รายงานการนิเทศโดย ศึกษานิเทศก์

วันที่ โรงเรียน บันทึกการนเทศ บันทึกของโรงเรียน รับทราบ/ข้อแนะนำ
18 กุมภาพันธ์ 2564
ภาคเรียนที่ 2/2563
รร.บ้านโคกปรือ
ศพว.สระประดู่
18 กุมภาพันธ์ 2564 นิเทศติดตาม การดำเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563 ผู้รับการนิเทศคือผู้บริหารโรงเรียนและคณะครูโรงเรียนบ้านโคกปรือ ผลการนิเทศดังนี้ 1. ผู้บริหารให้ความสำคัญการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และมีแนวคิดให้ครูผู้สอนทุกคนเข้าใจแนวทางการดำเนินการประกันคุณภาพภายในและการประเมินภายนอก 2. ครูผู้สอนมีปัญหาการดำเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเกี่ยวกับ ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินการ ความสำคัญของการประกันคุณภาพการศึกษา และการประเมินภายนอกโดยสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ซึ่งผู้นิเทศได้ดำเนินการสื่อสารสร้างความเข้าใจการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาสู่การประเมินภายนอกให้กับผู้บริหารโรงเรียนและคณะครูโรงเรียนบ้านโคกปรือโดยพร้อมเพียงกัน แล้วทำการสอบถามความพึงพอใจด้วยแบบประเมินในระบบออนไลน์ในลิงค์ 18 กุมภาพันธ์ 2564 นิเทศติดตาม การดำเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563 ผู้รับการนิเทศคือผู้บริหารโรงเรียนและคณะครูโรงเรียนบ้านโคกปรือ ผลการนิเทศดังนี้ 1. ผู้บริหารให้ความสำคัญการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และมีแนวคิดให้ครูผู้สอนทุกคนเข้าใจแนวทางการดำเนินการประกันคุณภาพภายในและการประเมินภายนอก 2. ครูผู้สอนมีปัญหาการดำเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเกี่ยวกับ ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินการ ความสำคัญของการประกันคุณภาพการศึกษา และการประเมินภายนอกโดยสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ซึ่งผู้นิเทศได้ดำเนินการสื่อสารสร้างความเข้าใจการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาสู่การประเมินภายนอกให้กับผู้บริหารโรงเรียนและคณะครูโรงเรียนบ้านโคกปรือโดยพร้อมเพียงกัน แล้วทำการสอบถามความพึงพอใจด้วยแบบประเมินในระบบออนไลน์ในลิงค์https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeXIidWSR0madDvrBh_4TxfO2SdHB_VtQ5JQtCBkA6Id78sMg/viewform มีผลการประเมินความพึงพอใจดังเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ ขอบขอบคุณผู้บริหารโรงเรียน และคณะครูโรงเรียนบ้านโคกปรือ ที่ให้การต้อนรับและให้ความร่วมมืออย่างดียิ่ง ผู้นิเทศ นางปิยะวรรณ์ เชิญทอง ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 18 กุมภาพันธ์ 2564 มีผลการประเมินความพึงพอใจดังเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ ขอบขอบคุณผู้บริหารโรงเรียน และคณะครูโรงเรียนบ้านโคกปรือ ที่ให้การต้อนรับและให้ความร่วมมืออย่างดียิ่ง ผู้นิเทศ นางปิยะวรรณ์ เชิญทอง ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 18 กุมภาพันธ์ 2564

นางปิยะวรรณ์ เชิญทอง
ศึกษานิเทศก์

16 กุมภาพันธ์ 2564
ภาคเรียนที่ 2/2563
รร.วัดซับบอนวิทยา
ศพว.กันจุสระแก้ว
วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 นายไท พานนนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 มอบหมายให้นายธีรภัทร์ ภาวะรีย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 พร้อมด้วย นางปาริชาติ เข่งแก้ว ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามฯ นางรังสิมา บัวทอง นางสาวพัชรินทร์ วาวงศ์มูล ศึกษานิเทศก์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 ร่วมกับอาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์ ลงพื้นที่ Coach ครั้งที่ 4 ภาคบ่าย ณ โรงเรียนวัดซับบอนวิทยา อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ (โรงเรียนเอกชน) โครงการสนับสนุนการพัฒนาครูและโรงเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องรุ่นที่ 2 (จิตศึกษา) โครงการ TSQP เครือข่ายมหาวิทยาลัยนเรศวร ติดตามการดำเนินงานของโรงเรียน ทั้งระบบ Whole School Approach สามารถบริหารจัดการตนเอง เพื่อยกระดับการเรียนรู้ ของนักเรียนให้เกิดทักษะการเรียนรู้สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 ผลการดำเนินงาน ดังนี้ 1. ความงอกงามของนักเรียน นักเรียนมีความรับผิดชอบต่อตนเอง รับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย รู้ตัวตนของตนเอง รู้หน้าที่ รู้เวลา ของตนเองว่าต้องในแต่ละวัน ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน รู้จักวางแผนในการทำงาน ทำงานร่วมกับเพื่อน ๆ ได้อย่างมีความสุข กล้าแสดงออก กล้าแสดงความคิดเห็น และให้ข้อมูลประกอบเหตุผลที่หลากหลายมากขึ้น เป็นผู้นำ เป็นผู้ตามที่ดี ฟังความคิดเห็น และแสดงความคิดเห็นของเพื่อนในการทำงานกลุ่มปฏิบัติตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ที่นักเรียนร่วมกันกำหนดขึ้น 2. ความงอกงามของครูผู้สอน ครูรู้หน้าที่ รับผิดชอบ ตรงต่อเวลา วางแผนการจัดกิจกรรมการสอน สื่อการสอนในแต่ละหน่วย PBL/AL แบบบูรณาการ ปรับเปลี่ยนกิจกรรมได้ในแต่ละสัปดาห์ เพื่อให้เข้ากับบริบทของโรงเรียนและห้องเรียน ใจเย็นใช้น้ำเสียงที่นิ่มนวลและไม่เสียงดัง รับฟังความคิดเห็นของนักเรียน 3. ความงอกงามของผู้บริหารสถานศึกษา มีการวางแผนในการจัดกิจกรรมโดยใช้นวัตกรรม จิตศึกษา นิเทศติดตามการจัดเรียนการสอนและร่วม PLC ทุกสัปดาห์ และการจัดเตรียมทำเอกสารและแนวทางการจัดนิทรรศการ Open House ระดับโรงเรียนและระดับเขตพื้นที่การศึกษา ขอขอบพระคุณท่านผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูและนักเรียนที่ให้ความร่วมมือและให้การต้อนรับอย่างดียิ่ง

นางสาวพัชรินทร์ วาวงศ์มูล
ศึกษานิเทศก์

15 กุมภาพันธ์ 2564
ภาคเรียนที่ 2/2563
รร.ชุมชนบ้านโภชน์
ศพว.บ้านโภชน์บัววัฒนา
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 นายไท พานนนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 มอบหมายให้นายธีรภัทร์ ภาวะรีย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 พร้อมด้วย นางปาริชาติ เข่งแก้ว ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามฯ นางรังสิมา บัวทอง นางสาวพัชรินทร์ วาวงศ์มูล ศึกษานิเทศก์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 ร่วมกับอาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์ ลงพื้นที่ Coach ครั้งที่ 4 ภาคเช้า ณ โรงเรียนชุมชนบ้านโภชน์ อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ โครงการสนับสนุนการพัฒนาครูและโรงเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องรุ่นที่ 2 (จิตศึกษา) โครงการ TSQP เครือข่ายมหาวิทยาลัยนเรศวร ติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนทั้งระบบ Whole School Approach สามารถบริหารจัดการตนเอง เพื่อยกระดับการเรียนรู้ของนักเรียนให้เกิดทักษะการเรียนรู้สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 ผลการดำเนินงาน ดังนี้ 1. ความงอกงามของนักเรียน นักเรียนมีความรับผิดชอบต่อตนเอง รับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย รู้ตัวตนของตนเอง รู้หน้าที่ รู้เวลา ของตนเองว่าต้องในแต่ละวัน ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน รู้จักวางแผนในการทำงาน ทำงานร่วมกับเพื่อน ๆ ได้อย่างมีความสุข กล้าแสดงออก กล้าแสดงความคิดเห็น และให้ข้อมูลประกอบเหตุผลที่หลากหลายมากขึ้น เป็นผู้นำ เป็นผู้ตามที่ดี ฟังความคิดเห็น และแสดงความคิดเห็นของเพื่อนในการทำงานกลุ่มปฏิบัติตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ที่นักเรียนร่วมกันกำหนดขึ้น 2. ความงอกงามของครูผู้สอน ครูรู้หน้าที่ รับผิดชอบ ตรงต่อเวลา วางแผนการจัดกิจกรรมการสอน สื่อการสอนในแต่ละหน่วย PBL/AL แบบบูรณาการ ปรับเปลี่ยนกิจกรรมได้ในแต่ละสัปดาห์ เพื่อให้เข้ากับบริบทของโรงเรียนและห้องเรียน ใจเย็นใช้น้ำเสียงที่นิ่มนวลและไม่เสียงดัง รับฟังความคิดเห็นของนักเรียน 3. ความงอกงามของผู้บริหารสถานศึกษา มีการวางแผนในการจัดกิจกรรมโดยใช้นวัตกรรม จิตศึกษา นิเทศติดตามการจัดเรียนการสอนและร่วม PLC ทุกสัปดาห์ และการจัดเตรียมทำเอกสารและแนวทางการจัดนิทรรศการ Open House ระดับโรงเรียนและระดับเขตพื้นที่การศึกษา ขอขอบพระคุณท่านผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูและนักเรียนที่ให้ความร่วมมือและให้การต้อนรับอย่างดียิ่ง

นางสาวพัชรินทร์ วาวงศ์มูล
ศึกษานิเทศก์

15 กุมภาพันธ์ 2564
ภาคเรียนที่ 2/2563
รร.ชุมชนบ้านท่าเสา
ศพว.กองทูลเพชรละคร
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 นายไท พานนนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 มอบหมายให้นายธีรภัทร์ ภาวะรีย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 พร้อมด้วย นางปาริชาติ เข่งแก้ว ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามฯ นางรังสิมา บัวทอง นางสาวพัชรินทร์ วาวงศ์มูล ศึกษานิเทศก์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 ร่วมกับอาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์ ลงพื้นที่ Coach ครั้งที่ 4 ภาคบ่าย ณ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าเสา อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ โครงการสนับสนุนการพัฒนาครูและโรงเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องรุ่นที่ 2 (จิตศึกษา) โครงการ TSQP เครือข่ายมหาวิทยาลัยนเรศวร ติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนทั้งระบบ Whole School Approach สามารถบริหารจัดการตนเอง เพื่อยกระดับการเรียนรู้ของนักเรียนให้เกิดทักษะการเรียนรู้สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 ผลการดำเนินงาน ดังนี้ 1. ความงอกงามของนักเรียน นักเรียนมีความรับผิดชอบต่อตนเอง รับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย รู้ตัวตนของตนเอง รู้หน้าที่ รู้เวลา ของตนเองว่าต้องในแต่ละวัน ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน รู้จักวางแผนในการทำงาน ทำงานร่วมกับเพื่อน ๆ ได้อย่างมีความสุข กล้าแสดงออก กล้าแสดงความคิดเห็น และให้ข้อมูลประกอบเหตุผลที่หลากหลายมากขึ้น เป็นผู้นำ เป็นผู้ตามที่ดี ฟังความคิดเห็น และแสดงความคิดเห็นของเพื่อนในการทำงานกลุ่มปฏิบัติตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ที่นักเรียนร่วมกันกำหนดขึ้น 2. ความงอกงามของครูผู้สอน ครูรู้หน้าที่ รับผิดชอบ ตรงต่อเวลา วางแผนการจัดกิจกรรมการสอน สื่อการสอนในแต่ละหน่วย PBL/AL แบบบูรณาการ ปรับเปลี่ยนกิจกรรมได้ในแต่ละสัปดาห์ เพื่อให้เข้ากับบริบทของโรงเรียนและห้องเรียน ใจเย็นใช้น้ำเสียงที่นิ่มนวลและไม่เสียงดัง รับฟังความคิดเห็นของนักเรียน 3. ความงอกงามของผู้บริหารสถานศึกษา มีการวางแผนในการจัดกิจกรรมโดยใช้นวัตกรรม จิตศึกษา นิเทศติดตามการจัดเรียนการสอนและร่วม PLC ทุกสัปดาห์ และการจัดเตรียมทำเอกสารและแนวทางการจัดนิทรรศการ Open House ระดับโรงเรียนและระดับเขตพื้นที่การศึกษา ขอขอบพระคุณท่านผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูและนักเรียนที่ให้ความร่วมมือและให้การต้อนรับอย่างดียิ่ง

นางสาวพัชรินทร์ วาวงศ์มูล
ศึกษานิเทศก์

4 กุมภาพันธ์ 2564
ภาคเรียนที่ 2/2563
รร.บ้านเพชรละคร
ศพว.กองทูลเพชรละคร
นิเทศติดตามการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิทยาการคำนวณ ครูโรงเรียนบ้านเพชรละคร อ.หนองไผ่ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 เป็นครูที่จบเอกคอมพิวเตอร์โดยตรง แต่สอนวิชาภาษาไทย และได้บูรณาการทักษะคอมพิวเวตอร์กับกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ในห้องเรียน มีห้องคอมพิวเตอร์ห้อง2 บรรยากาศการเรียนการสอนนักเรียนมีความสนใจกระตือรือร้นในการเรียน เป็นอย่างดีขอชื่นชมและให้กำลังใจคุณครูค่ะ ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ให้จัดตารางเสริมทักษะคอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้อย่างหลากหลาย และจัดให้ครูสอนตรงเอกวิชา เช่นครูที่จบเอกคอมพิวเตอร์ให้สอนคอมพิวเตอร์ฺ หรือวิทยาการคำนวณ ขอชื่นชมและให้กำลังใจคุณครู ขอบคุณ คุณครู และผู้บริหารโรงเรียนที่ช่วยกันขับเคลื่อนการพัฒนาการเรียนการสอนได้เป็นอย่างดี// 4 กพ.64

นางกัญจนา มีศิริ
ศึกษานิเทศก์

4 กุมภาพันธ์ 2564
ภาคเรียนที่ 2/2563
รร.บ้านเพชรละคร
ศพว.กองทูลเพชรละคร
ข้าพเจ้า นางกัญจนา มีศิริ ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 เป็นคณะกรรมการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย นายธนาวุฒิ มีแสง ครูเอกคณิตศาสตร์(ครั้งที่ 2) ร.ร.บ้านเพชรละคร คุณครูนำเสนอผลงานตามตัวมาตรฐานชี้วัดผลงานเชิงประจักษ์ มีสื่อการสอนผลิตเองเป็นผู้ที่มีวิริยะอุตสาหะในหน้าที่การงาน ผลการประเมินดังนี้ ด้านการปฏิบัติตน เป็นผู้รักษาวินัยของข้าราชการได้ดีเยี่ยม มีความประพฤติปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพครู มีจิตวิญญาณความเป็นครู จิตสำนึกความรับผิดชอบในวิชาชีพครูโดยเป็นแบบอย่างได้ และดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีการดำรงตนตามหลักความพอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันที่ดี ด้านการปฏิบัติงาน การจัดการเรียนการสอน มีการวิเคราะห์หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียน เพื่อออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ และจัดทำแผนการเรียนรู้กับวิชาที่ได้รับมอบหมาย มีการจัดทำสื่อการเรียนรู้ด้านการบวก ลบ คูณ หาร การบริหารจัดการชั้นเรียน จัดสภาพแวดล้อมของห้องเรียนให้มีความปลอดภัย เอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน บริหารจัดการชั้นเรียนโดยการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องและผู้เรียนมีความสุข และมีการจัดรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำสารสนเทศและเอกสารประจำวิชาอย่างถูกต้อง สามารถเข้าถึงและใช้ระบบสารสนเทศในการเสริมสร้างและพัฒนาผู้เรียน การพัฒนาตนเอง เป็นผู้พัฒนาตนเองอยู่เสมอ ทั้งการอบรมทางไกล และการอบรมงานในหน้าที่ที่รับผิดชอบโดยตรง เป็นผู้ใฝ่เรียนรู้ การทำงานเป็นทีม สามารถทำงานเป็นทีมร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี และประสบผลสำเร็จ งานกิจกรรมตามภารกิจบริหารงานของสถานศึกษา ปฏิบัติตามคำสั่งผู้บังคับบัญชาอย่างเคร่งครัด ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย การใช้ภาษาและเทคโนโลยี เป็นผู้ใฝ่เรียนรู้ทั้งด้านภาษาและเทคโนโลยี ส่งผลให้ผลิตสื่อการสอนด้าน คณิตศาสตร์ และพลศึกษา สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาได้เป็นอย่างดี ขอขอบคุณผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนบ้านเพชรละคร ที่ให้การต้อนรับอย่างดียิ่ง

นางกัญจนา มีศิริ
ศึกษานิเทศก์

28 มกราคม 2564
ภาคเรียนที่ 2/2563
รร.บ้านบ่อไทย
ศพว.วังโบสถ์บ่อไทย
วันที่ 28 มกราคม 2564 นายอรรถพล สังขวาสี ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รักษาการรองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และคณะ จำนวน 5 ท่าน พร้อมด้วยคณะของศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้รับมอบหมายจาก ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานลงพื้นที่ในส่วนของจังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อมาติดตาม ตรวจสอบ และพิจารณาข้อมูลในเบื้องต้นของโรงเรียนคุณภาพของชุมชน ณ โรงเรียนบ้านบ่อไทย ศูนย์พัฒนาวิชาการวังโบสถ์บ่อไทย อำเภอหนองไผ่ ทั้งนี้ดร.ไท พานนนท์ ผู้อำนวยการสพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 พร้อมด้วยนายธีรภัทร์ ภาวะรีย์ นางบูลยาวี ทุยไชยสง และนางชฎาภรณ์ บรรเลงรมย์ รองผู้อำนวยการสพป. เพชรบูรณ์เขต 3 และนายปัณณธร บัวอุบล นางเสาวภา หงส์ประภาวงศ์และข้าพเจ้านางสาวสุกัญญา จันทร์งาม ศึกษานิเทศก์ สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 และคณะผู้อำนวยการสถานศึกษาในศูนย์พัฒนาวังโบสถ์บ่อไทยรวมถึงผู้แทนชุมชน ได้เข้าร่วมต้อนรับและประชุมแลกเปลี่ยนกับคณะผู้แทนจาก สพฐ. พบว่า ได้รับคำชื่นชมและกำลังใจจากคณะผู้แทนจากสพฐ. โดยโรงเรียนมีความพร้อมทั้งทางด้านกายภาพ การบริหารงานทั้ง 4 ฝ่ายงาน และบุคลากรมีความสามารถในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สามารถพัฒนาเป็นโรงเรียนหลักที่ให้โรงเรียนอื่นมาเรียนรวมได้ มีความพร้อมด้านระบบสาธารณูปโภค ผู้บริหาร มีวิสัยทัศน์ ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ ครู และบุคลากรทางการศึกษา ตระหนักให้ความสำคัญ ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ชุมชนเข้มแข็ง ให้ความร่วมมือกับสถานศึกษาเป็นอย่างดี โดยทางโรงเรียนมีแนวโน้มจะได้รับการพิจารณาให้เป็นโรงเรียนคุณภาพของชุมชนเพื่อเป็นโรงเรียนแกนนำในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้กับโรงเรียนในเครือข่าย โดยทางผู้แทนสพฐ. ได้เพิ่มข้อเสนอแนะเรื่องประชามติของชุมชนในการเข้าร่วมเป็นโรงเรียนเครือข่ายเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการพัฒนาการศึกษาร่วมกันอย่างแท้จริง ขอขอบคุณและชื่นชมและเป็นกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถของท่านผอ. คณะครูและบุคลากร และนักเรียนทุกคนในการร่วมกันพัฒนาการศึกษา

นางสาวสุกัญญา จันทร์งาม
ศึกษานิเทศก์

27 มกราคม 2564
ภาคเรียนที่ 2/2563
รร.บ้านบ่อไทย
ศพว.วังโบสถ์บ่อไทย
วันที่ 27 มกราคม 2564 ดร. ไท พานนนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 พร้อมด้วยนายธีรภัทร์ ภาวะรีย์ และนางบูลยาวี ทุยไชยสง รองผู้อำนวยการสพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 นายปัณณธร บัวอุบล ศึกษานิเทศก์ สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 และข้าพเจ้านางสาวสุกัญญา จันทร์งาม ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 ได้ลงพื้นที่ ณ โรงเรียนบ้านบ่อไทย ศูนย์พัฒนาวิชาการวังโบสถ์บ่อไทย อำเภอหนองไผ่ เพื่อนิเทศ ติดตาม แนะนำชี้แจ้งการดำเนินงานในการเตรียมความพร้อมการนำเสนอรายละเอียดเพื่อเข้ารับการพิจารณาเป็นโรงเรียนคุณภาพของชุมชน ซึ่งทางโรงเรียนได้รับคัดเลือกจาก กศจ. เพชรบูรณ์ พบว่า โรงเรียนมีความพร้อมในการเข้ารับพิจารณาเป็นโรงเรียนคุณภาพของชุมชน จาก สพฐ. โดยมีการจัดเตรียมสถานที่ต้อนรับและรายละเอียดการนำเสนอที่ครบถ้วน และโรงเรียนมีความพร้อมทั้งทางด้านกายภาพ การบริหารงานทั้ง 4 ฝ่ายงาน และบุคลากรมีความสามารถในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สามารถพัฒนาเป็นโรงเรียนหลักที่ให้โรงเรียนอื่นมาเรียนรวมได้ มีความพร้อมด้านระบบสาธารณูปโภค ผู้บริหาร มีวิสัยทัศน์ ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ ครู และบุคลากรทางการศึกษา ตระหนักให้ความสำคัญ ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ชุมชนเข้มแข็ง ให้ความร่วมมือกับสถานศึกษาเป็นอย่างดี ข้อเสนอแนะ ปรับแก้ไขในส่วนของVTR ในการนำเสนอให้กระชับและเพิ่มรายละเอียดประเด็นจุดเด่นของสถานศึกษาและแนวทางการพัฒนาในอนาคต ขอขอบคุณและชื่นชมและเป็นกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถของท่านผอ. คณะครูและบุคลากร และนักเรียนทุกคนในการร่วมกันพัฒนาการศึกษา

นางสาวสุกัญญา จันทร์งาม
ศึกษานิเทศก์

19 มกราคม 2564
ภาคเรียนที่ 2/2563
รร.บ้านไร่ตาพุฒ
ศพว.สระประดู่
ข้าพเจ้า นางปิยะวรรณ์ เชิญทอง ตำแหน่งศึกษา ม ร่วมกับนางสาวลักขณา แก่นสารี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำร้อน และนางกันญา เลพล ครูโรงเรียนบ้านไร่ตาพุฒ เป็นคณะกรรมการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ ตำแหน่งครูผู้ช่วย นางอำนวย สุขประเสริฐ ครูโรงเรียนบ้านไร่ตาพุฒ (ครั้งที่ 2) ผลการประเมินดังนี้ ด้านการปฏิบัติตน เป็นผู้รักษาวินัยของข้าราชการได้ดีเยี่ยม มีความประพฤติปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพครู มีจิตวิญญาณความเป็นครู จิตสำนึกความรับผิดชอบในวิชาชีพครูโดยเป็นแบบอย่างได้ และดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีการดำรงตนตามหลักความพอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันที่ดี ด้านการปฏิบัติงาน การจัดการเรียนการสอน มีการวิเคราะห์หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านไร่ตาพุฒ เพื่อออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ และจัดทำแผนการเรียนรู้กับวิชาที่ได้รับมอบหมาย มีการจัดทำสื่อการเรียนรู้มากมาย โดยเฉพาะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ซึ่งเป็นครูประจำชั้นเรียน และดำเนินการสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 การบริหารจัดการชั้นเรียน จัดสภาพแวดล้อมของห้องเรียนให้มีความปลอดภัย เอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน บริหารจัดการชั้นเรียนโดยการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องและผู้เรียนมีความสุข และมีการจัดรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำสารสนเทศและเอกสารประจำวิชาอย่างถูกต้อง สามารถเข้าถึงและใช้ระบบสารสนเทศในการเสริมสร้างและพัฒนาผู้เรียน การพัฒนาตนเอง เป็นผู้พัฒนาตนเองอยู่เสมอ ทั้งการอบรมทางไกล และการอบรมงานในหน้าที่ที่รับผิดชอบโดยตรง เป็นผู้ใฝ่เรียนรู้ การทำงานเป็นทีม สามารถทำงานเป็นทีมร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี และประสบผลสำเร็จ งานกิจกรรมตามภารกิจบริหารงานของสถานศึกษา ปฏิบัติตามคำสั่งผู้บังคับบัญชาอย่างเคร่งครัด ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย การใช้ภาษาและเทคโนโลยี เป็นผู้ใฝ่เรียนรู้ทั้งด้านภาษาและเทคโนโลยี ส่งผลให้ผลิตสื่อการสอนด้านภาษาไทย คณิตศาสตร์ และศาสตร์อื่น ๆ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาได้เป็นอย่างดี ขอขอบคุณผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนบ้านไร่ตาพุฒที่ให้การต้อนรับอย่างดียิ่ง นางปิยะวรรณ์ เชิญทอง ศึกษานิเทศก์ 19 มกราคม 2564

นางปิยะวรรณ์ เชิญทอง
ศึกษานิเทศก์

ขอขอบคุณท่าน ศน.ปิยะวรรณ์ เชิญทอง และ ผอ.ลักขณา แก่นสารี เป็นอย่างสูง ที่ให้คำแนะนำต่างๆ ข้าพเจ้าจะนำไปปฏิบัติและพัฒนาตนเองให้ดียิ่งขึ้นไป ขอขอบคุณมากๆค่ะ

นางอำนวย สุขประเสริฐ
ครูผู้ช่วย
8 กุมภาพันธ์ 2564


15 มกราคม 2564
ภาคเรียนที่ 2/2563
รร.บ้านรวมทรัพย์
ศพว.วังใหญ่ภูน้ำหยด
วันนี้ข้าพเจ้าได้มานิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (covid19) ช่วงปิดเรียนในกรณีพิเศษ โรงเรียนบ้านรวมทรัพย์ ศูนย์พัฒนาวิชาการวังใหญ่ภูน้ำหยด พบว่า แนวทางการจัดการเรียนการสอนทางไกลในระดับปฐมวัยถึงมัธยมศึกษาปีที่ ๓ กำหนดการเรียนรู้ ๒ รูปแบบได้แก่(๑) การเรียนการสอนแบบ ON-HAND สำหรับนักเรียนที่ไม่มีความพร้อมทางด้านอุปกรณ์รับชม โดยนำหนังสือแบบฝึกหัด ใบงาน ไปเรียนที่บ้านภายใต้การควบคุมช่วยเหลือของผู้ปกครอง (๒) การเรียนการสอนแบบผ่านอินเทอร์เนต ON-LINE โดยการใช้กลุ่มไลน์ของห้องเรียน ห้องแชท ของFacebook ภายใต้การกำกับช่วยเหลือของผู้ปกครอง บทบาทของครูและโรงเรียนได้สื่อสารทำความเข้าใจกับผู้ปกครองผ่านช่องทางต่างๆ เช่น โทรศัพท์ LINE ,Facebook เป็นต้น ครูประจำชั้น /ประจำวิชา ได้กำหนดเนื้อหาวิชา ตามตารางสอนในแต่ละวันให้นักเรียนได้เรียนรู้ โดยจัดส่งใบงาน ใบความรู้ คลิปวิดีโอ มีการกำกับนิเทศ ทุกวัน พร้อมเยี่ยมบ้านนักเรียนและแก้ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้น ขอขอบคุณผู้บริหารคณะครูที่ให้ความร่วมมือด้วยอย่างดียิ่ง

นายปัณณธร บัวอุบล
ศึกษานิเทศก์

15 มกราคม 2564
ภาคเรียนที่ 2/2563
รร.วัลลภานุสรณ์
ศพว.วังใหญ่ภูน้ำหยด
วันนี้ข้าพเจ้าได้มานิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (covid19) ช่วงปิดเรียนในกรณีพิเศษ โรงเรียนบ้านวัลลภานุสรณ์ ศูนย์พัฒนาวิชาการวังใหญ่ภูน้หยด พบว่า แนวทางการจัดการเรียนการสอนทางไกลในระดับปฐมวัยถึงประถมศึกษาปีที่ ๖ กำหนดการเรียนรู้ ๒ รูปแบบได้แก่(๑) การเรียนการสอนแบบ ON-HAND สำหรับนักเรียนที่ไม่มีความพร้อมทางด้านอุปกรณ์รับชม โดยนำหนังสือแบบฝึกหัด ใบงาน ไปเรียนที่บ้านภายใต้การควบคุมช่วยเหลือของผู้ปกครอง (๒) การเรียนการสอนแบบผ่านอินเทอร์เนต ON-LINE โดยการใช้กลุ่มไลน์ของห้องเรียน ห้องแชท ของFacebook ภายใต้การกำกับช่วยเหลือของผู้ปกครอง บทบาทของครูและโรงเรียนได้สื่อสารทำความเข้าใจกับผู้ปกครองผ่านช่องทางต่างๆ เช่น โทรศัพท์ LINE ,Facebook เป็นต้น ครูประจำชั้น /ประจำวิชา ได้กำหนดเนื้อหาวิชา ตามตารางสอนในแต่ละวันให้นักเรียนได้เรียนรู้ โดยจัดส่งใบงาน ใบความรู้ คลิปวิดีโอ มีการกำกับนิเทศ ทุกวัน พร้อมเยี่ยมบ้านนักเรียนและแก้ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้น ขอขอบคุณผู้บริหารคณะครูที่ให้ความร่วมมือด้วยอย่างดียิ่ง

นายปัณณธร บัวอุบล
ศึกษานิเทศก์

14 มกราคม 2564
ภาคเรียนที่ 2/2563
รร.บ้านบ่อไทย
ศพว.วังโบสถ์บ่อไทย
วันนี้ข้าพเจ้าได้มานิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (covid19) ช่วงปิดเรียนในกรณีพิเศษ และการบริหารการจัดการโรงเรียนคุณภาพของชุมชน โรงเรียนบ้านบ่อไทย ศูนย์พัฒนาวิชาการวังโบสถ์บ่อไทย พบว่า แนวทางการจัดการเรียนการสอนทางไกลในระดับปฐมวัยถึงมัธยมศึกษาปีที่ ๓ กำหนดการเรียนรู้ ๒ รูปแบบได้แก่(๑) การเรียนการสอนแบบ ON-HAND สำหรับนักเรียนที่ไม่มีความพร้อมทางด้านอุปกรณ์รับชม โดยนำหนังสือแบบฝึกหัด ใบงาน ไปเรียนที่บ้านภายใต้การควบคุมช่วยเหลือของผู้ปกครอง (๒) การเรียนการสอนแบบผ่านอินเทอร์เนต ON-LINE โดยการใช้กลุ่มไลน์ของห้องเรียน ห้องแชท ของFacebook ภายใต้การกำกับช่วยเหลือของผู้ปกครอง บทบาทของครูและโรงเรียนได้สื่อสารทำความเข้าใจกับผู้ปกครองผ่านช่องทางต่างๆ เช่น โทรศัพท์ LINE ,Facebook เป็นต้น ครูประจำชั้น /ประจำวิชา ได้กำหนดเนื้อหาวิชา ตามตารางสอนในแต่ละวันให้นักเรียนได้เรียนรู้ โดยจัดส่งใบงาน ใบความรู้ คลิปวิดีโอ มีการกำกับนิเทศ ทุกวัน พร้อมเยี่ยมบ้านนักเรียนและแก้ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้น การบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพของชุมชน โรงเรียนมีความพร้อมในการบริหารจัดการศึกษา ตลอจนได้รับความร่วมมือจาก ครู ผู้ปกครอง กรรมการสถานศึกษาเป็นอย่างดี ขอขอบคุณผู้บริหารคณะครูที่ให้ความร่วมมือด้วยอย่างดียิ่ง

นายปัณณธร บัวอุบล
ศึกษานิเทศก์

14 มกราคม 2564
ภาคเรียนที่ 2/2563
รร.บ้านบ่อไทย
ศพว.วังโบสถ์บ่อไทย
วันที่ 14 มกราคม 2564 เข้าร่วมนิเทศการเตรียมความพร้อมแนะนำแนวทางการดำเนินงานโรงเรียนคุณภาพชุมชนนำโดยท่านรองธีรภัทร์ ภาวะรีย์รองผู้อำนวยการสพป.เพชรบูรณ์ เขต3 และท่านศน.ปัณณธร บัวอุบล และข้าพเจ้านางสาวสุกัญญา จันทร์งาม ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 ณ โรงเรียนบ้านบ่อไทย ศูนย์พัฒนาวิชาการวังโบสถ์บ่อไทย อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ พบว่าทางโรงเรียนมีความพร้อมและมีศักยภาพในการดำเนินการเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับเป้าหมายของโรงเรียนคุณภาพชุมชนรวมถึงมีความพร้อมทางด้านกายภาพพื้นที่และโรงเรียนเครือข่าย และได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากชุมชน โดยผู้บริหารใช้หลักการ PDCA ในการบริหารและพัฒนาด้านต่างๆของโรงเรียนได้อย่างเหมาะสม ใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนและการอบรมพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ในการนี้ได้นิเทศ การเรียนการสอนในช่วงการปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ (Covid-19) พบว่าในเรื่องของการจัดการเรียนการสอนในช่วงการปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ (Covid-19) ระหว่างวันที่ 11-15 มกราคม 2564 สถานศึกษาได้มีการดำเนินการดังนี้ 1. คณะครูร่วมประชุม วางแผน และสรุปความพร้อมของนักเรียน แต่ละระดับชั้น 2. นักเรียนมีช่องทางติดต่อสื่อสาร และเรียนรู้ที่หลากหลาย 3. ครูจัดเตรียมใบงาน สื่อการเรียนการสอน นักเรียนรับ-ส่งใบงาน สัปดาห์ละ 1 ครั้ง 4. คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา รายงานผลการจัดการเรียนการสอน และหาแนวทางแก้ไขนักเรียนที่มีปัญหา ปัญหา อุปสรรค ข้อจำกัด และข้อเสนอแนะในการจัดการเรียนการสอน พบว่า 1.นักเรียนบางคนไม่มีความพร้อม เนื่องจากไม่มีเครื่องมือในการติดต่อสื่อสาร 2. นักเรียนไม่ส่งงาน เพราะไม่เข้าใจเนื้อหาและผู้ปกครองไม่มีความรู้ที่จะแนะนำได้ 3.นักเรียนบางคนไม่สนใจในการเรียนรู้ เนื่องจากต้องช่วยผู้ปกครองทำงาน คิดเป็นร้อยละ 10 โดยทางสถานศึกษามีแนวทางการแก้ปัญหา ดังนี้ 1. ครูให้นักเรียนศึกษาใบความรู้ จัดทำใบงาน 2. ครูให้คำแนะนำในกรณีนักเรียนไม่เข้าใจเป็นรายบุคคล ทางช่องทางที่ติดต่อได้ 3. ครูกำกับติดตามนักเรียน เพื่อทราบปัญหาและร่วมกันแก้ไขปัญหา นักเรียนที่ขาดความสนใจ โดยทางสถานศึกษามีต้องการความช่วยเหลือจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 คือ จัดหาสื่อ อุปกรณ์ ที่อำนวยความสะดวกในการจัดการเรียนการสอนช่วง (Covid-19) ข้อเสนอแนะ ให้คณะครูและบุคลากรเน้นความปลอดภัยและอุปกรณ์ในการป้องกันเชื้อไวรัส Covid-19ในขณะที่ออกเยี่ยมบ้านและแจกใบงานนักเรียน ขอขอบคุณท่านผอ.คณะครูและบุคลากร ชุมชนรวมถึงทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาการศึกษา

นางสาวสุกัญญา จันทร์งาม
ศึกษานิเทศก์

13 มกราคม 2564
ภาคเรียนที่ 2/2563
รร.อนุบาลวัดในเรืองศรีวิเชียรบุรี
ศพว.ท่าโรงโคกปรง
รายงานผลการนิเทศการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 โรงเรียนอนุบาลวัดในเรืองศรีวิเชียรบุรี วันที่ 13 มกราคม 2564 วันนี้ ข้าพเจ้า นางปาริชาติ เข่งแก้ว ศึกษานิเทศก์ ได้มานิเทศการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของโรงเรียนอนุบาลวัดในเรืองศรีวิเชียรบุรี โดยใช้กระบวนการนิเทศ ได้แก่ ประชุมและสนทนากับครู สังเกตการดำเนินงานในสถานศึกษา และศึกษาจากการตอบแบบสอบถามในระบบออนไลน์ สรุปผลได้ดังนี้ 1.การจัดการเรียนการสอนในช่วงการปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ สถานศึกษาได้ดำเนินการดังนี้ ใช้กระบวนการ P D C A ในการบริหารจัดการ Plan : มีการประชุม มีการวางแผน บริหารจัดการเรียนการสอนร่วมกัน Do : โรงเรียนได้ลงมือปฏิบัติโดยการแจกใบงานให้แก่นักเรียน มีการออกเยี่ยมบ้านนักเรียน อย่างน้อยสัปดาห์ละ 2 ครั้ง และมีการนัดรับใบงานทุกวันศุกร์ของสัปดาห์ Check : ตรวจสอบ โรงเรียนได้มีการติดต่อประชาสัมพันธ์เสียงตามสายของผู้นำชุมชน และมีการตั้งกลุ่ม line ของครูประจำชั้น มีการนำแบบฝึกหัด หรือใบงานมาตรวจและให้คะแนน มีการสอบถามถึงปัญหาและอุปสรรค Action : การดำเนินงาน นำปัญหาที่ได้จาการดำเนินมาปรับปรุงแก้ไข โรงเรียนใช้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้ On hand Online และ On Demand ฝ่ายวิชาการ : จัดทำปฏิทิน ตารางการทำงาน นัดหมาย บริการสื่อ ปรับงานจากประสบการณ์ครั้งที่ 1 ให้นักเรียนจัดทำแบบฝึกหัดน้อยลง ใช้การบูรณาการและความสนใจของนักเรียน ฝ่ายอนามัยโรงเรียน : มีการคัดกรองนักเรียน ทำความสะอาดห้องเรียน ฝ่ายงบประมาณ : โรงเรียนจัดงบประมาณให้ครู คนละ 2,000 บาท สำหรับการทำใบงาน แบบฝึกหัด 2.กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครูผู้สอน 2.1 มีการแจกใบงาน แบบฝึกหัด ต่างๆ 2.2 มีการเสริมทักษะชีวิตให้นักเรียนเพื่อนำความรู้ที่ได้รับไปดำรงใช้ในชีวิตประจำวัน เช่น การปลูกผัก การประกอบอาหาร เป็นต้น 2.3 มีการเก็บใบงานเก่ามาตรวจและแจกใบงานใหม่ทุกวันศุกร์ของสัปดาห์ 2.4 สอบถามปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างเรียน 2.5 ดำเนินการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น 2.6 มีการติดต่อสื่อสารกับนักเรียนโดยสร้าง line กลุ่ม มีการประชาสัมพันธ์จาก facebook ของโรงเรียน 2.7 ครูประจำชั้น/ประจำวิชา ไปเยี่ยมบ้านนักเรียน ผลการดำเนินงาน ระดับชั้น วิธีการสอน ผลการสอน ชั้นอนุบาล-ชั้น ป.3 ใบงานและแบบฝึกหัด นักเรียนไม่เข้าใจ ครูนัดหมายอธิบายซ้ำ บางห้องมีไลน์สื่อสาร ให้ความรู้แก่นักเรียน นักเรียนมีทักษะชีวิต:นั่งขายของกับผู้ปกครองที่ตลาดและทำงานบ้าน มีนักเรียน 1 คนไปกับผู้ปกครองที่จ.พิษณุโลก ครูใช้สื่อสารทางไกล แนะนำการเรียน ชั้น ป.4-6 ใบงาน/ แบบฝึกหัด/ ไลน์/ เฟสบุ๊ค/VDO ครูให้นักเรียนมารับที่โรงเรียน แต่มีนักเรียนบางคนมาไม่ได้ครูนำไปให้ที่บ้าน ครูสอนทีละหน้า อธิบายให้เข้าใจ ครูใช้คลิปVDO เป็นสื่อการสอน เช่น แต่งกลอนเกี่ยวกับโควิด ครูแนะนำทางไลน์ นักเรียนปฏิบัติงานใบงานได้ดี มีนักเรียนบางคนต้องสอนซ่อมเสริม ครูใช้ไลน์ เฟส คลิปVDO ในการสอนซ้ำ ให้นักเรียนเข้าใจมากขึ้น ชั้น ม.1-3 ใบงาน/ แบบฝึกหัด/ ไลน์/ เฟสบุ๊ค/VDO มีคลินิกห้องภาษา บริการความรู้ถึงเวลา 15.00 น.ทุกวัน นักเรียนไม่ค่อนสนใจเรียน ผู้ปกครองไม่มีเวลาให้นักเรียน บ้านนักเรียนไม่มีอินเตอร์เน็ต โรงเรียนจึงบูรณาการให้ใบงานน้อยลง เพิ่มทักษะชีวิตมากขึ้น นักเรียนส่วนใหญ่ทำงานเสร็จตามกำหนด นักเรียนที่ไม่ส่ง ครูกำกับติดตามนักเรียน ให้นักเรียนคนที่เรียนเก่งสอนนักเรียน คนที่เรียนช้า แบบเพื่อนสอนเพื่อนและให้คำปรึกษาจากห้องภาษาโดยตรง ทักษะชีวิตของนักเรียน ศิลปะ : จัดตกแต่งสถานที่ ดนตรี : จัดคาราโอเกะ สอนทางไกล ให้นักเรียนฝึกปฏิบัติ ครูแจกโน้ต นักเรียนเลือกคลิปวิดีโอ นักเรียนฝึกทักษะด้วยตนเอง และถ่ายทอดผลการฝึกให้ครูและนักเรียนดู และใช้ไลน์ในการสื่อสาร ให้คำแนะนำ เสนอแนะ ทำให้นักเรียนปฏิบัติทักษะทางด้านดนตรีดีขึ้น นาฏศิลป์ : นักเรียนปฏิบัติการแสดง เช่น นักเรียนฝึกทักษะการรำในชุดการแสดงที่ปฏิบัติได้เป็นรายบุคคล อัดคลิปวิดีโอส่งครู และให้บริการแก่ชุมชนเป็นที่กว้างขวาง เช่น งานสีดำ เป็นต้น นักเรียนช่วยผู้ปกครองค้าขายในตลาดสด 3.ปัญหาและอุปสรรค ผู้ปกครองไม่มีเวลาในการดูแลให้คำปรึกษาในช่วงนักเรียนทำการเรียนออนไลน์ 4.แนวทางการแก้ไข แนะนำให้ผู้ปกครองควบคุม ดูแล การเรียนออนไลน์และให้ทำแบบฝึกที่คุณครูทำแจกทำประกอบ กับการเรียน ผู้ปกครองมีความต้องการให้โรงเรียนเปิดเรียนตามปกติ ขอชื่นชมผู้บริหารสถานศึกษาและครูทุกคนที่ดูแลนักเรียนเป็นอย่างดี เอาใจใส่นักเรียน มีการบริการความรู้แก่นักเรียนหลายช่องทาง ขอเป็นกำลังใจให้ครูทุกคน และขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือ ในการนิเทศในครั้งนี้ ลงชื่อ (นางปาริชาติ เข่งแก้ว) ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

ดร.ปาริชาติ เข่งแก้ว
ผู้อำนวยการ

รับทราบการนิเทศจาก ดร.ปาริชาติ เข่งแก้ว ศึกษานิเทศก์ ข้าพเจ้า นายเสรี ปานเงิน ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดในเรืองศรีวิเชียรบุรี ได้ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน เพื่อรับทราบผลการนิเทศ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ( Covid-19 ) ให้ครูผู้สอนการจัดการเรียนรู้ใหม่ๆ โดยเน้นกิจกรรม และสอดแทรกเทคนิควิธีการหรือกลวิธีการสอนเพื่อให้ผู้เรียน มีกระบวนการเรียนรู้ และสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ให้เหมาะสม ให้คำแนะนำ เสนอแนะ ทำให้นักเรียนปฏิบัติทักษะทางด้านดนตรีดีขึ้น นาฏศิลป์ : นักเรียนปฏิบัติการแสดง เช่น นักเรียนฝึกทักษะการรำในชุดการแสดงที่ปฏิบัติได้เป็นรายบุคคล อัดคลิปวิดีโอส่งครู และให้บริการแก่ชุมชนเป็นที่กว้างขวาง เช่น งานสีดำ เป็นต้น นักเรียนช่วยผู้ปกครองค้าขายในตลาดสด และดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ขอขอบคุณท่านศึกษานิเทศก์ ที่ได้ให้เกียรติมานิเทศและให้กำลังใจแก่บุคลากรโรงเรียนอนุบาลวัดในเรืองศรีวิเชียรบุรี

นายเสรี ปานเงิน
ผู้อำนวยการโรงเรียน
5 กุมภาพันธ์ 2564


13 มกราคม 2564
ภาคเรียนที่ 2/2563
รร.บ้านเนินสะอาด
ศพว.น้ำร้อนยางสาว
รายงานผลการนิเทศการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 โรงเรียนบ้านเนินสะอาด วันที่ 13 มกราคม 2564 วันนี้ ข้าพเจ้า นางปาริชาติ เข่งแก้ว ศึกษานิเทศก์ ได้มานิเทศการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของโรงเรียนบ้านเนินสะอาด โดยใช้กระบวนการนิเทศ ได้แก่ เยี่ยมบ้านผู้ปกครอง ศึกษาจากการตอบแบบสอบถามในระบบออนไลน์และประชุมครู สรุปผลได้ดังนี้ 1.การจัดการเรียนการสอนในช่วงการปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ สถานศึกษาได้ดำเนินการดังนี้ 1.1 ครูมาปฏิบัติหน้าที่ตามปกติ โดยแบ่งเป็นสายระดับ โดยแบ่งเป็นภาคเช้าและภาคบ่าย ครูกลุ่มที่ 1 ปฏิบัติงานในโรงเรียนในภาคเช้า ออกแบบหนังสือ ใบความรู้ ใบงานเพื่อส่งมอบให้นักเรียนตามที่กำหนด ครูกลุ่มที่ 2 ทำงานเช่นเดียวกัน แต่สลับมาทำงานภาคบ่าย 1.2 ครูทุกคนเยี่ยมบ้านนักเรียนในทุกวันพุธ 1.3 รูปแบบจัดการเรียนการสอน แบ่งเป็น 3 ช่วงชั้น ปฐมวัย ครูให้ทำใบความรู้และใบงานส่งให้นักเรียนที่บ้าน สัปดาห์ละ 2 ครั้ง ช่วงชั้นที่ 1 ครูเน้นเนื้อหาวิชาเสริมให้นักเรียนเรียนรู้ด้วยตนเองได้ ผ่านประสบการณ์ชีวิตและโดยผู้ปกครอง โดยเนื้อหาที่ให้เหมาะสมสำหรับทบทวนที่บ้าน รับความรู้ผ่านโทรศัพท์จากคุณครูและพบกับใบงานจากครูประจำชั้น อย่างน้อยสัปดาห์ละ 2 ครั้ง ช่วงชั้นที่ 2 ครูให้ทำใบความรู้และใบงานส่งให้นักเรียนที่บ้าน สัปดาห์ละ 2 ครั้ง เสริมความรู้ ในรายวิชารอง โดยเนื้อหาวิชาหลักจะเป็นการทบทวนเนื้อหาที่ง่าย ทบทวนได้เองหรือผู้ปกครองให้ความรู้ได้ ประกอบการสื่อออนไลน์ต่าง ๆ ที่ครูประจำวิชาส่งให้ ผ่านช่องทางออนไลน์ ให้นักเรียนเรียนรู้ด้วยตนเองได้ ผ่านประสบการณ์ชีวิต รับความรู้ผ่านโทรศัพท์จากคุณครู ช่วงชั้นที่ 3 นักเรียนมาพบครูอย่างน้อยสัปดาห์ละ 2 ครั้ง โดยเนื้อหาใบความรู้จะส่งให้นักเรียนผ่านระบบออนไลน์และจัดทำใบงานผ่านช่องทางอิเลคทรอนิกส์ จาก Google นักเรียนสามารถตอบและใช้งานได้จากโทรศัพท์มือถือและเสริมใบความรู้กับใบงานสำหรับนักเรียนที่ไม่มีอุปกรณ์ เนื้อหาที่ให้เป็นการทบทวนวิชาหลักและวิชารอง นอกจากนี้ยังติดตามนักเรียนที่มีผลการเรียน 0 หรือ มส.มาซ่อมในช่วงนี้ 2.กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครูผู้สอน ปฐมวัย : จัดทำใบงานฝึกพยัญชนะ ผสม สระอาและสระอี มีนักเรียน 2 คนที่ต้องดูแลเป็นพิเศษ ได้แก่ ด.ช.ณัฐวุฒิและด.ญ.ศิรินภา(ยาย่า) ป.1 : จัดทำใบงาน โดยใช้ข้อสอบ RT ภาษาไทย ใช้ข้อความและให้นักเรียนตอบคำถาม นักเรียนส่วนใหญ่ทำได้ และคณิตศาสตร์ จำนวนเต็มสิบ รูปทรงเรขาคณิต นักเรียนทำได้ดี ป.2 : ภาษาไทยและคณิตศาสตร์ แนะนำนักเรียนให้อ่าน ตรวจการบ้านที่บ้าน ปัญหาคือไม่พบนักเรียน เนื่องจากเดินทางไปกับผู้ปกครอง ป.3 : ใบงานภาษาไทย นักเรียนทำได้ดี ป.4 : ใบงาน 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ใช้โทรศัพท์หาครูและใช้ไลน์เป็นรายบุคคล ป.5: ใบงาน 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ใช้โทรศัพท์หาครูและใช้ไลน์เป็นรายบุคคล ป.6 : ใบงาน แจ้งนักเรียนล่วงหน้า ใช้โทรศัพท์ ไลน์และเฟสบุ๊ค ม.1 : ใบงาน แจ้งนักเรียนล่วงหน้า ไลน์และเฟสบุ๊ค ม.2 : ใบงาน แจ้งนักเรียนล่วงหน้า ไลน์และเฟสบุ๊ค นักเรียนไม่ส่งงาน 2 คน ให้วิธีเพื่อนสอนเพื่อน ม.3 : ใบงาน แจ้งนักเรียนล่วงหน้า ไลน์และเฟสบุ๊ค มีนักเรียนไม่ทำงานส่ง 1 คนและยังให้มาแก้ไขผลการเรียนรู้ 3.ปัญหาและอุปสรรค 3.1นักเรียนบางคนไม่อยู่บ้าน ไปกับผู้ปกครอง 3.2 นักเรียนบางคนทำงานไม่เสร็จตามกำหนด 4.แนวทางการแก้ไข 4.1 เพื่อนสอนเพื่อน 4.2 ครูติดตามที่บ้าน ผู้ปกครองมีความต้องการให้โรงเรียนเปิดเรียนตามปกติ ขอชื่นชมผู้บริหารสถานศึกษาและคณะครูที่ร่วมด้วยช่วยกันในการดูแลนักเรียนเป็นอย่างดี มีความประทับใจในการทำงานของทุกคนและเยี่ยมบ้านนักเรียน ขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนให้ทำงานอย่างเต็มที่ เต็มความสามารถของทุกคนเพื่อพัฒนาคุณภาพนักเรียนต่อไป ลงชื่อ (นางปาริชาติ เข่งแก้ว) ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

ดร.ปาริชาติ เข่งแก้ว
ผู้อำนวยการ

โรงเรียนรับทราบและพร้อมจะนำข้อเสนอแนะไปใช้เพื่อปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อไป

นายยุทธศาสตร์ รินทร์พรุ้ม
ผู้อำนวยการโรงเรียน
18 มกราคม 2564


13 มกราคม 2564
ภาคเรียนที่ 2/2563
รร.บ้านคลองดู่
ศพว.คลองกระจัง
นิเทศ ติดตาม การเรียนการสอนในช่วงปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ (COVID-19) ผู้รับ การนิเทศคือ ว่าที่ นายนิเวศน์ วันทอง ครูรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองดู่ อ.ศรีเทพ และคณะครูโรงเรียนบ้านคลองดู่ ผลการนิเทศดังนี้ 1. โรงเรียนดำเนินการปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ ทำการสอนในลักษณะ On Hand ใบงานให้นักเรียน ในทุกชั้น เน้นรายวิชาหลัก คือ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และภาษาอังกฤษ โดยครูผู้สอนทำการนัดหมายนักเรียนรายชั้นเรียน ให้รับใบงานสัปดาห์ละครั้ง โดยจะสลับของแต่ละห้องมาส่งเก่า - รับงานใหม่ และติดต่อสื่อการโดยใช้ระบบทางไกล เช่น โทรศัพท์ line ถ้านักเรียนที่ไม่มีโทรศัพท์ ครูผู้สอนจะติดต่อกับนักเรียนโดยตรงโดยการพบปะพูดคุย เพื่อแก้ปัญหาการเรียนที่นักเรียนไม่เข้าใจในใบงาน หรือภาระงานที่ได้รับมอบหมาย 2. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 คุณครูประจำชั้นทำการสอน ผ่าน Video Call โดยตั้งกลุ่มไลน์สำหรับนักเรียนทุกคนในชั้น สอนรายวิชาในช่วงเช้า ช่วงบ่ายจะสั่งงานให้นักเรียนทำ และส่งงานสัปดาห์ละ 1 ครั้ง 3.โรงเรียนจัดตั้งครูเวรประจำวันในการดูแลความเรียบร้อยของโรงเรียนในช่วงปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ 4. การจัดการเรื่องอาหารกลางวันกับนักเรียนช่วงปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ จัดการโดยจ่ายเป็นเงินสดเดือนละ 400 บาท จ่ายวันที่ 4 มกราคม 2564 โดยผู้ปกครองเซ็นรับทราบ ขอขอบพระคุณคณะครูโรงเรียนบ้านคลองดู่ที่ให้การต้อนรับ ให้ความร่วมมือและอำนวยความสะดวกเป็นอย่างดียิ่ง

นางรังสิมา บัวทอง
ศึกษานิเทศก์
จากการนิเทศ ติดตาม การเรียนการสอนในช่วงปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ (COVID-19) โดยศึกษานิเทศน์ รังสิมา บัวทอง ซึ่งข้อมูลที่นำเสนอให้ทราบนั้นจะนำไปพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น ขอขอบคุณมากครับ

นายนิเวศน์ วันทอง
ครู
15 มกราคม 2564

13 มกราคม 2564
ภาคเรียนที่ 2/2563
รร.บ้านหนองบัว
ศพว.นาสนุ่น
13 ม.ค. 64 นางสาวพัชรินทร์ วาวงศ์มูล พร้อมด้วยนางรังสิมา บัวทอง ศึกษานิเทศก์ สพป.พช.3 >> นิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนในช่วงการปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ (Covid-19) >> ณ โรงเรียนบ้านหนองบัว ศพว.นาสนุ่น อำเภอศรีเทพ (บ้านผปค. 3 ครอบครัว) >> โรงเรียนวางแผนและดำเนินการจัดการเรียนการสอนในช่วงการปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ (Covid-19) ตามแผนงานที่กำหนดไว้ ตั้งแต่วันที่ 4-31 ม.ค. 64 >> โรงเรียนจัดการเรียนแบบผสมผสาน คือ แบบใบงานเน้นเป็นการทบทวนเนื้อหาเดิม ไม่ยากจนเกินไปที่เด็กจะทำได้ รับใบงานทุกวันศุกร์ของสัปดาห์ เน้น 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่ ภาษาไทย เน้นการเขียนและการคัดลายมือ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ >> การสอนแบบ Onsite ที่โรงเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ห้องเรียนละ 6 คน ครูสลับกันสอนภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ >> การเรียนออนไลน์ ผ่านการApp Zoom เน้น 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 >> ใช้กลุ่ม Line และเพจFacebook ติดตามงานและการเรียนของนักเรียน >> ครูผู้สอนรายงานผลการดำเนินการการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนที่รับผิดชอบ และนับเวลาเรียนในแต่ละวัน และแต่ละสัปดาห์ รับส่งเอกสารทุกวันอังคารของสัปดาห์ >> การนัดรับเอกสารใบงานทุกวันอังคารของสัปดาห์ ซึ่งนักเรียนจะมารับที่โรงเรียน และไปแจกที่บ้านของนักเรียน เพื่อช่วยอธิบายงานและใบงานให้เข้าใจ และเมื่อให้ครูได้ตรวจถ้าตรวจแล้วพบว่าผิดหรือเด็กไม่เข้าใจ จะอธิบายเพิ่มเติมที่โรงเรียน และสามารถมาโรงเรียนได้ตลอดเวลา ถ้าไม่เข้าใจแบบฝึกหรืองานที่สั่งไป เพราะคุณครูมาทำงานที่โรงเรียนทุกวัน >> ติดตามการทำแบบฝึกหัดผ่านทางไลน์ แต่เนื่องจากผู้ปกครองจะไม่มีโทรศัพท์ และถ้ามีจะไม่มีเงินเติม เพื่อรับสัญญาณอินเทอร์เน็ต ทำมีการติดต่อสื่อสารนักเรียนโดยสร้างกลุ่ม Line มีการประชาสัมพันธ์ ทาง Facebook ได้เพียงบางส่วน จะเน้นให้มาพบครูหรือมาสอบถามครูได้ที่โรงเรียน และครูประจำชั้น ออกเยี่ยมบ้านนักเรียน >>ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา นักเรียนอยู่กับผู้ปกครอง ปู่ย่า ตายาย ที่ไม่เข้าใจเนื้อหาการทำกิจกรรมและอธิบายเพิ่มเติมให้กับนักเรียนไม่ได้ และผู้ปกครองจะพานักเรียนไปทำงานรับจ้าง ไร่มัน ไร่อ้อย ด้วยทำให้เวลาในการทำใบงานน้อยลง แต่ใช้เวลาช่วงเย็นว่างจากงานมาทำใบงานและปรึกษาครูเมื่อมาส่งใบงานและรับใบงานใหม่ในแต่ละสัปดาห์ >> ขอชื่นชมและขอขอบพระคุณท่านผอ.คณะครูและบุคลากรทุกท่าน ร่วมถึงผู้ปกครองเป็นอย่างมาก ที่ได้ให้ข้อมูลและให้การต้อนรับอย่างดียิ่งในครั้งนี้ และขอเป็นกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถของทุกท่าน

นางสาวพัชรินทร์ วาวงศ์มูล
ศึกษานิเทศก์

13 มกราคม 2564
ภาคเรียนที่ 2/2563
รร.บ้านจัดสรร
ศพว.นาสนุ่น
13 ม.ค. 64 นางสาวพัชรินทร์ วาวงศ์มูล พร้อมด้วยนางรังสิมา บัวทอง ศึกษานิเทศก์ สพป.พช.3 >> นิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนในช่วงการปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ (Covid-19) >> ณ โรงเรียนบ้านจัดสรร ศพว.นาสนุ่น อำเภอศรีเทพ (บ้านผปค. 2 ครอบครัว) >> โรงเรียนวางแผนและดำเนินการจัดการเรียนการสอนในช่วงการปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ (Covid-19) ตามแผนงานที่กำหนดไว้ ตั้งแต่วันที่ 4-31 ม.ค. 64 >> โรงเรียนจัดการเรียนแบบผสมผสาน คือ แบบใบงานเน้นเป็นการทบทวนเนื้อหาเดิม ไม่ยากจนเกินไปที่เด็กจะทำได้ รับใบงานทุกวันศุกร์ของสัปดาห์ เน้น 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่ ภาษาไทย เน้นการเขียนและการคัดลายมือ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ >> การสอนแบบ Onsite ที่โรงเรียน ช่วงที่นักเรียนที่ไม่เข้าใจในเนื้อหาหาแบบฝึกหัดใบงานที่คุณครูสั่งให้ทำเด็กจะมาพบครูที่โรงเรียน เพื่อให้ครูอธิบายเพิ่มเติม >> การเรียนออนไลน์ ผ่านDLTV ของนักเรียนชั้น ป.5 และมีการทำแบบทดสอบหลังเรียน ผ่านแบบทดสอบ Google form เน้น 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ และข้อสอบ O-NET สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 >> ใช้กลุ่ม Line และเพจFacebook ติดตามงานและการเรียนของนักเรียน >> การนัดรับเอกสารใบงานของทุกวัน ซึ่งนักเรียนจะมารับที่โรงเรียน และไปแจกที่บ้านของนักเรียน เพื่อช่วยอธิบายงานและใบงานให้เข้าใจ และเมื่อให้ครูได้ตรวจถ้าตรวจแล้วพบว่าผิดหรือเด็กไม่เข้าใจ จะอธิบายเพิ่มเติมที่โรงเรียน และสามารถมาโรงเรียนได้ตลอดเวลา ถ้าไม่เข้าใจแบบฝึกหรืองานที่สั่งไป เพราะคุณครูมาทำงานที่โรงเรียนทุกวัน >> ติดตามการทำแบบฝึกหัดผ่านทางLine เพจ Face book แต่เนื่องจากผู้ปกครองจะไม่มีโทรศัพท์ และถ้ามีจะไม่มีเงินเติม เพื่อรับสัญญาณอินเทอร์เน็ต ทำมีการติดต่อสื่อสารนักเรียนโดยสร้างกลุ่ม Line มีการประชาสัมพันธ์ ทาง Facebook ได้เพียงบางส่วน จะเน้นให้มาพบครูหรือมาสอบถามครูได้ที่โรงเรียน และครูประจำชั้นออกเยี่ยมบ้านนักเรียน >>ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา นักเรียนอยู่กับผู้ปกครอง ปู่ย่า ตายาย ที่ไม่เข้าใจเนื้อหาการทำกิจกรรมและอธิบายเพิ่มเติมให้กับนักเรียนไม่ได้ และผู้ปกครองจะพานักเรียนไปทำงานรับจ้าง ไร่มัน ไร่อ้อย ด้วยทำให้เวลาในการทำใบงานน้อยลง แต่ใช้เวลาช่วงเย็นว่างจากงานมาทำใบงานและปรึกษาครูเมื่อมาส่งใบงานและรับใบงานใหม่ในแต่ละสัปดาห์ >> ขอชื่นชมและขอขอบพระคุณท่านผอ.คณะครูและบุคลากรทุกท่าน ร่วมถึงผู้ปกครองเป็นอย่างมาก ที่ได้ให้ข้อมูลและให้การต้อนรับอย่างดียิ่งในครั้งนี้ และขอเป็นกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถของทุกท่าน

นางสาวพัชรินทร์ วาวงศ์มูล
ศึกษานิเทศก์

ผู้บริหาร คณะครู นักเรียนโรงเรียนบ้านจัดสรร ขอขอบคุณ นางสาวพัชรินทร์ วาวงศ์มูล พร้อมด้วยนางรังสิมา บัวทอง ศึกษานิเทศก์ สพป.พช.3 ที่ได้มานิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนในช่วงการปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ (Covid-19) ณ โรงเรียนบ้านจัดสรร ศพว.นาสนุ่น อำเภอศรีเทพ ทั้งนี้ทางโรงเรียนจะนำคำชี้แนะและแนวทางในการจัดการเรียนการสอนในช่วงการปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ (Covid-19) มาปรับใช้กับนักเรียนให้เกิดประโยชน์สูงสุด

นายประยูร ภูแข่งหมอก
ผู้อำนวยการโรงเรียน
15 มกราคม 2564


รับรองการนิเทศในครั้งนี้ ขอบคุณคะ

นางสาวพัชรินทร์ วาวงศ์มูล
ศึกษานิเทศก์
27 มกราคม 2564
13 มกราคม 2564
ภาคเรียนที่ 2/2563
รร.บ้านคลองทราย
ศพว.ซับสมบูรณ์ซับน้อย
วันนี้ข้าพเจ้าได้มานิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (covid19) ช่วงปิดเรียนในกรณีพิเศษ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา๒๕๖๓ โรงเรียนบ้านคลองทราย ศูนย์พัฒนาวิชาการซับสมบูรณ์ซับน้อย พบว่า แนวทางการจัดการเรียนการสอนทางไกลในระดับปฐมวัยถึงมัธยมศึกษาปีที่ ๓ กำหนดการเรียนรู้ ๒ รูปแบบได้แก่(๑) การเรียนการสอนแบบ ON-HAND สำหรับนักเรียนที่ไม่มีความพร้อมทางด้านอุปกรณ์รับชม โดยนำหนังสือแบบฝึกหัด ใบงาน ไปเรียนที่บ้านภายใต้การควบคุมช่วยเหลือของผู้ปกครอง (๒) การเรียนการสอนแบบผ่านอินเทอร์เนต ON-LINE โดยการใช้กลุ่มไลน์ของห้องเรียน ห้องแชท ของFacebook ภายใต้การกำกับช่วยเหลือของผู้ปกครอง บทบาทของครูและโรงเรียนได้สื่อสารทำความเข้าใจกับผู้ปกครองผ่านช่องทางต่างๆ เช่น โทรศัพท์ LINE ,Facebook เป็นต้น ครูประจำชั้น /ประจำวิชา ได้กำหนดเนื้อหาวิชา ตามตารางสอนในแต่ละวันให้นักเรียนได้เรียนรู้ โดยจัดส่งใบงาน ใบความรู้ คลิปวิดีโอ มีการกำกับนิเทศ ทุกวัน พร้อมเยี่ยมบ้านนักเรียนและแก้ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้น ขอขอบคุณผู้บริหารคณะครูที่ให้ความร่วมมือด้วยอย่างดียิ่ง

นายปัณณธร บัวอุบล
ศึกษานิเทศก์

โรงเรียนบ้านคลองทรายกราบขอบพระคุณ นายปัณณธร บัวอุบล ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เพชรบูรณ์ เขต 3 ที่ได้ให้เกียรติมานิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(covid 19) ช่วงปิดเรียนกรณีพิเศษ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 กราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงที่ท่านได้มานิเทศและตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจในครั้งนี้เป็นอย่างสูง

นายคำสิงห์ ภูเยี่ยมจิต
ผู้อำนวยการโรงเรียน
29 มกราคม 2564


13 มกราคม 2564
ภาคเรียนที่ 2/2563
รร.บ้านห้วยตลาด
ศพว.ท่าด้วง
ข้าพเจ้า นางมัทณา ชาวบ้านกร่าง ศึกษานิเทศก์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 ได้มานิเทศ ติดตาม การเรียนการสอนในช่วงการปิดภาคเรียนด้วยเหตุพิเศษ (Covid -19) ของโรงเรียนบ้านห้วยตลาด โรงเรียนบ้านห้วยตลาด มีจำนวนนักเรียน 36 คน มีบุคลากรทั้งหมด 6 คน ข้าราชการ 3 คน จ้างสอน 1 คน ธุรการ 1 คน นักการภารโรง 1 คน (ไม่มีผู้อำนวยการ)จัดการเรียนการสอนปกติแบบการใช้สื่อ DLTV ในการติดตามครั้งนี้มีผู้รับการนิเทศ จำนวน 5 คน ในการนิเทศครั้งนี้ มีผลการนิเทศ ติดตาม ดังนี้ โรงเรียนได้มีการดำเนินการจัดการเรียน การสอนในช่วงปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ ดังนี้โรงเรียนได้จัดการเรียนการสอนแบบเรียนที่บ้านโดยใช้หนังสือเรียนแบบฝึกหัด (On-Hand) - โรงเรียนได้ดำเนินการจัดการประชุม ผู้ปกครองเพื่อสร้างความเข้าใจในการปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ ระหว่างวันที่ 4 มกราคม – 31 มกราคม 2564 - ครูได้นำใบงาน แบบฝึก และหนังสือเรียนไป ให้นักเรียนที่บ้าน เพื่อสร้างความเข้าใจให้กับนักเรียนเป็นรายบุคคล - ครูเยี่ยมบ้านนักเรียนพร้อมเก็บใบงานและนำใบงานไปให้ในวัน จันทร์ของสัปดาห์ - ครูประชุมและรายงานผลการจัดการเรียนการสอนเป็นรายห้องเรียน ให้กับผู้อำนวยการโรงเรียนทราบและร่วมกันดำเนินการแก้ปัญหาที่เกิดพบและช่วยกันแก้ปัญหาของนักเรียน - โรงเรียนได้จัดทำ อินโฟกราฟฟิก (Infographic) เป็นรายสัปดาห์ ละ 1 ครั้ง - โรงเรียนได้ดำเนินการดำเนินการเบิกจ่าย ค่าอาหารกลางวันให้กับนักเรียน จำนวน 36 คน คนละ 400 บาท เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และได้จัดทำเอกสารเพื่อเป็นหลักฐานครบถ้วน ปัญหา อุปสรรค ในการจัดการเรียนการสอนในครั้งนี้ 1. คือนักเรียนทำแบบฝึกหัด ใบงาน ไม่ได้ และผู้ปกครองไม่มีเวลาดูต้องไป ทำงานไม่มีใครดูเด็กต้องเอาไปฝากไว้บ้านญาติ 2. บ้านนักเรียนไกลเกินไป ห่างจากโรงเรียน 15 กิโลเมตร มีพื้นที่กันดาน เสี่ยงต่อการเดินทาง วิธีแก้ปัญหา ครูประจำชั้นเยี่ยมบ้านนักเรียนและสอนเด็กที่บ้านเป็นรายบุคคล และพานักเรียนมาสอนที่บ้าน ความต้องการความช่วยเหลือจากสำนักงานเขต ในช่วงการจัดการเรียนการสอนในช่วงการปิดภาคเรียนด้วยเหตุพิเศษ (Covid –19 ทางโรงเรียนอยากได้เจลล้างมือ และหน้ากากอนามัยให้กับเด็กและครูเพื่อเป็น การป้องกันครูในการลงพื้นที่ด้วย และเงินในการสนับสนุนค่าน้ำมันเชื้อเพลิงในการออกเยี่ยมบ้านนักเรียน ขอขอบคุณท่านรักษาการและคณะครูโรงเรียนบ้านห้วยตลาดที่ได้จัดการเรียนการสอนในครั้งนี้ได้เป็นอย่างดี

นางมัทณา ชาวบ้านกร่าง
ศึกษานิเทศก์

13 มกราคม 2564
ภาคเรียนที่ 2/2563
รร.บ้านเฉลียงทอง
ศพว.ท่าด้วง
ข้าพเจ้า นางมัทณา ชาวบ้านกร่าง ศึกษานิเทศก์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 ได้มานิเทศ ติดตาม การเรียนการสอนในช่วงการปิดภาคเรียนด้วยเหตุพิเศษ (Covid -19) ของ โรงเรียนบ้านเฉลียงทอง มีจำนวนนักเรียน 32 คน มีบุคลากรทั้งหมด 5 คน (ไม่มีผู้อำนวยการ) จัดการเรียนการสอนปกติแบบการใช้สื่อ DLTV ในการติดตามครั้งนี้มีผู้รับการนิเทศ จำนวน 4 คน ในการนิเทศครั้งนี้ มีผลการนิเทศ ติดตาม ดังนี้ โรงเรียนได้มีการดำเนินการจัดการเรียน การสอนในช่วงปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ ดังนี้โรงเรียนได้จัดการเรียนการสอนแบบเรียนที่บ้านโดยใช้หนังสือเรียนแบบฝึกหัด (O์n-Hand) - โรงเรียนได้ดำเนินการจัดการประชุม ผู้ปกครองเพื่อสร้างความเข้าใจในการปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ ระหว่างวันที่ 4 มกราคม – 31 มกราคม 2564 - นักเรียนมารับใบงาน แบบฝึก และหนังสือเรียนไปที่โรงเรียนและทำ ความเข้าใจกับผู้ปกครอง ทุกวันจันทร์ - - ครูเยี่ยมบ้านนักเรียนทุกวันสัปดาห์ ละ 1 ครั้ง - ครูประชุมและรายงานผลการจัดการเรียนการสอนเป็นรายห้องเรียน ให้กับผู้อำนวยการโรงเรียนทราบและร่วมกันดำเนินการแก้ปัญหาที่เกิดพบและช่วยกันแก้ปัญหาของนักเรียน ทุกวันศุกร์ของสัปดาห์ - โรงเรียนได้จัดทำ อินโฟกราฟฟิก (Infographic) เป็นรายสัปดาห์ ละ 1 ครั้ง - โรงเรียนได้ดำเนินการดำเนินการเบิกจ่าย ค่าอาหารกลางวันให้กับนักเรียน จำนวน 32 คน คนละ 400 ในวันที่ 31 มกราคม 2564 และทำความเข้าใจกับผู้ปกครองเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ปัญหา อุปสรรค ในการจัดการเรียนการสอนในครั้งนี้ 1. คือนักเรียนทำแบบฝึกหัด ใบงาน ไม่ได้ และผู้ปกครองไม่มีเวลาดูต้องไป ทำงานไม่มีใครดูเด็กต้องเอาไปฝากไว้บ้านญาติ วิธีแก้ปัญหา ครูประจำชั้นเยี่ยมบ้านนักเรียนและสอนเด็กที่บ้านเป็นรายบุคคล และพานักเรียนมาสอนที่บ้าน ความต้องการความช่วยเหลือจากสำนักงานเขต ในช่วงการจัดการเรียนการสอนในช่วงการปิดภาคเรียนด้วยเหตุพิเศษ (Covid –19 ทางโรงเรียนอยากได้เจลล้างมือ และหน้ากากอนามัยให้กับเด็กและครูเพื่อเป็การป้องกันครูในการลงพื้นที่ด้วย และเงินในการสนับสนุนค่าน้ำมันเชื้อเพลิงในการออกเยี่ยมบ้านนักเรียน ขอขอบคุณท่านผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครูโรงเรียนบ้านเฉลียงทองที่ได้จัดการเรียนการสอนในครั้งนี้ได้เป็นอย่างดี

นางมัทณา ชาวบ้านกร่าง
ศึกษานิเทศก์
13 มกราคม 2564
ภาคเรียนที่ 2/2563
รร.บ้านนาทุ่ง
ศพว.ท่าแดงวังท่าดี
ข้าพเจ้า นางมัทณา ชาวบ้านกร่าง ศึกษานิเทศก์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 ได้มานิเทศ ติดตาม การเรียนการสอนในช่วงการปิดภาคเรียนด้วยเหตุพิเศษ (Covid -19) ของโรงเรียนบ้านนาทุ่ง มีจำนวนนักเรียน 321 คน มีบุคลากรทั้งหมด 18 คน (ไม่มีผู้อำนวยการ) ในการนิเทศครั้งนี้ มีผลการนิเทศ ติดตาม ดังนี้ โรงเรียนได้มีการดำเนินการจัดการเรียน การสอนในช่วงปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ โรงเรียนได้จัดการเรียนการสอนแบบผสมสาน และมีรูปแบบการดำเนินการดังนี้ 1. โรงเรียนได้ดำเนินการจัดการประชุม ผู้ปกครองเพื่อสร้างความเข้าใจในการปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ ระหว่างวันที่ 4 มกราคม – 31 มกราคม 2564 2. นักเรียนระดับอนุบาลได้จัดการเรียนการสอนแบบเรียนที่บ้านโดย ใช้หนังสือเรียนแบบฝึกหัด (On-Hand) โดยครูนำไปส่งให้ที่บ้านและเยี่ยมบ้านนักเรียน 3. นักเรียนระดับชั้น ป.1 – ป.3 แบบ จัดการเรียนการ สอนแบบเรียนที่บ้านโดยใช้หนังสือเรียนแบบฝึกหัด (On-Hand) โดยให้นักเรียนมารับใบงานพร้อมส่ง สัปดาห์ละ 1 ครั้ง 4. นักเรียนระดับชั้น ป.4 – ป.6 จัดการเรียนการสอนแบบ ON-SITE เรียนผ่าน DLTV 5. นักเรียนระดับมัธยมชั้นปีที่ 1 -3 จัดการเรียนการสอนแบบ (ON- LINE) ผ่านแอปพิเคชั่นไลน์ - โรงเรียนได้จัดทำ อินโฟกราฟฟิก (Infographic) เป็นรายสัปดาห์ ละ 1 ครั้ง - โรงเรียนได้ดำเนินการดำเนินการเบิกจ่าย ค่าอาหารกลางวันให้กับนักเรียน จำนวน 36 คน คนละ 400 บาท เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และได้จัดทำเอกสารเพื่อเป็นหลักฐานครบถ้วน ปัญหา อุปสรรค ในการจัดการเรียนการสอนในครั้งนี้ 1. คือนักเรียนทำแบบฝึกหัด ใบงาน ไม่ได้ และผู้ปกครองไม่มีเวลาดูต้องไป ทำงานไม่มีใครดูแลเด็กปล่อยให้อยู่กับตายาย 2. ยังมีนักเรียน 20 %ที่ยังไม่สามามารถเรียนผ่านช่องทาง Application Line ได้ วิธีแก้ปัญหา ครูประจำชั้นเยี่ยมบ้านนักเรียนและสอนเด็กเป็นรายบุคคล และส่วนเด็กที่ไม่มีโทรศัพท์ให้ไปเรียนกับเพื่อนข้างบ้าน ความต้องการความช่วยเหลือจากสำนักงานเขต ในช่วงการจัดการเรียนการสอนในช่วงการปิดภาคเรียนด้วยเหตุพิเศษ (Covid –19 ทางโรงเรียนอยากได้เจลล้างมือ และหน้ากากอนามัยให้กับเด็กและครูเพื่อเป็นการป้องกันครูในการลงพื้นที่ด้วย และเงินในการสนับสนุนค่าน้ำมันเชื้อเพลิงในการออกเยี่ยมบ้านนักเรียน ขอขอบคุณท่านรักษาการและคณะครูโรงเรียนบ้านนาทุ่งที่ได้จัดการเรียนการสอนในครั้งนี้ได้เป็นอย่างดี

นางมัทณา ชาวบ้านกร่าง
ศึกษานิเทศก์

13 มกราคม 2564
ภาคเรียนที่ 2/2563
รร.บ้านหัวโตก
ศพว.นาเฉลียงห้วยโป่งยามงาม
นิเทศ ติดตาม การเรียนการสอนในช่วงปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ (COVID-19) ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 พบว่า โรงเรียนบ้านหัวโตก อำเภอหนองไผ่ ศูนย์พัฒนาวิชาการห้วยโป่ง นาเฉลียงยางงามการจัดการเรียนการสอนในช่วงการปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ covid-19 สถานศึกษาได้ดำเนินการคือ 1. ดูรายงานสรุปผลการดำเนินงานรายสัปดาห์จากคณะครู 2. เรียกประชุมครูเพื่อรายงานผลการดำเนินงานแต่ละสัปดาห์ 3 เยี่ยมบ้านนักเรียนหลังเรียนสัปดาห์ละ 1 ครั้งเพื่อรับฟังปัญหาและหาทางแก้ไขปัญหา 4. นักเรียนรับใบงานสัปดาห์ละครั้งเพื่อชี้แจงเป็นรายห้อง 5. นำปัญหาที่ได้จากใบงานจากการเยี่ยมบ้านมาแก้ไขร่วมกันกับคณะครูปัญหาอุปสรรคและข้อจำกัดและข้อเสนอแนะในการจัดการเรียนการสอนในช่วงปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษปัญหาอุปสรรคคือ 1.ผู้เรียนขาดสมาธิในการเรียนเรียนไม่เข้าใจ 2. ผู้ปกครองบางส่วนไปทำงานที่ต่างจังหวัดหรือไปทำงานที่ไร่ทำให้นักเรียนต้องออกไปด้วยทำให้เรียนได้น้อยลง 3. วันและเวลาในการรับส่งใบงานของนักเรียนส่งงานไม่ตรงตามวันและเวลาที่กำหนด ข้อเสนอแนะในการนิเทศครั้งนี้ ได้ให้ครูติดตามผลการจัดการเรียนของนักเรียนรายบุคลคล เพื่อรับทราบปัญหาและแก้ไขได้ เป็นการช่วยนักเรียนได้เรียนรู้อีกช่องทางหนึ่ง และรายงานผู้บริหารให้ทราบ พร้อมรายงานต่อ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 ขอขอบคุณท่านผู้บริหารโรงเรียน คณะครูทุกท่านที่ร่วมมือกันแก้ปัญหาในการจัดการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์การเรียนการสอนในช่วงปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ (COVID-19) ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ขอชื่นชมและขอขอบพระคุณท่านผอ.คณะครูและบุคลากรทุกท่าน ร่วมถึงผู้ปกครองเป็นอย่างมาก ที่ได้ให้ข้อมูลและให้การต้อนรับอย่างดียิ่งในครั้งนี้ และขอเป็นกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถของทุกท่าน

นางกัญจนา มีศิริ
ศึกษานิเทศก์

13 มกราคม 2564
ภาคเรียนที่ 2/2563
รร.บ้านซับสมบูรณ์
ศพว.ซับสมบูรณ์ซับน้อย
วันนี้ข้าพเจ้าได้มานิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (covid19) ช่วงปิดเรียนในกรณีพิเศษ โรงเรียนบ้านซับสมบูรณ์ ศูนย์พัฒนาวิชาการซับสมบูรณ์ซับน้อย พบว่า แนวทางการจัดการเรียนการสอนทางไกลในระดับปฐมวัยถึงมัธยมศึกษาปีที่ ๓ กำหนดการเรียนรู้ ๒ รูปแบบได้แก่(๑) การเรียนการสอนแบบ ON-HAND สำหรับนักเรียนที่ไม่มีความพร้อมทางด้านอุปกรณ์รับชม โดยนำหนังสือแบบฝึกหัด ใบงาน ไปเรียนที่บ้านภายใต้การควบคุมช่วยเหลือของผู้ปกครอง (๒) การเรียนการสอนแบบผ่านอินเทอร์เนต ON-LINE โดยการใช้กลุ่มไลน์ของห้องเรียน ห้องแชท ของFacebook ภายใต้การกำกับช่วยเหลือของผู้ปกครอง บทบาทของครูและโรงเรียนได้สื่อสารทำความเข้าใจกับผู้ปกครองผ่านช่องทางต่างๆ เช่น โทรศัพท์ LINE ,Facebook เป็นต้น ครูประจำชั้น /ประจำวิชา ได้กำหนดเนื้อหาวิชา ตามตารางสอนในแต่ละวันให้นักเรียนได้เรียนรู้ โดยจัดส่งใบงาน ใบความรู้ คลิปวิดีโอ มีการกำกับนิเทศ ทุกวัน พร้อมเยี่ยมบ้านนักเรียนและแก้ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้น ขอขอบคุณผู้บริหารคณะครูที่ให้ความร่วมมือด้วยอย่างดียิ่ง

นายปัณณธร บัวอุบล
ศึกษานิเทศก์

โรงเรียนบ้านซับสมบูรณ์ ได้รับการนิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (covid19) ช่วงปิดเรียนในกรณีพิเศษ จากท่าน ศน.ปัณณธร บัวอุบล เรียบร้อยแล้ว จึงขอสรุปผลการนิเทศและดำเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการการนิเทศ ติดตามฯในครั้งนี้ 1.โรงเรียนได้ดำเนินการจัดทำวารสารข่าว จดหมายข่าว ประชาสัมพันธ์ลงเว็บไซต์เกี่ยวกับการป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19) อย่างสม่ำเสมอ 2.โรงเรียนใช้รูปแบบการจัดการเรียนการสอนในช่วงปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ (Covid-19) 2 รูปแบบคือ 1) Online โดยผ่านโปรแกรม Zoom 2) On Hand โดยให้นักเรียนมารับใบงานไปทำที่บ้าน 3. ได้จัดให้ครูประจำชั้นลงพื้นที่เยี่ยมบ้านนักเรียน เพื่อทราบถึงปัญหาในการเรียนในช่วงสถานการณ์โควิด 4. ติดตาม และประสานความร่วมมือผู้ปกครองและนักเรียนอยู่เสมอ 5.แจ้งประชาสัมพันธ์ งดการเดินทางออกไปพื้นที่เสี่ยงหรือพื้นที่ควบคุม 28 จังหวัด อย่างเคร่งครัด

นายก่อเกียรติ นาลา
ผู้อำนวยการโรงเรียน
19 มกราคม 2564


13 มกราคม 2564
ภาคเรียนที่ 2/2563
รร.บ้าน กม.30
ศพว.นาเฉลียงห้วยโป่งยามงาม
นิเทศ ติดตาม การเรียนการสอนในช่วงปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ (COVID-19) ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 พบว่า โรงเรียนบ้านกม 30 การจัดการเรียนการสอนในช่วงการเรียนด้วยเหตุพิเศษโควิคได้ดำเนินการดังนี้ 1. ดำเนินการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ on hand 2. นัดหมายนักเรียนและผู้ปกครองรับงานสัปดาห์ที่ 1 วันที่ 4-8 มกราคม 2564 และรับใบงานใบความรู้แบบฝึกต่าง ๆของสัปดาห์ที่ 2 พร้อมทั้งแนะนำการจัดการเรียนเพิ่มเติมให้กับผู้ปกครองเพื่อช่วยดูแลนักเรียนขณะเรียนอยู่ที่บ้าน 3. ติดตามการเรียนของนักเรียนโดยการเยี่ยมบ้านและติดต่อแนะนำสอนทางกลุ่ม line ของชั้นเรียน 4. คณะครูจะทำสื่อการสอนออนไลน์เพิ่มเติมเช่นคลิปวีดีโอหรือทำคลิปการสอนของครูทาง YouTube เพื่อเพิ่มช่องทางในการเรียนรู้ให้กับนักเรียนอุปสรรคและข้อจำกัดในการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนบ้านกม 30 ปัญหาและอุปสรรคคือ 1. นักเรียนไม่เข้าใจเนื้อหาในบทเรียนทำแบบฝึกหัดไม่ถูกต้อง 2. นักเรียนบางส่วนขาดความรับผิดชอบทำงานไม่เสร็จตามที่กำหนดผู้ปกครองนักเรียนไม่มีเวลาในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในการเรียนหรือทำแบบฝึกหัด ข้อเสนอแนะ 1. กำกับให้ครูประจำวิชาติดตามผลการเรียนของนักเรียนทุกคนทั้งทาง LINE และการพูดคุยทางโทรศัพท์และเยี่ยมบ้านนักเรียน ข้อเสนอแนะในการนิเทศครั้งนี้ ได้ให้ครูติดตามผลการจัดการเรียนของนักเรียนรายบุคลคล เพื่อรับทราบปัญหาและแก้ไขได้ เป็นการช่วยนักเรียนได้เรียนรู้อีกช่องทางหนึ่ง และรายงานผู้บริหารให้ทราบ พร้อมรายงานต่อ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 ขอขอบคุณท่านผู้บริหารโรงเรียน คณะครูทุกท่านที่ร่วมมือกันแก้ปัญหาในการจัดการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์การเรียนการสอนในช่วงปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ (COVID-19) ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) // ขอชื่นชมและขอขอบพระคุณท่านผอ.คณะครูและบุคลากรทุกท่าน ร่วมถึงผู้ปกครองเป็นอย่างมาก ที่ได้ให้ข้อมูลและให้การต้อนรับอย่างดียิ่งในครั้งนี้ และขอเป็นกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถของทุกท่าน//

นางกัญจนา มีศิริ
ศึกษานิเทศก์

13 มกราคม 2564
ภาคเรียนที่ 2/2563
รร.บ้านปากตก
ศพว.นาเฉลียงห้วยโป่งยามงาม
นิเทศ ติดตาม การเรียนการสอนในช่วงปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ (COVID-19) ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 พบว่า โรงเรียนบ้านปากตก อำเภอหนองไผ่ ศูนย์พัฒนาวิชาการห้วยโป่งนาเฉลียงยางงาม การจัดการเรียนการสอนในช่วงการปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ covid-19 สถานศึกษาได้ดำเนินการคือ 1. ดูรายงานสรุปผลการดำเนินงานรายสัปดาห์จากคณะครู 2. เรียกประชุมครูเพื่อรายงานผลการดำเนินงานแต่ละสัปดาห์ 3 เยี่ยมบ้านนักเรียนหลังเรียนสัปดาห์ละ 1 ครั้งเพื่อรับฟังปัญหาและหาทางแก้ไขปัญหา 4. นักเรียนรับใบงานสัปดาห์ละครั้งเพื่อชี้แจงเป็นรายห้อง 5. นำปัญหาที่ได้จากใบงานจากการเยี่ยมบ้านมาแก้ไขร่วมกันกับคณะครูปัญหาอุปสรรคและข้อจำกัดและข้อเสนอแนะในการจัดการเรียนการสอนในช่วงปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษปัญหาอุปสรรคคือ 1.ผู้เรียนขาดสมาธิในการเรียนเรียนไม่เข้าใจ 2. ผู้ปกครองบางส่วนไปทำงานที่ต่างจังหวัดหรือไปทำงานที่ไร่ทำให้นักเรียนต้องออกไปด้วยทำให้เรียนได้น้อยลง 3. วันและเวลาในการรับส่งใบงานของนักเรียนส่งงานไม่ตรงตามวันและเวลาที่กำหนด ข้อเสนอแนะในการนิเทศครั้งนี้ ได้ให้ครูติดตามผลการจัดการเรียนของนักเรียนรายบุคลคล เพื่อรับทราบปัญหาและแก้ไขได้ เป็นการช่วยนักเรียนได้เรียนรู้อีกช่องทางหนึ่ง และรายงานผู้บริหารให้ทราบ พร้อมรายงานต่อ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 ขอขอบคุณท่านผู้บริหารโรงเรียน คณะครูทุกท่านที่ร่วมมือกันแก้ปัญหาในการจัดการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์การเรียนการสอนในช่วงปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ (COVID-19) ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) // ขอชื่นชมและขอขอบพระคุณท่านผอ.คณะครูและบุคลากรทุกท่าน ร่วมถึงผู้ปกครองเป็นอย่างมาก ที่ได้ให้ข้อมูลและให้การต้อนรับอย่างดียิ่งในครั้งนี้ และขอเป็นกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถของทุกท่าน//

นางกัญจนา มีศิริ
ศึกษานิเทศก์

13 มกราคม 2564
ภาคเรียนที่ 2/2563
รร.บ้านวังเหว
ศพว.นาเฉลียงห้วยโป่งยามงาม
นิเทศ ติดตาม การเรียนการสอนในช่วงปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ (COVID-19) ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 โรงเรียนบ้านวังเหว การจัดการเรียนการสอนในช่วงการปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ corvid-19 สถานศึกษาได้ดำเนินการคือ 1. จัดการเรียนรู้ด้วยการเรียนดีแอลทีวีและ on hand 2. ครูออกเยี่ยมบ้าน 2 ครั้งต่อสัปดาห์เพื่อแจกใบความรู้และใบงานรายสัปดาห์การใช้สื่อโซเซียลมีเดียในการติดต่อประสานงานเช่นกลุ่ม line ห้องเรียน messenger room Facebook ถามสรุปอุปสรรคปัญหา เพื่อพูดคุยกันในประชุมสัปดาห์ต่อไปเอาแค่ปัญหาร่วมกันปัญหาอุปสรรคข้อจำกัดและข้อเสนอแนะในการจัดการเรียนการสอนในช่วงการปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ corvid ปัญหาอุปสรรคข้อจำกัดคือขาดกล่องรับสัญญาณดิจิตอลหาช่องสัญญาณไม่พบให้มีอินเทอร์เน็ตผู้ปกครองต้องออกไปทำงานนอกบ้านอาศัยอยู่กับผู้ปกครองที่เป็นผู้สูงอายุความสนใจของนักเรียนน้อยเมื่อเทียบกับการเรียนแบบปกติข้อเสนอแนะจากทำเอกสารประกอบการเรียนสำหรับนักเรียนที่เรียนผ่านทีวีไม่ได้ครูพบปะนักเรียน 2 ครั้งต่อสัปดาห์เพื่อแนะนำการเรียนติดต่อนักเรียนผ่าน messenger messenger rooms LINE Facebook เพื่อแก้ปัญหาความต้องการความช่วยเหลือจากให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์เขต 3 กล่องรับสัญญาณให้นักเรียนเรียนรู้ที่บ้านต้องการกระดาษเพื่อจัดทำใบความรู้และใบงานต้องการหมึกเครื่องปริ้นใบงานต้องการเครื่องปริ้นเตอร์ต้องการแฟ้มสะสมงานอนุบาลต้องการสื่อประกอบการเรียนรู้ ข้อเสนอแนะในการนิเทศครั้งนี้ ได้ให้ครูติดตามผลการจัดการเรียนของนักเรียนรายบุคลคล เพื่อรับทราบปัญหาและแก้ไขได้ เป็นการช่วยนักเรียนได้เรียนรู้อีกช่องทางหนึ่ง และรายงานผู้บริหารให้ทราบ พร้อมรายงานต่อ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 ขอขอบคุณท่านผู้บริหารโรงเรียน คณะครูทุกท่านที่ร่วมมือกันแก้ปัญหาในการจัดการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์การเรียนการสอนในช่วงปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ (COVID-19) ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) // ขอชื่นชมและขอขอบพระคุณท่านผอ.คณะครูและบุคลากรทุกท่าน ร่วมถึงผู้ปกครองเป็นอย่างมาก ที่ได้ให้ข้อมูลและให้การต้อนรับอย่างดียิ่งในครั้งนี้ และขอเป็นกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถของทุกท่าน//

นางกัญจนา มีศิริ
ศึกษานิเทศก์

ขอขอบคุณท่าน ศน.กัญจนา มีศิริ ที่ได้มานิเทศ ติดตาม การเรียนการสอนในช่วงปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ (COVID-19) ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) และให้ขอแนะนำการจัดการเรียนรู้ด้วยการเรียนดีแอลทีวี และให้กำลังใจ

นางสุรกาญจน์ บุญกาวิน
ผู้อำนวยการโรงเรียน
27 มกราคม 2564


13 มกราคม 2564
ภาคเรียนที่ 2/2563
รร.บ้านนาเฉลียง(เฉลียงทองราษฎร์บำรุง)
ศพว.นาเฉลียงห้วยโป่งยามงาม
นิเทศ ติดตาม การเรียนการสอนในช่วงปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ (COVID-19) ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 พบว่า โรงเรียนบ้านนาเฉลียง ผู้บริหารและคณะครูทุกคนมีการประชุมวางแผนร่วมกันได้ข้อสรุปร่วมกัน จากบริบทของโรงเรียนและนักเรียนว่าจะจัดการเรียนการสอนรูปแบบ on hand ดังนี้ครูเตรียมการสอนตามรายวิชาที่ตนเองรับผิดชอบตรวจสอบความพร้อมของนักเรียนครูส่งมอบใบความรู้ใบงานตามช่องทางที่เหมาะสมมอบหมายงานผ่านช่องทาง facebook ช่องทาง LINE และรูปแบบเล่มเอกสารแยกตามความสะดวกของนักเรียนแต่ละชั้นโทรศัพท์ติดต่อผู้ปกครองประสานกับนักเรียนติดตามการเข้าเรียนทุกวันและนักเรียนส่งงานทุกวันศุกร์ส่วนนักเรียนที่ติดต่อไม่ได้ครูจะไปเยี่ยมบ้านนักเรียนที่บ้านเป็นระยะระยะปัญหาอุปสรรค 1. นักเรียนขาดอุปกรณ์การสื่อสารทางบ้านไม่มีโทรศัพท์มือถือ 2. นักเรียนบางส่วนไม่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ต 3. นักเรียนบางส่วนอยู่กับผู้ปกครองที่ไม่สามารถดูแลการเรียนของนักเรียนได้เท่าที่ควร ข้อเสนอแนะในการนิเทศครั้งนี้ ได้ให้ครูติดตามผลการจัดการเรียนของนักเรียนรายบุคลคล เพื่อรับทราบปัญหาและแก้ไขได้ เป็นการช่วยนักเรียนได้เรียนรู้อีกช่องทางหนึ่ง และรายงานผู้บริหารให้ทราบ พร้อมรายงานต่อ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 ขอขอบคุณท่านผู้บริหารโรงเรียน คณะครูทุกท่านที่ร่วมมือกันแก้ปัญหาในการจัดการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์การเรียนการสอนในช่วงปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ (COVID-19) ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) // ขอชื่นชมและขอขอบพระคุณท่านผอ.คณะครูและบุคลากรทุกท่าน ร่วมถึงผู้ปกครองเป็นอย่างมาก ที่ได้ให้ข้อมูลและให้การต้อนรับอย่างดียิ่งในครั้งนี้ และขอเป็นกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถของทุกท่าน //

นางกัญจนา มีศิริ
ศึกษานิเทศก์

13 มกราคม 2564
ภาคเรียนที่ 2/2563
รร.บ้านห้วยโป่ง-ไผ่ขวาง
ศพว.นาเฉลียงห้วยโป่งยามงาม
นิเทศ ติดตาม การเรียนการสอนในช่วงปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ (COVID-19) ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 พบว่า โรงเรียนบ้านห้วยโป่งไผ่ขวาง อำเภอหนองไผ่ ศูนย์พัฒนาวิชาการห้วยโป่ง นาเฉลียงยางงาม การจัดการเรียนการสอนในช่วงการปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ covid-19 สถานศึกษาได้ดำเนินการคือ 1. ดูรายงานสรุปผลการดำเนินงานรายสัปดาห์จากคณะครู 2. เรียกประชุมครูเพื่อรายงานผลการดำเนินงานแต่ละสัปดาห์ 3. เยี่ยมบ้านนักเรียนหลังเรียนสัปดาห์ละ 1 ครั้งเพื่อรับฟังปัญหาและหาทางแก้ไขปัญหา 4. นักเรียนรับใบงานสัปดาห์ละครั้งเพื่อชี้แจงเป็นรายห้อง 5. นำปัญหาที่ได้จากใบงานจากการเยี่ยมบ้านมาแก้ไขร่วมกันกับคณะครูปัญหาอุปสรรคและข้อจำกัดและข้อเสนอแนะในการจัดการเรียนการสอนในช่วงปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษปัญหาอุปสรรคคือ 1.ผู้เรียนขาดสมาธิในการเรียนเรียนไม่เข้าใจ 2. ผู้ปกครองบางส่วนไปทำงานที่ต่างจังหวัดหรือไปทำงานที่ไร่ทำให้นักเรียนต้องออกไปด้วยทำให้เรียนได้น้อยลง 3. วันและเวลาในการรับส่งใบงานของนักเรียนส่งงานไม่ตรงตามวันและเวลาที่กำหนด ข้อเสนอแนะในการนิเทศครั้งนี้ ได้ให้ครูติดตามผลการจัดการเรียนของนักเรียนรายบุคลคล เพื่อรับทราบปัญหาและแก้ไขได้ เป็นการช่วยนักเรียนได้เรียนรู้อีกช่องทางหนึ่ง และรายงานผู้บริหารให้ทราบ พร้อมรายงานต่อ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 ขอขอบคุณท่านผู้บริหารโรงเรียน คณะครูทุกท่านที่ร่วมมือกันแก้ปัญหาในการจัดการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์การเรียนการสอนในช่วงปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ (COVID-19) ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)

นางกัญจนา มีศิริ
ศึกษานิเทศก์

ขอขอบคุณท่านศึกษานิเทศก์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 ที่ได้มานิเทศติดตาม การเรียนการสอนในช่วงปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ

นายทรงเกียรติ สิงห์บัวขาว
ผู้อำนวยการโรงเรียน
16 กุมภาพันธ์ 2564


13 มกราคม 2564
ภาคเรียนที่ 2/2563
รร.บ้านปู่จ้าว
ศพว.นาเฉลียงห้วยโป่งยามงาม
นิเทศ ติดตาม การเรียนการสอนในช่วงปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ (COVID-19) ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 โรงเรียนบ้านปู่จ้าวการจัดการเรียนการสอนในช่วงการปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ covid สถานศึกษาดำเนินการคือ 1. จัดตารางการมารับใบงานใบความรู้พร้อมรบครูประจำวิชาสัปดาห์ละ 2 ครั้ง 2. ครูประจำวิชาให้คำแนะนำให้ความรู้ชี้แจงใบงานให้นักเรียนเรียนก่อนกลับบ้านปัญหาอุปสรรคและข้อจำกัดข้อเสนอแนะในการจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์ปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษปัญหาอุปสรรคข้อจำกัด 1. นักเรียนบางคนมารับใบงานไม่ได้เพราะอยู่ไกล 2. นักเรียนรับใบงานไปทำที่บ้านแล้วลืม 3. การสื่อสารระหว่างครูกับผู้ปกครองไม่มีความเข้าใจกันผู้ปกครองไม่สามารถสอนการบ้านให้กับนักเรียนได้หรือใบงาน ได้ข้อเสนอแนะผู้ปกครองมารับแทนและให้ผู้ปกครองและครูช่วยกระตุ้นให้นักเรียนทำใบงาน 3 ผู้ปกครองมาพบครูที่โรงเรียนเพื่อทำความเข้าใจในสถานการณ์การปิดเรียนด้วยความเพจหรือโทรศัพท์ LINE คุยกันกับคุณครูความต้องการความช่วยเหลือจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์เขต 3 ขาดงบประมาณในการจัดทำใบความรู้และใบงาน ข้อเสนอแนะในการนิเทศครั้งนี้ ได้ให้ครูติดตามผลการจัดการเรียนของนักเรียนรายบุคลคล เพื่อรับทราบปัญหาและแก้ไขได้ เป็นการช่วยนักเรียนได้เรียนรู้อีกช่องทางหนึ่ง และรายงานผู้บริหารให้ทราบ พร้อมรายงานต่อ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 ขอขอบคุณท่านผู้บริหารโรงเรียน คณะครูทุกท่านที่ร่วมมือกันแก้ปัญหาในการจัดการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์การเรียนการสอนในช่วงปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ (COVID-19) ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) // ขอชื่นชมและขอขอบพระคุณท่านผอ.คณะครูและบุคลากรทุกท่าน ร่วมถึงผู้ปกครองเป็นอย่างมาก ที่ได้ให้ข้อมูลและให้การต้อนรับอย่างดียิ่งในครั้งนี้ และขอเป็นกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถของทุกท่าน//

นางกัญจนา มีศิริ
ศึกษานิเทศก์

13 มกราคม 2564
ภาคเรียนที่ 2/2563
รร.บ้านซับไม้แดง
ศพว.ซับสมอทอดซับไม้แดง
วันพุธ ที่ 13 มกราคม 2564: ดร.ไท พานนนท์ ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 มอบหมายให้นางสุปัญญา โพธิ์หา ศึกษานิเทศก์ ลงพื้นที่ภายในศูนย์พัฒนาวิชาการที่รับผิดชอบเพื่อนิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอนในช่วงการปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษฯ (โควิด-19) ระหว่างวันที่ 4-31 มกราคม 2564 ตามประกาศจังหวัดเพชรบูรณ์ การจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์ Covid - 19 ณ โรงเรียนบ้านซับไม้แดง ได้ดำเนินการดังต่อไปนี้ 1. ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซับไม้แดงประชุมคณะครูทุกท่านและหาข้อสรุป พูดคุยในเรื่องการจัดการเรียนการสอนที่จะดำเนิการร่วมกันในสถาณการณ์ Covid - 19 โดยมีข้อสรุปให้ครูประจำชั้นติดต่อนักเรียนและผู้ปกครองในไลน์กลุ่มชั้นเรียน 2. ครูประจำชั้นจัดเตรียมหนังสือเรียน แบบฝึกหัด ใบงาน ใบความรู้ เพื่อมอบให้นักเรียนและให้ผู้ปกครองมารับ 3. ออกเยี่ยมบ้าน 4. จัดการเรียนแบบออนไลน์ และแบบผสมผสาน - อนุบาล 1-3, ป.1-3 เรียน DLTV - ป.4-6, ม.1-3 ใช้โปรแกรม Facebook, Line, Zoom, Youtube 5. ทำแบบสรุปผลการสอนเป็นรายสัปดาห์ ทั้งชี้แจ้งปัญหาและข้อคิดเห็น 6. รวบรวมปัญหาและข้อคิดเห็นของแต่ละชั้นเรียนมาสรุปร่วมกัน พื่อแก้ขและพัฒนาการเรียนการสอนในสัปดาห์ต่อไป >>ความต้องการความช่วยเหลือจาก สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 โรงเรียนต้องการการสนับสนุนการจัดทำบทเรียนออนไลน์ ยูทูป ขอขอบคุณท่านผู้บริหารและคณะครูทุกท่านค่ะ

นางสุปัญญา โพธิ์หา
ศึกษานิเทศก์

13 มกราคม 2564
ภาคเรียนที่ 2/2563
รร.บ้านตะกรุดหิน
ศพว.ซับสมอทอดซับไม้แดง
วันพุธ ที่ 13 มกราคม 2564: ดร.ไท พานนนท์ ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 มอบหมายให้นางสุปัญญา โพธิ์หา ศึกษานิเทศก์ ลงพื้นที่ภายในศูนย์พัฒนาวิชาการที่รับผิดชอบเพื่อนิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอนในช่วงการปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษฯ (โควิด-19) ระหว่างวันที่ 4-31 มกราคม 2564 ตามประกาศจังหวัดเพชรบูรณ์ การจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์ Covid - 19 ณ โรงเรียนบ้านตะกรุดหิน ได้ดำเนินการดังต่อไปนี้ 1. ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตะกรุดหินประชุมคณะครูทุกท่านและหาข้อสรุป พูดคุยในเรื่องการจัดการเรียนการสอนที่จะดำเนิการร่วมกันในสถาณการณ์ Covid - 19 โดยมีข้อสรุปให้ครูประจำชั้นติดต่อนักเรียนและผู้ปกครองในไลน์กลุ่มชั้นเรียน ให้ทำความข้าใจในการเรียนการสอน ซึ่งจะจัดการเรียนแบบออนแฮนด์ โดยการแจกใบงาน ใบความรู้และแบบฝึกหัด ไปเรียนรู้ที่บ้าน ภายใต้ความช่วยเหลือของผู้ปกครองและครู 2. ครูประจำชั้นจัดเตรียมหนังสือเรียน แบบฝึกหัด ใบงาน ใบความรู้ ทำแบบสรุปผลการสอนเป็นรายสัปดาห์ ทั้งชี้แจ้งปัญหาและข้อคิดเห็น 3 รวบรวมปัญหาและข้อคิดเห็นของแต่ละชั้นเรียนมาสรุปร่วมกัน พื่อแก้ขและพัฒนาการเรียนการสอนในสัปดาห์ต่อไป >>ความต้องการความช่วยเหลือจาก สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 โรงเรียนต้องการการสนับสนุนงบประมาณในกรจัดทำสื่อการสอน ขอขอบคุณท่านผู้บริหารและคณะครูทุกท่านค่ะ

นางสุปัญญา โพธิ์หา
ศึกษานิเทศก์
13 มกราคม 2564
ภาคเรียนที่ 2/2563
รร.บ้านทรัพย์เกษตร
ศพว.บึงสามพันหนองแจง
วันพุธที่ 13 มกราคม 2564 ดร.ไท พานนนท์ ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 มอบหมายให้ศึกษานิเทศก์ลงพื้นที่ภายในศูนย์พัฒนาวิชาการที่รับผิดชอบเพื่อนิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอนในช่วงการปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษฯ (โควิด-19) ระหว่างวันที่ 4-31 มกราคม 2564 ตามประกาศจังหวัดเพชรบูรณ์ ลงวันที่ 3 มกราคม 2564 โดยนางเสาวภา หงส์ประภาวงศ์ ศึกษานิเทศก์ประจำศูนย์ฯ บึงสามพันหนองแจง ลงพื้นที่นิเทศ ติดตามฯ ณ โรงเรียนบ้านทรัพย์เกษตร อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ โดยมีนายเดชา กลมเกลา ผอ.โรงเรียนและคณะครูอำนวยความสะดวกและให้ข้อมูล พบว่าโรงเรียนบ้านทรัพย์เกษตรได้จัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน ทั้ง On air (DLTV) , On line (ชั้นมัธยมใช้โปรแกรมZoom) และ On hand ทุกชั้น โดยทุกวันจันทร์ครูจัดทำใบงานและนัดหมายผู้ปกครองไปรับเอกสารและใบงานที่โรงเรียนแทนนักเรียน นำกลับไปให้นักเรียนศึกษาด้วยตนเองที่บ้าน และนัดหมายผู้ปกครองไปส่งงานแทนนักเรียนทุกวันศุกร์ //ผอ.รร.มอบหมายให้ครูติดตามนักเรียนและพบผู้ปกครองที่บ้านนักเรียน สัปดาห์ละ 2 ครั้ง รวมทั้งตั้งกลุ่มไลน์เพื่อสื่อสารระหว่างผู้ปกครองและครูประจำชั้นทุกชั้น//คณะครูสลับกันไปปฏิบัติงานที่โรงเรียนและ Work from home //โรงเรียนต้องการให้สำนักงานสนับสนุนสื่อการเรียนแก่นักเรียนเพิ่มเติม อบต.จัดสรรนมกล่องให้แก่นักเรียน //โรงเรียนได้จัดสรรงบประมาณอาหารกลางวันแก่นักเรียนทุกคน(คนละ 400 บาท) เป็นเวลา 20 วัน//ขอให้คณะครูทุกท่านกำชับนักเรียนและผู้ปกครองให้สวมใส่หน้ากาก เว้นระยะห่าง ไม่ไปในสถานที่เสี่ยงและหมั่นล้างมือด้วยเจลหรือแอลกอฮอร์เสมอๆ// ขอขอบคุณผู้บริหารและคณะครูที่อำนวยความสะดวก

นางเสาวภา หงส์ประภาวงศ์
ศึกษานิเทศก์

ผู้บริหาร คณะครูทุกท่าน ขอขอบคุณท่าน ศน.เสาวภา หงส์ประภาวงศ์ ศึกษานิเทศก์ ที่มาติดตามการจัดการเรียนการสอนในช่วงการปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษฯ (โควิด-19)

นายเดชา กลมเกลา
ผู้อำนวยการโรงเรียน
15 มกราคม 2564


13 มกราคม 2564
ภาคเรียนที่ 2/2563
รร.บ้านหนองแจง
ศพว.บึงสามพันหนองแจง
วันพุธที่ 13 มกราคม 2564 ดร.ไท พานนนท์ ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 มอบหมายให้ศึกษานิเทศก์ลงพื้นที่ภายในศูนย์พัฒนาวิชาการที่รับผิดชอบเพื่อนิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอนในช่วงการปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษฯ (โควิด-19) ระหว่างวันที่ 4-31 มกราคม 2564 ตามประกาศจังหวัดเพชรบูรณ์ ลงวันที่ 3 มกราคม 2564 โดยนางเสาวภา หงส์ประภาวงศ์ ศึกษานิเทศก์ประจำศูนย์ฯ บึงสามพันหนองแจง ลงพื้นที่นิเทศ ติดตามฯ ณ โรงเรียนบ้านหนองแจง อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ โดยมีนายไพโรจน์ ศรีเพ็ง ผอ.โรงเรียนและคณะครู เป็นผู้อำนวยความสะดวกและให้ข้อมูล พบว่าโรงเรียนบ้านหนองแจง ได้จัดการเรียนการสอนแบบ On hand ทุกชั้น โดยครูจัดทำใบงานและมอบหมายงานให้นักเรียนทุกคนในแต่ละชั้นไปรับเอกสารใบงานจากครู นำกลับไปศึกษาที่บ้านด้วยตนเองและนัดหมายส่งงานสัปดาห์ละ 2 ครั้ง คณะครูสลับกันไปปฏิบัติงานที่โรงเรียนและ Work from home และมอบหมายให้ครูติดตามนักเรียนและพบผู้ปกครองที่บ้านนักเรียน สัปดาห์ละ 2 ครั้ง //โรงเรียนต้องการให้สำนักงานสนับสนุนสื่อการเรียนแก่นักเรียนเพิ่มเติม อบต.จัดสรรนมพาสเจอร์ไรซ์ให้แก่นักเรียนไปแช่ตู้เย็นที่บ้าน 20 วัน โรงเรียนได้จัดสรรงบประมาณอาหารกลางวันแก่นักเรียนทุกคน(คนละ 400 บาท) เป็นเวลา 20 วัน //ขอให้คณะครูทุกท่านกำชับนักเรียนและผู้ปกครองให้สวมใส่หน้ากาก เว้นระยะห่าง ไม่ไปในสถานที่เสี่ยงและหมั่นล้างมือด้วยเจลหรือแอลกอฮอร์เสมอๆ// ขอขอบคุณผู้บริหารและคณะครูที่อำนวยความสะดวก

นางเสาวภา หงส์ประภาวงศ์
ศึกษานิเทศก์

ขอขอบคุณดร.ไท พานนนท์ ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 มอบหมายให้ศึกษานิเทศก์ลงพื้นที่โรงเรียนบ้านหนองแจง เพื่อมาให้คำแนะนำ ให้กำลังใจผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนบ้านหนองแจง

นายไพโรจน์ ศรีเพ็ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
20 มกราคม 2564


13 มกราคม 2564
ภาคเรียนที่ 2/2563
รร.บ้านน้ำเดือด
ศพว.ท่าโรงโคกปรง
รายงานผลการนิเทศการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 โรงเรียนบ้านน้ำเดือด วันที่ 13 มกราคม 2564 วันนี้ ข้าพเจ้า นางปาริชาติ เข่งแก้ว ศึกษานิเทศก์ ได้มานิเทศการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของโรงเรียนบ้านน้ำเดือด โดยใช้กระบวนการนิเทศ ได้แก่ สนทนากับครู ตรวจเอกสาร และศึกษาจากการตอบแบบสอบถามในระบบออนไลน์ สรุปผลได้ดังนี้ 1.การจัดการเรียนการสอนในช่วงการปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ สถานศึกษาได้ดำเนินการดังนี้ 1.1 ครูมาปฏิบัติงานทุกวัน 1.2 ครูจัดทำใบงาน แบบฝึกหัด 2.กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครูผู้สอน ครูจัดทำใบงาน แบบฝึกหัดให้นักเรียน นักเรียนมารับในทุกวันศุกร์ เนื่องจากครูประสบปัญหาเมื่อไปเยี่ยมบ้านนักเรียน ไม่พบทั้งผู้ปกครองและนักเรียนเนื่องจากไปไร่นา ใบงานนักเรียนไม่สามารถทำได้ จึงต้องให้นักเรียนมาที่โรงเรียนเพื่อได้พบกับครู และอธิบายให้นักเรียนเข้าใจและให้คำแนะนำ ทางบ้านนักเรียนไม่มีอินเตอร์เน็ต 3.ปัญหาและอุปสรรค 3.1นักเรียนไปไร่นากับผู้ปกครอง 3.2 นักเรียนไม่มีความพร้อมในการเรียนออนไลน์ 4.แนวทางการแก้ไข 4.1 นัดนักเรียนมารับใบงานที่โรงเรียน 4.2 ครูใช้โทรศัพท์สื่อสารกับนักเรียนบางคน ผู้ปกครองมีความต้องการให้โรงเรียนเปิดเรียนตามปกติ ขอชื่นชมผู้รักษาราชการแทนผู้บริหารสถานศึกษา ครู พนักงานราชการ ครูผู้ทรงคุณค่า เจ้าหน้าที่ธุรการที่ร่วมด้วยช่วยกันในการดูแลนักเรียนเป็นอย่างดี รู้สึกประทับใจ และขอเป็นกำลังใจให้ทุกคน ได้ทำงานอย่างเต็มที่เต็มความสามารถของทุกคนเพื่อพัฒนาคุณภาพนักเรียนต่อไป ลงชื่อ (นางปาริชาติ เข่งแก้ว) ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

ดร.ปาริชาติ เข่งแก้ว
ผู้อำนวยการ

13 มกราคม 2564
ภาคเรียนที่ 2/2563
รร.บ้านซับหินเพลิง
ศพว.โคกสะอาดสะกรวดประดู่งาม
ข้าพเจ้า นางอมรินทร์ เฉยทอง ศึกษานิเทศก์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 ได้มานิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอนในช่วงปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษของสถานศึกษา ในสถานการณ์การแพร่เชื้อไวรัสโคโรนา COVID-19 ของโรงเรียนบ้านซับหินเพลิงพบว่า 1. โรงเรียนดำเนินการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ On Hand โดยมีครูประจำชั้น/ประจำวิชา จัดทำใบงาน ใบความรู้ หรือ ภาระงานตามมาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตร เน้นวิชาภาษาไทยและวิชาคณิตศาสตร์ 2. ครูส่งใบงานและรับใบงานคืนจากนักเรียนสัปดาห์ละ 1 ครั้ง(ทุกวันศุกร์) พร้อมทั้งให้คำอธิบายเพิ่มเติมในกรณีมีปัญหา และติดตามประเมินผลการเรียนรู้จากการสังเกต สัมภาษณ์ และตรวจแบบฝึกหัด/ใบงาน 3. โรงเรียนจ่ายเงินค่าอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนคนละ 400 บาท ในคราวเดียว 4. ปัญหาที่พบ ส่วนใหญ่นักเรียนอยู่กับผู้ปกครองสูงอายุ ไม่สามารถให้คำแนะนำกับนักเรียนได้ ซึ่งครูแก้ปัญหาโดยการพบปะนักเรียนรายบุคคล หรือพูดคุยผ่านโทรศัพท์ 5. สิ่งที่โรงเรียนต้องการความช่วยเหลือจาก สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 ได้แก่ สื่อ เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน ข้อเสนอแนะ 1. ขอให้โรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานในสาระหลักที่จำเป็น 2. โรงเรียนควรเน้นทักษะวิชาชีวิต โดยการใช้บริบทรอบตัวของนักเรียนรายบุคคลนำมาสร้างกิจกรรมการเรียนรู้ของนักเรียนเอง เช่น การทำกิจกรรมหรือโครงงานเกี่ยวกับงานประดิษฐ์ งานบ้าน งานเกษตร งานศิลปะ งานอาชีพต่างๆ หรืองานอื่นๆตามความสนใจของนักเรียน 3. ประชาสัมพันธ์กิจกรรมที่ดีของโรงเรียนเผยแพร่สู่สาธารณชนทราบ ขอให้กำลังใจและขอบคุณคณะครูในความร่วมมือและให้การต้อนรับเป็นอย่างดี

นางอมรินทร์ เฉยทอง
ศึกษานิเทศก์

13 มกราคม 2564
ภาคเรียนที่ 2/2563
รร.บ้านโคกหิน
ศพว.โคกสะอาดสะกรวดประดู่งาม
ข้าพเจ้า นางอมรินทร์ เฉยทอง ศึกษานิเทศก์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 ได้มานิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอนในช่วงปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษของสถานศึกษา ในสถานการณ์การแพร่เชื้อไวรัสโคโรนา COVID-19 ของโรงเรียนบ้านโคกหิน พบว่า 1. โรงเรียนดำเนินการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ ผสมผสาน โดยครูประจำชั้น/ประจำวิชา จัดทำใบงาน ใบความรู้ หรือ ภาระงานตามมาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตร/DLTV หากมีปัญหาให้ประสานครูผู้สอนทางกลุ่มไลน์ 2. ครูส่งใบงานและรับใบงานคืนจากนักเรียนสัปดาห์ละ 1 ครั้ง(ทุกวันจันทร์) พร้อมทั้งให้คำอธิบายเพิ่มเติมในกรณีมีปัญหา และติดตามประเมินผลการเรียนรู้จากการสังเกต สัมภาษณ์ และตรวจแบบฝึกหัด/ใบงาน 3. โรงเรียนจ่ายเงินค่าอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนคนละ 100 บาท/สัปดาห์ทุกวันจันทร์พร้อมกับการรับ-ส่งใบงาน 4. ปัญหาที่พบ นักเรียนบางคนไปอยู่กับผู้ปกครองต่างจังหวัด ไม่สามารถให้ใบงานได้ ซึ่งครูแก้ปัญหาโดยการนัดแนะเพื่อพบปะนักเรียนรายบุคคล พูดคุยผ่านโทรศัพท์ หรือ กลุ่มไลน์ เพื่อให้งานเป็นรายบุคคล 5. สิ่งที่โรงเรียนต้องการความช่วยเหลือจาก สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 ได้แก่ บุคลากรทำหน้าที่สอนและผู้บริหาร ข้อเสนอแนะ 1. ขอให้โรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานในสาระหลักที่จำเป็น 2. โรงเรียนควรเน้นทักษะวิชาชีวิต โดยการใช้บริบทรอบตัวของนักเรียนรายบุคคลนำมาสร้างกิจกรรมการเรียนรู้ของนักเรียนเอง เช่น การทำกิจกรรมหรือโครงงานเกี่ยวกับงานประดิษฐ์ งานบ้าน งานเกษตร งานศิลปะ งานอาชีพต่างๆ หรืองานอื่นๆตามความสนใจของนักเรียน 3. ประชาสัมพันธ์กิจกรรมที่ดีของโรงเรียนเผยแพร่สู่สาธารณชนทราบ ขอให้กำลังใจและขอบคุณคณะครูในความร่วมมือและให้การต้อนรับเป็นอย่างดี

นางอมรินทร์ เฉยทอง
ศึกษานิเทศก์

13 มกราคม 2564
ภาคเรียนที่ 2/2563
รร.บ้านตีบใต้
ศพว.วังโบสถ์บ่อไทย
วันที่ 13 มกราคม 2564 ข้าพเจ้านางสาวสุกัญญา จันทร์งาม ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 ได้รับมอบหมายจาก ดร. ไท พานนนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ในการนิเทศ การเรียนการสอนในช่วงการปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ (Covid-19) ณ โรงเรียนบ้านตีบใต้ ศูนย์พัฒนาวิชาการวังโบสถ์บ่อไทย อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ พบว่าในเรื่องของการจัดการเรียนการสอนในช่วงการปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ (Covid-19) ระหว่างวันที่ 11-15 มกราคม 2564 สถานศึกษาได้มีการดำเนินการดังนี้ 1. ประชุมครูวางแผนการจัดการเรียนการสอนแบบ on hand แจกเอกสารประกอบการเรียน 2. ครูประจำชั้นเตรียมแบบฝึกหัดนักเรียน 3.ครูประจำชั้นแจกแบบฝึกหัดนักเรียนตามบ้านตั้งแต่วันที่ 6 มกราคม 2564 โดยเริ่มตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป 4. การส่งงานและตรวจงานทุกวันศุกร์ของสัปดาห์ 5. ครูประจำชั้นประสานงานกับผู้ปกครองผ่านกลุ่มไลน์เพื่อติดตามการเรียนของนักเรียน 6. จั มีการนิเทศ กำกับ ติดตามการดำเนินงานและรายงานผลการดำเนินงานสัปดาห์ละ 1 ครั้ง ปัญหา อุปสรรค ข้อจำกัด และข้อเสนอแนะในการจัดการเรียนการสอน พบว่า นักเรียนส่วนใหญ่ไม่ได้อาศัยอยู่กับพ่อแม่แต่อาศัยอยู่กับปู่ย่าตายายทั้งนี้เพราะด้วยวัยวุฒิทำให้เกิดปัญหาในการจัดการเรียนรู้ที่บ้าน ปัญหาด้านความรู้ในการเรียนการสอน รวมถึงการเข้าถึงเทคโนโลยีต่างๆของผู้ปกครอง นักเรียนบางส่วนขาดอุปกรณ์ สื่อเทคโนโลยี และบางส่วนออกไปช่วยผู้ปกครองทำงานเลี้ยงชีพ ซึ่งทางสถานศึกษาได้ใช้วิธีการแก้ปัญหาโดยให้ครูประจำชั้นออกเยี่ยมบ้านนักเรียนเพื่อให้คำแนะนำและคำปรึกษาแก่นักเรียน อธิบายผ่านไลน์กลุ่มและไลน์ส่วนตัว โดยทางสถานศึกษามีความต้องการความช่วยเหลือจากสำนักงานเขตในส่วนของงบประมาณในการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนในช่วงการปิดภาคเรียนด้วยเหตุพิเศษ (COVID-19) และการสนับสนุนด้านบุคลากรครูในสาขาคอมพิวเตอร์และปฐมวัย ทั้งนี้เพราะทางสถานศึกษามีสื่อคอมพิวเตอร์เพียงพอแต่ขาดแคลนบุคลากรและจำรวนผู้เรียนระดับปฐมวัยมีมากว่า 50 คน แต่มีครูปฐมวัยเพียง 1 คนซึ่งไม่เพียงพอ จุดเด่น ชุมชนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในการพัฒนาการศึกษา มีการนิเทศภายใน ข้อเสนอแนะ ให้คณะครูและบุคลากรเน้นความปลอดภัยและอุปกรณ์ในการป้องกันเชื้อไวรัส Covid-19ในขณะที่ออกเยี่ยมบ้านและแจกใบงานนักเรียน ขอขอบคุณท่านผอ.คณะครูและบุคลากร รวมถึงทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาการศึกษา

นางสาวสุกัญญา จันทร์งาม
ศึกษานิเทศก์

13 มกราคม 2564
ภาคเรียนที่ 2/2563
รร.บ้านโคกเจริญ
ศพว.วังโบสถ์บ่อไทย
วันที่ 13 มกราคม 2564 ข้าพเจ้านางสาวสุกัญญา จันทร์งาม ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 ได้รับมอบหมายจาก ดร. ไท พานนนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ในการนิเทศ การเรียนการสอนในช่วงการปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ (Covid-19) ณ โรงเรียนบ้านโคกเจริญ ศูนย์พัฒนาวิชาการวังโบสถ์บ่อไทย อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ พบว่าในเรื่องของการจัดการเรียนการสอนในช่วงการปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ (Covid-19) ระหว่างวันที่ 11-15 มกราคม 2564 สถานศึกษาได้มีการดำเนินการดังนี้ 1. ผอ. ประชุมครูเพื่อดำเนินการจัดการเรียนการสอนและร่วมวางแผนการดำเนินงานกับคณะครูโดยจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ on hand และ online 2. ครูแจกใบงาน ใบความรู้ หนังสือเรียนสำหรับนักเรียน 3.ผสานผู้ปกครองตั้งกลุ่มไลน์หรือfacebook และสื่อสารผ่านช่องทางต่างๆ 4. ออกเยี่ยมบ้านนักเรียนพร้อมรับส่งใบงาน 5.นัดหมายนักเรียนส่งใบงานสัปดาห์ละ 1 ครั้งทุกวันศุกร์ 6. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามความเหมาะสม 7. มีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 8. มีการนิเทศ กำกับ ติดตามการดำเนินงานและรายงานผลการดำเนินงานสัปดาห์ละ 1 ครั้ง ปัญหา อุปสรรค ข้อจำกัด และข้อเสนอแนะในการจัดการเรียนการสอน พบว่านักเรียนส่วนใหญ่ไม่ได้อาศัยอยู่กับพ่อแม่แต่อาศัยอยู่กับปู่ย่าตายายทั้งนี้เพราะด้วยวัยวุฒิทำให้เกิดปัญหาในการจัดการเรียนรู้ที่บ้าน ปัญหาด้านความรู้ในการเรียนการสอน รวมถึงการเข้าถึงเทคโนโลยีต่างๆของผู้ปกครอง นักเรียนบางส่วนขาดอุปกรณ์ สื่อเทคโนโลยี และบางส่วนออกไปช่วยผู้ปกครองทำงานเลี้ยงชีพ ซึ่งทางสถานศึกษาได้ใช้วิธีการแก้ปัญหาโดยให้ครูประจำชั้นออกเยี่ยมบ้านนักเรียนเพื่อให้คำแนะนำและคำปรึกษาแก่นักเรียน อธิบายผ่านไลน์กลุ่มและไลน์ส่วนตัวของนักเรียนและผู้ปกครอง รวมถึงเสริมแรงผู้เรียนในการทำใบงานโดยการให้รางวัล โดยทางสถานศึกษามีความต้องการความช่วยเหลือจากสำนักงานเขตในส่วนของความไม่เพียงพอของบุคลากรครู ทั้งนี้ทางโรงเรียนได้ระดมทุนในการจ้างครูมาสอนเพื่อรักษาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา จุดเด่น ชุมชนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในการพัฒนาการศึกษา ข้อเสนอแนะ ให้คณะครูและบุคลากรเน้นความปลอดภัยและอุปกรณ์ในการป้องกันเชื้อไวรัส Covid-19ในขณะที่ออกเยี่ยมบ้านและแจกใบงานนักเรียน ขอขอบคุณท่านผอ.คณะครูและบุคลากร รวมถึงทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาการศึกษา

นางสาวสุกัญญา จันทร์งาม
ศึกษานิเทศก์

12 มกราคม 2564
ภาคเรียนที่ 2/2563
รร.บ้านโคกสำราญ
ศพว.น้ำร้อนยางสาว
รายงานผลการนิเทศการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 โรงเรียนบ้านโคกสำราญ วันที่ 12 มกราคม 2564 วันนี้ ข้าพเจ้า นางปาริชาติ เข่งแก้ว ศึกษานิเทศก์ ได้มานิเทศการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของโรงเรียน โดยใช้กระบวนการนิเทศ ได้แก่ การสนทนากับเพื่อนครู สังเกตการดำเนินงานในสถานศึกษา และศึกษาจากการตอบแบบสอบถามในระบบออนไลน์ สรุปผลได้ดังนี้ 1.การจัดการเรียนการสอนในช่วงการปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ สถานศึกษาได้ดำเนินการดังนี้ 1.1 ประชุมคณะครูร่วมกันวางแผน 1.2 ให้ครูมอบหมายใบงาน ใบกิจกรรม และการบ้านตามความเหมาะสม นอกจากนี้ครูมีความคิดสร้างสรรค์ โดยการสร้างห้องเรียน สร้าง เพจ หรือ กลุ่ม บนเฟซบุ๊ก สอนนักเรียนในหลายช่องทาง 1.3 ครูมาปฏิบัติงานที่โรงเรียน 1.4 นัดหมายนักเรียนมารับ-ส่งใบงาน ใบความรู้ สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ครูได้รับมอบหมายเป็นพิเศษในวันนี้ ได้แก่ การปรับปรุงอาคารสถานที่ ทาสีโรงเรียน ครูมาปฏิบัติหน้าที่ที่โรงเรียนทุกคน สภาพบรรยากาศของโรงเรียน สะอาด ร่มรื่น สวยงาม มีความพร้อมในการบริการผู้มาติดต่องาน 2.กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครูผู้สอน มอบหมายใบงาน ใบกิจกรรม และการบ้านตามความเหมาะสม 3.ปัญหาและอุปสรรค นักเรียนบางคนไม่มีผู้ปกครองที่สามารถให้คำแนะนำได้ 4.แนวทางการแก้ไข ให้ครูดูแลอย่างใกล้ชิด นักเรียนสามารถสอบถามและปรึกษาครูได้โดยผ่านทางโทรศัพท์ ไลน์ และเฟซบุ๊ก ขอขอบคุณผู้บริหารสถานศึกษาและคณะครูทุกคนที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีและขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่าน ลงชื่อ (นางปาริชาติ เข่งแก้ว) ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

ดร.ปาริชาติ เข่งแก้ว
ผู้อำนวยการ

12 มกราคม 2564
ภาคเรียนที่ 2/2563
รร.บ้านไทรงาม
ศพว.น้ำร้อนยางสาว
รายงานผลการนิเทศการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 โรงเรียนบ้านไทรงาม วันที่ 12 มกราคม 2564 วันนี้ ข้าพเจ้า นางปาริชาติ เข่งแก้ว ศึกษานิเทศก์ ได้มานิเทศการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของโรงเรียนบ้านไทรงาม โดยใช้กระบวนการนิเทศ ได้แก่ สนทนากับครู สัมภาษณ์ผู้ปกครอง เยี่ยมบ้านนักเรียน สังเกตการดำเนินงานในสถานศึกษา และศึกษา จากการตอบแบบสอบถามในระบบออนไลน์ สรุปผลได้ดังนี้ 1.การจัดการเรียนการสอนในช่วงการปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ สถานศึกษาได้ดำเนินการดังนี้ 1.1 ประชุมชี้แจงรายละเอียดการแพร่ระบาดของโรคฯและวิธีการจัดการเรียนการสอน ระดมแนวคิดการจัดการเรียนการสอนและมอบหมายภารกิจ นิเทศ กำกับ ติดตามการจัดการเรียนการสอน 1.2 โรงเรียนจัดสถานที่เว้นระยะห่างในแต่ละชั้น ภายในอาคารเอนกประสงค์ 1.3 มีมาตรการคัดกรอง 1.4 ผู้ปกครองเป็นผู้พานักเรียนมารับใบงานที่โรงเรียน สัปดาห์ละ 2 ครั้ง 1.5 วันจันทร์ ครูไปเยี่ยมบ้านนักเรียน โดยเฉพาะนักเรียนที่อยู่ห่างไกล เช่น บนเขา ได้รับการดูแลเป็นพิเศษ 2.กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครูผู้สอน ครูได้รับมอบหมายในวันนี้ ได้แก่ การมอบหมายงานให้นักเรียน ครูอธิบายใบงานให้นักเรียน และแจกผ้าห่มให้นักเรียนทุกคน วิธีการที่ครูใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ได้แก่ 1.การสร้างกลุ่มไลน์เป็นห้องเรียน 2.จัดการศึกษา ทางไกล 3.มอบหมายงานโดยใช้ใบงาน 4.แบบฝึกทักษะ 5.การเยี่ยมบ้านนักเรียน 3.ปัญหาและอุปสรรค 3.1 นักเรียนบางคนไม่มีผู้ปกครองที่สามารถให้คำแนะนำได้ 3.2 นักเรียนบางคนผู้ปกครองนำออกไปนอกพื้นที่ 4.แนวทางการแก้ไข 4.1 ใช้การสื่อสารทางโทรศัพท์และทางไลน์ เพื่อแก้ปัญหาการจัดการเรียนการสอน 4.2 ส่วนใหญ่ครูอยู่บ้านพักครู สามารถให้คำปรึกษาได้ตลอดเวลา นอกจากนี้ ผู้ปกครองมีพึงพอใจในการบริการความรู้ของครู และมีความต้องการให้โรงเรียน เปิดเรียนตามปกติ ขอขอบคุณผู้บริหารสถานศึกษาและคณะครูทุกคนที่ดูแลนักเรียนอย่างดียิ่ง ให้ความร่วมมือ เป็นอย่างดีและขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านต่อสู้กับความไม่รู้ของนักเรียนต่อไป ลงชื่อ (นางปาริชาติ เข่งแก้ว) ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

ดร.ปาริชาติ เข่งแก้ว
ผู้อำนวยการ

ขอขอบคุณท่าน ศน.ปาริชาติ เข่งแก้ว ซึ่งเป็นผู้แทนคณะผู้บริหาร สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 ที่เดินทางมานิเทศการจัดการเรียนการสอนในระหว่างปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ และให้กำลังใจแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนบ้านไทรงาม ซึ่งท่าน ศน. ได้เสนอแนะให้ครูมอบหมายนักเรียนได้ฝึกทักษะชีวิตในระหว่างปิดเรียน พร้อมทั้งนำไปสู่การจัดทำโครงงานและนำเสนอผลงานในช่วงเปิดเรียน ทีมงานบุคลากรของโรงเรียนบ้านไทรงาม จะนำข้อเสนอแนะดังกล่าวของท่านไปดำเนินการต่อไปครับ

นายสมบุญ ชูสงค์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
20 มกราคม 2564


เมื่อวันจันทร์ที่ 18 มกราคม 2564 คณะครูได้ออกเยี่ยมบ้านนักเรียน เพื่อนิเทศการเรียนรู้ของนักเรียน พร้อมทั้งได้ติดตามการใช้ชีวิตระหว่างปิดเรียน พบว่า นักเรียนส่วนหนึ่งได้ช่วยเหลืองานผู้ปกครอง อาทิ ช่วยไปเก็บมะขามหวาน ช่วยคัดมะขามหวานเพื่อเตรียมบรรจุไว้สำหรับจำหน่าย และจัดทำมะขามแช่อิ่ม

นายสมบุญ ชูสงค์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
20 มกราคม 2564


12 มกราคม 2564
ภาคเรียนที่ 2/2563
รร.บ้านหนองบัวขาว
ศพว.บ่อรัง
12 ม.ค. 64 นางสาวพัชรินทร์ วาวงศ์มูล พร้อมด้วยนางรังสิมา บัวทอง ศน.สพป.พช.3 >> นิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนในช่วงการปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ (Covid-19) >> ณ โรงเรียนบ้านหนองบัวขาว ศพว. บ่อรัง อำเภอวิเชียรบุรี (บ้านผปค. 3 ครอบครัว) >> โรงเรียนวางแผนและดำเนินการจัดการเรียนการสอนในช่วงการปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ (Covid-19) ตามแผนงานที่กำหนดไว้ ตั้งแต่วันที่ 4-31 ม.ค. 64 >> โรงเรียนจัดการเรียนแบบผสมผสาน คือ แบบใบงานเน้นเป็นการทบทวนเนื้อหาเดิม ไม่ยากจนเกินไปที่เด็กจะทำได้ รับใบงานทุกวันศุกร์ของสัปดาห์ เน้น 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่ ภาษาไทย เน้นการเขียนและการคัดลายมือ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ เน้นคำศัพท์ จะให้เป็นคำสั่งหรือแบบฝึกหัดให้นักเรียนเน้นทำในสมุดเรียนของตนเอง เพื่อประหยัดกระดาษ และเน้นการฝึกทักษะอาชีพของนักเรียน >> การนัดรับเอกสารใบงานจะแยกเป็นเวลา เช้าบ่าย แยกระดับชั้น ซึ่งนักเรียนจะมารับที่โรงเรียน และให้ครูได้ตรวจ ถ้าตรวจแล้วพบว่าผิดหรือเด็กไม่เข้าใจ จะอธิบายเพิ่มเติมที่โรงเรียน และสามารถมาโรงเรียนได้ตลอดเวลา ถ้าไม่เข้าใจแบบฝึกหรืองานที่สั่งไป >> ติดตามการทำแบบฝึกหัดผ่านทางไลน์ แต่เนื่องจากผู้ปกครองจะไม่มีโทรศัพท์ และถ้ามีจะไม่มีเงินเติมเพื่อรับสัญญาณอินเทอร์เน็ต ทำมีการติดต่อสื่อสารนักเรียนโดยสร้างกลุ่ม Line มีการประชาสัมพันธ์ทาง Facebook ได้เพียงบางส่วน จะเน้นให้มาพบครูหรือมาสอบถามครูได้ที่โรงเรียน และครูประจำชั้นออกเยี่ยมบ้านนักเรียน >>ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา นักเรียนอยู่กับผู้ปกครอง ปู่ย่า ตายาย ที่ไม่เข้าใจเนื้อหาการทำกิจกรรมและอธิบายเพิ่มเติมให้กับนักเรียนไม่ได้ และผู้ปกครองจะพานักเรียนไปทำงานรับจ้าง ไร่มัน ไร่อ้อย ด้วยทำให้เวลาในการทำใบงานน้อยลง แต่ใช้เวลาช่วงเย็นว่างจากงานมาทำใบงานและปรึกษาครูเมื่อมาส่งใบงานและรับใบงานใหม่ในแต่ละสัปดาห์ >> ขอชื่นชมและขอขอบพระคุณท่านผอ.คณะครูและบุคลากรทุกท่าน ร่วมถึงผู้ปกครองเป็นอย่างมาก ที่ได้ให้ข้อมูลและให้การต้อนรับอย่างดียิ่งในครั้งนี้ และขอเป็นกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถของทุกท่าน

นางสาวพัชรินทร์ วาวงศ์มูล
ศึกษานิเทศก์

ด้วยเมื่อ วันที่ 12 ม.ค. 64 ศน.พัชรินทร์ วาวงศ์มูล พร้อมด้วย ศน.รังสิมา บัวทอง ศน.สพป.พช.3 ได้มาดำเนินการนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนในช่วงการปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ (Covid-19) >> ณ โรงเรียนบ้านหนองบัวขาว ศพว. บ่อรัง อำเภอวิเชียรบุรี โดยท่านทั้งสองได้ร่วมติดตามลงพื้นที่จริงในการนิเทศดังกล่าว และเห็นสภาพจริงของนักเรียน ว่าโรงเรียนบ้านหนองบัวขาวใช้วิธีการเรียนการสอนแบบ On Hand คือแจกใบงาน แบบฝึกหัดให้นักเรียนกลับไปทำที่บ้าน เน้นทบทวนความรู้เดิม หรือแบบฝึกที่ไม่ยากหนัก ทำลงในสมุดเพื่อเป็นการประหยัด/ลดการใช้กระดาษ ได้อีกทางด้วย ทางโรงเรียนก็ได้แจกเงินสดค่าอาหารกลางวันและนมในช่วงที่มารับใบงานและเป็นไปตามระเบียบราชการ โดยสลับชั้นกันมารับและสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้ง เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ตามตำสั่งจังหวัดที่ 1/2564 ลงวันที่ 3 มกราคม 2564 ด้วย ขอขอบคุณ ศน.พัชรินทร์ วาวงศ์มูล พร้อมด้วย ศน.รังสิมา บัวทอง ศน.สพป.พช. เขต 3 ที่ได้มาให้คำแนะนำ ชื่นชมและตรวจเยี่ยม ฯ ในครั้งนี้

ดร.วิไลวรรณ รุ่งเรืองสมบัติ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
19 มกราคม 2564


รับรองการนิเทศในครั้ง ขอบคุณคะ

นางสาวพัชรินทร์ วาวงศ์มูล
ศึกษานิเทศก์
27 มกราคม 2564
12 มกราคม 2564
ภาคเรียนที่ 2/2563
รร.บ้านใหม่วิไลวัลย์
ศพว.บ่อรัง
12 ม.ค. 64 นางสาวพัชรินทร์ วาวงศ์มูล พร้อมด้วยนางรังสิมา บัวทอง ศน.สพป.พช.3 >> นิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนในช่วงการปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ (Covid-19) >> ณ โรงเรียนบ้านใหม่วิไลวัลย์ ศพว. บ่อรัง อำเภอวิเชียรบุรี (บ้านผปค. 2 ครอบครัว) >> โรงเรียนวางแผนและดำเนินการจัดการเรียนการสอนในช่วงการปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ (Covid-19) ตามแผนงานที่กำหนดไว้ ตั้งแต่วันที่ 4-31 ม.ค. 64 >> โรงเรียนจัดการเรียนแบบผสมผสาน คือ ติดตามการสอนผ่าน DLTV และแจกใบงาน โดยให้ครูประจำชั้นแจกใบงานเป็นรายสัปดาห์ ครูเก็บใบงานเดิมที่นักเรียนทำเสร็จแล้วมาตรวจและแจกใบงานใหม่ทุกสัปดาห์ มีการติดต่อสื่อสารนักเรียนโดยสร้างกลุ่ม Line มีการประชาสัมพันธ์ทาง Facebook และครูประจำชั้นออกเยี่ยมบ้านนักเรียน >>ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา นักเรียนอยู่กับผู้ปกครอง ปู่ย่า ตายาย ที่ไม่เข้าใจเนื้อหาการทำกิจกรรมและอธิบายเพิ่มเติมให้กับนักเรียนไม่ได้ และผู้ปกครองจะพานักเรียนไปทำงานรับจ้างด้วยทำให้เวลาในการทำใบงานน้อยลง และนักเรียนไม่มีสมาธิและความตั้งใจในการทำใบงาน ครูทำใบความรู้เพิ่มเติมให้นักเรียนมีเวลาศึกษาก่อนทำใบงาน และมีการติดต่อและติดตามนักเรียนผ่านกลุ่ม Line โดยให้ส่งภาพหรือคลิปสั้นให้ครูได้ทราบ >> ขอชื่นชมและขอขอบพระคุณท่านผอ.คณะครูและบุคลากรทุกท่าน ร่วมถึงผู้ปกครองเป็นอย่างมาก ที่ได้ให้ข้อมูลและให้การต้อนรับอย่างดียิ่งในครั้งนี้ และขอเป็นกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถของทุกท่าน

นางสาวพัชรินทร์ วาวงศ์มูล
ศึกษานิเทศก์

ทางโรงเรียนบ้านใหม่วิไลวัลย์ ขอขอบพระคุณท่านศน.พัชรินทร์ วาวงศ์มูลและท่านศน.รังสิมา บัวทอง ที่มานิเทศการจัดการเรียนการสอน ร่วมแลกเปลี่ยนรู้ทำ PLC กับคณะครูโรงเรียนบ้านใหม่วิไลวัลย์ พร้อมทั้งยังลงพื้นที่จริงเพื่อรับทราบปัญหา ได้พบปะกับนักเรียนในการเรียนการสอนในยุค COVID 19 ระบาด และท่านยังให้คำแนะนำ แบบกัลยาณมิตร ขอบคุณที่ท่านมาเยี่ยมเยือนโรงเรียนบ้านใหม่วิไลวัลย์ค่ะ

นางสาวณัฐธิดา โสพิมพา
ผู้อำนวยการโรงเรียน
14 มกราคม 2564


รับรองการนิเทศในครั้งนี้ ขอบคุณคะ

นางสาวพัชรินทร์ วาวงศ์มูล
ศึกษานิเทศก์
27 มกราคม 2564
12 มกราคม 2564
ภาคเรียนที่ 2/2563
รร.บ้านโคกปรือ
ศพว.สระประดู่
วันอังคารที่ 12 มกราคม 2564 ดร.ไท พานนนท์ ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 มอบหมายให้ศึกษานิเทศก์ลงพื้นที่ภายในศูนย์พัฒนาวิชาการที่รับผิดชอบเพื่อนิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอนในช่วงการปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษฯ (โควิด-19) ระหว่างวันที่ 4-31 มกราคม 2564 ตามประกาศจังหวัดเพชรบูรณ์ ลงวันที่ 3 มกราคม 2564 โดยนางเสาวภา หงส์ประภาวงศ์ ศึกษานิเทศก์ประจำศูนย์ฯสระประดู่ ลงพื้นที่นิเทศ ติดตามฯ ณ โรงเรียนบ้านโคกปรือ อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ โดยมีนางสาวญาณิศา ภูเพชรพงศ์ ผอ.โรงเรียนและคณะครู เป็นผู้อำนวยความสะดวกและให้ข้อมูล พบว่าโรงเรียนบ้านโคกปรือได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบOn hand โดยครูจัดทำใบงานและมอบหมายงานให้นักเรียนทุกคนในแต่ละชั้นไปรับเอกสารใบงานจากครู นำกลับไปศึกษาที่บ้านด้วยตนเองและนัดหมายส่งงานสัปดาห์ละ 2 ครั้ง คณะครูสลับกันไปปฏิบัติงานที่โรงเรียนและ Work from home โรงเรียนต้องการให้สำนักงานฯ จัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมเพื่อสนับสนุนการจัดทำใบงานและสื่อการเรียนแก่นักเรียน อบต.สระประดู่ได้จัดสรรงบประมาณค่าอาหารกลางวันแก่โรงเรียนครบถ้วนและจัดซื้อนมกล่องให้แก่นักเรียนแทนการแจกนมสเตอริไลซ์//ขอให้คณะครูทุกท่านกำชับนักเรียนและผู้ปกครองให้สวมใส่หน้ากาก เว้นระยะห่าง ไม่ไปในสถานที่เสี่ยงและหมั่นล้างมือด้วยเจลหรือแอลกอฮอร์เสมอๆ// ขอขอบคุณผู้บริหารและคณะครูที่อำนวยความสะดวก

นางเสาวภา หงส์ประภาวงศ์
ศึกษานิเทศก์

12 มกราคม 2564
ภาคเรียนที่ 2/2563
รร.บ้านโคกกรวด
ศพว.น้ำร้อนยางสาว
นิเทศ ติดตาม การเรียนการสอนในช่วงปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ (COVID-19) ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 โรงเรียนบ้านโคกกรวด อำเภอบึงสามพันศูนย์พัฒนาวิชาการกันจุสระแก้วการจัดการเรียนการสอนในช่วงการปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ covid-สถานศึกษาได้ดำเนินการคือ 1. ประชุมคณะครูวางแผนและการดำเนินงาน 2 ดำเนินการต่อ 2. ดำเนินงานตามแผนการดำเนินการตามแผนเน้นให้ครูลงพื้นที่แจกใบงานและทำการเรียนการสอนให้นักเรียนผู้ปกครองทราบ สรุปรายงานผลการดำเนินงานปัญหาอุปสรรคและข้อจำกัดในการจัดการเรียนการสอนในช่วงปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษปัญหาอุปสรรค นักเรียนขาดความรับผิดชอบในการทำงาน ผู้ปกครองขาดความเข้าใจในตัวนักเรียนในการทำรายงานที่บ้าน ผู้ปกครองบางคนไม่มีโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ต ผู้ปกครองพาเด็กไปต่างจังหวัดข้อเสนอแนะครูต้องลงพื้นที่เพื่อทำความเข้าใจอธิบายใบงานหรืองานที่ครูมอบหมายให้และคอยประสานกับผู้ปกครองเป็นระยะระยะทางทางไลน์ในชั้นเรียนหรือทาง Facebook ทางสื่อโซเซียลต่างๆ ข้อเสนอแนะในการนิเทศครั้งนี้ ได้ให้ครูติดตามผลการจัดการเรียนของนักเรียนรายบุคลคล เพื่อรับทราบปัญหาและแก้ไขได้ เป็นการช่วยนักเรียนได้เรียนรู้อีกช่องทางหนึ่ง และรายงานผู้บริหารให้ทราบ พร้อมรายงานต่อ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 ขอขอบคุณท่านผู้บริหารโรงเรียน คณะครูทุกท่านที่ร่วมมือกันแก้ปัญหาในการจัดการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์การเรียนการสอนในช่วงปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ (COVID-19) ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) // ขอชื่นชมและขอขอบพระคุณท่านผอ.คณะครูและบุคลากรทุกท่าน ร่วมถึงผู้ปกครองเป็นอย่างมาก ที่ได้ให้ข้อมูลและให้การต้อนรับอย่างดียิ่งในครั้งนี้ และขอเป็นกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถของทุกท่าน// นางกัญจนา มีศิริ ศึกษานิเทศก์

นางกัญจนา มีศิริ
ศึกษานิเทศก์

12 มกราคม 2564
ภาคเรียนที่ 2/2563
รร.บ้านโคกกรวด
ศพว.น้ำร้อนยางสาว
รายงานผลการนิเทศการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 โรงเรียนบ้านโคกกรวด วันที่ 12 มกราคม 2564 วันนี้ ข้าพเจ้า นางปาริชาติ เข่งแก้ว ศึกษานิเทศก์ ได้มานิเทศการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของโรงเรียนบ้านโคกกรวด โดยใช้กระบวนการนิเทศ ได้แก่ สนทนากับครู สังเกตการดำเนินงานในสถานศึกษา และศึกษา จากการตอบแบบสอบถามในระบบออนไลน์ สรุปผลได้ดังนี้ 1.การจัดการเรียนการสอนในช่วงการปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ สถานศึกษาได้ดำเนินการดังนี้ 1.1 ให้นักเรียนมารับแบบฝึกหัดหรือใบงานที่โรงเรียนสัปดาห์ละ 2 ครั้ง 1.2 มีมาตรการคัดกรอง 1.3 ครูไปเยี่ยมบ้านนักเรียน 2.กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครูผู้สอน วันนี้ช่วงเช้าครูมอบหมายงานให้นักเรียน ช่วงบ่ายไปเยี่ยมบ้านนักเรียน วิธีการที่ครูใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ได้แก่ 1.จัดเตรียมใบงานหรือแบบฝึกหัดให้นักเรียน 2.การเยี่ยมบ้านนักเรียน 3.ปัญหาและอุปสรรค นักเรียนบางส่วนไม่สามารถมารับแบบฝึกหัดหรือใบงานได้ตามวันเวลาที่กำหนด 4.แนวทางการแก้ไข 4.1 ใช้การสื่อสารทางโทรศัพท์และทางไลน์เพื่อแก้ปัญหาการจัดการเรียนการสอน 4.2 ส่วนใหญ่ครูอยู่บ้านพักครู สามารถให้คำปรึกษาได้ตลอดเวลา 4.3 ให้นักเรียนมารับสัปดาห์ถัดไป ผู้ปกครองมีความต้องการให้โรงเรียนเปิดเรียนตามปกติ ขอขอบคุณผู้บริหารสถานศึกษาและคณะครูทุกคนที่ดูแลนักเรียนอย่างดียิ่ง ให้ความร่วมมือ เป็นอย่างดีและขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านต่อสู้กับความไม่รู้ของนักเรียนต่อไป ลงชื่อ (นางปาริชาติ เข่งแก้ว) ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

ดร.ปาริชาติ เข่งแก้ว
ผู้อำนวยการ

12 มกราคม 2564
ภาคเรียนที่ 2/2563
รร.บ้านซับตะแบก
ศพว.น้ำร้อนยางสาว
รายงานผลการนิเทศการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 โรงเรียนบ้านซับตะแบก วันที่ 12 มกราคม 2564 วันนี้ ข้าพเจ้า นางปาริชาติ เข่งแก้ว ศึกษานิเทศก์ ได้มานิเทศการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของโรงเรียนบ้านซับตะแบก โดยใช้กระบวนการนิเทศ ได้แก่ สนทนากับครู สังเกตการดำเนินงานในสถานศึกษา และศึกษา จากการตอบแบบสอบถามในระบบออนไลน์ สรุปผลได้ดังนี้ 1.การจัดการเรียนการสอนในช่วงการปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ สถานศึกษาได้ดำเนินการดังนี้ ควบคุม และตรวจสอบการดำเนินงาน ด้วยวงจรคุณภาพ PDCA ภายใต้แนวนโยบาย สพฐ. "ภายใต้วิกฤติ ชีวิตปลอดภัย" ใช้กระบวนการ PDCA โดยจัดการเรียนการสอนแบบ ON Hand ผู้บริหารสถานศึกษามาปฏิบัติงานทุกวัน จัดแบ่งครูออกเป็น 2 ชุด ชุดที่ 1 มาปฏิบัติงานในวันจันทร์ อังคาร พุธ ชุดที่ 2 มาปฏิบัติงานในวันพุธ พฤหัสบดีและวันศุกร์ 1.1 ให้นักเรียนมารับแบบฝึกหัดหรือใบงาน สัปดาห์ละ 2 ครั้ง 1.2 มีมาตรการคัดกรอง 1.3 ครูไปเยี่ยมบ้านนักเรียน 2.กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครูผู้สอน วิธีการที่ครูใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ได้แก่ 2.1 ใช้กระบวนการ PDCA โดยจัดการเรียนการสอนแบบ ON Hand 2.2 ใช้แบบฝึกและใบงาน 2.3 ติดตามการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านช่องทางออนไลน์ 2.4 เยี่ยมบ้านของครูประจำชั้น โดยความร่วมมือจากผู้ปกครอง 3.ปัญหาและอุปสรรค ผู้ปกครองไม่มีเวลาดูแลนักเรียนเต็มที่ด้วยต้องออกประกอบอาชีพ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเกษตรกร 4.แนวทางการแก้ไข รับฟังปัญหาของนักเรียน หากไม่เข้าใจงานส่วนใด ครูอธิบายเพิ่มเติม ผ่านทางโทรศัพท์ หรือช่องทางอื่นที่นักเรียนสะดวก ผู้ปกครองมีความต้องการให้โรงเรียนเปิดเรียนตามปกติ ขอขอบคุณผู้บริหารสถานศึกษาและคณะครูทุกคนที่ดูแลนักเรียนอย่างดียิ่ง ให้ความร่วมมือ เป็นอย่างดีและขอเป็นกำลังใจให้ครูทุกท่าน ลงชื่อ (นางปาริชาติ เข่งแก้ว) ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

ดร.ปาริชาติ เข่งแก้ว
ผู้อำนวยการ

รับทราบและดำเนินตามข้อเสนอแนะ

นายชาคริต โพธิปิ่น
ผู้อำนวยการโรงเรียน
26 มกราคม 2564


12 มกราคม 2564
ภาคเรียนที่ 2/2563
รร.บ้านน้ำอ้อม
ศพว.น้ำร้อนยางสาว
รายงานผลการนิเทศการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 โรงเรียนบ้านน้ำอ้อม วันที่ 12 มกราคม 2564 วันนี้ ข้าพเจ้า นางปาริชาติ เข่งแก้ว ศึกษานิเทศก์ ได้มานิเทศการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของโรงเรียนบ้านน้ำอ้อม โดยใช้กระบวนการนิเทศ ได้แก่ สนทนากับครู เยี่ยมบ้านผู้ปกครอง สัมภาษณ์ผู้ปกครอง สังเกตการดำเนินงานในสถานศึกษา และศึกษาจากการตอบแบบสอบถามในระบบออนไลน์ สรุปผลได้ดังนี้ 1.การจัดการเรียนการสอนในช่วงการปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ สถานศึกษาได้ดำเนินการดังนี้ การพัฒนาโรงเรียนทั้งระบบเพื่อการปฏิรูปการเรียนรู้ ผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องเปลี่ยนแปลงบทบาทของตนเองโดยการใช้หลักการบริหารคุณภาพที่ให้ทุกคนมีส่วนร่วมคิดร่วมตัดสินใจ ผู้บริหารสถานศึกษากับครู ไปเยี่ยมบ้านผู้ปกครองในทุกวันอังคาร ทุกบ้าน ครูเรียกชื่อ มอบแฟ้มและอธิบายใบงานให้นักเรียนเป็นรายบุคคล และนำอาหารกลางวันมอบให้นักเรียนทุกคน ผู้บริหารสถานศึกษาพูดคุยกับผู้ปกครองเกี่ยวกับความเป็นอยู่ ความก้าวหน้าการเรียนของนักเรียนเป็นรายบุคคล ดูแลนักเรียนอย่างทั่วถึง 2.กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครูผู้สอน วิธีการที่ครูใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ได้แก่ 1.จัดเตรียมใบงานหรือแบบฝึกหัดให้นักเรียน 2.การเยี่ยมบ้านนักเรียน 1. ขั้นวางแผนการใช้คำถาม ผู้สอนควรจะมีการวางแผนไว้ล่วงหน้าว่าจะใช้คำถาม เพื่อวัตถุประสงค์ใด รูปแบบหรือประการใดที่จะสอดคล้องกับเนื้อหาสาระและวัตถุประสงค์ของบทเรียน 2. ขั้นเตรียมคำถาม ผู้สอนควรจะเตรียมคำถามที่จะใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยการสร้างคำถามอย่างมีหลักเกณฑ์ 3. ขั้นการใช้คำถาม ผู้สอนสามารถจะใช้คำถามในทุกขั้นตอนของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และ อาจจะสร้างคำถามใหม่ที่นอกเหนือจากคำถามที่เตรียมไว้ก็ได้ ต้องเหมาะสมกับเนื้อหาสาระและสถานการณ์นั้น ๆ 4. ขั้นสรุปและประเมินผล 4.1 การสรุปบทเรียนผู้สอนอาจจะใช้คำถามเพื่อการสรุปบทเรียนก็ได้ 4.2 การประเมินผล ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันประเมินผลการเรียนรู้ โดยใช้วิธีการประเมินผล ตามสภาพจริง 3.ปัญหาและอุปสรรค ผู้ปกครองไม่มีเวลาดูแลเนื่องจากไปทำงาน 4.แนวทางการแก้ไข ขอเวลาผู้ปกครองหลังเลิกจากงาน ผู้ปกครองมีความต้องการให้โรงเรียนเปิดเรียนตามปกติ ขอชื่นชมผู้บริหารสถานศึกษาและครูทุกคนที่ดูแลนักเรียนเป็นอย่างดี ด้วยอุดมการณ์ของ ความเป็นครู เอาใจใส่นักเรียน มีความเป็นกันเองกับผู้ปกครองอย่างดียิ่ง รู้สึกประทับใจ และขอเป็นกำลังใจให้ครูทุกคน ลงชื่อ (นางปาริชาติ เข่งแก้ว) ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

ดร.ปาริชาติ เข่งแก้ว
ผู้อำนวยการ

12 มกราคม 2564
ภาคเรียนที่ 2/2563
รร.บ้านสระประดู่
ศพว.สระประดู่
วันอังคารที่ 12 มกราคม 2564 ดร.ไท พานนนท์ ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 มอบหมายให้ศึกษานิเทศก์ลงพื้นที่ภายในศูนย์พัฒนาวิชาการที่รับผิดชอบเพื่อนิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอนในช่วงการปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษฯ (โควิด-19) ระหว่างวันที่ 4-31 มกราคม 2564 ตามประกาศจังหวัดเพชรบูรณ์ ลงวันที่ 3 มกราคม 2564 โดยนางเสาวภา หงส์ประภาวงศ์ ศึกษานิเทศก์ประจำศูนย์ฯสระประดู่ ลงพื้นที่นิเทศ ติดตามฯ ณ โรงเรียนบ้านสระประดู่ อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ โดยมีนางสาวธนวรรณ จีรวัฒน์ ผอ.โรงเรียนและคณะครู เป็นผู้อำนวยความสะดวกและให้ข้อมูล พบว่าโรงเรียนบ้านสระประดู่ได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบผสมผสาน ทั้ง On site ในบางชั้น ได้แก่นักเรียน ชั้นป.1 สลับกันไปโรงเรียนและเรียนกับครูประจำชั้นโดยตรง//นักเรียนชั้นป.4 ไปเรียนกับครูเฉพาะนักเรียนที่เรียนช้าและผู้ปกครองยินยอม //การเรียนแบบ On hand ทุกชั้น โดยครูจัดทำใบงานและมอบหมายงานให้นักเรียนทุกคนในแต่ละชั้นไปรับเอกสารใบงานจากครู นำกลับไปศึกษาที่บ้านด้วยตนเองและนัดหมายส่งงานสัปดาห์ละ 2 ครั้ง คณะครูสลับกันไปปฏิบัติงานที่โรงเรียนและ Work from home และมอบหมายให้ครูติดตามนักเรียนและพบผู้ปกครองที่บ้านนักเรียน สัปดาห์ละ 2 ครั้ง โรงเรียนต้องการให้สำนักงานสนับสนุนสื่อการเรียนแก่นักเรียนเพิ่มเติม ทั้งนี้ อบต.สามแยกได้จัดสรรงบประมาณอาหารกลางวันแก่นักเรียนทุกคนเป็นเวลา 100 วัน โรงเรียนได้จัดสรรงบอาหารกลางวันแก่นักเรียนคนละ 400 บาท (20 วัน) //ขอให้คณะครูทุกท่านกำชับนักเรียนและผู้ปกครองให้สวมใส่หน้ากาก เว้นระยะห่าง ไม่ไปในสถานที่เสี่ยงและหมั่นล้างมือด้วยเจลหรือแอลกอฮอร์เสมอๆ// ขอขอบคุณผู้บริหารและคณะครูที่อำนวยความสะดวก

นางเสาวภา หงส์ประภาวงศ์
ศึกษานิเทศก์

12 มกราคม 2564
ภาคเรียนที่ 2/2563
รร.บ้านนาตะกุด
ศพว.ศรีเทพหนองย่างทอย
นิเทศ ติดตาม การเรียนการสอนในช่วงปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ (COVID-19) ผู้รับ การนิเทศคือ ว่าที่ นายเสกสรร บุญจันทึก ครูรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาตะกุด อ.ศรีเทพ และคณะครูโรงเรียนบ้านนาตะกุด ผลการนิเทศดังนี้ 1. โรงเรียนดำเนินการปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ ทำการสอนในลักษณะ On Hand ใบงานให้นักเรียน ในระะดับชั้นอนุบาล 2 - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เน้นรายวิชาหลัก คือ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และภาษาอังกฤษ โดยครูผู้สอนทำการนัดหมายนักเรียนรายชั้นเรียน ให้รับใบงานสัปดาห์ละครั้ง และติดต่อสื่อการโดยใช้ระบบทางไกล เช่น โทรศัพท์ line ถ้านักเรียนที่ไม่มีโทรศัพท์ ครูผู้สอนจะติดต่อกับนักเรียนโดยตรงโดยการพบปะพูดคุย เพื่อแก้ปัญหาการเรียนที่นักเรียนไม่เข้าใจในใบงาน หรือภาระงานที่ได้รับมอบหมาย 2. ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ทำการสอน On Line ผ่านระบบ Zoom พร้อมมีใบงานให้นักเรียนทำ และส่งงานสัปดาห์ละ 1 ครั้ง 3.โรงเรียนจัดตั้งครูเวรประจำวันในการดูแลความเรียบร้อยของโรงเรียนในช่วงปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ 4. การจัดการเรื่องอาหารกลางวันกับนักเรียนช่วงปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ จัดการโดยจ่ายเป็นเงินสดให้กับนักเรียน โดยให้นักเรียนนำใบงานมาส่งพร้อมทั้งรับเงินค่าอาหารกลางวันสัปดาห์ละ 100 บาท จำนวน 4 สัปดาห์ รวมทั้งสิ้น 400 บาท ต่อเดือน เพื่อแลกเปลี่ยนให้นักเรียนเกิดความกระตือรือร้นและมีงานนำมาส่งให้กับคุณครูประจำชั้น ขอบพระคุณคณะครูโรงเรียนบ้านนาตะกุดที่ให้การต้อนรับ ให้ความร่วมมือและอำนวยความสะดวกอย่างดียิ่ง

นางรังสิมา บัวทอง
ศึกษานิเทศก์
ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนบ้านนาตะกุด ขอขอบรพะคุณคณะนิเทศ จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๓ เป็นอย่างสูง ทีได้มานิเทศการเรียนการสอนในช่วงปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ (COVID-19) และได้ให้คำแนะนำในการจัดการเรียนการสอนในช่วงปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ (COVID-19) เป็นอย่างดี

นายเสกสรร บุญจันทึก
ครู
18 มกราคม 2564

ขอบพระคุณคณะครูทุกท่านที่อำนวยความสะดวกและเป็นกัลยาณมิตรที่ดีต่อกัน แล้วพบกันอีกในครั้งต่อไปนะคะ

นางรังสิมา บัวทอง
ศึกษานิเทศก์
1 กุมภาพันธ์ 2564
12 มกราคม 2564
ภาคเรียนที่ 2/2563
รร.บ้านท่าเยี่ยม
ศพว.ท่าแดงวังท่าดี
ข้าพเจ้า นางมัทณา ชาวบ้านกร่าง ศึกษานิเทศก์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 ได้มานิเทศ ติดตาม การเรียนการสอนในช่วงการปิดภาคเรียนด้วยเหตุพิเศษ (Covid -19) ของโรงเรียนบ้านท่าเยี่ยม โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยม มีจำนวนนักเรียน 50 คน มีบุคลากรทั้งหมด 5 คน ข้าราชการ 1 คน จ้างสอน 3 คน ธุรการ 1 คน (ไม่มีผู้อำนวยการ)จัดการเรียนการสอนปกติแบบการใช้สื่อ DLTV ในการติดตามครั้งนี้มีผู้รับการนิเทศ จำนวน 5 คน ในการนิเทศครั้งนี้ มีผลการนิเทศ ติดตาม ดังนี้ 1. โรงเรียนได้มีการดำเนินการจัดการเรียน การสอนในช่วงปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ ดังนี้โรงเรียนได้จัดการเรียนการสอนแบบเรียนที่บ้านโดยใช้หนังสือเรียนแบบฝึกหัด (Hand-Hand) - โรงเรียนได้ดำเนินการจัดการประชุม ผู้ปกครองเพื่อสร้างความเข้าใจในการปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ ระหว่างวันที่ 4 มกราคม – 31 มกราคม 2564 - ครูได้นำใบงาน แบบฝึก และหนังสือเรียนไป ให้นักเรียนที่บ้าน เพื่อสร้างความเข้าใจให้กับนักเรียนเป็นรายบุคคล - ครูเยี่ยมบ้านนักเรียนพร้อมเก็บใบงานและนำใบงานไปให้ในวัน จันทร์ของสัปดาห์ - ครูประชุมและรายงานผลการจัดการเรียนการสอนเป็นรายห้องเรียน ให้กับผู้อำนวยการโรงเรียนทราบและร่วมกันดำเนินการแก้ปัญหาที่เกิดพบและช่วยกันแก้ปัญหาของนักเรียน - โรงเรียนได้จัดทำ อินโฟกราฟฟิก (Infographic) เป็นรายสัปดาห์ ละ 1 ครั้ง - โรงเรียนได้ดำเนินการดำเนินการเบิกจ่าย ค่าอาหารกลางวันให้กับนักเรียน จำนวน 50 คน คนละ 400 บาท เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และได้จัดทำเอกสารเพื่อเป็นหลักฐานครบถ้วน ปัญหา อุปสรรค ในการจัดการเรียนการสอนในครั้งนี้ คือ โรงเรียนขาดแคลนบุคลากร ในการติดตามนักเรียนได้ครบทุกคน และการเรียนของนักเรียนมีปัญหาที่นักเรียนไม่สามารถทำแบบฝึกหัดตามที่ได้รับมอบหมายให้สำเร็จได้เพราะขาดคนคอยชี้แนะ วิธีแก้ปัญหา จ้างครูเพิ่มจะได้จัดการเรียนการสอนให้เด็กได้เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ ความต้องการความช่วยเหลือจากสำนักงานเขต ในช่วงการจัดการเรียนการสอนในช่วงการปิดภาคเรียนด้วยเหตุพิเศษ (Covid -19) คือ การจัดบุคลากรมาช่วยในการจัดการเรียนการสอน ขอขอบคุณท่านรักษาการและคณะครูโรงเรียนบ้านท่าเยี่ยมที่ได้จัดการเรียนการสอนในครั้งนี้ได้เป็นอย่างดี

นางมัทณา ชาวบ้านกร่าง
ศึกษานิเทศก์

12 มกราคม 2564
ภาคเรียนที่ 2/2563
รร.บ้านบัววัฒนา
ศพว.บ้านโภชน์บัววัฒนา
12 มกราคม 2564 นิเทศติดตาม การเรียนการสอนในช่วงปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ (COVID-19) ผู้รับ การนิเทศคือ ว่าที่ นางภรภัทร นนทโคตร ครูรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบัววัฒนา และคณะครูโรงเรียนบ้านบัววัฒนา ผลการนิเทศดังนี้ 1. โรงเรียนดำเนินการปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ ทำการสอนในลักษณะ On Hand ใบงานให้นักเรียน ทุกคน ทุกระดับชั้น โดยครูผู้สอนทำการนัดหมายนักเรียนรายชั้นเรียน ให้รับใบงานสัปดาห์ละครั้ง และติดต่อสื่อการโดยใช้ระบบทางไกล เช่น โทรศัพท์ line ถ้านักเรียนที่ไม่มีโทรศัพท์ ครูผู้สอนจะติดต่อกับนักเรียนโดยตรงโดยการพบปะพูดคุย เพื่อแก้ปัญหาการเรียนที่นักเรียนไม่เข้าใจในใบงาน หรือภาระงานที่ได้รับมอบหมาย 2. โรงเรียนจัดตั้งครูเวรประจำวันในการดูแลความเรียบร้อยของโรงเรียนในช่วงปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ 3. การจัดการเรื่องอาหารกลางวันกับนักเรียนช่วงปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ จัดการโดยจ่ายเป็นเงินสดให้กับนักเรียน ปัญหา อุปสรรค ข้อจำกัด เนื้อหาสาระในการเรียนรู้แต่ละวิชามีตัวชี้วัดจำนวนมาก ทำให้การจัดเรียนการสอนไม่ครบทุกตัวชี้วัด ข้อเสนอแนะ ครูผู้สอนจัดการสอนโดยการบูรณาการ และปรับเปลี่ยนการวัดประเมินผลในการสอบปลายปี / ปลายภาค โดยใช้การประเมินตามสภาพจริง หรือการปฏิบัติ ชิ้นงาน ขอบขอบคุณผู้บริหารโรงเรียน คณะครู และนักเรียนโรงเรียนบ้านโคกคงสมโภชน์ ที่ให้การต้อนรับและให้ความร่วมมืออย่างดียิ่ง ผู้นิเทศ นางปิยะวรรณ์ เชิญทอง ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 12 มกราคม 2564

นางปิยะวรรณ์ เชิญทอง
ศึกษานิเทศก์

ดิฉัน นางภรภัทร นนทโคตร รักษาการในตำแหน่งูผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบัววัฒนา และคณะครู ขอขอบคุณ ท่านศน.ปิยะวรรณ์ เชิญทอง ในการนิเทศติดตาม ให้ข้อเสนอแนะ และแนวทาง ในการจัดการเรียนการสอน ในช่วงปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ (COVID -19) พร้อมทั้งให้กำลังใจเพื่อนครูในการปฏิบัติ

นางภรภัทร นนทโคตร
ครู
13 มกราคม 2564


12 มกราคม 2564
ภาคเรียนที่ 2/2563
รร.ชุมชนบ้านโภชน์
ศพว.บ้านโภชน์บัววัฒนา
12 มกราคม 2564 นิเทศติดตาม การเรียนการสอนในช่วงปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ (COVID-19) ผู้รับ การนิเทศคือ ว่าที่ รต.สมัย โสประดิษฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านโภชน์ และคณะครูโรงเรียน ชุมชนบ้านโภชน์ ผลการนิเทศดังนี้ 1. โรงเรียนดำเนินการปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ ตั้งแต่วันที่ 23 ธันวาคม 2563 – 31 มกราคม 2564 ทำการสอนในลักษณะ On Hand ใบงานให้นักเรียน ทุกคน ทุกระดับชั้น โดยครูผู้สอนทำการนัดหมายนักเรียนรายชั้นเรียน ให้รับใบงานสัปดาห์ละครั้ง และติดต่อสื่อการโดยใช้ระบบทางไกล เช่น โทรศัพท์ line ถ้านักเรียนที่ไม่มีโทรศัพท์ ครูผู้สอนจะติดต่อกับนักเรียนโดยตรงโดยการพบปะพูดคุย เพื่อแก้ปัญหาการเรียนที่นักเรียนไม่เข้าใจในใบงาน หรือภาระงานที่ได้รับมอบหมาย 2. โรงเรียนจัดตั้งครูเวรประจำวันในการดูแลความเรียบร้อยของโรงเรียนในช่วงปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ 3. การจัดการเรื่องอาหารกลางวันกับนักเรียนช่วงปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ จัดการโดยจ่ายเป็นเงินสดให้กับนักเรียน ปัญหา อุปสรรค ข้อจำกัด เนื้อหาสาระในการเรียนรู้แต่ละวิชามีตัวชี้วัดจำนวนมาก ทำให้การจัดเรียนการสอนไม่ครบทุกตัวชี้วัด ข้อเสนอแนะ ครูผู้สอนจัดการสอนโดยการบูรณาการ และปรับเปลี่ยนการวัดประเมินผลในการสอบปลายปี / ปลายภาค โดยใช้การประเมินตามสภาพจริง หรือการปฏิบัติ ชิ้นงาน ขอบขอบคุณผู้บริหารโรงเรียน คณะครู และนักเรียนโรงเรียนบ้านโคกคงสมโภชน์ ที่ให้การต้อนรับและให้ความร่วมมืออย่างดียิ่ง ผู้นิเทศ นางปิยะวรรณ์ เชิญทอง ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 12 มกราคม 2564

นางปิยะวรรณ์ เชิญทอง
ศึกษานิเทศก์

ขอบคุณท่านศน.ปิยวรรณ เชิญทอง ศึกษานิเทศก์เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ประจำศูนย์พัฒนาวิชาการบ้านโภชน์บัววัฒนา ที่ได้มาตรวจเยี่ยมให้กำลังใจและแนะนำ ให้ข้อเสนอแนะแก่คณะครูโรงเรียนชุมชนบ้านโภชน์ในช่วงที่โรงเรียนปิดเรียน ด้วยเหตุพิเศษ ตั้งแต่วันที่ 23 ธ.ค. 63 - 31 ม.ค. 64 ซึ่งทางโรงเรียนได้มอบให้ครูประจำชั้น/ครูประจำวิชา ติดตามการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้นักเรียนทุกระดับชั้นได้เกิดการเรียนรู้ในวิชาพื้นฐาน และวิชาที่เป็นทักษะชีวิต ที่มีผลงานหรือชิ้นงานต่างๆเกิดขึ้น

ว่าที่ ร.ต.สมัย โสประดิษฐ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
14 มกราคม 2564


12 มกราคม 2564
ภาคเรียนที่ 2/2563
รร.บ้านราษฎร์เจริญ
ศพว.กันจุสระแก้ว
นิเทศ ติดตาม การเรียนการสอนในช่วงปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ (COVID-19) ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 พบว่า โรงเรียนได้บริหารจัดการดังนี้ คณะครูแต่ละชั้นเรียนได้มีการจัดเตรียมใบงานและแบบฝึกหัดให้กับนักเรียนของแต่ละระดับชั้นมีการส่งใบงานทั้งที่บ้านและให้มารับที่โรงเรียนเพื่อจะได้พบกับครูผู้สอนประมาณ 2-3 ครั้งต่อสัปดาห์และติดต่อกับนักเรียนผู้ปกครองผ่านทางกลุ่ม line chat online เพื่อป้องกันปัญหาและแก้ปัญหา ปัญหาและอุปสรรคเด็กไม่อยู่บ้านไปงานกับผู้ปกครอง และไม่ทำใบงาน ไม่ส่งงาน ข้อเสนอแนะให้มารับใบงานที่โรงเรียนเพื่อสอบถามและรับฟังในการแก้ปัญหาในการเรียนและได้จัดทำใบงานที่โรงเรียนตรวจงานที่โรงเรียน ข้อเสนอแนะในการนิเทศครั้งนี้ ได้ให้ครูติดตามผลการจัดการเรียนของนักเรียนรายบุคลคล เพื่อรับทราบปัญหาและแก้ไขได้ เป็นการช่วยนักเรียนได้เรียนรู้อีกช่องทางหนึ่ง และรายงานผู้บริหารให้ทราบ พร้อมรายงานต่อ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 ขอขอบคุณท่านผู้บริหารโรงเรียน คณะครูทุกท่านที่ร่วมมือกันแก้ปัญหาในการจัดการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์การเรียนการสอนในช่วงปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ (COVID-19) ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) // ขอชื่นชมและขอขอบพระคุณท่านผอ.คณะครูและบุคลากรทุกท่าน ร่วมถึงผู้ปกครองเป็นอย่างมาก ที่ได้ให้ข้อมูลและให้การต้อนรับอย่างดียิ่งในครั้งนี้ และขอเป็นกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถของทุกท่าน//

นางกัญจนา มีศิริ
ศึกษานิเทศก์

ขอขอบคุณ ศน.กัญจนา มีศิริ ที่เข้านิเทศ ติดตามการเรียนการสอนในช่วงปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ (COVID-19) ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ทางโรงเรียนจึงขอขอบพระคุณที่มาเยี่ยมชมโรงเรียนมา ณ โอกาสนี้ด้วยครับ

นายชัชวาลย์ หาญแก้ว
ครู
15 มกราคม 2564


12 มกราคม 2564
ภาคเรียนที่ 2/2563
รร.บ้านโป่งบุญเจริญ
ศพว.วังพิกุลศรีมงคลพญาวัง
วันอังคาร ที่ 12 มกราคม 2564: ดร.ไท พานนนท์ ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 มอบหมายให้นางสุปัญญา โพธิ์หา ศึกษานิเทศก์ ลงพื้นที่ภายในศูนย์พัฒนาวิชาการที่รับผิดชอบเพื่อนิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอนในช่วงการปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษฯ (โควิด-19) ระหว่างวันที่ 4-31 มกราคม 2564 ตามประกาศจังหวัดเพชรบูรณ์ การจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์ Covid - 19 โรงเรียนบ้านโป่งบุญเจริญ ได้ดำเนินการดังต่อไปนี้ 1. ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโป่งบุญเจริญเรียกประชุมคณะครูทุกท่านและหาข้อสรุป พูดคุยในเรื่องการจัดการเรียนการสอนที่จะดำเนิการร่วมกันในสถาณการณ์ Covid - 19 โดยมีข้อสรุปให้ครูประจำชั้นติดต่อนักเรียนและผูกครองในไลน์กลุ่มชั้นเรียน ให้ทำความข้าใจในการเรียนการสอน ซึ่งจะจัดการเรียนแบบออนไลน์ และออนแอร์ ให้มีการส่งงนผ่นทางอินเทอร์เน็ต หรือส่งในกลุ่มไลน์ประจำชั้นเรียนในทุกวัน 2. ครูแจ้งและทำความเข้าใจกับผู้ปกครองและนักเรียนในการเรียนการสอนช่วงสถานการณ์ Covid -19 เพื่อให้มีการเตรียมตัวและเตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียน 3. ครูจัดเตรียมการสอนและเตรียมใบงาน เพื่อเตรียมความพร้อมในการเรียนแบบออนไลน์หรือออนแอร์ 4. ครูประจำชั้นจัดทำแบบสรุปผลการสอนเป็นรายสัปดาห์ ทั้งชี้แจ้งปัญหาและข้อคิดเห็น 5 รวบรวมปัญหาและข้อคิดเห็นของแต่ละชั้นเรียนมาสรุปร่วมกัน พื่อแก้ขและพัฒนาการเรียนการสอนในสัปดาห์ต่อไป ขอขอบคุณท่านผู้บริหารและคณะครูทุกท่านค่ะ

นางสุปัญญา โพธิ์หา
ศึกษานิเทศก์

12 มกราคม 2564
ภาคเรียนที่ 2/2563
รร.บ้านห้วยทราย
ศพว.วังพิกุลศรีมงคลพญาวัง
วันอังคาร ที่ 12 มกราคม 2564: ดร.ไท พานนนท์ ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 มอบหมายให้นางสุปัญญา โพธิ์หา ศึกษานิเทศก์ ลงพื้นที่ภายในศูนย์พัฒนาวิชาการที่รับผิดชอบเพื่อนิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอนในช่วงการปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษฯ (โควิด-19) ระหว่างวันที่ 4-31 มกราคม 2564 ตามประกาศจังหวัดเพชรบูรณ์ การจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์ Covid - 19 โรงเรียนบ้านห้วยทราย ได้ดำเนินการดังต่อไปนี้ 1. ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยทรายประชุมคณะครูทุกท่านและหาข้อสรุป พูดคุยในเรื่องการจัดการเรียนการสอนที่จะดำเนิการร่วมกันในสถาณการณ์ Covid - 19 โดยมีข้อสรุปให้ครูประจำชั้นติดต่อนักเรียนและผูกครองในไลน์กลุ่มชั้นเรียน ให้ทำความข้าใจในการเรียนการสอน ซึ่งจะจัดการเรียนแบบออนแฮนด์ โดยการแจกใบงาน ใบความรู้และแบบฝึกหัด ไปเรียนรู้ที่บ้าน ภายใต้ความช่วยเหลือของผู้ปกครองและครู 2. ครูประจำชั้นจัดทำแบบสรุปผลการสอนเป็นรายสัปดาห์ ทั้งชี้แจ้งปัญหาและข้อคิดเห็น 3 รวบรวมปัญหาและข้อคิดเห็นของแต่ละชั้นเรียนมาสรุปร่วมกัน พื่อแก้ขและพัฒนาการเรียนการสอนในสัปดาห์ต่อไป ความต้องการความช่วยเหลือจาก สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 โรงเรียนยังขาดแคลนงบประมาณในกรจัดทำสื่อการสอน ออกแบบการเรียนการสอนที่หลากหลาย และยังขาดความรู้ ความข้าใในการใช้เทคโนโลยีมาช่วยในการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ขอขอบคุณท่านผู้บริหารและคณะครูทุกท่านค่ะ

นางสุปัญญา โพธิ์หา
ศึกษานิเทศก์
ขอขอบคุณท่านสุปัญญา โพธิ์หา ศึกษานิเทศก์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 ที่ได้มานิเทศการติดตามการจัดการเรียนการสอนในช่วงการปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษฯ (โควิด-19) ของโรงเรียนบ้านห้วยทราย ในวันที่ 12 มกราคม 2564 พร้อมให้คำแนะนำเป็นอย่างดี

นายวิรัชร์ ศรีโมรา
ผู้อำนวยการโรงเรียน
17 มกราคม 2564

12 มกราคม 2564
ภาคเรียนที่ 2/2563
รร.บ้านโคกสง่า
ศพว.พุเตยพุขาม
ข้าพเจ้า นางอมรินทร์ เฉยทอง ศึกษานิเทศก์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 ได้มานิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอนในช่วงปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษของสถานศึกษาในสถานการณ์การแพร่เชื้อไวรัสโคโรนา COVID-19 ของโรงเรียนบ้านโคกสง่า พบว่า 1. โรงเรียนดำเนินการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ On Hand โดยครูประจำชั้น/ประจำวิชา จัดทำใบงาน ใบความรู้ หรือ ภาระงานตามมาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตร เน้นวิชาภาษาไทยและวิชาคณิตศาสตร์ 2. ครูส่งใบงานและรับใบงานคืนจากนักเรียนสัปดาห์ละ 2 ครั้ง พร้อมทั้งให้คำอธิบายเพิ่มเติมในกรณีมีปัญหา และติดตามประเมินผลการเรียนรู้จากการสังเกต สัมภาษณ์ และตรวจแบบฝึกหัด/ใบงาน 3. โรงเรียนจ่ายเงินค่าอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนคนละ 400 บาทในคราวเดียว 4. ปัญหาที่พบ ส่วนใหญ่นักเรียนอยู่กับผู้ปกครองสูงอายุ ไม่สามารถให้คำแนะนำกับนักเรียนได้ ซึ่งครูแก้ปัญหาโดยการพบปะนักเรียนรายบุคคล พูดคุยผ่านโทรศัพท์ หรือ กลุ่มไลน์ 5. สิ่งที่โรงเรียนต้องการความช่วยเหลือจาก สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 ได้แก่ งบประมาณจัดซื้ออุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อCOVID-19 ข้อเสนอแนะ 1. ขอให้โรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานในสาระหลักที่จำเป็น 2. โรงเรียนควรเน้นทักษะวิชาชีวิต โดยการใช้บริบทรอบตัวของนักเรียนรายบุคคลนำมาสร้างกิจกรรมการเรียนรู้ของนักเรียนเอง เช่น การทำกิจกรรมหรือโครงงานเกี่ยวกับงานประดิษฐ์ งานบ้าน งานเกษตร งานศิลปะ งานอาชีพต่างๆ หรืองานอื่นๆตามความสนใจของนักเรียน 3. ประชาสัมพันธ์กิจกรรมที่ดีของโรงเรียนเผยแพร่สู่สาธารณชนทราบ ขอให้กำลังใจและขอบคุณคณะครูในความร่วมมือและให้การต้อนรับเป็นอย่างดี

นางอมรินทร์ เฉยทอง
ศึกษานิเทศก์

12 มกราคม 2564
ภาคเรียนที่ 2/2563
รร.บ้านหนองกระทุ่ม
ศพว.พุเตยพุขาม
ข้าพเจ้า นางอมรินทร์ เฉยทอง ศึกษานิเทศก์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 ได้มานิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอนในช่วงปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษของสถานศึกษาในสถานการณ์ การแพร่เชื้อไวรัสโคโรนา COVID-19 ของโรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม พบว่า 1. โรงเรียนดำเนินการประชุมคณะครูเพื่อวางแผนการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ ON Air ผ่านระบบ DLTV และ On Hand โดยครูประจำชั้น/ประจำวิชา จัดส่งใบงาน ใบความรู้ หรือ ภาระงานตามตารางการเรียนการสอนของ DLTV 2. โรงเรียนนัดนักเรียน/ผู้ปกครองเพื่อส่งใบงานและรับใบงานคืนจากนักเรียนทุกวันจันทร์ พร้อมทั้งให้คำอธิบายเพิ่มเติมในกรณีมีปัญหา และติดตามประเมินผลการเรียนรู้จากการสังเกต สัมภาษณ์ และตรวจแบบฝึกหัด/ใบงาน 3. โรงเรียนจ่ายเงินค่าอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนคนละ 100 บาท/สัปดาห์พร้อมกับการรับ-ส่งใบงาน 4. ปัญหาที่พบ บ้านของนักเรียนส่วนใหญ่ขาดสัญญาณอินเทอร์เน็ตรับชมDLTV ทำให้ไม่สามารถทำใบงานได้ ซึ่งครูแก้ปัญหาโดยการพบปะนักเรียนรายบุคคล พูดคุยผ่านโทรศัพท์ หรือ กลุ่มไลน์ 5. สิ่งที่โรงเรียนต้องการความช่วยเหลือจาก สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 ได้แก่ การสนับสนุนความรู้ที่ทันสมัยและสื่อการสอนทาง On Line ข้อเสนอแนะ 1. ขอให้โรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานในสาระหลักที่จำเป็น 2. โรงเรียนควรเน้นทักษะวิชาชีวิต โดยการใช้บริบทรอบตัวของนักเรียนรายบุคคลนำมาสร้างกิจกรรมการเรียนรู้ของนักเรียนเอง เช่น การทำกิจกรรมหรือโครงงานเกี่ยวกับงานประดิษฐ์ งานบ้าน งานเกษตร งานศิลปะ งานอาชีพต่างๆ หรืองานอื่นๆตามความสนใจของนักเรียน 3. ประชาสัมพันธ์กิจกรรมที่ดีของโรงเรียนเผยแพร่สู่สาธารณชนทราบ ขอให้กำลังใจและขอบคุณคณะครูในความร่วมมือและให้การต้อนรับเป็นอย่างดี

นางอมรินทร์ เฉยทอง
ศึกษานิเทศก์

12 มกราคม 2564
ภาคเรียนที่ 2/2563
รร.บ้านหนองคล้า
ศพว.พุเตยพุขาม
ข้าพเจ้า นางอมรินทร์ เฉยทอง ศึกษานิเทศก์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 ได้มานิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอนในช่วงปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษของสถานศึกษาในสถานการณ์การแพร่เชื้อไวรัสโคโรนา COVID-19 ของโรงเรียนบ้านหนองคล้า พบว่า 1. โรงเรียนดำเนินการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ On Hand โดยใช้ใบงาน ใบความรู้ ตามสื่อการสอน DLTV หนังสือแบบเรียน และที่ครูเห็นว่าเหมาะสมกับนักเรียน แยกเป็นช่วงชั้น ดังนี้ คือ -ชั้นอนุบาลปีที่ 2 - ป.3 จัดทำใบงาน วิชา ภาษาไทย และ คณิตศาสตร์ -ชั้น ป.4-6 จัดทำใบงาน วิชา ภาษาไทย คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ 2. ครูลงพื้นที่แจกใบงานและรับใบงานคืนจากนักเรียนสัปดาห์ละ 1 ครั้ง พร้อมทั้งให้คำอธิบายเพิ่มเติมในกรณีมีปัญหา และติดตามประเมินผลการเรียนรู้จากการสังเกต สัมภาษณ์ และตรวจแบบฝึกหัด/ใบงาน 3. โรงเรียนจ่ายเงินค่าอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนคนละ 100 บาท/สัปดาห์พร้อมกับการรับ-ส่งใบงาน 4. ปัญหาที่พบ ผู้ปกครองนักเรียนส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรปลูกอ้อย จำเป็นต้องออกจากบ้านไปทำงานในไร่อ้อย ไม่สามารถให้คำแนะนำกับนักเรียนได้ บางครั้งต้องพานักเรียนไปที่ไร่อ้อยด้วย เนื่องจากเกรงว่าเด็กอยู่บ้านจะไม่ปลอดภัย ซึ่งครูแก้ปัญหาโดยการพบปะนักเรียนรายบุคคล พูดคุยผ่านโทรศัพท์ หรือ กลุ่มไลน์ 5. สิ่งที่โรงเรียนต้องการความช่วยเหลือจาก สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 ได้แก่ สัญญาณอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง และความรู้ใหม่ๆเกี่ยวกับการจัดการเรียน การสอน ข้อเสนอแนะ 1.ขอให้โรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ และตัวชี้วัดของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานในสาระหลักที่จำเป็น 2. โรงเรียนควรเน้นทักษะวิชาชีวิต โดยการใช้บริบทรอบตัวของนักเรียนรายบุคคล นำมาสร้างกิจกรรมการเรียนรู้ของนักเรียนเอง เช่น การทำกิจกรรมหรือโครงงาน เกี่ยวกับงานประดิษฐ์ งานบ้าน งานเกษตร งานศิลปะ งานอาชีพต่างๆ หรืองาน อื่นๆตามความสนใจของนักเรียน 3. ประชาสัมพันธ์กิจกรรมที่ดีของโรงเรียนเผยแพร่สู่สาธารณชนทราบ ขอให้กำลังใจและขอบคุณคณะครูในความร่วมมือและให้การต้อนรับเป็นอย่างดี

นางอมรินทร์ เฉยทอง
ศึกษานิเทศก์

12 มกราคม 2564
ภาคเรียนที่ 2/2563
รร.บ้านกองทูล(พิทักษ์ราษฎร์วิทยาคาร)
ศพว.กองทูลเพชรละคร
วันที่ 12 มกราคม 2564 ข้าพเจ้านางสาวสุกัญญา จันทร์งาม ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 ได้รับมอบหมายจาก ดร. ไท พานนนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ในการนิเทศ การเรียนการสอนในช่วงการปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ (Covid-19) ณ โรงเรียนบ้านกองทูล (พิทักษ์ราษฎร์วิทยาคาร) ศูนย์พัฒนาวิชาการกองทูลเพชรละคร อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ พบว่าในเรื่องของการจัดการเรียนการสอนในช่วงการปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ (Covid-19) ระหว่างวันที่ 11-15 มกราคม 2564 สถานศึกษาได้มีการดำเนินการดังนี้ 1. ผอ. ประชุมครูเพื่อดำเนินการจัดการเรียนการสอนและร่วมวางแผนการดำเนินงานกับคณะครูโดยจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ on hand 2. ชี้แจงผู้ปกครองและประสานความร่วมมือเครือข่าย 3.ตอบแบบสำรวจรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 4. มอบหมายครูให้ดูแลรับผิดชอบและพบปะนักเรียน 5. จัดระบบการสื่อสาร วิธีการ วันและเวลา ระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครอง โดยจัดตั้งกลุ่มไลน์ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 6. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามความเหมาะสม 7. มีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 8. มีการนิเทศ กำกับ ติดตามการดำเนินงานและรายงานผลการดำเนินงานสัปดาห์ละ 1 ครั้ง ปัญหา อุปสรรค ข้อจำกัด และข้อเสนอแนะในการจัดการเรียนการสอน พบว่านักเรียนส่วนใหญ่ไม่ได้อาศัยอยู่กับพ่อแม่แต่อาศัยอยู่กับปู่ย่าตายายทั้งนี้เพราะด้วยวัยวุฒิทำให้เกิดปัญหาในการจัดการเรียนรู้ที่บ้าน ปัญหาด้านความรู้ในการเรียนการสอน รวมถึงการเข้าถึงเทคโนโลยีต่างๆของผู้ปกครอง นักเรียนบางส่วนขาดอุปกรณ์ สื่อเทคโนโลยี และบางส่วนออกไปช่วยผู้ปกครองทำงานเลี้ยงชีพ ซึ่งทางสถานศึกษาได้ใช้วิธีการแก้ปัญหาโดยให้ครูประจำชั้นออกเยี่ยมบ้านนักเรียนเพื่อให้คำแนะนำและคำปรึกษาแก่นักเรียน อธิบายผ่านไลน์กลุ่มและไลน์ส่วนตัว และอัดคลิปวีดีโอในการสอนลงออนไลน์ในไลน์กลุ่มผู้ปกครอง โดยทางสถานศึกษามีความต้องการความช่วยเหลือจากสำนักงานเขตในส่วนของความไม่เพียงพอของบุคลากรครู ทั้งนี้ทางโรงเรียนได้ระดมทุนในการจ้างครูมาสอนเพื่อรักษาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา จุดเด่น ชุมชนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในการพัฒนาการศึกษา มีการบูรณาการหลักสูตรจิตศึกษา และเน้นการเรียนรู้แบบ PBL ข้อเสนอแนะ ให้คณะครูและบุคลากรเน้นความปลอดภัยและอุปกรณ์ในการป้องกันเชื้อไวรัส Covid-19ในขณะที่ออกเยี่ยมบ้านและแจกใบงานนักเรียน ขอขอบคุณท่านผอ.คณะครูและบุคลากร รวมถึงทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาการศึกษา

นางสาวสุกัญญา จันทร์งาม
ศึกษานิเทศก์

นายชวน โฉมทรัพย์เย็น ผอ.รร.บ้านกองทูล(พิทักษ์ราษฎร์วิทยาคาร) ขอขอบคุณศึกษานิเทศก์ในการนิเทศ การเรียนการสอนในช่วงปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ (Covid-19) เเละให้ข้อเสนอแนะในการจัดการเรียนการสอน เพื่อปรับปรุง เเละเป็นประโยชน์ต่อนักเรียนในครั้งนี้

นายชวน โฉมทรัพย์เย็น
ผู้อำนวยการโรงเรียน
26 มกราคม 2564


12 มกราคม 2564
ภาคเรียนที่ 2/2563
รร.บ้านสระเกษ
ศพว.กองทูลเพชรละคร
วันที่ 12 มกราคม 2564 ข้าพเจ้านางสาวสุกัญญา จันทร์งาม ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 ได้รับมอบหมายจาก ดร. ไท พานนนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ในการนิเทศ การเรียนการสอนในช่วงการปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ (Covid-19) ณ โรงเรียนบ้านสระเกษ ศูนย์พัฒนาวิชาการกองทูลเพชรละคร อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ พบว่าในเรื่องของการจัดการเรียนการสอนในช่วงการปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ (Covid-19) ระหว่างวันที่ 11-15 มกราคม 2564 สถานศึกษาได้มีการดำเนินการดังนี้ 1. ผอ. ประชุมครูเพื่อดำเนินการจัดการเรียนการสอนโดยวิธี on-hand (การแจกใบงาน) 2. ครูประจำชั้นจัดเตรียมใบงาน ใบความรู้ แบบฝึกหัด หนังสือเรียน และแจ้งผู้ปกครองมารับเอกสารทุกวันจันทร์ 3. ครูประจำชั้นออกเยี่ยมบ้านนักเรียน เพื่อติดตามให้คำปรึกษาและแนะนำให้กับนักเรียนและผู้ปกครอง สัปดาห์ละ 1 ครั้ง 4. ครูประจำชั้นและผู้ปกครองแต่ละชั้นมีกลุ่มไลน์ เพื่อสะดวกในการติดต่อ ปัญหา อุปสรรค ข้อจำกัด และข้อเสนอแนะในการจัดการเรียนการสอน พบว่านักเรียนส่วนใหญ่ไม่ได้อาศัยอยู่กับพ่อแม่แต่อาศัยอยู่กับปู่ย่าตายายทั้งนี้เพราะด้วยวัยวุฒิทำให้เกิดปัญหาในการจัดการเรียนรู้ที่บ้าน ปัญหาด้านความรู้ในการเรียนการสอน รวมถึงการเข้าถึงเทคโนโลยีต่างๆของผู้ปกครอง ซึ่งทางสถานศึกษาได้ใช้วิธีการแก้ปัญหาโดยให้ครูประจำชั้นออกเยี่ยมบ้านนักเรียนเพื่อให้คำแนะนำและคำปรึกษาแก่นักเรียน โดยทางสถานศึกษามีความต้องการความช่วยเหลือจากสำนักงานเขตในส่วนของความไม่เพียงพอของบุคลากร ขาดแคลนครู ครูไม่ครบชั้น และขาดครูในวิชาหลัก คือ คณิต ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ทั้งนี้ทางโรงเรียนได้ระดมทุนด้วยวิธีการทอดผ้าป่าในการจ้างครูมาสอนเพื่อรักษาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา จุดเด่น ชุมชนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในการพัฒนาการศึกษา บูรณาการทักษะอาชีพในการจัดการเรียนการสอนโดยมีวิทยากรท้องถิ่นหรือปราชญ์ชาวบ้านมาให้ความรู้แก่นักเรียน ข้อเสนอแนะ ให้คณะครูและบุคลากรเน้นความปลอดภัยและอุปกรณ์ในการป้องกันเชื้อไวรัสCovid-19ในขณะที่ออกเยี่ยมบ้านและแจกใบงานนักเรียน แ ขอขอบคุณท่านผอ.คณะครูและบุคลากร รวมถึงทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาการศึกษา

นางสาวสุกัญญา จันทร์งาม
ศึกษานิเทศก์

28 ธันวาคม 2563
ภาคเรียนที่ 2/2563
รร.บ้านนาไร่เดียว
ศพว.ท่าโรงโคกปรง
วันที่ 28 ธันวาคม 2563 นายธีรภัทร์ ภาวะรีย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 พร้อมด้วย อาจารย์สมฤทัย เย็นใจ จากมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์ นางปาริชาติ เข่งแก้ว ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามฯ นางรังสิมา บัวทอง และ นางสาวพัชรินทร์ วาวงศ์มูล ศึกษานิเทศก์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 ได้นิเทศติดตาม โครงการสนับสนุนการพัฒนาครูและโรงเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องรุ่นที่ 2 (จิตศึกษา) โครงการ TSQP เครือข่ายมหาวิทยาลัยนเรศวร ภาภบ่าย ณ โรงเรียนบ้านนาไร่เดียว อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้ดำเนินการนิเทศติดตามพัฒนาโรงเรียนทั้งระบบ Whole School Approach สามารถบริหารจัดการตนเอง เพื่อยกระดับการเรียนรู้ของนักเรียนให้เกิดทักษะการเรียนรู้สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 โดยมีการลงพื้นที่โค้ชโรงเรียน ครั้งที่ 2 ผลการดำเนินงานโรงเรียน ดังต่อไปนี้ ความงอกงามของนักเรียน >> นักเรียนมีความรับผิดชอบต่อตนเอง รู้ตัวตนของตนเอง รู้หน้าที่ รู้เวลา ของตนเองว่าต้องทำอะไรบ้าง ในแต่ละวัน และใฝ่รู้ ใฝ่เรียนมากขึ้นกว่าเดิมในกิจกรรมหรือภาระงานที่นักเรียนรับผิดชอบ >> นักเรียนมีความกระตือรือร้นในการทำกิจกรรมช่วงจิตศึกษา (ภาคเช้า) Body scan (ภาคบ่าย) และการเรียนรู้โดยใช้นวัตกรรม AL >> นักเรียนรู้จักวางแผนในการทำงาน ทำงานร่วมกับเพื่อน ๆ ได้อย่างมีความสุข >> นักเรียนกล้าแสดงออก กล้าแสดงความคิดเห็น และให้ข้อมูลประกอบเหตุผลที่หลากหลายมากขึ้น >> นักเรียนเป็นผู้นำ เป็นผู้ตามที่ดี ฟังความคิดเห็น และแสดงความคิดเห็นของเพื่อนในการทำงานกลุ่ม >> นักเรียนปฏิบัติตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ที่นักเรียนร่วมกันกำหนดขึ้น ความงอกงามของครูผู้สอน >> ครูใจเย็น ปฏิบัติกิจกรรมหรือการสอนช้าลงและสังเกตนักเรียนแต่ละมากขึ้น เข้าใจและวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคลได้ >> ครูใช้น้ำเสียงที่นิ่มนวลและไม่เสียงดัง รับฟังความคิดเห็นของนักเรียนทุกคนที่แสดงความคิดเห็น >> ครูเตรียมการจัดการเรียนการสอน เตรียมสื่อการสอน ในแต่ละหน่วย PBLและ ALแบบบูรณาการ เพื่อสอนในแต่ละวันหรือแต่ละสัปดาห์ มีการปรับเนื้อหาและกิจกรรมบางส่วนให้เข้ากับบริบทของโรงเรียนและห้องเรียน PBLและ AL >> ครูได้ PLC กับเพื่อนกลุ่มสาระ และเพื่อนร่วมสายชั้น รวมถึงการ PLC สัปดาห์ละ 1 ครั้ง และแลกเลี่ยนเรียนรู้ การแก้ไขปัญหาในการจัดการเรียนการสอนแต่ละสัปดาห์ >> ครูเข้าใจและใช้วิธีการในการปรับการจัดการเรียนการสอนให้เข้ากับนักเรียนแต่ละคน และแก้ปัญหาในการจัดการเรียนการสอนในแต่ละวันได้พร้อมกับนักเรียน >> ครูได้รับการนิเทศ การจัดการเรียนการสอนจากเพื่อนครู และจากผู้บริหารสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง ขอบคุณผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูและนักเรียนที่ให้ความร่วมมือในการสังเกตการสอน การสะท้อนผลความงอกงามผ่านการ PLC และให้การต้อนรับอย่างดียิ่ง

นางสาวพัชรินทร์ วาวงศ์มูล
ศึกษานิเทศก์

ขอขอบคุณนายธีรภัทร์ ภาวะรีย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 อาจารย์สมฤทัย เย็นใจ จากมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์ นางปาริชาติ เข่งแก้ว ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามฯ นางรังสิมา บัวทอง และ นางสาวพัชรินทร์ วาวงศ์มูล ศึกษานิเทศก์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 ได้เข้านิเทศติดตาม โครงการสนับสนุนการพัฒนาครูและโรงเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องรุ่นที่ 2 (จิตศึกษา) โครงการ TSQP เครือข่ายมหาวิทยาลัยนเรศวร โดยให้คำแนะนำในการดำเนินงานในการจัดกระบวนการเรียนการสอน โดยจะนำคำแนะนำไปปรับปรุงและประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อนักเรียนต่อไป

นายฉัตรชัย ขันธะรี
ผู้อำนวยการโรงเรียน
21 มกราคม 2564


รับรองการนิเทศในครั้งนี้ และจะมีการนิเทศติดตามจิตศึกษา ครั้งที่ 3 ขอบคุณคะ

นางสาวพัชรินทร์ วาวงศ์มูล
ศึกษานิเทศก์
27 มกราคม 2564
28 ธันวาคม 2563
ภาคเรียนที่ 2/2563
รร.บ้านหนองสรวง
ศพว.คลองกระจัง
วันที่ 28 ธันวาคม 2563 นายธีรภัทร์ ภาวะรีย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 พร้อมด้วย อาจารย์สมฤทัย เย็นใจ จากมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์ นางปาริชาติ เข่งแก้ว ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามฯ นางรังสิมา บัวทอง และ นางสาวพัชรินทร์ วาวงศ์มูล ศึกษานิเทศก์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 ได้นิเทศติดตาม โครงการสนับสนุนการพัฒนาครูและโรงเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องรุ่นที่ 2 (จิตศึกษา) โครงการ TSQP เครือข่ายมหาวิทยาลัยนเรศวร ภาคเช้า ณ โรงเรียนบ้านหนองสรวง อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้ดำเนินการนิเทศติดตามพัฒนาโรงเรียนทั้งระบบ Whole School Approach สามารถบริหารจัดการตนเอง เพื่อยกระดับการเรียนรู้ของนักเรียนให้เกิดทักษะการเรียนรู้สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 โดยมีการลงพื้นที่โค้ชโรงเรียน ครั้งที่ 2 ผลการดำเนินงานโรงเรียน ดังต่อไปนี้ ความงอกงามของนักเรียน >> นักเรียนมีความรับผิดชอบต่อตนเอง รู้ตัวตนของตนเอง รู้หน้าที่ รู้เวลา ของตนเองว่าต้องทำอะไรบ้าง ในแต่ละวัน และใฝ่รู้ ใฝ่เรียนมากขึ้นกว่าเดิมในกิจกรรมหรือภาระงานที่นักเรียนรับผิดชอบ >> นักเรียนมีความกระตือรือร้นในการทำกิจกรรมช่วงจิตศึกษา (ภาคเช้า) Body scan (ภาคบ่าย) และการเรียนรู้โดยใช้นวัตกรรม AL >> นักเรียนรู้จักวางแผนในการทำงาน ทำงานร่วมกับเพื่อน ๆ ได้อย่างมีความสุข >> นักเรียนกล้าแสดงออก กล้าแสดงความคิดเห็น และให้ข้อมูลประกอบเหตุผลที่หลากหลายมากขึ้น >> นักเรียนเป็นผู้นำ เป็นผู้ตามที่ดี ฟังความคิดเห็น และแสดงความคิดเห็นของเพื่อนในการทำงานกลุ่ม >> นักเรียนปฏิบัติตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ที่นักเรียนร่วมกันกำหนดขึ้น ความงอกงามของครูผู้สอน >> ครูใจเย็น ปฏิบัติกิจกรรมหรือการสอนช้าลงและสังเกตนักเรียนแต่ละมากขึ้น เข้าใจและวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคลได้ >> ครูใช้น้ำเสียงที่นิ่มนวลและไม่เสียงดัง รับฟังความคิดเห็นของนักเรียนทุกคนที่แสดงความคิดเห็น >> ครูเตรียมการจัดการเรียนการสอน เตรียมสื่อการสอน ในแต่ละหน่วย PBL แบบบูรณาการ เพื่อสอนในแต่ละวันหรือแต่ละสัปดาห์ มีการปรับเนื้อหาและกิจกรรมบางส่วนให้เข้ากับบริบทของโรงเรียนและห้องเรียน PBL >> ครูได้ PLC กับเพื่อนกลุ่มสาระ และเพื่อนร่วมสายชั้น รวมถึงการ PLC สัปดาห์ละ 1 ครั้ง และแลกเลี่ยนเรียนรู้ การแก้ไขปัญหาในการจัดการเรียนการสอนแต่ละสัปดาห์ >> ครูเข้าใจและใช้วิธีการในการปรับการจัดการเรียนการสอนให้เข้ากับนักเรียนแต่ละคน และแก้ปัญหาในการจัดการเรียนการสอนในแต่ละวันได้พร้อมกับนักเรียน >> ครูได้รับการนิเทศ การจัดการเรียนการสอนจากเพื่อนครู และจากผู้บริหารสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง ขอบคุณผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูและนักเรียนที่ให้ความร่วมมือในการสังเกตการสอน การสะท้อนผลความงอกงามผ่านการ PLC และให้การต้อนรับอย่างดียิ่ง

นางสาวพัชรินทร์ วาวงศ์มูล
ศึกษานิเทศก์

28 ธันวาคม 2563
ภาคเรียนที่ 2/2563
รร.บ้านบ่อไทย
ศพว.วังโบสถ์บ่อไทย
วันที่ 28 มกราคม 2564 นายอรรถพล สังขวาสี ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รักษาการรองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และคณะ จำนวน 5 ท่าน พร้อมด้วยคณะของศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้รับมอบหมายจาก ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานลงพื้นที่ในส่วนของจังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อมาติดตาม ตรวจสอบ และพิจารณาข้อมูลในเบื้องต้นขอโรงเรียนคุณภาพของชุมชน ณ โรงเรียนบ้านบ่อไทย ศูนย์พัฒนาวิชาการวังโบสถ์บ่อไทย อำเภอหนองไผ่ ทั้งนี้ดร.ไท พานนนท์ ผู้อำนวยการสพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 พร้อมด้วยนายธีรภัทร์ ภาวะรีย์ นางบูลยาวี ทุยไชยสง และนางชฏากรณ์ บรรเลงรมย์ รองผู้อำนวยการสพป. เพชรบูณร์ เขต 3 และนายปัณณธร บัวอุบล นางเสาวภา หงส์ประภาวงศ์และข้าพเจ้านางสาวสุกัญญา จันทร์งาม ศึกษานิเทศก์ สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 และคณะผู้อำนวยการสถานศึกษาในศูนย์พัฒนาวังโบสถ์บ่อไทยร่วมถึงผู้แทนชุมชน ได้เข้าร่วมต้อนรับและประชุมแลกเปลี่ยนกับคณะผู้แทนจาก สพฐ. พบว่า ได้รับคำชื่นชมและกำลังใจจากคณะผู้แทนจากสพฐ. โดยโรงเรียนมีความพร้อมทั้งทางด้านกายภาพ การบริหารงานทั้ง 4 ฝ่ายงาน และบุคลากรมีความสามารถในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สามารถพัฒนาเป็นโรงเรียนหลักที่ให้โรงเรียนอื่นมาเรียนรวมได้ มีความพร้อมด้านระบบสาธารณูปโภค ผู้บริหาร มีวิสัยทัศน์ ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ ครู และบุคลากรทางการศึกษา ตระหนักให้ความสำคัญ ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ชุมชนเข้มแข็ง ให้ความร่วมมือกับสถานศึกษาเป็นอย่างดี โดยทางโรงเรียนมีแนวโน้มจะได้รับการพิจารณาให้เป็นโรงเรียนคุณภาพของชุมชนเพื่อเป็นโรงเรียนแกนนำในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้กับโรงเรียนในเครือข่าย โดยทางผู้แทนสพฐ. ได้เพิ่มข้อเสนอแนะเรื่องประชามติของชุมชนในการเข้าร่วมเป็นโรงเรียนเครือข่ายเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการพัฒนาการศึกษาร่วมกันอย่างแท้จริง ขอขอบคุณและชื่นชมและเป็นกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถของท่านผอ. คณะครูและบุคลากร และนักเรียนทุกคนในการร่วมกันพัฒนาการศึกษา

นางสาวสุกัญญา จันทร์งาม
ศึกษานิเทศก์

22 ธันวาคม 2563
ภาคเรียนที่ 2/2563
รร.วัดซับบอนวิทยา
ศพว.กันจุสระแก้ว
วันที่ 22 ธันวาคม 2563 นายธีรภัทร์ ภาวะรีย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 พร้อมด้วย อาจารย์พรพิมล อ่อนศรี จากมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์ นางปาริชาติ เข่งแก้ว ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามฯ นางรังสิมา บัวทอง และ นางสาวพัชรินทร์ วาวงศ์มูล ศึกษานิเทศก์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 ได้นิเทศติดตาม โครงการสนับสนุนการพัฒนาครูและโรงเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องรุ่นที่ 2 (จิตศึกษา) โครงการ TSQP เครือข่ายมหาวิทยาลัยนเรศวร ณ ภาคบ่าย ณ โรงเรียนวัดซับบอนวิทยา (เอกชน) อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้ดำเนินการนิเทศติดตามพัฒนาโรงเรียนทั้งระบบ Whole School Approach สามารถบริหารจัดการตนเอง เพื่อยกระดับการเรียนรู้ของนักเรียนให้เกิดทักษะการเรียนรู้สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 โดยมีการลงพื้นที่โค้ชโรงเรียน ครั้งที่ 2 ผลการดำเนินงานโรงเรียน ดังต่อไปนี้ ความงอกงามของนักเรียน >> นักเรียนมีความรับผิดชอบต่อตนเอง รู้ตัวตนของตนเอง รู้หน้าที่ รู้เวลา ของตนเองว่าต้องทำอะไรบ้าง ในแต่ละวัน และใฝ่รู้ ใฝ่เรียนมากขึ้นกว่าเดิมในกิจกรรมหรือภาระงานที่นักเรียนรับผิดชอบ >> นักเรียนมีความกระตือรือร้นในการทำกิจกรรมช่วงจิตศึกษา (ภาคเช้า) Body scan (ภาคบ่าย) และการเรียนรู้โดยใช้นวัตกรรม PBL >> นักเรียนรู้จักวางแผนในการทำงาน ทำงานร่วมกับเพื่อน ๆ ได้อย่างมีความสุข >> นักเรียนกล้าแสดงออก กล้าแสดงความคิดเห็น และให้ข้อมูลประกอบเหตุผลที่หลากหลายมากขึ้น >> นักเรียนเป็นผู้นำ เป็นผู้ตามที่ดี ฟังความคิดเห็น และแสดงความคิดเห็นของเพื่อนในการทำงานกลุ่ม ความงอกงามของครูผู้สอน >> ครูใจเย็น ปฏิบัติกิจกรรมหรือการสอนช้าลงและสังเกตนักเรียนแต่ละมากขึ้น เข้าใจและวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคลได้ >> ครูใช้น้ำเสียงที่นิ่มนวลและไม่เสียงดัง รับฟังความคิดเห็นของนักเรียนทุกคนที่แสดงความคิดเห็น >> ครูเตรียมการจัดการเรียนการสอน เตรียมสื่อการสอน ในแต่ละหน่วย PBLและ AL เพื่อสอนในแต่ละวันหรือแต่ละสัปดาห์ มีการปรับเนื้อหาและกิจกรรมบางส่วนให้เข้ากับบริบทของโรงเรียนและห้องเรียน PBL >> ครูได้ PLC กับเพื่อนกลุ่มสาระ และเพื่อนร่วมสายชั้น รวมถึงการ PLC สัปดาห์ละ 1 ครั้ง และแลกเลี่ยนเรียนรู้ การแก้ไขปัญหาในการจัดการเรียนการสอนแต่ละสัปดาห์ >> ครูเข้าใจและใช้วิธีการในการปรับการจัดการเรียนการสอนให้เข้ากับนักเรียนแต่ละคน และแก้ปัญหาในการจัดการเรียนการสอนในแต่ละวันได้พร้อมกับนักเรียน ข้อเสนอแนะ >> ควรปรับห้องเรียนหรือห้องประกอบในการทำกิจกรรมจิตศึกษา และ Body scan เนื่องจากมีนักเรียนจำนวนมากในแต่ห้อง (ใช้ห้องประกอบที่มีอยู่ตามอาคารเรียนใกล้ ๆ) และปรับระยะเวลาในการทำ Body scan หรือวิธีการในการทำกิจกรรม >> ให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในการทำข้อตกลงของห้องเรียน เพื่อให้เขาได้รู้กติกาหรือวิถีในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ระหว่างครูและนักเรียน หรือระหว่างนักเรียนกับนักเรียน ขอขอบคุณท่านผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู และนักเรียน ที่ให้เข้าร่วมสังเกตการจัดกิจกรรม และให้ความร่วมมือและให้การต้อนรับอย่างดียิ่ง

นางสาวพัชรินทร์ วาวงศ์มูล
ศึกษานิเทศก์

21 ธันวาคม 2563
ภาคเรียนที่ 2/2563
รร.ชุมชนบ้านโภชน์
ศพว.บ้านโภชน์บัววัฒนา
วันที่ 21 ธันวาคม 2563 นายธีรภัทร์ ภาวะรีย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 พร้อมด้วย อาจารย์ณัฐกานต์ พึ่งกุศล จากมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์ นางปาริชาติ เข่งแก้ว ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามฯ นางรังสิมา บัวทอง และ นางสาวพัชรินทร์ วาวงศ์มูล ศึกษานิเทศก์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 ได้นิเทศติดตาม โครงการสนับสนุนการพัฒนาครูและโรงเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องรุ่นที่ 2 (จิตศึกษา) โครงการ TSQP เครือข่ายมหาวิทยาลัยนเรศวร ณ ภาคเช้า ณ โรงเรียนชุมชน บ้านโภชน์ อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้ดำเนินการนิเทศติดตามพัฒนาโรงเรียนทั้งระบบ Whole School Approach สามารถบริหารจัดการตนเอง เพื่อยกระดับการเรียนรู้ของนักเรียนให้เกิดทักษะการเรียนรู้สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 โดยมีการลงพื้นที่โค้ชโรงเรียน ครั้งที่ 2 ผลการดำเนินงานโรงเรียน ดังต่อไปนี้ ความงอกงามของนักเรียน >> นักเรียนมีความรับผิดชอบต่อตนเอง รู้ตัวตนของตนเอง รู้หน้าที่ รู้เวลา มีระเบียบวินัยต่อตนเอง และคนรอบข้าง ของตนเองว่าต้องทำอะไรบ้างในแต่ละวัน และใฝ่รู้ ใฝ่เรียนมากขึ้นกว่าเดิมในกิจกรรมหรือภาระงานที่นักเรียนรับผิดชอบ >> นักเรียนจะนิ่ง อดทนและรอคอย รู้ตัวเอง ช่วงการทำกิจกรรมแต่ละครั้ง >> นักเรียนมีความกระตือรือร้น ตั้งใจ และใส่ใจในการทำกิจกรรมช่วงจิตศึกษา (ภาคเช้า) Body scan (ภาคบ่าย) และการเรียนรู้โดยใช้นวัตกรรม PBL/AL >> นักเรียนรู้จักวางแผนในการทำงาน ทำงานร่วมกับเพื่อน ๆ ได้อย่างมีความสุข >> นักเรียนกล้าแสดงออก กล้าแสดงความคิดเห็น และให้ข้อมูลประกอบเหตุผลที่หลากหลายมากขึ้น >> นักเรียนเป็นผู้นำ เป็นผู้ตามที่ดี ฟังความคิดเห็น และแสดงความคิดเห็นของเพื่อนในการทำงานกลุ่ม ความงอกงามของครูผู้สอน >> ครูพูดคุยกันมากขึ้น แชร์ความงอกงาม และปัญหา ที่แก้ไขได้และแก้ไขไม่ได้ ช่วงพักทานอาหารหรือในสายชั้นของตัวเอง และปรับกระบวนการแก้ไขปัญหาที่ตัวเองทำได้แก้ปัญหาได้ให้กับเพื่อน เพื่อนำไปปรับใช้กับนักเรียนห้องอื่น >> ครูใจเย็น ปฏิบัติกิจกรรมหรือการสอนช้าลงและสังเกตนักเรียนแต่ละมากขึ้น เข้าใจและวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคลได้ >> ครูใช้น้ำเสียงที่นิ่มนวลและไม่เสียงดัง รับฟังความคิดเห็นของนักเรียนทุกคนที่แสดงความคิดเห็น >> ครูเตรียมการจัดการเรียนการสอน เตรียมสื่อการสอน ในแต่ละหน่วย PBL/ALเพื่อสอนในแต่ละวันหรือแต่ละสัปดาห์ มีการปรับเนื้อหาและกิจกรรมบางส่วนให้เข้ากับบริบทของโรงเรียนและห้องเรียน PBL/AL >> ครูได้ PLC กับเพื่อนกลุ่มสาระ และเพื่อนร่วมสายชั้น รวมถึงการ PLC สัปดาห์ละ 1 ครั้ง และแลกเลี่ยนเรียนรู้ การแก้ไขปัญหาในการจัดการเรียนการสอนแต่ละสัปดาห์ >> ครูเข้าใจและใช้วิธีการในการปรับการจัดการเรียนการสอนให้เข้ากับนักเรียนแต่ละคน และแก้ปัญหาในการจัดการเรียนการสอนในแต่ละวันได้พร้อมกับนักเรียน ขอขอบคุณท่านผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู และนักเรียน ที่ให้เข้าร่วมสังเกตการสอน และให้ความร่วมมือและให้การต้อนรับอย่างดียิ่ง

นางสาวพัชรินทร์ วาวงศ์มูล
ศึกษานิเทศก์

21 ธันวาคม 2563
ภาคเรียนที่ 2/2563
รร.ชุมชนบ้านท่าเสา
ศพว.กองทูลเพชรละคร
วันที่ 21 ธันวาคม 2563 นายธีรภัทร์ ภาวะรีย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 พร้อมด้วย อาจารย์ณัฐกานต์ พึ่งกุศล จากมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์ นางปาริชาติ เข่งแก้ว ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามฯ นางรังสิมา บัวทอง และ นางสาวพัชรินทร์ วาวงศ์มูล ศึกษานิเทศก์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 ได้นิเทศติดตาม โครงการสนับสนุนการพัฒนาครูและโรงเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องรุ่นที่ 2 (จิตศึกษา) โครงการ TSQP เครือข่ายมหาวิทยาลัยนเรศวร ณ ภาคบ่าย ณ โรงเรียนชุมชน บ้านท่าเสา อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้ดำเนินการนิเทศติดตามพัฒนาโรงเรียนทั้งระบบ Whole School Approach สามารถบริหารจัดการตนเอง เพื่อยกระดับการเรียนรู้ของนักเรียนให้เกิดทักษะการเรียนรู้สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 โดยมีการลงพื้นที่โค้ชโรงเรียน ครั้งที่ 2 ผลการดำเนินงานโรงเรียน ดังต่อไปนี้ ความงอกงามของนักเรียน >> นักเรียนมีความรับผิดชอบต่อตนเอง รู้ตัวตนของตนเอง รู้หน้าที่ รู้เวลา มีระเบียบวินัยต่อตนเอง และคนรอบข้าง ของตนเองว่าต้องทำอะไรบ้างในแต่ละวัน และใฝ่รู้ ใฝ่เรียนมากขึ้นกว่าเดิมในกิจกรรมหรือภาระงานที่นักเรียนรับผิดชอบ >> นักเรียนจะนิ่ง อดทนและรอคอย รู้ตัวเอง ช่วงการทำกิจกรรมแต่ละครั้ง >> นักเรียนมีความกระตือรือร้น ตั้งใจ และใส่ใจในการทำกิจกรรมช่วงจิตศึกษา (ภาคเช้า) Body scan (ภาคบ่าย) และการเรียนรู้โดยใช้นวัตกรรม PBL >> นักเรียนรู้จักวางแผนในการทำงาน ทำงานร่วมกับเพื่อน ๆ ได้อย่างมีความสุข >> นักเรียนกล้าแสดงออก กล้าแสดงความคิดเห็น และให้ข้อมูลประกอบเหตุผลที่หลากหลายมากขึ้น >> นักเรียนเป็นผู้นำ เป็นผู้ตามที่ดี ฟังความคิดเห็น และแสดงความคิดเห็นของเพื่อนในการทำงานกลุ่ม ความงอกงามของครูผู้สอน >> ครูพูดคุยกันมากขึ้น แชร์ความงอกงาม และปัญหา ที่แก้ไขได้และแก้ไขไม่ได้ ช่วงพักทานอาหารหรือในสายชั้นของตัวเอง และปรับกระบวนการแก้ไขปัญหาที่ตัวเองทำได้แก้ปัญหาได้ให้กับเพื่อน เพื่อนำไปปรับใช้กับนักเรียนห้องอื่น >> ครูใจเย็น ปฏิบัติกิจกรรมหรือการสอนช้าลงและสังเกตนักเรียนแต่ละมากขึ้น เข้าใจและวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคลได้ >> ครูใช้น้ำเสียงที่นิ่มนวลและไม่เสียงดัง รับฟังความคิดเห็นของนักเรียนทุกคนที่แสดงความคิดเห็น >> ครูเตรียมการจัดการเรียนการสอน เตรียมสื่อการสอน ในแต่ละหน่วย PBL เพื่อสอนในแต่ละวันหรือแต่ละสัปดาห์ มีการปรับเนื้อหาและกิจกรรมบางส่วนให้เข้ากับบริบทของโรงเรียนและห้องเรียน PBL >> ครูได้ PLC กับเพื่อนกลุ่มสาระ และเพื่อนร่วมสายชั้น รวมถึงการ PLC สัปดาห์ละ 1 ครั้ง และแลกเลี่ยนเรียนรู้ การแก้ไขปัญหาในการจัดการเรียนการสอนแต่ละสัปดาห์ >> ครูเข้าใจและใช้วิธีการในการปรับการจัดการเรียนการสอนให้เข้ากับนักเรียนแต่ละคน และแก้ปัญหาในการจัดการเรียนการสอนในแต่ละวันได้พร้อมกับนักเรียน ขอขอบคุณท่านผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู และนักเรียน ที่ให้เข้าร่วมสังเกตการสอน และให้ความร่วมมือและให้การต้อนรับอย่างดียิ่ง

นางสาวพัชรินทร์ วาวงศ์มูล
ศึกษานิเทศก์

21 ธันวาคม 2563
ภาคเรียนที่ 2/2563
รร.บ้านราหุล
ศพว.บึงสามพันหนองแจง
วันที่ 21 ธันวาคม 2563 นายธีรภัทร์ ภาวะรีย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 พร้อมด้วย อาจารย์พรพิมล อ่อนศรี จากมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์ นางปาริชาติ เข่งแก้ว ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามฯ นางรังสิมา บัวทอง และ นางสาวพัชรินทร์ วาวงศ์มูล ศึกษานิเทศก์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 ได้นิเทศติดตาม โครงการสนับสนุนการพัฒนาครูและโรงเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องรุ่นที่ 2 (จิตศึกษา) โครงการ TSQP เครือข่ายมหาวิทยาลัยนเรศวร ณ ภาคเช้า ณ โรงเรียนบ้านราหุล อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้ดำเนินการนิเทศติดตามพัฒนาโรงเรียนทั้งระบบ Whole School Approach สามารถบริหารจัดการตนเอง เพื่อยกระดับการเรียนรู้ของนักเรียนให้เกิดทักษะการเรียนรู้สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 โดยมีการลงพื้นที่โค้ชโรงเรียน ครั้งที่ 2 ผลการดำเนินงานโรงเรียน ดังต่อไปนี้ ความงอกงามของนักเรียน >> นักเรียนมีความรับผิดชอบต่อตนเอง รู้ตัวตนของตนเอง รู้หน้าที่ รู้เวลา มีระเบียบวินัยต่อตนเอง และคนรอบข้าง ของตนเองว่าต้องทำอะไรบ้างในแต่ละวัน และใฝ่รู้ ใฝ่เรียนมากขึ้นกว่าเดิมในกิจกรรมหรือภาระงานที่นักเรียนรับผิดชอบ >> นักเรียนจะนิ่ง อดทนและรอคอย รู้ตัวเอง ช่วงการทำกิจกรรมแต่ละครั้ง >> นักเรียนมีความกระตือรือร้น ตั้งใจ และใส่ใจในการทำกิจกรรมช่วงจิตศึกษา (ภาคเช้า) Body scan (ภาคบ่าย) และการเรียนรู้โดยใช้นวัตกรรม PBL >> นักเรียนรู้จักวางแผนในการทำงาน ทำงานร่วมกับเพื่อน ๆ ได้อย่างมีความสุข >> นักเรียนกล้าแสดงออก กล้าแสดงความคิดเห็น และให้ข้อมูลประกอบเหตุผลที่หลากหลายมากขึ้น >> นักเรียนเป็นผู้นำ เป็นผู้ตามที่ดี ฟังความคิดเห็น และแสดงความคิดเห็นของเพื่อนในการทำงานกลุ่ม ความงอกงามของครูผู้สอน >> ครูพูดคุยกันมากขึ้น แชร์ความงอกงาม และปัญหา ที่แก้ไขได้และแก้ไขไม่ได้ ช่วงพักทานอาหารหรือในสายชั้นของตัวเอง และปรับกระบวนการแก้ไขปัญหาที่ตัวเองทำได้แก้ปัญหาได้ให้กับเพื่อน เพื่อนำไปปรับใช้กับนักเรียนห้องอื่น >> ครูใจเย็น ปฏิบัติกิจกรรมหรือการสอนช้าลงและสังเกตนักเรียนแต่ละมากขึ้น เข้าใจและวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคลได้ >> ครูใช้น้ำเสียงที่นิ่มนวลและไม่เสียงดัง รับฟังความคิดเห็นของนักเรียนทุกคนที่แสดงความคิดเห็น >> ครูเตรียมการจัดการเรียนการสอน เตรียมสื่อการสอน ในแต่ละหน่วย PBL เพื่อสอนในแต่ละวันหรือแต่ละสัปดาห์ มีการปรับเนื้อหาและกิจกรรมบางส่วนให้เข้ากับบริบทของโรงเรียนและห้องเรียน PBL >> ครูได้ PLC กับเพื่อนกลุ่มสาระ และเพื่อนร่วมสายชั้น รวมถึงการ PLC สัปดาห์ละ 1 ครั้ง และแลกเลี่ยนเรียนรู้ การแก้ไขปัญหาในการจัดการเรียนการสอนแต่ละสัปดาห์ >> ครูเข้าใจและใช้วิธีการในการปรับการจัดการเรียนการสอนให้เข้ากับนักเรียนแต่ละคน และแก้ปัญหาในการจัดการเรียนการสอนในแต่ละวันได้พร้อมกับนักเรียน ขอขอบคุณท่านผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู และนักเรียน ที่ให้เข้าร่วมสังเกตการสอน และให้ความร่วมมือและให้การต้อนรับอย่างดียิ่ง

นางสาวพัชรินทร์ วาวงศ์มูล
ศึกษานิเทศก์

รับทราบการนิเทศน์และขอขอบคุณ นายธีรภัทร์ ภาวะรีย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 พร้อมด้วย อาจารย์พรพิมล อ่อนศรี จากมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์ นางปาริชาติ เข่งแก้ว ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามฯ นางรังสิมา บัวทอง และ นางสาวพัชรินทร์ วาวงศ์มูล ศึกษานิเทศก์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 ที่ได้นิเทศติดตาม โครงการสนับสนุนการพัฒนาครูและโรงเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องรุ่นที่ 2 (จิตศึกษา) โครงการ TSQP โรงเรียบบ้านราหุลและได้ให้คำแนะนำ เพื่อให้ทางคณะครูและผู้บริหารได้นำไปปรับใช้เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุดและบรรลุเป้าหมายที่วางไว้

นางนุตประวีณ์ ภัครวัฒน์อังกูร
ผู้อำนวยการโรงเรียน
25 ธันวาคม 2563


18 ธันวาคม 2563
ภาคเรียนที่ 2/2563
รร.ชุมชนบ้านท่าเสา
ศพว.กองทูลเพชรละคร
ข้าพเจ้านางกัญจนา มีศิริ ศึกษานิเทศก์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต3 ได้มานิเทศติดตามฯ และประเมินครูผู้ช่วยอย่างเข้ม คือนางสาวยุวดา จิโนคำ และนางสาวชนิสา ปานสี ครูทั้งสองท่าน มีผลงานเชิงประจักษ์ สื่อการสอน แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ งานพิเศษ ตรงตามมาตรฐานตัวชี้วัด เป็นครูที่มีคุณภาพ ข้อเสนอแนะพัฒนางานเพื่อเพิ่มเติมทำผลงานครูชำนาญการต่อไป//ขอบคุณผู้บริหารโรงเรียน คณะครูทุกท่านที่พัฒนาการเรียนการสอนได้เป็นอย่างดียิ่ง // ขอชื่นชมและขอขอบพระคุณท่านผอ.คณะครูและบุคลากรทุกท่าน ร่วมถึงผู้ปกครองเป็นอย่างมาก ที่ได้ให้ข้อมูลและให้การต้อนรับอย่างดียิ่งในครั้งนี้ และขอเป็นกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถของทุกท่าน//

นางกัญจนา มีศิริ
ศึกษานิเทศก์

9 ธันวาคม 2563
ภาคเรียนที่ 2/2563
รร.บ้านหนองย่างทอย
ศพว.ศรีเทพหนองย่างทอย
>> 9 ธันวาคม 2563 ร่วมนิเทศการประเมินเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มของครูผู้ช่วย พร้อมด้วยท่านศน.สุกัญญา จันทร์งาม ครั้งที่ 4 นายจิรภัทร ทองอร่าม ครูผู้ช่วย วิชาเอกภาษาไทย ณ โรงเรียนบ้านหนองย่างทอย อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยการสังเกตและสะท้อนผล >> สังเกตการจัดการเรียนรู้ 1 ชั่วโมง เรื่อง การเขียนแสดงความคิดเห็น ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 >> คุณครูใช้ ICT มาช่วยในการจัดการเรียนการสอน มีเรื่องเล่าและเหตุการณ์ภาพ คลิปVDO ประกอบที่เข้ากับเหตุการณ์ ใช้คำถามในการกระตุ้นโต้ตอบให้นักเรียนได้แสดงความคิดเห็น และให้เหตุผลกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น >> ครูอธิบายขั้นตอนอย่างละเอียดและกำหนดเวลา ในการทำใบงานหรือแบบฝึกหัด และแก้ปัญหาในเรื่องเวลาในการทำแบบฝึกหัดของนักเรียน ที่ทำงานช้า >> ทบทวนสรุปเนื้อหาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ "การเขียนแสดงความคิดเห็น" >> ขอบคุณท่านผอ.โรงเรียนบ้านหนองย่างทอย ครูผู้ช่วย และนักเรียนชั้นม.2 ที่ให้ความร่วมมือและให้การต้อนรับอย่างดียิ่ง >> ขอแสดงความยินดี คุณครูคศ.1 เป็นกำลังใจให้คุณครู พัฒนางานต่อเนื่องไปเรื่อย ๆ นะคะ สู้ๆๆๆๆๆ ค่ะ

นางสาวพัชรินทร์ วาวงศ์มูล
ศึกษานิเทศก์

9 ธันวาคม 2563
ภาคเรียนที่ 2/2563
รร.บ้านหนองย่างทอย
ศพว.ศรีเทพหนองย่างทอย
ข้าพเจ้านางสาวสุกัญญา จันทร์งาม ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 พร้อมด้วยท่านศน. พัชรินทร์ ได้เข้าร่วมนิเทศประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มครั้งที่ 4 ของนางสาวจตุพร บุญรอด ตำแหน่งครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านหนองย่างทอย ในวันที่ 9 ธันวาคม 2563 โดยคุณครูมีคุณธรรมจริยธรรม รักษาวินัย มีจรรยาบรรณวิชาชีพ ดำรงตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีจิตวิญญาณความเป็นครูและมีจิตสำนึกในวิชาชีพครูอย่างเต็มความสามารถ และกระบวนการจัดการเรียนการสอนและการบริหารชั้นเรียน มีการพัฒนาตนเองและการทำงานเป็นทีมและปฏิบัติภารกิจบริหารงานของสถานศึกษา และมีการใช้ภาษาและเทคโนโลยีในการปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับผิดชอบ นอกจากนี้ได้สังเกตการจัดการเรียนการสอน และใช้กระบวนการนิเทศ 5 ขั้นตอน คือ 1. สนทนาเปิดใจ 2. สังเกตการสอน 3. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 4. สะท้อนผล 5. รายงานการนิเทศ พบว่า คุณครูมีเทคนิคในการกระตุ้นความสนใจของผู้เรียน มีการใช้สื่อICT และใบงานในการสอนที่สอดคล้องกับเนื้อหาของบทเรียน มีการวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคลและมีการเสริมแรงทางบวกเพื่อให้นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจในตนเอง มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับทักษะการการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยมีการจัดกระบวนการเรียนรู้ 3 ขั้นตอน คือ 1. ขั้นนำเข้าสู่บทเรียนโดยใช้เทคนิคการตั้งคำถามในการกระตุ้นความสนใจและทบทวนความรู้ของผู้เรียน 2. ขั้นสอนใช้สื่อ ICT ในการจัดการเรียนการสอนด้านเนื้อหาและใช้เทคนิคการตั้งคำถาม และสร้างกระบวนการคิดโดยใช้การลงมือปฏิบัติให้นักเรียนทำใบงานและครูเป็นผู้ชี้แนะ 3. ขั้นสรุปและอภิปราย โดยใช้การระดมความคิดเพื่อสรุปองค์ความรู้ร่วมกัน ข้อเสนอแนะ 1. ใช้เทคนิคกระตุ้นกระบวนการคิดเพิ่มขึ้นโดยให้นักเรียนสร้างโจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์และค้นหาคำตอบด้วยตนเองโดยครูเป็นผู้ชี้แนะและบูรณาการเชื่อมโยงกับการใช้ชีวิตประจำวันเพื่อให้เห็นความสำคัญและเกิดเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์ 2. ให้ผู้เรียนนำเสนอหน้าชั้นเรียนเพื่อร่วมกันอภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างองค์ความรู้ร่วมกัน 3. จากการวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคลสามารถนำมาปรับและสร้างเป็นการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อแก้ไขปัญหาของผู้เรียนได้ตรงประเด็นและตรงจุดที่ควรพัฒนา ขอขอบคุณคุณครูจตุพร บุญรอดที่มีความตั้งใจในการสอนและมีความมุ่งมั่นในการดูแลและวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคลและขอเป็นกำลังใจให้คุณครูในการพัฒนาตนเองและพัฒนาการศึกษา ขอขอบคุณท่านผอ. คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนทุกคนค่ะ

นางสาวสุกัญญา จันทร์งาม
ศึกษานิเทศก์

4 ธันวาคม 2563
ภาคเรียนที่ 2/2563
รร.บ้านท่าสวาย
ศพว.ท่าแดงวังท่าดี
ข้าพเจ้า นางมัทณา ชาวบ้านกร่าง ศึกษานิเทศก์ สพป.พช.3 ได้มานิเทศ ติดตาม ความพร้อมของสถานศึกษาในวันเปิดภาคเรียนที่ 2/2563 ของโรงเรียนบ้านท่าสวาย ในการนิเทศครั้งนี้ได้มีประเด็นในการติดตามดังรายการต่อไปนี้ 1. ด้านโรงเรียนน่าอยู่น่าเรียน อาคารเรียนมีความมั่นคงปลอดภัย มีห้องน้ำ น้ำดื่ม โรงอาหาร มีไฟฟ้าที่ให้แสงสว่างเพียงพอต่อนักเรียน มีโต๊ะเก้าอี้ครบพร้อมใช้ 2. ด้านการบริหารจัดการ โรงเรียนมีการจัดประชุมผู้ปกครองปีการศึกษาละ 2 ครั้ง /ภาคเรียน ได้จัดทำคำสั่งมอบหมายหมายงานให้ครูรับผิดชอบ มีแผนปฏิบัติการประจำปี และคำสั่ง ปี 2563 และธุรการและสารสนเทศเป็นปัจจุบัน 3. ด้านครูผู้สอน ครูได้จัดทำหลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัย และมีแผนการสอนเพื่อจัดกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านสื่อ DLTV 4. ด้านผู้เรียน นักเรียนแต่งกายเรียบร้อย มีการตัดผมและเล็บสั้น มีแบบเรียนหนังสือที่เพียงพอ และนักเรียนยิ้มแย้มแจ่มใสกล้าแสดงออก 5.ด้านกายภาพห้องเรียน สะอาด กว้างโล่ง ทุกห้องเรียนจัดบอร์ดตามสาระวิชา ป้ายชื่อครู ป้ายห้องเรียน ที่เป็นปัจจุบัน จุดเด่น บริเวณนอกห้องเรียนในห้องเรียนสะอาด และจัดป้านนิเทศ บอร์ดในสาระวิชา จัดการเรียนการสอนผ่าน DLTV ได้ดีเยี่ยม จุดควรพัฒนา ด้านการเรียนการสอนโดยใช้สื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย ขอขอบคุณท่านผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนบ้านท่าสวายทุกท่านที่ได้ มีการเตรียมความพร้อมในการเปิดเรียนในครั้งนี้ได้เป็นอย่างดี

นางมัทณา ชาวบ้านกร่าง
ศึกษานิเทศก์

4 ธันวาคม 2563
ภาคเรียนที่ 2/2563
รร.บ้านท่าแดง
ศพว.ท่าแดงวังท่าดี
ข้าพเจ้า นางมัทณา ชาวบ้านกร่าง ศึกษานิเทศก์ สพป.พช.3 ได้มานิเทศ ติดตาม ความพร้อมของสถานศึกษาในวันเปิดภาคเรียนที่ 2/2563 ของโรงเรียนบ้านท่าแดง ในการนิเทศครั้งนี้ได้มีประเด็นในการติดตามดังรายการต่อไปนี้ 1. ด้านโรงเรียนน่าอยู่น่าเรียน อาคารเรียนมีความมั่นคงปลอดภัย มีห้องน้ำ น้ำดื่ม โรงอาหาร มีไฟฟ้าที่ให้แสงสว่างเพียงพอต่อนักเรียน มีโต๊ะเก้าอี้ครบพร้อมใช้ 2. ด้านการบริหารจัดการ โรงเรียนมีการจัดประชุมผู้ปกครองปีการศึกษาละ 2 ครั้ง /ภาคเรียน ได้จัดทำคำสั่งมอบหมายหมายงานให้ครูรับผิดชอบ มีแผนปฏิบัติการประจำปี และคำสั่ง ปี 2563 และธุรการและสารสนเทศเป็นปัจจุบัน 3. ด้านครูผู้สอน ครูได้ทำแผนการสอนเพื่อจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และมีการผลิตสื่อการสอนในรายวิชานั้น ๆ 4. ด้านผู้เรียน นักเรียนแต่งกายเรียบร้อย มีการตัดผมและเล็บสั้น มีแบบเรียนหนังสือที่เพียงพอ และนักเรียนยิ้มแย้มแจ่มใสกล้าแสดงออก 5.ด้านกายภาพห้องเรียน สะอาด กว้างโล่ง ทุกห้องเรียนจัดบอร์ดตามสาระวิชา ป้ายชื่อครู ป้ายห้องเรียน ที่เป็นปัจจุบัน จุดเด่น บริเวณนอกห้องเรียนในห้องเรียนสะอาด และยังมีห้องสมุด ICT เพื่อค้นคว้าหาข้อมูล และนักเรียนได้เรียนที่บรรยากาศเย็นสบายไม่ร้อน และพร้อมด้วยห้องคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยใช้งานได้ทุกเครื่อง จุดควรพัฒนา - ขอขอบคุณท่านผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนบ้านท่าแดงทุกท่านที่ได้ มีการเตรียมความพร้อมในการเปิดเรียนในครั้งนี้ได้เป็นอย่างดี

นางมัทณา ชาวบ้านกร่าง
ศึกษานิเทศก์

4 ธันวาคม 2563
ภาคเรียนที่ 2/2563
รร.บ้านท่าเยี่ยม
ศพว.ท่าแดงวังท่าดี
ข้าพเจ้า นางมัทณา ชาวบ้านกร่าง ศึกษานิเทศก์ สพป.พช.3 ได้มานิเทศ ติดตาม ความพร้อมของสถานศึกษาในวันเปิดภาคเรียนที่ 2/2563 ของโรงเรียนบ้านท่าเยี่ยม ในการนิเทศครั้งนี้ได้มีประเด็นในการติดตามดังรายการต่อไปนี้ 1. ด้านโรงเรียนน่าอยู่น่าเรียน อาคารเรียนมีความมั่นคงปลอดภัย มีห้องน้ำ น้ำดื่ม โรงอาหาร มีไฟฟ้าที่ให้แสงสว่างเพียงพอต่อนักเรียน มีโต๊ะเก้าอี้ครบพร้อมใช้ 2. ด้านการบริหารจัดการ โรงเรียนมีการจัดประชุมผู้ปกครองปีการศึกษาละ 2 ครั้ง /ภาคเรียน ได้จัดทำคำสั่งมอบหมายหมายงานให้ครูรับผิดชอบ มีแผนปฏิบัติการประจำปี และคำสั่ง ปี 2563 และธุรการและสารสนเทศเป็นปัจจุบัน 3. ด้านครูผู้สอน ครูได้จัดทำหลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัย และมีแผนการสอนเพื่อจัดกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านสื่อ DLTV 4. ด้านผู้เรียน นักเรียนแต่งกายเรียบร้อย มีการตัดผมและเล็บสั้น มีแบบเรียนหนังสือที่เพียงพอ และนักเรียนยิ้มแย้มแจ่มใสกล้าแสดงออก 5.ด้านกายภาพห้องเรียน กว้างโล่ง ยังมีห้องเรียนบางห้องยังไม่ได้จัดบอร์ดตามสาระวิชา ป้ายชื่อครู ป้ายห้องเรียน ยังไม่เป็นปัจจุบัน จุดเด่น โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยมเป็นโรงเรียนที่ขาดแคลนบุคลากรมีครูไม่ครบชั้นแต่ได้รับความร่วมมือจากชุมชนได้เป็นอย่างดีและได้มีบุคลากรที่เกษียณอายุราชการมาช่วยสอน จุดควรพัฒนา - ทางสำนักงานเขตจึงขอขอบพระคุณท่านผู้ปกครองและชุมชนที่มาช่วยพลักดันการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนบ้านท่าเยี่ยม

นางมัทณา ชาวบ้านกร่าง
ศึกษานิเทศก์

4 ธันวาคม 2563
ภาคเรียนที่ 2/2563
รร.บ้านหัวโตก
ศพว.นาเฉลียงห้วยโป่งยามงาม
นิเทศ ติดตาม การเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาในวันเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 โดยสอบถามผู้บริหารโรงเรียน ครูวิชาการ และเยี่ยมชั้นเรียนของครูผู้สอนทุกชั้นเรียน ตามรายการ 1. ด้านโรงเรียนน่าอยู่น่าเรียน อาคารเรียน อาคารประกอบ มีความมั่นคงปลอดภัย ห้องน้ำ ห้องส้วม สะอาดถูกสุขอนามัย มีน้ำดื่มน้ำใช้ที่สะอาดและเพียงพอ มีสถานที่รับประทานอาหารกลางวันและนักเรียน ได้รับประทานอาหารกลางวันอย่างเพียงพอมีสถานที่และอุปกรณ์กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลไฟฟ้ามีแสงสว่าง เพียงพอต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการทุกห้องมีความเหมาะสมเรียบร้อย สะอาด ปลอดภัย และพร้อมใช้ในการจัดการเรียนการสอนมีโต๊ะ/เก้าอี้/นักเรียน ครบพร้อมใช้ 2. ด้านการบริหารมีการจัดประชุมครู /บุคลากร /ผู้ปกครอง และนักเรียน ก่อนเปิดภาคเรียนมีคำสั่งการจัดชั้นเรียน และมอบหมายงานให้ครูรับผิดชอบ ที่ชัดเจน มีการวางแผนโครงการกิจกรรม/มอบหมายงานให้บุคลากรได้รับรู้แนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา งานธุรการและสารสนเทศของโรงเรียนเป็นปัจจุบัน 3. ด้านครูผู้สอน มีการบริหารจัดการชั้นเรียนที่สมบูรณ์เรียบร้อย เช่น งานธุรการ เอกสารประกอบการสอน แผนการจัดการเรียนรู้ ฯลฯ มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้ * แผนการสอนยังไม่ครบทุกชั้นเรียน 4. ด้านผู้เรียนผู้เรียนแต่งกายสะอาดเรียบร้อย ผู้เรียนมีความสะอาดด้านร่างกาย,เล็บ,ผม มีแบบเรียน/หนังสือ เพียงพอ 5. ด้านกายภาพห้องเรียน สัญลักษณ์สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ป้ายบุคคลสำคัญป้ายชื่อครู/ป้ายห้องเรียนบอร์ดความรู้แต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้/เทศกาลสำคัญมุมแสดงผลงานนักเรียน/มุมหนังสือ/มุมความรู้ มุมสื่อการเรียนรู้และทะเบียนคุมสื่อการเรียนรู้ /แหล่งเรียนรู้ สถิติ ข้อมูลนักเรียนข้อตกลงประจำวันห้องเรียนคำขวัญ/คติพจน์ธุรการชั้นเรียน เช่น แบบปพ.ต่าง ๆ /บันทึกสุขภาพ แฟ้มข้อมูลนักเรียนรายบุคคลตารางสอนตารางเวรทำความสะอาดและการจัดเก็บอุปกรณ์ทำความ สะอาดมีความเป็นระเบียบห้องเรียนสะอาด สวยงาม ปลอดภัย มีชั้นวางรองเท้า จุดเด่น มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้วย DLTV จุดที่ควรพัฒนา ด้านทักษะภาษาอังกฤษ เนื่องจากไม่มีครูตรงวิชาเอก โรงเรียนต้องการพัฒนา/ความช่วยเหลือ จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ดังนี้ ด้านวิชาการ หลักสูตร (การพัฒนาหลักสูตร / การประเมินการใช้หลักสูตร) ขอรับความรู้เรื่องการพัฒนาหลักสูตรและการประเมินการใช้หลักสูตร ด้านสื่อ การเรียนรู้ ของบประมาณในการจัดหาสื่อการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ กลุ่มสาระที่ต้องการพัฒนามากที่สุดคือภาษาอังกฤษ ด้านงบประมาณ ไม่เพียงพอต่อการจัดกิจกรรม ด้านงานบริหารบุคคล บุคลากรไม่เพียงพอ ครูสอนควบสองชั้นเรียน ด้านการบริหารทั่วไป ขาดวัสดุอุปกรณ์ ข้อเสนอแนะจากการนิเทศครั้งนี้ ได้แนะนำให้ผลงานนักเรียนจัดแสดงทุกชั้น เพื่อให้นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจในการพัฒนาตนเอง ขอขอบคุณผู้บริหารโรงเรียน คณะครูทุกท่านที่ร่วมกันพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนได้เป็นอย่างดียิ่ง//

นางกัญจนา มีศิริ
ศึกษานิเทศก์

โรงเรียนได้ดำเนินการเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนและจะปรับปรุงพัฒนาตามคำชี้แนะของศึกษานิเทศฯไปลำดับต่อไป

นางรับพรดี วัดมณี
ผู้อำนวยการโรงเรียน
8 ธันวาคม 2563


ขอบคุณท่านผู้บริหารโรงเรียน คณะครูทุกท่านที่ร่วมกันขับเคลื่อนและพัฒนาการศึกษา เตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนเป็นอย่างดียิ่ง// 19 ธ.ค.63

นางกัญจนา มีศิริ
ศึกษานิเทศก์
19 ธันวาคม 2563
4 ธันวาคม 2563
ภาคเรียนที่ 2/2563
รร.บ้านคลองกรวด
ศพว.นาเฉลียงห้วยโป่งยามงาม
นิเทศ ติดตาม การเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาในวันเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 โดยสอบถามผู้บริหารโรงเรียน ครูวิชาการ และเยี่ยมชั้นเรียนของครูผู้สอนทุกชั้นเรียน ตามรายการ * ไม่มีผู้บริหารโรงเรียน * 1. ด้านโรงเรียนน่าอยู่น่าเรียน อาคารเรียน อาคารประกอบ มีความมั่นคงปลอดภัย ห้องน้ำ ห้องส้วม สะอาดถูกสุขอนามัย มีน้ำดื่มน้ำใช้ที่สะอาดและเพียงพอ มีสถานที่รับประทานอาหารกลางวันและนักเรียน ได้รับประทานอาหารกลางวันอย่างเพียงพอมีสถานที่และอุปกรณ์กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลไฟฟ้ามีแสงสว่าง เพียงพอต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการทุกห้องมีความเหมาะสมเรียบร้อย สะอาด ปลอดภัย และพร้อมใช้ในการจัดการเรียนการสอนมีโต๊ะ/เก้าอี้/นักเรียน ครบพร้อมใช้ 2. ด้านการบริหารมีการจัดประชุมครู /บุคลากร /ผู้ปกครอง และนักเรียน ก่อนเปิดภาคเรียนมีคำสั่งการจัดชั้นเรียน และมอบหมายงานให้ครูรับผิดชอบ ที่ชัดเจน มีการวางแผนโครงการกิจกรรม/มอบหมายงานให้บุคลากรได้รับรู้แนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา งานธุรการและสารสนเทศของโรงเรียนเป็นปัจจุบัน 3. ด้านครูผู้สอน มีการบริหารจัดการชั้นเรียนที่สมบูรณ์เรียบร้อย เช่น งานธุรการ เอกสารประกอบการสอน แผนการจัดการเรียนรู้ ฯลฯ มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้ * แผนการสอนยังไม่ครบทุกชั้นเรียน 4. ด้านผู้เรียนผู้เรียนแต่งกายสะอาดเรียบร้อย ผู้เรียนมีความสะอาดด้านร่างกาย,เล็บ,ผม มีแบบเรียน/หนังสือ เพียงพอ 5. ด้านกายภาพห้องเรียน สัญลักษณ์สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ป้ายบุคคลสำคัญป้ายชื่อครู/ป้ายห้องเรียนบอร์ดความรู้แต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้/เทศกาลสำคัญมุมแสดงผลงานนักเรียน/มุมหนังสือ/มุมความรู้ มุมสื่อการเรียนรู้และทะเบียนคุมสื่อการเรียนรู้ /แหล่งเรียนรู้ สถิติ ข้อมูลนักเรียนข้อตกลงประจำวันห้องเรียนคำขวัญ/คติพจน์ธุรการชั้นเรียน เช่น แบบปพ.ต่าง ๆ /บันทึกสุขภาพ แฟ้มข้อมูลนักเรียนรายบุคคลตารางสอนตารางเวรทำความสะอาดและการจัดเก็บอุปกรณ์ทำความ สะอาดมีความเป็นระเบียบห้องเรียนสะอาด สวยงาม ปลอดภัย มีชั้นวางรองเท้า จุดเด่น มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้วย DLTV แต่ไม่เต็มรูปแบบ จุดที่ควรพัฒนา ด้านทักษะภาษาอังกฤษ เนื่องจากไม่มีครูตรงวิชาเอก โรงเรียนต้องการพัฒนา/ความช่วยเหลือ จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ดังนี้ ด้านวิชาการ หลักสูตร (การพัฒนาหลักสูตร / การประเมินการใช้หลักสูตร) ขอรับความรู้เรื่องการพัฒนาหลักสูตรและการประเมินการใช้หลักสูตร ด้านสื่อ การเรียนรู้ ของบประมาณในการจัดหาสื่อการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ กลุ่มสาระที่ต้องการพัฒนามากที่สุดคือภาษาอังกฤษ ด้านงบประมาณ ไม่เพียงพอต่อการจัดกิจกรรม ด้านงานบริหารบุคคล บุคลากรไม่เพียงพอ ครูสอนควบสองชั้นเรียน ด้านการบริหารทั่วไป ขาดวัสดุอุปกรณ์ ข้อเสนอแนะจากการนิเทศครั้งนี้ ได้แนะนำให้ผลงานนักเรียนจัดแสดงทุกชั้น เพื่อให้นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจในการพัฒนาตนเอง ขอขอบคุณผู้บริหารโรงเรียน คณะครูทุกท่านที่ร่วมกันพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนได้เป็นอย่างดียิ่ง//

นางกัญจนา มีศิริ
ศึกษานิเทศก์

4 ธันวาคม 2563
ภาคเรียนที่ 2/2563
รร.บ้านปากตก
ศพว.นาเฉลียงห้วยโป่งยามงาม
นิเทศ ติดตาม การเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาในวันเปิดภาคเรียน ที่ 2 ปีการศึกษา 2563 โดยสอบถามผู้บริหารโรงเรียน ครูวิชาการ และเยี่ยมชั้นเรียนของครูผู้สอนทุกชั้นเรียน ตามรายการ 1. ด้านโรงเรียนน่าอยู่น่าเรียน อาคารเรียน อาคารประกอบ ยังมีความไม่มั่นคงปลอดภัยเนื่องจากม่รางน้ำฝนชำรุดและรั่วน้ำซึม ห้องน้ำ ห้องส้วม สะอาดถูกสุขอนามัย มีน้ำดื่มน้ำใช้ที่ยังไม่เพียงพอ มีสถานที่รับประทานอาหารกลางวันและนักเรียน ได้รับประทานอาหารกลางวันอย่างเพียงพอมีสถานที่และอุปกรณ์กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ไฟฟ้ามีแสงสว่าง เพียงพอต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการทุกห้องมีความเหมาะสมเรียบร้อย สะอาด ปลอดภัย และพร้อมใช้ในการจัดการเรียนการสอนมีโต๊ะ/เก้าอี้/นักเรียน ครบพร้อมใช้ 2. ด้านการบริหารมีการจัดประชุมครู /บุคลากร /ผู้ปกครอง และนักเรียน ก่อนเปิดภาคเรียนมีคำสั่งการจัดชั้นเรียน และมอบหมายงานให้ครูรับผิดชอบ ที่ชัดเจน มีการวางแผนโครงการกิจกรรม/มอบหมายงานให้บุคลากรได้รับรู้แนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา งานธุรการและสารสนเทศของโรงเรียนเป็นปัจจุบัน 3. ด้านครูผู้สอน มีการบริหารจัดการชั้นเรียนที่สมบูรณ์เรียบร้อย เช่น งานธุรการ เอกสารประกอบการสอน แผนการจัดการเรียนรู้ ฯลฯ มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้* แผนการสอนยังไม่ครบทุกชั้นเรียน 4. ด้านผู้เรียนผู้เรียนแต่งกายสะอาดเรียบร้อย ผู้เรียนมีความสะอาดด้านร่างกาย,เล็บ,ผม มีแบบเรียน/หนังสือ เพียงพอ 5. ด้านกายภาพห้องเรียน สัญลักษณ์สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ป้ายบุคคลสำคัญป้ายชื่อครู/ป้ายห้องเรียนบอร์ดความรู้แต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้/เทศกาลสำคัญมุมแสดงผลงานนักเรียน/มุมหนังสือ/มุมความรู้ มุมสื่อการเรียนรู้และทะเบียนคุมสื่อการเรียนรู้ /แหล่งเรียนรู้ สถิติ ข้อมูลนักเรียนข้อตกลงประจำวันห้องเรียนคำขวัญ/คติพจน์ธุรการชั้นเรียน เช่น แบบปพ.ต่าง ๆ /บันทึกสุขภาพ แฟ้มข้อมูลนักเรียนรายบุคคลตารางสอนตารางเวรทำความสะอาดและการจัดเก็บอุปกรณ์ทำความ สะอาดมีความเป็นระเบียบห้องเรียนสะอาด สวยงาม ปลอดภัย มีชั้นวางรองเท้า *มุมสื่อและทะเบียนคุมสื่อการเรียนรู้ยังไม่ครบทุกห้องเรียน จุดเด่น ร.ร.มีความพร้อมด้านบุคลากร มีครูครบทุกชั้น ทุกวิชาเอก จุดที่ควรพัฒนา น้ำดื่มให้เพียงพอต่อนักเรียนในโรงเรียน โรงเรียนต้องการพัฒนา/ความช่วยเหลือ จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ดังนี้ ด้านวิชาการ หลักสูตร (การพัฒนาหลักสูตร / การประเมินการใช้หลักสูตร) - กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ต้องการพัฒนามากที่สุด ภาษาไทย-คณิตศาสตร์ ด้านงบประมาณ สนับสนุนด้านสื่อคอมพิวเตอร์ให้ครบกับจำนวนนักเรียน ด้านงานบริหารบุคคล - ด้านการบริหารทั่วไป ต้องการน้ำดื่มที่เพียงพอกับจำนวนนักเรียน ข้อเสนอแนะจากการนิเทศครั้งนี้ ได้แนะนำให้ผลงานนักเรียนจัดแสดงทุกชั้น เพื่อให้นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจในการพัฒนาตนเอง และใช้บัตรคำด้าน ICT นำเข้าสู่บทเรียนเพื่อสร้างความสนุกและได้ความรู้ก่อนเรียน ขอขอบคุณผู้บริหารโรงเรียน คณะครูทุกท่านที่ร่วมกันพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนได้เป็นอย่างดียิ่ง//

นางกัญจนา มีศิริ
ศึกษานิเทศก์

4 ธันวาคม 2563
ภาคเรียนที่ 2/2563
รร.บ้านวังเหว
ศพว.นาเฉลียงห้วยโป่งยามงาม
นิเทศ ติดตาม การเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาในวันเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 โดยสอบถามผู้บริหารโรงเรียน ครูวิชาการ และเยี่ยมชั้นเรียนของครูผู้สอนทุกชั้นเรียน ตามรายการ 1. ด้านโรงเรียนน่าอยู่น่าเรียน อาคารเรียน อาคารประกอบ มีความมั่นคงปลอดภัย ห้องน้ำ ห้องส้วม สะอาดถูกสุขอนามัย มีน้ำดื่มน้ำใช้ที่สะอาดและเพียงพอ มีสถานที่รับประทานอาหารกลางวันและนักเรียน ได้รับประทานอาหารกลางวันอย่างเพียงพอมีสถานที่และอุปกรณ์กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลไฟฟ้ามีแสงสว่าง เพียงพอต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการทุกห้องมีความเหมาะสมเรียบร้อย สะอาด ปลอดภัย และพร้อมใช้ในการจัดการเรียนการสอนมีโต๊ะ/เก้าอี้/นักเรียน ครบพร้อมใช้ 2. ด้านการบริหารมีการจัดประชุมครู /บุคลากร /ผู้ปกครอง และนักเรียน ก่อนเปิดภาคเรียนมีคำสั่งการจัดชั้นเรียน และมอบหมายงานให้ครูรับผิดชอบ ที่ชัดเจน มีการวางแผนโครงการกิจกรรม/มอบหมายงานให้บุคลากรได้รับรู้แนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา งานธุรการและสารสนเทศของโรงเรียนเป็นปัจจุบัน 3. ด้านครูผู้สอน มีการบริหารจัดการชั้นเรียนที่สมบูรณ์เรียบร้อย เช่น งานธุรการ เอกสารประกอบการสอน แผนการจัดการเรียนรู้ ฯลฯ มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้ 4. ด้านผู้เรียนผู้เรียนแต่งกายสะอาดเรียบร้อย ผู้เรียนมีความสะอาดด้านร่างกาย,เล็บ,ผม มีแบบเรียน/หนังสือ เพียงพอ 5. ด้านกายภาพห้องเรียน สัญลักษณ์สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ป้ายบุคคลสำคัญป้ายชื่อครู/ป้ายห้องเรียนบอร์ดความรู้แต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้/เทศกาลสำคัญมุมแสดงผลงานนักเรียน/มุมหนังสือ/มุมความรู้ มุมสื่อการเรียนรู้และทะเบียนคุมสื่อการเรียนรู้ /แหล่งเรียนรู้ สถิติ ข้อมูลนักเรียนข้อตกลงประจำวันห้องเรียนคำขวัญ/คติพจน์ธุรการชั้นเรียน เช่น แบบปพ.ต่าง ๆ /บันทึกสุขภาพ แฟ้มข้อมูลนักเรียนรายบุคคลตารางสอนตารางเวรทำความสะอาดและการจัดเก็บอุปกรณ์ทำความ สะอาดมีความเป็นระเบียบห้องเรียนสะอาด สวยงาม ปลอดภัย มีชั้นวางรองเท้า จุดเด่น มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้วย DLTV เต็มรูปแบบ จุดที่ควรพัฒนา ด้านทักษะภาษาอังกฤษ เนื่องจากไม่มีครูตรงวิชาเอก โรงเรียนต้องการพัฒนา/ความช่วยเหลือ จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ดังนี้ ด้านวิชาการ หลักสูตร (การพัฒนาหลักสูตร / การประเมินการใช้หลักสูตร) ขอรับความรู้เรื่องการพัฒนาหลักสูตรและการประเมินการใช้หลักสูตร ด้านสื่อ การเรียนรู้ ของบประมาณในการจัดหาสื่อการสอน ด้านการนิเทศ ขอสนับสนุนศน.ประจำศูนย์ให้ความรู้ด้านการนิเทศ กลุ่มสาระการเรียนรู้ กลุ่มสาระที่ต้องการพัฒนามากที่สุดคือภาษาอังกฤษ ด้านงบประมาณ ไม่เพียงพอต่อการจัดกิจกรรม ด้านงานบริหารบุคคล บุคลากรไม่เพียงพอ ครูสอนควบสองชั้นเรียน ด้านการบริหารทั่วไป ขาดวัสดุอุปกรณ์ ข้อเสนอแนะจากการนิเทศครั้งนี้ ได้แนะนำให้นำผลงานนักเรียนจัดแสดงทุกชั้น เพื่อให้นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจในการพัฒนาตนเอง ขอขอบคุณผู้บริหารโรงเรียน คณะครูทุกท่านที่ร่วมกันพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนได้เป็นอย่างดียิ่ง//

นางกัญจนา มีศิริ
ศึกษานิเทศก์

ขอขอบคุณท่าน ศน.กัญจนา มีศิริ ที่ได้มานิเทศ ติดตาม การเตรียมความพร้อมของสถานศึกษา และจะนำคำแนะนำไปปฎิบัติต่อไป

นางสุรกาญจน์ บุญกาวิน
ผู้อำนวยการโรงเรียน
24 ธันวาคม 2563


4 ธันวาคม 2563
ภาคเรียนที่ 2/2563
รร.บ้านซับน้อย
ศพว.ซับสมบูรณ์ซับน้อย
วันนี้ข้าพเจ้าได้มานิเทศ ติดตาม การเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ โรงเรียนบ้านซับน้อย จากการนิเทศ ติดตามพบว่า โรงเรียนได้ดำเนินการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนตั้งแต่ วันที่ ๓๐ พ.ย.เป็นต้นมา วันนี้มีจำนวนนักเรียน ๒๒๕ คน จำนวนครู ๑๕ คน โดยผู้บริหาร มีการประชุมชี้แจงครูและผู้ปกครองนักเรียน มีคำสั่งแต่งตั้งการมอบหมายงานที่รับผิดชอบ วางแผนการจัดการเรียนการสอน ครูที่ได้รับมอบหมายมีโครงการ/การบริหารชั้นเรียน ภายในห้องเรียนสะอาดสวยงาม ปลอดภัย มีมุมแสดงผลงานนักเรียน ธุรการชั้นเรียนเป็นปัจจุบัน ด้านกายภาพห้องเรียนเรียบร้อยดี แสงส่วางเพียงพอ อาคารสถานที่โดยรอบบริเวณโรงเรียนสะอาด ร่มรื่น ปลอดภัย สถานที่รับประทานอาหาร สะอาด เพียงพอ ถูกสุขลักษณะ ขอขอบคุณผู้บริหารตลอดจนพี่น้องเพื่อนครูที่ให้ความร่วมมือด้วยอย่างดียิ่ง

นายปัณณธร บัวอุบล
ศึกษานิเทศก์

4 ธันวาคม 2563
ภาคเรียนที่ 2/2563
รร.บ้านฟุบสะแก
ศพว.ซับสมบูรณ์ซับน้อย
วันนี้ข้าพเจ้าได้มานิเทศ ติดตาม การเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ โรงเรียนบ้านฟุบสะแก จากการนิเทศ ติดตามพบว่า โรงเรียนได้ดำเนินการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนตั้งแต่ วันที่ ๓๐ พ.ย.เป็นต้นมา วันนี้มีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น ๔๑คน จำนวนครู ๔ คน โดยผู้บริหาร มีการประชุมชี้แจงครูและผู้ปกครองนักเรียน มีคำสั่งแต่งตั้งการมอบหมายงานที่รับผิดชอบ วางแผนการจัดการเรียนการสอน ครูที่ได้รับมอบหมายมีโครงการ/การบริหารชั้นเรียน ภายในห้องเรียนสะอาดสวยงาม ปลอดภัย มีมุมแสดงผลงานนักเรียน ธุรการชั้นเรียนเป็นปัจจุบัน ด้านกายภาพห้องเรียนเรียบร้อยดี แสงส่วางเพียงพอ การสอนเป็นระบบคละชั้นเรียน โดยใช้DLTV มาช่วยสอนเสริมเป็นบางวิชา อาคารสถานที่โดยรอบบริเวณโรงเรียนสะอาด ร่มรื่น ปลอดภัย สถานที่รับประทานอาหาร สะอาด เพียงพอ ถูกสุขลักษณะ ขอขอบคุณผู้บริหารตลอดจนพี่น้องเพื่อนครูที่ให้ความร่วมมือด้วยอย่างดียิ่ง

นายปัณณธร บัวอุบล
ศึกษานิเทศก์

4 ธันวาคม 2563
ภาคเรียนที่ 2/2563
รร.บ้านแสงมณีวิทยา
ศพว.ซับสมบูรณ์ซับน้อย
วันนี้ข้าพเจ้าได้มานิเทศ ติดตาม การเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ โรงเรียนบ้านแสงมณีวิทยา จากการนิเทศ ติดตามพบว่า โรงเรียนได้ดำเนินการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนตั้งแต่ วันที่ ๓๐ พ.ย.เป็นต้นมา วันนี้มีจำนวนนักเรียน ๗๔ คน จำนวนครู ๔ คน โดยผู้บริหาร มีการประชุมชี้แจงครูและผู้ปกครองนักเรียน มีคำสั่งแต่งตั้งการมอบหมายงานที่รับผิดชอบ วางแผนการจัดการเรียนการสอน ครูที่ได้รับมอบหมายมีโครงการ/การบริหารชั้นเรียน ภายในห้องเรียนสะอาดสวยงาม ปลอดภัย มีมุมแสดงผลงานนักเรียน ธุรการชั้นเรียนเป็นปัจจุบัน การเรียนแบบคละชั้น โดยใช้ระบบ DLTV มาช่วยสอนในบางวิชา ด้านกายภาพห้องเรียนเรียบร้อยดี แสงส่วางเพียงพอ อาคารสถานที่โดยรอบบริเวณโรงเรียนสะอาด ร่มรื่น ปลอดภัย สถานที่รับประทานอาหาร สะอาด เพียงพอ ถูกสุขลักษณะ ขอขอบคุณผู้บริหารตลอดจนพี่น้องเพื่อนครูที่ให้ความร่วมมือด้วยอย่างดียิ่ง

นายปัณณธร บัวอุบล
ศึกษานิเทศก์

4 ธันวาคม 2563
ภาคเรียนที่ 2/2563
รร.บ้านไร่เหนือ
ศพว.บ้านโภชน์บัววัฒนา
4 ธันวาคม 2563 นางชฎากรณ์ บรรเลงรมย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์เขต 3 และคณะศึกษานิเทก์ ประกอบด้วย นางอมรินทร์ เฉยทอง นางสุปัญญา โพธิ์หา และนางปิยะวรรณ์ เชิญทอง ได้นิเทศติดตาม ความพร้อมของสถานศึกษาในวันเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา ผู้รับ การนิเทศคือ นางจันทิรา ประสานทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไร่เหนือและคณะครูโรงเรียนบ้านไร่เหนือ ผลการนิเทศดังนี้ 1. โรงเรียนมีการเตรียมความพร้อมด้านอาคารเรียน อาคารประกอบต่าง ๆ สะอาด เรียบร้อย ในการใช้งาน ระบบน้ำ ระบบไฟฟ้า ระบบอินเทอร์เน็ต สาธารณูปโภคต่าง ๆ สามารถใช้งานได้อย่างดี 2. ด้านการบริหารจัดการในโรงเรียน มีการจัดทำคำสั่ง การประชุมวางแผนการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 เป็นที่เรียบร้อย 3. ด้านครูผู้สอน มีความพร้อมในการจัดการเรียนรู้ มีการจัดเตรียมสื่อการเรียนรู้ และแห่งเรียนรู้ต่าง ๆ ภายในและภายนอกโรงเรียน 4. ด้านผู้เรียน นักเรียนมีความพร้อมในการเรียน เครื่องแต่งกาย หนังสือเรียน และอุปกรณ์ การเรียน 5. ด้านห้องเรียน มีแหล่งเรียนรู้ภายในห้องเรียน จัดระเบียบเอกสารธุรการประจำชั้นเรียนต่าง ๆ จัดตกแต่งห้องเรียนสะอาด เป็นระเบียบต่อการใช้งาน จุดเด่น ความพร้อมด้านอาคารเรียนอาคารประกอบ และภูมิทัศน์ สะอาดเป็นระเบียบ พร้อมต่อการจัดการเรียนรู้ ขอบขอบคุณผู้บริหารโรงเรียน คณะครู และนักเรียนโรงเรียนบ้านไร่เหนือที่ให้การต้อนรับและให้ความร่วมมืออย่างดียิ่ง ผู้นิเทศ นางปิยะวรรณ์ เชิญทอง ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 4 ธันวาคม 2563

นางปิยะวรรณ์ เชิญทอง
ศึกษานิเทศก์

เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2563 โรงเรียนบ้านไร่เหนือ ได้มีการต้อนรับคณะจาก สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 นำโดย นางชฎากรณ์ บรรเลงรมย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์เขต 3 และคณะศึกษานิเทก์ ประกอบด้วย นางอมรินทร์ เฉยทอง นางสุปัญญา โพธิ์หา และนางปิยะวรรณ์ เชิญทอง รับการนิเทศติดตาม ความพร้อมของสถานศึกษาในวันเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา ผู้รับ การนิเทศคือ นางจันทิรา ประสานทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไร่เหนือและคณะครูโรงเรียนบ้านไร่เหนือ ผลการนิเทศดังนี้ 1. โรงเรียนมีการเตรียมความพร้อมด้านอาคารเรียน อาคารประกอบต่าง ๆ สะอาด เรียบร้อย ในการใช้งาน ระบบน้ำ ระบบไฟฟ้า ระบบอินเทอร์เน็ต สาธารณูปโภคต่าง ๆ สามารถใช้งานได้อย่างดี 2. ด้านการบริหารจัดการในโรงเรียน มีการจัดทำคำสั่ง การประชุมวางแผนการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 เป็นที่เรียบร้อย 3. ด้านครูผู้สอน มีความพร้อมในการจัดการเรียนรู้ มีการจัดเตรียมสื่อการเรียนรู้ และแห่งเรียนรู้ต่าง ๆ ภายในและภายนอกโรงเรียน 4. ด้านผู้เรียน นักเรียนมีความพร้อมในการเรียน เครื่องแต่งกาย หนังสือเรียน และอุปกรณ์ การเรียน 5. ด้านห้องเรียน มีแหล่งเรียนรู้ภายในห้องเรียน จัดระเบียบเอกสารธุรการประจำชั้นเรียนต่าง ๆ จัดตกแต่งห้องเรียนสะอาด เป็นระเบียบต่อการใช้งาน จุดเด่น ความพร้อมด้านอาคารเรียนอาคารประกอบ และภูมิทัศน์ สะอาดเป็นระเบียบ พร้อมต่อการจัดการเรียนรู้ พร้อมกันนี้คณะครูยังได้รับกำลังใจในการทำงานจากนางชฎากรณ์ บรรเลงรมย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 โรงเรียนบ้านไร่เหนือต้องขอขอบคุณคณะผู้นิเทศทุกท่านมา ณ โอกาสนี้ด้วย

นางกันย์ยา คำพา
ครู
8 ธันวาคม 2563


4 ธันวาคม 2563
ภาคเรียนที่ 2/2563
รร.บ้านโคกคงสมโภชน์
ศพว.บ้านโภชน์บัววัฒนา
4 ธันวาคม 2563 นางชฎากรณ์ บรรเลงรมย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์เขต 3 และคณะศึกษานิเทก์ ประกอบด้วย นางอมรินทร์ เฉยทอง นางสุปัญญา โพธิ์หา และ นางปิยะวรรณ์ เชิญทอง นิเทศติดตาม ความพรอ้มของสถานศึกษาในวันเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา ผู้รับ การนิเทศคือ นายรัฐสิทธิ์ เบ้าอาสา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกคงสมโภชน์ และคณะครูโรงเรียน บ้านโคกคงสมโภชน์ ผลการนิเทศดังนี้ 1. โรงเรียนมีการเตรียมความพร้อมด้านอาคารเรียน อาคารประกอบต่าง ๆ สะอาด เรียบร้อย ในการใช้งาน ระบบน้ำ ระบบไฟฟ้า ระบบอินเทอร์เน็ต สาธารณูปโภคต่าง ๆ สามารถใช้งานได้อย่างดี 2. ด้านการบริหารจัดการในโรงเรียน มีการจัดทำคำสั่ง การประชุมวางแผนการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 เป็นที่เรียบร้อย 3. ด้านครูผู้สอน มีความพร้อมในการจัดการเรียนรู้ มีการจัดเตรียมสื่อการเรียนรู้ และแห่งเรียนรู้ต่าง ๆ ภายในและภายนอกโรงเรียน โดยทำการศึกษาแหล่งเรียนรู้ซากดึกดำบรรพ์ ในแหล่งซับน้อย และแหล่งตะเบาะ ตำบลบ้านโภชน์ 4. ด้านผู้เรียน นักเรียนมีความพร้อมในการเรียน เครื่องแต่งกาย หนังสือเรียน และอุปกรณ์ การเรียน 5. ด้านห้องเรียน มีแหล่งเรียนรู้ภายในห้องเรียน จัดระเบียบเอกสารธุรการประจำชั้นเรียนต่าง ๆ จัดตกแต่งห้องเรียนสะอาด เป็นระเบียบต่อการใช้งาน จุดเด่น ความพร้อมด้านอาคารเรียนอาคารประกอบ และภูมิทัศน์ สะอาดเป็นระเบียบ พร้อมต่อการจัดการเรียนรู้ จุดที่ควรพัฒนา การแต่งกายของนักเรียนบางส่วนยังไม่พร้อม ขอบขอบคุณผู้บริหารโรงเรียน คณะครู และนักเรียนโรงเรียนบ้านโคกคงสมโภชน์ ที่ให้การต้อนรับและให้ความร่วมมืออย่างดียิ่ง ผู้นิเทศ นางปิยะวรรณ์ เชิญทอง ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 4 ธันวาคม 2563

นางปิยะวรรณ์ เชิญทอง
ศึกษานิเทศก์

รับทราบการนิเทศ

นายรัฐสิทธิ์ เบ้าอาสา
ผู้อำนวยการโรงเรียน
8 ธันวาคม 2563


4 ธันวาคม 2563
ภาคเรียนที่ 2/2563
รร.บ้านวังขาม
ศพว.โคกสะอาดสะกรวดประดู่งาม
ข้าพเจ้า นางอมรินทร์ เฉยทอง ศึกษานิเทศก์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 ได้มานิเทศ ติดตามการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษา ในการเปิดเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ของโรงเรียนบ้านวังขาม พบว่า 1.เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก มีนักเรียน จำนวน 35 คน ครูผู้สอน 4 คน บุคลากรอื่น 2 คน โดยมี นายชาญชัย ชัชวาลย์ ครู รักษาราชการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน เนื่องจากไม่มีผู้บริหาร 2.โรงเรียนได้ดำเนินการเตรียมความพร้อมด้านโรงเรียนน่าอยู่น่าเรียน ด้านการบริหารจัดการ ด้านการเรียนการสอน ด้านผู้เรียนและห้องเรียนได้เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน 3.จุดเด่นของโรงเรียน : มีการเรียนการสอนด้วยสื่อ DLTV สัญญาณชัดเจนดีมาก และบุคลากรอยู่ในวัยหนุ่มสาว ทำงานร่วมกันแบบพี่น้อง และเอาใจใส่ดูแลนักเรียนอย่างทั่วถึง 4.สิ่งที่โรงเรียนต้องการความช่วยเหลือจากสพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 ได้แก่ 4.1 ด้านวิชาการ : เทคนิคการจัดกิจกรรมการเรียนที่ทันสมัย สื่อการเรียนรู้ทุกรูปแบบ 4.2 ด้านบริหารงานบุคคล : - 4.3 ด้านการบริหารงบประมาณ : งบประมาณซ่อมแซมอาคารสถานที่ ข้อเสนอแนะ 1. ขอให้โรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ครบถ้วน ถูกต้อง ตามโครงสร้า ของหลักสูตร มีการวัดและประเมินผลตรงตามมาตรฐานและตัวชี้วัด โดยการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning และส่งเสริมทักษะกระบวนการคิดให้กับนักเรียนทุกช่วงชั้น 2. จัดเตรียมข้อมูลนักเรียนที่จะดำเนินการทดสอบในระดับต่างๆและส่งในระบบให้ ทันตามกำหนดเวลา 3. เน้นการส่งเสริมให้นักเรียนอ่านออก เขียนได้และคิดเลขเป็น ซึ่งเป็นพื้นฐานของ การเรียนในระดับที่สูงขึ้น ขอให้กำลังใจและขอบคุณคณะครูในความร่วมมือและให้การต้อนรับเป็น อย่างดี

นางอมรินทร์ เฉยทอง
ศึกษานิเทศก์

4 ธันวาคม 2563
ภาคเรียนที่ 2/2563
รร.บ้านโคกหิน
ศพว.โคกสะอาดสะกรวดประดู่งาม
ข้าพเจ้า นางอมรินทร์ เฉยทอง ศึกษานิเทศก์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 ได้มา นิเทศ ติดตามการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาในการเปิดเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ของโรงเรียนบ้านโคกหิน พบว่า 1.เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก มีนักเรียน จำนวน 98 คน ครูผู้สอน 3 คน บุคลากรอื่น 1 คน โดยมี นางมะลิ สุขพ่อค้า ครู รักษาราชการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน เนื่องจากไม่มีผู้บริหาร 2.โรงเรียนได้ดำเนินการเตรียมความพร้อมด้านโรงเรียนน่าอยู่น่าเรียน ด้านการบริหารจัดการ ด้านการเรียนการสอน ด้านผู้เรียนและห้องเรียนได้เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน 3.โรงเรียนมีบุคลากรที่มีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ แต่ยังขาดบุคลากรในการจัดการเรียนการสอน และในช่วงปลายภาคเรียนที่สอง จะมีบุคลากรลาคลอดบุตร 2 คน ซึ่งอาจส่งผลต่อการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียน 4.สิ่งที่โรงเรียนต้องการความช่วยเหลือจาก สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 ได้แก่ 4.1 ด้านวิชาการ : อบรมเทคนิคการจัดกิจกรรมการเรียนที่ทันสมัย สื่อการเรียนรู้ทุกรูปแบบ 4.2 ด้านบริหารงานบุคคล : ผู้บริหารและครูผู้สอนให้ครบชั้น(เอกภาษาอังกฤษ,วิทยาศาสตร์ และ ปฐมวัย) 4.3 ด้านการบริหารงบประมาณ : งบประมาณซ่อมแซมอาคารสถานที่ ข้อเสนอแนะ 1.ขอให้โรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ครบถ้วน ถูกต้อง ตามโครงสร้าง ของหลักสูตร มีการวัดและประเมินผลตรงตามมาตรฐานและตัวชี้วัด โดยการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning และส่งเสริมทักษะกระบวนการคิดให้กับนักเรียนทุกช่วงชั้น 2.จัดเตรียมข้อมูลนักเรียนที่จะดำเนินการทดสอบในระดับต่างๆและส่งในระบบให้ ทันตามกำหนดเวลา 3.เน้นการส่งเสริมให้นักเรียนอ่านออก เขียนได้และคิดเลขเป็น ซึ่งเป็นพื้นฐานของ การเรียนในระดับที่สูงขึ้น ขอให้กำลังใจและขอบคุณคณะครูในความร่วมมือและให้การต้อนรับเป็นอย่างดี

นางอมรินทร์ เฉยทอง
ศึกษานิเทศก์

3 ธันวาคม 2563
ภาคเรียนที่ 2/2563
รร.บ้านห้วยตลาด
ศพว.ท่าด้วง
วันนี้ ข้าพเจ้า นางมัทณา ชาวบ้านกร่าง ศึกษานิเทศก์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 ได้มานิเทศ ติดตาม ความพร้อมของสถานศึกษาในวันเปิดภาคเรียนที่ 2/2563 ของโรงเรียนบ้านห้วยตลาด ในการนิเทศครั้งนี้ได้มีประเด็นในการติดตามดังรายการต่อไปนี้ 1. ด้านโรงเรียนน่าอยู่น่าเรียน อาคารเรียนมีความมั่นคงปลอดภัย มีห้องน้ำ น้ำดื่ม โรงอาหาร มีไฟฟ้าที่ให้แสงสว่างเพียงพอต่อนักเรียน มีโต๊ะเก้าอี้ครบพร้อมใช้ 2. ด้านการบริหารจัดการ โรงเรียนมีการจัดประชุมผู้ปกครองปีการศึกษาละ 2 ครั้ง /ภาคเรียน ได้จัดทำคำสั่งมอบหมายหมายงานให้ครูรับผิดชอบ มีแผนปฏิบัติการประจำปี และคำสั่ง ปี 2563 และธุรการและสารสนเทศเป็นปัจจุบัน 3. ด้านครูผู้สอน ครูได้จัดทำหลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัย และมีแผนการสอนเพื่อจัดกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านสื่อ DLTV 4. ด้านผู้เรียน นักเรียนแต่งกายเรียบร้อย มีการตัดผมและเล็บสั้น มีแบบเรียนหนังสือที่เพียงพอ และนักเรียนยิ้มแย้มแจ่มใสกล้าแสดงออก 5.ด้านกายภาพห้องเรียน กว้างโล่ง ยังมีห้องเรียนบางห้องยังไม่ได้จัดบอร์ดตามสาระวิชา ป้ายชื่อครู ป้ายห้องเรียน ยังไม่เป็นปัจจุบัน จุดเด่น เป็นโรงเรียนขนาดเล็กพิเศษ จัดการเรียนการสอนแบบควบรวม ใช้สื่อ DLTV มีการจัดการเรียนที่มีคุณภาพทั้งด้านบุคลากรที่มีความมุ่งมั่นในการสอนเป็นอย่างดี และฝึกให้นักเรียนใช้ทักษะชีวิตได้เป็นอย่างดี จุดควรพัฒนา การจัดกิจกรรมที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางโดยให้ครูผู้สอนเป็น Coach ขอขอบคุณ และคณะครูโรงเรียนบ้านห้วยตลาดทุกท่านที่ได้เตรียมความพร้อม ในการจัดการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 2 ได้เป็นอย่างดี

นางมัทณา ชาวบ้านกร่าง
ศึกษานิเทศก์

3 ธันวาคม 2563
ภาคเรียนที่ 2/2563
รร.บ้านปางยาง
ศพว.ท่าด้วง
ข้าพเจ้า นางมัทณา ชาวบ้านกร่าง ศึกษานิเทศก์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 ได้มานิเทศ ติดตาม ความพร้อมของสถานศึกษาในวันเปิดภาคเรียนที่ 2/2563 ของโรงเรียนบ้านปางยาง ในการนิเทศครั้งนี้ได้มีประเด็นในการติดตามดังรายการต่อไปนี้ 1. ด้านโรงเรียนน่าอยู่น่าเรียน อาคารเรียนมีความมั่นคงปลอดภัย มีห้องน้ำ น้ำดื่ม โรงอาหาร มีไฟฟ้าที่ให้แสงสว่างเพียงพอต่อนักเรียน มีโต๊ะเก้าอี้ครบพร้อมใช้ 2. ด้านการบริหารจัดการ โรงเรียนมีการจัดประชุมผู้ปกครองปีการศึกษาละ 2 ครั้ง /ภาคเรียน ได้จัดทำคำสั่งมอบหมายหมายงานให้ครูรับผิดชอบ มีแผนปฏิบัติการประจำปี และคำสั่ง ปี 2563 และธุรการและสารสนเทศเป็นปัจจุบัน 3. ด้านครูผู้สอน ครูได้จัดทำหลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัย และมีแผนการสอนเพื่อจัดกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านสื่อ DLTV 4. ด้านผู้เรียน นักเรียนแต่งกายเรียบร้อย มีการตัดผมและเล็บสั้น มีแบบเรียนหนังสือที่เพียงพอ และนักเรียนยิ้มแย้มแจ่มใสกล้าแสดงออก 5.ด้านกายภาพห้องเรียน กว้างโล่ง แต่ยังมีขยะอยู่ในห้องเป็นบางส่วน ห้องเรียนยังไม่ได้จัดบอร์ดตามสาระวิชา ป้ายชื่อครู ป้ายห้องเรียน ยังไม่เป็นปัจจุบัน จุดเด่น ผู้บริหารมีความรู้รู้ความสามารถด้านเทคโนโลยี และ ไอซีที และได้จัดทำ โปรแกรม ปพ.1 ด้านชุมชุมมีความเข้มแข็งเข้ามาร่วมจัดการศึกษาได้เป็นอย่างดี และส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ทักษะชีวิตด้านการเกษตร เช่น ผักบุ้ง ฟัก จุดควรพัฒนา - ด้านความสะอาดในห้องเรียนและนอกอาคารเรียนยังมีขยะควรปลูกฝังให้ผู้เรียนรักษาความสะอาด -พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2563นักเรียนชั้น ป.6 มีแนวทางคือ ให้ครูที่มีความถนัดในด้านสาระ วิชามาสอนและฝึกนักเรียนชั้น ป.6 ขอขอบคุณ นายวิสุทธิ์ แว่นแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปางยาง และคณะครู ทุกท่านที่ได้เตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 2 ได้เป็นอย่างดี

นางมัทณา ชาวบ้านกร่าง
ศึกษานิเทศก์

3 ธันวาคม 2563
ภาคเรียนที่ 2/2563
รร.บ้านเฉลียงทอง
ศพว.ท่าด้วง
วันนี้ ข้าพเจ้า นางมัทณา ชาวบ้านกร่าง ศึกษานิเทศก์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 ได้มานิเทศ ติดตาม ความพร้อมของสถานศึกษาในวันเปิดภาคเรียนที่ 2/2563 ของโรงเรียนเฉลียงทอง ในการนิเทศครั้งนี้ได้มีประเด็นในการติดตามดังรายการต่อไปนี้ 1. ด้านโรงเรียนน่าอยู่น่าเรียน อาคารเรียนมีความมั่นคงปลอดภัย มีห้องน้ำ น้ำดื่ม โรงอาหาร มีไฟฟ้าที่ให้แสงสว่างเพียงพอต่อนักเรียน มีโต๊ะเก้าอี้ครบพร้อมใช้ 2. ด้านการบริหารจัดการ โรงเรียนมีการจัดประชุมผู้ปกครองปีการศึกษาละ 2 ครั้ง /ภาคเรียน ได้จัดทำคำสั่งมอบหมายหมายงานให้ครูรับผิดชอบ มีแผนปฏิบัติการประจำปี และคำสั่ง ปี 2563 และธุรการและสารสนเทศเป็นปัจจุบัน 3. ด้านครูผู้สอน ครูได้จัดทำหลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัย และมีแผนการสอนเพื่อจัดกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านสื่อ DLTV 4. ด้านผู้เรียน นักเรียนแต่งกายเรียบร้อย มีการตัดผมและเล็บสั้น มีแบบเรียนหนังสือที่เพียงพอ และนักเรียนยิ้มแย้มแจ่มใสกล้าแสดงออก 5.ด้านกายภาพห้องเรียน กว้างโล่ง ยังมีห้องเรียนบางห้องยังไม่ได้จัดบอร์ดตามสาระวิชา ป้ายชื่อครู ป้ายห้องเรียน ยังไม่เป็นปัจจุบัน จุดเด่น เป็นโรงเรียนขนาดเล็กพิเศษ จัดการเรียนการสอนแบบควบรวม ใช้สื่อ DLTV มีการจัดการเรียนที่มีคุณภาพทั้งด้านบุคลากรที่มีความมุ่งมั่นในการสอนเป็นอย่างดี จุดควรพัฒนา การจัดกิจกรรมที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางโดยให้ครูผู้สอนเป็น Coach และฝึกให้ผู้เรียนมีทักษะทางด้านอาชีพ เช่น ทำขนม ตัดผม ปลูกผัก ขอขอบคุณ นายสุชัดร์ จันทร์รัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลียงทอง และคณะครู ทุกท่านที่ได้เตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 2 ได้เป็นอย่างดี

นางมัทณา ชาวบ้านกร่าง
ศึกษานิเทศก์

หลังจาก นางมัทณา ชาวบ้านกร่าง ศึกษานิเทศก์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 ได้มานิเทศ ติดตาม ความพร้อมของสถานศึกษาในวันเปิดภาคเรียนที่ 2/2563 ทางโรงเรียนได้ปรับปรุงสิ่งต่างๆที่ ศน ให้เพิ่มเติมและจะนำข้อเสนอะแนไปแก้ไขและจัดทำให้เกิดประโยชน์ต่อนักเรียน ขอบขอบคุณนางมัทณา ชาวบ้านกร่าง ศึกษานิเทศก์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 ที่ได้มานิเทศ ติดตาม และแนะนำใสิ่งต่างๆให้กับทางคณะครู

นายพีรวิชญ์ มหายศ
ครูผู้ช่วย
17 ธันวาคม 2563


ขอขอบคุณ นายสุชัดร์ จันทร์รัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลียงทอง และคณะครู ทุกท่านที่ได้เตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 2 ได้เป็นอย่างดี

นางมัทณา ชาวบ้านกร่าง
ศึกษานิเทศก์
14 มกราคม 2564
3 ธันวาคม 2563
ภาคเรียนที่ 2/2563
รร.บ้าน กม.30
ศพว.นาเฉลียงห้วยโป่งยามงาม
นิเทศ ติดตาม การเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาในวันเปิดภาคเรียน ที่ 2 ปีการศึกษา 2563 โดยสอบถามผู้บริหารโรงเรียน ครูวิชาการ และเยี่ยมชั้นเรียนของครูผู้สอนทุกชั้นเรียน ตามรายการ 1. ด้านโรงเรียนน่าอยู่น่าเรียน อาคารเรียน อาคารประกอบ มีความมั่นคงปลอดภัย ห้องน้ำ ห้องส้วม สะอาดถูกสุขอนามัย มีน้ำดื่มน้ำใช้ที่สะอาดและเพียงพอ มีสถานที่รับประทานอาหารกลางวันและนักเรียน ได้รับประทานอาหารกลางวันอย่างเพียงพอมีสถานที่และอุปกรณ์กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ไฟฟ้ามีแสงสว่าง เพียงพอต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการทุกห้องมีความเหมาะสมเรียบร้อย สะอาด ปลอดภัย และพร้อมใช้ในการจัดการเรียนการสอนมีโต๊ะ/เก้าอี้/นักเรียน ครบพร้อมใช้ 2. ด้านการบริหารมีการจัดประชุมครู /บุคลากร /ผู้ปกครอง และนักเรียน ก่อนเปิดภาคเรียนมีคำสั่งการจัดชั้นเรียน และมอบหมายงานให้ครูรับผิดชอบ ที่ชัดเจน มีการวางแผนโครงการกิจกรรม/มอบหมายงานให้บุคลากรได้รับรู้แนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา งานธุรการและสารสนเทศของโรงเรียนเป็นปัจจุบัน 3. ด้านครูผู้สอน มีการบริหารจัดการชั้นเรียนที่สมบูรณ์เรียบร้อย เช่น งานธุรการ เอกสารประกอบการสอน แผนการจัดการเรียนรู้ ฯลฯ มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้ 4. ด้านผู้เรียนผู้เรียนแต่งกายสะอาดเรียบร้อย ผู้เรียนมีความสะอาดด้านร่างกาย,เล็บ,ผม มีแบบเรียน/หนังสือ เพียงพอ 5. ด้านกายภาพห้องเรียน สัญลักษณ์สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ป้ายบุคคลสำคัญป้ายชื่อครู/ป้ายห้องเรียนบอร์ดความรู้แต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้/เทศกาลสำคัญ/มุมแสดงผลงานนักเรียน/มุมหนังสือ/มุมความรู้ มุมสื่อการเรียนรู้และทะเบียนคุมสื่อการเรียนรู้ /แหล่งเรียนรู้ สถิติ ข้อมูลนักเรียนข้อตกลงประจำวันห้องเรียนคำขวัญ/คติพจน์ธุรการชั้นเรียน เช่น แบบปพ.ต่าง ๆ /บันทึกสุขภาพ แฟ้มข้อมูลนักเรียนรายบุคคลตารางสอนตารางเวรทำความสะอาดและการจัดเก็บอุปกรณ์ทำความ สะอาดมีความเป็นระเบียบห้องเรียนสะอาด สวยงาม ปลอดภัย มีชั้นวางรองเท้า จุดเด่น อาคารเรียนเพียงพอต่อนักเรียน จุดที่ควรพัฒนา ด้านการตกแต่งหน้าโรงเรียนให้เห็นป้ายโรงเรียน โรงเรียนต้องการพัฒนา/ความช่วยเหลือ จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ดังนี้ ด้านวิชาการ -ด้านงานบริหารบุคคล ต้องการครูเพิ่ม ครูไม่ครบชั้น ด้านการบริหารทั่วไป - ข้อเสนอแนะจากการนิเทศครั้งนี้ ได้แนะนำให้ผลงานนักเรียนจัดแสดงทุกชั้น เพื่อให้นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจในการพัฒนาตนเอง ขอขอบคุณผู้บริหารโรงเรียน คณะครูทุกท่านที่ร่วมกันพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนได้เป็นอย่างดียิ่ง//

นางกัญจนา มีศิริ
ศึกษานิเทศก์

3 ธันวาคม 2563
ภาคเรียนที่ 2/2563