รายงานการนิเทศโดย ศึกษานิเทศก์

วันที่ โรงเรียน บันทึกการนเทศ บันทึกของโรงเรียน รับทราบ/ข้อแนะนำ
11 สิงหาคม 2563
ภาคเรียนที่ 1/2563
รร.บ้านแก่งหินปูน
ศพว.สระประดู่
วันที่ 11 สิงหาคม 2563 ข้าพเจ้า นางปาริชาติ เข่งแก้ว ศึกษานิเทศก์ ได้มาร่วมงานเปิดโครงการหนึ่ง ให้ธรรมะสัญจร ณ โรงเรียนบ้านแก่งหินปูน และได้พบปะครูนักเรียน ให้กำลังใจ สังเกตการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของพระอาจารย์ธรรมวิทย์ ฐานะธัมโม การเรียนรู้ของนักเรียน การดูแลของครูที่เข้าร่วมโครงการ พบว่า นักเรียนให้ความร่วมมือกับการจัดกิจกรรมเป็นอย่างดี ครูดูแลนักเรียนทุกคน ให้การอบรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ขอขอบคุณ ผอ.ปิยะวรรณ์ บัวสุวรรณ ที่กรุณาให้การต้อนรับเป็นอย่างดี

ดร.ปาริชาติ เข่งแก้ว
ผู้อำนวยการ

ขอขอบคุณ นางปาริชาติ เข่งแก้ว ศึกษานิเทศก์ รองผอ.เขตฯ และคณะศึกษานิเทศก์ ที่มาร่วมงานเปิดโครงการธรรมะสัญจร ณ โรงเรียนบ้านแก่งหินปูน ขอขอบคุณค่ะ

นางปิยะวรรณ บัวสุวรรณ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
13 สิงหาคม 2563


10 สิงหาคม 2563
ภาคเรียนที่ 1/2563
รร.บ้านนาไร่เดียว
ศพว.ท่าโรงโคกปรง
ข้าพเจ้า นางมัทณาชาวบ้านกร่าง ศึกษานิเทศก์ สพป.พช 3 พร้อมด้วย นางอัมรินทร์ เฉยทองศึกษานิเทศก์ สพป.พช 3 ได้มานิเทศ ติดตาม และประเมินผลสถานศึกษาโครงการ Coaching Teams เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนบ้านนาไร่เดียว ครั้งที่ 2 พบว่าการนิเทศติดตามครั้งนี้ทางเรงเรียนบ้านนาไร่เดียวได้มีความพร้อมและดำเนินการตามเป้าหมายของโครงการ Coaching Teams ดังนี้ 1. การจัดการเรียนรู้ในสถานการณ์เฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) ทางโรงเรียนบ้านนาไร่เดียวมีมาตรการจัดการเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียน และครูได้ร้อยละ 80 ได้มีนวัตกรรมการสอนแบบ Active Learning 2. การอ่านออกเขียนได้ โรงเรียนบ้านนาไร่เดียวได้มีนวัตกรรมการออกเขียนได้จากที่ครูทุกคนมีนวัตกรรมของตนเองแล้วนำมาคัดสรรเพื่อหาเบสของโรงเรียน มีวิธีดังนี้ 1.ครูทำการคัดกรองนักเรียนด้วยการอ่านแบบฝึกต่าง ๆแล้วแบ่งเด็กออกเป็น 3 กลุ่ม 2.ครูลงพื้นที่เพื่อหาปัญหาของนักเรียนเพื่อหาแนวทางแก้ไขร่วมกับผู้ปกครอง 3.กิจกรรมช่วงเช้าครูประจำชั้นให้นักเรียนอ่านหนังสือเป็นรายบุคล 4.ในห้องเรียนมีมุมสื่อการเรียนรู้เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเอง 3. การนิเทศภายในสถานศึกษาภายใต้สถานการณ์เฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) ทางโรงเรียนได้จัดทำแบบนิเทศสมุดนิเทศเยี่ยมห้องเรียน 4. การเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้และมีทักษะในศตวรรษที่ 21 ทางโรงเรียนได้ส่งเสริมให้ใช้ Google Classroom และใช้ Facebook Line วันนี้ได้สังเกตุการสอนของครูด้วยเทคนิคการ Coaching ของครูบัวไร พิมลา สาระการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ ดังนี้ 1.ครูใช้สื่อ DLTV จาก Notebook ของตัวเอง 2.ครูใช้เทคนิคการเป็นโค้ชได้ดีโดยการใช้คำถามกระตุ้นเด็ก 3.ครูเปิดโอกาสให้เด็กได้แสดงความคิด 4.ครูทบทวนหลังจากจบบทเรียน 5.ครูดูแลนักเรียนที่ได้เดินทำกับนักเรียนทุกคน ขอขอบคุณท่านผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนบ้านนาไร่เดียวที่ได้ดำเนินงานตามโครงการ Coaching Teams ได้เป็นอย่างดี

นางมัทณา ชาวบ้านกร่าง
ศึกษานิเทศก์

30 กรกฎาคม 2563
ภาคเรียนที่ 1/2563
รร.บ้านนาไร่เดียว
ศพว.ท่าโรงโคกปรง
ข้าพเจ้า นางอัมรินทร์ เฉยทอง ศึกษานิเทศก์ สพป.พช 3 พร้อมด้วย นางมัทณา ชาวบ้านกร่างศึกษานิเทศก์ สพป.พช 3 ได้มานิเทศ ติดตาม และประเมินผลสถานศึกษาโครงการ Coaching Teams เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนบ้านนาไร่เดียว ร่วมกับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ตามเป้าหมาย และตัวชี้วัดการนิเทศติดตามการจัดการศึกษาในจังหวัดเพชรบูรณ์โครงการ Coaching Teams ตามเป้าหมายดังนี้ 1. การจัดการเรียนรู้ในสถานการณ์เฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID 19) โรงเรียนได้ดำเนินกิจกรรมวางแผนโดยมีการเข้าโรงเรียนมีการคัดกรองและวัดไข้ และในห้องเรียนมีการมาตรฐานการป้องกัน ข้อเสนอแนะ ทำมาตรการป้องกันของโรงเรียน 2. การอ่านออกเขียนได้ โรงเรียนดำเนินกิจกรรมของการอ่านคือ ครูมีการบันทึกความเคลื่อนใหวของนักเรียนของการอ่านในแต่ละวันและมีการประชุม PLC เพื่อทบทวนกิจกรรม 3. การนิเทศภายในสถานศึกษาภายใต้สถานการณ์เฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID 19) โรงเรียนได้ดำเนินการนิเทศภายใน 100% 4. การเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้และมีทักษะในศตวรรษที่ 21 โรงเรียนได้ดำเนินการขับเคลื่อนเรียนรู้เรื่อง ICT และเทคนิควิธีการเช่น Facebook Line การทำ YouTube และ Classroom ห้องเรียนออนไลน์ จากการที่ได้ติดตามครั้งที่ 1 ของโรงเรียนบ้านนาไร่เดียวพบว่า โรงเรียนได้มีการวางแผน และดำเนินงานตามเป้าหมายทั้ง 4 รายการได้เป็นอย่างดี ขอขอบคุณท่านผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนบ้านนาไร่เดียวที่ได้ดำเนินงานตามโครงการ Coaching Teams ยกระดับคุณภาพการศึกษาได้เป็นอย่างดี

นางมัทณา ชาวบ้านกร่าง
ศึกษานิเทศก์

30 กรกฎาคม 2563
ภาคเรียนที่ 1/2563
รร.บ้านรวมทรัพย์
ศพว.วังใหญ่ภูน้ำหยด
วันนี้ข้าพเจ้าได้มานิเทศ ติดตามการดำเนินงาน โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล(๑ ตำบล๑ โรงเรียนคุณภาพ) โรงเรียนบ้านรวมทรัพย์พบว่า ๑.ด้านการดำเนินงานพัฒนา และส่งเสริมการศึกษา (๑ โรงเรียน๑ นวัตกรรม) โรงเรียนมีนวัตกรรมการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์ Covid 19 โดยจัดทำวารสารข่าว ประชาสัมพันธ์ให้กับผู้ปกครองทราบ เพื่อเป็นแนวทางในการปฎิบัติในสถานการณ์ COVID19 ๒.ด้านการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม( ๑ โรงเรียน ๑ นวัตกรรมสิ่งแวดล้อม) โรงเรียนได้จัดทำวารสารข่าว จดหมายข่าว ประชาสัมพันธ์เพื่อกระตุ้นให้นักเรียนตระหนักถึงความสำคัญ การป้องกัน โดยให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมหลายๆด้านเช่น กลไกลการทำงาน การเรียนการสอน เชื่อมโยงกับบ้านและชุมชน ๓.ด้านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการทำงาน (ITA ONLINE) โรงเรียนได้มีการประชุมชี้แจงทำความเข้าใจ ผู้ปกครอง ผู้มีส่วนร่วมได้รับทราบแนวทางปฎิบัติ ขอขอบคุณผู้บริหาร คณะครูที่ให้ความร่วมมือด้วยอย่างดียิ่ง

นายปัณณธร บัวอุบล
ศึกษานิเทศก์

30 กรกฎาคม 2563
ภาคเรียนที่ 1/2563
รร.บ้านวังใหญ่
ศพว.วังใหญ่ภูน้ำหยด
วันนี้ข้าพเจ้าได้มานิเทศ ติดตามการดำเนินงาน โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล(๑ ตำบล๑ โรงเรียนคุณภาพ) โรงเรียนบ้านวังใหญ่ พบว่า ๑.ด้านการดำเนินงานพัฒนา และส่งเสริมการศึกษา (๑ โรงเรียน๑ นวัตกรรม) โรงเรียนมีนวัตกรรมการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์ Covid 19 โดยจัดทำวารสารข่าว ประชาสัมพันธ์ให้กับผู้ปกครองทราบ เพื่อเป็นแนวทางในการปฎิบัติในสถานการณ์ COVID19 ๒. ด้านการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม( ๑ โรงเรียน ๑ นวัตกรรมสิ่งแวดล้อม) โรงเรียนได้จัดทำวารสารข่าว จดหมายข่าว ประชาสัมพันธ์เพื่อกระตุ้นให้นักเรียนตระหนักถึงความสำคัญ การป้องกัน โดยให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมหลายๆด้านเช่น กลไกลการทำงาน การเรียนการสอน เชื่อมโยงกับบ้านและชุมชน ๓.ด้านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการทำงาน (ITA ONLINE) โรงเรียนได้มีการประชุมชี้แจงทำความเข้าใจ ผู้ปกครอง ผู้มีส่วนร่วมได้รับทราบแนวทางปฎิบัติ ขอขอบคุณผู้บริหาร คณะครูที่ให้ความร่วมมือด้วยอย่างดียิ่ง

นายปัณณธร บัวอุบล
ศึกษานิเทศก์

30 กรกฎาคม 2563
ภาคเรียนที่ 1/2563
รร.บ้านโคกรังน้อย
ศพว.ศรีเทพหนองย่างทอย
วันนี้ข้าพเจ้านางปาริชาติ เข่งแก้ว ศึกษานิเทศก์ ได้มาเป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้และการสร้างแรงบันดาลใจในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ให้กับครูทุกคน ภายในศูนย์พัฒนาวิชาการศรีเทพหนองย่างทอย จำนวน 134 คน ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านโคกรังน้อย อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยใช้วิธีการบรรยาย การสาธิต การยกตัวอย่างและคลิปวิดีโอ สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม สร้างครูดีให้แผ่นดิน ยกตัวอย่าง การทำงานของในหลวง ร.9 ที่เป็นแบบอย่างของความดีงามในทุกด้าน สร้างจิตสำนึกให้ครูรู้จักหน้าที่ ความรัก ความเมตตา การให้เกียรติซึ่งกันและกัน รู้จักบทบาทของกันและกัน การเอาใจใส่ การดูแลนักเรียนเป็นรายบุคคลและการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ขอขอบคุณผอ.สวงสุดา แก้วแพง ประธานศูนย์พัฒนาวิชาการที่ให้ความกรุณาและให้โอกาสได้พบปะเพื่อนครู ให้มีโอกาสให้ความรู้และส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของครูในครั้งนี้ และขอขอบคุณผู้บริหารทุกท่าน คณะครูทุกคนที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี

ดร.ปาริชาติ เข่งแก้ว
ผู้อำนวยการ

29 กรกฎาคม 2563
ภาคเรียนที่ 1/2563
รร.บ้านซับน้อย
ศพว.ซับสมบูรณ์ซับน้อย
วันนี้ข้าพเจ้าได้มานิเทศ ติดตามการดำเนินงาน โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล(๑ ตำบล๑ โรงเรียนคุณภาพ) โรงเรียนบ้านซับน้อยพบว่า ๑.ด้านการดำเนินงานพัฒนา และส่งเสริมการศึกษา (๑ โรงเรียน๑ นวัตกรรม) โรงเรียนมีนวัตกรรมการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์ Covid 19 โดยจัดทำวารสารข่าว ประชาสัมพันธ์ให้กับผู้ปกครองทราบ เพื่อเป็นแนวทางในการปฎิบัติในสถานการณ์ COVID19 ๒.ด้านการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม( ๑ โรงเรียน ๑ นวัตกรรมสิ่งแวดล้อม) โรงเรียนได้จัดทำวารสารข่าว จดหมายข่าว ประชาสัมพันธ์เพื่อกระตุ้นให้นักเรียนตระหนักถึงความสำคัญ การป้องกัน โดยให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมหลายๆด้านเช่น กลไกลการทำงาน การเรียนการสอน เชื่อมโยงกับบ้านและชุมชน ๓.ด้านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการทำงาน (ITA ONLINE) โรงเรียนได้มีการประชุมชี้แจงทำควมเข้าใจ ผู้ปกครอง ผู้มีส่วนร่วมได้รับทราบแนวทางปฎิบัติ ขอขอบคุณผู้บริหาร คณะครูที่ให้ความร่วมมือด้วยอย่างดียิ่ง

นายปัณณธร บัวอุบล
ศึกษานิเทศก์

29 กรกฎาคม 2563
ภาคเรียนที่ 1/2563
รร.บ้านซับสมบูรณ์
ศพว.ซับสมบูรณ์ซับน้อย
วันนี้ข้าพเจ้าได้มานิเทศ ติดตามการดำเนินงาน โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล(๑ ตำบล๑ โรงเรียนคุณภาพ) โรงเรียนบ้านซับสมบูรณ์พบว่า ๑.ด้านการดำเนินงานพัฒนา และส่งเสริมการศึกษา (๑ โรงเรียน๑ นวัตกรรม) โรงเรียนมีนวัตกรรมการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์ Covid 19 โดยจัดทำวารสารข่าว ประชาสัมพันธ์ให้กับผู้ปกครองทราบ เพื่อเป็นแนวทางในการปฎิบัติในสถานการณ์ COVID19 ๒.ด้านการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม( ๑ โรงเรียน ๑ นวัตกรรมสิ่งแวดล้อม) โรงเรียนได้จัดทำวารสารข่าว จดหมายข่าว ประชาสัมพันธ์เพื่อกระตุ้นให้นักเรียนตระหนักถึงความสำคัญ การป้องกัน โดยให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมหลายๆด้านเช่น กลไกลการทำงาน การเรียนการสอน เชื่อมโยงกับบ้านและชุมชน ๓.ด้านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการทำงาน (ITA ONLINE) โรงเรียนได้มีการประชุมชี้แจงทำความเข้าใจ ผู้ปกครอง ผู้มีส่วนร่วมได้รับทราบแนวทางปฎิบัติ ขอขอบคุณผู้บริหาร คณะครูที่ให้ความร่วมมือด้วยอย่างดียิ่ง

นายปัณณธร บัวอุบล
ศึกษานิเทศก์

29 กรกฎาคม 2563
ภาคเรียนที่ 1/2563
รร.อนุบาลวัดในเรืองศรีวิเชียรบุรี
ศพว.ท่าโรงโคกปรง
วันนี้ข้าพเจ้านางปาริชาติ เข่งแก้ว ศึกษานิเทศก์ ได้นิเทศการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยวิธีทางไกล โดยสนทนากับผู้บริหารสถานศึกษาทางไลน์ เรื่องที่สนทนาเกี่ยวกับการบริหารจัดการ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในสถานการณ์โควิท19 พบว่า โรงเรียนมีมาตรการป้องกันดีมาก ตามที่กรมอนามัยกำหนด ครูมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามปกติ ครูมีความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน มีการเปิดเรียนปกติมากกว่าการเรียนที่บ้านด้วยวิธีทางไกล ครูดูแลนักเรียนอย่างใกล้ชิด มีการสอดแทรกปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม ส่งเสริมให้นักเรียนเป็นคนดี มีคุณภาพ ด้วยกิจกรรมที่หลากหลาย ด้วยการปรับเข้ากับบริบท สถานการณ์และสิ่งแวดล้อม ข้อเสนอแนะ ขอให้ครูช่วยดูแลนักเรียนเรื่องความปลอดภัยและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมใช้ในชีวิตประจำวันมากขึ้น ขอบคุณท่านผอ.เสรี ปานเงิน ผู้อำนวยการโรงเรียนที่ให้ความร่วมมืออย่างดียิ่ง

ดร.ปาริชาติ เข่งแก้ว
ผู้อำนวยการ

23 กรกฎาคม 2563
ภาคเรียนที่ 1/2563
รร.บ้านเนินถาวร
ศพว.นาสนุ่น
21 กรกฎาคม 2563 ข้าพเจ้า นางสาวพัชรินทร์ วาวงศ์มูล พร้อมด้วย คณะศึกษานิเทศก์ นิเทศติดตาม โรงเรียนบ้านเนินถาวร ศูนย์พัฒนาวิชาการนาสนุ่น อำเภอศรีเทพ ใน โครงการ หนึ่งใจ... ให้ธรรมะสัญจร เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม น้อมนำศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน หลักสูตร บทบาทเยาวชนยุคใหม่ในศตวรรษที่ 21 จัดโดยองค์กรภาคีเครือข่าย ร่วมกับสำนักปฏิบัติธรรมพุทธบารมี จังหวัดหนองคาย โดยพระธรรมวิทย์ ฐานธมโม และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 โรงเรียนได้ดำเนินโครงการและกิจกรรมดังนี้ กิจกรรม รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ยืนหยัดในหลักไทย / พัฒนาความคิด กระตุ้นชีวิตที่มีเหตุผล ทักษะชีวิต พิชิตปัญหา ด้วยปัญญา น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สร้างเครือข่ายเยาวชนคนคุณธรรม กิจกรรมนันทนาการ ทักทาย ละลายพฤติกรรม กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ สร้างกิจกรรมจินสาธารณะ ความรับผิดชอบต่อส่วนร่วม 1.ให้ผู้เข้าร่วมโครงการ ร่วมทำความดี ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิผลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร พระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์และสถาบันพระมหากษัตริย์ 2. นักเรียนเกิดทักษะการคิดวิเคราะห์ การใช้เหตุผล ทักษะการเรียนรู้ ผ่านหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนา น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน 3. นักเรียนมีการแสดงออกทางจิตสาธารณะ และความรับผิดชอบต่อส่วนร่วม 4. ผู้เข้าร่วมโครงการเป็นบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม เป็นตัวอย่างที่ดีแก่เยาวชนและบุคคลทั่วไป ขอบคุณผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูและนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม หนึ่งใจ ให้ธรรมะสัญจร และการต้อนรับอย่างดียิ่ง

นางสาวพัชรินทร์ วาวงศ์มูล
ศึกษานิเทศก์

22 กรกฎาคม 2563
ภาคเรียนที่ 1/2563
รร.บ้านนาสนุ่น
ศพว.นาสนุ่น
21 กรกฎาคม 2563 ข้าพเจ้า นางสาวพัชรินทร์ วาวงศ์มูล พร้อมด้วย คณะศึกษานิเทศก์ นิเทศติดตาม โรงเรียนบ้านนาสนุ่น ศูนย์พัฒนาวิชาการนาสนุ่น อำเภอศรีเทพ ใน โครงการ หนึ่งใจ... ให้ธรรมะสัญจร เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม น้อมนำศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน หลักสูตร บทบาทเยาวชนยุคใหม่ในศตวรรษที่ 21 จัดโดยองค์กรภาคีเครือข่าย ร่วมกับสำนักปฏิบัติธรรมพุทธบารมี จังหวัดหนองคาย โดยพระธรรมวิทย์ ฐานธมโม และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 โรงเรียนได้ดำเนินโครงการและกิจกรรมดังนี้ กิจกรรม รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ยืนหยัดในหลักไทย / พัฒนาความคิด กระตุ้นชีวิตที่มีเหตุผล ทักษะชีวิต พิชิตปัญหา ด้วยปัญญา น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สร้างเครือข่ายเยาวชนคนคุณธรรม กิจกรรมนันทนาการ ทักทาย ละลายพฤติกรรม กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ สร้างกิจกรรมจินสาธารณะ ความรับผิดชอบต่อส่วนร่วม 1.ให้ผู้เข้าร่วมโครงการ ร่วมทำความดี ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิผลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร พระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์และสถาบันพระมหากษัตริย์ 2. นักเรียนเกิดทักษะการคิดวิเคราะห์ การใช้เหตุผล ทักษะการเรียนรู้ ผ่านหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนา น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน 3. นักเรียนมีการแสดงออกทางจิตสาธารณะ และความรับผิดชอบต่อส่วนร่วม 4. ผู้เข้าร่วมโครงการเป็นบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม เป็นตัวอย่างที่ดีแก่เยาวชนและบุคคลทั่วไป ขอบคุณผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูและนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม หนึ่งใจ ให้ธรรมะสัญจร และการต้อนรับอย่างดียิ่ง

นางสาวพัชรินทร์ วาวงศ์มูล
ศึกษานิเทศก์

22 กรกฎาคม 2563
ภาคเรียนที่ 1/2563
รร.บ้านนาสนุ่น
ศพว.นาสนุ่น
วันนี้ ภาคเช้า ข้าพเจ้าและคณะศึกษานิเทศก์ ได้มาร่วมพิธีเปิดโครงการหนึ่งใจ ให้ธรรมะสัญจร ณ โรงเรียนบ้านนาสนุ่น โดยมีท่านธีรภัทร ภาวะรีย์ รองผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 เป็นประธานในการเปิดการอบรม มีพระวิทยากร ได้แก่ พระอาจารย์ธรรมวิทย์ ฐานธัมโม ได้สวดมนต์ไหว้พระและนั่งสมาธิ ร่วมกับผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูและนักเรียน

ดร.ปาริชาติ เข่งแก้ว
ผู้อำนวยการ

21 กรกฎาคม 2563
ภาคเรียนที่ 1/2563
รร.บ้านท่าโรง
ศพว.ท่าโรงโคกปรง
วันนี้ข้าพเจ้านางปาริชาติ เข่งแก้ว ศึกษานิเทศก์ ได้มานิเทศการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของโรงเรียนบ้านท่าโรง โดยใช้วิธีนิเทศคือ การเยี่ยมชั้นเรียน การสังเกตการจัดการการสอน การสัมภาษณ์ครูและนักเรียน พบว่า โรงเรียนมีจุดคัดกรองนักเรียน มีเจลและสบู่เหลว หน้ากากอนามัย น้ำยาฆ่าเชท้อ อ่างล้างมือ ที่กดเจลด้วยเท้า เครื่องวัดอุณหภูมิ ตามมาตรการป้องกันการแพร่เชื่อโควิด-19 มีการรวมชั้น ป.1กับป.5 ป.2กับป.3 นอกนั้นประจำชั้น มีครูประจำการ 3 คน ธุรการ 1 คน มีครูอัตราจ้างด้วยงบของโรงเรียน จำนวน 2 คน นักการภารโรง 1 คน จำนวนนักเรียน 44 คน ในช่วงบ่ายนี้ ป.5กับป.1 เรียนคอมพิวเตอร์ ป.3 เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ ป.3 เรียนภาษาอังกฤษ ป.6 เรียนศิลปะ มีการใช้ Tablet ในการศึกษาค้นคว้าซึ่งได้รับจากโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ DLTV ใช้ในการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรี แต่สัญญาณไม่เสถียร บ้านผู้ปกครองเป็นทีวีรุ่นเก่า รับสัญญาณไม่ได้ นักเรียนเดินทางไกลสุดคือบ้านน้ำร้อน อยากมาเรียนที่โรงเรียนนี้เพราะชอบครู มีรถรับส่งนักเรียน ได้รับงบประมาณ 6 คน ข้อเสนอแนะจากครู ครูอยากได้ครูมาเพิ่มอีก ส่วนใหญ่ครูใช้การบรรยายและปฏิบัติกิจกรรม ขอบคุณคณะครูที่ให้ความร่วมมืออย่างดียิ่งเป็นกำลังใจให้คณะครูทุกคนที่มีอุดมการณ์พัฒนาการศึกษาต่อไป

ดร.ปาริชาติ เข่งแก้ว
ผู้อำนวยการ

21 กรกฎาคม 2563
ภาคเรียนที่ 1/2563
รร.บ้านโคกตะขบ
ศพว.นาสนุ่น
21 กรกฎาคม 2563 ข้าพเจ้า นางสาวพัชรินทร์ วาวงศ์มูล พร้อมด้วย คณะศึกษานิเทศก์ นิเทศติดตาม โรงเรียนบ้านโคกตะขบ ศูนย์พัฒนาวิชาการนาสนุ่น อำเภอศรีเทพ ใน โครงการ หนึ่งใจ... ให้ธรรมะสัญจร เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม น้อมนำศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน หลักสูตร บทบาทเยาวชนยุคใหม่ในศตวรรษที่ 21 จัดโดยองค์กรภาคีเครือข่าย ร่วมกับสำนักปฏิบัติธรรมพุทธบารมี จังหวัดหนองคาย โดยพระธรรมวิทย์ ฐานธมโม และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 โรงเรียนได้ดำเนินโครงการและกิจกรรมดังนี้ กิจกรรม รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ยืนหยัดในหลักไทย / พัฒนาความคิด กระตุ้นชีวิตที่มีเหตุผล ทักษะชีวิต พิชิตปัญหา ด้วยปัญญา น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สร้างเครือข่ายเยาวชนคนคุณธรรม กิจกรรมนันทนาการ ทักทาย ละลายพฤติกรรม กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ สร้างกิจกรรมจินสาธารณะ ความรับผิดชอบต่อส่วนร่วม 1.ให้ผู้เข้าร่วมโครงการ ร่วมทำความดี ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิผลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร พระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์และสถาบันพระมหากษัตริย์ 2. นักเรียนเกิดทักษะการคิดวิเคราะห์ การใช้เหตุผล ทักษะการเรียนรู้ ผ่านหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนา น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน 3. นักเรียนมีการแสดงออกทางจิตสาธารณะ และความรับผิดชอบต่อส่วนร่วม 4. ผู้เข้าร่วมโครงการเป็นบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม เป็นตัวอย่างที่ดีแก่เยาวชนและบุคคลทั่วไป ขอบคุณผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูและนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม หนึ่งใจ ให้ธรรมะสัญจร และการต้อนรับอย่างดียิ่ง

นางสาวพัชรินทร์ วาวงศ์มูล
ศึกษานิเทศก์

21 กรกฎาคม 2563
ภาคเรียนที่ 1/2563
รร.บ้านโคกตะขบ
ศพว.นาสนุ่น
วันนี้ ภาคเช้า ข้าพเจ้าและคณะศึกษานิเทศก์ ได้มาร่วมพิธีเปิดโครงการหนึ่งใจ ให้ธรรมะสัญจร ณ โรงเรียนบ้านโคกตะขบ โดยมีท่านธีรภัทร ภาวะรีย์ รองผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 เป็นประธานในการเปิดการอบรม มีพระวิทยากร ได้แก่ พระอาจารย์ธรรมวิทย์ ฐานธัมโม ได้สวดมนต์ไหว้พระและนั่งสมาธิ ร่วมกับผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูและนักเรียน

ดร.ปาริชาติ เข่งแก้ว
ผู้อำนวยการ

21 กรกฎาคม 2563
ภาคเรียนที่ 1/2563
รร.บ้านเนินถาวร
ศพว.นาสนุ่น
วันนี้ข้าพเจ้าได้มานิเทศ ติดตามการดำเนินงานการขับเคลื่อน โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล โรงเรียนบ้านเนินถาวร พบว่าการดำเนินงานในกิจกรรมที่๑ พัฒนาและส่งเสริมการศึกษา ๑ โรงเรียน ๑ นวัตกรรมภานใต้สถานการณ์cื่ovid19 โรงเรียนได้ให้ครูผู้สอนส่งผลงานเกี่ยวกับการสอนมาคัดเลือกเพื่อเป็นนวัตกรรมในการสอนและใช้ในการจัดการเรียนการสอนในโอกาสต่อไป กิจกรรมที่ ๒ การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โรงเรียนได้ดำเนินการจัดทำโดยมีกระบวนการแต่ละด้านดังนี้ ด้านกลไกลการทำงาน ด้านการเรียนการสอน ด้านสภาพแวดล้อมในโรงเรียน ด้านการเชื่อมโยงกับบ้านและชุมชน มีการประชาสัมพันธ์ เพื่อกระตุ้นโรงเรียนตระหนักถึงความสำคัญของการร่วมกิจกรรมโดยใช้สื่อต่างๆเช่น เว็ปไซต์ จดหมายข่าว แผ่นพับ เป็นต้น กิจกรรมที่ ๓การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการทำงาน (ita) โรงเรียนได้เชิญผู้มีส่วนร่วมประชุมเช่น ผู้ปกครอง อบต. เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจ ขอขอบคุณ ผู้บริหารและคณะครูที่ให้ความร่วมมือด้วยอย่างดียิ่ง

นายปัณณธร บัวอุบล
ศึกษานิเทศก์

21 กรกฎาคม 2563
ภาคเรียนที่ 1/2563
รร.บ้านโคกรังน้อย
ศพว.ศรีเทพหนองย่างทอย
วันนี้ข้าพเจ้าได้มานิเทศ ติดตามการดำเนินงานการขับเคลื่อน โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล โรงเรียนบ้านโคกรังน้อย พบว่าการดำเนินงานในกิจกรรมที่๑ พัฒนาและส่งเสริมการศึกษา ๑ โรงเรียน ๑ นวัตกรรมภานใต้สถานการณ์cื่ovid19 โรงเรียนได้ให้ครูผู้สอนส่งผลงานเกี่ยวกับการสอนมาคัดเลือกเพื่อเป็นนวัตกรรมในการสอนและใช้ในการจัดการเรียนการสอนในโอกาสต่อไป กิจกรรมที่ ๒ การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โรงเรียนได้ดำเนินการจัดทำโดยมีกระบวนการแต่ละด้านดังนี้ ด้านกลไกลการทำงาน ด้านการเรียนการสอน ด้านสภาพแวดล้อมในโรงเรียน ด้านการเชื่อมโยงกับบ้านและชุมชน มีการประชาสัมพันธ์ เพื่อกระตุ้นโรงเรียนตระหนักถึงความสำคัญของการร่วมกิจกรรมโดยใช้สื่อต่างๆเช่น เว็ปไซต์ จดหมายข่าว แผ่นพับ เป็นต้น กิจกรรมที่ ๓การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการทำงาน (ita) โรงเรียนได้เชิญผู้มีส่วนร่วมประชุมเช่น ผู้ปกครอง อบต. เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจ ขอขอบคุณ ผู้บริหารและคณะครูที่ให้ความร่วมมือด้วยอย่างดียิ่ง

นายปัณณธร บัวอุบล
ศึกษานิเทศก์

10 กรกฎาคม 2563
ภาคเรียนที่ 1/2563
รร.บ้านเนินมะค่า
ศพว.บ้านโภชน์บัววัฒนา
การนิเทศติดตามการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนบ้านเนินมะค่า ผลการนิเทศดังนี้ 1. โรงเรียนบ้านเนินมะค่าได้เตรียมความพร้อมในการบริหารจัดการด้านต่าง ๆ เพื่อจัดการเรียนการสอนในวิถีชีวิตรูปแบบใหม่ (New Normal) เน้นความปลอดภัยของทุกคน ปฏิบัติตามมาตรการด้านสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด พร้อมรักษาระเบียบวินัย และความสะอาด 2. การจัดการเรียนการสอน ครูผู้สอนเน้นสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้วิถีชีวิตแบบใหม่กับนักเรียน ให้นักเรียนตระหนักต่อการปฏิบัติตนอย่างเคร่งครัดในการรักษาความสะอาด การล้างมือ และการสวมหน้ากากอนามัยในสภาวการณ์โรคระบาดโควิด (COVID-2019) ด้านการจัดการเรียนรู้ในเนื้อหาวิชาการ โรงเรียนได้ดำเนินการตามหลักสูตรสถานศึกษาเป็นที่เรียบร้อย ผู้นิเทศติดตาม นางปิยะวรรณ์ เชิญทอง 10 กรกฏาคม 2563

นางปิยะวรรณ์ เชิญทอง
ศึกษานิเทศก์

10 กรกฎาคม 2563
ภาคเรียนที่ 1/2563
รร.บ้านคลองกะโบน
ศพว.บ้านโภชน์บัววัฒนา
การนิเทศติดตามการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนบ้านคลองกะโบน ผลการนิเทศดังนี้ 1. โรงเรียนบ้านคลองกะโบนได้เตรียมความพร้อมในการบริหารจัดการด้านต่าง ๆ เพื่อจัดการเรียนการสอนในวิถีชีวิตรูปแบบใหม่ (New Normal) เน้นความปลอดภัยของทุกคน ปฏิบัติตามมาตรการด้านสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด พร้อมรักษาระเบียบวินัย และความสะอาด 2. การจัดการเรียนการสอน ครูผู้สอนเน้นสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้วิถีชีวิตแบบใหม่กับนักเรียน ให้นักเรียนตระหนักต่อการปฏิบัติตนอย่างเคร่งครัดในการรักษาความสะอาด การล้างมือ และการสวมหน้ากากอนามัยในสภาวการณ์โรคระบาดโควิด (COVID-2019) ด้านการจัดการเรียนรู้ในเนื้อหาวิชาการ โรงเรียนได้ดำเนินการตามหลักสูตรสถานศึกษาเป็นที่เรียบร้อย ผู้นิเทศติดตาม นางปิยะวรรณ์ เชิญทอง 10 กรกฏาคม 2563

นางปิยะวรรณ์ เชิญทอง
ศึกษานิเทศก์

10 กรกฎาคม 2563
ภาคเรียนที่ 1/2563
รร.บ้านลำพาด
ศพว.หนองไผ่
การนิเทศติดตามการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนบ้านลำพาด ผลการนิเทศดังนี้ 1. โรงเรียนบ้านลำพาดได้เตรียมความพร้อมในการบริหารจัดการด้านต่าง ๆ เพื่อจัดการเรียนการสอนในวิถีชีวิตรูปแบบใหม่ (New Normal) เน้นความปลอดภัยของทุกคน ปฏิบัติตามมาตรการด้านสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด พร้อมรักษาระเบียบวินัย และความสะอาด 2. การจัดการเรียนการสอน ครูผู้สอนเน้นสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้วิถีชีวิตแบบใหม่กับนักเรียน ให้นักเรียนตระหนักต่อการปฏิบัติตนอย่างเคร่งครัดในการรักษาความสะอาด การล้างมือ และการสวมหน้ากากอนามัยในสภาวการณ์โรคระบาดโควิด (COVID-2019) ด้านการจัดการเรียนรู้ในเนื้อหาวิชาการ โรงเรียนได้ดำเนินการตามหลักสูตรสถานศึกษาเป็นที่เรียบร้อย ผู้นิเทศติดตาม นางปิยะวรรณ์ เชิญทอง 10 กรกฏาคม 2563

นางปิยะวรรณ์ เชิญทอง
ศึกษานิเทศก์

วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 รับการนิเทศจากนางปิยะวรรณ เชิญทอง ศึกษานิเทศก์ สพป.พช.3 ได้แนะนำแนวทางปฏิบัติเพื่อให้โรงเรียนได้มีการเตรียมความพร้อมในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาในช่วงที่มีการเปิดเรียนและจัดการเรียนการสอนในโรงเรียน ผู้บริหาร คณะครูร่วมกับ อสม.ประจำหมู่10 บ้านลำพาด ได้ติดตามและมีมาตรการในการดูแลนักเรียนเรื่องการปฏบัติตนให้ถูกต้องเพื่อป้องกันการติดเชื้อในโรงเรียน

นางสาวภัทรนาถ พรมจิ๋ว
ผู้อำนวยการโรงเรียน
23 กรกฎาคม 2563


9 กรกฎาคม 2563
ภาคเรียนที่ 1/2563
รร.บ้านสามัคคีพัฒนา
ศพว.วังใหญ่ภูน้ำหยด
วันนี้ข้าพเจ้าได้มานิเทศ ติดตามการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาการเปิดภาคเรียนที่๑/๒๕๖๓ในสถานการณ์การแพร่ระบาด การเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙(covid ๑๙) โรงเรียนบ้านสามัคคีพัฒนา พบว่า โรงเรียนได้ดำเนินการเฝ้าระวังตามมาตรการที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์เขต ๓ กำหนด เช่น มีมาตรการการคัดกรองคนไข้ ให้กับนักเรียน ครู ผู้ปกครองที่มาติดต่อราชการก่อนเข้าสถานศึกษา โดยได้รับความร่วมมือจาก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลภูน้ำหยดจัดอสม.มาคัดกรองผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันทุกวัน ด้านการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียน ภายในห้องเรียนจัดโต๊ะเรียน เก้าอี้เรียน ที่นั่งพัก มีการเว้นระยะห่างประมาณ ๑-๒ เมตร โดยยึดหลักSocail distancing ห้องเรียนสะอาดปลอดภัย อาคารสถานที่โดยรอบ สะอาด ร่มรื่น ปลอดภัย ที่นั่งพัก โรงอาหาร มีจุดแสดงสัญลักษณ์ เว้นระยะห่าง มีเจล แอลกอล์ฮอล์ ล้างมือเพียงพอ นักเรียนสวมหน้ากากอนามัยทุกคน ขอขอบคุณผู้บริหาร คณะครู นักเรียน ตลอดจนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลภูน้ำหยดที่ให้ความร่วมมือด้วยอย่างดียิ่ง

นายปัณณธร บัวอุบล
ศึกษานิเทศก์

9 กรกฎาคม 2563
ภาคเรียนที่ 1/2563
รร.บ้านภูน้ำหยด
ศพว.วังใหญ่ภูน้ำหยด
วันนี้ข้าพเจ้าได้มานิเทศ ติดตามการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาการเปิดภาคเรียนที่๑/๒๕๖๓ในสถานการณ์การแพร่ระบาด การเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙(covid ๑๙) โรงเรียนบ้านภูน้ำหยด พบว่า โรงเรียนได้ดำเนินการเฝ้าระวังตามมาตรการที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์เขต ๓ กำหนด เช่น มีมาตรการการคัดกรองคนไข้ ให้กับนักเรียน ครู ผู้ปกครองที่มาติดต่อราชการก่อนเข้าสถานศึกษา โดยได้รับความร่วมมือจาก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลภูน้ำหยด จัดอสม.มาคัดกรองผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันทุกวัน ด้านการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียน ภายในห้องเรียนจัดโต๊ะเรียน เก้าอี้เรียน ที่นั่งพัก มีการเว้นระยะห่างประมาณ ๑-๒ เมตร โดยยึดหลักSocail distancing ห้องเรียนสะอาดปลอดภัย อาคารสถานที่โดยรอบ สะอาด ร่มรื่น ปลอดภัย ที่นั่งพัก โรงอาหาร มีจุดแสดงสัญลักษณ์ เว้นระยะห่าง มีเจล แอลกอล์ฮอล์ ล้างมือเพียงพอ นักเรียนสวมหน้ากากอนามัยทุกคน ขอขอบคุณผู้บริหาร คณะครู นักเรียน ตลอดจนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลภูน้ำหยด ที่ให้ความร่วมมือด้วยอย่างดียิ่ง นายปัณณธร บัวอุบล

นายปัณณธร บัวอุบล
ศึกษานิเทศก์

9 กรกฎาคม 2563
ภาคเรียนที่ 1/2563
รร.บ้านวังลึก
ศพว.วังใหญ่ภูน้ำหยด
วันนี้ข้าพเจ้าได้มานิเทศ ติดตามการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาการเปิดภาคเรียนที่๑/๒๕๖๓ในสถานการณ์การแพร่ระบาด การเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙(covid ๑๙) โรงเรียนบ้านวังลึก พบว่า โรงเรียนได้ดำเนินการเฝ้าระวังตามมาตรการที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์เขต ๓ กำหนด เช่น มีมาตรการการคัดกรองคนไข้ ให้กับนักเรียน ครู ผู้ปกครองที่มาติดต่อราชการก่อนเข้าสถานศึกษา โดยได้รับความร่วมมือจาก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลภูน้หยด จัดอสม.มาคัดกรองผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันทุกวัน ด้านการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียน ภายในห้องเรียนจัดโต๊ะเรียน เก้าอี้เรียน ที่นั่งพัก มีการเว้นระยะห่างประมาณ ๑-๒ เมตร โดยยึดหลักSocail distancing ห้องเรียนสะอาดปลอดภัย อาคารสถานที่โดยรอบ สะอาด ร่มรื่น ปลอดภัย ที่นั่งพัก โรงอาหาร มีจุดแสดงสัญลักษณ์ เว้นระยะห่าง มีเจล แอลกอล์ฮอล์ ล้างมือเพียงพอ นักเรียนสวมหน้ากากอนามัยทุกคน ขอขอบคุณผู้บริหาร คณะครู นักเรียน ตลอดจนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลภูน้หยด ที่ให้ความร่วมมือด้วยอย่างดียิ่ง นายปัณณธ

นายปัณณธร บัวอุบล
ศึกษานิเทศก์

9 กรกฎาคม 2563
ภาคเรียนที่ 1/2563
รร.บ้านซับวารินทร์
ศพว.บ้านโภชน์บัววัฒนา
การนิเทศติดตามการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนบ้านซับวารินทร์ ผลการนิเทศดังนี้ 1. โรงเรียนบ้านซับวารินทร์ได้เตรียมความพร้อมในการบริหารจัดการด้านต่าง ๆ เพื่อจัดการเรียนการสอนในวิถีชีวิตรูปแบบใหม่ (New Normal) เน้นความปลอดภัยของทุกคน ปฏิบัติตามมาตรการด้านสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด พร้อมรักษาระเบียบวินัย และความสะอาด 2. การจัดการเรียนการสอน ครูผู้สอนเน้นสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้วิถีชีวิตแบบใหม่กับนักเรียน ให้นักเรียนตระหนักต่อการปฏิบัติตนอย่างเคร่งครัดในการรักษาความสะอาด การล้างมือ และการสวมหน้ากากอนามัยในสภาวการณ์โรคระบาดโควิด (COVID-2019) ด้านการจัดการเรียนรู้ในเนื้อหาวิชาการ โรงเรียนได้ดำเนินการตามหลักสูตรสถานศึกษาเป็นที่เรียบร้อย ผู้นิเทศติดตาม นางปิยะวรรณ์ เชิญทอง 9 กรกฏาคม 2563

นางปิยะวรรณ์ เชิญทอง
ศึกษานิเทศก์

9 กรกฎาคม 2563
ภาคเรียนที่ 1/2563
รร.บ้านซับชมภู
ศพว.บ้านโภชน์บัววัฒนา
การนิเทศติดตามการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนบ้านซับชมภู ผลการนิเทศดังนี้ 1. โรงเรียนบ้านซับชมภูได้เตรียมความพร้อมในการบริหารจัดการด้านต่าง ๆ เพื่อจัดการเรียนการสอนในวิถีชีวิตรูปแบบใหม่ (New Normal) เน้นความปลอดภัยของทุกคน ปฏิบัติตามมาตรการด้านสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด พร้อมรักษาระเบียบวินัย และความสะอาด 2. การจัดการเรียนการสอน ครูผู้สอนเน้นสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้วิถีชีวิตแบบใหม่กับนักเรียน ให้นักเรียนตระหนักต่อการปฏิบัติตนอย่างเคร่งครัดในการรักษาความสะอาด การล้างมือ และการสวมหน้ากากอนามัยในสภาวการณ์โรคระบาดโควิด (COVID-2019) ด้านการจัดการเรียนรู้ในเนื้อหาวิชาการ โรงเรียนได้ดำเนินการตามหลักสูตรสถานศึกษาเป็นที่เรียบร้อย ผู้นิเทศติดตาม นางปิยะวรรณ์ เชิญทอง 9 กรกฏาคม 2563

นางปิยะวรรณ์ เชิญทอง
ศึกษานิเทศก์

ขอขอบคุณ นางปิยะวรรณ์. เชิญทอง. ศึกษานิเทศก็ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3. ที่ได้มานิเทศก์การเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563. ให้คำแนะนำนักเรียนในการปฏิบัติตน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า. และแนะนำวิชาการการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา. การประกันคุณภาพภายใน

นางอรชา เขียวมณี
ผู้อำนวยการโรงเรียน
24 กรกฎาคม 2563


9 กรกฎาคม 2563
ภาคเรียนที่ 1/2563
รร.บ้านเนินสวรรค์
ศพว.บ้านโภชน์บัววัฒนา
การนิเทศติดตามการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนบ้านเนินสวรรค์ ผลการนิเทศดังนี้ 1. โรงเรียนบ้านเนินสวรรค์ได้เตรียมความพร้อมในการบริหารจัดการด้านต่าง ๆ เพื่อจัดการเรียนการสอนในวิถีชีวิตรูปแบบใหม่ (New Normal) เน้นความปลอดภัยของทุกคน ปฏิบัติตามมาตรการด้านสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด พร้อมรักษาระเบียบวินัย และความสะอาด 2. การจัดการเรียนการสอน ครูผู้สอนเน้นสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้วิถีชีวิตแบบใหม่กับนักเรียน ให้นักเรียนตระหนักต่อการปฏิบัติตนอย่างเคร่งครัดในการรักษาความสะอาด การล้างมือ และการสวมหน้ากากอนามัยในสภาวการณ์โรคระบาดโควิด (COVID-2019) ด้านการจัดการเรียนรู้ในเนื้อหาวิชาการ โรงเรียนได้ดำเนินการตามหลักสูตรสถานศึกษาเป็นที่เรียบร้อย ผู้นิเทศติดตาม นางปิยะวรรณ์ เชิญทอง 9 กรกฏาคม 2563

นางปิยะวรรณ์ เชิญทอง
ศึกษานิเทศก์

เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ทางโรงเรียนมีความรักษาความสะอาดในทุกด้าน เพื่อป้องกันการระบาดของ covid-19 โดยมีการวัดอุณหภูมิเข้า- ออก โรงเรียน มีจุดล้างมือทั่วถึงบริเวณโรงเรียนหลายจุด รักษาระยะห่างในการทำกิจกรรมและการนั่งเรียน มีการทำฉากกั้นแต่ละโต๊ะเรียนของนักเรียน และประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนสวมหน้ากากอนามัยทุกคนในทุกวัน

นายสฤษดิ์ ปิจจะโร
ผู้อำนวยการโรงเรียน
22 กรกฎาคม 2563


9 กรกฎาคม 2563
ภาคเรียนที่ 1/2563
รร.บ้านซับเดื่อ
ศพว.บ้านโภชน์บัววัฒนา
การนิเทศติดตามการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนบ้านซับเดื่อ ผลการนิเทศดังนี้ 1. โรงเรียนบ้านซับเดื่อได้เตรียมความพร้อมในการบริหารจัดการด้านต่าง ๆ เพื่อจัดการเรียนการสอนในวิถีชีวิตรูปแบบใหม่ (New Normal) เน้นความปลอดภัยของทุกคน ปฏิบัติตามมาตรการด้านสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด พร้อมรักษาระเบียบวินัย และความสะอาด 2. การจัดการเรียนการสอน ครูผู้สอนเน้นสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้วิถีชีวิตแบบใหม่กับนักเรียน ให้นักเรียนตระหนักต่อการปฏิบัติตนอย่างเคร่งครัดในการรักษาความสะอาด การล้างมือ และการสวมหน้ากากอนามัยในสภาวการณ์โรคระบาดโควิด (COVID-2019) ด้านการจัดการเรียนรู้ในเนื้อหาวิชาการ โรงเรียนได้ดำเนินการตามหลักสูตรสถานศึกษาเป็นที่เรียบร้อย ผู้นิเทศติดตาม นางปิยะวรรณ์ เชิญทอง 9 กรกฏาคม 2563

นางปิยะวรรณ์ เชิญทอง
ศึกษานิเทศก์

7 กรกฎาคม 2563
ภาคเรียนที่ 1/2563
รร.บ้านทุ่งใหญ่
ศพว.ท่าโรงโคกปรง
วันนี้ ดิฉันนางปาริชาติ เข่งแก้ว ศึกษานิเทศก์ ได้มานิเทศการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครู ได้สังเกตการณ์จัดกิจกรรมการเรียนรู้ และทดสอบการอ่านของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาที่ 3 จำนวน 10 คน และนักเรียนชั้นประถมศึกษาที่ 4 จำนวน 12 คน พบว่า ในช่วงเปิดภาคเรียนใหม่นักเรียนชั้นประถมศึกษาที่ 3 อ่านคล่อง 1 คน อ่านไม่คล่อง 9 คน นักเรียนชั้นประถมศึกษาที่ 4อ่านคล่อง 2 คน อ่านไม่คล่อง 10 คน โดยเฉพาะ เด็กชายศุภณัฐ และเด็กชายศุภวัฒน์ ควรช่วยดูแลเป็นพิเศษ โรงเรียนมีวิธีการแก้ไข ส่งเสริมดังนี้ จัดเวลาก่อนเรียนทุกวันละ 30 นาที ให้ครูประจำชั้นจัดกิจกรรมเขียนตามคำบอกทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ และส่งเสริมให้นักเรียนกล้าแสดงออกในการนำเสนอผลงาน ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 1.ควรส่งเสริมการอ่าน โดยการรศึกษานักเรียน แบ่งกลุ่มนักเรียนให้ครูรับผิดชอบจำนวนครูต่อจำนวนนักเรียน 2.ควรส่งเสริมความกล้าแสดงออกของนักเรียนโดยให้นักเรียนฝึกอ่านและเสนอความคิดเห็นให้ครูที่ไม่ใช่ครูประจำชั้น หรือจัดกิจกรรมหน้าเสาธง 3.ผู้บริหารควรนิเทศภายใน เป็นการอ่านการเขียนของนักเรียนเป็นรายบุคคลเพื่อทราบความก้าวหน้าด้านการอ่านการเขียนของนักเรียน ขอขอบคุณ ผู้บริหารสถานศึกษาคณะครู และนักเรียน ที่ให้ความร่วมมือ อย่างดียิ่งและเป็นกำลังใจในการพัฒนานักเรียนต่อไป

ดร.ปาริชาติ เข่งแก้ว
ผู้อำนวยการ

3 กรกฎาคม 2563
ภาคเรียนที่ 1/2563
รร.บ้านคลองกรวด
ศพว.นาเฉลียงห้วยโป่งยามงาม
/วันที่ 3กรกฎาคม 63 ได้นิเทศติดตามฯมาตรการป้องกันโควิด 19 วันเปิดเรียน สถานศึกษาได้เตรียมความพร้อมในการบริหารจัดการด้านต่าง ๆ เพื่อจัดการเรียนการสอนในวิถีชีวิตรูปแบบใหม่ (New Normal) เน้นความปลอดภัยของทุกคน ปฏิบัติตามมาตรการด้านสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด พร้อมรักษาระเบียบวินัย เพื่อทำให้มั่นใจว่าโรงเรียนเป็นสถานที่ที่ปลอดภัยสำหรับนักเรียนทุกคน// *ไดัเข้านิเทศฯทุกห้องทุกชั้นเรียน ร.ร.ได้เตรียมความปลอดภัยให้นักเรียน บรรยากาศห้องเรียนสีสันสวยงาม มีป้ายความรู้ต่างๆให้ความรู้กับนักเรียน สื่อการเรียนตามห้องเรียน จัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามDLTV มีสื่อใบงานให้นักเรียนได้ทำกิจกรรมตามรายวิชา ขอชื่นชมและให้กำลังใจคุณครูทุกท่านค่ะ// ..ขอบพระคุณท่านผู้บริหาร คณะครู และผู้ปกครอง ที่ร่วมกันฟันฝ่าอุปสรรคในช่วงวิกฤต COVID-19 และจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพให้กับเด็กทุกคนอย่างทั่วถึง ขอให้อดทนในสถานการณ์ที่เกิดวิกฤตโรคระบาดเช่นนี้ ซึ่งส่งผลให้ไม่สามารถจัดการเรียนการสอนแบบเดิมได้ // ติดตามการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาในวันเปิดภาคเรียน ภาคเรียนที 1 ปีการศึกษา 2563 เพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โรงเรียนดำเนินการดังนี้ 1.มีมาตรการคัดกรองวัดไข้ วัดอุณหภูมิ โดยเจ้าหน้าที่ อสม.ประจำหมู่บ้าน ให้กับนักเรียน ครู (ช่วงเช้า) 3 ประตูทางเข้า ช่วงบ่าย และช่วงเย็น จะเป็นคุณครูประจำชั้น และครูเวรประจำวัน ช่วยในการคัดกรอง ส่วนผู้ปกครองที่เข้ามาติดต่อก่อนเข้าสถานศึกษาตามความเหมาะสม ด้วยโปรแกรม ไทยชนะ 2.มีจุดล้างมือ อุปกรณ์ล้างมือ อ่างล้างมือ น้ำยาทำความสะอาด สบู่ แอลกอฮอล์ อย่างเพียงพอบริเวณหน้าห้องเรียน โรงอาหาร และห้องน้ำห้องส้วม เตรียมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้าสำรองสำหรับนักเรียน 3.จัดห้องเรียนได้เหมาะสม ทำความสะอาดห้องเรียน โต๊ะเก้าอี้ อุปกรณ์ การเรียน และระยะห่าง 1 เมตร นักเรียนอนุบาลมีพื้นที่การจัดกิจกรรมและที่นอนห่างกัน 1 เมตร (ห้องเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จะมีนักเรียนค่อนข้างเยอะ จึงใช้บริเวณใต้อาคารเป็นสถานที่เรียน โดยนักเรียนจะนั่งเว้นระยะห่าง 1 เมตร) 4.การทำสัญลักษณ์แสดงจุดตำแหน่งชัดเจนในการเว้นระยะห่างประว่างกันและกัน ที่ยืน ที่นั่งเพื่อลดความแออัด และการเว้นระยะระหว่างบุคคล 5.ครูประจำชั้นให้ความรู้แก่นักเรียน ในมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา การดูแลสุขภาพของนักเรียน 6.มีการทำความสะอาดห้องเรียน ห้องประกอบต่าง ๆ อุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียนการสอน เช่น ห้องคอมพิวเตอร์ โรงอาหาร ห้องวิทยาศาสตร์ เป็นต้น 7.มีห้องพยาบาล สำหรับแยกผู้ที่มีอาการเสี่ยงด้วยระบบทางเดินหายใจ 8.มีการกำหนดของใช้ส่วนตัว ไม่ใช้สิ่งของร่วมกับผู้อื่น เช่น แก้วน้ำ แปรงสีฟัน ผ้าเช็ดหน้า ฯลฯ 9.การจัดรอบเหลื่อมเวลาในการรับประทานอาหาร และมีการจัดให้รับประทานอาหารที่อาคารเรียน ของตนเอง และเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล ขอขอบพระคุณท่านผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู และนักเรียนที่ให้ความร่วมมือ และให้การต้อนรับอย่างดียิ่ง 2 กรกฎาคม 63 มาตรการป้องกันโควิด 19 วันเปิดเรียนวันแรก สถานศึกษาได้เตรียมความพร้อมในการบริหารจัดการด้านต่าง ๆ เพื่อจัดการเรียนการสอนในวิถีชีวิตรูปแบบใหม่ (New Normal) เน้นความปลอดภัยของทุกคน ปฏิบัติตามมาตรการด้านสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด พร้อมรักษาระเบียบวินัย เพื่อทำให้มั่นใจว่าโรงเรียนเป็นสถานที่ที่ปลอดภัยสำหรับนักเรียนทุกคน// ..ขอบพระคุณท่านผู้บริหาร คณะครู และผู้ปกครอง ที่ร่วมกันฟันฝ่าอุปสรรคในช่วงวิกฤต COVID-19 และจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพให้กับเด็กทุกคนอย่างทั่วถึง ขอให้อดทนในสถานการณ์ที่เกิดวิกฤตโรคระบาดเช่นนี้ ซึ่งส่งผลให้ไม่สามารถจัดการเรียนการสอนแบบเดิมได้ //

นางกัญจนา มีศิริ
ศึกษานิเทศก์

3 กรกฎาคม 2563
ภาคเรียนที่ 1/2563
รร.บ้านวังน้อย
ศพว.วังใหญ่ภูน้ำหยด
วันนี้ข้าพเจ้าได้มานิเทศ ติดตามการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาการเปิดภาคเรียนที่๑/๒๕๖๓ในสถานการณ์การแพร่ระบาด การเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙(covid ๑๙) โรงเรียนบ้านวังน้อย พบว่า โรงเรียนได้ดำเนินการเฝ้าระวังตามมาตรการที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์เขต ๓ กำหนด เช่น มีมาตรการการคัดกรองคนไข้ ให้กับนักเรียน ครู ผู้ปกครองที่มาติดต่อราชการก่อนเข้าสถานศึกษา โดยได้รับความร่วมมือจาก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังใหญ่ จัดอสม.มาคัดกรองผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันทุกวัน ด้านการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียน ภายในห้องเรียนจัดโต๊ะเรียน เก้าอี้เรียน ที่นั่งพัก มีการเว้นระยะห่างประมาณ ๑-๒ เมตร โดยยึดหลักSocail distancing ห้องเรียนสะอาดปลอดภัย อาคารสถานที่โดยรอบ สะอาด ร่มรื่น ปลอดภัย ที่นั่งพัก โรงอาหาร มีจุดแสดงสัญลักษณ์ เว้นระยะห่าง มีเจล แอลกอล์ฮอล์ ล้างมือเพียงพอ นักเรียนสวมหน้ากากอนามัยทุกคน ขอขอบคุณผู้บริหาร คณะครู นักเรียน ตลอดจนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังใหญ่ ที่ให้ความร่วมมือด้วยอย่างดียิ่ง

นายปัณณธร บัวอุบล
ศึกษานิเทศก์

วันนี้โรงเรียนบ้านวังน้อยได้รับการนิเทศ ติดตาม การเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาการเปิดภาคเรียนที่๑/๒๕๖๓ ในสถานการณ์การแพร่ระบาด การเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙(covid ๑๙) จะนำคำแนะนำมาปรับใช้กับสถานศึกษาค่ะ ขอบคุณค่ะ

นางคำพา บุญเรือง
ครู
8 กรกฎาคม 2563


3 กรกฎาคม 2563
ภาคเรียนที่ 1/2563
รร.บ้านดาดอุดม
ศพว.วังใหญ่ภูน้ำหยด
วันนี้ข้าพเจ้า ได้มานิเทศ ติดตามการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาการเปิดภาคเรียนที่๑/๒๕๖๓ในสถานการณ์การแพร่ระบาด การเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙(covid ๑๙) โรงเรียนบ้านดาดอุดม พบว่า โรงเรียนได้ดำเนินการเฝ้าระวังตามมาตรการที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์เขต ๓ กำหนด เช่น มีมาตรการการคัดกรองคนไข้ ให้กับนักเรียน ครู ผู้ปกครองที่มาติดต่อราชการก่อนเข้าสถานศึกษา โดยได้รับความร่วมมือจาก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังใหญ่ จัดอสม.มาคัดกรองผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันทุกวัน ด้านการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียน ภายในห้องเรียนจัดโต๊ะเรียน เก้าอี้เรียน ที่นั่งพัก มีการเว้นระยะห่างประมาณ ๑-๒ เมตร โดยยึดหลักSocail distancing ห้องเรียนสะอาดปลอดภัย อาคารสถานที่โดยรอบ สะอาด ร่มรื่น ปลอดภัย ที่นั่งพัก โรงอาหาร มีจุดแสดงสัญลักษณ์ เว้นระยะห่าง มีเจล แอลกอล์ฮอล์ ล้างมือเพียงพอ นักเรียนสวมหน้ากากอนามัยทุกคน ขอขอบคุณผู้บริหาร คณะครู นักเรียน ตลอดจนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังใหญ่ที่ให้ความร่วมมือด้วยอย่างดียิ่ง

นายปัณณธร บัวอุบล
ศึกษานิเทศก์

3 กรกฎาคม 2563
ภาคเรียนที่ 1/2563
รร.บ้านไทรทอง
ศพว.วังใหญ่ภูน้ำหยด
วันนี้ข้าพเจ้า ได้มานิเทศ ติดตามการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาการเปิดภาคเรียนที่๑/๒๕๖๓ในสถานการณ์การแพร่ระบาด การเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙(covid ๑๙) โรงเรียนบ้านไทรทอง พบว่า โรงเรียนได้ดำเนินการเฝ้าระวังตามมาตรการที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์เขต ๓ กำหนด เช่น มีมาตรการการคัดกรองคนไข้ ให้กับนักเรียน ครู ผู้ปกครองที่มาติดต่อราชการก่อนเข้าสถานศึกษา โดยได้รับความร่วมมือจาก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังใหญ่ จัดอสม.มาคัดกรองผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันทุกวัน ด้านการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียน ภายในห้องเรียนจัดโต๊ะเรียน เก้าอี้เรียน ที่นั่งพัก มีการเว้นระยะห่างประมาณ ๑-๒ เมตร โดยยึดหลักSocail distancing ห้องเรียนสะอาดปลอดภัย อาคารสถานที่โดยรอบ สะอาด ร่มรื่น ปลอดภัย ที่นั่งพัก โรงอาหาร มีจุดแสดงสัญลักษณ์ เว้นระยะห่าง มีเจล แอลกอล์ฮอล์ ล้างมือเพียงพอ นักเรียนสวมหน้ากากอนามัยทุกคน ขอขอบคุณผู้บริหาร คณะครู นักเรียน ตลอดจนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังใหญ่ ที่ให้ความร่วมมือด้วยอย่างดียิ่ง

นายปัณณธร บัวอุบล
ศึกษานิเทศก์

3 กรกฎาคม 2563
ภาคเรียนที่ 1/2563
รร.บ้านห้วยตลาด
ศพว.ท่าด้วง
ข้าพเจ้านางมัทณา ชาวบ้านกร่าง ศึกษานิเทศก์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 ได้มานิเทศ ติดตาม การเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาในวันเปิดภาคเรียน 1/2563 เพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) ของโรงเรียนบ้านห้วยตลาด พบว่าโรงเรียนได้มีมาตรการป้องกันดังนี้ 1. โรงเรียนได้มีมาตรการการคัดกรอง วัดไข้ และอาการเสี่ยงก่อนเข้าสถานศึกษาโดย อสม. ของหมู่บ้านมาปฏิบัติหน้าที่ 2. นักเรียนและครูสวมหน้ากากอนามัย หรือ Pace shield ทุกคน 3. มีจุดล้างมือและเจลแอลกอฮอล์อย่างพอเพียง 4. จัดระยะห่างระหว่างบุคลอย่างน้อย 1 เมตร 5. มีการทำความสะอาดห้องเรียนและอากาศถ่ายเท 6. ไม่จัดกิจกรรมรวมกลุ่มของนักเรียน และได้พบว่าห้องเรียนได้จัดบอร์ดและป้ายนิเทศได้เหมาะสมกับการเรียนรู้ และได้มีมาตรการป้องกันเชื้อโรคโควิดได้ดี ขอขอบคุณท่านผู้บริหารและคณะครูทุกท่านที่อำนวยความสะดวกในการนิเทศครั้งนี้และทางโรงเรียนได้มีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดได้เป็นอย่างดี

นางมัทณา ชาวบ้านกร่าง
ศึกษานิเทศก์

3 กรกฎาคม 2563
ภาคเรียนที่ 1/2563
รร.บ้านเฉลียงทอง
ศพว.ท่าด้วง
ข้าพเจ้า นายศุภกร วิแสง รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 และนางมัทณา ชาวบ้านกร่าง ศึกษานิเทศก์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 ได้มานิเทศ ติดตาม การเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาในวันเปิดภาคเรียน 1/2563 เพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) ของโรงเรียนบ้านเฉลียงทอง พบว่าโรงเรียนได้มีมาตรการป้องกันดังนี้ 1. มีการคัดกรอง วัดไข้ และอาการเสี่ยงก่อนเข้าสถานศึกษาโดย อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ของหมู่บ้านมาปฏิบัติหน้าที่ 2. นักเรียนและครูสวมหน้ากากอนามัย หรือ Pace shield ทุกคน 3. มีจุดล้างมือและเจลแอลกอฮอล์อย่างพอเพียง 4. จัดระยะห่างระหว่างบุคลอย่างน้อย 1 เมตร 5. มีการทำความสะอาดห้องเรียนและให้อากาศถ่ายเทสะดวก 6. งดจัดกิจกรรมรวมกลุ่ม โรงเรียนบ้านเฉลียงทองได้จัดการเรียนการสอนแบบคละชั้น และ ครู 1 คน สอน 3 ระดับชั้นเรียนกับ DLTV ซึ่งปัญหาที่เกิดขึ้น คือนักเรียนได้มีผลกระทบด้านเสียงของโทรทัศน์ ได้เสนอแนะให้พี่เรียนเช้า น้องเรียนบ่าย ขอขอบคุณท่านผู้บริหารและคณะครูทุกท่านที่ได้มีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019 ได้เป็นอย่างดี

นางมัทณา ชาวบ้านกร่าง
ศึกษานิเทศก์

หลังจากคณะรอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 และศึกษานิเทศก์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 ได้มานิเทศ ทางโรงเรียนได้ประชุมครูเพื่อหาทางแก้ไขปัญหา จากการเรียนรวมชั้น 3 ระดับ ได้แยก นร ชั้น ป1จำนวน 4 คน โดยแยกห้องเรียนให้ไปเรียนห้องธุรการโดยมีครูธุรการช่วยสอนเพิ่มเติมและดูแลอย่างใกล้ชิดและจัดการเรียนการสอน ระดับชั้นป6 แยกห้องเรียนที่ห้องคอมพิวเตอร์ โดยครูเวียนสอนและใช้ DLTV เรียน ขอขอบคุณนายศุภกร วิแสง รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 และนางมัทณา ชาวบ้านกร่าง ศึกษานิเทศก์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 ที่ได้มานิเทศ ติดตามการเรียนการสอนมาณ ที่นี้ด้วย

นายสุชัดร์ จันทรัตน์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
8 กรกฎาคม 2563


ขอขอบคุณท่านผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูที่ได้เตรียมความพร้อมในจัดการเรียนการสอนตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019 ได้เป็นอย่างดีและถ้าทางโรงเรียนมีปัญหาหรือข้อสงสัยเรื่องใดหรือต้องการซักถามทางศึกษานิเทศก์ที่รับผิดชอบยินดีช่วยเหลือ

นางมัทณา ชาวบ้านกร่าง
ศึกษานิเทศก์
10 กรกฎาคม 2563
3 กรกฎาคม 2563
ภาคเรียนที่ 1/2563
รร.บ้านหัวโตก
ศพว.นาเฉลียงห้วยโป่งยามงาม
ติดตามการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาในวันเปิดภาคเรียน ภาคเรียนที 1 ปีการศึกษา 2563 เพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โรงเรียนดำเนินการดังนี้ 1.มีมาตรการคัดกรองวัดไข้ วัดอุณหภูมิ โดยเจ้าหน้าที่ อสม.ประจำหมู่บ้าน ให้กับนักเรียน ครู (ช่วงเช้า) 3 ประตูทางเข้า ช่วงบ่าย และช่วงเย็น จะเป็นคุณครูประจำชั้น และครูเวรประจำวัน ช่วยในการคัดกรอง ส่วนผู้ปกครองที่เข้ามาติดต่อก่อนเข้าสถานศึกษาตามความเหมาะสม ด้วยโปรแกรม ไทยชนะ 2.มีจุดล้างมือ อุปกรณ์ล้างมือ อ่างล้างมือ น้ำยาทำความสะอาด สบู่ แอลกอฮอล์ อย่างเพียงพอบริเวณหน้าห้องเรียน โรงอาหาร และห้องน้ำห้องส้วม เตรียมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้าสำรองสำหรับนักเรียน 3.จัดห้องเรียนได้เหมาะสม ทำความสะอาดห้องเรียน โต๊ะเก้าอี้ อุปกรณ์ การเรียน และระยะห่าง 1 เมตร นักเรียนอนุบาลมีพื้นที่การจัดกิจกรรมและที่นอนห่างกัน 1 เมตร (ห้องเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จะมีนักเรียนค่อนข้างเยอะ จึงใช้บริเวณใต้อาคารเป็นสถานที่เรียน โดยนักเรียนจะนั่งเว้นระยะห่าง 1 เมตร) 4.การทำสัญลักษณ์แสดงจุดตำแหน่งชัดเจนในการเว้นระยะห่างประว่างกันและกัน ที่ยืน ที่นั่งเพื่อลดความแออัด และการเว้นระยะระหว่างบุคคล 5.ครูประจำชั้นให้ความรู้แก่นักเรียน ในมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา การดูแลสุขภาพของนักเรียน 6.มีการทำความสะอาดห้องเรียน ห้องประกอบต่าง ๆ อุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียนการสอน เช่น ห้องคอมพิวเตอร์ โรงอาหาร ห้องวิทยาศาสตร์ เป็นต้น 7.มีห้องพยาบาล สำหรับแยกผู้ที่มีอาการเสี่ยงด้วยระบบทางเดินหายใจ 8.มีการกำหนดของใช้ส่วนตัว ไม่ใช้สิ่งของร่วมกับผู้อื่น เช่น แก้วน้ำ แปรงสีฟัน ผ้าเช็ดหน้า ฯลฯ 9.การจัดรอบเหลื่อมเวลาในการรับประทานอาหาร และมีการจัดให้รับประทานอาหารที่อาคารเรียน ของตนเอง และเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล ขอขอบพระคุณท่านผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู และนักเรียนที่ให้ความร่วมมือ และให้การต้อนรับอย่างดียิ่ง 2 กรกฎาคม 63 มาตรการป้องกันโควิด 19 วันเปิดเรียนวันแรก สถานศึกษาได้เตรียมความพร้อมในการบริหารจัดการด้านต่าง ๆ เพื่อจัดการเรียนการสอนในวิถีชีวิตรูปแบบใหม่ (New Normal) เน้นความปลอดภัยของทุกคน ปฏิบัติตามมาตรการด้านสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด พร้อมรักษาระเบียบวินัย เพื่อทำให้มั่นใจว่าโรงเรียนเป็นสถานที่ที่ปลอดภัยสำหรับนักเรียนทุกคน// ..ขอบพระคุณท่านผู้บริหาร คณะครู และผู้ปกครอง ที่ร่วมกันฟันฝ่าอุปสรรคในช่วงวิกฤต COVID-19 และจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพให้กับเด็กทุกคนอย่างทั่วถึง ขอให้อดทนในสถานการณ์ที่เกิดวิกฤตโรคระบาดเช่นนี้ ซึ่งส่งผลให้ไม่สามารถจัดการเรียนการสอนแบบเดิมได้ //

นางกัญจนา มีศิริ
ศึกษานิเทศก์

3 กรกฎาคม 2563
ภาคเรียนที่ 1/2563
รร.บ้านปากตก
ศพว.นาเฉลียงห้วยโป่งยามงาม
/ ติดตามการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาในวันเปิดภาคเรียน ภาคเรียนที 1 ปีการศึกษา 2563 เพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โรงเรียนดำเนินการดังนี้ 1.มีมาตรการคัดกรองวัดไข้ วัดอุณหภูมิ โดยเจ้าหน้าที่ อสม.ประจำหมู่บ้าน ให้กับนักเรียน ครู (ช่วงเช้า) 3 ประตูทางเข้า ช่วงบ่าย และช่วงเย็น จะเป็นคุณครูประจำชั้น และครูเวรประจำวัน ช่วยในการคัดกรอง ส่วนผู้ปกครองที่เข้ามาติดต่อก่อนเข้าสถานศึกษาตามความเหมาะสม ด้วยโปรแกรม ไทยชนะ 2.มีจุดล้างมือ อุปกรณ์ล้างมือ อ่างล้างมือ น้ำยาทำความสะอาด สบู่ แอลกอฮอล์ อย่างเพียงพอบริเวณหน้าห้องเรียน โรงอาหาร และห้องน้ำห้องส้วม เตรียมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้าสำรองสำหรับนักเรียน 3.จัดห้องเรียนได้เหมาะสม ทำความสะอาดห้องเรียน โต๊ะเก้าอี้ อุปกรณ์ การเรียน และระยะห่าง 1 เมตร นักเรียนอนุบาลมีพื้นที่การจัดกิจกรรมและที่นอนห่างกัน 1 เมตร (ห้องเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จะมีนักเรียนค่อนข้างเยอะ จึงใช้บริเวณใต้อาคารเป็นสถานที่เรียน โดยนักเรียนจะนั่งเว้นระยะห่าง 1 เมตร) 4.การทำสัญลักษณ์แสดงจุดตำแหน่งชัดเจนในการเว้นระยะห่างประว่างกันและกัน ที่ยืน ที่นั่งเพื่อลดความแออัด และการเว้นระยะระหว่างบุคคล 5.ครูประจำชั้นให้ความรู้แก่นักเรียน ในมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา การดูแลสุขภาพของนักเรียน 6.มีการทำความสะอาดห้องเรียน ห้องประกอบต่าง ๆ อุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียนการสอน เช่น ห้องคอมพิวเตอร์ โรงอาหาร ห้องวิทยาศาสตร์ เป็นต้น 7.มีห้องพยาบาล สำหรับแยกผู้ที่มีอาการเสี่ยงด้วยระบบทางเดินหายใจ 8.มีการกำหนดของใช้ส่วนตัว ไม่ใช้สิ่งของร่วมกับผู้อื่น เช่น แก้วน้ำ แปรงสีฟัน ผ้าเช็ดหน้า ฯลฯ 9.การจัดรอบเหลื่อมเวลาในการรับประทานอาหาร และมีการจัดให้รับประทานอาหารที่อาคารเรียน ของตนเอง และเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล ขอขอบพระคุณท่านผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู และนักเรียนที่ให้ความร่วมมือ และให้การต้อนรับอย่างดียิ่ง 2 กรกฎาคม 63 มาตรการป้องกันโควิด 19 วันเปิดเรียนวันแรก สถานศึกษาได้เตรียมความพร้อมในการบริหารจัดการด้านต่าง ๆ เพื่อจัดการเรียนการสอนในวิถีชีวิตรูปแบบใหม่ (New Normal) เน้นความปลอดภัยของทุกคน ปฏิบัติตามมาตรการด้านสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด พร้อมรักษาระเบียบวินัย เพื่อทำให้มั่นใจว่าโรงเรียนเป็นสถานที่ที่ปลอดภัยสำหรับนักเรียนทุกคน// ..ขอบพระคุณท่านผู้บริหาร คณะครู และผู้ปกครอง ที่ร่วมกันฟันฝ่าอุปสรรคในช่วงวิกฤต COVID-19 และจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพให้กับเด็กทุกคนอย่างทั่วถึง ขอให้อดทนในสถานการณ์ที่เกิดวิกฤตโรคระบาดเช่นนี้ ซึ่งส่งผลให้ไม่สามารถจัดการเรียนการสอนแบบเดิมได้ //

นางกัญจนา มีศิริ
ศึกษานิเทศก์

3 กรกฎาคม 2563
ภาคเรียนที่ 1/2563
รร.บ้านวังเหว
ศพว.นาเฉลียงห้วยโป่งยามงาม
ติดตามการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาในวันเปิดภาคเรียน ภาคเรียนที 1 ปีการศึกษา 2563 เพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โรงเรียนดำเนินการดังนี้ 1.มีมาตรการคัดกรองวัดไข้ วัดอุณหภูมิ โดยเจ้าหน้าที่ อสม.ประจำหมู่บ้าน ให้กับนักเรียน ครู (ช่วงเช้า) 3 ประตูทางเข้า ช่วงบ่าย และช่วงเย็น จะเป็นคุณครูประจำชั้น และครูเวรประจำวัน ช่วยในการคัดกรอง ส่วนผู้ปกครองที่เข้ามาติดต่อก่อนเข้าสถานศึกษาตามความเหมาะสม ด้วยโปรแกรม ไทยชนะ 2.มีจุดล้างมือ อุปกรณ์ล้างมือ อ่างล้างมือ น้ำยาทำความสะอาด สบู่ แอลกอฮอล์ อย่างเพียงพอบริเวณหน้าห้องเรียน โรงอาหาร และห้องน้ำห้องส้วม เตรียมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้าสำรองสำหรับนักเรียน 3.จัดห้องเรียนได้เหมาะสม ทำความสะอาดห้องเรียน โต๊ะเก้าอี้ อุปกรณ์ การเรียน และระยะห่าง 1 เมตร นักเรียนอนุบาลมีพื้นที่การจัดกิจกรรมและที่นอนห่างกัน 1 เมตร (ห้องเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จะมีนักเรียนค่อนข้างเยอะ จึงใช้บริเวณใต้อาคารเป็นสถานที่เรียน โดยนักเรียนจะนั่งเว้นระยะห่าง 1 เมตร) 4.การทำสัญลักษณ์แสดงจุดตำแหน่งชัดเจนในการเว้นระยะห่างประว่างกันและกัน ที่ยืน ที่นั่งเพื่อลดความแออัด และการเว้นระยะระหว่างบุคคล 5.ครูประจำชั้นให้ความรู้แก่นักเรียน ในมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา การดูแลสุขภาพของนักเรียน 6.มีการทำความสะอาดห้องเรียน ห้องประกอบต่าง ๆ อุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียนการสอน เช่น ห้องคอมพิวเตอร์ โรงอาหาร ห้องวิทยาศาสตร์ เป็นต้น 7.มีห้องพยาบาล สำหรับแยกผู้ที่มีอาการเสี่ยงด้วยระบบทางเดินหายใจ 8.มีการกำหนดของใช้ส่วนตัว ไม่ใช้สิ่งของร่วมกับผู้อื่น เช่น แก้วน้ำ แปรงสีฟัน ผ้าเช็ดหน้า ฯลฯ 9.การจัดรอบเหลื่อมเวลาในการรับประทานอาหาร และมีการจัดให้รับประทานอาหารที่อาคารเรียน ของตนเอง และเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล ขอขอบพระคุณท่านผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู และนักเรียนที่ให้ความร่วมมือ และให้การต้อนรับอย่างดียิ่ง //วันที่ 3กรกฎาคม 63 ได้นิเทศติดตามฯมาตรการป้องกันโควิด 19 วันเปิดเรียน สถานศึกษาได้เตรียมความพร้อมในการบริหารจัดการด้านต่าง ๆ เพื่อจัดการเรียนการสอนในวิถีชีวิตรูปแบบใหม่ (New Normal) เน้นความปลอดภัยของทุกคน ปฏิบัติตามมาตรการด้านสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด พร้อมรักษาระเบียบวินัย เพื่อทำให้มั่นใจว่าโรงเรียนเป็นสถานที่ที่ปลอดภัยสำหรับนักเรียนทุกคน// *ไดัเข้านิเทศฯทุกห้องทุกชั้นเรียน ร.ร.ได้เตรียมความปลอดภัยให้นักเรียน บรรยากาศห้องเรียนสีสันสวยงาม มีป้ายความรู้ต่างๆให้ความรู้กับนักเรียน สื่อการเรียนตามห้องเรียน จัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามDLTV มีสื่อใบงานให้นักเรียนได้ทำกิจกรรมตามรายวิชา ขอชื่นชมและให้กำลังใจคุณครูทุกท่านค่ะ// ..ขอบพระคุณท่านผู้บริหาร คณะครู และผู้ปกครอง ที่ร่วมกันฟันฝ่าอุปสรรคในช่วงวิกฤต COVID-19 และจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพให้กับเด็กทุกคนอย่างทั่วถึง ขอให้อดทนในสถานการณ์ที่เกิดวิกฤตโรคระบาดเช่นนี้ ซึ่งส่งผลให้ไม่สามารถจัดการเรียนการสอนแบบเดิมได้ //

นางกัญจนา มีศิริ
ศึกษานิเทศก์

3 กรกฎาคม 2563
ภาคเรียนที่ 1/2563
รร.บ้านปู่จ้าว
ศพว.นาเฉลียงห้วยโป่งยามงาม
ติดตามการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาในวันเปิดภาคเรียน ภาคเรียนที 1 ปีการศึกษา 2563 เพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โรงเรียนดำเนินการดังนี้ 1.มีมาตรการคัดกรองวัดไข้ วัดอุณหภูมิ โดยเจ้าหน้าที่ อสม.ประจำหมู่บ้าน ให้กับนักเรียน ครู (ช่วงเช้า) 3 ประตูทางเข้า ช่วงบ่าย และช่วงเย็น จะเป็นคุณครูประจำชั้น และครูเวรประจำวัน ช่วยในการคัดกรอง ส่วนผู้ปกครองที่เข้ามาติดต่อก่อนเข้าสถานศึกษาตามความเหมาะสม ด้วยโปรแกรม ไทยชนะ 2.มีจุดล้างมือ อุปกรณ์ล้างมือ อ่างล้างมือ น้ำยาทำความสะอาด สบู่ แอลกอฮอล์ อย่างเพียงพอบริเวณหน้าห้องเรียน โรงอาหาร และห้องน้ำห้องส้วม เตรียมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้าสำรองสำหรับนักเรียน 3.จัดห้องเรียนได้เหมาะสม ทำความสะอาดห้องเรียน โต๊ะเก้าอี้ อุปกรณ์ การเรียน และระยะห่าง 1 เมตร นักเรียนอนุบาลมีพื้นที่การจัดกิจกรรมและที่นอนห่างกัน 1 เมตร (ห้องเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จะมีนักเรียนค่อนข้างเยอะ จึงใช้บริเวณใต้อาคารเป็นสถานที่เรียน โดยนักเรียนจะนั่งเว้นระยะห่าง 1 เมตร) 4.การทำสัญลักษณ์แสดงจุดตำแหน่งชัดเจนในการเว้นระยะห่างประว่างกันและกัน ที่ยืน ที่นั่งเพื่อลดความแออัด และการเว้นระยะระหว่างบุคคล 5.ครูประจำชั้นให้ความรู้แก่นักเรียน ในมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา การดูแลสุขภาพของนักเรียน 6.มีการทำความสะอาดห้องเรียน ห้องประกอบต่าง ๆ อุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียนการสอน เช่น ห้องคอมพิวเตอร์ โรงอาหาร ห้องวิทยาศาสตร์ เป็นต้น 7.มีห้องพยาบาล สำหรับแยกผู้ที่มีอาการเสี่ยงด้วยระบบทางเดินหายใจ 8.มีการกำหนดของใช้ส่วนตัว ไม่ใช้สิ่งของร่วมกับผู้อื่น เช่น แก้วน้ำ แปรงสีฟัน ผ้าเช็ดหน้า ฯลฯ 9.การจัดรอบเหลื่อมเวลาในการรับประทานอาหาร และมีการจัดให้รับประทานอาหารที่อาคารเรียน ของตนเอง และเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล ขอขอบพระคุณท่านผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู และนักเรียนที่ให้ความร่วมมือ และให้การต้อนรับอย่างดียิ่ง 2 กรกฎาคม 63 มาตรการป้องกันโควิด 19 วันเปิดเรียนวันแรก สถานศึกษาได้เตรียมความพร้อมในการบริหารจัดการด้านต่าง ๆ เพื่อจัดการเรียนการสอนในวิถีชีวิตรูปแบบใหม่ (New Normal) เน้นความปลอดภัยของทุกคน ปฏิบัติตามมาตรการด้านสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด พร้อมรักษาระเบียบวินัย เพื่อทำให้มั่นใจว่าโรงเรียนเป็นสถานที่ที่ปลอดภัยสำหรับนักเรียนทุกคน// ..ขอบพระคุณท่านผู้บริหาร คณะครู และผู้ปกครอง ที่ร่วมกันฟันฝ่าอุปสรรคในช่วงวิกฤต COVID-19 และจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพให้กับเด็กทุกคนอย่างทั่วถึง ขอให้อดทนในสถานการณ์ที่เกิดวิกฤตโรคระบาดเช่นนี้ ซึ่งส่งผลให้ไม่สามารถจัดการเรียนการสอนแบบเดิมได้ //

นางกัญจนา มีศิริ
ศึกษานิเทศก์

3 กรกฎาคม 2563
ภาคเรียนที่ 1/2563
รร.บ้านคลองตะคร้อ
ศพว.บึงสามพันหนองแจง
วันที่ 3 กรกฎาคม 2563 ดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 มอบหมายให้นางเสาวภา หงส์ประภาวงศ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 ลงพื้นที่ นิเทศ ติดตามการเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1/2563 ในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ของโรงเรียนภายในศูนย์พัฒนาวิชาการบึงสามพันหนองแจง ในการนี้ ได้นิเทศติดตามฯ และสังเกตการเรียนการสอน ณ รร.บ้านคลองตะคร้อ อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ พบว่า (1) รร.จัดจุดคัดกรองนักเรียนและผู้ปกครอง บริเวณหน้าโรงเรียน โดยมีอาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้านมาช่วยวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้าเขตบริเวณโรงเรียน (2.) รร.มีการจัดเตรียมเจลแอลกอฮอร์สำหรับนักเรียนไว้หน้าห้องเรียนทุกห้อง มีก็อกน้ำล้างมือก่อนเข้าเรียน บริเวณหน้าห้องเรียนทุกห้อง (3) รร.จุดยืนสำหรับนักเรียนในการเข้าแถวหน้าเสาธงโดยเว้นระยะห่าง มีการจัดทำจุดและตำแหน่งหยุดรอบนพื้นถนนและจุดนั่งที่ม้านั่ง โดยเว้นระยะห่างตามกำหนด (4.) รร.จัดทำแถบสีกั้นพื้นที่เพื่อเว้นระยะห่างสำหรับนักเรียนอนุบาลแต่ละคนให้นั่งเรียนและทำกิจกรรมบนพื้นห้องเรียน และจัดทำจุดยืนรอเข้าแถวและจุดนั่งเล่น (5.) นร.และครูสวมใส่หน้ากากตลอดเวลา และมีการเว้นระยะห่างระหว่างกัน //ขอขอบคุณผอ.ชูชาติ ทองเย้าและคณะครูรร.บ้านคลองตะคร้อที่อำนวยความสะดวกและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด

นางเสาวภา หงส์ประภาวงศ์
ศึกษานิเทศก์

3 กรกฎาคม 2563
ภาคเรียนที่ 1/2563
รร.วัดเขาเจริญธรรม
ศพว.บึงสามพันหนองแจง
วันที่ 3 กรกฎาคม 2563 ดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 มอบหมายให้นางเสาวภา หงส์ประภาวงศ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 ลงพื้นที่ นิเทศ ติดตามการเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1/2563 ในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ของโรงเรียนภายในศูนย์พัฒนาวิชาการบึงสามพันหนองแจง ในการนี้ ได้นิเทศติดตามฯ และสังเกตการเรียนการสอน ณ รร.วัดเขาเจริญธรรม อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ พบว่า (1) รร.จัดจุดคัดกรองนักเรียนและผู้ปกครอง บริเวณหน้าโรงเรียน โดยมีอาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้านมาช่วยวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้าเขตบริเวณโรงเรียน (2.) รร.มีการจัดเตรียมเจลแอลกอฮอร์สำหรับนักเรียนไว้หน้าห้องเรียนทุกห้อง มีก็อกน้ำล้างมือก่อนเข้าเรียน บริเวณหน้าห้องเรียนทุกห้อง (3) รร.จุดยืนสำหรับนักเรียนในการเข้าแถวหน้าเสาธงโดยเว้นระยะห่าง มีการจัดทำจุดและตำแหน่งหยุดรอบนพื้นถนนและจุดนั่งที่ม้านั่ง โดยเว้นระยะห่างตามกำหนด (4.) รร.จัดทำแถบสีกั้นพื้นที่เพื่อเว้นระยะห่างสำหรับนักเรียนอนุบาลแต่ละคนให้นั่งเรียนและทำกิจกรรมบนพื้นห้องเรียน และจัดทำจุดยืนรอเข้าแถวและจุดนั่งเล่น (5.) นร.และครูสวมใส่หน้ากากตลอดเวลา และมีการเว้นระยะห่างระหว่างกัน (6.) รร.จัดจุดเข้าแถวรับอาหารที่โรงอาหารอย่างเป็นระเบียบ//ขอขอบคุณผอ.สมเกตุ ศรีพลังและคณะครูรร.วัดเขาเจริญธรรม ที่อำนวยความสะดวกและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด

นางเสาวภา หงส์ประภาวงศ์
ศึกษานิเทศก์

3 กรกฎาคม 2563
ภาคเรียนที่ 1/2563
รร.บ้านเขาคลัง
ศพว.คลองกระจัง
ข้าพเจ้านางรังสิมา บัวทอง ศึกษานิเทศก์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 ได้มานิเทศ ติดตามการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษา ในวันเปิดภาคเรียน ภาคเรียนที 1 ปีการศึกษา 2563 เพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ โรงเรียนบ้านเขาคลัง ศูนย์พัฒนาวิชาการคลองกระจัง อำเภอศรีเทพ โรงเรียนดำเนินการดังนี้ 1.มีมาตรการคัดกรองวัดไข้ วัดอุณหภูมิ โดยเจ้าหน้าที่ อสม.ประจำหมู่บ้าน ให้กับนักเรียน ครู ประตูทางเข้า จะเป็นคุณครูประจำชั้น และครูเวรประจำวัน ช่วยในการคัดกรอง ส่วนผู้ปกครองที่เข้ามาติดต่อก่อนเข้าสถานศึกษาตามความเหมาะสม ด้วยโปรแกรม ไทยชนะ หรือถ้าท่านใดไม่มีโทรศัพท์ใช้สมุดบันทึกลงชื่อมาติดต่อราชการ 2.มีจุดล้างมือ อุปกรณ์ล้างมือ อ่างล้างมือ น้ำยาทำความสะอาด สบู่ แอลกอฮอล์ อย่างเพียงพอ บริเวณหน้าห้องเรียน โรงอาหาร และห้องน้ำห้องส้วม เตรียมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้าสำรองสำหรับนักเรียน (โรงเรียนได้จัดทำและแจกหน้ากากอนามัยผ้าให้กับนักเรียนทุกคน เพื่อสลับกับหน้ากากของนักเรียนที่มีอยู่ จำนวน 2 ชิ้น) 3.จัดห้องเรียนได้เหมาะสม ทำความสะอาดห้องเรียน โต๊ะเก้าอี้ อุปกรณ์ การเรียน และระยะห่าง 1 เมตร นักเรียนอนุบาลมีพื้นที่การจัดกิจกรรมและที่นอนห่างกัน 1 เมตร 4.การทำสัญลักษณ์แสดงจุดตำแหน่งชัดเจนในการเว้นระยะห่างประว่างกันและกัน ที่ยืน ที่นั่ง เพื่อลดความแออัด และการเว้นระยะระหว่างบุคคล 5.ครูประจำชั้นให้ความรู้แก่นักเรียน ในมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา การดูแลสุขภาพของนักเรียน 6.มีการทำความสะอาดห้องเรียน ห้องประกอบต่าง ๆ อุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียนการสอน เช่น ห้องคอมพิวเตอร์ โรงอาหาร ห้องวิทยาศาสตร์ เป็นต้น 7.มีห้องพยาบาล สำหรับแยกผู้ที่มีอาการเสี่ยงด้วยระบบทางเดินหายใจ 8.มีการกำหนดของใช้ส่วนตัว ไม่ใช้สิ่งของร่วมกับผู้อื่น เช่น แก้วน้ำ แปรงสีฟัน ผ้าเช็ดหน้า ฯลฯ 9.การจัดรอบเหลื่อมเวลาในการรับประทานอาหาร และมีการจัดให้ไปรับอาหาร และนำอาหารมารับประทานที่ห้องเรียนของตนเอง ขอขอบพระคุณคณะครู และนักเรียนที่ให้ความร่วมมือ ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกเป็นอย่างดียิ่ง

นางรังสิมา บัวทอง
ศึกษานิเทศก์

3 กรกฎาคม 2563
ภาคเรียนที่ 1/2563
รร.บ้านม่วงชุม
ศพว.คลองกระจัง
ข้าพเจ้านางรังสิมา บัวทอง ศึกษานิเทศก์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 ได้มานิเทศ ติดตามการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษา ในวันเปิดภาคเรียน ภาคเรียนที 1 ปีการศึกษา 2563 เพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ โรงเรียนบ้านม่วงชุม ศูนย์พัฒนาวิชาการคลองกระจัง อำเภอศรีเทพ โรงเรียนดำเนินการดังนี้ 1.มีมาตรการคัดกรองวัดไข้ วัดอุณหภูมิ โดยเจ้าหน้าที่ อสม.ประจำหมู่บ้าน ให้กับนักเรียน ครู ประตูทางเข้า จะเป็นคุณครูประจำชั้น และครูเวรประจำวัน ช่วยในการคัดกรอง ส่วนผู้ปกครองที่เข้ามาติดต่อก่อนเข้าสถานศึกษาตามความเหมาะสม ด้วยโปรแกรม ไทยชนะ หรือถ้าท่านใดไม่มีโทรศัพท์ใช้สมุดบันทึกลงชื่อมาติดต่อราชการ 2.มีจุดล้างมือ อุปกรณ์ล้างมือ อ่างล้างมือ น้ำยาทำความสะอาด สบู่ แอลกอฮอล์ อย่างเพียงพอ บริเวณหน้าห้องเรียน โรงอาหาร และห้องน้ำห้องส้วม เตรียมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้าสำรองสำหรับนักเรียน (โรงเรียนได้จัดทำและแจกหน้ากากอนามัยผ้าให้กับนักเรียนทุกคน เพื่อสลับกับหน้ากากของนักเรียนที่มีอยู่ จำนวน 2 ชิ้น) 3.จัดห้องเรียนได้เหมาะสม ทำความสะอาดห้องเรียน โต๊ะเก้าอี้ อุปกรณ์ การเรียน และระยะห่าง 1 เมตร นักเรียนอนุบาลมีพื้นที่การจัดกิจกรรมและที่นอนห่างกัน 1 เมตร 4.การทำสัญลักษณ์แสดงจุดตำแหน่งชัดเจนในการเว้นระยะห่างประว่างกันและกัน ที่ยืน ที่นั่ง เพื่อลดความแออัด และการเว้นระยะระหว่างบุคคล 5.ครูประจำชั้นให้ความรู้แก่นักเรียน ในมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา การดูแลสุขภาพของนักเรียน 6.มีการทำความสะอาดห้องเรียน ห้องประกอบต่าง ๆ อุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียนการสอน เช่น ห้องคอมพิวเตอร์ โรงอาหาร ห้องวิทยาศาสตร์ เป็นต้น 7.มีห้องพยาบาล สำหรับแยกผู้ที่มีอาการเสี่ยงด้วยระบบทางเดินหายใจ 8.มีการกำหนดของใช้ส่วนตัว ไม่ใช้สิ่งของร่วมกับผู้อื่น เช่น แก้วน้ำ แปรงสีฟัน ผ้าเช็ดหน้า ฯลฯ 9.การจัดรอบเหลื่อมเวลาในการรับประทานอาหาร และมีการจัดให้ไปรับอาหาร และนำอาหารมารับประทานที่ห้องเรียนของตนเอง ขอขอบพระคุณนางไพเราะ ยมจันทร์ ครูรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านม่วงชุม คณะครู และนักเรียนที่ให้ความร่วมมือ ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกเป็นอย่างดียิ่ง

นางรังสิมา บัวทอง
ศึกษานิเทศก์

3 กรกฎาคม 2563
ภาคเรียนที่ 1/2563
รร.บ้านคลองดู่
ศพว.คลองกระจัง
ข้าพเจ้านางรังสิมา บัวทอง ศึกษานิเทศก์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 ได้มานิเทศ ติดตามการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษา ในวันเปิดภาคเรียน ภาคเรียนที 1 ปีการศึกษา 2563 เพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ โรงเรียนบ้านคลองดู่ ศูนย์พัฒนาวิชาการคลองกระจัง อำเภอศรีเทพ โรงเรียนดำเนินการดังนี้ 1.มีมาตรการคัดกรองวัดไข้ วัดอุณหภูมิ โดยเจ้าหน้าที่ อสม.ประจำหมู่บ้าน ให้กับนักเรียน ครู ประตูทางเข้า จะเป็นคุณครูประจำชั้น และครูเวรประจำวัน ช่วยในการคัดกรอง ส่วนผู้ปกครองที่เข้ามาติดต่อก่อนเข้าสถานศึกษาตามความเหมาะสม ด้วยโปรแกรม ไทยชนะ หรือถ้าท่านใดไม่มีโทรศัพท์ใช้สมุดบันทึกลงชื่อมาติดต่อราชการ 2.มีจุดล้างมือ อุปกรณ์ล้างมือ อ่างล้างมือ น้ำยาทำความสะอาด สบู่ แอลกอฮอล์ อย่างเพียงพอ บริเวณหน้าห้องเรียน โรงอาหาร และห้องน้ำห้องส้วม เตรียมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้าสำรองสำหรับนักเรียน (โรงเรียนได้จัดทำและแจกหน้ากากอนามัยผ้าให้กับนักเรียนทุกคน เพื่อสลับกับหน้ากากของนักเรียนที่มีอยู่ จำนวน 2 ชิ้น) 3.จัดห้องเรียนได้เหมาะสม ทำความสะอาดห้องเรียน โต๊ะเก้าอี้ อุปกรณ์ การเรียน และระยะห่าง 1 เมตร นักเรียนอนุบาลมีพื้นที่การจัดกิจกรรมและที่นอนห่างกัน 1 เมตร 4.การทำสัญลักษณ์แสดงจุดตำแหน่งชัดเจนในการเว้นระยะห่างประว่างกันและกัน ที่ยืน ที่นั่ง เพื่อลดความแออัด และการเว้นระยะระหว่างบุคคล 5.ครูประจำชั้นให้ความรู้แก่นักเรียน ในมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา การดูแลสุขภาพของนักเรียน 6.มีการทำความสะอาดห้องเรียน ห้องประกอบต่าง ๆ อุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียนการสอน เช่น ห้องคอมพิวเตอร์ โรงอาหาร ห้องวิทยาศาสตร์ เป็นต้น 7.มีห้องพยาบาล สำหรับแยกผู้ที่มีอาการเสี่ยงด้วยระบบทางเดินหายใจ 8.มีการกำหนดของใช้ส่วนตัว ไม่ใช้สิ่งของร่วมกับผู้อื่น เช่น แก้วน้ำ แปรงสีฟัน ผ้าเช็ดหน้า ฯลฯ 9.การจัดรอบเหลื่อมเวลาในการรับประทานอาหาร และมีการจัดให้ไปรับอาหาร และนำอาหารมารับประทานที่ห้องเรียนของตนเอง ขอขอบพระคุณนางสุจินต์ สัตตะบุตร ครูรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองดู่ คณะครู และนักเรียนที่ให้ความร่วมมือ ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกเป็นด้วยความเรียบร้อยดี

นางรังสิมา บัวทอง
ศึกษานิเทศก์

2 กรกฎาคม 2563
ภาคเรียนที่ 1/2563
รร.บ้านคลองกระจังวังไทร
ศพว.คลองกระจัง
ข้าพเจ้านางสาวอุบล หมายเทียมกลาง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งเศรษฐี พร้อมด้วย นางบุษรา เรืองซ้อน ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านโคกสะอาด และ นางอมรินทร์ เฉยทอง ศึกษานิเทศก์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 ได้มานิเทศ ติดตามการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษา ในการเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ของโรงเรียนบ้านบ้านคลองกระจังวังไทร พบว่า 1.โรงเรียนดำเนินการตามมาตรการ 6 ข้อของ สพฐ.และ 20 ข้อ ของกระทรวงสาธารณสุขในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ได้ครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ 2.โรงเรียนมีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ มุ่งมั่น ทุ่มเท เสียสละเพื่อพัฒนาคุณภาพนักเรียน น่าชื่นชมอย่างยิ่ง 3.โรงเรียนสามารถจัดการเรียนการสอนได้ตามหลักสูตรครบทุกชั้น ขอให้โรงเรียนนำข้อมูลความรู้เกี่ยวกับการดูแลตนเองให้ปลอดภัยจากเชื้อ ไวรัส COVID-19 ไปบูรณาการในกิจกรรมการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน พร้อมทั้งส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลากรในสถานศึกษาสร้างสื่อนวัตกรรมที่เหมาะสมกับบริบทสภาพท้องถิ่น ขอขอบคุณผู้บริหารและคณะครูในความร่วมมือและ ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี

นางอมรินทร์ เฉยทอง
ศึกษานิเทศก์

2 กรกฎาคม 2563
ภาคเรียนที่ 1/2563
รร.บ้านวังขอน
ศพว.คลองกระจัง
ข้าพเจ้านางสาวอุบล หมายเทียมกลาง ผู้อำนวยการโรงเรียน บ้านทุ่งเศรษฐี พร้อมด้วย นางบุษรา เรืองซ้อน ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านโคกสะอาด และ นางอมรินทร์ เฉยทอง ศึกษานิเทศก์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 ได้มานิเทศ ติดตามการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษา ในการเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ของโรงเรียนบ้านบ้านวังขอน พบว่า 1.โรงเรียนดำเนินการตามมาตรการ 6 ข้อของ สพฐ.และ 20 ข้อ ของกระทรวงสาธารณสุขในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ได้ครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ 2.โรงเรียนมีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ มุ่งมั่น ทุ่มเท เสียสละเพื่อพัฒนาคุณภาพนักเรียน น่าชื่นชมอย่างยิ่ง 3.โรงเรียนสามารถจัดการเรียนการสอนได้ตามหลักสูตรทุกชั้นเรียน ขอให้โรงเรียนนำข้อมูลความรู้เกี่ยวกับการดูแล ตนเองให้ปลอดภัยจากเชื้อ ไวรัส COVID-19 ไปบูรณาการในกิจกรรมการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน พร้อมทั้งส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลากรในสถานศึกษาสร้างสื่อนวัตกรรมที่เหมาะสมกับบริบท ขอขอบคุณผู้บริหารและคณะครูในความร่วมมือและ ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี

นางอมรินทร์ เฉยทอง
ศึกษานิเทศก์

2 กรกฎาคม 2563
ภาคเรียนที่ 1/2563
รร.บ้านรวมทรัพย์
ศพว.วังใหญ่ภูน้ำหยด
วันนี้ข้าพเจ้า พร้อมด้วย นางสาวณฐมล คุณเที่ยง ประธานศูนย์พัฒนาวิชาการซับสมบูรณ์ซับน้อย และนางสาววรรณี เกยสุวรรณ์ เลขานุการศูนย์พัฒนาวิชาการซับสมบูรณ์ซับน้อยได้มานิเทศ ติดตามการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาการเปิดภาคเรียนที่๑/๒๕๖๓ในสถานการณ์การแพร่ระบาด การเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙(covid ๑๙) โรงเรียนบ้านรวมทรัพย์ พบว่า โรงเรียนได้ดำเนินการเฝ้าระวังตามมาตรการที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์เขต ๓ กำหนด เช่น มีมาตรการการคัดกรองคนไข้ ให้กับนักเรียน ครู ผู้ปกครองที่มาติดต่อราชการก่อนเข้าสถานศึกษา โดยได้รับความร่วมมือจาก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลภูน้ำหยด จัดอสม.มาคัดกรองผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันทุกวัน ด้านการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียน ภายในห้องเรียนจัดโต๊ะเรียน เก้าอี้เรียน ที่นั่งพัก มีการเว้นระยะห่างประมาณ ๑-๒ เมตร โดยยึดหลักSocail distancing ห้องเรียนสะอาดปลอดภัย อาคารสถานที่โดยรอบ สะอาด ร่มรื่น ปลอดภัย ที่นั่งพัก โรงอาหาร มีจุดแสดงสัญลักษณ์ เว้นระยะห่าง มีเจล แอลกอล์ฮอล์ ล้างมือเพียงพอ นักเรียนสวมหน้ากากอนามัยทุกคน ขอขอบคุณผู้บริหาร คณะครู นักเรียน ตลอดจนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลภูน้ำหยดที่ให้ความร่วมมือด้วยอย่างดียิ่ง

นายปัณณธร บัวอุบล
ศึกษานิเทศก์

2 กรกฎาคม 2563
ภาคเรียนที่ 1/2563
รร.บ้านพระที่นั่ง
ศพว.วังใหญ่ภูน้ำหยด
วันนี้ข้าพเจ้า พร้อมด้วย นางสาวณฐมล คุณเที่ยง ประธานศูนย์พัฒนาวิชาการซับสมบูรณ์ซับน้อย และนางสาววรรณี เกยสุวรรณ์ เลขานุการศูนย์พัฒนาวิชาการซับสมบูรณ์ซับน้อยได้มานิเทศ ติดตามการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาการเปิดภาคเรียนที่๑/๒๕๖๓ในสถานการณ์การแพร่ระบาด การเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙(covid ๑๙) โรงเรียนบ้านพระที่นั่ง พบว่า โรงเรียนได้ดำเนินการเฝ้าระวังตามมาตรการที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์เขต ๓ กำหนด เช่น มีมาตรการการคัดกรองคนไข้ ให้กับนักเรียน ครู ผู้ปกครองที่มาติดต่อราชการก่อนเข้าสถานศึกษา โดยได้รับความร่วมมือจาก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังใหญ่ จัดอสม.มาคัดกรองผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันทุกวัน ด้านการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียน ภายในห้องเรียนจัดโต๊ะเรียน เก้าอี้เรียน ที่นั่งพัก มีการเว้นระยะห่างประมาณ ๑-๒ เมตร โดยยึดหลักSocail distancing ห้องเรียนสะอาดปลอดภัย อาคารสถานที่โดยรอบ สะอาด ร่มรื่น ปลอดภัย ที่นั่งพัก โรงอาหาร มีจุดแสดงสัญลักษณ์ เว้นระยะห่าง มีเจล แอลกอล์ฮอล์ ล้างมือเพียงพอ นักเรียนสวมหน้ากากอนามัยทุกคน ขอขอบคุณผู้บริหาร คณะครู นักเรียน ตลอดจนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังใหญ่ ที่ให้ความร่วมมือด้วยอย่างดียิ่ง

นายปัณณธร บัวอุบล
ศึกษานิเทศก์

2 กรกฎาคม 2563
ภาคเรียนที่ 1/2563
รร.บ้านวังใหญ่
ศพว.วังใหญ่ภูน้ำหยด
วันนี้ข้าพเจ้า พร้อมด้วย นางสาวณฐมล คุณเที่ยง ประธานศูนย์พัฒนาวิชาการซับสมบูรณ์ซับน้อย และนางสาววรรณี เกยสุวรรณ์ เลขานุการศูนย์พัฒนาวิชาการซับสมบูรณ์ซับน้อยได้มานิเทศ ติดตามการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาการเปิดภาคเรียนที่๑/๒๕๖๓ในสถานการณ์การแพร่ระบาด การเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙(covid ๑๙) โรงเรียนบ้านวังใหญ่ พบว่า โรงเรียนได้ดำเนินการเฝ้าระวังตามมาตรการที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์เขต ๓ กำหนด เช่น มีมาตรการการคัดกรองคนไข้ ให้กับนักเรียน ครู ผู้ปกครองที่มาติดต่อราชการก่อนเข้าสถานศึกษา โดยได้รับความร่วมมือจาก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังใหญ่ จัดอสม.มาคัดกรองผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันทุกวัน ด้านการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียน ภายในห้องเรียนจัดโต๊ะเรียน เก้าอี้เรียน ที่นั่งพัก มีการเว้นระยะห่างประมาณ ๑-๒ เมตร โดยยึดหลักSocail distancing ห้องเรียนสะอาดปลอดภัย อาคารสถานที่โดยรอบ สะอาด ร่มรื่น ปลอดภัย ที่นั่งพัก โรงอาหาร มีจุดแสดงสัญลักษณ์ เว้นระยะห่าง มีเจล แอลกอล์ฮอล์ ล้างมือเพียงพอ นักเรียนสวมหน้ากากอนามัยทุกคน ขอขอบคุณผู้บริหาร คณะครู นักเรียน ตลอดจนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังใหญ่ ที่ให้ความร่วมมือด้วยอย่างดียิ่ง

นายปัณณธร บัวอุบล
ศึกษานิเทศก์

2 กรกฎาคม 2563
ภาคเรียนที่ 1/2563
รร.วัลลภานุสรณ์
ศพว.วังใหญ่ภูน้ำหยด
วันนี้ข้าพเจ้า พร้อมด้วย นางสาวณฐมล คุณเที่ยง ประธานศูนย์พัฒนาวิชาการซับสมบูรณ์ซับน้อย และนางสาววรรณี เกยสุวรรณ์ เลขานุการศูนย์พัฒนาวิชาการซับสมบูรณ์ซับน้อยได้มานิเทศ ติดตามการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาการเปิดภาคเรียนที่๑/๒๕๖๓ในสถานการณ์การแพร่ระบาด การเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙(covid ๑๙) โรงเรียนบ้านวัลลภานุสรณ์ พบว่า โรงเรียนได้ดำเนินการเฝ้าระวังตามมาตรการที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์เขต ๓ กำหนด เช่น มีมาตรการการคัดกรองคนไข้ ให้กับนักเรียน ครู ผู้ปกครองที่มาติดต่อราชการก่อนเข้าสถานศึกษา โดยได้รับความร่วมมือจาก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังใหญ่ จัดอสม.มาคัดกรองผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันทุกวัน ด้านการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียน ภายในห้องเรียนจัดโต๊ะเรียน เก้าอี้เรียน ที่นั่งพัก มีการเว้นระยะห่างประมาณ ๑-๒ เมตร โดยยึดหลักSocail distancing ห้องเรียนสะอาดปลอดภัย อาคารสถานที่โดยรอบ สะอาด ร่มรื่น ปลอดภัย ที่นั่งพัก โรงอาหาร มีจุดแสดงสัญลักษณ์ เว้นระยะห่าง มีเจล แอลกอล์ฮอล์ ล้างมือเพียงพอ นักเรียนสวมหน้ากากอนามัยทุกคน ขอขอบคุณผู้บริหาร คณะครู นักเรียน ตลอดจนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังใหญ่ ที่ให้ความร่วมมือด้วยอย่างดียิ่ง

นายปัณณธร บัวอุบล
ศึกษานิเทศก์

โรงเรียนวัลลภานุสรณ์ได้รับการนิเทศ ติดตาม การเตรียมความพร้อมของสถานศึกษในการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ในสถานการณ์การแพร่ระบาด การเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙(covid ๑๙)จากคณะนิเทศ ติดตามฯ เรียบร้อยแล้ว ท่านผอ.ประวิทย์ จิระสัญญาณสกุลและคณะครูขอขอบพระคุณคณะผู้นิเทศทุกท่านเป็นอย่างสูงและขอนำข้อเสนอแนะจากท่านไปพัฒนาโรงเรียนให้มีมาตรฐานสอดคล้องกับช่วงสถานการณ์โควิด-19 (COVID 19) และดำเนินการอย่างเคร่งครัดตามมาตรการของสาธารณะสุขจังหวัดกำหนด

นางสาวกัญญาณัฐ เงินสว่าง
ครูธุรการ
10 กรกฎาคม 2563


2 กรกฎาคม 2563
ภาคเรียนที่ 1/2563
รร.บ้านหนองสรวง
ศพว.คลองกระจัง
ข้าพเจ้านางสาวอุบล หมายเทียมกลาง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งเศรษฐี พร้อมด้วย นางบุษรา เรืองซ้อน ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านโคกสะอาด และ นางอมรินทร์ เฉยทอง ศึกษานิเทศก์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 ได้มานิเทศ ติดตามการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษา ในการเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ของโรงเรียนบ้านหนองสรวง พบว่า 1. โรงเรียนดำเนินการตามมาตรการ 6 ข้อของ สพฐ.และ 20 ข้อ ของกระทรวงสาธารณสุขในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ได้ครบถ้วนและมีประสิทธิภาพโดยได้รับความร่วมมือจากชุมชนและหน่วยงานภายนอกเป็นอย่างดี 2. โรงเรียนมีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ มุ่งมั่น ทุ่มเท เสียสละเพื่อพัฒนาคุณภาพนักเรียน น่าชื่นชมอย่างยิ่ง 3. โรงเรียนสามารถจัดการเรียนการสอนได้ตามหลักสูตรครบทุกชั้น ขอให้โรงเรียนนำข้อมูลความรู้เกี่ยวกับการดูแลตนเองให้ปลอดภัยจากเชื้อ ไวรัส COVID-19 ไปบูรณาการในกิจกรรมการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน พร้อมทั้งส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลากรในสถานศึกษาสร้างสื่อนวัตกรรมที่เหมาะสมกับบริบท ขอขอบคุณผู้บริหารและคณะครูในความร่วมมือและให้การต้อนรับอย่างดียิ่ง

นางอมรินทร์ เฉยทอง
ศึกษานิเทศก์

ขอขอบคุณท่านคณะกรรมการนิเทศ ติดตามการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษา ในการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ที่ให้คำแนะนำ และแนวทางการดำเนินงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โรงเรียนบ้านหนองสรวงจะนำคำแนะนำของท่านคณะกรรมการฯ ไปปรับใช้และพัฒนาต่อไป

นางสาวธาราลักษณ์ ศรีสุข
ผู้อำนวยการโรงเรียน
16 กรกฎาคม 2563


รับทราบ และขอขอบคุณผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนบ้านหนองสรวง ขอให้พัฒนาและรักษาคุณภาพการจัดการศึกษาให้เจริญก้าวหน้าและยั่งยืนต่อไป

นางอมรินทร์ เฉยทอง
ศึกษานิเทศก์
17 กรกฎาคม 2563
2 กรกฎาคม 2563
ภาคเรียนที่ 1/2563
รร.บ้านเกาะแก้ว
ศพว.คลองกระจัง
ข้าพเจ้านางสาวอุบล หมายเทียมกลาง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งเศรษฐี พร้อมด้วย นางบุษรา เรืองซ้อน ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านโคกสะอาด และ นางอมรินทร์ เฉยทอง ศึกษานิเทศก์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 ได้มานิเทศ ติดตามการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษา ในการเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ของโรงเรียนบ้านบ้านเกาะแก้ว พบว่า 1.โรงเรียนดำเนินการตามมาตรการ 6 ข้อของ สพฐ.และ 20 ข้อ ของกระทรวงสาธารณสุขในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ได้ครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ 2.โรงเรียนมีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ มุ่งมั่น ทุ่มเท เสียสละเพื่อพัฒนาคุณภาพนักเรียน น่าชื่นชมอย่างยิ่ง 3.โรงเรียนสามารถจัดการเรียนการสอนได้ตามหลักสูตรทุกชั้นเรียน 4.โรงเรียนวิธีปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 เช่น การผลิตเจลล้างมือ ถุงสบู่ล้างมือ ฉากกั้นในโรงอาหาร และ การผลิตฉากกั้นบนโต๊ะนักเรียน ขอให้โรงเรียนนำข้อมูลความรู้เกี่ยวกับการดูแลตนเองให้ปลอดภัยจากเชื้อ ไวรัส COVID-19 ไปบูรณาการในกิจกรรมการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน พร้อมทั้งส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลากรในสถานศึกษาสร้างสื่อนวัตกรรมที่เหมาะสมกับบริบท เพื่อพัฒนาคุณภาพนักเรียนและการเผยแพร่ต่อไป ขอขอบคุณผู้บริหารและคณะครูในความร่วมมือและให้การต้อนรับเป็นอย่างดี

นางอมรินทร์ เฉยทอง
ศึกษานิเทศก์

ขอขอบคุณคณะกรรมการนิเทศ ติดตามการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาในการเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ที่ให้คำแนะนำและข้อเสนอแนะต่างๆ

นางวลัยลักษณ์ เพิ่มพูลพานิช
ผู้อำนวยการโรงเรียน
9 กรกฎาคม 2563


2 กรกฎาคม 2563
ภาคเรียนที่ 1/2563
รร.บ้านท่าด้วง
ศพว.ท่าด้วง
ข้าพเจ้านางมัทณา ชาวบ้านกร่าง ศึกษานิเทศก์ พร้อมด้วย นายวิชชา อยู่เพชร ผอ.รร.บ้านท่าด้วงและนายคงภัค สงนุ้ย ผอ.รร.บ้านห้วยตลาด ได้มานิเทศ ติดตาม การเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาในวันเปิดภาคเรียน 1/2563 เพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) ของโรงเรียนบ้านท่าด้วง พบว่าโรงเรียนได้มีมาตรการป้องกันดังนี้ 1. โรงเรียนได้มีมาตรการการคัดกรอง วัดไข้ และอาการเสี่ยงก่อนเข้าโรงเรียน 2. นักเรียนและครูสวมหน้ากากอนามัย หรือ Pace shield ทุกคน 3. มีจุดล้างมือและเจลแอลกอฮอล์อย่างพอเพียง 4. จัดระยะห่างระหว่างบุคลอย่างน้อย 1 เมตร 5. มีการทำความสะอาดห้องเรียนและเปิดประตูระบายอากาศ 6. ไม่มีการทำกิจกรรมเป็นกลุ่ม โรงเรียนบ้านท่าด้วงได้มีนวัตกรรมเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา คือ หน้ากากผ้าต้านโควิด ซึ่งเป็นชิ้นงานที่มีคุณภาพและประโยชน์เหมาะกับสถานการณ์เป็นอย่างมาก ขอขอบคุณท่านผู้บริหารและคณะครูทุกท่านที่ได้มีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 และมีมาตรการป้องกันเป็นอย่างดี

นางมัทณา ชาวบ้านกร่าง
ศึกษานิเทศก์

โรงเรียนบ้านท่าด้วง ขอบขอบคุณคณะนิเทศก์ ที่ได้มานิเทศ ติดตาม การเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาในวันเปิดภาคเรียน 1/2563 เพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) ของโรงเรียนบ้านท่าด้วง โรงเรียนบ้านท่าด้วงจะนำคำแนะนำจากคณะนิเทศมาปรับปรุงและพัฒนาโรงเรียนต่อไป

นายวิชชา อยู่เพชร
ผู้อำนวยการโรงเรียน
8 กรกฎาคม 2563


ขอขอบคุณท่านผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูที่ได้เตรียมความพร้อมในจัดการเรียนการสอนตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019 ได้เป็นอย่างดีและถ้าทางโรงเรียนมีปัญหาหรือข้อสงสัยเรื่องใดหรือต้องการซักถามทางศึกษานิเทศก์ที่รับผิดชอบยินดีช่วยเหลือ

นางมัทณา ชาวบ้านกร่าง
ศึกษานิเทศก์
10 กรกฎาคม 2563
2 กรกฎาคม 2563
ภาคเรียนที่ 1/2563
รร.บ้านปางยาง
ศพว.ท่าด้วง
ข้าพเจ้านางมัทณา ชาวบ้านกร่าง ศึกษานิเทศก์ พร้อมด้วย นายวิชชา อยู่เพชร ผอ.รร.บ้านท่าด้วงและนายคงภัค สงนุ้ย ผอ.รร.บ้านห้วยตลาด ได้มานิเทศ ติดตาม การเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาในวันเปิดภาคเรียน 1/2563 เพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) ของโรงเรียนบ้านปางยาง พบว่าโรงเรียนได้มีมาตรการป้องกันดังนี้ 1. โรงเรียนได้มีมาตรการการคัดกรอง วัดไข้ และอาการเสี่ยงก่อนเข้าสถานศึกษาโดย อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ประจำหมู่บ้าน ได้มาปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือโรงเรียน 2. นักเรียนและครูสวมหน้ากากอนามัย หรือ Pace shield ทุกคน 3. มีจุดล้างมือและเจลแอลกอฮอล์อย่างพอเพียง 4. จัดระยะห่างระหว่างบุคลอย่างน้อย 1 เมตร 5. มีการทำความสะอาดห้องเรียนและเปิดประตูระบายอากาศ 6. ไม่จัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบรวมกลุ่ม โรงเรียนบ้านปางยางได้จัดการเรียนการสอนครึ่งวัน และ ได้มี Best Practice เพื่อป้องกันและดูแลสุขภาพ ชื่อผลงานคือ โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 360 องศา ขอขอบคุณท่านผู้บริหารและคณะครูทุกท่านที่ได้มีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคเป็นอย่างดี

นางมัทณา ชาวบ้านกร่าง
ศึกษานิเทศก์

ขอบคุณคณะนิเทศก์ ที่ได้ให้กำลังใจแนะนำการเตรียมความพร้อมในวันเปิดเรียนของโรงเรียนเป็นอย่างยิ่ง

นายวิสุทธิ์ แว่นแก้ว
ผู้อำนวยการโรงเรียน
17 กรกฎาคม 2563


ขอขอบคุณท่านผู้บริหารและคณะครูทุกท่านที่ได้มีมาตราการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด 2019 และมี อสม.และชุมชุมที่ให้ความมือเป็นอย่างดี

นางมัทณา ชาวบ้านกร่าง
ศึกษานิเทศก์
12 สิงหาคม 2563
2 กรกฎาคม 2563
ภาคเรียนที่ 1/2563
รร.บ้านสันเจริญโป่งสะทอน
ศพว.ท่าด้วง
ข้าพเจ้านางมัทณา ชาวบ้านกร่าง ศึกษานิเทศก์ พร้อมด้วย นายวิชชา อยู่เพชร ผอ.รร.บ้านท่าด้วงและนายคงภัค สงนุ้ย ผอ.รร.บ้านห้วยตลาด ได้มานิเทศ ติดตาม การเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาในวันเปิดภาคเรียน 1/2563 เพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) ของโรงเรียนสันเจริญโป่งสะทอน พบว่าโรงเรียนได้มีมาตรการป้องกันดังนี้ 1. โรงเรียนได้มีมาตรการการคัดกรองนักเรียนก่อนเข้าโรงเรียน ด้วยการวัดไข้ และติดสติ๊กเกอร์จาก อสม.ประจำหมู่บ้าน โดยนักเรียนแต่ละคนมี อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ประจำตัว 2. นักเรียนและครูสวมหน้ากากอนามัย หรือ Pace shield ทุกคน 3. มีจุดล้างมือและเจลแอลกอฮอล์อย่างพอเพียง 4. จัดระยะห่างระหว่างบุคลอย่างน้อย 1 เมตร 5. ทำความสะอาดห้องเรียนและมีการระบายอากาศถ่ายเทได้สะดวก 6. ไม่มีการเรียนการสอนที่ทำเป็นกลุ่ม โรงเรียนบ้านสันเจริญโป่งสะทอนได้มีนวัตกรรมคือ”ชุมชนเข้มแข็งประชาสัมพันธ์ทั่วถึง” ซึ่งเป็นการมีส่วนร่วมของชุมชน ขอขอบคุณท่านผู้บริหารและคณะครูทุกท่านที่ได้มีมาตรการป้องกันโรคได้เป็นอย่างดีเยี่ยม

นางมัทณา ชาวบ้านกร่าง
ศึกษานิเทศก์

2 กรกฎาคม 2563
ภาคเรียนที่ 1/2563
รร.บ้านนาเฉลียงใต้
ศพว.นาเฉลียงห้วยโป่งยามงาม
วันที่ 2 กรกฎาคม​ 63 มาตรการป้องกันโควิด 19 วันเปิดเรียน สถานศึกษาได้เตรียมความพร้อมในการบริหารจัดการด้านต่าง ๆ เพื่อจัดการเรียนการสอนในวิถีชีวิตรูปแบบใหม่ (New Normal) เน้นความปลอดภัยของทุกคน ปฏิบัติตามมาตรการด้านสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด พร้อมรักษาระเบียบวินัย เพื่อทำให้มั่นใจว่าโรงเรียนเป็นสถานที่ที่ปลอดภัยสำหรับนักเรียนทุกคน// ..ขอบพระคุณท่านผู้บริหาร คณะครู และผู้ปกครอง ที่ร่วมกันฟันฝ่าอุปสรรคในช่วงวิกฤต COVID-19​ และจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพให้กับเด็กทุกคนอย่างทั่วถึง ขอให้อดทนในสถานการณ์ที่เกิดวิกฤตโรคระบาดเช่นนี้ ซึ่งส่งผลให้ไม่สามารถจัดการเรียนการสอนแบบเดิมได้ ​// ติดตามการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาในวันเปิดภาคเรียน ภาคเรียนที 1 ปีการศึกษา 2563 เพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โรงเรียนดำเนินการดังนี้ 1.มีมาตรการคัดกรองวัดไข้ วัดอุณหภูมิ โดยเจ้าหน้าที่ อสม.ประจำหมู่บ้าน ให้กับนักเรียน ครู (ช่วงเช้า) 3 ประตูทางเข้า ช่วงบ่าย และช่วงเย็น จะเป็นคุณครูประจำชั้น และครูเวรประจำวัน ช่วยในการคัดกรอง ส่วนผู้ปกครองที่เข้ามาติดต่อก่อนเข้าสถานศึกษาตามความเหมาะสม ด้วยโปรแกรม ไทยชนะ 2.มีจุดล้างมือ อุปกรณ์ล้างมือ อ่างล้างมือ น้ำยาทำความสะอาด สบู่ แอลกอฮอล์ อย่างเพียงพอบริเวณหน้าห้องเรียน โรงอาหาร และห้องน้ำห้องส้วม เตรียมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้าสำรองสำหรับนักเรียน 3.จัดห้องเรียนได้เหมาะสม ทำความสะอาดห้องเรียน โต๊ะเก้าอี้ อุปกรณ์ การเรียน และระยะห่าง 1 เมตร นักเรียนอนุบาลมีพื้นที่การจัดกิจกรรมและที่นอนห่างกัน 1 เมตร (ห้องเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จะมีนักเรียนค่อนข้างเยอะ จึงใช้บริเวณใต้อาคารเป็นสถานที่เรียน โดยนักเรียนจะนั่งเว้นระยะห่าง 1 เมตร) 4.การทำสัญลักษณ์แสดงจุดตำแหน่งชัดเจนในการเว้นระยะห่างประว่างกันและกัน ที่ยืน ที่นั่งเพื่อลดความแออัด และการเว้นระยะระหว่างบุคคล 5.ครูประจำชั้นให้ความรู้แก่นักเรียน ในมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา การดูแลสุขภาพของนักเรียน 6.มีการทำความสะอาดห้องเรียน ห้องประกอบต่าง ๆ อุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียนการสอน เช่น ห้องคอมพิวเตอร์ โรงอาหาร ห้องวิทยาศาสตร์ เป็นต้น 7.มีห้องพยาบาล สำหรับแยกผู้ที่มีอาการเสี่ยงด้วยระบบทางเดินหายใจ 8.มีการกำหนดของใช้ส่วนตัว ไม่ใช้สิ่งของร่วมกับผู้อื่น เช่น แก้วน้ำ แปรงสีฟัน ผ้าเช็ดหน้า ฯลฯ 9.การจัดรอบเหลื่อมเวลาในการรับประทานอาหาร และมีการจัดให้รับประทานอาหารที่อาคารเรียน ของตนเอง และเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล ขอขอบพระคุณท่านผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู และนักเรียนที่ให้ความร่วมมือ และให้การต้อนรับอย่างดียิ่ง

นางกัญจนา มีศิริ
ศึกษานิเทศก์

2 กรกฎาคม 2563
ภาคเรียนที่ 1/2563
รร.บ้านบ่อไทย
ศพว.วังโบสถ์บ่อไทย
ติดตามการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาในวันเปิดภาคเรียน ภาคเรียนที 1 ปีการศึกษา 2563 เพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โรงเรียนดำเนินการดังนี้ 1.มีมาตรการคัดกรองวัดไข้ วัดอุณหภูมิ โดยเจ้าหน้าที่ อสม.ประจำหมู่บ้าน ให้กับนักเรียน ครู (ช่วงเช้า) 3 ประตูทางเข้า ช่วงบ่าย และช่วงเย็น จะเป็นคุณครูประจำชั้น และครูเวรประจำวัน ช่วยในการคัดกรอง ส่วนผู้ปกครองที่เข้ามาติดต่อก่อนเข้าสถานศึกษาตามความเหมาะสม ด้วยโปรแกรม ไทยชนะ 2.มีจุดล้างมือ อุปกรณ์ล้างมือ อ่างล้างมือ น้ำยาทำความสะอาด สบู่ แอลกอฮอล์ อย่างเพียงพอบริเวณหน้าห้องเรียน โรงอาหาร และห้องน้ำห้องส้วม เตรียมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้าสำรองสำหรับนักเรียน 3.จัดห้องเรียนได้เหมาะสม ทำความสะอาดห้องเรียน โต๊ะเก้าอี้ อุปกรณ์ การเรียน และระยะห่าง 1 เมตร นักเรียนอนุบาลมีพื้นที่การจัดกิจกรรมและที่นอนห่างกัน 1 เมตร (ห้องเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จะมีนักเรียนค่อนข้างเยอะ จึงใช้บริเวณใต้อาคารเป็นสถานที่เรียน โดยนักเรียนจะนั่งเว้นระยะห่าง 1 เมตร) 4.การทำสัญลักษณ์แสดงจุดตำแหน่งชัดเจนในการเว้นระยะห่างประว่างกันและกัน ที่ยืน ที่นั่งเพื่อลดความแออัด และการเว้นระยะระหว่างบุคคล 5.ครูประจำชั้นให้ความรู้แก่นักเรียน ในมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา การดูแลสุขภาพของนักเรียน 6.มีการทำความสะอาดห้องเรียน ห้องประกอบต่าง ๆ อุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียนการสอน เช่น ห้องคอมพิวเตอร์ โรงอาหาร ห้องวิทยาศาสตร์ เป็นต้น 7.มีห้องพยาบาล สำหรับแยกผู้ที่มีอาการเสี่ยงด้วยระบบทางเดินหายใจ 8.มีการกำหนดของใช้ส่วนตัว ไม่ใช้สิ่งของร่วมกับผู้อื่น เช่น แก้วน้ำ แปรงสีฟัน ผ้าเช็ดหน้า ฯลฯ 9.การจัดรอบเหลื่อมเวลาในการรับประทานอาหาร และมีการจัดให้รับประทานอาหารที่อาคารเรียน ของตนเอง และเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล ขอขอบพระคุณท่านผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู และนักเรียนที่ให้ความร่วมมือ และให้การต้อนรับอย่างดียิ่ง 2 กรกฎาคม 63 มาตรการป้องกันโควิด 19 วันเปิดเรียนวันแรก สถานศึกษาได้เตรียมความพร้อมในการบริหารจัดการด้านต่าง ๆ เพื่อจัดการเรียนการสอนในวิถีชีวิตรูปแบบใหม่ (New Normal) เน้นความปลอดภัยของทุกคน ปฏิบัติตามมาตรการด้านสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด พร้อมรักษาระเบียบวินัย เพื่อทำให้มั่นใจว่าโรงเรียนเป็นสถานที่ที่ปลอดภัยสำหรับนักเรียนทุกคน// ..ขอบพระคุณท่านผู้บริหาร คณะครู และผู้ปกครอง ที่ร่วมกันฟันฝ่าอุปสรรคในช่วงวิกฤต COVID-19 และจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพให้กับเด็กทุกคนอย่างทั่วถึง ขอให้อดทนในสถานการณ์ที่เกิดวิกฤตโรคระบาดเช่นนี้ ซึ่งส่งผลให้ไม่สามารถจัดการเรียนการสอนแบบเดิมได้ //

นางกัญจนา มีศิริ
ศึกษานิเทศก์

2 กรกฎาคม 2563
ภาคเรียนที่ 1/2563
รร.บ้านตีบใต้
ศพว.วังโบสถ์บ่อไทย
ติดตามการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาในวันเปิดภาคเรียน ภาคเรียนที 1 ปีการศึกษา 2563 เพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โรงเรียนดำเนินการดังนี้ 1.มีมาตรการคัดกรองวัดไข้ วัดอุณหภูมิ โดยเจ้าหน้าที่ อสม.ประจำหมู่บ้าน ให้กับนักเรียน ครู (ช่วงเช้า) 3 ประตูทางเข้า ช่วงบ่าย และช่วงเย็น จะเป็นคุณครูประจำชั้น และครูเวรประจำวัน ช่วยในการคัดกรอง ส่วนผู้ปกครองที่เข้ามาติดต่อก่อนเข้าสถานศึกษาตามความเหมาะสม ด้วยโปรแกรม ไทยชนะ 2.มีจุดล้างมือ อุปกรณ์ล้างมือ อ่างล้างมือ น้ำยาทำความสะอาด สบู่ แอลกอฮอล์ อย่างเพียงพอบริเวณหน้าห้องเรียน โรงอาหาร และห้องน้ำห้องส้วม เตรียมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้าสำรองสำหรับนักเรียน 3.จัดห้องเรียนได้เหมาะสม ทำความสะอาดห้องเรียน โต๊ะเก้าอี้ อุปกรณ์ การเรียน และระยะห่าง 1 เมตร นักเรียนอนุบาลมีพื้นที่การจัดกิจกรรมและที่นอนห่างกัน 1 เมตร (ห้องเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จะมีนักเรียนค่อนข้างเยอะ จึงใช้บริเวณใต้อาคารเป็นสถานที่เรียน โดยนักเรียนจะนั่งเว้นระยะห่าง 1 เมตร) 4.การทำสัญลักษณ์แสดงจุดตำแหน่งชัดเจนในการเว้นระยะห่างประว่างกันและกัน ที่ยืน ที่นั่งเพื่อลดความแออัด และการเว้นระยะระหว่างบุคคล 5.ครูประจำชั้นให้ความรู้แก่นักเรียน ในมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา การดูแลสุขภาพของนักเรียน 6.มีการทำความสะอาดห้องเรียน ห้องประกอบต่าง ๆ อุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียนการสอน เช่น ห้องคอมพิวเตอร์ โรงอาหาร ห้องวิทยาศาสตร์ เป็นต้น 7.มีห้องพยาบาล สำหรับแยกผู้ที่มีอาการเสี่ยงด้วยระบบทางเดินหายใจ 8.มีการกำหนดของใช้ส่วนตัว ไม่ใช้สิ่งของร่วมกับผู้อื่น เช่น แก้วน้ำ แปรงสีฟัน ผ้าเช็ดหน้า ฯลฯ 9.การจัดรอบเหลื่อมเวลาในการรับประทานอาหาร และมีการจัดให้รับประทานอาหารที่อาคารเรียน ของตนเอง และเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล ขอขอบพระคุณท่านผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู และนักเรียนที่ให้ความร่วมมือ และให้การต้อนรับอย่างดียิ่ง 2 กรกฎาคม 63 มาตรการป้องกันโควิด 19 วันเปิดเรียนวันแรก สถานศึกษาได้เตรียมความพร้อมในการบริหารจัดการด้านต่าง ๆ เพื่อจัดการเรียนการสอนในวิถีชีวิตรูปแบบใหม่ (New Normal) เน้นความปลอดภัยของทุกคน ปฏิบัติตามมาตรการด้านสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด พร้อมรักษาระเบียบวินัย เพื่อทำให้มั่นใจว่าโรงเรียนเป็นสถานที่ที่ปลอดภัยสำหรับนักเรียนทุกคน// ..ขอบพระคุณท่านผู้บริหาร คณะครู และผู้ปกครอง ที่ร่วมกันฟันฝ่าอุปสรรคในช่วงวิกฤต COVID-19 และจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพให้กับเด็กทุกคนอย่างทั่วถึง ขอให้อดทนในสถานการณ์ที่เกิดวิกฤตโรคระบาดเช่นนี้ ซึ่งส่งผลให้ไม่สามารถจัดการเรียนการสอนแบบเดิมได้ //

นางกัญจนา มีศิริ
ศึกษานิเทศก์

2 กรกฎาคม 2563
ภาคเรียนที่ 1/2563
รร.บ้านตีบใต้
ศพว.วังโบสถ์บ่อไทย
ติดตามการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาในวันเปิดภาคเรียน ภาคเรียนที 1 ปีการศึกษา 2563 เพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โรงเรียนดำเนินการดังนี้ 1.มีมาตรการคัดกรองวัดไข้ วัดอุณหภูมิ โดยเจ้าหน้าที่ อสม.ประจำหมู่บ้าน ให้กับนักเรียน ครู (ช่วงเช้า) 3 ประตูทางเข้า ช่วงบ่าย และช่วงเย็น จะเป็นคุณครูประจำชั้น และครูเวรประจำวัน ช่วยในการคัดกรอง ส่วนผู้ปกครองที่เข้ามาติดต่อก่อนเข้าสถานศึกษาตามความเหมาะสม ด้วยโปรแกรม ไทยชนะ 2.มีจุดล้างมือ อุปกรณ์ล้างมือ อ่างล้างมือ น้ำยาทำความสะอาด สบู่ แอลกอฮอล์ อย่างเพียงพอบริเวณหน้าห้องเรียน โรงอาหาร และห้องน้ำห้องส้วม เตรียมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้าสำรองสำหรับนักเรียน 3.จัดห้องเรียนได้เหมาะสม ทำความสะอาดห้องเรียน โต๊ะเก้าอี้ อุปกรณ์ การเรียน และระยะห่าง 1 เมตร นักเรียนอนุบาลมีพื้นที่การจัดกิจกรรมและที่นอนห่างกัน 1 เมตร (ห้องเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จะมีนักเรียนค่อนข้างเยอะ จึงใช้บริเวณใต้อาคารเป็นสถานที่เรียน โดยนักเรียนจะนั่งเว้นระยะห่าง 1 เมตร) 4.การทำสัญลักษณ์แสดงจุดตำแหน่งชัดเจนในการเว้นระยะห่างประว่างกันและกัน ที่ยืน ที่นั่งเพื่อลดความแออัด และการเว้นระยะระหว่างบุคคล 5.ครูประจำชั้นให้ความรู้แก่นักเรียน ในมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา การดูแลสุขภาพของนักเรียน 6.มีการทำความสะอาดห้องเรียน ห้องประกอบต่าง ๆ อุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียนการสอน เช่น ห้องคอมพิวเตอร์ โรงอาหาร ห้องวิทยาศาสตร์ เป็นต้น 7.มีห้องพยาบาล สำหรับแยกผู้ที่มีอาการเสี่ยงด้วยระบบทางเดินหายใจ 8.มีการกำหนดของใช้ส่วนตัว ไม่ใช้สิ่งของร่วมกับผู้อื่น เช่น แก้วน้ำ แปรงสีฟัน ผ้าเช็ดหน้า ฯลฯ 9.การจัดรอบเหลื่อมเวลาในการรับประทานอาหาร และมีการจัดให้รับประทานอาหารที่อาคารเรียน ของตนเอง และเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล ขอขอบพระคุณท่านผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู และนักเรียนที่ให้ความร่วมมือ และให้การต้อนรับอย่างดียิ่ง 2 กรกฎาคม 63 มาตรการป้องกันโควิด 19 วันเปิดเรียนวันแรก สถานศึกษาได้เตรียมความพร้อมในการบริหารจัดการด้านต่าง ๆ เพื่อจัดการเรียนการสอนในวิถีชีวิตรูปแบบใหม่ (New Normal) เน้นความปลอดภัยของทุกคน ปฏิบัติตามมาตรการด้านสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด พร้อมรักษาระเบียบวินัย เพื่อทำให้มั่นใจว่าโรงเรียนเป็นสถานที่ที่ปลอดภัยสำหรับนักเรียนทุกคน// ..ขอบพระคุณท่านผู้บริหาร คณะครู และผู้ปกครอง ที่ร่วมกันฟันฝ่าอุปสรรคในช่วงวิกฤต COVID-19 และจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพให้กับเด็กทุกคนอย่างทั่วถึง ขอให้อดทนในสถานการณ์ที่เกิดวิกฤตโรคระบาดเช่นนี้ ซึ่งส่งผลให้ไม่สามารถจัดการเรียนการสอนแบบเดิมได้ //

นางกัญจนา มีศิริ
ศึกษานิเทศก์

2 กรกฎาคม 2563
ภาคเรียนที่ 1/2563
รร.บ้านโคกเจริญ
ศพว.วังโบสถ์บ่อไทย
ติดตามการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาในวันเปิดภาคเรียน ภาคเรียนที 1 ปีการศึกษา 2563 เพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โรงเรียนดำเนินการดังนี้ 1.มีมาตรการคัดกรองวัดไข้ วัดอุณหภูมิ โดยเจ้าหน้าที่ อสม.ประจำหมู่บ้าน ให้กับนักเรียน ครู (ช่วงเช้า) 3 ประตูทางเข้า ช่วงบ่าย และช่วงเย็น จะเป็นคุณครูประจำชั้น และครูเวรประจำวัน ช่วยในการคัดกรอง ส่วนผู้ปกครองที่เข้ามาติดต่อก่อนเข้าสถานศึกษาตามความเหมาะสม ด้วยโปรแกรม ไทยชนะ 2.มีจุดล้างมือ อุปกรณ์ล้างมือ อ่างล้างมือ น้ำยาทำความสะอาด สบู่ แอลกอฮอล์ อย่างเพียงพอบริเวณหน้าห้องเรียน โรงอาหาร และห้องน้ำห้องส้วม เตรียมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้าสำรองสำหรับนักเรียน 3.จัดห้องเรียนได้เหมาะสม ทำความสะอาดห้องเรียน โต๊ะเก้าอี้ อุปกรณ์ การเรียน และระยะห่าง 1 เมตร นักเรียนอนุบาลมีพื้นที่การจัดกิจกรรมและที่นอนห่างกัน 1 เมตร (ห้องเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จะมีนักเรียนค่อนข้างเยอะ จึงใช้บริเวณใต้อาคารเป็นสถานที่เรียน โดยนักเรียนจะนั่งเว้นระยะห่าง 1 เมตร) 4.การทำสัญลักษณ์แสดงจุดตำแหน่งชัดเจนในการเว้นระยะห่างประว่างกันและกัน ที่ยืน ที่นั่งเพื่อลดความแออัด และการเว้นระยะระหว่างบุคคล 5.ครูประจำชั้นให้ความรู้แก่นักเรียน ในมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา การดูแลสุขภาพของนักเรียน 6.มีการทำความสะอาดห้องเรียน ห้องประกอบต่าง ๆ อุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียนการสอน เช่น ห้องคอมพิวเตอร์ โรงอาหาร ห้องวิทยาศาสตร์ เป็นต้น 7.มีห้องพยาบาล สำหรับแยกผู้ที่มีอาการเสี่ยงด้วยระบบทางเดินหายใจ 8.มีการกำหนดของใช้ส่วนตัว ไม่ใช้สิ่งของร่วมกับผู้อื่น เช่น แก้วน้ำ แปรงสีฟัน ผ้าเช็ดหน้า ฯลฯ 9.การจัดรอบเหลื่อมเวลาในการรับประทานอาหาร และมีการจัดให้รับประทานอาหารที่อาคารเรียน ของตนเอง และเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล ขอขอบพระคุณท่านผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู และนักเรียนที่ให้ความร่วมมือ และให้การต้อนรับอย่างดียิ่ง 2 กรกฎาคม 63 มาตรการป้องกันโควิด 19 วันเปิดเรียนวันแรก สถานศึกษาได้เตรียมความพร้อมในการบริหารจัดการด้านต่าง ๆ เพื่อจัดการเรียนการสอนในวิถีชีวิตรูปแบบใหม่ (New Normal) เน้นความปลอดภัยของทุกคน ปฏิบัติตามมาตรการด้านสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด พร้อมรักษาระเบียบวินัย เพื่อทำให้มั่นใจว่าโรงเรียนเป็นสถานที่ที่ปลอดภัยสำหรับนักเรียนทุกคน// ..ขอบพระคุณท่านผู้บริหาร คณะครู และผู้ปกครอง ที่ร่วมกันฟันฝ่าอุปสรรคในช่วงวิกฤต COVID-19 และจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพให้กับเด็กทุกคนอย่างทั่วถึง ขอให้อดทนในสถานการณ์ที่เกิดวิกฤตโรคระบาดเช่นนี้ ซึ่งส่งผลให้ไม่สามารถจัดการเรียนการสอนแบบเดิมได้ //

นางกัญจนา มีศิริ
ศึกษานิเทศก์

โรงเรียนบ้านโคกเจริญ ขอขอบคุณท่านศน. และคณะนิเทศ ที่เข้ามาติดตามและแนะนำแนวทางในการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาในวันเปิดภาคเรียน ภาคเรียนที 1 ปีการศึกษา 2563 เพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

นายสุดเสน่ห์ ฐานะวิจิตร
ผู้อำนวยการโรงเรียน
10 กรกฎาคม 2563


2 กรกฎาคม 2563
ภาคเรียนที่ 1/2563
รร.บ้านวังโบสถ์
ศพว.วังโบสถ์บ่อไทย
ติดตามการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาในวันเปิดภาคเรียน ภาคเรียนที 1 ปีการศึกษา 2563 เพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โรงเรียนดำเนินการดังนี้ 1.มีมาตรการคัดกรองวัดไข้ วัดอุณหภูมิ โดยเจ้าหน้าที่ อสม.ประจำหมู่บ้าน ให้กับนักเรียน ครู (ช่วงเช้า) 3 ประตูทางเข้า ช่วงบ่าย และช่วงเย็น จะเป็นคุณครูประจำชั้น และครูเวรประจำวัน ช่วยในการคัดกรอง ส่วนผู้ปกครองที่เข้ามาติดต่อก่อนเข้าสถานศึกษาตามความเหมาะสม ด้วยโปรแกรม ไทยชนะ 2.มีจุดล้างมือ อุปกรณ์ล้างมือ อ่างล้างมือ น้ำยาทำความสะอาด สบู่ แอลกอฮอล์ อย่างเพียงพอบริเวณหน้าห้องเรียน โรงอาหาร และห้องน้ำห้องส้วม เตรียมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้าสำรองสำหรับนักเรียน 3.จัดห้องเรียนได้เหมาะสม ทำความสะอาดห้องเรียน โต๊ะเก้าอี้ อุปกรณ์ การเรียน และระยะห่าง 1 เมตร นักเรียนอนุบาลมีพื้นที่การจัดกิจกรรมและที่นอนห่างกัน 1 เมตร (ห้องเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จะมีนักเรียนค่อนข้างเยอะ จึงใช้บริเวณใต้อาคารเป็นสถานที่เรียน โดยนักเรียนจะนั่งเว้นระยะห่าง 1 เมตร) 4.การทำสัญลักษณ์แสดงจุดตำแหน่งชัดเจนในการเว้นระยะห่างประว่างกันและกัน ที่ยืน ที่นั่งเพื่อลดความแออัด และการเว้นระยะระหว่างบุคคล 5.ครูประจำชั้นให้ความรู้แก่นักเรียน ในมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา การดูแลสุขภาพของนักเรียน 6.มีการทำความสะอาดห้องเรียน ห้องประกอบต่าง ๆ อุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียนการสอน เช่น ห้องคอมพิวเตอร์ โรงอาหาร ห้องวิทยาศาสตร์ เป็นต้น 7.มีห้องพยาบาล สำหรับแยกผู้ที่มีอาการเสี่ยงด้วยระบบทางเดินหายใจ 8.มีการกำหนดของใช้ส่วนตัว ไม่ใช้สิ่งของร่วมกับผู้อื่น เช่น แก้วน้ำ แปรงสีฟัน ผ้าเช็ดหน้า ฯลฯ 9.การจัดรอบเหลื่อมเวลาในการรับประทานอาหาร และมีการจัดให้รับประทานอาหารที่อาคารเรียน ของตนเอง และเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล ขอขอบพระคุณท่านผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู และนักเรียนที่ให้ความร่วมมือ และให้การต้อนรับอย่างดียิ่ง 2 กรกฎาคม 63 มาตรการป้องกันโควิด 19 วันเปิดเรียนวันแรก สถานศึกษาได้เตรียมความพร้อมในการบริหารจัดการด้านต่าง ๆ เพื่อจัดการเรียนการสอนในวิถีชีวิตรูปแบบใหม่ (New Normal) เน้นความปลอดภัยของทุกคน ปฏิบัติตามมาตรการด้านสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด พร้อมรักษาระเบียบวินัย เพื่อทำให้มั่นใจว่าโรงเรียนเป็นสถานที่ที่ปลอดภัยสำหรับนักเรียนทุกคน// ..ขอบพระคุณท่านผู้บริหาร คณะครู และผู้ปกครอง ที่ร่วมกันฟันฝ่าอุปสรรคในช่วงวิกฤต COVID-19 และจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพให้กับเด็กทุกคนอย่างทั่วถึง ขอให้อดทนในสถานการณ์ที่เกิดวิกฤตโรคระบาดเช่นนี้ ซึ่งส่งผลให้ไม่สามารถจัดการเรียนการสอนแบบเดิมได้ //

นางกัญจนา มีศิริ
ศึกษานิเทศก์

2 กรกฎาคม 2563
ภาคเรียนที่ 1/2563
รร.บ้านโคกสำราญ
ศพว.น้ำร้อนยางสาว
ข้าพเจ้านางปาริชาติ เข่งแก้ว ศึกษานิเทศก์ พร้อมด้วย ผอ.ฉัตรชัย ขันธะรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาไร่เดียว ประศูนย์พัฒนาวิชาการท่าโรงโคกปรงและผอ.อรวรรณ รัตนแสนสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซับสวัสดิ์ เลขาศูนย์พัฒนาวิชาการท่าโรงโคกปรง ได้มานิเทศการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในวันเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ณ โรงเรียนบ้านโคกสำราญ ได้ใช้วิธีการสังเกตบริบทของโรงเรียน สังเกตการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในชั้นเรียน การสนทนากับผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู นักเรียน และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขชุมชน พบว่า โรงเรียนมีมาตรการในการจัดเว้นระยะความปลอดภัย มีการคัดกรองนักเรียน ได้รับความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่ รพ.สต.และอสม. รวมถึงผู้ปกครอง การอ่างล้างมือ มีการเว้นระยะห่างทางสังคม มีมาตรการครบตามที่กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุขได้กำหนดไว้ นักเรียนใส่แมสหรือหน้ากากทุกคน โรงเรียนทำความสะอาดอยู่เสมอ ผู้บริหารสถานศึกษาให้ความใส่ใจอย่างยิ่ง ครูดูแลนักเรียนเป็นอย่างดี มีระยะห่างทางสังคมดีมาก ครูสอนตามปกติ ได้รับความร่วมมือจากชุมชน ผู้ปครองดีมาก นักเรียนมีความสนใจเรียน มีความกระตือรือร้นในการเรียน

ดร.ปาริชาติ เข่งแก้ว
ผู้อำนวยการ

2 กรกฎาคม 2563
ภาคเรียนที่ 1/2563
รร.บ้านน้ำร้อน
ศพว.น้ำร้อนยางสาว
ข้าพเจ้านางปาริชาติ เข่งแก้ว ศึกษานิเทศก์ พร้อมด้วย ผอ.ฉัตรชัย ขันธะรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาไร่เดียว ประศูนย์พัฒนาวิชาการท่าโรงโคกปรงและผอ.อรวรรณ รัตนแสนสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซับสวัสดิ์ เลขาศูนย์พัฒนาวิชาการท่าโรงโคกปรง ได้มานิเทศการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในวันเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ณ โรงเรียนบ้านน้ำร้อน ได้ใช้วิธีการสังเกตบริบทของโรงเรียน สังเกตการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในชั้นเรียน การสนทนากับผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู นักเรียน และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขชุมชน พบว่า โรงเรียนมีมาตรการในการจัดเว้นระยะความปลอดภัย มีการคัดกรองนักเรียน ได้รับความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่ รพ.สต.และอสม. รวมถึงผู้ปกครอง การอ่างล้างมือ มีการเว้นระยะห่างทางสังคม มีมาตรการครบตามที่กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุขได้กำหนดไว้ นักเรียนใส่แมสหรือหน้ากากทุกคน โรงเรียนทำความสะอาดอยู่เสมอ ผู้บริหารสถานศึกษาให้ความใส่ใจอย่างยิ่ง ครูดูแลนักเรียนเป็นอย่างดี มีระยะห่างทางสังคมดีมาก ครูสอนตามปกติ ได้รับความร่วมมือจากชุมชน ผู้ปครองดีมาก นักเรียนมีความสนใจเรียน มีความกระตือรือร้นในการเรียน

ดร.ปาริชาติ เข่งแก้ว
ผู้อำนวยการ

2 กรกฎาคม 2563
ภาคเรียนที่ 1/2563
รร.บ้านพุขาม
ศพว.พุเตยพุขาม
วันที่ 2 กรกฎาคม 2563 ดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 มอบหมายให้นางปิยะวรรณ บัวสุวรรณ ผอ.รร.บ้านแก่งหินปูน นางสาวลักขณา แก่นสารี ผอ.รร.บ้านไร่ตาพุฒและนางเสาวภา หงส์ประภาวงศ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 ลงพื้นที่ นิเทศ ติดตามการเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1/2563 ในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ของโรงเรียนภายในศูนย์พัฒนาวิชาการพุเตยพุขาม ในการนี้ ได้นิเทศติดตามฯ และสังเกตการเรียนการสอน ณ รร.บ้านพุขาม อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ พบว่า (1.) รร.จัดจุดคัดกรองนักเรียนและผู้ปกครองบริเวณหน้าโรงเรียน โดยมีอาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้านมาช่วยวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้าเขตบริเวณโรงเรียนและลงชื่อนักเรียนทุกคน (2.) รร.มีการจัดเตรียมเจลแอลกอฮอร์สำหรับนักเรียนไว้หน้าห้องเรียนทุกห้อง-ขอเสนอแนะให้เพิ่มก็อกน้ำล้างมือก่อนเข้าเรียนบริเวณหน้าอาคารทุกหลังและเพิ่มจุดล้างมือให้มากกว่านี้ (3) รร.จัดทำจุดยืนสำหรับนักเรียนในการเข้าแถวหน้าเสาธงโดยเว้นระยะห่าง-ขอเสนอแนะให้เพิ่มเติมจุดและตำแหน่งหยุดรอบนพื้นถนนและจุดนั่งที่ม้านั่ง โดยเว้นระยะห่างตามกำหนด (4.) รร.จัดทำแถบสีกั้นพื้นที่เพื่อเว้นระยะห่างสำหรับนักเรียนอนุบาลแต่ละคนให้นั่งเรียนและทำกิจกรรมบนพื้นห้องเรียน และจัดทำจุดยืนรอเข้าแถวและจุดนั่งเล่นโดยเว้นระยะห่างตามกำหนด-ขอชื่นชมครูชั้นอนุบาลที่เอาใจใส่เด็กๆอย่างดี (5.) นร.และครูสวมใส่หน้ากากและมีการเว้นระยะห่างระหว่างกัน (6.) บางห้องเรียนยังจัดโต๊ะเรียนแบบเว้นระยะห่างไม่เป็นไปตามกำหนด เนื่องจากมีนร.มาก-เสนอแนะให้คุณครูจัดโต๊ะใหม่ นำเอกสารและตู้เก็บของ พร้อมโต๊ะอื่นๆที่ไม่ได้ใช้ในการเรียนออกไปเก็บห้องเก็บของ เพื่อเพิ่มพื้นที่การเว้นระยะห่างระหว่างนร.(7.) ห้องที่มีนักเรียนมากถึง 32 คน-เสนอแนะให้จัดโต๊ะเรียนที่ระเบียง แยกนักเรียนออกมานั่งด้านนอก //ขอขอบคุณคณะครูรร.บ้านพุขาม ที่อำนวยความสะดวกและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามมาตรการ

นางเสาวภา หงส์ประภาวงศ์
ศึกษานิเทศก์

2 กรกฎาคม 2563
ภาคเรียนที่ 1/2563
รร.ชุมชนบ้านพุเตย
ศพว.พุเตยพุขาม
วันที่ 2 กรกฎาคม 2563 ดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 มอบหมายให้นางปิยะวรรณ บัวสุวรรณ ผอ.รร.บ้านแก่งหินปูน นางสาวลักขณา แก่นสารี ผอ.รร.บ้านไร่ตาพุฒิ และนางเสาวภา หงส์ประภาวงศ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 ลงพื้นที่ นิเทศ ติดตามการเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1/2563 ในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ของโรงเรียนภายในศูนย์พัฒนาวิชาการพุเตยพุขาม ในการนี้ ได้นิเทศติดตามฯ และสังเกตการเรียนการสอน ณ รร.ชุมชนบ้านพุเตย อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ พบว่า (1.) รร.จัดจุดคัดกรองนักเรียนและผู้ปกครอง บริเวณหน้าโรงเรียน โดยมีอาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้านมาช่วยวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้าเขตบริเวณโรงเรียน (2.) รร.มีการจัดเตรียมเจลแอลกอฮอร์สำหรับนักเรียนไว้หน้าห้องเรียนทุกห้อง มีก็อกน้ำล้างมือก่อนเข้าเรียนบริเวณหน้าอาคารทุกหลังและเพิ่มจุดล้างมือรอบๆโรงเรียนมากขึ้นกว่าเดิม (3) รร.จุดยืนสำหรับนักเรียนในการเข้าแถวหน้าเสาธงโดยเว้นระยะห่าง มีการจัดทำจุดและตำแหน่งหยุดรอบนพื้นถนนและจุดนั่งที่ม้านั่ง โดยเว้นระยะห่างตามกำหนด (4.) รร.จัดทำแถบสีกั้นพื้นที่เพื่อเว้นระยะห่างสำหรับนักเรียนอนุบาลแต่ละคนให้นั่งเรียนและทำกิจกรรมบนพื้นห้องเรียน และจัดทำจุดยืนรอเข้าแถวและจุดนั่งเล่น (5.) นร.และครูสวมใส่หน้ากากตลอดเวลา และมีการเว้นระยะห่างระหว่างกัน (6.) รร.จัดจุดเข้าแถวรับอาหารและซื้อขนมที่โรงอาหารอย่างเป็นระเบียบ กำหนดทางเข้าและออกคนละทาง ไม่ปะปนกัน จัดเวลากินอาหารของนร.ชั้นมัธยมฯแบบเหลื่อมเวลาโดนไปกินอาหารที่โรงอาหาร สำหรับนร.ชั้นประถมฯ กำหนดให้กินอาหารที่อาคารเรียนของตนเท่านั้น (7.) เนื่องจากเป็นรร.ขนาดใหญ่ มีจำนวนนร.มาก รร.จึงแบ่งนักเรียนเป็นชั้นละ 4 ห้อง และจัดโต๊ะเรียนโดยเว้นระยะห่างตามกำหนด สำหรับห้องที่มีนักเรียน 41 คน และไม่มีห้องเรียนที่ใกล้ๆกัน รร.จัดให้นร.ไปเรียนที่หอประชุมและเว้นระยะห่างตามกำหนด//ขอขอบคุณคณะครูรร.ชุมชนบ้านพุเตย ที่อำนวยความสะดวกและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด

นางเสาวภา หงส์ประภาวงศ์
ศึกษานิเทศก์

2 กรกฎาคม 2563
ภาคเรียนที่ 1/2563
รร.บ้านตะกุดไผ่
ศพว.พุเตยพุขาม
วันที่ 2 กรกฎาคม 2563 ดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 มอบหมายให้นางปิยะวรรณ บัวสุวรรณ ผอ.รร.บ้านแก่งหินปูน นางสาวลักขณา แก่นสารี ผอ.รร.บ้านไร่ตาพุฒและนางเสาวภา หงส์ประภาวงศ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 ลงพื้นที่ นิเทศ ติดตามการเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1/2563 ในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ของโรงเรียนภายในศูนย์พัฒนาวิชาการพุเตยพุขาม ในการนี้ ได้นิเทศติดตามฯ และสังเกตการเรียนการสอน ณ รร.บ้านตะกุดไผ่ อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ พบว่า (1.) รร.จัดจุดคัดกรองนักเรียนและผู้ปกครอง บริเวณหน้าโรงเรียน โดยมีอาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้านมาช่วยวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้าเขตบริเวณโรงเรียน (2.) รร.มีการจัดเตรียมเจลแอลกอฮอร์สำหรับนักเรียนไว้หน้าห้องเรียนทุกห้อง มีก็อกน้ำล้างมือก่อนเข้าเรียนบริเวณหน้าอาคารทุกหลังและเพิ่มจุดล้างมือรอบๆโรงเรียนมากขึ้นกว่าเดิม (3) รร.จุดยืนสำหรับนักเรียนในการเข้าแถวหน้าเสาธงโดยเว้นระยะห่าง มีการจัดทำจุดและตำแหน่งหยุดรอบนพื้นถนนและจุดนั่งที่ม้านั่ง โดยเว้นระยะห่างตามกำหนด (4.) รร.จัดทำแถบสีกั้นพื้นที่เพื่อเว้นระยะห่างสำหรับนักเรียนอนุบาลแต่ละคนให้นั่งเรียนและทำกิจกรรมบนพื้นห้องเรียน และจัดทำจุดยืนรอเข้าแถวและจุดนั่งเล่น (5.) นร.และครูสวมใส่หน้ากากตลอดเวลา และมีการเว้นระยะห่างระหว่างกัน (6.) รร.จัดจุดเข้าแถวรับอาหารและซื้อขนมที่โรงอาหารอย่างเป็นระเบียบ กำหนดทางเข้าและออกคนละทาง ไม่ปะปนกัน//ขอขอบคุณผอ.อัญชลี นากแก้วและคณะครูรร.บ้านตะกุดไผ่ ที่อำนวยความสะดวกและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด

นางเสาวภา หงส์ประภาวงศ์
ศึกษานิเทศก์

2 กรกฎาคม 2563
ภาคเรียนที่ 1/2563
รร.บ้านเนินสะอาด
ศพว.น้ำร้อนยางสาว
ข้าพเจ้านางปาริชาติ เข่งแก้ว ศึกษานิเทศก์ พร้อมด้วย ผอ.ฉัตรชัย ขันธะรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาไร่เดียว ประศูนย์พัฒนาวิชาการท่าโรงโคกปรงและผอ.อรวรรณ รัตนแสนสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซับสวัสดิ์ เลขาศูนย์พัฒนาวิชาการท่าโรงโคกปรง ได้มานิเทศการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในวันเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ณ โรงเรียนบ้านเนินสะอาด ได้ใช้วิธีการสังเกตบริบทของโรงเรียน สังเกตการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในชั้นเรียน การสนทนากับผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู นักเรียน และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขชุมชน พบว่า โรงเรียนมีมาตรการในการจัดเว้นระยะความปลอดภัย มีการคัดกรองนักเรียน ได้รับความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่ รพ.สต.และอสม. รวมถึงผู้ปกครอง การอ่างล้างมือ มีการเว้นระยะห่างทางสังคม มีมาตรการครบตามที่กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุขได้กำหนดไว้ นักเรียนใส่แมสหรือหน้ากากทุกคน โรงเรียนทำความสะอาดอยู่เสมอ ผู้บริหารสถานศึกษาให้ความใส่ใจอย่างยิ่ง ครูดูแลนักเรียนเป็นอย่างดี มีระยะห่างทางสังคมดีมาก ครูสอนตามปกติ ได้รับความร่วมมือจากชุมชน ผู้ปครองดีมาก นักเรียนมีความสนใจเรียน มีความกระตือรือร้นในการเรียน

ดร.ปาริชาติ เข่งแก้ว
ผู้อำนวยการ

2 กรกฎาคม 2563
ภาคเรียนที่ 1/2563
รร.บ้านโคกกรวด
ศพว.น้ำร้อนยางสาว
ข้าพเจ้านางปาริชาติ เข่งแก้ว ศึกษานิเทศก์ พร้อมด้วย ผอ.ฉัตรชัย ขันธะรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาไร่เดียว ประศูนย์พัฒนาวิชาการท่าโรงโคกปรงและผอ.อรวรรณ รัตนแสนสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซับสวัสดิ์ เลขาศูนย์พัฒนาวิชาการท่าโรงโคกปรง ได้มานิเทศการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในวันเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ณ โรงเรียนบ้านโคกกรวด ได้ใช้วิธีการสังเกตบริบทของโรงเรียน สังเกตการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในชั้นเรียน การสนทนากับผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู นักเรียน และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขชุมชน พบว่า โรงเรียนมีมาตรการในการจัดเว้นระยะความปลอดภัย มีการคัดกรองนักเรียน ได้รับความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่ รพ.สต.และอสม. รวมถึงผู้ปกครอง การอ่างล้างมือ มีการเว้นระยะห่างทางสังคม มีมาตรการครบตามที่กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุขได้กำหนดไว้ นักเรียนใส่แมสหรือหน้ากากทุกคน โรงเรียนทำความสะอาดอยู่เสมอ ผู้บริหารสถานศึกษาให้ความใส่ใจอย่างยิ่ง ครูดูแลนักเรียนเป็นอย่างดี มีระยะห่างทางสังคมดีมาก ครูสอนตามปกติ ได้รับความร่วมมือจากชุมชน ผู้ปครองดีมาก นักเรียนมีความสนใจเรียน มีความกระตือรือร้นในการเรียน

ดร.ปาริชาติ เข่งแก้ว
ผู้อำนวยการ

2 กรกฎาคม 2563
ภาคเรียนที่ 1/2563
รร.บ้านซับกระโซ่
ศพว.น้ำร้อนยางสาว
ข้าพเจ้านางปาริชาติ เข่งแก้ว ศึกษานิเทศก์ พร้อมด้วย ผอ.ฉัตรชัย ขันธะรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาไร่เดียว ประศูนย์พัฒนาวิชาการท่าโรงโคกปรงและผอ.อรวรรณ รัตนแสนสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซับสวัสดิ์ เลขาศูนย์พัฒนาวิชาการท่าโรงโคกปรง ได้มานิเทศการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในวันเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ณ โรงเรียนบ้านซับกระโซ่ ได้ใช้วิธีการสังเกตบริบทของโรงเรียน สังเกตการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในชั้นเรียน การสนทนากับผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู นักเรียน และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขชุมชน พบว่า โรงเรียนมีมาตรการในการจัดเว้นระยะความปลอดภัย มีการคัดกรองนักเรียน ได้รับความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่ รพ.สต.และอสม. รวมถึงผู้ปกครอง การอ่างล้างมือ มีการเว้นระยะห่างทางสังคม มีมาตรการครบตามที่กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุขได้กำหนดไว้ นักเรียนใส่แมสหรือหน้ากากทุกคน โรงเรียนทำความสะอาดอยู่เสมอ ผู้บริหารสถานศึกษาให้ความใส่ใจอย่างยิ่ง ครูดูแลนักเรียนเป็นอย่างดี มีระยะห่างทางสังคมดีมาก ครูสอนตามปกติ ได้รับความร่วมมือจากชุมชน ผู้ปครองดีมาก นักเรียนมีความสนใจเรียน มีความกระตือรือร้นในการเรียน

ดร.ปาริชาติ เข่งแก้ว
ผู้อำนวยการ

2 กรกฎาคม 2563
ภาคเรียนที่ 1/2563
รร.บ้านน้ำอ้อม
ศพว.น้ำร้อนยางสาว
ข้าพเจ้านางปาริชาติ เข่งแก้ว ศึกษานิเทศก์ พร้อมด้วย ผอ.ฉัตรชัย ขันธะรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาไร่เดียว ประศูนย์พัฒนาวิชาการท่าโรงโคกปรงและผอ.อรวรรณ รัตนแสนสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซับสวัสดิ์ เลขาศูนย์พัฒนาวิชาการท่าโรงโคกปรง ได้มานิเทศการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในวันเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ณ โรงเรียนบ้านน้ำอ้อม ได้ใช้วิธีการสังเกตบริบทของโรงเรียน สังเกตการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในชั้นเรียน การสนทนากับผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู นักเรียน และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขชุมชน พบว่า โรงเรียนมีมาตรการในการจัดเว้นระยะความปลอดภัย มีการคัดกรองนักเรียน ได้รับความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่ รพ.สต.และอสม. รวมถึงผู้ปกครอง การอ่างล้างมือ มีการเว้นระยะห่างทางสังคม มีมาตรการครบตามที่กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุขได้กำหนดไว้ นักเรียนใส่แมสหรือหน้ากากทุกคน โรงเรียนทำความสะอาดอยู่เสมอ ผู้บริหารสถานศึกษาให้ความใส่ใจอย่างยิ่ง ครูดูแลนักเรียนเป็นอย่างดี มีระยะห่างทางสังคมดีมาก ครูสอนตามปกติ ได้รับความร่วมมือจากชุมชน ผู้ปครองดีมาก นักเรียนมีความสนใจเรียน มีความกระตือรือร้นในการเรียน

ดร.ปาริชาติ เข่งแก้ว
ผู้อำนวยการ

2 กรกฎาคม 2563
ภาคเรียนที่ 1/2563
รร.บ้านลำนารวย
ศพว.พุเตยพุขาม
วันที่ 2 กรกฎาคม 2563 ดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 มอบหมายให้นางปิยะวรรณ บัวสุวรรณ ผอ.รร.บ้านแก่งหินปูน นางสาวลักขณา แก่นสารี ผอ.รร.บ้านไร่ตาพุฒิและนางเสาวภา หงส์ประภาวงศ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 ลงพื้นที่ นิเทศ ติดตามการเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1/2563 ในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ของโรงเรียนภายในศูนย์พัฒนาวิชาการพุเตยพุขาม ในการนี้ ได้นิเทศติดตามฯ และสังเกตการเรียนการสอน ณ รร.บ้านลำนารวย อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ พบว่า (1.) รร.จัดจุดคัดกรองนักเรียนและผู้ปกครอง บริเวณหน้าโรงเรียน โดยมีอาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้านมาช่วยวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้าเขตบริเวณโรงเรียน (2.) รร.มีการจัดเตรียมเจลแอลกอฮอร์สำหรับนักเรียนไว้หน้าห้องเรียนทุกห้อง มีก็อกน้ำล้างมือก่อนเข้าเรียนบริเวณหน้าอาคารทุกหลัง (3) รร.จุดยืนสำหรับนักเรียนในการเข้าแถวหน้าเสาธงโดยเว้นระยะห่าง มีการจัดทำจุดและตำแหน่งหยุดรอบนพื้นถนนและจุดนั่งที่ม้านั่ง โดยเว้นระยะห่างตามกำหนด (4.) รร.จัดทำแถบสีกั้นพื้นที่เพื่อเว้นระยะห่างสำหรับนักเรียนอนุบาลแต่ละคนให้นั่งเรียนและทำกิจกรรมบนพื้นห้องเรียน และจัดทำจุดยืนรอเข้าแถวและจุดนั่งเล่น (5.) นร.และครูสวมใส่หน้ากากตลอดเวลา และมีการเว้นระยะห่างระหว่างกัน (6.) รร.จัดจุดเข้าแถวรับอาหารที่โรงอาหารอย่างเป็นระเบียบ//ขอขอบคุณผอ.สุวรรณ์ ทำคามและคณะครูรร.บ้านลำนารวย ที่อำนวยความสะดวกและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด

นางเสาวภา หงส์ประภาวงศ์
ศึกษานิเทศก์

2 กรกฎาคม 2563
ภาคเรียนที่ 1/2563
รร.บ้านพงษ์เพชรอนุสรณ์
ศพว.หนองไผ่
การนิเทศติดตามการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนบ้านพงษ์เพชร ผลการนิเทศดังนี้ 1. โรงเรียนบ้านพงษ์เพชรได้เตรียมความพร้อมในการบริหารจัดการด้านต่าง ๆ เพื่อจัดการเรียนการสอนในวิถีชีวิตรูปแบบใหม่ (New Normal) เน้นความปลอดภัยของทุกคน ปฏิบัติตามมาตรการด้านสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด พร้อมรักษาระเบียบวินัย และความสะอาด 2. การจัดการเรียนการสอน ครูผู้สอนเน้นสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้วิถีชีวิตแบบใหม่กับนักเรียน ให้นักเรียนตระหนักต่อการปฏิบัติตนอย่างเคร่งครัดในการรักษาความสะอาด การล้างมือ และการสวมหน้ากากอนามัยในสภาวการณ์โรคระบาดโควิด (COVID-2019) ด้านการจัดการเรียนรู้ในเนื้อหาวิชาการ โรงเรียนได้ดำเนินการตามหลักสูตรสถานศึกษาเป็นที่เรียบร้อย ผู้นิเทศติดตาม ว่าที่ ร.ต. สมัย โสประดิษฐ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านโภชน์ นางอรชา เขียวมณี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านชับชมภู นางปิยะวรรณ์ เชิญทอง ศึกษานิเทศก์ สพป.เพชรบูณ์ เขต 3 2 กรกฏาคม 2563

นางปิยะวรรณ์ เชิญทอง
ศึกษานิเทศก์

2 กรกฎาคม 2563
ภาคเรียนที่ 1/2563
รร.อนุบาลหนองไผ่
ศพว.หนองไผ่
การนิเทศติดตามการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนอนุบาลหนองไผ่ ผลการนิเทศดังนี้ 1. โรงเรียนอนุบาลหนองไผ่ได้เตรียมความพร้อมในการบริหารจัดการด้านต่าง ๆ เพื่อจัดการเรียนการสอนในวิถีชีวิตรูปแบบใหม่ (New Normal) เน้นความปลอดภัยของทุกคน ปฏิบัติตามมาตรการด้านสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด พร้อมรักษาระเบียบวินัย และความสะอาด 2. การจัดการเรียนการสอน ครูผู้สอนเน้นสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้วิถีชีวิตแบบใหม่กับนักเรียน ให้นักเรียนตระหนักต่อการปฏิบัติตนอย่างเคร่งครัดในการรักษาความสะอาด การล้างมือ และการสวมหน้ากากอนามัยในสภาวการณ์โรคระบาดโควิด (COVID-2019) ด้านการจัดการเรียนรู้ในเนื้อหาวิชาการ โรงเรียนได้ดำเนินการตามหลักสูตรสถานศึกษาเป็นที่เรียบร้อย ผู้นิเทศติดตาม ว่าที่ ร.ต. สมัย โสประดิษฐ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านโภชน์ นางอรชา เขียวมณี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านชับชมภู นางปิยะวรรณ์ เชิญทอง ศึกษานิเทศก์ สพป.เพชรบูณ์ เขต 3 2 กรกฏาคม 2563

นางปิยะวรรณ์ เชิญทอง
ศึกษานิเทศก์

2 กรกฎาคม 2563
ภาคเรียนที่ 1/2563
รร.บ้าน กม.35
ศพว.หนองไผ่
การนิเทศติดตามการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนบ้าน กม.35 ผลการนิเทศดังนี้ 1. โรงเรียนบ้าน กม.35 ได้เตรียมความพร้อมในการบริหารจัดการด้านต่าง ๆ เพื่อจัดการเรียนการสอนในวิถีชีวิตรูปแบบใหม่ (New Normal) เน้นความปลอดภัยของทุกคน ปฏิบัติตามมาตรการด้านสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด พร้อมรักษาระเบียบวินัย และความสะอาด 2. การจัดการเรียนการสอน ครูผู้สอนเน้นสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้วิถีชีวิตแบบใหม่กับนักเรียน ให้นักเรียนตระหนักต่อการปฏิบัติตนอย่างเคร่งครัดในการรักษาความสะอาด การล้างมือ และการสวมหน้ากากอนามัยในสภาวการณ์โรคระบาดโควิด (COVID-2019) ด้านการจัดการเรียนรู้ในเนื้อหาวิชาการ โรงเรียนได้ดำเนินการตามหลักสูตรสถานศึกษาเป็นที่เรียบร้อย ผู้นิเทศติดตาม ว่าที่ ร.ต. สมัย โสประดิษฐ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านโภชน์ นางอรชา เขียวมณี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านชับชมภู นางปิยะวรรณ์ เชิญทอง ศึกษานิเทศก์ สพป.เพชรบูณ์ เขต 3 2 กรกฏาคม 2563

นางปิยะวรรณ์ เชิญทอง
ศึกษานิเทศก์

2 กรกฎาคม 2563
ภาคเรียนที่ 1/2563
รร.บ้านคลองยาง
ศพว.หนองไผ่
การนิเทศติดตามการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนบ้านคลองยาง ผลการนิเทศดังนี้ 1. โรงเรียนบ้านคลองยางได้เตรียมความพร้อมในการบริหารจัดการด้านต่าง ๆ เพื่อจัดการเรียนการสอนในวิถีชีวิตรูปแบบใหม่ (New Normal) เน้นความปลอดภัยของทุกคน ปฏิบัติตามมาตรการด้านสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด พร้อมรักษาระเบียบวินัย และความสะอาด 2. การจัดการเรียนการสอน ครูผู้สอนเน้นสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้วิถีชีวิตแบบใหม่กับนักเรียน ให้นักเรียนตระหนักต่อการปฏิบัติตนอย่างเคร่งครัดในการรักษาความสะอาด การล้างมือ และการสวมหน้ากากอนามัยในสภาวการณ์โรคระบาดโควิด (COVID-2019) ด้านการจัดการเรียนรู้ในเนื้อหาวิชาการ โรงเรียนได้ดำเนินการตามหลักสูตรสถานศึกษาเป็นที่เรียบร้อย ผู้นิเทศติดตาม ว่าที่ ร.ต. สมัย โสประดิษฐ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านโภชน์ นางอรชา เขียวมณี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านชับชมภู นางปิยะวรรณ์ เชิญทอง ศึกษานิเทศก์ สพป.เพชรบูณ์ เขต 3 2 กรกฏาคม 2563

นางปิยะวรรณ์ เชิญทอง
ศึกษานิเทศก์

1 กรกฎาคม 2563
ภาคเรียนที่ 1/2563
รร.รัฐประชานุสรณ์
ศพว.ซับสมบูรณ์ซับน้อย
วันนี้ข้าพเจ้าได้มานิเทศ ติดตามการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาการเปิดภาคเรียนที่๑/๒๕๖๓ในสถานการณ์การแพร่ระบาด การเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙(covid ๑๙) โรงเรียนรัฐประชานุสรณ์ พบว่า โรงเรียนได้ดำเนินการเฝ้าระวังตามมาตรการที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์เขต ๓กำหนด เช่น มีมาตรการการคัดกรองคนไข้ ให้กับนักเรียน ครู ผู้ปกครองที่มาติดต่อราชการก่อนเข้าสถานศึกษา โดยได้รับความร่วมมือจาก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลซับสมบูรณ์ จัดอสม.มาคัดกรองผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันทุกวัน ด้านการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียน ภายในห้องเรียนจัดโต๊ะเรียน เก้าอี้เรียน ที่นั่งพัก มีการเว้นระยะห่างประมาณ ๑-๒ เมตร โดยยึดหลักSocail distancing ห้องเรียนสะอาดปลอดภัย อาคารสถานที่โดยรอบ สะอาด ร่มรื่น ปลอดภัย ที่นั่งพัก โรงอาหาร มีจุดแสดงสัญลักษณ์ เว้นระยะห่าง มีเจลล้างมือเพียงพอ นักเรียนสวมหน้ากากอนามัยทุกคน ขอขอบคุณผู้บริหาร คณะครู นักเรียน ตลอดจนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลซับสมบูรณ์ ที่ให้ความร่วมมือด้วยอย่างดียิ่ง

นายปัณณธร บัวอุบล
ศึกษานิเทศก์

1 กรกฎาคม 2563
ภาคเรียนที่ 1/2563
รร.บ้านฟุบสะแก
ศพว.ซับสมบูรณ์ซับน้อย
วันนี้ข้าพเจ้าได้มานิเทศ ติดตามการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาการเปิดภาคเรียนที่๑/๒๕๖๓ในสถานการณ์การแพร่ระบาด การเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙(covid ๑๙) โรงเรียนบ้านฟุบสะแก พบว่า โรงเรียนได้ดำเนินการเฝ้าระวังตามมาตรการที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เพชรบูรณ์เขต ๓ กำหนด เช่น มีมาตรการการคัดกรองคนไข้ ให้กับนักเรียน ครู ผู้ปกครองที่มาติดต่อราชการก่อนเข้าสถานศึกษา โดยได้รับความร่วมมือจาก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลซับสมบูรณ์ จัดอสม.มาคัดกรองผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันทุกวัน ด้านการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียน ภายในห้องเรียนจัดโต๊ะเรียน เก้าอี้เรียน ที่นั่งพัก มีการเว้นระยะห่างประมาณ ๑-๒ เมตร โดยยึดหลัก Socail distancing ห้องเรียนสะอาดปลอดภัย อาคารสถานที่โดยรอบ สะอาด ร่มรื่น ปลอดภัย ที่นั่งพัก โรงอาหาร มีจุดแสดงสัญลักษณ์ เว้นระยะห่าง มีเจลล้างมือเพียงพอ นักเรียนสวมหน้ากากอนามัยทุกคน ขอขอบคุณผู้บริหาร คณะครู นักเรียน ตลอดจนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลซับสมบูรณ์ ที่ให้ความร่วมมือด้วยอย่างดียิ่ง

นายปัณณธร บัวอุบล
ศึกษานิเทศก์

1 กรกฎาคม 2563
ภาคเรียนที่ 1/2563
รร.บ้านโพทะเลประชาสรรค์
ศพว.ซับสมบูรณ์ซับน้อย
วันนี้ข้าพเจ้าได้มานิเทศ ติดตามการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาการเปิดภาคเรียนที่๑/๒๕๖๓ในสถานการณ์การแพร่ระบาด การเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙(covid ๑๙) โรงเรียนบ้านโพทะเลประชาสรรค์ พบว่า โรงเรียนได้ดำเนินการเฝ้าระวังตามมาตรการที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เพชรบูรณ์เขต ๓ กำหนด เช่น มีมาตรการการคัดกรองคนไข้ ให้กับนักเรียน ครู ผู้ปกครองที่มาติดต่อราชการก่อนเข้าสถานศึกษา โดยได้รับความร่วมมือจาก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลซับสมบูรณ์ จัดอสม.มาคัดกรองผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันทุกวัน ด้านการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียน ภายในห้องเรียนจัดโต๊ะเรียน เก้าอี้เรียน ที่นั่งพัก มีการเว้นระยะห่างประมาณ ๑-๒ เมตร โดยยึดหลักSocail distancing ห้องเรียนสะอาดปลอดภัย อาคารสถานที่โดยรอบ สะอาด ร่มรื่น ปลอดภัย ที่นั่งพัก โรงอาหาร มีจุดแสดงสัญลักษณ์ เว้นระยะห่าง มีเจลล้างมือเพียงพอ นักเรียนสวมหน้ากากอนามัยทุกคน ขอขอบคุณผู้บริหาร คณะครู นักเรียน ตลอดจนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลซับสมบูรณ์ ที่ให้ความร่วมมือด้วยอย่างดียิ่ง

นายปัณณธร บัวอุบล
ศึกษานิเทศก์

1 กรกฎาคม 2563
ภาคเรียนที่ 1/2563
รร.บ้านกระทุ่มทองประชาสรรค์
ศพว.ซับสมบูรณ์ซับน้อย
วันนี้ข้าพเจ้าได้มานิเทศ ติดตามการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาการเปิดภาคเรียนที่๑/๒๕๖๓ในสถานการณ์การแพร่ระบาด การเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙(covid ๑๙) โรงเรียนบ้านกระทุ่มทองประชาสรรค์ พบว่า โรงเรียนได้ดำเนินการเฝ้าระวังตามมาตรการที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เพชรบูรณ์เขต ๓ กำหนด เช่น มีมาตรการการคัดกรองคนไข้ ให้กับนักเรียน ครู ผู้ปกครองที่มาติดต่อราชการก่อนเข้าสถานศึกษา โดยได้รับความร่วมมือจาก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลซับสมบูรณ์ จัดอสม.มาคัดกรองผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันทุกวัน ด้านการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียน ภายในห้องเรียนจัดโต๊ะเรียน เก้าอี้เรียน ที่นั่งพัก มีการเว้นระยะห่างประมาณ ๑-๒ เมตร โดยยึดหลักSocail distancing ห้องเรียนสะอาดปลอดภัย อาคารสถานที่โดยรอบ สะอาด ร่มรื่น ปลอดภัย ที่นั่งพัก โรงอาหาร มีจุดแสดงสัญลักษณ์ เว้นระยะห่าง มีเจลล้างมือเพียงพอ นักเรียนสวมหน้ากากอนามัยทุกคน ขอขอบคุณผู้บริหาร คณะครู นักเรียน ตลอดจนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลซับสมบูรณ์ ที่ให้ความร่วมมือด้วยอย่างดียิ่ง

นายปัณณธร บัวอุบล
ศึกษานิเทศก์

1 กรกฎาคม 2563
ภาคเรียนที่ 1/2563
รร.บ้านกระทุ่มทองประชาสรรค์
ศพว.ซับสมบูรณ์ซับน้อย
วันนี้ข้าพเจ้าได้มานิเทศ ติดตามการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาการเปิดภาคเรียนที่๑/๒๕๖๓ในสถานการณ์การแพร่ระบาด การเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙(covid ๑๙) โรงเรียนบ้านกระทุ่มทองประชาสรรค์ พบว่า โรงเรียนได้ดำเนินการเฝ้าระวังตามมาตรการที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์เขต ๓ กำหนด เช่น มีมาตรการการคัดกรองคนไข้ ให้กับนักเรียน ครู ผู้ปกครองที่มาติดต่อราชการก่อนเข้าสถานศึกษา โดยได้รับความร่วมมือจาก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลซับสมบูรณ์ จัดอสม.มาคัดกรองผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันทุกวัน ด้านการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียน ภายในห้องเรียนจัดโต๊ะเรียน เก้าอี้เรียน ที่นั่งพัก มีการเว้นระยะห่างประมาณ ๑-๒ เมตร โดยยึดหลักSocail distancing ห้องเรียนสะอาดปลอดภัย อาคารสถานที่โดยรอบ สะอาด ร่มรื่น ปลอดภัย ที่นั่งพัก โรงอาหาร มีจุดแสดงสัญลักษณ์ เว้นระยะห่าง มีเจล แอลกอล์ฮอล์ ล้างมือเพียงพอ นักเรียนสวมหน้ากากอนามัยทุกคน ขอขอบคุณผู้บริหาร คณะครู นักเรียน ตลอดจนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลซับสมบูรณ์ ที่ให้ความร่วมมือด้วยอย่างดียิ่ง

นายปัณณธร บัวอุบล
ศึกษานิเทศก์

1 กรกฎาคม 2563
ภาคเรียนที่ 1/2563
รร.บ้านกระทุ่มทองประชาสรรค์
ศพว.ซับสมบูรณ์ซับน้อย
วันนี้ข้าพเจ้าได้มานิเทศ ติดตามการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาการเปิดภาคเรียนที่๑/๒๕๖๓ในสถานการณ์การแพร่ระบาด การเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙(covid ๑๙) โรงเรียนบ้านกระทุ่มทองประชาสรรค์ พบว่า โรงเรียนได้ดำเนินการเฝ้าระวังตามมาตรการที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์เขต ๓ กำหนด เช่น มีมาตรการการคัดกรองคนไข้ ให้กับนักเรียน ครู ผู้ปกครองที่มาติดต่อราชการก่อนเข้าสถานศึกษา โดยได้รับความร่วมมือจาก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังใหญ่ จัดอสม.มาคัดกรองผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันทุกวัน ด้านการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียน ภายในห้องเรียนจัดโต๊ะเรียน เก้าอี้เรียน ที่นั่งพัก มีการเว้นระยะห่างประมาณ ๑-๒ เมตร โดยยึดหลักSocail distancing ห้องเรียนสะอาดปลอดภัย อาคารสถานที่โดยรอบ สะอาด ร่มรื่น ปลอดภัย ที่นั่งพัก โรงอาหาร มีจุดแสดงสัญลักษณ์ เว้นระยะห่าง มีเจล แอลกอล์ฮอล์ ล้างมือเพียงพอ นักเรียนสวมหน้ากากอนามัยทุกคน ขอขอบคุณผู้บริหาร คณะครู นักเรียน ตลอดจนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลซับสมบูรณ์ ที่ให้ความร่วมมือด้วยอย่างดียิ่ง

นายปัณณธร บัวอุบล
ศึกษานิเทศก์

1 กรกฎาคม 2563
ภาคเรียนที่ 1/2563
รร.บ้านเนินคนธา
ศพว.ท่าแดงวังท่าดี
ข้าพเจ้านางมัทณา ชาวบ้านกร่าง ศึกษานิเทศก์ สพป.เพชรบูรณ์เขต 3 ได้มานิเทศ ติดตามการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาในวันเปิดภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2563 เพื่อเฝ้าระวังและการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเขื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ( COVID 19) ของโรงเรียนบ้านเนินคนธา พบว่า ทางโรงเรียนได้มีมาตรการป้องกันดังนี้ 1. มีการคัดกรองวัดไข้และอาการเสี่ยงก่อนเข้าโรงเรียนโดยมี อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ของหมู่บ้านท่ร่วมมือการทำหน้าที่ 2. นักเรียนและครูสวมหน้ากากอนามัย หรือ Pace shield ทุกคน 3. มีจุดล้างมือและเจลแอลกอฮอล์อย่างพอเพียง 4. จัดระยะห่างระหว่างบุคลอย่างน้อย 1 เมตร 5. ทำความสะอาดห้องเรียนและมีอากาศถ่ายเทได้สะดวก 6. ครูไม่จัดกิจกรรมกลุ่ม โรงเรียนบ้านเนินคนธามีนวัตกรรมหรือผลงาน คือ การผลิตเจลล้างมืออแอลกอฮอล์ด้วยผลิตภัณฑ์ต่างๆ ซึ่งเป็นผลดีกับโรงเรียนในการประหยัดและใช้ได้ทั่วถีง ขอขอบคุณท่านผู้บริหารและคณะครูทุกท่านที่ให้ความสะดวกในการนิเทศครั้งนี้ได้เป็นอย่างดี

นางมัทณา ชาวบ้านกร่าง
ศึกษานิเทศก์

1 กรกฎาคม 2563
ภาคเรียนที่ 1/2563
รร.บ้านท่าสวาย
ศพว.ท่าแดงวังท่าดี
ข้าพเจ้านางมัทณา ชาวบ้านกร่าง ศึกษานิเทศก์ สพป.เพชรบูรณ์เขต 3 ได้มานิเทศ ติดตามการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาในวันเปิดภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2563 เพื่อเฝ้าระวังและการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเขื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ( COVID 19) ของโรงเรียนบ้านท่าสวาย พบว่า ทางโรงเรียนได้มีมาตรการป้องกันดังนี้ 1. มีการคัดกรองวัดไข้และอาการเสี่ยงก่อนเข้าโรงเรียนโดยมี อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ประจำหมู่บ้านมาดำเนินการให้ความสะดวก 2. นักเรียนและครูสวมหน้ากากอนามัย หรือ Pace shield ทุกคน 3. มีจุดล้างมือและเจลแอลกอฮอล์อย่างพอเพียง 4. จัดระยะห่างระหว่างบุคลอย่างน้อย 1 เมตร 5. จัดห้องเรียนได้โล่งโป่รงมีอากาศถ่ายเทได้สะดวก 6. ครูไม่จัดกิจกรรมกลุ่ม ขอขอบคุณท่านผู้บริหารและคณะครูทุกท่านที่ได้จัดการเรียนการสอนโดยมีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัส 2019 ได้เป็นอย่างดี

นางมัทณา ชาวบ้านกร่าง
ศึกษานิเทศก์

1 กรกฎาคม 2563
ภาคเรียนที่ 1/2563
รร.บ้านท่าเยี่ยม
ศพว.ท่าแดงวังท่าดี
ข้าพเจ้านางมัทณา ชาวบ้านกร่าง ศึกษานิเทศก์ สพป.เพชรบูรณ์เขต 3 ได้มานิเทศ ติดตามการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาในวันเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 เพื่อเฝ้าระวังและการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเขื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ( COVID 19) ของโรงเรียนบ้านท่าเยี่ยม พบว่า ทางโรงเรียนได้มีมาตรการป้องกันดังนี้ 1. มีการคัดกรองวัดไข้และอาการเสี่ยงก่อนเข้าโรงเรียน โดยมีอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ของหมู่บ้านทำหน้าที่ช่วยเหลือโรงเรียน 2. นักเรียนและครูสวมหน้ากากอนามัย หรือ Pace shield ทุกคน 3. มีจุดล้างมือและเจลแอลกอฮอล์อย่างพอเพียง 4. จัดระยะห่างระหว่างบุคลอย่างน้อย 1-2 เมตร 5. ได้ทำความสะอาดห้องเรียนและเปิดให้อากาศถ่ายเทได้ดี ขอขอบคุณท่านผู้บริหารและคณะครูทุกท่านที่ได้มีมาตรการป้องกันโรคได้เป็นอย่างดี

นางมัทณา ชาวบ้านกร่าง
ศึกษานิเทศก์

1 กรกฎาคม 2563
ภาคเรียนที่ 1/2563
รร.บ้านวังท่าดี
ศพว.ท่าแดงวังท่าดี
ข้าพเจ้า นางมัทณา ชาวบ้านกร่าง ศึกษานิเทศก์ สพป.เพชรบูรณ์เขต 3 ได้มานิเทศ ติดตามการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาในวันเปิดภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2563 เพื่อเฝ้าระวังและการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเขื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID 19) ของโรงเรียนบ้านวังท่าดี พบว่า ทางโรงเรียนได้มีมาตรการป้องกันดังนี้ 1. มีการคัดกรองวัดไข้และอาการเสี่ยงก่อนเข้าโรงเรียนโดยมี อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ของหมู่บ้านที่ร่วมมือทำหน้าที่ 2. นักเรียนและครูสวมหน้ากากอนามัย หรือ Pace shield ทุกคน 3. มีจุดล้างมือและเจลแอลกอฮอล์อย่างพอเพียง 4. จัดระยะห่างระหว่างบุคลอย่างน้อย 1 เมตร 5. ทำความสะอาดห้องเรียนและมีอากาศถ่ายเทได้สะดวก 6. ครูไม่จัดกิจกรรมกลุ่ม โรงเรียนบ้านวังที่ดีมีนวัตกรรม คือ การทำอ่างล้างมือ เป็นการประดิษฐ์ที่ไม่เหมือนใครโดยการนำวัสดุที่เหลือใช้มาทำให้เกิดประโยชน์ ขอขอบคุณท่านผู้บริหารและคณะครูทุกท่านที่ได้จัดการเรียนการสอนโดยมีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัส 2019 ได้เป็นอย่างดี

นางมัทณา ชาวบ้านกร่าง
ศึกษานิเทศก์

1 กรกฎาคม 2563
ภาคเรียนที่ 1/2563
รร.บ้านเขาพลวง
ศพว.กันจุสระแก้ว
1 ก.ค. 63 นิเทศ ติดตามการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาในวันเปิดภาคเรียน ภาคเรียนที 1 ปีการศึกษา 2563 เพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โรงเรียนดำเนินการดังนี้ 1.มีมาตรการคัดกรองวัดไข้ วัดอุณหภูมิ โดยเจ้าหน้าที่ อสม.ประจำหมู่บ้าน ให้กับนักเรียน ครู (ช่วงเช้า) 3 ประตูทางเข้า ช่วงบ่าย และช่วงเย็น จะเป็นคุณครูประจำชั้น และครูเวรประจำวัน ช่วยในการคัดกรอง ส่วนผู้ปกครองที่เข้ามาติดต่อก่อนเข้าสถานศึกษาตามความเหมาะสม ด้วยโปรแกรม ไทยชนะ 2.มีจุดล้างมือ อุปกรณ์ล้างมือ อ่างล้างมือ น้ำยาทำความสะอาด สบู่ แอลกอฮอล์ อย่างเพียงพอบริเวณหน้าห้องเรียน โรงอาหาร และห้องน้ำห้องส้วม เตรียมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้าสำรองสำหรับนักเรียน 3.จัดห้องเรียนได้เหมาะสม ทำความสะอาดห้องเรียน โต๊ะเก้าอี้ อุปกรณ์ การเรียน และระยะห่าง 1 เมตร นักเรียนอนุบาลมีพื้นที่การจัดกิจกรรมและที่นอนห่างกัน 1 เมตร (ห้องเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จะมีนักเรียนค่อนข้างเยอะ จึงใช้บริเวณใต้อาคารเป็นสถานที่เรียน โดยนักเรียนจะนั่งเว้นระยะห่าง 1 เมตร) 4.การทำสัญลักษณ์แสดงจุดตำแหน่งชัดเจนในการเว้นระยะห่างประว่างกันและกัน ที่ยืน ที่นั่งเพื่อลดความแออัด และการเว้นระยะระหว่างบุคคล 5.ครูประจำชั้นให้ความรู้แก่นักเรียน ในมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา การดูแลสุขภาพของนักเรียน 6.มีการทำความสะอาดห้องเรียน ห้องประกอบต่าง ๆ อุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียนการสอน เช่น ห้องคอมพิวเตอร์ โรงอาหาร ห้องวิทยาศาสตร์ เป็นต้น 7.มีห้องพยาบาล สำหรับแยกผู้ที่มีอาการเสี่ยงด้วยระบบทางเดินหายใจ 8.มีการกำหนดของใช้ส่วนตัว ไม่ใช้สิ่งของร่วมกับผู้อื่น เช่น แก้วน้ำ แปรงสีฟัน ผ้าเช็ดหน้า ฯลฯ 9.การจัดรอบเหลื่อมเวลาในการรับประทานอาหาร และมีการจัดให้รับประทานอาหารที่อาคารเรียน ของตนเอง และเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล ขอขอบพระคุณท่านผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู และนักเรียนที่ให้ความร่วมมือ และให้การต้อนรับอย่างดียิ่ง มาตรการป้องกันโควิด 19 วันเปิดเรียนวันแรก สถานศึกษาได้เตรียมความพร้อมในการบริหารจัดการด้านต่าง ๆ เพื่อจัดการเรียนการสอนในวิถีชีวิตรูปแบบใหม่ (New Normal) เน้นความปลอดภัยของทุกคน ปฏิบัติตามมาตรการด้านสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด พร้อมรักษาระเบียบวินัย เพื่อทำให้มั่นใจว่าโรงเรียนเป็นสถานที่ที่ปลอดภัยสำหรับนักเรียนทุกคน// ..ขอบพระคุณท่านผู้บริหาร คณะครู และผู้ปกครอง ที่ร่วมกันฟันฝ่าอุปสรรคในช่วงวิกฤต COVID-19​ และจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพให้กับเด็กทุกคนอย่างทั่วถึง ขอให้อดทนในสถานการณ์ที่เกิดวิกฤตโรคระบาดเช่นนี้ ซึ่งส่งผลให้ไม่สามารถจัดการเรียนการสอนแบบเดิมได้ ​//

นางกัญจนา มีศิริ
ศึกษานิเทศก์

ทางโรงเรียนขอขอบคุณท่านศึกษานิเทศก์ที่มาตรวจเยี่ยมโรงเรียนโดยให้กำลังใจในการฝ่าฟันปัญหาและอุปสรรคในช่วงที่มีโรคระบาด Covid-19

นางจารุนันต์ ชำนาญกุล
ครู
22 กรกฎาคม 2563


1 กรกฎาคม 2563
ภาคเรียนที่ 1/2563
รร.บ้านสระแก้ว
ศพว.กันจุสระแก้ว
1 ก.ค. 63 นิเทศ ติดตามการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาในวันเปิดภาคเรียน ภาคเรียนที 1 ปีการศึกษา 2563 เพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โรงเรียนดำเนินการดังนี้ 1.มีมาตรการคัดกรองวัดไข้ วัดอุณหภูมิ โดยเจ้าหน้าที่ อสม.ประจำหมู่บ้าน ให้กับนักเรียน ครู (ช่วงเช้า) 3 ประตูทางเข้า ช่วงบ่าย และช่วงเย็น จะเป็นคุณครูประจำชั้น และครูเวรประจำวัน ช่วยในการคัดกรอง ส่วนผู้ปกครองที่เข้ามาติดต่อก่อนเข้าสถานศึกษาตามความเหมาะสม ด้วยโปรแกรม ไทยชนะ 2.มีจุดล้างมือ อุปกรณ์ล้างมือ อ่างล้างมือ น้ำยาทำความสะอาด สบู่ แอลกอฮอล์ อย่างเพียงพอบริเวณหน้าห้องเรียน โรงอาหาร และห้องน้ำห้องส้วม เตรียมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้าสำรองสำหรับนักเรียน 3.จัดห้องเรียนได้เหมาะสม ทำความสะอาดห้องเรียน โต๊ะเก้าอี้ อุปกรณ์ การเรียน และระยะห่าง 1 เมตร นักเรียนอนุบาลมีพื้นที่การจัดกิจกรรมและที่นอนห่างกัน 1 เมตร (ห้องเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จะมีนักเรียนค่อนข้างเยอะ จึงใช้บริเวณใต้อาคารเป็นสถานที่เรียน โดยนักเรียนจะนั่งเว้นระยะห่าง 1 เมตร) 4.การทำสัญลักษณ์แสดงจุดตำแหน่งชัดเจนในการเว้นระยะห่างประว่างกันและกัน ที่ยืน ที่นั่งเพื่อลดความแออัด และการเว้นระยะระหว่างบุคคล 5.ครูประจำชั้นให้ความรู้แก่นักเรียน ในมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา การดูแลสุขภาพของนักเรียน 6.มีการทำความสะอาดห้องเรียน ห้องประกอบต่าง ๆ อุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียนการสอน เช่น ห้องคอมพิวเตอร์ โรงอาหาร ห้องวิทยาศาสตร์ เป็นต้น 7.มีห้องพยาบาล สำหรับแยกผู้ที่มีอาการเสี่ยงด้วยระบบทางเดินหายใจ 8.มีการกำหนดของใช้ส่วนตัว ไม่ใช้สิ่งของร่วมกับผู้อื่น เช่น แก้วน้ำ แปรงสีฟัน ผ้าเช็ดหน้า ฯลฯ 9.การจัดรอบเหลื่อมเวลาในการรับประทานอาหาร และมีการจัดให้รับประทานอาหารที่อาคารเรียน ของตนเอง และเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล ขอขอบพระคุณท่านผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู และนักเรียนที่ให้ความร่วมมือ และให้การต้อนรับอย่างดียิ่ง

นางกัญจนา มีศิริ
ศึกษานิเทศก์

1 กรกฎาคม 2563
ภาคเรียนที่ 1/2563
รร.บ้านวังไลย์
ศพว.กันจุสระแก้ว
1 ก.ค. 63 นิเทศ ติดตามการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาในวันเปิดภาคเรียน ภาคเรียนที 1 ปีการศึกษา 2563 เพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โรงเรียนดำเนินการดังนี้ 1.มีมาตรการคัดกรองวัดไข้ วัดอุณหภูมิ โดยเจ้าหน้าที่ อสม.ประจำหมู่บ้าน ให้กับนักเรียน ครู (ช่วงเช้า) 3 ประตูทางเข้า ช่วงบ่าย และช่วงเย็น จะเป็นคุณครูประจำชั้น และครูเวรประจำวัน ช่วยในการคัดกรอง ส่วนผู้ปกครองที่เข้ามาติดต่อก่อนเข้าสถานศึกษาตามความเหมาะสม ด้วยโปรแกรม ไทยชนะ 2.มีจุดล้างมือ อุปกรณ์ล้างมือ อ่างล้างมือ น้ำยาทำความสะอาด สบู่ แอลกอฮอล์ อย่างเพียงพอบริเวณหน้าห้องเรียน โรงอาหาร และห้องน้ำห้องส้วม เตรียมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้าสำรองสำหรับนักเรียน 3.จัดห้องเรียนได้เหมาะสม ทำความสะอาดห้องเรียน โต๊ะเก้าอี้ อุปกรณ์ การเรียน และระยะห่าง 1 เมตร นักเรียนอนุบาลมีพื้นที่การจัดกิจกรรมและที่นอนห่างกัน 1 เมตร (ห้องเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จะมีนักเรียนค่อนข้างเยอะ จึงใช้บริเวณใต้อาคารเป็นสถานที่เรียน โดยนักเรียนจะนั่งเว้นระยะห่าง 1 เมตร) 4.การทำสัญลักษณ์แสดงจุดตำแหน่งชัดเจนในการเว้นระยะห่างประว่างกันและกัน ที่ยืน ที่นั่งเพื่อลดความแออัด และการเว้นระยะระหว่างบุคคล 5.ครูประจำชั้นให้ความรู้แก่นักเรียน ในมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา การดูแลสุขภาพของนักเรียน 6.มีการทำความสะอาดห้องเรียน ห้องประกอบต่าง ๆ อุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียนการสอน เช่น ห้องคอมพิวเตอร์ โรงอาหาร ห้องวิทยาศาสตร์ เป็นต้น 7.มีห้องพยาบาล สำหรับแยกผู้ที่มีอาการเสี่ยงด้วยระบบทางเดินหายใจ 8.มีการกำหนดของใช้ส่วนตัว ไม่ใช้สิ่งของร่วมกับผู้อื่น เช่น แก้วน้ำ แปรงสีฟัน ผ้าเช็ดหน้า ฯลฯ 9.การจัดรอบเหลื่อมเวลาในการรับประทานอาหาร และมีการจัดให้รับประทานอาหารที่อาคารเรียน ของตนเอง และเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล ขอขอบพระคุณท่านผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู และนักเรียนที่ให้ความร่วมมือ และให้การต้อนรับอย่างดียิ่ง 1 กรกฎาคม 63 มาตรการป้องกันโควิด 19 วันเปิดเรียนวันแรก สถานศึกษาได้เตรียมความพร้อมในการบริหารจัดการด้านต่าง ๆ เพื่อจัดการเรียนการสอนในวิถีชีวิตรูปแบบใหม่ (New Normal) เน้นความปลอดภัยของทุกคน ปฏิบัติตามมาตรการด้านสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด พร้อมรักษาระเบียบวินัย เพื่อทำให้มั่นใจว่าโรงเรียนเป็นสถานที่ที่ปลอดภัยสำหรับนักเรียนทุกคน// ..ขอบพระคุณท่านผู้บริหาร คณะครู และผู้ปกครอง ที่ร่วมกันฟันฝ่าอุปสรรคในช่วงวิกฤต COVID-19 และจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพให้กับเด็กทุกคนอย่างทั่วถึง ขอให้อดทนในสถานการณ์ที่เกิดวิกฤตโรคระบาดเช่นนี้ ซึ่งส่งผลให้ไม่สามารถจัดการเรียนการสอนแบบเดิมได้ //

นางกัญจนา มีศิริ
ศึกษานิเทศก์

ตามที่ ศน.กัญจนา มีศิริ ได้มานิเทศติดตามการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาในวันเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 เพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ซึ่งโรงเรียนได้มีมาตรการป้องการการแพร่ระบาดของไวรัสอย่างเคร่งครัด และศึกษานิเทศก์ ได้ให้ข้อแนะนำให้คณะครูโรงเรียนบ้านวังไลย์ให้เน้นย้ำในการดำเนินการตามมาตรการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์ดังกล่าวดำเนินการไปอย่างมีประสิทธิภาพ ปลอดภัย และเกิดประโยชน์กับนักเรียนสูงสุด // .. ขอขอบคุณศึกษานิเทศก์ที่ได้มานิเทศก์ แนะนำในการจัดการเรียนการสอน

นายกรกฎ ลำใย
ครู
14 กรกฎาคม 2563


1 กรกฎาคม 2563
ภาคเรียนที่ 1/2563
รร.บ้านวังไผ่
ศพว.บ่อรัง
1 ก.ค. 63 นิเทศ ติดตามการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาในวันเปิดภาคเรียน ภาคเรียนที 1 ปีการศึกษา 2563 เพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โรงเรียนบ้านวังไผ่ ศูนย์พัฒนาวิชาการบ่อรัง อำเภอวิเชียรบุรี โรงเรียนดำเนินการดังนี้ 1.มีมาตรการคัดกรองวัดไข้ วัดอุณหภูมิ โดยเจ้าหน้าที่ อสม.ประจำหมู่บ้าน ให้กับนักเรียน ครู (ช่วงเช้า) 3 ประตูทางเข้า ช่วงบ่าย และช่วงเย็น จะเป็นคุณครูประจำชั้น และครูเวรประจำวัน ช่วยในการคัดกรอง ส่วนผู้ปกครองที่เข้ามาติดต่อก่อนเข้าสถานศึกษาตามความเหมาะสม ด้วยโปรแกรม ไทยชนะ 2.มีจุดล้างมือ อุปกรณ์ล้างมือ อ่างล้างมือ น้ำยาทำความสะอาด สบู่ แอลกอฮอล์ อย่างเพียงพอบริเวณหน้าห้องเรียน โรงอาหาร และห้องน้ำห้องส้วม เตรียมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้าสำรองสำหรับนักเรียน 3.จัดห้องเรียนได้เหมาะสม ทำความสะอาดห้องเรียน โต๊ะเก้าอี้ อุปกรณ์ การเรียน และระยะห่าง 1 เมตร นักเรียนอนุบาลมีพื้นที่การจัดกิจกรรมและที่นอนห่างกัน 1 เมตร (ห้องเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จะมีนักเรียนค่อนข้างเยอะ จึงใช้บริเวณใต้อาคารเป็นสถานที่เรียน โดยนักเรียนจะนั่งเว้นระยะห่าง 1 เมตร) 4.การทำสัญลักษณ์แสดงจุดตำแหน่งชัดเจนในการเว้นระยะห่างประว่างกันและกัน ที่ยืน ที่นั่งเพื่อลดความแออัด และการเว้นระยะระหว่างบุคคล 5.ครูประจำชั้นให้ความรู้แก่นักเรียน ในมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา การดูแลสุขภาพของนักเรียน 6.มีการทำความสะอาดห้องเรียน ห้องประกอบต่าง ๆ อุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียนการสอน เช่น ห้องคอมพิวเตอร์ โรงอาหาร ห้องวิทยาศาสตร์ เป็นต้น 7.มีห้องพยาบาล สำหรับแยกผู้ที่มีอาการเสี่ยงด้วยระบบทางเดินหายใจ 8.มีการกำหนดของใช้ส่วนตัว ไม่ใช้สิ่งของร่วมกับผู้อื่น เช่น แก้วน้ำ แปรงสีฟัน ผ้าเช็ดหน้า ฯลฯ 9.การจัดรอบเหลื่อมเวลาในการรับประทานอาหาร และมีการจัดให้รับประทานอาหารที่อาคารเรียน ของตนเอง และเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล ขอขอบพระคุณท่านผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู และนักเรียนที่ให้ความร่วมมือ และให้การต้อนรับอย่างดียิ่ง

นางสาวพัชรินทร์ วาวงศ์มูล
ศึกษานิเทศก์

1 กรกฎาคม 2563
ภาคเรียนที่ 1/2563
รร.บ้านหนองสะแก
ศพว.บ่อรัง
1 ก.ค. 63 นิเทศ ติดตามการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาในวันเปิดภาคเรียน ภาคเรียนที 1 ปีการศึกษา 2563 เพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โรงเรียนบ้านหนองสะแก ศูนย์พัฒนาวิชาการบ่อรัง อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ โรงเรียนดำเนินการดังนี้ 1.มีมาตรการคัดกรองวัดไข้ วัดอุณหภูมิ โดย จนท.อสม.ประจำหมู่บ้าน เริ่มเวลาเช้า 07.00 น. ให้กับนักเรียน ครู และผู้ปกครองที่เข้ามาติดต่อก่อนเข้าสถานศึกษา ตามความเหมาะสม ด้วยโปรแกรม ไทยชนะ 2.มีอุปกรณ์ล้างมือ อ่างล้างมือ น้ำยาทำความสะอาด สบู่ แอลกอฮอล์ บริเวณหน้าห้องเรียน โรงอาหาร และห้องน้ำห้องส้วม เตรียมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้าสำรองสำหรับนักเรียน 3.ดำเนินการทำความสะอาดบริเวณโรงเรียน อาคารเรียน อาคารประกอบต่าง ๆ จัดห้องเรียนได้เหมาะสม ทำความสะอาดห้องเรียน โต๊ะเก้าอี้ อุปกรณ์ การเรียน และระยะห่าง 1 เมตร นักเรียนอนุบาลมีพื้นที่การจัดกิจกรรมและที่นอนห่างกัน 1 เมตร 4.การทำสัญลักษณ์แสดงจุดตำแหน่งชัดเจนในการเว้นระยะห่างประว่างกันและกัน ที่ยืน ที่นั่ง เพื่อลดความแออัด และการเว้นระยะระหว่างบุคคล 5.ครูประจำชั้นให้ความรู้แก่นักเรียน ในมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา การดูแลสุขภาพของนักเรียน 6.มีการทำความสะอาดห้องประกอบต่าง ๆ อุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียนการสอน เช่น ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องสมุด เป็นต้น 7.มีห้องพยาบาล สำหรับแยกผู้ที่มีอาการเสี่ยงด้วยระบบทางเดินหายใจ 8.มีการกำหนดของใช้ส่วนตัว ไม่ใช้สิ่งของร่วมกับผู้อื่น เช่น ขวดน้ำ แก้วน้ำ แปรงสีฟัน ผ้าเช็ดหน้า ฯลฯ 9.การจัดรอบเหลื่อมเวลาในการรับประทานอาหาร ในแต่ละระดับชั้น และมีการจัดให้รับประทานอาหารที่อาคารเรียนของตนเอง และเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล 10. ลดกิจกรรมการอบรมหน้าเสาธง และอบรมก่อนกลับบ้าน เพื่อลดความแออัด และเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล //ขอขอบพระคุณท่านผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู และนักเรียนที่ให้ความร่วมมือและให้การต้อนรับอย่างดียิ่ง //

นางสาวพัชรินทร์ วาวงศ์มูล
ศึกษานิเทศก์

ข้าพเจ้าขอขอบคุณ นางสาวพัชรินทร์ วาวงศ์มูล ศึกษานิเทศก์ สพป.พช3 ที่ได้ติดตามการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาในวันเปิดภาคเรียน ภาคเรียนที 1 ปีการศึกษา 2563 เพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ โรงเรียนบ้านหนองสะแก

นางสาววิภาพร ซาทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
20 กรกฎาคม 2563


รับรองการนิเทศ ขอบพระคุณคะ

นางสาวพัชรินทร์ วาวงศ์มูล
ศึกษานิเทศก์
23 กรกฎาคม 2563
1 กรกฎาคม 2563
ภาคเรียนที่ 1/2563
รร.บ้านหนองโป่ง
ศพว.บ่อรัง
1 ก.ค. 63 ติดตามการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษา ในวันเปิดภาคเรียน ภาคเรียนที 1 ปีการศึกษา 2563 เพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โรงเรียนหนองโป่ง ศูนย์พัฒนาวิชาการบ่อรัง อำเภอวิเชียรบุรี โรงเรียนดำเนินการดังนี้ 1.มีมาตรการคัดกรองวัดไข้ วัดอุณหภูมิ โดยเจ้าหน้าที่ อสม.ประจำหมู่บ้าน ให้กับนักเรียน ครู ประตูทางเข้า จะเป็นคุณครูประจำชั้น และครูเวรประจำวัน ช่วยในการคัดกรอง ส่วนผู้ปกครองที่เข้ามาติดต่อก่อนเข้าสถานศึกษาตามความเหมาะสม ด้วยโปรแกรม ไทยชนะ 2.มีจุดล้างมือ อุปกรณ์ล้างมือ อ่างล้างมือ น้ำยาทำความสะอาด สบู่ แอลกอฮอล์ อย่างเพียงพอ บริเวณหน้าห้องเรียน โรงอาหาร และห้องน้ำห้องส้วม เตรียมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้าสำรองสำหรับนักเรียน (โรงเรียนได้จัดทำและแจกหน้ากากอนามัยผ้าให้กับนักเรียนทุกคน เพื่อสลับกับหน้ากากของนักเรียนที่มีอยู่ จำนวน 2 ชิ้น) 3.จัดห้องเรียนได้เหมาะสม ทำความสะอาดห้องเรียน โต๊ะเก้าอี้ อุปกรณ์ การเรียน และระยะห่าง 1 เมตร นักเรียนอนุบาลมีพื้นที่การจัดกิจกรรมและที่นอนห่างกัน 1 เมตร 4.การทำสัญลักษณ์แสดงจุดตำแหน่งชัดเจนในการเว้นระยะห่างประว่างกันและกัน ที่ยืน ที่นั่ง เพื่อลดความแออัด และการเว้นระยะระหว่างบุคคล 5.ครูประจำชั้นให้ความรู้แก่นักเรียน ในมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา การดูแลสุขภาพของนักเรียน 6.มีการทำความสะอาดห้องเรียน ห้องประกอบต่าง ๆ อุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียนการสอน เช่น ห้องคอมพิวเตอร์ โรงอาหาร ห้องวิทยาศาสตร์ เป็นต้น 7.มีห้องพยาบาล สำหรับแยกผู้ที่มีอาการเสี่ยงด้วยระบบทางเดินหายใจ 8.มีการกำหนดของใช้ส่วนตัว ไม่ใช้สิ่งของร่วมกับผู้อื่น เช่น แก้วน้ำ แปรงสีฟัน ผ้าเช็ดหน้า ฯลฯ 9.การจัดรอบเหลื่อมเวลาในการรับประทานอาหาร และมีการจัดให้ไปรับอาหาร และนำอาหารมารับประทานที่ห้องเรียนของตนเอง ขอขอบพระคุณท่านผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู และนักเรียนที่ให้ความร่วมมือ และให้การต้อนรับอย่างดียิ่ง

นางสาวพัชรินทร์ วาวงศ์มูล
ศึกษานิเทศก์

1 กรกฎาคม 2563
ภาคเรียนที่ 1/2563
รร.บ้านพรหมยาม
ศพว.สระประดู่
วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 มอบหมายให้ศึกษานิเทศก์ทุกคนลงพื้นที่ นิเทศ ติดตามการเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1/2563 ในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ของโรงเรียนภายในศูนย์พัฒนาวิชาการที่รับผิดชอบ ในการนี้ ศน.เสาวภา หงส์ประภาวงศ์ ได้นิเทศติดตามฯ และสังเกตการเรียนการสอน ณ รร.บ้านพรหมยาม อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ พบว่า (1.) รร.จัดจุดคัดกรองนักเรียนและผู้ปกครอง โดยมีอาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้านมาช่วยวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้าโรงเรียน (2.) รร.มีการจัดเตรียมแอลกอฮอร์สำหรับทุกคนไว้ล้างมือก่อนเข้าห้องเรียน (3) รร.จัดทำจุดและตำแหน่งสำหรับนักเรียน เว้นระยะห่างตามกำหนด (4.) รร.จัดทำแถบสีกั้นพื้นที่เพื่อเว้นระยะห่างสำหรับนักเรียนอนุบาล (5.) รร.แจกหน้ากากอนามัยให้นักเรียนคนละ 2 ชิ้น ซึ่งนร.และครูสวมใส่แมสก์ตลอดเวลา ขอขอบคุณผอ.วิรัชร์ โมรา ผอ.รร.บ้านพรหมยามและคณะครู ที่อำนวยความสะดวกและให้ความร่วมมือ ปฏิบัติตามมาตรการโดยพร้อมเพรียง

นางเสาวภา หงส์ประภาวงศ์
ศึกษานิเทศก์

1 กรกฎาคม 2563
ภาคเรียนที่ 1/2563
รร.บ้านสระประดู่
ศพว.สระประดู่
วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 มอบหมายให้ศึกษานิเทศก์ทุกคนลงพื้นที่ นิเทศติดตามการเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1/2563 ในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ของโรงเรียนภายในศูนย์พัฒนาวิชาการที่รับผิดชอบ ในการนี้ ศน.เสาวภา หงส์ประภาวงศ์ ได้นิเทศติดตามฯ และสังเกตการเรียนการสอน ณ รร.บ้านสระประดู่ อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ พบว่า (1.) รร.จัดจุดคัดกรองนักเรียนและผู้ปกครอง บริเวณหน้าโรงเรียน โดยมีอาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้านมาช่วยวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้าโรงเรียน (2.) รร.มีการจัดเตรียมเครื่องกดแอลกอฮอร์แบบใช้เท้าเหยียบซึ่งไม่ต้องใช้มือสัมผัสฝาปั๊ม โดยใช้ท่อพีวีซีและจัดทำกันเอง (3) รร.จัดทำอ้างล้างมือหน้าห้องเรียนทุกห้องและตามจุดต่างๆ บริเวณหน้าอาคารทุกหลังและก่อนเข้าโรงอาหาร (4) รร.จัดทำจุดและตำแหน่งหยุดรอบนพื้นถนนและจุดยืนสำหรับเข้าแถวซื้อขนมและรับอาหารกลางวัน โดยเว้นระยะห่างตามกำหนด (5.) รร.จัดทำแถบสีกั้นพื้นที่เพื่อเว้นระยะห่างสำหรับนักเรียนอนุบาล (6.)รร.จัดเวลาการรับประทานอาหารกลางวันแบบเหลื่อมเวลาแต่ละช่วงชั้น (7.) นร.และครูสวมใส่แมสก์ตลอดเวลาและมีการเว้นระยะห่างระหว่างเพื่อน (8.) รร.จัดทำป้ายให้ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตนเพื่อลดการแพร่ระบาดและป้องกันการติดเชื้อรอบๆบริเวณโรงเรียนเป็นการให้ความรู้แก่นักเรียนและบุคลากรทั่วไป ขอขอบคุณ ผอ.ธนวรรณ จีรวัฒน์ ผอ.รร.บ้านสระประดู่ และคณะครูทุกคนที่อำนวยความสะดวกและให้ความร่วมมือ พร้อมใจปฏิบัติตามมาตรการโดยเคร่งครัด

นางเสาวภา หงส์ประภาวงศ์
ศึกษานิเทศก์

1 กรกฎาคม 2563
ภาคเรียนที่ 1/2563
รร.บ้านไร่ตาพุฒ
ศพว.สระประดู่
วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 มอบหมายให้ศึกษานิเทศก์ทุกคนลงพื้นที่ นิเทศติดตามการเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1/2563 ในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (โควิด-19) ของโรงเรียนภายในศูนย์พัฒนาวิชาการที่รับผิดชอบ ในการนี้ ศน.เสาวภา หงส์ประภาวงศ์ ได้นิเทศติดตามฯ และสังเกตการเรียนการสอน ณ รร.บ้านไร่ตาพุฒ อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ พบว่า (1.) รร.จัดจุดคัดกรองนักเรียนและผู้ปกครอง บริเวณหน้าโรงเรียน โดยมีอาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้านมาช่วยวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้าโรงเรียน (2.) รร.มีการจัดเตรียมแอลกอฮอร์สำหรับล้างมือก่อนเข้าห่องเรียนทุกห้อง (3) รร.จัดทำอ้างล้างมือตามจุดต่างๆ บริเวณหน้าอาคารทุกหลังและก่อนเข้าโรงอาหาร (4) รร.จัดทำจุดและตำแหน่งการยืนและเดิน โดยเว้นระยะห่างตามกำหนด (5.) รร.จัดทำแถบสีกั้นพื้นที่เพื่อเว้นระยะห่างสำหรับนักเรียนอนุบาล (6.) นร.และครูสวมใส่แมสก์ตลอดเวลา //ขณะที่นิเทศติดตามฯ ได้พบกับคณะของปลัดอบต.สามแยกและอสม.ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนในเขตบริการเช่นกัน ขอขอบคุณ ผอ.ลักขณา แก่นสารี ผอ.รร.บ้านไร่ตาพุฒ และคณะครูทุกคนที่อำนวยความสะดวกและให้ความร่วมมือ พร้อมใจปฏิบัติตามมาตรการโดยพร้อมเพรียงและเคร่งครัด

นางเสาวภา หงส์ประภาวงศ์
ศึกษานิเทศก์

1 กรกฎาคม 2563
ภาคเรียนที่ 1/2563
รร.บ้านสันติธรรม
ศพว.โคกสะอาดสะกรวดประดู่งาม
ข้าพเจ้า นางอมรินทร์ เฉยทอง ศึกษานิเทศก์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 ได้มานิเทศ ติดตามการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษา ในการเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ของโรงเรียนบ้านสันติธรรม พบว่า 1. โรงเรียนดำเนินการตามมาตรการ 6 ข้อของ สพฐ.และ 20 ข้อ ของกระทรวงสาธารณสุขในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ได้ครบถ้วน 2. โรงเรียนไม่มีผู้อำนวยการสถานศึกษา แต่บุคลากรทุกคนในโรงเรียนมีความสามัคคี ให้ความร่วมมือในการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพนักเรียนอย่างเต็มศักยภาพ 3. โรงเรียนสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้ตามหลักสูตร ขอให้โรงเรียนนำข้อมูลความรู้เกี่ยวกับการดูแลตนเองให้ปลอดภัยจากเชื้อ ไวรัส COVID-19 ไปบูรณาการในกิจกรรมการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน พร้อมทั้งส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลากรในสถานศึกษาสร้างสื่อนวัตกรรมที่เหมาะสมกับบริบทต่อไป ขอขอบคุณผู้บริหาร(รักษาการ)และคณะครูในความร่วมมือและให้การต้อนรับอย่างดี

นางอมรินทร์ เฉยทอง
ศึกษานิเทศก์

1 กรกฎาคม 2563
ภาคเรียนที่ 1/2563
รร.บ้านด่านไทรสามัคคี
ศพว.โคกสะอาดสะกรวดประดู่งาม
ข้าพเจ้า นางอมรินทร์ เฉยทอง ศึกษานิเทศก์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 ได้มานิเทศ ติดตามการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษา ในการเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ของโรงเรียนบ้านด่านไทรสามัคคี พบว่า 1.โรงเรียนดำเนินการตามมาตรการ 6 ข้อของ สพฐ.และ 20 ข้อ ของกระทรวงสาธารณสุขในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ได้ครบถ้วน 2.โรงเรียนบริหารจัดการเรื่องอาหารกลางวันและอาหารเสริม(นม) เครื่องเขียนแบบเรียน และเครื่องแบบนักเรียนได้ตามเกณฑ์ 3. โรงเรียนสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้ตามหลักสูตร ขอให้โรงเรียนนำข้อมูลความรู้เกี่ยวกับการดูแลตนเองให้ปลอดภัยจากเชื้อ ไวรัส COVID-19 ไปบูรณาการในกิจกรรมการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน พร้อมทั้งส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลากรในสถานศึกษาสร้างสื่อนวัตกรรมที่เหมาะสมกับบริบทต่อไป ขอขอบคุณผู้บริหารและคณะครูในความร่วมมือและให้การต้อนรับอย่างดี

นางอมรินทร์ เฉยทอง
ศึกษานิเทศก์

1 กรกฎาคม 2563
ภาคเรียนที่ 1/2563
รร.บ้านหนองหมู
ศพว.โคกสะอาดสะกรวดประดู่งาม
ข้าพเจ้า นางอมรินทร์ เฉยทอง ศึกษานิเทศก์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 ได้มานิเทศ ติดตามการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษา ในการเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ของโรงเรียนบ้านหนองหมู พบว่า 1. โรงเรียนดำเนินการตามมาตรการ 6 ข้อของ สพฐ.และ 20 ข้อ ของกระทรวงสาธารณสุขในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ได้ครบถ้วนและมีประสิทธิภาพโดยได้รับความร่วมมือจากชุมชนและหน่วยงานภายนอกเป็นอย่างดี 2. โรงเรียนมีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ มุ่งมั่น ทุ่มเท เสียสละเพื่อพัฒนาคุณภาพนักเรียน สมควรเป็นแบบอย่างและน่าชื่นชมอย่างยิ่ง 3. โรงเรียนสามารถจัดการเรียนการสอนได้ตามหลักสูตร 4. โรงเรียนมีนวัตกรรม อุปกรณ์การล้างมือ จากแนวคิดของผู้บริหารและคณะครู ขอให้โรงเรียนนำข้อมูลความรู้เกี่ยวกับการดูแลตนเองให้ปลอดภัยจากเชื้อ ไวรัส COVID-19 ไปบูรณาการในกิจกรรมการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน พร้อมทั้งส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลากรในสถานศึกษาสร้างสื่อนวัตกรรมที่เหมาะสมกับบริบทต่อไป ขอขอบคุณผู้บริหารและคณะครูในความร่วมมือและให้การต้อนรับอย่างดี

นางอมรินทร์ เฉยทอง
ศึกษานิเทศก์

1 กรกฎาคม 2563
ภาคเรียนที่ 1/2563
รร.บ้านร่องหอยพัฒนา
ศพว.โคกสะอาดสะกรวดประดู่งาม
ข้าพเจ้า นางอมรินทร์ เฉยทอง ศึกษานิเทศก์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 ได้มานิเทศ ติดตามการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษา ในการเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ของโรงเรียนบ้านหนองหมู พบว่า 1. โรงเรียนดำเนินการตามมาตรการ 6 ข้อของ สพฐ.และ 20 ข้อ ของกระทรวงสาธารณสุขในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ได้ครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ 2. โรงเรียนมีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ มุ่งมั่น ทุ่มเท เสียสละเพื่อพัฒนาคุณภาพนักเรียน และมีผู้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน(นางบุษรา เรืองซ้อน) มาคอยดูแล ช่วยเหลือและให้กำลังใจอย่างสม่ำเสมอ 3. โรงเรียนสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้ตามหลักสูตร ขอให้โรงเรียนนำข้อมูลความรู้เกี่ยวกับการดูแลตนเองให้ปลอดภัยจากเชื้อ ไวรัส COVID-19 ไปบูรณาการในกิจกรรมการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน พร้อมทั้งส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลากรในสถานศึกษาสร้างสื่อนวัตกรรมที่เหมาะสมกับบริบทต่อไป ขอขอบคุณผู้บริหารและคณะครูในความร่วมมือและให้การต้อนรับอย่างดี

นางอมรินทร์ เฉยทอง
ศึกษานิเทศก์

1 กรกฎาคม 2563
ภาคเรียนที่ 1/2563
รร.บ้านวังอ่าง
ศพว.บ้านโภชน์บัววัฒนา
การนิเทศติดตามการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนบ้านวังอ่าง ผลการนิเทศดังนี้ 1. โรงเรียนบ้านวังอ่างได้เตรียมความพร้อมในการบริหารจัดการด้านต่าง ๆ เพื่อจัดการเรียนการสอนในวิถีชีวิตรูปแบบใหม่ (New Normal) เน้นความปลอดภัยของทุกคน ปฏิบัติตามมาตรการด้านสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด พร้อมรักษาระเบียบวินัย และความสะอาด 2. การจัดการเรียนการสอน ครูผู้สอนเน้นสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้วิถีชีวิตแบบใหม่กับนักเรียน ให้นักเรียนตระหนักต่อการปฏิบัติตนอย่างเคร่งครัดในการรักษาความสะอาด การล้างมือ และการสวมหน้ากากอนามัยในสภาวการณ์โรคระบาดโควิด (COVID-2019) ด้านการจัดการเรียนรู้ในเนื้อหาวิชาการ โรงเรียนได้ดำเนินการตามหลักสูตรสถานศึกษาเป็นที่เรียบร้อย ผู้นิเทศติดตาม นางปิยะวรรณ์ เชิญทอง 1 กรกฏาคม 2563

นางปิยะวรรณ์ เชิญทอง
ศึกษานิเทศก์

ขอขอบคุณสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 และศึกษานิเทศก์ผู้ออกมานิเทศติดตามในครั้งนี้ ที่มีความห่วงใยในการเตรียมความพร้อมด้านต่างๆ ของสถานศึกษาในช่วงของการเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ท่ามกลางสถานการณ์การการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า 2019 ขอบคุณสำหรับคำชื่นชม และคำแนะนำต่างๆ เพื่อร่วมกันพัฒนาในด้านต่างๆ ให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

นายพยัคฆ์ จันทพยัคฆ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
28 กรกฎาคม 2563


1 กรกฎาคม 2563
ภาคเรียนที่ 1/2563
รร.บ้านลำตาเณร
ศพว.บ้านโภชน์บัววัฒนา
การนิเทศติดตามการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนบ้านลำตาเณร ผลการนิเทศดังนี้ 1. โรงเรียนบ้านลำตาเณรได้เตรียมความพร้อมในการบริหารจัดการด้านต่าง ๆ เพื่อจัดการเรียนการสอนในวิถีชีวิตรูปแบบใหม่ (New Normal) เน้นความปลอดภัยของทุกคน ปฏิบัติตามมาตรการด้านสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด พร้อมรักษาระเบียบวินัย และความสะอาด 2. การจัดการเรียนการสอน ครูผู้สอนเน้นสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้วิถีชีวิตแบบใหม่กับนักเรียน ให้นักเรียนตระหนักต่อการปฏิบัติตนอย่างเคร่งครัดในการรักษาความสะอาด การล้างมือ และการสวมหน้ากากอนามัยในสภาวการณ์โรคระบาดโควิด (COVID-2019) ด้านการจัดการเรียนรู้ในเนื้อหาวิชาการ โรงเรียนได้ดำเนินการตามหลักสูตรสถานศึกษาเป็นที่เรียบร้อย ผู้นิเทศติดตาม นางปิยะวรรณ์ เชิญทอง 1 กรกฏาคม 2563

นางปิยะวรรณ์ เชิญทอง
ศึกษานิเทศก์

โรงเรียนบ้านลำตาเณร ขอขอบพระคุณ ท่าน ศน.ปิยะวรรณ์ เชิญทอง ที่ได้เข้าตรวจเยี่ยม นิเทศเรื่องการเปิดและการจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ของโรงเรียนบ้านลำตาเณร พร้อมให้คำแนะนำ ติชม เสนอแนะวิธีในการรับมือในสภาวการณ์โรคระบาดโควิด(COVID-2019) ให้กับคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเน้นและให้ความสำคัญในด้านความปลอดภัย โรงเรียนบ้านลำตาเณรจะนำไปปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ผู้รับการนิเทศ นางสาวอมรรัตน์ คำสุรัน ตำแหน่งครู รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลำตาเณร 1 กรกฎาคม 2563

นางสาวอมรรัตน์ คำสุรัน
ครู
30 กรกฎาคม 2563


1 กรกฎาคม 2563
ภาคเรียนที่ 1/2563
รร.บ้านทรัพย์เกษตร
ศพว.บึงสามพันหนองแจง
วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 มอบหมายให้ศึกษานิเทศก์ทุกคนลงพื้นที่ นิเทศ ติดตามการเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1/2563 ในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ของโรงเรียนภายในศูนย์พัฒนาวิชาการที่รับผิดชอบ ในการนี้ ศน.เสาวภา หงส์ประภาวงศ์ ได้นิเทศติดตามฯ และสังเกตการเรียนการสอน ณ รร.บ้านทรัพย์เกษตร อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ พบว่า (1.) รร.จัดจุดคัดกรองนักเรียนและผู้ปกครอง บริเวณหน้าโรงเรียน โดยมีอาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้านมาช่วยวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้าเขตบริเวณโรงเรียน (2.) รร.มีการจัดเตรียมเจลแอลกอฮอร์สำหรับทุกคนไว้ล้างมือตามจุดต่างๆและทำก็อกน้ำล้างมือก่อนเข้าเรียนบริเวณหน้าอาคารทุกหลัง (3) รร.จัดทำจุดและตำแหน่งหยุดรอบนพื้นถนนและจุดยืนสำหรับเข้าแถวหน้าเสาธงโดยเว้นระยะห่างตามกำหนด (4.) รร.จัดทำแถบสีกั้นพื้นที่เพื่อเว้นระยะห่างสำหรับนักเรียนอนุบาลแต่ละคนให้นั่งเรียนและทำกิจกรรมบนพื้นห้องเรียน ขนาด 1 ม.x 1 ม. โดยนัดหมายให้ผู้ปกครองมารับนักเรียนอนุบาล เวลา 13.00 น. เพื่อกลับไปนอนที่บ้านในภาคบ่าย (5.) นร.และครูสวมใส่แมสก์ตลอดเวลาและมีการเว้นระยะห่างระหว่างเพื่อนอย่างเคร่งครัด (6.) นร.ยังมาเรียนไม่ครบทุกคนเนื่องจากนร.บางส่วนเพิ่งกลับจากต่างจังหวัดและกักตัวอยู่บ้านไม่ครบ 14 วันและมีนร.บางส่วนยังไม่กลับจากต่างจังหวัด ขอขอบคุณผอ.เดชา กลมเกลา ผอ.รร.บ้านทรัพย์เกษตรและคณะครูทุกคนที่อำนวยความสะดวกและให้ความร่วมมือ ปฏิบัติตามมาตรการโดยพร้อมเพรียง

นางเสาวภา หงส์ประภาวงศ์
ศึกษานิเทศก์

โรงเรียนรับทราบและขอขอบคุณทางศึกษานิเทศก์ สพป.พช.3 ที่มาติดตามการเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1/2563 ในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

นายเดชา กลมเกลา
ผู้อำนวยการโรงเรียน
4 สิงหาคม 2563


18 มิถุนายน 2563
ภาคเรียนที่ 1/2563
รร.บ้านนาไร่เดียว
ศพว.ท่าโรงโคกปรง
ข้าพเจ้า นางอัมรินทร์ เฉยทอง ศึกษานิเทศก์ สพป.พช 3 พร้อมด้วย นางมัทณา ชาวบ้านกร่างศึกษานิเทศก์ สพป.พช 3 ได้เข้าร่วมการสร้างการรับรู้ และอบรมสถานศึกษาในโครงการ Coaching Teams เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา ณ.โรงเรียนบ้านนาไร่เดียว จุดที่ 3 จาการเข้าร่วมโครงการพบว่า จาการอบรมซึ่งได้รับความรู้ และมุ่งเน้นการจัดการเรียนการสอนให้กับเด็กและเป็นกิจกรรมที่ใช้เทคโนโลยีการจัดการเรียนรู้สู่ห้องเรียนออรไลน์ซึ่งเป็นประโยชน์มากสำหรับผู้เข้ารับการอบรมได้เป็นอย่างมาก และสามารถนำมาจัดการเรียนการสอนได้ ขอขอบคุณท่านผู้บริหารและคณะครู และผู้เข้ารับการอบรมทุกท่านที่เข้ารับการพัฒนาตนเองเพื่อมุ่งเน้นประโยชน์แก่ผู้เรียน และจัดสถานที่และต้อบนรับคณะกรรมการ Supervisor Teams ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ได้เป็นอย่างดี

นางมัทณา ชาวบ้านกร่าง
ศึกษานิเทศก์

18 มิถุนายน 2563
ภาคเรียนที่ 1/2563
รร.บ้านนาไร่เดียว
ศพว.ท่าโรงโคกปรง
ข้าพเจ้า นางอัมรินทร์ เฉยทอง ศึกษานิเทศก์ สพป.พช 3 พร้อมด้วย นางมัทณา ชาวบ้านกร่างศึกษานิเทศก์ สพป.พช 3 ได้เข้าร่วมการสร้างการรับรู้ และอบรมสถานศึกษาในโครงการ Coaching Teams เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา ณ.โรงเรียนบ้านนาไร่เดียว จุดที่ 3 จาการเข้าร่วมโครงการพบว่า จาการอบรมซึ่งได้รับความรู้ และมุ่งเน้นการจัดการเรียนการสอนให้กับเด็กและเป็นกิจกรรมที่ใช้เทคโนโลยีการจัดการเรียนรู้สู่ห้องเรียนออรไลน์ซึ่งเป็นประโยชน์มากสำหรับผู้เข้ารับการอบรมได้เป็นอย่างมาก และสามารถนำมาจัดการเรียนการสอนได้ ขอขอบคุณท่านผู้บริหารและคณะครู และผู้เข้ารับการอบรมทุกท่านที่เข้ารับการพัฒนาตนเองเพื่อมุ่งเน้นประโยชน์แก่ผู้เรียน และจัดสถานที่และต้อบนรับคณะกรรมการ Supervisor Teams ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ได้เป็นอย่างดี

นางมัทณา ชาวบ้านกร่าง
ศึกษานิเทศก์

18 มิถุนายน 2563
ภาคเรียนที่ 1/2563
รร.บ้านนาไร่เดียว
ศพว.ท่าโรงโคกปรง
ข้าพเจ้า นางอัมรินทร์ เฉยทอง ศึกษานิเทศก์ สพป.พช 3 พร้อมด้วย นางมัทณา ชาวบ้านกร่างศึกษานิเทศก์ สพป.พช 3 ได้เข้าร่วมการสร้างการรับรู้ และอบรมสถานศึกษาในโครงการ Coaching Teams เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา ณ.โรงเรียนบ้านนาไร่เดียว จุดที่ 3 จาการเข้าร่วมโครงการพบว่า จาการอบรมซึ่งได้รับความรู้ และมุ่งเน้นการจัดการเรียนการสอนให้กับเด็กและเป็นกิจกรรมที่ใช้เทคโนโลยีการจัดการเรียนรู้สู่ห้องเรียนออรไลน์ซึ่งเป็นประโยชน์มากสำหรับผู้เข้ารับการอบรมได้เป็นอย่างมาก และสามารถนำมาจัดการเรียนการสอนได้ ขอขอบคุณท่านผู้บริหารและคณะครู และผู้เข้ารับการอบรมทุกท่านที่เข้ารับการพัฒนาตนเองเพื่อมุ่งเน้นประโยชน์แก่ผู้เรียน และจัดสถานที่และต้อบนรับคณะกรรมการ Supervisor Teams ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ได้เป็นอย่างดี

นางมัทณา ชาวบ้านกร่าง
ศึกษานิเทศก์

9 มิถุนายน 2563
ภาคเรียนที่ 1/2563
รร.บ้านคลองกระจังวังไทร
ศพว.คลองกระจัง
ข้าพเจ้าได้มานิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid 19) โรงเรียนบ้านคลองกระจังวังไทร พบว่า นักเรียนไม่สามารถเรียน DLTV ได้เนื่องจากไม่มีกล่องรับสัญญาณเป็นกล่องรุ่นเก่าทั้งหมด โรงเรียนได้มีการเตรียมการ มีการวางแผนโดยมีการสำรวจความพร้อม ประชุมผู้ปกครอง ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ปกครองทราบ แต่งตั้งคณะทำงาน/คณะกรรมการวางแผนให้ความช่วยเหลือ จัดหาสิ่งอำนวยความสะดวกให้แก่คณะครู นักเรียน ผู้ปกรอง แบ่งหน้าที่การรับผิดชอบ ด้านครูผู้สอน จัดตั้งกลุ่มเพื่อการสื่อสารทางไกล (line/ facebook) ระหว่างครู นักเรียน ผู้ปกครอง จัดเตรียมพิมพ์เอกสาร ใบงานเพื่อแจกให้นักเรียน โดยนัดหมายให้นักเรียนส่ง/ครูไปรับ-ส่ง สัปดาห์ละครั้ง นักเรียน/ผู้ปกครอง รับชมทางไกลที่บ้านพบว่าการรับชมบางบ้านรับสัญญาณได้ บางบ้านรับสัญญาณไม่ได้ บางบ้านอยู่กับปู่-ย่า /ตา-ยาย ไม่มีความรู้เรื่องเทคโนโลยี บางครอบครัวอาศัยอยู่หลายคน นักเรียนบางคนเดินทางไปทำงานกับผู้ปกครองต่างจังหวัด ข้อเสนอแนะ ให้รับชมกับนักเรียนที่อยู่ข้างบ้าน ช่วยกันจัดทำใบงาน หรือรับชมย้อนหลัง โดยให้เว้นระยะห่าง ส่งใบงานไปให้นักเรียนทำโดยกำหนดการส่งตามความเหมาะสม ครูคอยให้ข้อเสนอแนะและช่วยเหลือ ขอขอบคุณครูหทัยกานต์ นาคเทียน ที่อำนวยความสะดวกพาไปพบนักเรียนและผู้ปกครองในการนิเทศ ติดตามครั้งนี้

นางรังสิมา บัวทอง
ศึกษานิเทศก์

9 มิถุนายน 2563
ภาคเรียนที่ 1/2563
รร.บ้านเขาคลัง
ศพว.คลองกระจัง
ข้าพเจ้าได้มานิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid 19) โรงเรียนบ้านเขาคลัง ศูนย์พัฒนาวิชาการคลองกระจัง อ.ศรีเทพ พบว่า นักเรียนมีจำนวนทั้งหมด 77 คน สามารถเรียนทางไกล DLTV ได้จำนวน 40 คน ทางโรงเรียนได้มีการเตรียมการวางแผนโดยมีการสำรวจความพร้อม ประชุมผู้ปกครอง ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ปกครองทราบ แต่งตั้งคณะทำงาน/คณะกรรมการวางแผนให้ความช่วยเหลือ จัดหาสิ่งอำนวยความสะดวกให้แก่คณะครู นักเรียน ผู้ปกรอง แบ่งหน้าที่การรับผิดชอบ ด้านครูผู้สอน จัดตั้งกลุ่มเพื่อการสื่อสารทางไกล (line/ facebook) ระหว่างครู นักเรียน ผู้ปกครอง จัดเตรียมพิมพ์เอกสาร ใบงานเพื่อแจกให้นักเรียน โดยนัดหมายให้นักเรียนส่ง/ครูไปรับ-ส่ง สัปดาห์ละครั้ง นักเรียน/ผู้ปกครอง รับชมทางไกลที่บ้านพบว่าการรับชมบางบ้านรับสัญญาณได้ บางบ้านรับสัญญาณไม่ได้ บางบ้านอยู่กับปู่-ย่า /ตา-ยาย ไม่มีความรู้เรื่องเทคโนโลยี บางครอบครัวอาศัยอยู่หลายคน นักเรียนบางคนเดินทางไปทำงานกับผู้ปกครองต่างจังหวัด ข้อเสนอแนะ ให้รับชมกับนักเรียนที่อยู่ข้างบ้าน ช่วยกันจัดทำใบงาน หรือรับชมย้อนหลัง โดยให้เว้นระยะห่าง ส่งใบงานไปให้นักเรียนทำโดยกำหนดการส่งตามความเหมาะสม ครูคอยให้ข้อเสนอแนะและช่วยเหลือ ขอขอบคุณครูขนิษฐา สุขมั่น รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาคลัง คณะครู ผู้ปกครองและนักเรียนที่ให้ความร่วมมือด้วยอย่างดียิ่ง

นางรังสิมา บัวทอง
ศึกษานิเทศก์