รายงานการนิเทศภายในของโรงเรียน

วันที่ โรงเรียน บันทึกการผู้นิเทศ บันทึกของผู้รับการนิเทศ รับทราบ/ข้อแนะนำ
28 ธันวาคม 2564
ภาคเรียนที่ 2/2563
รร.บ้านจัดสรร
ศพว.นาสนุ่น
หลังจากที่ข้าพเจ้าได้เข้ามานิเทศเมื่อกลางเดือนที่ผ่านมา เรื่องความสะอาดและความปลอดภัยในห้องเรียนขณะนี้ครูได้มีการปรับปรุงเป็นที่เรียบร้อย และในครั้งนี้ข้าพเจ้าได้เข้านิเทศเรื่องการจัดการเรียนการสอน ข้าพเจ้าพบว่าเด็กนักเรียนส่วนหนึ่งระดับชั้นอนุบาลสอง ยังพบปัญหาการจับดินสอที่ผิดวิธีมี การเขียนที่ไม่ถูกต้องข้าพเจ้าจึงขอเสนอแนะให้ครูเน้นนักเรียนในเรื่องดังกล่าวดังนั้นด้วย แนะนำครูจัดทำสื่อและนวัตกรรมต่างๆที่สามารถนำมาใช้ให้นักเรียนสนใจในเรื่องเรียนใช้สื่อมาช่วยในการเรียนผู้เรียนสามารถเข้าใจบทเรียนได้มากยิ่งขึ้น สภาพห้องเรียนมีการจัดใหม่นี้เรียนความรู้ต่างๆมากขึ้น ห้องเรียนสะอาดปลอดภัยและสวยงามเรียบร้อยดี

นายประยูร ภูแข่งหมอก
ผู้อำนวยการโรงเรียน

หลังจากที่ท่านผู้อำนวยการเข้านิเทศห้องเรียนนั้น จากครั้งที่ผ่านมาข้าพเจ้าได้ทำการปรับปรุงเป็นที่เรียบร้อย และในครั้งนี้ได้นิเทศเรื่องการจัดการเรียนการสอน การเรียนในเรื่องของการเขียน การใช้สื่อนวัตกรรมมาบูรณาการในการจัดการเรียนการสอน ตอนนี้ข้าพเจ้าได้ทำตามข้อเสนอแนะของท่านผู้อำนวยการเรียบร้อยแล้ว จัดทำสื่อนวัตกรรมใหม่ ๆ มาช่วยดึงความสนใจของนักเรียนในเวลาเรียนได้เป็นอย่างดี เป็นประโยชน์ที่ดีทั้งครูผู้สอนและนักเรียน

นางสาวศิริลักษณ์ ทองเสริม
ครูผู้ช่วย
20 มกราคม 2564


เรียบร้อยดี

นายประยูร ภูแข่งหมอก
ผู้อำนวยการโรงเรียน
20 มกราคม 2564
16 ธันวาคม 2564
ภาคเรียนที่ 2/2563
รร.บ้านจัดสรร
ศพว.นาสนุ่น
รับรองการบันทึกการนิเทศเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา เรื่องอุปกรณ์ที่เป็นอันตรายต่อนักเรียน และขยะหลังอาคารขนาดนี้ครูได้รับการปรับปรุงเป็นที่เรียบร้อยแล้วและวันนี้เวลา 11:00 น. ข้าพเจ้าได้เข้านิเทศเกี่ยวกับเรื่องของการจัดการเรียนการสอน พบว่านักเรียนส่วนหนึ่งยังอ่านหนังสือไม่คล่อง ข้าพเจ้าจึงเสนอและครูในเรื่องการอ่านและเน้นนักเรียนด้วย และจัดทำสื่อให้เหมาะสมกับนักเรียนที่สามารถนำมาใช้ในการเรียนการสอน ที่นักเรียนเข้าใจในการอ่านมากขึ้น เช่น บัตรคำ บัตรภาพ เป็นต้น

นายประยูร ภูแข่งหมอก
ผู้อำนวยการโรงเรียน

หลังจากที่ผู้อำนวยการโรงเรียนได้เข้านิเทศห้องเรียนจากครั้งที่ผ่านมา ข้าพเจ้าได้ปรับปรุงเรียบร้อยแล้วและวันนี้ผู้อำนวยการโรงเรียนได้นิเทศเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน เน้นการอ่านคล่อง จัดทำสื่อให้เหมาะสมกับนักเรียน ข้าพเจ้าได้ปรับปรุงแก้ไขด้วยการทำสื่อนวัตกรรม มาบูรณาการกับการเรียนการสอน เพื่อดึงดูดความสนใจของนักเรียนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

นางสาวมัญทิตา ชัยมีแรง
ครูอัตราจ้าง
9 กุมภาพันธ์ 2564


7 เมษายน 2564
ภาคเรียนที่ 2/2563
รร.บ้านหนองสะแก
ศพว.บ่อรัง
ข้าพเจ้า นางสาววิภาพร ซาทอง ได้ทำการนิเทศการสอนของ นายอำนาจ กลิ่นเทศ มีความตั้งใจในการสอน นักเรียนสนใจและให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเป็นอย่างดี

นางสาววิภาพร ซาทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียน

7 เมษายน 2564
ภาคเรียนที่ 2/2563
รร.บ้านหนองสะแก
ศพว.บ่อรัง
ข้าพเจ้า นางสาววิภาพร ซาทอง ได้ทำการนิเทศการสอนของ นายดวงทิพย์ บุญหล้า มีความตั้งใจในการสอน นักเรียนสนใจและให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเป็นอย่างดี

นางสาววิภาพร ซาทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียน

7 เมษายน 2564
ภาคเรียนที่ 2/2563
รร.บ้านหนองสะแก
ศพว.บ่อรัง
ข้าพเจ้า นางสาววิภาพร ซาทอง ได้ทำการนิเทศการสอนของ นายศิริพงษ์ บัวกล่ำ มีความตั้งใจในการสอน นักเรียนสนใจและให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเป็นอย่างดี

นางสาววิภาพร ซาทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียน

7 เมษายน 2564
ภาคเรียนที่ 2/2563
รร.บ้านหนองสะแก
ศพว.บ่อรัง
ข้าพเจ้า นางสาววิภาพร ซาทอง ได้ทำการนิเทศการสอนของ นางสาวธิดา รัตน์ สาระวัน มีความตั้งใจในการสอน นักเรียนสนใจและให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเป็นอย่างดี

นางสาววิภาพร ซาทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียน

7 เมษายน 2564
ภาคเรียนที่ 2/2563
รร.บ้านหนองสะแก
ศพว.บ่อรัง
ข้าพเจ้า นางสาววิภาพร ซาทอง ได้ทำการนิเทศการสอนของ นางสาวไข่มุก เทียนธูป มีความตั้งใจในการสอน นักเรียนสนใจและให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเป็นอย่างดี

นางสาวไข่มุก เทียนธูป
ครู

7 เมษายน 2564
ภาคเรียนที่ 2/2563
รร.บ้านหนองสะแก
ศพว.บ่อรัง
ข้าพเจ้า นางสาววิภาพร ซาทอง ได้ทำการนิเทศการสอนของ นางสาวกัญญาณี กสิวัฒน์ มีความตั้งใจในการสอน นักเรียนสนใจและให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเป็นอย่างดี

นางสาววิภาพร ซาทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียน

7 เมษายน 2564
ภาคเรียนที่ 2/2563
รร.บ้านหนองสะแก
ศพว.บ่อรัง
ข้าพเจ้า นางสาววิภาพร ซาทอง ได้ทำการนิเทศการสอนของ นางสาวปนัดดา อุดมสิทธิ์ มีความตั้งใจในการสอน นักเรียนสนใจและให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเป็นอย่างดี

นางสาววิภาพร ซาทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียน

7 เมษายน 2564
ภาคเรียนที่ 2/2563
รร.บ้านหนองสะแก
ศพว.บ่อรัง
ข้าพเจ้า นางสาววิภาพร ซาทอง ได้ทำการนิเทศการสอนของ นางสาวณัฐธิดา นินหว่าง มีความตั้งใจในการสอน นักเรียนสนใจและให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเป็นอย่างดี

นางสาววิภาพร ซาทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียน

7 เมษายน 2564
ภาคเรียนที่ 2/2563
รร.บ้านหนองสะแก
ศพว.บ่อรัง
ข้าพเจ้า นางสาววิภาพร ซาทอง ได้ทำการนิเทศการสอนของ นางสาวทักตร์ดาว แก้วแท้ มีความตั้งใจในการสอน นักเรียนสนใจและให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเป็นอย่างดี

นางสาววิภาพร ซาทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียน

7 เมษายน 2564
ภาคเรียนที่ 2/2563
รร.บ้านหนองสะแก
ศพว.บ่อรัง
ข้าพเจ้า นางสาววิภาพร ซาทอง ได้ทำการนิเทศการสอนของ นางสาวณภัทรชนก วุฒินาคธรรม มีความตั้งใจในการสอน นักเรียนสนใจและให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเป็นอย่างดี

นางสาววิภาพร ซาทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียน

5 เมษายน 2564
ภาคเรียนที่ 2/2563
รร.บ้านบึงนาจาน
ศพว.ศรีเทพหนองย่างทอย
การติดตามนิเทศการสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2563 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ผลจากการติดนิเทศห้องสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อยดี ขอบคุณ คุณครูนิชรา เกษประดิษฐ์ที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี

นายชัยณรงค์ ก้อนวิมล
ผู้อำนวยการโรงเรียน

5 เมษายน 2564
ภาคเรียนที่ 2/2563
รร.บ้านบึงนาจาน
ศพว.ศรีเทพหนองย่างทอย
การติดตามนิเทศการสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2563 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ผลจากการติดนิเทศห้องสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อยดี ขอบคุณ คุณครูศรีนวล พลอยบุตรที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี

นายชัยณรงค์ ก้อนวิมล
ผู้อำนวยการโรงเรียน

5 เมษายน 2564
ภาคเรียนที่ 2/2563
รร.บ้านบึงนาจาน
ศพว.ศรีเทพหนองย่างทอย
การติดตามนิเทศการสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2563 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ผลจากการติดนิเทศห้องสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อยดี ขอบคุณ คุณครูรดาวรินทร์ สังเกตุ ที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี

นายชัยณรงค์ ก้อนวิมล
ผู้อำนวยการโรงเรียน

5 เมษายน 2564
ภาคเรียนที่ 2/2563
รร.บ้านบึงนาจาน
ศพว.ศรีเทพหนองย่างทอย
การติดตามนิเทศการสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2563 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ผลจากการติดนิเทศห้องสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อยดี ขอบคุณ คุณครูปราณี ไผ่พงเจริญ ที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี

นายชัยณรงค์ ก้อนวิมล
ผู้อำนวยการโรงเรียน

5 เมษายน 2564
ภาคเรียนที่ 2/2563
รร.บ้านบึงนาจาน
ศพว.ศรีเทพหนองย่างทอย
การติดตามนิเทศการสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2563 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ผลจากการติดนิเทศห้องสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อยดี ขอบคุณ คุณครูยุภาพร แสนหาญ ที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี

นายชัยณรงค์ ก้อนวิมล
ผู้อำนวยการโรงเรียน

5 เมษายน 2564
ภาคเรียนที่ 2/2563
รร.บ้านบึงนาจาน
ศพว.ศรีเทพหนองย่างทอย
การติดตามนิเทศการสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2563 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ผลจากการติดนิเทศห้องสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อยดี ขอบคุณ คุณครูวันดี คงทอง ที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี

นายชัยณรงค์ ก้อนวิมล
ผู้อำนวยการโรงเรียน

5 เมษายน 2564
ภาคเรียนที่ 2/2563
รร.บ้านบึงนาจาน
ศพว.ศรีเทพหนองย่างทอย
การติดตามนิเทศการสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2563 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ผลจากการติดนิเทศห้องสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อยดี ขอบคุณ คุณครูพรรณธิวา หอระเวก ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี

นายชัยณรงค์ ก้อนวิมล
ผู้อำนวยการโรงเรียน

5 เมษายน 2564
ภาคเรียนที่ 2/2563
รร.บ้านบึงนาจาน
ศพว.ศรีเทพหนองย่างทอย
การติดตามนิเทศการสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2563 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ผลจากการติดนิเทศห้องสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อยดี ขอบคุณ คุณครูสมัคร อดทน ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี

นายชัยณรงค์ ก้อนวิมล
ผู้อำนวยการโรงเรียน

5 เมษายน 2564
ภาคเรียนที่ 2/2563
รร.บ้านบึงนาจาน
ศพว.ศรีเทพหนองย่างทอย
การติดตามนิเทศการสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2563 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ผลจากการติดนิเทศห้องสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อยดี ขอบคุณ คุณครูดิเรก อุ่มชะอุ้ม ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี

นายชัยณรงค์ ก้อนวิมล
ผู้อำนวยการโรงเรียน

5 เมษายน 2564
ภาคเรียนที่ 2/2563
รร.บ้านบึงนาจาน
ศพว.ศรีเทพหนองย่างทอย
การติดตามนิเทศการสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2563 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ผลจากการติดนิเทศห้องสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อยดี ขอบคุณ คุณครูอาพร วิริยะไพศาลพงศ์ ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี

นายชัยณรงค์ ก้อนวิมล
ผู้อำนวยการโรงเรียน

29 มีนาคม 2564
ภาคเรียนที่ 2/2563
รร.บ้านสันเจริญโป่งสะทอน
ศพว.ท่าด้วง
ตรวจเยี่ยมการสอบปลายปี ของนักเรียน ป.3 เสนอแนะ ให้กำลังใจ +วิธีการ อ่าน คิด เขียน แบบทดสอบ ด้วยความตั้งใจ

นางสาวสุวภา นาอุดม
ครู

29 มีนาคม 2564
ภาคเรียนที่ 2/2563
รร.บ้านสันเจริญโป่งสะทอน
ศพว.ท่าด้วง
นิเทศตรวจเยี่ยมให้กำลังใจการประเมินพัฒนาการ ตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย พบว่าเด็กมีพัฒนาการได้ตามวัย ขอขอบคุณครูพนิดา พูลเกลี้ยง ครูประจำชั้นที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจจัดประสบการณ์ และวัดผลประเมินผลในครั้งนี้

นางสาวสุวภา นาอุดม
ครู

29 มีนาคม 2564
ภาคเรียนที่ 2/2563
รร.บ้านสันเจริญโป่งสะทอน
ศพว.ท่าด้วง
-นิเทศติดตาม การประเมินพัฒนาการ ตามมาตรฐาน เด็กปฐมวัย เด็กสามารถปฏิบัติได้ตามวัย ขอขอบคุณครูพนิดา พูลเกลี้ยง ครูประจำชั้น ที่จัดประสบการณ์ และประเมินผล /วัดผลในครั้งนี้

นางสาวสุวภา นาอุดม
ครู

29 มีนาคม 2564
ภาคเรียนที่ 2/2563
รร.บ้านสันเจริญโป่งสะทอน
ศพว.ท่าด้วง
นิเทศตรวจเยี่ยมการดำเนินการทดสอบปลายปี เพื่อให้กำลังใจกับนักเรียนทุกคน ขอขอบคุณครูประจำชั้นที่มุ่งมั่น ปฏิบัติหน้าที่วัดผลประเมินผลครั้งนี้

นางสาวสุวภา นาอุดม
ครู

29 มีนาคม 2564
ภาคเรียนที่ 2/2563
รร.บ้านสันเจริญโป่งสะทอน
ศพว.ท่าด้วง
ตรวจเยี่ยมและนิเทศการวัดผลประเมินผลปลายปี ปีการศึกษา 2563 ให้กำลังใจ และ แนะนำให้นักเรียนตั้งใจทำแบบทดสอบ อย่างเต็มความสามารถ ขอขอบคุณครูจารุณี กงยนต์ ครูประจำชั้น ที่มุ่งมั่นตั้งใจปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความรู้ความสามารถ

นางสาวสุวภา นาอุดม
ครู

29 มีนาคม 2564
ภาคเรียนที่ 2/2563
รร.บ้านสันเจริญโป่งสะทอน
ศพว.ท่าด้วง
ตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจนักเรียนสอบปลายปี แนะนำให้นักเรียนมีความตั้งใจ เต็มใจ ทำแบบทดสอบ ด้วยความรอบคอบ ขอขอบคุณครูภัทรนิภา สงกล้าหาญ ครูประจำชั้นที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจ สั่งสอน และวัดผล/ประเมินผลในครั้งนี้

นางสาวสุวภา นาอุดม
ครู

29 มีนาคม 2564
ภาคเรียนที่ 2/2563
รร.บ้านสันเจริญโป่งสะทอน
ศพว.ท่าด้วง
นิเทศ ตรวจเยี่ยม การวัดผลปลายปี ของนักเรียน ป.5 ปีการศึกษา2563 ให้กำลังใจ และเสนอแนะวิธีการทำแบบทดสอบ แนะนำให้ตั้งใจ ทบทวน ทำเต็มเวลา และเต็มความสามารถ ขอขอบคุณครูวันทนา วัชระเศรณี ครูประจำชั้น ที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจสอน และวัดผลประเมินผลในครั้งนี้

นางสาวสุวภา นาอุดม
ครู

29 มีนาคม 2564
ภาคเรียนที่ 2/2563
รร.บ้านสันเจริญโป่งสะทอน
ศพว.ท่าด้วง
นิเทศตรวจเยี่ยมชั้นเรียน ป.6 ในการทดสอบปลายปี 2563 ให้กำลังใจและเสนอแนะวิธีการคิดเเละวิเคราะห์ข้อทดสอบควรทำด้วย ความรอบคอบ ตั้งใจ ขอบคุณ ครูขจรศักดิ์ เขื่อนสันเทียะ ครูประจำชั้นที่มีความมุ่งมั่นสอน และวัดผลปลายปี ในครั้งนี้

นางสาวสุวภา นาอุดม
ครู

24 มีนาคม 2564
ภาคเรียนที่ 2/2563
รร.บ้านสันเจริญโป่งสะทอน
ศพว.ท่าด้วง
นิเทศตรวจเยี่ยมให้กำลังใจนักเรียน ป.3 สอบ NT ปีการศึกษา2563 โดยมีคุณครู จาก โรงเรียนบ้านปางยางมาคุมสอบ 2 คน ได้เสนอแนะแนะนำให้นักเรียนตั้งใจทำแบบทดสอบด้วยความรอบคอบ เต็มเวลา ทบทวนเมื่อทำเสร็จแล้วอีกครั้ง

นางสาวสุวภา นาอุดม
ครู

23 มีนาคม 2564
ภาคเรียนที่ 2/2563
รร.บ้านไทรทอง
ศพว.วังใหญ่ภูน้ำหยด
ข้าพเจ้านายสุวรรณ์ พิมเสน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไทรทอง วิเชียรบุรี ได้เข้าไปนิเทศ ชั้น ป.3 เกี่ยวกับการจัดการเรียนสอน โดยมีครูผู้สอน เป็น นายชัยวัฒน์ พ่วงเต็ง เป็นครูประจำชั้น ป.3

นายสุวรรณ์ พิมเสน
ผู้อำนวยการโรงเรียน

23 มีนาคม 2564
ภาคเรียนที่ 2/2563
รร.บ้านสันเจริญโป่งสะทอน
ศพว.ท่าด้วง
ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจนักเรียนปฐมวัย ในการประเมินพัฒนาการ นักเรียนปฐมวัยปีการศึกษา 2563 จากคณะกรรมการ 2 ท่าน จาก สพป.พช.3 ขอขอบคุณครูพนิดา พูลเกลี่ยง ครูประจำชั้นที่ให้การจัดประสบการณ์ให้กับเด็กๆ และดูแลคณะกรรมการ ดำเนินการวัดผลประเมินผลจนสำเร็จลุล่วงด้วยดี

นางสาวสุวภา นาอุดม
ครู

23 มีนาคม 2564
ภาคเรียนที่ 2/2563
รร.บ้านเนินมะค่า
ศพว.บ้านโภชน์บัววัฒนา
วันนี้ข้าพเจ้า นางนพิชชญา จันทะสงคราม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเนินมะค่า ได้มานิเทศการจัดการเรียนการสอน ของนางศิริกันยา พูลสวัสดิ์ ครูผู้สอนระดับปฐมวัย ชั้นอนุบาล 1-3 พบว่าครูได้ทำการสอนเขียนและระบายภาพตัวอักษร นักเรียนให้ความสนใจเรียนดี มีมารยาททักทายผู้นิเทศดี มีการจัดการเรียนการสอนส่งเสริมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน มีการบูรณาการการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่เหมาะสมกับวัยและความสนใจของเด็ก มีมุมประสบการณ์เล่นและเรียนรู้อย่างหลากหลาย มีมุมกิจกรรมสำหรับการดำเนินโครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อย มีสื่ออุปกรณ์ เหมาะสม รูปแบบของการจัดกิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมการเคลื่อนไหวและจังหวะ กิจกรรมสร้างสรรค์ และกิจกรรมเล่นเสรีหรือเล่นมุม กิจกรรมการเสริมประสบการณ์หรือกิจกรรมในวงกลม กิจกรรมการเล่นกลางแจ้ง เกมการศึกษา ในการจัดประสบการณ์ จัดสภาพแวดล้อมภายนอกและภายในให้สะอาดและเป็นระเบียบ มีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 (COVID-19) โดยมีเจลแอลกอฮอล์ให้นักเรียนล้างมือ นักเรียนและคุณครูสวมหน้ากากอนามัย ควรเพิ่มเติมมุมประสบการณ์ให้ใหม่ และน่าสนใจ น่าเรียนรู้มากยิ่งขึ้น ขอขอบคุณและเป็นกำลังใจในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนต่อไป

นางนพิชชญา จันทะสงคราม
ผู้อำนวยการโรงเรียน

19 มีนาคม 2564
ภาคเรียนที่ 2/2563
รร.บ้านกระทุ่มทองประชาสรรค์
ศพว.ซับสมบูรณ์ซับน้อย
วันศุกร์ที่19 มีนาคม 2564 ทางโรงเรียนได้มีกิจกรรมสอบ RT ในระดับชั้น ป.1 โดยมีนายธนากร พรมเดื่อ และนางสาวประภัสสร แสนประเสริฐ เป็นกรรมการคุมสอบ ข้าพเจ้าได้แนะนำเรื่องการดำเนินการสอบให้ตรวจสอบข้อสอบและทำการสอบด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรมและโปร่งใส ให้มากที่สุด

นางเกมกีฬา ฝุ่นเงิน
ผู้อำนวยการโรงเรียน
จากที่ได้รับการนิเทศการทดสอบ RT ระดับชั้น ป.1 ได้ดำเนินการทดสอบด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรมและโปร่งใส

นายธนากร พรมเดื่อ
ครูผู้ช่วย
2 เมษายน 2564

ลิงค์ที่แนบ


รับทราบ

นางเกมกีฬา ฝุ่นเงิน
ผู้อำนวยการโรงเรียน
2 เมษายน 2564
19 มีนาคม 2564
ภาคเรียนที่ 2/2563
รร.บ้านสันเจริญโป่งสะทอน
ศพว.ท่าด้วง
-นิเทศการสอบ RT ของนักเรียน ป.1 มีคุณครูจารุณี กงยนต์ และคุณครูภัทรนิภา สงกล้าหาญ เป็นผู้ดำเนินการคุมสอบ ให้กำลังใจนักเรียนและกระตุ้นให้นักเรียนตั้งใจเพื่อให้มีผลสัมฤทธิ์ดีขึ้น ขอขอบคุณผู้คุมสอบและและคุณครูภัทราภรณ์ นาราศรี ครูประจำชั้นที่ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่

นางสาวสุวภา นาอุดม
ครู

19 มีนาคม 2564
ภาคเรียนที่ 2/2563
รร.บ้านซับเดื่อ
ศพว.บ้านโภชน์บัววัฒนา
ข้าพเจ้านางวราภรณ์ กิตติจิรไพศาล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซับเดื่อ ได้เข้านิเทศการจัดการเรียนการสอนของนางสาวนิตยา อินสังข์ ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ซึ่งกำลังสอนนักเรียนในวิชาภาษาไทย การอ่านการเขียนคำพื้นฐาน มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนให้มีส่วนร่วม ครูมีสื่อการสอนคำพื้นฐาน และให้นักเรียนได้ปฏิบัติกิจกรรมเดี่ยวและกิจกรรมกลุ่ม ทำให้นักเรียนมีความสุขในการเรียนและเข้าใจในเรื่องที่เรียน ข้อเสนอแนะในครั้งนี้ควรมีสื่อที่หลากหลายเพื่อเป็นการเสริมประสบการณ์การเรียนรู้ให้กับนักเรียนได้มากขึ้น

นางวราภรณ์ กิตติจิรไพศาล
ผู้อำนวยการโรงเรียน

ตามที่นางวราภรณ์ กิตติจิรไพศาล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซับเดื่อ ได้นิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนของข้าพเจ้า โดยได้แนะนำการจัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อที่หลากหลาย ข้าพเจ้าจะนำไปปฏิบัติและประยุกต์ใช้ต่อไป

นางสาวนิตยา อินสังข์
ครูผู้ช่วย
31 มีนาคม 2564


นักเรียนฝึกอ่าน เขียน โดยครูใช้สื่อที่เข้าใจง่าย

นางวราภรณ์ กิตติจิรไพศาล
ผู้อำนวยการโรงเรียน
31 มีนาคม 2564
18 มีนาคม 2564
ภาคเรียนที่ 2/2563
รร.บ้านไทรทอง
ศพว.วังโบสถ์บ่อไทย
ตรวจเยี่ยมห้องเรียนป.1

นางมนัสนันท์ โยธาธรรม
ผู้อำนวยการโรงเรียน

นางมนัสนันท์ โยธาธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไทรทอง ได้เข้าเยี่ยมห้องเรียน และนิเทศการสอน ได้แนะนำในการจัดห้องเรียน และการจัดการเรียนการสอน

นางสาวกานดา แพงขะ
ครู
31 มีนาคม 2564


ให้การแนะนำการจัดบรรยากาศในห้องเรียน และการจัดการเรียนการสอน

นางมนัสนันท์ โยธาธรรม
ผู้อำนวยการโรงเรียน
31 มีนาคม 2564
18 มีนาคม 2564
ภาคเรียนที่ 2/2563
รร.บ้านหนองพลวง
ศพว.กันจุสระแก้ว
ห้องเรียนสะอาดเรียบร้อยบรรยากาศเหมาะสมต่อการจัดการเรียนรู้มีแหล่งเรียนรู้แหล่งสืบค้นข้อมูลป้ายนิเทศให้ความรู้ทันต่อเหตุการณ์นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในห้องเรียนคือบันทึกการออมทรัพย์ของนักเรียนครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามแผนที่กำหนดไว้ตามแนว active learning นักเรียนมีความกระตือรือร้นและสนใจเข้าร่วมกิจกรรมเป็นอย่างดีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเพิ่มกิจกรรมท่องอาขยานคณิตคิดเร็วเขียนตามคำบอกเพื่อส่งเสริมทักษะการอ่านการเขียนการคิดคำนวณ

นางศุทธมน หงษ์หนึ่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน

ได้ให้นักเรียนท่องสูตรคูณและบทอาขยานก่อนเรียนในตอนเช้าทุกวัน

นายชาตรี เอกภพอนุกูล
ครู
22 มีนาคม 2564


นักเรียนท่่องอาขยานและท่องสูตรคูณทุกวันก่อนเข้าสู่บทเรียน

นางศุทธมน หงษ์หนึ่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
23 มีนาคม 2564
18 มีนาคม 2564
ภาคเรียนที่ 2/2563
รร.บ้านหนองพลวง
ศพว.กันจุสระแก้ว
ห้องเรียนสะอาดเป็นระเบียบจัดเก็บวัสดุอุปกรณ์ต่างๆเป็นหมวดหมู่มีการจัดบรรยากาศในห้องเรียนดีอากาศถ่ายเทสะดวกมีมุมแหล่งเรียนรู้อุปกรณ์ในการสอนป้ายนิเทศข่าวทันต่อเหตุการณ์ปัจจุบันครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ผู้เรียนมีความสนใจและกระตือรือร้นในการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนการสอนเป็นอย่างดีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมควรมีการกิจกรรมท่องอาขยานเขียนตามคําบอกคิดเลขเร็วเพื่อเพิ่มทักษะการอ่านการเขียนและคิดคำนวณ

นางศุทธมน หงษ์หนึ่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน

เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2564 ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองพลวง ได้มานิเทศห้องเรียน กิจกรรมการเรียนการสอน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และให้คำแนะนำเพิ่มเติมเกี่ยวกับกิจกรรมในห้องเรียนคือกิจกรรมท่องอาขยานเขียนตามคําบอกคิดเลขเร็วเพื่อเพิ่มทักษะการอ่านการเขียนและคิดคำนวณ เพื่อให้นักเรียนมีทักษะการอ่าน การเขียน การคิดคำนวณ จึงได้จัดทำกิจกรรม ช่าวเช้าก่อนเรียนท่องอาขยาน คิดเลข ช่วงบ่ายก่อนเรียนเขียนตามคำบอก และได้เพิ่มกิจกรรมภาษาอังฤษวันละคำ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้น

นางศุภลักษณ์ ดีรักษา
ครู
22 มีนาคม 2564


นักเรียนท่องอาขยาน ท่องสูตรคุณ มีกิจกรรมคิดเลขเร็วและเขียนตามคำบอก เพิ่มทักษะการอ่าน การเขียน และคิดคำนวณ

นางศุทธมน หงษ์หนึ่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
23 มีนาคม 2564
17 มีนาคม 2564
ภาคเรียนที่ 2/2563
รร.บ้านหนองพลวง
ศพว.กันจุสระแก้ว
ห้องเรียนสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยบรรยากาศเหมาะสมต่อการจัดการเรียนรู้นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในห้องเรียนเช่นสมุดบันทึกความดีสมุดบันทึกการออมทรัพย์มีมุมส่งเสริมการอ่านแหล่งเรียนรู้ในห้องเรียนกิจกรรมการเรียนรู้การสอนเป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ตามแนว active learning นักเรียนมีความสนใจและกระตือรือร้นในการเข้าร่วมกิจกรรมข้อเสนอแนะเพิ่มเติมควรให้มีกิจกรรมท่องบทอาขยานคิดเลขเร็วเขียนตามคำบอกเพื่อเพิ่มทักษะการอ่านการเขียนและคิดคำนวณ

นางศุทธมน หงษ์หนึ่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน

เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2564 ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองพลวง ได้เข้ามานิเทศห้องเรียน การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 3และชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ให้คำแนะนำเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในห้องเรียน คือกิจกรรมท่องอาขยาน คิดเลขเร็วและเขียนตามคำบอก เพื่อให้นักเรียนมีทักษะการอ่าน การเขียน การคิดคำนวณ จึงได้จัดกิจกรรมในภาคเช้าก่อนเรียนตามตาราง ให้นักเรียนท่องสูตรคูณและฝึกคิดเลขเร็ว ภาคบ่ายก่อนเรียนจัดกิจกรรมแข่งขันเขียนตามคำบอก และกิจกรรมท่องอาขยานก่อนเลิกเรียน เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะการอ่านการเขียนและคิดคำนวณ เพื่อให้สัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้น

นางฐิตินันท์ เตจะวัน
ครู
22 มีนาคม 2564


นักเรียนท่องอาขยาน ท่องสูตรคูณ คิดเลขเร็ว และเขียนตามคำบอก เพิ่มทักษะการอ่านการเขียนและคิดคำนวณ

นางศุทธมน หงษ์หนึ่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
23 มีนาคม 2564
16 มีนาคม 2564
ภาคเรียนที่ 2/2563
รร.บ้านหนองพลวง
ศพว.กันจุสระแก้ว
ห้องเรียนสะอาดเรียบร้อยเป็นระเบียบ มีป้ายนิเทศแสดงความรู้ทุกสาระเอกสารธุรการชั้นเรียนเป็นปัจจุบัน มีแหล่งสืบค้นและแหล่งเรียนรู้ที่น่าสนใจนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในห้องเรียนเช่นสมุดบันทึกความดีสมุดบันทึกการออมทรัพย์ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเป็นไปตามแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธี active learning นักเรียนมีความกระตือรือร้นสนใจเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆใช้สื่อการเรียนรู้ที่หลากหลายส่งเสริมพัฒนาการตามศักยภาพของผู้เรียนข้อเสนอแนะเพิ่มเติมควรให้เด็กท่องบทอาขยานกิจกรรมคณิตคิดเร็วเขียนตามคำบอกเพื่อเพิ่มทักษะการอ่านการเขียนและคำนวณ

นางศุทธมน หงษ์หนึ่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน

รับทราบและจะนำข้อเสนอแนะจากท่านผู้อำนวยศุทธมน หงษ์หนึ่ง ไปดำเนินการดังต่อไปนี้ 1. จัดกิจกรรมท่องบทอาขยาน 2.จัดกิจกรรมส่งเสริมการคิดเลขเร็ว 3. จัดกิจกรรมการเขียนตามคำบอก เพื่อเพิ่มทักษะการอ่านการเขียนและคิดคำนวณให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

นางสาวพีรยา โฆษิตานนท์
ครู
22 มีนาคม 2564


นักเรียนท่องอาขยาน ท่องสูตรคูณ คิดเลขเร็ว และเขียนตามคำบอกเพิ่มทักษะการอ่านการเขียนและคิดคำนวณ

นางศุทธมน หงษ์หนึ่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
23 มีนาคม 2564
15 มีนาคม 2564
ภาคเรียนที่ 2/2563
รร.บ้านหนองจอกวังกำแพง
ศพว.โคกสะอาดสะกรวดประดู่งาม
นายจักรกฤษ งามเลิศ ได้เข้านิเทศภายใน นางสาวณัฐวิสา สง่างาม ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 วันที่เข้านิเทศ กำลังจัดการเรียนการสอน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 วิชาภาษาไทยเรื่อง อักษรนำ หมวด ห นักเรียนมีส่วนร่วมในการเรียนเป็นอย่างดี มีการสอดแทรกเกมเข้าไปในเนื้อการการสอน ทำให้นักเรียนสนุกสนานในการเรียนรู้ มีการจัดทำใบงานเพื่อเพิ่มทักษะการคิดอ่านคำได้ถูกต้อง และการทดสอบบการอ่านคำ บรรยากาศในชั้นเรียน มีแสงสว่างเพียงพอ พัดลมครบ เอื้อต่อการเรียนการสอนเป็นอย่างดี

นายจักรกฤษ งามเลิศ
ผู้อำนวยการโรงเรียน

ขอขอบคุณ นายจักรกฤษ งามเลิศ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองจอกวังกำแพง มากๆค่ะ ที่เข้านิเทศติดตามการเรียนการจัดการเรียนการสอน วิชาภาษาภาษาไทย ท่านผู้อำนวยการแนะนำให้สอดแทรกการท่อง อาขยาน คำพื้นฐานสำหรับนักเรียนชั้น ป.1 เพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบการอ่าน RT ข้าพเจ้าจะจำไปปฏิบัติตามคำแนะนำดังกล่าว ขอบุคณคะ

นางสาวณัฐวิสา สง่างาม
ครู
20 มีนาคม 2564


15 มีนาคม 2564
ภาคเรียนที่ 2/2563
รร.บ้านหนองจอกวังกำแพง
ศพว.โคกสะอาดสะกรวดประดู่งาม
วันนี้ข้าพเจ้า นายจักรกฤษ งามเลิศ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองจอกวังกำแพง ได้เข้านิเทศ ห้องป. 2 คุณครุกำลังสอนวิชาภาษาอังกฤษ นักเรียนกำลังบันทึกคำศัพท์น่ารู้ระดับชั้น ป.2 และกำลังเขียนเรื่องราวทำตามความคิดสร้างสรรค์ นักเรียนตั้งใจทำงาน กิจกรรมดีมาก สนใจเรียนมุ่งมั่นในการทำงานดี ห้องเรียนสะอาดเรียบร้อยดี มีมุมตามกลุ่มสาระ บรรยากาศภายในห้องเรียนน่าเรียนและอบอุ่นดี ขอชื่นชมนักเรียนที่มีความตั้งใจดีมาก ขอบคุณคุณครูประจำชั้น ป.2 ที่ให้ความร่วมมือด้วยดี และทำให้ปฏิบัติเช่นนี้ต่อไป

นายจักรกฤษ งามเลิศ
ผู้อำนวยการโรงเรียน

จากคำแนะนำของผู้นิเทศ ได้ให้คำแนะนำควรมีสื่อการสอนมาปรับใช้ ข้าพเจ้าจะนำไปปรับปรุ่งแก้ไข กับการจัดการเรียนการสอนในครั้งต่อไปคะ

นางสมทรง พันละบาล
ครู
20 มีนาคม 2564


15 มีนาคม 2564
ภาคเรียนที่ 2/2563
รร.บ้านหนองพลวง
ศพว.กันจุสระแก้ว
นักเรียนมีความสนใจกระตือรือร้นให้ความร่วมมือมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรม ห้องเรียนสะอาดจัดโต๊ะเรียนเป็นระเบียบ มีป้ายนิเทศมุมหนังสือให้นักเรียนได้ค้นคว้านักเรียนแต่งกายสะอาดเรียบร้อยเอกสารธุรการชั้นเรียนเป็นปัจจุบัน ควรมีการท่องอาขยานการฝึกคิดเลขเร็วและเขียนตามคำบอกเพื่อเพิ่มทักษะการอ่านการเขียนและคิดคำนวณ

นางศุทธมน หงษ์หนึ่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน

9 มีนาคม 2564
ภาคเรียนที่ 2/2563
รร.บ้านคลองตะคร้อ
ศพว.บึงสามพันหนองแจง
ตรวจเยี่ยมห้องเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

นางสาวชลธิชา ทองหมู่
ผู้อำนวยการโรงเรียน

3 มีนาคม 2564
ภาคเรียนที่ 2/2563
รร.อนุบาลหนองไผ่
ศพว.หนองไผ่
วันที 3 มีนาคม 2564 ข้าพเจ้า นางฐิติชญาณ์ ศศิพัชรพงษ์ ได้นิเทศการจัดการเรียนรู้ วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เรื่องการหาพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน ของนางสาวสรัลชนา จันทวงศ์ นักเรียนมีความสนใจและร่วมกิจกรรมด้วยความกระตือรือร้น มีการใช้สื่อออนไลน์ที่ตรงกับเนื้อหาของบทเรียน คุณครูเอาใจใส่ดูแลนักเรียนในขณะปฏิบัติกิจกรรมเป็นอย่างดี

นางฐิติชญาณ์ ศศิพัชรพงษ์
ครู

ขอขอบคุณคุณครูฐิติชญาณ์ ศศิพัชรพงษ์ สำหรับคำแนะนำที่เป็นประโยชน์ค่ะ

นางสาวสรัลชนา จันทวงศ์
ครู
3 มีนาคม 2564


3 มีนาคม 2564
ภาคเรียนที่ 2/2563
รร.อนุบาลหนองไผ่
ศพว.หนองไผ่
วันที 3 มีนาคม 2564 ข้าพเจ้า นางฐิติชญาณ์ ศศิพัชรพงษ์ ได้นิเทศการจัดการเรียนรู้ วิชาการงานอาชีพ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เรื่องการทำเครื่องดื่ม ของนางภาวนา ทวีประดิษฐ์ นักเรียนมีความสนใจและร่วมกิจกรรมด้วยความกระตือรือร้น มีการประยุกต์ใช้ส่วนผสมที่มีอยู่เช่นนมมาผสมน้ำหวานให้มีกลิ่นหอมและรสชาดน่าดื่มขึ้น คุณครูเอาใจใส่ให้คำแนะนำนักเรียนในขณะปฏิบัติกิจกรรมเป็นอย่างดี

นางฐิติชญาณ์ ศศิพัชรพงษ์
ครู

ขอขอบคุณคุณครูฐิติชญาณ์ ศศิพัชรพงษ์ สำหรับคำแนะนำที่เป็นประโยชน์ค่ะ

นางภาวนา ทวีประดิษฐ์
ครู
3 มีนาคม 2564


3 มีนาคม 2564
ภาคเรียนที่ 2/2563
รร.อนุบาลหนองไผ่
ศพว.หนองไผ่
วันที 3 มีนาคม 2564 ข้าพเจ้า นางสาวสรัลชนา จันทวงศ์ ได้นิเทศการจัดการเรียนรู้ วิชาลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ของนางฐิติชญาณ์ ศศิพัชรพงษ์ กิจกรรมเพิ่มทักษะการคูณโดยใช้เกมจากสื่อออนไลน์ นักเรียนมีความสนใจและร่วมกิจกรรมด้วยความกระตือรือร้นและสนุกสนาน คุณครูเอาใจใส่ดูแลนักเรียนในขณะปฏิบัติกิจกรรมเป็นอย่างดีและมีการเสริมแรงโดยการให้รางวัลแก่ผู้ที่ทำคะแนนได้ผ่านเกณฑ์

นางสาวสรัลชนา จันทวงศ์
ครู

ขอขอบคุณคุณครูสรัลชนา จันทวงศ์ สำหรับคำแนะนำที่เป็นประโยชน์ค่ะ

นางฐิติชญาณ์ ศศิพัชรพงษ์
ครู
3 มีนาคม 2564


2 มีนาคม 2564
ภาคเรียนที่ 2/2563
รร.บ้านหนองจอกวังกำแพง
ศพว.โคกสะอาดสะกรวดประดู่งาม
นายสำเภา แสงบุญ ได้มานิเทศ การจัดการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้น ม.3

นายสำเภา แสงบุญ
ครู

2 มีนาคม 2564
ภาคเรียนที่ 2/2563
รร.บ้านโคกรังน้อย
ศพว.ศรีเทพหนองย่างทอย
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 ข้าพเจ้า นางวิภารัตน์ สนุ่นดี เข้านิเทศ นางจิตตาภา มีแสง ระดับชั้นอนุบาลปีที่3 จำนวน40คน กิจกรรม project appoach เรื่องแตงโม เด็กให้ความสนใจและร่วมกิจกรรมอย่างสนุกสนาน จากการสอบถามเด็กพบว่า เด็กสามารถบอกรูปร่างลักษณะ สี รสชาติ ของแตงโมได้จากกิจกรรมนี้ได้ส่งเสริมพัฒนาการทางด้านกล้ามเนื้อมิอให้กับเด็กได้ดีมาก ข้าพเจ้าจึงขอนำกิจกรรมนี้ไปปรับใช้ในช่วงชั้นของข้าพเจ้าต่อไป

นางวิภารัตน์ สนุ่นดี
ครูผู้ช่วย
ข้าพเจ้าขอขอบคุณครูวิภารัตน์ที่เข้ามานิเทศน์การเรียนการสอนของข้าพเจ้า และมีความยินดียิ่งที่จะให้ความร่วมมือในการแนะนำการทำงานในลำดับต่อไป

นางจิตตาภา มีแสง
ครู
16 มีนาคม 2564

1 มีนาคม 2564
ภาคเรียนที่ 2/2564
รร.บ้านโคกรังน้อย
ศพว.ศรีเทพหนองย่างทอย
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 ข้าพเจ้า นางสาวบังอร เลิกนอก เข้านิเทศการจัดการเรียนการสอนของนางจิตตาภา มีแสง ระดับชั้นอนุบาล 3 จำนวน 40 คน เรื่อง กิจกรรม ฉีกตัดปะกระดาษเป็นภาพแตงโม หนึ่งในกิจกรรมการสอนแบบโครงการ นักเรียนให้ความสนใจในการเข้าร่วมกิจกรรมดี หากมีการจัดกิจกรรมฉีกตัดปะกระดาษอีก เสนอแนะให้ทำเป็นรูปสัตว์แบบง่ายๆ และข้าพเจ้าจะนำแนวการสอนดังกล่าวข้างต้นมาปรับใช้กับรายวิชาของข้าพเจ้า

นางสาวบังอร เลิกนอก
ครู

ข้าพเจ้าขอขอบคุณ คุณครูบังอร เลิกนอกที่ได้มาแนะนำการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในระดับอนุบาลปีที่ 3 ในส่วนกิจกรรมของวันนี้นั้นเป็นหนึ่งใน project appoach เรื่องแตงโม จึงได้จัดกิจกรรมฉีกตัดปะแตงโม และหากในคราวต่อไปนั้นข้าพเจ้าจะนำเอาข้อเสนอแนะของคุณครูบังอรไปปรับใช้ในห้องอนุลาลปีที่ 3 ในหน่วยอื่นๆ ต่อไปค่ะ

นางจิตตาภา มีแสง
ครู
2 มีนาคม 2564


1 มีนาคม 2564
ภาคเรียนที่ 2/2564
รร.บ้านโคกรังน้อย
ศพว.ศรีเทพหนองย่างทอย
วันที่ 1 มีนาคม 2564 ข้าพเจ้า นางสาวบังอร เลิกนอก เข้านิเทศการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของ นางวิภารัตน์ สนุ่นดี ครูประจำชั้น อนุบาล 2 จำนวนนักเรียน 29 คน กิจกรรม ระดมความคิดหา ชื่อเรื่อง โครงการ Project Approach เด็กๆ ให้ความสนใจในการช่วยเหลือกันในขณะที่เรียน ให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมกิจกรรม มีการถามตอบในบทเรียน เป็นการจัดการเรียนที่น่าสนใจ ข้าพเจ้าจะนำแนวทางการจัดกิจกรรมดังกล่าวข้างต้น มาปรับใช้กับการสอนของข้าพเจ้า

นางสาวบังอร เลิกนอก
ครู

ข้าพเจ้านางวิภารัตน์ สนุ่นดี ขอขอบคุณคุณครูบังอร เลิกนอกที่ได้มาแนะนำและให้ข้อเสนอแนะในการจัดกิจกรรมและยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะเป็นผู้คอยแนะนำในคราวต่อไปหากคุณครูต้องการให้ข้าพเจ้าได้จัดกิจกรรมเพิ่มเติม หรือเป็นที่ปรึกษา

นางวิภารัตน์ สนุ่นดี
ครูผู้ช่วย
16 มีนาคม 2564


1 มีนาคม 2564
ภาคเรียนที่ 2/2563
รร.บ้านไทรทอง
ศพว.วังโบสถ์บ่อไทย
ได้นิเทศตรวจเยี่ยมชั้นเรียน บรรยากาศการจัดการเรียนการสอนของประถมศึกษาปีที่ 5 ได้แนะนำให้มีการจัดบรรยากาศในห้องเรียนให้เหมาะสมตามระดับชั้น และ จัดมุมรักการอ่าน

นางมนัสนันท์ โยธาธรรม
ผู้อำนวยการโรงเรียน

ผู้อำนวยการโรงเรียนได้เข้านิเทศตรวนเยี่ยมชั้นเรียน ได้ให้คำแนะนำในการจัดชั้นเรียน

นางธันยพร ตันบุญ
ครู
1 มีนาคม 2564


ควรมีการจัดบรรยากาศชั้นเรียนให้เหมาะสมกับผู้เรียนและ จัดมุมรักการอ่าน

นางมนัสนันท์ โยธาธรรม
ผู้อำนวยการโรงเรียน
1 มีนาคม 2564
25 กุมภาพันธ์ 2564
ภาคเรียนที่ 2/2563
รร.บ้านทุ่งเศรษฐี
ศพว.โคกสะอาดสะกรวดประดู่งาม
ข้าพเจ้านางสาวดาววรินทร์ ปิยกิตติไพบูลย์ ได้นิเทศการจัดการเรียนการสอนของนางอภิญญา เพ็ชยะมาตร์ หน่วยการจัดการเรียนรู้กิจกรรมสร้างสรรค์ เรื่อง กลางคืน-กลางวัน ระดับชั้นอนุบาล 2 การจัดการเรียนการสอนเหมาะสม นักเรียนมีความสนใจและปฏิบัติกิจกรรมได้ดี

นางสาวดาววรินทร์ ปิยกิตติไพบูลย์
ครู

ขอขอบคุณคณะกรรมการนิเทศภายใน คุณครูดาววรินทร์ ปิยกิตติไพบูลย์ ที่ได้ติดตามนิเทศการจัดการเรียนการสอนเป็นอย่างดีและจะนำเเนะนำไปพัฒนาต่อไป

นางอภิญญา เพ็ชยะมาตร์
ครูผู้ช่วย
16 มีนาคม 2564


ขอบคุณที่ได้จัดเตรียมแผนการสอน และปฏิบัติการสอนเป็นอย่างดี

นางสาวดาววรินทร์ ปิยกิตติไพบูลย์
ครู
16 มีนาคม 2564
25 กุมภาพันธ์ 2564
ภาคเรียนที่ 2/2563
รร.บ้านทุ่งเศรษฐี
ศพว.โคกสะอาดสะกรวดประดู่งาม
ข้าพเจ้านางสาวดาววรินทร์ ปิยกิตติไพบูลย์ ได้นิเทศการจัดการเรียนการสอนของนางอภิญญา เพ็ชยะมาตร์ หน่วยการจัดการเรียนรู้กิจกรรมสร้างสรรค์ เรื่อง กลางคืน-กลางวัน ระดับชั้นอนุบาล 2 การจัดการเรียนการสอนเหมาะสม นักเรียนมีความสนใจและปฏิบัติกิจกรรมได้ดี

นางสาวดาววรินทร์ ปิยกิตติไพบูลย์
ครู

ขอขอบคุณคณะกรรมการนิเทศภายใน คุณครูดาววรินทร์ ปิยกิตติไพบูลย์ ที่ได้ติดตามนิเทศการจัดการเรียนการสอนเป็นอย่างดีและจะนำเเนะนำไปพัฒนาต่อไป

นางอภิญญา เพ็ชยะมาตร์
ครูผู้ช่วย
16 มีนาคม 2564


25 กุมภาพันธ์ 2564
ภาคเรียนที่ 2/2563
รร.บ้านทุ่งเศรษฐี
ศพว.โคกสะอาดสะกรวดประดู่งาม
ข้าพเจ้านางสาวสุพิตา บริสุทธิ์ ได้นิเทศการจัดการเรียนการสอนของนางอภิญญา เพ็ชยะมาตร์ หน่วยการจัดการเรียนรู้กิจกรรมสร้างสรรค์ เรื่อง กลางคืน-กลางวัน ระดับชั้นอนุบาล 2 การจัดการเรียนการสอนเหมาะสม นักเรียนมีความสนใจและปฏิบัติกิจกรรมได้ดี

นางสาวสุพิตา บริสุทธิ์
ครูผู้ช่วย

ขอขอบคุณคณะกรรมการนิเทศภายใน คุณครูสุพิตา บริสุทธิ์ ที่ได้ติดตามนิเทศการจัดการเรียนการสอนเป็นอย่างดีและจะนำเเนะนำไปพัฒนาต่อไป

นางอภิญญา เพ็ชยะมาตร์
ครูผู้ช่วย
16 มีนาคม 2564


24 กุมภาพันธ์ 2564
ภาคเรียนที่ 2/2563
รร.บ้านทุ่งเศรษฐี
ศพว.โคกสะอาดสะกรวดประดู่งาม
ข้าพเจ้านางพยอม ศรีระแก้วได้นิเทศการจัดการเรียนการสอนของนางสาวสุภาพรรณ ฉิมมุจฉา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 วิชาภาษาไทย เรื่อง การอ่านคำ แม่ ก กา การจัดการเรียนการสอนเหมาะสม นักเรียนมีความสนใจและปฏิบัติกิจกรรมได้ดี

นางพยอม ศรีระแก้ว
ครู

ขอขอบคุณคณะกรรมการนิเทศภายใน คุณครูพยอม ศรีระแก้ว และคุณครูอมลวรรณ ไชยบำรุง ที่ได้ติดตามนิเทศการจัดการเรียนการสอน อย่างเป็นอย่าง และจะนำไปพัฒนาต่อไป

นางสาวสุภาพรรณ ฉิมมุจฉา
ครู
16 มีนาคม 2564


24 กุมภาพันธ์ 2564
ภาคเรียนที่ 2/2563
รร.บ้านโคกรังน้อย
ศพว.ศรีเทพหนองย่างทอย
วันนี้ ข้าพเจ้านางจิตตาภา มีแสง ตำแหน่งครู วิทยฐานะชำนาญการ สอนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 3 ได้ไปนิเทศน์ นางวิภารัตน์ สนุ่นดี ครู คศ.1 สอนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2 ซึ่งในวันนี้นางวิภารัตน์ สนุ่นได้ได้จัดกิจกรรม จรวดพลังลม แก่เด็กๆ พบว่าเด็กๆให้ความสนใจและร่วมกิจกรรมอย่างสนุกสนาน มีการระบายสีจรวดแบบต่างๆ และต่างคนได้ใส่ความคิดสร้างสรรค์ลงไปด้วยอย่างดี จากการสอบถามเด็กๆพบว่าเด็กๆรู้จักจรวดและรู้ว่าเป็นพาหนะอย่างหนึ่งที่มีการเคลื่อนที่ได้อย่างรวดเร็วบนท้องฟ้า ข้าพเจ้าได้ให้คำแนะนำให้ นางวิภารัตน์ สนุ่นดี ได้จัดเตรียมกรรไกรที่เหมาะสำหรับเด็กปฐมวัย ให้เพียงพอต่อจำนวนเด็กภายในชั้นเรียน และเพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านกล้ามเนื้อมือแก่เด็กปฐมวัยอีกด้วย โดยอาจนำไปสอดแทรกในการตัดในกิจกรรมหน่วยอื่นๆต่อไป

นางจิตตาภา มีแสง
ครู

ข้าพเจ้าขอขอบคุณครูจิตตาภา มีแสง ที่ได้ให้คำแนะนำและเป็นแบบในการจัดการเรียนรู้ต่อข้าพเจ้าในการทำสื่อการสอนและแนะนำกิจกรรมที่เหมาะสมแก่เด็กปฐมวัย ข้าพเจ้าจะนำไปปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนต่อไป

นางวิภารัตน์ สนุ่นดี
ครูผู้ช่วย
16 มีนาคม 2564


23 กุมภาพันธ์ 2564
ภาคเรียนที่ 2/2563
รร.บ้านทุ่งเศรษฐี
ศพว.โคกสะอาดสะกรวดประดู่งาม
ข้าพเจ้านางพยอม ศรีระแก้วได้นิเทศการจัดการเรียนการสอนของนายปริญญา ปริยะ วิชาพลศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 การจัดการเรียนการสอนเหมาะสม นักเรียนมีความสนใจและปฏิบัติกิจกรรมได้ดี

นางพยอม ศรีระแก้ว
ครู

ขอขอบคุณคณะกรรมการนิเทศภายใน คุณครูพยอม ศรีระแก้ว คุณครูสมชัย แสงลา และคุณครูอมลวรรณ ไชยบำรุง ที่ได้ติดตามนิเทศการจัดการเรียนการสอน อย่างเป็นอย่าง และจะนำไปพัฒนาต่อไป

นายปริญญา ปริยะ
ครู
16 มีนาคม 2564


23 กุมภาพันธ์ 2564
ภาคเรียนที่ 2/2563
รร.บ้านทุ่งเศรษฐี
ศพว.โคกสะอาดสะกรวดประดู่งาม
ข้าพเจ้านางพยอม ศรีระแก้ว ได้นิเทศการจัดการเรียนการสอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ของนายสมชัย แสงลา บรรยากาศในชั้นเรียน สะอาด เหมาะสมกับการจัดการเรียนรู้ ผู้สอนมีความพร้อม กระบวนการครบถ้วน นักเรียนมีความสนใจในการเรียนและปฏิบัติกิจกรรมได้ดี

นางพยอม ศรีระแก้ว
ครู

23 กุมภาพันธ์ 2564
ภาคเรียนที่ 2/2563
รร.บ้านทุ่งเศรษฐี
ศพว.โคกสะอาดสะกรวดประดู่งาม
ข้าพเจ้านางพยอม ศรีระแก้ว ได้นิเทศการจัดการเรียนการสอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ของนางสมถวิล พันพลู วิชาภาษาไทย เรื่องคำกริยา บรรยากาศในชั้นเรียนสะอาดเหมาะสม การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนครบถ้วน ครูมีความพร้อม นักเรียนมีความตั้งใจเรียน กล้าแสดงออก และปฏิบัติกิจกรรมได้ถูกต้อง

นางพยอม ศรีระแก้ว
ครู

ขอขอบคุณนางพยอม ศรีระแก้ว นางสาวอมลวรรณ ไชยบำรุง และนางสาวชนิดา ชาอุ่น ที่เข้านิเทศการจัดการเรียนการสอน และให้คำแนะนำ ในรายวิชาภาษาไทย ระดับชั้น ป.5 ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 เรื่อง คำกริยา ข้าพเจ้าจะนำคำแนะนำไปปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนต่อไป

นางสมถวิล พันพลู
ครู
16 มีนาคม 2564


ขอบคุณที่ได้จัดเตรียมแผนการสอน และปฏิบัติการสอนเป็นอย่างดี

นางพยอม ศรีระแก้ว
ครู
16 มีนาคม 2564
23 กุมภาพันธ์ 2564
ภาคเรียนที่ 2/2563
รร.บ้านทุ่งเศรษฐี
ศพว.โคกสะอาดสะกรวดประดู่งาม
ข้าพเจ้านางพยอม ศรีระแก้ว ได้นิเทศการจัดการเรียนการสอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ของนางสาวชนิดา ชาอุ่น รายวิชาวิทยาการคำนวณ เรื่่องการนำเสนองาน บรรยากาศในชั้นเรียนสะอาดเหมาะสม การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนครบถ้วน ครูมีความพร้อม นักเรียนมีความตั้งใจเรียนในการนำเสนอผลงาน กล้าแสดงออก และปฏิบัติกิจกรรมได้ถูกต้อง

นางพยอม ศรีระแก้ว
ครู

ขอขอบคุณนางพยอม ศรีระแก้ว นางสมถวิล พันพลู และนางสาวอมลวรรณ ไชยบำรุง ที่เข้านิเทศการจัดการเรียนการสอน และให้คำแนะนำ ในรายวิชาวิทยาการคำนวณ ระดับชั้น ป.5 ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 เรื่อง การนำเสนอผลงาน ข้าพเจ้าจะนำคำแนะนำไปปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนต่อไป

นางสาวชนิดา ชาอุ่น
ครู
28 กุมภาพันธ์ 2564


ขอบคุณที่ได้จัดเตรียมแผนการสอน และปฏิบัติการสอนเป็นอย่างดี

นางพยอม ศรีระแก้ว
ครู
28 กุมภาพันธ์ 2564
23 กุมภาพันธ์ 2564
ภาคเรียนที่ 2/2563
รร.อนุบาลบึงสามพัน(ซับสมอทอด)
ศพว.ซับสมอทอดซับไม้แดง
ข้าพเจ้า นางลักษณียา วงศ์สมบัติ ได้นิเทศการเรียนการสอนของ นางพรพิมล พันธ์อาทิตย์ ในรายวิชาภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 มีแผนการจัดการเรียนรู้ มีการจัดการเรียนรู้ให้นักเรียนได้ฝึกการอ่าน การเขียน และเน้นย้ำทบทวน ให้เข้าใจในบทเรียน มีการประเมินการสอนโดยมีการทดสอบหลังจากเรียน

นางลักษณียา วงศ์สมบัติ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน

23 กุมภาพันธ์ 2564
ภาคเรียนที่ 2/2563
รร.อนุบาลบึงสามพัน(ซับสมอทอด)
ศพว.ซับสมอทอดซับไม้แดง
ข้าพเจ้า นางลักษณียา วงศ์สมบัติ และนางเพ็ญศรี ประจันตะเสน ได้นิเทศการจัดการเรียนการสอน ว่าที่ ร.ต.ประเสริฐ ไทยแท้ ในรายวิชา คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีการจัดการเรียนการสอนโดยใชเทคโนโลยี มามีช่วยช่วยในการสร้างความเข้าใจในบทเรียน มีการอธิบาย และมีแบบฝึกทดสอบความเข้าใจ

นางลักษณียา วงศ์สมบัติ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน

22 กุมภาพันธ์ 2564
ภาคเรียนที่ 2/2563
รร.บ้านหนองจอกวังกำแพง
ศพว.โคกสะอาดสะกรวดประดู่งาม
นายจักรกฤษ งามเลิศ ได้เข้านิเทศภายใน นางสาวสุพัฒตรา ปลื้มชัย สอนประจำวิชาภาษาอังกฤษ วันที่เข้านิเทศ กำลังจัดการเรียนการสอน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เรื่อง Present simple tense นักเรียนมีส่วนร่วมในการเรียนเป็นอย่างดี มีการสอดแทรกเกม เพลงเข้าไปในเนื้อการการสอน ทำให้นักเรียนสนุกสนานในการเรียนรู้ บรรยากาศในชั้นเรียน แสงสว่างเพียงพอ พัดลมครบ อากาศไม่ร้อน

นายจักรกฤษ งามเลิศ
ผู้อำนวยการโรงเรียน

ขอขอบคุณ นายจักรกฤษ งามเลิศ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองจอกวังกำแพง มากๆคะ ที่เข้าเยี่ยมชม การจัดการเรียนการสอน วิชาภาษาอังกฤษ ท่านผู้อำนวยการแนะนำให้สอดแทรกการท่อง อาขยาน คำศัพท์ภาษาอังกฤษ เพื่อในนักเรียนจดจำคำศัพท์ได้มากขึ้น ข้าพเจ้าจะจำไปปฏิบัติคะ ขอบุคณคะ

นางสาวสุพัฒตรา ปลื้มชัย
ครู
2 มีนาคม 2564


19 กุมภาพันธ์ 2564
ภาคเรียนที่ 2/2563
รร.อนุบาลบึงสามพัน(ซับสมอทอด)
ศพว.ซับสมอทอดซับไม้แดง
ข้าพเจ้านางลักษณียา วงศ์สมบัติ ได้เข้านิเทศการสอนของนางกรรณิกา อิทรจักร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 เรื่องทบทวน การบวกการลบ การคูณ การหาร จำนวนเต็ม มีการจัดการเรียนรู้ โดยใช้สื่อ สร้างความเข้าใจการเรื่องที่ใกล้ตัวไปสู่เนื้อหาที่สอน มีแบบฝึกเพื่อทดสอบความเข้าใจ

นางลักษณียา วงศ์สมบัติ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน

19 กุมภาพันธ์ 2564
ภาคเรียนที่ 2/2563
รร.อนุบาลบึงสามพัน(ซับสมอทอด)
ศพว.ซับสมอทอดซับไม้แดง
ข้าพเจ้า นางลักษณียา วงศ์สมบัติ ได้นิเทศการจัดการเรียนการสอน ของ นางสาวจุรีรัตน์ รูปสวย ในรายวิชาภาษาไทย ในหน่วยคำราชศัพท์ มีแผนการจัดการเรียนการสอนที่ดีเหมาะสม มีการใชเเทคโนโลยีมาช่วยในการจัดการเรียนการสอน มีการใช้สื่อประกอบที่หลายหลาก

นางลักษณียา วงศ์สมบัติ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน

18 กุมภาพันธ์ 2564
ภาคเรียนที่ 2/2563
รร.อนุบาลบึงสามพัน(ซับสมอทอด)
ศพว.ซับสมอทอดซับไม้แดง
ข้าพเจ้า นางลักษณียา วงศ์สมบัติ ได้เข้านิเทศการจัดการเรียนการสอน นางกนกกร เจริญศักดิ์ ในรายวิชาการงานอาชีพ มีแผนการจัดการเรียนรู้ มีการใช้สื่อ เทคโนโลยีช่วยในการจัดการเรียนการสอน ให้เด็กประดิษฐ์ชิ้นงาน ซึ่งได้ทำการวางแผนไว้แล้ว

นางลักษณียา วงศ์สมบัติ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน

18 กุมภาพันธ์ 2564
ภาคเรียนที่ 2/2563
รร.อนุบาลบึงสามพัน(ซับสมอทอด)
ศพว.ซับสมอทอดซับไม้แดง
ข้าพเจ้า นางลักษณียา วงศ์สมบัติ ได้เข้านิเทศการเรียนการสอนของนายวัฒนชัย ปัญจิต กลุ่มการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เรื่องพิกัดทางภูมิศาสตร์ มีสื่อประกอบการสอน การสอนประกอบการอธิบาย และให้นักเรียนฝึกทำแบบฝึก

นางลักษณียา วงศ์สมบัติ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน

17 กุมภาพันธ์ 2564
ภาคเรียนที่ 2/2563
รร.อนุบาลหนองไผ่
ศพว.หนองไผ่
วันที 17 กุมภาพันธ์ 2564 ข้าพเจ้า นางฐิติชญาณ์ ศศิพัชรพงษ์ ได้นิเทศการจัดการเรียนรู้ วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เรื่องการหาพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมด้านขนาน ของนางสาวสรัลชนา จันทวงศ์ นักเรียนมีความสนใจและร่วมกิจกรรมด้วยความกระตือรือร้น มีการใช้สื่ออย่างเหมาะสม คุณครูเอาใจใส่ดูแลนักเรียนในขณะปฏิบัติกิจกรรมเป็นอย่างดี

นางฐิติชญาณ์ ศศิพัชรพงษ์
ครู

ขอขอบคุณคุณครูฐิติชญาณ์ ศศิพัชรพงษ์ สำหรับคำแนะนำค่ะ

นางสาวสรัลชนา จันทวงศ์
ครู
17 กุมภาพันธ์ 2564


17 กุมภาพันธ์ 2564
ภาคเรียนที่ 2/2563
รร.อนุบาลหนองไผ่
ศพว.หนองไผ่
วันที 17 กุมภาพันธ์ 2564 ข้าพเจ้า นางฐิติชญาณ์ ศศิพัชรพงษ์ ได้นิเทศการจัดการเรียนรู้ วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เรื่องการหาพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก ของนางภาวนา ทวีประดิษฐ์ นักเรียนมีความสนใจและตั้งใจปฏิบัติกิจกรรม มีการใช้สื่ออย่างเหมาะสม คุณครูเอาใจใส่ดูแลนักเรียนในขณะปฏิบัติกิจกรรมและตอบข้อซักถามของนักเรียนอย่างใกล้ชิด

นางฐิติชญาณ์ ศศิพัชรพงษ์
ครู

ขอขอบคุณคุณครูฐิติชญาณ์ ศศิพัชรพงษ์ สำหรับคำแนะนำค่ะ

นางภาวนา ทวีประดิษฐ์
ครู
17 กุมภาพันธ์ 2564


17 กุมภาพันธ์ 2564
ภาคเรียนที่ 2/2563
รร.อนุบาลหนองไผ่
ศพว.หนองไผ่
ข้าพเจ้านายสุพัฒน์ ศรีศาสตร์ ได้เข้านิเทศการสอนและตรวจเยี่ยมชั้นเรียน นางสาวสุนิษา สุกใส ชั้นอนุบาลปีที่ 3 คุณครูจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมในด้านการอ่านการเขียน บูรณาการภาษาอังกฤษ โดยมีป้ายคำศัพย์ภาษาอังกฤษประกอบการทำกิจกรรม นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมด้วยความสนุกสนาน และให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรมเป็นอย่างดี

นายสุพัฒน์ ศรีศาสตร์
ผู้อำนวยการโรงเรียน

ขอขอบคุณ นายสุพัฒน์ ศรีศาสตร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ที่มานิเทศการเรียนการสอนและข้อแนะนำต่างๆค่ะ

นางสาวสุนิษา สุกใส
ครู
17 กุมภาพันธ์ 2564


17 กุมภาพันธ์ 2564
ภาคเรียนที่ 2/2563
รร.อนุบาลหนองไผ่
ศพว.หนองไผ่
ข้าพเจ้านายสุพัฒน์ ศรีศาสตร์ ได้เข้านิเทศการสอนและตรวจเยี่ยมชั้นเรียน นางรัชนี สุขคำมีและนางสาวกุลสตรี สกุลหอม ชั้นอนุบาลปีที่ 1 คุณครูจัดกิจกรรมกลางเเจ้ง เป็นกิจกรรมส่งบอลข้ามศรีษะ นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมด้วยความสนุกสนาน และให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรมเป็นอย่างดี

นายสุพัฒน์ ศรีศาสตร์
ผู้อำนวยการโรงเรียน

ขอขอบคุณ นายสุพัฒน์ ศรีศาสตร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ที่มานิเทศการเรียนการสอนและข้อแนะนำต่างๆค่ะ

นางรัชนี สุขคำมี
ครู
17 กุมภาพันธ์ 2564


17 กุมภาพันธ์ 2564
ภาคเรียนที่ 2/2563
รร.อนุบาลหนองไผ่
ศพว.หนองไผ่
ข้าพเจ้านายสุพัฒน์ ศรีศาสตร์ ได้เข้านิเทศการสอนและตรวจเยี่ยมชั้นเรียน นางสาวศิริวรรณ เสากำปัง ชั้นอนุบาลปีที่ 2 คุณครูจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ ในหน่วยการเรียนแรงและพลังงานในชีวิตประจำวัน โดยให้นักเรียนประดิษฐ์กังหันลม นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมด้วยความสนุกสนาน และให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรมเป็นอย่างดี

นายสุพัฒน์ ศรีศาสตร์
ผู้อำนวยการโรงเรียน

ขอขอบคุณ นายสุพัฒน์ ศรีศาสตร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ที่มานิเทศการเรียนการสอนและข้อแนะนำต่างๆค่ะ

นางจามีกร อุปการ์
ครู
17 กุมภาพันธ์ 2564


17 กุมภาพันธ์ 2564
ภาคเรียนที่ 2/2563
รร.บ้านทุ่งเศรษฐี
ศพว.โคกสะอาดสะกรวดประดู่งาม
ข้าพเจ้านางสาวอมลวรรณ ไชยบำรุง ได้นิเทศการจัดการเรียนการสอนของนางโสรญา นุตคำแหง หน่วยการจัดการเรียนเรื่องร้อยละ เรื่อง ร้อยละ เศษส่วนและทศนิยมระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ได้จัดการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการ Co5Steps ผู้เรียนมีความสนใจเรียนและชอบกิจกรรม เพราะมีการเล่นเกม ทำให้นักเรียนได้เรียนรู้พร้อมกับความสนุกสนาน

นางสาวอมลวรรณ ไชยบำรุง
ครู

ข้าพเจ้านางโสรญา นุตคำแหง ได้รับนิเทศการจัดการเรียนการสอนของ เรื่อง ร้อยละ เศษส่วนและทศนิยมระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ได้จัดการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการ Co5Steps ผู้เรียนมีความสนใจเรียนและชอบกิจกรรมดี

นางโสรญา นุตคำแหง
ครู
24 มีนาคม 2564


ครูและนักเรียนสามารถทำกิจกรรมด้วยกันเป็นอย่างดี

นางสาวอมลวรรณ ไชยบำรุง
ครู
24 มีนาคม 2564
17 กุมภาพันธ์ 2564
ภาคเรียนที่ 2/2563
รร.บ้านทุ่งเศรษฐี
ศพว.โคกสะอาดสะกรวดประดู่งาม
ข้าพเจ้านายสมชัย แสงลา ได้นิเทศการจัดการเรียนการสอนของนางโสรญา นุตคำแหง หน่วยการจัดการเรียนเรื่องร้อยละ เรื่อง ร้อยละ เศษส่วนและทศนิยมระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ได้จัดการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการ Co5Steps มีการเล่นเกม ทำให้นักเรียนชอบที่เรียน

นายสมชัย แสงลา
ครู

ข้าพเจ้านางโสรญา นุตคำแหง ได้รับการนิเทศ จากนายสมชัย แสงลา หน่วยการจัดการเรียนเรื่องร้อยละ เรื่อง ร้อยละ เศษส่วนและทศนิยมระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ได้จัดการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการ Co5Steps นักเรียนได้เรียนรู้อย่างสนุกสนาน

นางโสรญา นุตคำแหง
ครู
24 มีนาคม 2564


ครูและนักเรียนได้ทำกิจกรรมบรรลุจุดประสงค์การเรียนรู้

นายสมชัย แสงลา
ครู
24 มีนาคม 2564
17 กุมภาพันธ์ 2564
ภาคเรียนที่ 2/2563
รร.อนุบาลหนองไผ่
ศพว.หนองไผ่
วันที 17 กุมภาพันธ์ 2564 ข้าพเจ้า นางสาวสรัลชนา จันทวงศ์ ได้นิเทศการจัดการเรียนรู้ วิชาลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 กิจกรรมฝึกคิดวิเคราะห์และหาความสัมพันธ์ของตัวเลข ของนางฐิติชญาณ์ ศศิพัชรพงษ์ นักเรียนมีความสนใจและตั้งใจปฏิบัติกิจกรรม มีการใช้สื่ออย่างเหมาะสม คุณครูเอาใจใส่ดูแลนักเรียนในขณะปฏิบัติกิจกรรมและตอบข้อซักถามของนักเรียนอย่างใกล้ชิด

นางสาวสรัลชนา จันทวงศ์
ครู

ขอขอบคุณคุณครูสัลชนา จันทวงศ์ สำหรับคำแนะนำค่ะ

นางฐิติชญาณ์ ศศิพัชรพงษ์
ครู
22 กุมภาพันธ์ 2564


17 กุมภาพันธ์ 2564
ภาคเรียนที่ 2/2563
รร.อนุบาลบึงสามพัน(ซับสมอทอด)
ศพว.ซับสมอทอดซับไม้แดง
ข้าพเจ้านางลักษณียา วงศ์สมบัติ และนางเพ็ญศรี ประจันตะเสน หัวฝ่ายวิชาการประถมศึกษา ได้ทำการนิเทศการจัดการเรียนการสอนของ นางดวงเดือน นิยมศิลป์ ในวิชาสังคม หน่วยเรื่อง ผู้ผลิตและผู้บริโภค มีแบบทดสอบก่อนเรียน เพื่อวัดพื้นฐานความรู้ในเรื่องที่เรียน ได้มีสื่อการสอนโดยใช้เทคโนโลยี มีการให้นักเรียนร่วมแสดงความคิดเห็น มีใบงานให้นักเรียน มีการวัดผลหลังเรียน

นางลักษณียา วงศ์สมบัติ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน

ข้าพเจ้าได้รับการนิเทศจากรองผู้อำนวยการโรงเรียน และหัวหน้าวิชาการระดับประถมศึกษา ขอขอบคุณสำหรับรคำแนะนำที่เป็นประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอน และจะนำไปปรับใช้เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อการเรียนการสอน

นางดวงเดือน นิยมศิลป์
ครู
6 มีนาคม 2564


17 กุมภาพันธ์ 2564
ภาคเรียนที่ 2/2563
รร.อนุบาลบึงสามพัน(ซับสมอทอด)
ศพว.ซับสมอทอดซับไม้แดง
ข้าพเจ้า นางลักษณียา วงศ์สมบัติ และนางเพ็ญศรี ประจันตะเสน ได้เข้านิเทศการจัดการเรียนการสอน นางสมใจ สอนเครือ วิชาวิทยาศาสตร์ แหล่งน้ำในท้องถิ่น การใช้ประโยชน์ ได้มีการจัดทำแผนการสอน มีการให้นักเรียนมาสรุปความรู้จากเรื่องที่ได้เรียน และมีการนำเสนอหน้าชั้นเรียน

นางลักษณียา วงศ์สมบัติ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน

ขอขอบคุณรองผู้อำนวยการโรงเรียนเข้านิเทศการเรียนการสอนและจะนำคำแนะนำไปปรับใช้ในการเรียนการสอนในครั้งต่อไปค่ะ

นางสมใจ สอนเครือ
ครู
8 มีนาคม 2564


16 กุมภาพันธ์ 2564
ภาคเรียนที่ 2/2563
รร.อนุบาลบึงสามพัน(ซับสมอทอด)
ศพว.ซับสมอทอดซับไม้แดง
ข้าพเจ้านางลักษณียา วงศ์สมบัติได้ นิเทศการจัดการเรียนการสอน นายสมเดช สังข์ธูป ในรายวิชาพลศึกษา เรื่องการเล่นแฮนด์บอล การจัดการเรียนการสอนแบบสาธิตในการโยนบอล การเลี้ยงบอล หลังจากนั้นให้นักเรียนได้ ปฏิบัติจริง มีแบบการบันทึกและเก็บคะแนนภาคปฏิบัติ

นางลักษณียา วงศ์สมบัติ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน

16 กุมภาพันธ์ 2564
ภาคเรียนที่ 2/2563
รร.อนุบาลบึงสามพัน(ซับสมอทอด)
ศพว.ซับสมอทอดซับไม้แดง
ข้าพเจ้า นางลักษณียา วงศ์สมบัติ ทำการนิเทศการเรียนการสอนของ นางสาวแสงอรุณ คำส้อม ในรายวิชา พลศึกษา หน่วยการจัดการเรียนการสอนเรื่องการเล่นฟุตบอล การจัดการเรียนการสอนแบบสาธิตการใช้เท้าในการเตะแบบจากด้านในเท้า หลังจากสาธิตแล้วให้นักเรียนได้ปฏิบัติตาม

นางลักษณียา วงศ์สมบัติ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน

15 กุมภาพันธ์ 2564
ภาคเรียนที่ 2/2563
รร.อนุบาลบึงสามพัน(ซับสมอทอด)
ศพว.ซับสมอทอดซับไม้แดง
ข้าพเจ้า นางลักษณียา วงศ์สมบัติ ได้เข้านิเทศการเรียนการสอน นางสาวเพียงกมล ภาพสิงห์ ในรายวิชสวิทนาศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เรื่องสารละลาย การจัดการเรียนการสอนมีแผนการสอน มีการใช้สื่อประกอบการเรียนการสอน มีการทดลองการละลายสาร

นางลักษณียา วงศ์สมบัติ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน

15 กุมภาพันธ์ 2564
ภาคเรียนที่ 2/2563
รร.อนุบาลบึงสามพัน(ซับสมอทอด)
ศพว.ซับสมอทอดซับไม้แดง
ข้าพเจ้า นางลักษณียา วงศ์สมบัติ ได้เข้านิเทศการเรียนการสอน นางศิริลักษณ์ สุขคำมี ในรายวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 นักเรียนได้แสดงออก โดยการร่วมแสดงความคิดเห็น

นางลักษณียา วงศ์สมบัติ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน

ขอขอบคุณ​รอง​ผู้​อำนวยการโรงเรียนนางลักษณียา​ วงศ์​สมบัติ​ ​ที่เข้านิเทศการจัดการเรียนการสอนและให้คำแนะนำในรายวิชาภาษาอังกฤษ​ระดับชั้นมัธยมศึกษา​ปี​ที่3ในวันที่15กุมภาพันธ์​2564ข้าพเจ้าจะนำคำแนะนำไปปรับใช้ในการจัดการเรียน​การสอนในครั้งต่อไป

นางศิริลักษณ์ สุขคำมี
ครู
6 มีนาคม 2564


รับทราบ ขอบคุณคุณครูที่ร่วมการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน

นางลักษณียา วงศ์สมบัติ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
7 มีนาคม 2564
11 กุมภาพันธ์ 2564
ภาคเรียนที่ 2/2563
รร.บ้านหนองบัวทอง
ศพว.บ่อรัง
ครูจัดกิจกรรมการสอนได้ดี นักเรียนมีส่วนร่วมในการเรียนการสอน

นายบุญเลิศ ฉิมใจงาม
ผู้อำนวยการโรงเรียน

ขอขอบคุณท่านผู้อำนวยการ ที่ให้คำแนะนำและกำลังใจในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

นายสิรวิชญ์ ตันบุญ
ครูผู้ช่วย
21 กุมภาพันธ์ 2564


รับทราบ / ปฏิบัติการสอนได้ดี

นายบุญเลิศ ฉิมใจงาม
ผู้อำนวยการโรงเรียน
21 กุมภาพันธ์ 2564
11 กุมภาพันธ์ 2564
ภาคเรียนที่ 2/2563
รร.บ้านสระหมื่นเชียง
ศพว.วังโบสถ์บ่อไทย
ข้าพเจ้านายสุเมธ พรมเทศ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสระหมื่นเชียง ได้มาตรวจเยี่ยมชั้นเรียนอนุบาล 3 ชั่วโมงที่ 4 เรื่อง งานสานแสนสวย นักเรียนมีความตั้งใจเรียน และคิดสร้างสรรค์ มีความสนุกสนาน และร่วมกิจกรรมที่ครูจัดให้ นักเรียนมีความรู้ และฝึกปฏิบัติ และนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างดียิ่ง

นายสุเมธ พรมเทศ
ผู้อำนวยการโรงเรียน

จากที่ได้รับการนิเทศชั้นอนุบาล 3 หน่วย งานสานแสนสวย โดยมีนักเรียนอนุบาล3=6คน จากการจัดกิจกรรมเป็นการฝึกกล้ามเนื้อมือ ประสานสัมผัสกับสายตา และเด็กได้ฝึกทักษะในการคิด การสังเกต และการแก้ปัญหาในการทำงาน เป็นการฝึกสมาธิในการทำงานได้ดีมาก พร้อมนำเสนอผลงานของตนเอง เด็กๆสนุกสนานในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้

นางศุฐิษา สอนศิลป์
พนักงานราชการ
11 กุมภาพันธ์ 2564


10 กุมภาพันธ์ 2564
ภาคเรียนที่ 2/2563
รร.บ้านหนองบัวทอง
ศพว.บ่อรัง
จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด สามารถควบคุมชั้นเรียนได้ดี ควรเพิ่มสื่อ นวัตกรรม เพื่อให้ผู้เรียนมีผลงานเป็นของตนเอง

นายบุญเลิศ ฉิมใจงาม
ผู้อำนวยการโรงเรียน

ขอขอบคุณท่านผู้อำนวยการที่ให้คำแนะนำในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนครั้งนี้ ข้าพเจ้าจะนำคำแนะนำไปปรับปรุงพัฒนาในการจัดการเรียนการสอนครั้งต่อไปให้ดียิ่งขึ้น

นายอนุสรณ์ สมตน
ครู
21 กุมภาพันธ์ 2564


รับทราบ / ครูปฏิบัติการสอนโดยเพิ่มสื่อนวัตกรรมที่มีความหลากหลาย

นายบุญเลิศ ฉิมใจงาม
ผู้อำนวยการโรงเรียน
21 กุมภาพันธ์ 2564
9 กุมภาพันธ์ 2564
ภาคเรียนที่ 2/2563
รร.บ้านหนองบัวทอง
ศพว.บ่อรัง
ครูผู้สอนจัดการเรียนการสอนโดยให้เด็กได้ทำงานแบบร่วมมือกัน (cooperative learning)และตรงตามจุดประสงค์ของการเรียนรู้แต่ยังนำสื่อเทคโนโลยีมาใช้ได้ไม่เต็มที่

นายบุญเลิศ ฉิมใจงาม
ผู้อำนวยการโรงเรียน

ขอบคุณท่านผู้อำนวยการที่ได้ให้คำแนะนำ ส่งเสริมให้กำลังใจ ให้ผู้รับการนิเทศได้มีกำลังใจในการจัดการเรียนการสอนต่อไป

นางสาวชรินรัตน์ สีงาม
ครูผู้ช่วย
21 กุมภาพันธ์ 2564


รับทราบ ปฏิบัติได้ดี

นายบุญเลิศ ฉิมใจงาม
ผู้อำนวยการโรงเรียน
21 กุมภาพันธ์ 2564
9 กุมภาพันธ์ 2564
ภาคเรียนที่ 2/2563
รร.บ้านสระหมื่นเชียง
ศพว.วังโบสถ์บ่อไทย
ตามที่ข้าพเจ้านายสุเมธ พรมเทศ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสระหมื่นเชียง ได้มาตรวจเยี่ยมชั้นเรียนประถมศึกษาปีที่1-2 ชั่วโมงที่ 4 เรื่อง กลางวันและกลางคืน นักเรียนมีความตั้งใจเรียน มีความสนุกสนาน และร่วมกิจกรรมที่ครูจัดให้ นักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับ กลางวันและกลางคืน และนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างดียิ่ง

นายสุเมธ พรมเทศ
ผู้อำนวยการโรงเรียน

จากการที่ได้รับการนิเทศ ในภายวิชา สังคมศึกษา เรื่อง กลาวัน กลางคืน ชั้นประถมศึกษาปี่ที่ 1 จำนวนนักเรียน 7 คน นักเรียนทุกคนมีความสนใจและร่วมทำกิจกรรมในการเรียนเป็นอย่างดีทำให้นักเรียนเข้าใจเนื้อหาและจดบันทึกเนื้อหาลงสมุดได้ถูกต้องทุกคน

นางสาวอรพิณ ศักดิ์วณิชดำรง
ครู
10 กุมภาพันธ์ 2564


8 กุมภาพันธ์ 2564
ภาคเรียนที่ 2/2563
รร.บ้านหนองบัวทอง
ศพว.บ่อรัง
ครูจัดการเรียนการสอนได้เหมาะสมและสอดคล้องกับตัวชี้วัด แต่ควรเพิ่มเทคโนโลยีใหม่ๆในการจัดการเรียนการสอน

นายบุญเลิศ ฉิมใจงาม
ผู้อำนวยการโรงเรียน

ขอขอบพระคุณท่านผู้อำนวยการที่ได้ให้คำแนะนำและกำลังใจในการจัดการเรียนการสอน

นางสาวกานต์รวี สารไชย
ครู
21 กุมภาพันธ์ 2564


รับทราบ ปฏิบัติหน้าที่ได้ดี

นายบุญเลิศ ฉิมใจงาม
ผู้อำนวยการโรงเรียน
21 กุมภาพันธ์ 2564
5 กุมภาพันธ์ 2564
ภาคเรียนที่ 2/2563
รร.บ้านหนองบัวทอง
ศพว.บ่อรัง
ครูจัดกิจกรรมการสอนเรื่องระยะห่างระหว่างเส้นขนานได้สอดคล้องกับตัวชี้วัดและจุดประสงค์การเรียนรู้แต่ควรเพิ่มสื่อที่เป็นเทคโนโลยีให้มากขึ้น

นายบุญเลิศ ฉิมใจงาม
ผู้อำนวยการโรงเรียน

ข้าพเจ้าขอขอบคุณท่านผู้อำนวยการ ที่ได้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนพร้อมทั้งให้ขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานต่อไป

นายเอกรินทร์ เกษร
ครูผู้ช่วย
21 กุมภาพันธ์ 2564


รับทราบ / ปฏิบัติตามคำแนะนำได้ดี

นายบุญเลิศ ฉิมใจงาม
ผู้อำนวยการโรงเรียน
21 กุมภาพันธ์ 2564
5 กุมภาพันธ์ 2564
ภาคเรียนที่ 2/2563
รร.อนุบาลบึงสามพัน(ซับสมอทอด)
ศพว.ซับสมอทอดซับไม้แดง
ข้าพเจ้า นางลักษณียา วงศ์สมบัติ รองผู้อำนวยการโรงเรียนได้เข้านิเทศการเรียนการสอน นางสาวแพรว ทองแกมนาก ในรายวิชาคณิตศาตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เรื่องการหารที่มีจำนวน 4 หลัก มีแผนการจัดการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบสาธิตให้นักเรียนมีความเข้าใจในเรื่องการหาร จากนั้นมีการประเมินโดยการทำแบบทดสอบการหาร ในนักเรียนที่มีปัญหาหรือไม่เข้าใจคุณครูจะมีการทบทวนให้เป็นรายบุคคล

นางลักษณียา วงศ์สมบัติ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน

5 กุมภาพันธ์ 2564
ภาคเรียนที่ 2/2563
รร.อนุบาลบึงสามพัน(ซับสมอทอด)
ศพว.ซับสมอทอดซับไม้แดง
ข้าพเจ้านางลักษณียา วงศ์สมบัติ ได้เข้านิเทศการจัดการเรียนการสอน นางสาวขวัญจิต ชาติป่าสัก ในรายวิชา ภาษาต่างประเทศ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ในเรื่อง I like และ I don't like ครูใส่สื่อเทคโนโลยีในการสอนโดยให้ดูผลไม้ต่าง ว่ามีผลไม้ชนิดไหนที่นักเรียนชอบ และนักเรียน ไม่ชอบ จะบอกเป็นภาษาอังกฤษว่าอย่างไร จากนั้นให้นักเรียนทำกิจกรรมโดยตัดผลไม้ที่ชอบในช่อง I like และผลไม้ที่ไม่ชอบในI don't like เด็กสนุกในกิจกรรมการระบายสีผลไม้

นางลักษณียา วงศ์สมบัติ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน

ขอขอบคุณรองผู้อำนวยการโรงเรียน นางลักษณียา วงศ์สมบัติ ที่เข้านิเทศการจัดการเรียนการสอนและให้คำแนะนำในรายวิชาภาษาอังกฤษระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 ข้าพเจ้าจะนำคำแนะนำไปปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนในครั้งต่อไป ขอบคุณค่ะ

นางสาวขวัญจิต ชาติป่่าสัก
ครู
6 มีนาคม 2564


รับทราบ ขอบคุณครูที่ร่วมการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน

นางลักษณียา วงศ์สมบัติ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
7 มีนาคม 2564
4 กุมภาพันธ์ 2564
ภาคเรียนที่ 2/2563
รร.บ้านหนองบัวทอง
ศพว.บ่อรัง
ครูผู้สอนสามารถจัดการเรียนการสอนเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดการเรียนรู้มีการทดลองและให้นักเรียนลงมือปฎิบัติจริงพร้อมทั้งให้นักเรียนแสดงความคิดเห็นเชื่อมโยงไปใช้ในชีวิตประจำวัน

นายบุญเลิศ ฉิมใจงาม
ผู้อำนวยการโรงเรียน

ขอบคุณผู้มานิเทศให้คำแนะนำและให้กำลังในการปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการเรียนการสอน

นายเอ็ม อยู่สุข
ครู
21 กุมภาพันธ์ 2564


รับทราบ/ ปฏิบัติการสอนได้ดี

นายบุญเลิศ ฉิมใจงาม
ผู้อำนวยการโรงเรียน
21 กุมภาพันธ์ 2564
4 กุมภาพันธ์ 2564
ภาคเรียนที่ 2/2563
รร.บ้านหนองบัวทอง
ศพว.บ่อรัง
ครูผู้สอนสามารถจัดการเรียนการสอนเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดการเรียนรู้มีการทดลองและให้นักเรียนลงมือปฎิบัติจริงพร้อมทั้งให้นักเรียนแสดงความคิดเห็นเชื่อมโยงไปใช้ในชีวิตประจำวัน

นายบุญเลิศ ฉิมใจงาม
ผู้อำนวยการโรงเรียน

ขอบคุณผู้มานิเทศให้คำแนะนำและให้กำลังในการปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการเรียนการสอน

นายเอ็ม อยู่สุข
ครู
21 กุมภาพันธ์ 2564


รับทราบ / ปฏิบัติการสอนได้ดี

นายบุญเลิศ ฉิมใจงาม
ผู้อำนวยการโรงเรียน
21 กุมภาพันธ์ 2564
4 กุมภาพันธ์ 2564
ภาคเรียนที่ 2/2563
รร.อนุบาลบึงสามพัน(ซับสมอทอด)
ศพว.ซับสมอทอดซับไม้แดง
ข้าพเจ้านางลักษณียา วงศ์สมบัติ รองผู้อำนวยการโรงเรียน ได้เข้านิเทศการเรียนการสอน นางวัชรี ทองปอ ในระดับชั้นอนุบาล 3 ในการแผนการจัดการเรียนรู้หน่วย ขนาดรูปร่าง รูปทรง การจัดการเรียนการสอนได้มีสื่อต่าง ๆ ให้เด็กได้ทำความเข้าใจ ในรูปสามเหลี่ยม สี่เหลี่ยม วงกลม และให้เด็กได้ร่วมสนุกจากกิจกรรมร้องเพลง หารูปทรงต่าง ๆ จากนั้นเด็กได้เล่นกิจกรรมการต่อบล็อกไม้รูปทรงต่าง และระบายสีใบงานรูปทรงต่าง เด็กมีความสุขจากการจัดกิจกรรมและได้ความรู้เรื่อง ขนาดรูปร่าง รูปทรง

นางลักษณียา วงศ์สมบัติ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน

ข้าพเจ้านาง วัชรี ทองปอได้รับการนิเทศจากรองลักษณียา วงศ์สมบัติและได้รับคำแนะนำเพื่อนำมาปรับปรุงในการจัดกิจกรรมเรียบร้อยแล้วค่ะ

นางวัชรี ทองปอ
ครู
7 มีนาคม 2564


4 กุมภาพันธ์ 2564
ภาคเรียนที่ 2/2563
รร.อนุบาลบึงสามพัน(ซับสมอทอด)
ศพว.ซับสมอทอดซับไม้แดง
ข้าพเจ้านางลักษณียา วงศ์สมบัติ รองผู้อำนวยการโรงเรียน ได้เข้านิเทศการเรียนการสอน นางเพ็ญศรี ประจันตะเสน ในรายวิชา ภาษาไทยชั้นระดับประถมศึกษาปีที่ 5 ในหน่วยการเรียนการสอนเรื่อง คำย่อ การจัดการเรียนการสอนได้นำเทคโนโลยีมาใช้ในการให้ดูคลิปคำย่อ และกระตุ้นการเรียนรู้การการมีส่วนร่วมของนักเรียนโดยผ่านกิจกรรมเกมส์ มีการวัดผลประเมินผลโดยมีแบบฝึก นักเรียนมีความสุขและมีความเข้าใจเรื่องการจัดการเรียนเรื่องคำย่อ

นางลักษณียา วงศ์สมบัติ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน

ข้าพเจ้านางเพ็ญศรี ประจันตะเสน ได้รับการนิเทศการเรียนการสอน ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ซึ่งได้รับการนิเทศอย่างเป็นกัลยาณมิตร และได้รับคำแนะนำ ในเรื่องการจัดกิจกรรมกลุ่มในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรน่า โดยให้เน้นเรื่องการเว้นระยะห่างและการป้องกันโดยการสวมหน้ากากอนามัย ซึ่งข้าพเจ้าจะได้นำไปปฏิบัติและดำเนินการต่อไป

นางเพ็ญศรี ประจันตะเสน
ครู
26 กุมภาพันธ์ 2564


รับทราบข้อบันทึกที่ครูบันทึก

นางลักษณียา วงศ์สมบัติ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
1 มีนาคม 2564
3 กุมภาพันธ์ 2564
ภาคเรียนที่ 2/2563
รร.บ้านหนองบัวทอง
ศพว.บ่อรัง
จัดการเรียนการสอนได้ตรงตามแผนการเรียนรู้

นายบุญเลิศ ฉิมใจงาม
ผู้อำนวยการโรงเรียน

ขอขอบพระคุณท่านผู้อำนวยการบุญเลิศที่ให้คำแนะนำในการจัดการเรียนการสอน และจะนำไปพัฒนาปรับปรุงต่อไป

นายสิชล ดำเสนา
ครู
21 กุมภาพันธ์ 2564


รับทราบการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน

นายบุญเลิศ ฉิมใจงาม
ผู้อำนวยการโรงเรียน
21 กุมภาพันธ์ 2564
3 กุมภาพันธ์ 2564
ภาคเรียนที่ 2/2563
รร.บ้านจัดสรร
ศพว.นาสนุ่น
วันนี้เวลา 14:00 น. ข้าพเจ้าได้เข้านิเทศห้องเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนของรายวิชาภาษาอังกฤษ พบว่าการอ่านภาษาอังกฤษยังไม่คล่องเท่าที่ควร ข้าพเจ้าแนะนำว่าต้องให้นักเรียนฝึกอ่านบ่อยบ่อยและเพิ่มเติมคำศัพท์อื่นๆด้วย

นายประยูร ภูแข่งหมอก
ผู้อำนวยการโรงเรียน

3 กุมภาพันธ์ 2564
ภาคเรียนที่ 2/2563
รร.อนุบาลหนองไผ่
ศพว.หนองไผ่
ข้าพเจ้านางมนัสนันท์ โยธาธรรม รองผู้อำนวยการโรงเรียน ได้เข้านิเทศการสอนและตรวจเยี่ยมชั้นเรียน นางอัญชลี ศรีบุรินทร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 คุณครูได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนดี นักเรียนตั้งใจปฏิบัติกิจกรรม ให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรมเป็นอย่างดี พร้อมด้วยได้จัดบรรยากาศและสื่อต่างๆได้อย่างเหมาะสมกับผู้เรียน

นางมนัสนันท์ โยธาธรรม
รองผู้อำนวยการโรงเรียน

ขอขอบคุณ นางมนัสนันท์ โยธาธรรม รองผู้อำนวยการโรงเรียน ที่มานิเทศการเรียนการสอนและข้อแนะนำต่างๆค่ะ

นางอัญชลี ศรีบุรินทร์
ครู
11 กุมภาพันธ์ 2564


3 กุมภาพันธ์ 2564
ภาคเรียนที่ 2/2563
รร.อนุบาลหนองไผ่
ศพว.หนองไผ่
ข้าพเจ้านางมนัสนันท์ โยธาธรรม รองผู้อำนวยการโรงเรียน ได้เข้านิเทศการสอนและตรวจเยี่ยมชั้นเรียน นางจิราพร พรหมภักดี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 คุณครูได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนดี นักเรียนตั้งใจปฏิบัติกิจกรรม ให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรมเป็นอย่างดี พร้อมด้วยได้จัดบรรยากาศและสื่อต่างๆได้อย่างเหมาะสมกับผู้เรียน

นางมนัสนันท์ โยธาธรรม
รองผู้อำนวยการโรงเรียน

ขอขอบคุณ นางมนัสนันท์ โยธาธรรม รองผู้อำนวยการโรงเรียน ที่มานิเทศการเรียนการสอนและข้อแนะนำต่างๆค่ะ

นางจิราพร พรหมภักดี
ครู
11 กุมภาพันธ์ 2564


3 กุมภาพันธ์ 2564
ภาคเรียนที่ 2/2563
รร.อนุบาลหนองไผ่
ศพว.หนองไผ่
ข้าพเจ้านางมนัสนันท์ โยธาธรรม รองผู้อำนวยการโรงเรียน ได้เข้านิเทศการสอนและตรวจเยี่ยมชั้นเรียน นางเนตรนภา จงใจมั่น ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 คุณครูได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนดี นักเรียนตั้งใจปฏิบัติกิจกรรม ให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรมเป็นอย่างดี พร้อมด้วยได้จัดบรรยากาศและสื่อต่างๆได้อย่างเหมาะสมกับผู้เรียน

นางมนัสนันท์ โยธาธรรม
รองผู้อำนวยการโรงเรียน

ขอขอบคุณ นางมนัสนันท์ โยธาธรรม รองผู้อำนวยการโรงเรียน ที่มานิเทศการเรียนการสอนและข้อแนะนำต่างๆค่ะ

นางเนตรนภา จงใจมั่น
ครู
11 กุมภาพันธ์ 2564


3 กุมภาพันธ์ 2564
ภาคเรียนที่ 2/2563
รร.อนุบาลหนองไผ่
ศพว.หนองไผ่
ข้าพเจ้านางมนัสนันท์ โยธาธรรม รองผู้อำนวยการโรงเรียน ได้เข้านิเทศการสอนและตรวจเยี่ยมชั้นเรียน นางสาวชณุตธิดา บัวเทศ คุณครูได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนดี นักเรียนตั้งใจปฏิบัติกิจกรรม ให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรมเป็นอย่างดี

นางมนัสนันท์ โยธาธรรม
รองผู้อำนวยการโรงเรียน

ขอขอบคุณ นางมนัสนันท์ โยธาธรรม รองผู้อำนวยการโรงเรียน ที่มานิเทศการเรียนการสอนและข้อแนะนำต่างๆค่ะ

นางสาวชณุตธิดา บัวเทศ
ครู
11 กุมภาพันธ์ 2564


3 กุมภาพันธ์ 2564
ภาคเรียนที่ 2/2563
รร.บ้านห้วยโป่ง-ไผ่ขวาง
ศพว.นาเฉลียงห้วยโป่งยามงาม
วันนี้ข้าพเจ้า นางนพิชชญา จันทะสงคราม ตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยโป่ง-ไผ่ขวาง ได้มานิเทศการจัดการเรียนการสอนครัี้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ของ ว่าที่ร้อยตรีณัฐ มีแสง ตำแหน่ง ครู ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1 พบว่า ครูมีแผนการจัดการเรียนรู้ มีเอกสารการวัดและเมินผล ครูใช้สื่อ ICT ในการสอน นักเรียนสนใจเรียนดี มีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ มีมุมประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ นักเรียนกล้าแสดงออก มีป้ายชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ มีมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 นักเรียนสวมหน้ากากอนามัย มีเจลแอลกอฮอล์ให้นักเรียนล้างมือเมื่อเข้าออกห้องเรียน ควรจัดแสดงผลงานนักเรียนให้เป้นปัจจุบัน และปรับปรุงมุมประสบการณ์เพิ่มเติมให้น่าสนใจยิ่งขึ้น

นางนพิชชญา จันทะสงคราม
รองผู้อำนวยการโรงเรียน

รับทราบ และจะนำคำแนะนำจากการนิเทศไปปรับใช้กับการเรียนการสอนต่อไป

ว่าที่ ร.ต.ณัฐ มีแสง
ครู
15 กุมภาพันธ์ 2564


ทราบ ขอเป็นกำลังใจในการพัฒนาการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผู้เรียนต่อไป

นางนพิชชญา จันทะสงคราม
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
16 กุมภาพันธ์ 2564
3 กุมภาพันธ์ 2564
ภาคเรียนที่ 2/2563
รร.อนุบาลบึงสามพัน(ซับสมอทอด)
ศพว.ซับสมอทอดซับไม้แดง
ข้าพเจ้านางลักษณียา วงศ์ศมบัติ รองผู้อำนวยการโรงเรียน ได้ทำการนิเทศนางลักขณาภรณ์ โตแย้ม ในรายวิชา ภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 มีการจัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรเรียนการสอน มีการทบทวนความรู้ในการเรียนโดยการเขียนตามคำบอก มีการจัดกิจกรรมในเด็กมีส่วนร่วมโดยให้อ่านคำที่ได้เขียน เด็ก ๆ ได้มีส่วนร่วมและได้มีการฝึกการคัดลายมือสวยจากการเขียนตามคำบอก เด็กในชั้นเรียนลายมือสวย

นางลักษณียา วงศ์สมบัติ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน

3 กุมภาพันธ์ 2564
ภาคเรียนที่ 2/2563
รร.อนุบาลบึงสามพัน(ซับสมอทอด)
ศพว.ซับสมอทอดซับไม้แดง
ข้าพเจ้า นางลักษณียา วงศ์สมบัติ ได้เข้านิเทศการจัดการเรียนการสอน นางภัทรพร ประจำการ ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ในหน่วยการเรียนรู้ เรื่อง ขนาด รูปร่าง รูปทรง ได้มีการจัดการเรียนการสอน โดยใช้สื่อรูปร่างรูปทรงประกอบการจัดการเรียนรู้ ให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น นักเรียนร่วมเล่นเกม

นางลักษณียา วงศ์สมบัติ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน

ข้าพเจ้าได้รับการนิเทศจาก นางลักษณียา วงศ์สมบัติ รองผู้อำนวยการโรงเรียน ขอขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอน และจะนำไปปรับใช้เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อการเรียนการสอนต่อไป

นางภัทราพร ประจำการ
ครู
6 มีนาคม 2564


รับทราบ ขอบคุณคุณครูที่ร่วมกันพัฒนาการจัดการเรียนการสอน

นางลักษณียา วงศ์สมบัติ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
7 มีนาคม 2564
2 กุมภาพันธ์ 2564
ภาคเรียนที่ 2/2563
รร.บ้านหนองบัวทอง
ศพว.บ่อรัง
ครูจัดการเรียนการสอนได้ตามจุดประสงค์การเรียนรู้ แต่ควรเพิ่มสื่อการสอนให้มากขึ้น

นายบุญเลิศ ฉิมใจงาม
ผู้อำนวยการโรงเรียน

ขอบคุณผู้อำนวยการที่ให้คำแนะนำ และจะนำไปพัฒนาตนเอง

นายรัชยันต์ กาญจนวณิชย์
ครูผู้ช่วย
21 กุมภาพันธ์ 2564


รับทราบการปฏิติงานตามคำแนะนำได้ดี

นายบุญเลิศ ฉิมใจงาม
ผู้อำนวยการโรงเรียน
21 กุมภาพันธ์ 2564
2 กุมภาพันธ์ 2564
ภาคเรียนที่ 2/2563
รร.บ้านห้วยโป่ง-ไผ่ขวาง
ศพว.นาเฉลียงห้วยโป่งยามงาม
วันนี้ข้าพเจ้า นางนพิชชญา จันทะสงคราม ตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยโป่ง-ไผ่ขวาง ได้มานิเทศการจัดการเรียนการสอนครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ของ นางสาวสุนิสา พรหมบุญแก้ว ตำแหน่งครู สอนประจำชั้นอนุบาล 3 พบว่า ครูมีแผนการจัดการเรียนรู้ มีเอกสารการวัดและเมินผล มีสื่อการสอน มีการฝึกอ่าน เขียน คัดลายมือ นักเรียนสามารถปฏิบัติตามคำสั่งและกิจกรรมที่ครูมอบหมายให้ได้ แต่งกายสะอาด เป็นระเบียบ ห้องเรียนสะอาด สวยงาม มีมุมประสบการณ์หลากหลาย นักเรียนกล้าแสดงออก มีป้ายชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ครบสวยงาม มีมุมจัดแสดงผลงานนักเรียน จัดบรรยากาศในห้องเรียนเอื้อต่อการเรียนรู้ มีมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 นักเรียนสวมหน้ากากอนามัย มีเจลแอลกอฮอล์ให้นักเรียนล้างมือเมื่อเข้าออกห้องเรียน ควรจัดป้ายนิเทศให้ใหม่น่าสนใจและจัดมุมประสบการณ์ให้หลากหลายยิ่งขึ้น

นางนพิชชญา จันทะสงคราม
รองผู้อำนวยการโรงเรียน

รับทราบ และจะนำคำแนะนำไปปฏิบัติ

นางสาวสุนิสา พรหมบุญแก้ว
ครู
16 กุมภาพันธ์ 2564


ทราบ ขอเป็นกำลังใจในการพัฒนาการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผู้เรียนต่อไป

นางนพิชชญา จันทะสงคราม
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
16 กุมภาพันธ์ 2564
2 กุมภาพันธ์ 2564
ภาคเรียนที่ 2/2563
รร.บ้านห้วยโป่ง-ไผ่ขวาง
ศพว.นาเฉลียงห้วยโป่งยามงาม
วันนี้ข้าพเจ้า นางนพิชชญา จันทะสงคราม ตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยโป่ง-ไผ่ขวาง ได้มานิเทศการจัดการเรียนการสอนครัี้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ของ นายณัฐพล สีหาฤทธิ์ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 สอนวิชาคอมพิวเตอร์ พบว่า ครูมีแผนการจัดการเรียนรู้ มีเอกสารการวัดและเมินผล ครูใช้สื่อ ICT ในการสอน นักเรียนสนใจเรียนดี มีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ มีมุมประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ นักเรียนกล้าแสดงออก มีป้ายชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ มีมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 นักเรียนสวมหน้ากากอนามัย มีเจลแอลกอฮอล์ให้นักเรียนล้างมือเมื่อเข้าออกห้องเรียน ควรจัดแสดงผลงานนักเรียนให้เป้นปัจจุบัน และปรับปรุงมุมประสบการณ์ให้ใหม่น่าสนใจยิ่งขึ้น

นางนพิชชญา จันทะสงคราม
รองผู้อำนวยการโรงเรียน

ข้าพเจ้า นายณัฐพล สีหาฤทธิ์ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครูผู้สอนวิชาคอมพิวเตอร์ โรงเรียนบ้านห้วยโป่ง-ไผ่ขวาง ขอขอบคุณท่านรองผู้อำนวยการโรงเรียน ที่ได้มานิเทศและได้แนะนำการจัดการเรียนการสอน รวมทั้งได้ให้ข้อเสนอแนะต่างๆ ข้าพเจ้าจะได้นำข้อแนะนำดังกล่าว มาปรับปรุงและแก้ไขต่อไป

นายณัฐพล สีหาฤทธิ์
ครูผู้ช่วย
3 กุมภาพันธ์ 2564


ทราบ ขอเป็นกำลังใจในการพัฒนาการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผู้เรียนต่อไป

นางนพิชชญา จันทะสงคราม
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
15 กุมภาพันธ์ 2564
2 กุมภาพันธ์ 2564
ภาคเรียนที่ 2/2563
รร.อนุบาลบึงสามพัน(ซับสมอทอด)
ศพว.ซับสมอทอดซับไม้แดง
ข้าพเจ้านางลักษณียา วงศ์สมบัติ รองผู้อำนวยการโรงเรียน เข้านิเทศการจัดการเรียนการสอน นางสาววราภรณ์ เหมือนนิล ในการจัดประสบการณ์ระดับชั้นอนุบาล 2 มีแผนการจัดการเรียนรู้ ในหน่วยเรื่อง กลางวัน กลางคืน โดยมีสื่อรูปภาพแทนกลางวันและกลางคืน ได้ให้เด็กได้แสดงความคิดเห็นกลางวันและกลางคืน มีความเหมือนหรือแตกต่าง มีลักษณะสำคัญอะไร และเด็ก ๆชอบเวลาไหน เพราะอะไร จากนั้น ให้เด็ก ๆ ได้ระบายสี และจับคู่

นางลักษณียา วงศ์สมบัติ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน

ขอขอบพระคุณท่านรองผู้อำนวยการโรงเรียน ที่ได้เข้ามาเยี่ยมชม ทำการนิเทศจัดการเรียนการสอน รวมทั้งให้คำแนะนำในการจัดการเรียนการสอนของข้าพเจ้าในครั้งนี้ค่ะ

นางสาววราภรณ์ เหมือนนิล
ครู
24 กุมภาพันธ์ 2564


รับทราบ ขอบคุณคุณครูที่ร่วมกันพัฒนาการเรียนการสอน

นางลักษณียา วงศ์สมบัติ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
6 มีนาคม 2564
2 กุมภาพันธ์ 2564
ภาคเรียนที่ 2/2563
รร.อนุบาลบึงสามพัน(ซับสมอทอด)
ศพว.ซับสมอทอดซับไม้แดง
ข้าพเจ้าได้ นิเทศการจัดการเรียนการสอนของ นางอำไพ บุญอ้อย มีแผนการจัดการเรียนรู้ มีการสอน แบบให้นักเรียนแสดงบทบาทสมมุติ

นางลักษณียา วงศ์สมบัติ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน

1 กุมภาพันธ์ 2564
ภาคเรียนที่ 2/2563
รร.บ้านหนองบัวทอง
ศพว.บ่อรัง
นักเรียนมีความสนุกสนานและให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมดี

นายบุญเลิศ ฉิมใจงาม
ผู้อำนวยการโรงเรียน

ขอขอบคุณท่านผู้อำนวยการ ที่ให้คำแนะนำและกำลังใจในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

นางสาววัชรี ทองรูปพรรณ
ครู
21 กุมภาพันธ์ 2564


รับทราบ ปฏิบัติได้ดี

นายบุญเลิศ ฉิมใจงาม
ผู้อำนวยการโรงเรียน
21 กุมภาพันธ์ 2564
1 กุมภาพันธ์ 2564
ภาคเรียนที่ 2/2563
รร.บ้านห้วยโป่ง-ไผ่ขวาง
ศพว.นาเฉลียงห้วยโป่งยามงาม
วันนี้ข้าพเจ้า นางนพิชชญา จันทะสงคราม ตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยโป่ง-ไผ่ขวาง ได้มานิเทศการจัดการเรียนการสอนครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ของ นางสมพิน แก้วจันทร์ ตำแหน่งครู ชำนาญการพิเศษ ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 สอนวิชาภาษาไทย พบว่า ครูมีแผนการจัดการเรียนรู้ มีเอกสารการวัดและเมินผล ครูมีสื่อการเรียรรู้ที่น่าสนใจหลากหลาย ใช้สื่อ ICT ในการสอน นักเรียนสนใจเรียนดี มีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ มีการจัดมุมประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ นักเรียนกล้าแสดงออก มีมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 นักเรียนสวมหน้ากากอนามัย มีเจลแอลกอฮอล์ให้นักเรียนล้างมือเมื่อเข้าออกห้องเรียน ควรจัดแสดงผลงานนักเรียนให้เป็นปัจจุบัน

นางนพิชชญา จันทะสงคราม
รองผู้อำนวยการโรงเรียน

ข้าพเจ้า นางสมพิน แก้วจันทร์ ตำแหน่งครู ชำนาญการพิเศษ ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 สอนวิชาภาษาไทย ขอขอบคุณนางนพิชชญา จันทะสงคราม ตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยโป่ง-ไผ่ขวาง ได้มานิเทศการจัดการเรียนการสอน ครั้งนี้ ข้าพเจ้าได้นำข้อแนะนำเสนอแนะไปปรับปรับแล้วเกี่ยวการแสดงผลงานของนักเรียนให้เป็นปัจจุบันต่อไป

นางสมพิน แก้วจันทร์
ครู
9 กุมภาพันธ์ 2564


ทราบ ชอชื่นชมและให้กำลังใจในการทำงานค่ะ

นางนพิชชญา จันทะสงคราม
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
15 กุมภาพันธ์ 2564
1 กุมภาพันธ์ 2564
ภาคเรียนที่ 2/2563
รร.บ้านห้วยโป่ง-ไผ่ขวาง
ศพว.นาเฉลียงห้วยโป่งยามงาม
วันนี้ข้าพเจ้า นางนพิชชญา จันทะสงคราม ตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยโป่ง-ไผ่ขวาง ได้มานิเทศการจัดการเรียนการสอนครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ของนายชาญชัย คำวงศ์ ตำแหน่งครู ชำนาญการพิเศษ สอนวิชาการงาน พบว่า ครูมีแผนการจัดการเรียนรู้ มีเอกสารการวัดและเมินผล นักเรียนมีระเบียบเรียบร้อย มีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ ห้องเรียนสะอาด สวยงาม มีมุมประสบการณ์ นักเรียนกล้าแสดงออก มีป้ายชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ บรรยากาศในห้องเรียนเอื้อต่อการเรียนรู้ มีมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 นักเรียนสวมหน้ากากอนามัย มีเจลแอลกอฮอล์ให้นักเรียนล้างมือเมื่อเข้าออกห้องเรียน ควรปรับปรุงมุมประสบการณ์ให้ใหม่ น่าสนใจเพิ่มขึ้น

นางนพิชชญา จันทะสงคราม
รองผู้อำนวยการโรงเรียน

ขอขอบคุณท่านรองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยโป่ง-ไผ่ขวาง ที่ได้มานิเทศการจัดการเรียนการสอนของข้าพเจ้า พร้อมทั้งให้คำแนะนำ ข้าพเจ้าจะได้นำข้อแนะนำไปปรับปรุงในการจัดการเรียนการสอนในครั้งต่อไป

นายชาญชัย คำวงศ์
ครู
8 กุมภาพันธ์ 2564


ทราบ ขอชื่นชมและให้กำลังใจในการทำงานค่ะ

นางนพิชชญา จันทะสงคราม
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
15 กุมภาพันธ์ 2564
1 กุมภาพันธ์ 2564
ภาคเรียนที่ 2/2563
รร.บ้านห้วยโป่ง-ไผ่ขวาง
ศพว.นาเฉลียงห้วยโป่งยามงาม
วันนี้ข้าพเจ้า นางนพิชชญา จันทะสงคราม ตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยโป่ง-ไผ่ขวาง ได้มานิเทศการจัดการเรียนการสอนครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ของ นายศรีสมบัติ สิมมา ตำแหน่งครู ชำนาญการพิเศษ สอนวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา พบว่า ครูมีแผนการจัดการเรียนรู้ มีเอกสารการวัดและเมินผล นักเรียนสนใจเรียนดี มีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ ใช้กระบวนการActive Learning นักเรียนกล้าแสดงออก สนุกสนาน ร่าเริง มีมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 นักเรียนสวมหน้ากากอนามัย มีเจลแอลกอฮอล์ให้นักเรียนล้างมือเมื่อเข้าออกห้องเรียน ครูอาจจะใช้อุปกรณ์ขยายเสียงให้เสียงดังขึ้นเพื่อให้นักเรียนได้ยินชัดเจนยิ่งขึ้นเพราะนักเรียนต่อห้องเรียนมีจำนวนมาก

นางนพิชชญา จันทะสงคราม
รองผู้อำนวยการโรงเรียน

ขอขอบคุณท่านรองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยโป่ง-ไผ่ขวาง ที่ได้มานิเทศการจัดการเรียนการสอน วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา

นายศรีสมบัติ สิมมา
ครู
8 กุมภาพันธ์ 2564


ทราบ และขอชื่นชม เป็นกำลังใจในการทำงานต่อไปค่ะ

นางนพิชชญา จันทะสงคราม
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
15 กุมภาพันธ์ 2564
1 กุมภาพันธ์ 2564
ภาคเรียนที่ 2/2563
รร.บ้านห้วยโป่ง-ไผ่ขวาง
ศพว.นาเฉลียงห้วยโป่งยามงาม
วันนี้ข้าพเจ้า นางนพิชชญา จันทะสงคราม ตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยโป่ง-ไผ่ขวาง ได้มานิเทศการจัดการเรียนการสอนครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ของนางธัญรดี พรมเทศ ตำแหน่งครู ชำนาญการพิเศษ สอนวิชาคนตรี-นาฏศิลป์ พบว่า ครูมีแผนการจัดการเรียนรู้ มีเอกสารการวัดและเมินผล นักเรียนมีระเบียบเรียบร้อย มีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ ห้องเรียนสะอาด สวยงาม มีมุมประสบการณ์ นักเรียนกล้าแสดงออก มีป้ายชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ บรรยากาศในห้องเรียนเอื้อต่อการเรียนรู้ มีมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 นักเรียนสวมหน้ากากอนามัย มีเจลแอลกอฮอล์ให้นักเรียนล้างมือเมื่อเข้าออกห้องเรียน ควรปรับปรุงมุมประสบการณ์ให้ใหม่และน่าสนใจยิ่งขึ้น

นางนพิชชญา จันทะสงคราม
รองผู้อำนวยการโรงเรียน

ขอขอบคุณท่านรองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยโป่ง-ไผ่ขวาง ที่ได้มานิเทศการจัดการเรียนการสอน พร้อมทั้งได้ให้คำแนะนำต่างๆ ข้าพเจ้าจะได้นำข้อแนะนำดังกล่าวไปปรับปรุงแก้ไขต่อไป

นางธัญรดี พรมเทศ
ครู
8 กุมภาพันธ์ 2564


ทราบ และขอชื่นชม เป็นกำลังใจในการพัฒนาการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผู้เรียนต่อไปค่ะ

นางนพิชชญา จันทะสงคราม
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
15 กุมภาพันธ์ 2564
1 กุมภาพันธ์ 2564
ภาคเรียนที่ 2/2563
รร.บ้านห้วยโป่ง-ไผ่ขวาง
ศพว.นาเฉลียงห้วยโป่งยามงาม
วันนี้ข้าพเจ้า นางนพิชชญา จันทะสงคราม ตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยโป่ง-ไผ่ขวาง ได้มานิเทศการจัดการเรียนการสอนครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ของนางสาวกิตลดา ปิ่นทอง ตำแหน่งครู ชำนาญการ ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2 และสอนวิชาภาษาอังกฤษ พบว่า ครูมีแผนการจัดการเรียนรู้ มีเอกสารการวัดและเมินผล ครูมีสื่อการเรียรรู้ที่น่าสนใจหลากหลาย ใช้สื่อ ICT ในการสอน นักเรียนสนใจเรียนดี มีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ ห้องเรียนสะอาด สวยงาม มีการจัดมุมประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ นักเรียนกล้าแสดงออก มีมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 นักเรียนสวมหน้ากากอนามัย มีเจลแอลกอฮอล์ให้นักเรียนล้างมือเมื่อเข้าออกห้องเรียน ควรจัดแสดงผลงานนักเรียนให้เป็นปัจจุบัน

นางนพิชชญา จันทะสงคราม
รองผู้อำนวยการโรงเรียน

ข้าพเจ้านางสาวกิตลดา ปิ่นทอง ตำแหน่งครูชำนาญการ ครูผู้สอนวิชาภาษาต่างประเทศ วิชาภาษาอังกฤษ ขอขอบพระคุณนางนพิชชญา จันทะสงคราม รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยโป่งไผ่ขวาง เป็นอย่างยิ่งและจะได้นำเอาข้อเสนอแนะมาปรับปรุงมา พัฒนาการเรียนการสอนให้เกิดประโยชน์สูงสุด ต่อนักเรียนและตนเอง ต่อไป ขอขอบพระคุณคะ

นางสาวกิตลดา ปิ่นทอง
ครู
8 กุมภาพันธ์ 2564


ทราบ ขอชื่นชมและเป็นกำลังใจในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนต่อไปค่ะ

นางนพิชชญา จันทะสงคราม
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
15 กุมภาพันธ์ 2564
1 กุมภาพันธ์ 2564
ภาคเรียนที่ 2/2563
รร.บ้านห้วยโป่ง-ไผ่ขวาง
ศพว.นาเฉลียงห้วยโป่งยามงาม
วันนี้ข้าพเจ้า นางนพิชชญา จันทะสงคราม ตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยโป่ง-ไผ่ขวาง ได้มานิเทศการจัดการเรียนการสอนครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ของนายภูเบศ ศรีพานิช ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และสอนวิชาคณิตศาสตร์ พบว่า ครูมีแผนการจัดการเรียนรู้ มีเอกสารการวัดและเมินผล ครูใช้สื่อ ICT ในการสอน นักเรียนสนใจเรียนดี มีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ มีการจัดมุมประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ นักเรียนกล้าแสดงออก มีป้ายชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ มีมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 นักเรียนสวมหน้ากากอนามัย มีเจลแอลกอฮอล์ให้นักเรียนล้างมือเมื่อเข้าออกห้องเรียน ควรปรับปรุงมุมประสบการณ์ให้ครบทุกกลุ่มสาระ และจัดแสดงผลงานนักเรียนในห้องเรียนให้เเป็นปัจจุบัน

นางนพิชชญา จันทะสงคราม
รองผู้อำนวยการโรงเรียน

ข้าพเจ้านายภูเบศ ศรีพานิช ได้รับการนิเทศและได้ทราบข้อแนะนำและข้อเสนอแนะจากผู้นิเทศแล้ว และจะนำไปปรับปรุงและพัฒนาในการจัดการเรียนการสอนให้ดียิ่งขึ้น

นายภูเบศ ศรีพานิช
ครูผู้ช่วย
16 กุมภาพันธ์ 2564


ทราบ ขอเป็นกำลังใจในการพัฒนาการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผู้เรียนต่อไป

นางนพิชชญา จันทะสงคราม
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
16 กุมภาพันธ์ 2564
1 กุมภาพันธ์ 2564
ภาคเรียนที่ 2/2563
รร.บ้านห้วยโป่ง-ไผ่ขวาง
ศพว.นาเฉลียงห้วยโป่งยามงาม
วันนี้ข้าพเจ้า นางนพิชชญา จันทะสงคราม ตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยโป่ง-ไผ่ขวาง ได้มานิเทศการจัดการเรียนการสอนครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ของ นางนงค์นุช ขุนทอง ตำแหน่งครู ชำนาญการพิเศษ สอนประจำชั้นอนุบาล 1 พบว่า ครูมีแผนการจัดการเรียนรู้ มีเอกสารการวัดและเมินผล มีสื่อหลากหลาย มีการฝึกอ่าน เขียน คัดลายมือ นักเรียนส่วนใหญ่อ่านพยัญชนะ ก-ฮ ได้ถูกต้อง สามารถปฏิบัติตามคำสั่งอย่างง่ายได้ แต่งกายสะอาดน่ารัก ห้องเรียนสะอาด สวยงาม มีมุมประสบการณ์หลากหลาย นักเรียนกล้าแสดงออก มีป้ายชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ครบสวยงาม มีมุมจัดแสดงผลงานนักเรียน จัดบรรยากาศในห้องเรียนเอื้อต่อการเรียนรู้ มีมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 นักเรียนสวมหน้ากากอนามัย มีเจลแอลกอฮอล์ให้นักเรียนล้างมือเมื่อเข้าออกห้องเรียน

นางนพิชชญา จันทะสงคราม
รองผู้อำนวยการโรงเรียน

ขอขอบคุณท่านรองผู้อำนวยการ ที่ได้มานิเทศการจัดการเรียนการสอน ให้กำลังใจครูและนักเรียน

นางนงค์นุช ขุนทอง
ครู
15 กุมภาพันธ์ 2564


ทราบ ขอชื่นชมเป็นกำลังใจในการทำงานค่ะ

นางนพิชชญา จันทะสงคราม
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
16 กุมภาพันธ์ 2564
1 กุมภาพันธ์ 2564
ภาคเรียนที่ 2/2563
รร.บ้านห้วยโป่ง-ไผ่ขวาง
ศพว.นาเฉลียงห้วยโป่งยามงาม
วันนี้ข้าพเจ้า นางนพิชชญา จันทะสงคราม ตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยโป่ง-ไผ่ขวาง ได้มานิเทศการจัดการเรียนการสอน ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ของ นางสาวอุมา แสนแพงดี ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย สอนประจำชั้นอนุบาล 2 พบว่า ครูมีแผนการจัดการเรียนรู้ มีเอกสารการวัดและเมินผล มีสื่อการเรียนรู้ มีการฝึกอ่าน เขียน คัดลายมือ นักเรียนสามารถปฏิบัติตามคำสั่งและกิจกรรมที่ครูมอบหมายได้ แต่งกายสะอาด ห้องเรียนสะอาด สวยงาม มีมุมประสบการณ์ นักเรียนกล้าแสดงออก มีป้ายชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ครบสวยงาม มีมุมจัดแสดงผลงานนักเรียน จัดบรรยากาศในห้องเรียนเอื้อต่อการเรียนรู้ มีมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 นักเรียนสวมหน้ากากอนามัย มีเจลแอลกอฮอล์ให้นักเรียนล้างมือเมื่อเข้าออกห้องเรียน ควรเพิ่มเติมมุมประสบการณ์ให้หลากหหลาย และจัดทำป้ายนิเทศให้ใหม่น่าสนใจยิ่งขึ้น

นางนพิชชญา จันทะสงคราม
รองผู้อำนวยการโรงเรียน

รับทราบคะ ข้าพเจ้าขอขอบพระคุณเป็นอย่างมากคะ

นางสาวอุมา แสนแพงดี
ครูผู้ช่วย
16 กุมภาพันธ์ 2564นางสาวอุมา แสนแพงดี
ครูผู้ช่วย
16 กุมภาพันธ์ 2564


ทราบ ขอเป็นกำลังใจในการพัฒนาการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผู้เรียนต่อไป

นางนพิชชญา จันทะสงคราม
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
16 กุมภาพันธ์ 2564
1 กุมภาพันธ์ 2564
ภาคเรียนที่ 2/2563
รร.อนุบาลบึงสามพัน(ซับสมอทอด)
ศพว.ซับสมอทอดซับไม้แดง
ข้าพเจ้า นางลักษณียา วงศ์สมบัติ รองผู้อำนวยการโรงเรียน และนางเพ็ญศรี ประจันตะเสน วิชาการ ได้ทำการนิเทศการจัดการเรียนการสอน ของนางสาวศิรินทิพย์ สุจริตจันทร์ ในชั้นอนุบาลชั้นปีที่1 ได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเรื่องสัตว์ ได้มีการใช้สื่อทางเทคโนโลยีโดยใช้นิทาน และให้เด็กได้แสดงความคิดเห็นโดยออกมาแสดงบอกเล่าชื่อสัตว์ที่ครูกำหนดให้

นางเพ็ญศรี ประจันตะเสน
ครู

1 กุมภาพันธ์ 2564
ภาคเรียนที่ 2/2563
รร.อนุบาลบึงสามพัน(ซับสมอทอด)
ศพว.ซับสมอทอดซับไม้แดง
ข้าพเจ้า นางลักษณียา วงศ์สมบัติ และนางเพ็ญศรี ประจันตะเสน ได้เข้านิเทศการสอน นางสาวจันทนา พั้วพวง ได้จัดการเรียนการสอนในรายวิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1 มีแผนการจัดการเรียนการสอน การสอนโดยใช้สื่อประกอบเพื่อสร้างความเข้าใจ เรื่องการลบ โดยใช้สีในการสอน มีการวัดผลประเมินเมื่อมีการสอนจบบทเรียน โดยให้ทำแบบทดสอบการลบ นักเรียนเข้าใจเรื่องการลบมากขึ้นจากการใช้สีเป็นสื่อประกอบในการเรียนการสอน

นางเพ็ญศรี ประจันตะเสน
ครู

ข้าพได้รับการนิเทศ และรับทราบข้อเสนอ พร้อมนำไปปรับใช้ในการสอนครั้งต่อไปค่ะ

นางสาวจันทนา พั้วพวง
พนักงานราชการ
6 มีนาคม 2564


บันทึกรับทราบ ขอบคุณคุณครูที่ช่วยกันพัฒนาการเรียนการสอน

นางเพ็ญศรี ประจันตะเสน
ครู
6 มีนาคม 2564
29 มกราคม 2564
ภาคเรียนที่ 2/2563
รร.บ้านหนองบัวทอง
ศพว.บ่อรัง
ครูได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนในรายวิชาคณิตศาสตร์ได้สอดคล้องกับแผนการเรียนรู้ได้ดี

นายบุญเลิศ ฉิมใจงาม
ผู้อำนวยการโรงเรียน

ขอขอบคุณท่าผู้อำนวยการที่ี่ให้คำแนะนำและสร้างขวัญกำลังใจในการทำงาน

นายศุภกฤต เงินบำรุง
ครู
21 กุมภาพันธ์ 2564


รับทราบ

นายบุญเลิศ ฉิมใจงาม
ผู้อำนวยการโรงเรียน
21 กุมภาพันธ์ 2564
29 มกราคม 2564
ภาคเรียนที่ 2/2563
รร.บ้านโคกกรวด
ศพว.กันจุสระแก้ว
ข้าพเจ้าได้นิเทศการสอนชั้น ป.3-4 1.ชั้นป.3 ด้านการจัดห้องเรียนสร้างบรรยากาศ เสริมมุมความรู้ บอร์ดความรู้ และเน้นการสอนที่จะต้องทอสอบระดับชาติ NT 2.ชั้นป.4 การดูแลห้องเรียน จัดบอร์ดเพิ่มเติม ความสะอาด การแต่งกายของนักเรียน และมารยาทที่มีต่อผู้ใหญ่และครู

นายสุรวุฑ สาฆ้อง
ผู้อำนวยการโรงเรียน

29 มกราคม 2564
ภาคเรียนที่ 2/2563
รร.บ้านโคกกรวด
ศพว.กันจุสระแก้ว
ข้าพเจ้าได้นิเทศการอ่านการเขียนของนักเรียนชั้น ป.1 และ ป.2 โดยเน้นให้ครูเน้นการสอนอ่านมีเป้าหมายการสอบ RT ของนักเรียนชั้น ป.1 ในปีการศึกษา63 นี้ นักเรียนบางคนที่มีทักษะการอ่านช้าแจ้งให้ครูได้ให้ความสนใจเพิเศษฝึกทักษะการอ่าน

นายสุรวุฑ สาฆ้อง
ผู้อำนวยการโรงเรียน

29 มกราคม 2564
ภาคเรียนที่ 2/2563
รร.บ้านโคกกรวด
ศพว.กันจุสระแก้ว
ข้าพเจ้าเข้านิเทศ ห้องเรียนชั้น ป.5-6 โดยครูเอ็มอร วุฒินาคธรมเป็นครูปนะจำชั้น ในชั่วโมงคณิตศาสตร์ บรรยากาศการจัดการเรียนดี นักเรียนให้ความสนใจในการเรียนดี ข้าพเจ้าได้แนะนำนักเรียนในเรื่องการสอบ ONET ที่มีการเปลี่ยนแปลงจากปีที่ผ่านมาได้รับทราบ และการเตรียมตัวเพื่อเรียนต่อในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ของชั้น ป.6 ในปีหน้าการรับฟังข้อมูลการแนะแนวจากครูเป็นแนวทางการตัดสินใจของตัวนักเรียนเอง

นายสุรวุฑ สาฆ้อง
ผู้อำนวยการโรงเรียน

28 มกราคม 2564
ภาคเรียนที่ 2/2563
รร.บ้านหนองบัวทอง
ศพว.บ่อรัง
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้สอดคล้องตามจุดประสงค์การเรียนรู้

นายบุญเลิศ ฉิมใจงาม
ผู้อำนวยการโรงเรียน

ขอขอบคุณผู้อำนวยการโรงเรียนที่ให้คำแนะนำในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของนักเรียน

นางสุภาภรณ์ คมขำ
ครู
21 กุมภาพันธ์ 2564


รับทราบ

นายบุญเลิศ ฉิมใจงาม
ผู้อำนวยการโรงเรียน
21 กุมภาพันธ์ 2564
28 มกราคม 2564
ภาคเรียนที่ 2/2563
รร.บ้านซับชมภู
ศพว.บ้านโภชน์บัววัฒนา
วันที่ 28 มกราคม 2564 นิเทศการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ คุณครูณัฐรินทร์ จันทร์ทิพย์ เป็นครูประจำชั้น โดยจัดการเรียนการสอนแบบ STEM เรื่อง แบบจำลองส่วนประกอบของหู วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 S= ความสำคัญของหู ส่วนประกอบของหู T=สืบค้นข้อมูล การเลือกใช้วัสดุ E=การออกแบบ วางแผน M=การวัด อัตราส่วนด้ลงมือปฏิบัติจริง. มีความสนุกสนานในการเรียนนอกจากนี้สอนควบคู่กับการการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม dltv ขอชื่นชมครูประจำชั้นที่มีการเตรียมการสอนอย่างดี ห้องเรียนสะอาด เป็นระเบียบ บรรยากาศเหมาะแก่การเรียนรู้ คุณครูมีการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย. มีสื่อการเรียนการสอน. มีการเตรียมการสอนใบงานใบความรู้

นางอรชา เขียวมณี
ผู้อำนวยการโรงเรียน

28 มกราคม 2564
ภาคเรียนที่ 2/2563
รร.บ้านวังเหว
ศพว.นาเฉลียงห้วยโป่งยามงาม
ข้าพเจ้านางสุรกาญจน์ บุญกาวิน ผอ.โรงเรียนบ้านวังเหว ได้เข้านิเทศชั้นอนุบาล พบว่า คุณครูมีแผนการจัดการเรียนรู้ มีสื่อที่ครบทุกมุมกลุ่มสาระและหลากหลาย เด็กนักเรียนมีความกระตือรือร้นมีความสนุกสนานร่าเริง แต่งกายสะอาดเรียบร้อย และมีห้องเรียนที่เป็นระเบียบดี

นางสุรกาญจน์ บุญกาวิน
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ข้าพเจ้านางสาวกาญจน์กมล กระเศียร ได้รับการนิเทศจากผู้อำนวยการโรงเรียน ในเรื่องการจัดการเรียนการสอน ข้าพเจ้าจะปฏิบัติให้ดียิ่งขึ้น

นางสาวกาญจน์กมล กระเศียร
ครูพี่เลี้ยง
5 กุมภาพันธ์ 2564

ทราบ

นางสุรกาญจน์ บุญกาวิน
ผู้อำนวยการโรงเรียน
5 กุมภาพันธ์ 2564
28 มกราคม 2564
ภาคเรียนที่ 2/2563
รร.บ้านวังเหว
ศพว.นาเฉลียงห้วยโป่งยามงาม
ข้าพเจ้านางสุรกาญจน์ บุญกาวิน ผอ.โรงเรียนบ้านวังเหว ได้เข้านิเทศชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 พบว่า ครูมีแผนการจัดการเรียนรู้ มีสื่อที่หลากหลาย และยังมีกิจกรรมที่เน้นผู้เรียนที่ครบทุกมุมกลุ่มสาระ เด็กนักเรียนมีความกระตือรือร้น สนุกสนานร่าเริง และตั้งใจเรียนเป็นอย่างดี

นางสุรกาญจน์ บุญกาวิน
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ข้าพเจ้านางสาวสมฤดี ลาคำ ได้รับการนิเทศจากผู้อำนวยการโรงเรียน ในเรื่องการจัดการเรียนการสอน ข้าพเจ้าจะปฏิบัติให้ดียิ่งขึ้น

นางสาวสมฤดี ลาคำ
ครูธุรการ
5 กุมภาพันธ์ 2564

ทราบ

นางสุรกาญจน์ บุญกาวิน
ผู้อำนวยการโรงเรียน
5 กุมภาพันธ์ 2564
28 มกราคม 2564
ภาคเรียนที่ 2/2563
รร.บ้านวังเหว
ศพว.นาเฉลียงห้วยโป่งยามงาม
ข้าพเจ้านางสุรกาญจน์ บุญกาวิน ผอ.โรงเรียนบ้านวังเหว ได้เข้านิเทศชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 พบว่า ห้องเรียนมีสื่อการเรียนรู้ที่หลากหลาย มีแผนการสอนที่ครอบคลุมทุกมุมกลุ่มสาระ มีความสะอาดและยังมีบรรยากาศน่าเรียนรู้ เด็กนักเรียนมีความตั้งใจเรียนโต้ตอบกับคุณครู สนใจในการเรียนและมีระเบียบวินัยที่ดี

นางสุรกาญจน์ บุญกาวิน
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ข้าพเจ้านางสาวปรียานุช วชิรวงศ์วรกุล ได้รับการนิเทศจากผู้อำนวยการโรงเรียน ในเรื่องการจัดการเรียนการสอน และการสร้างบรรยากาศในห้องเรียน ข้าพเจ้าจะปฏิบัติให้ดียิ่งขึ้น

นางสาวปรียานุช วชิรวงศ์วรกุล
ครูพี่เลี้ยง
5 กุมภาพันธ์ 2564

ทราบ

นางสุรกาญจน์ บุญกาวิน
ผู้อำนวยการโรงเรียน
5 กุมภาพันธ์ 2564
28 มกราคม 2564
ภาคเรียนที่ 2/2563
รร.บ้านวังเหว
ศพว.นาเฉลียงห้วยโป่งยามงาม
ข้าพเจ้านางสุรกาญจน์ บุญกาวิน ผอ.โรงเรียนบ้านวังเหว ได้เข้านิเทศชั้นประถมศึกษาปีที่3 พบว่า ห้องเรียนมีสื่อที่หลากหลาย มีครบทุกมุมกลุ่มสาระ นักเรียนกล้าพูดกล้าคุย กระตือรือร้นมีความสนุกสนานร่าเริง คุณครูมีการสร้างบรรยากาศในห้องเรียนได้เป็นอย่างดี

นางสุรกาญจน์ บุญกาวิน
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ข้าพเจ้านางสาวทองลิน มาแก้ว ได้รับการนิเทศจากผู้อำนวยการโรงเรียน ในเรื่องการจัดการเรียนการสอน และการสร้างบรรยากาศในห้องเรียน ข้าพเจ้าจะปฏิบัติให้ดียิ่งขึ้น

นางสาวทองลิน มาแก้ว
ครู
5 กุมภาพันธ์ 2564

ทราบ

นางสุรกาญจน์ บุญกาวิน
ผู้อำนวยการโรงเรียน
5 กุมภาพันธ์ 2564
28 มกราคม 2564
ภาคเรียนที่ 2/2563
รร.บ้านวังเหว
ศพว.นาเฉลียงห้วยโป่งยามงาม
ข้าพเจ้านางสุรกาญจน์ บุญกาวิน ผอ.โรงเรียนบ้านวังเหว ได้เข้านิเทศชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 พบว่า ห้องเรียนมีสื่อที่หลากหลายให้เด็กได้เรียนรู้ มีบรรยากาศน่าเรียนรู้ ครูผู้สอนเร้าความสนใจของผู้เรียน มีการแต่งกายเหมาะสม นักเรียนกล้าพูดกล้าคุย กระตือรือร้นมีความสนุกสนานร่าเริง มีระเบียบวินัยดี มารยาทเรียบร้อย มีสัญลักษณ์ชาติศาสนา พระมหากษัตริย์

นางสุรกาญจน์ บุญกาวิน
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ข้าพเจ้านางสาวทองลิน มาแก้ว ได้รับการนิเทศจากผู้อำนวยการโรงเรียน ในเรื่องการจัดการเรียนการสอน ข้าพเจ้าจะปฏิบัติให้ดียิ่งขึ้น

นางสาวทองลิน มาแก้ว
ครู
5 กุมภาพันธ์ 2564

ทราบ

นางสุรกาญจน์ บุญกาวิน
ผู้อำนวยการโรงเรียน
5 กุมภาพันธ์ 2564
28 มกราคม 2564
ภาคเรียนที่ 2/2563
รร.บ้านวังเหว
ศพว.นาเฉลียงห้วยโป่งยามงาม
ข้าพเจ้านางสุรกาญจน์ บุญกาวิน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังเหว ได้เข้านิเทศชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 พบว่า นักเรียนให้ความสนใจในการเรียนเป็นอย่างมาก ครูผู้สอนมีจิตวิทยาในการสอนนักเรียนเป็นอย่างดี และสามารถบริหารจัดการชั้นเรียน นักเรียนได้ดี สื่อที่เลือกใช้มีความเหมาะสมกับผู้เรียน และหลากหลายครบและถูกต้องทุกกลุ่มสาระ

นางสุรกาญจน์ บุญกาวิน
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ข้าพเจ้านางสาวนารีนาท บุญสิงห์ ได้รับการนิเทศจากผู้อำนวยการโรงเรียน ในเรื่องการจัดการเรียนการสอน และการสร้างบรรยากาศในห้องเรียน ข้าพเจ้าจะปฏิบัติให้ดียิ่งขึ้น

นางสาวนารีนาท บุญสิงห์
ครูผู้ช่วย
5 กุมภาพันธ์ 2564

ทราบ

นางสุรกาญจน์ บุญกาวิน
ผู้อำนวยการโรงเรียน
5 กุมภาพันธ์ 2564
27 มกราคม 2564
ภาคเรียนที่ 2/2563
รร.บ้านหนองบัวทอง
ศพว.บ่อรัง
ครูจัดกิจกรรมได้สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ที่ตั้งไว้

นายบุญเลิศ ฉิมใจงาม
ผู้อำนวยการโรงเรียน

ขอขอบคุณท่าน ผอ บุญเลิศ ฉิมใจงาม ที่ให้คำแนะนำในการจัดการเรียนการสอนเพิ่มเติมมากขึ้น

นางสาวจุรีพร เฮ้าปาน
ครู
21 กุมภาพันธ์ 2564


รับทราบ

นายบุญเลิศ ฉิมใจงาม
ผู้อำนวยการโรงเรียน
21 กุมภาพันธ์ 2564
26 มกราคม 2564
ภาคเรียนที่ 2/2563
รร.บ้านหนองบัวทอง
ศพว.บ่อรัง
ครูพาเด็กจัดกิจกรรมประดิษฐ์โมบายสร้างสรรค์ สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ เด็กกระตือรือร้นในการปฏิบัติกิจกรรม

นายบุญเลิศ ฉิมใจงาม
ผู้อำนวยการโรงเรียน

ขอขอบคุณท่านผู้อำนวยการ ที่ให้คำแนะนำและกำลังใจในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ครูผู้สอนจะนำไปใช้ในการจัดกิจกรรมการสอนต่อไป

นางสาวฐิติมา ลิสี
ครู
21 กุมภาพันธ์ 2564


รับทราบ

นายบุญเลิศ ฉิมใจงาม
ผู้อำนวยการโรงเรียน
21 กุมภาพันธ์ 2564
26 มกราคม 2564
ภาคเรียนที่ 2/2563
รร.บ้านซับชมภู
ศพว.บ้านโภชน์บัววัฒนา
วันนี้วันที่ 2ุ6 มกราคม 2564 นิเทศการจัดการเรียนการสอน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การชั่งน้ำหนักเป็นกิโลกรัมและขีด กิโลกรัมและกรัม โดยใช้เกมมาช่วยในการเรียนการสอน ทำให้เด็กเรียนรู้ได้อย่างสนุกสนาน มีใบความรู้ และใบงานที่น่าสนใจ มีทักษะจากประสบการณ์จริง ขอชื่นชมคุณครูที่มีการเตรียมการสอนที่ดี มีสื่อที่หลากหลาย เด็กเกิดความภาคภูมิใจในชิ้นงานของตนเอง

นางสาวสุภาพร สิทธิ
ครู

25 มกราคม 2564
ภาคเรียนที่ 2/2563
รร.บ้านหนองบัวทอง
ศพว.บ่อรัง
ครูจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์​ เรื่องลักษณะของดวงอาทิตย์​ประโยชน์​และโทษของดวงอาทิตย์​ สอดคล้องกับจุดประสงค์​การเรียนรู้​ 1.เด็กกล้าพูดกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสมตามสถานการณ์ 2.เด็กสามรถฟั​งผู้อื่นจนจบและสนทนาโต้ตอบสอดค้องกับเรื่องที่ฟัง คือเด็กสามารถฟังและพูดแสดงความคิดเห็นของตนเองโต้ตอบกับครูและเพื่อนได้อย่างเหมาะสมครูควรจะใช้สื่อที่หลากหลายเพื่อให้มีความน่าสนใจมากขึ้น

นายบุญเลิศ ฉิมใจงาม
ผู้อำนวยการโรงเรียน

ขอขอบคุณ​ท่านผู้อำนวย​การ​ที่​ ที่ให้คำแนะนำและกำลังใจในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนหน่วยกลางวันกลางคืน​ ในการจัดกิจกรรมครั้งต่อไปจะหาสื่อที่น่าสนในนำมาจัดกิจกรรมต่อไปค่ะ​

นางสาวอรพิน ภูพลผัน
ครูผู้ช่วย
21 กุมภาพันธ์ 2564


รับทราบ

นายบุญเลิศ ฉิมใจงาม
ผู้อำนวยการโรงเรียน
21 กุมภาพันธ์ 2564
25 มกราคม 2564
ภาคเรียนที่ 2/2563
รร.บ้านไร่ขอนยางขวาง
ศพว.ท่าแดงวังท่าดี
วันนี้ข้าพเจ้า นางวัลภา อินทรชาติ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไร่ขอนยางขวาง ได้เข้านิเทศ ชั้น อ. 2 นักเรียนกำลังเรียนนั่งฟังคุณครูเล่านิทาน ซึ่งการเล่านิทานเป็นกิจกรรมหนึ่งที่ตอบสนองต่อธรรมชาติของเด็ก ทำให้เด็กมีความสนุกสนาน เพลิดเพลินและผ่อนคลายอารมณ์แล้ว เนื้อหาในนิทานยังช่วยเสริมทักษะทางภาษา โดยเฉพาะทักษะการฟัง การพูด การกล้าแสดงออก การคิดและจินตนาการที่กว้างไกล บรรยากาศในห้องเรียนน่าเรียน ห้องเรียนสะอาดเรียบร้อย มีมุมสื่อการเรียนต่างๆ ขอบคุณคุณครูประจำชั้น อ.2 ที่มุ่งมั่น ทุ่มเท ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ทำให้นักเรียนมีทักษะความกล้า แสดงออก พูดคุยโต้ตอบคุณครู ขอเป็นกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อไป

นางวัลภา อินทรชาติ
ผู้อำนวยการโรงเรียน

25 มกราคม 2564
ภาคเรียนที่ 2/2563
รร.บ้านไร่ขอนยางขวาง
ศพว.ท่าแดงวังท่าดี
วันนี้ข้าพเจ้า นางวัลภา อินทรชาติ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไร่ขอนยางขวาง ได้เข้านิเทศ ชั้น อ. 3 คุณครูกำลังฝึกสอนนักเรียนอ่านสระ โดยการให้นักเรียนดูรูปสระทีละตัว แล้วอ่านออกเสียงตามครู โดยการออกเสียงดังๆ สอดคล้องกับแผนการจัดการเรียนรู้ มาตรฐานและตัวชี้วัด ผู้เรียนมีความสนุกสนานในการร่วมกิจกรรมเป็นอย่างดี บรรยากาศในห้องเรียนน่าเรียน ห้องเรียนสะอาดเรียบร้อย มีมุมสื่อการเรียนต่างๆ ขอชื่นชมนักเรียนที่มีความตั้งใจ ขอบคุณคุณครูประจำชั้น อ.3 ที่มุ่งมั่น ทุ่มเท ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ทำให้นักเรียนมีทักษะความกล้า แสดงออก พูดคุยโต้ตอบคุณครู ขอเป็นกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อไป

นางวัลภา อินทรชาติ
ผู้อำนวยการโรงเรียน

25 มกราคม 2564
ภาคเรียนที่ 2/2563
รร.บ้านไร่ขอนยางขวาง
ศพว.ท่าแดงวังท่าดี
ข้าพเจ้า นางวัลภา อินทรชาติ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไร่ขอนยางขวาง ได้เข้านิเทศ ชั้น ป. 1 นักเรียนกำลังเตรียมความพร้อมสำหรับการประเมินความสามารถด้านการอ่าน (RT) โดยการฝึกทำแบบทดสอบเก่าจากปีที่ผ่านมา คุณครูมีบุคลิกภาพที่ดี ถ่ายทอดความรู้ได้ดี มีการเสริมแรงเด็ก และวินัยเชิงบวก ผู้เรียนมีความสนุกสนานในการร่วมกิจกรรมเป็นอย่างดี บรรยากาศในห้องเรียนน่าเรียน ห้องเรียนสะอาดเรียบร้อย มีมุมสื่อการเรียนต่างๆ ขอชื่นชมนักเรียนที่มีความตั้งใจ ขอบคุณคุณครูประจำชั้น ป.1 ที่มุ่งมั่น ทุ่มเท ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ทำให้นักเรียนมีทักษะความกล้า แสดงออก พูดคุยโต้ตอบคุณครู ขอเป็นกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อไป

นางวัลภา อินทรชาติ
ผู้อำนวยการโรงเรียน

25 มกราคม 2564
ภาคเรียนที่ 2/2563
รร.บ้านไร่ขอนยางขวาง
ศพว.ท่าแดงวังท่าดี
วันนี้ข้าพเจ้า นางวัลภา อินทรชาติ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไร่ขอนยางขวาง ได้เข้านิเทศ ชั้น ป. 2 นักเรียนกำลังเรียนวิชาคณิตศาสตร์ การหาร คุณครูมีบุคลิกภาพที่ดี มีการใช้ภาษาสื่อสาร ถ่ายทอดความรู้ได้ดี มีการกระตุ้นการปฏิบัติกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยการถาม ตอบ และทำใบงาน สอดคล้องกับแผนการจัดการเรียนรู้ มาตรฐานและตัวชี้วัด มีการเสริมแรงเด็ก ผู้เรียนมีความสนุกสนานในการร่วมกิจกรรมเป็นอย่างดี บรรยากาศในห้องเรียนน่าเรียน ห้องเรียนสะอาดเรียบร้อย มีมุมสื่อการเรียนต่างๆ ขอชื่นชมนักเรียนที่มีความตั้งใจ ขอบคุณคุณครูประจำชั้น ป.2 ที่มุ่งมั่น ทุ่มเท ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ทำให้นักเรียนมีทักษะความกล้า แสดงออก พูดคุยโต้ตอบคุณครู ขอเป็นกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อไป

นางวัลภา อินทรชาติ
ผู้อำนวยการโรงเรียน

25 มกราคม 2564
ภาคเรียนที่ 2/2563
รร.บ้านไร่ขอนยางขวาง
ศพว.ท่าแดงวังท่าดี
วันนี้ข้าพเจ้า นางวัลภา อินทรชาติ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไร่ขอนยางขวาง ได้เข้านิเทศ ชั้น ป. 4 นักเรียนกำลังเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องทศนิยม คุณครูมีบุคลิกภาพที่ดี มีการใช้ภาษาสื่อสาร ถ่ายทอดความรู้ได้ดี มีการกระตุ้นการปฏิบัติกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยการถาม ตอบ บรรยากาศในห้องเรียนน่าเรียน ห้องเรียนสะอาดเรียบร้อย มีแสงสว่างเพียงพอ มีมุมสื่อการเรียนต่างๆ ขอชื่นชมนักเรียนที่มีความตั้งใจ ขอบคุณคุณครูประจำชั้น ป.4 ที่มุ่งมั่น ทุ่มเท ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ทำให้นักเรียนมีทักษะความกล้า แสดงออก พูดคุยโต้ตอบคุณครู

นางวัลภา อินทรชาติ
ผู้อำนวยการโรงเรียน

25 มกราคม 2564
ภาคเรียนที่ 2/2563
รร.บ้านไร่ขอนยางขวาง
ศพว.ท่าแดงวังท่าดี
วันนี้ข้าพเจ้า นางวัลภา อินทรชาติ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไร่ขอนยางขวาง ได้เข้านิเทศ ชั้น ป. 5 คุณครูกำลังสอนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องเส้นขนาน คุณครูมีน้ำเสียงดัง ฟังชัด มีการกระตุ้นการปฏิบัติกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยคำถาม สร้างความสนใจให้กับนักเรียน ทำให้นักเรียนกล้าแสดงออก สามารถตอบคำถามคุณครูได้ทุกคำถาม เลือกใช้สื่อ ใบงาน สอดคล้องกับแผนการจัดการเรียนรู้ มาตรฐานและตัวชี้วัด มีการเสริมแรงเด็ก ผู้เรียนมีความสนุกสนานในการร่วมกิจกรรมเป็นอย่างดี บรรยากาศในห้องเรียนน่าเรียน ห้องเรียนสะอาดเรียบร้อย มีมุมสื่อการเรียนต่างๆ ขอชื่นชมนักเรียนที่มีความตั้งใจ ขอบคุณคุณครูประจำชั้น ป.5 ที่มุ่งมั่น ทุ่มเท ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

นางวัลภา อินทรชาติ
ผู้อำนวยการโรงเรียน

25 มกราคม 2564
ภาคเรียนที่ 2/2563
รร.บ้านไร่ขอนยางขวาง
ศพว.ท่าแดงวังท่าดี
วันนี้ข้าพเจ้า นางวัลภา อินทรชาติ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไร่ขอนยางขวาง ได้เข้านิเทศ ชั้น ป. 6 คุณกำลังสอนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องแผนผังและการหาพื้นที่ คุณครูมีบุคลิกภาพที่ดี มีการใช้ภาษาสื่อสาร ถ่ายทอดความรู้ได้ดี มีการกระตุ้นการปฏิบัติกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยคำถาม เลือกใช้สื่อ ทำใบงาน สอดคล้องกับแผนการจัดการเรียนรู้ มาตรฐานและตัวชี้วัด มีการเสริมแรงเด็ก ผู้เรียนมีความสนุกสนานในการร่วมกิจกรรมเป็นอย่างดี บรรยากาศในห้องเรียนน่าเรียน ห้องเรียนสะอาดเรียบร้อย มีแสงสว่างเพียงพอ มีมุมสื่อการเรียนต่างๆ ขอชื่นชมนักเรียนที่มีความตั้งใจ ขอบคุณคุณครูประจำชั้น ป.6 ที่มุ่งมั่น ทุ่มเท ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

นางวัลภา อินทรชาติ
ผู้อำนวยการโรงเรียน

25 มกราคม 2564
ภาคเรียนที่ 2/2563
รร.อนุบาลหนองไผ่
ศพว.หนองไผ่
ข้าพเจ้านายสุพัฒน์ ศรีศาสตร์ ได้เข้านิเทศภายในและเยี่ยมชั้นเรียนนายเอกพล ชาญสูงเนิน ห้องเด็กพิเศษ ในวันเปิดเรียนวันเเรก หลังปิดเรียนสถานการณ์โควิด -19 ครูและนักเรียนมีความพร้อมในการจัดกิจกรรม

นายสุพัฒน์ ศรีศาสตร์
ผู้อำนวยการโรงเรียน

ขอขอบคุณ นายสุพัฒน์ ศรีศาสตร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ที่มานิเทศการเรียนการสอนและข้อแนะนำต่างๆครับ

นายเอกพล ชาญสูงเนิน
ครูพี่เลี้ยง
17 กุมภาพันธ์ 2564


25 มกราคม 2564
ภาคเรียนที่ 2/2563
รร.อนุบาลหนองไผ่
ศพว.หนองไผ่
ข้าพเจ้านายสุพัฒน์ ศรีศาสตร์ ได้เข้านิเทศการสอนและตรวจเยี่ยมชั้นเรียน นางสาวสุนิษา สุกใส ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ในวันเปิดเรียนวันเเรกหลังจากปิดสถานการณ์โควิด -19 คุณครูจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมในด้านการอ่านการเขียน นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมด้วยความสนุกสนาน และให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรมเป็นอย่างดี

นายสุพัฒน์ ศรีศาสตร์
ผู้อำนวยการโรงเรียน

ขอขอบคุณ นายสุพัฒน์ ศรีศาสตร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ที่มานิเทศการเรียนการสอนและข้อแนะนำต่างๆค่ะ

นางสาวสุนิษา สุกใส
ครู
17 กุมภาพันธ์ 2564


25 มกราคม 2564
ภาคเรียนที่ 2/2563
รร.อนุบาลหนองไผ่
ศพว.หนองไผ่
ข้าพเจ้านายสุพัฒน์ ศรีศาสตร์ ได้เข้านิเทศการสอนและตรวจเยี่ยมชั้นเรียน นางรัชนี สุขคำมี และนางสาวกุลสตรี สกุลหอม ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ในวันเปิดเรียนวันเเรกหลังจากปิดสถานการณ์โควิด -19 คุณครูจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก โดยการฝึกการการลากเส้น เพื่อฝึกกล้ามเนื้อมือให้สัมพันธ์กับสายตา นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมด้วยความสนุกสนาน และให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรมเป็นอย่างดี

นายสุพัฒน์ ศรีศาสตร์
ผู้อำนวยการโรงเรียน

ขอขอบคุณ นายสุพัฒน์ ศรีศาสตร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ที่มานิเทศการเรียนการสอนและข้อแนะนำต่างๆค่ะ

นางรัชนี สุขคำมี
ครู
17 กุมภาพันธ์ 2564


25 มกราคม 2564
ภาคเรียนที่ 2/2563
รร.อนุบาลหนองไผ่
ศพว.หนองไผ่
ข้าพเจ้านายสุพัฒน์ ศรีศาสตร์ ได้เข้านิเทศการสอนและตรวจเยี่ยมชั้นเรียน นางสาวศิริวรรณ เสากำปัง ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ในวันเปิดเรียนวันเเรกหลังจากปิดสถานการณ์โควิด -19 คุณครูจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมด้วยความสนุกสนาน และให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรมเป็นอย่างดี

นายสุพัฒน์ ศรีศาสตร์
ผู้อำนวยการโรงเรียน

ขอขอบคุณ นายสุพัฒน์ ศรีศาสตร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ที่มานิเทศการเรียนการสอนและข้อแนะนำต่างๆค่ะ

นางจามีกร อุปการ์
ครู
17 กุมภาพันธ์ 2564


ขอขอบคุณ นายสุพัฒน์ ศรีศาสตร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ที่มานิเทศการเรียนการสอนและข้อแนะนำต่างๆค่ะ

นางจามีกร อุปการ์
ครู
17 กุมภาพันธ์ 2564


25 มกราคม 2564
ภาคเรียนที่ 2/2563
รร.อนุบาลหนองไผ่
ศพว.หนองไผ่
ข้าพเจ้านายสุพัฒน์ ศรีศาสตร์ ได้เข้านิเทศการสอนและตรวจเยี่ยมชั้นเรียน นางอัญชลี ศรีบุรินทร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ในวันเปิดเรียนวันเเรกหลังจากปิดสถานการณ์โควิด -19 คุณครูจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมในด้านการอ่านการเขียน นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมด้วยความสนุกสนาน และให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรมเป็นอย่างดี

นายสุพัฒน์ ศรีศาสตร์
ผู้อำนวยการโรงเรียน

ขอขอบคุณ ผอ.สุพัฒน์ ศรีศาสตร์ ที่นิเทศการเรียนการสอนและข้อแนะนำต่างๆค่ะ

นางอัญชลี ศรีบุรินทร์
ครู
8 กุมภาพันธ์ 2564


25 มกราคม 2564
ภาคเรียนที่ 2/2563
รร.อนุบาลหนองไผ่
ศพว.หนองไผ่
ข้าพเจ้านายสุพัฒน์ ศรีศาสตร์ ได้เข้านิเทศการสอนและตรวจเยี่ยมชั้นเรียน นางสาวชณุตธิดา บัวเทศ ในวันเปิดเรียนวันเเรกหลังจากปิดสถานการณ์โควิด -19 คุณครูจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมในด้านการเรียนภาษาอังกฤษ นักเรียนตั้งใจปฏิบัติกิจกรรม และให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรมเป็นอย่างดี

นายสุพัฒน์ ศรีศาสตร์
ผู้อำนวยการโรงเรียน

ขอขอบคุณ ผอ.สุพัฒน์ ศรีศาสตร์ ที่นิเทศการเรียนการสอนและข้อแนะนำต่างๆค่ะ

นางสาวชณุตธิดา บัวเทศ
ครู
8 กุมภาพันธ์ 2564


25 มกราคม 2564
ภาคเรียนที่ 2/2563
รร.อนุบาลหนองไผ่
ศพว.หนองไผ่
ข้าพเจ้านายสุพัฒน์ ศรีศาสตร์ ได้เข้านิเทศการสอนและตรวจเยี่ยมชั้นเรียน นางเนตรนภา จงใจมั่น ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ในวันเปิดเรียนวันเเรกหลังจากปิดสถานการณ์โควิด -19 คุณครูจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมในด้านการอ่านการเขียน นักเรียนตั้งใจปฏิบัติกิจกรรม และให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรมเป็นอย่างดี

นายสุพัฒน์ ศรีศาสตร์
ผู้อำนวยการโรงเรียน

ขอขอบคุณ ผอ.สุพัฒน์ ศรีศาสตร์ ที่นิเทศการเรียนการสอนและข้อแนะนำต่างๆค่ะ

นางเนตรนภา จงใจมั่น
ครู
8 กุมภาพันธ์ 2564


25 มกราคม 2564
ภาคเรียนที่ 2/2563
รร.อนุบาลหนองไผ่
ศพว.หนองไผ่
ข้าพเจ้านายสุพัฒน์ ศรีศาสตร์ ได้เข้านิเทศการสอนและตรวจเยี่ยมชั้นเรียน นางจิราพร พรหมภักดี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ในวันเปิดเรียนวันเเรกหลังจากปิดสถานการณ์โควิด -19 คุณครูจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมในด้านการอ่านการเขียน นักเรียนตั้งใจปฏิบัติกิจกรรม และให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรมเป็นอย่างดี

นายสุพัฒน์ ศรีศาสตร์
ผู้อำนวยการโรงเรียน

ขอขอบคุณ ผอ.สุพัฒน์ ศรีศาสตร์ ที่นิเทศการเรียนการสอนและข้อแนะนำต่างๆค่ะ

นางจิราพร พรหมภักดี
ครู
11 กุมภาพันธ์ 2564


25 มกราคม 2564
ภาคเรียนที่ 2/2563
รร.บ้านห้วยโป่ง-ไผ่ขวาง
ศพว.นาเฉลียงห้วยโป่งยามงาม
วันนี้ข้าพเจ้า นางนพิชชญา จันทะสงคราม ตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยโป่ง-ไผ่ขวาง ได้มานิเทศการจัดการเรียนการสอนครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ของนางกิตติพร สิงห์บัวขาว ตำแหน่งครู ชำนาญการพิเศษ สอนประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 พบว่า ครูมีแผนการจัดการเรียนรู้ มีเอกสารการวัดและเมินผล มีกิจกรรมที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ มีสื่อหลากหลาย มีการฝึกอ่าน เขียน คัดลายมือ นักเรียนส่วนมากอ่านคล่อง เขียนคล่อง ลายมือสวย ห้องเรียนสะอาด สวยงาม มีครบทุกมุมประสบการณ์ นักเรียนกล้าแสดงออก มีป้ายชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ครบสวยงาม จัดบรรยากาศในห้องเรียนเอื้อต่อการเรียนรู้ มีมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 นักเรียนสวมหน้ากากอนามัย มีเจลแอลกอฮอล์ให้นักเรียนล้างมือเมื่อเข้าออกห้องเรียน

นางนพิชชญา จันทะสงคราม
รองผู้อำนวยการโรงเรียน

ขอขอบคุณท่านรองผู้อำนวยการ ที่ได้มานิเทศการจัดการเรียนการสอน ให้กำลังใจครูและนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

นางกิตติพร สิงห์บัวขาว
ครู
16 กุมภาพันธ์ 2564


ทราบ ขอชื่นชมและเป็นกำลังใจในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนต่อไปค่ะ

นางนพิชชญา จันทะสงคราม
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
16 กุมภาพันธ์ 2564
25 มกราคม 2564
ภาคเรียนที่ 2/2563
รร.บ้านห้วยโป่ง-ไผ่ขวาง
ศพว.นาเฉลียงห้วยโป่งยามงาม
วันนี้ข้าพเจ้า นางนพิชชญา จันทะสงคราม ตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยโป่ง-ไผ่ขวาง ได้มานิเทศการจัดการเรียนการสอนครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ของนางสาวอริศรา ใหม่จันทร์ ตำแหน่งครู ชำนาญการพิเศษ สอนประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 พบว่า ครูมีแผนการจัดการเรียนรู้ มีเอกสารการวัดและเมินผล มีสื่อหลากหลาย มีการฝึกอ่าน เขียน คัดลายมือ นักเรียนส่วนมากอ่านคล่อง เขียนคล่อง ลายมือสวย ห้องเรียนสะอาด สวยงาม มีครบทุกมุมประสบการณ์ นักเรียนกล้าแสดงออก มีป้ายชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ครบสวยงาม มีมุมจัดแสดงผลงานเป็นปัจจุบัน จัดบรรยากาศในห้องเรียนเอื้อต่อการเรียนรู้ มีมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 นักเรียนสวมหน้ากากอนามัย มีเจลแอลกอฮอล์ให้นักเรียนล้างมือเมื่อเข้าออกห้องเรียน

นางนพิชชญา จันทะสงคราม
รองผู้อำนวยการโรงเรียน

ข้าพเจ้านางสาวอริศรา ใหม่จันทร์ ตำแหน่งครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ทำการสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ขอขอบคุณรองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยโป่ง - ไผ่ขวาง ที่ได้มานิเทศชั้นเรียนและให้คำแนะนำการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การจัดบรรยากาศในชั้นเรียน ข้าพเจ้าจะนำความรู้ที่ได้จากการแนะนำ ข้อเสนอแนะดังกล่าวมาปฏิบัติและปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการจัดกิจกรรมในชั้นเรียน

นางสาวอริศรา ใหม่จันทร์
ครู
9 กุมภาพันธ์ 2564


ทราบ และขอชื่นชม เป็นกำลังใจในการพัฒนาการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผู้เรียนต่อไปค่ะ

นางนพิชชญา จันทะสงคราม
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
15 กุมภาพันธ์ 2564
25 มกราคม 2564
ภาคเรียนที่ 2/2563
รร.บ้านห้วยโป่ง-ไผ่ขวาง
ศพว.นาเฉลียงห้วยโป่งยามงาม
วันนี้ข้าพเจ้า นางนพิชชญา จันทะสงคราม ตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยโป่ง-ไผ่ขวาง ได้มานิเทศการจัดการเรียนการสอน ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ของนางสาวเสานีย์ รินนาศักดิ์ ตำแหน่งครู ชำนาญการพิเศษ สอนประจำชั้นประถมศึกษา ปีที่ 4 พบว่า ครู มีแผนการจัดการเรียนรู้ มีเอกสารการวัดและเมินผล ครูใช้สื่อ ICT ในการสอน นักเรียนมีระเบียบเรียบร้อย มีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียบนรู้ ห้องเรียนสะอาด สวยงาม มีครบทุกมุมประสบการณ์ นักเรียนกล้าแสดงออก มีป้ายชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ จัดบรรยากาศในห้องเรียนเอื้อต่อการเรียนรู้ มีมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 นักเรียนสวมหน้ากากอนามัย มีเจลแอลกอฮอล์ให้นักเรียนล้างมือเมื่อเข้าออกห้องเรียน ควรปรับปรุงมุมประสบการณ์ให้ใหม่ น่าสนใจเพิ่มขึ้น

นางนพิชชญา จันทะสงคราม
รองผู้อำนวยการโรงเรียน

ข้าพเจ้า นางสาวเสาวนีย์ รินนาศักดิ์ ตำแหน่งครู ชำนาญการพิเศษ สอนประจำชั้นประถมศึกษา ปีที่ 4 วิชาคณิตศาสตร์ และวิชาภาษาไทย โรงเรียนบ้านห้วยโป่ง-ไผ่ขวาง ขอขอบคุณท่านรองผู้อำนวยการโรงเรียน ที่ได้มานิเทศและได้แนะนำการจัดการเรียนการสอน รวมทั้งได้ให้ข้อเสนอแนะต่างๆ ข้าพเจ้าจะได้นำข้อแนะนำดังกล่าว มาปรับปรุงและแก้ไขต่อไป

นางสาวเสาวนีย์ รินนาศักดิ์
ครู
8 กุมภาพันธ์ 2564


ทราบ และขอชื่นชม เป็นกำลังใจในการพัฒนาการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผู้เรียนต่อไปค่ะ

นางนพิชชญา จันทะสงคราม
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
15 กุมภาพันธ์ 2564
25 มกราคม 2564
ภาคเรียนที่ 2/2563
รร.บ้านห้วยโป่ง-ไผ่ขวาง
ศพว.นาเฉลียงห้วยโป่งยามงาม
วันนี้ข้าพเจ้า นางนพิชชญา จันทะสงคราม ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยโป่ง-ไผ่ขวาง ได้มานิเทศการจัดการเรียนการสอน ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ของนางสาวอัญชลี ทองช่วง ตำแหน่งครู สอนประจำชั้นประถมศึกษา ปีที่ 3/1 พบว่า ครูมีแผนการจัดการเรียนรู้ มีเอกสารการวัดและเมินผล นักเรียนมีระเบียบเรียบร้อย มีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียบนรู้ ห้องเรียนสะอาด สวยงาม มีมุมประสบการณ์ บรรยาการศในห้องเรียนเอื้อต่อการเรียนรู้ นักเรียนกล้าแสดงออก มีป้ายชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ มีมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 นักเรียนสวมหน้ากากอนามัย มีเจลแอลกอฮอล์ให้นักเรียน ล้างมือเมื่อเข้าออกห้องเรียน ควรปรับปรุงมุมประสบการณ์ให้ครบทุกกลุ่มสาระ และจัดแสดงผลงานนักเรียนให้เป็นปัจจุบัน

นางนพิชชญา จันทะสงคราม
รองผู้อำนวยการโรงเรียน

ข้าพเจ้า นางสาวอัญชลี ทองช่วง ตำแหน่งครู โรงเรียนบ้านห้วยโป่ง-ไผ่ขวาง รับผิดชอบจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ ขอขอบคุณครูผู้นิเทศ ที่ได้มานิเทศและได้แนะนำการจัดการเรียนการสอน การจัดทำสื่อเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน ข้าพเจ้าจะนำข้อเสนอแนะดังกล่าวมาปรับปรุงแก้ไขต่อไป

นางสาวอัญชลี ทองช่วง
ครู
16 กุมภาพันธ์ 2564


ทราบ ขอเป็นกำลังใจในการพัฒนาการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผู้เรียนต่อไปค่ะ

นางนพิชชญา จันทะสงคราม
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
16 กุมภาพันธ์ 2564
25 มกราคม 2564
ภาคเรียนที่ 2/2563
รร.บ้านห้วยโป่ง-ไผ่ขวาง
ศพว.นาเฉลียงห้วยโป่งยามงาม
วันนี้ข้าพเจ้า นางนพิชชญา จันทะสงคราม ตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยโป่ง-ไผ่ขวาง ได้มานิเทศการจัดการเรียนการสอนของ นายสุรศักดิ์ จันทร์กลั่น ตำแหน่งครู ชำนาญการพิเศษ สอนวิชาศิลปะ ครูมีแผนการจัดการเรียนรู้ มีเอกสารการวัดและเมินผล ครูใช้สื่อ ICT ในการสอน นักเรียนสนใจเรียนดี มีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ มีการจัดมุมประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ นักเรียนกล้าแสดงออก มีป้ายชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ มีมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 นักเรียนสวมหน้ากากอนามัย มีเจลแอลกอฮอล์ให้นักเรียนล้างมือเมื่อเข้าออกห้องเรียน ควรปรับปรุงมุมประสบการณ์ให้ใหม่และน่าสนใจยิ่งขึ้น

นางนพิชชญา จันทะสงคราม
รองผู้อำนวยการโรงเรียน

ขอขอบคุณท่านรองผู้อำนวยการที่ได้มานิเทศการสอน และจะนำคำชี้แนะมาปรับปรุงการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดผลดีต่อการเรียนการสอนต่อไป

นายสุรศักดิ์ จันทร์กลั่น
ครู
16 กุมภาพันธ์ 2564


ทราบ ขอชื่นชมและเป็นกำลังใจในการพัฒนาการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผู้เรียนต่อไปค่ะ

นางนพิชชญา จันทะสงคราม
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
16 กุมภาพันธ์ 2564
25 มกราคม 2564
ภาคเรียนที่ 2/2563
รร.บ้านห้วยโป่ง-ไผ่ขวาง
ศพว.นาเฉลียงห้วยโป่งยามงาม
วันนี้ข้าพเจ้า นางนพิชชญา จันทะสงคราม ตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยโป่ง-ไผ่ขวาง ได้มานิเทศการจัดการเรียนการสอน ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ของนางพัชราภรณ์ มูลณี ตำแหน่งครู ชำนาญการพิเศษ สอนประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1 พบว่า ครูมีแผนการจัดการเรียนรู้ มีเอกสารการวัดและเมินผล นักเรียนมีระเบียบเรียบร้อย มีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียบนรู้ ห้องเรียนสะอาด สวยงาม มีมุมประสบการณ์ นักเรียนกล้าแสดงออก มีป้ายชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ จัดบรรยากาศในห้องเรียนเอื้อต่อการเรียนรู้ มีมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 นักเรียนสวมหน้ากากอนามัย มีเจลแอลกอฮอล์ให้นักเรียนล้างมือเมื่อเข้าออกห้องเรียน ควรปรับปรุงมุมประสบการณ์ให้ใหม่ น่าสนใจเพิ่มขึ้น

นางนพิชชญา จันทะสงคราม
รองผู้อำนวยการโรงเรียน

ขอขอบคุณท่านรองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยโป่ง-ไผ่ขวาง ที่ได้มานิเทศการจัดการเรียนการสอน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1 ขอขอบคุณข้อเสนอแนะต่างๆ และจะได้นำไปเป็นแนวแนวทางในการแก้ไขให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

นางพัชราภรณ์ มูลณี
ครู
8 กุมภาพันธ์ 2564


ทราบ และขอชื่นชม เป็นกำลังใจในการพัฒนาการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผู้เรียนต่อไปค่ะ

นางนพิชชญา จันทะสงคราม
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
15 กุมภาพันธ์ 2564
25 มกราคม 2564
ภาคเรียนที่ 2/2563
รร.บ้านห้วยโป่ง-ไผ่ขวาง
ศพว.นาเฉลียงห้วยโป่งยามงาม
วันนี้ข้าพเจ้า นางนพิชชญา จันทะสงคราม ตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยโป่ง-ไผ่ขวาง ได้มานิเทศการจัดการเรียนการสอน ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ของ นางสาวปิยนารถ ทองยิ่ง ตำแหน่งครู ชำนาญการพิเศษ สอนประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 พบว่า ครูมีแผนการจัดการเรียนรู้ มีเอกสารการวัดและเมินผล ครูใช้สื่อ ICT ในการสอน นักเรียนสนใจเรียนดี มีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ ใช้กระบวนการ Active Learning มีการจัดมุมประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ นักเรียนกล้าแสดงออก มีป้ายชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ มีมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 นักเรียนสวมหน้ากากอนามัย มีเจลแอลกอฮอล์ให้นักเรียนล้างมือเมื่อเข้าออกห้องเรียน ควรปรับปรุงมุมประสบการณ์ให้ใหม่และน่าสนใจยิ่งขึ้น

นางนพิชชญา จันทะสงคราม
รองผู้อำนวยการโรงเรียน

ข้าพเจ้า นางสาวปิยนารถ ทองยิ่ง ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านห้วยโป่ง-ไผ่ขวาง ขอขอบคุณท่ารรองผู้อำนวยการโรงเรียนที่ได้มานิเทศห้องเรียนและได้มีการแนะนำในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพิ่มเติมเพื่อให้เหมาะสมกับเด็กนักเรียนและเหมาะสมกับสถานการณ์ในช่วง COVID ซึ่งข้าพเจ้าจะนำข้อเสนอแนะไปปรับปรุงในครั้งต่อไป

นางสาวปิยนารถ ทองยิ่ง
ครู
8 กุมภาพันธ์ 2564


ทราบ และขอชื่นชม เป็นกำลังใจในการพัฒนาการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผู้เรียนต่อไปค่ะ

นางนพิชชญา จันทะสงคราม
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
15 กุมภาพันธ์ 2564
25 มกราคม 2564
ภาคเรียนที่ 2/2563
รร.บ้านหนองจอกวังกำแพง
ศพว.โคกสะอาดสะกรวดประดู่งาม
นายจักรกฤษ งามเลิศ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองจอกวังกำแพง ได้เข้านิเทศการจัดการเรียนการสอน วิชาภาษาอังกฤษ ชั้น ม.2 และเยี่ยมชมบรรยากาศในชั้นเรียน ห้องพิเศษ ภาษาอั งกฤษ ได้ให้คำแนะนำ และในการจัดบรรยากาศในห้องเรียน

นายจักรกฤษ งามเลิศ
ผู้อำนวยการโรงเรียน

ข้าพเจ้า นางสาวสุพัฒตรา ขอขอบคุณ นายจักรกฤษ งามเลิศ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองจอกวังกำแพง ที่เข้านิเทศ เยี่ยมชม ห้องเรียน การจัดการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ ให้คำแนะนำเป็นอย่างดี ข้าพเจ้าจะนำคำแนะนำไปปฏิบัติตามคะ

นางสาวสุพัฒตรา ปลื้มชัย
ครู
2 มีนาคม 2564


18 มกราคม 2564
ภาคเรียนที่ 2/2563
รร.บ้านจัดสรร
ศพว.นาสนุ่น
รับรองเรื่องการบันทึกนิเทศเมื่อวันที่ 4 มกราคม 2564 ที่ผ่านมาเรื่องการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ข้าพเจ้าก็ได้แนะนำและยึดหลักมาตรการต่างๆของภาครัฐอย่างเคร่งครัด จนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น ส่วนนักเรียนคนใดที่ไม่เข้าใจในใบความรู้ ก็ให้คุณครูอัดคลิปวิดีโอสั้นสั้นส่งให้นักเรียนดูเพื่อให้นักเรียนได้เข้าใจมากขึ้น

นายประยูร ภูแข่งหมอก
ผู้อำนวยการโรงเรียน

หลังจากที่ผู้อำนวยการได้เข้านิเทศห้องเรียน เรื่องการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามที่ผู้อำนวยการได้แนะนำแนวทางในการจัดการเรียนการสอน ข้าพเจ้าได้ปฎิบัติตามคำแนะนำโดยการ พบปะนักเรียน ผู้ปกครอง แจกใบความรู้ สอนผ่านมือถือ และทำแบบทดสอบใน Google from ขณะนี้ข้าพเจ้าได้ดำเนินการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

นางสาวมัญทิตา ชัยมีแรง
ครูอัตราจ้าง
9 กุมภาพันธ์ 2564


13 มกราคม 2564
ภาคเรียนที่ 2/2563
รร.บ้านไทรงาม
ศพว.น้ำร้อนยางสาว
ประชุมคณะครูเพื่อทำการนิเทศ ติดตามการเรียนรู้ของนักเรียนขณะอยู่ที่บ้าน ในระหว่างปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ และติดตามการเดินทางมารับ ส่ง ใบงานของนักเรียน พบว่า นักเรียนประมาณ ร้อยละ 96 มีความรับผิดชอบในการทำใบงาน และมีนักเรียนส่วนหนึ่งได้ช่วยเหลืองานผู้ปกครอง

นายสมบุญ ชูสงค์
ผู้อำนวยการโรงเรียน

กระผมในนามหัวหน้าทีมคณะครูที่ออกเยี่ยมบ้านนักเรียน ขอรายงานผลการเยี่ยมบ้านนักเรียนเพื่อติดตามการเรียนรู้ การใช้ชีวิต และความเคลื่อนไหวของสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ดังนี้ 1.มีนักเรียนติดตามผู้ปกครองไปอยู่ต่างจังหวัด จำนวน 5 คน 2.นักเรียนประมาณ ร้อยละ 96 มีความรับผิดชอบในการทำใบงาน 3.นักเรียนส่วนหนึ่งได้ช่วยเหลืองานผู้ปกครอง คือ ไปเก็บมะขามหวานเพื่อจำหน่าย 4.ญาติของนักเรียนที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดกลุ่มเสี่ยงค่อนข้างน้อย เนื่องจากเพิ่งผ่านช่วงเทศกาลปีใหม่ 5.ได้กำชับให้นักเรียนปฏิบัติตนตามมาตรการป้องกันตนเองให้ห่างไกลจากเชื้อโรค

นายพิภพ ยิ้มสาระ
ครู
20 มกราคม 2564


ขอขอบคุณที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัด และขอให้ดูแลตนเองอย่างเข้มข้นขณะออกเยี่ยมบ้านนักเรียน

นายสมบุญ ชูสงค์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
20 มกราคม 2564
12 มกราคม 2564
ภาคเรียนที่ 2/2563
รร.บ้านจัดสรร
ศพว.นาสนุ่น
ข้าพเจ้าได้เข้านิเทศห้องเรียนในครั้งนี้ นิเทศเกี่ยวกับเรื่องการจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์การเรียนในช่วง โควิด-19 และแนวทางการจัดการเรียนให้แก่ครูทุกคนมาตรการต่างๆ ตามที่ภาครัฐกำหนด การเยี่ยมบ้านเด็ก การแจกใบความรู้ การเรียนออนไลน์ การทำคลิปวิดีโอการสอน วิธีการแก้ปัญหาในการเรียนครั้งนี้ การแก้ปัญหาความไม่พร้อมในหลายครอบครัวของเด็ก ครูต้องคอยอำนวยความสะดวกให้แก่นักเรียน มอบหมายงานตามบริบทของนักเรียน กำกับติดตามนักเรียนในด้านการเรียนอยู่เสมอครูปฎิบัติหน้าที่ตามปกติเพื่อคอยอำนวยความสะดวกให้แก่นักเรียนและผู้ปกครอง

นายประยูร ภูแข่งหมอก
ผู้อำนวยการโรงเรียน

ท่านผู้อำนวยการได้เข้านิเทศเรื่องการจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์ โควิด-19 ชี้แนะแนวทางในการจัดการเรียนการสอน การพบปะนักเรียน การแจกใบงานเด็กการเยี่ยมบ้านเด็ก มาตรการต่างๆ ที่ภาครัฐกำหนดให้ครูนักเรียนและผู้ปกครองยึดเป็นแนวทางและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ขณะนี้ข้าพเจ้าได้ปฎิบัติตามคำแนะนำของท่านผู้อำนวยการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

นางสาวศิริลักษณ์ ทองเสริม
ครูผู้ช่วย
20 มกราคม 2564


เรียบร้อยดีมาก

นายประยูร ภูแข่งหมอก
ผู้อำนวยการโรงเรียน
20 มกราคม 2564
11 มกราคม 2564
ภาคเรียนที่ 2/2563
รร.บ้านจัดสรร
ศพว.นาสนุ่น
ข้าพเจ้าได้เข้านิเทศห้องเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่สี่ เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้และแนวทางในการจัดการเรียนการสอนของครู เน้นถึงการปฏิบัติตามคำสั่งของรัฐบาล รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ และผู้ว่าราชการจังหวัด พร้อมด้วยนโยบายของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์เขต 3 รวมถึงให้ครูผู้สอนเน้นการเว้นระยะห่างระหว่างนักเรียน และการจัดห้องเรียนของนักเรียนรวมไปถึง แจ้งให้ผู้ปกครองทราบถึงข้อปฏิบัติในการมารับส่งนักเรียนในโรงเรียนทั้งเรื่องการส่งงานและเรียนที่บ้าน

นางสาวศรีวิไล ดงยางวัลย์
ครูพี่เลี้ยง

หลังจากที่ท่านผู้อำนวยการได้เข้านิเทสห้องเรียน เรื่องการจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์ โควิด-19 การเรียนที่บ้านการมอบหมายงานให้นักเรียนไปเรียนที่บ้านพร้อมทั้งการปฏิบัติตามคำสั่งข้อกำหนดของภาครัฐ ซึ่งข้าพเจ้าได้ไปเยี่ยมบ้านนักเรียนมีการมอบใบงานการสั่งงานและแบบทดสอบทาง Google from ตามคำแนะนำของผู้อำนวยการเรียบร้อยแล้ว

นางสาวศรีวิไล ดงยางวัลย์
ครูพี่เลี้ยง
20 มกราคม 2564


4 มกราคม 2564
ภาคเรียนที่ 2/2563
รร.บ้านไทรงาม
ศพว.น้ำร้อนยางสาว
ประชุมวางแผน มอบหมายภารกิจ กำหนดปฏิทินการดำเนินงาน พร้อมทั้งการนิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอนในช่วงปิดเรียนด้วยเหตพิเศษ ระหว่างวันท่ี 4 - 31 มกราคม 2564

นายสมบุญ ชูสงค์
ผู้อำนวยการโรงเรียน

รับทราบครับ

นายณัฐวุฒิ ตรีเสียน
ครูผู้ช่วย
20 มกราคม 2564


ขอบคุณมากครับ

นายสมบุญ ชูสงค์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
20 มกราคม 2564
4 มกราคม 2564
ภาคเรียนที่ 2/2563
รร.บ้านไทรงาม
ศพว.น้ำร้อนยางสาว
ประชุมวางแผน มอบหมายภารกิจ กำหนดปฏิทินการดำเนินงาน พร้อมทั้งการนิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอนในช่วงปิดเรียนด้วยเหตพิเศษ ระหว่างวันท่ี 4 - 31 มกราคม 2564

นายสมบุญ ชูสงค์
ผู้อำนวยการโรงเรียน