รายงานการนิเทศโดย ศึกษานิเทศก์

วันที่ โรงเรียน บันทึกการนิเทศ บันทึกของโรงเรียน รับทราบ/ข้อแนะนำ
18 มิถุนายน 2564
ภาคเรียนที่ 1/2564
รร.บ้านไร่ขอนยางขวาง
ศพว.ท่าแดงวังท่าดี
ข้าพเจ้า นางมัทณา ชาวบ้านกร่าง ศึกษานิเทศก์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 ได้มานิเทศ แบบนิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาในวันเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และเยี่ยมให้กำลังใจให้คณะครูและผู้อำนวยการโรงเรียนของโรงเรียนบ้านไร่ขอนยางขวาง จากการนิเทศ ติดตาม ดังนี้มีรายละเอียดดังนี้ โรงเรียนบ้านไร่ขอนยางขวาง ศูนย์พัฒนาวิชาการท่าแดงวังท่าดี อ.หนองไผ่ โดยมีนางวัลภา อินทรชาต เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน มีจำนวนครูผู้สอน 5 คน จำนวนบุคลากรอื่น 4 คน รวมทั้งสิ้น 9 คน มี จำนวนนักเรียน ระดับปฐมวัย 31 คน ระดับประถมศึกษา 62 คน รวมจำนวนทั้งสิ้น 93 คน จัดการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ด้านการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนได้จัดการเรียนการสอนในรูปแบบ คือ ON SITE ครูผู้สอนใช้สื่อ DLTV / หนังสือเรียน / แบบฝึกหัด และใบงานในการจัดการเรียนการสอนในวิชาที่ไม่ตรงเอก ในชั้นเรียนมีการจัดให้เว้นระยะห่าง การสวมหน้ากากอนามัยในขณะเรียน และการล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ ทุกครั้งที่เข้าออกห้องเรียน มีการทำความสะอาดชั้นเรียนอยู่สม่ำเสมอ ด้านการบริหารจัดการ โรงเรียนดำเนินการดังนี้ 1. ประชุมครูและบุคลากร ให้รับทราบปัญหา และเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน 2. มีจุดคัดกรอง โดยได้รับความร่วมมือจาก อสม.ประจำหมู่บ้านตรวจวัดอุณหภูมินักเรียนก่อนเข้าสถานศึกษา 3. มีจุดล้างมือ 4. สวมหน้ากากอนามัยก่อนเข้าสถานศึกษา 5. เว้นระยะห่างเพื่อลดการสัมผัส 6. เหลื่อมเวลาในการรับประทานอาหาร และเลิกเรียน 7. ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ปกครองตระหนักถึงโรคระบาด และช่วยกันป้องกัน 8. ครูประจำชั้นเรียนจัดทำ “Timeline” นักเรียนเป็นรายบุคคล ก่อนเปิดเรียน 14 วัน 8. ตั้งกลุ่มไลน์ ครูประจำชั้น นักเรียน ผู้ปกครอง เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการติดต่อประสานงาน - โดยให้ครูประจำชั้นเดิมแต่ละชั้นเป็นคนเชิญครูประจำชั้นใหม่เข้าร่วมกลุ่ม line เป็นการส่งชั้นต่อไป ด้านครูผู้สอน ดำเนินการจัดการเรียนรู้ 1. ครูและบุคลากร เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด 19 2. ระดับปฐมวัยงดการนอนกลางวันที่โรงเรียน ให้ผู้ปกครองรับกลับช่วงบ่ายโมง การเรียนโดยใช้ On Hand 3. ครูดูแล สังเกต นักเรียนอย่างใกล้ชิด เพื่อเฝ้าระวังโรค - หนังสือ และอุปกรณ์การเรียนโดยโรงเรียนมีการดำการจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนตามโครงการเรียนฟรี 15 ปี (มอบค่าเครื่องแบบ , อุปกรณ์การเรียน และหนังสือเรียน) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว - อาหารกลางวัน โรงเรียนได้จัดทำอาหารกลางวันให้นักเรียนแบบปกติ - อาหารเสริม (นม) โรงเรียน ของปีการศึกษา 2564 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ข้อเสนอแนะ ผู้นิเทศเสนอแนะและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการทำนวัตกรรม หรือ Best Practice วิธีการจัดการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 1 โรงเรียน 1 นวัตกรรม และ ครู 1 คน 1 นวัตกรรม ในรูปแบบการถอดบทเรียน ขอขอบคุณคณะครูและ นางวัลภา อินทรชาต ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไร่ขอนยางขวาง ในการจัดการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ได้เป็นอย่างดี และขอชื่นชมการบริหารงานการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา และชื่นชมคณะครูที่มีจิตอาสาเสียสละเวลาส่วนตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวม รวมทั้งโรงเรียนมีสภาพแวดล้อมที่สะอาดร่มรื่นน่าอยู่ มีต้นเตยเป็นจำนวนมากและกิจกรรมจากใบเตย เช่น วุ่น ชา ห้องเรียนสะอาด ตกแต่งสวยงาม มีการจัดบอร์ด ป้ายความรู้ต่างๆ

นางมัทณา ชาวบ้านกร่าง
ศึกษานิเทศก์

18 มิถุนายน 2564
ภาคเรียนที่ 1/2564
รร.บ้านท่าเยี่ยม
ศพว.ท่าแดงวังท่าดี
ข้าพเจ้า นางมัทณา ชาวบ้านกร่าง ศึกษานิเทศก์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 ได้มานิเทศ แบบนิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาในวันเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และเยี่ยมให้กำลังใจให้คณะครูและรักษาการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนของโรงเรียนบ้านท่าเยี่ยม จากการนิเทศ ติดตาม ดังนี้มีรายละเอียดดังนี้ โรงเรียนข้าพเจ้า นางมัทณา ชาวบ้านกร่าง ศึกษานิเทศก์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 ได้มานิเทศ แบบนิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาในวันเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และเยี่ยมให้กำลังใจให้ครูและ นางจันทนา คุ้มสุวรรณ ครูโรงเรียนบ้านท่าเยี่ยมรักษาการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน จากการนิเทศ ติดตาม ดังนี้มีรายละเอียดดังนี้ โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยม ศูนย์พัฒนาวิชาการท่าแดงวังท่าดี อ.หนองไผ่ โดยมีนางจันทนา คุ้มสุวรรณ รักษาการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าเยี่ยม มีจำนวนครูผู้สอน 2 คน จำนวนบุคลากรอื่น 1 คน จ้างงบโรงเรียน จำนวน 4 คน รวมทั้งสิ้น 7 คน มี จำนวนนักเรียน ระดับปฐมวัย 15 คน ระดับประถมศึกษา 41 คน รวมจำนวนทั้งสิ้น 56 คน จัดการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ด้านการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนได้จัดการเรียนการสอนในรูปแบบ คือ ON SITE ครูผู้สอนใช้สื่อ DLTV / หนังสือเรียน / แบบฝึกหัด และใบงานในการ ในชั้นเรียนมีการจัดให้เว้นระยะห่าง การสวมหน้ากากอนามัยในขณะเรียน และการล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ ทุกครั้งที่เข้าออกห้องเรียน มีการทำความสะอาดชั้นเรียนอยู่สม่ำเสมอ ด้านการบริหารจัดการ โรงเรียนดำเนินการดังนี้ 1. ประชุมครูและบุคลากร คณะกรรมการสถานศึกษา ให้รับทราบปัญหา และเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน 2. ดำเนินการตามมาตรการคำสั่งจังหวัดเพชรบูรณ์ และคำสั่งของ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 3. ประกาศมาตรการของโรงเรียนบ้านท่าเยี่ยม 4. ทำการประเมินตนเองตามแบบประเมิน Thai Stop-Covid 5. ทำการปะเมินโดยคณะ SRRT 6 จัดปฏิทินปฏิบัติงานขอความร่วมมือจาก รพสต.อสม. 7. จัดเตรียมวัสดุ-อุปกรณ์ ได้แก่ เครื่องวัดอุณหภูมิ เจล แอลกอฮอล์ หน้ากากอนามัย 8. ครูเวร ทำหน้าที่คัดกรองนักเรียน-ผู้ปกครองก่อนเข้าในโรงเรียน ด้านครูผู้สอน ดำเนินการจัดการเรียนรู้ 1.จัดเตรียมความพร้อมด้านวัสดุ อุปกรณ์ ได้แก่ สัญญาน โทรทัศน์ พร้อมใช้ในการจัดการเรียนการสอน DLTV 2. จัดเตรียมสื่อ ได้แก่ ชุดกิจกรรม 3. ครูดูแล สังเกต นักเรียนอย่างการเรียนรู้ให้ครบตามจำนวนนักเรียน 4. จัดการเรียนการสอนควบคู่ไปกับ DLTV 5. คัดกรองนักเรียนดูแลนักเรียนอย่างใกล้ชิด ฝึกการใส่หน้ากากอนามัยก่อนออกห้องเรียน ล้างมือ และรักษาระยะห่าง - หนังสือ และอุปกรณ์การเรียนโดยโรงเรียนมีการดำการจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนตามโครงการเรียนฟรี 15 ปี (มอบค่าเครื่องแบบ , อุปกรณ์การเรียน และหนังสือเรียน) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว - อาหารกลางวัน โรงเรียนได้จัดทำอาหารกลางวันให้นักเรียนแบบปกติ - อาหารเสริม (นม) โรงเรียน ของปีการศึกษา 2564 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ปัญหาที่พบ 1. โรงเรียนขาดแคลนงบประมาณในการจัดซื้อสื่อวัสดุอุปกรณ์ กระดาษ ตกแต่งห้องเรียน เพราะเด็กมีน้อย แก้ปัญหา คือ ครูเสียสละเงินของตนเพื่อซื้อของเหล่านี้ 2. ขาดแคลนบุคลากรขั้นวิกฤตเพราะมีครูอยู่ 2 คน เป็นปัญหาต่อการจัดการเรียนการสอน แก้ปัญหาโรงเรียนใช้งบเงินนอกงบประมาณ จ้างครูในเงินเดือนที่ต่ำ สิ่งที่โรงเรียนต้องการให้สำนักงานเขตช่วยดูแล คือ จัดหาครูมาทดแทนให้ครบตามจำนวนเกณฑ์ของโรงเรียน ขอขอบคณะครูและ นางจันทนา คุ้มสุวรรณ ครูโรงเรียนบ้านท่าเยี่ยมรักษาการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน ในการจัดการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ได้เป็นอย่างดี

นางมัทณา ชาวบ้านกร่าง
ศึกษานิเทศก์

18 มิถุนายน 2564
ภาคเรียนที่ 1/2564
รร.บ้านสามัคคีพัฒนา
ศพว.วังใหญ่ภูน้ำหยด
วันนี้ข้าพเจ้าได้นิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาในวันเปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (covid19)รูปแบบนิเทศ line meeting โรงเรียนบ้านสามัคคีพัฒนา พบว่า โรงเรียนได้เปิดภาคเรียนตั้งแต่วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ เป็นต้นมา จำนวนนักเรียนทั้งสิ้น ๙๕ คน จำนวนครูและบุคลากรจำนวน ๗ คน มีเด็กนักเรียนที่ติดตามผู้ปกครองไปต่างจังหวัด จำนวน ๓ คน ยังไม่มาเรียน โดยจัดการเรียนการสอนแบบ onhand ประเมินสถานการรณ์เป็นระยะๆ ด้านการบริหารการศึกษา ผู้บริหาร มีการประชุมชี้แจง กรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครองก่อนเปิดภาคเรียน ขอความเห็นชอบการเปิดภาคเรียน ขอความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ประสานความร่วมมือจากองค์การบริหารส่วนตำบล มาพ่นควันป้องกันโรคไข้เลือดออกโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล อสม. ช่วยการคัดกรองเด็ก ปฏิบัติตามมาตรการศบค. กำหหนด ด้านการจัดการเรียนการสอนแบบโดยให้นักเรียนมาเรียนแบบ onhand โดยครูแจกใบงาน ยืดหยุ่นตามโครงสร้างเวลาเรียน ใช้รูปแบบที่หลากหลาย เว้นระยะห่าง สวมหน้ากากอนามัย เจลล้างมือ การสอนชดเชยในวันหยุดจะใช้รูปแบบการสอนแบบ on hand แจกเงินเป็นค่าอาหารกลางวัน พร้อมนมกล่องทุกวันและวันที่สอนชดเชย ด้านนักเรียน นักเรียนได้รับชุดนักเรียน อุปกรณ์การเรียน หนังสือเรียน อาหารกลางวัน ครบทุกคน อาหารเสริมนมเป็นแบบกล่อง ครูมีการออกเยี่ยมบ้านนักเรียนทุกคน แนะนำช่วยเหลือนักเรียนในการปฎิบัตติตนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อฯ ข้าพเจ้าได้ให้ข้อเสนอแนะในการจัดการเรียนการสอน โดยขอให้ประเมินสถานการณ์ เป็นระยะๆและจัดรูปแบบที่เหมาะสม คำนึงถึงความปลอดภัยเป็นสำคัญ ขอขอบคุณผู้บริหารและคณะครูที่ให้ความร่วมมืออย่างดียิ่ง

นายปัณณธร บัวอุบล
ศึกษานิเทศก์

18 มิถุนายน 2564
ภาคเรียนที่ 1/2564
รร.บ้านภูน้ำหยด
ศพว.วังใหญ่ภูน้ำหยด
วันนี้ข้าพเจ้าได้นิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษารูปแบบ line meeting ในวันเปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (covid19) โรงเรียนบ้านภูน้ำหยดพบว่า โรงเรียนได้เปิดภาคเรียนตั้งแต่วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ เป็นต้นมา โดยจัดการเรียนการสอนแบบ onhand ประเมินสถานการรณ์เป็นระยะๆ มีเด็กนักเรียนติดตามผู้ปกครองไปต่างจังหวัด จำนวน ๓ คนอยู่ในพื้นที่สีแดง ยังเดินทางมาไม่ได้ ด้านการบริหารการศึกษา ผู้บริหาร มีการประชุมชี้แจง กรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครองก่อนเปิดภาคเรียน ขอความเห็นชอบการเปิดภาคเรียน ขอความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ประสานความร่วมมือจากองค์การบริหารส่วนตำบล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล อสม. ช่วยการคัดกรองเด็ก ปฏิบัติตามมาตรการศบค. กำหหนด ด้านการจัดการเรียนการสอนแบบโดยให้นักเรียนมาเรียนแบบ onhand โดยครูแจกใบงาน ยืดหยุ่นตามโครงสร้างเวลาเรียน ใช้รูปแบบที่หลากหลาย เว้นระยะห่าง สวมหน้ากากอนามัย เจลล้างมือ การสอนชดเชยในวันหยุดจะใช้รูปแบบการสอนแบบ on hand แจกเงินเป็นค่าอาหารกลางวัน พร้อมนมกล่องทุกวันและวันที่สอนชดเชย ด้านนักเรียน นักเรียนได้รับชุดนักเรียน อุปกรณ์การเรียน หนังสือเรียน อาหารกลางวัน ครบทุกคน อาหารเสริมนมเป็นแบบกล่อง ครูมีการออกเยี่ยมบ้านนักเรียนทุกคน แนะนำช่วยเหลือนักเรียนในการปฎิบัตติตนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อฯ ข้าพเจ้าได้ให้ข้อเสนอแนะในการจัดการเรียนการสอน โดยขอให้ประเมินสถานการณ์ เป็นระยะๆและจัดรูปแบบที่เหมาะสม คำนึงถึงความปลอดภัยเป็นสำคัญ ขอขอบคุณผู้บริหารและคณะครูที่ให้ความร่วมมืออย่างดียิ่ง

นายปัณณธร บัวอุบล
ศึกษานิเทศก์

18 มิถุนายน 2564
ภาคเรียนที่ 1/2564
รร.บ้านรวมทรัพย์
ศพว.วังใหญ่ภูน้ำหยด
วันนี้ข้าพเจ้าได้นิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา ในรูปแบบ line meeting ในวันเปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (covid19) โรงเรียนบ้านรวมทรัพย์ พบว่า โรงเรียนได้เปิดภาคเรียนตั้งแต่วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ เป็นต้นมา มีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น ๑๘๘ คน ครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน ๑๔ คนโดยจัดการเรียนการสอนแบบ onhand ประเมินสถานการรณ์เป็นระยะๆ ด้านการบริหารการศึกษา ผู้บริหาร มีการประชุมชี้แจง กรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครองก่อนเปิดภาคเรียน ขอความเห็นชอบการเปิดภาคเรียน ขอความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ประสานความร่วมมือจากองค์การบริหารส่วนตำบล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล อสม. ช่วยการคัดกรองเด็ก ปฏิบัติตามมาตรการศบค. กำหหนด ด้านการจัดการเรียนการสอนแบบโดยให้นักเรียนมาเรียนแบบ onhand โดยครูแจกใบงาน ยืดหยุ่นตามโครงสร้างเวลาเรียน ใช้รูปแบบที่หลากหลาย เว้นระยะห่าง สวมหน้ากากอนามัย เจลล้างมือ การสอนชดเชยในวันหยุดจะใช้รูปแบบการสอนแบบ on hand แจกเงินเป็นค่าอาหารกลางวัน พร้อมนมกล่องทุกวันและวันที่สอนชดเชย ด้านนักเรียน นักเรียนได้รับชุดนักเรียน อุปกรณ์การเรียน หนังสือเรียน อาหารกลางวัน ครบทุกคน อาหารเสริมนมเป็นแบบกล่อง ครูมีการออกเยี่ยมบ้านนักเรียนทุกคน แนะนำช่วยเหลือนักเรียนในการปฎิบัตติตนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อฯ ข้าพเจ้าได้ให้ข้อเสนอแนะในการจัดการเรียนการสอน โดยขอให้ประเมินสถานการณ์ เป็นระยะๆและจัดรูปแบบที่เหมาะสม คำนึงถึงความปลอดภัยเป็นสำคัญ ขอขอบคุณผู้บริหารและคณะครูที่ให้ความร่วมมืออย่างดียิ่ง

นายปัณณธร บัวอุบล
ศึกษานิเทศก์

18 มิถุนายน 2564
ภาคเรียนที่ 1/2564
รร.บ้านพระที่นั่ง
ศพว.วังใหญ่ภูน้ำหยด
วันนี้ข้าพเจ้าได้นิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาในวันเปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (covid19) ในรูปแบบ line meeting โรงเรียนบ้านพระที่นั่ง พบว่า โรงเรียนได้เปิดภาคเรียนตั้งแต่วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ เป็นต้นมา มีจำนวนนักเรียน ๖๒ คน มีนักเรียนติดตามผู้ปกครองไปต่างจังหวัด จำนวน ๒คน ยังไม่มาเรียน โดยจัดการเรียนการสอนแบบ onhand ประเมินสถานการรณ์เป็นระยะๆ ด้านการบริหารการศึกษา ผู้บริหาร มีการประชุมชี้แจง กรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครองก่อนเปิดภาคเรียน ขอความเห็นชอบการเปิดภาคเรียน ขอความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ประสานความร่วมมือจากองค์การบริหารส่วนตำบล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล อสม. ช่วยการคัดกรองเด็ก ปฏิบัติตามมาตรการศบค. กำหหนด ด้านการจัดการเรียนการสอนแบบโดยให้นักเรียนมาเรียนแบบ onhand โดยครูแจกใบงาน ยืดหยุ่นตามโครงสร้างเวลาเรียน ใช้รูปแบบที่หลากหลาย เว้นระยะห่าง สวมหน้ากากอนามัย เจลล้างมือ การสอนชดเชยในวันหยุดจะใช้รูปแบบการสอนแบบ on hand แจกเงินเป็นค่าอาหารกลางวัน พร้อมนมกล่องทุกวันและวันที่สอนชดเชย ด้านนักเรียน นักเรียนได้รับชุดนักเรียน อุปกรณ์การเรียน หนังสือเรียน อาหารกลางวัน ครบทุกคน อาหารเสริมนมเป็นแบบกล่อง ครูมีการออกเยี่ยมบ้านนักเรียนทุกคน แนะนำช่วยเหลือนักเรียนในการปฎิบัตติตนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อฯ ข้าพเจ้าได้ให้ข้อเสนอแนะในการจัดการเรียนการสอน โดยขอให้ประเมินสถานการณ์ เป็นระยะๆและจัดรูปแบบที่เหมาะสม คำนึงถึงความปลอดภัยเป็นสำคัญ ขอขอบคุณผู้บริหารและคณะครูที่ให้ความร่วมมืออย่างดียิ่ง

นายปัณณธร บัวอุบล
ศึกษานิเทศก์

18 มิถุนายน 2564
ภาคเรียนที่ 1/2564
รร.บ้านวังลึก
ศพว.วังใหญ่ภูน้ำหยด
วันนี้ข้าพเจ้าได้มานิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาในวันเปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (covid19)ในรูปแบบการนิเทศ line meeting โรงเรียนบ้านวังลึก พบว่า โรงเรียนได้เปิดภาคเรียนตั้งแต่วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ เป็นต้นมา โดยจัดการเรียนการสอนแบบ onhand ประเมินสถานการรณ์เป็นระยะๆ ด้านการบริหารการศึกษา ผู้บริหาร มีการประชุมชี้แจง กรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครองก่อนเปิดภาคเรียน ขอความเห็นชอบการเปิดภาคเรียน ขอความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ประสานความร่วมมือจากองค์การบริหารส่วนตำบล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล อสม. ช่วยการคัดกรองเด็ก ปฏิบัติตามมาตรการศบค. กำหหนด ด้านการจัดการเรียนการสอนแบบโดยให้นักเรียนมาเรียนแบบ onhand โดยครูแจกใบงาน ยืดหยุ่นตามโครงสร้างเวลาเรียน ใช้รูปแบบที่หลากหลาย เว้นระยะห่าง สวมหน้ากากอนามัย เจลล้างมือ การสอนชดเชยในวันหยุดจะใช้รูปแบบการสอนแบบ on hand แจกเงินเป็นค่าอาหารกลางวัน พร้อมนมกล่องทุกวันและวันที่สอนชดเชย ด้านนักเรียน นักเรียนได้รับชุดนักเรียน อุปกรณ์การเรียน หนังสือเรียน อาหารกลางวัน ครบทุกคน อาหารเสริมนมเป็นแบบกล่อง ครูมีการออกเยี่ยมบ้านนักเรียนทุกคน แนะนำช่วยเหลือนักเรียนในการปฎิบัตติตนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อฯ ข้าพเจ้าได้ให้ข้อเสนอแนะในการจัดการเรียนการสอน โดยขอให้ประเมินสถานการณ์ เป็นระยะๆและจัดรูปแบบที่เหมาะสม คำนึงถึงความปลอดภัยเป็นสำคัญ ขอขอบคุณผู้บริหารและคณะครูที่ให้ความร่วมมืออย่างดียิ่ง

นายปัณณธร บัวอุบล
ศึกษานิเทศก์

18 มิถุนายน 2564
ภาคเรียนที่ 1/2564
รร.บ้านวังน้อย
ศพว.วังใหญ่ภูน้ำหยด
วันนี้ข้าพเจ้าได้นิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา รูปแบบ line meeting ในวันเปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (covid19) โรงเรียนบ้านวังน้อย พบว่า โรงเรียนได้เปิดภาคเรียนตั้งแต่วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ เป็นต้นมา โดยจัดการเรียนการสอนแบบ onhand ประเมินสถานการรณ์เป็นระยะๆ ด้านการบริหารการศึกษา ผู้บริหาร มีการประชุมชี้แจง กรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครองก่อนเปิดภาคเรียน ขอความเห็นชอบการเปิดภาคเรียน ขอความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ประสานความร่วมมือจากองค์การบริหารส่วนตำบล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล อสม. ช่วยการคัดกรองเด็ก ปฏิบัติตามมาตรการศบค. กำหหนด ด้านการจัดการเรียนการสอนแบบโดยให้นักเรียนมาเรียนแบบ onhand โดยครูแจกใบงาน ยืดหยุ่นตามโครงสร้างเวลาเรียน ใช้รูปแบบที่หลากหลาย เว้นระยะห่าง สวมหน้ากากอนามัย เจลล้างมือ การสอนชดเชยในวันหยุดจะใช้รูปแบบการสอนแบบ on hand แจกเงินเป็นค่าอาหารกลางวัน พร้อมนมกล่องทุกวันและวันที่สอนชดเชย ด้านนักเรียน นักเรียนได้รับชุดนักเรียน อุปกรณ์การเรียน หนังสือเรียน อาหารกลางวัน ครบทุกคน อาหารเสริมนมเป็นแบบกล่อง ครูมีการออกเยี่ยมบ้านนักเรียนทุกคน แนะนำช่วยเหลือนักเรียนในการปฎิบัตติตนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อฯ ข้าพเจ้าได้ให้ข้อเสนอแนะในการจัดการเรียนการสอน โดยขอให้ประเมินสถานการณ์ เป็นระยะๆและจัดรูปแบบที่เหมาะสม คำนึงถึงความปลอดภัยเป็นสำคัญ ขอขอบคุณผู้บริหารและคณะครูที่ให้ความร่วมมืออย่างดียิ่ง

นายปัณณธร บัวอุบล
ศึกษานิเทศก์

18 มิถุนายน 2564
ภาคเรียนที่ 1/2564
รร.บ้านวังใหญ่
ศพว.วังใหญ่ภูน้ำหยด
วันนี้ข้าพเจ้าได้มานิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาในวันเปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (covid19) โรงเรียนบ้านวังใหญ่ พบว่า โรงเรียนได้เปิดภาคเรียนตั้งแต่วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ เป็นต้นมา โดยด้านการบริหารการศึกษา ผู้บริหาร มีการประชุมชี้แจงก่อนเปิดภาคเรียน ขอความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ประสานความร่วมมือจากองค์การบริหารส่วนตำบล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล อสม. มีการคัดกรองเด็ก ปฏิบัติตามมาตรการศบค. กำหหนด โดยมีการกักตัวเด็กที่ติดตามผู้ปกครองมาจากต่างจังหวัดชั้นป.๑ จำนวน ๑ คน และอนุบาล ๑ จำนวน ๑ คน เด็กด้านการจัดการเรียนการสอนแบบ onsite โดยให้นักเรียนมาเรียนตามปกติ ยืดหยุ่นตามโครงสร้างเวลาเรียน ใช้รูปแบบที่หลากหลาย เว้นระยะห่าง สวมหน้ากากอนามัย เจลล้างมือ การสอนชดเชยในวันหยุดจะใช้รูปแบบการสอนแบบ on hand แจกเงินเป็นค่าอาหารกลางวัน พร้อมนมกล่องทุกวันที่สอนชดเชย ด้านนักเรียน นักเรียนได้รับชุดนักเรียน อุปกรณ์การเรียน หนังสือเรียน อาหารกลางวัน ครบทุกคน อาหารเสริมนมเป็นแบบกล่อง ครูมีการออกเยี่ยมบ้านนักเรียนทุกคน แนะนำช่วยเหลือนักเรียนในการปฎิบัตติตนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อฯ ข้าพเจ้าได้ให้ข้อเสนอแนะในการจัดการเรียนการสอน โดยขอให้ประเมินสถานการณ์ เป็นระยะๆและจัดรูปแบบที่เหมาะสม คำนึงถึงความปลอดภัยเป็นสำคัญ ขอขอบคุณผู้บริหารและคณะครูที่ให้ความร่วมมืออย่างดียิ่ง

นายปัณณธร บัวอุบล
ศึกษานิเทศก์

18 มิถุนายน 2564
ภาคเรียนที่ 1/2564
รร.บ้านดาดอุดม
ศพว.วังใหญ่ภูน้ำหยด
วันนี้ข้าพเจ้าได้นิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาในวันเปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (covid19) ในรูปแบบการนิเทศ line meetingโรงเรียนบ้านดาดอุดม พบว่า โรงเรียนได้เปิดภาคเรียนตั้งแต่วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ เป็นต้นมา โดยจัดการเรียนการสอนแบบ onhand ประเมินสถานการรณ์เป็นระยะๆ ด้านการบริหารการศึกษา ผู้บริหาร มีการประชุมชี้แจง กรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครองก่อนเปิดภาคเรียน ขอความเห็นชอบการเปิดภาคเรียน ขอความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ประสานความร่วมมือจากองค์การบริหารส่วนตำบล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล อสม. ช่วยการคัดกรองเด็ก ปฏิบัติตามมาตรการศบค. กำหหนด ด้านการจัดการเรียนการสอนแบบโดยให้นักเรียนมาเรียนแบบ onhand โดยครูแจกใบงาน ยืดหยุ่นตามโครงสร้างเวลาเรียน ใช้รูปแบบที่หลากหลาย เว้นระยะห่าง สวมหน้ากากอนามัย เจลล้างมือ การสอนชดเชยในวันหยุดจะใช้รูปแบบการสอนแบบ on hand แจกเงินเป็นค่าอาหารกลางวัน พร้อมนมกล่องทุกวันและวันที่สอนชดเชย ด้านนักเรียน นักเรียนได้รับชุดนักเรียน อุปกรณ์การเรียน หนังสือเรียน อาหารกลางวัน ครบทุกคน อาหารเสริมนมเป็นแบบกล่อง ครูมีการออกเยี่ยมบ้านนักเรียนทุกคน แนะนำช่วยเหลือนักเรียนในการปฎิบัตติตนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อฯ ข้าพเจ้าได้ให้ข้อเสนอแนะในการจัดการเรียนการสอน โดยขอให้ประเมินสถานการณ์ เป็นระยะๆและจัดรูปแบบการสอนที่เหมาะสม คำนึงถึงความปลอดภัยเป็นสำคัญ หากพบเด็กที่ต้องสงสัยให้รายงานโดยด่วน ขอขอบคุณผู้บริหารและคณะครูที่ให้ความร่วมมืออย่างดียิ่ง

นายปัณณธร บัวอุบล
ศึกษานิเทศก์

18 มิถุนายน 2564
ภาคเรียนที่ 1/2564
รร.วัลลภานุสรณ์
ศพว.วังใหญ่ภูน้ำหยด
วันนี้ข้าพเจ้าได้มานิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาในวันเปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (covid19) ในรูปแบบ line meeting โรงเรียนบ้านวัลลภานุสรณ์ พบว่า โรงเรียนได้เปิดภาคเรียนตั้งแต่วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ เป็นต้นมา โดยจัดการเรียนการสอนแบบ onhand ประเมินสถานการรณ์เป็นระยะๆ ด้านการบริหารการศึกษา ผู้บริหาร มีการประชุมชี้แจง กรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครองก่อนเปิดภาคเรียน ขอความเห็นชอบการเปิดภาคเรียน ขอความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ประสานความร่วมมือจากองค์การบริหารส่วนตำบล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล อสม. ช่วยการคัดกรองเด็ก ปฏิบัติตามมาตรการศบค. กำหหนด ด้านการจัดการเรียนการสอนแบบโดยให้นักเรียนมาเรียนแบบ onhand โดยครูแจกใบงาน ยืดหยุ่นตามโครงสร้างเวลาเรียน ใช้รูปแบบที่หลากหลาย เว้นระยะห่าง สวมหน้ากากอนามัย เจลล้างมือ แจกเงินเป็นค่าอาหารกลางวันและนมทุกวัน การสอนชดเชยในวันหยุดจะใช้รูปแบบการสอนแบบ on hand แจกเงินเป็นค่าอาหารกลางวัน พร้อมนมกล่องทุกวันและวันที่สอนชดเชย ด้านนักเรียน นักเรียนได้รับชุดนักเรียน อุปกรณ์การเรียน หนังสือเรียน อาหารกลางวัน ครบทุกคน อาหารเสริมนมเป็นแบบกล่อง ครูมีการออกเยี่ยมบ้านนักเรียนทุกคน แนะนำช่วยเหลือนักเรียนในการปฎิบัตติตนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อฯ ข้าพเจ้าได้ให้ข้อเสนอแนะในการจัดการเรียนการสอน โดยขอให้ประเมินสถานการณ์ เป็นระยะๆและจัดรูปแบบที่เหมาะสม คำนึงถึงความปลอดภัยเป็นสำคัญ ขอขอบคุณผู้บริหารและคณะครูที่ให้ความร่วมมืออย่างดียิ่ง

นายปัณณธร บัวอุบล
ศึกษานิเทศก์

18 มิถุนายน 2564
ภาคเรียนที่ 1/2564
รร.บ้านไทรทอง
ศพว.วังใหญ่ภูน้ำหยด
วันนี้ข้าพเจ้าได้มานิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาในวันเปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (covid19 )โดยมึจำนวนนักเรียน ๕๖ คน ครูและบุคลากรทางการศึกษา ๓ คน ด้านการบริหารการศึกษา ผู้บริหาร มีการประชุมชี้แจงก่อนเปิดภาคเรียน ขอความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ประสานความร่วมมือจากองค์การบริหารส่วนตำบล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลวังใหญ่ อสม. มีการคัดกรองเด็ก ปฏิบัติตามมาตรการศบค. กำหหนด ด้านการจัดการเรียนการสอนแบบ onsite โดยให้นักเรียนมาเรียนตามปกติ ยืดหยุ่นตามโครงสร้างเวลาเรียน ใช้รูปแบบที่หลากหลาย เว้นระยะห่าง สวมหน้ากากอนามัย เจลล้างมือ การสอนชดเชยในวันหยุดจะใช้รูปแบบการสอนแบบ on hand แจกเงินเป็นค่าอาหารกลางวัน พร้อมนมกล่องทุกวันที่สอนชดเชย ด้านนักเรียน นักเรียนได้รับชุดนักเรียน อุปกรณ์การเรียน หนังสือเรียน อาหารกลางวัน ครบทุกคน อาหารเสริม(นม)เป็นแบบกล่อง ครูมีการออกเยี่ยมบ้านนักเรียนทุกคน แนะนำช่วยเหลือนักเรียนในการปฎิบัตติตนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อฯ ข้าพเจ้าได้ให้ข้อเสนอแนะในการจัดการเรียนการสอน โดยขอให้ประเมินสถานการณ์ เป็นระยะๆและจัดรูปแบบที่เหมาะสม คำนึงถึงความปลอดภัยเป็นสำคัญ ขอขอบคุณผู้บริหารและคณะครูที่ให้ความร่วมมืออย่างดียิ่ง

นายปัณณธร บัวอุบล
ศึกษานิเทศก์

17 มิถุนายน 2564
ภาคเรียนที่ 1/2564
รร.บ้านฟุบสะแก
ศพว.ซับสมบูรณ์ซับน้อย
วันนี้ข้าพเจ้าได้มานิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาในวันเปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า covid19 โรงเรียนบ้านฟุบสะแก พบว่า โรงเรียนได้เปิดภาคเรียนตั้งแต่วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ เป็นต้นมา โดยมีนักเรียนมาเรียนวันนี้ ๓๐ คน มีครูและบุคลากรทั้งสิ้น จำนวน ๖ คน ด้านการบริหารการศึกษา ผู้บริหาร มีการประชุมชี้แจงก่อนเปิดภาคเรียน ขอความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ประสานความร่วมมือจากองค์การบริหารส่วนตำบล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล อสม. มีการคัดกรองเด็ก ปฏิบัติตามมาตรการศบค. กำหหนด ด้านการจัดการเรียนการสอนแบบ onsite โดยให้นักเรียนมาเรียนตามปกติ ยืดหยุ่นตามโครงสร้างเวลาเรียน ใช้รูปแบบที่หลากหลาย เว้นระยะห่าง สวมหน้ากากอนามัย เจลล้างมือ การสอนชดเชยในวันหยุดจะใช้รูปแบบการสอนแบบ on hand แจกเงินเป็นค่าอาหารกลางวัน พร้อมนมกล่องทุกวันที่สอนชดเชย ด้านนักเรียน นักเรียนได้รับชุดนักเรียน อุปกรณ์การเรียน หนังสือเรียน อาหารกลางวัน ครบทุกคน อาหารเสริมนมเป็นแบบกล่อง ครูมีการออกเยี่ยมบ้านนักเรียนทุกคน แนะนำช่วยเหลือนักเรียนในการปฎิบัตติตนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อฯ ข้าพเจ้าได้ให้ข้อเสนอแนะในการจัดการเรียนการสอน โดยขอให้ประเมินสถานการณ์ เป็นระยะๆและจัดรูปแบบที่เหมาะสม คำนึงถึงความปลอดภัยเป็นสำคัญ ขอขอบคุณผู้บริหารและคณะครูที่ให้ความร่วมมืออย่างดียิ่ง

นายปัณณธร บัวอุบล
ศึกษานิเทศก์

17 มิถุนายน 2564
ภาคเรียนที่ 1/2564
รร.บ้านแสงมณีวิทยา
ศพว.ซับสมบูรณ์ซับน้อย
วันนี้ข้าพเจ้าได้มานิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาในวันเปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า covid19 โรงเรียนบ้านแสงมณีวิทยา พบว่า โรงเรียนได้เปิดภาคเรียนตั้งแต่วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ เป็นต้นมา ด้านการบริหารการศึกษา ผู้บริหาร มีการประชุมชี้แจงก่อนเปิดภาคเรียน ขอความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ประสานความร่วมมือจากองค์การบริหารส่วนตำบล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล อสม. มีการคัดกรองเด็ก ปฏิบัติตามมาตรการศบค. กำหหนด ด้านการจัดการเรียนการสอนแบบ onsite โดยให้นักเรียนมาเรียนตามปกติ ยืดหยุ่นตามโครงสร้างเวลาเรียน ใช้รูปแบบที่หลากหลาย เว้นระยะห่าง สวมหน้ากากอนามัย เจลล้างมือ การสอนชดเชยในวันหยุดจะใช้รูปแบบการสอนแบบ on hand แจกเงินเป็นค่าอาหารกลางวัน พร้อมนมกล่องทุกวันที่สอนชดเชย ด้านนักเรียน นักเรียนได้รับชุดนักเรียน อุปกรณ์การเรียน หนังสือเรียน อาหารกลางวัน ครบทุกคน อาหารเสริมนมเป็นแบบกล่อง ครูมีการออกเยี่ยมบ้านนักเรียนทุกคน แนะนำช่วยเหลือนักเรียนในการปฎิบัตติตนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อฯ ข้าพเจ้าได้ให้ข้อเสนอแนะในการจัดการเรียนการสอน โดยขอให้ประเมินสถานการณ์ เป็นระยะๆและจัดรูปแบบที่เหมาะสม คำนึงถึงความปลอดภัยเป็นสำคัญ ขอขอบคุณผู้บริหารและคณะครูที่ให้ความร่วมมืออย่างดียิ่ง

นายปัณณธร บัวอุบล
ศึกษานิเทศก์

17 มิถุนายน 2564
ภาคเรียนที่ 1/2564
รร.บ้านซับน้อย
ศพว.ซับสมบูรณ์ซับน้อย
วันนี้ข้าพเจ้าได้มานิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาในวันเปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า covid19 โรงเรียนบ้านซับน้อย พบว่า โรงเรียนได้เปิดภาคเรียนตั้งแต่วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ เป็นต้นมา โดยมีนักเรียนมาเรียนวันนี้ ๒๓๙ คน มีครูและบุคลากรทั้งสิ้น จำนวน ๑๘ คน ด้านการบริหารการศึกษา ผู้บริหาร มีการประชุมชี้แจงก่อนเปิดภาคเรียน ขอความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ประสานความร่วมมือจากองค์การบริหารส่วนตำบล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลซับน้อย อสม. มีการคัดกรองเด็ก ปฏิบัติตามมาตรการศบค. กำหหนด ด้านการจัดการเรียนการสอนแบบ onsite โดยให้นักเรียนมาเรียนตามปกติ ยืดหยุ่นตามโครงสร้างเวลาเรียน ใช้รูปแบบที่หลากหลาย เว้นระยะห่าง สวมหน้ากากอนามัย เจลล้างมือ การสอนชดเชยในวันหยุดจะใช้รูปแบบการสอนแบบ on hand แจกเงินเป็นค่าอาหารกลางวัน พร้อมนมกล่องทุกวันที่สอนชดเชย ด้านนักเรียน นักเรียนได้รับชุดนักเรียน อุปกรณ์การเรียน หนังสือเรียน อาหารกลางวัน ครบทุกคน อาหารเสริมนมเป็นแบบกล่อง ครูมีการออกเยี่ยมบ้านนักเรียนทุกคน แนะนำช่วยเหลือนักเรียนในการปฎิบัตติตนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อฯ ข้าพเจ้าได้ให้ข้อเสนอแนะในการจัดการเรียนการสอน โดยขอให้ประเมินสถานการณ์ เป็นระยะๆและจัดรูปแบบที่เหมาะสม คำนึงถึงความปลอดภัยเป็นสำคัญ ขอขอบคุณผู้บริหารและคณะครูที่ให้ความร่วมมืออย่างดียิ่ง

นายปัณณธร บัวอุบล
ศึกษานิเทศก์

17 มิถุนายน 2564
ภาคเรียนที่ 1/2564
รร.บ้านคลองทราย
ศพว.ซับสมบูรณ์ซับน้อย
วันนี้ข้าพเจ้าได้มานิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาในวันเปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า covid19 โรงเรียนบ้านคลองทราย พบว่า โรงเรียนได้เปิดภาคเรียนตั้งแต่วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ เป็นต้นมา โดยมีนักเรียนมาเรียนวันนี้ ๒๗๙ คน มีครูและบุคลากรทั้งสิ้น จำนวน ๑๘ คน ด้านการบริหารการศึกษา ผู้บริหาร มีการประชุมชี้แจงก่อนเปิดภาคเรียน ขอความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ประสานความร่วมมือจากองค์การบริหารส่วนตำบล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลซับน้อย อสม. มีการคัดกรองเด็ก ปฏิบัติตามมาตรการศบค. กำหหนด ด้านการจัดการเรียนการสอนแบบ onsite โดยให้นักเรียนมาเรียนตามปกติ ยืดหยุ่นตามโครงสร้างเวลาเรียน ใช้รูปแบบที่หลากหลาย เว้นระยะห่าง สวมหน้ากากอนามัย เจลล้างมือ การสอนชดเชยในวันหยุดจะใช้รูปแบบการสอนแบบ on hand แจกเงินเป็นค่าอาหารกลางวัน พร้อมนมกล่องทุกวันที่สอนชดเชย ด้านนักเรียน นักเรียนได้รับชุดนักเรียน อุปกรณ์การเรียน หนังสือเรียน อาหารกลางวัน ครบทุกคน อาหารเสริมนมเป็นแบบกล่อง ครูมีการออกเยี่ยมบ้านนักเรียนทุกคน แนะนำช่วยเหลือนักเรียนในการปฎิบัตติตนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อฯ ข้าพเจ้าได้ให้ข้อเสนอแนะในการจัดการเรียนการสอน โดยขอให้ประเมินสถานการณ์ เป็นระยะๆและจัดรูปแบบที่เหมาะสม คำนึงถึงความปลอดภัยเป็นสำคัญ ขอขอบคุณผู้บริหารและคณะครูที่ให้ความร่วมมืออย่างดียิ่ง

นายปัณณธร บัวอุบล
ศึกษานิเทศก์

16 มิถุนายน 2564
ภาคเรียนที่ 1/2564
รร.บ้านนาไร่เดียว
ศพว.ท่าโรงโคกปรง
รายงานผลการนิเทศการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ นิเทศโรงเรียนบ้านนาไร่เดียว วันที่ 15 มิถุนายน 2564 วันนี้ข้าพเจ้านางปาริชาติ เข่งแก้ว ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ได้นิเทศเกี่ยวกับการบริหารจัดการ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ในวันเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 การนิเทศใช้การนิเทศแบบทางไกลด้วยVideo call อย่างกัลยาณมิตร นิเทศกับนายฉัตรชัย ขันธะรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาไร่เดียว โดยการพาเดินชมบรรยากาศการจัดการเรียนการสอน การพัฒนาสภาพแวดล้อมของโรงเรียน กระบวนการนิเทศ ได้แก่ 1.สนทนา 2.แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 3.สะท้อนผล 4.รายงานผลการนิเทศ ผู้รับการนิเทศ ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา ผลการนิเทศ พบว่า นายฉัตรชัย ขันธะรี ผู้บริหารโรงเรียนบ้านนาไร่เดียวและคณะครูมาปฏิบัติหน้าที่ทุกคน เปิดเรียนแบบ ON Site มาเรียนปกติ วันนี้ครูร้อยละ 50 เข้ารับการฉีดวัคซีน 7 คน ในจำนวน 13 คน กำลังก่อสร้างอาคารอนุบาล ซึ่งอาคารเก่าอนุบาล ปรับห้องอาคารปฐมวัยเป็นห้องเก็บของ จำนวน 2 ห้อง ห้องที่ 3 เป็นห้องเรียนร่วมของจังหวัด มีเด็กเรียนร่วม 21 คน มาเรียน 7 คน เป็นเด็กมาเรียนที่หน่วย 1 คน มีบุคลกร จำนวน 4 คน มีห้องสมาคมวิเชียรบุรีขอใช้เป็นที่ตั้ง 1 ห้อง อนุบาล 33 คน อยู่ชั้นล่างชั่วคราว (วันนี้มีนักเรียนมาเรียนตามปกติ) ตอนเช้าวันนี้ ได้รับความร่วมมือจาก อสม.และสาธารณสุขมาตอนเช้า มาดูแลความปลอดภัยภายในโรงเรียน มีการทำความสะอาด ร่มรื่นสวยงามเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ จัดระยะห่างของผู้ที่มาติดต่อ จัดระบบความปลอดภัยในสถานศึกษาภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 มีจุดคัดกรองวัดไข้ให้กับนักเรียนและผู้มาติดต่อทุกคนก่อนเข้าสถานศึกษา มีการสื่อสารประชาสัมพันธ์ความรู้แก่นักเรียน ครู ผู้ปกครองทุกคนเข้ามาติดต่อราชการต้องมีการสวมหน้ากากอนามัยและโรงเรียนจัดให้มีสำรองไว้อย่างเพียงพอ มีจุดล้างมือ มีที่วางเจลแอลกอฮอล์สำหรับใช้ทำความสะอาดมือ จัดระยะห่างและปฏิบัติตามมาตรการป้องกันอย่างเคร่งครัดและอาคารระดับประถมศึกษา โรงเรียนได้จัดการเสริมเหล็กปิดกั้น 2 ชั้น สำหรับชั้นบนของเพื่อกันไม่ให้นักเรียนตก เน้นความปลอดภัยมากที่สุด โรงเรียนมีการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สะอาด ร่มรื่น สวยงานและปรับแต่งห้องเรียน เช่น โรงอาหารไม่มี ใช้ห้องประชุมเป็นโรงอาหารชั่วคราว อาคารเก่า ใกล้อาคารมัธยมศึกษา กำลังดำเนินการจัดทำเป็นอาคารสอนงานอาชีพ ห้องเรียน โต๊ะ เก้าอี้ครบพร้อมใช้ จัดตกแต่งห้องเรียน เช่น ป้ายนิเทศ ห้องเรียนสะอาด ครูมีการบริหารจัดการชั้นเรียน เช่น งานธุรการ เอกสารประกอบการสอน แบบเรียน แบบฝึกหัด ให้กับนักเรียน ผู้บริหารกำลังดำเนินการจัดทำปฏิทินการทำงาน กำหนดการนิเทศงานวิชาการเป็นรายวัน ระบุผู้ที่จะส่งงาน (นิเทศรายบุคคล) มีทะเบียนการส่งงาน 1.ส่งตรงเวลา 2.ส่งไม่ตรงเวลา 3.ไม่ส่ง และมีการประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียน นอกจากนี้มีพระฝึกสอนจากมจร.มาฝึกสอน วิชาภาษาไทย 1 ปีการศึกษา และวันทุกศุกร์ นำนักเรียนปฏิบัติธรรม มีการจัดศูนย์การเรียนลูกเสือ ส่งเสริมชุมชนกีฬา ส่งเสริมทักษะชีวิตเพื่อปลูกฝังให้นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม โรงเรียนได้จัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง เช่น สวดมนต์ การร่วมปฏิบัติธรรม เข้าร่วมวันสำคัญทางศาสนา ลูกเสือจิตอาสา เป็นต้น ทำให้โรงเรียนได้รับรางวัลพระราชทานเสาเสมาธรรมจักรประเภทหน่วยงาน และรางวัลโรงเรียนต้นแบบลูกเสือ ขอแสดงยินดีและชื่นชมเป็นอย่างยิ่ง สภาพปัญหาของโรงเรียนขณะนี้ ได้แก่ ปัญหาระบบไฟ เนื่องจากไฟไม่พอ ปลายสาย กำลังดำเนินการปรับปรุง สิ่งที่โรงเรียนต้องการพัฒนาด้านไอซีทีกับการเรียนรู้ของนักเรียน จัดสร้างโปรแกรมพัฒนาการเรียนรู้ ซึ่งกำลังดำเนินการอยู่ ข้อเสนอแนะ 1.ควรจัดกิจกรรมแบบบูรณาการทักษะกระบวนการทางลูกเสือ ทักษะชีวิตเชื่อมโยงสู่อาชีพ กิจกรรมเสริมทักษะ ส่งเสริมคุณธรรม ส่งเสริมด้านการกีฬาอย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นรูปแบบของทักษะเพื่อพัฒนาผู้เรียนเป็นเลิศทางด้านคุณธรรมนำชีวิต 2.ควรสร้างเครือข่ายของโรงเรียนต้นแบบลูกเสือ 3.ควรใช้เทคโนโลยีมาช่วยด้านการสอนมากขึ้นเพื่อเตรียมผู้เรียนเชื่อมโยงสู่อนาคต ขอเป็นกำลังใจให้ผู้บริหารสถานศึกษาที่มีภาวะผู้นำและมีอุดมการณ์และคณะครูที่ขับเคลื่อน พัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างจริงจัง มุ่งมั่น ตั้งใจ ใส่ใจด้วยหัวใจของความเป็นครูอย่างแท้จริง ขอขอบคุณผู้บริหารสถานศึกษาและคณะครูทุกคนที่ให้ความร่วมมือในการนิเทศครั้งนี้อย่างดียิ่ง นางปาริชาติ เข่งแก้ว ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

ดร.ปาริชาติ เข่งแก้ว
ผู้อำนวยการ

16 มิถุนายน 2564
ภาคเรียนที่ 1/2564
รร.รัฐประชานุสรณ์
ศพว.ซับสมบูรณ์ซับน้อย
วันนี้ข้าพเจ้าได้มานิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาในวันเปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า covid19 โรงเรียนรัฐประชานุสรณ์ พบว่า โรงเรียนได้เปิดภาคเรียนตั้งแต่วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ เป็นต้นมา โดยมีนักเรียนมาเรียนวันนี้ ๘๑ คน มีครูและบุคลากรทั้งสิ้น จำนวน ๙ คน ด้านการบริหารการศึกษา ผู้บริหาร มีการประชุมชี้แจงก่อนเปิดภาคเรียน ขอความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ประสานความร่วมมือจากองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นตำบล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล อสม. มีการคัดกรองเด็ก โดยอสม.จะมาคัดกรองเด็กทุกวัน ปฏิบัติตามมาตรการศบค. กำหหนด ด้านการจัดการเรียนการสอนแบบ onsite โดยให้นักเรียนมาเรียนตามปกติ ยืดหยุ่นตามโครงสร้างเวลาเรียน ใช้รูปแบบที่หลากหลาย เว้นระยะห่าง สวมหน้ากากอนามัย เจลล้างมือ การสอนชดเชยในวันหยุดจะใช้รูปแบบการสอนแบบ on hand แจกเงินเป็นค่าอาหารกลางวัน พร้อมนมกล่องทุกวันที่สอนชดเชย ด้านนักเรียน นักเรียนได้รับชุดนักเรียน อุปกรณ์การเรียน หนังสือเรียน อาหารกลางวัน ครบทุกคน อาหารเสริมนมเป็นแบบกล่อง ครูมีการออกเยี่ยมบ้านนักเรียนทุกคน แนะนำช่วยเหลือนักเรียนในการปฎิบัตติตนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อฯ ข้าพเจ้าได้ให้ข้อเสนอแนะในการจัดการเรียนการสอน โดยขอให้ประเมินสถานการณ์ เป็นระยะๆและจัดรูปแบบที่เหมาะสม คำนึงถึงความปลอดภัยเป็นสำคัญ ขอขอบคุณผู้บริหารและคณะครูที่ให้ความร่วมมืออย่างดียิ่ง

นายปัณณธร บัวอุบล
ศึกษานิเทศก์

16 มิถุนายน 2564
ภาคเรียนที่ 1/2564
รร.บ้านซับสมบูรณ์
ศพว.ซับสมบูรณ์ซับน้อย
วันนี้ข้าพเจ้าได้มานิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาในวันเปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า covid19 โรงเรียนบ้านซับสมบูรณ์ พบว่า โรงเรียนได้เปิดภาคเรียนตั้งแต่วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ เป็นต้นมา โดยมีนักเรียนมาเรียนวันนี้ ๑๕๑ คน มีครูและบุคลากรทั้งสิ้น จำนวน ๑๙ คน ด้านการบริหารการศึกษา ผู้บริหาร มีการประชุมชี้แจงก่อนเปิดภาคเรียน ขอความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ประสานความร่วมมือจากองค์การบริหารส่วนตำบล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล อสม. มีการคัดกรองเด็ก ปฏิบัติตามมาตรการศบค. กำหหนด ด้านการจัดการเรียนการสอนแบบ onsite โดยให้นักเรียนมาเรียนตามปกติ ยืดหยุ่นตามโครงสร้างเวลาเรียน ใช้รูปแบบที่หลากหลาย เว้นระยะห่าง สวมหน้ากากอนามัย เจลล้างมือ การสอนชดเชยในวันหยุดจะใช้รูปแบบการสอนแบบ on hand แจกเงินเป็นค่าอาหารกลางวัน พร้อมนมกล่องทุกวันที่สอนชดเชย ด้านนักเรียน นักเรียนได้รับชุดนักเรียน อุปกรณ์การเรียน หนังสือเรียน อาหารกลางวัน ครบทุกคน อาหารเสริมนมเป็นแบบกล่อง ครูมีการออกเยี่ยมบ้านนักเรียนทุกคน แนะนำช่วยเหลือนักเรียนในการปฎิบัตติตนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อฯ ข้าพเจ้าได้ให้ข้อเสนอแนะในการจัดการเรียนการสอน โดยขอให้ประเมินสถานการณ์ เป็นระยะๆและจัดรูปแบบที่เหมาะสม คำนึงถึงความปลอดภัยเป็นสำคัญ ขอขอบคุณผู้บริหารและคณะครูที่ให้ความร่วมมืออย่างดียิ่ง

นายปัณณธร บัวอุบล
ศึกษานิเทศก์
16 มิถุนายน 2564
ภาคเรียนที่ 1/2564
รร.บ้านโพทะเลประชาสรรค์
ศพว.ซับสมบูรณ์ซับน้อย
วันนี้ข้าพเจ้าได้มานิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาในวันเปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (covid19 )โรงเรียนบ้านโพทะเลประชาสรรค์ พบว่า โรงเรียนได้เปิดภาคเรียนตั้งแต่วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ เป็นต้นมา โดยมีนักเรียนมาเรียน มีครูและบุคลากรทางการศึกษามาปฎิบัติหน้าที่ครบ ด้านการบริหารการศึกษา ผู้บริหาร มีการประชุมชี้แจงก่อนเปิดภาคเรียน ขอความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ประสานความร่วมมือจากองค์การบริหารส่วนตำบล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล อสม. มีการคัดกรองเด็ก ปฏิบัติตามมาตรการศบค. กำหหนด ด้านการจัดการเรียนการสอนแบบ onsite โดยให้นักเรียนมาเรียนตามปกติ ยืดหยุ่นตามโครงสร้างเวลาเรียน ใช้รูปแบบที่หลากหลาย เว้นระยะห่าง สวมหน้ากากอนามัย เจลล้างมือ การสอนชดเชยในวันหยุดจะใช้รูปแบบการสอนแบบ on hand แจกเงินเป็นค่าอาหารกลางวัน พร้อมนมกล่องทุกวันที่สอนชดเชย ด้านนักเรียน นักเรียนได้รับชุดนักเรียน อุปกรณ์การเรียน หนังสือเรียน อาหารกลางวัน ครบทุกคน อาหารเสริม(นม)เป็นแบบกล่อง ครูมีการออกเยี่ยมบ้านนักเรียนทุกคน แนะนำช่วยเหลือนักเรียนในการปฎิบัตติตนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อฯ ข้าพเจ้าได้ให้ข้อเสนอแนะในการจัดการเรียนการสอน โดยขอให้ประเมินสถานการณ์ เป็นระยะๆและจัดรูปแบบที่เหมาะสม คำนึงถึงความปลอดภัยเป็นสำคัญ ขอขอบคุณผู้บริหารและคณะครูที่ให้ความร่วมมืออย่างดียิ่ง

นายปัณณธร บัวอุบล
ศึกษานิเทศก์

16 มิถุนายน 2564
ภาคเรียนที่ 1/2564
รร.บ้านกระทุ่มทองประชาสรรค์
ศพว.ซับสมบูรณ์ซับน้อย
วันนี้ข้าพเจ้าได้มานิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาในวันเปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (covid19) โรงเรียนบ้านกระทุ่มทองประชาสรรค์ พบว่า โรงเรียนได้เปิดภาคเรียนตั้งแต่วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ เป็นต้นมา โดยมีนักเรียนมาเรียนวันนี้ ๖๑ คน มีครูและบุคลากรทั้งสิ้น จำนวน ๗ คน ด้านการบริหารการศึกษา ผู้บริหาร มีการประชุมชี้แจงก่อนเปิดภาคเรียน ขอความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ประสานความร่วมมือจากองค์การบริหารส่วนตำบล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล อสม. มีการคัดกรองเด็ก ปฏิบัติตามมาตรการศบค. กำหหนด ด้านการจัดการเรียนการสอนแบบ onsite โดยให้นักเรียนมาเรียนตามปกติ ยืดหยุ่นตามโครงสร้างเวลาเรียน ใช้รูปแบบที่หลากหลาย เว้นระยะห่าง สวมหน้ากากอนามัย เจลล้างมือ การสอนชดเชยในวันหยุดจะใช้รูปแบบการสอนแบบ on hand แจกเงินเป็นค่าอาหารกลางวัน พร้อมนมกล่องทุกวันที่สอนชดเชย ด้านนักเรียน นักเรียนได้รับชุดนักเรียน อุปกรณ์การเรียน หนังสือเรียน อาหารกลางวัน ครบทุกคน อาหารเสริมนมเป็นแบบกล่อง ครูมีการออกเยี่ยมบ้านนักเรียนทุกคน แนะนำช่วยเหลือนักเรียนในการปฎิบัตติตนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อฯ ข้าพเจ้าได้ให้ข้อเสนอแนะในการจัดการเรียนการสอน โดยขอให้ประเมินสถานการณ์ เป็นระยะๆและจัดรูปแบบที่เหมาะสม คำนึงถึงความปลอดภัยเป็นสำคัญ ขอขอบคุณผู้บริหารและคณะครูที่ให้ความร่วมมืออย่างดียิ่ง

นายปัณณธร บัวอุบล
ศึกษานิเทศก์

16 มิถุนายน 2564
ภาคเรียนที่ 1/2564
รร.บ้านห้วยตลาด
ศพว.ท่าด้วง
ข้าพเจ้า นางมัทณา ชาวบ้านกร่าง ศึกษานิเทศก์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 ได้มานิเทศ แบบนิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาในวันเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และเยี่ยมให้กำลังใจให้คณะครูและท่านรักษาการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนของโรงเรียนบ้านห้วยตลาดจาก การนิเทศ ติดตาม ดังนี้มีรายละเอียดดังนี้ โรงเรียนบ้านห้วยตลาด ศูนย์พัฒนาวิชาการท่าด้วง อ.หนองไผ่ ไม่มีผู้บริหารโรงเรียน โดยมีนายณรัฐกรณ์ เคนคำ ตำแหน่งครูโรงเรียนบ้าน ห้วยตลาด รักษาการในตำแหน่ง มีจำนวนครูผู้สอน 4 คน จำนวนบุคลากรอื่น 2 คน รวมทั้งสิ้น 6 คน มี จำนวนนักเรียน ระดับปฐมวัย 15 คน ระดับประถมศึกษา 22 คน รวมจำนวนทั้งสิ้น 37 คน จัดการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ด้านการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนได้จัดการเรียนการสอนใน 2 รูปแบบ คือ ON SITE และ ON HAND โดยจัดการเรียนการสอนที่โรงเรียนตามปกติเป็นหลัก ครูผู้สอนใช้สื่อ DLTV / หนังสือเรียน / แบบฝึกหัด และใบงานในการจัดการเรียนการสอน ในชั้นเรียนมีการจัดให้เว้นระยะห่าง การสวมหน้ากากอนามัยในขณะเรียน และการล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ ทุกครั้งที่เข้าออกห้องเรียน มีการทำความสะอาดชั้นเรียนอยู่สม่ำเสมอ - ด้านหนังสือ และอุปกรณ์การเรียนโดยโรงเรียนมีการดำการจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนตามโครงการเรียนฟรี ๑๕ ปี (มอบค่าเครื่องแบบ , อุปกรณ์การเรียน และหนังสือเรียน) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว - ด้านอาหารกลางวัน โรงเรียนได้จัดทำอาหารกลางวันให้นักเรียนแบบปกติ - โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียนยังไม่ได้รับอาหารเสริม (นม) ปีการศึกษา ๒๕๖๔ แต่ได้รับอาหารเสริม (นม) โครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมฯ ขอขอบคุณคณะครูและ นายณรัฐกรณ์ เคนคำ ครูโรงเรียนบ้านห้วยตลาด รักษาการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน ในการจัดการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้เป็นอย่างดี และขอเป็นกำลังใจในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาถึงมีพื้นที่ห่างไกลและไม่มีผู้บริหาร แต่โรงเรียนก็ยังจัดการเรียนการสอนได้ดีและมีประสิทธิภาพขอชื่นชมเจ้าหน้าที่ธุรการที่ช่วยดูแลเด็กอนุบาล 1 และปฏิบัติหน้าที่ของตนได้เป็นอย่างดี

นางมัทณา ชาวบ้านกร่าง
ศึกษานิเทศก์

16 มิถุนายน 2564
ภาคเรียนที่ 1/2564
รร.บ้านสันเจริญโป่งสะทอน
ศพว.ท่าด้วง
ข้าพเจ้า นางมัทณา ชาวบ้านกร่าง ศึกษานิเทศก์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 ได้มานิเทศ แบบนิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาในวันเปิด ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และเยี่ยมให้กำลังใจให้คณะครูและท่านรักษาการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนของโรงเรียนบ้านสันเจริญโป่งสะทอนจาก การนิเทศ ติดตาม ดังนี้มีรายละเอียดดังนี้ โรงเรียนบ้านสันเจริญโป่งสะทอน ศูนย์พัฒนาวิชาการท่าด้วง อ.หนองไผ่ ไม่มีผู้บริหารโรงเรียน โดยมีนางสาวสุวภา นาอุดม ตำแหน่งครูโรงเรียนบ้านสันเจริญโป่งสะทอน รักษาการ ในตำแหน่ง มีจำนวนครูผู้สอน 7 คน จำนวนบุคลากรอื่น 2 คน รวมทั้งสิ้น 9 คน มี จำนวนนักเรียน ระดับปฐมวัย 18 คน ระดับประถมศึกษา 88คน รวมจำนวนทั้งสิ้น106 คน จัดการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รูปแบบผสมผสานระหว่าง On Air , On Line และ On Hand - ด้านหนังสือ และอุปกรณ์การเรียนโดยโรงเรียนมีการดำการจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนตามโครงการเรียนฟรี ๑๕ ปี (มอบค่าเครื่องแบบ , อุปกรณ์การเรียน และหนังสือเรียน) เมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ ณ โรงเรียนบ้านสันเจริญโป่งสะทอน - ด้านอาหารกลางวัน โรงเรียนได้ดำเนินการจ่ายเงินสดให้เด็กวันเปิดเรียน วันละ ๒๐ บาท โดยโรงเรียนจะจ่ายให้กับ ผู้ปกครอง ในวันสิ้นเดือน ( เดือนละ ๑ ครั้ง ) จะเริ่มจ่ายสิ้นเดือน มิถุนายน ๒๕๖๔ ได้รับจัดสรรจาก อบต. ท่าด้วง - โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียนยังไม่ได้รับอาหารเสริม (นม) ปีการศึกษา ๒๕๖๔ แต่ได้รับอาหารเสริม (นม) โครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมฯ เมื่อวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ จึงได้มอบหมายให้ครูประจำชั้นนำไปมอบให้เด็กที่บ้าน คนละ ๒๔ กล่อง ปัญหาที่โรงเรียนจัดการเรียนการสอนแบบ On Site ไม่ได้คือ เนื่องจากในชุมชนบ้าน สันเจริญมีกลุ่มผู้สัมผัส ผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยง สูง และกักตัวเพื่อสังเกตอาการ ยังไม่ครบตามกำหนด ความต้องการความช่วยเหลือจากให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 คือ สนับสนุนสื่อ แบบฝึก เพื่อให้ในการสอนรูปแบบ On Hand ข้อเสนอแนะ ผู้นิเทศเสนอแนะและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการทำนวัตกรรม หรือ Best Practice วิธีการจัดการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 1 โรงเรียน 1 นวัตกรรม และ ครู 1 คน 1 นวัตกรรม ในรูปแบบการถอดบทเรียน ขอขอบคุณคณะครูและ นางสาวสุวภา นาอุดม ครูโรงเรียนบ้านสันเจริญโป่งสะทอนรักษาการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนในการจัดการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้เป็นอย่างดี

นางมัทณา ชาวบ้านกร่าง
ศึกษานิเทศก์

16 มิถุนายน 2564
ภาคเรียนที่ 1/2564
รร.บ้านเฉลียงทอง
ศพว.ท่าด้วง
ข้าพเจ้า นางมัทณา ชาวบ้านกร่าง ศึกษานิเทศก์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 ได้มานิเทศ แบบนิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาในวันเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และเยี่ยมให้กำลังใจให้คณะครูและท่านรักษาการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนของโรงเรียนบ้านเฉลียงทอง จากการนิเทศ ติดตาม ดังนี้มีรายละเอียดดังนี้ โรงเรียนบ้านเฉลียงทอง ศูนย์พัฒนาวิชาการท่าด้วง อ.หนองไผ่ ไม่มีผู้บริหารโรงเรียน โดยมีนางสาวชนิตตา ทาชาติ ตำแหน่งครูโรงเรียนบ้านเฉลียงทอง รักษาการ ในตำแหน่ง มีจำนวนครูผู้สอน 3 คน จำนวนบุคลากรอื่น 1 คน รวมทั้งสิ้น 4 คน มี จำนวนนักเรียน ระดับปฐมวัย 6 คน ระดับประถมศึกษา 23 คน รวมจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น 29 คน จัดการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในรูปแบบ On Site ครูผู้สอนจัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อ DLTV - ด้านหนังสือ และอุปกรณ์การเรียนโดยโรงเรียนมีการดำการจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนตามโครงการเรียนฟรี ๑๕ ปี (มอบค่าเครื่องแบบ , อุปกรณ์การเรียน และหนังสือเรียน) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว - ด้านอาหารกลางวัน โรงเรียนได้จัดทำอาหารกลางวันให้นักเรียนแบบปกติ - โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียนยังไม่ได้รับอาหารเสริม (นม) ปีการศึกษา ๒๕๖๔ แต่ได้รับอาหารเสริม (นม) โครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมฯ ปัญหาที่พบ โรงเรียนบ้านเฉลียงทองได้จัดการเรียนการเรียนการสอนแบบคละชั้น โดยจัดการเรียนการสอนโดยใช้โทรทัศน์ทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV กำลังประสบปัญหาเครื่องรับสัญญาณไม่สามารถรับสัญญานได้อาจเป็นเพราะสนิมขึ้น จากการเปิดเรียนเป็นเวลานาน ความต้องการความช่วยเหลือจากให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 คือ การส่งงานที่ให้กับทางเขตพื้นที่ เนื่องด้วยโรงเรียนได้มีพื้นที่ห่างไกลการเดินทางลำบาก ถ้าจะให้การส่งงานหรือแก้งานหลายๆครั้งแล้วไปส่งบ่อยๆ ทางครูไม่มีเงินพอที่จะเติมน้ำมันไปส่งงาน จึงขอความช่วยเหลือขอพบเจ้าหน้าที่แล้วทำงานให้เสร็จสิ้นภายในครั้งเดียว ขอขอบคุณคณะครูและ นางสาวชนิตตา ทาชาติ ครูโรงเรียนบ้านเฉลียงทอง รักษาการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนในการจัดการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้เป็นอย่างดีและขอเป็นกำลังใจในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาถึงแม้จะมีพื้นที่ห่างไกลและไม่มีผู้บริหารแต่บุคลากรทุกท่านมีคุณภาพสามารถจัดการเรียนการสอนได้เป็นอย่างดี

นางมัทณา ชาวบ้านกร่าง
ศึกษานิเทศก์

15 มิถุนายน 2564
ภาคเรียนที่ 1/2564
รร.บ้านน้ำอ้อม
ศพว.น้ำร้อนยางสาว
รายงานผลการนิเทศการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โรงเรียนบ้านน้ำอ้อม วันที่ 15 มิถุนายน 2564 วันนี้ข้าพเจ้านางปาริชาติ เข่งแก้ว ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ได้นิเทศเกี่ยวกับการบริหารจัดการ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ในวันเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 การนิเทศใช้การนิเทศแบบทางไกลด้วย Line Video อย่างกัลยาณมิตร กระบวนการนิเทศ ได้แก่ 1.สนทนา 2.สะท้อนผล 3.รายงานผลการนิเทศ 4.เสริมพลังบวก ผู้รับการนิเทศ ได้แก่ นางวิลาวัลย์ พันโสดา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำอ้อม พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากร จำนวน 5 คน ผลการนิเทศ พบว่า โรงเรียนบ้านน้ำอ้อม เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก วันนี้มีนักเรียนจำนวน 48 คน ผอ.รร.1 คน คุณครู 2 คน พนักงานราชการ 1 คน ธุรการ 1 คน จ้างครูช่วยสอน 1 คน การบริหารจัดการชั้นเรียน ระดับชั้นอนุบาล มีครูสอน 1 คน ชั้นป.1-3 มีครูสอน 1 คน ชั้นป.4-6 มีครูสอน 1 คน รูปแบบการเรียนแบบคละชั้น วันนี้ ใช้รูปแบบการสอน แบบ On hand เนื่องจากครูเข้ารับการฉีดวัคซีน 2 คนที่โรงพยาบาล ทางโรงเรียนได้จัดอุปกรณ์ให้นักเรียนเรียบร้อย และได้จัดชุดกีฬาเพิ่มให้นักเรียนทุกคนคนละ 1 ชุด ครูเตรียมใบงานและใบกิจกรรมแจกให้นักเรียนตามบ้าน เยี่ยมบ้านนักเรียนพร้อมอธิบายกิจกรรมในใบงาน ในวันพรุ่งนี้ ถ้าไม่มีเหตุการณ์ใดๆ เกิดขึ้น โรงเรียนจะเปิดสอน On Site ตามปกติ ข้อเสนอแนะ 1.ควรดูแลเรื่องความปลอดภัยเป็นสำคัญทั้งคณะครูและนักเรียน 2.ควรส่งเสริมนักเรียนเป็นรายบุคคลและเติมเต็มตามศักยภาพ โดยเฉพาะด้านทักษะชีวิต ขอเป็นกำลังใจให้ผู้บริหารสถานศึกษาที่มีความเอาใจใส่ มุ่งมั่นและเป็นผู้นำที่ดี ขอส่งแรงใจให้คณะครูที่ช่วยกันพัฒนาผู้เรียนอย่างจริงจัง มุ่งมั่น ตั้งใจ ใส่ใจด้วยหัวใจของความเป็นครูอย่างแท้จริง โดยไม่ทิ้งนักเรียนไว้ข้างหลังแม้แต่คนเดียว ขอขอบคุณผู้บริหารสถานศึกษาและคณะครูทุกคนที่ให้ความร่วมมือในการนิเทศครั้งนี้อย่างดียิ่ง นางปาริชาติ เข่งแก้ว ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

ดร.ปาริชาติ เข่งแก้ว
ผู้อำนวยการ

10 มิถุนายน 2564
ภาคเรียนที่ 1/2564
รร.บ้านท่าสวาย
ศพว.ท่าแดงวังท่าดี
ข้าพเจ้า นางมัทณา ชาวบ้านกร่าง ศึกษานิเทศก์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 ได้มานิเทศ ติดตาม และรับหน้าที่คณะกรรมการประเมินเตรียมความพร้อมอย่างเข้ม ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของผู้ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านท่าสวาย ได้แก่นางสาวดวงเดือน สร้อยอินทร์ เอกคณิตศาสตร์ ครบกำหนดรอบประเมิน ครั้งที่ 1 (รอบ 6 เดือน) ตามหลักเกณฑ์และวิธีการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วยที่ ก.ค.ศ.กำหนด มีรายการประเมิน 2 ด้านดังนี้ 1. ด้านการครองตน นางสาวดวงเดือน สร้อยอินทร์ มีกิริยา ท่าทางและพูดสื่อสารได้เหมาะสม ชัดเจน ยิ้มแย้มแจ่มใส ต่อคณะกรรมการ และได้รับคำชื่นชมจากคณะกรรมการ ผู้บริหารในเรื่อง การตั้งใจทำงาน และช่วยเหลืองาน มีจิตอาสากับเพื่อนร่วมงาน ขยันมุ่งมั่นพัฒนาตนเองอยู่เสมอ มาปฏิบัติหน้าตรงตามเวลาและเสียสละเวลาหลังเลิกเรียนสอนเสริม เช่น การท่องแม่สูตรคูณ การอ่านคำพื้นฐานให้กับนักเรียนระดับ ป.5 และ ป.6 2. ด้านการปฏิบัติงาน นางสาวดวงเดือน สร้อยอินทร์ ได้จัดการเรียนการสอนแบบActive Learning เป็นกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมและมีปฏิสัมพันธ์กับกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติที่หลากหลายรูปแบบ เช่น การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ การระดม สมองการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และการทำกรณีศึกษา และได้ผลิตการสอนในวิชาคณิตศาสตร์ให้กับนักเรียนได้อย่างหลากหลายใช้สื่อการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ขอเสนอแนะ นางสาวดวงเดือน สร้อยอินทร์ ได้ดำเนินการปฏิบัติงานอย่างมุ่งมั่นและพัฒนาตนเองและผู้เรียนได้เป็นอย่างดีแต่ยังขาดหลักฐานและร่องรอยในการอ้างอิงในผลการดำเนินงาน ขอขอบคุณท่านผู้อำนวยการ และคณะครูโรงเรียนบ้านท่าสวายที่ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นและเป็นกัลยาณมิตรเป็นอย่างดี

นางมัทณา ชาวบ้านกร่าง
ศึกษานิเทศก์

3 มิถุนายน 2564
ภาคเรียนที่ 1/2564
รร.อนุบาลวัดในเรืองศรีวิเชียรบุรี
ศพว.ท่าโรงโคกปรง
รายงานผลการนิเทศการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ นิเทศโรงเรียนอนุบาลวัดในเรืองศรีวิเชียรบุรี วันที่ 3 มิถุนายน 2564 วันนี้ข้าพเจ้านางปาริชาติ เข่งแก้ว ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ได้นิเทศเกี่ยวกับการบริหารจัดการ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ในวันเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 การนิเทศใช้การนิเทศแบบทางไกลอย่างกัลยาณมิตร กระบวนการนิเทศ ได้แก่ 1.สนทนา 2.แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 3.สะท้อนผล 4.รายงานผลการนิเทศ ผู้รับการนิเทศ ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา ผลการนิเทศ พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษา ดร.เสรี ปานเงิน และคณะครูมาปฏิบัติหน้าที่ทุกคน มีการให้บริการความรู้ที่โรงเรียนและที่บ้านของนักเรียน โรงเรียนใช้รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ แบบ ON Hand ครูนัดนักเรียนมารับใบงานและส่งใบงาน เป็นมาแบบสลับชั้น และมีผู้ปกครองนักเรียนบางคนที่มีปัญหาเรื่องส่วนตัวแต่ส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่และการเรียนของนักเรียนซึ่งผู้บริหารสถานศึกษาได้ช่วยแก้ปัญหาในระดับหนึ่ง โรงเรียนมีการวางแผนก่อนเปิดภาคเรียน มีการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี มีการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา มีการจัดบริเวณโรงเรียน ทำความสะอาด ร่มรื่นสวยงามเอื้อต่อการจัดการเรียนการ จัดระยะห่างของผู้ที่มาติดต่อ มีการจัดเตรียมห้องเรียน โต๊ะ เก้าอี้ครบพร้อมใช้ ครูมีการบริหารจัดการชั้นเรียน เช่น งานธุรการ เอกสารประกอบการสอน แบบเรียน แบบฝึกหัด ให้กับนักเรียน ครูอธิบายให้นักเรียนเข้าใจเกี่ยวกับบทเรียนที่มอบหมายงานให้นักเรียน มีการจัดระบบความปลอดภัยในสถานศึกษาภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 มีจุดคัดกรองวัดไข้ให้กับนักเรียนและผู้มาติดต่อทุกคนก่อนเข้าสถานศึกษา มีการสื่อสารประชาสัมพันธ์ความรู้แก่นักเรียน ครู ผู้ปกครองโดยการประกาศ ทุกคนเข้ามาติดต่อราชการมีการสวมหน้ากากอนามัยและโรงเรียนจัดให้มีสำรองไว้อย่างเพียงพอ มีจุดล้างมือ วางเจลแอลกอฮอล์สำหรับใช้ทำความสะอาดมือจัดระยะห่างและปฏิบัติตามมาตรการป้องกันอย่างเคร่งครัด โรงเรียนมีจำนวนนักเรียน 534 คน มีนักเรียนแจ้งย้ายมาจากจังหวัดเรื่อยๆ จากผลกระทบที่ผู้ปกครองถูกเลิกจ้างเพิ่มขึ้น ณ วันนี้ย้ายมาเพิ่มขึ้น 20 กว่าคน โรงเรียนได้มอบหนังสือเรียนและงบเรียนฟรีจ่ายให้เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว สำหรับงบประมาณอาหารกลางวัน โรงเรียนจะมอบเงินอาหารกลางวัน จำนวน 8 วัน นักเรียนวันละ 20 บาทให้กับผู้ปกครอง สำหรับอาหารเสริม(นม) ได้ประสานงานกับอปท.ไปแล้ว แต่อปท.ยังไม่ดำเนินการ เพราะต้องการบริหารจัดการพร้อมกับโรงเรียนในสังกัดอปท. วันนี้ครูช่วยกันตัดแต่งต้นไม้ ทำความสะอาดทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน โรงเรียนได้ทำหนังสือถึงโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพเพื่อเตรียมการประเมินความพร้อมและความปลอดภัยในการจัดการเรียนการสอน ซึ่งได้นัดหมออนามัยจะมาในวันที่ 8 มิถุนายน 2564 มาจำนวน 10 คน หนังสือแจ้งประสานกับรพสต. เพื่อประเมิน 44 ข้อ ของกรมอนามัย และได้ประเมินตนเองในระบบไปแล้ว โรงเรียนมีระบบความปลอดภัยตามมาตรการของสบค. ข้อเสนอแนะ 1.ควรจัดกิจกรรมแบบบูรณาการทักษะชีวิตเชื่อมโยงสู่อาชีพ การทำงานช่วยเหลือผู้ปกครอง ของนักเรียน ครูสามารถออกแบบการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงเป็นฐาน (Phenomenon base learning) 2.ครูควรจัดระบบดูแลนักเรียนเป็นรายบุคคล อาจใช้กลุ่มไลน์ /โทรศัพท์ ในการติดต่อประสานงานกับนักเรียนและผู้ปกครอง ขอเป็นกำลังใจให้ผู้บริหารสถานศึกษาและคณะครูที่กำลังขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างจริงจัง มุ่งมั่น ตั้งใจ ใส่ใจด้วยหัวใจของความเป็นครูอย่างแท้จริง ขอขอบคุณผู้บริหารสถานศึกษาที่ให้ความร่วมมือ ในการนิเทศครั้งนี้เป็นอย่างดี นางปาริชาติ เข่งแก้ว ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

ดร.ปาริชาติ เข่งแก้ว
ผู้อำนวยการ

รับทราบการนิเทศจาก ดร.ปาริชาติ เข่งแก้ว ศึกษานิเทศก์ ข้าพเจ้า นายเสรี ปานเงิน ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดในเรืองศรีวิเชียรบุรี ได้ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน เพื่อรับทราบผลการนิเทศ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ( Covid-19 ) ให้ครูผู้สอนการจัดการเรียนรู้ใหม่ๆ โดยเน้นจัดกิจกรรมแบบบูรณาการทักษะชีวิตเชื่อมโยงสู่อาชีพ การทำงานช่วยเหลือผู้ปกครอง ของนักเรียน ครูสามารถออกแบบการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงเป็นฐาน (Phenomenon base learning) 2.ครูควรจัดระบบดูแลนักเรียนเป็นรายบุคคล อาจใช้กลุ่มไลน์ /โทรศัพท์ ในการติดต่อประสานงานกับนักเรียนและผู้ปกครอง ขอขอบคุณท่านศึกษานิเทศก์ ที่ได้ให้เกียรติมานิเทศและให้กำลังใจแก่บุคลากรโรงเรียนอนุบาลวัดในเรืองศรีวิเชียรบุรี

นายเสรี ปานเงิน
ผู้อำนวยการโรงเรียน
10 มิถุนายน 2564


3 มิถุนายน 2564
ภาคเรียนที่ 1/2564
รร.ชุมชนบ้านโคกปรง
ศพว.ท่าโรงโคกปรง
รายงานผลการนิเทศการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ นิเทศโรงเรียนชุมชนบ้านโคกปรง วันที่ 3 มิถุนายน 2564 วันนี้ข้าพเจ้านางปาริชาติ เข่งแก้ว ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ได้นิเทศเกี่ยวกับการบริหารจัดการ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ในวันเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 การนิเทศใช้การนิเทศแบบทางไกลอย่างกัลยาณมิตร กระบวนการนิเทศ ได้แก่ 1.สนทนา 2.แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 3.สะท้อนผล 4.รายงานผลการนิเทศ ผู้รับการนิเทศ ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา ผลการนิเทศ พบว่า นางลออ เกตุขุนทด ผู้บริหารโรงเรียนชุมชนบ้านโคกปรงและคณะครูมาปฏิบัติหน้าที่ทุกคน มีการให้บริการความรู้ที่โรงเรียนและที่บ้านของนักเรียน โรงเรียนใช้รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ แบบ On Hand ผู้บริหารสถานศึกษามอบหมายให้คุณครูประจำชั้นไปเยี่ยมนักเรียน ครูประจำวิชาฝากใบงานไป กับครูประจำชั้น ครูเยี่ยมบ้านและแจกใบงานให้กับนักเรียนทุกบ้านและสอน ให้คำแนะนำการเรียนแก่นักเรียน ที่บ้าน 2-3 วันต่อสัปดาห์ ครูดูแลความเป็นอยู่ของนักเรียนเป็นรายบุคคล ผลปรากฏว่านักเรียนอยู่ในพื้นที่ จำนวน 2 คนที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง นักเรียนได้กักตัวก่อนเปิดเทอมเรียบร้อยแล้ว โรงเรียนมีการวางแผนก่อนเปิดภาคเรียน มีการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี มีการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา มีการจัดบริเวณโรงเรียน ทำความสะอาด ร่มรื่นสวยงามเอื้อต่อการจัดการเรียนการ จัดระยะห่างของผู้ที่มาติดต่อ มีการจัดเตรียมห้องเรียน โต๊ะ เก้าอี้ครบพร้อมใช้ ครูมีการบริหารจัดการชั้นเรียน เช่น งานธุรการ เอกสารประกอบการสอน แบบเรียน แบบฝึกหัด ให้กับนักเรียน ครูอธิบายให้นักเรียนเข้าใจเกี่ยวกับบทเรียนที่มอบหมายงานให้นักเรียน มีการจัดระบบความปลอดภัยในสถานศึกษาภายใต้สถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 มีจุดคัดกรองวัดไข้ให้กับนักเรียนและผู้มาติดต่อทุกคนก่อนเข้าสถานศึกษา มีการสื่อสารประชาสัมพันธ์ความรู้แก่นักเรียน ครู ผู้ปกครองทุกคนเข้ามาติดต่อราชการต้องมี การสวมหน้ากากอนามัยและโรงเรียนจัดให้มีสำรองไว้อย่างเพียงพอ มีจุดล้างมือ มีที่วางเจลแอลกอฮอล์สำหรับใช้ทำความสะอาดมือ จัดระยะห่างและปฏิบัติตามมาตรการป้องกันอย่างเคร่งครัด โรงเรียนได้ประสานงานกับรพสต. เข้ามาประเมินโรงเรียนเกี่ยวกับความปลอดภัยของสถานศึกษา ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2564 ข้อเสนอแนะ 1.ควรจัดกิจกรรมแบบบูรณาการทักษะชีวิตเชื่อมโยงสู่อาชีพ กิจกรรมเสริมทักษะ ส่งเสริม การทำงานช่วยเหลือผู้ปกครองของนักเรียน ครูควรออกแบบการเรียนรู้จากสถานการณ์จริงและกระตุ้นด้วยคำถาม 2.ควร PLC และสะท้อนผลความก้าวหน้าทางการเรียนของผู้เรียน ขอเป็นกำลังใจให้ผู้บริหารสถานศึกษาและคณะครูที่กำลังขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างจริงจัง มุ่งมั่น ตั้งใจ ใส่ใจด้วยหัวใจของความเป็นครูอย่างแท้จริง ขอขอบคุณผู้บริหารสถานศึกษาและครูมยุรา ตะกรุดแก้ว ที่ให้ความร่วมมือในการนิเทศครั้งนี้เป็นอย่างดี หากมีปัญหาใดที่เป็นอุปสรรคต่อการเรียนรู้ของนักเรียน ขอให้รายงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาโดยด่วน นางปาริชาติ เข่งแก้ว ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

ดร.ปาริชาติ เข่งแก้ว
ผู้อำนวยการ

วันที่ 4 มิถุนายน 2564 โรงเรียนชุมชนบ้านโคกปรง ได้รับการนิเทศติดตามการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จาก ศน. ปาริชาติ เข่งแก้ว ซึ่งท่านได้มาติดตามการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียน และสร้างขัวญกำลังใจให้กับผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรของโรงเรียน พร้อมให้คำชี้แนะในด้านการจัดการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โรงเรียนชุมชนบ้านโคกปรง ขอขอบพระคุณท่าน ศน. ปาริชาติ เข่งแก้ว เป็นอย่างสูง

นางลออ เกตุขุนทด
ผู้อำนวยการโรงเรียน
16 มิถุนายน 2564


2 มิถุนายน 2564
ภาคเรียนที่ 1/2564
รร.บ้านไทรงาม
ศพว.น้ำร้อนยางสาว
รายงานผลการนิเทศการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ นิเทศโรงเรียนบ้านไทรงาม อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ วันที่ 2 มิถุนายน 2564 วันนี้ข้าพเจ้านางปาริชาติ เข่งแก้ว ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ได้นิเทศเกี่ยวกับการบริหารจัดการ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ในวันเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 การนิเทศใช้การนิเทศแบบทางไกล กระบวนการนิเทศ ได้แก่ 1.สนทนา 2.แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 3.สะท้อนผล 4.รายงานผลการนิเทศ ผู้รับการนิเทศ ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา ผลการนิเทศ พบว่า โรงเรียนมีนักเรียนจำนวน 84 คน มีครูประจำการ 4 คน ครูอัตราจ้าง 2 คน และครูพี่เลี้ยง 1 คน มีการบริหารจัดการชั้นเรียน ได้แก่ ชั้นอนุบาล มีครูประจำชั้น 1 คนและครูพี่เลี้ยง 1 คน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 มีครูประจำชั้น 1 คน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 และ 3 เรียนรวมชั้น มีครูประจำชั้น 1 คน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มีครูประจำชั้น 1 คน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และ 6 เรียนรวมชั้น มีครูประจำชั้น 1 คน เหตุผลที่เปิดเรียนในวันที่ 1 มิถุนายน 2564 ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) เพราะพื้นที่บริเวณชุมชนไม่มีกลุ่มเสี่ยง เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก ผู้ปกครองมีความต้องการให้เปิดเรียน โรงเรียนได้จัดสรรงบประมาณให้ผู้ปกครองให้ไปซื้อเครื่องแบบนักเรียนในวันที่ 25 พฤษภาคม 2564 เรียบร้อยแล้ว โรงเรียนใช้รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ แบบ ON Hand มีการบริหารจัดการดังนี้ 1.แจ้งครูมาปฏิบัติหน้าที่อยู่บริเวณ ณ ที่ตั้ง ตั้งแต่วันที่ 14 พฤษภาคม 2564 2.ประชุมครูในวันที่ 18,28,31 พ.ค.2564 โรงเรียนมีการวางแผนก่อนเปิดภาคเรียน มีการจัดทำ แผนปฏิบัติราชการประจำปี มีการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา มีการจัดบริเวณโรงเรียน ทำความสะอาด ร่มรื่นสวยงามเอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน มีการจัดทำความสะอาดบริเวณโดม จัดระยะห่างของผู้ที่มาติดต่อ มีการจัดเตรียมห้องเรียน โต๊ะ เก้าอี้ครบพร้อมใช้ ครูมีการบริหารจัดการชั้นเรียน เช่น งานธุรการ เอกสารประกอบการสอน แบบเรียน แบบฝึกหัด ให้กับนักเรียน ครูอธิบายให้นักเรียนเข้าใจเกี่ยวกับบทเรียนที่มอบหมายงานให้นักเรียน มีการจัดระบบความปลอดภัยในสถานศึกษาภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 มีจุดคัดกรองวัดไข้ให้กับนักเรียนและผู้มาติดต่อทุกคนก่อนเข้าสถานศึกษา มีการสื่อสารประชาสัมพันธ์ความรู้แก่นักเรียน ครู ผู้ปกครองโดยการประกาศ ทุกคนเข้ามาติดต่อราชการมีการสวมหน้ากากอนามัยและโรงเรียนจัดให้มีสำรองไว้อย่างเพียงพอ มีจุดล้างมือ วางเจลแอลกอฮอล์สำหรับใช้ทำความสะอาดมือจัดระยะห่างและปฏิบัติตามมาตรการป้องกันอย่างเคร่งครัด 2.แจ้งการเปิดเรียนโดยการประกาศให้ผู้ปกครองทราบ 3.แจ้งให้ครูทำความสะอาดโรงเรียน ห้องเรียนโดยใช้น้ำยาฆ่าเชื้อภายในห้องเรียน 4.นัดผู้ปกครองหรือนักเรียนมารับใบงานหรือใบกิจกรรมที่โรงเรียนในทุกวันอังคารและวันศุกร์ ได้แจกแบบเรียนและแบบฝึกหัดที่จำเป็นให้นักเรียนทุกคน 5.มอบหมายให้ครูเฝ้าระวังนักเรียนกลุ่มเสี่ยงจำนวน 5 คน ที่กลับมาจากต่างจังหวัด โดยครูเป็น ผู้นำแบบเรียนและแบบฝึกหัดไปให้ที่บ้านของนักเรียน และติดตามนักเรียนเป็นรายบุคคล พร้อมทั้งแจ้งให้ผู้บริหารได้รับทราบ 6.มีการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ บูรณาการสัปดาห์ละ 4 ชั่วโมง จัดกิจกรรมเพิ่ม ทักษะชีวิต เชื่อมโยงสู่อาชีพอย่างต่อเนื่อง ปีการศึกษา 2564 ยังมีนโยบายให้ครูจัดกิจกรรมเมื่อสถานการณ์ดีขึ้น 7.โรงเรียนกำลังประสานกับองค์การบริหารส่วนตำบล เพราะยังไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ เกี่ยวกับอาหารกลางวันและอาหารเสริม(นม) ซึ่งโรงเรียนได้แจ้งจำนวนนักเรียนไปเรียบร้อยแล้ว 8.ผู้บริหารสถานศึกษากับคณะครู PLC ร่วมกัน โดยใช้วิธีการประชุมอย่างเป็นทางการและใช้ การพูดคุยสนทนาอย่างไม่เป็นทางการ ตามความเหมาะสม สภาพปัญหาของโรงเรียน 1.ขาดแคลนครูผู้สอน 2.นักเรียนปิดเทอมไปนาน การเรียนรู้ขาดความต่อเนื่อง ครูจึงใช้วิธีการทบทวนและปูพื้นฐานด้านวิชาการเป็นเวลา 1-2 สัปดาห์ 3.ความไม่ปลอดภัยในชุมชนเนื่องยังมีการติดต่อคมนาคมในการประกอบอาชีพ ข้อเสนอแนะ 1.ควรปูพื้นฐานให้นักเรียนด้านการเรียนตามบริบทของแต่ละบุคคลโดยเน้นตัวชี้วัดที่ต้องรู้ 2.ควรจัดกิจกรรมแบบบูรณาการทักษะชีวิตเชื่อมโยงสู่อาชีพ การทำงานช่วยเหลือผู้ปกครองของนักเรียน ครูสามารถออกแบบการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงเป็นฐาน (Phenomenon base learning) 3.ครูควรจัดระบบดูแลนักเรียนเป็นรายบุคคล อาจใช้กลุ่มไลน์ /โทรศัพท์ ในการติดต่อประสานงานกับนักเรียนและผู้ปกครอง 4.ควรติดต่อประสานงานกับอสม. กำนัน ผู้ใหญ่บ้านและผู้เกี่ยวข้องกับการดูแลความปลอดภัยของคณะครู บุคลากรและนักเรียนทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง หากมีสภาพปัญหา ควรรายงานอย่างเร่งด่วน ขอเป็นกำลังใจให้ผู้บริหารสถานศึกษาและคณะครูที่กำลังขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างจริงจัง มุ่งมั่น ตั้งใจ ใส่ใจด้วยหัวใจของความเป็นครูอย่างแท้จริง ขอขอบคุณผู้บริหารสถานศึกษาที่ให้ความร่วมมือในการนิเทศครั้งนี้เป็นอย่างดี นางปาริชาติ เข่งแก้ว ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

ดร.ปาริชาติ เข่งแก้ว
ผู้อำนวยการ

ข้าพเจ้าผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไทรงาม ในนามตัวแทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเ่รียนบ้านไทรงาม ขอขอบพระคุณท่าน ดร.ปาริชาติ เข่งแก้ว ผอ.กลุ่มนิเทศฯ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 เป็นอย่างยิ่งที่ได้ให้ความอนุเคราะห์นิเทศก์ออนไลน์ในช่วงเปิดเรียนกรณีพิเศษ (1-14 มิถุนายน 2564) ในวันที่ 2 มิถุนายน 2564 เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งเป็นการสร้างขวัญ กำลังใจแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน ทั้งยังให้คำแนะนำให้โรงเรียนควรจัดระบบดูแลนักเรียนเป็นรายบุคคล อาจใช้กลุ่มไลน์ /โทรศัพท์ ในการติดต่อประสานงานกับนักเรียนและผู้ปกครอง และควรติดต่อประสานงาน กับ อสม. กำนัน ผู้ใหญ่บ้านและผู้เกี่ยวข้องกับการดูแลความปลอดภัยของคณะครู บุคลากรและนักเรียนทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งทางโรงเรียนบ้านไทรงาม ขอน้อมรับนำไปปฏิบัติให้บังเกิดผลดีแก่ครู บุคลากร นักเรียน และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายครับ นายสมบุญ ชูสงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไทรงาม

นายสมบุญ ชูสงค์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
2 มิถุนายน 2564


ขอบคุณมากคะ ขอเป็นกำลังใจให้คะ

ดร.ปาริชาติ เข่งแก้ว
ผู้อำนวยการ
9 มิถุนายน 2564
31 พฤษภาคม 2564
ภาคเรียนที่ 1/2564
รร.บ้านเนินสะอาด
ศพว.น้ำร้อนยางสาว
วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 ข้าพเจ้านางปาริชาติ เข่งแก้ว ศึกษานิเทศก์ ได้นิเทศการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการให้คำปรึกษาแก่คณะครูโรงเรียนบ้านเนินสะอาด อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ ซึ่งผู้รับการนิเทศได้แก่ คุณครูดารา รินพรุ้มและคณะครู จำนวน 5 คน ได้มาปรึกษาเกี่ยวกับการรายงาน SAR และการสะท้อนผลการประเมิน ผลการนิเทศ พบว่า โรงเรียนได้จัดทำรายงาน SAR เป็นที่เรียบร้อย มีการประเมินตนเองในภาพรวมและรายประเด็น บ่งบอกจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา นอกจากนี้ยังได้สนทนาเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมในการเปิดเรียนซึ่งโรงเรียนเป็นพื้นที่กลุ่มเสี่ยง และได้เน้นเรื่องความปลอดภัยเป็นลำดับแรก นอกจากนี้ยังได้สนทนากับผู้บริหารสถานศึกษาเกี่ยวกับสถานการณ์ในปัจจุบัน ครูมีการเตรียมความพร้อมในการเป็นผู้อำนวยความสะดวกในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เป็นอย่างดี ขอขอบคุณผู้บริหารสถานศึกษาและคณะครูที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ขอเป็นกำลังใจในการทำงานที่ทุกคนมุ่งมั่น ใส่ใจต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างแท้จริง

ดร.ปาริชาติ เข่งแก้ว
ผู้อำนวยการ

31 พฤษภาคม 2564
ภาคเรียนที่ 1/2564
รร.ชุมชนบ้านท่าเสา
ศพว.กองทูลเพชรละคร
วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 ได้นิเทศโรงเรียนชุมชนบ้านท่าเสา เกี่ยวกับการเตรียมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เกี่ยวกับจิตศึกษา พบว่า โรงเรียนได้ปรับเปลี่ยนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เป็นแบบ AL มากขึ้น เนื่องด้วยมีบุคลากรลดลง แต่ยังคงจัดกิจกรรมจิตศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ผอ.สมนึก นิพนธ์ มีภาวะผู้นำ นำพาครูออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบผสมผสาน ได้แก่ การสอนทางออนไลน์ วิดีโอการสอน และการจัดทำใบงานหรือใบกิจกรรมให้นักเรียน ครูให้ความใส่ใจนักเรียนอย่างดียิ่ง โรงเรียนพร้อมเปิดเรียนในวันที่ 1 มิถุนายน 2564 โรงเรียนมีการเตรียมความพร้อมเน้นเรื่องความปลอดภัยของนักเรียนและครู ตามมาตรการอย่างเคร่งครัดและพร้อมส่งเสริมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ขอเป็นกำลังใจให้ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูและผู้เกี่ยวข้องที่ร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจ มุ่งมั่นในการขับเคลื่อนการศึกษาเพื่อพัฒนานักเรียนให้เป็นคนดีมีคุณภาพ

ดร.ปาริชาติ เข่งแก้ว
ผู้อำนวยการ

30 เมษายน 2564
ภาคเรียนที่ 1/2564
รร.บ้านนาไร่เดียว
ศพว.ท่าโรงโคกปรง
วันนี้ดิฉันนางปาริชาติ เข่งแก้ว ผู้อำนวยการกลุ่่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ได้นิเทศโรงเรียนบ้านนาไร่เดียวเกี่ยวกับระบบดูแลโรงเรียนจากภัยพิบัติ โดยใช้วิธีการนิเทศแบบออนไลน์ ผลการนิเทศ พบว่า โรงเรียนได้รับความเสียหายจากวาตะภัย ห้องเก็บของเสียหาย ผู้บริหารสถานศึกษาดำเนินการให้ช่างมาซ่อม ปรับปรุงแก้ไขให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้

ดร.ปาริชาติ เข่งแก้ว
ผู้อำนวยการ

30 เมษายน 2564
ภาคเรียนที่ 1/2564
รร.ชุมชนบ้านท่าเสา
ศพว.กองทูลเพชรละคร
นิเทศโรงเรียนบ้านท่าเสาเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมจิตศึกษา โดยใช้วิธีออนไลน์ พูดคุยสนทนากับผู้บริหารสถานศึกษา พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษามีความประสงค์อยากจะยุติการเข้าร่วมโครงการจิตศึกษา พร้อมมีเหตุผลประกอบ ผู้นิเทศจึงได้โค้ชและให้กำลังใจในการขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาคุณภาพนักเรียนต่อไป พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะว่า ทำเท่าที่ทำได้ ขอให้จัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง ช่วยกันแก้ไขปรับปรุงในรายประเด็น และขอเป็นกำลังใจให้ผู้บริหารสถานศึกษาให้สู้ต่อไป เพื่อต่อสู้กับอุปสรรคของเราคือความไม่รู้ของนักเรียน

ดร.ปาริชาติ เข่งแก้ว
ผู้อำนวยการ

8 เมษายน 2564
ภาคเรียนที่ 2/2563
รร.บ้านโคกสำราญ
ศพว.น้ำร้อนยางสาว
วันที่ 8 เมษายน 2564 ดิฉันนางปาริชาติ เข่งแก้ว ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศฯ ได้มานิเทศการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เกี่ยวกับงานประกันคุณภาพภายใน การบูรณาการการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การนิเทศกำกับติดตามการดำเนินงานและการสรุปผลการดำเนินงานของโรงเรียนบ้านโคกสำราญ ผู้รับการนิเทศได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาและคณะครูทุกคน ขั้นตอนการนิเทศ ได้แก่ 1.สนทนา 2.ประชุม 3.ให้ความรู้ 4.แลกเปลี่ยนเรียนรู้ (PLC) 5.สะท้อนผลการนิเทศ 6.รายงานผลการนิเทศ ผลการพบว่า โรงเรียนดำเนินการจัดทำ SAR ได้ครอบคลุมอยู่ในระดับดี มีบางประเด็นที่ควรปรับปรุงแก้ไข เช่น การเขียนรายงานตามเอกสารอ้างอิงที่ใช้ตัวย่อ แบบบันทึกรายการต่างๆ ไม่มีชื่อเฉพาะ การสรุปโครงการบางโครงการไม่นำมาใช้ประกอบการจัดทำ SAR ซึ่งโครงการจัดทำได้ดีสามารถเป็นแบบอย่างได้ ผู้บริหารสถานศึกษามีระบบการบริหารจัดการดีเยี่ยม ได้กระจายอำนาจให้ครูรับผิดชอบแต่ละองค์ประกอบ มีการจัดนิทรรศการ 3 องค์ประกอบและมีเอกสารประกอบเพิ่มเติมที่หลากหลาย จัดนำเสนองานด้วยความประณีต สวยงาม เป็นระเบียบ เป็นหมวดหมู่ ผู้บริหารนำเสนองานด้วยตนเองแสดงถึงการมีภาวะผู้นำที่ดีเป็นแบบอย่างให้กับครูได้ คณะครูมีความใส่ใจในการทำงาน มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างดียิ่ง แต่ครูยังไม่เข้าใจเกี่ยวกับการเชื่อมโยงโครงการเพื่อนำมาสรุปงานอย่างเป็นระบบ ผู้นิเทศให้ความรู้เกี่ยวกับความเชื่อมโยงของข้อมูลสารสนเทศ กระตุ้นด้วยคำถามที่หลากหลาย ให้ครูช่วยกันตอบ ด้วยเทคนิค 5W1H ครูช่วยกันตอบมองเห็นความเชื่อมโยง ช่วยกันระดมความคิดและตอบคำถามได้อย่างดี ทุกคนมีนวัตกรรมการสอนที่ดีในทุกระดับชั้น นวัตกรรมการสอนที่ดีส่วนใหญ่เป็นแบบฝึก มีการสอนคณิตศาสตร์ที่เป็นแบบอย่างที่ดี มีการสอนภาษาอังกฤษที่ดี เป็นต้น มีการสรุปงานอย่างเป็นระบบ แต่ยังไม่มีระบบการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศนวัตกรรมของครู นอกจากนี้โรงเรียนมีการพัฒนาขึ้นในด้านสิ่งแวดล้อม โรงเรียนน่าอยู่น่าเรียน มีการปรับปรุงพัฒนาอยู่เสมอ ข้อเสนอแนะ 1.ควรเพิ่มเติมการสรุปโครงการ/กิจกรรมต่างๆ เชื่อมโยงสนับสนุนการสรุป SAR ในแต่ละประเด็นให้มีเอกสารหลักฐานมองภาพชัดเจนมากขึ้น เพราะโรงเรียนทำงานมากแต่นำข้อมูลมาเชื่อมโยงน้อย 2.ควรจัดทำบัญชีรายชื่อนวัตกรรมที่ดีของครูทุกคน ขอขอบคุณผู้บริหารสถานศึกษาและคณะครูที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ให้ความรัก กัลยาณมิตร ให้ร่วมมือและให้การต้อนรับเป็นอย่างดีในการนิเทศครั้งนี้

ดร.ปาริชาติ เข่งแก้ว
ผู้อำนวยการ

ขอขอบคุณ ดร.ปาริชาติ เข่งแก้ว ผู้อำนวยการศึกษานิเทศฯ ได้มานิเทศการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เกี่ยวกับงานประกันคุณภาพภายใน การบูรณาการการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การนิเทศกำกับติดตามการดำเนินงานและการสรุปผลการดำเนินงานของโรงเรียนบ้านโคกสำราญ และได้ให้คำแนะนำในการจัดทำ SAR ได้ครอบคลุม

นางประภัสสร มีชาญเชี่ยว
ผู้อำนวยการโรงเรียน
18 มิถุนายน 2564


8 เมษายน 2564
ภาคเรียนที่ 2/2563
รร.บ้านบ่อรัง
ศพว.บ่อรัง
วันนี้ข้าพเจ้าได้มาประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครูณัฐวุฒิ สว่างศรี ครูโรงเรียนบ้านบ่อรัง พบว่า ด้านการปฎิบัติตน ครูณัฐวุฒิ สว่างศรี ได้ปฎิบัติตนและรักษาวินัย ตามคุณธรรมจริยธรรม จรรยาบรรณของวิชาชีพ ดำรงตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีวิญญาณของความเป็นครู จิตสำนึกในการรับผิดชอบ เจตคติที่ดีของความเป็นครู ด้าานการปฎิบัติงาน มีการจัดการเรียนการสอนโดยบริหารจัดการชั้นเรียน พัฒนาตนเองตลอดเวลา สามารถเข้าร่วมทีมกับเพื่อนผู้ร่วมงานและผูบริหารได้เป็นอย่างดี ปฎิบัติภาระกิจตามที่ได้รับมอบหมายได้อย่างเหมาะสม สามารถใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์ที่เหมาะสม ขอขอบคุณท่านผู้บริหาร คณะครูที่ให้ความร่วมมือด้วยอย่างดียิ่ง

นายปัณณธร บัวอุบล
ศึกษานิเทศก์

7 เมษายน 2564
ภาคเรียนที่ 2/2563
รร.บ้านท่าด้วง
ศพว.ท่าด้วง
ข้าพเจ้านางมัทณา ชาวบ้านกร่าง ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ ได้นิเทศ ติดตาม และประเมิน คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563 ของโรงเรียนบ้านท่าด้วง พบว่า โรงเรียนบ้านท่าด้วงได้มีความพร้อมในการเขียนรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ได้เป็นอย่างดี และมีร่องรอย โครงการกิจกรรมที่ส่งเสริมสนับสนุนให้มีผลการประเมินคุณภาพของโรงเรียนอยู่ในระดับตามเกณฑ์มาตรฐานที่ดีและได้มีการจัดทำตามแบบนิเทศ ดังนี้ 1. การจัดทำรูปเล่มรายงาน SAR มีการดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 2. มีการดำเนินการของร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการประกัน คุณภาพภายในของสถานศึกษา แต่ยังขาดความชัดเจนที่มองเห็นเป็นรูปธรรมบางส่วน 3. มีการดำเนินการของแผนงานพัฒนาของสถานศึกษา โดยภาพรวมโรงเรียนบ้านท่าด้วงได้เขียนรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาได้ดีแต่ยังขาดความชัดเจนบางประเด็น ทางผู้นิเทศได้ชี้แนะแนวทางการเขียนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอขอบคุณ นายวิชา อยู่เพชร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าด้วง และคณะครูทุกท่าน ที่ให้ความสำคัญการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา (Self-Assessment Report : SAR) เป็นอย่างดี

นางมัทณา ชาวบ้านกร่าง
ศึกษานิเทศก์

5 เมษายน 2564
ภาคเรียนที่ 2/2563
รร.บ้านหนองบัว
ศพว.นาสนุ่น
วันที่ 5 เมษายน 2564 ร่วมประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา SAR ปีการศึกษา 2563 ณ ร.ร.บ้านหนองบัว อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ SARเป็นไปตามบริบทของสถานศึกษา รองรับการประเมินภายนอก ผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563 ดังนี้ 1. โรงเรียนกำลังดำเนินการจัดทำการเขียนรายงาน และจัดทำรูปเล่มรายงาน SAR ในส่วนของบทสรุป ผู้บริหาร ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน ผลการประเมินคุณภาพมีการปรับให้เป็นไปตามหลักฐานและการายงานและระดับคุณภาพ 2. โรงเรียนรวบรวมหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ในระดับ การศึกษาปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อใช้ประกอบการเขียนรายงานในแต่ละมาตรฐาน 3. โรงเรียนมีจุดเด่น จุดที่ควรพัฒนาและมีแผนงานพัฒนาของสถานศึกษา ในระดับการศึกษาปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อใช้ประกอบการเขียนรายงานในแต่ละมาตรฐาน 4. โรงเรียนสรุปการดำเนินการของโรงเรียน ปีการศึกษา 2563 ตามค่าเป้าหมายตามาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาที่กำหนดไว้ และมีหลักฐานประกอบการรายงาน 5. การสรุปผลการประเมินคุณภาพตามาตรฐานการศึกษา สถานศึกษาประเมินตนเอง ระดับดีเลิศ ระดับการศึกษาปฐมวัย ระดับดีเลิศ และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับดีเลิศ ขอบพระคุณท่านผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูทุกท่าน ที่ให้ความร่วมมือ และให้การต้อนรับอย่างดียิ่ง

นางสาวพัชรินทร์ วาวงศ์มูล
ศึกษานิเทศก์

5 เมษายน 2564
ภาคเรียนที่ 1/2564
รร.อนุบาลศรีเทพ(สว่างวัฒนา)
ศพว.โคกสะอาดสะกรวดประดู่งาม
วันนี้ข้าพเจ้าได้มาประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ครั้งที่ 1 นางสาววรรณวิภา ศรีบุตรา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครูโรงเรียนอนุบาลศรีเทพ(สว่างวัฒนา) เอกนาฏศิลป์ พบว่า ด้านการปฎิบัติตน ของครูวรรณวิภา ศรีบุตรา ได้ปฎิบัติตนและรักษาวินัย ตามคุณธรรมจริยธรรม จรรยาบรรณของวิชาชีพ ดำรงตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีวิญญาณของความเป็นครู มีความรับผิดชอบ มีเจตคติที่ดีของความเป็นครู ด้านการปฎิบัติงาน มีการจัดการเรียนการสอนโดยบริหารจัดการชั้นเรียน พัฒนาตนเองตลอดเวลา สามารถเข้าร่วมทีมกับเพื่อนผู้ร่วมงานและผู้บริหารได้เป็นอย่างดี ปฎิบัติภาระกิจตามที่ได้รับมอบหมายได้อย่างเหมาะสม สามารถใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์ที่เหมาะสม ขอขอบคุณท่านผู้บริหาร คณะครูที่ให้ความร่วมมืออย่างดียิ่ง

นางรังสิมา บัวทอง
ศึกษานิเทศก์
5 เมษายน 2564
ภาคเรียนที่ 2/2563
รร.บ้านสันเจริญโป่งสะทอน
ศพว.ท่าด้วง
ข้าพเจ้านางมัทณา ชาวบ้านกร่าง ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ ได้นิเทศ ติดตาม และประเมิน คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563 ของโรงเรียนบ้านสันเจริญโป่งสะทอน พบว่า โรงเรียนบ้านสันเจริญโป่งสะทอน ได้มีความพร้อมในการเขียนรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ได้เป็นอย่างดี และมีร่องรอย โครงการกิจกรรมที่ส่งเสริมสนับสนุนให้มีผลการประเมินคุณภาพของโรงเรียนอยู่ในระดับตามเกณฑ์มาตรฐานที่ดีและได้มีการจัดทำตามแบบนิเทศ ดังนี้ 1. การจัดทำรูปเล่มรายงาน SAR มีการดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 2. มีการดำเนินการของร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการประกัน คุณภาพภายในของสถานศึกษา แต่ยังขาดความชัดเจนที่มองเห็นเป็นรูปธรรมบางส่วน 3. มีการดำเนินการของแผนงานพัฒนาของสถานศึกษา โดยภาพรวมของโรงเรียนบ้านสันเจริญโป่งสะทอน ได้เขียนรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาได้ดีแต่ยังขาดความชัดเจนบางประเด็น ทางผู้นิเทศได้ชี้แนะแนวทางการเขียนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ขอขอบคุณ นางสาวสุวภา นาอุดม ครูรักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสันเจริญโป่งสะทอน และคณะครูทุกท่าน ที่ให้ความสำคัญการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา (Self-Assessment Report : SAR) เป็นอย่างดี

นางมัทณา ชาวบ้านกร่าง
ศึกษานิเทศก์

รับทราบและขอขอบคุณ ศน.มัทณา ชาวบ้านกร่าง ที่ได้ชี้แนะแนวทางการดำเนินการพัฒนาการเขียนรายงานการประเมินตนเอง ( SAR ) ในครั้งนี้

นางสาวสุวภา นาอุดม
ครู
18 มิถุนายน 2564


3 เมษายน 2564
ภาคเรียนที่ 2/2563
รร.บ้านวังไผ่
ศพว.บ่อรัง
วันนี้ข้าพเจ้าได้รับเกียรติมาบรรยายพิเศษ ตามโครงการ ฝึกอบรมส่งเสริมนักเรียนขับขี่ปลอดภัยใส่ใจ วินัยจราจรลดความเสี่ยงอุบัติเหตุ โรงเรียนบ้านวังไผ่ โดยมีครู ผู้ปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ ถึงมัธยมศึกษาปีที่ ๓ เข้าร่วมประชุม ให้ความรู้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับนักเรียน นักศึกษา โดยมีวิทยากรจากสถานีตำรวจอำเภอวิเชียรบุรีและคณะจากองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อรัง มาให้ความรู้เรื่องยาเสพติด และการช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุ ผู้เข้าร่วมอบรมได้ให้ความสนใจและร่วมมือเป็นอย่างดี หวังว่าคงจะนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ ขอขอบคุณผู้บริหารคณะครู วิทยากร ตลอดจนผู้ปกครองนักเรียนและนักเรียน ที่ให้ความร่วมมือด้วยอย่างดียิ่ง

นายปัณณธร บัวอุบล
ศึกษานิเทศก์

3 เมษายน 2564
ภาคเรียนที่ 2/2563
รร.บ้านหนองบัวขาว
ศพว.บ่อรัง
วันนี้ข้าพเจ้าได้รับเกียรติไปเป็นประธานพิธีและบรรยายพิเศษ ตามโครงการ รณรงค์ต่อต้านปัญหายาเสพติดให้โทษในสถานศึกษาและเยาวชนรุ่นใหม่ ใฝ่ใจดูแลสุขภาพตนเอง (salf care) โรงเรียนบ้านหนองบัวขาว โดยมีครู ผู้ปกครองนักเรียน นักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๕ ถึงมัธยมศึกษาปีที่ ๓ เข้าร่วมประชุม ข้าพเจ้าได้บรรยาย ได้ให้ความรู้เรื่องเกี่ยวกับเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับนักเรียน นักศึกษา ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยเรียน การถูกล่วงละเมิดทางเพศ และรู้ทันสื่อจากดิจิทัล ร่วมกับวิทยากรจากสถานีตำรวจอำเภอวิเชียรบุรี มาให้ความรู้เรื่องยาเสพติด ผู้เข้าร่วมอบรมได้ให้ความสนใจและร่วมมือเป็นอย่างดี หวังว่าคงจะนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ ขอขอบคุณผู้บริหารคณะครู วิทยากร ตลอดจนผู้ปกครองนักเรียนและนักเรียน ที่ให้ความร่วมมือด้วยอย่างดียิ่ง

นายปัณณธร บัวอุบล
ศึกษานิเทศก์

ตามที่ ศน.ปัณณธร บัวอุบล ศน.สพป.พช.3 ได้ให้เกียรติเป็นประธานพิธีและบรรยายพิเศษ ตามโครงการ รณรงค์ต่อต้านปัญหายาเสพติดให้โทษในสถานศึกษาและเยาวชนรุ่นใหม่ ใฝ่ใจดูแลสุขภาพตนเอง (salf care) โรงเรียนบ้านหนองบัวขาวขอขอบคุณ ศน.ปัณณธร บัวอุบล ศน.สพป.พช.3 เป็นอย่างสูง มา ณ โอกาสนี้

ดร.วิไลวรรณ รุ่งเรืองสมบัติ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
17 มิถุนายน 2564


ขอบคุณผู้บริหารและคณะครู ที่ให้การต้อนรับและให้เกียรติโอกาสหน้าคงจะได้รับใช้อีกครับ

นายปัณณธร บัวอุบล
ศึกษานิเทศก์
20 มิถุนายน 2564
3 เมษายน 2564
ภาคเรียนที่ 2/2563
รร.บ้านบ่อรัง
ศพว.บ่อรัง
วันนี้ข้าพเจ้าได้รับเกียรติไปเป็นประธานพิธีและบรรยายพิเศษ ตามโครงการ วัยเรียน วัยใส ใส่ใจสุขภาพ รู้เท่าทันสื่่อดิจิตอล เพื่อลดปัญหาท้องก่อนวัยอันควร โรงเรียนบ้านบ่อรัง โดยมีครู ผู้ปกครองนักเรียน นักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๕ ถึงมัธยมศึกษาปีที่ ๖ เข้าร่วมประชุม ได้ให้ความรู้เรื่องเกี่ยวกับเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับนักเรียน นักศึกษา ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยเรียน การถูกล่วงละเมิดทางเพศ และรู้ทันสื่อจากดิจิทัล ร่วมกับวิทยากรจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ่อรัง ผู้เข้าร่วมอบรมได้ให้ความสนใจและร่วมมือเป็นอย่างดี หวังว่าคงจะนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ ขอขอบคุณผู้บริหารคณะครู ตลอดจนผู้ปกครองนักเรียนและนักเรียน ที่ให้ความร่วมมือด้วยอย่างดียิ่ง

นายปัณณธร บัวอุบล
ศึกษานิเทศก์

2 เมษายน 2564
ภาคเรียนที่ 2/2563
รร.บ้านเนินถาวร
ศพว.นาสนุ่น
วันที่ 2 เมษายน 2564 ร่วมประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา SAR ปีการศึกษา 2563 ณ ร.ร.บ้านเนินถาวร อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ SARเป็นไปตามบริบทของสถานศึกษา รองรับการประเมินภายนอก ผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563 ดังนี้ 1. โรงเรียนกำลังดำเนินการจัดทำการเขียนรายงาน และจัดทำรูปเล่มรายงาน SAR ในส่วนของบทสรุป ผู้บริหาร ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน ผลการประเมินคุณภาพมีการปรับให้เป็นไปตามหลักฐานและการายงานและระดับคุณภาพ 2. โรงเรียนรวบรวมหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ในระดับ การศึกษาปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อใช้ประกอบการเขียนรายงานในแต่ละมาตรฐาน 3. โรงเรียนมีจุดเด่น จุดที่ควรพัฒนาและมีแผนงานพัฒนาของสถานศึกษา ในระดับการศึกษาปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อใช้ประกอบการเขียนรายงานในแต่ละมาตรฐาน 4. โรงเรียนสรุปการดำเนินการของโรงเรียน ปีการศึกษา 2563 ตามค่าเป้าหมายตามาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาที่กำหนดไว้ และมีหลักฐานประกอบการรายงาน 5. การสรุปผลการประเมินคุณภาพตามาตรฐานการศึกษา สถานศึกษาประเมินตนเอง ระดับดีเลิศ ระดับการศึกษาปฐมวัย ระดับดีเลิศ และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับดีเลิศ ขอบพระคุณท่านผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูทุกท่าน ที่ให้ความร่วมมือ และให้การต้อนรับอย่างดียิ่ง

นางสาวพัชรินทร์ วาวงศ์มูล
ศึกษานิเทศก์

มอบผู้รบผิดชอบทุกฝ่ายทุกคณะดำเนินการตามคำแนะนำทุกประเด็นทุกขั้นตอนและให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 31 พฤษภาคม 2564

นายเสรี สุขพ่อค้า
ผู้อำนวยการโรงเรียน
18 มิถุนายน 2564


1 เมษายน 2564
ภาคเรียนที่ 2/2563
รร.บ้านรวมทรัพย์
ศพว.วังใหญ่ภูน้ำหยด
วันนี้ข้าพเจ้าได้มานิเทศ ติดตามการเขียนรายงานประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษา เพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา self Assessment (sar) โรงเรียนบ้านรวมทรัพย์ พบว่าโรงเรียนได้ดำเนินการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการประเมินภายนอก โดยสำนักรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ได้จัดทำมาตรฐานและตัวชี้วัด เป็นไปตามที่กำหนด ครูนำเสนอผลงานที่เตรียมไว้ ข้าพเจ้าได้ชี้แนะในการจัดทำ โดยให้จัดตามมาตรฐาน แฟ้มผลงาน เรียงลำดับในแต่ละด้าน การเขียนรายงานเป็นไปตามบริบทของโรงเรียน ขอขอบคุณผู้บริหารคณะครูที่ให้ความร่วมมือด้วยอย่างดียิ่ง

นายปัณณธร บัวอุบล
ศึกษานิเทศก์

ได้รับการนิเทศ เรียบร้อยดีค่ะ

นางทิสา ไคลมี
ครู
18 มิถุนายน 2564


1 เมษายน 2564
ภาคเรียนที่ 2/2563
รร.บ้านวังใหญ่
ศพว.วังใหญ่ภูน้ำหยด
วันนี้ข้าพเจ้าได้มานิเทศ ติดตามการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษา การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา self Assessment (sar) โรงเรียนบ้านวังใหญ่ พบว่าโรงเรียนได้ดำเนินการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการประเมินภายนอก โดยสำนักรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ได้จัดทำมาตรฐานและตัวชี้วัด เป็นไปตามที่กำหนด ข้าพเจ้าได้ชี้แนะในการจัดทำ โดยให้จัดตามมาตรฐาน แฟ้มผลงาน เรียงลำดับในแต่ละด้าน การเขียนรายงานเป็นไปตามบริบทของโรงเรียน ขอขอบคุณผู้บริหารคณะครูที่ให้ความร่วมมือด้วยอย่างดียิ่ง

นายปัณณธร บัวอุบล
ศึกษานิเทศก์

1 เมษายน 2564
ภาคเรียนที่ 1/2564
รร.บ้านหนองย่างทอย
ศพว.ศรีเทพหนองย่างทอย
วันที่ 1 เมษายน 2564 ร่วมประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา SAR ปีการศึกษา 2563 ณ ร.ร.บ้านหนองย่างทอย อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ SAR เป็นไปตามบริบทของสถานศึกษา รองรับการประเมินภายนอก ผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563 ดังนี้ 1. โรงเรียนกำลังดำเนินการจัดทำการเขียนรายงาน และจัดทำรูปเล่มรายงาน SAR ในส่วนของบทสรุป ผู้บริหาร ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน ผลการประเมินคุณภาพมีการปรับให้เป็นไปตามหลักฐานและการายงานและระดับคุณภาพ 2. โรงเรียนรวบรวมหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ในระดับ การศึกษาปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อใช้ประกอบการเขียนรายงานในแต่ละมาตรฐาน 3. โรงเรียนมีจุดเด่น จุดที่ควรพัฒนาและมีแผนงานพัฒนาของสถานศึกษา ในระดับการศึกษาปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อใช้ประกอบการเขียนรายงานในแต่ละมาตรฐาน 4. โรงเรียนสรุปการดำเนินการของโรงเรียน ปีการศึกษา 2563 ตามค่าเป้าหมายตามาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาที่กำหนดไว้ และมีหลักฐานประกอบการรายงาน 5. การสรุปผลการประเมินคุณภาพตามาตรฐานการศึกษา สถานศึกษาประเมินตนเอง ระดับดีเลิศ ระดับการศึกษาปฐมวัย ระดับดีเลิศ และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับดีเลิศ ขอบพระคุณท่านผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูทุกท่าน ที่ให้ความร่วมมือ และให้การต้อนรับอย่างดียิ่ง

นางรังสิมา บัวทอง
ศึกษานิเทศก์
ขอขอบคุณศึกษานิเทศก์ที่ให้คำแนะนำในการจัดทำ SAR ปีการศึกษา 2563 ให้รองรับกับการประเมินภายนอก ทางโรงเรียนจะดำเนินการจัดทำ SAR ปีการศึกษา 2563 และนำส่งไปยังต้นสังกัดให้ทันตามกำหนด

นางสุภาพร ยืนยาว
ครู
6 พฤษภาคม 2564

1 เมษายน 2564
ภาคเรียนที่ 1/2564
รร.บ้านโคกรังน้อย
ศพว.ศรีเทพหนองย่างทอย
วันที่ 1 เมษายน 2564 ร่วมประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา SAR ปีการศึกษา 2563 ณ ร.ร.บ้านโคกรังน้อย อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ SAR เป็นไปตามบริบทของสถานศึกษา รองรับการประเมินภายนอก ผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563 ดังนี้ 1. โรงเรียนกำลังดำเนินการจัดทำการเขียนรายงาน และจัดทำรูปเล่มรายงาน SAR ในส่วนของบทสรุป ผู้บริหาร ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน ผลการประเมินคุณภาพมีการปรับให้เป็นไปตามหลักฐานและการายงานและระดับคุณภาพ 2. โรงเรียนรวบรวมหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ในระดับ การศึกษาปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อใช้ประกอบการเขียนรายงานในแต่ละมาตรฐาน 3. โรงเรียนมีจุดเด่น จุดที่ควรพัฒนาและมีแผนงานพัฒนาของสถานศึกษา ในระดับการศึกษาปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อใช้ประกอบการเขียนรายงานในแต่ละมาตรฐาน 4. โรงเรียนสรุปการดำเนินการของโรงเรียน ปีการศึกษา 2563 ตามค่าเป้าหมายตามาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาที่กำหนดไว้ และมีหลักฐานประกอบการรายงาน 5. การสรุปผลการประเมินคุณภาพตามาตรฐานการศึกษา สถานศึกษาประเมินตนเอง ระดับดีเลิศ ระดับการศึกษาปฐมวัย ระดับดีเลิศ และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับดีเลิศ ขอบพระคุณท่านผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูทุกท่าน ที่ให้ความร่วมมือ และให้การต้อนรับอย่างดียิ่ง

นางรังสิมา บัวทอง
ศึกษานิเทศก์
ข้าพเจ้านางสวงสุดา แก้วแพง ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและนักเรียน โรงเรียนบ้านโคกรังน้อย ขอขอบพระคุณ ท่าน ศน.รังสิมา บัวทอง และ ศน.พัชรินทร์ วาวงศ์มูล จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 เข้าร่วมประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา SAR ปีการศึกษา 2563 ขอขอบคุณที่ให้คำแนะนำในการจัดทำ SAR และจะนำคำแนะนำไปปรับให้เข้ากับสถานศึกษา

นางสวงสุดา แก้วแพง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
12 พฤษภาคม 2564

20 มีนาคม 2564
ภาคเรียนที่ 2/2563
รร.บ้านหนองไม้สอ
ศพว.บ่อรัง
วันนี้ข้าพเจ้าได้มานิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอนครูผู้ผ่านการอบรมหลักสูตร เพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต โรงเรียนบ้านหนองไม้สอได้แก่ครูนายเจษรินทร์ สร้อยพูล พบว่าโรงเรียนได้จัดการเรียนการสอนโดยบูรณาการเข้ากับกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ เช่น กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา สังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม กิจกรรมลูกเสือเนตรนารี เป็นต้น สถานศึกษาจัดการเรียนรู้เหมาะสมกับนักเรียน วัยนักเรียน พัฒนาครูให้สามารถสอนเ เพศวิถีศึกษาตามความเหมาะสม ให้คำปรึกษาเรื่องการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยเรียน มีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ครูมีแผนการจัดการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู้ที่หลากหลาย มีเป้าหมายที่ชัดเจน สามารถนำไปปฎิบัติและนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ วันนี้มีการอบรม โครงการวัยเรียน วัยใส รู้ทันเพศศึกษา โดยมีวิทยากรจากโรงพยาบาลวิเชียรบุรี ดร.วีรวัฒน์ปวร จิตจูง และคณะ มาให้ความรู้เรื่องเพศศึกษา ผู้เข้าอบรมได้แก่ นักเรียน ผู้ปกครอง ขอขอบคุณผู้บริหาร คณะครูตลอดจนนักเรียน ที่ให้ความร่วมมือด้วยอย่างดียิ่ง

นายปัณณธร บัวอุบล
ศึกษานิเทศก์

19 มีนาคม 2564
ภาคเรียนที่ 2/2563
รร.บ้านคลองทราย
ศพว.ซับสมบูรณ์ซับน้อย
วันนี้ข้าพเจ้าได้มานิเทศ ติดตาม การประเมินความสามารถด้านการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ (RT) โรงเรียนบ้านคลองทราย พบว่า โรงเรียนได้ดำเนินการทดสอบเป็นไปตามตารางที่กำหนด โดยมีนักเรียนเข้าทดสอบจำนวน ๒๕ คน กรรมการได้ศึกษาคู่มือก่อนการทดสอบอย่างละเอียด โดยมีการ เตรียมความพร้อมก่อนการทดสอบ มีการจัดเตรียมอุปกรณ์ สำหรับการคัดกรองเด็ก เพื่อการป้องการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (covid๑๙) เช่น เครื่องตรวจวัดอุณหภูมิ ร่างกาย แอลกอฮอล์หรือเจลล้างมืิอ อ่างล้างมือ สบู่ การจัดห้องสอบมีการเว้นระยะห่างตามมาตรการที่กำหนด ห้องสอบ ห้องละไม่เกิน ๒๐ คน นักเรียนและคณะกรรมการคุมสอบสวมหน้ากากอนามัยทุกคน การทดสอบเป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรม โปร่งใส ตามแนวปฎิบัติของการสอบ ขอขอบคุณผู้บริหาร คณะครูกรรมการคุมสอบตลอดจนนักเรียนที่ให้ความร่วมมือด้วยอย่างดียิ่ง

นายปัณณธร บัวอุบล
ศึกษานิเทศก์

โรงเรียนบ้านคลองทราย กราบขอบพระคุณนายปัณณธร บัวอุบล ศึกษานิเทศก์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ที่ได้ให้เกียรติมานิเทศ ติดตามการประเมินความสามารถด้านการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (RT) ภายใต้มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid- 19) ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงที่ท่านได้มานิเทศ ติดตามและให้กำลังใจในครั้งนี้อย่างสูง

นายคำสิงห์ ภูเยี่ยมจิต
ผู้อำนวยการโรงเรียน
18 มิถุนายน 2564


ขอบคุณผู้บริหารและคณะครูที่ให้การต้อนรับอย่างดียิ่ง อบอุ่นทุกครั้งขอบคุณครับ

นายปัณณธร บัวอุบล
ศึกษานิเทศก์
20 มิถุนายน 2564
19 มีนาคม 2564
ภาคเรียนที่ 2/2563
รร.บ้านหนองบัวขาว
ศพว.บ่อรัง
วันนี้ข้าพเจ้าได้มานิเทศ ติดตาม การประเมินความสามารถด้านการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ (RT) โรงเรียนบ้านหนองบัวขาว พบว่า โรงเรียนได้ดำเนินการทดสอบเป็นไปตามตารางที่กำหนด โดยมีนักเรียนเข้าทดสอบครบทุกคน กรรมการได้ศึกษาคู่มือก่อนการทดสอบอย่างละเอียด โดยมีการ เตรียมความพร้อมก่อนการทดสอบ มีการจัดเตรียมอุปกรณ์ สำหรับการคัดกรองเด็ก เพื่อการป้องการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (covid๑๙) เช่น เครื่องตรวจวัดอุณหภูมิ ร่างกาย แอลกอฮอล์หรือเจลล้างมืิอ อ่างล้างมือ สบู่ การจัดห้องสอบมีการเว้นระยะห่างตามมาตรการที่กำหนด ห้องสอบ ห้องละไม่เกิน ๒๐ คน นักเรียนและคณะกรรมการคุมสอบสวมหน้ากากอนามัยทุกคน การทดสอบเป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรม โปร่งใส ตามแนวปฎิบัติของการสอบ ขอขอบคุณผู้บริหาร คณะครูกรรมการคุมสอบตลอดจนนักเรียนที่ให้ความร่วมมือด้วยอย่างดียิ่ง

นายปัณณธร บัวอุบล
ศึกษานิเทศก์

ด้วยเมื่อ วันที่ 19 มี.ค. 64 ศน.ปัณณธร บัวอุบล ศน.สพป.พช.3 ได้มาดำเนินการนิเทศติดตามกการประเมินความสามารถด้านการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ (RT) โรงเรียนบ้านหนองบัวขาว ศพว. บ่อรัง อำเภอวิเชียรบุรี โดยท่านได้ตรวจสอบความพร้อม การสอบเกี่ยวการ เตรียมความพร้อมก่อนการทดสอบ มีการจัดเตรียมอุปกรณ์ สำหรับการคัดกรองเด็ก เพื่อการป้องการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (covid๑๙) และตรวจสอบความเรียบร้อยตามแนวปฏิบัติการสอบ ขอขอบคุณ ศน.ปัณณธร บัวอุบล ศน.สพป.พช.3 ที่ได้มาให้คำแนะนำ ชื่นชมและตรวจเยี่ยม ฯ ในครั้งนี้

ดร.วิไลวรรณ รุ่งเรืองสมบัติ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
17 มิถุนายน 2564


ขอบคุณผู้บริหารพี่น้องเพื่อนครูทุกท่าน มาที่ไรอบอุ่นทุกครั้งครับ

นายปัณณธร บัวอุบล
ศึกษานิเทศก์
20 มิถุนายน 2564
19 มีนาคม 2564
ภาคเรียนที่ 2/2563
รร.บ้านรวมทรัพย์
ศพว.วังใหญ่ภูน้ำหยด
วันนี้ข้าพเจ้าได้มานิเทศ ติดตาม การประเมินความสามารถด้านการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ (RT) โรงเรียนบ้านรวมทรัพย์ พบว่า โรงเรียนได้ดำเนินการทดสอบเป็นไปตามตารางที่กำหนด โดยมีนักเรียนเข้าทดสอบจำนวน ๑๕ คน กรรมการได้ศึกษาคู่มือก่อนการทดสอบอย่างละเอียด โดยมีการ เตรียมความพร้อมก่อนการทดสอบ มีการจัดเตรียมอุปกรณ์ สำหรับการคัดกรองเด็ก เพื่อการป้องการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (covid๑๙) เช่น เครื่องตรวจวัดอุณหภูมิ ร่างกาย แอลกอฮอล์หรือเจลล้างมืิอ อ่างล้างมือ สบู่ การจัดห้องสอบมีการเว้นระยะห่างตามมาตรการที่กำหนด ห้องสอบ ห้องละไม่เกิน ๒๐ คน นักเรียนและคณะกรรมการคุมสอบสวมหน้ากากอนามัยทุกคน การทดสอบเป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรม โปร่งใส ตามแนวปฎิบัติของการสอบ ขอขอบคุณผู้บริหาร คณะครูกรรมการคุมสอบตลอดจนนักเรียนที่ให้ความร่วมมือด้วยอย่างดียิ่ง

นายปัณณธร บัวอุบล
ศึกษานิเทศก์

19 มีนาคม 2564
ภาคเรียนที่ 2/2563
รร.บ้านศรีเทพน้อย
ศพว.ศรีเทพหนองย่างทอย
วันนี้ข้าพเจ้าได้มานิเทศ ติดตามเยี่ยมสนามสอบการประเมินความสามารถด้านการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (RT) โรงเรียนบ้านศรีเทพน้อย อำเภอศรีเทพ พบว่า โรงเรียนได้ดำเนินการทดสอบเป็นไปตามตารางที่กำหนด โดยมีนักเรียนเข้าทดสอบจำนวน 13 คน กรรมการได้ศึกษาคู่มือก่อนการทดสอบอย่างละเอียด โดยมีการ เตรียมความพร้อมก่อนการทดสอบ มีการจัดเตรียมอุปกรณ์ สำหรับการคัดกรองเด็ก เพื่อการป้องการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (covid19) เช่น เครื่องตรวจวัดอุณหภูมิ ร่างกาย แอลกอฮอล์หรือเจลล้างมืิอ อ่างล้างมือ สบู่ การจัดห้องสอบมีการเว้นระยะห่างตามมาตรการที่กำหนด การทดสอบเป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรม โปร่งใส ตามแนวปฎิบัติของการสอบ ขอขอบคุณผู้บริหาร คณะครูกรรมการคุมสอบตลอดจนนักเรียนที่ให้ความร่วมมือด้วยอย่างดียิ่ง

นางรังสิมา บัวทอง
ศึกษานิเทศก์
19 มีนาคม 2564
ภาคเรียนที่ 2/2563
รร.บ้านบึงนาจาน
ศพว.ศรีเทพหนองย่างทอย
วันนี้ข้าพเจ้าได้มานิเทศ ติดตามเยี่ยมสนามสอบการประเมินความสามารถด้านการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (RT) โรงเรียนบ้านบึงนาจาน อำเภอศรีเทพ พบว่า โรงเรียนได้ดำเนินการทดสอบเป็นไปตามตารางที่กำหนด โดยมีนักเรียนเข้าทดสอบจำนวน 15 คน กรรมการได้ศึกษาคู่มือก่อนการทดสอบอย่างละเอียด โดยมีการ เตรียมความพร้อมก่อนการทดสอบ มีการจัดเตรียมอุปกรณ์ สำหรับการคัดกรองเด็ก เพื่อการป้องการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (covid19) เช่น เครื่องตรวจวัดอุณหภูมิ ร่างกาย แอลกอฮอล์หรือเจลล้างมืิอ อ่างล้างมือ สบู่ การจัดห้องสอบมีการเว้นระยะห่างตามมาตรการที่กำหนด การทดสอบเป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรม โปร่งใส ตามแนวปฎิบัติของการสอบ ขอขอบคุณผู้บริหาร คณะครูกรรมการคุมสอบตลอดจนนักเรียนที่ให้ความร่วมมือด้วยอย่างดียิ่ง

นางรังสิมา บัวทอง
ศึกษานิเทศก์
ตามที่ นางรังสิมา บัวทอง ศึกษานิเทศ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 ได้มานิเทศ ติดตามเยี่ยมสนามสอบการประเมินความสามารถด้านการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (RT) โรงเรียนบ้านบึงนาจาน อำเภอศรีเทพ พบว่า โรงเรียนได้ดำเนินการทดสอบเป็นไปตามตารางที่กำหนด โดยมีนักเรียนเข้าทดสอบจำนวน 15 คน กรรมการได้ศึกษาคู่มือก่อนการทดสอบอย่างละเอียด โดยมีการ เตรียมความพร้อมก่อนการทดสอบ มีการจัดเตรียมอุปกรณ์ สำหรับการคัดกรองเด็ก เพื่อการป้องการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (covid19) เช่น เครื่องตรวจวัดอุณหภูมิ ร่างกาย แอลกอฮอล์หรือเจลล้างมืิอ อ่างล้างมือ สบู่ การจัดห้องสอบมีการเว้นระยะห่างตามมาตรการที่กำหนด การทดสอบเป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรม โปร่งใส ตามแนวปฎิบัติของการสอบแล้วนั้น ทางโรงเรียนบ้านบึงนาจานจึงกราบขอบพระคุณท่าน ศน.รังสิมา บัวทอง มา ณ โอกาสนี้

นายชัยณรงค์ ก้อนวิมล
ผู้อำนวยการโรงเรียน
5 เมษายน 2564

ด้วยความยินดียิ่ง..ไว้มีโอกาสจะไปเยี่ยมอีกนะคะ...ขอบพระคุณค่ะ

นางรังสิมา บัวทอง
ศึกษานิเทศก์
8 เมษายน 2564
19 มีนาคม 2564
ภาคเรียนที่ 2/2563
รร.บ้านท่าด้วง
ศพว.ท่าด้วง
ข้าพเจ้า นางมัทณา ชาวบ้านกร่า ศึกษานิเทศก์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 ได้มานิกำกับติดตามสนามสอบการประเมินความสามารถด้านการอ่าน (RT) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ของโรงเรียนบ้านท่าด้วง พบว่า นักเรียนโรงเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ของโรงเรียนบ้านท่าด้วง มีจำนวน 35 คน มีการจัดห้องสอบ 2 ห้องสอบ ครูประจำชั้น คือ คุณครูสมหญิง บุญปัน และจากการนิเทศ ติดตาม มีรายละเอียดดังนี้ 1. ด้านเครื่องมือประเมิน กระดาษคำตอบอยู่ในสภาพที่ดีก่อนเริ่มประเมินนักเรียน 2. ท่านผู้บริหารไปรับข้อสอบจากศูนย์พัฒนาวิชาการมาในตอนเช้าวันสอบวันที่ 19 มีนาคม 2564 และหัวหน้าสนามสอบ กรรมการคุมสอบมาปฏิบัติหน้าที่ก่อนเวลาทดสอบ 3. กรรมการคุมสอบปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบเป็นไปตามคู่มือฯ มีกรรมการคุมสอบ ห้องละ 2 คน 4. มีการจัดห้องสอบมีความเหมาะสมเป็นไปตามแผนผังที่นั่งสอบ 1 ห้อง/นักเรียน 20 คน มีจำนวนห้องสอบ 2 ห้องสอบ 5. มีการจัดสอบของสนามสอบเป็นไปด้วยความเรียนร้อย โปร่งใส ยุติธรรม ข้อค้นพบ ขอชื่นชมครูประจำชั้นใส่ใจนักเรียนได้เป็นอย่างดี นักเรียนสามารถอ่านออกเขียนได้ทุกคน แต่ยังมีนักเรียนที่บกพร่องทางด้านการเรียนรู้ และเด็กที่ย้ายมากลางคัน ยังต้องส่งเสริมและพัฒนา และผู้บริหารได้มีการนิเทศภายในอย่างสม่ำเสมอ ข้อเสนอแนะ ขอบคุณท่านผู้บริหารโรงเรียนและกรรมได้ดำเนินจัดการสอบประเมินความสามารถด้านการอ่าน (RT) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ได้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

นางมัทณา ชาวบ้านกร่าง
ศึกษานิเทศก์

โรงเรียนบ้านท่าด้วงขอขอบคุณ นางมัทณา ชาวบ้านกร่าง ศึกษานิเทศก์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 ที่ได้มานิเทศกำกับติดตามการประเมินความสามารถด้านการอ่าน (RT) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ณ สนามสอบโรงเรียนบ้านท่าด้วง โรงเรียนจะนำคำแนะนำและข้อเสนอแนะ มาปรับปรุงเพื่อพัฒนาการดำเนินการสอบครั้งต่อไป

นายวิชชา อยู่เพชร
ผู้อำนวยการโรงเรียน
24 มีนาคม 2564


19 มีนาคม 2564
ภาคเรียนที่ 2/2563
รร.บ้านปางยาง
ศพว.ท่าด้วง
ข้าพเจ้า นางมัทณา ชาวบ้านกร่า ศึกษานิเทศก์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 ได้มานิเทศ กำกับ ติดตามสนามสอบการประเมินความสามารถด้านการอ่าน (RT) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ของโรงเรียนบ้านปางยาง พบว่า นักเรียนโรงเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 มีจำนวน 9 คน มีนักเรียนขาดสอบ 1 คน เพราะนักเรียนไปทำธุระกับผู้ปกครอง ทางโรงเรียนได้แก้ปัญหา คือ ติดต่อผู้ปกครองและคุยกัน เมื่อผู้ปกครองทำธุระเสร็จจะนำนักเรียนมาสอบ นักเรียนส่วนใหญ่ลายมือสวย และอ่านหนังสือได้ จากการสอบถามถามนักเรียน นักเรียนสามารถทำข้อสอบได้ ครูที่ดูแลชื่อ คุณครูภรภัทร จันทร์แสง และจากการนิเทศ ติดตาม มีรายละเอียดดังนี้ 1. ด้านเครื่องมือประเมิน กระดาษคำตอบอยู่ในสภาพที่ดีก่อนเริ่มประเมินนักเรียน 2. ท่านผู้บริหารไปรับข้อสอบจากศูนย์พัฒนาวิชาการมาในตอนเช้าวันสอบวันที่ 19 มีนาคม 2564 และหัวหน้าสนามสอบ กรรมการคุมสอบมาปฏิบัติหน้าที่ก่อนเวลาทดสอบ 3. กรรมการคุมสอบปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบเป็นไปตามคู่มือฯ มีกรรมการคุมสอบ ห้องละ 2 คน 4. มีการจัดห้องสอบมีความเหมาะสมเป็นไปตามแผนผังที่นั่งสอบ 1 ห้อง/นักเรียน 20 คน 5. มีการจัดสอบของสนามสอบเป็นไปด้วยความเรียนร้อย โปร่งใส ยุติธรรม ข้อค้นพบ ขอชื่นชมครูประจำชั้นใส่ใจนักเรียนได้เป็นอย่างดี นักเรียนสามารถอ่านออกเขียนได้และลายมือสวย นักเรียนมีมารยาทที่ดีไม่ซุกซนตั้งใจทำประเมินเป็นอย่างดี และผู้บริหารโรงเรียนซึ่งเป็นหัวหน้าสนามสอบได้ดูแลนักเรียนที่กำลังสอบอย่างใกล้ชิดเดินมาเยี่ยมสนามสอบบ่อยครั้ง ได้มีการนิเทศภายในอย่างสม่ำเสมอ ข้อเสนอแนะ ยังมีขยะอบู่หน้าอาคารเรียนและห้องเรียนเล็กน้อย ฝากคุณครูพานักเรียนเก็บขยะด้วยนะคะ จุดเด่นที่พบ โรงเรียนมีการทำแปลงผัก และปลูกผักหลายชนิด โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมที่ดี และมีชุมชนที่เข้มแข็งให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี และได้ช่วยกันทำฝายน้ำเพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ ผู้บริหารโรงเรียนบริหารงานภายใต้ความโปร่งใสและยุติธรรม ขอบคุณท่านผู้บริหารโรงเรียนและกรรมการที่ได้ดำเนินจัดการสอบประเมินความสามารถด้าน การอ่าน (RT) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

นางมัทณา ชาวบ้านกร่าง
ศึกษานิเทศก์

19 มีนาคม 2564
ภาคเรียนที่ 2/2563
รร.บ้านเนินคนธา
ศพว.ท่าแดงวังท่าดี
ข้าพเจ้า นางมัทณา ชาวบ้านกร่า ศึกษานิเทศก์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 ได้มานิเทศ กำกับ ติดตามสนามสอบการประเมินความสามารถด้านการอ่าน (RT) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ของโรงเรียนบ้านเนินคนธา พบว่า นักเรียนโรงเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 มีจำนวน 24 คน นักเรียนทุกคนอ่านออกเขียนได้ 100% ครูที่ดูแลชื่อ นางสาวพรทิพย์ นวลบุญมา และจากการนิเทศ ติดตาม มีรายละเอียดดังนี้ 1. ด้านเครื่องมือประเมิน กระดาษคำตอบอยู่ในสภาพที่ดีก่อนเริ่มประเมินนักเรียน 2. ท่านผู้บริหารไปรับข้อสอบจากศูนย์พัฒนาวิชาการมาในตอนเช้าวันสอบวันที่ 19 มีนาคม 2564 และหัวหน้าสนามสอบ กรรมการคุมสอบมาปฏิบัติหน้าที่ก่อนเวลาทดสอบ 3. กรรมการคุมสอบปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบเป็นไปตามคู่มือฯ มีกรรมการคุมสอบ ห้องละ 2 คน 4. มีการจัดห้องสอบมีความเหมาะสมเป็นไปตามแผนผังที่นั่งสอบ 1 ห้อง/นักเรียน 20 คน 5. มีการจัดสอบของสนามสอบเป็นไปด้วยความเรียนร้อย โปร่งใส ยุติธรรม ข้อค้นพบ ขอชื่นชมครูประจำชั้นใส่ใจนักเรียนได้เป็นอย่างดี นักเรียนสามารถอ่านออกเขียนได้ทุกคน และผู้บริหารได้มีการนิเทศภายในอย่างสม่ำเสมอ ข้อเสนอแนะ 1. ห้องเรียนมีความร้อนมากเนื่องจากอากาศร้อน อากาศถ่ายเทไม่สะดวก และนักเรียนมีจำนวนมาก ควรเปิดหน้าต่างหรือประตู่หรือนำนักเรียนไปจัดกิจกรรมที่มีอากาศถ่ายเทได้สะดวก 2. ห้องเรียนควรสะอาดโล่งกว้าง และติดป้ายสาระการเรียนรู้และตกแต่งห้องเรียน เพื่อกระตุ้นให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ ปัญหาที่พบและทางโรงเรียนต้องการความช่วยเหลือ คือ 1. นกเป็นจำนวนมากมาขี้และอาศัยอยู่บริเวณตึกอาคาร 2. น้ำบาดาลของโรงเรียนไม่สามารถใช้บริการใช้ ขอบคุณท่านผู้บริหารโรงเรียนและคณะกรรมการได้ดำเนินจัดการประเมินความสามารถด้านการอ่าน (RT) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ได้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

นางมัทณา ชาวบ้านกร่าง
ศึกษานิเทศก์

19 มีนาคม 2564
ภาคเรียนที่ 2/2563
รร.อนุบาลบึงสามพัน(ซับสมอทอด)
ศพว.ซับสมอทอดซับไม้แดง
19 มีนาคม 2564: นายไท พานนนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 มอบหมายให้นางสุปัญญา โพธิ์หา ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ไปนเิเทศการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ณ โรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ พบว่า กรรมการกำกับห้องสอบปฏิบัติตามระเบียบการคุมสอบ และดำเนินการสอบเป็นไปตามแนวปฏิบัติในคู่มือ ขอขอบคุณผู้บริหารและคณะครูที่อำนวยความสะดวกในการไปนิเทศในครั้งนี้

นางสุปัญญา โพธิ์หา
ศึกษานิเทศก์
ท่านศึกษานิเทศก์มาแนะนำนักเรียนและคณะกรรมการคุมสอบ RT ในระดับชั้นประถมศึกษาปี 1 ประจำปีการศึกษา 2563 มีนักเรียนเข้ารับการทดสอบจำนวน 2 ห้อง ขอขอบคุณท่านศึกษานิเทศก์ที่แนะนำ และให้คำปรึกษา ในการทดสอบ RT เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

นางลักษณียา วงศ์สมบัติ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
31 มีนาคม 2564

19 มีนาคม 2564
ภาคเรียนที่ 2/2563
รร.บ้านตะกรุดหิน
ศพว.ซับสมอทอดซับไม้แดง
19 มีนาคม 2564: นายไท พานนนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 มอบหมายให้นางสุปัญญา โพธิ์หา ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ไปนเิเทศการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ณ โรงเรียนบ้านตะกรุดหิน อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ พบว่า กรรมการกำกับห้องสอบปฏิบัติตามระเบียบการคุมสอบ และดำเนินการสอบเป็นไปตามแนวปฏิบัติในคู่มือ ขอขอบคุณผู้บริหารและคณะครูที่อำนวยความสะดวกในการไปนิเทศในครั้งนี้

นางสุปัญญา โพธิ์หา
ศึกษานิเทศก์
19 มีนาคม 2564
ภาคเรียนที่ 2/2563
รร.บ้านเขาพลวง
ศพว.กันจุสระแก้ว
19 มีนาคม 2564: นายไท พานนนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 มอบหมายให้นางกัญจนา มีศิริ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ไปนเิเทศการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ณ โรงเรียนบ้านเขาพลวง อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ พบว่า กรรมการกำกับห้องสอบปฏิบัติตามระเบียบการคุมสอบ และดำเนินการสอบเป็นไปตามแนวปฏิบัติในคู่มือ ขอขอบคุณผู้บริหารและคณะครูที่อำนวยความสะดวกในการไปนิเทศในครั้งนี้

นางกัญจนา มีศิริ
ศึกษานิเทศก์

19 มีนาคม 2564
ภาคเรียนที่ 2/2563
รร.บ้านสระแก้ว
ศพว.กันจุสระแก้ว
19 มีนาคม 2564: นายไท พานนนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 มอบหมายให้นางกัญจนา มีศิริ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ไปนเิเทศการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ณ โรงเรียนบ้านสระแก้ว อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ พบว่า นักเรียนชั้นป.1 ไม่มี แต่ได้นิเทศติดตามการอ่าน ของนักเรียนชั้น ป.2 และ ป.3-6 พบว่านักเรียนอ่านคล่อง ไม่คล่อง 1 คน ได้ให้คำแนะนำและเทคนิคการอ่านแก่ครู หาสื่อ การสอนที่หลากหลาย เพื่อให้นักเรียนได้อ่านคล่อง ขอขอบคุณคณะครูที่อำนวยความสะดวกในการไปนิเทศในครั้งนี้

นางกัญจนา มีศิริ
ศึกษานิเทศก์

19 มีนาคม 2564 โรงเรียนบ้านสระแก้วได้รับการนิเทศติดตามการอ่าน ของนักเรียนชั้น ป.2 และ ป.3-6 จาก ท่าน ศน.กัญจนา มีศิริ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3

นายกัน อินพร
ผู้อำนวยการโรงเรียน
20 มิถุนายน 2564


19 มีนาคม 2564
ภาคเรียนที่ 2/2563
รร.บ้านวังไลย์
ศพว.กันจุสระแก้ว
19 มีนาคม 2564: นายไท พานนนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 มอบหมายให้นางกัญจนา มีศิริ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ไปนเิเทศการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ณ โรงเรียนบ้านวังไลย์ อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ พบว่า กรรมการกำกับห้องสอบปฏิบัติตามระเบียบการคุมสอบ และดำเนินการสอบเป็นไปตามแนวปฏิบัติในคู่มือ ขอขอบคุณผู้บริหารและคณะครูที่อำนวยความสะดวกในการไปนิเทศในครั้งนี้

นางกัญจนา มีศิริ
ศึกษานิเทศก์

19 มีนาคม 2564
ภาคเรียนที่ 2/2563
รร.บ้านโคกตะขบ
ศพว.นาสนุ่น
19 มีนาคม 2564 นิเทศติดตามการเยี่ยมสนามสอบการเตรียมความพร้อมการประเมินความสามารถด้านการอ่าน (RT) ของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ณ โรงเรียนบ้านโคกตะขบ อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ การนิเทศติดตามโดยการสัมภาษณ์ผู้อำนวยการสถานศึกษา คณะกรรมการคุมสอบคนที่ 1ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 คณะกรรมการคุมสอบคนที่ 2 (ผู้ช่วย) และคุณครูธุรการ (บันทึกผลคะแนน) ผลการนิเทศติดตามและเยี่ยมสนามสอบดังนี้ 1. โรงเรียนได้รับเครื่องมือประเมิน กระดาษตอบคำถามอยู่ในสภาพปลอดภัยก่อนการประเมิน โดยได้รับ เอกสารจากประธานศูนย์พัฒนาวิชาการ 2. หัวหน้าสนามสอบ (ผู้อำนวยการโรงเรียน) กรรมการคุมสอบคนที่ 1 และกรรมการคุมสอบคนที่ 2 มา ปฏิบัติหน้าที่ก่อนเวลาทดสอบ ตรวจสอบเอกสารประจำสนามสอบ ติดสติ๊กเกอร์ให้กับนักเรียนที่โต๊ะเรียบร้อย 3. ผู้เข้ารับการทดสอบปฏิบัติตามคู่มือการสอบอย่างเคร่งครัด โดยกรรมการคุมสอบอธิบาย 4. การจัดห้องสอบมีความเหมาะสม เป็นไปตามแผนผังที่กำหนด และตามเอกสารธุรการชั้นเรียน มีห้อง สอบ 1 ห้อง 5. การจัดสนามสอบ ครูเป็นผู้อำนวยความสะดวก เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส และยุติธรรม ขอขอบพระคุณคณะครูและนักเรียนที่ให้ข้อมูล ให้ความร่วมมือในการประเมินฯและให้การต้อนรับอย่างดียิ่ง

นางสาวพัชรินทร์ วาวงศ์มูล
ศึกษานิเทศก์

19 มีนาคม 2564
ภาคเรียนที่ 2/2563
รร.บ้านเนินถาวร
ศพว.นาสนุ่น
19 มีนาคม 2564 นิเทศติดตามการเยี่ยมสนามสอบการเตรียมความพร้อมการประเมินความสามารถด้านการอ่าน (RT) ของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ณ โรงเรียนบ้านเนินถาวร อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ การนิเทศติดตามโดยการสัมภาษณ์ผู้อำนวยการสถานศึกษา คณะกรรมการคุมสอบคนที่ 1ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 คณะกรรมการคุมสอบคนที่ 2 (ผู้ช่วย) ผลการนิเทศติดตามและเยี่ยมสนามสอบดังนี้ 1. โรงเรียนได้รับเครื่องมือประเมิน กระดาษตอบคำถามอยู่ในสภาพปลอดภัยก่อนการประเมิน โดยได้รับ เอกสารจากประธานศูนย์พัฒนาวิชาการ 2. หัวหน้าสนามสอบ (ผู้อำนวยการโรงเรียน) กรรมการคุมสอบคนที่ 1 และกรรมการคุมสอบคนที่ 2 มาปฏิบัติหน้าที่ก่อนเวลาทดสอบ ตรวจสอบเอกสารประจำสนามสอบ ติดสติ๊กเกอร์ให้กับนักเรียนที่โต๊ะเรียบร้อย 3. ผู้เข้ารับการทดสอบปฏิบัติตามคู่มือการสอบอย่างเคร่งครัด โดยกรรมการคุมสอบอธิบาย 4. การจัดห้องสอบมีความเหมาะสม เป็นไปตามแผนผังที่กำหนด และตามเอกสารธุรการชั้นเรียน มีห้องสอบ 1 ห้อง 5. การจัดสนามสอบ ครูเป็นผู้อำนวยความสะดวก เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส และยุติธรรม ขอขอบพระคุณคณะครูและนักเรียนที่ให้ข้อมูล ให้ความร่วมมือในการประเมินฯและให้การต้อนรับอย่างดียิ่ง

นางสาวพัชรินทร์ วาวงศ์มูล
ศึกษานิเทศก์

แจ้งคณะกรรมการทุกท่านรับทราบและปฎิบัติ

นายเสรี สุขพ่อค้า
ผู้อำนวยการโรงเรียน
18 มิถุนายน 2564


19 มีนาคม 2564
ภาคเรียนที่ 2/2563
รร.ชุมชนบ้านท่าเสา
ศพว.กองทูลเพชรละคร
19 มีนาคม 2564 ข้าพเจ้านางสาวสุกัญญา จันทร์งาม ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 ได้รับมอบหมายจาก ดร.ไท พานนนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ให้นิเทศติดตามการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน(RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ณ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าเสา ศูนย์พัฒนาวิชาการกองทูลเพชรละคร อำเภอหนองไผ่ พบว่า 1. เครื่องมือประเมินกระดาษคำตอบอยู่ในสภาพปลอดภัยก่อนเริ่มประเมิน 2. หัวหน้าสนามสอบกรรมการคุมสอบมาปฏิบัติหน้าที่ก่อนเวลาทดสอบ 3. กรรมการคุมสอบปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบเป็นไปตามคู่มือฯ (ห้องสอบละ 2 คน) 4. ผู้เข้ารับการทดสอบปฏิบัติตามคู่มือการเข้าสอบ 5. การจัดห้องสอบมีความเหมาะสม เป็นไปตามแผนผังที่นั่งสอบ (20คน/1ห้อง) 6. การจัดสอบของสนามสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส และยุติธรรม ทั้งนี้ขอขอบคุณท่านผอ.คณะครูและบุคลากรรวมถึงนักเรียนทุกคนที่ทำให้การดำเนินการสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อยค่ะ

นางสาวสุกัญญา จันทร์งาม
ศึกษานิเทศก์

19 มีนาคม 2564
ภาคเรียนที่ 2/2563
รร.บ้านซับตะเคียนทอง
ศพว.กองทูลเพชรละคร
19 มีนาคม 2564 ข้าพเจ้านางสาวสุกัญญา จันทร์งาม ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 ได้รับมอบหมายจาก ดร.ไท พานนนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ให้นิเทศติดตามการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน(RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ณ โรงเรียนบ้านซับตะเคียนทอง ศูนย์พัฒนาวิชาการกองทูลเพชรละคร อำเภอหนองไผ่ พบว่า 1. เครื่องมือประเมินกระดาษคำตอบอยู่ในสภาพปลอดภัยก่อนเริ่มประเมิน 2. หัวหน้าสนามสอบกรรมการคุมสอบมาปฏิบัติหน้าที่ก่อนเวลาทดสอบ 3. กรรมการคุมสอบปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบเป็นไปตามคู่มือฯ (ห้องสอบละ 2 คน) 4. ผู้เข้ารับการทดสอบปฏิบัติตามคู่มือการเข้าสอบ 5. การจัดห้องสอบมีความเหมาะสม เป็นไปตามแผนผังที่นั่งสอบ (20คน/1ห้อง) 6. การจัดสอบของสนามสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส และยุติธรรม ทั้งนี้ขอขอบคุณท่านผอ.คณะครูและบุคลากรรวมถึงนักเรียนทุกคนที่ทำให้การดำเนินการสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อยค่ะ

นางสาวสุกัญญา จันทร์งาม
ศึกษานิเทศก์

18 มีนาคม 2564
ภาคเรียนที่ 2/2563
รร.บ้านเนินถาวร
ศพว.นาสนุ่น
วันนี้ข้าพเจ้าได้มานิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอนครูผู้ผ่านการอบรมหลักสูตร เพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต โรงเรียนบ้านเนินถาวรได้แก่ครูวรรณศร พรมอ่อน และครูวิชญะ ศรีไพร พบว่าโรงเรียนได้จัดการเรียนการสอนโดบบูรณาการเข้ากับกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆเช่น กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา สังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม กิจกรรมลูกเสือเนตรนารี เป็นต้น สถานศึกษาจัดการเรียนรู้เหมาะสมกับนักเรียน วัยนักเรียน พัฒนาครูให้สามารถสอนเ เพศวิถีศึกษาตามความเหมาะสม ให้คำปรึกษาเรื่องการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยเรียน มีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ครูมีแผนการจัดการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู้ที่หลากหลาย มีเป้าหมายที่ชัดเจน สามารถนำไปปฎิบัติและนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ ขอขอบคุณผู้บริหาร คณะครูตลอดจนนักเรียน ที่ให้ความร่วมมือด้วยอย่างดียิ่ง

นายปัณณธร บัวอุบล
ศึกษานิเทศก์

ทราบ ได้แจ้งให้ครูวิญชะ ศรีไพร ดำเนินการจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง

นายเสรี สุขพ่อค้า
ผู้อำนวยการโรงเรียน
18 มิถุนายน 2564


18 มีนาคม 2564
ภาคเรียนที่ 2/2563
รร.บ้านซับน้อยพัฒนา
ศพว.ศรีเทพหนองย่างทอย
วันนี้ข้าพเจ้าได้มานิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอนครูผู้ผ่านการอบรมหลักสูตร เพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต โรงเรียนบ้านซับน้อยพัฒนาได้แก่ครูนางสาวจิราภรณ์ บุญที พบว่าโรงเรียนได้จัดการเรียนการสอนโดยบูรณาการเข้ากับกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ เช่น กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา สังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม กิจกรรมลูกเสือเนตรนารี เป็นต้น สถานศึกษาจัดการเรียนรู้เหมาะสมกับนักเรียน วัยนักเรียน พัฒนาครูให้สามารถสอนเ เพศวิถีศึกษาตามความเหมาะสม ให้คำปรึกษาเรื่องการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยเรียน มีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ครูมีแผนการจัดการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู้ที่หลากหลาย มีเป้าหมายที่ชัดเจน สามารถนำไปปฎิบัติและนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ ขอขอบคุณผู้บริหาร คณะครูตลอดจนนักเรียน ที่ให้ความร่วมมือด้วยอย่างดียิ่ง

นายปัณณธร บัวอุบล
ศึกษานิเทศก์

18 มีนาคม 2564
ภาคเรียนที่ 2/2563
รร.บ้านโคกรังน้อย
ศพว.ศรีเทพหนองย่างทอย
วันนี้ข้าพเจ้าได้มานิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอนครูผู้ผ่านการอบรมหลักสูตร เพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต โรงเรียนบ้านโคกรังน้อยได้แก่ครู นางสาวบังอร เลิกนอก พบว่าโรงเรียนได้จัดการเรียนการสอนโดบบูรณาการเข้ากับกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆเช่น กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา สังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม กิจกรรมลูกเสือเนตรนารี เป็นต้น สถานศึกษาจัดการเรียนรู้เหมาะสมกับนักเรียน วัยนักเรียน พัฒนาครูให้สามารถสอนเ เพศวิถีศึกษาตามความเหมาะสม ให้คำปรึกษาเรื่องการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยเรียน มีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ครูมีแผนการจัดการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู้ที่หลากหลาย มีเป้าหมายที่ชัดเจน สามารถนำไปปฎิบัติและนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ ขอขอบคุณผู้บริหาร คณะครูตลอดจนนักเรียน ที่ให้ความร่วมมือด้วยอย่างดียิ่ง

นายปัณณธร บัวอุบล
ศึกษานิเทศก์

ข้าพเจ้า นางสาวบังอร เลิกนอก ขอขอบคุณ ท่าน ศน.ปัณณธร บัวอุบล ที่เข้ามานิเทศการจัดการเรียนการสอนครูผู้ผ่านการอบรมหลักสูตร เพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต โรงเรียนบ้านโคกรังน้อย พร้อมทั้งแนะนำให้คณะครูในโรงเรียนเข้าอบรมหลักสูตรเพศวิถีศึกษา และนำมาปรับใช้ในโรงเรียน

นางสาวบังอร เลิกนอก
ครู
12 พฤษภาคม 2564


16 มีนาคม 2564
ภาคเรียนที่ 2/2563
รร.บ้านน้ำเดือด
ศพว.ท่าโรงโคกปรง
นิเทศ กำกับ ติดตามการดำเนินงานโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ปีการศึกษา 2563 เพื่อรองรับการประเมินรับตราพระราชทานฯ ณ โรงเรียนบ้านน้ำเดือด อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นรุ่นที่ 9 พบว่าโรงเรียนบ้านน้ำเดือดเป็นขนาดเล็กมีข้าราชการครู 1 คน พนักงานราชการ 1 คน ครูจ้างสอน 1 คนและครูธุรการ 1 คน คุณครูได้จัดกิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยได้ครบ 15 กิจกรรม จากการสัมภาษณ์นักเรียนเล่าประสบการณ์ให้ฟังว่าชอบกิจกรรมการทดลองทางวิทยาศาสตร์เพราะสนุก ตื่นเต้น น่าสนใจ เด็กๆ ได้ทำกิจกรรมกลุ่ม ร่วมกันคาดคะเน สังเกต ทดลอง ได้รู้จักอุปกรณ์การทดลองต่างๆ กิจกรรมที่ทำการทดลองเช่น หมุดเนินน้ำ งูเต้นระบำ ภูเขาไฟระเบิด ทอร์นาโด ฯลฯ เด็กๆ กันจัดเก็บอุปกรณ์หลังจากทำกิจกรรมเสร็จแล้ว การจัดทำโครงงานแบบสืบเสาะ เด็กอยากรู้เรื่อง เรื่องของกระทิ อยู่ระหว่างดำเนินการ ขอขอบพระคุณคณะครูและนักเรียนทุกคนที่ให้ข้อมูล ให้ความร่วมมืออำนวยความสะดวกและให้การต้อนรับอย่างดียิ่ง

นางรังสิมา บัวทอง
ศึกษานิเทศก์
16 มีนาคม 2564
ภาคเรียนที่ 2/2563
รร.บ้านน้ำเดือด
ศพว.ท่าโรงโคกปรง
16 มีนาคม 2564 นิเทศติดตามการเตรียมความพร้อมการประเมินความสามารถด้านการอ่าน (RT) ของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ณ โรงเรียนบ้านน้ำเดือด อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ การนิเทศติดตามโดยการสัมภาษณ์ผู้อำนวยการสถานศึกษา ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ผลการนิเทศติดตามดังนี้ 1. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 4 คน อ่านได้ จำนวน 4 คน แต่จะมีบ้างที่อ่านช้า จำสระบางตัวไม่ได้ ช้าแต่พยายามสะกดได้ด้วยตนเอง และใช้การจำช่วยในการอ่าน 2. ครูได้เอาใจใส่เพื่อแก้ไขปัญหาการอ่านการเขียนและสอนเสริมให้กับนักเรียนทุกวัน และช่วงพักกลางวัน รวมถึงให้แบบฝึกและคำในบัญชีพื้นฐานเป็นการบ้าน และแบบฝึกหัดการประเมินความสามารถการอ่าน (RT) ของปีที่ผ่าน ๆ มา ใบงานเสริมในกลุ่มสาระภาษาไทย 3. แจ้งให้ผู้ปกครองได้ทราบถึงพัฒนาการอ่านการเขียนของนักเรียน เพื่อให้ผู้ปกครองได้ช่วยเหลือและกระตุ้นนักเรียน เอาใจใส่ช่วยเหลือนักเรียนไปพร้อม ๆ กันกับคุณครู 4. การเรียนการสอนในช่วงปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ สถานการณ์ (Covid-19) ทำให้นักเรียนขาดความต่อเนื่องในการเรียน โดยเฉพาะนักเรียนระดับชั้นเล็ก ๆ ที่ต้องได้รับการฝึกซ้ำย้ำทวนการฝึกอ่านฝึกเขียนภาษาไทย ควรมีการการสอนเสริม ใช้สื่อการสอน และสื่อICT เข้ามาช่วยในการพัฒนาการอ่าน และการเสริมแรง ในการให้กำลังใจนักเรียนชื่นชมและให้รางวัล 5. แนะนำให้ท่านผอ.โรงเรียนและคุณครู ประชุม PLC แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการแก้ไขปัญหา หาวิธีการและสื่อนวัตกรรมพัฒนาให้กับนักเรียนที่อ่านไม่คล่อง และการทำแบบฝึกการอ่านคำพื้นฐาน ให้เด็ก ๆ ในช่วงปิดภาคเรียน ขอขอบพระคุณคณะครูและนักเรียนที่ให้ข้อมูล ให้ความร่วมมือและให้การต้อนรับอย่างดียิ่ง

นางสาวพัชรินทร์ วาวงศ์มูล
ศึกษานิเทศก์

16 มีนาคม 2564
ภาคเรียนที่ 2/2563
รร.บ้านมาบสมอสามัคคี
ศพว.ท่าโรงโคกปรง
นิเทศ กำกับ ติดตามการดำเนินงานโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ปีการศึกษา 2563 เพื่อรองรับการประเมินรับตราพระราชทานฯ ณ โรงเรียนบ้านมาบสมอสามัคคี อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นรุ่นที่ 9 พบว่าคุณครูได้จัดกิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยได้ครบ 10 กิจกรรม จากการสัมภาษณ์นักเรียนเล่าให้ฟังว่าชอบกิจกรรมการทดลองทางวิทยาศาสตร์เพราะสนุก ตื่นเต้น น่าสนใจ เด็กๆ ได้ทำกิจกรรมกลุ่ม ร่วมกันคาดคะเน สังเกต ทดลอง ได้รู้จักอุปกรณ์การทดลองต่างๆ กิจกรรมที่ทำการทดลองเช่น ภูเขาไฟระเบิด ทอร์นาโดในขวด ฯลฯ เด็กๆ กันจัดเก็บอุปกรณ์หลังจากทำกิจกรรมเสร็จแล้ว การจัดทำโครงงานแบบสืบเสาะ เด็กอยากรู้เรื่อง เรื่องไข่มาจากไหน อยู่ระหว่างดำเนินการ ขอขอบพระคุณคณะครูและนักเรียนทุกคนที่ให้ข้อมูล ให้ความร่วมมืออำนวยความสะดวกและให้การต้อนรับอย่างดียิ่ง

นางรังสิมา บัวทอง
ศึกษานิเทศก์
16 มีนาคม 2564
ภาคเรียนที่ 2/2563
รร.บ้านมาบสมอสามัคคี
ศพว.ท่าโรงโคกปรง
16 มีนาคม 2564 นิเทศติดตามการเตรียมความพร้อมการประเมินความสามารถด้านการอ่าน (RT) ของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ณ โรงเรียนบ้านมาบสมอสามัคคี อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ การนิเทศติดตามโดยการสัมภาษณ์ผู้อำนวยการสถานศึกษา ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ผลการนิเทศติดตามดังนี้ 1. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 10 คน อ่านได้ จำนวน 8 คน อ่านช้า 2 คนแต่จะมีบ้างที่อ่านช้า จำสระบางตัวไม่ได้ ช้าแต่พยายามสะกดได้ด้วยตนเอง และใช้การจำช่วยในการอ่าน 2. ครูได้เอาใจใส่เพื่อแก้ไขปัญหาการอ่านการเขียนและสอนเสริมให้กับนักเรียนทุกวัน และช่วงพักกลางวัน รวมถึงให้แบบฝึกและคำในบัญชีพื้นฐานเป็นการบ้าน และแบบฝึกหัดการประเมินความสามารถการอ่าน (RT) ของปีที่ผ่าน ๆ มา ใบงานเสริมในกลุ่มสาระภาษาไทย 3. แจ้งให้ผู้ปกครองได้ทราบถึงพัฒนาการอ่านการเขียนของนักเรียน เพื่อให้ผู้ปกครองได้ช่วยเหลือและกระตุ้นนักเรียน เอาใจใส่ช่วยเหลือนักเรียนไปพร้อม ๆ กันกับคุณครู 4. การเรียนการสอนในช่วงปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ สถานการณ์ (Covid-19) ทำให้นักเรียนขาดความต่อเนื่องในการเรียน โดยเฉพาะนักเรียนระดับชั้นเล็ก ๆ ที่ต้องได้รับการฝึกซ้ำย้ำทวนการฝึกอ่านฝึกเขียนภาษาไทย ควรมีการการสอนเสริม ใช้สื่อการสอน และสื่อICT เข้ามาช่วยในการพัฒนาการอ่าน และการเสริมแรง ในการให้กำลังใจนักเรียนชื่นชมและให้รางวัล 5. แนะนำให้ท่านผอ.โรงเรียนและคุณครู ประชุม PLC แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการแก้ไขปัญหา หาวิธีการและสื่อนวัตกรรมพัฒนาให้กับนักเรียนที่อ่านไม่คล่อง และการทำแบบฝึกการอ่านคำพื้นฐาน ให้เด็ก ๆ ในช่วงปิดภาคเรียน ขอขอบพระคุณคณะครูและนักเรียนที่ให้ข้อมูล ให้ความร่วมมือและให้การต้อนรับอย่างดียิ่ง

นางสาวพัชรินทร์ วาวงศ์มูล
ศึกษานิเทศก์

16 มีนาคม 2564
ภาคเรียนที่ 2/2563
รร.บ้านซับกระโซ่
ศพว.น้ำร้อนยางสาว
นิเทศ กำกับ ติดตามการดำเนินงานโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ปีการศึกษา 2563 เพื่อรองรับการประเมินรับตราพระราชทานฯ ณ โรงเรียนบ้านซับกระโซ่ อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นรุ่นที่ 9 พบว่าคุณครูได้จัดกิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยได้ครบ 20 กิจกรรม นักเรียนให้สัมภาษณ์ว่าชอบกิจกรรมการทดลองทางวิทยาศาสตร์เพราะสนุก ตื่นเต้น น่าสนใจ ได้ทำกิจกรรมกลุ่ม ร่วมกันคาดคะเน สังเกต ทดลอง ได้รู้จักอุปกรณ์การทดลองต่างๆ กิจกรรมที่ทำการทดลองเช่น เมล็ดพืชเต้นระบำ เนินน้ำ ทอร์นาโด ฯลฯ ได้ร่วมกันช่วยกันจัดเก็บอุปกรณ์หลังจากทำกิจกรรมเสร็จแล้ว การจัดทำโครงงานกระบวนการสืบเสาะเรื่องเทียนหอมแฟนซี รีไซเคิล เด็กๆและครูร่วมกันทำโครงงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขอขอบพระคุณคณะครูและนักเรียนทุกคนที่ให้ข้อมูล ให้ความร่วมมืออำนวยความสะดวกและให้การต้อนรับอย่างดียิ่ง

นางรังสิมา บัวทอง
ศึกษานิเทศก์
16 มีนาคม 2564
ภาคเรียนที่ 2/2563
รร.บ้านซับกระโซ่
ศพว.น้ำร้อนยางสาว
16 มีนาคม 2564 นิเทศติดตามการเตรียมความพร้อมการประเมินความสามารถด้านการอ่าน (RT) ของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ณ โรงเรียนบ้านซับกระโซ่ อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ การนิเทศติดตามโดยการสัมภาษณ์ผู้อำนวยการสถานศึกษา ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ผลการนิเทศติดตามดังนี้ 1. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 12 คน อ่านได้ จำนวน 8 คน 1 คน เป็นต่างด้าว และอีก 3 คน จะอ่านช้า จำสระบางตัวไม่ได้ ช้าแต่สะกดได้ 2. ครูได้เอาใจใส่เพื่อแก้ไขปัญหาการอ่านการเขียนและสอนเสริมให้กับนักเรียนทุกวัน และช่วงพักกลางวัน รวมถึงให้แบบฝึกและคำในบัญชีพื้นฐานเป็นการบ้าน และแบบฝึกหัดการประเมินความสามารถการอ่าน (RT) ของปีที่ผ่าน ๆ มา 3. แจ้งให้ผู้ปกครองได้ทราบถึงพัฒนาการอ่านการเขียนของนักเรียน เพื่อให้ผู้ปกครองได้ช่วยเหลือและกระตุ้นนักเรียน เอาใจใส่ช่วยเหลือนักเรียนไปพร้อม ๆ กันกับคุณครู 4. การเรียนการสอนในช่วงปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ สถานการณ์ (Covid-19) ทำให้นักเรียนขาดความต่อเนื่องในการเรียน โดยเฉพาะนักเรียนระดับชั้นเล็ก ๆ ที่ต้องได้รับการฝึกซ้ำย้ำทวนการฝึกอ่านฝึกเขียนภาษาไทย ควรมีการการสอนเสริม ใช้สื่อการสอน และสื่อICT เข้ามาช่วยในการพัฒนาการอ่าน และการเสริมแรง ในการให้กำลังใจนักเรียนชื่นชมและให้รางวัล 5. แนะนำให้ท่านผอ.โรงเรียนและคุณครู ประชุม PLC แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการแก้ไขปัญหา หาวิธีการและสื่อนวัตกรรมพัฒนาให้กับนักเรียนที่อ่านไม่คล่อง และการทำแบบฝึกการอ่านคำพื้นฐาน ให้เด็ก ๆ ในช่วงปิดภาคเรียน ขอขอบพระคุณคณะครูและนักเรียนที่ให้ข้อมูล ให้ความร่วมมือและให้การต้อนรับอย่างดียิ่ง

นางสาวพัชรินทร์ วาวงศ์มูล
ศึกษานิเทศก์

12 มีนาคม 2564
ภาคเรียนที่ 2/2563
รร.บ้านหนองสรวง
ศพว.คลองกระจัง
มื่อวันศุกร์ที่ 12 มีนาคม พ.ศ.2564 ดร.ไท พานนนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 มอบหมายให้ ดร.บูลยาวี ทุยไชยสง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 พร้อมด้วย ดร.ปาริชาติ เข่งแก้ว ผอ.กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา นางสาวพัชรินทร์ วาวงศ์มูล และนางรังสิมา บัวทอง ศึกษานิเทศก์ สังกัด สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 เข้าร่วมโครงการสนับสนุนการพัฒนาครูและโรงเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง รุ่นที่ 2 และกิจกรรม Open House ณ โรงเรียนบ้านหนองสรวง อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์

นางสาวพัชรินทร์ วาวงศ์มูล
ศึกษานิเทศก์

11 มีนาคม 2564
ภาคเรียนที่ 2/2563
รร.บ้านวังไผ่
ศพว.บ่อรัง
วันนี้ข้าพเจ้าได้มานิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรเพศวิถีศึกษา สำหรับครูที่ผ่านการอบรมในหลักสูตรเพศวิถีออนไลท์ ตามโครงการติดตาม พัฒนาสมรรถนะครูผู้สอนเพศศึกษาและทักษะชีวิต โรงเรียนบ้านวังไผ่ โดยมีครูผู้ผ่านการอบรม ได้แก่ นางแสงจันทร์ แก้วโสดา พบว่า ครูได้ดำเนินการสอนหลักสูตรเพศวิถีศึกษา โดยบูรณาการเข้ากับกลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สถานศึกษาจัดอบรมให้คำปรึกษาการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ ในวัยรุ่นให้แก่นักเรียน โรงเรียนมีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน มีกิจกรรมที่หลากหลาย แผนการเรียนรู้มีเป้าหมายที่ชัดเจน เปิดโอกาส ให้นักเรียนแสดงความคิดเห็น ซักถาม ผู้เรียนมีส่วนร่วมเป็นกัลยาณมิตร มีสื่อการเรียนที่หลากหลายเหมาะสมกับวัยนักเรียน ขอขอบคุณผู้บริหาร คณะครูที่ให้ความร่วมมือด้วยอย่างดียิ่ง

นายปัณณธร บัวอุบล
ศึกษานิเทศก์

9 มีนาคม 2564
ภาคเรียนที่ 2/2563
รร.บ้านบ่อรัง
ศพว.บ่อรัง
วันนี้ข้าพเจ้าได้มานิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรเพศวิถีศึกษา สำหรับครูที่ผ่านการอบรมในหลักสูตรเพศวิถีออนไลท์ ตามโครงการติดตาม พัฒนาสมรรถนะครูผู้สอนเพศศึกษาและทักษะชีวิต โรงเรียนบ้านบ่อรัง โดยมีครูผู้ผ่านการอบรม ได้แก่ นายปิยพงษ์ บุญนิล และนายจักรกริช อุ่มชะอุ้ม พบว่า ครูได้ดำเนินการสอนหลักสูตรเพศวิถีศึกษา โดยบูรณาการเข้ากับกลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สถานศึกษาจัดอบรมให้คำปรึกษาการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ ในวัยรุ่นให้แก่นักเรียน โรงเรียนมีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน มีกิจกรรมที่หลากหลาย แผนการเรียนรู้มีเป้าหมายที่ชัดเจน เปิดโอกาส ให้นักเรียนแสดงความคิดเห็น ซักถาม ผู้เรียนมีส่วนร่วมเป็นกัลยาณมิตร มีสื่อการเรียนที่หลากหลายเหมาะสมกับวัยนักเรียน ขอขอบคุณผู้บริหาร คณะครูที่ให้ความร่วมมือด้วยอย่างดียิ่ง

นายปัณณธร บัวอุบล
ศึกษานิเทศก์

9 มีนาคม 2564
ภาคเรียนที่ 2/2563
รร.บ้านสระกรวด
ศพว.โคกสะอาดสะกรวดประดู่งาม
นิเทศ กำกับ ติดตามการดำเนินงานโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ปีการศึกษา 2563 เพื่อรองรับการประเมินรับตราพระราชทานฯ ณ โรงเรียนบ้านสระกรวด อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นรุ่นที่ 7 พบว่าคุณครูได้จัดกิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยได้ครบ 20 กิจกรรม นักเรียนให้สัมภาษณ์ว่าชอบกิจกรรมการทดลองทางวิทยาศาสตร์เพราะสนุก ตื่นเต้น น่าสนใจ เด็กๆ ได้ทำกิจกรรมกลุ่ม ร่วมกันคาดคะเน สังเกต ทดลอง ได้รู้จักอุปกรณ์การทดลองต่างๆ กิจกรรมที่ทำการทดลองเช่น เนินน้ำ ทอร์นาโด งูเต้นระบำ ฯลฯ ร่วมกันช่วยกันจัดเก็บอุปกรณ์หลังจากทำกิจกรรมเสร็จแล้ว การจัดทำโครงงานแบบสืบเสาะ เด็กอยากรู้เรื่อง แป้งแปลงร่าง อยู่ระหว่างดำเนินการ ขอขอบพระคุณผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนทุกคนที่ให้ข้อมูล ให้ความร่วมมืออำนวยความสะดวกและให้การต้อนรับอย่างดียิ่ง

นางรังสิมา บัวทอง
ศึกษานิเทศก์
9 มีนาคม 2564
ภาคเรียนที่ 2/2563
รร.บ้านโคกหิน
ศพว.โคกสะอาดสะกรวดประดู่งาม
นิเทศ กำกับ ติดตามการดำเนินงานโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ปีการศึกษา 2563 เพื่อรองรับการประเมินรับตราพระราชทานฯ ณ โรงเรียนบ้านโคกหิน อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นรุ่นที่ 9 พบว่าคุณครูได้จัดกิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยได้ครบ 20 กิจกรรม นักเรียนให้สัมภาษณ์ว่าชอบกิจกรรมการทดลองทางวิทยาศาสตร์เพราะสนุก ตื่นเต้น น่าสนใจ เด็กได้ทำกิจกรรมกลุ่ม ร่วมกันคาดคะเน สังเกต ทดลอง ได้รู้จักอุปกรณ์การทดลองต่างๆ กิจกรรมที่ทำการทดลองเช่น หมุดเนินน้ำ งูเต้นระบำ ทอร์นาโด เมล็ดพืชเต้นระบำ ฯลฯ นักเรียนช่วยกันจัดเก็บอุปกรณ์หลังจากทำกิจกรรมเสร็จแล้ว การจัดทำโครงงานแบบสืบเสาะ เด็กๆ อยากรู้เรื่อง พันธุ์ฝรั่งบ้านโคกหิน อยู่ระหว่างดำเนินการ ปัญหาที่พบคือขาดครูที่สอนปฐมวัย ทางผู้บริหารได้แก้ปัญหาโดยการจ้างครูที่เกษียณไปแล้วมาช่วยสอน แต่ก็ยังขาดแคลนเงินที่จะจ้างเพราะทางโรงเรียนไม่มีงบประมาณในการจ้าง ขอขอบพระคุณผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนทุกคนที่ให้ข้อมูล ให้ความร่วมมืออำนวยความสะดวกและให้การต้อนรับอย่างดียิ่ง

นางรังสิมา บัวทอง
ศึกษานิเทศก์
9 มีนาคม 2564
ภาคเรียนที่ 2/2563
รร.บ้านสระกรวด
ศพว.โคกสะอาดสะกรวดประดู่งาม
9 มีนาคม 2564 นิเทศติดตามการเตรียมความพร้อมการประเมินความสามารถด้านการอ่าน (RT) ของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ณ โรงเรียนบ้านสระกรวด อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ การนิเทศติดตามโดยการสัมภาษณ์ผู้อำนวยการสถานศึกษา ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ผลการนิเทศติดตามดังนี้ 1. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 9 คน มีครูดูและและเอาใจใส่อย่างใกล้ชิด อ่านได้ จำนวน 7 คน อ่านได้แต่ช้า จำนวน 2 คน แต่จะมีจำสระบางตัวไม่ได้ ช้าแต่สะกดได้ เด็กเขียนตามแบบและแบบฝึกหัดได้ 2. ครูได้เอาใจใส่เพื่อแก้ไขปัญหาการอ่านการเขียนและสอนเสริมให้กับนักเรียนทุกวัน และช่วงพักกลางวัน 3. แจ้งให้ผู้ปกครองได้ทราบถึงพัฒนาการอ่านการเขียนของนักเรียน เพื่อให้ผู้ปกครองได้ช่วยเหลือและกระตุ้นนักเรียน 4. การเรียนการสอนในช่วงปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ สถานการณ์ (Covid-19) ทำให้นักเรียนขาดความต่อเนื่องในการเรียน โดยเฉพาะนักเรียนระดับชั้นเล็ก ๆ ที่ต้องได้รับการฝึกซ้ำย้ำทวนการฝึกอ่านฝึกเขียนภาษาไทย ควรมีการการสอนเสริม ใช้สื่อการสอน และสื่อICT เข้ามาช่วยในการพัฒนาการอ่าน และการเสริมแรง ในการให้กำลังใจนักเรียนชื่นชมและให้รางวัล 5. แนะนำให้ท่านผอ.โรงเรียนและคุณครู ประชุม PLC แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการแก้ไขปัญหา หาวิธีการและสื่อนวัตกรรมพัฒนาให้กับนักเรียนที่อ่านไม่คล่อง รวมถึงให้แบบฝึกและคำในบัญชีพื้นฐานเป็นการบ้านในช่วงปิดภาคเรียน ขอขอบพระคุณท่านผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูและนักเรียนที่ให้ข้อมูล ให้ความร่วมมือและให้การต้อนรับอย่างดียิ่ง

นางสาวพัชรินทร์ วาวงศ์มูล
ศึกษานิเทศก์

9 มีนาคม 2564
ภาคเรียนที่ 2/2563
รร.บ้านโคกหิน
ศพว.โคกสะอาดสะกรวดประดู่งาม
9 มีนาคม 2564 นิเทศติดตามการเตรียมความพร้อมการประเมินความสามารถด้านการอ่าน (RT) ของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ณ โรงเรียนบ้านโคกหิน อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ การนิเทศติดตามโดยการสัมภาษณ์ผู้อำนวยการสถานศึกษา ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ผลการนิเทศติดตามดังนี้ 1. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 13 คน จัดการเรียนการสอนใช้ DLTV มีครูดูและและเอาใจใส่อย่างใกล้ชิด อ่านได้ จำนวน 13 คน แต่จะมีจำสระบางตัวไม่ได้ ช้าแต่สะกดได้ 2. ครูได้เอาใจใส่เพื่อแก้ไขปัญหาการอ่านการเขียนและสอนเสริมให้กับนักเรียนทุกวัน และช่วงพักกลางวัน รวมถึงให้แบบฝึกและคำในบัญชีพื้นฐานเป็นการบ้าน 3. แจ้งให้ผู้ปกครองได้ทราบถึงพัฒนาการอ่านการเขียนของนักเรียน เพื่อให้ผู้ปกครองได้ช่วยเหลือและกระตุ้นนักเรียน 4. การเรียนการสอนในช่วงปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ สถานการณ์ (Covid-19) ทำให้นักเรียนขาดความต่อเนื่องในการเรียน โดยเฉพาะนักเรียนระดับชั้นเล็ก ๆ ที่ต้องได้รับการฝึกซ้ำย้ำทวนการฝึกอ่านฝึกเขียนภาษาไทย ควรมีการการสอนเสริม ใช้สื่อการสอน และสื่อICT เข้ามาช่วยในการพัฒนาการอ่าน และการเสริมแรง ในการให้กำลังใจนักเรียนชื่นชมและให้รางวัล 5. แนะนำให้ท่านผอ.โรงเรียนและคุณครู ประชุม PLC แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการแก้ไขปัญหา หาวิธีการและสื่อนวัตกรรมพัฒนาให้กับนักเรียนที่อ่านไม่คล่อง ขอขอบพระคุณท่านผู้บริหารสถานศึกษาคณะครูและนักเรียนที่ให้ข้อมูล ให้ความร่วมมือและให้การต้อนรับอย่างดียิ่ง

นางสาวพัชรินทร์ วาวงศ์มูล
ศึกษานิเทศก์

9 มีนาคม 2564
ภาคเรียนที่ 2/2563
รร.บ้านท่าด้วง
ศพว.ท่าด้วง
ข้าพเจ้า นางมัทณา ชาวบ้านกร่าง ศึกษานิเทศก์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 ได้มาเยี่ยมและให้กำลังใจนักเรียนโรงเรียนบ้านท่าด้วง ที่เข้าร่วมโครงการหนึ่งใจให้ธรรมะสัญจร ซึ่งเป็นกิจกรรมที่เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม น้อมนำศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน หลักสูตร"บทบาทเยาวชนยุคใหม่ ในศตวรรษที่ 21" ขอขอบคุณท่านผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูที่สนับสนุนส่งเสริมได้ทำกิจกรรมและเข้าร่วมโครงการนี้

นางมัทณา ชาวบ้านกร่าง
ศึกษานิเทศก์

โรงเรียนบ้านท่าด้วงขอขอบคุณ นางมัทณา ชาวบ้านกร่าง ศึกษานิเทศก์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 ที่ได้มาเยี่ยมและให้กำลังใจนักเรียนโรงเรียนบ้านท่าด้วง ในการจัดกิจกรรมค่ายคุณธรรมตามโครงการหนึ่งใจให้ธรรมะสัญจร ซึ่งเป็นกิจกรรมที่เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม น้อมนำศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน หลักสูตร"บทบาทเยาวชนยุคใหม่ ในศตวรรษที่ 21" ในวันที่ 9 มีนาคม 2564 โรงเรียนบ้านท่าด้วงจะนำคำแนะนำของท่าน ศน. เกี่ยวกับการดำเนินงานค่ายคุณธรรมมาพัฒนาเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานคุณธรรมของโรงเรียนต่อไป

นายวิชชา อยู่เพชร
ผู้อำนวยการโรงเรียน
24 มีนาคม 2564


9 มีนาคม 2564
ภาคเรียนที่ 2/2563
รร.บ้านท่าด้วง
ศพว.ท่าด้วง
วันอังคารที่ 9 มี.ค. 64 เวลา 08.45น. นายไท พานนนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 มอบหมายให้ นางสุปัญญา โพธิ์หา ศึกษานิเทศก์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ หนึ่งใจ ให้ธรรมะสัญจร ณ โรงเรียนบ้านท่าด้วง ต.ท่าด้วง อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ โดยมี นายนะเรศ แก่นนาค ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านท่าด้วง กล่าวรายงานวัตถุประสงค์โครงการฯ พร้อมด้วยนางมัทณา ชาวบ้านกร่าง ศึกษานิเทศก์มาเยี่ยมเพื่อให้กำลังใจ #โครงการ “หนึ่งใจ..ให้ธรรมะสัญจร” เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม น้อมนำศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน หลักสูตร “บทบาทเยาวชนยุคใหม่ ในศตวรรษที่ 21” The role of new generation youth in the 21st Century #จัดโดยองค์กรภาคีเครือข่าย สำนักปฏิบัติธรรมพุทธบารมี ต.วัดธาตุ อ.เมือง จ.หนองคาย ร่วมกับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3, บริษัท ดับบลิว เบทเตอร์ไลฟ์ จำกัด, มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์, วัดป่าเขาล้อม อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา, วัดเขาถ้ำ อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี, วัดนายโรง กรุงเทพฯ, บริษัท ไดมอนด์ ชัตเตอร์ จำกัด, และบริษัท ไดมอนด์บริการวิชาการ จำกัด โดยมีนักเรียนที่เข้าร่วมอบรม ป.3-6 จำนวน 140 คน ****คณะพระวิทยากร**** พระธรรมวิทย์ ฐานธมฺโม พระวิทยากร คุณกันยา พลวงศ์ เจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคนิค/ขับรถ

นางสุปัญญา โพธิ์หา
ศึกษานิเทศก์
โรงเรียนบ้านท่าด้วงขอขอบคุณ นางสุปัญญา โพธิ์หา ศึกษานิเทศก์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 ที่ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ หนึ่งใจ ให้ธรรมะสัญจร เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม น้อมนำศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน หลักสูตร “บทบาทเยาวชนยุคใหม่ ในศตวรรษที่ 21” พร้อมด้วยนางมัทณา ชาวบ้านกร่าง ศึกษานิเทศก์ ที่มาเยี่ยมให้กำลังใจนักเรียน ในวันที่ 9 มีนาคม 2564 โรงเรียนบ้านท่าด้วงจะนำคำแนะนำของท่าน ศน. เกี่ยวกับการดำเนินงานค่ายคุณธรรมมาพัฒนาเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานคุณธรรมของโรงเรียนต่อไป

นายวิชชา อยู่เพชร
ผู้อำนวยการโรงเรียน
24 มีนาคม 2564

8 มีนาคม 2564
ภาคเรียนที่ 1/2564
รร.บ้านเนินสะอาด
ศพว.น้ำร้อนยางสาว
วันที่ 8 มีนาคม 2564 นิเทศโรงเรียนบ้านเนินสะอาด เกี่ยวกับงานประกันคุณภาพภายใน แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2563 วิธีปฏิบัติที่ดีของครูแต่ละระดับชั้น ผู้ร่วมนิเทศ ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา ผอ.ยุทธศาสตร์ รินพรุ้มและคณะครูทุกคน ใช้กระบวนการนิเทศแบบกัลยาณมิตร โดยมีขั้นตอนการนิเทศ ได้แก่ สนทนาอย่างเปิดใจ นำเสนอข้อมูลที่เป็นจริงด้วยความไว้วางใจ ฟังการบรรยายอย่างใส่ใจ เชื่อมโยงยกตัวอย่างและPLC ผลการนิเทศ พบว่า โรงเรียนมีแผนปฏิบัติราชการ มีการสรุปโครงการและกิจกรรมเป็นปัจจุบัน ผู้บริหารมีความใส่ใจ ให้เกียรติครู มีภาวะผู้นำ นำเสนอการดำเนินงานของโรงเรียนในปีการศึกษา 2563 ด้วยน้ำเสียงที่ชัดเจนเป็นระบบ ทำให้มีความเข้าใจในการทำงานอย่างดียิ่ง ครูทุกคนนำเสนอการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เทคนิควิธีการ ทำให้ทราบว่ามีนวัตกรรมจากการสอนในทุกระดับชั้น ส่วนใหญ๋เป็นแบบฝึก มีเทคนิควิธีการสอนที่ดี น่าชื่นชมเป็นอย่างยิ่ง นอกจากนี้ยังมีการใช้ไอซีทีในการบริหารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศ เนื่องจากมีครูคอมพิวเตอร์ที่มีความสามารถและแบ่งปัน จัดสร้างโปรแกรมให้ครูทุกคนเอื้อต่อการจัดทำข้อมูลและจัดเก็บอย่างเป็นระบบ อีกทั้งเชื่อมโยงเข้ากับโปรแกรม SchoolMIS ได้เป็นอย่างดี สมควรเผยแพร่โปรแกรมนี้ให้โรงเรียนที่น่าสนใจได้นำไปใช้เพื่อเป็นประโยชน์แก่ทางราชการ การจัดทำกิจกรรมเป็นไปตามโครงการเพียงแต่ยังไม่ได้นำมาเชื่อมโยงกับการสรุป SARิ ผู้นิเทศให้ความรู้เกี่ยวกับการเชื่อมโยงระหว่างโครงการ กิจกรรมการเรียนรู้ในชั้นเรียน กิจกรรมนอกชั้นเรียนที่่ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดคุณภาพแก่ผู้เรียน และเทคนิควิธีการที่ดีของครู การจัดระบบสารสนเทศที่่มีความสอดคล้องกับประเด็นการพิจารณาของ SAR การมองอย่างภาพรวมและรายประเด็น และระดมความคิดเห็น แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับขั้นตอนการสรุปหรือขั้นตอนการทำงานที่มีความสอดคล้องกับประด็นรายการพิจารณาและทำงานอย่างรวดเร็ว ครูนำเสนอแนวความคิดร่วมกัน และสรุปผลการวางแผนในการปรับกระบวนการทำงานและการนำเสนอSAR อย่างเป็นปัจจุบัน ข้อเสนอแนะ 1.ควรปรับSAR ให้มีความเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษาให้มากขึ้น 2.ควรจัดทำระบบงานสารบัญให้แก่งานวิชาการของสถานศึกษา เช่น บัญชีแหล่งเรียนรู้ บัญชีรายชื่อนวัตกรรมที่ดีของครู บัญชีรายชื่องานวิจัยของครู เป็นต้น 3.โครงการต่างๆ ควรสรุปและเชื่อมโยงเข้ากับ SAR ขอขอบคุณผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูทุกคนที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีและให้การต้อนรับอย่างดียิ่ง

ดร.ปาริชาติ เข่งแก้ว
ผู้อำนวยการ

5 มีนาคม 2564
ภาคเรียนที่ 2/2563
รร.บ้านลำนารวย
ศพว.พุเตยพุขาม
วันที่ 5 มี.ค. 64 เวลา 08.45น. ดร.ไท พานนนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ประธานในพิธีเปิดโครงการฯ ณ โรงเรียนบ้านลำนารวย ต.สระประดู่ อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ นางสุวรรณ์ ทำคาม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลำนารวย กล่าวรายงานวัตถุประสงค์โครงการฯ และมีผู้อำนวยการโรงเรียนต่างๆ พร้อมด้วยศึกษานิเทศก์หลายท่านมาเยี่ยมเพื่อให้กำลังใจโครงการ “หนึ่งใจ..ให้ธรรมะสัญจร” เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม น้อมนำศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน หลักสูตร “บทบาทเยาวชนยุคใหม่ ในศตวรรษที่ 21” The role of new generation youth in the 21st Century #จัดโดยองค์กรภาคีเครือข่าย สำนักปฏิบัติธรรมพุทธบารมี ต.วัดธาตุ อ.เมือง จ.หนองคาย ร่วมกับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3, บริษัท ดับบลิว เบทเตอร์ไลฟ์ จำกัด, มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์, วัดป่าเขาล้อม อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา, วัดเขาถ้ำ อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี, วัดนายโรง กรุงเทพฯ, บริษัท ไดมอนด์ ชัตเตอร์ จำกัด, และบริษัท ไดมอนด์บริการวิชาการ จำกัด โดยมีโรงเรียนที่เข้าร่วมอบรม 1.โรงเรียนบ้านลำนารวย 2.โรงเรียนบ้านหนองคล้า 3.โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม ****คณะพระวิทยากร**** พระธรรมวิทย์ ฐานธมฺโม พระวิทยากร คุณกันยา พลวงศ์ เจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคนิค/ขับรถ

นางสุปัญญา โพธิ์หา
ศึกษานิเทศก์
ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ได้มาเยี่ยมโรงเรียนบ้านลำนารวย

นางสุวรรณ์ ทำคาม
ผู้อำนวยการโรงเรียน
8 มิถุนายน 2564

4 มีนาคม 2564
ภาคเรียนที่ 2/2563
รร.บ้านไร่เหนือ
ศพว.บ้านโภชน์บัววัฒนา
วันที่ 4 มี.ค. 64 เวลา 08.45 น. ขอกราบขอบพระคุณพระมหาภูษิต ปญฺญาธโร เจ้าคณะตำบลบัววัฒนา ,เจ้าอาวาสวัดป่าเขาน้อย ประธานฝ่ายสงฆ์ในพิธีเปิดโครงการฯ ณ วัดป่าเขาน้อย ต.บัววัฒนา อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ นางสุปัญญา โพธิ์หา ศึกษานิเทศก์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 ประธานฝ่ายฆราวาสในพิธีเปิดโครงการฯ พร้อมด้วยศึกษานิเทศก์หลายท่านมาเยี่ยมเพื่อให้กำลังใจ#โครงการ “หนึ่งใจ..ให้ธรรมะสัญจร” เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม น้อมนำศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน หลักสูตร “บทบาทเยาวชนยุคใหม่ ในศตวรรษที่ 21” The role of new generation youth in the 21st Century #จัดโดยองค์กรภาคีเครือข่าย สำนักปฏิบัติธรรมพุทธบารมี ต.วัดธาตุ อ.เมือง จ.หนองคาย ร่วมกับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3, บริษัท ดับบลิว เบทเตอร์ไลฟ์ จำกัด, มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์, วัดป่าเขาล้อม อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา, วัดเขาถ้ำ อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี, วัดนายโรง กรุงเทพฯ, บริษัท ไดมอนด์ ชัตเตอร์ จำกัด, และบริษัท ไดมอนด์บริการวิชาการ จำกัด โดยมีโรงเรียนที่เข้าร่วมอบรม 1.โรงเรียนบ้านวังอ่าง 16 คน 2.โรงเรียนบ้านเนินสวรรค์ 15 คน 3.โรงเรียนบ้านโภชน์ 14 คน 4.โรงเรียนซับวารินทร์ 8 คน 5.โรงเรียนบ้านไร่เหนือ 102 คน 6.โรงเรียนบ้านเนินมะค่า 15 คน ****คณะพระวิทยากร**** พระธรรมวิทย์ ฐานธมฺโม พระวิทยากร

นางสุปัญญา โพธิ์หา
ศึกษานิเทศก์
2 มีนาคม 2564
ภาคเรียนที่ 2/2563
รร.บ้านซับหินเพลิง
ศพว.โคกสะอาดสะกรวดประดู่งาม
2 มีนาคม 2564 นิเทศติดตามการเตรียมความพร้อมการประเมินความสามารถด้านการอ่าน (RT) ของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ณ โรงเรียนบ้านซับหินเพลิง อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ การนิเทศติดตามโดยการสัมภาษณ์ครูและนักเรียน และทดสอบการอ่านจากหนังสือวรรณคดีลำนำ และภาษาพาที ของชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ผลการนิเทศติดตามดังนี้ 1. อาคารเรียนและห้องเรียนสะอาด ร่มรื่น เย็นสบาย มีการตกแต่งห้องเรียน และรักษาความสะอาด 2. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 3 คน การอ่านการเขียน ภาษาไทยได้ดี เรียนผ่าน DLTV นักเรียนตั้งใจและมีความสุขในการเรียน ครูจะดูและอำนวยการความสะดวกในการจัดกิจกรรม 3. ครูได้เอาใจใส่แก้ไขและสอนเสริมให้กับนักเรียนทุกวัน มีการคัดลายมือ การเขียนตามคำบอก ในช่วงที่นักเรียนทำแบบฝึกหัดเสร็จ และช่วงพักกลางวัน รวมถึงให้อ่านเขียนคำบัญชีพื้นฐาน ครูจะสอนเสริม 4. แจ้งให้ผู้ปกครองได้ทราบถึงพัฒนาการอ่านการเขียนของนักเรียน เพื่อให้ผู้ปกครองได้ช่วยเหลือและกระตุ้นนักเรียน 5. การเรียนการสอนในช่วงปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ สถานการณ์ (Covid-19) ทำให้นักเรียนขาดความต่อเนื่องในการเรียน โดยเฉพาะนักเรียนระดับชั้นเล็ก ๆ ที่ต้องได้รับการฝึกซ้ำย้ำทวนการฝึกอ่านฝึกเขียนภาษาไทย ควรมีการการสอนเสริม ใช้สื่อการสอน และสื่อICT เข้ามาช่วยในการพัฒนาการอ่าน และการเสริมแรง ในการให้กำลังใจนักเรียนชื่นชมและให้รางวัล ขอขอบพระคุณคณะครูและนักเรียนที่ให้ข้อมูล ให้ความร่วมมือและให้การต้อนรับอย่างดียิ่ง

นางสาวพัชรินทร์ วาวงศ์มูล
ศึกษานิเทศก์

2 มีนาคม 2564
ภาคเรียนที่ 2/2563
รร.บ้านซับหินเพลิง
ศพว.โคกสะอาดสะกรวดประดู่งาม
นิเทศ กำกับ ติดตามการดำเนินงานโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ปีการศึกษา 2563 เพื่อรองรับการประเมินรับตราพระราชทานฯ ณ โรงเรียนบ้านซับหินเพลิง เภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นรุ่นที่ 9 พบว่าคุณครูได้จัดกิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยได้ครบ 20 กิจกรรม นักเรียนให้สัมภาษณ์ว่าชอบกิจกรรมการทดลองทางวิทยาศาสตร์เพราะสนุก ตื่นเต้น น่าสนใจ ได้ทำกิจกรรมกลุ่ม ร่วมกันคาดคะเน สังเกต ทดลอง ได้รู้จักอุปกรณ์การทดลองต่างๆ กิจกรรมที่ทำการทดลองเช่น เมล็ดพืชเต้นระบำ เนินน้ำ ทอร์นาโด ฯลฯ ได้ร่วมกันช่วยกันจัดเก็บอุปกรณ์หลังจากทำกิจกรรมเสร็จแล้ว การจัดทำโครงงานแบบสืบเสาะ เด็กอยากรู้เรื่อง ตะใคร้เกิดรากได้อย่างไร อยู่ระหว่างดำเนินการ ขอขอบพระคุณคณะครูและนักเรียนทุกคนที่ให้ข้อมูล ให้ความร่วมมืออำนวยความสะดวกและให้การต้อนรับอย่างดียิ่ง

นางรังสิมา บัวทอง
ศึกษานิเทศก์
2 มีนาคม 2564
ภาคเรียนที่ 2/2563
รร.บ้านหนองสะแกสี่
ศพว.โคกสะอาดสะกรวดประดู่งาม
2 มีนาคม 2564 นิเทศติดตามการเตรียมความพร้อมการประเมินความสามารถด้านการอ่าน (RT) ของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ณ โรงเรียนบ้านหนองสะแกสี่ อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ การนิเทศติดตามโดยการสัมภาษณ์ผู้อำนวยการสถานศึกษา ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ผลการนิเทศติดตามดังนี้ 1. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 4 คน อ่านไม่ได้ จำนวน 4 คน 1 คนเป็นต่างด้าว (ประเทศพม่า) 1 คนพัฒนาการช้า และอีก 2 คนไม่ยอมอ่านไม่ยอมสะกด มาตราตัวสะกดแม่ ก กา อ่านยังไม่คล่องต้องช่วยพาสะกด และจำสระบางตัวไม่ได้ จะจำได้บ้างถ้าพาอ่านวันต่อวัน พอให้อ่านเองจะอ่านไม่ได้ แต่เขียนตามแบบฝึกหัดในแบบเรียนหรือแบบฝึกหัดได้ 2. ครูได้เอาใจใส่เพื่อแก้ไขปัญหาการอ่านการเขียนและสอนเสริมให้กับนักเรียนทุกวัน และช่วงพักกลางวัน รวมถึงให้แบบฝึกและคำในบัญชีพื้นฐานเป็นการบ้าน 3. แจ้งให้ผู้ปกครองได้ทราบถึงพัฒนาการอ่านการเขียนของนักเรียน เพื่อให้ผู้ปกครองได้ช่วยเหลือและกระตุ้นนักเรียน 4. การเรียนการสอนในช่วงปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ สถานการณ์ (Covid-19) ทำให้นักเรียนขาดความต่อเนื่องในการเรียน โดยเฉพาะนักเรียนระดับชั้นเล็ก ๆ ที่ต้องได้รับการฝึกซ้ำย้ำทวนการฝึกอ่านฝึกเขียนภาษาไทย ควรมีการการสอนเสริม ใช้สื่อการสอน และสื่อICT เข้ามาช่วยในการพัฒนาการอ่าน และการเสริมแรง ในการให้กำลังใจนักเรียนชื่นชมและให้รางวัล 5. แนะนำให้ท่านผอ.โรงเรียนและคุณครู ประชุม PLC แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการแก้ไขปัญหา หาวิธีการและสื่อนวัตกรรมพัฒนาให้กับนักเรียนที่อ่านไม่ได้ ขอขอบพระคุณคณะครูและนักเรียนที่ให้ข้อมูล ให้ความร่วมมือและให้การต้อนรับอย่างดียิ่ง

นางสาวพัชรินทร์ วาวงศ์มูล
ศึกษานิเทศก์

2 มีนาคม 2564
ภาคเรียนที่ 2/2563
รร.บ้านหนองสะแกสี่
ศพว.โคกสะอาดสะกรวดประดู่งาม
นิเทศ กำกับ ติดตามการดำเนินงานโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ปีการศึกษา 2563 เพื่อรองรับการประเมินรับตราพระราชทานฯ ณ โรงเรียนบ้านหนองสะแกสี่ อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นรุ่นที่ 9 พบว่าคุณครูได้จัดกิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยได้ครบ 20 กิจกรรม นักเรียนให้สัมภาษณ์ว่าชอบกิจกรรมการทดลองทางวิทยาศาสตร์เพราะสนุก ตื่นเต้น น่าสนใจ เด็กๆ ได้ทำกิจกรรมกลุ่ม ร่วมกันคาดคะเน สังเกต ทดลอง ได้รู้จักอุปกรณ์การทดลองต่างๆ กิจกรรมที่ทำการทดลองเช่น หมุดเนินน้ำ หมุดลอยน้ำ สนุกกับฟองสบู่ ฯลฯ ร่วมกันช่วยกันจัดเก็บอุปกรณ์หลังจากทำกิจกรรมเสร็จแล้ว การจัดทำโครงงานแบบสืบเสาะ เด็กอยากรู้เรื่อง ปุ๋ยจากเปลือกไข่ไก่ อยู่ระหว่างดำเนินการ ปัญหาที่พบคือครูไม่จบเอกปฐมวัย ขอขอบพระคุณผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนทุกคนที่ให้ข้อมูล ให้ความร่วมมืออำนวยความสะดวกและให้การต้อนรับอย่างดียิ่ง

นางรังสิมา บัวทอง
ศึกษานิเทศก์
2 มีนาคม 2564
ภาคเรียนที่ 2/2563
รร.บ้านห้วยโป่ง-ไผ่ขวาง
ศพว.นาเฉลียงห้วยโป่งยามงาม
วันที่ 2 มี.ค. 64 เวลา 08.45 น. นายธีรภัทร์ ภาวะรีย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ประธานในพิธีเปิดโครงการฯ ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านห้วยโป่งไผ่ขวาง ต.ห้วยโป่ง อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์นายทรงเกียรติ สิงห์บัวขาว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยโป่งไผ่ขวาง กล่าวรายงานวัตถุประสงค์โครงการฯ และมีผู้อำนวยการโรงเรียนต่างๆ พร้อมด้วยศึกษานิเทศก์หลายท่านมาเยี่ยมเพื่อให้กำลังใจ #โครงการ “หนึ่งใจ..ให้ธรรมะสัญจร” เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม น้อมนำศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน หลักสูตร “บทบาทเยาวชนยุคใหม่ ในศตวรรษที่ 21” The role of new generation youth in the 21st Century #จัดโดยองค์กรภาคีเครือข่าย สำนักปฏิบัติธรรมพุทธบารมี ต.วัดธาตุ อ.เมือง จ.หนองคาย ร่วมกับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3, บริษัท ดับบลิว เบทเตอร์ไลฟ์ จำกัด, มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์, วัดป่าเขาล้อม อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา, วัดเขาถ้ำ อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี, วัดนายโรง กรุงเทพฯ, บริษัท ไดมอนด์ ชัตเตอร์ จำกัด, และบริษัท ไดมอนด์บริการวิชาการ จำกัด โดยมีโรงเรียนที่เข้าร่วมอบรม 1.โรงเรียนบ้านห้วยโป่งไผ่ขวาง 75 คน 2. โรงเรียนบ้านนาเฉลียง 30 คน 3. โรงเรียนบ้านปากตก 59 คน4. โรงเรียนบ้านสระหมื่นเชียง 10 คน ****คณะพระวิทยากร**** พระธรรมวิทย์ ฐานธมฺโม พระวิทยากร คุณกันยา พลวงศ์ เจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคนิค/ขับรถ

นางสุปัญญา โพธิ์หา
ศึกษานิเทศก์
ขอขอบคุณท่านรอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 และท่านศึกษานิเทศก์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 ได้มาเยี่ยมเพื่อให้กำลังใจคณะครูและนักเรียนที่เข้าอบรมโครงการ “หนึ่งใจ..ให้ธรรมะสัญจร” เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม น้อมนำศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน หลักสูตร “บทบาทเยาวชนยุคใหม่ ในศตวรรษที่ 21” The role of new generation youth in the 21st Century #จัดโดยองค์กรภาคีเครือข่าย สำนักปฏิบัติธรรมพุทธบารมี ต.วัดธาตุ อ.เมือง จ.หนองคาย ร่วมกับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3

นายทรงเกียรติ สิงห์บัวขาว
ผู้อำนวยการโรงเรียน
1 พฤษภาคม 2564

1 มีนาคม 2564
ภาคเรียนที่ 2/2563
รร.บ้านซับน้อย
ศพว.ซับสมบูรณ์ซับน้อย
วันนี้ข้าพเจ้าได้มานิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรเพศวิถีศึกษา สำหรับครูที่ผ่านการอบรมในหลักสูตรเพศวิถีออนไลท์ ตามโครงการติดตาม พัฒนาสมรรถนะครูผู้สอนเพศศึกษาและทักษะชีวิต โรงเรียนบ้านซับน้อย โดยมีครูผู้ผ่านการอบรม ได้แก่ นางสาวธัญญรัตน์ หอมดอก พบว่า ครูได้ดำเนินการสอนหลักสูตรเพศวิถีศึกษา โดยบูรณาการเข้ากับกลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สถานศึกษาจัดอบรมให้คำปรึกษาการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ ในวัยรุ่นให้แก่นักเรียน โรงเรียนมีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน มีกิจกรรมที่หลากหลาย แผนการเรียนรู้มีเป้าหมายที่ชัดเจน ขอขอบคุณผู้บริหาร คณะครูที่ให้ความร่วมมือด้วยอย่างดียิ่ง

นายปัณณธร บัวอุบล
ศึกษานิเทศก์

1 มีนาคม 2564
ภาคเรียนที่ 2/2563
รร.บ้านวังน้อย
ศพว.วังใหญ่ภูน้ำหยด
วันนี้ข้าพเจ้าได้มานิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรเพศวิถีศึกษา สำหรับครูที่ผ่านการอบรมในหลักสูตรเพศวิถีออนไลท์ ตามโครงการติดตาม พัฒนาสมรรถนะครูผู้สอนเพศศึกษาและทักษะชีวิต โรงเรียนบ้านวังน้อย โดยมีครูผู้ผ่านการอบรม ได้แก่ นางสาวทิพย์วิมล เสือไว นพบว่า ครูได้ดำเนินการสอนหลักสูตรเพศวิถีศึกษา โดยบูรณาการเข้ากับกลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สถานศึกษาจัดอบรมให้คำปรึกษาการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ ในวัยรุ่นให้แก่นักเรียน โรงเรียนมีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน มีกิจกรรมที่หลากหลาย แผนการเรียนรู้มีเป้าหมายที่ชัดเจน ขอขอบคุณผู้บริหาร คณะครูที่ให้ความร่วมมือด้วยอย่างดียิ่ง

นายปัณณธร บัวอุบล
ศึกษานิเทศก์

1 มีนาคม 2564
ภาคเรียนที่ 2/2563
รร.วัลลภานุสรณ์
ศพว.วังใหญ่ภูน้ำหยด
วันนี้ข้าพเจ้าได้มานิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรเพศวิถีศึกษา สำหรับครูที่ผ่านการอบรมในหลักสูตรเพศวิถีออนไลท์ ตามโครงการติดตาม พัฒนาสมรรถนะครูผู้สอนเพศศึกษาและทักษะชีวิต โรงเรียนบ้านวัลลภานุสรณ์ โดยมีครูผู้ผ่านการอบรม ได้แก่ นางสาวชัญญานุช บุญรอด พบว่า ครูได้ดำเนินการสอนหลักสูตรเพศวิถีศึกษา โดยบูรณาการเข้ากับกลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สถานศึกษาจัดอบรมให้คำปรึกษาการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ ในวัยรุ่นให้แก่นักเรียน โรงเรียนมีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน มีกิจกรรมที่หลากหลาย แผนการเรียนรู้มีเป้าหมายที่ชัดเจน ขอขอบคุณผู้บริหาร คณะครูที่ให้ความร่วมมือด้วยอย่างดียิ่ง

นายปัณณธร บัวอุบล
ศึกษานิเทศก์

24 กุมภาพันธ์ 2564
ภาคเรียนที่ 2/2563
รร.บ้านหนองสะแก
ศพว.บ่อรัง
วันนี้ข้าพเจ้าได้มานิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรเพศวิถีศึกษา สำหรับครูที่ผ่านการอบรมในหลักสูตรเพศวิถีออนไลท์ ตามโครงการติดตาม พัฒนาสมรรถนะครูผู้สอนเพศศึกษาและทักษะชีวิต โรงเรียนบ้านหนองสะแก โดยมีครูผู้ผ่านการอบรม ได้แก่ นางสาวณัฐธิดา นินหว่าง นางสาวกัญญาณี กสิวัฒน์ นางสาวปนัดดา อุดมสิทธิ์ และนายศิริพงษ์ บัวกล่ำ พบว่า ครูได้ดำเนินการสอนหลักสูตรเพศวิถีศึกษา โดยบูรณาการเข้ากับกลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สถานศึกษาจัดอบรมให้คำปรึกษาการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ ในวัยรุ่นให้แก่นักเรียน โรงเรียนมีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน มีกิจกรรมที่หลากหลาย แผนการเรียนรู้มีเป้าหมายที่ชัดเจน ขอขอบคุณผู้บริหาร คณะครูที่ให้ความร่วมมือด้วยอย่างดียิ่ง

นายปัณณธร บัวอุบล
ศึกษานิเทศก์

ข้าพเจ้าขอขอบคุณนายปัณณธร บัวอุบล ศึกษานิเทศก์ สพป.พช3 ที่ได้มานิเทศติดตาม การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรเพศวิถีศึกษา สำหรับครูที่ผ่านการอบรมในหลักสูตรเพศวิถีออนไลท์ ตามโครงการติดตาม พัฒนาสมรรถนะครูผู้สอนเพศศึกษาและทักษะชีวิต โรงเรียนบ้านหนองสะแก

นางสาววิภาพร ซาทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
8 เมษายน 2564


ขอบคุณผู้บริหารพี่น้องเพื่อนครูที่ให้การต้อนรับอย่างดียิ่ง เป็นกำลังใจในการทำงานครับ

นายปัณณธร บัวอุบล
ศึกษานิเทศก์
20 มิถุนายน 2564
24 กุมภาพันธ์ 2564
ภาคเรียนที่ 2/2563
รร.บ้านหนองบัวทอง
ศพว.บ่อรัง
วันนี้ข้าพเจ้าได้มานิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรเพศวิถีศึกษา สำหรับครูที่ผ่านการอบรมในหลักสูตรเพศวิถีออนไลท์ ตามโครงการติดตาม พัฒนาสมรรถนะครูผู้สอนเพศศึกษาและทักษะชีวิต โรงเรียนบ้านหนองบัวทองโดยมีครูผู้ผ่านการอบรม ได้แก่ นายเอ็ม อยู่สุข พบว่า ครูได้ดำเนินการสอนหลักสูตรเพศวิถีศึกษา โดยบูรณาการเข้ากับกลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สถานศึกษาจัดอบรมให้คำปรึกษาการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ ในวัยรุ่นให้แก่นักเรียน โรงเรียนมีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน มีกิจกรรมที่หลากหลาย แผนการเรียนรู้มีเป้าหมายที่ชัดเจน ขอขอบคุณผู้บริหาร คณะครูที่ให้ความร่วมมือด้วยอย่างดียิ่ง

นายปัณณธร บัวอุบล
ศึกษานิเทศก์

24 กุมภาพันธ์ 2564
ภาคเรียนที่ 2/2563
รร.บ้านโคกสง่า
ศพว.พุเตยพุขาม
นิเทศ กำกับ ติดตามการดำเนินงานโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ปีการศึกษา 2563 เพื่อรองรับการประเมินรับตราพระราชทานฯ ณ โรงเรียนโคกสง่า อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นรุ่นที่ 7 พบว่าคุณครูได้จัดกิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยได้ครบ 20 กิจกรรม นักเรียนให้สัมภาษณ์ว่าชอบกิจกรรมการทดลองทางวิทยาศาสตร์เพราะสนุก ตื่นเต้น น่าสนใจ เด็กๆ ได้ทำกิจกรรมกลุ่ม ร่วมกันคาดคะเน สังเกต ทดลอง ได้รู้จักอุปกรณ์การทดลองต่างๆ กิจกรรมที่ทำการทดลองเช่น หมุดเนินน้ำ ทอร์นาโด งูเต้นระบำ ฯลฯ ร่วมกันช่วยกันจัดเก็บอุปกรณ์หลังจากทำกิจกรรมเสร็จแล้ว การจัดทำโครงงานแบบสืบเสาะ เด็กอยากรู้เรื่อง ดินของบ้านโคกสง่า อยู่ระหว่างดำเนินการ ขอขอบพระคุณผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนทุกคนที่ให้ข้อมูล ให้ความร่วมมืออำนวยความสะดวกและให้การต้อนรับอย่างดียิ่ง

นางรังสิมา บัวทอง
ศึกษานิเทศก์
24 กุมภาพันธ์ 2564
ภาคเรียนที่ 2/2563
รร.บ้านโคกสง่า
ศพว.พุเตยพุขาม
24 กุมภาพันธ์ 2564 นายไท พานนนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ได้มอบหมายให้นางสาวพัชรินทร์ วาวงศ์มูล ศึกษานิเทศก์นิเทศติดตามการเตรียมความพร้อมการประเมินความสามารถด้านการอ่าน (RT) ของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ณ โรงเรียนบ้านโคกสง่า อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ การนิเทศติดตามโดยการสัมภาษณ์ผู้อำนวยการสถานศึกษา ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ผลการนิเทศติดตามดังนี้ 1. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 9 คน อ่านได้คล่องจำนวน 7 คน อ่านไม่คล่องจำนวน 2 คน การอ่านการเขียน จะได้มาตราตัวสะกดแม่ ก กา อ่านยังไม่คล่องต้องช่วยพาสะกด และจำสระบางตัวไม่ได้ แต่เขียนตามแบบฝึกหัดในแบบเรียนหรือแบบฝึกหัดได้ 2. ครูได้เอาใจใส่เพื่อแก้ไขปัญหาการอ่านการเขียนและสอนเสริมให้กับนักเรียนทุกวัน และช่วงพักกลางวัน รวมถึงให้แบบฝึกและคำในบัญชีพื้นฐานเป็นการบ้าน 3. แจ้งให้ผู้ปกครองได้ทราบถึงพัฒนาการอ่านการเขียนของนักเรียน เพื่อให้ผู้ปกครองได้ช่วยเหลือและกระตุ้นนักเรียน 4. การเรียนการสอนในช่วงปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ สถานการณ์ (Covid-19) ทำให้นักเรียนขาดความต่อเนื่องในการเรียน โดยเฉพาะนักเรียนระดับชั้นเล็ก ๆ ที่ต้องได้รับการฝึกซ้ำย้ำทวนการฝึกอ่านฝึกเขียนภาษาไทย ควรมีการการสอนเสริม ใช้สื่อการสอน และสื่อICT เข้ามาช่วยในการพัฒนาการอ่าน และการเสริมแรง ในการให้กำลังใจนักเรียนชื่นชมและให้รางวัล ขอขอบพระคุณคณะครูและนักเรียนที่ให้ข้อมูล ให้ความร่วมมือและให้การต้อนรับอย่างดียิ่ง

นางสาวพัชรินทร์ วาวงศ์มูล
ศึกษานิเทศก์

รับทราบการเตรียมความพร้อมก่อนสอบ RT ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และปฏิบัติตามคำแนะนำ

นายสุรเชษฐ์ ประสพบุญ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
2 มีนาคม 2564


รับรองการนิเทศติดตามในครั้งนี้ ขอบพระคุณสำหรับความร่วมมือและการต้อนรับอย่างดียิ่งคะ

นางสาวพัชรินทร์ วาวงศ์มูล
ศึกษานิเทศก์
3 มีนาคม 2564
24 กุมภาพันธ์ 2564
ภาคเรียนที่ 2/2563
รร.บ้านด่านไทรสามัคคี
ศพว.โคกสะอาดสะกรวดประดู่งาม
นิเทศ กำกับ ติดตามการดำเนินงานโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ปีการศึกษา 2563 เพื่อรองรับการประเมินรับตราพระราชทานฯ ณ โรงเรียนบ้านด่านไทรสามัคคี อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นรุ่นที่ 9 พบว่าคุณครูได้จัดกิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยได้ครบ 20 กิจกรรม เด็กๆ บอกว่าชอบกิจกรรมการทดลองทางวิทยาศาสตร์เพราะสนุก ตื่นเต้น น่าสนใจ เด็กๆ ได้ทำกิจกรรมกลุ่ม ร่วมกันคาดคะเน สังเกต ทดลอง ได้รู้จักอุปกรณ์การทดลอง กิจกรรมที่ทำการทดลองเช่นเนินน้ำ ภูเขาไฟระเบิด ขวดทอร์นาโด ฯลฯ ร่วมกันช่วยกันจัดเก็บอุปกรณ์หลังจากทำกิจกรรมเสร็จแล้ว การจัดทำโครงงานแบบสืบเสาะ เด็กอยากรู้เรื่อง แป้งจากมันสำปันหลัง อยู่ระหว่างดำเนินการ มีครูที่สอนระดับประถมที่จบสาขาวิทยาศาสตร์เข้ามาช่วยในการดำเนินโครงงานฯ ขอขอบพระคุณผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนทุกคนที่ให้ข้อมูล ให้ความร่วมมืออำนวยความสะดวกและให้การต้อนรับอย่างดียิ่ง

นางรังสิมา บัวทอง
ศึกษานิเทศก์
24 กุมภาพันธ์ 2564
ภาคเรียนที่ 2/2563
รร.บ้านด่านไทรสามัคคี
ศพว.โคกสะอาดสะกรวดประดู่งาม
24 กุมภาพันธ์ 2564 นายไท พานนนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ได้มอบหมายให้นางสาวพัชรินทร์ วาวงศ์มูล ศึกษานิเทศก์ นิเทศติดตามการเตรียมความพร้อมการประเมินความสามารถด้านการอ่าน (RT) ของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ณ โรงเรียนบ้านด่านไทรสามัคคี อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ การนิเทศติดตามโดยการสัมภาษณ์ผู้อำนวยการสถานศึกษา ครูและนักเรียน และทดสอบการอ่านจากหนังสือวรรณคดีลำนำ และภาษาพาที ของชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ผลการนิเทศติดตามดังนี้ 1. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 9 คน อ่านได้คล่องจำนวน 7 คน อ่านไม่คล่องจำนวน 2 คน การอ่านการเขียน จะได้มาตราตัวสะกดแม่ ก กา อ่านยังไม่คล่องต้องช่วยพาสะกด และจำสระบางตัวไม่ได้ พูดน้อยไม่ค่อยโต้ตอบเวลาถาม แต่เขียนตามแบบฝึกหัดในแบบเรียนหรือแบบฝึกหัดได้ 2. ครูได้เอาใจใส่แก้ไขและสอนเสริมให้กับนักเรียนทุกวัน และช่วงพักกลางวัน รวมถึงให้แบบฝึกและคำในบัญชีพื้นฐานเป็นการบ้าน 3. แจ้งให้ผู้ปกครองได้ทราบถึงพัฒนาการอ่านการเขียนของนักเรียน เพื่อให้ผู้ปกครองได้ช่วยเหลือและกระตุ้นนักเรียน 4. การเรียนการสอนในช่วงปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ สถานการณ์ (Covid-19) ทำให้นักเรียนขาดความต่อเนื่องในการเรียน โดยเฉพาะนักเรียนระดับชั้นเล็ก ๆ ที่ต้องได้รับการฝึกซ้ำย้ำทวนการฝึกอ่านฝึกเขียนภาษาไทย ควรมีการการสอนเสริม ใช้สื่อการสอน และสื่อICT เข้ามาช่วยในการพัฒนาการอ่าน และการเสริมแรง ในการให้กำลังใจนักเรียนชื่นชมและให้รางวัล ขอขอบพระคุณคณะครูและนักเรียนที่ให้ข้อมูล ให้ความร่วมมือและให้การต้อนรับอย่างดียิ่ง

นางสาวพัชรินทร์ วาวงศ์มูล
ศึกษานิเทศก์

24 กุมภาพันธ์ 2564
ภาคเรียนที่ 2/2563
รร.บ้านร่องหอยพัฒนา
ศพว.โคกสะอาดสะกรวดประดู่งาม
24 กุมภาพันธ์ 2564 นิเทศติดตามการเตรียมความพร้อมการประเมินความสามารถด้านการอ่าน (RT) ของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ณ โรงเรียนบ้านร่องหอยพัฒนา อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ การนิเทศติดตามโดยการสัมภาษณ์ครูและนักเรียน และทดสอบการอ่านจากหนังสือวรรณคดีลำนำ และภาษาพาที ของชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ผลการนิเทศติดตามดังนี้ 1. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 1 คน การอ่านการเขียน จะได้มาตราตัวสะกดแม่ ก กา อ่านยังไม่คล่องต้องช่วยพาสะกด และจำสระบางตัวไม่ได้ พูดน้อยไม่ค่อยโต้ตอบเวลาถาม แต่เขียนตามแบบฝึกหัด ในแบบเรียนหรือแบบฝึกหัดได้ 2. ครูได้เอาใจใส่แก้ไขและสอนเสริมให้กับนักเรียนทุกวัน ในช่วงที่นักเรียนทำแบบฝึกหัดเสร็จ และช่วงพักกลางวัน รวมถึงให้เขียนคำบัญชีพื้นฐานเพื่อกลับไปอ่านที่บ้านวันละ 10 คำ ก่อนขออนุญาตไปพักดื่มน้ำ หรือเข้าห้องน้ำ จะต้องหยิบบัตรคำมาอ่าน 1 คำ ก่อนไปทำภาระกิจนอกห้องเรียนได้ 3. แจ้งให้ผู้ปกครองได้ทราบถึงพัฒนาการอ่านการเขียนของนักเรียน เพื่อให้ผู้ปกครองได้ช่วยเหลือและกระตุ้นนักเรียน 4. การเรียนการสอนในช่วงปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ สถานการณ์ (Covid-19) ทำให้นักเรียนขาดความต่อเนื่องในการเรียน โดยเฉพาะนักเรียนระดับชั้นเล็ก ๆ ที่ต้องได้รับการฝึกซ้ำย้ำทวนการฝึกอ่านฝึกเขียนภาษาไทย ควรมีการการสอนเสริม ใช้สื่อการสอน และสื่อICT เข้ามาช่วยในการพัฒนาการอ่าน และการเสริมแรง ในการให้กำลังใจนักเรียนชื่นชมและให้รางวัล ขอขอบพระคุณคณะครูและนักเรียนที่ให้ข้อมูล ให้ความร่วมมือและให้การต้อนรับอย่างดียิ่ง

นางสาวพัชรินทร์ วาวงศ์มูล
ศึกษานิเทศก์

โรงเรียนบ้านร่องหอยพัฒนาขอขอบพระคุณ ศน.พัชรินทร์ วาวงศ์มูล ที่ได้มานิเทศติดตามการเตรียมความพร้อมการประเมินความสามารถด้านการอ่าน (RT) ของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ของนักเรียนโรงเรียนบ้านร่องหอยพัฒนา โรงเรียนบ้านร่องหอยพัฒนาได้แจ้งผลการนิเทศกับครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และคำชี้แนะของการจัดการเรียนการสอนเพิ่มเติมของ ศน.พัชรินทร์ วาวงศ์มูล ในครั้งนี้ ทางโรงเรียนบ้านร่องหอยพัฒนาและครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ขอรับคำแนะนำในการใช้สื่อการเรียนการสอน และสื่อ ICT เข้ามาช่วยพัฒนาการอ่านให้ดีขึ้น และหารางวัลชื่นชมเพื่อให้นักเรียนเกิดขวัญและกำลังใจในการอ่านให้มากขึ้นและจะพัฒนาให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 อ่านออก เขียนได้ให้ได้ 100 เปอร์เซ็น โรงเรียนบ้านร่องหอยพัฒนาขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งที่นางสาวพัชรินทร์ วาวงศ์มูล ศึกษานิเทศน์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 ที่ได้มานิเทศน์และให้คำแนะนำในการจัดการเรียนการสอนของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ในครั้งนี้ ขอขอบพระคุณค่ะ

นางบุษรา เรืองซ้อน
ผู้อำนวยการโรงเรียน
4 มีนาคม 2564


รับรองการนิเทศในครั้งนี้ ขอบพระคุณสำหรับความร่วมมือ คะ

นางสาวพัชรินทร์ วาวงศ์มูล
ศึกษานิเทศก์
4 มีนาคม 2564
24 กุมภาพันธ์ 2564
ภาคเรียนที่ 2/2563
รร.บ้านร่องหอยพัฒนา
ศพว.โคกสะอาดสะกรวดประดู่งาม
นิเทศ กำกับ ติดตามการดำเนินงานโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ปีการศึกษา 2563 เพื่อรองรับการประเมินรับตราพระราชทานฯ ณ โรงเรียนบ้านร่องหอยพัฒนา อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นรุ่นที่ 9 พบว่าคุณครูได้จัดกิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยได้ครบ 20 กิจกรรม เด็กๆ บอกว่าชอบกิจกรรมการทดลองทางวิทยาศาสตร์เพราะสนุก ตื่นเต้น น่าสนใจ เด็กๆ ได้ทำกิจกรรมกลุ่ม ร่วมกันคาดคะเน ทดลอง ค้นพบในสิ่งที่ไม่คาดคิดและช่วยกันจัดเก็บอุปกรณ์หลังจากทำกิจกรรมเสร็จแล้ว การจัดทำโครงงานแบบสืบเสาะ เด็กอยากรู้เรื่อง น้ำกระเจี๊ยบบ้านฉันแสนอร่อย อยุ่ระหว่างดำเนินการ ปัญหาที่พบคือครูไม่จบเอกปฐมวัย ขอขอบพระคุณคณะครูและนักเรียนทุกคนที่ให้ข้อมูล ให้ความร่วมมืออำนวยความสะดวกและให้การต้อนรับอย่างดียิ่ง

นางรังสิมา บัวทอง
ศึกษานิเทศก์
22 กุมภาพันธ์ 2564
ภาคเรียนที่ 2/2563
รร.บ้านซับตะเคียนทอง
ศพว.กองทูลเพชรละคร
วันที่ 22 ก.พ.2564 เวลา 08.45 น. นายไท พานนนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 มอบหมายให้ นายสมหมาย ถาวรกูล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ ณ วัดซับตะเคียนทอง ต.เพชรละคร อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ โดยมีนายสุเมธ จงใจมั่น ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซับตะเคียนทอง กล่าวรายงานวัตถุประสงค์โครงการฯ และมีผู้อำนวยการโรงเรียนต่าง ๆ พร้อมด้วยนางสุปัญญา โพธิ์หา ศึกษานิเทศก์ มาเยี่ยมเพื่อให้กำลังใจ #โครงการ “หนึ่งใจ..ให้ธรรมะสัญจร” เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม น้อมนำศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน หลักสูตร “บทบาทเยาวชนยุคใหม่ ในศตวรรษที่ 21” The role of new generation youth in the 21st Century #จัดโดยองค์กรภาคีเครือข่าย สำนักปฏิบัติธรรมพุทธบารมี ต.วัดธาตุ อ.เมือง จ.หนองคาย ร่วมกับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3, บริษัท ดับบลิว เบทเตอร์ไลฟ์ จำกัด, มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์, วัดป่าเขาล้อม อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา, วัดเขาถ้ำ อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี, วัดนายโรง กรุงเทพฯ, บริษัท ไดมอนด์ ชัตเตอร์ จำกัด, และบริษัท ไดมอนด์บริการวิชาการ จำกัด โดยมีโรงเรียนที่เข้าร่วมอบรม 1.โรงเรียนบ้านซับตะเคียนทอง ป.1-6 จำนวน 62 คน 2.โรงเรียนบ้านสระเกษ ป.4-6 จำนวน 17 คน 3.โรงเรียนบ้านเนินพัฒนา ป.4-6 จำนวน 29 คน 4.โรงเรียนบ้านเนินพัฒนา ป.3-6 จำนวน 15 ****คณะพระวิทยากร**** พระธรรมวิทย์ ฐานธมฺโม พระวิทยากร พระอานนท์ ถิรานนฺโท พระวิทยากร คุณกันยา พลวงศ์ เจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคนิค/ขับรถ

นางสุปัญญา โพธิ์หา
ศึกษานิเทศก์
ฃอขอบพระคูณนายสมหมาย ถาวรกูล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ ณ วัดซับตะเคียนทอง ต.เพชรละคร อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ โดยมีนายสุเมธ จงใจมั่น ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซับตะเคียนทอง กล่าวรายงานวัตถุประสงค์โครงการฯ และมีผู้อำนวยการโรงเรียนต่าง ๆ พร้อมด้วยนางสุปัญญา โพธิ์หา ศึกษานิเทศก์ มาเยี่ยมเพื่อให้กำลังใจ #โครงการ “หนึ่งใจ..ให้ธรรมะสัญจร” เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม น้อมนำศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน หลักสูตร “บทบาทเยาวชนยุคใหม่ ในศตวรรษที่ 21” The role of new generation youth in the 21st Century

นายสุเมธ จงใจมั่น
ผู้อำนวยการโรงเรียน
19 มีนาคม 2564

18 กุมภาพันธ์ 2564
ภาคเรียนที่ 2/2563
รร.บ้านโคกปรือ
ศพว.สระประดู่
18 กุมภาพันธ์ 2564 นิเทศติดตาม การดำเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563 ผู้รับการนิเทศคือผู้บริหารโรงเรียนและคณะครูโรงเรียนบ้านโคกปรือ ผลการนิเทศดังนี้ 1. ผู้บริหารให้ความสำคัญการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และมีแนวคิดให้ครูผู้สอนทุกคนเข้าใจแนวทางการดำเนินการประกันคุณภาพภายในและการประเมินภายนอก 2. ครูผู้สอนมีปัญหาการดำเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเกี่ยวกับ ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินการ ความสำคัญของการประกันคุณภาพการศึกษา และการประเมินภายนอกโดยสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ซึ่งผู้นิเทศได้ดำเนินการสื่อสารสร้างความเข้าใจการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาสู่การประเมินภายนอกให้กับผู้บริหารโรงเรียนและคณะครูโรงเรียนบ้านโคกปรือโดยพร้อมเพียงกัน แล้วทำการสอบถามความพึงพอใจด้วยแบบประเมินในระบบออนไลน์ในลิงค์ 18 กุมภาพันธ์ 2564 นิเทศติดตาม การดำเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563 ผู้รับการนิเทศคือผู้บริหารโรงเรียนและคณะครูโรงเรียนบ้านโคกปรือ ผลการนิเทศดังนี้ 1. ผู้บริหารให้ความสำคัญการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และมีแนวคิดให้ครูผู้สอนทุกคนเข้าใจแนวทางการดำเนินการประกันคุณภาพภายในและการประเมินภายนอก 2. ครูผู้สอนมีปัญหาการดำเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเกี่ยวกับ ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินการ ความสำคัญของการประกันคุณภาพการศึกษา และการประเมินภายนอกโดยสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ซึ่งผู้นิเทศได้ดำเนินการสื่อสารสร้างความเข้าใจการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาสู่การประเมินภายนอกให้กับผู้บริหารโรงเรียนและคณะครูโรงเรียนบ้านโคกปรือโดยพร้อมเพียงกัน แล้วทำการสอบถามความพึงพอใจด้วยแบบประเมินในระบบออนไลน์ในลิงค์https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeXIidWSR0madDvrBh_4TxfO2SdHB_VtQ5JQtCBkA6Id78sMg/viewform มีผลการประเมินความพึงพอใจดังเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ ขอบขอบคุณผู้บริหารโรงเรียน และคณะครูโรงเรียนบ้านโคกปรือ ที่ให้การต้อนรับและให้ความร่วมมืออย่างดียิ่ง ผู้นิเทศ นางปิยะวรรณ์ เชิญทอง ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 18 กุมภาพันธ์ 2564 มีผลการประเมินความพึงพอใจดังเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ ขอบขอบคุณผู้บริหารโรงเรียน และคณะครูโรงเรียนบ้านโคกปรือ ที่ให้การต้อนรับและให้ความร่วมมืออย่างดียิ่ง ผู้นิเทศ นางปิยะวรรณ์ เชิญทอง ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 18 กุมภาพันธ์ 2564

นางปิยะวรรณ์ เชิญทอง
ศึกษานิเทศก์

รับทราบ ขอขอบคุณ ศน.ปิยะวรรณ์ เชิญทอง ศึกษานิเทศก์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 เป็นอย่างสูง

นางสาวญาณิศา ภูเพชรพงศ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
17 มิถุนายน 2564


17 กุมภาพันธ์ 2564
ภาคเรียนที่ 2/2563
รร.บ้านนาไร่เดียว
ศพว.ท่าโรงโคกปรง
นายไท พานนนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 มอบหมายให้นายธีรภัทร์ ภาวะรีย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 พร้อมด้วย นางปาริชาติ เข่งแก้ว ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามฯ นางรังสิมา บัวทอง นางสาวพัชรินทร์ วาวงศ์มูล ศึกษานิเทศก์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 ร่วมกับอาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์ ลงพื้นที่ Coach ครั้งที่ 4 ภาคบ่าย ณ โรงเรียนบ้านนาไร่เดียว อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ โครงการสนับสนุนการพัฒนาครูและโรงเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องรุ่นที่ 2 (จิตศึกษา) โครงการ TSQP เครือข่ายมหาวิทยาลัยนเรศวร ติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนทั้งระบบ Whole School Approach สามารถบริหารจัดการตนเอง เพื่อยกระดับการเรียนรู้ของนักเรียนให้เกิดทักษะการเรียนรู้สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 ผลการดำเนินงาน ดังนี้ 1. ความงอกงามของนักเรียน นักเรียนมีความรับผิดชอบต่อตนเอง มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย รู้ตัวตนของตนเอง รู้หน้าที่ รู้เวลา ของตนเองว่าต้องในแต่ละวัน ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน รู้จักวางแผนในการทำงาน ทำงานร่วมกับเพื่อน ๆ ได้อย่างมีความสุข กล้าคิดกล้าแสดงออก สามารถแสดงความคิดเห็น และให้ข้อมูลประกอบเหตุผลที่หลากหลายมากขึ้น เป็นผู้นำ เป็นผู้ตามที่ดี ฟังความคิดเห็น และแสดงความคิดเห็นของเพื่อนในการทำงานกลุ่มปฏิบัติตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ที่นักเรียนร่วมกันกำหนดขึ้น 2. ความงอกงามของครูผู้สอน ครูรู้หน้าที่ รับผิดชอบ ตรงต่อเวลา วางแผนการจัดกิจกรรมการสอน สื่อการสอนในแต่ละหน่วย PBL/AL แบบบูรณาการ ปรับเปลี่ยนกิจกรรมได้ในแต่ละสัปดาห์ เพื่อให้เข้ากับบริบทของโรงเรียนและห้องเรียน ใจเย็นใช้น้ำเสียงที่นิ่มนวลและไม่เสียงดัง รับฟังความคิดเห็นของนักเรียน 3. ความงอกงามของผู้บริหารสถานศึกษา มีการวางแผนในการจัดกิจกรรมโดยใช้นวัตกรรม จิตศึกษา นิเทศติดตามการจัดเรียนการสอนและร่วม PLC ทุกสัปดาห์ มีการจัดเตรียมทำเอกสารและแนวทางการจัดนิทรรศการ Open House ระดับโรงเรียนและระดับเขตพื้นที่การศึกษา ขอขอบพระคุณท่านผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูและนักเรียนที่ให้ความร่วมมือและให้การต้อนรับอย่างดียิ่ง

นางรังสิมา บัวทอง
ศึกษานิเทศก์
17 กุมภาพันธ์ 2564
ภาคเรียนที่ 2/2563
รร.บ้านหนองสรวง
ศพว.คลองกระจัง
นายไท พานนนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 มอบหมายให้นายธีรภัทร์ ภาวะรีย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 พร้อมด้วย นางปาริชาติ เข่งแก้ว ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามฯ นางรังสิมา บัวทอง นางสาวพัชรินทร์ วาวงศ์มูล ศึกษานิเทศก์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 ร่วมกับอาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์ ลงพื้นที่ Coach ครั้งที่ 4 ภาคบ่าย ณ โรงเรียนบ้านหนองสรวง อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ โครงการสนับสนุนการพัฒนาครูและโรงเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องรุ่นที่ 2 (จิตศึกษา) โครงการ TSQP เครือข่ายมหาวิทยาลัยนเรศวร ติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนทั้งระบบ Whole School Approach สามารถบริหารจัดการตนเอง เพื่อยกระดับการเรียนรู้ของนักเรียนให้เกิดทักษะการเรียนรู้สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 ผลการดำเนินงาน ดังนี้ 1. ความงอกงามของนักเรียน นักเรียนมีความรับผิดชอบต่อตนเอง มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย รู้ตัวตนของตนเอง รู้หน้าที่ รู้เวลา ของตนเองว่าต้องในแต่ละวัน ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน รู้จักวางแผนในการทำงาน ทำงานร่วมกับเพื่อน ๆ ได้อย่างมีความสุข กล้าคิดกล้าแสดงออก สามารถแสดงความคิดเห็น และให้ข้อมูลประกอบเหตุผลที่หลากหลายมากขึ้น เป็นผู้นำ เป็นผู้ตามที่ดี ฟังความคิดเห็น และแสดงความคิดเห็นของเพื่อนในการทำงานกลุ่มปฏิบัติตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ที่นักเรียนร่วมกันกำหนดขึ้น 2. ความงอกงามของครูผู้สอน ครูรู้หน้าที่ รับผิดชอบ ตรงต่อเวลา วางแผนการจัดกิจกรรมการสอน ผลิตสื่อการสอนในแต่ละหน่วย PBL/AL แบบบูรณาการ ปรับเปลี่ยนกิจกรรมได้ในแต่ละสัปดาห์ เพื่อให้เข้ากับบริบทของโรงเรียนและห้องเรียน ใจเย็นใช้น้ำเสียงที่เบา นิ่มนวลและไม่ใช้เสียงดัง รับฟังความคิดเห็นของนักเรียน 3. ความงอกงามของผู้บริหารสถานศึกษา มีการวางแผนในการจัดกิจกรรมโดยใช้นวัตกรรม จิตศึกษา นิเทศภายในการจัดเรียนการสอนและร่วม PLC ทุกสัปดาห์ และการจัดเตรียมทำเอกสารและแนวทางการจัดนิทรรศการ Open House ระดับโรงเรียนและระดับเขตพื้นที่การศึกษา ขอขอบพระคุณท่านผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูและนักเรียนที่ให้ความร่วมมือและให้การต้อนรับอย่างดียิ่ง

นางรังสิมา บัวทอง
ศึกษานิเทศก์
16 กุมภาพันธ์ 2564
ภาคเรียนที่ 2/2563
รร.วัดซับบอนวิทยา
ศพว.กันจุสระแก้ว
วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 นายไท พานนนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 มอบหมายให้นายธีรภัทร์ ภาวะรีย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 พร้อมด้วย นางปาริชาติ เข่งแก้ว ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามฯ นางรังสิมา บัวทอง นางสาวพัชรินทร์ วาวงศ์มูล ศึกษานิเทศก์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 ร่วมกับอาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์ ลงพื้นที่ Coach ครั้งที่ 4 ภาคบ่าย ณ โรงเรียนวัดซับบอนวิทยา อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ (โรงเรียนเอกชน) โครงการสนับสนุนการพัฒนาครูและโรงเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องรุ่นที่ 2 (จิตศึกษา) โครงการ TSQP เครือข่ายมหาวิทยาลัยนเรศวร ติดตามการดำเนินงานของโรงเรียน ทั้งระบบ Whole School Approach สามารถบริหารจัดการตนเอง เพื่อยกระดับการเรียนรู้ ของนักเรียนให้เกิดทักษะการเรียนรู้สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 ผลการดำเนินงาน ดังนี้ 1. ความงอกงามของนักเรียน นักเรียนมีความรับผิดชอบต่อตนเอง รับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย รู้ตัวตนของตนเอง รู้หน้าที่ รู้เวลา ของตนเองว่าต้องในแต่ละวัน ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน รู้จักวางแผนในการทำงาน ทำงานร่วมกับเพื่อน ๆ ได้อย่างมีความสุข กล้าแสดงออก กล้าแสดงความคิดเห็น และให้ข้อมูลประกอบเหตุผลที่หลากหลายมากขึ้น เป็นผู้นำ เป็นผู้ตามที่ดี ฟังความคิดเห็น และแสดงความคิดเห็นของเพื่อนในการทำงานกลุ่มปฏิบัติตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ที่นักเรียนร่วมกันกำหนดขึ้น 2. ความงอกงามของครูผู้สอน ครูรู้หน้าที่ รับผิดชอบ ตรงต่อเวลา วางแผนการจัดกิจกรรมการสอน สื่อการสอนในแต่ละหน่วย PBL/AL แบบบูรณาการ ปรับเปลี่ยนกิจกรรมได้ในแต่ละสัปดาห์ เพื่อให้เข้ากับบริบทของโรงเรียนและห้องเรียน ใจเย็นใช้น้ำเสียงที่นิ่มนวลและไม่เสียงดัง รับฟังความคิดเห็นของนักเรียน 3. ความงอกงามของผู้บริหารสถานศึกษา มีการวางแผนในการจัดกิจกรรมโดยใช้นวัตกรรม จิตศึกษา นิเทศติดตามการจัดเรียนการสอนและร่วม PLC ทุกสัปดาห์ และการจัดเตรียมทำเอกสารและแนวทางการจัดนิทรรศการ Open House ระดับโรงเรียนและระดับเขตพื้นที่การศึกษา ขอขอบพระคุณท่านผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูและนักเรียนที่ให้ความร่วมมือและให้การต้อนรับอย่างดียิ่ง

นางสาวพัชรินทร์ วาวงศ์มูล
ศึกษานิเทศก์

16 กุมภาพันธ์ 2564
ภาคเรียนที่ 2/2563
รร.บ้านราหุล
ศพว.บึงสามพันหนองแจง
นายไท พานนนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 มอบหมายให้นายธีรภัทร์ ภาวะรีย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 พร้อมด้วย นางปาริชาติ เข่งแก้ว ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามฯ นางรังสิมา บัวทอง นางสาวพัชรินทร์ วาวงศ์มูล ศึกษานิเทศก์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 ร่วมกับอาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์ ลงพื้นที่ Coach ครั้งที่ 4 ภาคบ่าย ณ โรงเรียนบ้านราหุล อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ โครงการสนับสนุนการพัฒนาครูและโรงเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องรุ่นที่ 2 (จิตศึกษา) โครงการ TSQP เครือข่ายมหาวิทยาลัยนเรศวร ติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนทั้งระบบ Whole School Approach สามารถบริหารจัดการตนเอง เพื่อยกระดับการเรียนรู้ของนักเรียนให้เกิดทักษะการเรียนรู้สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 ผลการดำเนินงาน ดังนี้ 1. ความงอกงามของนักเรียน นักเรียนมีความรับผิดชอบต่อตนเอง มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย รู้ตัวตนของตนเอง รู้หน้าที่ รู้เวลา ของตนเองว่าต้องในแต่ละวัน ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน รู้จักวางแผนในการทำงาน ทำงานร่วมกับเพื่อน ๆ ได้อย่างมีความสุข กล้าคิดกล้าแสดงออก สามารถแสดงความคิดเห็น และให้ข้อมูลประกอบเหตุผลที่หลากหลายมากขึ้น เป็นผู้นำ เป็นผู้ตามที่ดี ฟังความคิดเห็น และแสดงความคิดเห็นของเพื่อนในการทำงานกลุ่มปฏิบัติตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ที่นักเรียนร่วมกันกำหนดขึ้น 2. ความงอกงามของครูผู้สอน ครูรู้หน้าที่ รับผิดชอบ ตรงต่อเวลา วางแผนการจัดกิจกรรมการสอน สื่อการสอนในแต่ละหน่วย PBL/AL แบบบูรณาการ ปรับเปลี่ยนกิจกรรมได้ในแต่ละสัปดาห์ เพื่อให้เข้ากับบริบทของโรงเรียนและห้องเรียน ใจเย็นใช้น้ำเสียงที่นิ่มนวลและไม่เสียงดัง รับฟังความคิดเห็นของนักเรียน 3. ความงอกงามของผู้บริหารสถานศึกษา มีการวางแผนในการจัดกิจกรรมโดยใช้นวัตกรรม จิตศึกษา นิเทศติดตามการจัดเรียนการสอนและร่วม PLC ทุกสัปดาห์ และการจัดเตรียมทำเอกสารและแนวทางการจัดนิทรรศการ Open House ระดับโรงเรียนและระดับเขตพื้นที่การศึกษา ขอขอบพระคุณท่านผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูและนักเรียนที่ให้ความร่วมมือและให้การต้อนรับอย่างดียิ่ง

นางรังสิมา บัวทอง
ศึกษานิเทศก์
รับทราบการนิเทศ และขอขอบคุณนายธีรภัทร์ ภาวะรีย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 นางปาริชาติ เข่งแก้ว ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ นางรังสิมา บัวทอง นางสาวพัชรินทร์ วาวงศ์มูล ศึกษานิเทศก์ โค้ดพื้นที่จิตศึกษานิเทศ ครั้งที่ 4 ติดตามการจัดการเรียนการสอนโดยใช้นวัตกรรม จิตศึกษา PBL PLC Body Scan AAR เพื่อพัฒนาปัญญาภายในสู่ภายนอก นักเรียนเกิดความเปลี่ยนแปลงสู่ความงอกงามตามลำดับ

นางนุตประวีณ์ ภัครวัฒน์อังกูร
ผู้อำนวยการโรงเรียน
9 พฤษภาคม 2564

15 กุมภาพันธ์ 2564
ภาคเรียนที่ 2/2563
รร.ชุมชนบ้านโภชน์
ศพว.บ้านโภชน์บัววัฒนา
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 นายไท พานนนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 มอบหมายให้นายธีรภัทร์ ภาวะรีย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 พร้อมด้วย นางปาริชาติ เข่งแก้ว ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามฯ นางรังสิมา บัวทอง นางสาวพัชรินทร์ วาวงศ์มูล ศึกษานิเทศก์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 ร่วมกับอาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์ ลงพื้นที่ Coach ครั้งที่ 4 ภาคเช้า ณ โรงเรียนชุมชนบ้านโภชน์ อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ โครงการสนับสนุนการพัฒนาครูและโรงเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องรุ่นที่ 2 (จิตศึกษา) โครงการ TSQP เครือข่ายมหาวิทยาลัยนเรศวร ติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนทั้งระบบ Whole School Approach สามารถบริหารจัดการตนเอง เพื่อยกระดับการเรียนรู้ของนักเรียนให้เกิดทักษะการเรียนรู้สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 ผลการดำเนินงาน ดังนี้ 1. ความงอกงามของนักเรียน นักเรียนมีความรับผิดชอบต่อตนเอง รับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย รู้ตัวตนของตนเอง รู้หน้าที่ รู้เวลา ของตนเองว่าต้องในแต่ละวัน ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน รู้จักวางแผนในการทำงาน ทำงานร่วมกับเพื่อน ๆ ได้อย่างมีความสุข กล้าแสดงออก กล้าแสดงความคิดเห็น และให้ข้อมูลประกอบเหตุผลที่หลากหลายมากขึ้น เป็นผู้นำ เป็นผู้ตามที่ดี ฟังความคิดเห็น และแสดงความคิดเห็นของเพื่อนในการทำงานกลุ่มปฏิบัติตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ที่นักเรียนร่วมกันกำหนดขึ้น 2. ความงอกงามของครูผู้สอน ครูรู้หน้าที่ รับผิดชอบ ตรงต่อเวลา วางแผนการจัดกิจกรรมการสอน สื่อการสอนในแต่ละหน่วย PBL/AL แบบบูรณาการ ปรับเปลี่ยนกิจกรรมได้ในแต่ละสัปดาห์ เพื่อให้เข้ากับบริบทของโรงเรียนและห้องเรียน ใจเย็นใช้น้ำเสียงที่นิ่มนวลและไม่เสียงดัง รับฟังความคิดเห็นของนักเรียน 3. ความงอกงามของผู้บริหารสถานศึกษา มีการวางแผนในการจัดกิจกรรมโดยใช้นวัตกรรม จิตศึกษา นิเทศติดตามการจัดเรียนการสอนและร่วม PLC ทุกสัปดาห์ และการจัดเตรียมทำเอกสารและแนวทางการจัดนิทรรศการ Open House ระดับโรงเรียนและระดับเขตพื้นที่การศึกษา ขอขอบพระคุณท่านผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูและนักเรียนที่ให้ความร่วมมือและให้การต้อนรับอย่างดียิ่ง

นางสาวพัชรินทร์ วาวงศ์มูล
ศึกษานิเทศก์

15 กุมภาพันธ์ 2564
ภาคเรียนที่ 2/2563
รร.ชุมชนบ้านท่าเสา
ศพว.กองทูลเพชรละคร
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 นายไท พานนนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 มอบหมายให้นายธีรภัทร์ ภาวะรีย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 พร้อมด้วย นางปาริชาติ เข่งแก้ว ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามฯ นางรังสิมา บัวทอง นางสาวพัชรินทร์ วาวงศ์มูล ศึกษานิเทศก์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 ร่วมกับอาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์ ลงพื้นที่ Coach ครั้งที่ 4 ภาคบ่าย ณ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าเสา อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ โครงการสนับสนุนการพัฒนาครูและโรงเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องรุ่นที่ 2 (จิตศึกษา) โครงการ TSQP เครือข่ายมหาวิทยาลัยนเรศวร ติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนทั้งระบบ Whole School Approach สามารถบริหารจัดการตนเอง เพื่อยกระดับการเรียนรู้ของนักเรียนให้เกิดทักษะการเรียนรู้สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 ผลการดำเนินงาน ดังนี้ 1. ความงอกงามของนักเรียน นักเรียนมีความรับผิดชอบต่อตนเอง รับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย รู้ตัวตนของตนเอง รู้หน้าที่ รู้เวลา ของตนเองว่าต้องในแต่ละวัน ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน รู้จักวางแผนในการทำงาน ทำงานร่วมกับเพื่อน ๆ ได้อย่างมีความสุข กล้าแสดงออก กล้าแสดงความคิดเห็น และให้ข้อมูลประกอบเหตุผลที่หลากหลายมากขึ้น เป็นผู้นำ เป็นผู้ตามที่ดี ฟังความคิดเห็น และแสดงความคิดเห็นของเพื่อนในการทำงานกลุ่มปฏิบัติตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ที่นักเรียนร่วมกันกำหนดขึ้น 2. ความงอกงามของครูผู้สอน ครูรู้หน้าที่ รับผิดชอบ ตรงต่อเวลา วางแผนการจัดกิจกรรมการสอน สื่อการสอนในแต่ละหน่วย PBL/AL แบบบูรณาการ ปรับเปลี่ยนกิจกรรมได้ในแต่ละสัปดาห์ เพื่อให้เข้ากับบริบทของโรงเรียนและห้องเรียน ใจเย็นใช้น้ำเสียงที่นิ่มนวลและไม่เสียงดัง รับฟังความคิดเห็นของนักเรียน 3. ความงอกงามของผู้บริหารสถานศึกษา มีการวางแผนในการจัดกิจกรรมโดยใช้นวัตกรรม จิตศึกษา นิเทศติดตามการจัดเรียนการสอนและร่วม PLC ทุกสัปดาห์ และการจัดเตรียมทำเอกสารและแนวทางการจัดนิทรรศการ Open House ระดับโรงเรียนและระดับเขตพื้นที่การศึกษา ขอขอบพระคุณท่านผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูและนักเรียนที่ให้ความร่วมมือและให้การต้อนรับอย่างดียิ่ง

นางสาวพัชรินทร์ วาวงศ์มูล
ศึกษานิเทศก์

4 กุมภาพันธ์ 2564
ภาคเรียนที่ 2/2563
รร.บ้านเพชรละคร
ศพว.กองทูลเพชรละคร
นิเทศติดตามการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิทยาการคำนวณ ครูโรงเรียนบ้านเพชรละคร อ.หนองไผ่ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 เป็นครูที่จบเอกคอมพิวเตอร์โดยตรง แต่สอนวิชาภาษาไทย และได้บูรณาการทักษะคอมพิวเวตอร์กับกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ในห้องเรียน มีห้องคอมพิวเตอร์ห้อง2 บรรยากาศการเรียนการสอนนักเรียนมีความสนใจกระตือรือร้นในการเรียน เป็นอย่างดีขอชื่นชมและให้กำลังใจคุณครูค่ะ ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ให้จัดตารางเสริมทักษะคอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้อย่างหลากหลาย และจัดให้ครูสอนตรงเอกวิชา เช่นครูที่จบเอกคอมพิวเตอร์ให้สอนคอมพิวเตอร์ฺ หรือวิทยาการคำนวณ ขอชื่นชมและให้กำลังใจคุณครู ขอบคุณ คุณครู และผู้บริหารโรงเรียนที่ช่วยกันขับเคลื่อนการพัฒนาการเรียนการสอนได้เป็นอย่างดี// 4 กพ.64

นางกัญจนา มีศิริ
ศึกษานิเทศก์

4 กุมภาพันธ์ 2564
ภาคเรียนที่ 2/2563
รร.บ้านเพชรละคร
ศพว.กองทูลเพชรละคร
ข้าพเจ้า นางกัญจนา มีศิริ ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 เป็นคณะกรรมการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย นายธนาวุฒิ มีแสง ครูเอกคณิตศาสตร์(ครั้งที่ 2) ร.ร.บ้านเพชรละคร คุณครูนำเสนอผลงานตามตัวมาตรฐานชี้วัดผลงานเชิงประจักษ์ มีสื่อการสอนผลิตเองเป็นผู้ที่มีวิริยะอุตสาหะในหน้าที่การงาน ผลการประเมินดังนี้ ด้านการปฏิบัติตน เป็นผู้รักษาวินัยของข้าราชการได้ดีเยี่ยม มีความประพฤติปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพครู มีจิตวิญญาณความเป็นครู จิตสำนึกความรับผิดชอบในวิชาชีพครูโดยเป็นแบบอย่างได้ และดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีการดำรงตนตามหลักความพอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันที่ดี ด้านการปฏิบัติงาน การจัดการเรียนการสอน มีการวิเคราะห์หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียน เพื่อออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ และจัดทำแผนการเรียนรู้กับวิชาที่ได้รับมอบหมาย มีการจัดทำสื่อการเรียนรู้ด้านการบวก ลบ คูณ หาร การบริหารจัดการชั้นเรียน จัดสภาพแวดล้อมของห้องเรียนให้มีความปลอดภัย เอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน บริหารจัดการชั้นเรียนโดยการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องและผู้เรียนมีความสุข และมีการจัดรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำสารสนเทศและเอกสารประจำวิชาอย่างถูกต้อง สามารถเข้าถึงและใช้ระบบสารสนเทศในการเสริมสร้างและพัฒนาผู้เรียน การพัฒนาตนเอง เป็นผู้พัฒนาตนเองอยู่เสมอ ทั้งการอบรมทางไกล และการอบรมงานในหน้าที่ที่รับผิดชอบโดยตรง เป็นผู้ใฝ่เรียนรู้ การทำงานเป็นทีม สามารถทำงานเป็นทีมร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี และประสบผลสำเร็จ งานกิจกรรมตามภารกิจบริหารงานของสถานศึกษา ปฏิบัติตามคำสั่งผู้บังคับบัญชาอย่างเคร่งครัด ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย การใช้ภาษาและเทคโนโลยี เป็นผู้ใฝ่เรียนรู้ทั้งด้านภาษาและเทคโนโลยี ส่งผลให้ผลิตสื่อการสอนด้าน คณิตศาสตร์ และพลศึกษา สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาได้เป็นอย่างดี ขอขอบคุณผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนบ้านเพชรละคร ที่ให้การต้อนรับอย่างดียิ่ง

นางกัญจนา มีศิริ
ศึกษานิเทศก์

28 มกราคม 2564
ภาคเรียนที่ 2/2563
รร.บ้านบ่อไทย
ศพว.วังโบสถ์บ่อไทย
วัน