพ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 เพื่อการเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 2 และเพื่อให้การดำเนินงานของโรงเรียนสอดคล้องกับนโยบาย กลยุทธ์ จุดเน้น ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และเป็นการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน นั้น ผลการนิเทศห้องชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ผลการประเมินตามตัวชี้วัด อยู่ในระดับ 6 คะแนน ห้องเรียนยังไม่มีหลายตัวชี้วัด เช่น ป้ายแสดงสถิตินักเรียน, มุมจัดเก็บวัสดุ อุปกรณ์ทำความสะอาดห้องไม่เรียบร้อย,โต๊ะ เก้าอี้ มีรอยขีดเขียน , ไม่มีตารางเวรทำความสะอาด ,ป้ายแสดงภาษาไทย/อังกฤษ วันละคำ เป็นต้น

นางสาวลัดดาวรรณ อัศวภูมิ
ครู

รับทราบ

นางเกศกาญจน์ ยืนสุข
ครู
27 มีนาคม 2563


ทราบ

นางสาวลัดดาวรรณ อัศวภูมิ
ครู
27 มีนาคม 2563
19 พฤศจิกายน 2563
ภาคเรียนที่ 2/2562
รร.บ้านหนองสรวง
ศพว.คลองกระจัง
โรงเรียนบ้านหนองสรวง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ได้กำหนดให้มี การนิเทศห้องเรียนคุณภาพ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 เพื่อการเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 2 และเพื่อให้การดำเนินงานของโรงเรียนสอดคล้องกับนโยบาย กลยุทธ์ จุดเน้น ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และเป็นการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน นั้น ผลการนิเทศห้องชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ผลการประเมินตามตัวชี้วัด อยู่ในระดับ 6 คะแนน ห้องเรียนยังขาดหลายตัวชี้วัด เช่น ป้ายชื่อครูประจำชั้น, มุมแสดงผลงานนักเรียน, ป้ายภาษาไทย/อังกฤษวันละคำ, ชั้นวางรองเท้า, คติพจน์ ปรัชญา เป็นต้น

นางสาวลัดดาวรรณ อัศวภูมิ
ครู

ข้าพเจ้านางเพทาย สาคร ได้รับการนิเทศเรียบร้อยแล้ว และได้รับคำแนะนำที่ดีจากกรรมการนิเทศ ซึ่งผลนิเทศยังขาดหลายตัวชี้วัด เนื่องจากพึ่งมารับหน้าที่เป็นครูประจำชั้น และสัญญาว่า ครั้งต่อไปจะพัฒนาให้ครบทุกตัวชี้วัด

นางเพทาย สาคร
พนักงานราชการ
8 มกราคม 2563


ทราบ

นางสาวลัดดาวรรณ อัศวภูมิ
ครู
20 กุมภาพันธ์ 2563
19 พฤศจิกายน 2563
ภาคเรียนที่ 2/2562
รร.บ้านหนองสรวง
ศพว.คลองกระจัง
โรงเรียนบ้านหนองสรวง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ได้กำหนดให้มี การนิเทศห้องเรียนคุณภาพ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 เพื่อการเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 2 และเพื่อให้การดำเนินงานของโรงเรียนสอดคล้องกับนโยบาย กลยุทธ์ จุดเน้น ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และเป็นการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน นั้น ผลการนิเทศห้องชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ผลการประเมินตามตัวชี้วัด อยู่ในระดับ 5 คะแนน 7 ห้องเรียนไม่มีมุมแสดงผลงานนักเรียน, มุมแก้วน้ำ/แปรงสีฟัน, โต๊ะมีรอยขีด เขียน, ป้ายแสดงภาษาไทย/ภาษาอังกฤษวันละคำ, ชั้นวางรองเท้า, มุมสวยหล่อ

นางสาวลัดดาวรรณ อัศวภูมิ
ครู

รับทราบและปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้นิเทศแล้ว

นางสาวเมศิณีย์ พันธ์เถื่อน
ครู
8 มกราคม 2563


ทราบ

นางสาวลัดดาวรรณ อัศวภูมิ
ครู
20 กุมภาพันธ์ 2563
19 พฤศจิกายน 2563
ภาคเรียนที่ 2/2562
รร.บ้านหนองสรวง
ศพว.คลองกระจัง
โรงเรียนบ้านหนองสรวง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ได้กำหนดให้มี การนิเทศห้องเรียนคุณภาพ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 เพื่อการเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 2 และเพื่อให้การดำเนินงานของโรงเรียนสอดคล้องกับนโยบาย กลยุทธ์ จุดเน้น ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และเป็นการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน นั้น ผลการนิเทศห้องอนุบาล 3 ผลการประเมินตามตัวชี้วัด อยู่ในระดับ 9 คะแนน ห้องเรียนไม่มีคติพจน์ ปรัชญา, บันทึกการตรวจเยี่ยม/บันทึกการนิเทศชั้นเรียน ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ จากผู้รับผิดชอบ 1. ห้องมีแสงสว่างไม่เพียงพอ 2. พัดไม่เพียงพอ และบางตัวก็ชำรุดไม่สามารถใช้งานได้ 3. เนื่องจากด้านหลังอาคารโล่ง ไม่มีต้นไม้ ไม่มีที่กันแดด ทำให้ตอนบ่ายภายในห้องค่อนร้อนมาก

นางสาวลัดดาวรรณ อัศวภูมิ
ครู

รีบทราบ

นางสาวลัดดาวรรณ จันทร์หุ่น
ครู
8 มกราคม 2563


รับทราบ

นางสาวลัดดาวรรณ อัศวภูมิ
ครู
20 กุมภาพันธ์ 2563
19 พฤศจิกายน 2563
ภาคเรียนที่ 2/2562
รร.บ้านหนองสรวง
ศพว.คลองกระจัง
โรงเรียนบ้านหนองสรวง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ได้กำหนดให้มีการนิเทศห้องเรียนคุณภาพ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 เพื่อการเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 2 และเพื่อให้การดำเนินงานของโรงเรียนสอดคล้องกับนโยบาย กลยุทธ์ จุดเน้น ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และเป็นการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน นั้น ผลการนิเทศห้องเรียนคอมพิวเตอร์ ผลการประเมินตามตัวชี้วัด อยู่ในระดับ 5 คะแนน ห้องเรียนยังขาดหลายตัวชี้วัด เช่น มุมแสดงผลงานนักเรียน, คำขวัญของจังหวัด, ป้ายแสดงภาษาไทย/อังกฤษวันละคำ, คติพจน์ ปรัชญา เป็นต้น

นางสาวลัดดาวรรณ อัศวภูมิ
ครู

ข้าพเจ้า นางสาวจิราภรณ์ อุทธสิงห์ ครูผู้สอนประจำห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ รับทราบผลการนิเทศ และจะดำเนินการพัฒนาและปรับปรุงห้องเรียนให้ได้ตามมาตรฐานตัวชี้วัดของโรงเรียนต่อไป

นางสาวจิราภรณ์ อุทธสิงห์
ครู
8 มกราคม 2563


รับทราบ

นางสาวลัดดาวรรณ อัศวภูมิ
ครู
20 กุมภาพันธ์ 2563
19 พฤศจิกายน 2563
ภาคเรียนที่ 2/2562
รร.บ้านหนองสรวง
ศพว.คลองกระจัง
โรงเรียนบ้านหนองสรวง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ได้กำหนดให้มี การนิเทศห้องเรียนคุณภาพ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 เพื่อการเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 2 และเพื่อให้การดำเนินงานของโรงเรียนสอดคล้องกับนโยบาย กลยุทธ์ จุดเน้น ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และเป็นการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน นั้น ผลการนิเทศห้องชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ผลการประเมินตามตัวชี้วัด อยู่ในระดับ 7 คะแนน ห้องเรียนไม่มีป้ายสมาชิกนักเรียน, มุมสำหรับวางแก้วน้ำ/แปรงสีฟัน, จำนวนโต๊ะ เก้าอี้ไม่เพียงพอ, คำขวัญ ,ตารางเวรทำความสะอาด, ป้ายแสดงภาษาไทย/อังกฤษวันละคำ, ชั้นวางรองเท้า ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ จากผู้รับผิดชอบ เก้าอี้ไม่เพียงพอ

นางสาวจิราภรณ์ อุทธสิงห์
ครู

ข้าพเจ้านางสาวลัดดาวรรณ อัศวภูมิ ได้รับการนิเทศครั้งที่ 1 ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และได้รับคำแนะนำจากคณะกรรมการนิเทศในครั้งนี้อย่างเป็นกัลยาณมิตร

นางสาวลัดดาวรรณ อัศวภูมิ
ครู
8 มกราคม 2563


19 พฤศจิกายน 2563
ภาคเรียนที่ 2/2562
รร.บ้านหนองสรวง
ศพว.คลองกระจัง
โรงเรียนบ้านหนองสรวง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ได้กำหนดให้มีการนิเทศห้องเรียนคุณภาพ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 เพื่อการเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 2 และเพื่อให้การดำเนินงานของโรงเรียนสอดคล้องกับนโยบาย กลยุทธ์ จุดเน้น ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และเป็นการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน นั้น ผลการประเมินห้องชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ผลการประเมินตามตัวชี้วัด อยู่ในระดับ 8 คะแนน ห้องเรียนไม่มีชั้นวางรองเท้า, คติพจน์ ปรัชญา, มุมสวยหล่อ และโต๊ะเก้าอี้ มีร่องรอยการขีดเขียน

นางสาวจิราภรณ์ อุทธสิงห์
ครู

ทราบและดำเนินการตามคำแนะนำของคณะกรรมการเรียบร้อยแล้ว

นางสาวจีระวรรณ ทวีวงศ์
ครู
8 มกราคม 2563


รับทราบ

นางสาวจิราภรณ์ อุทธสิงห์
ครู
20 กุมภาพันธ์ 2563
19 พฤศจิกายน 2563
ภาคเรียนที่ 2/2562
รร.บ้านหนองสรวง
ศพว.คลองกระจัง
โรงเรียนบ้านหนองสรวง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ได้กำหนดให้มี การนิเทศห้องเรียนคุณภาพ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 เพื่อการเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 2 และเพื่อให้การดำเนินงานของโรงเรียนสอดคล้องกับนโยบาย กลยุทธ์ จุดเน้น ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และเป็นการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน นั้น ผลการนิเทศห้องชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ผลการประเมินตามตัวชี้วัด อยู่ในระดับ 6 คะแนน ห้องเรียนยังขาดหลายตัวชี้วัด เช่น ข้อตกลงร่วมกันกำหนดขึ้นในการปฏิบัติในห้องเรียน, มุมแสดงผลงานนักเรียน, ป้ายบุคคลสำคัญ, ป้ายแสดงภาษาไทย/อังกฤษวันละคำเป็นต้น

นางสาวจิราภรณ์ อุทธสิงห์
ครู

รับทราบ พร้อมเพิ่มเติมตามที่กรรมการนิเทศแนะนำ

นางสาวชาลิณี ตะกรุดแจ่ม
ครูอัตราจ้าง
8 มกราคม 2563


รับทราบ

นางสาวจิราภรณ์ อุทธสิงห์
ครู
20 กุมภาพันธ์ 2563
19 พฤศจิกายน 2563
ภาคเรียนที่ 2/2562
รร.บ้านหนองสรวง
ศพว.คลองกระจัง
โรงเรียนบ้านหนองสรวง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ได้กำหนดให้มี การนิเทศห้องเรียนคุณภาพ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 เพื่อการเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 2 และเพื่อให้การดำเนินงานของโรงเรียนสอดคล้องกับนโยบาย กลยุทธ์ จุดเน้น ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และเป็นการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน นั้น ผลการประเมินห้องอนุบาล 2 ผลการประเมินตามตัวชี้วัด อยู่ในระดับ 8 คะแนน ห้องเรียนไม่มีป้ายแสดงสถิตินักเรียน, ป้ายบุคคลสำคัญ, ป้ายบุคคลสำคัญ, ตารางเวรทำความสะอาด, กระดานเขียนภาษาไทย/อังกฤษ วันละคำ, คติพจน์, นาฬิกา

นางสาวจิราภรณ์ อุทธสิงห์
ครู

รับทราบ และได้ทำการปรับปรุงแล้ว

นางศุภรัตน์ จันทวงษ์
ครู
8 มกราคม 2563


รับทราบ

นางสาวจิราภรณ์ อุทธสิงห์
ครู
20 กุมภาพันธ์ 2563
18 พฤศจิกายน 2563
ภาคเรียนที่ 2/2562
รร.บ้านแก่งหินปูน
ศพว.สระประดู่
วันนี้ข้าพเจ้าได้นิเทศการจัดห้องเรียนการจัดกิจกรรม การเรียนการสอน ของชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 มีนางภัทราพร ประจำการ เป็นครูประจำชั้น นักเรียนกล้าแสดงออก และทดสอบการอ่านหนังสือนักเรียนอ่านได้ทุกคนมีนักเรียนที่อ่านได้แต่ช้า 2 คน ครูได้ให้เด็กฝึกอ่านสะกดคำซ้ำๆและให้นักเรียนมีส่วนร่วมการสร้างสื่อช่วยอ่าน ขอขอบคุณในการให้ข้อมูลอำนวยความสะดวก

นางปิยะวรรณ บัวสุวรรณ
ผู้อำนวยการโรงเรียน

รับทราบ

นางภัทราพร ประจำการ
ครู
17 มีนาคม 2563


ทราบ

นางปิยะวรรณ บัวสุวรรณ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
19 มีนาคม 2563
6 พฤศจิกายน 2563
ภาคเรียนที่ 2/2562
รร.บ้านจัดสรร
ศพว.นาสนุ่น
หลังจากที่ข้าพเจ้าได้เข้านิเทศห้องเรียนและดูการเรียนการสอนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1 พบว่า ห้องเรียนตกแต่งสวยงาม มีป้ายนิเทศ และสะอาดเรียบร้อยดี

นางนุตประวีณ์ ภัตรวัฒน์อังกูร
ผู้อำนวยการโรงเรียน

ผู้อำนวยการโรงเรียนได้เข้านิเทศห้องเรียนและดูการเรียนการสอนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1 เพื่อดูความเป็นระเบียบร้อยร้อยของห้องเรียน และดูพัฒนาการของนักเรียน

นางสาวมัญทิตา ชัยมีแรง
ครูอัตราจ้าง
13 มกราคม 2563


เรียบร้อยดีมาก

นางนุตประวีณ์ ภัตรวัฒน์อังกูร
ผู้อำนวยการโรงเรียน
13 มกราคม 2563
6 พฤศจิกายน 2563
ภาคเรียนที่ 2/2562
รร.บ้านจัดสรร
ศพว.นาสนุ่น
ข้าพเจ้าได้เข้านิเทศห้องเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 เพื่อดูความเรียบร้อยของห้องเรียน และดูนักเรียนในระหว่างเรียน พบว่า เรียบร้อยดี

นางนุตประวีณ์ ภัตรวัฒน์อังกูร
ผู้อำนวยการโรงเรียน

ผู้อำนวยการโรงเรียนได้เข้านิเทศห้องเรียน เพื่อดูความเป็นระเบียบเรียบร้อยของห้องเรียน เช่น ป้ายนิเทศ ให้ความรู้ต่างๆ มุมให้ความรู้ เป็นต้น

นางสาวชลิตา จิตแก้ว
ครูอัตราจ้าง
13 มกราคม 2563


ควรจัดป้ายนิเทศเพิม เพราะมีจำนวนน้อย

นางนุตประวีณ์ ภัตรวัฒน์อังกูร
ผู้อำนวยการโรงเรียน
13 มกราคม 2563
6 พฤศจิกายน 2563
ภาคเรียนที่ 2/2562
รร.บ้านจัดสรร
ศพว.นาสนุ่น
หลังจากที่ข้าพเจ้าไดเข้านิเทศห้องเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 พบว่า ห้องเรียนสะอาดเรียบร้อยดี นักเรียนอ่านออกเขียนได้

นางนุตประวีณ์ ภัตรวัฒน์อังกูร
ผู้อำนวยการโรงเรียน

หลังจากที่ได้รับการนิเทศจากผู้อำนวยการโรงเรียน พบว่า นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 สามารถอ่านออก เขียนได้ดี ส่วนเรื่องของห้องเรียนยังขาดป้ายนิเทศ เช่น ป้ายสมาชิกในห้องเรียน

นางวิไลพร จงใจมั่น
ครู
13 มกราคม 2563


ควรจัดป้ายนิเทศให้ครบ เช่น สมาชิกในห้องเรียน

นางนุตประวีณ์ ภัตรวัฒน์อังกูร
ผู้อำนวยการโรงเรียน
13 มกราคม 2563
6 พฤศจิกายน 2563
ภาคเรียนที่ 2/2562
รร.บ้านจัดสรร
ศพว.นาสนุ่น
ครูผู้สอนใช้สื่อในการสอนคือ แหล่งเรียนรู้จาก สื่อ DLTV มีการบรรยายประกอบกับการให้นักเรียนทำงานในชั่วโมงนี้ ครูสอนในรายวิชาภาษาไทย เรื่อง แผ่นภาพโครงเรื่อง

นางนุตประวีณ์ ภัตรวัฒน์อังกูร
ผู้อำนวยการโรงเรียน

ผู้อำนวยการโรงเรียนได้ดูเรื่อง ความเรียบร้อยของห้องเรียน และ การเรียนการสอนในห้องเรียน

นางสาวศรีวิไล ดงยางวัลย์
ครูพี่เลี้ยง
13 มกราคม 2563


ควรทำป้ายนิเทศเพิ่ม

นางนุตประวีณ์ ภัตรวัฒน์อังกูร
ผู้อำนวยการโรงเรียน
13 มกราคม 2563
6 พฤศจิกายน 2563
ภาคเรียนที่ 2/2562
รร.บ้านจัดสรร
ศพว.นาสนุ่น
ครูผู้สอนใช้สื่อในการสอนคือ แหล่งเรียนรู้จาก สื่อ DLTV มีการบรรยายประกอบกับการให้นักเรียนทำงานในชั่วโมงนี้ นักเรียนเรียนวิชาภาษาไทย ครูผู้สอนได้ให้นักเรียนจดบันทึกในระหว่างการเรียนด้วย เพื่อให้เกิดความเข้าใจมากยิ่งขึ้น

นางนุตประวีณ์ ภัตรวัฒน์อังกูร
ผู้อำนวยการโรงเรียน

หลังจากได้รับการนิเทศห้องเรียนพบว่า ห้องเรียนต้องเพิ่มป้ายนิเทศ และนักเรียนต้องช่วยกันทำความสะอาดห้องเรียน

นางมนัชยา คำมา
ครู
13 มกราคม 2563


ควรจักป้ายนิเทศเพิ่มจากเดิม

นางนุตประวีณ์ ภัตรวัฒน์อังกูร
ผู้อำนวยการโรงเรียน
13 มกราคม 2563
6 พฤศจิกายน 2563
ภาคเรียนที่ 2/2562
รร.บ้านจัดสรร
ศพว.นาสนุ่น
ครูผู้สอนให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดในรายวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การแก้โจทย์ปัญหา โดยให้นักเรียนร่วมกันทำโจทย์บนกระดาน และครูเฉลย

นางนุตประวีณ์ ภัตรวัฒน์อังกูร
ผู้อำนวยการโรงเรียน

หลังจากได้รับการนิเทศ พบว่า เรียบร้อยดี

นางสาวสุกันญา บมขุนทด
ครู
13 มกราคม 2563


ร้อยร้อยดี

นางนุตประวีณ์ ภัตรวัฒน์อังกูร
ผู้อำนวยการโรงเรียน
13 มกราคม 2563
6 พฤศจิกายน 2563
ภาคเรียนที่ 2/2562
รร.บ้านซับอีลุม
ศพว.ท่าโรงโคกปรง
ข้าพเจ้านายมาทวีย์ บัวทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซับอีลุม ได้นิเทศห้องเรียนและการเรียนการสอนของ นางสุภาพร พยัคประโคน ครูประจำชั้น ป.3 และ ป.4 ตามนโยบายของ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3

นายมาทวีย์ บัวทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียน

20 สิงหาคม 2563
ภาคเรียนที่ 2/2562
รร.บ้านหนองชุมแสง
ศพว.บึงสามพันหนองแจง
นิเทศฯ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและการใช้สื่อประกอบการสอน รายวิชาภาษาอังกฤษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ของนางนัยนา สามลทา

นายศักรภพ นิพนธ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน

10 กรกฎาคม 2563
ภาคเรียนที่ 1/2563
รร.บ้านเกาะแก้ว
ศพว.คลองกระจัง
วันนี้ข้าพเจ้านางวลัยลักษณ์ เพิ่มพูลพานิช ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเกาะแก้ว ได้มานิเทศการจัดการเรียนการสอนของนางสาวแสงอรุณ ตะเฆ่ทอง ครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เป็นการสอนเริ่องอวัยวะ(หัวใจ) นักเรียนมีความสนใจและตั้งใจเรียนเป็นอย่างดี และสามารถตอบคำถามของครูได้ ขอขอบคุณคุณครูแสงอรุณ ตะเฆ่ทอง เป็นอย่างยิ่ง ที่จัดบรรยากาศการเรียนการสอนได้น่าเรียนเหมาะสมกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

นางวลัยลักษณ์ เพิ่มพูลพานิช
ผู้อำนวยการโรงเรียน

8 กรกฎาคม 2563
ภาคเรียนที่ 1/2563
รร.บ้านใหม่วิไลวัลย์
ศพว.บ่อรัง
ข้าพเจ้า นางสาวรุ่งทิพย์ สกุลณี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านใหม่วิไลวัลย์ ได้ทำการนิเทศห้องเรียนคุณภาพ(ด้านกายภาพ) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ครูประจำชั้น คือ นายสุริยง ป้องศรี มีข้อเสนอแนะ ดังนี้ - ให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดแต่งห้องเรียนและป้ายนิเทศ

นางสาวรุ่งทิพย์ สกุลณี
ผู้อำนวยการโรงเรียน

8 กรกฎาคม 2563
ภาคเรียนที่ 1/2563
รร.บ้านใหม่วิไลวัลย์
ศพว.บ่อรัง
ข้าพเจ้า นางสาวรุ่งทิพย์ สกุลณี ผู้อำนวยการโรงงเรียนบ้านใหม่วิไลวัลย์ ได้ทำการนิเทศห้องเรียนคุณภาพ(ด้านกายภาพ) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ครูประจำชั้น คือ นายภัทรพล สามนทา โดยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ - เพิ่มเติมรายการที่ยังไม่ครบถ้วน - ให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดตกแต่งห้องเรียนและป้ายนิเทศ

นางสาวรุ่งทิพย์ สกุลณี
ผู้อำนวยการโรงเรียน

ขอขอบคุณ ผอ.รุ่งทิพย์ สกุลณี และคณะนิเทศชั้นเรียน ที่มาให้คำแนะนำพร้อมข้อเสนอแนะในการจัดการจัดการชั้นเรียน

นายภัทรพล สามนทา
ครู
9 กรกฎาคม 2563


8 กรกฎาคม 2563
ภาคเรียนที่ 1/2563
รร.บ้านใหม่วิไลวัลย์
ศพว.บ่อรัง
ข้าพเจ้า นางสาวรุ่งทิพย์ สกุลณี ผู้อำนวยการโรงงเรียนบ้านใหม่วิไลวัลย์ ได้ทำการนิเทศห้องเรียนคุณภาพ(ด้านกายภาพ) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ครูประจำชั้น คือ นางสาวเวฬุวัน เอี่ยมพงษ์ โดยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ - เพิ่มเติมรายการที่ยังไม่ครบถ้วน - สร้างวินัยให้นักเรียนในการรักษาความสะอาด/การทำความสะอาดห้องเรียน

นางสาวรุ่งทิพย์ สกุลณี
ผู้อำนวยการโรงเรียน

8 กรกฎาคม 2563
ภาคเรียนที่ 1/2563
รร.บ้านใหม่วิไลวัลย์
ศพว.บ่อรัง
ข้าพเจ้า นางสาวรุ่งทิพย์ สกุลณี ผู้อำนวยการโรงงเรียนบ้านใหม่วิไลวัลย์ ได้ทำการนิเทศห้องเรียนคุณภาพ(ด้านกายภาพ) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ครูประจำชั้น คือ นางปรีดาภรณ์ ขำยิ่งเกิด โดยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ - สร้างวินัยนักเรียนในการรักษาความสะอาด/การทำความสะอาดห้องเรียน

นางสาวรุ่งทิพย์ สกุลณี
ผู้อำนวยการโรงเรียน

8 กรกฎาคม 2563
ภาคเรียนที่ 1/2563
รร.บ้านใหม่วิไลวัลย์
ศพว.บ่อรัง
ข้าพเจ้า นางสาวรุ่งทิพย์ สกุลณี ผู้อำนวยการโรงงเรียนบ้านใหม่วิไลวัลย์ ได้ทำการนิเทศห้องเรียนคุณภาพ(ด้านกายภาพ) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ครูประจำชั้น คือ นางสาวธารทิพย์ คล้ายใจตรง โดยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ - สร้างวินัยนักเรียนในการรักษาความสะอาด/การทำความสะอาดห้องเรียน ปัญหา อุปสรรค - จำนวนนักเรียนมีมาก ทำให้ห้องเรียนดูคับแคบ

นางสาวรุ่งทิพย์ สกุลณี
ผู้อำนวยการโรงเรียน

8 กรกฎาคม 2563
ภาคเรียนที่ 1/2563
รร.บ้านใหม่วิไลวัลย์
ศพว.บ่อรัง
ข้าพเจ้า นางสาวรุ่งทิพย์ สกุลณี ผู้อำนวยการโรงงเรียนบ้านใหม่วิไลวัลย์ ได้ทำการนิเทศห้องเรียนคุณภาพ(ด้านกายภาพ) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ครูประจำชั้น คือ นางสาวสุภาดา คำประไพ โดยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ - สร้างวินัยนักเรียนในการรักษาความสะอาด/การทำความสะอาดห้องเรียน

นางสาวรุ่งทิพย์ สกุลณี
ผู้อำนวยการโรงเรียน

8 กรกฎาคม 2563
ภาคเรียนที่ 1/2563
รร.บ้านใหม่วิไลวัลย์
ศพว.บ่อรัง
ข้าพเจ้า นางสาวรุ่งทิพย์ สกุลณี ผู้อำนวยการโรงงเรียนบ้านใหม่วิไลวัลย์ ได้ทำการนิเทศห้องเรียนคุณภาพ(ด้านกายภาพ) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ชั้นอนุบาล 3 ครูประจำชั้น คือ นางสาวจุฑามาศ รองพล โดยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ - เพิ่มเสริมมุมประสบการณ์ - จัดของเล่น/ของใช้ให้เป็นหมวดหมู่

นางสาวรุ่งทิพย์ สกุลณี
ผู้อำนวยการโรงเรียน

8 กรกฎาคม 2563
ภาคเรียนที่ 1/2563
รร.บ้านใหม่วิไลวัลย์
ศพว.บ่อรัง
ข้าพเจ้า นางสาวรุ่งทิพย์ สกุลณี ผู้อำนวยการโรงงเรียนบ้านใหม่วิไลวัลย์ ได้ทำการนิเทศห้องเรียนคุณภาพ(ด้านกายภาพ) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ชั้นอนุบาล 2 ครูประจำชั้น คือ นางสาวศิราณี เนตรแก้ว โดยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ - เพิ่มเสริมมุมประสบการณ์ - จัดของเล่น/ของใช้ให้เป็นหมวดหมู่

นางสาวรุ่งทิพย์ สกุลณี
ผู้อำนวยการโรงเรียน

8 กรกฎาคม 2563
ภาคเรียนที่ 1/2563
รร.บ้านใหม่วิไลวัลย์
ศพว.บ่อรัง
ข้าพเจ้า นางสาวรุ่งทิพย์ สกุลณี ผู้อำนวยการโรงงเรียนบ้านใหม่วิไลวัลย์ ได้ทำการนิเทศห้องเรียนคุณภาพ(ด้านกายภาพ) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ครูประจำชั้น คือ นายนันทิวัฒน์ กรพัฒน์ถิรรุจ โดยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ - ให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดตกแต่งห้องเรียน และป้ายนิเทศ

นางสาวรุ่งทิพย์ สกุลณี
ผู้อำนวยการโรงเรียน

8 กรกฎาคม 2563
ภาคเรียนที่ 1/2563
รร.บ้านใหม่วิไลวัลย์
ศพว.บ่อรัง
ข้าพเจ้า นางสาวรุ่งทิพย์ สกุลณี ผู้อำนวยการโรงงเรียนบ้านใหม่วิไลวัลย์ ได้ทำการนิเทศห้องเรียนคุณภาพ(ด้านกายภาพ) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ครูประจำชั้น คือ นายณรงค์เดช คงปรางดี โดยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ - เพิ่มเติมรายการที่ยังไม่ครบถ้วน - ให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดตกแต่งห้องเรียน และป้ายนิเทศ

นางสาวรุ่งทิพย์ สกุลณี
ผู้อำนวยการโรงเรียน

ขอขอบคุณคณะนิเทศภายในของโรงเรียนบ้านใหม่วิไลวัลย์ที่ได้ให้ข้อเสนอแนะและคำติชมในการเยี่ยมชั้นเรียนในครั้งนี้ ข้าพเจ้าจะนำข้อเสนอแนะไปปรับปรุงใช้ในการจัดการชั้นเรียนให้มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น

นายณรงค์เดช คงปรางดี
ครู
9 กรกฎาคม 2563


8 กรกฎาคม 2563
ภาคเรียนที่ 1/2563
รร.บ้านใหม่วิไลวัลย์
ศพว.บ่อรัง
ข้าพเจ้า นางสาวรุ่งทิพย์ สกุลณี ผู้อำนวยการโรงงเรียนบ้านใหม่วิไลวัลย์ ได้ทำการนิเทศห้องเรียนคุณภาพ(ด้านกายภาพ) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ครูประจำชั้น คือ นายภิเศก ลีสินลา โดยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ - เพิ่มเติมรายการที่ยังไม่ครบถ้วน - ให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดตกแต่งห้องเรียน และป้ายนิเทศ

นางสาวรุ่งทิพย์ สกุลณี
ผู้อำนวยการโรงเรียน

8 กรกฎาคม 2563
ภาคเรียนที่ 1/2563
รร.บ้านใหม่วิไลวัลย์
ศพว.บ่อรัง
ข้าพเจ้า นางสาวรุ่งทิพย์ สกุลณี ผู้อำนวยการโรงงเรียนบ้านใหม่วิไลวัลย์ ได้ทำการนิเทศห้องเรียนคุณภาพ(ด้านกายภาพ) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ครูประจำชั้น คือ นางสาวมุทิตา ดวงมาลา โดยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ - เพิ่มเติมรายการที่ยังไม่ครบถ้วน - ให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดตกแต่งห้องเรียน และป้ายนิเทศ

นางสาวรุ่งทิพย์ สกุลณี
ผู้อำนวยการโรงเรียน

3 กรกฎาคม 2563
ภาคเรียนที่ 1/2563
รร.บ้านเกาะแก้ว
ศพว.คลองกระจัง
นิเทศการจัดการเรียนการสอนของคณูสมปอง ปานมณี ในระดับชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 3 สภาพห้องสะอาด มีการจัดความพร้อมในการเรียนได้เหมาะสม

นางวลัยลักษณ์ เพิ่มพูลพานิช
ผู้อำนวยการโรงเรียน

ขอบคุณท่านผู้อำนวยการโรงเรียน ที่มาเยี่ยมชม นิเทศการจัดการเรียนการสอนองครูอนุบาล ช่วงภาคเช้า ก่อนเด็กรับประทานอาหาร

นางสมปอง ปานมณี
ครู
3 กรกฎาคม 2563


รับทราบ

นางวลัยลักษณ์ เพิ่มพูลพานิช
ผู้อำนวยการโรงเรียน
3 กรกฎาคม 2563
2 กรกฎาคม 2563
ภาคเรียนที่ 1/2563
รร.บ้านวังน้อย
ศพว.วังใหญ่ภูน้ำหยด
วันนี้ข้าพเจ้าได้มานิเทศ การเตรียมความพร้อมของนักเรียนชั้น อนุบาล 1 ถึง 3 ในการเปิดภาคเรียนที่๑/๒๕๖๓ในสถานการณ์การแพร่ระบาด การเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙(covid ๑๙) พบว่า ครูได้ดำเนินการเฝ้าระวังตามมาตรการที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์เขต ๓ กำหนด เช่น มีมาตรการการคัดกรองคนไข้ ให้กับนักเรียน ผู้ปกครองที่มาติดต่อราชการ ทุกวัน ด้านการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียน ภายในห้องเรียนจัดโต๊ะเรียน เก้าอี้เรียน ที่นั่งพัก มีการเว้นระยะห่างประมาณ ๑-๒ เมตร โดยยึดหลักSocail distancing ห้องเรียนสะอาดปลอดภัย จุดรับประทานอาหารดี มีจุดแสดงสัญลักษณ์ เว้นระยะห่าง มีเจล แอลกอล์ฮอล์ ล้างมือเพียงพอ นักเรียนสวมหน้ากากอนามัยทุกคน ขอขอบคุณครู นักเรียน ที่ให้ความร่วมมือด้วยเป็นอย่างดียิ่ง

นางคำพา บุญเรือง
ครู

ครูและนักเรียนชั้น อนุบาล 1 ถึง 3 ในการเปิดภาคเรียนที่๑/๒๕๖๓ในสถานการณ์การแพร่ระบาด การเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙(covid ๑๙) ขอขอบคุณคำแนะนำและการนิเทศด้วยค่ะ

นางสาวทิพย์วิมล เสือไว
ครูผู้ช่วย
8 กรกฎาคม 2563


2 กรกฎาคม 2563
ภาคเรียนที่ 1/2563
รร.บ้านวังน้อย
ศพว.วังใหญ่ภูน้ำหยด
วันนี้ข้าพเจ้าได้มานิเทศ การเตรียมความพร้อมของนักเรียนชั้น ประถมศึกษาปที่1 และ2 ในการเปิดภาคเรียนที่๑/๒๕๖๓ในสถานการณ์การแพร่ระบาด การเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙(covid ๑๙) พบว่า ครูได้ดำเนินการเฝ้าระวังตามมาตรการที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์เขต ๓ กำหนด เช่น มีมาตรการการคัดกรองคนไข้ ให้กับนักเรียน ขอขอบคุณครู นักเรียน ที่ให้ความร่วมมือด้วยเป็นอย่างดียิ่ง

นางคำพา บุญเรือง
ครู

ขอขอบคุณการนิทศการเปิดภาคเรียนที่๑/๒๕๖๓ในสถานการณ์การแพร่ระบาด การเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙(covid ๑๙)

นางคำพา บุญเรือง
ครู
8 กรกฎาคม 2563


2 กรกฎาคม 2563
ภาคเรียนที่ 1/2563
รร.บ้านวังน้อย
ศพว.วังใหญ่ภูน้ำหยด
วันนี้ข้าพเจ้าได้มานิเทศ การเตรียมความพร้อมของนักเรียนชั้น ประถมศึกษาปที่3 และ4 ในการเปิดภาคเรียนที่๑/๒๕๖๓ในสถานการณ์การแพร่ระบาด การเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙(covid ๑๙) พบว่า ครูได้ดำเนินการเฝ้าระวังตามมาตรการที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์เขต ๓ กำหนด เช่น มีมาตรการการคัดกรองคนไข้ ให้กับนักเรียน ขอขอบคุณครู นักเรียน ที่ให้ความร่วมมือด้วยเป็นอย่างดียิ่ง

นางคำพา บุญเรือง
ครู

ครูและนักเรียนชั้น ป.3 และ ป.4 ในการเปิดภาคเรียนที่๑/๒๕๖๓ในสถานการณ์การแพร่ระบาด การเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙(covid ๑๙) ขอขอบคุณคำแนะนำและการนิเทศด้วยค่ะ

นางชลธิชา เหล่าทองสาร
ครู
8 กรกฎาคม 2563


2 กรกฎาคม 2563
ภาคเรียนที่ 1/2563
รร.บ้านวังน้อย
ศพว.วังใหญ่ภูน้ำหยด
วันนี้ข้าพเจ้าได้มานิเทศ การเตรียมความพร้อมของนักเรียนชั้น ประถมศึกษาปที่5 และ6 ในการเปิดภาคเรียนที่๑/๒๕๖๓ในสถานการณ์การแพร่ระบาด การเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙(covid ๑๙) พบว่า ครูได้ดำเนินการเฝ้าระวังตามมาตรการที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์เขต ๓ กำหนด เช่น มีมาตรการการคัดกรองคนไข้ ให้กับนักเรียน ขอขอบคุณครู นักเรียน ที่ให้ความร่วมมือด้วยเป็นอย่างดียิ่ง

นางคำพา บุญเรือง
ครู

ครูและนักเรียนชั้น ป.5 และ ป.6 ในการเปิดภาคเรียนที่๑/๒๕๖๓ในสถานการณ์การแพร่ระบาด การเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙(covid ๑๙) ขอขอบคุณคำแนะนำและการนิเทศด้วยค่ะ

นางจิราพรรณ ดอนก้อนไพร
พนักงานราชการ
8 กรกฎาคม 2563


1 กรกฎาคม 2563
ภาคเรียนที่ 1/2563
รร.บ้านเกาะแก้ว
ศพว.คลองกระจัง
การจัดการเรียนการสอนของครูประจำชั้น ป.1 มีความมุ่งมั่นตั้งใจ เอาใจใส่ต่่อนักเรียน สภาพห้องเรียนสะอาด โปร่งโล่งสบาย บรรยากาศเอื้อต่อการเรียนรู้

นางวลัยลักษณ์ เพิ่มพูลพานิช
ผู้อำนวยการโรงเรียน

ขอขอบพระคุณ ท่าน ผุ้อำนวยการวลัยลักษณ์ เพิ่มพูลพานิช ที่มานิเทศติดตามการเรียนการสอนซึ่งเป็นวันเปิดเรียนวันแรก และท่านให้ความห่วงใยในสุขภาพอนามัยของนักเรียนเป็นอย่างยิ่ง

นางสาวเกศินี รัตนจิตร์
ครูอัตราจ้าง
3 กรกฎาคม 2563


รับทราบ

นางวลัยลักษณ์ เพิ่มพูลพานิช
ผู้อำนวยการโรงเรียน
3 กรกฎาคม 2563
24 มิถุนายน 2563
ภาคเรียนที่ 1/2563
รร.บ้านโคกรังน้อย
ศพว.ศรีเทพหนองย่างทอย
ข้าพเจ้า นางสวงสุดา แก้วแพง พร้อมด้วยนางสาวธมนวรรณ ตะกรุดเพ็งและนางสาวบังอร เลิกนอก เข้านิเทศ ติดตามการจัดเตรียมความพร้อมห้องเรียนก่อนเปิดเทอมในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ของนางสาวศิรินันท์ เรือนติ๊บ ครูประจำชั้น ป.1/1 ปรากฎว่า บรรยากาศห้องเรียนตกแต่งสวยงามพร้อมสื่อการเรียนรู้ แต่ยังไม่จัดโต๊ะเก้าอี้ให้เว้นระยะห่าง 1-1.5 เมตร ไม่มีจุดมาร์คเว้นระยะห่าง โต๊ะวางเจลแอลกอฮอล์หน้าห้อง ข้าพเจ้าได้แจ้งให้ปรับปรุงและรายงานผลอีกครั้ง

นางสวงสุดา แก้วแพง
ผู้อำนวยการโรงเรียน

24 มิถุนายน 2563
ภาคเรียนที่ 1/2563
รร.บ้านโคกรังน้อย
ศพว.ศรีเทพหนองย่างทอย
ข้าพเจ้า นางสวงสุดา แก้วแพง พร้อมด้วยนางสาวธมนวรรณ ตะกรุดเพ็งและนางสาวบังอร เลิกนอก เข้านิเทศ ติดตามการจัดเตรียมความพร้อมห้องเรียนก่อนเปิดเทอมในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ของนางสาววีณา ยิ้มนวน ครูประจำชั้น ป.6/1 ปรากฎว่า บรรยากาศห้องเรียนตกแต่งสวยงามพร้อมสื่อการเรียนรู้ จัดโต๊ะเก้าอี้ให้เว้นระยะห่าง 1-1.5 เมตร แนะนำให้จัดทำจุดมาร์คเว้นระยะห่าง โต๊ะวางเจลแอลกอฮอล์หน้าห้อง ดูแลความสะอาดของห้องเรียน ความเป็นระเบียบ ข้าพเจ้าได้แจ้งให้ปรับปรุงและรายงานผลอีกครั้ง

นางสวงสุดา แก้วแพง
ผู้อำนวยการโรงเรียน

24 มิถุนายน 2563
ภาคเรียนที่ 1/2563
รร.บ้านโคกรังน้อย
ศพว.ศรีเทพหนองย่างทอย
ข้าพเจ้า นางสวงสุดา แก้วแพง พร้อมด้วยนางสาวธมนวรรณ ตะกรุดเพ็งและนางสาวบังอร เลิกนอก เข้านิเทศ ติดตามการจัดเตรียมความพร้อมห้องเรียนก่อนเปิดเทอมในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ของนางสาวศิริวิภา เภาพาน ครูประจำชั้น ป.4/1 ปรากฎว่า ได้จัดโต๊ะเก้าอี้ให้เว้นระยะห่าง 1-1.5 เมตร แนะนำให้ทำการตกแต่งบรรยากาศในห้องเรียนให้น่าเรียน ไม่มีจุดมาร์คเว้นระยะห่าง โต๊ะวางเจลแอลกอฮอล์หน้าห้อง ขาดถังขยะและนาฬิกาแขวนหน้าห้อง ข้าพเจ้าได้แจ้งให้ปรับปรุงและรายงานผลอีกครั้ง

นางสวงสุดา แก้วแพง
ผู้อำนวยการโรงเรียน

24 มิถุนายน 2563
ภาคเรียนที่ 1/2563
รร.บ้านโคกรังน้อย
ศพว.ศรีเทพหนองย่างทอย
ข้าพเจ้า นางสวงสุดา แก้วแพง พร้อมด้วยนางสาวธมนวรรณ ตะกรุดเพ็งและนางสาวบังอร เลิกนอก เข้านิเทศ ติดตามการจัดเตรียมความพร้อมห้องเรียนก่อนเปิดเทอมในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ของนายจักรกริช อุ่มชะอุ้ม ครูประจำชั้น ป.4/2 ปรากฎว่า การจัดบรรยากาศในชั้นเรียนดี ทำให้น่าเรียนยิ่งขึ้นได้จัดโต๊ะให้เว้นระยะห่าง 1-1.5 เมตร แต่ขาดเก้าอี้ จึงแนะนำให้ทำจุดมาร์คเว้นระยะห่าง โต๊ะวางเจลแอลกอฮอล์หน้าห้อง และจัดหานาฬิกาแขวนหน้าชั้นเรียน ข้าพเจ้าได้แจ้งให้ปรับปรุงและรายงานผลอีกครั้ง

นางสวงสุดา แก้วแพง
ผู้อำนวยการโรงเรียน

24 มิถุนายน 2563
ภาคเรียนที่ 1/2563
รร.บ้านโคกรังน้อย
ศพว.ศรีเทพหนองย่างทอย
ข้าพเจ้า นางสวงสุดา แก้วแพง พร้อมด้วยนางสาวธมนวรรณ ตะกรุดเพ็งและนางสาวบังอร เลิกนอก เข้านิเทศ ติดตามการจัดเตรียมความพร้อมห้องเรียนก่อนเปิดเทอมในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ของนางสาวนันทิชา โพธิ์นอก ครูประจำชั้น อนุบาล 1 (เตรียมอนุบาล/อบต.) ปรากฎว่า การจัดบรรยากาศในชั้นเรียนดีแต่อยากให้เพิ่มเติมการจัดบอร์ดหน้าห้องไม่ควรว่างไว้ การจัดจุดเว้นระยะห่าง 1-1.5 เมตรได้ดี ชัดเจน บริเวณทั้งในและนอกห้องเรียนสะอาดน่าเรียน จุดมาร์คเว้นระยะห่างและโต๊ะวางเจลแอลกอฮอล์หน้าห้องมีแล้ว จึงแนะนำให้จัดหานาฬิกาแขวนหน้าชั้นเรียน ข้าพเจ้าได้แจ้งให้ปรับปรุงและรายงานผลอีกครั้ง

นางสวงสุดา แก้วแพง
ผู้อำนวยการโรงเรียน

24 มิถุนายน 2563
ภาคเรียนที่ 1/2563
รร.บ้านโคกรังน้อย
ศพว.ศรีเทพหนองย่างทอย
ข้าพเจ้านางสวงสุดา แก้วแพง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกรังน้อย พร้อมด้วยนางสาวธมนวรรณ ตะกรุดเพ็งและนางสาวบังอร เลิกนอก ครูวิชาการ ได้เข้านิเทศติดตามการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเทอมวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ในสถานการณ์โควิด-19 ของนางสาวอุมาพร ต่อสกุล ชั้นอนุบาล 1 (เตรียมอนุบาล/อบต.) จัดทำจุดมาร์คเว้นระยะห่าง 1-1.5 เมตรภายในห้องเรียน มีเจลสำหรับการจัดเตรียมห้องเรียนความสะอาด จุดมาร์คต่างๆ แนะนำให้จัดบรรยากาศในห้องเรียนสีสันให้มากขึ้น การตกแต่งฝาผนัง จัดเตรียมนาฬิกาแขวนหน้าชั้นเรียน และทำรายงานอีกครั้ง

นางสวงสุดา แก้วแพง
ผู้อำนวยการโรงเรียน

24 มิถุนายน 2563
ภาคเรียนที่ 1/2563
รร.บ้านโคกรังน้อย
ศพว.ศรีเทพหนองย่างทอย
ข้าพเจ้า นางสวงสุดา แก้วแพง พร้อมด้วยนางสาวธมนวรรณ ตะกรุดเพ็งและนางสาวบังอร เลิกนอก เข้านิเทศ ติดตามการจัดเตรียมความพร้อมห้องเรียนก่อนเปิดเทอมในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ของนางวิภารัตน์ สนุ่นดี ครูประจำชั้น อนุบาล 2 ปรากฎว่า การจัดแต่งบรรยากาศในชั้นเรียนดีมาก บริเวณสะอาดน่าเรียน การจัดจุดเว้นระยะห่าง 1-1.5 เมตรได้ดี ชัดเจน บริเวณทั้งในและนอกห้องเรียน แต่ยังขาดโต๊ะวางเจลหน้าห้องเรียน จึงแนะนำให้จัดหาโต๊ะเพื่อวางเจล และรายงานผลอีกครั้ง

นางสวงสุดา แก้วแพง
ผู้อำนวยการโรงเรียน

ข้าพเจ้า นางวิภารัตน์ สนุ่นดี ได้รับการนิเทศจากผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกรังน้อย นางสวงสุดา แก้วแพง พร้อมนางสาวธมนวรรณ ตะกรุดเพ็งและนางสาวบังอร เลิกนอก เรื่องการจัดเตรียมความพร้อมห้องเรียนก่อนเปิดวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ท่านผู้อำนวยการได้แนะนำให้ข้าพเจ้าจัดเตรียมโต๊ะเจลล้างมือนั้น บัดนี้ข้าพเจ้าได้จัดเตรียมโต๊ะเจลล้างมือไว้หน้าห้องเรียบร้อยแล้วค่ะ

นางวิภารัตน์ สนุ่นดี
ครูผู้ช่วย
1 กรกฎาคม 2563


24 มิถุนายน 2563
ภาคเรียนที่ 1/2563
รร.บ้านโคกรังน้อย
ศพว.ศรีเทพหนองย่างทอย
ข้าพเจ้า นางสวงสุดา แก้วแพง พร้อมด้วยนางสาวธมนวรรณ ตะกรุดเพ็งและนางสาวบังอร เลิกนอก เข้านิเทศ ติดตามการจัดเตรียมความพร้อมห้องเรียนก่อนเปิดเทอมในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ของนางจิตตาภา มีแสง ครูประจำชั้น อนุบาล 3 ทั้ง 2 ห้อง ปรากฎว่า การจัดแต่งบรรยากาศในชั้นเรียนดีมาก บริเวณสะอาดน่าเรียน การจัดทำสื่อการสอนเพื่อเพิ่มการเรียนรู้ของนักเรียน การจัดจุดเว้นระยะห่าง 1-1.5 เมตรได้ดี ชัดเจน บริเวณทั้งในและนอกห้องเรียน พร้อมทั้งได้จัดเตรียมเจลและโต๊ะวางเจล และหน้ากากอนามัยสำรองไว้ให้กับนักเรียนเรียบร้อย ขอชื่นชมการจัดเตรียมความพร้อมของชั้นอนุบาล 3 มีความพร้อม 100%

นางสวงสุดา แก้วแพง
ผู้อำนวยการโรงเรียน

ข้าพเจ้านางจิตตาภา มีแสง ครูประจำชั้นอนุบาลปีที่ 3 ขอขอบพระคุณท่านผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกรังน้อยและคณะครูที่ติดตาม ที่มาตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมในการเปิดเทอม ในวันที่ 1 กรกฎาคม ของข้าพเจ้านั้น ข้าพเจ้าจะรักษาและพัฒนาการทำงานให้ดีต่อไปและจะเป็นแบบอย่างที่ดี ให้การช่วยเหลือแนะนำการเตรียมความพร้อมให้แก่เพื่อนครูและนักเรียนให้ถูกต้องและเหมาะสมต่อไป ข้าพเจ้าขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ค่ะ

นางจิตตาภา มีแสง
ครู
27 มิถุนายน 2563


24 มิถุนายน 2563
ภาคเรียนที่ 1/2563
รร.บ้านโคกรังน้อย
ศพว.ศรีเทพหนองย่างทอย
ข้าพเจ้า นางสวงสุดา แก้วแพง พร้อมด้วยนางสาวธมนวรรณ ตะกรุดเพ็งและนางสาวบังอร เลิกนอก เข้านิเทศ ติดตามการจัดเตรียมความพร้อมห้องเรียนก่อนเปิดเทอมในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ของนายจันทิชัย พงษ์ศรี ครูประจำชั้น ป.3/2 ปรากฎว่า มีการจัดแต่งบรรยากาศ บริเวณสะอาดน่าเรียน การจัดจุดเว้นระยะห่าง 1-1.5 เมตรได้ดี ชัดเจน บริเวณทั้งในและนอกห้องเรียน แต่ยังขาดโต๊ะวางเจลหน้าห้องเรียน จึงแนะนำให้จัดหาโต๊ะเพื่อวางเจล และให้นำทีวีที่ใช้ไม่ได้ออก และรายงานผลอีกครั้ง

นางสวงสุดา แก้วแพง
ผู้อำนวยการโรงเรียน

ขอบคุณคณะนิเทศติดตามการจัดเตรียมความพร้อมห้องเรียนก่อนเปิดเทอม ข้าพเจ้าได้จัดโต๊ะวางเจลหน้าห้องเรียบร้อยแล้ว ส่วนทีวีรอช่างมาดำเนินการนำออก

นายจันทิชัย พงษ์ศรี
ครู
30 มิถุนายน 2563


24 มิถุนายน 2563
ภาคเรียนที่ 1/2563
รร.บ้านโคกรังน้อย
ศพว.ศรีเทพหนองย่างทอย
ข้าพเจ้า นางสวงสุดา แก้วแพง พร้อมด้วยนางสาวธมนวรรณ ตะกรุดเพ็งและนางสาวบังอร เลิกนอก เข้านิเทศ ติดตามการจัดเตรียมความพร้อมห้องเรียนก่อนเปิดเทอมในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ของนางสาวจันจิรา ปลายชัยภูมิ ครูประจำชั้น ป.5/2 ปรากฎว่า มีการจัดแต่งบรรยากาศในชั้นเรียน บริเวณสะอาดน่าเรียน การจัดจุดเว้นระยะห่าง 1-1.5 เมตรได้ดี ชัดเจน บริเวณทั้งในและนอกห้องเรียน แต่ยังขาดโต๊ะวางเจลหน้าห้องเรียน จัดตกแต่งสื่อการเรียนรู้เพิ่มเติมและให้ดูแลเรื่องความสะอาดบริเวณกำแพง จึงแนะนำให้ปรับปรุง และรายงานผลอีกครั้ง

นางสวงสุดา แก้วแพง
ผู้อำนวยการโรงเรียน

จากที่ได้รับการนิเทศห้องเรียน ข้าพเจ้าได้แก้ไข ปรับปรุง และได้จัดเตรียมโต๊ะวางเจลล้างมือเรียบร้อยแล้ว

นางสาวจันจิรา ปลายชัยภูมิ
ครูผู้ช่วย
29 มิถุนายน 2563


จากที่ได้รับการนิเทศห้องเรียน ข้าพเจ้าได้แก้ไข ปรับปรุง และได้จัดเตรียมโต๊ะวางเจลล้างมือเรียบร้อยแล้ว

นางสาวจันจิรา ปลายชัยภูมิ
ครูผู้ช่วย
29 มิถุนายน 2563


24 มิถุนายน 2563
ภาคเรียนที่ 1/2563
รร.บ้านโคกรังน้อย
ศพว.ศรีเทพหนองย่างทอย
ข้าพเจ้า นางสวงสุดา แก้วแพง พร้อมด้วยนางสาวธมนวรรณ ตะกรุดเพ็งและนางสาวบังอร เลิกนอก เข้านิเทศ ติดตามการจัดเตรียมความพร้อมห้องเรียนก่อนเปิดเทอมในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ของนางอรุณ พงษ์ศรี ครูประจำชั้น ป.2/2 ปรากฎว่า มีการจัดแต่งบรรยากาศในชั้นเรียน บริเวณสะอาดน่าเรียน การจัดจุดเว้นระยะห่าง 1-1.5 เมตรได้ดี ชัดเจน บริเวณทั้งในและนอกห้องเรียน แต่ยังขาดโต๊ะวางเจลหน้าห้องเรียน จึงแนะนำให้จัดหาโต๊ะเพื่อวางเจล นำทีวีที่ใช้ไม่ได้ออกและนำนาฬิกาแขวนไว้หน้าห้องเรียนและรายงานผลอีกครั้ง

นางสวงสุดา แก้วแพง
ผู้อำนวยการโรงเรียน

ขอบคุณคณะนิเทศติดตามการจัดเตรียมความพร้อมห้องเรียนก่อนเปิดเทอม ข้าพเจ้าได้จัดโต๊ะวางเจลหน้าห้อง และนำนาฬิกาแขวนไว้หน้าห้องเรียบร้อย ส่วนทีวีรอช่างนำทีวีใหม่มาติดตั้งและถอดทีวีเก่าออก

นางอรุณ พงษ์ศรี
ครู
30 มิถุนายน 2563


24 มิถุนายน 2563
ภาคเรียนที่ 1/2563
รร.บ้านโคกรังน้อย
ศพว.ศรีเทพหนองย่างทอย
ข้าพเจ้า นางสวงสุดา แก้วแพง พร้อมด้วยนางสาวธมนวรรณ ตะกรุดเพ็งและนางสาวบังอร เลิกนอก เข้านิเทศ ติดตามการจัดเตรียมความพร้อมห้องเรียนก่อนเปิดเทอมในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ของนางสาวเพชรดา คุ้มทรัพย์ ครูประจำชั้น ป.1/2 ปรากฎว่า การจัดแต่งบรรยากาศในชั้นเรียนดี แต่ยังขาดการจัดจุดเว้นระยะห่าง บริเวณทั้งในและนอกห้องเรียน แต่ยังขาดโต๊ะวางเจลหน้าห้องเรียน จึงแนะนำให้จัดหาโต๊ะเพื่อวางเจล การเว้นระยะห่าง จัดโต๊ะเก้าอี้ให้เรียบร้อยพร้อมทั้งทำความสะอาด ซึ่งความพร้อมยังไม่ได้ เมื่อปรับปรุงแล้วให้รายงานผลอีกครั้ง

นางสวงสุดา แก้วแพง
ผู้อำนวยการโรงเรียน

ข้าพเจ้านางสาวเพชรดา คุ้มทรัพย์ ครูประจำชั้น ป.1/2 ได้ทำการจัดตกแต่งห้องเรียนและเพิ่มเติมจุดต่างๆ หลังจากได้รับการนิเทศ เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2563 ดังต่อไปนี้ จุดเว้นระยะห่าง โต๊ะวางเจลหน้าห้องเรียน นาฬิกาแขวนผนัง และความสะอาดภายในห้องเรียน

นางสาวเพชรดา คุ้มทรัพย์
ครูอัตราจ้าง
1 กรกฎาคม 2563


24 มิถุนายน 2563
ภาคเรียนที่ 1/2563
รร.บ้านโคกรังน้อย
ศพว.ศรีเทพหนองย่างทอย
ข้าพเจ้า นางสวงสุดา แก้วแพง พร้อมด้วยนางสาวธมนวรรณ ตะกรุดเพ็งและนางสาวบังอร เลิกนอก เข้านิเทศ ติดตามการจัดเตรียมความพร้อมห้องเรียนก่อนเปิดเทอมในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ของนางกวินธิดา คำกา ครูประจำชั้น ป.3./1 ปรากฎว่า การจัดแต่งบรรยากาศในชั้นเรียนดีมาก บริเวณสะอาดน่าเรียน การจัดจุดเว้นระยะห่าง 1-1.5 เมตรได้ดี ชัดเจน บริเวณทั้งในและนอกห้องเรียน จัดวางโต๊ะวางเจลหน้าห้องเรียน มีเฟสชิวและหน้ากากอนามัยไว้ให้นักเรียนเรียบร้อย แต่แนะนำให้วางนาฬิกาไว้หน้าห้องเรียนให้ชัดเจน และรายงานผลอีกครั้ง

นางสวงสุดา แก้วแพง
ผู้อำนวยการโรงเรียน

ข้าพเจ้านางสาวกวินธิดา คำกา ต้องของคุณ ท่านผู้อำนวยการ นางสาวธมนวรรณ ตระกรุดเพ็ง และนางสาวบังอรเป็นอย่างสูง ข้าพเจ้าไปรับเปลี่ยนนาฬิกา ดังที่ท่านแนะนำมาเรียบร้อยแล้ว ขอบคุณคำแนะนำติชมเพื่อเป็นกำลังใจในการทำหน้าที่ในอาชีพต่อไป

นางกวินธิดา สุรภาพมงคล
ครู
1 กรกฎาคม 2563


ข้าพเจ้านางสาวกวินธิดา คำกา ต้องของคุณ ท่านผู้อำนวยการ นางสาวธมนวรรณ ตระกรุดเพ็ง และนางสาวบังอรเป็นอย่างสูง ข้าพเจ้าไปรับเปลี่ยนนาฬิกา ดังที่ท่านแนะนำมาเรียบร้อยแล้ว ขอบคุณคำแนะนำติชมเพื่อเป็นกำลังใจในการทำหน้าที่ในอาชีพต่อไป

นางกวินธิดา สุรภาพมงคล
ครู
1 กรกฎาคม 2563


24 มิถุนายน 2563
ภาคเรียนที่ 1/2563
รร.บ้านโคกรังน้อย
ศพว.ศรีเทพหนองย่างทอย
ข้าพเจ้า นางสวงสุดา แก้วแพง พร้อมด้วยนางสาวธมนวรรณ ตะกรุดเพ็งและนางสาวบังอร เลิกนอก เข้านิเทศ ติดตามการจัดเตรียมความพร้อมห้องเรียนก่อนเปิดเทอมในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ของนางคณาลักษณ์ มาลี ครูผู้สอนคอมพิวเตอร์ และดูแลห้องพิเศษ ปรากฎว่า มีการจัดแต่งบรรยากาศในชั้นเรียน บริเวณสะอาดน่าเรียน การจัดจุดเว้นระยะห่าง 1-1.5 เมตรได้ดี ชัดเจน บริเวณทั้งในและนอกห้องเรียน แต่ยังขาดโต๊ะวางเจลหน้าห้องเรียน จึงแนะนำให้จัดหาโต๊ะเพื่อวางเจล และรายงานผลอีกครั้ง

นางสวงสุดา แก้วแพง
ผู้อำนวยการโรงเรียน

24 มิถุนายน 2563
ภาคเรียนที่ 1/2563
รร.บ้านโคกรังน้อย
ศพว.ศรีเทพหนองย่างทอย
ข้าพเจ้า นางสวงสุดา แก้วแพง พร้อมด้วยนางสาวธมนวรรณ ตะกรุดเพ็งและนางสาวบังอร เลิกนอก เข้านิเทศ ติดตามการจัดเตรียมความพร้อมห้องเรียนก่อนเปิดเทอมในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ของนายเสน่ห์ มะโนชัย ครูประจำชั้น ป.6/2 ปรากฎว่า มีความสะอาดน่าเรียน มีการจัดจุดเว้นระยะห่าง 1-1.5 เมตร ชัดเจน จัดโต๊ะเก้าอี้เพียงพอสำหรับนักเรียน แต่ยังขาดโต๊ะวางเจลหน้าห้องเรียน และการจัดตกแต่งบรรยากาศให้น่าเรียนกว่าเดิม จึงแนะนำให้ปรับปรุง และรายงานผลอีกครั้ง

นางสวงสุดา แก้วแพง
ผู้อำนวยการโรงเรียน

ตามที่ได้รับฟังคำนิเทศ ได้ปรุับปรุงแก้ไขในส่วนที่ขาดทั้งบรรยากาศในห้องเรียนและโต๊ะเจลล้างมือเรียบร้อยแล้ว

นายเสน่ห์ มะโนชัย
ครู
26 มิถุนายน 2563


24 มิถุนายน 2563
ภาคเรียนที่ 1/2563
รร.บ้านโคกรังน้อย
ศพว.ศรีเทพหนองย่างทอย
ข้าพเจ้า นางสวงสุดา แก้วแพง พร้อมด้วยนางสาวธมนวรรณ ตะกรุดเพ็งและนางสาวบังอร เลิกนอก เข้านิเทศ ติดตามการจัดเตรียมความพร้อมห้องเรียนก่อนเปิดเทอมในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ของนางหัทยา คำหาญพล ครูประจำชั้น ม.1 ปรากฎว่า จัดโต๊ะเก้าอี้ให้นักเรียนอย่างเพียงพอ บริเวณสะอาดน่าเรียน การจัดจุดเว้นระยะห่าง 1-1.5 เมตรได้ดี ชัดเจน บริเวณทั้งในและนอกห้องเรียน แต่ยังขาดโต๊ะวางเจลหน้าห้องเรียน ขาดนาฬิกาหน้าชั้นเรียน จึงแนะนำให้จัดบรรยากาศเพิ่มเติมให้มีสีสันน่าสนใจ และจัดทำป้ายนิเทศหน้าห้องเรียน และรายงานผลอีกครั้ง

นางสวงสุดา แก้วแพง
ผู้อำนวยการโรงเรียน

24 มิถุนายน 2563
ภาคเรียนที่ 1/2563
รร.บ้านโคกรังน้อย
ศพว.ศรีเทพหนองย่างทอย
ข้าพเจ้า นางสวงสุดา แก้วแพง พร้อมด้วยนางสาวธมนวรรณ ตะกรุดเพ็งและนางสาวบังอร เลิกนอก เข้านิเทศ ติดตามการจัดเตรียมความพร้อมห้องเรียนก่อนเปิดเทอมในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ของนายกนกพล กันหา ครูประจำชั้น ม.2 ปรากฎว่า การจัดแต่งบรรยากาศในชั้นเรียนมีสีสันมากขึ้น บริเวณสะอาดน่าเรียน การจัดจุดเว้นระยะห่าง 1-1.5 เมตรได้ดี ชัดเจน บริเวณทั้งในและนอกห้องเรียน แต่ยังขาดโต๊ะวางเจลหน้าห้องเรียน นาฬิกาแขวนหน้าชั้นเรียน ทำความสะอาดห้องเรียนให้น่าเรียนมากขึ้น จึงแนะนำให้ปรับปรุง และรายงานผลอีกครั้ง

นางสวงสุดา แก้วแพง
ผู้อำนวยการโรงเรียน

24 มิถุนายน 2563
ภาคเรียนที่ 1/2563
รร.บ้านโคกรังน้อย
ศพว.ศรีเทพหนองย่างทอย
ข้าพเจ้า นางสวงสุดา แก้วแพง พร้อมด้วยนางสาวธมนวรรณ ตะกรุดเพ็ง เข้านิเทศ ติดตามการจัดเตรียมความพร้อมห้องเรียนก่อนเปิดเทอมในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ของนางสาวบังอร เลิกนอก ครูประจำชั้น ม.3/1 ปรากฎว่า บรรยากาศห้องเรียนตกแต่งสวยงามพร้อมสื่อการเรียนรู้ จัดโต๊ะเก้าอี้ให้เว้นระยะห่าง 1-1.5 เมตร จัดทำจุดมาร์คเว้นระยะห่าง แนะนำให้จัดโต๊ะวางเจลแอลกอฮอล์หน้าห้อง ดูแลความสะอาดของห้องเรียน ความเป็นระเบียบ การจัดห้องให้มีสีสันมากกว่าเดิม ข้าพเจ้าได้แจ้งให้ปรับปรุงและรายงานผลอีกครั้ง

นางสวงสุดา แก้วแพง
ผู้อำนวยการโรงเรียน

24 มิถุนายน 2563
ภาคเรียนที่ 1/2563
รร.บ้านโคกรังน้อย
ศพว.ศรีเทพหนองย่างทอย
ข้าพเจ้า นางสวงสุดา แก้วแพง พร้อมด้วยนางสาวธมนวรรณ ตะกรุดเพ็งและนางสาวบังอร เลิกนอก เข้านิเทศ ติดตามการจัดเตรียมความพร้อมห้องเรียนก่อนเปิดเทอมในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ของนางอำภาวรรณ สอนจันทร์แดง ครูประจำชั้น ป.2/2 ปรากฎว่า บรรยากาศห้องเรียนตกแต่งสวยงามพร้อมสื่อการเรียนรู้ จัดโต๊ะเก้าอี้ให้เว้นระยะห่าง 1-1.5 เมตร จัดทำจุดมาร์คเว้นระยะห่าง โต๊ะวางเจลแอลกอฮอล์หน้าห้อง ดูแลความสะอาดของห้องเรียน ความเป็นระเบียบ แนะนำให้จัดวางนาฬิกาหน้าชั้นเรียน ภาพรวมของห้องพร้อมให้นักเรียนเข้าเรียนแล้ว ข้าพเจ้าได้แจ้งให้ปรับในบางข้อที่ไม่ได้และรายงานผลอีกครั้ง

นางสวงสุดา แก้วแพง
ผู้อำนวยการโรงเรียน

24 มิถุนายน 2563
ภาคเรียนที่ 1/2563
รร.บ้านโคกรังน้อย
ศพว.ศรีเทพหนองย่างทอย
ข้าพเจ้า นางสวงสุดา แก้วแพง พร้อมด้วยนางสาวธมนวรรณ ตะกรุดเพ็งและนางสาวบังอร เลิกนอก เข้านิเทศ ติดตามการจัดเตรียมความพร้อมห้องเรียนก่อนเปิดเทอมในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ของนางพรทิพย์ แจ่มหอม ครูประจำชั้น ป.5/1 ปรากฎว่า บรรยากาศห้องเรียนตกแต่งสวยงามพร้อมสื่อการเรียนรู้ มีสื่อน่าเรียน น่าสนใจ จัดโต๊ะเก้าอี้ให้เว้นระยะห่าง 1-1.5 เมตร จัดทำจุดมาร์คเว้นระยะห่าง โต๊ะวางเจลแอลกอฮอล์หน้าห้อง ดูแลความสะอาดของห้องเรียน ความเป็นระเบียบ พร้อมกันนี้ได้เข้านิเทศการจัดห้องพยาบาล เพื่อรองรับผู้ป่วย หากมีการติดเชื้อ หรือนักเรียนอาจจะไม่สบาย มีจุดคัดแยก หากมีอาการผิดปกติ ภาพรวมของห้อง ป.5/1 และห้องพยาบาลมีความพร้อม

นางสวงสุดา แก้วแพง
ผู้อำนวยการโรงเรียน

24 มิถุนายน 2563
ภาคเรียนที่ 1/2563
รร.บ้านโคกรังน้อย
ศพว.ศรีเทพหนองย่างทอย
ข้าพเจ้า นางสวงสุดา แก้วแพง และนางสาวบังอร เลิกนอก เข้านิเทศ ติดตามการจัดเตรียมความพร้อมห้องเรียนก่อนเปิดเทอมในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ของนางสาวธมนวรรณ ตะกรุดเพ็ง ครูประจำชั้น ม.3/2 ปรากฎว่า จัดโต๊ะเก้าอี้ให้เว้นระยะห่าง 1-1.5 เมตร จัดทำจุดมาร์คเว้นระยะห่าง โต๊ะวางเจลแอลกอฮอล์หน้าห้อง ดูแลความสะอาดของห้องเรียน ความเป็นระเบียบ แนะนำให้จัดมุมต่างๆ เพื่อให้มองเห็นได้ชัดเจน จัดบรรยากาศภายในห้องให้น่าสนใจมากยิ่งขึ้น พร้อมทั้งรายงานผลอีกครั้ง

นางสวงสุดา แก้วแพง
ผู้อำนวยการโรงเรียน

9 มิถุนายน 2563
ภาคเรียนที่ 1/2563
รร.บ้านบึงนาจาน
ศพว.ศรีเทพหนองย่างทอย
9 พ.ค. 63 นายชัยณรงค์ ก้อนวิมล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบึงนาจาน >>นิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนทางไกล ระยะที่1 ครั้งที่1 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 >> โรงเรียนดำเนินการจัดการเรียนการสอนตามแผนงานที่กำหนดไว้ ตั้งแต่วันที่ 7 พค 63 >> สำรวจความต้องการกล่องดิจิตอลโทรทัศน์ มือถือ และช่องทางอื่นๆ >> ด้วยคณะครูร่วมกันจัดพิมพ์ ตารางเรียน /ใบความรู้/ใบงาน หนังสือเรียน นมโรงเรียน ฯลฯมอบสำหรับนักเรียน และผู้ปกครองอนุบาล 1-ม.3 >> ผู้ปกครองเตรียมอุปกรณ์การสอน และเครื่องรับสัญญาณ DLTV รับชมได้ 70 % ผ่านโทรทัศน์ และเรียนรู้ผ่าน youtube >> คุณครูออกเยี่ยมบ้านนักเรียน ผปค.และนักเรียนปรึกษาปัญหาผ่านทางไลน์ของคุณครู พบนักเรียนสัปดาห์ละ1 ครั้ง/1คน/และมอบใบงานในสัปดาห์ต่อไป >>การติดต่อประสานงานระหว่าง โรงเรียน + ครู +ผู้ปกครอง +นักเรียน จะมีกลุ่ม line และ facebook app zoom (นักเรียนมัธยม) >> ขอขอบพระคุณ คณะคุณครู ทุกท่าน ที่ร่วมนิเทศติดตาม บ้านผปค.และให้การต้อนรับอย่างดียิ่งในครั้งนี้

นายชัยณรงค์ ก้อนวิมล
ผู้อำนวยการโรงเรียน

9 มิถุนายน 2563
ภาคเรียนที่ 1/2563
รร.บ้านบึงนาจาน
ศพว.ศรีเทพหนองย่างทอย
9 พ.ค. 63 นายชัยณรงค์ ก้อนวิมล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบึงนาจาน >>นิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนทางไกล ระยะที่1 ครั้งที่1 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 >> โรงเรียนดำเนินการจัดการเรียนการสอนตามแผนงานที่กำหนดไว้ ตั้งแต่วันที่ 7 พค 63 >> สำรวจความต้องการกล่องดิจิตอลโทรทัศน์ มือถือ และช่องทางอื่นๆ >> ด้วยคณะครูร่วมกันจัดพิมพ์ ตารางเรียน /ใบความรู้/ใบงาน หนังสือเรียน นมโรงเรียน ฯลฯมอบสำหรับนักเรียน และผู้ปกครองอนุบาล 1-ม.3 >> ผู้ปกครองเตรียมอุปกรณ์การสอน และเครื่องรับสัญญาณ DLTV รับชมได้ 70 % ผ่านโทรทัศน์ และเรียนรู้ผ่าน youtube >> คุณครูออกเยี่ยมบ้านนักเรียน ผปค.และนักเรียนปรึกษาปัญหาผ่านทางไลน์ของคุณครู พบนักเรียนสัปดาห์ละ1 ครั้ง/1คน/และมอบใบงานในสัปดาห์ต่อไป >>การติดต่อประสานงานระหว่าง โรงเรียน + ครู +ผู้ปกครอง +นักเรียน จะมีกลุ่ม line และ facebook app zoom (นักเรียนมัธยม) >> ขอขอบพระคุณ คณะคุณครู ทุกท่าน ที่ร่วมนิเทศติดตาม บ้านผปค.และให้การต้อนรับอย่างดียิ่งในครั้งนี้

นายชัยณรงค์ ก้อนวิมล
ผู้อำนวยการโรงเรียน

ข้าพเจ้าสมัคร อดทน ครูโรงเรียนบ้านบึงนาจาน ได้รับมอบหมายให้เป็นครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 พร้อมด้วยนายพงษ์ศักดิ์ ไผ่พงเจริญ ได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามแนวทางและนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระทรวงศึกษาธิการ >> วันที่ 7 พฤษภาคม 2563 เข้าร่วมประชุมทางไกล ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference) >> 8 พฤษภาคม 2563 จัดตั้งกลุ่มเพื่อติดต่อนักเรียนด้วยแอพลิเคชั่น Messenger กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสารกัน >> 9-11 พฤษภาคม 2563 ออกสำรวจความต้องการกล่องดิจิตอลเพื่อใช้ในการจัดการศึกษาทางไกลและความพร้อมการจัดการเรียนการสอนทางไกล ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยการออกเยี่ยมบ้านผู้ปกครอง และการโทรศัพท์ติดตาม >> 12-14 พฤษภาคม 2563 จัดเตรียมตารางเรียน ใบความรู้ ใบงาน เครื่องเขียน สำหรับมอบให้นักเรียนและผู้ปกครองชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 >> 15-16 พฤษภาคม 2562 ออกเยี่ยมบ้านนักเรียน แจกตารางเรียน ใบความรู้ ใบงาน เครื่องเขียน ให้คำแนะนำและคำปรึกษาแก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และผู้ปกครองเกี่ยวกับการเรียนทางไกลด้วย DLTV ว่ามีระบบการออกอากาศผ่านเครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์ ช่อง DLTV7 การรับชมสดออนไลน์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ https://www.dltv.ac.th/streaming?ch=DLTV7 และการเรียนผ่านแอพลิเคชั่น dltv ให้เลือกช่องทางในการเรียนตามความเหมาะสมและความพร้อมของนักเรียนและผู้ปกครอง พร้อมนัดหมายการส่งใบงานในวันเสาร์ที่ 23 พฤษภาคม 2563 >> 18-22 พฤษภาคม 2563 นักเรียนเข้าเรียนทางไกลตามช่องทางที่สะดวก โดยครูคอยเช็คการเข้าเรียนผ่านแอพลิเคชั่น Messenger ที่ได้ตั้งกลุ่มไว้ โทรศัพท์ติดต่อสอบถามกับผู้ปกครอง ครูให้คำแนะนำแก่นักเรียนในช่วงที่เรียนแล้วเกิดปัญหาหรือความไม่เข้าใจ ครูคอยติดตามความก้าวหน้าของผู้เรียน แนะนำให้ผู้เรียนที่พลาดการเรียนออนไลน์ในช่วงเวลาปกติ ให้รับชมย้อนหลังในช่วงเวลา 14.30 น. และช่วงเวลา 20.00 น. สำหรับนักเรียนที่ไม่มีอุปกรณ์รับสัญญาณ ได้จัดทำใบงานทบทวนความรู้พื้นฐานให้นักเรียนได้เรียนรู้ในช่วงปิดภาคเรียนไปพร้อมกับเพื่อนๆ >> ครูรายงานการจัดการเรียนการสอนด้วยการศึกษาทางไกลเสนอผู้อำนวยการโรงเรียนทุกวัน

นายสมัคร อดทน
ครู
21 พฤษภาคม 2563


รับทราบและดำเนินการต่อไป

นายชัยณรงค์ ก้อนวิมล
ผู้อำนวยการโรงเรียน
21 พฤษภาคม 2563
9 มิถุนายน 2563
ภาคเรียนที่ 1/2563
รร.บ้านบึงนาจาน
ศพว.ศรีเทพหนองย่างทอย
9 พ.ค. 63 นายชัยณรงค์ ก้อนวิมล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบึงนาจาน >>นิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนทางไกล ระยะที่1 ครั้งที่1 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 >> โรงเรียนดำเนินการจัดการเรียนการสอนตามแผนงานที่กำหนดไว้ ตั้งแต่วันที่ 7 พค 63 >> สำรวจความต้องการกล่องดิจิตอลโทรทัศน์ มือถือ และช่องทางอื่นๆ >> ด้วยคณะครูร่วมกันจัดพิมพ์ ตารางเรียน /ใบความรู้/ใบงาน หนังสือเรียน นมโรงเรียน ฯลฯมอบสำหรับนักเรียน และผู้ปกครองอนุบาล 1-ม.3 >> ผู้ปกครองเตรียมอุปกรณ์การสอน และเครื่องรับสัญญาณ DLTV รับชมได้ 70 % ผ่านโทรทัศน์ และเรียนรู้ผ่าน youtube >> คุณครูออกเยี่ยมบ้านนักเรียน ผปค.และนักเรียนปรึกษาปัญหาผ่านทางไลน์ของคุณครู พบนักเรียนสัปดาห์ละ1 ครั้ง/1คน/และมอบใบงานในสัปดาห์ต่อไป >>การติดต่อประสานงานระหว่าง โรงเรียน + ครู +ผู้ปกครอง +นักเรียน จะมีกลุ่ม line และ facebook app zoom (นักเรียนมัธยม) >> ขอขอบพระคุณ คณะคุณครู ทุกท่าน ที่ร่วมนิเทศติดตาม บ้านผปค.และให้การต้อนรับอย่างดียิ่งในครั้งนี้

นายชัยณรงค์ ก้อนวิมล
ผู้อำนวยการโรงเรียน

9 มิถุนายน 2563
ภาคเรียนที่ 1/2563
รร.บ้านบึงนาจาน
ศพว.ศรีเทพหนองย่างทอย
9 พ.ค. 63 นายชัยณรงค์ ก้อนวิมล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบึงนาจาน >>นิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนทางไกล ระยะที่1 ครั้งที่1 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 >> โรงเรียนดำเนินการจัดการเรียนการสอนตามแผนงานที่กำหนดไว้ ตั้งแต่วันที่ 7 พค 63 >> สำรวจความต้องการกล่องดิจิตอลโทรทัศน์ มือถือ และช่องทางอื่นๆ >> ด้วยคณะครูร่วมกันจัดพิมพ์ ตารางเรียน /ใบความรู้/ใบงาน หนังสือเรียน นมโรงเรียน ฯลฯมอบสำหรับนักเรียน และผู้ปกครองอนุบาล 1-ม.3 >> ผู้ปกครองเตรียมอุปกรณ์การสอน และเครื่องรับสัญญาณ DLTV รับชมได้ 70 % ผ่านโทรทัศน์ และเรียนรู้ผ่าน youtube >> คุณครูออกเยี่ยมบ้านนักเรียน ผปค.และนักเรียนปรึกษาปัญหาผ่านทางไลน์ของคุณครู พบนักเรียนสัปดาห์ละ1 ครั้ง/1คน/และมอบใบงานในสัปดาห์ต่อไป >>การติดต่อประสานงานระหว่าง โรงเรียน + ครู +ผู้ปกครอง +นักเรียน จะมีกลุ่ม line และ facebook app zoom (นักเรียนมัธยม) >> ขอขอบพระคุณ คณะคุณครู ทุกท่าน ที่ร่วมนิเทศติดตาม บ้านผปค.และให้การต้อนรับอย่างดียิ่งในครั้งนี้

นายชัยณรงค์ ก้อนวิมล
ผู้อำนวยการโรงเรียน

ข้าพเจ้านางอรทัย คุ้มทรัพย์ ครูโรงเรียนบ้านบึงนาจาน ได้รับมอบหมายให้เป็นครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 พร้อมด้วยนางอาพร วิริยะไพศาาลพงศ์ ได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามแนวทางและนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระทรวงศึกษาธิการ >> วันที่ 7 พฤษภาคม 2563 เข้าร่วมประชุมทางไกล ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference) >> 8 พฤษภาคม 2563 จัดตั้งกลุ่มเพื่อติดต่อนักเรียนด้วยแอพลิเคชั่น Messenger กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสารกัน >> 9-11 พฤษภาคม 2563 ออกสำรวจความต้องการกล่องดิจิตอลเพื่อใช้ในการจัดการศึกษาทางไกลและความพร้อมการจัดการเรียนการสอนทางไกล ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยการออกเยี่ยมบ้านผู้ปกครอง และการโทรศัพท์ติดตาม >> 12-14 พฤษภาคม 2563 จัดเตรียมตารางเรียน ใบความรู้ ใบงาน เครื่องเขียน สำหรับมอบให้นักเรียนและผู้ปกครองชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 >> 15-16 พฤษภาคม 2563 ออกเยี่ยมบ้านนักเรียน จำนวนทั้งหมด 21 คน เพื่อแจกตารางเรียน ใบความรู้ ใบงาน เครื่องเขียน ให้คำแนะนำและคำปรึกษาแก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และผู้ปกครองเกี่ยวกับการเรียนทางไกลด้วย DLTV ว่ามีระบบการออกอากาศผ่านเครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์ ช่อง DLTV9 การรับชมสดออนไลน์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ https://www.dltv.ac.th/streaming?ch=DLTV9 และการเรียนผ่านแอพลิเคชั่น dltv ให้เลือกช่องทางในการเรียนตามความเหมาะสมและความพร้อมของนักเรียนและผู้ปกครอง พร้อมนัดหมายการส่งใบงานในวันเสาร์ที่ 23 พฤษภาคม 2563 >> 18-22 พฤษภาคม 2563 นักเรียนเข้าเรียนทางไกลตามช่องทางที่สะดวก โดยครูคอยเช็คการเข้าเรียนผ่านแอพลิเคชั่น Messenger ที่ได้ตั้งกลุ่มไว้ จำนวนทั้งหมด 21 คน โทรศัพท์ติดต่อสอบถามกับผู้ปกครอง ครูให้คำแนะนำแก่นักเรียนในช่วงที่เรียน โดยครูเข้าเรียนไปพร้อมๆนักเรียน ครูดูทีวี ช่อง 194 และ ถ่ายรูปตารางเรียนในแต่ละวัน กิจกรรมการเรียนการสอนช่วงที่เป็นการสรุปเนื้อหาแต่ละวิชา แต่ละเรื่องที่ควรรู้ โพสต์ ส่งในข้อความเฟสตลอดเวลา เพื่อเป็นการทบทวนเนื้อหาและสามารถดูข้อมูลย้อนหลังขณะที่ดูทีวีพร้อมๆกับนักเรียน เมือแล้วเกิดปัญหาหรือความไม่เข้าใจ ครูคอยติดตามความก้าวหน้าของผู้เรียน แนะนำให้ ผู้เรียนที่พลาดการเรียนออนไลน์ในช่วงเวลาปกติ ให้รับชมย้อนหลังในช่วงเวลา 14.30 น. และช่วงเวลา 20.00 น. สำหรับนักเรียนที่ไม่มีอุปกรณ์รับสัญญาณ ได้จัดทำใบงานทบทวนความรู้พื้นฐานให้นักเรียนได้เรียนรู้ในช่วงปิดภาคเรียนไปพร้อมกับเพื่อนๆ >> ครูรายงานการจัดการเรียนการสอนด้วยการศึกษาทางไกลเสนอผู้อำนวยการโรงเรียนทุกวัน

นางอรทัย คุ้มทรัพย์
ครู
22 พฤษภาคม 2563


รับทราบและดำเนินการต่อไป

นายชัยณรงค์ ก้อนวิมล
ผู้อำนวยการโรงเรียน
22 พฤษภาคม 2563
9 มิถุนายน 2563
ภาคเรียนที่ 1/2563
รร.บ้านบึงนาจาน
ศพว.ศรีเทพหนองย่างทอย
9 พ.ค. 63 นายชัยณรงค์ ก้อนวิมล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบึงนาจาน >>นิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนทางไกล ระยะที่1 ครั้งที่1 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 >> โรงเรียนดำเนินการจัดการเรียนการสอนตามแผนงานที่กำหนดไว้ ตั้งแต่วันที่ 7 พค 63 >> สำรวจความต้องการกล่องดิจิตอลโทรทัศน์ มือถือ และช่องทางอื่นๆ >> ด้วยคณะครูร่วมกันจัดพิมพ์ ตารางเรียน /ใบความรู้/ใบงาน หนังสือเรียน นมโรงเรียน ฯลฯมอบสำหรับนักเรียน และผู้ปกครองอนุบาล 1-ม.3 >> ผู้ปกครองเตรียมอุปกรณ์การสอน และเครื่องรับสัญญาณ DLTV รับชมได้ 70 % ผ่านโทรทัศน์ และเรียนรู้ผ่าน youtube >> คุณครูออกเยี่ยมบ้านนักเรียน ผปค.และนักเรียนปรึกษาปัญหาผ่านทางไลน์ของคุณครู พบนักเรียนสัปดาห์ละ1 ครั้ง/1คน/และมอบใบงานในสัปดาห์ต่อไป >>การติดต่อประสานงานระหว่าง โรงเรียน + ครู +ผู้ปกครอง +นักเรียน จะมีกลุ่ม line และ facebook app zoom (นักเรียนมัธยม) >> ขอขอบพระคุณ คณะคุณครู ทุกท่าน ที่ร่วมนิเทศติดตาม บ้านผปค.และให้การต้อนรับอย่างดียิ่งในครั้งนี้

นายชัยณรงค์ ก้อนวิมล
ผู้อำนวยการโรงเรียน

ข้าพเจ้านางนิชรา เกษประดิษฐ์ ครู ร.ร.บ้านบึงนาจาน ได้รับมอบหมายให้เป็นครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามแนวทางและนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระทรวงศึกษาธิการ >> วันที่ 7 พฤษภาคม 2563 เข้าร่วมประชุมทางไกล ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference) >> 8 พฤษภาคม 2563 จัดตั้งกลุ่มเพื่อติดต่อนักเรียนด้วยแอพลิเคชั่น Line กับผู้ปกครองชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 เพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสารกัน >> 9-11 พฤษภาคม 2563 ออกสำรวจความต้องการกล่องดิจิตอลเพื่อใช้ในการจัดการศึกษาทางไกลและความพร้อมการจัดการเรียนการสอนทางไกล ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โดยการออกเยี่ยมบ้านผู้ปกครอง และการโทรศัพท์ติดตาม >> 11-13 พฤษภาคม 2563 จัดเตรียมตารางเรียน ใบความรู้ ใบงาน เครื่องเขียน สำหรับมอบให้นักเรียนและผู้ปกครองชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 >> 14-15 พฤษภาคม 2562 ออกเยี่ยมบ้านนักเรียน แจกตารางเรียน ใบความรู้ ใบงาน เครื่องเขียน ให้คำแนะนำและคำปรึกษาแก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 และผู้ปกครองเกี่ยวกับการเรียนทางไกลด้วย DLTV ว่ามีระบบการออกอากาศผ่านเครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์ ช่อง DLTV2 การรับชมสดออนไลน์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ https://www.dltv.ac.th/streaming?ch=DLTV2 และการเรียนผ่านแอพลิเคชั่น dltv ให้เลือกช่องทางในการเรียนตามความเหมาะสมและความพร้อมของนักเรียนและผู้ปกครอง พร้อมนำส่งใบงานในวันเสาร์ที่ 23 พฤษภาคม 2563 >> 18-22 พฤษภาคม 2563 นักเรียนเข้าเรียนทางไกลตามช่องทางที่สะดวก โดยครูได้เข้าไปติดตามการเข้าเรียนของนักเรียนที่ แนะนำวิธีการเข้าเรียนตามช่องทางต่างๆ ซึ่งมีปัญหาแตกต่างกัน บางบ้านเข้าเรียนได้ บางบ้านเข้าเรียนไม่ได้จากปัญหากล่องรับสัญญาณรุ่นเก่า บางบ้านนักเรียนอยู้กับปู่ ย่า ตา ยาย ที่ไม่มีความพร้อมที่จะดูแลเรื่องการเรียนให้กับบุตรหลานได้ ก็จะไม่ได้ดู ครูได็โทรศัพท์ติดต่อสอบถามกับผู้ปกครอง คอยติดตามความก้าวหน้าของผู้เรียน แนะนำให้ผู้ปกครองที่ไม่ได้พานักเรียนเข้าเรียนออนไลน์ในช่วงเวลาปกติ ให้รับชมย้อนหลังในช่วงเวลา 14.30 น. และช่วงเวลา 20.00 น. สำหรับนักเรียนที่ไม่มีอุปกรณ์รับสัญญาณ ครูได้จัดทำใบงานทบทวนความรู้พื้นฐานให้นักเรียนได้เรียนรู้ในช่วงปิดภาคเรียนไปพร้อมกับเพื่อนๆ >> ครูรายงานการจัดการเรียนการสอนด้วยการศึกษาทางไกลเสนอผู้อำนวยการโรงเรียนทุกวัน

นางนิชรา เกษประดิษฐ์
ครู
22 พฤษภาคม 2563

ลิงค์ที่แนบ


รับทราบและดำเนินการต่อไป

นายชัยณรงค์ ก้อนวิมล
ผู้อำนวยการโรงเรียน
22 พฤษภาคม 2563
9 มิถุนายน 2563
ภาคเรียนที่ 1/2563
รร.บ้านบึงนาจาน
ศพว.ศรีเทพหนองย่างทอย
9 พ.ค. 63 นายชัยณรงค์ ก้อนวิมล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบึงนาจาน >>นิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนทางไกล ระยะที่1 ครั้งที่1 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 >> โรงเรียนดำเนินการจัดการเรียนการสอนตามแผนงานที่กำหนดไว้ ตั้งแต่วันที่ 7 พค 63 >> สำรวจความต้องการกล่องดิจิตอลโทรทัศน์ มือถือ และช่องทางอื่นๆ >> ด้วยคณะครูร่วมกันจัดพิมพ์ ตารางเรียน /ใบความรู้/ใบงาน หนังสือเรียน นมโรงเรียน ฯลฯมอบสำหรับนักเรียน และผู้ปกครองอนุบาล 1-ม.3 >> ผู้ปกครองเตรียมอุปกรณ์การสอน และเครื่องรับสัญญาณ DLTV รับชมได้ 70 % ผ่านโทรทัศน์ และเรียนรู้ผ่าน youtube >> คุณครูออกเยี่ยมบ้านนักเรียน ผปค.และนักเรียนปรึกษาปัญหาผ่านทางไลน์ของคุณครู พบนักเรียนสัปดาห์ละ1 ครั้ง/1คน/และมอบใบงานในสัปดาห์ต่อไป >>การติดต่อประสานงานระหว่าง โรงเรียน + ครู +ผู้ปกครอง +นักเรียน จะมีกลุ่ม line และ facebook app zoom (นักเรียนมัธยม) >> ขอขอบพระคุณ คณะคุณครู ทุกท่าน ที่ร่วมนิเทศติดตาม บ้านผปค.และให้การต้อนรับอย่างดียิ่งในครั้งนี้

นายชัยณรงค์ ก้อนวิมล
ผู้อำนวยการโรงเรียน

ข้าพเจ้านางอาพร วิริยะไพศาลพงศ์ ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านบึงนาจาน ได้รับมอบหมายให้เป็นครูที่ปรึกษานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 พร้อมด้วย นางอรทัย คุ้มทรัพย์ ได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามแนวทางและนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2563 เข้าร่วมประชุมทางไกล ผ่านระบบ Video Conference เมื่อรับทราบนโยบายแล้ว จึงจัดตั้งกลุ่มนักเรียนด้วยแอพลิเคชั่น Messenger กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในปีการศึกษา 2563 จำนวน 21 คน เพื่อใช้เป็นช่องทางการติดต่อสื่อสารกัน วันที่ 9-11 พฤษภาคม 2563 ออกสำรวจความต้องการกล่องดิจิตอล รวมถึงโทรทัศน์ และออกเยี่ยมบ้านนักเรียนเพื่อสอบถามความพร้อมการเรียนการสอนทางไกลจากผู้ปกครอง ในกรณีที่นักเรียนอยู่ต่างจังหวัดได้โทรศัพท์ติดต่อสอบถามเป็นรายบุคคลครบ 21 คน วันที่ 12-14 พฤษภาคม 2563 จัดเตรียมตารางเรียน ใบความรู้ ใบงาน เครื่องเขียน สำหรับมอบให้นักเรียนและผู้ปกครองชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 วันที่ 15-16 พฤษภาคม 2563 ออกเยี่ยมบ้านนักเรียน แจกตารางเรียน ใบความรู้ ใบงาน เครื่องเขียน ให้คำแนะนำและคำปรึกษาแก่นักเรียนและผู้ปกครองเกี่ยวกับการเรียนทางไกลด้วย DLTV ว่ามีระบบการออกอากาศผ่านเครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์ ช่อง DLTV7 การรับชมสดออนไลน์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ https://www.dltv.ac.th/streaming?ch=DLTV7 และการเรียนผ่านแอพลิเคชั่น dltv ให้เลือกช่องทางในการเรียนตามความเหมาะสมและความพร้อมของนักเรียนและผู้ปกครอง พร้อมนัดหมายการส่งใบงานในวันเสาร์ที่ 23 พฤษภาคม 2563 วันที่ 18-22 พฤษภาคม 2563 นักเรียนเข้าเรียนทางไกลตามตาราง ในช่องทางที่สะดวกดังกล่าวข้างต้น โดยครูคอยเช็คการเข้าเรียนผ่านแอพลิเคชั่น Messenger ที่ได้ตั้งกลุ่มไว้ โทรศัพท์ติดต่อสอบถามกับผู้ปกครองอย่างสม่ำเสมอ ครูให้คำแนะนำแก่นักเรียนในช่วงที่เรียนแล้วเกิดปัญหาหรือไม่เข้าใจในบทเรียน ครูคอยติดตามความก้าวหน้าของนักเรียน แนะนำนักเรียนที่เข้าเรียนออนไลน์ในช่วงเวลาปกติไม่ได้ ให้รับชมย้อนหลังในช่วงเวลา 14.30 น. และช่วงเวลา 20.00 น. สำหรับนักเรียนที่ไม่มีอุปกรณ์รับสัญญาณ ครูได้จัดทำใบงานทบทวนความรู้พื้นฐานให้นักเรียนได้เรียนรู้ในช่วงปิดภาคเรียนไปพร้อมกับเพื่อนๆ ครูประจำชั้นรายงานการจัดการเรียนการสอนด้วยการศึกษาทางไกลเสนอผู้อำนวยการโรงเรียนทุกวัน

นางอาพร วิริยะไพศาลพงศ์
ครู
21 พฤษภาคม 2563


รับทราบและดำเนินการต่อไป

นายชัยณรงค์ ก้อนวิมล
ผู้อำนวยการโรงเรียน
21 พฤษภาคม 2563
9 มิถุนายน 2563
ภาคเรียนที่ 1/2563
รร.บ้านบึงนาจาน
ศพว.ศรีเทพหนองย่างทอย
9 พ.ค. 63 นายชัยณรงค์ ก้อนวิมล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบึงนาจาน >>นิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนทางไกล ระยะที่1 ครั้งที่1 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 >> โรงเรียนดำเนินการจัดการเรียนการสอนตามแผนงานที่กำหนดไว้ ตั้งแต่วันที่ 7 พค 63 >> สำรวจความต้องการกล่องดิจิตอลโทรทัศน์ มือถือ และช่องทางอื่นๆ >> ด้วยคณะครูร่วมกันจัดพิมพ์ ตารางเรียน /ใบความรู้/ใบงาน หนังสือเรียน นมโรงเรียน ฯลฯมอบสำหรับนักเรียน และผู้ปกครองอนุบาล 1-ม.3 >> ผู้ปกครองเตรียมอุปกรณ์การสอน และเครื่องรับสัญญาณ DLTV รับชมได้ 70 % ผ่านโทรทัศน์ และเรียนรู้ผ่าน youtube >> คุณครูออกเยี่ยมบ้านนักเรียน ผปค.และนักเรียนปรึกษาปัญหาผ่านทางไลน์ของคุณครู พบนักเรียนสัปดาห์ละ1 ครั้ง/1คน/และมอบใบงานในสัปดาห์ต่อไป >>การติดต่อประสานงานระหว่าง โรงเรียน + ครู +ผู้ปกครอง +นักเรียน จะมีกลุ่ม line และ facebook app zoom (นักเรียนมัธยม) >> ขอขอบพระคุณ คณะคุณครู ทุกท่าน ที่ร่วมนิเทศติดตาม บ้านผปค.และให้การต้อนรับอย่างดียิ่งในครั้งนี้

นายชัยณรงค์ ก้อนวิมล
ผู้อำนวยการโรงเรียน

รับทราบค่ะ และขอขอบคุณ ผอ.ที่ให้การนิเทศ

นางพรรณธิวา หอระเวก
ครู
21 พฤษภาคม 2563


รับทราบและดำเนินการต่อไป

นายชัยณรงค์ ก้อนวิมล
ผู้อำนวยการโรงเรียน
21 พฤษภาคม 2563
9 มิถุนายน 2563
ภาคเรียนที่ 1/2563
รร.บ้านบึงนาจาน
ศพว.ศรีเทพหนองย่างทอย
9 พ.ค. 63 นายชัยณรงค์ ก้อนวิมล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบึงนาจาน >>นิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนทางไกล ระยะที่1 ครั้งที่1 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 >> โรงเรียนดำเนินการจัดการเรียนการสอนตามแผนงานที่กำหนดไว้ ตั้งแต่วันที่ 7 พค 63 >> สำรวจความต้องการกล่องดิจิตอลโทรทัศน์ มือถือ และช่องทางอื่นๆ >> ด้วยคณะครูร่วมกันจัดพิมพ์ ตารางเรียน /ใบความรู้/ใบงาน หนังสือเรียน นมโรงเรียน ฯลฯมอบสำหรับนักเรียน และผู้ปกครองอนุบาล 1-ม.3 >> ผู้ปกครองเตรียมอุปกรณ์การสอน และเครื่องรับสัญญาณ DLTV รับชมได้ 70 % ผ่านโทรทัศน์ และเรียนรู้ผ่าน youtube >> คุณครูออกเยี่ยมบ้านนักเรียน ผปค.และนักเรียนปรึกษาปัญหาผ่านทางไลน์ของคุณครู พบนักเรียนสัปดาห์ละ1 ครั้ง/1คน/และมอบใบงานในสัปดาห์ต่อไป >>การติดต่อประสานงานระหว่าง โรงเรียน + ครู +ผู้ปกครอง +นักเรียน จะมีกลุ่ม line และ facebook app zoom (นักเรียนมัธยม) >> ขอขอบพระคุณ คณะคุณครู ทุกท่าน ที่ร่วมนิเทศติดตาม บ้านผปค.และให้การต้อนรับอย่างดียิ่งในครั้งนี้

นายชัยณรงค์ ก้อนวิมล
ผู้อำนวยการโรงเรียน

ข้าพเจ้านางสาวมยุรี ฟองจันสม ครูโรงเรียนบ้านบึงนาจาน ได้รับมอบหมายให้เป็นครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 พร้อมด้วยนางพรรณธิวา หอระเวก ได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามแนวทางและนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระทรวงศึกษาธิการ >> วันที่ 7 พฤษภาคม 2563 เข้าร่วมประชุมทางไกล ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference) >> 8 พฤษภาคม 2563 จัดตั้งกลุ่มเพื่อติดต่อนักเรียนด้วยแอพลิเคชั่น Messenger กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสารกัน >> 9-11 พฤษภาคม 2563 ออกสำรวจความต้องการกล่องดิจิตอลเพื่อใช้ในการจัดการศึกษาทางไกลและความพร้อมการจัดการเรียนการสอนทางไกล ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยการออกเยี่ยมบ้านผู้ปกครอง และการโทรศัพท์ติดตาม ผลการสำรวจพบว่า นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 22 คน มีความพร้อม จำนวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 77.27 ไม่มีความพร้อม จำนวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 22.73 ความต้องการกล่องดิจิตอล จำนวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 90.91 ไม่ต้องการ จำนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 9.09 ความต้องการโทรทัศน์ จำนวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 86.36 ไม่ต้องการ จำนวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 13.64 >> 12-14 พฤษภาคม 2563 จัดเตรียมตารางเรียน ใบความรู้ ใบงาน เครื่องเขียน สำหรับมอบให้นักเรียนและผู้ปกครองชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 >> 15-16 พฤษภาคม 2563 ออกเยี่ยมบ้านนักเรียน แจกตารางเรียน ใบความรู้ ใบงาน เครื่องเขียน ให้คำแนะนำและคำปรึกษาแก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และผู้ปกครองเกี่ยวกับการเรียนทางไกลด้วย DLTV ว่ามีระบบการออกอากาศผ่านเครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์ ช่อง DLTV7 การรับชมสดออนไลน์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ https://www.dltv.ac.th/streaming?ch=DLTV7 และการเรียนผ่านแอพลิเคชั่น dltv ให้เลือกช่องทางในการเรียนตามความเหมาะสมและความพร้อมของนักเรียนและผู้ปกครอง พร้อมนัดหมายการส่งใบงานในวันเสาร์ที่ 23 พฤษภาคม 2563 >> 18-22 พฤษภาคม 2563 นักเรียนเข้าเรียนทางไกลตามช่องทางที่สะดวก โดยครูคอยเช็คการเข้าเรียนผ่านแอพลิเคชั่น Messenger ที่ได้ตั้งกลุ่มไว้ โทรศัพท์ติดต่อสอบถามกับผู้ปกครอง ครูให้คำแนะนำแก่นักเรียนในช่วงที่เรียนแล้วเกิดปัญหาหรือความไม่เข้าใจ ครูคอยติดตามความก้าวหน้าของผู้เรียน แนะนำให้ผู้เรียนที่พลาดการเรียนออนไลน์ในช่วงเวลาปกติ ให้รับชมย้อนหลังในช่วงเวลา 14.30 น. และช่วงเวลา 20.00 น. สำหรับนักเรียนที่ไม่มีอุปกรณ์รับสัญญาณ ได้จัดทำใบงานทบทวนความรู้พื้นฐานให้นักเรียนได้เรียนรู้ในช่วงปิดภาคเรียนไปพร้อมกับเพื่อนๆ >> ครูรายงานการจัดการเรียนการสอนด้วยการศึกษาทางไกลเสนอผู้อำนวยการโรงเรียนทุกวัน

นางสาวมยุรี ฟองจันสม
ครู
21 พฤษภาคม 2563

ลิงค์ที่แนบ


รับทราบและดำเนินการต่อไป

นายชัยณรงค์ ก้อนวิมล
ผู้อำนวยการโรงเรียน
21 พฤษภาคม 2563
9 มิถุนายน 2563
ภาคเรียนที่ 1/2563
รร.บ้านบึงนาจาน
ศพว.ศรีเทพหนองย่างทอย
9 พ.ค. 63 นายชัยณรงค์ ก้อนวิมล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบึงนาจาน >>นิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนทางไกล ระยะที่1 ครั้งที่1 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 >> โรงเรียนดำเนินการจัดการเรียนการสอนตามแผนงานที่กำหนดไว้ ตั้งแต่วันที่ 7 พค 63 >> สำรวจความต้องการกล่องดิจิตอลโทรทัศน์ มือถือ และช่องทางอื่นๆ >> ด้วยคณะครูร่วมกันจัดพิมพ์ ตารางเรียน /ใบความรู้/ใบงาน หนังสือเรียน นมโรงเรียน ฯลฯมอบสำหรับนักเรียน และผู้ปกครองอนุบาล 1-ม.3 >> ผู้ปกครองเตรียมอุปกรณ์การสอน และเครื่องรับสัญญาณ DLTV รับชมได้ 70 % ผ่านโทรทัศน์ และเรียนรู้ผ่าน youtube >> คุณครูออกเยี่ยมบ้านนักเรียน ผปค.และนักเรียนปรึกษาปัญหาผ่านทางไลน์ของคุณครู พบนักเรียนสัปดาห์ละ1 ครั้ง/1คน/และมอบใบงานในสัปดาห์ต่อไป >>การติดต่อประสานงานระหว่าง โรงเรียน + ครู +ผู้ปกครอง +นักเรียน จะมีกลุ่ม line และ facebook app zoom (นักเรียนมัธยม) >> ขอขอบพระคุณ คณะคุณครู ทุกท่าน ที่ร่วมนิเทศติดตาม บ้านผปค.และให้การต้อนรับอย่างดียิ่งในครั้งนี้

นายชัยณรงค์ ก้อนวิมล
ผู้อำนวยการโรงเรียน

9 พ.ค. 63 ข้าพเจ้า นางยุภาพร แสนหาญ ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 >> ตามที่ นายชัยณรงค์ ก้อนวิมล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบึงนาจาน >>แจ้งให้ครูประจำชั้นติดตามการจัดการเรียนการสอนทางไกล ระยะที่1 ครั้งที่1 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 >> โรงเรียนดำเนินการจัดการเรียนการสอนตามแผนงานที่กำหนดไว้ ตั้งแต่วันที่ 7 พค 63 >> สำรวจความต้องการกล่องดิจิตอลโทรทัศน์ มือถือ และช่องทางอื่นๆ >> ครูประจำชั้นจัดพิมพ์ ตารางเรียน /ใบความรู้/ใบงาน หนังสือเรียน นมโรงเรียน ฯลฯมอบสำหรับนักเรียน และผู้ปกครองชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 >> ผู้ปกครองเตรียมอุปกรณ์การสอน และเครื่องรับสัญญาณ DLTV รับชมได้ 10 % ผ่านโทรทัศน์ และเรียนรู้ผ่าน youtube >> ครูประจำชั้นออกเยี่ยมบ้านนักเรียน ผปค.และนักเรียนปรึกษาปัญหาการเรียนออนไลน์ พบนักเรียนสัปดาห์ละ1 ครั้ง/1คน/และมอบใบงานในสัปดาห์ต่อไป >>การติดต่อประสานงานระหว่าง โรงเรียน + ครู +ผู้ปกครอง +นักเรียน จะมีกลุ่ม facebook >> ขอขอบพระคุณ ผปค.และนักเรียนที่ให้การต้อนรับอย่างดียิ่งในครั้งนี้

นางยุภาพร แสนหาญ
ครู
21 พฤษภาคม 2563


รับทราบและดำเนินการต่อไป

นายชัยณรงค์ ก้อนวิมล
ผู้อำนวยการโรงเรียน
21 พฤษภาคม 2563
9 มิถุนายน 2563
ภาคเรียนที่ 1/2563
รร.บ้านบึงนาจาน
ศพว.ศรีเทพหนองย่างทอย
9 พ.ค. 63 นายชัยณรงค์ ก้อนวิมล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบึงนาจาน >>นิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนทางไกล ระยะที่1 ครั้งที่1 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 >> โรงเรียนดำเนินการจัดการเรียนการสอนตามแผนงานที่กำหนดไว้ ตั้งแต่วันที่ 7 พค 63 >> สำรวจความต้องการกล่องดิจิตอลโทรทัศน์ มือถือ และช่องทางอื่นๆ >> ด้วยคณะครูร่วมกันจัดพิมพ์ ตารางเรียน /ใบความรู้/ใบงาน หนังสือเรียน นมโรงเรียน ฯลฯมอบสำหรับนักเรียน และผู้ปกครองอนุบาล 1-ม.3 >> ผู้ปกครองเตรียมอุปกรณ์การสอน และเครื่องรับสัญญาณ DLTV รับชมได้ 70 % ผ่านโทรทัศน์ และเรียนรู้ผ่าน youtube >> คุณครูออกเยี่ยมบ้านนักเรียน ผปค.และนักเรียนปรึกษาปัญหาผ่านทางไลน์ของคุณครู พบนักเรียนสัปดาห์ละ1 ครั้ง/1คน/และมอบใบงานในสัปดาห์ต่อไป >>การติดต่อประสานงานระหว่าง โรงเรียน + ครู +ผู้ปกครอง +นักเรียน จะมีกลุ่ม line และ facebook app zoom (นักเรียนมัธยม) >> ขอขอบพระคุณ คณะคุณครู ทุกท่าน ที่ร่วมนิเทศติดตาม บ้านผปค.และให้การต้อนรับอย่างดียิ่งในครั้งนี้

นายชัยณรงค์ ก้อนวิมล
ผู้อำนวยการโรงเรียน

ข้าพเจ้านายพงษ์ศักดิ์ ไผ่พงเจริญ ครูโรงเรียนบ้านบึงนาจาน ได้รับมอบหมายให้เป็นครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 พร้อมด้วยนายสมัคร อดทน ได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามแนวทางและนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระทรวงศึกษาธิการ >> วันที่ 7 พฤษภาคม 2563 เข้าร่วมประชุมทางไกล ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference) >> 8 พฤษภาคม 2563 จัดตั้งกลุ่มเพื่อติดต่อนักเรียนด้วยแอพลิเคชั่น Messenger กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสารกัน >> 9-11 พฤษภาคม 2563 ออกสำรวจความต้องการกล่องดิจิตอลเพื่อใช้ในการจัดการศึกษาทางไกลและความพร้อมการจัดการเรียนการสอนทางไกล ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยการออกเยี่ยมบ้านผู้ปกครอง และการโทรศัพท์ติดตาม >> 12-14 พฤษภาคม 2563 จัดเตรียมตารางเรียน ใบความรู้ ใบงาน เครื่องเขียน สำหรับมอบให้นักเรียนและผู้ปกครองชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 >> 15-16 พฤษภาคม 2562 ออกเยี่ยมบ้านนักเรียน แจกตารางเรียน ใบความรู้ ใบงาน เครื่องเขียน ให้คำแนะนำและคำปรึกษาแก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และผู้ปกครองเกี่ยวกับการเรียนทางไกลด้วย DLTV ว่ามีระบบการออกอากาศผ่านเครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์ ช่อง DLTV7 การรับชมสดออนไลน์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ https://www.dltv.ac.th/streaming?ch=DLTV7 และการเรียนผ่านแอพลิเคชั่น dltv ให้เลือกช่องทางในการเรียนตามความเหมาะสมและความพร้อมของนักเรียนและผู้ปกครอง พร้อมนัดหมายการส่งใบงานในวันเสาร์ที่ 23 พฤษภาคม 2563 >> 18-22 พฤษภาคม 2563 นักเรียนเข้าเรียนทางไกลตามช่องทางที่สะดวก โดยครูคอยเช็คการเข้าเรียนผ่านแอพลิเคชั่น Messenger ที่ได้ตั้งกลุ่มไว้ โทรศัพท์ติดต่อสอบถามกับผู้ปกครอง ครูให้คำแนะนำแก่นักเรียนในช่วงที่เรียนแล้วเกิดปัญหาหรือความไม่เข้าใจ ครูคอยติดตามความก้าวหน้าของผู้เรียน แนะนำให้ผู้เรียนที่พลาดการเรียนออนไลน์ในช่วงเวลาปกติ ให้รับชมย้อนหลังในช่วงเวลา 14.30 น. และช่วงเวลา 20.00 น. สำหรับนักเรียนที่ไม่มีอุปกรณ์รับสัญญาณ ได้จัดทำใบงานทบทวนความรู้พื้นฐานให้นักเรียนได้เรียนรู้ในช่วงปิดภาคเรียนไปพร้อมกับเพื่อนๆ >> ครูรายงานการจัดการเรียนการสอนด้วยการศึกษาทางไกลเสนอผู้อำนวยการโรงเรียนทุกวัน

นายพงษ์ศักดิ์ ไผ่พงเจริญ
ครู
21 พฤษภาคม 2563


รับทราบและดำเนินการต่อไป

นายชัยณรงค์ ก้อนวิมล
ผู้อำนวยการโรงเรียน
21 พฤษภาคม 2563
9 มิถุนายน 2563
ภาคเรียนที่ 1/2563
รร.บ้านบึงนาจาน
ศพว.ศรีเทพหนองย่างทอย
9 พ.ค. 63 นายชัยณรงค์ ก้อนวิมล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบึงนาจาน >>นิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนทางไกล ระยะที่1 ครั้งที่1 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 >> โรงเรียนดำเนินการจัดการเรียนการสอนตามแผนงานที่กำหนดไว้ ตั้งแต่วันที่ 7 พค 63 >> สำรวจความต้องการกล่องดิจิตอลโทรทัศน์ มือถือ และช่องทางอื่นๆ >> ด้วยคณะครูร่วมกันจัดพิมพ์ ตารางเรียน /ใบความรู้/ใบงาน หนังสือเรียน นมโรงเรียน ฯลฯมอบสำหรับนักเรียน และผู้ปกครองอนุบาล 1-ม.3 >> ผู้ปกครองเตรียมอุปกรณ์การสอน และเครื่องรับสัญญาณ DLTV รับชมได้ 70 % ผ่านโทรทัศน์ และเรียนรู้ผ่าน youtube >> คุณครูออกเยี่ยมบ้านนักเรียน ผปค.และนักเรียนปรึกษาปัญหาผ่านทางไลน์ของคุณครู พบนักเรียนสัปดาห์ละ1 ครั้ง/1คน/และมอบใบงานในสัปดาห์ต่อไป >>การติดต่อประสานงานระหว่าง โรงเรียน + ครู +ผู้ปกครอง +นักเรียน จะมีกลุ่ม line และ facebook app zoom (นักเรียนมัธยม) >> ขอขอบพระคุณ คณะคุณครู ทุกท่าน ที่ร่วมนิเทศติดตาม บ้านผปค.และให้การต้อนรับอย่างดียิ่งในครั้งนี้

นายชัยณรงค์ ก้อนวิมล
ผู้อำนวยการโรงเรียน

ข้าพเจ้าดิเรก อุ่มชะอุ้ม ครูโรงเรียนบ้านบึงนาจาน ได้รับมอบหมายให้เป็นครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามแนวทางและนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระทรวงศึกษาธิการ >> วันที่ 7 พฤษภาคม 2563 เข้าร่วมประชุมทางไกล ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference) >> 8 พฤษภาคม 2563 จัดตั้งกลุ่มเพื่อติดต่อนักเรียนด้วยแอพลิเคชั่น Messenger กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสารกัน >> 9-11 พฤษภาคม 2563 ออกสำรวจความต้องการกล่องดิจิตอลเพื่อใช้ในการจัดการศึกษาทางไกลและความพร้อมการจัดการเรียนการสอนทางไกล ของนักเรียนชั้นชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยการออกเยี่ยมบ้านผู้ปกครอง และการโทรศัพท์ติดตาม >> 12-14 พฤษภาคม 2563 จัดเตรียมตารางเรียน ใบความรู้ ใบงาน เครื่องเขียน สำหรับมอบให้นักเรียนและผู้ปกครองชั้นชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 >> 15-16 พฤษภาคม 2562 ออกเยี่ยมบ้านนักเรียน แจกตารางเรียน ใบความรู้ ใบงาน เครื่องเขียน ให้คำแนะนำและคำปรึกษาแก่นักเรียนชั้นชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และผู้ปกครองเกี่ยวกับการเรียนทางไกลด้วย DLTV ว่ามีระบบการออกอากาศผ่านเครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์ ช่อง DLTV7 การรับชมสดออนไลน์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ https://www.dltv.ac.th/streaming?ch=DLTV7 และการเรียนผ่านแอพลิเคชั่น dltv ให้เลือกช่องทางในการเรียนตามความเหมาะสมและความพร้อมของนักเรียนและผู้ปกครอง พร้อมนัดหมายการส่งใบงานในวันเสาร์ที่ 23 พฤษภาคม 2563 >> 18-22 พฤษภาคม 2563 นักเรียนเข้าเรียนทางไกลตามช่องทางที่สะดวก โดยครูคอยเช็คการเข้าเรียนผ่านแอพลิเคชั่น Messenger ที่ได้ตั้งกลุ่มไว้ โทรศัพท์ติดต่อสอบถามกับผู้ปกครอง ครูให้คำแนะนำแก่นักเรียนในช่วงที่เรียนแล้วเกิดปัญหาหรือความไม่เข้าใจ ครูคอยติดตามความก้าวหน้าของผู้เรียน แนะนำให้ผู้เรียนที่พลาดการเรียนออนไลน์ในช่วงเวลาปกติ ให้รับชมย้อนหลังในช่วงเวลา 14.30 น. และช่วงเวลา 20.00 น. สำหรับนักเรียนที่ไม่มีอุปกรณ์รับสัญญาณ ได้จัดทำใบงานทบทวนความรู้พื้นฐานให้นักเรียนได้เรียนรู้ในช่วงปิดภาคเรียนไปพร้อมกับเพื่อนๆ >> ครูรายงานการจัดการเรียนการสอนด้วยการศึกษาทางไกลเสนอผู้อำนวยการโรงเรียนทุกวัน

นายดิเรก อุ่มชะอุ้ม
ครู
21 พฤษภาคม 2563


รับทราบและดำเนินการต่อไป

นายชัยณรงค์ ก้อนวิมล
ผู้อำนวยการโรงเรียน
21 พฤษภาคม 2563
9 มิถุนายน 2563
ภาคเรียนที่ 1/2563
รร.บ้านบึงนาจาน
ศพว.ศรีเทพหนองย่างทอย
9 พ.ค. 63 นายชัยณรงค์ ก้อนวิมล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบึงนาจาน >>นิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนทางไกล ระยะที่1 ครั้งที่1 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 >> โรงเรียนดำเนินการจัดการเรียนการสอนตามแผนงานที่กำหนดไว้ ตั้งแต่วันที่ 7 พค 63 >> สำรวจความต้องการกล่องดิจิตอลโทรทัศน์ มือถือ และช่องทางอื่นๆ >> ด้วยคณะครูร่วมกันจัดพิมพ์ ตารางเรียน /ใบความรู้/ใบงาน หนังสือเรียน นมโรงเรียน ฯลฯมอบสำหรับนักเรียน และผู้ปกครองอนุบาล 1-ม.3 >> ผู้ปกครองเตรียมอุปกรณ์การสอน และเครื่องรับสัญญาณ DLTV รับชมได้ 70 % ผ่านโทรทัศน์ และเรียนรู้ผ่าน youtube >> คุณครูออกเยี่ยมบ้านนักเรียน ผปค.และนักเรียนปรึกษาปัญหาผ่านทางไลน์ของคุณครู พบนักเรียนสัปดาห์ละ1 ครั้ง/1คน/และมอบใบงานในสัปดาห์ต่อไป >>การติดต่อประสานงานระหว่าง โรงเรียน + ครู +ผู้ปกครอง +นักเรียน จะมีกลุ่ม line และ facebook app zoom (นักเรียนมัธยม) >> ขอขอบพระคุณ คณะคุณครู ทุกท่าน ที่ร่วมนิเทศติดตาม บ้านผปค.และให้การต้อนรับอย่างดียิ่งในครั้งนี้

นายชัยณรงค์ ก้อนวิมล
ผู้อำนวยการโรงเรียน

ข้าพเจ้านางศรีนวล พลอยบุตร ครูโรงเรียนบ้านบึงนาจาน ได้รับมอบหมายให้เป็นครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามแนวทางและนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระทรวงศึกษาธิการ >> วันที่ 7 พฤษภาคม 2563 เข้าร่วมประชุมทางไกล ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference) >> 8 พฤษภาคม 2563 จัดตั้งกลุ่มเพื่อติดต่อนักเรียนด้วยแอพลิเคชั่น Messenger กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสารกัน >> 9-11 พฤษภาคม 2563 ออกสำรวจความต้องการกล่องดิจิตอลเพื่อใช้ในการจัดการศึกษาทางไกลและความพร้อมการจัดการเรียนการสอนทางไกล ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยการออกเยี่ยมบ้านผู้ปกครอง และการโทรศัพท์ติดตาม >> 12-14 พฤษภาคม 2563 จัดเตรียมตารางเรียน ใบความรู้ ใบงาน เครื่องเขียน สำหรับมอบให้นักเรียนและผู้ปกครองชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 >> 15-16 พฤษภาคม 2562 ออกเยี่ยมบ้านนักเรียน แจกตารางเรียน ใบความรู้ ใบงาน เครื่องเขียน ให้คำแนะนำและคำปรึกษาแก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และผู้ปกครองเกี่ยวกับการเรียนทางไกลด้วย DLTV ว่ามีระบบการออกอากาศผ่านเครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์ ช่อง DLTV7 การรับชมสดออนไลน์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ https://www.dltv.ac.th/streaming?ch=DLTV7 และการเรียนผ่านแอพลิเคชั่น dltv ให้เลือกช่องทางในการเรียนตามความเหมาะสมและความพร้อมของนักเรียนและผู้ปกครอง พร้อมนัดหมายการส่งใบงานในวันเสาร์ที่ 23 พฤษภาคม 2563 >> 18-22 พฤษภาคม 2563 นักเรียนเข้าเรียนทางไกลตามช่องทางที่สะดวก โดยครูคอยเช็คการเข้าเรียนผ่านแอพลิเคชั่น Messenger ที่ได้ตั้งกลุ่มไว้ โทรศัพท์ติดต่อสอบถามกับผู้ปกครอง ครูให้คำแนะนำแก่นักเรียนในช่วงที่เรียนแล้วเกิดปัญหาหรือความไม่เข้าใจ ครูคอยติดตามความก้าวหน้าของผู้เรียน แนะนำให้ผู้เรียนที่พลาดการเรียนออนไลน์ในช่วงเวลาปกติ ให้รับชมย้อนหลังในช่วงเวลา 14.30 น. และช่วงเวลา 20.00 น. สำหรับนักเรียนที่ไม่มีอุปกรณ์รับสัญญาณ ได้จัดทำใบงานทบทวนความรู้พื้นฐานให้นักเรียนได้เรียนรู้ในช่วงปิดภาคเรียนไปพร้อมกับเพื่อนๆ >> ครูรายงานการจัดการเรียนการสอนด้วยการศึกษาทางไกลเสนอผู้อำนวยการโรงเรียนทุกวัน

นางศรีนวล พลอยบุตร
ครู
21 พฤษภาคม 2563


รับทราบและดำเนินการต่อไป

นายชัยณรงค์ ก้อนวิมล
ผู้อำนวยการโรงเรียน
21 พฤษภาคม 2563
9 มิถุนายน 2563
ภาคเรียนที่ 1/2563
รร.บ้านบึงนาจาน
ศพว.ศรีเทพหนองย่างทอย
9 พ.ค. 63 นายชัยณรงค์ ก้อนวิมล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบึงนาจาน >>นิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนทางไกล ระยะที่1 ครั้งที่1 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 >> โรงเรียนดำเนินการจัดการเรียนการสอนตามแผนงานที่กำหนดไว้ ตั้งแต่วันที่ 7 พค 63 >> สำรวจความต้องการกล่องดิจิตอลโทรทัศน์ มือถือ และช่องทางอื่นๆ >> ด้วยคณะครูร่วมกันจัดพิมพ์ ตารางเรียน /ใบความรู้/ใบงาน หนังสือเรียน นมโรงเรียน ฯลฯมอบสำหรับนักเรียน และผู้ปกครองอนุบาล 1-ม.3 >> ผู้ปกครองเตรียมอุปกรณ์การสอน และเครื่องรับสัญญาณ DLTV รับชมได้ 70 % ผ่านโทรทัศน์ และเรียนรู้ผ่าน youtube >> คุณครูออกเยี่ยมบ้านนักเรียน ผปค.และนักเรียนปรึกษาปัญหาผ่านทางไลน์ของคุณครู พบนักเรียนสัปดาห์ละ1 ครั้ง/1คน/และมอบใบงานในสัปดาห์ต่อไป >>การติดต่อประสานงานระหว่าง โรงเรียน + ครู +ผู้ปกครอง +นักเรียน จะมีกลุ่ม line และ facebook app zoom (นักเรียนมัธยม) >> ขอขอบพระคุณ คณะคุณครู ทุกท่าน ที่ร่วมนิเทศติดตาม บ้านผปค.และให้การต้อนรับอย่างดียิ่งในครั้งนี้

นายชัยณรงค์ ก้อนวิมล
ผู้อำนวยการโรงเรียน

รับทราบและขอขอบคุณท่านผอ.ที่ให้การนิเทศ

นางปราณี ไผ่พงเจริญ
ครู
21 พฤษภาคม 2563


รับทราบและดำเนินการต่อไป

นายชัยณรงค์ ก้อนวิมล
ผู้อำนวยการโรงเรียน
21 พฤษภาคม 2563
9 มิถุนายน 2563
ภาคเรียนที่ 1/2563
รร.บ้านบึงนาจาน
ศพว.ศรีเทพหนองย่างทอย
9 พ.ค. 63 นายชัยณรงค์ ก้อนวิมล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบึงนาจาน >>นิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนทางไกล ระยะที่1 ครั้งที่1 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 >> โรงเรียนดำเนินการจัดการเรียนการสอนตามแผนงานที่กำหนดไว้ ตั้งแต่วันที่ 7 พค 63 >> สำรวจความต้องการกล่องดิจิตอลโทรทัศน์ มือถือ และช่องทางอื่นๆ >> ด้วยคณะครูร่วมกันจัดพิมพ์ ตารางเรียน /ใบความรู้/ใบงาน หนังสือเรียน นมโรงเรียน ฯลฯมอบสำหรับนักเรียน และผู้ปกครองอนุบาล 1-ม.3 >> ผู้ปกครองเตรียมอุปกรณ์การสอน และเครื่องรับสัญญาณ DLTV รับชมได้ 70 % ผ่านโทรทัศน์ และเรียนรู้ผ่าน youtube >> คุณครูออกเยี่ยมบ้านนักเรียน ผปค.และนักเรียนปรึกษาปัญหาผ่านทางไลน์ของคุณครู พบนักเรียนสัปดาห์ละ1 ครั้ง/1คน/และมอบใบงานในสัปดาห์ต่อไป >>การติดต่อประสานงานระหว่าง โรงเรียน + ครู +ผู้ปกครอง +นักเรียน จะมีกลุ่ม line และ facebook app zoom (นักเรียนมัธยม) >> ขอขอบพระคุณ คณะคุณครู ทุกท่าน ที่ร่วมนิเทศติดตาม บ้านผปค.และให้การต้อนรับอย่างดียิ่งในครั้งนี้

นายชัยณรงค์ ก้อนวิมล
ผู้อำนวยการโรงเรียน

รับทราบและขอขอบคุณท่านผอ.ที่ให้การนิเทศ

นางวันดี คงทอง
ครูผู้ช่วย
21 พฤษภาคม 2563


รับทราบและดำเนินการต่อไป

นายชัยณรงค์ ก้อนวิมล
ผู้อำนวยการโรงเรียน
21 พฤษภาคม 2563
22 พฤษภาคม 2563
ภาคเรียนที่ 1/2563
รร.บ้านเกาะแก้ว
ศพว.คลองกระจัง
นางปราณี ศรทอง ครูประจำชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 2 ออกพบนักเรียนและผู้ปกครอง แจกใบงานในสัปดาห์ที่สองของการเรียนด้วยระบบ DLTV ตามแนวทางการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ( COVID-19 )

นางวลัยลักษณ์ เพิ่มพูลพานิช
ผู้อำนวยการโรงเรียน

ขอขอบคุณผู้อำนวยการวลัยลักษณ์ เพิ่มพูลพานิช ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเกาะแก้วที่สนับสนุนอุปกรณ์ต่างๆ อาทิ กระดาษปริ้นซ์ใบงาน ซองใส่ใบงาน ในการลงเยี่ยมนักเรียนในการจัดการเรียนการสอนทางไกลด้วยระบบ DLTV

นางปราณี ศรทอง
ครู
22 พฤษภาคม 2563


รับทราบ

นางวลัยลักษณ์ เพิ่มพูลพานิช
ผู้อำนวยการโรงเรียน
22 พฤษภาคม 2563
19 พฤษภาคม 2563
ภาคเรียนที่ 1/2563
รร.บ้านวังลึก
ศพว.วังใหญ่ภูน้ำหยด
วันนี้ข้าพเจ้าได้มานิเทศติดตาม การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) โรงเรียนบ้านวังลึกพบว่าการเตรียมการสอน ด้านผู้อำนวยการ มีการวางแผนสำรวจความพร้อม ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ปกครองได้รับทราบ แต่งตั้งคณะกรรมการวางแผนให้ความช่วยเหลือ จัดหาสิ่งอำนวยความสะดวกให้กับครู นักเรียน ผู้ปกครอง แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ ด้านครูผู้สอนจัดตั้งกลุ่มเพื่อการติดต่อสื่อสารทางไกล (Line ,Facebook) ระหว่างครูนักเรียน ผู้ปกครองัดพิมพ์เอกสารแจกใบงาน โดยครูนัดหมายให้ส่งสัปดาห์ละครั้ง นักเรียนรัชมทางไกลที่บ้าน ปัญหาที่พบสัญญาณไม่เสถียร กล่องสัญญาณรับไม่ได้ บางบ้านมีนักเรียน 2-3 คน การรับชมนักเรียนบางคนจะไปเรียนบ้านเพื่อน ขอขอบคุณผู้บริหารและคณะครูตลอดจนผู้ปกครอง ที่ให้ความร่วมมือด้วยอย่างดียิ่ง

นางรชยา ฉั่วตระกูล
ครู

ขอขอบคุณ คุณครูรชยา ฉั่วตระกูล ที่มานิเทศการสอน ข้าพเจ้าจะนำข้อแนะและเทคนิคการสอนของท่าน มาปรับใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ขอบคุณกำลังใจ ข้าพเจ้าจะทำหน้าที่ครูให้ดีที่สุดและพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้ดียิ่งขึ้น

นางรชยา ฉั่วตระกูล
ครู
10 มิถุนายน 2563


รับทรายค่ะ

นางรชยา ฉั่วตระกูล
ครู
10 มิถุนายน 2563
20 มีนาคม 2563
ภาคเรียนที่ 2/2562
รร.บ้านทุ่งเศรษฐี
ศพว.โคกสะอาดสะกรวดประดู่งาม
ข้าพเจ้านางพยอม ศรีระแก้ว นางสมถวิล พันพลู และนางสาวดาว ปิยกิตติไพบูลย์ คณะกรรมการประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือนโรงเรียนบ้านทุ่งเศรษฐี ได้เข้านิเทศภายในการส่งแฟ้มงาน/โครงการ ประจำปีการศึกษา 2562 ของ นายสมชัย แสงลา ตำแหน่ง ครู คศ.3

นางพยอม ศรีระแก้ว
ครู

ขอขอบคุณ นางพยอม ศรีระแก้ว นางสมถวิล พันพลู และนางสาวดาว ปิยกิตติไพบูลย์ คณะกรรมการประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือนโรงเรียนบ้านทุ่งเศรษฐี ที่ให้คำแนะนำการทำแฟ้มงาน/โครงการ ประจำปี 2562

นายสมชัย แสงลา
ครู
27 มีนาคม 2563


ขอขอบคุณผู้ประเมินการเลื่อนขั้นเงินเดือน ที่ส่งงานครบ ตามเวลาที่กำหนด

นางพยอม ศรีระแก้ว
ครู
27 มีนาคม 2563
20 มีนาคม 2563
ภาคเรียนที่ 2/2562
รร.บ้านทุ่งเศรษฐี
ศพว.โคกสะอาดสะกรวดประดู่งาม
ข้าพเจ้านางพยอม ศรีระแก้ว นางสมถวิล พันพลู และนางสาวดาว ปิยกิตติไพบูลย์ คณะกรรมการประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือนโรงเรียนบ้านทุ่งเศรษฐี ได้เข้านิเทศภายในการส่งแฟ้มงาน/โครงการ ประจำปีการศึกษา 2562 ของ นายปริญญา ปริยะ ตำแหน่ง ครู คศ.1

นางพยอม ศรีระแก้ว
ครู

ขอขอบคุณ นางพยอม ศรีระแก้ว นางสมถวิล พันพลู และนางสาวดาว ปิยกิตติไพบูลย์ คณะกรรมการประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือนโรงเรียนบ้านทุ่งเศรษฐี ที่ให้คำแนะนำการทำแฟ้มงาน/โครงการ ประจำปี 2562

นายปริญญา ปริยะ
ครู
27 มีนาคม 2563


ขอขอบคุณผู้ประเมินการเลื่อนขั้นเงินเดือน ที่ส่งงานครบ ตามเวลาที่กำหนด

นางพยอม ศรีระแก้ว
ครู
27 มีนาคม 2563
20 มีนาคม 2563
ภาคเรียนที่ 2/2562
รร.บ้านทุ่งเศรษฐี
ศพว.โคกสะอาดสะกรวดประดู่งาม
ข้าพเจ้านางพยอม ศรีระแก้ว นางสมถวิล พันพลู และนางสาวดาว ปิยกิตติไพบูลย์ คณะกรรมการประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือนโรงเรียนบ้านทุ่งเศรษฐี ได้เข้านิเทศภายในการส่งแฟ้มงาน/โครงการ ประจำปีการศึกษา 2562 ของ นางมุกดา อ่อนน้อมดี ตำแหน่ง ครู คศ.1

นางพยอม ศรีระแก้ว
ครู

ขอขอบคุณ นางพยอม ศรีระแก้ว นางสมถวิล พันพลู และนางสาวดาว ปิยกิตติไพบูลย์ คณะกรรมการประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือนโรงเรียนบ้านทุ่งเศรษฐี ที่ให้คำแนะนำการทำแฟ้มงาน/โครงการ ประจำปี 2562

นางมุกดา อ่อนน้อมดี
ครู
27 มีนาคม 2563


ขอขอบคุณผู้ประเมินการเลื่อนขั้นเงินเดือน ที่ส่งงานครบ ตามเวลาที่กำหนด

นางพยอม ศรีระแก้ว
ครู
27 มีนาคม 2563
20 มีนาคม 2563
ภาคเรียนที่ 2/2562
รร.บ้านทุ่งเศรษฐี
ศพว.โคกสะอาดสะกรวดประดู่งาม
ข้าพเจ้านางพยอม ศรีระแก้ว นางสมถวิล พันพลู และนางสาวดาว ปิยกิตติไพบูลย์ คณะกรรมการประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือนโรงเรียนบ้านทุ่งเศรษฐี ได้เข้านิเทศภายในการส่งแฟ้มงาน/โครงการ ประจำปีการศึกษา 2562 ของ นางสาวอมลวรรณ ไชยบำรุง ตำแหน่ง ครู คศ.2

นางพยอม ศรีระแก้ว
ครู

ขอขอบคุณ นางพยอม ศรีระแก้ว นางสมถวิล พันพลู และนางสาวดาว ปิยกิตติไพบูลย์ คณะกรรมการประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือนโรงเรียนบ้านทุ่งเศรษฐี ที่ให้คำแนะนำการทำแฟ้มงาน/โครงการ ประจำปี 2562

นางสาวอมลวรรณ ไชยบำรุง
ครู
27 มีนาคม 2563


ขอขอบคุณผู้ประเมินการเลื่อนขั้นเงินเดือน ที่ส่งงานครบ ตามเวลาที่กำหนด

นางพยอม ศรีระแก้ว
ครู
27 มีนาคม 2563
20 มีนาคม 2563
ภาคเรียนที่ 2/2562
รร.บ้านทุ่งเศรษฐี
ศพว.โคกสะอาดสะกรวดประดู่งาม
ข้าพเจ้านางพยอม ศรีระแก้ว นางสมถวิล พันพลู และนางสาวดาว ปิยกิตติไพบูลย์ คณะกรรมการประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือนโรงเรียนบ้านทุ่งเศรษฐี ได้เข้านิเทศภายในการส่งแฟ้มงาน/โครงการ ประจำปีการศึกษา 2562 ของ นางสาวสุภาพรรณ ฉิมมุจฉา ตำแหน่ง ครู คศ.1

นางพยอม ศรีระแก้ว
ครู

ขอขอบคุณ นางพยอม ศรีระแก้ว นางสมถวิล พันพลู และนางสาวดาว ปิยกิตติไพบูลย์ คณะกรรมการประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือนโรงเรียนบ้านทุ่งเศรษฐี ที่ให้คำแนะนำการทำแฟ้มงาน/โครงการ ประจำปี 2562

นางสาวสุภาพรรณ ฉิมมุจฉา
ครู
27 มีนาคม 2563


ขอขอบคุณผู้ประเมินการเลื่อนขั้นเงินเดือน ที่ส่งงานครบ ตามเวลาที่กำหนด

นางพยอม ศรีระแก้ว
ครู
27 มีนาคม 2563
20 มีนาคม 2563
ภาคเรียนที่ 2/2562
รร.บ้านทุ่งเศรษฐี
ศพว.โคกสะอาดสะกรวดประดู่งาม
ข้าพเจ้านางพยอม ศรีระแก้ว นางสมถวิล พันพลู และนางสาวดาว ปิยกิตติไพบูลย์ คณะกรรมการประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือนโรงเรียนบ้านทุ่งเศรษฐี ได้เข้านิเทศภายในการส่งแฟ้มงาน/โครงการ ประจำปีการศึกษา 2562 ของ นางสาวโสรญา นิ่มกลิ่น ตำแหน่ง ครู คศ.1

นางพยอม ศรีระแก้ว
ครู

ขอขอบคุณ นางพยอม ศรีระแก้ว นางสมถวิล พันพลู และนางสาวดาว ปิยกิตติไพบูลย์ คณะกรรมการประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือนโรงเรียนบ้านทุ่งเศรษฐี ที่ให้คำแนะนำการทำแฟ้มงาน/โครงการ ประจำปี 2562

นางสาวโสรญา นิ่มกลิ่น
ครู
27 มีนาคม 2563


ขอขอบคุณผู้ประเมินการเลื่อนขั้นเงินเดือน ที่ส่งงานครบ ตามเวลาที่กำหนด

นางพยอม ศรีระแก้ว
ครู
27 มีนาคม 2563
20 มีนาคม 2563
ภาคเรียนที่ 2/2562
รร.บ้านทุ่งเศรษฐี
ศพว.โคกสะอาดสะกรวดประดู่งาม
ข้าพเจ้านางพยอม ศรีระแก้ว นางสมถวิล พันพลู และนางสาวดาว ปิยกิตติไพบูลย์ คณะกรรมการประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือนโรงเรียนบ้านทุ่งเศรษฐี ได้เข้านิเทศภายในการส่งแฟ้มงาน/โครงการ ประจำปีการศึกษา 2562 ของ นางสาวชนิดา ชาอุ่น ตำแหน่ง ครู คศ.1

นางพยอม ศรีระแก้ว
ครู

ขอขอบคุณ นางพยอม ศรีระแก้ว นางสมถวิล พันพลู และนางสาวดาว ปิยกิตติไพบูลย์ คณะกรรมการประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือนโรงเรียนบ้านทุ่งเศรษฐี ที่ให้คำแนะนำการทำแฟ้มงาน/โครงการ ประจำปี 2562

นางสาวนางสาวชนิดา ชาอุ่น
ครู
27 มีนาคม 2563


ขอขอบคุณผู้ประเมินการเลื่อนขั้นเงินเดือน ที่ส่งงานครบ ตามเวลาที่กำหนด

นางพยอม ศรีระแก้ว
ครู
27 มีนาคม 2563
20 มีนาคม 2563
ภาคเรียนที่ 2/2562
รร.บ้านทุ่งเศรษฐี
ศพว.โคกสะอาดสะกรวดประดู่งาม
ข้าพเจ้านางพยอม ศรีระแก้ว นางสมถวิล พันพลู และนางสาวดาว ปิยกิตติไพบูลย์ คณะกรรมการประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือนโรงเรียนบ้านทุ่งเศรษฐี ได้เข้านิเทศภายในการส่งแฟ้มงาน/โครงการ ประจำปีการศึกษา 2562 ของ นางสาวจันทิมา ธรรมมัง ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

นางพยอม ศรีระแก้ว
ครู

ขอขอบคุณ นางพยอม ศรีระแก้ว นางสมถวิล พันพลู และนางสาวดาว ปิยกิตติไพบูลย์ คณะกรรมการประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือนโรงเรียนบ้านทุ่งเศรษฐี ที่ให้คำแนะนำการทำแฟ้มงาน/โครงการ ประจำปี 2562

นางสาวจันทิมา ธรรมมัง
ครูผู้ช่วย
27 มีนาคม 2563


ขอขอบคุณผู้ประเมินการเลื่อนขั้นเงินเดือน ที่ส่งงานครบ ตามเวลาที่กำหนด

นางพยอม ศรีระแก้ว
ครู
27 มีนาคม 2563
20 มีนาคม 2563
ภาคเรียนที่ 2/2562
รร.บ้านทุ่งเศรษฐี
ศพว.โคกสะอาดสะกรวดประดู่งาม
ข้าพเจ้านางพยอม ศรีระแก้ว นางสมถวิล พันพลู และนางสาวดาว ปิยกิตติไพบูลย์ คณะกรรมการประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือนโรงเรียนบ้านทุ่งเศรษฐี ได้เข้านิเทศภายในการส่งแฟ้มงาน/โครงการ ประจำปีการศึกษา 2562 ของ นางสาวสุกัลยา สุขสำราญ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

นางพยอม ศรีระแก้ว
ครู

ขอขอบคุณ นางพยอม ศรีระแก้ว นางสมถวิล พันพลู และนางสาวดาว ปิยกิตติไพบูลย์ คณะกรรมการประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือนโรงเรียนบ้านทุ่งเศรษฐี ที่ให้คำแนะนำการทำแฟ้มงาน/โครงการ ประจำปี 2562

นางสาวสุกัลยา สุขสำราญ
ครูผู้ช่วย
27 มีนาคม 2563


ขอขอบคุณผู้ประเมินการเลื่อนขั้นเงินเดือน ที่ส่งงานครบ ตามเวลาที่กำหนด

นางพยอม ศรีระแก้ว
ครู
27 มีนาคม 2563
18 มีนาคม 2563
ภาคเรียนที่ 2/2563
รร.บ้านแก่งหินปูน
ศพว.สระประดู่
วันที่ 2 มีนาคม 2563ข้าพเจ้านางอารีวรรณ เถื่อนชำนาญ ได้เข้าเยี่ยมชมการสอนวิชาภาษาไทย ชั้นป.6. ซึ่งนางดวงใจ เพ็งโตวงษ์ได้ใช้กระบวนการจัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อ60พรรษาและสื่อหนังสือเสริมการอ่านทำให้นักเรียนสนใจและตั้งใจดีมากอีกทั้งการวัดผลโดยการซักถามนักเรียนส่วนมากตอบคำถามเหล่านั้นได้แต่ที่ข้าพเจ้าได้แนะนำเพิ่มเติมคือการเขียนหนังสือของนักเรียนควรเน้นให้เขียนตัวบรรจงครึ่งบรรทัดควรเขียนตัวตรงๆไม่ควรโย้ไปข้างหน้าหรือข้างหลังแต่การเขียนลักษณะนี้มีเพียง 3 คนเท่านั้น

นางอารีวรรณ เถื่อนชำนาญ
ครู

ทราบ

นางดวงใจ เพ็งโตวงษ์
ครู
19 มีนาคม 2563


ทราบ

นางอารีวรรณ เถื่อนชำนาญ
ครู
19 มีนาคม 2563
17 มีนาคม 2563
ภาคเรียนที่ 2/2562
รร.บ้านบ่อไทย
ศพว.วังโบสถ์บ่อไทย
วันนี้ข้าพเจ้า นายทรงพล มากแก้ว ได้นิเทศการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนครูผู้สอนแต่ละระดับชั้นและแต่ละรายวิชา พร้อมทั้งได้เสนอแนะและแนวทางในการแก้ปัญหา การติด 0, ร, มผ, มส และการขอพัฒนาตนเองของผู้เรียนในแต่รายวิชาเพื่อยกยกระดับผลการเรียนให้สูงขึ้น

นายทรงพล มากแก้ว
ผู้อำนวยการโรงเรียน

รับทราบ และขอนำข้อเสนอแนะและแนวทางในการแก้ปัญหา การติด 0, ร, มผ, มส และการขอพัฒนาตนเองของผู้เรียนในแต่รายวิชาเพื่อยกยกระดับผลการเรียนให้สูงขึ้น ต่อไป

นางสาวประครอง ถุนพุฒดม
ครู
26 มีนาคม 2563


- ทราบ - ขอขอบคุณในความตั้งใจ

นายทรงพล มากแก้ว
ผู้อำนวยการโรงเรียน
26 มีนาคม 2563
17 มีนาคม 2563
ภาคเรียนที่ 2/2562
รร.บ้านบ่อไทย
ศพว.วังโบสถ์บ่อไทย
วันนี้ข้าพเจ้า นายทรงพล มากแก้ว ได้นิเทศการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนครูผู้สอนแต่ละระดับชั้นและแต่ละรายวิชา พร้อมทั้งได้เสนอแนะและแนวทางในการแก้ปัญหา การติด 0, ร, มผ, มส และการขอพัฒนาตนเองของผู้เรียนในแต่รายวิชาเพื่อยกยกระดับผลการเรียนให้สูงขึ้น

นายทรงพล มากแก้ว
ผู้อำนวยการโรงเรียน

รับทราบ และขอนำข้อเสนอแนะและแนวทางในการแก้ปัญหา การติด 0, ร, มผ, มส และการขอพัฒนาตนเองของผู้เรียนในแต่รายวิชาเพื่อยกยกระดับผลการเรียนให้สูงขึ้น ต่อไป

นางสาววิกานดา จันทสะเร
ครูผู้ช่วย
26 มีนาคม 2563


- ทราบ - ขอขอบคุณในความตั้งใจ

นายทรงพล มากแก้ว
ผู้อำนวยการโรงเรียน
26 มีนาคม 2563
17 มีนาคม 2563
ภาคเรียนที่ 2/2562
รร.บ้านบ่อไทย
ศพว.วังโบสถ์บ่อไทย
วันนี้ข้าพเจ้า นายทรงพล มากแก้ว ได้นิเทศการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนครูผู้สอนแต่ละระดับชั้นและแต่ละรายวิชา พร้อมทั้งได้เสนอแนะและแนวทางในการแก้ปัญหา การติด 0, ร, มผ, มส และการขอพัฒนาตนเองของผู้เรียนในแต่รายวิชาเพื่อยกยกระดับผลการเรียนให้สูงขึ้น

นายทรงพล มากแก้ว
ผู้อำนวยการโรงเรียน

รับทราบ และขอนำข้อเสนอแนะและแนวทางในการแก้ปัญหา การติด 0, ร, มผ, มส และการขอพัฒนาตนเองของผู้เรียนในแต่รายวิชาเพื่อยกยกระดับผลการเรียนให้สูงขึ้น ต่อไป

นางสาวแก้วมุกดา จอกน้อย
ครูอัตราจ้าง
26 มีนาคม 2563


- ทราบ - ขอขอบคุณในความตั้งใจ

นายทรงพล มากแก้ว
ผู้อำนวยการโรงเรียน
26 มีนาคม 2563
16 มีนาคม 2563
ภาคเรียนที่ 2/2562
รร.บ้านวังน้อย
ศพว.วังใหญ่ภูน้ำหยด
ข้าพเจ้าได้เข้านิเทศชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-4 เวลา 09.20 น. วิชาภาษาไทยพบว่าครูได้บันทึกจัดการเรียนรู้ดี ใช้สื่อดีมาก เด็กสนใจตั้งใจดีมาก

นางคำพา บุญเรือง
ครู

16 มีนาคม 2563
ภาคเรียนที่ 2/2562
รร.บ้านวังน้อย
ศพว.วังใหญ่ภูน้ำหยด
ข้าพเจ้าได้เข้านิเทศชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 เวลา 10.00 น. วิชาคณิตศาสตร์ พบว่าครูได้ทำแผนจัดการเรียนรู้และสอนตามแผนดีมาก ใช้สื่อเหมาะสมกับวัยเด็กดี เด็กทุกคนมีส่วนร่วมได้ดมาก

นางคำพา บุญเรือง
ครู

16 มีนาคม 2563
ภาคเรียนที่ 2/2562
รร.บ้านบ่อไทย
ศพว.วังโบสถ์บ่อไทย
วันนี้ข้าพเจ้า นายทรงพล มากแก้ว ได้นิเทศการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนครูผู้สอนแต่ละระดับชั้นและแต่ละรายวิชา พร้อมทั้งได้เสนอแนะและแนวทางในการแก้ปัญหา การติด 0, ร, มผ, มส และการขอพัฒนาตนเองของผู้เรียนในแต่รายวิชาเพื่อยกยกระดับผลการเรียนให้สูงขึ้น

นายทรงพล มากแก้ว
ผู้อำนวยการโรงเรียน

รับทราบ และขอนำข้อเสนอแนะและแนวทางในการแก้ปัญหา การติด 0, ร, มผ, มส และการขอพัฒนาตนเองของผู้เรียนในแต่รายวิชาเพื่อยกยกระดับผลการเรียนให้สูงขึ้น ต่อไป

นางสาววิชุตา วังโสม
ครู
26 มีนาคม 2563


- ทราบ - ขอขอบคุณในความตั้งใจ

นายทรงพล มากแก้ว
ผู้อำนวยการโรงเรียน
26 มีนาคม 2563
16 มีนาคม 2563
ภาคเรียนที่ 2/2562
รร.บ้านบ่อไทย
ศพว.วังโบสถ์บ่อไทย
วันนี้ข้าพเจ้า นายทรงพล มากแก้ว ได้นิเทศการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนครูผู้สอนแต่ละระดับชั้นและแต่ละรายวิชา พร้อมทั้งได้เสนอแนะและแนวทางในการแก้ปัญหา การติด 0, ร, มผ, มส และการขอพัฒนาตนเองของผู้เรียนในแต่รายวิชาเพื่อยกยกระดับผลการเรียนให้สูงขึ้น

นายทรงพล มากแก้ว
ผู้อำนวยการโรงเรียน

รับทราบ และขอนำข้อเสนอแนะและแนวทางในการแก้ปัญหา การติด 0, ร, มผ, มส และการขอพัฒนาตนเองของผู้เรียนในแต่รายวิชาเพื่อยกยกระดับผลการเรียนให้สูงขึ้น ต่อไป

นางสาวปวีณา คงไชยโย
ครู
26 มีนาคม 2563


- ทราบ - ขอขอบคุณในความตั้งใจ

นายทรงพล มากแก้ว
ผู้อำนวยการโรงเรียน
26 มีนาคม 2563
13 มีนาคม 2563
ภาคเรียนที่ 2/2562
รร.บ้านวังน้อย
ศพว.วังใหญ่ภูน้ำหยด
เวลา 09.20 น. ข้าพเจ้าได้เข้านิเทศชั้นอนุบาล 1 อนุบาล2 และอนุบาล3 มีการจัดการสอนดีเตรียมสื่ออุปกรณ์ดี เด็กทุกคนมีส่วนร่วม เด็กสนใจดีมาก

นางคำพา บุญเรือง
ครู

13 มีนาคม 2563
ภาคเรียนที่ 2/2562
รร.อนุบาลวัดในเรืองศรีวิเชียรบุรี
ศพว.ท่าโรงโคกปรง
ข้าพเจ้านางดวงเนตร วารีศรี ได้เข้ามานิเทศการจัดการเรียนการสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1ของคุณครูมะลิวัลย์ มาตย์นอก กำลังสอนทบทวนบทเรียนเรื่องการคูณ เพื่อเตรียมพร้อมการสอบ NT มีการจัดกิจกรรมโดยให้ฝึกท่องสูตรคูณและตบมือสลับกับเพื่อนตามจังหวะ นักเรียนแต่ละคนกระตือรือร้นในการทำกิจกรรมและมีความสุข ช่วยกระตุ้นให้เกิดความจำ นักเรียนให้ความร่วมมือ สนใจ ตั้งใจฟังและร่วมกิจกรรมได้อย่างสนุกสนาน รู้จักและจดจำสูตรคูณทำให้ง่ายต่อการนำมาใช้ในการหาคำตอบทำให้เกิดการเรียนรู้เป็นระบบและเป็นแนวทางในการเรียนรู้เป็นอย่างดี ช่วยให้นักเรียนเรียนรู้อย่างเข้าใจ มีระบบในการคิด รู้จักนำข้อมูลมาเพื่อแก้ปัญหา มีห้องเรียนที่น่าเรียน บรรยากาศดี สะอาด ปลอดโปร่ง

นางดวงเนตร วารีศรี
ครู

ข้าพเจ้านางมะลิวัลย์ มาตย์นอก ได้รับการนิเทศการจัดการเรียนการสอน จากนางดวงเนตร วารีศรี ข้าพเจ้าขอบคุณนางดวงเนตร วารีศรี ที่ได้นิเทศชั้นเรียน ได้ให้คำแนะนำข้อเสนอแนะในการจัดกิจกรรมเรียนการสอน ข้าพเจ้าได้รับทราบผลการนิเทศ และจะดำเนินการพัฒนาให้ได้ตามมาตรฐานตัวชี้วัดของโรงเรียนต่อไป

นางมะลิวัลย์ มาตย์นอก
ครู
24 มีนาคม 2563


รับทราบ

นางดวงเนตร วารีศรี
ครู
24 มีนาคม 2563
13 มีนาคม 2563
ภาคเรียนที่ 2/2562
รร.อนุบาลวัดในเรืองศรีวิเชียรบุรี
ศพว.ท่าโรงโคกปรง
ข้าพเจ้านางมะลิวัลย์ มาตย์นอก ได้เข้ามานิเทศการจัดการเรียนการสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2 ของคุณครูสุรัตน์ ชาพรมมา กำลังสอนนักเรียนเรื่อง การระบายสีภาพ นักเรียนได้ฝึกอย่างต่อเนื่อง ทำให้ได้ผลงานที่ดี สวยงาม มีคุณค่า นักเรียนทุกคนมีสมาธิในการทำงาน สนุกสนานสนใจการเรียนรู้ ช่วยให้นักเรียนปฏิบัติงานได้สำเร็จ สามารถนำไปใช้ในชีวิตจริงและต่อยอดเป็นอาชีพได้เป็นอย่างดี มีห้องเรียนที่สะอาด บรรยากาศน่าเรียนคุณครูเป็นกันเองทำให้นักเรียนกล้าแสดงออกในทางที่ดี

นางมะลิวัลย์ มาตย์นอก
ครู

ข้าพเจ้านายสุรัตน์ ชาพรมมา ได้รับการนิเทศการจัดการเรียนการสอน จากนางมะลิวัลย์ มาตย์นอก ข้าพเจ้าขอบคุณนางมะลิวัลย์ มาตย์นอก ที่ได้นิเทศชั้นเรียน ได้ให้คำแนะนำข้อเสนอแนะในการจัดกิจกรรมเรียนการสอน ข้าพเจ้าได้รับทราบผลการนิเทศ และจะดำเนินการพัฒนาให้ได้ตามมาตรฐานตัวชี้วัดของโรงเรียนต่อไป

นายสุรัตน์ ชาพรมมา
ครู
24 มีนาคม 2563


รับทราบ

นางมะลิวัลย์ มาตย์นอก
ครู
24 มีนาคม 2563
13 มีนาคม 2563
ภาคเรียนที่ 2/2562
รร.อนุบาลวัดในเรืองศรีวิเชียรบุรี
ศพว.ท่าโรงโคกปรง
ข้าพเจ้านางมะลิวัลย์ มาตย์นอก ได้เข้ามานิเทศการจัดการเรียนการสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/1 ของคุณครูวิมลรัตน์ ทองเกลี้ยง กำลังสอนนักเรียนเรื่อง ประเทศของเรา มีการจัดกิจกรรมโดยให้นักเรียนฝึกต่อจิ๊กซอแผนที่ประเทศไทย นักเรียนทุกคนให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมดีมาก ทุกกลุ่มแข่งขันกันอย่างสนุกสนาน ตั้งใจ มีสมาธิในการทำงาน สนใจใฝ่เรียนรู้ ช่วยให้นักเรียนเรียนรู้อย่างเข้าใจ ตลอดจนห้องเรียนก็มีบรรยากาศน่าเรียน จัดมุมต่างๆได้ตามจุดเน้น

นางมะลิวัลย์ มาตย์นอก
ครู

ข้าพเจ้านางวิมลรัตน์ ทองเกลี้ยง ได้รับการนิเทศการจัดการเรียนการสอน จากนางมะลิวัลย์ มาตย์นอก ข้าพเจ้าขอบคุณนางมะลิวัลย์ มาตย์นอก ที่ได้นิเทศชั้นเรียน ได้ให้คำแนะนำข้อเสนอแนะในการจัดกิจกรรมเรียนการสอน ข้าพเจ้าได้รับทราบผลการนิเทศ และจะดำเนินการพัฒนาให้ได้ตามมาตรฐานตัวชี้วัดของโรงเรียนต่อไป

นางวิมลรัตน์ ทองเกลี้ยง
ครู
24 มีนาคม 2563


รับทราบ

นางมะลิวัลย์ มาตย์นอก
ครู
24 มีนาคม 2563
13 มีนาคม 2563
ภาคเรียนที่ 2/2562
รร.อนุบาลวัดในเรืองศรีวิเชียรบุรี
ศพว.ท่าโรงโคกปรง
ข้าพเจ้านางมะลิวัลย์ มาตย์นอก ได้เข้ามานิเทศการจัดการเรียนการสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/2 ของคุณครูนวลอนงค์ โพธิ์ช่วย กำลังสอนนักเรียนเรื่อง การเขียนข้อความจากภาพ มีใบงานที่สวยงาม เหมาะสมกับวัยของผู้เรียนทำให้นักเรียนเรียนรู้ได้ดี เข้าใจเนื้อหาได้ง่าย ห้องเรียนสะอาด บรรยากาศที่น่าเรียน มีการจัดกิจกรรมที่สนุกสนาน ใช้สื่อต่างๆที่กระตุ้นการเรียนรู้ ได้ดีนักเรียนสามารถเข้าใจและปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้ได้ถูกต้อง นักเรียนมีส่วนในการใช้สื่อการเรียนทุกคน ช่วยให้นักเรียนเรียนรู้อย่างเข้าใจ

นางมะลิวัลย์ มาตย์นอก
ครู

13 มีนาคม 2563
ภาคเรียนที่ 2/2562
รร.อนุบาลวัดในเรืองศรีวิเชียรบุรี
ศพว.ท่าโรงโคกปรง
ข้าพเจ้านางมะลิวัลย์ มาตย์นอก ได้เข้ามานิเทศการจัดการเรียนการสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/2 ของคุณครูสิรภัทร เพชรตาด กำลังสอนนักเรียนเรื่อง การคูณ มีการจัดกิจกรรมโดยใช้สื่อประกอบการสอน นักเรียนให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมดีมาก นักเรียนสนุกสนานสนใจการเรียนรู้ ช่วยให้นักเรียนเรียนรู้อย่างเข้าใจ คงทน มีบรรยากาศที่ดีเอื้อต่อการเรียนการสอนและปฏิบัติแบบนี้ต่อไป

นางมะลิวัลย์ มาตย์นอก
ครู

13 มีนาคม 2563
ภาคเรียนที่ 2/2562
รร.อนุบาลวัดในเรืองศรีวิเชียรบุรี
ศพว.ท่าโรงโคกปรง
ข้าพเจ้านางมะลิวัลย์ มาตย์นอก ได้เข้ามานิเทศการจัดการเรียนการสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1ของคุณครูสุภัสสรา จุรัญยากำลังสอนนักเรียนในวิชาภาษาอังกฤษเรื่อง Sight word “on” มีการจัดกิจกรรมโดยใช้สื่อและสื่อเท๕โลโลยีประกอบการเรียนการสอนนักเรียนให้ความร่วมมือ สนใจในการจัดกิจกรรมดีมาก นักเรียนสนุกสนานสนใจการเรียนรู้ ช่วยให้นักเรียนเรียนรู้อย่างเข้าใจ สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ ทั้งบรรยากาศภายในห้องเรียนก็เอื้อต่อการเรียนและปฏิบัติแบบนี้ต่อไป

นางมะลิวัลย์ มาตย์นอก
ครู

13 มีนาคม 2563
ภาคเรียนที่ 2/2562
รร.บ้านวังน้อย
ศพว.วังใหญ่ภูน้ำหยด
ข้าพเจ้าได้เข้านิเทศชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-2 เวลา 09.40 น. วิชาภาษาไทยพบว่าครูได้เตรียมการสอนตรงตามแผนดี เด็กมความสนใจดีมาก และเตรียมสื่อการสอนดีมาก

นางคำพา บุญเรือง
ครู

13 มีนาคม 2563
ภาคเรียนที่ 2/2562
รร.บ้านบ่อไทย
ศพว.วังโบสถ์บ่อไทย
วันนี้ข้าพเจ้า นายทรงพล มากแก้ว ได้นิเทศการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนครูผู้สอนแต่ละระดับชั้นและแต่ละรายวิชา พร้อมทั้งได้เสนอแนะและแนวทางในการแก้ปัญหา การติด 0, ร, มผ, มส และการขอพัฒนาตนเองของผู้เรียนในแต่รายวิชาเพื่อยกยกระดับผลการเรียนให้สูงขึ้น

นายทรงพล มากแก้ว
ผู้อำนวยการโรงเรียน

รับทราบ และขอนำข้อเสนอแนะและแนวทางในการแก้ปัญหา การติด 0, ร, มผ, มส และการขอพัฒนาตนเองของผู้เรียนในแต่รายวิชาเพื่อยกยกระดับผลการเรียนให้สูงขึ้น ต่อไป

นางพรจรัส ระตะขันธ์
ครู
26 มีนาคม 2563


- ทราบ - ขอขอบคุณในความตั้งใจ

นายทรงพล มากแก้ว
ผู้อำนวยการโรงเรียน
26 มีนาคม 2563
13 มีนาคม 2563
ภาคเรียนที่ 2/2562
รร.บ้านบ่อไทย
ศพว.วังโบสถ์บ่อไทย
วันนี้ข้าพเจ้า นายทรงพล มากแก้ว ได้นิเทศการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนครูผู้สอนแต่ละระดับชั้นและแต่ละรายวิชา พร้อมทั้งได้เสนอแนะและแนวทางในการแก้ปัญหา การติด 0, ร, มผ, มส และการขอพัฒนาตนเองของผู้เรียนในแต่รายวิชาเพื่อยกยกระดับผลการเรียนให้สูงขึ้น

นายทรงพล มากแก้ว
ผู้อำนวยการโรงเรียน

รับทราบ และขอนำข้อเสนอแนะและแนวทางในการแก้ปัญหา การติด 0, ร, มผ, มส และการขอพัฒนาตนเองของผู้เรียนในแต่รายวิชาเพื่อยกยกระดับผลการเรียนให้สูงขึ้น ต่อไป

นางณิชชยา กระเป๋าทอง
ครูอัตราจ้าง
26 มีนาคม 2563


- ทราบ - ขอขอบคุณในความตั้งใจ

นายทรงพล มากแก้ว
ผู้อำนวยการโรงเรียน
26 มีนาคม 2563
13 มีนาคม 2563
ภาคเรียนที่ 2/2562
รร.บ้านบ่อไทย
ศพว.วังโบสถ์บ่อไทย
วันนี้ข้าพเจ้า นายทรงพล มากแก้ว ได้นิเทศการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนครูผู้สอนแต่ละระดับชั้นและแต่ละรายวิชา พร้อมทั้งได้เสนอแนะและแนวทางในการแก้ปัญหา การติด 0, ร, มผ, มส และการขอพัฒนาตนเองของผู้เรียนในแต่รายวิชาเพื่อยกยกระดับผลการเรียนให้สูงขึ้น

นายทรงพล มากแก้ว
ผู้อำนวยการโรงเรียน

รับทราบ และขอนำข้อเสนอแนะและแนวทางในการแก้ปัญหา การติด 0, ร, มผ, มส และการขอพัฒนาตนเองของผู้เรียนในแต่รายวิชาเพื่อยกยกระดับผลการเรียนให้สูงขึ้น ต่อไป

นางสาวแพรวพราว เฮืองบุญศรี
ครูผู้ช่วย
26 มีนาคม 2563


- ทราบ - ขอขอบคุณในความตั้งใจ

นายทรงพล มากแก้ว
ผู้อำนวยการโรงเรียน
26 มีนาคม 2563
12 มีนาคม 2563
ภาคเรียนที่ 2/2562
รร.อนุบาลวัดในเรืองศรีวิเชียรบุรี
ศพว.ท่าโรงโคกปรง
ข้าพเจ้านางดวงเนตร วารีศรี ได้เข้ามานิเทศการจัดการเรียนการสอน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1 โดยนางสุมลมาส พานทอง กำลังสอนนักเรียน เรื่องการปั้น ผลการนิเทศ ; มีการจัดกิจกรรมเป็นกลุ่มแต่ละกลุ่มตั้งใจ มีความ กระตือรือร้น สนุกสนาน ในการทำกิจกรรม ส่งผลให้ผลงานนักเรียนประสบความสำเร็จ และห้องเรียนที่น่าเรียน บรรยากาศดี สะอาด ปลอดโปร่ง

นางดวงเนตร วารีศรี
ครู

ข้าพเจ้านางสุมลมาส พานทอง ได้รับการนิเทศการจัดการเรียนการสอน จากนางดวงเนตร วารีศรี ข้าพเจ้าขอบคุณนางดวงเนตร วารีศรี ได้นิเทศชั้นเรียน ได้ให้คำแนะนำ ข้อเสนอแนะในการจัดกิจกรรมเรียนการสอนในครั้งนี้ ข้าพเจ้ารับบทราบผลการนิเทศ และจะดำเนินการพัฒนาในกิจกรรมการเรียนการสอนต่อไป

นางสุมลมาส พานทอง
ครู
21 มีนาคม 2563


รับทราบ

นางดวงเนตร วารีศรี
ครู
21 มีนาคม 2563
12 มีนาคม 2563
ภาคเรียนที่ 2/2562
รร.อนุบาลวัดในเรืองศรีวิเชียรบุรี
ศพว.ท่าโรงโคกปรง
ข้าพเจ้านางดวงเนตร วารีศรี ได้เข้ามานิเทศการจัดการเรียนการสอน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยนางสาวนวลจันทร์ คำสุข กำลังสอนนักเรียน วิชาคณิตศาสตร์ ค15101 เรื่องการบวกลบคูณหารทศนิยมแบบระคน ผลการนิเทศ ; นักเรียนให้ความร่วมมือ สนใจ ตั้งใจฟังและร่วมกิจกรรมได้อย่างสนุกสนาน รู้จักคิดวิเคราะห์ในการหาคำตอบ ส่งผลให้ เกิดการเรียนรู้เพื่อเป็นอย่างดี นักเรียนเรียนรู้อย่างเข้าใจ มีระบบในการคิด รู้จักนำข้อมูลมาเพื่อแก้ปัญหา และห้องเรียนที่น่าเรียน บรรยากาศดี สะอาด ปลอดโปร่ง

นางดวงเนตร วารีศรี
ครู

ข้าพเจ้านางสาวนวลจันทร์ คำสุข ได้รับการนิเทศการจัดการเรียนการสอน โดยนางดวงเนตร วารีศรี ข้าพเจ้าขอขอบคุณผู้นิเทศ ที่ได้ให้คำแนะนำ ข้อเสนอแนะในการนิเทศการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในครั้งนี้ ข้าพเจ้าขอรับคำนำแนะ ข้อเสนอแนะเพื่อนำไปพัฒนาในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนต่อไป

นางสาวนวลจันทร์ คำสุข
ครู
23 มีนาคม 2563


12 มีนาคม 2563
ภาคเรียนที่ 2/2562
รร.อนุบาลวัดในเรืองศรีวิเชียรบุรี
ศพว.ท่าโรงโคกปรง
ข้าพเจ้านางมะลิวัลย์ มาตย์นอก ได้เข้ามานิเทศการจัดการเรียนการสอน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2 โดย นางดวงเนตร วารีศรี กำลังสอนทบทวน บทเรียน วิชาคณิตศาสตร์ ค14101 เรื่องการท่องสูตรคูณ ผลการนิเทศ ; มีการจัดกิจกรรมโดยใช้สื่อ นักเรียนปฏิบัติจริง ทุกคนให้ความร่วมมือ ในการจัดกิจกรรมดีมาก ตั้งใจ มีสมาธิในการทำงาน สนใจใฝ่เรียนรู้ ส่งผลให้นักเรียน มีสมาธิในท่องสูตรคูณ เรียนรู้อย่างเข้าใจ มีระบบในการคิด และห้องเรียนบรรยากาศดี สะอาด ปลอดโปร่ง

นางมะลิวัลย์ มาตย์นอก
ครู

ข้าพเจ้านางดวงเนตร วารีศรี ได้รับการนิเทศการจัดการเรียนการสอน จากนางมะลิวัลย์ มาตย์นอก ข้าพเจ้าขอบคุณนางมะลิวัลย์ มาตย์นอก ที่ได้นิเทศชั้นเรียน ได้ให้คำแนะนำข้อเสนอแนะในการจัดกิจกรรมเรียนการสอน ข้าพเจ้าได้รับทราบผลการนิเทศ และจะดำเนินการพัฒนาให้ได้ตามมาตรฐานตัวชี้วัดของโรงเรียนต่อไป

นางดวงเนตร วารีศรี
ครู
21 มีนาคม 2563


รับทราบ

นางมะลิวัลย์ มาตย์นอก
ครู
21 มีนาคม 2563
12 มีนาคม 2563
ภาคเรียนที่ 2/2562
รร.บ้านบ่อไทย
ศพว.วังโบสถ์บ่อไทย
วันนี้ข้าพเจ้า นายทรงพล มากแก้ว ได้นิเทศการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนครูผู้สอนแต่ละระดับชั้นและแต่ละรายวิชา พร้อมทั้งได้เสนอแนะและแนวทางในการแก้ปัญหา การติด 0, ร, มผ, มส และการขอพัฒนาตนเองของผู้เรียนในแต่รายวิชาเพื่อยกยกระดับผลการเรียนให้สูงขึ้น

นายทรงพล มากแก้ว
ผู้อำนวยการโรงเรียน

รับทราบ และขอนำข้อเสนอแนะและแนวทางในการแก้ปัญหา การติด 0, ร, มผ, มส และการขอพัฒนาตนเองของผู้เรียนในแต่รายวิชาเพื่อยกยกระดับผลการเรียนให้สูงขึ้น ต่อไป

นางพเยาว์ แสนยาสมุทร์
ครู
26 มีนาคม 2563


- ทราบ - ขอขอบคุณในความตั้งใจ

นายทรงพล มากแก้ว
ผู้อำนวยการโรงเรียน
26 มีนาคม 2563
11 มีนาคม 2563
ภาคเรียนที่ 2/2562
รร.อนุบาลหนองไผ่
ศพว.หนองไผ่
ข้าพเจ้า นางสาวสุนิษา สุกใส ได้เข้านิเทศห้องเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 กำลังจัดกิจกรรมเล่านิทานคุณธรรม เรื่อง ห่านอยากเป็นหงส์ เด็กๆสนใจฟังนิทาน นั่งฟังอย่างมีสมาธิและหลังจากที่เล่าจบครูได้สนทนาถึงเนื้อหาในนิทานพร้อมแง่คิดจากนิทาน เด็กได้สนทนาโต้ตอบพร้อมเเสดงความคิดเห็น ภายในห้องเรียนจัดบรรยากาศเหมาะแก่เรียนรู้สำหรับเด็กๆ ครูควบคุมชั้นเรียนได้ดี

นางสาวสุนิษา สุกใส
ครูผู้ช่วย

11 มีนาคม 2563
ภาคเรียนที่ 2/2562
รร.อนุบาลหนองไผ่
ศพว.หนองไผ่
ข้าพเจ้า นางสาวสุนิษา สุกใส ได้เข้านิเทศห้องเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 กำลังจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ โดยที่ให้เด็กระบายสีภาพด้วยสีเทียนตามจินตนาการ เด็กๆส่วนมากมีพัฒนาการกล้ามเนื้อมือเเข็งเเรงระบายสีภาพอยู่ในกรอบไม่ออกนอกเส้น และมีความสุขในการทำกิจกรรม ทำกิจกรรมเป็นกลุ่มรู้จักการเเบ่งปันสีให้กันและกัน ภายในห้องเรียนจัดบรรยากาศเหมาะแก่เรียนรู้สำหรับเด็กๆ ครูควบคุมชั้นเรียนได้ดี

นางสาวสุนิษา สุกใส
ครูผู้ช่วย

11 มีนาคม 2563
ภาคเรียนที่ 2/2562
รร.อนุบาลหนองไผ่
ศพว.หนองไผ่
ข้าพเจ้า นางรัชนี สุขคำมี ได้เข้านิเทศห้องเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 กำลังจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ การประดิษฐ์สายข้อมือผีเสื้อ ครูจัดกิจกรรมตามลำดับขั้นตอน เริ่มจาก แนะนำอุปกรณ์ละอธิบายการทำกิจกกรม เด็กๆตั้งใจฟังครูและตั้งใจทำกิจกรรม เด็กเริ่มจากการระบายสีภาพ แล้วนำมาตัดเพื่อที่จะประดิษฐ์เป็นสายข้อมือ กระตือร้นในการสร้างชิ้นงานของตนเอง ทำกิจกรรมกับกลุ่มเพื่อนได้อย่างมีความสุข และมีความภาคภูมิใจในผลงานของตนเอง ภายในห้องเรียนจัดบรรยากาศเหมาะแก่เรียนรู้สำหรับเด็กๆ ครูควบคุมชั้นเรียนได้ดี

นางรัชนี สุขคำมี
ครู

11 มีนาคม 2563
ภาคเรียนที่ 2/2562
รร.อนุบาลหนองไผ่
ศพว.หนองไผ่
ข้าพเจ้านางฐิติชญาณ์ ศศิพัชรพงษ์ ได้นิเทศการสอนคุณครูภาวนา ทวีประดิษฐ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 วิชาภาษาไทย กิจกรรมคัดลายมือแบบกระทรวงศึกษาธิการนักเรียนให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรมเป็นอย่างดี ผลงานนักเรียนสวยงามสะอาดเป็นระเบียบ

นางฐิติชญาณ์ ศศิพัชรพงษ์
ครู

ขอบคุณสำหรับคำแนะนำค่ะ

นางภาวนา ทวีประดิษฐ์
ครู
12 มีนาคม 2563


11 มีนาคม 2563
ภาคเรียนที่ 2/2562
รร.อนุบาลหนองไผ่
ศพว.หนองไผ่
ข้าพเจ้านางสาวสรัลชนา จันทวงศ์ ได้เข้านิเทศการจัดการเรียนการสอนของคุณครูฐิติชญาณ์ ศศิพัชรพงษ์ วิชาการงานอาชีพฯ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เรื่องการประกอบอาหาร (ขนมไทย) เป็นการจัดกิจกรรมที่นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง ได้ฝึกการทำงานร่วมกับผู้อื่น ฝึกทักษะการวางแผนและการแบ่งหน้าที่กันอย่างลงตัว ฝึกทักษะการแก้ปัญหา นักเรียนมีความกระตือรือร้นในการทำกิจกรรม ผลงานเป็นที่น่าพอใจ

นางสาวสรัลชนา จันทวงศ์
ครู

11 มีนาคม 2563
ภาคเรียนที่ 2/2562
รร.อนุบาลหนองไผ่
ศพว.หนองไผ่
ข้าพเจ้านางฐิติชญา ศศิพัชรพงษ์ ได้นิเทศการสอน นางสาวสรัลชนา จันทวงศ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การแก้โจทย์ปัญหา การหาความจุ ความกว้าง ความยาว และความสูง ของรูปทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก นักเรียนให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรมเป็ยอย่างดี

นางฐิติชญาณ์ ศศิพัชรพงษ์
ครู

ขอขอบคุณสำหรับคำแนะนำค่ะ

นางสาวสรัลชนา จันทวงศ์
ครู
20 มีนาคม 2563


11 มีนาคม 2563
ภาคเรียนที่ 2/2562
รร.บ้านบ่อไทย
ศพว.วังโบสถ์บ่อไทย
วันนี้ข้าพเจ้า นายทรงพล มากแก้ว ได้นิเทศการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนครูผู้สอนแต่ละระดับชั้นและแต่ละรายวิชา พร้อมทั้งได้เสนอแนะและแนวทางในการแก้ปัญหา การติด 0, ร, มผ, มส และการขอพัฒนาตนเองของผู้เรียนในแต่รายวิชาเพื่อยกยกระดับผลการเรียนให้สูงขึ้น

นายทรงพล มากแก้ว
ผู้อำนวยการโรงเรียน

รับทราบ และขอนำข้อเสนอแนะและแนวทางในการแก้ปัญหา การติด 0, ร, มผ, มส และการขอพัฒนาตนเองของผู้เรียนในแต่รายวิชาเพื่อยกยกระดับผลการเรียนให้สูงขึ้น ต่อไป

นางดวงเดือน ภูผิวเดือน
ครู
26 มีนาคม 2563


- ทราบ - ขอขอบคุณในความตั้งใจ

นายทรงพล มากแก้ว
ผู้อำนวยการโรงเรียน
26 มีนาคม 2563
11 มีนาคม 2563
ภาคเรียนที่ 2/2562
รร.บ้านบ่อไทย
ศพว.วังโบสถ์บ่อไทย
วันนี้ข้าพเจ้า นายทรงพล มากแก้ว ได้นิเทศการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนครูผู้สอนแต่ละระดับชั้นและแต่ละรายวิชา พร้อมทั้งได้เสนอแนะและแนวทางในการแก้ปัญหา การติด 0, ร, มผ, มส และการขอพัฒนาตนเองของผู้เรียนในแต่รายวิชาเพื่อยกยกระดับผลการเรียนให้สูงขึ้น

นายทรงพล มากแก้ว
ผู้อำนวยการโรงเรียน

รับทราบ และขอนำข้อเสนอแนะและแนวทางในการแก้ปัญหา การติด 0, ร, มผ, มส และการขอพัฒนาตนเองของผู้เรียนในแต่รายวิชาเพื่อยกยกระดับผลการเรียนให้สูงขึ้น ต่อไป

นางสมคิด จันทาทับ
ครู
26 มีนาคม 2563


- ทราบ - ขอขอบคุณในความตั้งใจ

นายทรงพล มากแก้ว
ผู้อำนวยการโรงเรียน
26 มีนาคม 2563
11 มีนาคม 2563
ภาคเรียนที่ 2/2562
รร.บ้านบ่อไทย
ศพว.วังโบสถ์บ่อไทย
วันนี้ข้าพเจ้า นายทรงพล มากแก้ว ได้นิเทศการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนครูผู้สอนแต่ละระดับชั้นและแต่ละรายวิชา พร้อมทั้งได้เสนอแนะและแนวทางในการแก้ปัญหา การติด 0, ร, มผ, มส และการขอพัฒนาตนเองของผู้เรียนในแต่รายวิชาเพื่อยกยกระดับผลการเรียนให้สูงขึ้น

นายทรงพล มากแก้ว
ผู้อำนวยการโรงเรียน

รับทราบ และขอนำข้อเสนอแนะและแนวทางในการแก้ปัญหา การติด 0, ร, มผ, มส และการขอพัฒนาตนเองของผู้เรียนในแต่รายวิชาเพื่อยกยกระดับผลการเรียนให้สูงขึ้น ต่อไป

นางพเยาว์ แสนยาสมุทร์
ครู
26 มีนาคม 2563


- รับทราบ / ขอขอบคุณในความมุ่งมั่น และความตั้งใจจริง

นายทรงพล มากแก้ว
ผู้อำนวยการโรงเรียน
26 มีนาคม 2563
11 มีนาคม 2563
ภาคเรียนที่ 2/2562
รร.อนุบาลหนองไผ่
ศพว.หนองไผ่
ข้าพเจ้านางอรพรรณ ถาวรพันธ์ ได้นิเทศการสอน นางสุทฤศยา จันทร์เวียง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่องการเขียนแผนผังความคิดสรุปเนื้อหาการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 2 นี้ โดยนักเรียนให้ความสนใจและมีความตั้งใจในการทำงานเป็นอย่างดี

นางอรพรรณ ถาวรพันธ์
ครู

ขอบคุณในการนิเทศครั้งนี้

นางสุทฤศยา จันทร์เวียง
ครู
24 มีนาคม 2563


10 มีนาคม 2563
ภาคเรียนที่ 2/2562
รร.บ้านบ่อไทย
ศพว.วังโบสถ์บ่อไทย
วันนี้ข้าพเจ้า นายทรงพล มากแก้ว ได้นิเทศการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนครูผู้สอนแต่ละระดับชั้นและแต่ละรายวิชา พร้อมทั้งได้เสนอแนะและแนวทางในการแก้ปัญหา การติด 0, ร, มผ, มส และการขอพัฒนาตนเองของผู้เรียนในแต่รายวิชาเพื่อยกยกระดับผลการเรียนให้สูงขึ้น

นายทรงพล มากแก้ว
ผู้อำนวยการโรงเรียน

รับทราบ และขอนำข้อเสนอแนะและแนวทางในการแก้ปัญหา การติด 0, ร, มผ, มส และการขอพัฒนาตนเองของผู้เรียนในแต่รายวิชาเพื่อยกยกระดับผลการเรียนให้สูงขึ้น ต่อไป

นางชนม์ณนันท์ กงถัน
ครู
26 มีนาคม 2563


- รับทราบ / ขอขอบคุณในความมุ่งมั่น และความตั้งใจจริง

นายทรงพล มากแก้ว
ผู้อำนวยการโรงเรียน
26 มีนาคม 2563
10 มีนาคม 2563
ภาคเรียนที่ 2/2562
รร.บ้านบ่อไทย
ศพว.วังโบสถ์บ่อไทย
วันนี้ข้าพเจ้า นายทรงพล มากแก้ว ได้นิเทศการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนครูผู้สอนแต่ละระดับชั้นและแต่ละรายวิชา พร้อมทั้งได้เสนอแนะและแนวทางในการแก้ปัญหา การติด 0, ร, มผ, มส และการขอพัฒนาตนเองของผู้เรียนในแต่รายวิชาเพื่อยกยกระดับผลการเรียนให้สูงขึ้น

นายทรงพล มากแก้ว
ผู้อำนวยการโรงเรียน

รับทราบ และขอนำข้อเสนอแนะและแนวทางในการแก้ปัญหา การติด 0, ร, มผ, มส และการขอพัฒนาตนเองของผู้เรียนในแต่รายวิชาเพื่อยกยกระดับผลการเรียนให้สูงขึ้น ต่อไป

นางพิลารัตน์ สังเกตุ
ครู
26 มีนาคม 2563


- รับทราบ / ขอขอบคุณในความมุ่งมั่น และความตั้งใจจริง

นายทรงพล มากแก้ว
ผู้อำนวยการโรงเรียน
26 มีนาคม 2563
9 มีนาคม 2563
ภาคเรียนที่ 2/2562
รร.บ้านบ่อไทย
ศพว.วังโบสถ์บ่อไทย
วันนี้ข้าพเจ้า นายทรงพล มากแก้ว ได้นิเทศการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนรายวิชาคณิตศาสตร์ ชั้น ม.ต้น

นายทรงพล มากแก้ว
ผู้อำนวยการโรงเรียน

รับทราบ และจักนำข้อเสนอแนะไปปรับปรุงการวัดและประเมินผล

นายสมพงษ์ ชำนาญพล
ครูผู้ช่วย
25 มีนาคม 2563


ทราบ ขอให้พัฒนาอย่างต่อเนื่อง

นายทรงพล มากแก้ว
ผู้อำนวยการโรงเรียน
25 มีนาคม 2563
9 มีนาคม 2563
ภาคเรียนที่ 2/2562
รร.บ้านบ่อไทย
ศพว.วังโบสถ์บ่อไทย
วันนี้ข้าพเจ้า นายทรงพล มากแก้ว ได้นิเทศการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนครูผู้สอนแต่ละระดับชั้นและแต่ละรายวิชา พร้อมทั้งได้เสนอแนะและแนวทางในการแก้ปัญหา การติด 0, ร, มผ, มส และการขอพัฒนาตนเองของผู้เรียนในแต่รายวิชาเพื่อยกยกระดับผลการเรียนให้สูงขึ้น

นายทรงพล มากแก้ว
ผู้อำนวยการโรงเรียน

รับทราบ และขอนำข้อเสนอแนะและแนวทางในการแก้ปัญหา การติด 0, ร, มผ, มส และการขอพัฒนาตนเองของผู้เรียนในแต่รายวิชาเพื่อยกยกระดับผลการเรียนให้สูงขึ้น ต่อไป

นายศุภชัย อ่องละออ
ครู
26 มีนาคม 2563


- ทราบ - ขอขอบคุณในความตั้งใจ

นายทรงพล มากแก้ว
ผู้อำนวยการโรงเรียน
26 มีนาคม 2563
9 มีนาคม 2563
ภาคเรียนที่ 2/2562
รร.บ้านบ่อไทย
ศพว.วังโบสถ์บ่อไทย
วันนี้ข้าพเจ้า นายทรงพล มากแก้ว ได้นิเทศการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนครูผู้สอนแต่ละระดับชั้นและแต่ละรายวิชา พร้อมทั้งได้เสนอแนะและแนวทางในการแก้ปัญหา การติด 0, ร, มผ, มส และการขอพัฒนาตนเองของผู้เรียนในแต่รายวิชาเพื่อยกยกระดับผลการเรียนให้สูงขึ้น

นายทรงพล มากแก้ว
ผู้อำนวยการโรงเรียน

รับทราบ และขอนำข้อเสนอแนะและแนวทางในการแก้ปัญหา การติด 0, ร, มผ, มส และการขอพัฒนาตนเองของผู้เรียนในแต่รายวิชาเพื่อยกยกระดับผลการเรียนให้สูงขึ้น ต่อไป

นางสุชีรา พรมวงษ์
ครู
26 มีนาคม 2563


- ทราบ - ขอขอบคุณในความตั้งใจ

นายทรงพล มากแก้ว
ผู้อำนวยการโรงเรียน
26 มีนาคม 2563
6 มีนาคม 2563
ภาคเรียนที่ 2/2562
รร.บ้านบ่อไทย
ศพว.วังโบสถ์บ่อไทย
วันนี้ข้าพเจ้า นายทรงพล มากแก้ว ได้นิเทศการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนครูผู้สอนแต่ละระดับชั้นและแต่ละรายวิชา พร้อมทั้งได้เสนอแนะและแนวทางในการแก้ปัญหา การติด 0, ร, มผ, มส และการขอพัฒนาตนเองของผู้เรียนในแต่รายวิชาเพื่อยกยกระดับผลการเรียนให้สูงขึ้น

นายทรงพล มากแก้ว
ผู้อำนวยการโรงเรียน

รับทราบ และขอนำข้อเสนอแนะและแนวทางในการแก้ปัญหา การติด 0, ร, มผ, มส และการขอพัฒนาตนเองของผู้เรียนในแต่รายวิชาเพื่อยกยกระดับผลการเรียนให้สูงขึ้น ต่อไป

นายบุรินทร์ธร งามเฉลา
ครู
26 มีนาคม 2563


- ทราบ - ขอขอบคุณในความตั้งใจ

นายทรงพล มากแก้ว
ผู้อำนวยการโรงเรียน
26 มีนาคม 2563
6 มีนาคม 2563
ภาคเรียนที่ 2/2562
รร.บ้านบ่อไทย
ศพว.วังโบสถ์บ่อไทย
วันนี้ข้าพเจ้า นายทรงพล มากแก้ว ได้นิเทศการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนครูผู้สอนแต่ละระดับชั้นและแต่ละรายวิชา พร้อมทั้งได้เสนอแนะและแนวทางในการแก้ปัญหา การติด 0, ร, มผ, มส และการขอพัฒนาตนเองของผู้เรียนในแต่รายวิชาเพื่อยกยกระดับผลการเรียนให้สูงขึ้น

นายทรงพล มากแก้ว
ผู้อำนวยการโรงเรียน

รับทราบ และขอนำข้อเสนอแนะและแนวทางในการแก้ปัญหา การติด 0, ร, มผ, มส และการขอพัฒนาตนเองของผู้เรียนในแต่รายวิชาเพื่อยกยกระดับผลการเรียนให้สูงขึ้น ต่อไป

นายสมพงษ์ ชำนาญพล
ครูผู้ช่วย
26 มีนาคม 2563


- ทราบ - ขอขอบคุณในความตั้งใจ

นายทรงพล มากแก้ว
ผู้อำนวยการโรงเรียน
26 มีนาคม 2563
5 มีนาคม 2563
ภาคเรียนที่ 2/2562
รร.บ้านบ่อไทย
ศพว.วังโบสถ์บ่อไทย
วันนี้ข้าพเจ้า นายทรงพล มากแก้ว ได้นิเทศการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนครูผู้สอนแต่ละระดับชั้นและแต่ละรายวิชา พร้อมทั้งได้เสนอแนะและแนวทางในการแก้ปัญหา การติด 0, ร, มผ, มส และการขอพัฒนาตนเองของผู้เรียนในแต่รายวิชาเพื่อยกยกระดับผลการเรียนให้สูงขึ้น

นายทรงพล มากแก้ว
ผู้อำนวยการโรงเรียน

รับทราบ และขอนำข้อเสนอแนะและแนวทางในการแก้ปัญหา การติด 0, ร, มผ, มส และการขอพัฒนาตนเองของผู้เรียนในแต่รายวิชาเพื่อยกยกระดับผลการเรียนให้สูงขึ้น ต่อไป

นายสุรพงษ์ กงถัน
ครู
26 มีนาคม 2563


- ทราบ - ขอขอบคุณในความตั้งใจ

นายทรงพล มากแก้ว
ผู้อำนวยการโรงเรียน
26 มีนาคม 2563
5 มีนาคม 2563
ภาคเรียนที่ 2/2562
รร.บ้านบ่อไทย
ศพว.วังโบสถ์บ่อไทย
วันนี้ข้าพเจ้า นายทรงพล มากแก้ว ได้นิเทศการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนครูผู้สอนแต่ละระดับชั้นและแต่ละรายวิชา พร้อมทั้งได้เสนอแนะและแนวทางในการแก้ปัญหา การติด 0, ร, มผ, มส และการขอพัฒนาตนเองของผู้เรียนในแต่รายวิชาเพื่อยกยกระดับผลการเรียนให้สูงขึ้น

นายทรงพล มากแก้ว
ผู้อำนวยการโรงเรียน

รับทราบ และขอนำข้อเสนอแนะและแนวทางในการแก้ปัญหา การติด 0, ร, มผ, มส และการขอพัฒนาตนเองของผู้เรียนในแต่รายวิชาเพื่อยกยกระดับผลการเรียนให้สูงขึ้น ต่อไป

นายนรินทร์ อัตตะชีวะ
ครู
26 มีนาคม 2563


- รับทราบ / ขอขอบคุณในความมุ่งมั่น และความตั้งใจจริง

นายทรงพล มากแก้ว
ผู้อำนวยการโรงเรียน
26 มีนาคม 2563
4 มีนาคม 2563
ภาคเรียนที่ 2/2562
รร.บ้านโคกสง่า
ศพว.พุเตยพุขาม
ผู้อำนวยการนิเทศติดตามการเรียนการสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เรื่องการเรียนภาษาต่างประเทศ

นายสุรเชษฐ์ ประสพบุญ
ผู้อำนวยการโรงเรียน

ครูรับนโยบายการจัดการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศและปฏิบัติต่อไป

นางรุ่งทิวา ธาราเกษม
ครู
30 มีนาคม 2563


ฝากครูนำคำศัพท์ให้นักเรียนฝึกท่องจำและเขียนตาม

นายสุรเชษฐ์ ประสพบุญ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
30 มีนาคม 2563
4 มีนาคม 2563
ภาคเรียนที่ 2/2562
รร.อนุบาลหนองไผ่
ศพว.หนองไผ่
ข้าพเจ้า นางสาวสุนิษา สุกใส ได้เข้านิเทศห้องเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 ได้ทำการจัดกิจกรรมเสรี โดยเปิดโอกาสให้นักเรียนเล่นของเล่นอย่างอิสระตามมุม เด็กสามารถเล่นคนเดียวและเล่นเป็นกลุ่มย่อยได้ตามความสนใจและความต้องการของตัวเองได้ เด็กรู้จักการแบ่งปัน รู้จักการรอคอย มีจินตนาการในการเล่น มีความสุขในการทำกิจกรรม จัดบรรยากาศในห้องเรียนได้น่าเรียนรู้

นางสาวสุนิษา สุกใส
ครูผู้ช่วย

ขอบคุณคำแนะนำจากครูสุนิษา สุกใส

นางจามีกร อุปการ์
ครู
4 มีนาคม 2563


4 มีนาคม 2563
ภาคเรียนที่ 2/2562
รร.อนุบาลหนองไผ่
ศพว.หนองไผ่
ข้าพเจ้า นางสาวสุนิษา สุกใส ได้เข้านิเทศห้องเรียนชั้นอนุบาล 1 นางรัชนี สุขคำมี และนางสาวพิจิตรา สุขคำมี ได้ทำการจัดกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ โดยให้เด็กเคลื่อนไหวร่างกายตามคำบรรยาย ครูพูดบรรยายเรื่องราวต่างๆนักเรียนสามารถเคลื่อนไหวร่างกายได้ตามจินตนาการของตัวเอง โดยที่ครูที่สร้างข้อตกลงกับนักเรียนขณะทำกิจกรรมให้นักเรียนเคลื่อนไหวร่างกายได้ในบริเวณที่ครูกำหนด นักเรียนมีความสุขในการร่วมกิจกรรม กล้าแสดงออก ครูจัดบรรยากาศได้น่าเรียนรู้

นางสาวสุนิษา สุกใส
ครูผู้ช่วย

ขอบคุณคำเเนะนำจากครูสุนิษา สุกใส

นางรัชนี สุขคำมี
ครู
4 มีนาคม 2563


4 มีนาคม 2563
ภาคเรียนที่ 2/2562
รร.อนุบาลหนองไผ่
ศพว.หนองไผ่
ข้าพเจ้า นางรัชนี สุขคำมี ได้เข้านิเทศห้องเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 นางสาวสุนิษา สุกใส ได้ทำการจัดกิจกรรมประเมินพัฒนาการด้านสติปัญญา โดยทดสอบความสามารถทางคณิตศาสตร์และเชาว์ปัญญา นักเรียนมีความตั้งใจในการทำแบบประเมิน มีสมาธิในการทำกิจกรรม

นางรัชนี สุขคำมี
ครู

ขอขอบคุณคำแนะนำจากครูรัชนี สุขคำมีคะ

นางสาวสุนิษา สุกใส
ครูผู้ช่วย
4 มีนาคม 2563


4 มีนาคม 2563
ภาคเรียนที่ 2/2562
รร.อนุบาลหนองไผ่
ศพว.หนองไผ่
ข้าพเจ้านางฐิติชญาณ์ ศศิพัชรพงษ์ ได้เข้านิเทศชั้นป.5 กิจกรรมบูรณาการไวรัสโควิด-19 อาการของคนที่ได้รับเชื้อโรคและการป้องกันตนเองให้ปลอดภัย นักเรียนกระตือรือร้นและให้ความร่วมมือในการเรียนรู้เป็นอย่างดี กล้าแสดงออก ถามและตอบคำถามต่างๆได้ บรรยากาศในการเรียนเป็นไปอย่างสนุกสนาน มีนักเรียน3คนที่ทำงานล่าช้าครูจึงให้คำแนะนำเป็นพิเศษ

นางฐิติชญาณ์ ศศิพัชรพงษ์
ครู

ขอขอบคุณสำหรับคำแนะนำค่ะ

นางสาวสรัลชนา จันทวงศ์
ครู
4 มีนาคม 2563


4 มีนาคม 2563
ภาคเรียนที่ 2/2562
รร.อนุบาลหนองไผ่
ศพว.หนองไผ่
ข้าพเจ้านายสุพัฒน์ ศรีศาสตร์ ได้เข้านิเทศชั้นป.1/1 กิจกรรมบูรณาการไวรัสโควิด-19 อาการของคนที่ได้รับเชื้อโรคและการป้องกันตนเองให้ปลอดภัย นักเรียนกระตือรือร้นและให้ความร่วมมือในการเรียนรู้เป็นอย่างดี กล้าแสดงออก ถามและตอบคำถามต่างๆได้ บรรยากาศในการเรียนเป็นไปอย่างสนุกสนาน

นายสุพัฒน์ ศรีศาสตร์
ผู้อำนวยการโรงเรียน

ขอขอบคุณสำหรับคำแนะนำค่ะ

นางอัญชลี ศรีบุรินทร์
ครู
4 มีนาคม 2563


4 มีนาคม 2563
ภาคเรียนที่ 2/2562
รร.อนุบาลหนองไผ่
ศพว.หนองไผ่
ข้าพเจ้านายสุพัฒน์ ศรีศาสตร์ ได้เข้านิเทศชั้นป.1/2 กิจกรรมบูรณาการไวรัสโควิด-19 อาการของคนที่ได้รับเชื้อโรคและการป้องกันตนเองให้ปลอดภัย นักเรียนกระตือรือร้นและให้ความร่วมมือในการเรียนรู้เป็นอย่างดี กล้าแสดงออก ถามและตอบคำถามต่างๆได้ บรรยากาศในการเรียนเป็นไปอย่างสนุกสนาน

นายสุพัฒน์ ศรีศาสตร์
ผู้อำนวยการโรงเรียน

ขอขอบคุณสำหรับคำแนะนำค่ะ

นางสาวชณุตธิดา บัวเทศ
ครู
4 มีนาคม 2563


4 มีนาคม 2563
ภาคเรียนที่ 2/2562
รร.อนุบาลหนองไผ่
ศพว.หนองไผ่
ข้าพเจ้านายสุพัฒน์ ศรีศาสตร์ ได้เข้านิเทศชั้นป.2 กิจกรรมบูรณาการไวรัสโควิด-19 อาการของคนที่ได้รับเชื้อโรคและการป้องกันตนเองให้ปลอดภัย นักเรียนกระตือรือร้นและให้ความร่วมมือในการเรียนรู้เป็นอย่างดี กล้าแสดงออก ถามและตอบคำถามต่างๆได้

นายสุพัฒน์ ศรีศาสตร์
ผู้อำนวยการโรงเรียน

ขอขอบคุณสำหรับคำแนะนำครับ

นายเสมอ กิจพินิจ
ครู
4 มีนาคม 2563


4 มีนาคม 2563
ภาคเรียนที่ 2/2562
รร.อนุบาลหนองไผ่
ศพว.หนองไผ่
วันนี้ คุณครูสุทฤศยา จันทร์เวียง มานิเทศ คุณครูเนตรนภา จงใจมั่น คาบที่ 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2 วิชาคอมพิวเตอร์ เรื่อง การใช้โปรแกมนำเสนอข้อมูล Microsoft office power point 2010 บูรณาการเชื้อโคโรน่าหรือโควิค 19 มีแผนการสอน สื่อนวัตกรรม นักเรียนให้ความสนใจ ตั้งใจปฏิบัติ ได้นำความรู้ที่ค้นคว้าได้ เรียบเรียงนำเสนอข้อมูลอย่างเป็นระบบ มีเครื่องมือและการวัดผลที่เป็นจริง

นางสุทฤศยา จันทร์เวียง
ครู