รายงานการนิเทศโดย ศึกษานิเทศก์

วันที่ โรงเรียน บันทึกการนเทศ บันทึกของโรงเรียน รับทราบ/ข้อแนะนำ
26 พฤศจิกายน 2563
ภาคเรียนที่ 2/2563
รร.บ้านนาไร่เดียว
ศพว.ท่าโรงโคกปรง
วันที่ 2ุ6 พฤศจิกายน 2563 นายธีรภัทร์ ภาวะรีย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 พร้อมด้วย นางรังสิมา บัวทอง ศึกษานิเทศก์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 อาจารย์ณัฐกานต์ พึ่งกุศล จากมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์ นางภัทร์รวี สุขโทน และนางสาววันวิสา แนวบุตร ครูโรงเรียนบ้านกองทูล(พิทักษ์ราษฎร์วิทยาคาร) ครูแกนนำจิตศึกษารุ่นที่ 1 ได้นิเทศติดตาม โครงการสนับสนุนการพัฒนาครูและโรงเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องรุ่นที่ 2 (จิตศึกษา) โครงการ TSQP เครือข่ายมหาวิทยาลัยนเรศวร ณ โรงเรียนบ้านนาไร่เดียว อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้ดำเนินการนิเทศติดตามพัฒนาโรงเรียนทั้งระบบ Whole School Approach สามารถบริหารจัดการตนเอง เพื่อยกระดับการเรียนรู้ของนักเรียนให้เกิดทักษะการเรียนรู้สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 โดยมีการลงพื้นที่โค้ชโรงเรียน หลังจากได้รับการอบรม Main course โรงเรียนได้ดำเนนการดังต่อไปนี้ 1. ผู้บริหารและคณะครูได้วางแผนร่วมกันเพื่อการกำหนด School Goal และปรับเปลี่ยนวิถี โรงเรียนได้ขยายผล PLC หลังจากการอบรม Main Course ให้กับผู้บริหารและครู ดังนี้ - การปรับสภาพแวดล้อมของห้องเรียนและบริเวณโรงเรียน ร่มรื่น สะอาด และปลอดภัย - กำหนด School Goal วิสัยทัศน์เป้าหมายที่อยากเห็นการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่นักเรียน ครูและโรงเรียน - โรงเรียนได้ปรับตารางสอนที่มีการแทรกระยะเวลาทำจิตศึกษาวันละ 3 เวลา กำหนดชั่วโมง AL รายวิชา และกำหนดการPLC สัปดาห์ละ 1 ครั้ง (ทุกคน) และ PLC สายชั้นและกลุ่มสาระ และจะปรับให้มากหรือน้อยหลังจากการจัดการเรียนการสอน - กำหนดให้ครูประจำชั้น หรือครูประจำวิชาแรก เป็นผู้นำกิจกรรมจิตศึกษาทั้ง 3 ช่วงเวลาในแต่ละวัน - กำหนดครูผู้สอน และรายวิชาที่จะจัดกิจกรรมแบบ AL และได้จัดเตรียมแผนการจัด กิจกรรม AL ครูนำมาศึกษาเพื่อวางแผนในการจัดการเรียนการสอน - ปรับเปลี่ยนให้ห้องเรียนมีพื้นที่ว่าง ในการเรียนรู้แบบกลุ่ม แบบคู่แบบเดี่ยว และใช้พื้นที่ได้ อย่างคุ้มค่า - โรงเรียนได้วางแผนเพื่อจะออกคำสั่ง และกำหนดบทบาทหน้าที่ของผู้ที่เกี่ยวข้องกับการใช้นวัตกรรมจิต ศึกษา หน่วยบูรณาการ AL รายวิชา การ PLC และการกำหนด School Goal แล้ววางวิถีของโรงเรียนตนเอง 2. การใช้นวัตกรรมจิตศึกษา ดังนี้ 1) การใช้นวัตกรรมจิตศึกษา - โรงเรียนการกำหนดช่วงเวลาทำจิตศึกษา วันละ 3 เวลา เช้ากิจกรรมจิตศึกษา บ่าย Body Scan และก่อนกลับบ้าน AAR - ทุกชั้นเรียนทำกิจกรรมจิตศึกษา ครูเริ่มปรับกิจกรรม และการจัดการเรียนการเรียนการสอน และเริ่มใช้กิจกรรมจิตศึกษา 2 สัปดาห์ก่อนปิดภาคเรียนที่ 1 ครูเริ่มจัดกิจกรรม Body Scan และ AAR ก่อนนักเรียนกลับบ้าน - ผู้บริหารและครูเริ่มทำ PLC เพื่อปรับแผนจิตศึกษา และมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน และได้แลกเปลี่ยนกันถึงผลที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน 2) เห็นการเปลี่ยนแปลง ของผู้บริหารและครู การพูดด้วยน้ำเสียงเบา ใช้จิตวิทยาเชิงบวก ปรับพฤติกรรมนักเรียนเชิงบวก มีการสร้างทักษะความพร้อมให้กับผู้เรียน เช่น Brain Gym การสร้างสภาวะจิต มีทักษะการตั้งคำถามเพื่อให้บรรลุเป้าหมายกิจกรรมช่วงจิตศึกษา และมีทักษะการจัดกิจกรรมครบขั้นตอนและควบคุมเวลาได้ ทักษะการ Body Scan และทักษะ AAR 3) เห็นความเปลี่ยนแปลงหรือความงอกงามต่อผู้เรียน (ดำเนินการ 2 สัปดาห์ก่อนปิดภาคเรียน) นักเรียนมีความตั้งใจ จดจ่อและใคร่ครวญ มีการกล้าแสดงออก กล้าตอบคำถามที่ตัดสินเชิงจริยธรรมบ้าง มีการควบคุมตนเองในการทำกิจกรรม และสามารถนำตนเองได้ 3. การใช้นวัตกรรม PBL/AL - โรงเรียนบ้านนาไร่เดียวในช่วงแรกกำหนดจะใช้ นวัตกรรม PBL ในระดับชั้นอนุบาล 1 - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และใช้นวัตกรรม PBL ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 พอนำมาปรับใช้กับนักเรียนชั้นอนุบาล 1 - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ครูผู้สอนทำ PLC กันแล้วตกลงใช้นวัตกรรม AL ในทุกระดับชั้น ครูมีความพร้อมและเข้าใจนวัตกรรมจิตศึกษา และ AL ในการศึกษาและออกแบบและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเพื่อนครู มีการเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ในการจัดการเรียนรู้ ทักษะครูโค้ช ครูฟา เช่นการตั้งคำถามกระตุ้นการ reflection การใช้เครื่องมือในการคิด 4. การใช้นวัตกรรม PLC - ได้วางแผนกำหนดการทำ PLC ร่วมกัน อาทิตย์ละ 2 ครั้งและสายชั้นกลุ่มสาระ หรือสายชั้นกำหนดให้มีผู้ที่เป็น Facilitator และ Note taker การสร้างความพร้อมก่อนทำ PLC เช่นการเตรียมสภาวะจิต หรือ Brain Gym แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันอย่างทั่วถึง มีการนำแผนจิตศึกษา แผน AL มาช่วยกันปรับในวง PLC มีการสนับสนุนในการทำ PLC อย่างเป็นระบบ - ผู้บริหารและครูขอให้สำนักงานเขตพื้นที่ขยายผลและการทำความเข้าใจของผู้อำนวยการและครู ในการวัดและประเมินผล โปรแกรม Q-info ขอบพระคุณนายฉัตรชัย ขันธะรี ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูโรงเรียนบ้านนาไร่เดียว ที่ร่วม PLC ในการนิเทศติดตามการโค้ชลงพื้นที่ ครั้งที่ 1 ให้ความร่วมมือและการต้อนรับอย่างดียิ่ง

นางรังสิมา บัวทอง
ศึกษานิเทศก์
25 พฤศจิกายน 2563
ภาคเรียนที่ 2/2563
รร.บ้านหนองสรวง
ศพว.คลองกระจัง
วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 ข้าพเจ้านางรังสิมา บัวทอง ศึกษานิเทศก์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 อาจารย์ณัฐกานต์ พึ่งกุศล จากมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์ พร้อมด้วย นางภัทร์รวี สุขโทน และนางสาววันวิสา แนวบุตร ครูโรงเรียนบ้านกองทูล(พิทักษ์ราษฎร์วิทยาคาร) ครูแกนนำจิตศึกษารุ่นที่ 1 ได้นิเทศติดตาม โครงการสนับสนุนการพัฒนาครูและโรงเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องรุ่นที่ 2 (จิตศึกษา) โครงการ TSQP เครือข่ายมหาวิทยาลัยนเรศวร ณ โรงเรียนบ้านหนองสรวง อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้ดำเนินการนิเทศติดตามพัฒนาโรงเรียนทั้งระบบ Whole School Approach สามารถบริหารจัดการตนเอง เพื่อยกระดับการเรียนรู้ของนักเรียนให้เกิดทักษะการเรียนรู้สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 โดยมีการลงพื้นที่โค้ชโรงเรียน หลังจากได้รับการอบรม Main course โรงเรียน ดังต่อไปนี้ 1. การกำหนด School Goal และปรับเปลี่ยนวิถี โรงเรียนได้ขยายผล PLC หลังจากการอบรม Main Course ให้กับผู้บริหารและครู ดังนี้ - การปรับสภาพแวดล้อมของห้องเรียนและบริเวณโรงเรียน ร่มรื่น สะอาด และปลอดภัย - กำหนด School Goal วิสัยทัศน์เป้าหมายที่อยากเห็นการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่นักเรียน ครูและโรงเรียน - ปรับตารางสอนที่มีการแทรกระยะเวลาทำจิตศึกษาวันละ3 เวลา กำหนดชั่วโมง PBL รายวิชา และกำหนดการPLC สัปดาห์ละ 1 ครั้ง (ทุกคน) และPLC สายชั้นและกลุ่มสาระ และจะปรับให้มากหรือน้อยหลังจากการจัดการเรียนการสอน - กำหนดให้ครูประจำชั้น หรือครูประจำวิชาแรก เป็นผู้นำกิจกรรมจิตศึกษาทั้ง 3 ช่วงเวลาในแต่ละวัน - กำหนดครูผู้สอน และรายวิชาที่จะจัดกิจกรรมแบบ PBL และได้จัดเตรียมแผนการจัด กิจกรรม PBL ครูนำมาศึกษาเพื่อวางแผนในการจัดการเรียนการสอน - ปรับเปลี่ยนให้ห้องเรียนมีพื้นที่ว่าง ในการเรียนรู้แบบกลุ่ม แบบคู่แบบเดี่ยว และใช้พื้นที่ได้ อย่างคุ้มค่า - โรงเรียนได้วางแผนเพื่อจะออกคำสั่ง และกำหนดบทบาทหน้าที่ของผู้ที่เกี่ยวข้องกับการใช้นวัตกรรมจิต ศึกษา หน่วยบูรณาการ PBL รายวิชา การ PLC และการกำหนด School Goal แล้ววางวิถีของโรงเรียนตนเอง 2. การใช้นวัตกรรมจิตศึกษา ดังนี้ 1) การใช้นวัตกรรมจิตศึกษา - โรงเรียนการกำหนดช่วงเวลาทำจิตศึกษา วันละ 3 เวลา เช้ากิจกรรมจิตศึกษา บ่าย Body Scan และก่อนกลับบ้าน AAR - ทุกชั้นเรียนทำกิจกรรมจิตศึกษา ครูเริ่มปรับกิจกรรม และการจัดการเรียนการเรียนการสอน และเริ่มใช้กิจกรรมจิตศึกษา 2 สัปดาห์ก่อนปิดภาคเรียนที่ 1 ครูเริ่มจัดกิจกรรม Body Scan และ AAR ก่อนนักเรียนกลับบ้าน - ผู้บริหารและครูเริ่มทำ PLC เพื่อปรับแผนจิตศึกษา และมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน และได้แลกเปลี่ยนกันถึงผลที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน 2) เห็นการเปลี่ยนแปลง ของผู้บริหารและครู การพูดด้วยน้ำเสียงเบา ใช้จิตวิทยาเชิงบวก ปรับพฤติกรรมนักเรียนเชิงบวก มีการสร้างทักษะความพร้อมให้กับผู้เรียน เช่น Brain Gym การสร้างสภาวะจิต มีทักษะการตั้งคำถามเพื่อให้บรรลุเป้าหมายกิจกรรมช่วงจิตศึกษา และมีทักษะการจัดกิจกรรมครบขั้นตอนและควบคุมเวลาได้ ทักษะการ Body Scan และทักษะ AAR 3) เห็นความเปลี่ยนแปลงหรือความงอกงามต่อผู้เรียน (ดำเนินการ 2 สัปดาห์ก่อนปิดภาคเรียน) นักเรียนมีความตั้งใจ จดจ่อและใคร่ครวญ มีการกล้าแสดงออก กล้าตอบคำถามที่ตัดสินเชิงจริยธรรมบ้าง มีการควบคุมตนเองในการทำกิจกรรม และสามารถนำตนเองได้ 3. การใช้นวัตกรรม PBL - โรงเรียนบ้านหนองสรวงใช้นวัตกรรม PBL ในทุกระดับชั้น ครูมีความพร้อมและเข้าใจนวัตกรรมจิตศึกษา และ PBL ในการศึกษาและออกแบบและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเพื่อนครู มีการเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ในการจัดการเรียนรู้ ทักษะครูโค้ช ครูฟา เช่นการตั้งคำถามกระตุ้นการ reflection การใช้เครื่องมือคิด 4. การใช้นวัตกรรม PLC - ได้วางแผนกำหนดการทำ PLC ร่วมกัน อาทิตย์ละ 1 ครั้งและสายชั้นกลุ่มสาระ หรือสายชั้นกำหนดให้มีผู้ที่เป็น Facilitator และ Note taker การสร้างความพร้อมก่อนทำ PLC เช่นการเตรียมสภาวะจิต หรือ Brain Gym แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันอย่างทั่วถึง มีการนำแผนจิตศึกษา แผน PBL มาช่วยกันปรับในวง PLC มีการสนับสนุนในการทำ PLC อย่างเป็นระบบ - ผู้บริหารและครูขอให้สำนักงานเขตพื้นที่ขยายผลและการทำความเข้าใจของผู้อำนวยการและครู ในการวัดและประเมินผล โปรแกรม Q-info ขอบพระคุณนางสาวธาราลักษณ์ ศรีสุข ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูโรงเรียนบ้านหนองสรวง ที่ร่วม PLC ในการนิเทศติดตามการโค้ชลงพื้นที่ ครั้งที่ 1 ให้ความร่วมมือและการต้อนรับอย่างดียิ่ง

นางรังสิมา บัวทอง
ศึกษานิเทศก์
24 พฤศจิกายน 2563
ภาคเรียนที่ 2/2563
รร.ชุมชนบ้านโภชน์
ศพว.บ้านโภชน์บัววัฒนา
วันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 นายธีรภัทร์ ภาวะรีย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 พร้อมด้วย อาจารย์สมฤทัย เย็นใจ จากมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์ นางรังสิมา บัวทอง และ นางสาวพัชรินทร์ วาวงศ์มูล ศึกษานิเทศก์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 ได้นิเทศติดตาม โครงการสนับสนุนการพัฒนาครูและโรงเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องรุ่นที่ 2 (จิตศึกษา) โครงการ TSQP เครือข่ายมหาวิทยาลัยนเรศวร ณ โรงเรียนชุมชนบ้านโภชน์ อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้ดำเนินการนิเทศติดตามพัฒนาโรงเรียนทั้งระบบ Whole School Approach สามารถบริหารจัดการตนเอง เพื่อยกระดับการเรียนรู้ของนักเรียนให้เกิดทักษะการเรียนรู้สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 โดยมีการลงพื้นที่โค้ชโรงเรียน หลังจากได้รับการอบรม Main course ผลการดำเนินงานโรงเรียน ดังต่อไปนี้ 2. การกำหนด School Goal และปรับเปลี่ยนวิถี โรงเรียนได้ขยายผล PLC หลังจากการอบรม Main Course ให้กับผู้บริหารและครู ดังนี้ - การปรับสภาพแวดล้อมของห้องเรียนและบริเวณโรงเรียน ร่มรื่น สะอาด และปลอดภัย - กำหนด School Goal วิสัยทัศน์เป้าหมายที่อยากเห็นการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่นักเรียน ครูและโรงเรียน - ปรับตารางสอนที่มีการแทรกระยะเวลาทำจิตศึกษาวันละ3 เวลา กำหนดชั่วโมง PBL /AL รายวิชา และกำหนดการPLC สัปดาห์ละ 1-2 วัน (ทุกคน) และPLC สายชั้นและกลุ่มสาระ และจะปรับให้มากหรือน้อยหลังจากการจัดการเรียนการสอน - กำหนดให้ครูประจำชั้น เป็นผู้นำกิจกรรมจิตศึกษาทั้ง 3 ช่วงเวลา และจะมีครูเข้าไปช่วยจะ เป็นครูที่สอนต่อในเวลาถัดจากทำกิจกรรมจิตศึกษาในแต่ละวัน - กำหนดครูผู้สอน และรายวิชาที่จะจัดกิจกรรมแบบ PBL และได้จัดเตรียมแผนการจัด กิจกรรม PBL /ALครูนำมาศึกษาเพื่อวางแผนในการจัดการเรียนการสอน - ปรับเปลี่ยนให้ห้องเรียนมีพื้นที่ว่าง ในการเรียนรู้แบบกลุ่ม แบบคู่แบบเดี่ยว และใช้พื้นที่ได้ อย่างคุ้มค่า - โรงเรียนได้ออกคำสั่ง และกำหนดบทบาทหน้าที่ของผู้ที่เกี่ยวข้องกับการใช้นวัตกรรมจิต ศึกษา หน่วยบูรณาการ PBL/AL รายวิชา การPLC และการกำหนด School Goal แล้ววางวิถีของโรงเรียนตนเอง ๒. การใช้นวัตกรรมจิตศึกษา ดังนี้ 1) การใช้นวัตกรรมจิตศึกษา - โรงเรียนการกำหนดช่วงเวลาทำจิตศึกษา วันละ 3 เวลา เช้ากิจกรรมจิตศึกษา บ่าย Body Scan และก่อนกลับบ้าน AAR - ทุกชั้นเรียนทำกิจกรรมจิตศึกษา ครูเริ่มปรับกิจกรรม และการจัดการเรียนการเรียนการ สอน และเริ่มใช้กิจกรรมจิตศึกษา 2 สัปดาห์ก่อนปิดภาคเรียนที่ 1 ครูเริ่มจัดกิจกรรม Body Scan และAAR ก่อนนักเรียนกลับบ้าน - ผู้บริหารและครูเริ่มทำ PLC เพื่อปรับแผนจิตศึกษา และมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน และได้แลกเปลี่ยนกันถึงผลที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน 2) เห็นการเปลี่ยนแปลง ของผู้บริหารและครู การพูดด้วยน้ำเสียงเบา ใช้จิตวิทยาเชิงบวก ปรับพฤติกรรมนักเรียนเชิงบวก มีการสร้างทักษะความพร้อมให้กับผู้เรียน เช่น Brain Gym การสร้างสภาวะจิต มีทักษะการตั้งคำถามเพื่อให้บรรลุเป้าหมายกิจกรรมช่วงจิตศึกษา และมีทักษะการจัดกิจกรรมครบขั้นตอนและควบคุมเวลาได้ ทักษะการ Body Scan และทักษะ AAR 3) เห็นความเปลี่ยนแปลงหรือความงอกงามต่อผู้เรียน (ดำเนินการ 2 สัปดาห์ก่อนปิดภาคเรียน) นักเรียนมีความตั้งใจ จดจ่อและใคร่ครวญ มีการกล้าแสดงออก กล้าตอบคำถามที่ตัดสินเชิงจริยธรรมบ้าง มีการควบคุมตนเองในการทำกิจกรรม และสามารถนำตนเองได้ 3. การใช้นวัตกรรม PBL/AL - โรงเรียนชุมชนบ้านโภชน์ใช้นวักตกรรม PBL ชั้นอนุบาล- ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ส่วนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ใช้นวัตกรรม AL - ครูมีความพร้อม เข้าใจในนวัตกรรมจิตศึกษา และ PBL และ AL การศึกษาและออกแบบและการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเพื่อนครู มีการเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ในการจัดการเรียนรู้ ทักษะครูโค้ช ครูฟา เช่นการตั้งคำถามกระตุ้นการ reflection การใช้เครื่องมือคิด 4. การใช้นวัตกรรม PLC - ได้วางแผนกำหนดการทำ PLC ร่วมกัน อาทิตย์ละ 2 ครั้ง และสายชั้นกลุ่มสาระ หรือสายชั้นกำหนดให้มีผู้ที่เป็น Facilitator และ Note taker การสร้างความพร้อมก่อนทำ PLC เช่นการเตรียมสภาวะจิต หรือ Brain Gym แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันอย่างทั่วถึง มีการนำแผนจิตศึกษา แผน PBL/AL มาช่วยกันปรับในวง PLC มีการสนับสนุนในการทำ PLC อย่างเป็นระบบ - ผู้บริหารและครูขอให้สำนักงานเขตพื้นที่ขยายผลและการทำความเข้าใจของผู้อำนวยการและครู ในการวัดและประเมินผล โปรแกรม Q-info ขอบพระคุณท่านผู้บริหารสถานศึกษา ผู้รับใบอนุญาต คณะครู ที่ร่วม PLC ในการนิเทศติดตามการโค้ช ครั้งที่ 1 ให้ความร่วมมือและการต้อนรับอย่างดียิ่ง

นางสาวพัชรินทร์ วาวงศ์มูล
ศึกษานิเทศก์

24 พฤศจิกายน 2563
ภาคเรียนที่ 2/2563
รร.ชุมชนบ้านท่าเสา
ศพว.กองทูลเพชรละคร
วันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 นายธีรภัทร์ ภาวะรีย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 พร้อมด้วย อาจารย์สมฤทัย เย็นใจ จากมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์ นางรังสิมา บัวทอง และ นางสาวพัชรินทร์ วาวงศ์มูล ศึกษานิเทศก์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 ได้นิเทศติดตาม โครงการสนับสนุนการพัฒนาครูและโรงเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องรุ่นที่ 2 (จิตศึกษา) โครงการ TSQP เครือข่ายมหาวิทยาลัยนเรศวร ณ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าเสา อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้ดำเนินการนิเทศติดตามพัฒนาโรงเรียนทั้งระบบ Whole School Approach สามารถบริหารจัดการตนเอง เพื่อยกระดับการเรียนรู้ของนักเรียนให้เกิดทักษะการเรียนรู้สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 โดยมีการลงพื้นที่โค้ชโรงเรียน หลังจากได้รับการอบรม Main course ผลการดำเนินงานโรงเรียน ดังต่อไปนี้ 2. การกำหนด School Goal และปรับเปลี่ยนวิถี โรงเรียนได้ขยายผล PLC หลังจากการอบรม Main Course ให้กับผู้บริหารและครู ดังนี้ - การปรับสภาพแวดล้อมของห้องเรียนและบริเวณโรงเรียน ร่มรื่น สะอาด และปลอดภัย - กำหนด School Goal วิสัยทัศน์เป้าหมายที่อยากเห็นการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่นักเรียน ครูและโรงเรียน - ปรับตารางสอนที่มีการแทรกระยะเวลาทำจิตศึกษาวันละ3 เวลา กำหนดชั่วโมง PBL /AL รายวิชา และกำหนดการPLC สัปดาห์ละ 1-2 วัน (ทุกคน) และPLC สายชั้นและกลุ่มสาระ และจะปรับให้มากหรือน้อยหลังจากการจัดการเรียนการสอน - กำหนดให้ครูประจำชั้น เป็นผู้นำกิจกรรมจิตศึกษาทั้ง 3 ช่วงเวลา และจะมีครูเข้าไปช่วยจะ เป็นครูที่สอนต่อในเวลาถัดจากทำกิจกรรมจิตศึกษาในแต่ละวัน - กำหนดครูผู้สอน และรายวิชาที่จะจัดกิจกรรมแบบ PBL และได้จัดเตรียมแผนการจัด กิจกรรม PBL /ALครูนำมาศึกษาเพื่อวางแผนในการจัดการเรียนการสอน - ปรับเปลี่ยนให้ห้องเรียนมีพื้นที่ว่าง ในการเรียนรู้แบบกลุ่ม แบบคู่แบบเดี่ยว และใช้พื้นที่ได้ อย่างคุ้มค่า - โรงเรียนได้ออกคำสั่ง และกำหนดบทบาทหน้าที่ของผู้ที่เกี่ยวข้องกับการใช้นวัตกรรมจิต ศึกษา หน่วยบูรณาการ PBL/AL รายวิชา การPLC และการกำหนด School Goal แล้ววางวิถีของโรงเรียนตนเอง ๒. การใช้นวัตกรรมจิตศึกษา ดังนี้ 1) การใช้นวัตกรรมจิตศึกษา - โรงเรียนการกำหนดช่วงเวลาทำจิตศึกษา วันละ 3 เวลา เช้ากิจกรรมจิตศึกษา บ่าย Body Scan และก่อนกลับบ้าน AAR - ทุกชั้นเรียนทำกิจกรรมจิตศึกษา ครูเริ่มปรับกิจกรรม และการจัดการเรียนการเรียนการ สอน และเริ่มใช้กิจกรรมจิตศึกษา 2 สัปดาห์ก่อนปิดภาคเรียนที่ 1 ครูเริ่มจัดกิจกรรม Body Scan และAAR ก่อนนักเรียนกลับบ้าน - ผู้บริหารและครูเริ่มทำ PLC เพื่อปรับแผนจิตศึกษา และมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน และได้แลกเปลี่ยนกันถึงผลที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน 2) เห็นการเปลี่ยนแปลง ของผู้บริหารและครู การพูดด้วยน้ำเสียงเบา ใช้จิตวิทยาเชิงบวก ปรับพฤติกรรมนักเรียนเชิงบวก มีการสร้างทักษะความพร้อมให้กับผู้เรียน เช่น Brain Gym การสร้างสภาวะจิต มีทักษะการตั้งคำถามเพื่อให้บรรลุเป้าหมายกิจกรรมช่วงจิตศึกษา และมีทักษะการจัดกิจกรรมครบขั้นตอนและควบคุมเวลาได้ ทักษะการ Body Scan และทักษะ AAR 3) เห็นความเปลี่ยนแปลงหรือความงอกงามต่อผู้เรียน (ดำเนินการ 2 สัปดาห์ก่อนปิดภาคเรียน) นักเรียนมีความตั้งใจ จดจ่อและใคร่ครวญ มีการกล้าแสดงออก กล้าตอบคำถามที่ตัดสินเชิงจริยธรรมบ้าง มีการควบคุมตนเองในการทำกิจกรรม และสามารถนำตนเองได้ 3. การใช้นวัตกรรม PBL/AL - โรงเรียนชุมชนบ้านท่าเสาใช้นวักตกรรม PBL ชั้นอนุบาล- ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 - ครูมีความพร้อม เข้าใจในนวัตกรรมจิตศึกษา และ PBL และ AL การศึกษาและออกแบบและการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเพื่อนครู มีการเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ในการจัดการเรียนรู้ ทักษะครูโค้ช ครูฟา เช่นการตั้งคำถามกระตุ้นการ reflection การใช้เครื่องมือคิด 4. การใช้นวัตกรรม PLC - ได้วางแผนกำหนดการทำ PLC ร่วมกัน อาทิตย์ละ 2 ครั้ง และสายชั้นกลุ่มสาระ หรือสายชั้นกำหนดให้มีผู้ที่เป็น Facilitator และ Note taker การสร้างความพร้อมก่อนทำ PLC เช่นการเตรียมสภาวะจิต หรือ Brain Gym แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันอย่างทั่วถึง มีการนำแผนจิตศึกษา แผน PBL/AL มาช่วยกันปรับในวง PLC มีการสนับสนุนในการทำ PLC อย่างเป็นระบบ - ผู้บริหารและครูขอให้สำนักงานเขตพื้นที่ขยายผลและการทำความเข้าใจของผู้อำนวยการและครู ในการวัดและประเมินผล โปรแกรม Q-info ขอบพระคุณท่านผู้บริหารสถานศึกษา ผู้รับใบอนุญาต คณะครู ที่ร่วม PLC ในการนิเทศติดตามการโค้ช ครั้งที่ 1 ให้ความร่วมมือและการต้อนรับอย่างดียิ่ง

นางสาวพัชรินทร์ วาวงศ์มูล
ศึกษานิเทศก์

23 พฤศจิกายน 2563
ภาคเรียนที่ 2/2563
รร.บ้านราหุล
ศพว.บึงสามพันหนองแจง
วันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 นายธีรภัทร์ ภาวะรีย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 พร้อมด้วย อาจารย์สมฤทัย เย็นใจ จากมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์ นางรังสิมา บัวทอง และ นางสาวพัชรินทร์ วาวงศ์มูล ศึกษานิเทศก์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 ได้นิเทศติดตาม โครงการสนับสนุนการพัฒนาครูและโรงเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องรุ่นที่ 2 (จิตศึกษา) โครงการ TSQP เครือข่ายมหาวิทยาลัยนเรศวร ณ โรงเรียนบ้านราหุล อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้ดำเนินการนิเทศติดตามพัฒนาโรงเรียนทั้งระบบ Whole School Approach สามารถบริหารจัดการตนเอง เพื่อยกระดับการเรียนรู้ของนักเรียนให้เกิดทักษะการเรียนรู้สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 โดยมีการลงพื้นที่โค้ชโรงเรียน หลังจากได้รับการอบรม Main course ผลการดำเนินงานโรงเรียน ดังต่อไปนี้ 1. การกำหนด School Goal และปรับเปลี่ยนวิถี โรงเรียนได้ขยายผล PLC หลังจากการอบรม Main Course ให้กับผู้บริหารและครู ดังนี้ 1.1 การปรับสภาพแวดล้อมของห้องเรียนและบริเวณโรงเรียน ร่มรื่น สะอาด และปลอดภัย 1.2 กำหนด School Goal วิสัยทัศน์เป้าหมายที่อยากเห็นการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่นักเรียน ครูและ โรงเรียน 1.3 ปรับตารางสอนที่มีการแทรกระยะเวลาทำจิตศึกษาวันละ 3 เวลา กำหนดชั่วโมง PBL รายวิชา และกำหนดการPLC สัปดาห์ละ ๒ วัน (ทุกคน) และPLC สายชั้นและกลุ่มสาระ 1.4 กำหนดให้ครูประจำชั้น เป็นผู้นำกิจกรรมจิตศึกษาทั้ง 3 ช่วงเวลา และจะมีครูเข้าไปช่วยจะ เป็นครูที่สอนต่อในเวลาถัดจากทำกิจกรรมจิตศึกษาในแต่ละวัน 1.5 กำหนดครูผู้สอน และรายวิชาที่จะจัดกิจกรรมแบบ PBL และได้จัดเตรียมแผนการจัดกิจกรรม PBL ครูนำมาศึกษาเพื่อวางแผนในการจัดการเรียนการสอน 1.6 ปรับเปลี่ยนให้ห้องเรียนมีพื้นที่ว่าง ในการเรียนรู้แบบกลุ่ม แบบคู่แบบเดี่ยว และใช้พื้นที่ได้อย่างคุ้มค่า 1.7โรงเรียนได้ออกคำสั่ง และกำหนดบทบาทหน้าที่ของผู้ที่เกี่ยวข้องกับการใช้นวัตกรรมจิตศึกษา หน่วยบูรณาการ PBL รายวิชา การPLC และการกำหนด School Goal แล้ววางวิถีของโรงเรียนตนเอง 2. การใช้นวัตกรรมจิตศึกษา ดังนี้ 1) การใช้นวัตกรรมจิตศึกษา - โรงเรียนการกำหนดช่วงเวลาทำจิตศึกษา วันละ 3 เวลา เช้ากิจกรรมจิตศึกษา บ่าย Body Scan และก่อนกลับบ้าน AAR - ทุกชั้นเรียนทำกิจกรรมจิตศึกษา ครูเริ่มปรับกิจกรรม และการจัดการเรียนการเรียนการสอน และเริ่มใช้กิจกรรมจิตศึกษา 2 สัปดาห์ก่อนปิดภาคเรียนที่ 1 ครูเริ่มจัดกิจกรรม Body Scan และAAR ก่อนนักเรียนกลับบ้าน - ผู้บริหารและครูเริ่มทำ PLC เพื่อปรับแผนจิตศึกษา และมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันได้แลกเปลี่ยนกันถึงผลที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน 2) เห็นการเปลี่ยนแปลง ของผู้บริหารและครู การพูดด้วยน้ำเสียงเบา ใช้จิตวิทยาเชิงบวก ปรับพฤติกรรมนักเรียนเชิงบวก มีการสร้างทักษะความพร้อมให้กับผู้เรียน เช่น Brain Gym การสร้างสภาวะจิต มีทักษะการตั้งคำถามเพื่อให้บรรลุเป้าหมายกิจกรรมช่วงจิตศึกษา และมีทักษะการจัดกิจกรรมครบขั้นตอนและควบคุมเวลาได้ ทักษะการ Body Scan และทักษะ AAR 3) เห็นความเปลี่ยนแปลงหรือความงอกงามต่อผู้เรียน (ดำเนินการ 2 สัปดาห์ก่อนปิดภาคเรียน) นักเรียนมีความตั้งใจ จดจ่อและใคร่ครวญ มีการกล้าแสดงออก กล้าตอบคำถามที่ตัดสินเชิงจริยธรรมบ้าง มีการควบคุมตนเองในการทำกิจกรรม และสามารถนำตนเองได้ 3. การใช้นวัตกรรม PBL - โรงเรียนใช้นวัตกรรม PBL ทุกชั้น ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 3 มัธยมศึกษาปีที่ 3 - ครูมีความพร้อม เข้าใจในนวัตกรรมจิตศึกษา และ PBL การศึกษาและออกแบบและการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ระหว่างเพื่อนครู มีการเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ในการจัดการเรียนรู้ ทักษะครูโค้ช ครูฟา เช่นการตั้งคำถามกระตุ้นการ reflection การใช้เครื่องมือคิด 4. การใช้นวัตกรรม PLC - ได้วางแผนกำหนดการทำ PLC ร่วมกัน อาทิตย์ละ ๒ ครั้ง และสายชั้นกลุ่มสาระ กำหนดให้มีผู้ที่เป็น Facilitator และ Note taker การสร้างความพร้อมก่อนทำ PLC เช่นการเตรียมสภาวะจิต หรือ Brain Gym แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันอย่างทั่วถึง มีการนำแผนจิตศึกษา แผน PBL มาช่วยกันปรับในวง PLC มีการสนับสนุนในการทำ PLC อย่างเป็นระบบ - ผู้บริหารและครูขอให้สำนักงานเขตพื้นที่ขยายผลและการทำความเข้าใจของผู้อำนวยการและครูในการวัดและประเมินผล โปรแกรม Q-info - โรงเรียนบ้านราหุลได้ศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนบ้านกองทูล ซึ่งเข้าร่วมกิจกรรมจิตศึกษา รุ่นที่ 1 และโรงเรียนวัดซับบอนได้เชิญวิทยากรจิตศึกษา รุ่นที่ 1 โรงเรียนบ้านกองทูล มาร่วมเป็นวิทยากร และPLC ก่อนเปิดภาคเรียน เพื่อขยายผลให้กับครูที่ไม่ได้เข้ารับการอบรม ขอบพระคุณท่านผู้บริหารสถานศึกษา ผ คณะครู ที่ร่วม PLC ในการนิเทศติดตามการโค้ช ครั้งที่ 1 ให้ความร่วมมือและการต้อนรับอย่างดียิ่ง

นางสาวพัชรินทร์ วาวงศ์มูล
ศึกษานิเทศก์

6 พฤศจิกายน 2563
ภาคเรียนที่ 2/2563
รร.บ้านซับกระโซ่
ศพว.น้ำร้อนยางสาว
วันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 ข้าพเจ้านางปิยะวรรณ์ เชิญทอง ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 ได้นิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอน และประเมินอย่างเข้ม ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านซับกระโซ่ คือ นายโชคชัย สุนทรวัตร และนางสาวกัลยาณี ทองอยู่ ผลการนิเทศ นายโชคชัย สุนทรวัตร พบว่า 1. ด้านการปฏิบัติตน เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นแบบอย่างกับการเป็นครู รักษาวินัยข้าราชการได้เป็นอย่างดี การดำรงชีวิตส่วนตนและสถานภาพครู นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เป็นหลักการดำเนินชีวิต และยังใช้สอดแทรกการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้กับนักเรียน จิตวิญญาณความเป็นครู จิตสำนึกความรับผิดชอบในวิชาชีพครู พร้อมที่จะรับการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 2. ด้านการปฏิบัติงาน การจัดการเรียนการสอนมีการวิเคราะห์หลักสูตรสถานศึกษาสู่กิจกรรมการเรียนรู้ ออกแบบการเรียนรู้ได้เหมาะสมกับเนื้อหาและวัยของนักเรียน นำเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวกโดยใช้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับวิชาชีพครู มีการทำงานเป็นทีมร่วมกับบุคลากรในโรงเรียนและหน่วยงานอื่น มีผลงานเชิงประจักษ์ด้านการพัฒนาอาคารสถานที่ของโรงเรียน ข้อเสนอแนะ การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ ควรมีการบันทึกหลังสอนให้เป็นปัจจุบัน ผลการนิเทศ นางสาวกัลยาณี ทองอยู่ พบว่า 1. ด้านการปฏิบัติตน เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นแบบอย่างกับการเป็นครู รักษาวินัยข้าราชการได้เป็นอย่างดี การดำรงชีวิตส่วนตนและสถานภาพครู นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เป็นหลักการดำเนินชีวิต และยังใช้สอดแทรกการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้กับนักเรียน จิตวิญญาณความเป็นครู จิตสำนึกความรับผิดชอบในวิชาชีพครู พร้อมที่จะรับการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 2. ด้านการปฏิบัติงาน การจัดการเรียนการสอนมีการวิเคราะห์หลักสูตรสถานศึกษาสู่การจัดประสบการณ์ให้กับเด็ก ครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน นำเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวกโดยใช้กิจกรรมหลักสำหรับเด็กปฐมวัย มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับวิชาชีพครู มีการทำงานเป็นทีมร่วมกับบุคลากรในโรงเรียนและหน่วยงานอื่น มีผลงานเชิงประจักษ์ด้านการพัฒนาอาคารสถานที่ของโรงเรียน ข้อเสนอแนะ การจัดประสบการณ์เรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย ในชั้นอนุบาล 3 ควรมีการเตรียมความพร้อมด้านภาษา และการคิด เพื่อเชื่อมต่อกับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอขอบคุณผู้บริหารโรงเรียนและคณะครูที่ให้ความร่วมมือและต้อนรับอย่างดียิ่ง นางปิยะวรรณ์ เชิญทอง ศึกษานิเทศก์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3

นางปิยะวรรณ์ เชิญทอง
ศึกษานิเทศก์

2 พฤศจิกายน 2563
ภาคเรียนที่ 2/2563
รร.บ้านนาสนุ่น
ศพว.นาสนุ่น
วันนี้ข้าพเจ้า ได้มานิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนรู้ในการเปลี่ยนบทบาท "ครูผู้สอน" เป็น "Coach" ของ นางสาวดวงพร แสงจำปา ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านนาสนุ่น เอกการศึกษาปฐมวัย พบว่า ครูสอนควบ 2 ชั้น คือ อนุบาล 2 จำนวน 11 คน และ อนุบาล 3 จำนวน 11 คน รวม 22 คน ครูมีแผนการจัดประสบการณ์ การจัดบรรยากาศในชั้นเรียนเอื้อต่อการเรียนรู้ มีการจัดมุมประสบการณ์ให้นักเรียนได้เรียนรู้ที่หลากหลาย วันนี้เด็กๆ ได้เรียนหน่วยการคมนาคม ครูจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ให้เด็กได้เรียนรู้เรื่องการคมนาคมทางบก ทางน้ำและทางอากาศ เด็กๆ ได้เรียนรู้พาหนะที่ใช้ในการคมนาคม เลือกยานพาหนะต่างๆ ไปติดกับภาพที่ครูจัดเตรียมมาโดยเด็กต้องสื่อสารได้ว่าพาหนะนี้เหมาะสำหรับการคมนาคมทางใด กิจกรรมสร้างสรรค์ให้เด็กตัดปะ การคมนาคมทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ โดยให้เด็กๆ เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง เด็กๆ ตัดปะ รูปพาหนะที่ตนเองชอบ ร่วมกับเพื่อน ๆ อย่างสนุกสนาน มีการสนทนาโต้ตอบกันในระหว่างที่ทำกิจกรรม เด็กแต่ละคนทำเสร็จแล้วก็จะนำไปส่งให้กับคุณครู พร้อมทั้งนำเสนอว่าตนเองทำรูปอะไร เป็นการคมนาคมทางใด เด็กๆ มีความสุขในการทำกิจกรรม ขอบพระคุณนางสาวนัตตยา ทองงาม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาสนุ่น ที่ให้การต้อนรับเป็นอย่างกัลยาณมิตรที่ดีต่อกัน

นางรังสิมา บัวทอง
ศึกษานิเทศก์
27 ตุลาคม 2563
ภาคเรียนที่ 2/2563
รร.บ้านโคกสะอาด
ศพว.กันจุสระแก้ว
วันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2563 ข้าพเจ้านางปิยะวรรณ์ เชิญทอง ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 ได้นิเทศ ติดตามและเป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษากับโรงเรียนบ้านโคกสะอาด ศูนย์พัฒนาวิชาการกันจุสระแก้ว ผลการนิเทศ พบว่า 1. ผู้บริหารและครูผู้สอน มีความกระตือรือร้นในการเตรียมการและการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในเพื่อรองรับการประเมินภายนอก 2. ครูผู้สอนมีความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา ทั้งการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และการประเมินภายนอก จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน) 3. โรงเรียนมีแนวทางการในการวางแผนการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาใน ปีการศึกษาต่อไป และนำมาปรับใช้กับปีการศึกษาปัจจุบัน ข้อเสนอแนะ จัดตั้งคณะทำงานการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน โดยบุคลากรทุกคนต้องมีส่วนร่วมในการดำเนินการ ขอขอบคุณผู้บริหารโรงเรียนและคณะครูที่ให้ความร่วมมือและต้อนรับอย่างดียิ่ง นางปิยะวรรณ์ เชิญทอง ศึกษานิเทศก์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3

นางปิยะวรรณ์ เชิญทอง
ศึกษานิเทศก์

22 ตุลาคม 2563
ภาคเรียนที่ 1/2563
รร.บ้านยางสาว
ศพว.วังพิกุลศรีมงคลพญาวัง
ข้าพเจ้า นางกัญจนา มีศิริ และคณะศึกษานิเทศก์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 ได้มานิเทศ ติดตามและประเมินผล โรงเรียนบ้านยางสาว อำเภอบึงสามพัน สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 เรื่อง การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ทางไกล ด้วย DLTV ร.ร.บ้านยางสาวเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก เพื่อแก้ปัญหาการสอนไม่ครบชั้นเรียน ได้แนะนำแหล่งการดาวโหลดสื่อการเรียนรู้จากเว็บไซต์ https://sites.google.com/a/pbn3.go.th/dltv-dlit/home ของสพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 และได้ให้กำลังใจครูผู้สอนในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อร่วมกันพัฒนาศักยภาพนักเรียน พร้อมนี้คณะศึกษานิเทศก์ได้ เลี้ยงอาหารกลางวันนักเรียนและคณะครูทุกท่าน และมอบสิ่งของ อุปกรณ์การเรียนให้กับนักเรียนทุกคน ขอขอบคุณคณะครูทุกท่านที่ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี

นางกัญจนา มีศิริ
ศึกษานิเทศก์

20 ตุลาคม 2563
ภาคเรียนที่ 1/2563
รร.บ้านซับกระโซ่
ศพว.น้ำร้อนยางสาว
รายงานผลการนิเทศด้วยกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ทางออนไลน์ นายโชคชัย สุนทรวัตร ครูโรงเรียนบ้านซับกระโซ่ อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ วันที่ 20 ตุลาคม 2563 เวลา 20.30 -22.00 น. ได้นิเทศทางไกลทางออนไลน์ กรุ๊ปไลน์ โรงเรียนบ้านซับกระโซ่ เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก ไม่มีผู้บริหารสถานศึกษาและไม่มีนักการภารโรง ครูทั้งโรงเรียนมีจำนวน 6 คน นักเรียนมีทั้งสิ้น จำนวน 84 คน ครูได้ดำเนินการสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 รวมชั้น ครูสอนด้วยตนเอง ที่ไม่ใช้ DLTV เพราะโรงเรียนต้นทางสอนเร็วเกินไป พื้นฐานของนักเรียนที่โรงเรียนยังไม่เท่ากับโรงเรียนต้นทาง ครูมีวิธีการสอน ดังนี้ 1.สอนด้วยตนเอง สลับห้องเรียน 2.ให้นักเรียนจัดทำใบงาน 3.ให้นักเรียน “เพื่อนสอนเพื่อน” ซึ่งนักเรียนหลายคนไม่มีความมั่นใจตนเอง มาถามครูอีกครั้ง ครูเป็นโค้ชให้นักเรียน ทำให้นักเรียนมีความมั่นใจ กล้าแสดงออก ทำให้นักเรียนมีการสื่อสาร รู้จักพูดในที่สาธารณะมากขึ้น 4.บูรณาการในทุกวันพฤหัสบดี มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ส่งเสริมงานอาชีพ ให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติด้วยกระบวนการ เช่น การทำขนม เป็นต้น 5.ภาคเช้า ครูจะสอนวิชาหลัก ภาคบ่ายจะใช้การบูรณาการ และก่อนเลิกเรียนจะมีกิจกรรมกีฬา นักเรียนทุกคน ได้เข้าร่วมกิจกรรม สภาพปัญหาของนักเรียน 1.นักเรียนส่วนใหญ่ยากจน พ่อแม่หย่าร้างกัน 2.นักเรียนไม่มีความรับผิดชอบ งานทำไม่เสร็จตามกำหนดเวลา นักเรียนสนใจในการเล่นมากกว่า การเรียน ข้อเสนอแนะ 1.ควรให้ความรัก ความเมตตา ดูแลนักเรียนเป็นรายบุคคล เช่น นำอาหารกลางวันที่รับประทานไม่หมด อาจนำให้นักเรียนที่ยากจนไปรับประทานอาหารตอนเย็นที่บ้าน 2.ควรมีกติกาเกี่ยวกับการทำงานให้เสร็จตามกำหนดเวลา เป็นการสร้างวินัยเชิงบวกในชั้นเรียน อาจจะให้กำลังใจนักเรียนที่ทำงานเสร็จตามเวลา และกระตุ้นให้นักเรียนที่ยังทำงานไม่เสร็จ สร้างความตระหนักให้นักเรียนทำงานให้เสร็จตามกำหนดเวลา ขอเป็นกำลังใจให้ครู โชคชัย สุนทรวัตร (ครูบอส) ครูที่มีความตั้งใจ มุ่งมั่น มีความรับผิดชอบ ใส่ใจนักเรียนและเสียสละเพื่อนักเรียน นางปาริชาติ เข่งแก้ว (ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3

ดร.ปาริชาติ เข่งแก้ว
ผู้อำนวยการ

20 ตุลาคม 2563
ภาคเรียนที่ 1/2563
รร.บ้านหนองย่างทอย
ศพว.ศรีเทพหนองย่างทอย
รายงานผลการนิเทศด้วยกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ทางออนไลน์ นางสาววิศัลย์ศญา โสภาพันธุ์ (ครูขวัญ) ครูโรงเรียนบ้านหนองย่างทอย อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ วันที่ 20 ตุลาคม 2563 เวลา 20.30 -22.00 น. ได้นิเทศทางไกลทางออนไลน์ กรุ๊ปไลน์ โรงเรียนบ้านหนองย่างทอย ครูได้ดำเนินการสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (มีครูสอนประจำชั้น 1 คน) และได้รับผิดชอบเป็นครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (มีครู 2 คน) ซึ่งครูขวัญจะพบนักเรียนในการสอนชั่วโมงแรกและชั่วโมงสุดท้าย เป็นการสอนเวียนครูผู้สอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สภาพปัญหาของนักเรียน 1.การสอนเวียน ทำให้ครูไม่ได้คลุกคลีกับนักเรียนอย่างใกล้ชิด ขาดความต่อเนื่อง 2.มีนักเรียนบางคนเป็นเด็กพิเศษ แต่ผู้ปกครองไม่ยอมรับ เป็นเด็กพิเศษ 2 คน ที่พูดออกเสียงหรือการสื่อสารไม่ชัดเจนต้องได้รับการปรับปรุง ข้อเสนอแนะ 1.ควรให้ความรัก ความเมตตา ดูแลนักเรียนเป็นรายบุคคล 2.ควรหาเวลาพบนักเรียนที่อยู่ในความดูแลและเยี่ยมบ้านเพื่อให้กำลังใจนักเรียน 3.ควร PLC กับคณะครู เกี่ยวกับเรื่องระบบดูแลช่วยเหลือเรียน การให้เวลา และการติดตามด้านการเรียนของนักเรียนเป็นรายบุคคล ขอเป็นกำลังใจให้ครูขวัญที่มีความตั้งใจ มุ่งมั่น มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับผิดชอบ มีความใส่ใจนักเรียนเป็นรายบุคคล มีอัธยาศัยดีและพูดจาไพเราะ ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี นางปาริชาติ เข่งแก้ว (ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3

ดร.ปาริชาติ เข่งแก้ว
ผู้อำนวยการ

12 ตุลาคม 2563
ภาคเรียนที่ 1/2563
รร.บ้านนาไร่เดียว
ศพว.ท่าโรงโคกปรง
รายงานผลการนิเทศการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โรงเรียนบ้านนาไร่เดียว อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ วันที่ 12 ตุลาคม 2563 เวลา 09.30-10.30 น. ผู้รับการนิเทศ : นางสาววิรันตรี ทองสี ครูโรงเรียนบ้านนาไร่เดียว วันนี้ดิฉันนางปาริชาติ เข่งแก้ว ศึกษานิเทศก์ ได้มานิเทศการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ซึ่งผู้รับการนิเทศ ได้แก่ นางสาววิรันตรี ทองสี ครูโรงเรียนบ้านนาไร่เดียว อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 กระบวนการนิเทศ CSOPR ได้แก่ การสนทนา การศึกษาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การสังเกตชั้นเรียน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสะท้อนผลการนิเทศ รายงานผลการนิเทศ 1.สนทนา : ผู้นิเทศ ได้สนทนากับผู้รับการนิเทศ เกี่ยวกับสภาพแวดล้อมทั่วไป ทำความรู้จักกัน การเรียนในสาขาวิชาเอก เป็นคนที่น่ารักมาก มีความตั้งใจในทำงาน เป็นลูกคนเดียวของพ่อแม่ บ้านอยู่เพชรบูรณ์ อาศัยอยู่กับเพื่อนเช่าบ้านอยู่ใกล้ๆโรงเรียน เปิดใจเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ สร้างความคุ้นเคย มีความไว้วางใจต่อกัน ด้วยบรรยากาศความเป็นมิตร ผู้รับการนิเทศช่วงแรกรู้สึกประหม่า ตื่นเต้น แต่พอคุยกันไปอีกสักพัก รู้สึกคลายกังวลและพร้อมรับการนิเทศ 2.ศึกษาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ : ผู้นิเทศและผู้รับการนิเทศ ได้ศึกษาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ไปพร้อมๆกัน ทบทวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของแผน การใช้สื่อการเรียนรู้และการวัดประเมินผล ทำให้ผู้รับการนิเทศมีความมั่นใจมากขึ้น แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในครั้งนี้ ได้แก่ แผนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์พื้นฐาน รหัสวิชา ค 21101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 รูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ เรื่องหน้าตัดของรูปเรขาคณิตสามมิติ ซึ่งแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 53 องค์ประกอบของแผน ประกอบด้วยสาระสำคัญ/ความคิดรอบยอด มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด จุดประสงค์การเรียนรู้ สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ สาระการเรียนรู้ กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ (ขั้นนำ ขั้นสอน ขั้นสรุป) สื่อและแหล่งเรียนรู้ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ใบงานเรื่อง ภาพหน้าตัดของรูปเรขาคณิต สามมิติ บันทึกผลหลังการสอน ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของครูวิชาการ ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของหัวหน้าสถานศึกษาหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย 3.สังเกตในชั้นเรียน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 นั่งเรียนในชั้นเรียน ดังแผนภูมิ 1.ครูสนทนากับนักเรียน ทบทวนเรื่องรูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ 2.ครูซักถาม พร้อมชูป้ายสื่อรูปเรขาคณิต นักเรียนส่วนใหญ่ตอบได้ถูกต้อง 3.แบ่งกลุ่มนักเรียน ออกเป็น 2 กลุ่ม ให้นักเรียนปั้นดินน้ำมัน 4.ครูช่วยเหลือนักเรียนในแต่ละกลุ่ม และอธิบายให้นักเรียนฟังเกี่ยวกับรูปเรขาคณิต ปิระมิด และปรึซึม 5.ครูให้นักเรียนมาเลือกรูปปิระมิด ในกองสื่อบนโต๊ะที่เตรียมไว้ ซึ่งมีรูปที่หลากหลาย นักเรียนชายส่วนใหญ่ยังเลือกไม่ถูก ครูอธิบายให้นักเรียนฟัง นักเรียนจึงเลือกถูก นักเรียนหญิงส่วนใหญ่เลือกชนิดของรูปเรขาคณิตได้ถูกต้อง 6.ครูให้นักเรียนตัดรูปที่ปั้นขึ้น ทางขวางของรูป ครู : รูปอะไรยาวเท่ากันทุกด้าน นักเรียน : ตอบไม่ได้ ครู : อธิบายเกี่ยวกับปริมาตร (เชื่อมโยงภายในเนื้อหาวิชา กลุ่มสาระคณิตศาสตร์) ครู : แสดงรูปปิระมิด นักเรียน : ไม่ตอบ 7.ครูพูดเชื่อมโยงในชีวิตประจำวัน ปิระมิด/ปริซึม มีอะไรบ้าง นักเรียน “ หมอนเหลี่ยม 8.ครูสรุปความแตกต่างระหว่างปริซึมกับปิระมิด 9.ให้นักเรียนทำใบงาน 4.แลกเปลี่ยนเรียนรู้และการสะท้อนผลการนิเทศ หลังจากสังเกตการณ์จัดกิจกรรมในชั้นเรียน ผู้รับการนิเทศ ได้แก่ นางสาววิรันตรี ทองสี ครูสอนคณิตศาสตร์ ชั้น ม.1 โรงเรียนบ้านนาไร่เดียว สนทนาเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ (PLC) โค้ช : รู้สึกอย่างไรหลังจากการสอนเรียบร้อยแล้ว ครู : โล่งใจ ตื่นเต้นด้วยค่ะ โค้ช : ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้ดีมากๆ ชื่นชมๆๆๆๆๆ เป็นอย่างยิ่ง ครู : ยิ้ม พร้อมกล่าวขอบคุณค่ะ โค้ช : ครูอยากเพิ่มเติมอะไรจากการสอนที่ผ่านมา ครู : เป็นการสอนชั่วโมงแรก ของหน่วยการเรียนรู้ นักเรียนยังไม่รู้เนื้อหา ต้องทบทวนเนื้อหาให้นักเรียนก่อน โดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับ 2 มิติ โค้ช : อยากเพิ่มเติม หรือ ปรับอะไรอีกบ้างไหม ครู : เรื่องเวลาในการปฏิบัติกิจกรรมของนักเรียน ในการปั้นดินน้ำมัน ท่านศน.มีอะไรจะเสนอแนะอะไรหรือเปล่าค่ะ โค้ช : ขอสรุปผลการนิเทศ ให้ฟังเพื่อสะท้อนผลการนิเทศนะค่ะ ครู : ค่ะ โค้ช : หลังจากการสรุปผล โค้ชได้ให้ข้อเสนอแนะและให้กำลังใจ พร้อมสร้างแรงบันดาลใจให้ครูได้รู้สึกมีความมั่นใจในการสอน การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ต่อไป 5.สรุปและรายงานผลการนิเทศ 1.ด้านบุคลิกภาพ การแต่งกายของครูเหมาะสม ถูกต้อง อัธยาศัยดี ยิ้มแย้มแจ่มใส ให้ความเป็น กันเองดีมาก ใจดีกับนักเรียน มีความเชื่อมั่นในตัวเอง มุ่งมั่นในการทำงาน มีการใช้ภาษาสื่อสารถ่ายทอดความรู้ได้ดี มีการสร้างวินัยเชิงบวกในห้องเรียน มีท่าทางที่เป็นมิตรและให้กำลังใจนักเรียน มีการสะท้อนผลข้อมูลอยู่ในระดับดีมาก และมีปฏิสัมพันธ์ที่ดี 2.กายภาพห้องเรียน แสงสว่างเพียงพอ พัดลมมีเสียงดังเล็กน้อย มีมุมหนังสือ แต่ควรจัดหนังสือให้เป็นระเบียบมากกว่านี้ ให้นักเรียนช่วยเรื่องความสะอาด ป้ายให้ความรู้ การวางอุปกรณ์ทำความสะอาด 3.แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ มีแผนการจัดการเรียนรู้ มีการกำหนดจุดประสงค์การเรียนรู้ กำหนดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ สื่อและแหล่งเรียนรู้สอดคล้องกับตัวชี้วัด วิธีการวัดและประเมินผลและมีเครื่องมือที่สอดคล้องกับตัวชี้วัด มีร่องรอยหลักฐาน ได้แก่ แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ /สื่อการเรียนรู้ / ใบงาน 4.การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เป็นไปตามลำดับของแผนที่กำหนด มีความครอบคลุมเนื้อหาและกระบวนการ มีสื่อการสอน เช่น ดินน้ำมัน สื่อของจริงรูปเรขาคณิต ครูมีลีลาการสอน เดินทุกโต๊ะ ให้ความเอาใจใส่ต่อนักเรียน พูดเสียงดังชัดเจน ครูมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับนักเรียน ครูมีการตั้งคำถามเพื่อสร้างการเรียนรู้ เปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงความคิดเห็น สรุปเชื่อมโยงในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้บรรลุวัตถุประสงค์ ครูมีความภาคภูมิใจในตนเอง แต่ยังไม่ได้ใช้ไอซีทีสำหรับศึกษาค้นคว้าในชั้นเรียน 4.พฤติกรรมนักเรียน นักเรียนให้ความสนใจในการเรียน มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับครู เพื่อนช่วยเหลือเพื่อน ให้ความร่วมมืออย่างดี มีการสนทนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้นักเรียนจำนวน 10 คน นักเรียนสามารถเรียนรู้และเข้าใจ และทำแบบฝึกหัดได้ถูกต้อง จำนวน 9 คน อีก 1 คน ได้แก่ ด.ช.เศรษฐวุฒิ จะช้ากว่าเพื่อน ข้อเสนอแนะ 1.ควรปรับแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ จุดประสงค์ให้สอดคล้องกับตัวชี้วัด สื่อการเรียนรู้ สิ่งที่เพิ่มได้แก่ ป้ายรูปเรขาคณิต ดินน้ำมัน สื่อของจริงรูปเรขาคณิต ตัดแหล่งเรียนรู้ออก เพราะ ไม่ได้ใช้ห้องสมุดโรงเรียน ควรปรับการวัดและประเมินผลให้มีความสอดคล้องกับจุดประสงค์และตัวชี้วัด ควรปรับเครื่องมือให้สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 2.ครูควรพูดให้กระชับและสรุปเชื่อมโยงคุณสมบัติรูปเรขาคณิตให้ชัดเจนมากขึ้น ควรจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กระชับเวลามากขึ้น ให้ครอบคลุมและสอดคล้องกับจุดประสงค์ และควรสอนซ่อมเสริมนักเรียนที่เรียนค่อนข้างช้า ขอชื่นชมนางสาววิรันตรี ทองสี ครูผู้สอนที่จัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้ดี มีความมั่นใจในตนเอง เป็นคนน่ารัก มีอัธยาศัยดี เป็นครูที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจถ่ายทอดวิชาความรู้ให้กับนักเรียน ขอให้ครู ได้พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและเผยแพร่ผลงานด้านการสอนเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีต่อไป นางปาริชาติ เข่งแก้ว ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

ดร.ปาริชาติ เข่งแก้ว
ผู้อำนวยการ

ขอขอบคุณดร.ปาริชาติ เข่งแก้ว ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ที่ติดตามการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครูผู้สอนในกลุ่มสาระวิชาคณิตศาสตร์ และจะนำข้อเสนอแนะมาพัฒนาเพื่อให้การจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ ขอขอบคุณครับ

นายฉัตรชัย ขันธะรี
ผู้อำนวยการโรงเรียน
29 ตุลาคม 2563


12 ตุลาคม 2563
ภาคเรียนที่ 1/2563
รร.บ้านบึงกระจับ
ศพว.สระประดู่
รายงานผลการนิเทศการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โรงเรียนบ้านนาไร่เดียว อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ วันที่ 12 ตุลาคม 2563 เวลา 13.00-14.00 น. ผู้รับการนิเทศ : นางสาวปิยธิดา ดอนพิลา ครูโรงเรียนบ้านบึงกระจับ วันนี้ดิฉันนางปาริชาติ เข่งแก้ว ศึกษานิเทศก์ ได้มานิเทศการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ซึ่งผู้รับการนิเทศ ได้แก่ นางสาวปิยธิดา ดอนพิลา ครูโรงเรียนบ้านบึงกระจับ อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 กระบวนการนิเทศ CSOPR ได้แก่ การสนทนา การศึกษาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การสังเกตชั้นเรียน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสะท้อนผลการนิเทศ รายงานผลการนิเทศ 1.สนทนา : ผู้นิเทศ ได้สนทนากับผู้รับการนิเทศ เปิดใจเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เกี่ยวกับ ทำความรู้จักกัน สภาพแวดล้อมทั่วไป การเรียนในสาขาวิชาเอก เป็นคนที่น่ารักมาก มีความตั้งใจในทำงาน บ้านอยู่เพชรบูรณ์ อาศัยอยู่กับเพื่อนเช่าบ้านอยู่ใกล้ๆโรงเรียน สร้างความคุ้นเคย มีความไว้วางใจต่อกัน ด้วยบรรยากาศความเป็นมิตร ผู้รับการนิเทศช่วงแรกรู้สึกประหม่า ตื่นเต้น แต่พอคุยกันไปอีกสักพัก รู้สึก คลายกังวลและพร้อมรับการนิเทศ 2.ศึกษาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ : ผู้นิเทศและผู้รับการนิเทศ ได้ศึกษาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ไปพร้อมๆกัน ทบทวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของแผน การใช้สื่อการเรียนรู้และการวัดประเมินผล ทำให้ผู้รับการนิเทศมีความมั่นใจมากขึ้น แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในครั้งนี้ ได้แก่ แผนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์พื้นฐาน รหัสวิชา ค 22101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 การแปลงทางเรขาคณิต (6 ชั่วโมง) เรื่องการเลื่อนขนาน(2) (ชั่วโมงที่ 2) ซึ่งองค์ประกอบของแผนการจัด การเรียนรู้ประกอบด้วยสาระสำคัญ/ความคิดรอบยอด มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด จุดประสงค์การเรียนรู้ สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ สาระการเรียนรู้ กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ (ขั้นนำ ขั้นสอน ขั้นสรุป) สื่อและแหล่งเรียนรู้ ใบกิจกรรม การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ บันทึกผลหลังการจัดการเรียนรู้ ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของหัวหน้าสถานศึกษา/ผู้ที่ได้รับมอบหมาย แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล(ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์) แบบสังเกตพฤติกรรม การทำงานรายบุคคล(คุณลักษณะอันพึงประสงค์) แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม 3.สังเกตในชั้นเรียน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 นั่งเรียนในชั้นเรียน ดังแผนภูมิ 1.ครูสนทนากับนักเรียน 2.ครูยกตัวอย่างบนกระดานดำ (ครูเขียนตัวหนังสือเล็กเกินไป ทำให้มองเห็นไม่ชัด) นักเรียนเปิดหนังสือหน้าที่ 154 3.ครูถามคำถาม ให้นักเรียนตอบคำถาม 4.ครูให้นักเรียนออกมา กำหนดจุดบนกระดานดำตามที่ครูบอก 5.ครูเฉลยการหาพิกัด 6.ครูเขียนโจทย์ข้อที่ 2 บนกระดานดำ (ใช้เวลาพอสมควร) ตัวอย่างเช่น 7.ให้นักเรียนทำใบงานที่ครูเตรียมมาให้ 8.ครูดูแลนักเรียนเป็นรายบุคคลและอธิบายให้นักเรียน ครูกระตุ้นด้วยคำถามให้นักเรียนตอบ นักเรียนส่วนใหญ่ตอนแรกยังตอบไม่ได้ ต่อมาครูอธิบายให้นักเรียนฟัง นักเรียนจึงเริ่มเข้าใจ และเริ่มทำแบบฝึกหัดได้ หมดเวลา 1 ชั่วโมง ครูให้นักเรียนทำเป็นการบ้าน สำหรับนักเรียนที่ยังทำแบบฝึกหัดไม่เสร็จ 4.แลกเปลี่ยนเรียนรู้และการสะท้อนผลการนิเทศ หลังจากสังเกตการณ์จัดกิจกรรมในชั้นเรียน ผู้รับการนิเทศ ได้แก่ นางสาวปิยธิดา ดอนพิลา ครูสอนคณิตศาสตร์ ชั้น ม.2 โรงเรียนบ้านบึงกระจับ สนทนาเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ (PLC) โค้ช : รู้สึกอย่างไรหลังจากการสอนเรียบร้อยแล้ว ครู : โล่งค่ะ โค้ช : ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้ดีมากๆ ชื่นชมๆๆๆๆๆ เป็นอย่างยิ่ง ครู : ยิ้ม โค้ช : ครูอยากเพิ่มเติมอะไรจากการสอนที่ผ่านมา ครู : เรื่องของเวลาและอุปกรณ์ของนักเรียนที่ยังไม่พร้อม เพราะได้บอกนักเรียนให้เตรียมอุปกรณ์มา แต่พอถึงเวลาสอน นักเรียนบางคนกลับไม่มีอุปกรณ์ โค้ช : อยากเพิ่มเติม หรือ ปรับอะไรอีกบ้างไหม ครู : ไม่มีค่ะ โค้ช : งั้นขอสะท้อนผลการนิเทศนะค่ะ ครู : ค่ะ โค้ช : หลังจากการสรุปผล โค้ชได้ให้ข้อเสนอแนะและให้กำลังใจ พร้อมสร้างแรงบันดาลใจให้ครูได้รู้สึกมีความมั่นใจในการสอน การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ต่อไป 5.สรุปและรายงานผลการนิเทศ 1.ด้านบุคลิกภาพ การแต่งกายของครูเหมาะสม ยิ้มแย้มแจ่มใส ให้ความเป็นกันเองดีมาก ใจดีกับ นักเรียน มีความเชื่อมั่นในตัวเอง มีการใช้ภาษาสื่อสารถ่ายทอดความรู้ได้ดี มีท่าทางที่เป็นมิตรและให้กำลังใจนักเรียน มีปฏิสัมพันธ์ที่ดี 2.กายภาพห้องเรียน แสงสว่างเพียงพอ ไม่มีมุมหนังสือ แต่วางหนังสืออยู่กับพื้นห้องด้านหลังห้อง กระเบื้องในชั้นเรียนแตกเป็นหย่อม ๆ แต่ได้รับการซ่อมแซมฝ้าเพดานใหม่ มีการเปลี่ยนห้องเรียนจากห้องปฏิบัติการมาเป็นห้องเรียน จึงยังไม่มีการปรับปรุงเรื่องป้ายความรู้ในห้องเรียน ห้องเรียนไม่มีโทรทัศน์ และคอมพิวเตอร์ไว้สำหรับค้นคว้า 3.แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ มีแผนการจัดการเรียนรู้ มีการกำหนดจุดประสงค์การเรียนรู้ กำหนดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ สื่อและแหล่งเรียนรู้สอดคล้องกับตัวชี้วัด วิธีการวัดและประเมินผลและมีเครื่องมือที่สอดคล้องกับตัวชี้วัด มีร่องรอยหลักฐาน ได้แก่ แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ /สื่อการเรียนรู้ / ใบงาน /แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล (ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์) /แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานเป็นรายบุคคล(คุณลักษณะอันพึงประสงค์) /แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม 4.การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 4.1 ครูมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ส่วนใหญ่เป็นไปตามลำดับของแผนที่กำหนด มีความครอบคลุมเนื้อหาและกระบวนการ มีการจัดกิจกรรมที่เพิ่มเติมจากแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ได้แก่ 1.ครูเขียนตัวอย่างโจทย์ บนกระดานดำ 2 ตัวอย่าง 2.ให้นักเรียนออกมากำหนดจุดบนกระดานดำ เพื่อตรวจสอบความเข้าใจของนักเรียน 3.ครูเฉลยการหาพิกัด และครูไม่จัดกิจกรรม : สรุปสมบัติของการเลื่อนขนาน โดยให้นักเรียนอ่านพร้อมกัน (ตามแผนที่กำหนด เนื่องจากเวลาหมดชั่วโมงการสอน) 4.2 ครูมีลีลาการสอน เดินทุกโต๊ะ ให้ความเอาใจใส่ต่อนักเรียน พูดเสียงดังชัดเจน ครูมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับนักเรียน ครูมีการตั้งคำถามเพื่อสร้างการเรียนรู้ เปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงความคิดเห็น สรุปเชื่อมโยงในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้บรรลุวัตถุประสงค์เพียงส่วนเดียว ยังไม่ครอบคลุมตัวชี้วัด อาจจะต้องใช้เวลาในชั่วโมงต่อไป (เช่น มีความสามารถในการให้เหตุผล มีความสามารถในการคิดสร้างสรรค์) ในแบบประเมินมีทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ควรจะระบุไว้จุดประสงค์การเรียนรู้หรือสมรรถนะของนักเรียน ครูมีความภาคภูมิใจในตนเอง แต่ยังไม่ได้ใช้ไอซีทีสำหรับการสืบค้น ศึกษาค้นคว้าในชั้นเรียน 4.3 ครูกระตุ้นคำถามนักเรียนตลอดเวลา น้ำเสียงชัดเจน 4.3 ครูยังควบคุมการสร้างวินัยเชิงบวกไม่ดีนัก เนื่องจากปล่อยให้นักเรียนโยนอุปกรณ์ให้กัน โดยที่ไม่ได้เดินนำไปให้กัน 4.พฤติกรรมนักเรียน นักเรียนให้ความสนใจในการเรียน มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับครู นักเรียนเรียนที่โต๊ะอย่างเดียว ไม่มี การเคลื่อนไหว เพื่อนช่วยเหลือเพื่อนโดยการให้ยืมอุปกรณ์ แต่ใช้วิธีการขว้างให้กัน (ขาดระเบียบวินัย) มีการสนทนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ นักเรียนจำนวน 12 คน นักเรียนสามารถเรียนรู้และเข้าใจ และทำแบบฝึกหัดส่วนใหญ่ทำแบบฝึกหัดเสร็จตามเวลาที่กำหนด แต่บางคนยังทำแบบฝึกหัดไม่เสร็จ ครูให้ทำเป็นการบ้าน ข้อเสนอแนะ 1.ควรปรับแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ กิจกรรมที่เพิ่มขึ้นมาในระหว่างการจัดกิจกรรม 2.ควรปรับเครื่องมือให้สอดคล้องกับจุดประสงค์ การเรียนรู้ เครื่องมือมีมากเกินไปและมีบางประเด็นไม่สอดคล้องกับจุดประสงค์และสมรรถนะสำคัญ 3.ควรกำกับการส่งเสริมวินัยเชิงบวกในชั้นเรียน ควรแก้ปัญหาการจัดเตรียมอุปกรณ์ที่ไม่พร้อมให้มีความพร้อมมากขึ้น 4.ควรใช้ไอซีทีมากขึ้นเพื่อฝึกให้นักเรียนได้ศึกษาค้นคว้ามากขึ้น ขอชื่นชมนางสาวปิยธิดา ดอนพิลา ครูผู้สอนที่จัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้ดี มีความมั่นใจ ในตนเอง เป็นคนน่ารัก มีอัธยาศัยดี เป็นครูที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจถ่ายทอดวิชาความรู้ให้กับนักเรียน ขอให้ครู ได้พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและเผยแพร่ผลงานด้านการสอนเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีต่อไป นางปาริชาติ เข่งแก้ว ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

ดร.ปาริชาติ เข่งแก้ว
ผู้อำนวยการ

9 ตุลาคม 2563
ภาคเรียนที่ 1/2563
รร.บ้านมาบสมอสามัคคี
ศพว.ท่าโรงโคกปรง
วันที่ 9 ตุลาคม 2563 มาให้กำลังใจคณะครูโรงเรียนบ้านมาบสมอสามัคคี ผู้บริหารสถานศึกษาเกษียณอายุราชการ มีครูรักษาการฯ พี่น้องครูเอาใจใส่สอนนักเรียนอย่างเข้มข้น ภาคเช้า เกือบทุกชั้นสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก คณิตศาสตร์ ครูใช้วิธีการ อธิบาย ยกตัวอย่าง ถามตอบ และทำแบบฝึกหัด ครูเอาใจใส่ต่อนักเรียนพูดจาไพเราะกับนักเรียน ห้องเรียนสะอาด แสงสว่างเพียงพอ นร.ชั้นปฐมวัยเรียนรวมชั้น และชั้นป.4-5 เรียนรวมชั้น นร.น่ารัก ตั้งใจเรียน มารยาทยิ้มไหว้ทักทายดีมาก นร.ปฐมวัยวิ่งเข้ามากอด แสดงว่าครอบครัวให้ความรักอบอุ่นด้วยกายสัมผัสกัน ครูธุรการยิ้มแย้มแจ่มใส ให้บริการที่ดี รักษาการฯให้ความเป็นกันเอง น่ารักมาก วันนี้มีผู้ใหญ่ใจดีมาเลี้ยงไอสกรีมนักเรียนทั้งโรงเรียน นักเรียนมีจำนวน 79 คน ความต้องการของโรงเรียนคือ ต้องการครูมาเป็นกำลังเสริมอีกเพื่อให้มีครูครบทุกชั้น นอกจากนี้ยังมีศูนย์เด็กเล็กเป็นเครือข่ายการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย ขอเป็นกำลังใจให้ครูและนักเรียนทุกคน

ดร.ปาริชาติ เข่งแก้ว
ผู้อำนวยการ

9 ตุลาคม 2563
ภาคเรียนที่ 1/2563
รร.บ้านถ้ำมงคลชัย
ศพว.น้ำร้อนยางสาว
วันที่ 9 ตุลาคม 2563 เวลา 11.00 น.ใกล้เที่ยง ได้มาให้กำลังใจผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านถ้ำมงคลชัย มีเพื่อนๆ (คุณศิริพรและคุณวารุณี พร้อมครอบครัว)ได้นำอาหารกลางวันมาเลี้ยงนักเรียนทุกคน โรงเรียนบ้านถ้ำมงคลชัยมีแหล่งเรียนรู้ทางกายภาพฉบับเล็กๆ เช่น โรงเห็ด ปุ๋ยชีวภาพ ปลูกพืชผักสวนครัว กำลังดำเนินการเรื่องแหล่งเรียนรู้ใหม่เร็วๆนี้ ได้แก่สวนพฤกษศาสตร์และสวนป่า โรงเรียนน่าอยู่ สะอาด มีโดมและที่นั่งสำหรับทำกิจกรรมสำหรับนักเรียนเพิ่มขึ้นจากเดิม ด้วยเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก ครูสอนแบบผสมผสานโดยใช้DLTV และสอนด้วยตนเอง ชั้นปฐมวัยให้นักเรียนดูโทรทัศน์เกี่ยวกับการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม นักเรียนชั้นป.6 ครูใช้สื่อการสอนโดยใช้ข้อสอบให้นักเรียนวิเคราะห์ข้อคำถามและตัวเลือก ยินดีกับโรงเรียนที่ได้ครูภาษาอังกฤษมาใหม่ มีครูมาเสริมพลังบุคลาการให้เข้มแข็งมากขึ้น ครูทุกคนเอาใจใส่ต่อนักเรียน ครูยิ้มแย้มแจ่มใส ด้วยวัยกำลังทำงาน ร่วมมือกันอย่างดียิ่ง นักเรียนน่ารักทุกคน รับประทานอาหารอย่างเป็นระเบียบ ประธานนักเรียนพูดขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีด้วยน้ำเสียงที่ชัดเจน มีความมั่นใจในตนเอง มีความเป็นผู้นำของน้องๆ กล้าแสดงออก ผู้บริหารสถานศึกษาให้ความเป็นกันเองดีมาก พาไปดูแหล่งเรียนรู้หลายที่ ขอขอบคุณทุกท่านที่ทำสิ่งดีๆให้กับนักเรียน เป็นกำลังใจให้ทุกท่านในการขับเคลื่อนพัฒนาการศึกษา อุปสรรคของเราคือความไม่รู้ของนักเรียนเท่านั้น ขอให้ทุกคนช่วยกันทุกฝ่าย สิ่งที่ได้รับคือ นักเรียนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น รู้สึกปลอดภัย รักและหวงแหน ภาคภูมิใจในโรงเรียนของตน เมื่อเป็นผู้รับ ได้เห็นแบบอย่างที่ดี โตขึ้นพวกเขาจะเป็นผู้ให้ต่อๆไปในอนาคต สังคมน่าอยู่ที่สุด ผู้ให้ย่อมเป็นที่รักเสมอ

ดร.ปาริชาติ เข่งแก้ว
ผู้อำนวยการ

รับทราบ ขอขอบคุณท่าน ศน.ที่ได้ให้คำแนะนำ ติชมในการปฎิบัติงานของคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ทางโรงเรียนบ้านถ้ำมงคลชัยจะนำมาปฏิบัติใช้ให้เกิดผลดีต่อการศึกษาต่อไป ขอบคุณครับ

นายอำพล สลับแก้ว
ผู้อำนวยการโรงเรียน
21 ตุลาคม 2563


8 ตุลาคม 2563
ภาคเรียนที่ 1/2563
รร.บ้านคลองทราย
ศพว.ซับสมบูรณ์ซับน้อย
8 ตุลาคม 2563 ข้าพเจ้า นางสาวพัชรินทร์ วาวงศ์มูล พร้อมด้วย นางรังสิมา บัวทอง นิเทศติดตาม โรงเรียนบ้านคลองทราย ศูนย์พัฒนาวิชาการซับสมบูรณ์ซับน้อย อำเภอวิเชียรบุรี และโรงเรียนในศูนย์พัฒนาวิชาการ จำนวน 7 โรงเรียน นักเรียนจำนวน 150 คน ใน โครงการ หนึ่งใจ... ให้ธรรมะสัญจร เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม น้อมนำศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน หลักสูตร บทบาทเยาวชนยุคใหม่ในศตวรรษที่ 21 จัดโดยองค์กรภาคีเครือข่าย ร่วมกับสำนักปฏิบัติธรรมพุทธบารมี จังหวัดหนองคาย โดยพระธรรมวิทย์ ฐานธมโม และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 โรงเรียนได้ดำเนินโครงการและกิจกรรมดังนี้ กิจกรรม รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ยืนหยัดในหลักไทย พัฒนาความคิด กระตุ้นชีวิตที่มีเหตุผล ทักษะชีวิต พิชิตปัญหา ด้วยปัญญา น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สร้างเครือข่ายเยาวชนคนคุณธรรม กิจกรรมนันทนาการ ทักทาย ละลายพฤติกรรม กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ สร้างกิจกรรมจินสาธารณะ ความรับผิดชอบต่อส่วนร่วม 1.ให้ผู้เข้าร่วมโครงการ ร่วมทำความดี ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิผลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร พระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์และสถาบันพระมหากษัตริย์ 2. นักเรียนเกิดทักษะการคิดวิเคราะห์ การใช้เหตุผล ทักษะการเรียนรู้ ผ่านหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนา น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน 3. นักเรียนมีการแสดงออกทางจิตสาธารณะ และความรับผิดชอบต่อส่วนร่วม 4. ผู้เข้าร่วมโครงการเป็นบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม เป็นตัวอย่างที่ดีแก่เยาวชนและบุคคลทั่วไป ขอบคุณผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูและนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม หนึ่งใจ ให้ธรรมะสัญจร และการต้อนรับอย่างดียิ่ง

นางสาวพัชรินทร์ วาวงศ์มูล
ศึกษานิเทศก์

โรงเรียนบ้านคลองทรายกราบขอบพระคุณ นายสมศักดิ์ ภูมิกอง ท่านผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 นางสาวพัชรินทร์ วาวงศ์มูล พร้อมด้วย นางรังสิมา บัวทอง ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เพชรบูรณ์ เขต 3 ที่ได้ให้เกียรติมานิเทศติดตามโรงเรียนบ้านคลองทราย ศูนย์พัฒนาวิชาการซับสมบูรณ์ซับน้อย อำเภอวิเชียรบุรี และโรงเรียนในศูนย์พัฒนาวิชาการ จำนวน 7 โรงเรียน ใน โครงการ หนึ่งใจ... ให้ธรรมะสัญจร เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม น้อมนำศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน หลักสูตร บทบาทเยาวชนยุคใหม่ในศตวรรษที่ 21 กราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงที่ท่านได้มานิเทศและตรวจเยี่ยมในครั้งนี้เป็นอย่างสูง

นายคำสิงห์ ภูเยี่ยมจิต
ผู้อำนวยการโรงเรียน
5 พฤศจิกายน 2563


7 ตุลาคม 2563
ภาคเรียนที่ 1/2563
รร.บ้านคลองทราย
ศพว.ซับสมบูรณ์ซับน้อย
ข้าพเจ้านางสาวพัชรินทร์ วาวงศ์มูล พร้อมด้วยนางรังสิมา บัวทอง ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ได้นิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอน ของโรงเรียนบ้านคลองทราย พบว่า 1.การจัดกิจรรมการเรียนการสอนของนักเรียนในช่วงชั้นที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 นักเรียนตั้งใจเรียน มีความรับผิดชอบในตัวเอง มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเน้นให้นักเรียน เกิดทักษะ กล้าแสดงออก นักเรียนในห้องเรียนได้ช่วยเหลือเพื่อน ๆในกิจกรรมการเรียนการสอน กลุ่มสาระภาษาไทย สำหรับนักเรียนที่ยังอ่านเขียนไม่คล่อง ครูผู้สอนมีสื่อสำหรับช่วยแก้ปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ สำหรับนักเรียนทำให้เกิดกิจกรรมการเรียนรู้แบบเพื่อนช่วยเพื่อน 2.มีการจัดสภาพแวดล้อมอาคารสถานที่ สะอาดร่มรื่น ห้องเรียนสะอาด ตกแต่งได้สวยงาม น่าอยู่น่าเรียน มีสื่อสำหรับการจัดการเรียนการสอน และสำหรับนักเรียนได้ฝึกฝนในการอ่านการเขียน ที่หลากหลายและเหมาะสมกับวัย 3. ครูและบุคลากรเอาใจใส่ในการปฏิบัติหน้าที่ ติดตามนักเรียนโดยมีข้อมูลพื้นฐานของนักเรียนแต่ละคน พร้อมจะส่งเสริมหรือซ่อมเสริมนักเรียน 4. ขอขอบคุณผู้บริหารและคณะครูบุคลากร และนักเรียนที่ให้ความร่วมมือและให้การต้อนรับอย่างดียิ่ง

นางสาวพัชรินทร์ วาวงศ์มูล
ศึกษานิเทศก์

โรงเรียนบ้านคลองทรายกราบขอบพระคุณ นายสมศักดิ์ ภูมิกอง ท่านผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 นางสาวพัชรินทร์ วาวงศ์มูล พร้อมด้วย นางรังสิมา บัวทอง ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เพชรบูรณ์ เขต 3 ที่ได้ให้เกียรติมานิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอน ของโรงเรียนบ้านคลองทราย ศูนย์พัฒนาวิชาการซับสมบูรณ์ซับน้อย อำเภอวิเชียรบุรี กราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงที่ท่านได้มานิเทศและตรวจเยี่ยมในครั้งนี้เป็นอย่างสูง

นายคำสิงห์ ภูเยี่ยมจิต
ผู้อำนวยการโรงเรียน
5 พฤศจิกายน 2563


7 ตุลาคม 2563
ภาคเรียนที่ 1/2563
รร.บ้านแก่งหินปูน
ศพว.สระประดู่
วันที่ 7 ตุลาคม 2563 ได้มาเยี่ยมโรงเรียนพร้อมด้วยนางสาวพัชรินทร์ วาวงศ์มูลและนางรังสิมา บัวทอง ศึกษานิเทศก์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 โดยการสนทนากับผู้บริหารสถานศึกษาเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในโรงเรียน และให้กำลังใจผู้บริหารสถานศึกษา ได้แก่ นางปิยะวรรณ์ บัวสุวรรณ ซึ่งได้มีอาการเจ็บป่วย ด้วยความเคารพพี่ และได้นำอาหารกลางวันมารับประทานด้วยกัน สนทนาอย่างไม่เป็นทางการ ด้วยการสนทนาที่ดี เรื่องที่สนทนาได้แก่ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้การปฏิบัติของนักเรียน การใช้แหล่งเรียนรู้ การเชื่อมโยงการจัดกิจกรรมการเรียนรู้จากโรงเรียนสู่ชุมชน การทำให้ "บวร" มีความเข้มแข็งมากขึ้น ความเชื่อและความศรัทธาของชุมชน ขอขอบคุณผู้บริหารสถานศึกษาที่ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี

ดร.ปาริชาติ เข่งแก้ว
ผู้อำนวยการ

26 กันยายน 2563
ภาคเรียนที่ 1/2563
รร.บ้านน้ำอ้อม
ศพว.น้ำร้อนยางสาว
วันที่ 26 กันยายน 2563 ภาคบ่าย ดิฉันนางปาริชาติ เข่งแก้ว ศึกษานิเทศก์ ได้มานิเทศการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โรงเรียนบ้านน้ำอ้อม อ.วิเชียรบุรี ที่เปิดสอนทุกวันเสาร์ วันนี้ครูผู้สอนได้จัดกิจกรรมบูรณาการ ให้นักเรียนทำขนมบัวลอย มีการจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ ครูสาธิต นักเรียนปฏิบัติกิจกรรม ทำความสะอาดหลังการปฏิบัติงาน โรงเรียนแม้จะเป็นโรงเรียนขนาดเล็กแต่จัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้ดี วันนี้ได้ทดสอบความรู้เด็กๆ ด้วยการสุ่มนักเรียนให้ท่องแม่สูตรคูณ ผลก็คือท่องแม่สูตรคูณได้ สนทนาโต้ตอบได้ดี บอกกระบวนการทำขนมบัวลอยได้ทุกคนและได้ชิมฝีมือของนักเรียนอร่อยมาก นอกจากนี้นร.มีมารยาทงาม ยิ้มไหว้ทักทายสวยงาม ช่วงเลิกเรียนนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธงก่อนกลับบ้าน เชิญธงลง สวดมนต์ไหว้พระ ครูอบรม นักเรียนมีผู้นำบอกให้จัดระเบียบแถว นักเรียนเดินแถวกลับบ้านอย่างเป็นระเบียบ ขอบคุณผอ.วิลาวัลย์ พันโสดา ผอ.รร.และคณะครูที่ได้อบรมสั่งสอนทักษะชีวิตอย่างเข้มข้นเพื่อเตรียมนร.สู่โลกอนาคต หลังการนิเทศ ได้สะท้อนผลการนิเทศให้คณะครูได้รับทราบและรับประทานอาหารเย็นร่วมกัน ผู้บริหาร 1 คน ครู 2 คน ศึกษานิเทศก์ 1 คน พูดคุยสนทนาอย่างไม่เป็นทางการ ให้ความรักและเมตตาต่อผู้มาเยือนอย่างเป็นกัลยาณิตร ขอเป็นกำลังใจให้ผู้บริหารสถานศึกษาและคณะครูที่มีความตั้งใจในการพัฒนาคุณภาพนักเรียนทั้งทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต ทักษะวิชาชีพ ตลอดจนส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้นักเรียนอย่างต่อเนื่อง ขอบคุณที่ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี

ดร.ปาริชาติ เข่งแก้ว
ผู้อำนวยการ

20 กันยายน 2563
ภาคเรียนที่ 1/2563
รร.บ้านโคกรังน้อย
ศพว.ศรีเทพหนองย่างทอย
วันที่ 20 กันยายน 2563 นายศุภกร วิแสง พร้อมด้วยคณะ ได้ตรวจเยี่ยมและนิเทศติดตาม โรงเรียนบ้านโคกรังน้อย เนื่องจากอุทกภัยระดับ 2 (ดีเปรสชั่น) " โนอึล" ส่งผลให้ฝนตกเป็นบริเวณกว้างในเขตอำเภอศรีเทพ เกิดน้ำท่วมบริเวณโดยรอบและโรงเรียนบ้านโคกรังน้อยระดับสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณสนาม และอาคารเรียน คืนของวันที่ 19 กันยายน 2563 ทำให้ต้องเร่งนำวัสดุ อุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอน ได้รับความเสียหายบางส่วน และบางส่วนสามารถนำขึ้นที่สูง ได้เป็นบางห้องเรียน ส่วนห้องพยาบาลไม่สามารถนำเตียง และชั้นตู้ยาออกมาได้ น้ำยังท่วมขัง และมีก่ารซึมผ่านผิวปูนตลอดเวลา แต่ห้องเรียนที่เหลือนั้น สามารถทำความสะอาด และจัดเก็บข้าวของไว้ได้เหมือนปกติ และคอยเฝ้าดูสถานการณ์ระดับน้ำบริเวณรอบๆ อีกครั้ง มีข้อแนะนำและเสนอให้กับโรงเรียน ในการถมคลองข้างอาคารเรียน ใกล้อาคารห้องพยาบาล ซึ่งเป็นบ่อที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ แต่ส่งผลให้เกิดน้ำเอ่อ เพราะเป็นบ่อที่เก็บน้ำในปริมาณมาก ระดับสูงกว่าพื้นอาคารเรียน และจัดทำแนวระบายน้ำอีกครั้ง ขอขอบพระคุณท่านผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู ที่ให้ความร่วมมือในการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมในครั้งนี้ พร้อมทั้งให้ข้อมูลประกอบการตรวจเยี่ยม และให้การต้อนรับอย่างดียิ่ง

นางสาวพัชรินทร์ วาวงศ์มูล
ศึกษานิเทศก์

ข้าพเจ้านางสวงสุดา แก้วแพง ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและนักเรียน โรงเรียนบ้านโคกรังน้อย ขอขอบคุณคณะรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 และคณะศึกษานิเทศก์ที่เข้าตรวจเยี่ยม เนื่องจากอุทกภัยระดับ 2 (ดีเปรสชั่น) "โนอึล" ขอบคุณสำหรับคำแนะนำในการจัดทำแนวระบายน้ำ และการเตรียมการรับมือ เมื่อเกิดฝนตกอีกครั้ง

นางสวงสุดา แก้วแพง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
15 ตุลาคม 2563


20 กันยายน 2563
ภาคเรียนที่ 1/2563
รร.บ้านวังไผ่
ศพว.บ่อรัง
วันที่ 20 กันยายน 2563 นายศุภกร วิแสง พร้อมด้วยศึกษานิเทศก์ นักวิชาการศึกษาได้ตรวจเยี่ยมและนิเทศติดตาม โรงเรียนบ้านวังไผ่ เนื่องจากอุทกภัยระดับ 2 (ดีเปรสชั่น) " โนอึล" ส่งผลให้ฝนตกเป็นบริเวณกว้างในเขตอำเภอวิเชียรบุรี เกิดน้ำท่วมบริเวณโดยรอบและโรงเรียนบ้านวังไผ่ระดับสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณสนาม และรอบๆอาคารเรียน บ่อเลี้ยงปลา วันที่ 19 กันยายน 2563 ทำให้ต้องเร่งนำวัสดุ อุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอน ได้รับความเสียหายบางส่วน และบางส่วนสามารถนำขึ้นที่สูงได้ทัน บางห้องเรียน น้ำยังท่วมขังบางจุด และมีก่ารซึมผ่านผิวปูนไปในอาคารเรียนพื้นผิวห้อง และในวันที่ 20 กันยายน 2563 ได้ดำเนินการสามารถทำความสะอาด และจัดเก็บข้าวของไว้ได้เหมือนปกติ และคอยเฝ้าดูสถานการณ์ระดับน้ำอีกครั้ง ขอขอบพระคุณท่านผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู ที่ให้ความร่วมมือในการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมในครั้งนี้ พร้อมทั้งให้ข้อมูลประกอบการตรวจเยี่ยม และให้การต้อนรับอย่างดียิ่ง

นางสาวพัชรินทร์ วาวงศ์มูล
ศึกษานิเทศก์

ขอขอบคุณท่านศุภกร วิแสง พร้อมด้วยศึกษานิเทศก์ นักวิชาการศึกษาทีี่ได้มาตรวจเยี่ยมและนิเทศติดตาม โรงเรียนที่ได้รับความเสียหายเนื่องจากอุทกภัย เกิดน้ำท่วมรอบบริเวณโรงเรียน ทางโรงเรียนต้องขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูง ที่ได้มาเยี่ยมและเป็นกำลังใจให้กับทางโรงเรียน ขอขอบพระคุณค่ะ

นางศุภวารี เอี่ยมสุขประเสริฐ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
28 กันยายน 2563


20 กันยายน 2563
ภาคเรียนที่ 1/2563
รร.บ้านหนองสรวง
ศพว.คลองกระจัง
วันที่ 20 กันยายน 2563 นายศุภกร วิแสง พร้อมด้วยคณะ ได้ตรวจเยี่ยมและนิเทศติดตาม โรงเรียนบ้านหนองสรวง เนื่องจากอุทกภัยระดับ 2 (ดีเปรสชั่น) " โนอึล" ส่งผลให้ฝนตกเป็นบริเวณกว้างในเขตอำเภอศรีเทพ เกิดน้ำท่วมบริเวณโดยรอบและโรงเรียนบ้านหนองสรวง ระดับสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณสนาม และอาคารเรียน ห้องเรียนชั้นล่าง คืนของวันที่ 19 กันยายน 2563 (จากน้ำป่า ) ทำให้ต้องเร่งนำวัสดุ อุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอน ได้รับความเสียหายบางส่วน และบางส่วนสามารถนำขึ้นที่สูง ได้เป็นบางห้องเรียน (ชั้นล่าง) ในวันที่ 20 กันยายน 2563 ีะดับน้ำเริ่มลดลง เข้าสู่สภาวะปกติ สามารถทำความสะอาด และจัดเก็บข้าวของไว้ได้เหมือนปกติ และคอยเฝ้าดูสถานการณ์ระดับน้ำบริเวณรอบๆ อีกครั้ง มีข้อแนะนำและเสนอให้กับโรงเรียน ในการปรับพื้นของอาคารเรียนชั้นล่าง ใระดับสูงกว่าพื้นอาคารเรียน และจัดทำแนวระบายน้ำอีกครั้ง ขอขอบพระคุณท่านผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู ที่ให้ความร่วมมือในการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมในครั้งนี้ พร้อมทั้งให้ข้อมูลประกอบการตรวจเยี่ยม และให้การต้อนรับอย่างดียิ่ง

นางสาวพัชรินทร์ วาวงศ์มูล
ศึกษานิเทศก์

20 กันยายน 2563
ภาคเรียนที่ 1/2563
รร.บ้านหนองบัว
ศพว.นาสนุ่น
วันที่ 20 กันยายน 2563 นายศุภกร วิแสง พร้อมด้วยศึกษานิเทศก์ นักวิชาการศึกษาได้ตรวจเยี่ยมและนิเทศติดตาม โรงเรียนบ้านหนองบัว เนื่องจากอุทกภัยระดับ 2 (ดีเปรสชั่น) " โนอึล" ส่งผลให้ฝนตกเป็นบริเวณกว้างในเขตอำเภอศรีเทพ เกิดน้ำท่วมบริเวณโดยรอบและโรงเรียนบ้านหนองบัว ระดับสูงประมาณ 1 เมตร โดยเฉพาะบริเวณสนามฟุตบอลของโรงเรียน และบ่อเลี้ยงปลา ในวันที่ 20 กันยายน 2563 ระดับน้ำโดยรอบลดลง สู่สภาวะปกติ จะมีเศษกิ่งไม้ ใบไม้ ที่ลอยมาตามน้ำ ติดอยู่ตามท่อระบายน้ำ และครูเวรประจำวัน คอยเฝ้าดูสถานการณ์ระดับน้ำอีกครั้ง ขอขอบพระคุณท่านผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู ที่ให้ความร่วมมือในการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมในครั้งนี้ พร้อมทั้งให้ข้อมูลประกอบการตรวจเยี่ยม และให้การต้อนรับอย่างดียิ่ง

นางสาวพัชรินทร์ วาวงศ์มูล
ศึกษานิเทศก์

28 สิงหาคม 2563
ภาคเรียนที่ 1/2563
รร.บ้านราหุล
ศพว.บึงสามพันหนองแจง
28 สิงหาคม 2563 นิเทศติดตาม ร่วมกับคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์ ร่วมมือกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิจิตร ในการดำเนินโครงการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ด้านการอ่าน การเขียน และการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งเป็นโครงการตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฎ เพื่อพัฒนาท้องถิ่นตามพระราโชบาย ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560 - 2579) ปีการศึกษา 2563 ได้กำหนดการจัดกิจกรรม “ชวนน้องรักการอ่าน” ครั้งที่ 2 ซึ่งเป็นกิจกรรมที่พัฒนาผู้เรียนตามรูปแบบเพื่อเสริมสร้างพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ จำนวน 4 โรงเรียนได้แก่ โรงเรียนบ้านคลองทราย โรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุล โรงเรียนบ้านโป่งบุญเจริญ และโรงเรียนบ้านราหุล ซึ่งในการติดตามในครั้งนี้จะมีครูผู้สอนภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 10 โรงเรียน เข้าร่วมรับการนิเทศ จากคณะนิเทศมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์ และศึกษานิเทศก์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 อีกจำนวน 10 โรงเรียน ณ โรงเรียนบ้านราหุล อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ ขอขอบพระคุณ คณะทำงาน คณะวิทยากรจากมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านราหุล คณะครู และนักเรียน ที่ให้ความร่วมมือเข้าร่วมกิจกรรม ชวนน้องรักการอ่าน ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2563 และให้การต้อนรับอย่างดียิ่ง

นางสาวพัชรินทร์ วาวงศ์มูล
ศึกษานิเทศก์

27 สิงหาคม 2563
ภาคเรียนที่ 1/2563
รร.บ้านหนองจอกวังกำแพง
ศพว.โคกสะอาดสะกรวดประดู่งาม
ข้าพเจ้านางอมรินทร์ เฉยทอง ได้มานิเทศ ติดตามและประเมินผลการการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม(DLTV) และวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ(Best Practice) ของโรงเรียนบ้านหนองจอกวังกำแพง พบว่า 1.องค์ประกอบที่ 1 ปัจจัยพื้นฐานของสถานศึกษา มีคุณภาพระดับ ดีมาก 2.องค์ประกอบที่ 2 ด้านการบริหารจัดการ มีคุณภาพระดับ ดีมาก 3.องค์ประกอบที่ 3 ด้านการจัดการเรียนการสอน มีคุณภาพระดับ ดีมาก 4.องค์ประกอบที่ 4 ด้านภาพความสำเร็จ มีคุณภาพระดับ ดีมาก 5. Best Practice ของโรงเรียน อยู่ในช่วงการพัฒนา ข้อเสนอแนะ ขอให้โรงเรียนดำเนินการ 1. ตรวจสอบ/ซ่อมแซม โสตทัศนูปกรณ์การรับสัญญาณและอุปกรณ์การสื่อสารเกี่ยวกับ DLTV ให้มีคุณภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ 2. จัดเตรียมสื่อการเรียนรู้และการวัดผลประเมินผลให้สอดคล้องกับตารางการออกอากาศที่นักเรียนได้เรียนรู้ 3. สร้างคุณลักษณะเกี่ยวกับความมีระเบียบวินัยและความซื่อสัตย์ให้กับนักเรียนควบคู่กับการจัดการเรียนการสอนทางไกล(DLTV) 4. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับโรงเรียนอื่นที่จัดการเรียนการสอนทางไกลที่มีบริบทใกล้เคียงกัน ขอขอบคุณผู้บริหารและคณะครูในความร่วมมือและให้การต้อนรับเป็นอย่างดี

นางอมรินทร์ เฉยทอง
ศึกษานิเทศก์

27 สิงหาคม 2563
ภาคเรียนที่ 1/2563
รร.บ้านวังขาม
ศพว.โคกสะอาดสะกรวดประดู่งาม
ข้าพเจ้านางอมรินทร์ เฉยทอง ได้มานิเทศ ติดตามและประเมินผลการการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม(DLTV) และวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ(Best Practice) ของโรงเรียนบ้านวังขาม พบว่า 1.องค์ประกอบที่ 1 ปัจจัยพื้นฐานของสถานศึกษา มีคุณภาพระดับ ดีมาก 2.องค์ประกอบที่ 2 ด้านการบริหารจัดการ มีคุณภาพระดับ ดีมาก 3.องค์ประกอบที่ 3 ด้านการจัดการเรียนการสอน มีคุณภาพระดับ ดีมาก 4.องค์ประกอบที่ 4 ด้านภาพความสำเร็จ มีคุณภาพระดับ ดีมาก 5. Best Practice ของโรงเรียน อยู่ในช่วงการพัฒนา ข้อเสนอแนะ ขอให้โรงเรียนดำเนินการ 1. ตรวจสอบ/ซ่อมแซม โสตทัศนูปกรณ์การรับสัญญาณและอุปกรณ์การสื่อสารเกี่ยวกับ DLTV ให้มีคุณภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ 2. จัดเตรียมสื่อการเรียนรู้และการวัดผลประเมินผลให้สอดคล้องกับตารางการออกอากาศที่นักเรียนได้เรียนรู้ 3. สร้างคุณลักษณะเกี่ยวกับความมีระเบียบวินัยและความซื่อสัตย์ให้กับนักเรียนควบคู่กับการจัดการเรียนการสอนทางไกล(DLTV) 4. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับโรงเรียนอื่นที่จัดการเรียนการสอนทางไกลที่มีบริบทใกล้เคียงกัน ขอขอบคุณผู้บริหารและคณะครูในความร่วมมือและให้การต้อนรับเป็นอย่างดี

นางอมรินทร์ เฉยทอง
ศึกษานิเทศก์

27 สิงหาคม 2563
ภาคเรียนที่ 1/2563
รร.บ้านโคกหิน
ศพว.โคกสะอาดสะกรวดประดู่งาม
ข้าพเจ้านางอมรินทร์ เฉยทอง ได้มานิเทศ ติดตามและประเมินผลการการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม(DLTV) และวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ(Best Practice) ของโรงเรียนบ้านโคกหิน พบว่า 1.องค์ประกอบที่ 1 ปัจจัยพื้นฐานของสถานศึกษา มีคุณภาพระดับ ดีมาก 2.องค์ประกอบที่ 2 ด้านการบริหารจัดการ มีคุณภาพระดับ ดีมาก 3.องค์ประกอบที่ 3 ด้านการจัดการเรียนการสอน มีคุณภาพระดับ ดีมาก 4.องค์ประกอบที่ 4 ด้านภาพความสำเร็จ มีคุณภาพระดับ ดี 5. Best Practice ของโรงเรียน ได้แก่ KOKHIN Model ข้อเสนอแนะ ขอให้โรงเรียนดำเนินการ 1. ตรวจสอบ/ซ่อมแซม โสตทัศนูปกรณ์การรับสัญญาณและอุปกรณ์การสื่อสารเกี่ยวกับ DLTV ให้มีคุณภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ 2. จัดเตรียมสื่อการเรียนรู้และการวัดผลประเมินผลให้สอดคล้องกับตารางการออกอากาศที่นักเรียนได้เรียนรู้ 3. สร้างคุณลักษณะเกี่ยวกับความมีระเบียบวินัยและความซื่อสัตย์ให้กับนักเรียนควบคู่กับการจัดการเรียนการสอนทางไกล(DLTV) 4. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับโรงเรียนอื่นที่จัดการเรียนการสอนทางไกลที่มีบริบทใกล้เคียงกัน 5. ส่งเสริมให้ครูผู้สอนจัดทำ Best Practice ทุกชั้นเรียน ขอขอบคุณผู้บริหารและคณะครูในความร่วมมือและให้การต้อนรับเป็นอย่างดี

นางอมรินทร์ เฉยทอง
ศึกษานิเทศก์

26 สิงหาคม 2563
ภาคเรียนที่ 1/2563
รร.บ้านม่วงชุม
ศพว.คลองกระจัง
26 ส.ค. 63 นางสาวพัชรินทร์ วาวงศ์มูล พร้อมด้วยนางรังสิมา บัวทอง ศึกษานิเทศก์ นิเทศติดตาม และประเมินผลการเรียนการสอนด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) โรงเรียนขนาดเล็ก ณ โรงเรียนบ้านม่วงชุม อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ ผลการนิเทศดังนี้ 1. ด้านปัจจัยพื้นฐานของสถานศึกษา สภาพแวดล้อมสะอาดเป็นระเบียบ โทรทัศน์มีขนาดเหมาะสมกับห้องเรียนและจำนวนนักเรียน มีการสอนซ่อม เสริมนอกตารางออกอากาศ โดยการเปิดย้อนหลังให้กับนักเรียน โดยครูเอาใจใส่ดูแลช่วยเหลือก่อนเรียนระหว่างเรียนและหลังเรียน นักเรียนมีส่วนร่วมกิจกรรมตั้งใจเรียนกับนักเรียนต้นทาง 2. ด้านการบริหารจัดการ มีการวางแผนการจัดกาเรียนการสอนทางไกลอย่างเป็นระบบ ตามบริบทของโรงเรียนขนาดเล็ก มีปฏิทินการดำเนินงาน ประจำปีการศึกษา สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนทางไกล อำนวยความสะดวก จัดครูเข้าสอน สนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์ แหล่งเรียนรู้ ให้คำปรึกษาและการช่วยเหลือการจัดการเรียนการสอน ดูแล ซ่อมแซมเครื่องรับสัญญาณและโทรทัศน์และเครื่องรับสัญญาณตามระยะเวลา ให้มั่นคงแข็งแรงและปลอดภัยอยู่เสมอ จัดหาคู่มือจัดหาสื่อประกอบการเรียนการสอนครูพระราชทานสอนทางไกลผ่านดาวเทียมสำหรับครูเป็นปัจจุบัน และเพียงพอ และมีการนิเทศติดตาม 3. ด้านการจัดการเรียนการสอน การจัดห้องเรียนจัดโต๊ะเก้าอี้เหมาะสม ห้องเรียนสะอาด บรรยากาศอำนวยต่อการเรียนรู้ ครูมีคู่มือ ตารางสอน เตรียมใบงานและใบความรู้ มีการเตรียมสื่ออุปกรณ์สำหรับจัดกิจกรรม ร่วมจัดกิจกรรมกับครูต้นทางแนะนำช่วยเหลือแก้ปัญหาระหว่างการเรียนการจัดการเรียนการสอน สรุปสาระสำคัญร่วมกันและทบทวนภาระงานบันทึกผลหลังสอน และนำผลการสอนมาสอนซ่อมเสริม มีเครื่องมือวัดประเมินผลตามสภาพจริงและหลากหลาย 4. ด้านภาพความสำเร็จ นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร และผ่านเกณฑ์การประเมินทักษะการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน และคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-NET , NT และ RT ตามที่โรงเรียนตั้งค่าเป้าหมายไว้ ขอบพระคุณรักษาราชการผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านม่วงชุม คณะครูและนักเรียน ที่ให้ความร่วมมือ ให้การต้อนรับ อย่างดียิ่ง และรายงานผลการดำเนินงานผลการประเมินผลการจัดการเรียนการสอนด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) โรงเรียนขนาดเล็ก ผ่าน Google form

นางสาวพัชรินทร์ วาวงศ์มูล
ศึกษานิเทศก์

26 สิงหาคม 2563
ภาคเรียนที่ 1/2563
รร.บ้านเขาคลัง
ศพว.คลองกระจัง
26 ส.ค. 63 นางสาวพัชรินทร์ วาวงศ์มูล พร้อมด้วยนางรังสิมา บัวทอง ศึกษานิเทศก์ นิเทศติดตาม และประเมินผลการเรียนการสอนด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) โรงเรียนขนาดเล็ก ณ โรงเรียนบ้านเขาคลัง อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ ผลการนิเทศดังนี้ 1. ด้านปัจจัยพื้นฐานของสถานศึกษา สภาพแวดล้อมสะอาดเป็นระเบียบ โทรทัศน์มีขนาดเหมาะสมกับห้องเรียนและจำนวนนักเรียน มีการสอนซ่อม เสริมนอกตารางออกอากาศ โดยการเปิดย้อนหลังให้กับนักเรียน โดยครูเอาใจใส่ดูแลช่วยเหลือก่อนเรียนระหว่างเรียนและหลังเรียน นักเรียนมีส่วนร่วมกิจกรรมตั้งใจเรียนกับนักเรียนต้นทาง 2. ด้านการบริหารจัดการ มีการวางแผนการจัดกาเรียนการสอนทางไกลอย่างเป็นระบบ ตามบริบทของโรงเรียนขนาดเล็ก มีปฏิทินการดำเนินงาน ประจำปีการศึกษา สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนทางไกล อำนวยความสะดวก จัดครูเข้าสอน สนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์ แหล่งเรียนรู้ ให้คำปรึกษาและการช่วยเหลือการจัดการเรียนการสอน ดูแล ซ่อมแซมเครื่องรับสัญญาณและโทรทัศน์และเครื่องรับสัญญาณตามระยะเวลา ให้มั่นคงแข็งแรงและปลอดภัยอยู่เสมอ จัดหาคู่มือจัดหาสื่อประกอบการเรียนการสอนครูพระราชทานสอนทางไกลผ่านดาวเทียมสำหรับครูเป็นปัจจุบัน และเพียงพอ และมีการนิเทศติดตาม 3. ด้านการจัดการเรียนการสอน การจัดห้องเรียนจัดโต๊ะเก้าอี้เหมาะสม ห้องเรียนสะอาด บรรยากาศอำนวยต่อการเรียนรู้ ครูมีคู่มือ ตารางสอน เตรียมใบงานและใบความรู้ มีการเตรียมสื่ออุปกรณ์สำหรับจัดกิจกรรม ร่วมจัดกิจกรรมกับครูต้นทางแนะนำช่วยเหลือแก้ปัญหาระหว่างการเรียนการจัดการเรียนการสอน สรุปสาระสำคัญร่วมกันและทบทวนภาระงานบันทึกผลหลังสอน และนำผลการสอนมาสอนซ่อมเสริม มีเครื่องมือวัดประเมินผลตามสภาพจริงและหลากหลาย 4. ด้านภาพความสำเร็จ นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร และผ่านเกณฑ์การประเมินทักษะการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน และคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-NET , NT และ RT ตามที่โรงเรียนตั้งค่าเป้าหมายไว้ ขอบพระคุณรักษาราชการผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาคลัง คณะครูและนักเรียน ที่ให้ความร่วมมือ ให้การต้อนรับ อย่างดียิ่ง และรายงานผลการดำเนินงานผลการประเมินผลการจัดการเรียนการสอนด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) โรงเรียนขนาดเล็ก ผ่าน Google form

นางสาวพัชรินทร์ วาวงศ์มูล
ศึกษานิเทศก์

รับทราบ และปฏิบัติ

นางสาวขนิษฐา สุขมั่น
ครู
4 พฤศจิกายน 2563


26 สิงหาคม 2563
ภาคเรียนที่ 1/2563
รร.บ้านนาสวรรค์
ศพว.คลองกระจัง
26 ส.ค. 63 นางสาวพัชรินทร์ วาวงศ์มูล พร้อมด้วยนางรังสิมา บัวทอง ศึกษานิเทศก์ นิเทศติดตาม และประเมินผลการเรียนการสอนด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) โรงเรียนขนาดเล็ก ณ โรงเรียนบ้านนาสวรรค์ อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ ผลการนิเทศดังนี้ 1. ด้านปัจจัยพื้นฐานของสถานศึกษา สภาพแวดล้อมสะอาดเป็นระเบียบ โทรทัศน์มีขนาดเหมาะสมกับห้องเรียนและจำนวนนักเรียน มีการสอนซ่อม เสริมนอกตารางออกอากาศ โดยการเปิดย้อนหลังให้กับนักเรียน โดยครูเอาใจใส่ดูแลช่วยเหลือก่อนเรียนระหว่างเรียนและหลังเรียน นักเรียนมีส่วนร่วมกิจกรรมตั้งใจเรียนกับนักเรียนต้นทาง 2. ด้านการบริหารจัดการ มีการวางแผนการจัดกาเรียนการสอนทางไกลอย่างเป็นระบบ ตามบริบทของโรงเรียนขนาดเล็ก มีปฏิทินการดำเนินงาน ประจำปีการศึกษา สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนทางไกล อำนวยความสะดวก จัดครูเข้าสอน สนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์ แหล่งเรียนรู้ ให้คำปรึกษาและการช่วยเหลือการจัดการเรียนการสอน ดูแล ซ่อมแซมเครื่องรับสัญญาณและโทรทัศน์และเครื่องรับสัญญาณตามระยะเวลา ให้มั่นคงแข็งแรงและปลอดภัยอยู่เสมอ จัดหาคู่มือจัดหาสื่อประกอบการเรียนการสอนครูพระราชทานสอนทางไกลผ่านดาวเทียมสำหรับครูเป็นปัจจุบัน และเพียงพอ และมีการนิเทศติดตาม 3. ด้านการจัดการเรียนการสอน การจัดห้องเรียนจัดโต๊ะเก้าอี้เหมาะสม ห้องเรียนสะอาด บรรยากาศอำนวยต่อการเรียนรู้ ครูมีคู่มือ ตารางสอน เตรียมใบงานและใบความรู้ มีการเตรียมสื่ออุปกรณ์สำหรับจัดกิจกรรม ร่วมจัดกิจกรรมกับครูต้นทางแนะนำช่วยเหลือแก้ปัญหาระหว่างการเรียนการจัดการเรียนการสอน สรุปสาระสำคัญร่วมกันและทบทวนภาระงานบันทึกผลหลังสอน และนำผลการสอนมาสอนซ่อมเสริม มีเครื่องมือวัดประเมินผลตามสภาพจริงและหลากหลาย 4. ด้านภาพความสำเร็จ นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร และผ่านเกณฑ์การประเมินทักษะการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน และคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-NET , NT และ RT ตามที่โรงเรียนตั้งค่าเป้าหมายไว้ ขอบพระคุณรักษาราชการผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาสวรรค์ คณะครูและนักเรียน ที่ให้ความร่วมมือ ให้การต้อนรับ อย่างดียิ่ง และรายงานผลการดำเนินงานผลการประเมินผลการจัดการเรียนการสอนด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) โรงเรียนขนาดเล็ก ผ่าน Google form

นางสาวพัชรินทร์ วาวงศ์มูล
ศึกษานิเทศก์

ตามที่ได้รับการนิเทศประเมินผลการเรียนการสอนด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ทางโรงเรียนได้ดำเนินการย้ายจอทีวี ให้ ป.5 ป.4 ติดต้ังไว้ตรงกลางกระดานและ ได้แจ้งให้ครูประจำช้ัน ป.2 จัดห้องเรียน ช้ันว่างหนังสือ ให้เหมาะสม และให้มีการสลับสับเปลี่ยนการจัดโต๊ะเรียน ตามกิจกรรม จากเดิมที่จัดเป็นรูปตัว U และได้ดำเนินการ ขยายสัญญาณอินเตอร์เน็ต เป็นแก้ปัญหาสัญญาญดาวเทียม DLTV และให้สามารถดูDLTV ย้อยหลังได้ เพื่อ ให้มีความยึดหยุ่นในการจัดการเรียนการสอน ตอนนี้สัญญาญมีแล้ว ติดขัดตรงที่คุณครูไม่มีคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คครับ

นายวีรวัฒน์ มาศนุ้ย
ผู้อำนวยการโรงเรียน
15 กันยายน 2563

ลิงค์ที่แนบ


26 สิงหาคม 2563
ภาคเรียนที่ 1/2563
รร.บ้านสันติธรรม
ศพว.โคกสะอาดสะกรวดประดู่งาม
ข้าพเจ้านางอมรินทร์ เฉยทอง ได้มานิเทศ ติดตามและประเมินผลการการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม(DLTV) และวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ(Best Practice) ของโรงเรียนบ้านสันติธรรม พบว่า 1.องค์ประกอบที่ 1 ปัจจัยพื้นฐานของสถานศึกษา มีคุณภาพระดับ ดีมาก 2.องค์ประกอบที่ 2 ด้านการบริหารจัดการ มีคุณภาพระดับ ดีมาก 3.องค์ประกอบที่ 3 ด้านการจัดการเรียนการสอน มีคุณภาพระดับ ดีมาก 4.องค์ประกอบที่ 4 ด้านภาพความสำเร็จ มีคุณภาพระดับ ดี 5. Best Practice ของโรงเรียน อยู่ในช่วงการพัฒนา ข้อเสนอแนะ ขอให้โรงเรียนดำเนินการ 1. ตรวจสอบ/ซ่อมแซม โสตทัศนูปกรณ์การรับสัญญาณและอุปกรณ์การสื่อสารเกี่ยวกับ DLTV ให้มีคุณภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ 2. จัดเตรียมสื่อการเรียนรู้และการวัดผลประเมินผลให้สอดคล้องกับตารางการออกอากาศที่นักเรียนได้เรียนรู้ 3. สร้างคุณลักษณะเกี่ยวกับความมีระเบียบวินัยและความซื่อสัตย์ให้กับนักเรียนควบคู่กับการจัดการเรียนการสอนทางไกล(DLTV) 4. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับโรงเรียนอื่นที่จัดการเรียนการสอนทางไกลที่มีบริบทใกล้เคียงกัน ขอขอบคุณผู้บริหารและคณะครูในความร่วมมือและให้การต้อนรับเป็นอย่างดี

นางอมรินทร์ เฉยทอง
ศึกษานิเทศก์

รับทราบ และทางโรงเรียนจะนำข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนในครั้งต่อไป

นางสุนิตย์ คล้ายเดช
ครู
23 กันยายน 2563


26 สิงหาคม 2563
ภาคเรียนที่ 1/2563
รร.บ้านด่านไทรสามัคคี
ศพว.โคกสะอาดสะกรวดประดู่งาม
ข้าพเจ้านางอมรินทร์ เฉยทอง ได้มานิเทศ ติดตามและประเมินผลการการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม(DLTV) และวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ(Best Practice) ของโรงเรียนบ้านด่านไทรสามัคคี พบว่า 1.องค์ประกอบที่ 1 ปัจจัยพื้นฐานของสถานศึกษา มีคุณภาพระดับ ดี 2.องค์ประกอบที่ 2 ด้านการบริหารจัดการ มีคุณภาพระดับ ดี 3.องค์ประกอบที่ 3 ด้านการจัดการเรียนการสอน มีคุณภาพระดับ ดี 4.องค์ประกอบที่ 4 ด้านภาพความสำเร็จ มีคุณภาพระดับ ดี 5. Best Practice ของโรงเรียน อยู่ในช่วงการพัฒนา ข้อเสนอแนะ ขอให้โรงเรียนดำเนินการ 1. ตรวจสอบ/ซ่อมแซม โสตทัศนูปกรณ์การรับสัญญาณและอุปกรณ์การสื่อสารเกี่ยวกับ DLTV ให้มีคุณภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ 2. จัดเตรียมสื่อการเรียนรู้และการวัดผลประเมินผลให้สอดคล้องกับตารางการออกอากาศที่นักเรียนได้เรียนรู้ 3. สร้างคุณลักษณะเกี่ยวกับความมีระเบียบวินัยและความซื่อสัตย์ให้กับนักเรียนควบคู่กับการจัดการเรียนการสอนทางไกล(DLTV) 4. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับโรงเรียนอื่นที่จัดการเรียนการสอนทางไกลที่มีบริบทใกล้เคียงกัน ขอขอบคุณผู้บริหารและคณะครูในความร่วมมือและให้การต้อนรับเป็นอย่างดี

นางอมรินทร์ เฉยทอง
ศึกษานิเทศก์

26 สิงหาคม 2563
ภาคเรียนที่ 1/2563
รร.บ้านร่องหอยพัฒนา
ศพว.โคกสะอาดสะกรวดประดู่งาม
ข้าพเจ้านางอมรินทร์ เฉยทอง ได้มานิเทศ ติดตามและประเมินผลการการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม(DLTV) และวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ(Best Practice) ของโรงเรียนบ้านร่องหอยพัฒนา พบว่า 1.องค์ประกอบที่ 1 ปัจจัยพื้นฐานของสถานศึกษา มีคุณภาพระดับ ดีมาก 2.องค์ประกอบที่ 2 ด้านการบริหารจัดการ มีคุณภาพระดับ ดี 3.องค์ประกอบที่ 3 ด้านการจัดการเรียนการสอน มีคุณภาพระดับ ดี 4.องค์ประกอบที่ 4 ด้านภาพความสำเร็จ มีคุณภาพระดับ ดี 5. Best Practice ของโรงเรียน อยู่ในช่วงการพัฒนา ข้อเสนอแนะ ขอให้โรงเรียนดำเนินการ 1. ตรวจสอบ/ซ่อมแซม โสตทัศนูปกรณ์การรับสัญญาณและอุปกรณ์การสื่อสารเกี่ยวกับ DLTV ให้มีคุณภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ 2. จัดเตรียมสื่อการเรียนรู้และการวัดผลประเมินผลให้สอดคล้องกับตารางการออกอากาศที่นักเรียนได้เรียนรู้ 3. สร้างคุณลักษณะเกี่ยวกับความมีระเบียบวินัยและความซื่อสัตย์ให้กับนักเรียนควบคู่กับการจัดการเรียนการสอนทางไกล(DLTV) 4. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับโรงเรียนอื่นที่จัดการเรียนการสอนทางไกลที่มีบริบทใกล้เคียงกัน ขอขอบคุณผู้บริหารและคณะครูในความร่วมมือและให้การต้อนรับเป็นอย่างดี

นางอมรินทร์ เฉยทอง
ศึกษานิเทศก์

โรงเรียนบ้านร่องหอยพัฒนาขอขอบพระคุณนางอมรินทร์ เฉยทอง ศึกษานิเทศก์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 ได้มานิเทศ ติดตามและประเมินผลการการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม(DLTV) และวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ(Best Practice) ของโรงเรียนบ้านร่องหอยพัฒนา ได้ให้คำแนะนำให้โรงเรียนดำเนินการ ตรวจสอบ/ซ่อมแซม โสตทัศนูปกรณ์การรับสัญญาณและอุปกรณ์การสื่อสารเกี่ยวกับ (DLTV)ให้มีคุณภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ จัดเตรียมสื่อการเรียนรู้และการวัดผลประเมินผลให้สอดคล้องกับตารางการออกอากาศที่นักเรียนได้เรียนรู้ สร้างคุณลักษณะเกี่ยวกับความมีระเบียบวินัยและความซื่อสัตย์ให้กับนักเรียนควบคู่กับการจัดการเรียนการสอนทางไกล(DLTV) และให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับโรงเรียนใกล้เคียงที่จัดการเรียนการสอนทางไกลที่มีบริบทใกล้เคียงกัน เพื่อมาปรับใช้ให้เข้ากับบริบทของโรงเรียนและนำมาใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนให้เกิดผลกับนักเรียนให้มากที่สุด และจะนำเอาคำแนะนำมาปรับใช้และลงมือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดโรงเรียนบ้านร่องหอยพัฒนาขอขอบพระคุณนางอมรินทร์ เฉยทอง ศึกษานิเทศก์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 ที่มานิเทศในครั้งนี้และให้กำลังใจแก่ผู้บริหารและคณะครูในครั้งนี้เหมือนทุกๆครั้งที่ผ่านมา

นางบุษรา เรืองซ้อน
ผู้อำนวยการโรงเรียน
22 กันยายน 2563


26 สิงหาคม 2563
ภาคเรียนที่ 1/2563
รร.บ้านหัวโตก
ศพว.นาเฉลียงห้วยโป่งยามงาม
ข้าพเจ้า นางมัทณา ชาวบ้านกร่าง ศึกษานิเทศก์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 ได้มานิเทศ ติดตาม และประมินผลการจัดการเรียนการสอนการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ( DLTV) การประกวดโรงเรียนที่มีวิธีการที่เป็นเลิศ (Best Practice) การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ของโรงเรียนบ้านหัวโตกพบว่า 1. โรงเรียนได้จัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อ DLTV ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 2. โรงเรียนใช้คู่มือพระราชทานสอนทางไกลผ่านดาวเทียมสำหรับโรงเรียนปลายทาง มีแผนการสอนและได้ใช้ใบงานและตารางสอนของ DLTV มีตารางการสอนซ่อมเสริม 3. มีโทรทัศน์ครบทุกระดับชั้นเหมาะสมกับจำนวนห้องเรียนนักเรียน จุดควรพัฒนา คือ ห้องเรียนยังขาดผลงานนักเรียนที่บ่งบอกว่ายังไม่ได้จัดการเรียนการสอนที่เน้นเด็กเป็นศูนย์กลาง หรือ Active Learning กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่ผู้เรียนได้ลงมือกระทำ และได้ใช้กระบวนการคิดเกี่ยวกับสิ่งที่เขาได้กระทำด้วยตนเอง ขอขอบคุณท่านผู้บริหารและคณะครูที่ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี และรับฟังข้อเสนอแนะจาก สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 และร่วมกันพัฒนาการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ

นางมัทณา ชาวบ้านกร่าง
ศึกษานิเทศก์

26 สิงหาคม 2563
ภาคเรียนที่ 1/2563
รร.บ้านวังเหว
ศพว.นาเฉลียงห้วยโป่งยามงาม
ข้าพเจ้า นางมัทณา ชาวบ้านกร่าง ศึกษานิเทศก์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 ได้มานิเทศ ติดตาม และประมินผลการจัดการเรียนการสอนการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ( DLTV) การประกวดโรงเรียนที่มีวิธีการที่เป็นเลิศ (Best Practice) การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ของโรงเรียนบ้านวังเหวพบว่า 1. โรงเรียนได้จัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อ DLTV ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 2. โรงเรียนใช้คู่มือพระราชทานสอนทางไกลผ่านดาวเทียมสำหรับโรงเรียนปลายทาง มีแผนการสอนและได้ใช้ใบงานและตารางสอนของ DLTV มีตารางการสอนซ่อมเสริม 3. มีโทรทัศน์ครบทุกระดับชั้นเหมาะสมกับจำนวนห้องเรียนนักเรียน 4. โรงเรียนได้มีวิธีการที่เป็นเลิศ (Best Practice) คือ การเรียน DLTV อย่างมีคุณภาพด้วย PAESR MODEL ขอขอบคุณท่านผู้บริหารและคณะครูที่ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี และรับฟังข้อเสนอแนะจาก สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 และร่วมกันพัฒนาการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ

นางมัทณา ชาวบ้านกร่าง
ศึกษานิเทศก์

ขอขอบคุณ ท่านศน.มัทณา ชาวบ้านกร่าง ศึกษานิเทศก์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 ได้มานิเทศ ติดตาม และประมินผลการจัดการเรียนการสอนการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ( DLTV) การประกวดโรงเรียนที่มีวิธีการที่เป็นเลิศ (Best Practice) การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)

นางสุรกาญจน์ บุญกาวิน
ผู้อำนวยการโรงเรียน
23 กันยายน 2563


26 สิงหาคม 2563
ภาคเรียนที่ 1/2563
รร.บ้านปู่จ้าว
ศพว.นาเฉลียงห้วยโป่งยามงาม
ข้าพเจ้า นางมัทณา ชาวบ้านกร่าง ศึกษานิเทศก์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 ได้มานิเทศ ติดตาม และประมินผลการจัดการเรียนการสอนการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ( DLTV) การประกวดโรงเรียนที่มีวิธีการที่เป็นเลิศ (Best Practice) การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ของโรงเรียนบ้านปู่จ้าวพบว่า 1. โรงเรียนได้จัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อ DLTV ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 2. โรงเรียนใช้คู่มือพระราชทานสอนทางไกลผ่านดาวเทียมสำหรับโรงเรียนปลายทาง มีแผนการสอนและได้ใช้ใบงานและตารางสอนของ DLTV มีตารางการสอนซ่อมเสริม 3. มีโทรทัศน์ครบทุกระดับชั้นเหมาะสมกับจำนวนห้องเรียนนักเรียน จุดเด่น โรงเรียนบ้านปู่จ้าวได้จัดทำแบบฝึกหัดให้กับนักเรียนทุกรายวิชาเพื่อเรียนควบคู่ไปกับสื่อ DLTV ปัญหาที่พบ โรงเรียนบ้านปู่จ้าวได้จัดการเรียนการสอนที่อาคารเรียนชั่วคราวเพราะได้มีการซ่อมแซมอาคารเรียนเนื่องจากหลังคาอาคารพังจากพายุ ขอขอบคุณท่านผู้บริหารและคณะครูที่ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี และรับฟังข้อเสนอแนะจาก สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 และร่วมกันพัฒนาการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ และขอเป็นกำลังใจให้ท่านผู้บริหารและคณะครูต่อไป

นางมัทณา ชาวบ้านกร่าง
ศึกษานิเทศก์

26 สิงหาคม 2563
ภาคเรียนที่ 1/2563
รร.บ้านโคกกรวด
ศพว.น้ำร้อนยางสาว
26 สิงหาคม 2563/นิเทศติดตาม และประเมินผลการเรียนการสอนด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) โรงเรียนบ้านโคกกรวด อ.บึงสามพัน สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 ขอบคุณผู้บริหารโรงเรียน และคณะครูทุกท่าน ที่ร่วมกันขับเคลื่อนพัฒนาการศึกษา การเรียนการสอน ช่วยแก้ปัญหาโรงเรียนขนาดเล็กที่ประสบปัญหาการมีครูไม่ครบชั้น ครูสอนไม่ตรงสาขาวิชาเอก ได้มานิเทศ ติดตามและประเมินผลการการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม(DLTV) และวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ(Best Practice) ของโรงเรียน พบว่า 1.องค์ประกอบที่ 1 ปัจจัยพื้นฐานของสถานศึกษา มีคุณภาพระดับ ดีมาก 2.องค์ประกอบที่ 2 ด้านการบริหารจัดการ มีคุณภาพระดับ ดีมาก 3.องค์ประกอบที่ 3 ด้านการจัดการเรียนการสอน มีคุณภาพระดับ ดีมาก 4.องค์ประกอบที่ 4 ด้านภาพความสำเร็จ มีคุณภาพระดับ ดีมาก 5. Best Practice ของโรงเรียน อยู่ในช่วงการพัฒนา ข้อเสนอแนะ ขอให้โรงเรียนดำเนินการ 1. ตรวจสอบ/ซ่อมแซม โสตทัศนูปกรณ์การรับสัญญาณและอุปกรณ์การสื่อสารเกี่ยวกับ DLTV ให้มีคุณภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ 2. จัดเตรียมสื่อการเรียนรู้และการวัดผลประเมินผลให้สอดคล้องกับตารางการออกอากาศที่นักเรียนได้เรียนรู้ 3. สร้างคุณลักษณะเกี่ยวกับความมีระเบียบวินัยและความซื่อสัตย์ให้กับนักเรียนควบคู่กับการจัดการเรียนการสอนทางไกล(DLTV) 4. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับโรงเรียนอื่นที่จัดการเรียนการสอนทางไกลที่มีบริบทใกล้เคียงกัน ขอขอบคุณผู้บริหารและคณะครูในความร่วมมือและให้การต้อนรับเป็นอย่างดี /

นางกัญจนา มีศิริ
ศึกษานิเทศก์

ข้าพเจ้านายวรวิทย์ โคตรสมบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกกรวดพร้อมด้วยคณะครู ขอขอบคุณ นางกัญจนา มีศิริ ศึกษานิเทศก์ ที่ได้มานิเทศติดตาม และประเมินผลการเรียนการสอนด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) เป็นอย่างสูงครับ

นายวรวิทย์ โคตรสมบัติ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
27 ตุลาคม 2563


26 สิงหาคม 2563
ภาคเรียนที่ 1/2563
รร.บ้านกันจุ
ศพว.กันจุสระแก้ว
เทศติดตาม และประเมินผลการเรียนการสอนด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) โรงเรียนบ้านกันจุ อ.บึงสามพัน สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 ร.ร.บ้านกันจุ เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก ขอบคุณผู้บริหารโรงเรียน และคณะครูทุกท่าน ที่ร่วมกันขับเคลื่อนพัฒนาการศึกษา ช่วยแก้ปัญหาโรงเรียนขนาดเล็กที่ประสบปัญหาการมีครูไม่ครบชั้น ครูสอนไม่ตรงสาขาวิชาเอก ได้มานิเทศ ติดตามและประเมินผลการการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม(DLTV) และวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ(Best Practice) ของโรงเรียน พบว่า 1.องค์ประกอบที่ 1 ปัจจัยพื้นฐานของสถานศึกษา มีคุณภาพระดับ ดีมาก 2.องค์ประกอบที่ 2 ด้านการบริหารจัดการ มีคุณภาพระดับ ดีมาก 3.องค์ประกอบที่ 3 ด้านการจัดการเรียนการสอน มีคุณภาพระดับ ดีมาก 4.องค์ประกอบที่ 4 ด้านภาพความสำเร็จ มีคุณภาพระดับ ดีมาก 5. Best Practice ของโรงเรียน อยู่ในช่วงการพัฒนา ข้อเสนอแนะ ขอให้โรงเรียนดำเนินการ 1. ตรวจสอบ/ซ่อมแซม โสตทัศนูปกรณ์การรับสัญญาณและอุปกรณ์การสื่อสารเกี่ยวกับ DLTV ให้มีคุณภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ 2. จัดเตรียมสื่อการเรียนรู้และการวัดผลประเมินผลให้สอดคล้องกับตารางการออกอากาศที่นักเรียนได้เรียนรู้ 3. สร้างคุณลักษณะเกี่ยวกับความมีระเบียบวินัยและความซื่อสัตย์ให้กับนักเรียนควบคู่กับการจัดการเรียนการสอนทางไกล(DLTV) 4. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับโรงเรียนอื่นที่จัดการเรียนการสอนทางไกลที่มีบริบทใกล้เคียงกัน ขอขอบคุณผู้บริหารและคณะครูในความร่วมมือและให้การต้อนรับเป็นอย่างดี //26 สิงหาคม 2563//

นางกัญจนา มีศิริ
ศึกษานิเทศก์
26 สิงหาคม 2563
ภาคเรียนที่ 1/2563
รร.บ้านซับบอน
ศพว.กันจุสระแก้ว
ข้าพเจ้า นางกัญจนา มีศิริ ได้มานิเทศ ติดตามและประเมินผลการการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม(DLTV) และวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ(Best Practice) ของโรงเรียน พบว่า 1.องค์ประกอบที่ 1 ปัจจัยพื้นฐานของสถานศึกษา มีคุณภาพระดับ ดี 2.องค์ประกอบที่ 2 ด้านการบริหารจัดการ มีคุณภาพระดับ ดี 3.องค์ประกอบที่ 3 ด้านการจัดการเรียนการสอน มีคุณภาพระดับ ดี 4.องค์ประกอบที่ 4 ด้านภาพความสำเร็จ มีคุณภาพระดับ ดี 5. Best Practice ของโรงเรียน อยู่ในช่วงการพัฒนา ข้อเสนอแนะ ขอให้โรงเรียนดำเนินการ 1. ตรวจสอบ/ซ่อมแซม โสตทัศนูปกรณ์การรับสัญญาณและอุปกรณ์การสื่อสารเกี่ยวกับ DLTV ให้มีคุณภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ 2. จัดเตรียมสื่อการเรียนรู้และการวัดผลประเมินผลให้สอดคล้องกับตารางการออกอากาศที่นักเรียนได้เรียนรู้ 3. สร้างคุณลักษณะเกี่ยวกับความมีระเบียบวินัยและความซื่อสัตย์ให้กับนักเรียนควบคู่กับการจัดการเรียนการสอนทางไกล(DLTV) 4. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับโรงเรียนอื่นที่จัดการเรียนการสอนทางไกลที่มีบริบทใกล้เคียงกัน ขอขอบคุณผู้บริหารและคณะครูในความร่วมมือและให้การต้อนรับเป็นอย่างดี/

นางกัญจนา มีศิริ
ศึกษานิเทศก์

26 สิงหาคม 2563
ภาคเรียนที่ 1/2563
รร.บ้านโคกสะอาด
ศพว.กันจุสระแก้ว
ผลการนิเทศดังนี้ 1. ด้านปัจจัยพื้นฐานของสถานศึกษา สภาพแวดล้อมสะอาดเป็นระเบียบ โทรทัศน์มีขนาดเหมาะสมกับห้องเรียนและจำนวนนักเรียน มีการสอนซ่อม เสริมนอกตารางออกอากาศ โดยการเปิดย้อนหลังให้กับนักเรียน โดยครูเอาใจใส่ดูแลช่วยเหลือก่อนเรียนระหว่างเรียนและหลังเรียน นักเรียนมีส่วนร่วมกิจกรรมตั้งใจเรียนกับนักเรียนต้นทาง 2. ด้านการบริหารจัดการ มีการวางแผนการจัดกาเรียนการสอนทางไกลอย่างเป็นระบบ ตามบริบทของโรงเรียนขนาดเล็ก มีปฏิทินการดำเนินงาน ประจำปีการศึกษา สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนทางไกล อำนวยความสะดวก จัดครูเข้าสอน สนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์ แหล่งเรียนรู้ ให้คำปรึกษาและการช่วยเหลือการจัดการเรียนการสอน ดูแล ซ่อมแซมเครื่องรับสัญญาณและโทรทัศน์และเครื่องรับสัญญาณตามระยะเวลา ให้มั่นคงแข็งแรงและปลอดภัยอยู่เสมอ จัดหาคู่มือจัดหาสื่อประกอบการเรียนการสอนครูพระราชทานสอนทางไกลผ่านดาวเทียมสำหรับครูเป็นปัจจุบัน และเพียงพอ และมีการนิเทศติดตาม 3. ด้านการจัดการเรียนการสอน การจัดห้องเรียนจัดโต๊ะเก้าอี้เหมาะสม ห้องเรียนสะอาด บรรยากาศอำนวยต่อการเรียนรู้ ครูมีคู่มือ ตารางสอน เตรียมใบงานและใบความรู้ มีการเตรียมสื่ออุปกรณ์สำหรับจัดกิจกรรม ร่วมจัดกิจกรรมกับครูต้นทางแนะนำช่วยเหลือแก้ปัญหาระหว่างการเรียนการจัดการเรียนการสอน สรุปสาระสำคัญร่วมกันและทบทวนภาระงานบันทึกผลหลังสอน และนำผลการสอนมาสอนซ่อมเสริม มีเครื่องมือวัดประเมินผลตามสภาพจริงและหลากหลาย 4. ด้านภาพความสำเร็จ นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร และผ่านเกณฑ์การประเมินทักษะการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน และคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-NET , NT และ RT ตามที่โรงเรียนตั้งค่าเป้าหมายไว้ ขอบพระคุณผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและนักเรียน ที่ให้ความร่วมมือ ให้การต้อนรับ อย่างดียิ่ง และรายงานผลการดำเนินงานผลการประเมินผลการจัดการเรียนการสอนด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) โรงเรียนขนาดเล็ก ผ่าน Google form

นางกัญจนา มีศิริ
ศึกษานิเทศก์

26 สิงหาคม 2563
ภาคเรียนที่ 1/2563
รร.บ้านราษฎร์เจริญ
ศพว.กันจุสระแก้ว
ข้าพเจ้า นางกัญจนา มีศิริ ได้มานิเทศ ติดตามและประเมินผลการการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม(DLTV) และวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ(Best Practice) ของโรงเรียน พบว่า 1.องค์ประกอบที่ 1 ปัจจัยพื้นฐานของสถานศึกษา มีคุณภาพระดับ ดี 2.องค์ประกอบที่ 2 ด้านการบริหารจัดการ มีคุณภาพระดับ ดี 3.องค์ประกอบที่ 3 ด้านการจัดการเรียนการสอน มีคุณภาพระดับ ดี 4.องค์ประกอบที่ 4 ด้านภาพความสำเร็จ มีคุณภาพระดับ ดี 5. Best Practice ของโรงเรียน อยู่ในช่วงการพัฒนา ข้อเสนอแนะ ขอให้โรงเรียนดำเนินการ 1. ตรวจสอบ/ซ่อมแซม โสตทัศนูปกรณ์การรับสัญญาณและอุปกรณ์การสื่อสารเกี่ยวกับ DLTV ให้มีคุณภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ 2. จัดเตรียมสื่อการเรียนรู้และการวัดผลประเมินผลให้สอดคล้องกับตารางการออกอากาศที่นักเรียนได้เรียนรู้ 3. สร้างคุณลักษณะเกี่ยวกับความมีระเบียบวินัยและความซื่อสัตย์ให้กับนักเรียนควบคู่กับการจัดการเรียนการสอนทางไกล(DLTV) 4. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับโรงเรียนอื่นที่จัดการเรียนการสอนทางไกลที่มีบริบทใกล้เคียงกัน ขอขอบคุณผู้บริหารและคณะครูในความร่วมมือและให้การต้อนรับเป็นอย่างดี /26 สิงหาคม 2563 /

นางกัญจนา มีศิริ
ศึกษานิเทศก์

ขอขอบคุณ ศน.กัญจนา มีศิริ ที่เข้านิเทศ ติดตามและประเมินผลการการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม(DLTV) และวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ(Best Practice) และให้ข้อเสนอแนะแนวทางการเรียนการสอนให้กับทางโรงเรียน ทางโรงเรียนจะปรับรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะดังกล่าว

นายทนงศักดิ์ ศรีธรสุทธิกุล
ผู้อำนวยการโรงเรียน
22 ตุลาคม 2563


25 สิงหาคม 2563
ภาคเรียนที่ 1/2563
รร.บ้านเขายางโปร่ง
ศพว.ท่าโรงโคกปรง
รายงานผลการนิเทศการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โรงเรียนบ้านเขายางโปร่ง วันที่ 25 สิงหาคม 2563 วันนี้ข้าพเจ้านางปาริชาติ เข่งแก้ว ศึกษานิเทศก์ ได้มานิเทศการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโรงเรียนบ้านเขายางโปร่ง ศูนย์พัฒนาวิชาการท่าโรงโคกปรง อำเภอวิเชียรบุรี โดยใช้เทคนิคการนิเทศ ได้แก่ การสนทนากับคณะครู การสังเกตการจัดกิจกรรมการเรียนทั้งในและนอกชั้นเรียน การสนทนากับนักเรียน พบว่า 1.โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้รายชั้น มีครูครบชั้นเนื่องจากโรงเรียนได้จ้างครูมาดูแลนักเรียนเป็นรายชั้น ส่วนใหญ่ใช้การเรียนการสอนแบบ DLTV จากนั้นครูอธิบายและให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดเพิ่มเติม ครูให้คำแนะนำที่ดี ครูมีความตั้งใจในการทำงาน นักเรียนมีปฏิสัมพันธ์ที่ดี นักเรียนมีความสุขในการเรียน 2. บรรยากาศเอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียน ส่วนใหญ่ในห้องเรียนบรรยากาศปลอดโปร่ง มีพัดลมมีอาคารเอนกประสงค์ ให้นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมอย่างเพียงพอ ห้องเรียนสะอาด มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ยกเว้นห้องเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ในห้องเรียนมีความสว่างไม่เพียงพอ 3.สภาพแวดล้อมโดยทั่วไปของโรงเรียน มีความสะอาด จัดห้องเป็นสัดส่วน มีสีสันสวยงาม มีการตัดหญ้าเรียบร้อย สะอาดสวยงาม มีนักการภารโรงหญิงที่เข้มแข็ง 4. โรงเรียนไม่มีผู้บริหารสถานศึกษา แต่ครูมีความรักสามัคคี ตั้งใจทำงาน จัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจ ประสานงานและมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน ทำให้ประชาชนมีส่วนร่วมช่วยเหลือโรงเรียน ชุมชนเข้มแข็งซึ่งเป็นจุดแข็งของโรงเรียน มีครูผู้ทรงคุณค่ามาช่วยจัดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ข้อเสนอแนะ 1. ควรส่งเสริมการอ่านการเขียนมากขึ้น โดยเฉพาะลายมือสวย ภาษาอังกฤษ ICT ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน เป็นต้น 2. ควรจัดทำคลังข้อสอบระดับชั้นเรียนและโรงเรียน เพื่อใช้เป็นสื่อในการเรียนรู้ 3. ควรมีการนิเทศภายในแบบเพื่อนสอนเพื่อน 4. ควรมีการติดตั้งมุ้งลวดในระดับปฐมวัย เพื่อป้องกันยุงกัดนักเรียน ขอขอบคุณ คณะครูและนักเรียน ที่ให้ความร่วมมือสำหรับการนิเทศในครั้งนี้ และให้การต้อนรับเป็นอย่างดี ขอเป็นกำลังใจให้คณะครูทุกท่าน นางปาริชาติ เข่งแก้ว ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3

ดร.ปาริชาติ เข่งแก้ว
ผู้อำนวยการ

ขอขอบคุณ ดร.ปาริชาติ เข่งแก้ว ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ที่มานิเทศในครั้งนี้ ทางโรงเรียนบ้านเขายางโปร่งจะนำคำแนะนำต่างๆ มาปรับใช้และให้เกิดประโยช์กับนักเรียนและครูมากที่สุด เพื่อให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ และได้รับความรู้ที่นำไปสู้ผลสัมฤิทธิ์ที่เพิ่มขึ้น

นางสาวกมลสรรค์ บุญกว้าง
ครู
22 กันยายน 2563


25 สิงหาคม 2563
ภาคเรียนที่ 1/2563
รร.บ้านโคกสง่า
ศพว.พุเตยพุขาม
ข้าพเจ้านางอมรินทร์ เฉยทอง ได้มานิเทศ ติดตามและประเมินผลการการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม(DLTV) และวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ(Best Practice) ของโรงเรียนบ้านโคกสง่า พบว่า 1.องค์ประกอบที่ 1 ปัจจัยพื้นฐานของสถานศึกษา มีคุณภาพระดับ ดี 2.องค์ประกอบที่ 2 ด้านการบริหารจัดการ มีคุณภาพระดับ พอใช้ 3.องค์ประกอบที่ 3 ด้านการจัดการเรียนการสอน มีคุณภาพระดับ ดีมาก 4.องค์ประกอบที่ 4 ด้านภาพความสำเร็จ มีคุณภาพระดับ ดี 5. Best Practice ของโรงเรียน อยู่ในช่วงการพัฒนา ข้อเสนอแนะ ขอให้โรงเรียนดำเนินการ 1. ตรวจสอบ/ซ่อมแซม โสตทัศนูปกรณ์การรับสัญญาณและอุปกรณ์การสื่อสารเกี่ยวกับ DLTV ให้มีคุณภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ 2. จัดเตรียมสื่อการเรียนรู้และการวัดผลประเมินผลให้สอดคล้องกับตารางการออกอากาศที่นักเรียนได้เรียนรู้ 3. สร้างคุณลักษณะเกี่ยวกับความมีระเบียบวินัยและความซื่อสัตย์ให้กับนักเรียนควบคู่กับการจัดการเรียนการสอนทางไกล(DLTV) 4. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับโรงเรียนอื่นที่จัดการเรียนการสอนทางไกลที่มีบริบทใกล้เคียงกัน ขอขอบคุณผู้บริหารและคณะครูในความร่วมมือและให้การต้อนรับเป็นอย่างดี

นางอมรินทร์ เฉยทอง
ศึกษานิเทศก์

โรงเรียนบ้านโคกสง่าขอขอบพระคุณท่านที่มาให้คำแนะนำในการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) โรงเรียนจะดำเนินการปรับปรุงระบบโสตทัศนูปกรณ์การรับสัญญาณและอุปกรณ์การสื่อสารเกี่ยวกับ DLTV ให้ดีพร้อมใช้งานตามคำแนะนำของท่าน

นายสุรเชษฐ์ ประสพบุญ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
3 พฤศจิกายน 2563


25 สิงหาคม 2563
ภาคเรียนที่ 1/2563
รร.บ้านหนองกระทุ่ม
ศพว.พุเตยพุขาม
ข้าพเจ้านางอมรินทร์ เฉยทอง ได้มานิเทศ ติดตามและประเมินผลการการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม(DLTV) และวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ(Best Practice) ของโรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม พบว่า 1.องค์ประกอบที่ 1 ปัจจัยพื้นฐานของสถานศึกษา มีคุณภาพระดับ ดี 2.องค์ประกอบที่ 2 ด้านการบริหารจัดการ มีคุณภาพระดับ ดี 3.องค์ประกอบที่ 3 ด้านการจัดการเรียนการสอน มีคุณภาพระดับ ดี 4.องค์ประกอบที่ 4 ด้านภาพความสำเร็จ มีคุณภาพระดับ พอใช้ 5. Best Practice ของโรงเรียน อยู่ในช่วงการพัฒนา ข้อเสนอแนะ ขอให้โรงเรียนดำเนินการ 1. ตรวจสอบ/ซ่อมแซม โสตทัศนูปกรณ์การรับสัญญาณและอุปกรณ์การสื่อสารเกี่ยวกับ DLTV ให้มีคุณภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ 2. จัดเตรียมสื่อการเรียนรู้และการวัดผลประเมินผลให้สอดคล้องกับตารางการออกอากาศที่นักเรียนได้เรียนรู้ 3. สร้างคุณลักษณะเกี่ยวกับความมีระเบียบวินัยและความซื่อสัตย์ให้กับนักเรียนควบคู่กับการจัดการเรียนการสอนทางไกล(DLTV) 4. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับโรงเรียนอื่นที่จัดการเรียนการสอนทางไกลที่มีบริบทใกล้เคียงกัน ขอขอบคุณผู้บริหารและคณะครูในความร่วมมือและให้การต้อนรับเป็นอย่างดี

นางอมรินทร์ เฉยทอง
ศึกษานิเทศก์

25 สิงหาคม 2563
ภาคเรียนที่ 1/2563
รร.บ้านหนองคล้า
ศพว.พุเตยพุขาม
ข้าพเจ้านางอมรินทร์ เฉยทอง ได้มานิเทศ ติดตามและประเมินผลการการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม(DLTV) และวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ(Best Practice) ของโรงเรียนบ้านหนองคล้า พบว่า 1.องค์ประกอบที่ 1 ปัจจัยพื้นฐานของสถานศึกษา มีคุณภาพระดับ ดีมาก 2.องค์ประกอบที่ 2 ด้านการบริหารจัดการ มีคุณภาพระดับ ดีมาก 3.องค์ประกอบที่ 3 ด้านการจัดการเรียนการสอน มีคุณภาพระดับ ดี 4.องค์ประกอบที่ 4 ด้านภาพความสำเร็จ มีคุณภาพระดับ ดี 5. Best Practice ของโรงเรียน อยู่ในช่วงการพัฒนา ข้อเสนอแนะ ขอให้โรงเรียนดำเนินการ 1. ตรวจสอบ/ซ่อมแซม โสตทัศนูปกรณ์การรับสัญญาณและอุปกรณ์การสื่อสารเกี่ยวกับ DLTV ให้มีคุณภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ 2. จัดเตรียมสื่อการเรียนรู้และการวัดผลประเมินผลให้สอดคล้องกับตารางการออกอากาศที่นักเรียนได้เรียนรู้ 3. สร้างคุณลักษณะเกี่ยวกับความมีระเบียบวินัยและความซื่อสัตย์ให้กับนักเรียนควบคู่กับการจัดการเรียนการสอนทางไกล(DLTV) 4. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับโรงเรียนอื่นที่จัดการเรียนการสอนทางไกลที่มีบริบทใกล้เคียงกัน ขอขอบคุณผู้บริหารและคณะครูในความร่วมมือและให้การต้อนรับเป็นอย่างดี

นางอมรินทร์ เฉยทอง
ศึกษานิเทศก์

25 สิงหาคม 2563
ภาคเรียนที่ 1/2563
รร.บ้านท่าสวาย
ศพว.ท่าแดงวังท่าดี
ข้าพเจ้า นางมัทณา ชาวบ้านกร่าง ศึกษานิเทศก์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 ได้มานิเทศ ติดตาม และประมินผลการจัดการเรียนการสอนการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ( DLTV) การประกวดโรงเรียนที่มีวิธีการที่เป็นเลิศ (Best Practice) การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ของโรงเรียนบ้านท่าสวาย พบว่า 1. โรงเรียนได้จัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อ DLTV ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 2. โรงเรียนใช้คู่มือพระราชทานสอนทางไกลผ่านดาวเทียมสำหรับโรงเรียนปลายทาง มีแผนการสอนและได้ใช้ใบงานและตารางสอนของ DLTV มีตารางการสอนซ่อมเสริม 3. มีโทรทัศน์ครบทุกระดับชั้นแต่ไม่เหมาะสมกับจำนวนห้องเรียนนักเรียน 4. โรงเรียนได้มีวิธีการที่เป็นเลิศ (Best Practice) คือ “กระบวนการ PDCA พัฒนาการอ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น” จุดเด่น ผู้บริหารได้บริหารงานที่ใช้กระบวนการ PDCA พัฒนาการการจัดการเรียนการสอน มีห้องเรียนสะอาดโล่งกว้าง และมีบุคลากรที่มีคุณภาพ และมีชุมชนที่ให้ความร่วมมือในการจัดการศึกษา และสภาพแวดล้อมที่สะอาดร่มรื่น จุดควรพัฒนา คือ ห้องเรียนยังขาดผลงานนักเรียนที่บ่งบอกว่ายังไม่ได้จัดการเรียนการสอนที่เน้นเด็กเป็นศูนย์กลาง หรือ Active Learning กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่ผู้เรียนได้ลงมือกระทำ และได้ใช้กระบวนการคิดเกี่ยวกับสิ่งที่เขาได้กระทำด้วยตนเอง จุดควรพัฒนา คือ ห้องเรียนยังขาดผลงานนักเรียนที่บ่งบอกว่ายังไม่ได้จัดการเรียนการสอนที่เน้นเด็กเป็นศูนย์กลาง หรือ Active Learning กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่ผู้เรียนได้ลงมือกระทำ และได้ใช้กระบวนการคิดเกี่ยวกับสิ่งที่เขาได้กระทำด้วยตนเอง ขอขอบคุณท่านผู้บริหารและคณะครูที่ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี และรับฟังข้อเสนอแนะจาก สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 และร่วมกันพัฒนาการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ

นางมัทณา ชาวบ้านกร่าง
ศึกษานิเทศก์

25 สิงหาคม 2563
ภาคเรียนที่ 1/2563
รร.บ้านคลองกรวด
ศพว.นาเฉลียงห้วยโป่งยามงาม
ข้าพเจ้า นางมัทณา ชาวบ้านกร่าง ศึกษานิเทศก์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 ได้มานิเทศ ติดตาม และประมินผลการจัดการเรียนการสอนการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ( DLTV) การประกวดโรงเรียนที่มีวิธีการที่เป็นเลิศ (Best Practice) การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ของโรงเรียนบ้านคลองกรวดพบว่า 1. โรงเรียนได้จัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อ DLTV ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 2. โรงเรียนใช้คู่มือพระราชทานสอนทางไกลผ่านดาวเทียมสำหรับโรงเรียนปลายทาง มีแผนการสอนและได้ใช้ใบงานและตารางสอนของ DLTV มีตารางการสอนซ่อมเสริม 3. มีโทรทัศน์ครบทุกระดับชั้นเหมาะสมกับจำนวนห้องเรียนนักเรียน แต่แยกห้องสอนในระดับ ป.5 และ ป.6 จุดเด่น ในการจัดการเรียนการสอนระดับอนุบาล ได้มีสื่อการสอนเพื่อใช้เสริมประสบการณ์ได้เป็นอย่างดี จุดควรพัฒนา คือ ห้องเรียนยังขาดผลงานนักเรียนที่บ่งบอกว่ายังไม่ได้จัดการเรียนการสอนที่เน้นเด็กเป็นศูนย์กลาง หรือ Active Learning กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่ผู้เรียนได้ลงมือกระทำ และได้ใช้กระบวนการคิดเกี่ยวกับสิ่งที่เขาได้กระทำด้วยตนเอง ขอขอบคุณท่านผู้บริหารและคณะครูที่ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี และรับฟังข้อเสนอแนะจาก สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 และร่วมกันพัฒนาการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ

นางมัทณา ชาวบ้านกร่าง
ศึกษานิเทศก์

25 สิงหาคม 2563
ภาคเรียนที่ 2/2563
รร.บ้านน้ำเขียว
ศพว.กองทูลเพชรละคร
วันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2563 ข้าพเจ้านางปิยะวรรณ์ เชิญทอง ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 และคณะ (ว่าที่ รต.สมัย โสประดิษฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านโภชน์ นายโกศล สีไพร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาเฉลียงใต้ และนายก้องเกียรติ มากสมบูรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองยาง ได้นิเทศติดตามการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ และการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนบ้านน้ำเขียว ผลการนิเทศ พบว่า 1. โรงเรียนมีอาคารเรียนที่ชำรุดมาก ในบางจุดไม่ปลอดภัยกับนักเรียนและบุคคลในโรงเรียน 2. ครูผู้สอนขาดแคลนเป็นอย่างมาก เป็นอุปสรรคในการจัดการเรียนรู้ ครูใช้ DLTV ใน การจัดการเรียนการสอนเพื่อแก้ปัญหาขาดครูผู้สอน ข้อเสนอแนะ 1. ควรปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนในจุดที่ชำรุดโดยด่วน เพื่อความปลอดภัยของนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน 2. ผู้บริหารโรงเรียนควรจัดหาครูผู้สอนเพิ่มเติม หรือใช้เทคโนโลยีในการเรียนการสอนให้มากขึ้น ขอขอบคุณผู้บริหารโรงเรียนและคณะครูที่ให้ความร่วมมือและต้อนรับอย่างดียิ่ง นางปิยะวรรณ์ เชิญทอง ศึกษานิเทศก์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3

นางปิยะวรรณ์ เชิญทอง
ศึกษานิเทศก์

25 สิงหาคม 2563
ภาคเรียนที่ 2/2563
รร.บ้านสระเกษ
ศพว.กองทูลเพชรละคร
วันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2563 ข้าพเจ้านางปิยะวรรณ์ เชิญทอง ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 และคณะ (ว่าที่ รต.สมัย โสประดิษฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านโภชน์ นายโกศล สีไพร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาเฉลียงใต้ และนายก้องเกียรติ มากสมบูรณ์ ได้นิเทศติดตามการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ และการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนบ้านสระเกษ ผลการนิเทศ พบว่า 1. ผู้บริหารโรงเรียนมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาด้านอาคารสถานที่ ร่วมกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ซึ่งอาคารของโรงเรียนมีสภาพที่ทรุดโทรมหลายอาคาร จึงมีการระดมทุนเพื่อปรับสภาพของอาคารเรียนและสิ่งก่อสร้าง 2. ครูผู้สอนมีการจัดการเรียนรู้ด้านการอ่านการเขียนได้เป็นอย่างดีสำหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 แต่การจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาการคำนวณยังขาดการสอนอย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน ข้อเสนอแนะ ครูผู้สอนควรจัดเตรียมและจัดการศึกษาการเรียนการสอนวิชาวิทยาการคำนวณตามตัวชี้วัดในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือหลักสูตรสถานศึกษา เพื่อเป็นแนวทางในการจัดการเรียนรู้ ขอขอบคุณผู้บริหารโรงเรียนและคณะครูที่ให้ความร่วมมือและต้อนรับอย่างดียิ่ง นางปิยะวรรณ์ เชิญทอง ศึกษานิเทศก์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3

นางปิยะวรรณ์ เชิญทอง
ศึกษานิเทศก์

24 สิงหาคม 2563
ภาคเรียนที่ 1/2563
รร.บ้านไร่ขอนยางขวาง
ศพว.ท่าแดงวังท่าดี
ข้าพเจ้า นางมัทณา ชาวบ้านกร่าง ศึกษานิเทศก์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 ได้มานิเทศ ติดตาม และประมินผลการจัดการเรียนการสอนการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ( DLTV) การประกวดโรงเรียนที่มีวิธีการที่เป็นเลิศ (Best Practice) การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ของโรงเรียนบ้านไร่ขอนยางขวาง พบว่า 1. โรงเรียนได้จัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อ DLTV ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 2. โรงเรียนใช้คู่มือพระราชทานสอนทางไกลผ่านดาวเทียมสำหรับโรงเรียนปลายทาง มีแผนการสอนและได้ใช้ใบงานและตารางสอนของ DLTV มีตารางการสอนซ่อมเสริม 3. โรงเรียนได้มีวิธีการที่เป็นเลิศ (Best Practice) คือ การสอนแบบเน้นย้ำซ้ำทวนในเนื้อหาวิชานั้นๆ 4. มีโทรทัศน์ครบทุกระดับชั้นและเหมาะสมกับจำนวนห้องเรียนนักเรียน จุดเด่น ผู้บริหารได้บริหารงานที่ใช้กระบวนการทำงานเป็นทีม มีห้องเรียนสะอาดโล่งกว้าง และมีบุคลากรที่มีคุณภาพ และมีชุมชนที่ให้ความร่วมมือในการจัดการศึกษา และสภาพแวดล้อมที่สะอาดร่มรื่น จุดควรพัฒนา คือ ห้องเรียนยังขาดผลงานนักเรียนที่บ่งบอกว่ายังไม่ได้จัดการเรียนการสอนที่เน้นเด็กเป็นศูนย์กลาง หรือ Active Learning กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่ผู้เรียนได้ลงมือกระทำ และได้ใช้กระบวนการคิดเกี่ยวกับสิ่งที่เขาได้กระทำด้วยตนเอง ขอขอบคุณท่านผู้บริหารและคณะครูที่ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี และรับฟังข้อเสนอแนะจาก สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 และร่วมกันพัฒนาการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ

นางมัทณา ชาวบ้านกร่าง
ศึกษานิเทศก์

ขอขอบคูณ นางมัทณา ชาวบ้านกร่าง ศึกษานิเทศก์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 ได้มานิเทศ ติดตาม และประมินผลการจัดการเรียนการสอนการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ( DLTV) การประกวดโรงเรียนที่มีวิธีการที่เป็นเลิศ (Best Practice) การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ของโรงเรียนบ้านไร่ขอนยางขวาง เป็นอย่างยิ่ง

นางวัลภา อินทรชาติ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
21 กันยายน 2563


24 สิงหาคม 2563
ภาคเรียนที่ 1/2563
รร.บ้านท่าเยี่ยม
ศพว.ท่าแดงวังท่าดี
ข้าพเจ้า นางมัทณา ชาวบ้านกร่าง ศึกษานิเทศก์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 ได้มานิเทศ ติดตาม และประมินผลการจัดการเรียนการสอนการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ( DLTV) การประกวดโรงเรียนที่มีวิธีการที่เป็นเลิศ (Best Practice) การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ของโรงเรียนบ้านท่าเยี่ยม พบว่า 1. โรงเรียนได้จัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อ DLTV ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 2. โรงเรียนใช้คู่มือพระราชทานสอนทางไกลผ่านดาวเทียมสำหรับโรงเรียนปลายทาง มีแผนการสอนและได้ใช้ใบงานและตารางสอนของ DLTV มีตารางการสอนซ่อมเสริม 3. มีโทรทัศน์ครบทุกระดับชั้นแต่ไม่เหมาะสมกับจำนวนห้องเรียนนักเรียน และโทรทัศน์ค่อนข้างเก่าและมีเส้น ในระดับชั้น ป.3 จุดควรพัฒนา คือ ห้องเรียนยังขาดผลงานนักเรียนที่บ่งบอกว่ายังไม่ได้จัดการเรียนการสอนที่เน้นเด็กเป็นศูนย์กลาง หรือ Active Learning กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่ผู้เรียนได้ลงมือกระทำ และได้ใช้กระบวนการคิดเกี่ยวกับสิ่งที่เขาได้กระทำด้วยตนเอง ขอขอบคุณท่านผู้บริหารและคณะครูที่ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี และรับฟังข้อเสนอแนะจาก สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 และร่วมกันพัฒนาการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ

นางมัทณา ชาวบ้านกร่าง
ศึกษานิเทศก์

ขอขอบคุณ ท่านศน.มัทณา ชาวบ้านกร่าง ศึกษานิเทศก์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 ได้มานิเทศ ติดตาม และประมินผลการจัดการเรียนการสอนการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ( DLTV) การประกวดโรงเรียนที่มีวิธีการที่เป็นเลิศ (Best Practice) การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ของโรงเรียนบ้านท่าเยี่ยม และจะพัฒนาห้องเรียนที่เน้นเด็กเป็นศูนย์กลาง หรือ Active Learning กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่ผู้เรียนได้ลงมือกระทำ และได้ใช้กระบวนการคิดเกี่ยวกับสิ่งที่เขาได้กระทำด้วยตนเอง

นายอังคาร สุนทรวัตร
ผู้อำนวยการโรงเรียน
22 กันยายน 2563


21 สิงหาคม 2563
ภาคเรียนที่ 1/2563
รร.บ้านวังลึก
ศพว.วังใหญ่ภูน้ำหยด
วันนี้ข้าพเจ้าได้มานิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอนด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม(DLTV) และการประกวดโรงเรียนที่มีวิธีการปฎิบัติ (Best Practice) โรงเรียนบ้านวังลึก พบว่า ด้านปัจจัยพื้นฐานของสถานศึกษา สภาพแวดล้อมของโรงเรียน สะอาดเป็นระเบียบและโทรทัศน์มีขนาดพอเหมาะกับห้องเรียนและนักเรียน การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด ครูเอาใจใส่ดูแลช่วยเหลือนักเรียน ก่อนเรียนและหลังเลิกเรียน ครูมีข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคลด้านการบริหารจัดการ ผู้อำนวยการ มีการวางแผนการจัดการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบ อำนวยความสะดวกให้กับครู นักเรียน ให้การเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตระหนักถึงความสำคัญ โดยการจัดหาคู่มือพระราชทานการสอนสำหรับโรงเรียนปลายทางอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ นิเทศ ติดตาม อย่างสม่ำเสมอ ด้านการจัดการเรียนการสอน ภายในห้องเรียนเหมาะสม เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน เหมาะสมกับการปฎิบัติกิจกรรมตามแผนการจัดการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้พร้อมกับโรงเรียนต้นทาง ครูเอาใจใส่นักเรียน กำกับการเรียนการสอนทุกครั้งจัดเวลาเสริมกิจกรรม ในกรณีนักเรียนไม่สามารถดำเนินการแล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด ขอขอบคุณผู้บริหารและคณะครูที่ให้ความร่วมมือด้วยอย่างดียิ่ง

นายปัณณธร บัวอุบล
ศึกษานิเทศก์

รับทราบและขอบคุณค่ะ คณะครูโรงเรียนบ้านวังลึกจะนำข้อแนะและเทคนิคการสอนของท่าน ได้มานิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอนด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม(DLTV) และการประกวดโรงเรียนที่มีวิธีการปฎิบัติ (Best Practice) โรงเรียนบ้านวังลึก มาปรับเปลี่ยนและประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนให้คณะครูผู้สอนและนักเรียนทุกคนได้รับความรู้จากการเรียนผ่านระบบดาวเทียมผ่านทางไกล ตามคำแนะนำของท่าน ศน.ปัณณธร บัวอุบล ให้มากที่สุดค่ะ ขอบคุณค่ะ

นางรชยา ฉั่วตระกูล
ครู
26 สิงหาคม 2563


21 สิงหาคม 2563
ภาคเรียนที่ 1/2563
รร.บ้านวังน้อย
ศพว.วังใหญ่ภูน้ำหยด
วันนี้ข้าพเจ้าได้มานิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอนด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม(DLTV) และการประกวดโรงเรียนที่มีวิธีการปฎิบัติ (Best Practice) โรงเรียนบ้านวังน้อย พบว่า ด้านปัจจัยพื้นฐานของสถานศึกษา สภาพแวดล้อมของโรงเรียน สะอาดเป็นระเบียบและโทรทัศน์มีขนาดพอเหมาะกับห้องเรียนและนักเรียน การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด ครูเอาใจใส่ดูแลช่วยเหลือนักเรียน ก่อนเรียนและหลังเลิกเรียน ครูมีข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคล ด้านการบริหารจัดการ ผู้อำนวยการ มีการวางแผนการจัดการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบ อำนวยความสะดวกให้กับครู นักเรียน ให้การเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตระหนักถึงความสำคัญ โดยการจัดหาคู่มือพระราชทานการสอนสำหรับโรงเรียนปลายทางอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ นิเทศ ติดตาม อย่างสม่ำเสมอ ด้านการจัดการเรียนการสอน ภายในห้องเรียนเหมาะสม เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน เหมาะสมกับการปฎิบัติกิจกรรมตามแผนการจัดการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้พร้อมกับโรงเรียนต้นทาง ครูเอาใจใส่นักเรียน กำกับการเรียนการสอนทุกครั้งจัดเวลาเสริมกิจกรรม ในกรณีนักเรียนไม่สามารถดำเนินการแล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด ขอขอบคุณผู้บริหารและคณะครูที่ให้ความร่วมมือด้วยอย่างดียิ่ง

นายปัณณธร บัวอุบล
ศึกษานิเทศก์

โรงเรียนบ้านวังน้อย ได้รับการนิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอนด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม(DLTV) และการประกวดโรงเรียนที่มีวิธีการปฎิบัติ (Best Practice) ได้รับความรู้ และจะนำคำแนะนำไปพัฒนาสถานศึกษาต่อไป ขอบคุณคะ

นางคำพา บุญเรือง
ครู
2 กันยายน 2563


21 สิงหาคม 2563
ภาคเรียนที่ 1/2563
รร.บ้านเฉลียงทอง
ศพว.ท่าด้วง
ข้าพเจ้า นางมัทณา ชาวบ้านกร่าง ศึกษานิเทศก์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 พร้อมด้วย นายสุพัฒน์ ศรีศาสตร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลหนองไผ่ นายเสถียร มณีรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังโบสถ์ นายสุพจน์ จันทร์แปลง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกลาง นายวิชชา อยู่เพชร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าด้วง และ นายสุเมธ จงใจมั่น ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวับตะเคียนทอง ได้มานิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอนการเรียนรู้วิทยาการคำนวณและสุขภาวะอนามัยโรงเรียนในสถานการณ์การแพร่ระบาด (covid-19)ของโรงเรียนบ้านเฉลียงทอง พบว่า โรงเรียนได้จัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อ DLTV จัดการเรียนการสอนแบบคละชั้นในระดับ ป.5 และ ป.6 และได้จัดการเรียนในรายวิชาวิทยาการคำนวณตามตารางของการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) และด้านสุขภาวะนักเรียนและครูได้สวมหน้ากากอนามัย มีการเว้นระยะห่าง social distancing มีสภาพภูมิภาพสะอาดร่มรื่น โล่งสะอาด บรรยากาศดี ในห้องเรียนมีบรรยากาศแบบอบอุ่น ขอขอบคุณท่านผู้บริหารและคณะครูที่โรงเรียนบ้านเฉลียงทองให้การต้อนรับเป็นอย่างดี และได้จัดการเรียน การสอนได้อย่างมีคุณภาพ

นางมัทณา ชาวบ้านกร่าง
ศึกษานิเทศก์

หลังจากคณะนิเทศก์ได้เข้านิเทศการจัดการเรียนการสอนการเรียนรู้ทางวิทยาการคำนวณและสุขภาวะอนามัยโรงเรียน ทางโรงเรียนได้ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนตามที่ คณะนิเทศก์ได้เสนอะแนะขอขอบคุณคณะนิเทศก์ที่ได้เข้ามานิเทศและให้กำลังใจผู้บริหาร คณะครู นักเรียน ได้มีกำลังใจในการทำงานและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนต่อไป

นายพีรวิชญ์ มหายศ
ครูผู้ช่วย
9 กันยายน 2563


21 สิงหาคม 2563
ภาคเรียนที่ 1/2563
รร.บ้านท่าเยี่ยม
ศพว.ท่าแดงวังท่าดี
ข้าพเจ้า นางมัทณา ชาวบ้านกร่าง ศึกษานิเทศก์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 พร้อมด้วย นายสุพัฒน์ ศรีศาสตร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลหนองไผ่ นายเสถียร มณีรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังโบสถ์ นายสุพจน์ จันทร์แปลง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกลาง นายวิชชา อยู่เพชร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าด้วง และ นายสุเมธ จงใจมั่น ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวับตะเคียนทอง ได้มานิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอนการเรียนรู้วิทยาการคำนวณและสุขภาวะอนามัยโรงเรียนในสถานการณ์การแพร่ระบาด (covid-19)ของโรงเรียนบ้านท่าเยี่ยม พบว่า โรงเรียนได้จัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อ DLTV จัดการเรียนการสอนแบบคละชั้นในระดับ ป.5 และ ป.6 และได้จัดการเรียนในรายวิชาวิทยาการคำนวณตามตารางของการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) และด้านสุขภาวะนักเรียนและครูได้สวมหน้ากากอนามัย มีการเว้นระยะห่าง social distancing มีสภาพภูมิภาพสะอาดร่มรื่น โล่งสะอาด บรรยากาศดี ขอขอบคุณท่านผู้บริหารและคณะครูที่ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี และได้จัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ

นางมัทณา ชาวบ้านกร่าง
ศึกษานิเทศก์

ขอขอบคุณ ท่านศน.มัทณา ชาวบ้านกร่าง ศึกษานิเทศก์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 พร้อมด้วย นายสุพัฒน์ ศรีศาสตร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลหนองไผ่ นายเสถียร มณีรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังโบสถ์ นายสุพจน์ จันทร์แปลง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกลาง นายวิชชา อยู่เพชร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าด้วง และ นายสุเมธ จงใจมั่น ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวับตะเคียนทอง ได้มานิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอนการเรียนรู้วิทยาการคำนวณและสุขภาวะอนามัยโรงเรียนในสถานการณ์การแพร่ระบาด (covid-19)

นายอังคาร สุนทรวัตร
ผู้อำนวยการโรงเรียน
22 กันยายน 2563


20 สิงหาคม 2563
ภาคเรียนที่ 1/2563
รร.บ้านทุ่งใหญ่
ศพว.ท่าโรงโคกปรง
วันนี้ข้าพเจ้าได้มานิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอนด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม(DLTV) การจัดการเรียรการสอนวิทยาการคำนวณ โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ พบว่า สภาพแวดล้อมของโรงเรียน สะอาดเป็นระเบียบและโทรทัศน์มีขนาดพอเหมาะกับห้องเรียนและนักเรียน การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด ครูเอาใจใส่ดูแลช่วยเหลือนักเรียน ก่อนเรียนและหลังเลิกเรียน ครูมีข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคลด้านการบริหารจัดการ ผู้อำนวยการ มีการวางแผนการจัดการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบ อำนวยความสะดวกให้กับครู นักเรียน ให้การเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตระหนักถึงความสำคัญ โดยการจัดหาคู่มือพระราชทานการสอนสำหรับโรงเรียนปลายทางอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ นิเทศ ติดตาม อย่างสม่ำเสมอ ด้านการจัดการเรียนการสอน ภายในห้องเรียนเหมาะสม เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน เหมาะสมกับการปฎิบัติกิจกรรมตามแผนการจัดการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้พร้อมกับโรงเรียนต้นทาง ครูเอาใจใส่นักเรียน กำกับการเรียนการสอนทุกครั้งจัดเวลาเสริมกิจกรรม ครูใช้สื่อที่เหมาะสม ฝึกกระบวนการคิด วิเคราะห์ คิดสรา้งสรรค์ ประยุกต์เข้ากับเหตุการณ์ปัจจุบัน ขอขอบคุณผู้บริหารและคณะครูที่ให้ความร่วมมือด้วยอย่างดียิ่ง

นายปัณณธร บัวอุบล
ศึกษานิเทศก์

จากคำแนะนำด้านแผนการสอนวิทยาการคำนวณ ทางโรงเรียนจะจัดทำแผนการสอนให้ครบตามจุดประสงค์การเรียนรู้ และสอนให้เป็นระบบเพื่อให้นักเรียนได้บรรลุเป้าหมายของธรรมชาติวิชา ขอขอบพระคุณนายปัณณธร บัวอุบล ศึกษานิเทศก์ ที่ได้ให้คำแนะนำเป็นอย่างดี

นางสาววิลาวัลย์ อ้นเวียง
ครูผู้ช่วย
25 กันยายน 2563


20 สิงหาคม 2563
ภาคเรียนที่ 1/2563
รร.บ้านซับกระโซ่
ศพว.น้ำร้อนยางสาว
วันนี้ข้าพเจ้าได้มานิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอนด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม(DLTV) และการจัดการเรียนการสอนวิทยาการคำนวณ โรงเรียนบ้านซับกระโซ่ พบว่า สภาพแวดล้อมของโรงเรียน สะอาดเป็นระเบียบและโทรทัศน์มีขนาดพอเหมาะกับห้องเรียนและนักเรียน การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด ครูเอาใจใส่ดูแลช่วยเหลือนักเรียน ก่อนเรียนและหลังเลิกเรียน ครูมีข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคลด้านการบริหารจัดการ ผู้อำนวยการ มีการวางแผนการจัดการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบ อำนวยความสะดวกให้กับครู นักเรียน ให้การเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตระหนักถึงความสำคัญ โดยการจัดหาคู่มือพระราชทานการสอนสำหรับโรงเรียนปลายทางอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ นิเทศ ติดตาม อย่างสม่ำเสมอ ด้านการจัดการเรียนการสอน ภายในห้องเรียนเหมาะสม เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน เหมาะสมกับการปฎิบัติกิจกรรมตามแผนการจัดการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้พร้อมกับโรงเรียนต้นทาง ครูเอาใจใส่นักเรียน กำกับการเรียนการสอนทุกครั้งจัดเวลาเสริมกิจกรรม ในกรณีนักเรียนไม่สามารถดำเนินการแล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด ครูใช้สื่อที่หลากหลาย ประยุกต์ใช้กับเหตการณ์ปัจจุบัน เสริมให้นักเรียนปฎิบัติจริง ฝึกกระบวนการคิดวิเคราะห์ สร้างสรรค์ ขอขอบคุณผู้บริหารและคณะครูที่ให้ความร่วมมือด้วยอย่างดียิ่ง

นายปัณณธร บัวอุบล
ศึกษานิเทศก์

20 สิงหาคม 2563
ภาคเรียนที่ 1/2563
รร.บ้านหนองสะแกสี่
ศพว.โคกสะอาดสะกรวดประดู่งาม
20 ส.ค. 63 นายธีรภัทร ภาวะรีย์ รองผอ สพป.พช3 พร้อมด้วยนายชาตรี ตรีภาค ผอ รร.บ้านวังขอน นางสาวอุบล หมายเทียมกลาง ผอ รร.บ้านทุ่งเศรษฐี นางวลัยลักษณ์ เพิ่มพูลพานิช ผอ รร บ้านเกาะแก้ว นางอุมาพร อัครางกูร นักวิชาการศึกษา และนางสาวพัชรินทร์ วาวงศ์มูล ศึกษานิเทศก์ ได้นิเทศติดตามบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐานดังนี้ 1.การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์Covid-19 2.การเรียนการสอนวิทยาการคำนวณ 3.และสุขภาวะ ณ โรงเรียนบ้านหนองสะแกสี่ อำเภอศรีเทพ ผลการนิเทศติดตาม ดังนี้ 1. โรงเรียนบ้านหนองสะแกสี่ ได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์ โควิด19 ด้วยมาตรการความปลอดภัย 6 มิติ ได้แก่ มิติที่ 1 การดำเนินงานเพื่อความปลอดภัย ลดการแพร่เชื้อโรคด้วย 6 มาตรการหลักคือ 1) มีมาตรการคัดกรองวัดไข้และอาการเสี่ยงก่อนเข้าสถานศึกษา 2) สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา เมื่ออยู่ในสถานศึกษา 3) ให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่หรือเจลแอลกฮอล์อย่างเพียงพอ 4) จัดให้มีการเว้นระยะห่าง 5) ทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัสที่มีการใช้ร่วมกันบ่อย และ6) ลดความแออัด ไม่จัดกิจกรรมที่มีการสัมผัสร่วมกัน โรงเรียนร่มรื่นสวยงาม สะอาด ห้องเรียน ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องครัว สนามเด็กเล่น พร้อมใช้งาน และปลอดภัย จัดหาหน้ากากอนามัย สำหรับนักเรียน จุดอ่างล้างมือที่หน้าอาคารเรียน ทุกอาคาร 2. การจัดการเรียนการสอนด้วยคอมพิวเตอร์ และ Unplug ในวิชาวิทยาการคำนวณ Coding ผ่านเกม กิจกรรมใบงานต่าง ๆ ด้วยวิธีการแก้ไขปัญหาและลำดับขั้นตอนการทำงานทุกชั้นเรียนด้วยคุณครูประจำชั้น 3. สุขภาวะของผู้บริหาร ครูและนักเรียน การดูแลให้ตัวเองและคนรอบข้างปลอดภัย จากการดำรงชีวิตประจำวันและที่โรงเรียน มีการนำอุปกรณ์ของตนเองมาโรงเรียนได้แก่ ขวดน้ำ แก้วน้ำ ยาสีฟัน แปรงฟัน ผ้าเช็ดหน้า ฯลฯ โดยไม่ใช้ของร่วมกับผู้อื่น 4. จัดการสอนชดเชยสำหรับนักเรียนในช่วงหลังเวลา 14.30 น. และวันเสาร์ - อาทิตย์ 5. พบปัญหา เรื่อง น้ำสำหรับอุปโภค และบริโภค สำหรับนักเรียน เนื่องจากน้ำประปาในหมู่บ้านน้ำไม่เพียงพอสำหรับการจ่ายมายังโรงเรียน ด้วยน้ำลดปริมาณลง จึงต้องประสานงานไปยังอบต. เพื่อขอน้ำสำหรับใช้ในโรงอาหาร และห้องสุขา และมีการเก็บน้ำไว้ในถัง เพื่อสำรองไว้ และใช้น้ำด้วยความประหยัด ส่วนน้ำดื่มจัดหาด้วยวิธีการซื้อไว้ให้สำหรับนักเรียน และครู 6. ระบบสัญญาณอินเทอร์เน็ตยังพบปัญหา เนื่องจากเป็นจุดรับสัญญาณการเชื่อมต่อมีปัญหา รับสัญญาณได้ไม่เสถียร กระทบกับการจัดการเรียนการสอนผ่าน DLTV แต่ได้ปรับแก้ไขโดยการใช้สัญญาณจากมือถือของครูผู้สอนเอง และการเตรียมแผนการสอนและใบงานจากคู่มือDLTV แทนสัญญาณสดจากต้นทาง ขอบพระคุณรักษาราชการผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองสะแกสี่ คณะครูและนักเรียน ที่ให้ความร่วมมือ รายงานผลการดำเนินงานผลการประเมินตนเองด้วย Google form และให้การต้อนรับ อย่างดียิ่ง

นางสาวพัชรินทร์ วาวงศ์มูล
ศึกษานิเทศก์

20 สิงหาคม 2563
ภาคเรียนที่ 1/2563
รร.บ้านวังขาม
ศพว.โคกสะอาดสะกรวดประดู่งาม
20 ส.ค. 63 นายธีรภัทร ภาวะรีย์ รองผอ สพป.พช3 พร้อมด้วยนายชาตรี ตรีภาค ผอ รร.บ้านวังขอน นางสาวอุบล หมายเทียมกลาง ผอ รร.บ้านทุ่งเศรษฐี นางวลัยลักษณ์ เพิ่มพูลพานิช ผอ รร บ้านเกาะแก้ว นางอุมาพร อัครางกูร นักวิชาการศึกษา และนางสาวพัชรินทร์ วาวงศ์มูล ศึกษานิเทศก์ ได้นิเทศติดตามบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐานดังนี้ 1.การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์Covid-19 2.การเรียนการสอนวิทยาการคำนวณ 3.และสุขภาวะ ณ โรงเรียนบ้านวังขาม อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ ผลการนิเทศติดตาม ดังนี้ 1. โรงเรียนบ้านวังขาม ได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์ โควิด19 ด้วยมาตรการความปลอดภัย 6 มิติ ได้แก่ มิติที่ 1 การดำเนินงานเพื่อความปลอดภัย ลดการแพร่เชื้อโรคด้วย 6 มาตรการหลักคือ 1) มีมาตรการคัดกรองวัดไข้และอาการเสี่ยงก่อนเข้าสถานศึกษา 2) สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา เมื่ออยู่ในสถานศึกษา 3) ให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่หรือเจลแอลกฮอล์อย่างเพียงพอ 4) จัดให้มีการเว้นระยะห่าง 5) ทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัสที่มีการใช้ร่วมกันบ่อย และ6) ลดความแออัด ไม่จัดกิจกรรมที่มีการสัมผัสร่วมกัน โรงเรียนร่มรื่นสวยงาม สะอาด ห้องเรียน ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องครัว สนามเด็กเล่น พร้อมใช้งาน และปลอดภัย 2. การจัดการเรียนการสอนด้วยคอมพิวเตอร์ และ Unplug ในวิชาวิทยาการคำนวณ Coding ผ่านเกม กิจกรรมใบงานต่าง ๆ ด้วยวิธีการแก้ไขปัญหาและลำดับขั้นตอนการทำงานทุกชั้นเรียนด้วยคุณครูคอมพิวเตอร์ 3. สุขภาวะของผู้บริหาร ครูและนักเรียน การดูแลให้ตัวเองและคนรอบข้างปลอดภัย จากการดำรงชีวิตประจำวันและที่โรงเรียน ขอบพระคุณรักษาราชการผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังขาม คณะครูและนักเรียน ที่ให้ความร่วมมือ รายงานผลการดำเนินงานผลการประเมินตนเองด้วย Google form และให้การต้อนรับ อย่างดียิ่ง

นางสาวพัชรินทร์ วาวงศ์มูล
ศึกษานิเทศก์

20 สิงหาคม 2563
ภาคเรียนที่ 1/2563
รร.บ้านปางยาง
ศพว.ท่าด้วง
ข้าพเจ้า นางมัทณา ชาวบ้านกร่าง ศึกษานิเทศก์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 ได้มานิเทศ ติดตาม และประมินผลการจัดการเรียนการสอนการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ( DLTV) การประกวดโรงเรียนที่มีวิธีการที่เป็นเลิศ (Best Practice) การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ของโรงเรียนบ้านปางยางพบว่า 1. โรงเรียนได้จัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อ DLTV ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 2. โรงเรียนได้จัดการเรียนการสอนแบบคละชั้นเนื่องจากมีครูไม่ครบชั้น และจัดให้นักเรียนอยู่ในห้องเดียวกันเนื่องจากห้องเรียนไม่เพียงพอต่อการแบ่งห้องเรียน 3. โรงเรียนใช้คู่มือพระราชทานสอนทางไกลผ่านดาวเทียมสำหรับโรงเรียนปลายทาง และได้ใช้ใบงานและตารางสอนของ DLTV มีตารางการสอนซ่อมเสริม 4. โรงเรียนได้มีวิธีการที่เป็นเลิศ (Best Practice) คือ การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) บูรณาการ BBL ในโรงเรียนสุขภาวะ 5. มีโทรทัศน์ครบทุกระดับชั้นและเหมาะสมกับนักเรียน จุดเด่น ผู้บริหารได้บริหารงานแบบใช้หลักแบบ PLC นักเรียนลายมือสวย และเน้นสุขภาวะของนักเรียน จุดควรพัฒนา คือ ห้องเรียนยังขาดผลงานนักเรียนที่บ่งบอกว่ายังไม่ได้จัดการเรียนการสอนที่เน้นเด็กเป็นศูนย์กลาง หรือ Active Learning กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่ผู้เรียนได้ลงมือกระทำ และได้ใช้กระบวนการคิดเกี่ยวกับสิ่งที่เขาได้กระทำด้วยตนเอง และเน้นทักษะทางด้านอาชีพ ขอขอบคุณท่านผู้บริหารและคณะครูที่ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี และรับฟังข้อเสนอแนะจาก สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 และร่วมกันพัฒนาการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ

นางมัทณา ชาวบ้านกร่าง
ศึกษานิเทศก์

20 สิงหาคม 2563
ภาคเรียนที่ 1/2563
รร.บ้านสันเจริญโป่งสะทอน
ศพว.ท่าด้วง
ข้าพเจ้า นางมัทณา ชาวบ้านกร่าง ศึกษานิเทศก์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 ได้มานิเทศ ติดตาม และประมินผลการจัดการเรียนการสอนการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ( DLTV) การประกวดโรงเรียนที่มีวิธีการที่เป็นเลิศ (Best Practice) การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ของโรงเรียนโรงเรียน บ้านสันเจริญโป่งสะทอน พบว่า 1. โรงเรียนได้จัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อ DLTV ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 2. โรงเรียนใช้คู่มือพระราชทานสอนทางไกลผ่านดาวเทียมสำหรับโรงเรียนปลายทาง มีแผนการสอนและได้ใช้ใบงานและตารางสอนของ DLTV มีตารางการสอนซ่อมเสริม 3. โรงเรียนได้มีวิธีการที่เป็นเลิศ (Best Practice) การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) คือ ชุมชนเข้มแข็ง ประชาสัมพันธ์ทั่วถึง 4. มีโทรทัศน์ครบทุกระดับชั้นและเหมาะสมกับจำนวนห้องเรียนนักเรียน จุดเด่น ผู้บริหารได้บริหารงานที่ใช้กระบวนการนิเทศภายในอย่างเข้มแข็ง เน้นทักษะด้านอาชีพ ห้องเรียนสะอาดโล่งกว้าง และมีบุคลากรที่มีคุณภาพ และมีชุมชนที่ให้ความร่วมมือในการจัดการศึกษา จุดควรพัฒนา คือ ห้องเรียนยังขาดผลงานนักเรียนที่บ่งบอกว่ายังไม่ได้จัดการเรียนการสอนที่เน้นเด็กเป็นศูนย์กลาง หรือ Active Learning กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่ผู้เรียนได้ลงมือกระทำ และได้ใช้กระบวนการคิดเกี่ยวกับสิ่งที่เขาได้กระทำด้วยตนเอง ขอขอบคุณท่านผู้บริหารและคณะครูที่ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี และรับฟังข้อเสนอแนะจาก สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 และร่วมกันพัฒนาการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ

นางมัทณา ชาวบ้านกร่าง
ศึกษานิเทศก์

ข้าพเจ้า นายศุภชัย บรรพลา ขอขอบคุณ ศน.มัทณา ชาวบ้านกร่าง ศึกษานิเทศก์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3ได้มานิเทศ ติดตาม และประมินผลการจัดการเรียนการสอนการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ( DLTV) การประกวดโรงเรียนที่มีวิธีการที่เป็นเลิศ (Best Practice) การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ของโรงเรียนโรงเรียน บ้านสันเจริญโป่งสะทอน

นายศุภชัย บรรพลา
ผู้อำนวยการโรงเรียน
22 กันยายน 2563


20 สิงหาคม 2563
ภาคเรียนที่ 1/2563
รร.บ้านคลองกระจังวังไทร
ศพว.คลองกระจัง
20 ส.ค. 63 นายเสรี สุขพ่อค้า ผอ รร.บ้านเนินถาวร พร้อมด้วยนางสาวพรรณทิพย์ พิมพ์ภูเขียว ผอ.กลุ่มส่งเสริมฯ นางเปรมฤดี มีสนุ่น ผอ รร.บ้านโคกตะขบ นางสวงสุดา แก้วแพง ผอ รร.บ้านโคกรังน้อย นายชัยณรงค์ ก้อนวิมล ผอ รร บ้านบึงนาจาน นางอมรินทร์ เฉยทอง และนางรังสิมา บัวทอง ศึกษานิเทศก์ ได้นิเทศติดตามบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐานดังนี้ 1.การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์Covid-19 2.การเรียนการสอนวิทยาการคำนวณ 3.และสุขภาวะ ณ โรงเรียนบ้านคลองกระจังวังไทร อำเภอศรีเทพ ผลการนิเทศติดตาม ดังนี้ 1. โรงเรียนบ้านคลองกระจังวังไทร ได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์ โควิด19 ด้วยมาตรการความปลอดภัย ได้แก่ 1. การดำเนินงานเพื่อความปลอดภัย ลดการแพร่เชื้อโรคด้วย 6 มาตรการหลักคือ 1) มีมาตรการคัดกรองวัดไข้และอาการเสี่ยงก่อนเข้าสถานศึกษา 2) สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา เมื่ออยู่ในสถานศึกษา 3) ให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่หรือเจลแอลกฮอล์อย่างเพียงพอ 4) จัดให้มีการเว้นระยะห่าง 5) ทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัสที่มีการใช้ร่วมกันบ่อย และ6) ลดความแออัด ไม่จัดกิจกรรมที่มีการสัมผัสร่วมกัน โรงเรียนร่มรื่นสวยงาม สะอาด ห้องเรียน ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องครัว สนามเด็กเล่น พร้อมใช้งาน และปลอดภัย จัดหาหน้ากากอนามัย สำหรับนักเรียน จุดอ่างล้างมือที่หน้าอาคารเรียน ทุกอาคาร 2. การจัดการเรียนการสอนด้วยคอมพิวเตอร์ และ Unplug ในวิชาวิทยาการคำนวณ Coding ผ่านเกม กิจกรรมใบงานต่าง ๆ ด้วยวิธีการแก้ไขปัญหาและลำดับขั้นตอนการทำงานทุกชั้นเรียนด้วยคุณครูประจำชั้น 3. สุขภาวะของผู้บริหาร ครูและนักเรียน การดูแลให้ตัวเองและคนรอบข้างปลอดภัย จากการดำรงชีวิตประจำวันและที่โรงเรียน มีการนำอุปกรณ์ของตนเองมาโรงเรียนได้แก่ ขวดน้ำ แก้วน้ำ ยาสีฟัน แปรงฟัน ผ้าเช็ดหน้า ฯลฯ โดยไม่ใช้ของร่วมกับผู้อื่น 4. ระบบสัญญาณอินเทอร์เน็ตยังพบปัญหา เนื่องจากเป็นจุดรับสัญญาณการเชื่อมต่อมีปัญหา รับสัญญาณได้ไม่เสถียร กระทบกับการจัดการเรียนการสอนผ่าน DLTV แต่ได้ปรับแก้ไขโดยการใช้สัญญาณจากมือถือของครูผู้สอนเอง และการเตรียมแผนการสอนและใบงานจากคู่มือDLTV แทนสัญญาณสดจากต้นทาง ขอบพระคุณผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองกระจังวังไทร คณะครูและนักเรียน ที่ให้ความร่วมมือ รายงานผลการดำเนินงานผลการประเมินตนเองด้วย Google form และให้การต้อนรับ อย่างดียิ่ง

นางรังสิมา บัวทอง
ศึกษานิเทศก์
20 สิงหาคม 2563
ภาคเรียนที่ 1/2563
รร.บ้านท่าไม้ทอง
ศพว.ศรีเทพหนองย่างทอย
20 ส.ค. 63 นายเสรี สุขพ่อค้า ผอ รร.บ้านเนินถาวร พร้อมด้วยนางสาวพรรณทิพย์ พิมพ์ภูเขียว ผอ.กลุ่มส่งเสริมฯ นางเปรมฤดี มีสนุ่น ผอ รร.บ้านโคกตะขบ นางสวงสุดา แก้วแพง ผอ รร.บ้านโคกรังน้อย นายชัยณรงค์ ก้อนวิมล ผอ รร บ้านบึงนาจาน นางอมรินทร์ เฉยทอง และนางรังสิมา บัวทอง ศึกษานิเทศก์ ได้นิเทศติดตามบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐานดังนี้ 1.การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์Covid-19 2.การเรียนการสอนวิทยาการคำนวณ 3.และสุขภาวะ ณ โรงเรียนบ้านท่าไม้ทอง อำเภอศรีเทพ ผลการนิเทศติดตาม ดังนี้ 1. โรงเรียนบ้านท่าไม้ทอง ได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์ โควิด19 ด้วยมาตรการความปลอดภัย ได้แก่ 1. การดำเนินงานเพื่อความปลอดภัย ลดการแพร่เชื้อโรคด้วย 6 มาตรการหลักคือ 1) มีมาตรการคัดกรองวัดไข้และอาการเสี่ยงก่อนเข้าสถานศึกษา 2) สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา เมื่ออยู่ในสถานศึกษา 3) ให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่หรือเจลแอลกฮอล์อย่างเพียงพอ 4) จัดให้มีการเว้นระยะห่าง 5) ทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัสที่มีการใช้ร่วมกันบ่อย และ6) ลดความแออัด ไม่จัดกิจกรรมที่มีการสัมผัสร่วมกัน โรงเรียนร่มรื่นสวยงาม สะอาด ห้องเรียน ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องครัว สนามเด็กเล่น พร้อมใช้งาน และปลอดภัย จัดหาหน้ากากอนามัย สำหรับนักเรียน จุดอ่างล้างมือที่หน้าอาคารเรียน ทุกอาคาร 2. การจัดการเรียนการสอนด้วยคอมพิวเตอร์ และ Unplug ในวิชาวิทยาการคำนวณ Coding ผ่านเกม กิจกรรมใบงานต่าง ๆ ด้วยวิธีการแก้ไขปัญหาและลำดับขั้นตอนการทำงานทุกชั้นเรียนด้วยคุณครูประจำชั้น 3. สุขภาวะของผู้บริหาร ครูและนักเรียน การดูแลให้ตัวเองและคนรอบข้างปลอดภัย จากการดำรงชีวิตประจำวันและที่โรงเรียน มีการนำอุปกรณ์ของตนเองมาโรงเรียนได้แก่ ขวดน้ำ แก้วน้ำ ยาสีฟัน แปรงฟัน ผ้าเช็ดหน้า ฯลฯ โดยไม่ใช้ของร่วมกับผู้อื่น 4. ระบบสัญญาณอินเทอร์เน็ตยังพบปัญหา เนื่องจากเป็นจุดรับสัญญาณการเชื่อมต่อมีปัญหา รับสัญญาณได้ไม่เสถียร กระทบกับการจัดการเรียนการสอนผ่าน DLTV แต่ได้ปรับแก้ไขโดยการใช้สัญญาณจากมือถือของครูผู้สอนเอง และการเตรียมแผนการสอนและใบงานจากคู่มือDLTV แทนสัญญาณสดจากต้นทาง ขอบพระคุณรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าไม้ทอง คณะครูและนักเรียน ที่ให้ความร่วมมือ รายงานผลการดำเนินงานผลการประเมินตนเองด้วย Google form และให้การต้อนรับ อย่างดียิ่ง

นางรังสิมา บัวทอง
ศึกษานิเทศก์
ได้ดำเนินการตามที่ได้รับคำแนะนำเรียบร้อยแล้ว

นางเตือนใจ ตะกรุดโฉม
ครู
7 ตุลาคม 2563

20 สิงหาคม 2563
ภาคเรียนที่ 1/2563
รร.บ้านสระแก้ว
ศพว.กันจุสระแก้ว
/ร.ร.บ้านสระแก้ว วันที่ 20 สิงหาคม 2563 ดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 มอบหมายให้ประธานศูนย์พัฒนาวิชาการและศึกษานิเทศก์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 ประกอบด้วย ผอ.วัฒนกร บัวทอง/ผอ.สมเกตุ ศรีพลัง,ผอ.พงศธร พรมวัง และศึกษานิเทศก์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 ลงพื้นที่นิเทศ ติดตามการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิทยาการคำนวณและโคดดิ้ง//สุขภาวะอนามัยโรงเรียนในสถานการณ์ช่วงโควิด-19 ณ ร.ร.บ้านสระแก้ว เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก ที่อยู่ในภูเขา ได้นิเทศติดตามบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐานดังนี้ 1.การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์Covid-19 2.การเรียนการสอนวิทยาการคำนวณ 3.และสุขภาวะ ผลการนิเทศติดตาม ดังนี้ 1. โรงเรียนได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์ โควิด19 ด้วยมาตรการความปลอดภัย ได้แก่ 1. การดำเนินงานเพื่อความปลอดภัย ลดการแพร่เชื้อโรคด้วย 6 มาตรการหลักคือ 1) มีมาตรการคัดกรองวัดไข้และอาการเสี่ยงก่อนเข้าสถานศึกษา 2) สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา เมื่ออยู่ในสถานศึกษา 3) ให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่หรือเจลแอลกฮอล์อย่างเพียงพอ 4) จัดให้มีการเว้นระยะห่าง 5) ทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัสที่มีการใช้ร่วมกันบ่อย และ6) ลดความแออัด ไม่จัดกิจกรรมที่มีการสัมผัสร่วมกัน โรงเรียนร่มรื่นสวยงาม สะอาด ห้องเรียน ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องครัว สนามเด็กเล่น พร้อมใช้งาน และปลอดภัย จัดหาหน้ากากอนามัย สำหรับนักเรียน จุดอ่างล้างมือที่หน้าอาคารเรียน ทุกอาคาร 2. การจัดการเรียนการสอนด้วยคอมพิวเตอร์ และ Unplug ในวิชาวิทยาการคำนวณ Coding ผ่านเกม กิจกรรมใบงานต่าง ๆ ด้วยวิธีการแก้ไขปัญหาและลำดับขั้นตอนการทำงานทุกชั้นเรียนด้วยคุณครูประจำชั้น 3. สุขภาวะของผู้บริหาร ครูและนักเรียน การดูแลให้ตัวเองและคนรอบข้างปลอดภัย จากการดำรงชีวิตประจำวันและที่โรงเรียน มีการนำอุปกรณ์ของตนเองมาโรงเรียนได้แก่ ขวดน้ำ แก้วน้ำ ยาสีฟัน แปรงฟัน ผ้าเช็ดหน้า ฯลฯ โดยไม่ใช้ของร่วมกับผู้อื่น 4. ระบบสัญญาณอินเทอร์เน็ตยังพบปัญหา เนื่องจากเป็นจุดรับสัญญาณการเชื่อมต่อมีปัญหา รับสัญญาณได้ไม่เสถียร กระทบกับการจัดการเรียนการสอนผ่าน DLTV แต่ได้ปรับแก้ไขโดยการใช้สัญญาณจากมือถือของครูผู้สอนเอง และการเตรียมแผนการสอนและใบงานจากคู่มือDLTV แทนสัญญาณสดจากต้นทาง ขอบพระคุณรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนคณะครูและนักเรียน ที่ให้ความร่วมมือ รายงานผลการดำเนินงานผลการประเมินตนเองด้วย Google form และให้การต้อนรับ อย่างดียิ่ง ข้อเสนอแนะ จากคณะกรรมการดังนี้ 1. แยกชั้นเรียนหรือกั้นห้องให้ชัดเจน ไม่สอนรวมกัน 2. ตั้งทีวีระดับสายตานักเรียน // ขอขอบคุณคณะครู ในการพัฒนาการศึกษาเพื่อนักเรียนอย่างดีเยี่ยมค่ะ/

นางกัญจนา มีศิริ
ศึกษานิเทศก์

20 สิงหาคม 2563
ภาคเรียนที่ 1/2563
รร.บ้านวังไลย์
ศพว.กันจุสระแก้ว
ร.ร.บ้านวังไลย์ ได้นิเทศติดตามบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐานดังนี้ 1.การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์Covid-19 2.การเรียนการสอนวิทยาการคำนวณ 3.และสุขภาวะ ผลการนิเทศติดตาม ดังนี้ 1. โรงเรียนได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์ โควิด19 ด้วยมาตรการความปลอดภัย ได้แก่ 1. การดำเนินงานเพื่อความปลอดภัย ลดการแพร่เชื้อโรคด้วย 6 มาตรการหลักคือ 1) มีมาตรการคัดกรองวัดไข้และอาการเสี่ยงก่อนเข้าสถานศึกษา 2) สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา เมื่ออยู่ในสถานศึกษา 3) ให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่หรือเจลแอลกฮอล์อย่างเพียงพอ 4) จัดให้มีการเว้นระยะห่าง 5) ทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัสที่มีการใช้ร่วมกันบ่อย และ6) ลดความแออัด ไม่จัดกิจกรรมที่มีการสัมผัสร่วมกัน โรงเรียนร่มรื่นสวยงาม สะอาด ห้องเรียน ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องครัว สนามเด็กเล่น พร้อมใช้งาน และปลอดภัย จัดหาหน้ากากอนามัย สำหรับนักเรียน จุดอ่างล้างมือที่หน้าอาคารเรียน ทุกอาคาร 2. การจัดการเรียนการสอนด้วยคอมพิวเตอร์ และ Unplug ในวิชาวิทยาการคำนวณ Coding ผ่านเกม กิจกรรมใบงานต่าง ๆ ด้วยวิธีการแก้ไขปัญหาและลำดับขั้นตอนการทำงานทุกชั้นเรียนด้วยคุณครูประจำชั้น 3. สุขภาวะของผู้บริหาร ครูและนักเรียน การดูแลให้ตัวเองและคนรอบข้างปลอดภัย จากการดำรงชีวิตประจำวันและที่โรงเรียน มีการนำอุปกรณ์ของตนเองมาโรงเรียนได้แก่ ขวดน้ำ แก้วน้ำ ยาสีฟัน แปรงฟัน ผ้าเช็ดหน้า ฯลฯ โดยไม่ใช้ของร่วมกับผู้อื่น 4. ระบบสัญญาณอินเทอร์เน็ตยังพบปัญหา เนื่องจากเป็นจุดรับสัญญาณการเชื่อมต่อมีปัญหา รับสัญญาณได้ไม่เสถียร กระทบกับการจัดการเรียนการสอนผ่าน DLTV แต่ได้ปรับแก้ไขโดยการใช้สัญญาณจากมือถือของครูผู้สอนเอง และการเตรียมแผนการสอนและใบงานจากคู่มือDLTV แทนสัญญาณสดจากต้นทาง ขอบพระคุณรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนคณะครูและนักเรียน ที่ให้ความร่วมมือ รายงานผลการดำเนินงานผลการประเมินตนเองด้วย Google form และให้การต้อนรับ อย่างดียิ่ง ข้อเสนอแนะ จากคณะกรรมการดังนี้ 1. แยกชั้นเรียนให้ชัดเจน ไม่สอนรวมกัน 2. ติดตั้งทีวีให้ครบทุกชั้นเรียน 3. กั้นห้องเรียนแยกชั้นเรียน ครูเดินสอน สลับห้อง

นางกัญจนา มีศิริ
ศึกษานิเทศก์

19 สิงหาคม 2563
ภาคเรียนที่ 1/2563
รร.บ้านดาดอุดม
ศพว.วังใหญ่ภูน้ำหยด
วันนี้ข้าพเจ้าได้มานิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอนด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม(DLTV) และการประกวดโรงเรียนที่มีวิธีการปฎิบัติ (Best Practice) โรงเรียนบ้านดาดอุดม พบว่า ด้านปัจจัยพื้นฐานของสถานศึกษา สภาพแวดล้อมของโรงเรียน สะอาดเป็นระเบียบและโทรทัศน์มีขนาดพอเหมาะกับห้องเรียนและนักเรียน การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด ครูเอาใจใส่ดูแลช่วยเหลือนักเรียน ก่อนเรียนและหลังเลิกเรียน ครูมีข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคลด้านการบริหารจัดการ ผู้อำนวยการ มีการวางแผนการจัดการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบ อำนวยความสะดวกให้กับครู นักเรียน ให้การเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตระหนักถึงความสำคัญ โดยการจัดหาคู่มือพระราชทานการสอนสำหรับโรงเรียนปลายทางอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ นิเทศ ติดตาม อย่างสม่ำเสมอ ด้านการจัดการเรียนการสอน ภายในห้องเรียนเหมาะสม เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน เหมาะสมกับการปฎิบัติกิจกรรมตามแผนการจัดการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้พร้อมกับโรงเรียนต้นทาง ครูเอาใจใส่นักเรียน กำกับการเรียนการสอนทุกครั้งจัดเวลาเสริมกิจกรรม ในกรณีนักเรียนไม่สามารถดำเนินการแล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด ขอขอบคุณผู้บริหารและคณะครูที่ให้ความร่วมมือด้วยอย่างดียิ่ง

นายปัณณธร บัวอุบล
ศึกษานิเทศก์

19 สิงหาคม 2563
ภาคเรียนที่ 1/2563
รร.วัลลภานุสรณ์
ศพว.วังใหญ่ภูน้ำหยด
วันนี้ข้าพเจ้าได้มานิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอนด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม(DLTV) และการประกวดโรงเรียนที่มีวิธีการปฎิบัติ (Best Practice) โรงเรียนบ้านวัลลภานุสรณ์พบว่า ด้านปัจจัยพื้นฐานของสถานศึกษา สภาพแวดล้อมของโรงเรียน สะอาดเป็นระเบียบและโทรทัศน์มีขนาดพอเหมาะกับห้องเรียนและนักเรียน การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด ครูเอาใจใส่ดูแลช่วยเหลือนักเรียน ก่อนเรียนและหลังเลิกเรียน ครูมีข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคลด้านการบริหารจัดการ ผู้อำนวยการ มีการวางแผนการจัดการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบ อำนวยความสะดวกให้กับครู นักเรียน ให้การเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตระหนักถึงความสำคัญ โดยการจัดหาคู่มือพระราชทานการสอนสำหรับโรงเรียนปลายทางอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ นิเทศ ติดตาม อย่างสม่ำเสมอ ด้านการจัดการเรียนการสอน ภายในห้องเรียนเหมาะสม เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน เหมาะสมกับการปฎิบัติกิจกรรมตามแผนการจัดการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้พร้อมกับโรงเรียนต้นทาง ครูเอาใจใส่นักเรียน กำกับการเรียนการสอนทุกครั้งจัดเวลาเสริมกิจกรรม ในกรณีนักเรียนไม่สามารถดำเนินการแล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด ขอขอบคุณผู้บริหารและคณะครูที่ให้ความร่วมมือด้วยอย่างดียิ่ง

นายปัณณธร บัวอุบล
ศึกษานิเทศก์

19 สิงหาคม 2563
ภาคเรียนที่ 1/2563
รร.บ้านไทรทอง
ศพว.วังใหญ่ภูน้ำหยด
วันนี้ข้าพเจ้าได้มานิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอนด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม(DLTV) และการประกวดโรงเรียนที่มีวิธีการปฎิบัติ (Best Practice) โรงเรียนบ้านไทรทอง พบว่า ด้านปัจจัยพื้นฐานของสถานศึกษา สภาพแวดล้อมของโรงเรียน สะอาดเป็นระเบียบและโทรทัศน์มีขนาดพอเหมาะกับห้องเรียนและนักเรียน การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด ครูเอาใจใส่ดูแลช่วยเหลือนักเรียน ก่อนเรียนและหลังเลิกเรียน ครูมีข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคลด้านการบริหารจัดการ ผู้อำนวยการ มีการวางแผนการจัดการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบ อำนวยความสะดวกให้กับครู นักเรียน ให้การเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตระหนักถึงความสำคัญ โดยการจัดหาคู่มือพระราชทานการสอนสำหรับโรงเรียนปลายทางอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ นิเทศ ติดตาม อย่างสม่ำเสมอ ด้านการจัดการเรียนการสอน ภายในห้องเรียนเหมาะสม เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน เหมาะสมกับการปฎิบัติกิจกรรมตามแผนการจัดการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้พร้อมกับโรงเรียนต้นทาง ครูเอาใจใส่นักเรียน กำกับการเรียนการสอนทุกครั้งจัดเวลาเสริมกิจกรรม ในกรณีนักเรียนไม่สามารถดำเนินการแล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด ขอขอบคุณผู้บริหารและคณะครูที่ให้ความร่วมมือด้วยอย่างดียิ่ง

นายปัณณธร บัวอุบล
ศึกษานิเทศก์

19 สิงหาคม 2563
ภาคเรียนที่ 1/2563
รร.บ้านซับน้อยพัฒนา
ศพว.ศรีเทพหนองย่างทอย
นางรังสิมา บัวทอง พร้อมด้วยนางสาวพัชรินทร์ วาวงศ์มูล ศึกษานิเทศก์ นิเทศติดตามโรงเรียนบ้านซับน้อยพัฒนา อำเภอศรีเทพ เรื่อง การจัดการเรียนการสอนด้วย DLTV โรงเรียนขนาดเล็ก //โรงเรียนได้จัดตารางเรียนพร้อมกับโรงเรียนต้นทาง ในระดับชั้น ป.1 - 6 ใช้สื่อการสอนDLTV 100% และใบงาน ใบความรู้ ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ จะเตรียมการสอนล่วงหน้า พร้อมทั้งจัดทำใบงานสำหรับนักเรียน มีการตรวจใบงานให้คะแนนและประเมินผล มีการซ่อมบำรุง ดูแล เครื่องมืออุปกรณ์การเรียน DLTV สม่ำเสมอ และจะดำเนินการปรับปรุงในส่วนของการติดตั้งจอทีวี ต่อไป //ขอบพระคุณ นางสาวละเมียด เพ็ชรนิล รก.ผอ รร.บ้านซับน้อยพัฒนา คณะครูและนักเรียน ที่ให้ความร่วมมือและให้การต้อนรับอย่างดียิ่ง

นางรังสิมา บัวทอง
ศึกษานิเทศก์
รับทราบ

นางวาสนา ก้อนวิมล
ครูธุรการ
28 สิงหาคม 2563

19 สิงหาคม 2563
ภาคเรียนที่ 1/2563
รร.บ้านซับน้อยพัฒนา
ศพว.ศรีเทพหนองย่างทอย
19 ส.ค. 63 นางสาวพัชรินทร์ วาวงศ์มูล พร้อมด้วยนางรังสิมา บัวทอง ศึกษานิเทศก์ นิเทศติดตาม และประเมินผลการเรียนการสอนด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) โรงเรียนขนาดเล็ก ณ โรงเรียนบ้านซับน้อยพัฒนา อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ ผลการนิเทศดังนี้ 1.ด้านปัจจัยพื้นฐานของสถานศึกษา สภาพแวดล้อมสะอาดเป็นระเบียบ โทรทัศน์มีขนาดเหมาะสมกับห้องเรียนและจำนวนนักเรียน มีการสอนซ่อม เสริมนอกตารางออกอากาศ โดยการเปิดย้อนหลังให้กับนักเรียน โดยครูเอาใจใส่ดูแลช่วยเหลือก่อนเรียนระหว่างเรียนและหลังเรียน นักเรียนมีส่วนร่วมกิจกรรมตั้งใจเรียนกับนักเรียนต้นทาง 2.ด้านการบริหารจัดการ มีการวางแผนการจัดกาเรียนการสอนทางไกลอย่างเป็นระบบ ตามบริบทของโรงเรียนขนาดเล็ก มีปฏิทินการดำเนินงาน ประจำปีการศึกษา สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนทางไกล อำนวยความสะดวก จัดครูเข้าสอน สนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์ แหล่งเรียนรู้ ให้คำปรึกษาและการช่วยเหลือการจัดการเรียนการสอน ดูแล ซ่อมแซมเครื่องรับสัญญาณและโทรทัศน์และเครื่องรับสัญญาณตามระยะเวลา ให้มั่นคงแข็งแรงและปลอดภัยอยู่เสมอ จัดหาคู่มือจัดหาสื่อประกอบการเรียนการสอนครูพระราชทานสอนทางไกลผ่านดาวเทียมสำหรับครูเป็นปัจจุบัน และเพียงพอ และมีการนิเทศติดตาม 3.ด้านการจัดการเรียนการสอน การจัดห้องเรียนจัดโต๊ะเก้าอี้เหมาะสม ห้องเรียนสะอาด บรรยากาศอำนวยต่อการเรียนรู้ ครูมีคู่มือ ตารางสอน เตรียมใบงานและใบความรู้ มีการเตรียมสื่ออุปกรณ์สำหรับจัดกิจกรรม ร่วมจัดกิจกรรมกับครูต้นทางแนะนำช่วยเหลือแก้ปัญหาระหว่างการเรียนการจัดการเรียนการสอน สรุปสาระสำคัญร่วมกันและทบทวนภาระงานบันทึกผลหลังสอน และนำผลการสอนมาสอนซ่อมเสริม มีเครื่องมือวัดประเมินผลตามสภาพจริงและหลากหลาย 4.ด้านภาพความสำเร็จ นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร และผ่านเกณฑ์การประเมินทักษะการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน และคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-NET , NT และ RT ตามที่โรงเรียนตั้งค่าเป้าหมายไว้ ขอบพระคุณรักษาราชการผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซับน้อยพัฒนา คณะครูและนักเรียน ที่ให้ความร่วมมือ ให้การต้อนรับ อย่างดียิ่ง และรายงานผลการดำเนินงานผลการประเมินผลการจัดการเรียนการสอนด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) โรงเรียนขนาดเล็ก ผ่าน Google form

นางสาวพัชรินทร์ วาวงศ์มูล
ศึกษานิเทศก์

รับทราบ

นางสาวละเมียด เพ็ชร์นิล
ครู
21 กันยายน 2563


19 สิงหาคม 2563
ภาคเรียนที่ 1/2563
รร.บ้านรังย้อย
ศพว.ศรีเทพหนองย่างทอย
19 ส.ค. 63 นางสาวพัชรินทร์ วาวงศ์มูล พร้อมด้วยนางรังสิมา บัวทอง ศึกษานิเทศก์ นิเทศติดตาม และประเมินผลการเรียนการสอนด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) โรงเรียนขนาดเล็ก ณ โรงเรียนบ้านรังย้อย อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ ผลการนิเทศดังนี้ 1. ด้านปัจจัยพื้นฐานของสถานศึกษา สภาพแวดล้อมสะอาดเป็นระเบียบ โทรทัศน์มีขนาดเหมาะสมกับห้องเรียนและจำนวนนักเรียน มีการสอนซ่อม เสริมนอกตารางออกอากาศ โดยการเปิดย้อนหลังให้กับนักเรียน โดยครูเอาใจใส่ดูแลช่วยเหลือก่อนเรียนระหว่างเรียนและหลังเรียน นักเรียนมีส่วนร่วมกิจกรรมตั้งใจเรียนกับนักเรียนต้นทาง 2. ด้านการบริหารจัดการ มีการวางแผนการจัดกาเรียนการสอนทางไกลอย่างเป็นระบบ ตามบริบทของโรงเรียนขนาดเล็ก มีปฏิทินการดำเนินงาน ประจำปีการศึกษา สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนทางไกล อำนวยความสะดวก จัดครูเข้าสอน สนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์ แหล่งเรียนรู้ ให้คำปรึกษาและการช่วยเหลือการจัดการเรียนการสอน ดูแล ซ่อมแซมเครื่องรับสัญญาณและโทรทัศน์และเครื่องรับสัญญาณตามระยะเวลา ให้มั่นคงแข็งแรงและปลอดภัยอยู่เสมอ จัดหาคู่มือจัดหาสื่อประกอบการเรียนการสอนครูพระราชทานสอนทางไกลผ่านดาวเทียมสำหรับครูเป็นปัจจุบัน และเพียงพอ และมีการนิเทศติดตาม 3. ด้านการจัดการเรียนการสอน การจัดห้องเรียนจัดโต๊ะเก้าอี้เหมาะสม ห้องเรียนสะอาด บรรยากาศอำนวยต่อการเรียนรู้ ครูมีคู่มือ ตารางสอน เตรียมใบงานและใบความรู้ มีการเตรียมสื่ออุปกรณ์สำหรับจัดกิจกรรม ร่วมจัดกิจกรรมกับครูต้นทางแนะนำช่วยเหลือแก้ปัญหาระหว่างการเรียนการจัดการเรียนการสอน สรุปสาระสำคัญร่วมกันและทบทวนภาระงานบันทึกผลหลังสอน และนำผลการสอนมาสอนซ่อมเสริม มีเครื่องมือวัดประเมินผลตามสภาพจริงและหลากหลาย 4. ด้านภาพความสำเร็จ นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร และผ่านเกณฑ์การประเมินทักษะการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน และคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-NET , NT และ RT ตามที่โรงเรียนตั้งค่าเป้าหมายไว้ ขอบพระคุณรักษาราชการผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านรังย้อย คณะครูและนักเรียน ที่ให้ความร่วมมือ ให้การต้อนรับ อย่างดียิ่ง และรายงานผลการดำเนินงานผลการประเมินผลการจัดการเรียนการสอนด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) โรงเรียนขนาดเล็ก ผ่าน Google form

นางสาวพัชรินทร์ วาวงศ์มูล
ศึกษานิเทศก์

โรงเรียนบ้านรังย้อยขอขอบคุณนางสาวพัชรินทร์ วาวงศ์มูล พร้อมด้วยนางรังสิมา บัวทอง ศึกษานิเทศก์ นิเทศติดตาม และประเมินผลการเรียนการสอนด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) โรงเรียนขนาดเล็ก ทางโรงเรียนได้รับคำแนะนำในการจัดการเรียนการสอนด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) และทางโรงเรียนได้นำคำแนะนำมาปรับใช้ให้เกิดความเหมาะสม และเกิดประโยชน์แก่ผู้เรียนมากที่สุด

นางสาวสังวาลย์ ทรัพย์อนันต์
ครู
1 กันยายน 2563


ขอรับรองการนิเทศครั้งนี้ //ขอบพระคุณค่ะ

นางสาวพัชรินทร์ วาวงศ์มูล
ศึกษานิเทศก์
18 กันยายน 2563
19 สิงหาคม 2563
ภาคเรียนที่ 1/2563
รร.บ้านด่านเจริญชัย
ศพว.ศรีเทพหนองย่างทอย
19 ส.ค. 63 นางสาวพัชรินทร์ วาวงศ์มูล พร้อมด้วยนางรังสิมา บัวทอง ศึกษานิเทศก์ นิเทศติดตาม และประเมินผลการเรียนการสอนด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) โรงเรียนขนาดเล็ก ณ โรงเรียนบ้านด่านเจริญชัย อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ ผลการนิเทศดังนี้ 1.ด้านปัจจัยพื้นฐานของสถานศึกษา สภาพแวดล้อมสะอาดเป็นระเบียบ โทรทัศน์มีขนาดเหมาะสมกับห้องเรียนและจำนวนนักเรียน มีการสอนซ่อม เสริมนอกตารางออกอากาศ โดยการเปิดย้อนหลังให้กับนักเรียน โดยครูเอาใจใส่ดูแลช่วยเหลือก่อนเรียนระหว่างเรียนและหลังเรียน นักเรียนมีส่วนร่วมกิจกรรมตั้งใจเรียนกับนักเรียนต้นทาง 2.ด้านการบริหารจัดการ มีการวางแผนการจัดกาเรียนการสอนทางไกลอย่างเป็นระบบ ตามบริบทของโรงเรียนขนาดเล็ก มีปฏิทินการดำเนินงาน ประจำปีการศึกษา สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนทางไกล อำนวยความสะดวก จัดครูเข้าสอน สนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์ แหล่งเรียนรู้ ให้คำปรึกษาและการช่วยเหลือการจัดการเรียนการสอน ดูแล ซ่อมแซมเครื่องรับสัญญาณและโทรทัศน์และเครื่องรับสัญญาณตามระยะเวลา ให้มั่นคงแข็งแรงและปลอดภัยอยู่เสมอ จัดหาคู่มือจัดหาสื่อประกอบการเรียนการสอนครูพระราชทานสอนทางไกลผ่านดาวเทียมสำหรับครูเป็นปัจจุบัน และเพียงพอ และมีการนิเทศติดตาม 3.ด้านการจัดการเรียนการสอน การจัดห้องเรียนจัดโต๊ะเก้าอี้เหมาะสม ห้องเรียนสะอาด บรรยากาศอำนวยต่อการเรียนรู้ ครูมีคู่มือ ตารางสอน เตรียมใบงานและใบความรู้ มีการเตรียมสื่ออุปกรณ์สำหรับจัดกิจกรรม ร่วมจัดกิจกรรมกับครูต้นทางแนะนำช่วยเหลือแก้ปัญหาระหว่างการเรียนการจัดการเรียนการสอน สรุปสาระสำคัญร่วมกันและทบทวนภาระงานบันทึกผลหลังสอน และนำผลการสอนมาสอนซ่อมเสริม มีเครื่องมือวัดประเมินผลตามสภาพจริงและหลากหลาย 4. ด้านภาพความสำเร็จ นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร และผ่านเกณฑ์การประเมินทักษะการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน และคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-NET , NT และ RT ตามที่โรงเรียนตั้งค่าเป้าหมายไว้ ขอบพระคุณรักษาราชการผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านด่านเจริญชัย คณะครูและนักเรียน ที่ให้ความร่วมมือ ให้การต้อนรับ อย่างดียิ่ง และรายงานผลการดำเนินงานผลการประเมินผลการจัดการเรียนการสอนด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) โรงเรียนขนาดเล็ก ผ่าน Google form

นางสาวพัชรินทร์ วาวงศ์มูล
ศึกษานิเทศก์

19 สิงหาคม 2563
ภาคเรียนที่ 1/2563
รร.บ้านห้วยตลาด
ศพว.ท่าด้วง
ข้าพเจ้า นางมัทณา ชาวบ้านกร่าง ศึกษานิเทศก์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 ได้มานิเทศ ติดตาม และประมินผลการจัดการเรียนการสอนการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ( DLTV) การประกวดโรงเรียนที่มีวิธีการที่เป็นเลิศ (Best Practice) การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ของโรงเรียนบ้านเฉลียงทองพบว่า 1. โรงเรียนได้จัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อ DLTV ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 2. โรงเรียนได้จัดการเรียนการสอนแบบคละชั้นเนื่องจากมีครูไม่ครบชั้น และจัดให้นักเรียนอยู่ในห้องเดียวกันเนื่องจากห้องเรียนไม่เพียงพอต่อการแบ่งห้องเรียน 3. โรงเรียนใช้คู่มือพระราชทานสอนทางไกลผ่านดาวเทียมสำหรับโรงเรียนปลายทาง และได้ใช้ใบงานและตารางสอนของ DLTV มีตารางการสอนซ่อมเสริม 4. โรงเรียนได้มีวิธีการที่เป็นเลิศ (Best Practice) การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) คือ การจัดทำแบบฝึกหัดและแบบเรียนทุกวิชาและทุกชั่วโมง 5. มีโทรทัศน์ครบทุกระดับชั้นและเหมาะสมกับนักเรียน จุดเด่น คุณครูมีวิธีการสอนที่นำไปเป็นแบบอย่างที่ดี อาคารสถานที่สะอาดร่มรื่น ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาบุคลากรในโรงเรียนมีความมุ่งมั่นตั้งใจและจัดการเรียนการสอนได้ดี จุดควรพัฒนา คือ ห้องเรียนยังขาดผลงานนักเรียนที่บ่งบอกว่ายังไม่ได้จัดการเรียนการสอนที่เน้นเด็กเป็นศูนย์กลาง หรือ Active Learning กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่ผู้เรียนได้ลงมือกระทำ และได้ใช้กระบวนการคิดเกี่ยวกับสิ่งที่เขาได้กระทำด้วยตนเอง และเน้นทักษะทางด้านอาชีพ ขอขอบคุณท่านผู้บริหารและคณะครูที่ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี และรับฟังข้อเสนอแนะจาก สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 และร่วมกันพัฒนาการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ

นางมัทณา ชาวบ้านกร่าง
ศึกษานิเทศก์

รับทราบ

นายคงภัค สงนุ้ย
ผู้อำนวยการโรงเรียน
9 กันยายน 2563


19 สิงหาคม 2563
ภาคเรียนที่ 1/2563
รร.บ้านเฉลียงทอง
ศพว.ท่าด้วง
ข้าพเจ้า นางมัทณา ชาวบ้านกร่าง ศึกษานิเทศก์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 ได้มานิเทศ ติดตาม และประมินผลการจัดการเรียนการสอนการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ( DLTV) การประกวดโรงเรียนที่มีวิธีการที่เป็นเลิศ (Best Practice) การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ของโรงเรียนบ้านเฉลียงทองพบว่า 1. โรงเรียนได้จัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อ DLTV ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 2. โรงเรียนได้จัดการเรียนการสอนแบบคละชั้นเนื่องจากมีครูไม่ครบชั้น และจัดให้นักเรียนอยู่ในห้องเดียวกันเนื่องจากห้องเรียนไม่เพียงพอต่อการแบ่งห้องเรียน 3. โรงเรียนใช้คู่มือพระราชทานสอนทางไกลผ่านดาวเทียมสำหรับโรงเรียนปลายทาง และได้ใช้ใบงานและตารางสอนของ DLTV มีตารางการสอนซ่อมเสริม 4. โรงเรียนได้มีวิธีการที่เป็นเลิศ (Best Practice) การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) คือ การแก้ปัญหาการจัดการเรียนการสอนของนักเรียน 3 ระดับชั้นที่รวมอยู่ในห้องเดียวกัน จุดเด่น คุณครูมีวิธีการสอนที่นำไปเป็นแบบอย่างที่ดี อาคารสถานที่สะอาดร่มรื่น ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา บุคลากรในโรงเรียนมีความมุ่งมั่นตั้งใจและจัดการเรียนการสอนได้ดี จุดควรพัฒนา คือ ห้องเรียนยังขาดผลงานนักเรียนที่บ่งบอกว่ายังไม่ได้จัดการเรียนการสอนที่เน้นเด็กเป็นศูนย์กลาง หรือ Active Learning กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่ผู้เรียนได้ลงมือกระทำ และได้ใช้กระบวนการคิดเกี่ยวกับสิ่งที่เขาได้กระทำด้วยตนเอง และเน้นทักษะทางด้านอาชีพ ขอขอบคุณท่านผู้บริหารและคณะครูที่ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี และรับฟังข้อเสนอแนะจาก สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 และร่วมกันพัฒนาการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ

นางมัทณา ชาวบ้านกร่าง
ศึกษานิเทศก์

หลังจาก ศึกษานิเทศก์เข้ามา นิเทศ ทางคณะครูได้ปรับปรุงและพัฒนาในสิ่งที่ขาดหายดำเนินการจัดการเรียนการสอนที่เน้นเด็กเป็นศูนยืกลางจัดให้มีการอบรมด้านทักษะด้านอาชีพ ขอขอบคุณศน มัทณา ชาวบ้านกร่าง ที่ได้ให้คำปรึกษา นิเทศ ติดตาม

นายพีรวิชญ์ มหายศ
ครูผู้ช่วย
9 กันยายน 2563


19 สิงหาคม 2563
ภาคเรียนที่ 1/2563
รร.บ้านรังย้อย
ศพว.ศรีเทพหนองย่างทอย
นางรังสิมา บัวทอง พร้อมด้วยนางสาวพัชรินทร์ วาวงศ์มูล ศึกษานิเทศก์ นิเทศติดตามโรงเรียนบ้านรังย้อย อำเภอศรีเทพ เรื่อง การจัดการเรียนการสอนด้วย DLTV โรงเรียนขนาดเล็ก //โรงเรียนได้จัดตารางเรียนพร้อมกับโรงเรียนต้นทาง ในระดับชั้น ป.1 - 6 ใช้สื่อการสอนDLTV 100% และใบงาน ใบความรู้ ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ จะเตรียมการสอนล่วงหน้า พร้อมทั้งจัดทำใบงานสำหรับนักเรียน มีการตรวจใบงานให้คะแนนและประเมินผล มีการซ่อมบำรุง ดูแล เครื่องมืออุปกรณ์การเรียน DLTV สม่ำเสมอ และจะดำเนินการปรับปรุงในส่วนของการติดตั้งจอทีวี ต่อไป //ขอบพระคุณ นางสาวสังวาลย์ ทรัพย์อนันต์ รก.ผอ รร.บ้านรังย้อย คณะครูและนักเรียน ที่ให้ความร่วมมือและให้การต้อนรับอย่างดียิ่ง

นางรังสิมา บัวทอง
ศึกษานิเทศก์
โรงเรียนบ้านรังย้อยขอขอบพระคุณ นางรังสิมา บัวทอง พร้อมด้วยนางสาวพัชรินทร์ วาวงศ์มูล ศึกษานิเทศก์ ที่ได้ให้การแนะนำทั้งเรื่องการจัดการเรียนการสอนและการติดตั้งทีวีในตำแหน่งที่เหมาะสม ทั้งนี้ทางโรงเรียนจะได้ปรับปรุงตามคำแนะนำที่ท่านได้ให้มา เพื่อประโยชน์ในการเรียนการสอน

นางสาวสังวาลย์ ทรัพย์อนันต์
ครู
14 ตุลาคม 2563

19 สิงหาคม 2563
ภาคเรียนที่ 1/2563
รร.บ้านด่านเจริญชัย
ศพว.ศรีเทพหนองย่างทอย
นางรังสิมา บัวทอง พร้อมด้วยนางสาวพัชรินทร์ วาวงศ์มูล ศึกษานิเทศก์ นิเทศติดตามโรงเรียนบ้านด่านเจริญชัย อำเภอศรีเทพ เรื่อง การจัดการเรียนการสอนด้วย DLTV โรงเรียนขนาดเล็ก //โรงเรียนได้จัดตารางเรียนพร้อมกับโรงเรียนต้นทาง ในระดับชั้น ป.1 - 6 ใช้สื่อการสอนDLTV 100% และใบงาน ใบความรู้ ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ จะเตรียมการสอนล่วงหน้า พร้อมทั้งจัดทำใบงานสำหรับนักเรียน มีการตรวจใบงานให้คะแนนและประเมินผล มีการซ่อมบำรุง ดูแล เครื่องมืออุปกรณ์การเรียน DLTV สม่ำเสมอ และจะดำเนินการปรับปรุงในส่วนของการติดตั้งจอทีวี ต่อไป //ขอบพระคุณ นายจำรูญ ผ่านผิว รก.ผอ รร.บ้านด่านเจริญชัย คณะครูและนักเรียน ที่ให้ความร่วมมือและให้การต้อนรับอย่างดียิ่ง

นางรังสิมา บัวทอง
ศึกษานิเทศก์
18 สิงหาคม 2563
ภาคเรียนที่ 1/2563
รร.บ้านสามัคคีพัฒนา
ศพว.วังใหญ่ภูน้ำหยด
วันนี้ข้าพเจ้าได้มานิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอนด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม(DLTV) และการประกวดโรงเรียนที่มีวิธีการปฎิบัติ (Best Practice) โรงเรียนบ้านสามัคคีพัฒนาพบว่า ด้านปัจจัยพื้นฐานของสถานศึกษา สภาพแวดล้อมของโรงเรียน สะอาดเป็นระเบียบและโทรทัศน์มีขนาดพอเหมาะกับห้องเรียนและนักเรียน การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด ครูเอาใจใส่ดูแลช่วยเหลือนักเรียน ก่อนเรียนและหลังเลิกเรียน ครูมีข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคลด้านการบริหารจัดการ ผู้อำนวยการ มีการวางแผนการจัดการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบ อำนวยความสะดวกให้กับครู นักเรียน ให้การเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตระหนักถึงความสำคัญ โดยการจัดหาคู่มือพระราชทานการสอนสำหรับโรงเรียนปลายทางอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ นิเทศ ติดตาม อย่างสม่ำเสมอ ด้านการจัดการเรียนการสอน ภายในห้องเรียนเหมาะสม เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน เหมาะสมกับการปฎิบัติกิจกรรมตามแผนการจัดการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้พร้อมกับโรงเรียนต้นทาง ครูเอาใจใส่นักเรียน กำกับการเรียนการสอนทุกครั้งจัดเวลาเสริมกิจกรรม ในกรณีนักเรียนไม่สามารถดำเนินการแล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด ขอขอบคุณผู้บริหารและคณะครูที่ให้ความร่วมมือด้วยอย่างดียิ่ง

นายปัณณธร บัวอุบล
ศึกษานิเทศก์

18 สิงหาคม 2563
ภาคเรียนที่ 1/2563
รร.บ้านภูน้ำหยด
ศพว.วังใหญ่ภูน้ำหยด
วันนี้ข้าพเจ้าได้มานิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอนด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม(DLTV) และการประกวดโรงเรียนที่มีวิธีการปฎิบัติ (Best Practice) โรงเรียนบ้านภูนำหยด พบว่า ด้านปัจจัยพื้นฐานของสถานศึกษา สภาพแวดล้อมของโรงเรียน สะอาดเป็นระเบียบและโทรทัศน์มีขนาดพอเหมาะกับห้องเรียนและนักเรียน การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด ครูเอาใจใส่ดูแลช่วยเหลือนักเรียน ก่อนเรียนและหลังเลิกเรียน ครูมีข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคลด้านการบริหารจัดการ ผู้อำนวยการ มีการวางแผนการจัดการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบ อำนวยความสะดวกให้กับครู นักเรียน ให้การเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตระหนักถึงความสำคัญ โดยการจัดหาคู่มือพระราชทานการสอนสำหรับโรงเรียนปลายทางอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ นิเทศ ติดตาม อย่างสม่ำเสมอ ด้านการจัดการเรียนการสอน ภายในห้องเรียนเหมาะสม เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน เหมาะสมกับการปฎิบัติกิจกรรมตามแผนการจัดการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้พร้อมกับโรงเรียนต้นทาง ครูเอาใจใส่นักเรียน กำกับการเรียนการสอนทุกครั้งจัดเวลาเสริมกิจกรรม ในกรณีนักเรียนไม่สามารถดำเนินการแล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด ขอขอบคุณผู้บริหารและคณะครูที่ให้ความร่วมมือด้วยอย่างดียิ่ง

นายปัณณธร บัวอุบล
ศึกษานิเทศก์

17 สิงหาคม 2563
ภาคเรียนที่ 1/2563
รร.ชุมชนบ้านโคกปรง
ศพว.ท่าโรงโคกปรง
17 สิงหาคม 2563 ข้าพเจ้า นางสาวพัชรินทร์ วาวงศ์มูล พร้อมด้วย คณะศึกษานิเทศก์ นิเทศติดตาม โรงเรียนชุมชนบ้านโคกปรง ศูนย์พัฒนาวิชาการท่าโรงโคกปรง อำเภอวิเชียรบุรี ใน โครงการ หนึ่งใจ... ให้ธรรมะสัญจร เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม น้อมนำศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน หลักสูตร บทบาทเยาวชนยุคใหม่ในศตวรรษที่ 21 จัดโดยองค์กรภาคีเครือข่าย ร่วมกับสำนักปฏิบัติธรรมพุทธบารมี จังหวัดหนองคาย โดยพระธรรมวิทย์ ฐานธมโม และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 โรงเรียนได้ดำเนินโครงการและกิจกรรมดังนี้ กิจกรรม รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ยืนหยัดในหลักไทย พัฒนาความคิด กระตุ้นชีวิตที่มีเหตุผล ทักษะชีวิต พิชิตปัญหา ด้วยปัญญา น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สร้างเครือข่ายเยาวชนคนคุณธรรม กิจกรรมนันทนาการ ทักทาย ละลายพฤติกรรม กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ สร้างกิจกรรมจินสาธารณะ ความรับผิดชอบต่อส่วนร่วม 1.ให้ผู้เข้าร่วมโครงการ ร่วมทำความดี ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิผลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร พระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์และสถาบันพระมหากษัตริย์ 2. นักเรียนเกิดทักษะการคิดวิเคราะห์ การใช้เหตุผล ทักษะการเรียนรู้ ผ่านหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนา น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน 3. นักเรียนมีการแสดงออกทางจิตสาธารณะ และความรับผิดชอบต่อส่วนร่วม 4. ผู้เข้าร่วมโครงการเป็นบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม เป็นตัวอย่างที่ดีแก่เยาวชนและบุคคลทั่วไป ขอบคุณผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูและนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม หนึ่งใจ ให้ธรรมะสัญจร และการต้อนรับอย่างดียิ่ง

นางสาวพัชรินทร์ วาวงศ์มูล
ศึกษานิเทศก์

17 สิงหาคม 2563
ภาคเรียนที่ 1/2563
รร.ชุมชนบ้านโคกปรง
ศพว.ท่าโรงโคกปรง
ข้าพเจ้า นางรังสิมา บัวทอง พร้อมด้วย คณะศึกษานิเทศก์ นิเทศติดตาม โรงเรียนชุมชนบ้านโคกปรง ศูนย์พัฒนาวิชาการท่าโรงโคกปรง อำเภอวิเชียรบุรี ใน โครงการ หนึ่งใจ... ให้ธรรมะสัญจร เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม น้อมนำศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน หลักสูตร บทบาทเยาวชนยุคใหม่ในศตวรรษที่ 21 จัดโดยองค์กรภาคีเครือข่าย ร่วมกับสำนักปฏิบัติธรรมพุทธบารมี จังหวัดหนองคาย โดยพระธรรมวิทย์ ฐานธมโม และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 โรงเรียนได้ดำเนินโครงการและกิจกรรมดังนี้ กิจกรรม รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ยืนหยัดในหลักไทย พัฒนาความคิด กระตุ้นชีวิตที่มีเหตุผล ทักษะชีวิต พิชิตปัญหา ด้วยปัญญา น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สร้างเครือข่ายเยาวชนคนคุณธรรม กิจกรรมนันทนาการ ทักทาย ละลายพฤติกรรม กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ สร้างกิจกรรมจินสาธารณะ ความรับผิดชอบต่อส่วนร่วม 1.ให้ผู้เข้าร่วมโครงการ ร่วมทำความดี ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิผลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร พระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์และสถาบันพระมหากษัตริย์ 2. นักเรียนเกิดทักษะการคิดวิเคราะห์ การใช้เหตุผล ทักษะการเรียนรู้ ผ่านหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนา น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน 3. นักเรียนมีการแสดงออกทางจิตสาธารณะ และความรับผิดชอบต่อส่วนร่วม 4. ผู้เข้าร่วมโครงการเป็นบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม เป็นตัวอย่างที่ดีแก่เยาวชนและบุคคลทั่วไป ขอบคุณผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูและนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม หนึ่งใจ ให้ธรรมะสัญจร และการต้อนรับอย่างดียิ่ง

นางรังสิมา บัวทอง
ศึกษานิเทศก์

17 สิงหาคม 2563
ภาคเรียนที่ 1/2563
รร.บ้านกระทุ่มทองประชาสรรค์
ศพว.ซับสมบูรณ์ซับน้อย
วันนี้ข้าพเจ้าได้มานิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอนด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม(DLTV) และการประกวดโรงเรียนที่มีวิธีการปฎิบัติ (Best Practice) โรงเรียนบ้านกระทุ่มทองประชาสรรค์ พบว่า ด้านปัจจัยพื้นฐานของสถานศึกษา สภาพแวดล้อมของโรงเรียน สะอาดเป็นระเบียบและโทรทัศน์มีขนาดพอเหมาะกับห้องเรียนและนักเรียน การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด ครูเอาใจใส่ดูแลช่วยเหลือนักเรียน ก่อนเรียนและหลังเลิกเรียน ครูมีข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคลด้านการบริหารจัดการ ผู้อำนวยการ มีการวางแผนการจัดการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบ อำนวยความสะดวกให้กับครู นักเรียน ให้การเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตระหนักถึงความสำคัญ โดยการจัดหาคู่มือพระราชทานการสอนสำหรับโรงเรียนปลายทางอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ นิเทศ ติดตาม อย่างสม่ำเสมอ ด้านการจัดการเรียนการสอน ภายในห้องเรียนเหมาะสม เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน เหมาะสมกับการปฎิบัติกิจกรรมตามแผนการจัดการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้พร้อมกับโรงเรียนต้นทาง ครูเอาใจใส่นักเรียน กำกับการเรียนการสอนทุกครั้งจัดเวลาเสริมกิจกรรม ในกรณีนักเรียนไม่สามารถดำเนินการแล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด ขอขอบคุณผู้บริหารและคณะครูที่ให้ความร่วมมือด้วยอย่างดียิ่ง

นายปัณณธร บัวอุบล
ศึกษานิเทศก์

จากที่ได้รับการนิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอนด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม(DLTV) จาก ศน.ปัณณธร บัวอุบล ทางโรงเรียนได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม(DLTV) ตามคำแนะนำจาก ศน. โดยจัดการเรียนการสอนตามแนวทางของคู่มือการจัดเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม ครูเอาใจใส่ดูแลช่วยเหลือนักเรียน ในระหว่างเรียนกับครูต้นทาง เพื่อให้นักเรียนสามารถเรียนไปพร้อมกับครูต้นทางได้อย่างเรียบร้อย มีการสรุปบทเรียนหลังเรียน

นางสาวชมัยพร แจ่มหะทัย
ครู
18 กันยายน 2563

ลิงค์ที่แนบ


17 สิงหาคม 2563
ภาคเรียนที่ 1/2563
รร.บ้านแสงมณีวิทยา
ศพว.ซับสมบูรณ์ซับน้อย
วันนี้ข้าพเจ้าได้มานิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอนด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม(DLTV) และการประกวดโรงเรียนที่มีวิธีการปฎิบัติ (Best Practice) โรงเรียนบ้านแสงมณีวิทยา พบว่า ด้านปัจจัยพื้นฐานของสถานศึกษา สภาพแวดล้อมของโรงเรียน สะอาดเป็นระเบียบและโทรทัศน์มีขนาดพอเหมาะกับห้องเรียนและนักเรียน การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด ครูเอาใจใส่ดูแลช่วยเหลือนักเรียน ก่อนเรียนและหลังเลิกเรียน ครูมีข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคลด้านการบริหารจัดการ ผู้อำนวยการ มีการวางแผนการจัดการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบ อำนวยความสะดวกให้กับครู นักเรียน ให้การเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตระหนักถึงความสำคัญ โดยการจัดหาคู่มือพระราชทานการสอนสำหรับโรงเรียนปลายทางอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ นิเทศ ติดตาม อย่างสม่ำเสมอ ด้านการจัดการเรียนการสอน ภายในห้องเรียนเหมาะสม เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน เหมาะสมกับการปฎิบัติกิจกรรมตามแผนการจัดการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้พร้อมกับโรงเรียนต้นทาง ครูเอาใจใส่นักเรียน กำกับการเรียนการสอนทุกครั้งจัดเวลาเสริมกิจกรรม ในกรณีนักเรียนไม่สามารถดำเนินการแล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด ขอขอบคุณผู้บริหารและคณะครูที่ให้ความร่วมมือด้วยอย่างดียิ่ง

นายปัณณธร บัวอุบล
ศึกษานิเทศก์

โรงเรียนบ้านแสงมณีวิทยาได้รับการนิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอนด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม(DLTV) และการประกวดโรงเรียนที่มีวิธีการปฎิบัติ (Best Practice)จาก นายปัณณทร บัวอุบล ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์เขต 3 ทางโรงเรียนจะนำคำแนะนำไปใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้เกิดประโยชน์กับนักเรียนต่อไป

นางชุตินันท์ พกานวน
ผู้อำนวยการโรงเรียน
28 สิงหาคม 2563


13 สิงหาคม 2563
ภาคเรียนที่ 1/2563
รร.รัฐประชานุสรณ์
ศพว.ซับสมบูรณ์ซับน้อย
วันนี้ข้าพเจ้าได้มานิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอนด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม(DLTV) และการประกวดโรงเรียนที่มีวิธีการปฎิบัติ (Best Practice) โรงเรียนรัฐประชานุสรณ์ พบว่า ด้านปัจจัยพื้นฐานของสถานศึกษา สภาพแวดล้อมของโรงเรียน สะอาดเป็นระเบียบและโทรทัศน์มีขนาดพอเหมาะกับห้องเรียนและนักเรียน การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด ครูเอาใจใส่ดูแลช่วยเหลือนักเรียน ก่อนเรียนและหลังเลิกเรียน ครูมีข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคลด้านการบริหารจัดการ ผู้อำนวยการ มีการวางแผนการจัดการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบ อำนวยความสะดวกให้กับครู นักเรียน ให้การเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตระหนักถึงความสำคัญ โดยการจัดหาคู่มือพระราชทานการสอนสำหรับโรงเรียนปลายทางอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ นิเทศ ติดตาม อย่างสม่ำเสมอ ด้านการจัดการเรียนการสอน ภายในห้องเรียนเหมาะสม เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน เหมาะสมกับการปฎิบัติกิจกรรมตามแผนการจัดการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้พร้อมกับโรงเรียนต้นทาง ครูเอาใจใส่นักเรียน กำกับการเรียนการสอนทุกครั้งจัดเวลาเสริมกิจกรรม ในกรณีนักเรียนไม่สามารถดำเนินการแล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด ขอขอบคุณผู้บริหารและคณะครูที่ให้ความร่วมมือด้วยอย่างดียิ่ง

นายปัณณธร บัวอุบล
ศึกษานิเทศก์

13 สิงหาคม 2563
ภาคเรียนที่ 1/2563
รร.บ้านฟุบสะแก
ศพว.ซับสมบูรณ์ซับน้อย
วันนี้ข้าพเจ้าได้มานิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอนด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม(DLTV) และการประกวดโรงเรียนที่มีวิธีการปฎิบัติ (Best Practice) โรงเรียนบ้านฟุบสะแก พบว่า ด้านปัจจัยพื้นฐานของสถานศึกษา สภาพแวดล้อมของโรงเรียน สะอาดเป็นระเบียบและโทรทัศน์มีขนาดพอเหมาะกับห้องเรียนและนักเรียน การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด ครูเอาใจใส่ดูแลช่วยเหลือนักเรียน ก่อนเรียนและหลังเลิกเรียน ครูมีข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคลด้านการบริหารจัดการ ผู้อำนวยการ มีการวางแผนการจัดการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบ อำนวยความสะดวกให้กับครู นักเรียน ให้การเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตระหนักถึงความสำคัญ โดยการจัดหาคู่มือพระราชทานการสอนสำหรับโรงเรียนปลายทางอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ นิเทศ ติดตาม อย่างสม่ำเสมอ ด้านการจัดการเรียนการสอน ภายในห้องเรียนเหมาะสม เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน เหมาะสมกับการปฎิบัติกิจกรรมตามแผนการจัดการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้พร้อมกับโรงเรียนต้นทาง ครูเอาใจใส่นักเรียน กำกับการเรียนการสอนทุกครั้งจัดเวลาเสริมกิจกรรม ในกรณีนักเรียนไม่สามารถดำเนินการแล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด ขอขอบคุณผู้บริหารและคณะครูที่ให้ความร่วมมือด้วยอย่างดียิ่ง

นายปัณณธร บัวอุบล
ศึกษานิเทศก์

รับทราบและจะนำเสนอคุณครูทุกคนในวาระการประชุมประจำเดือน

นายบุญส่ง ยิ้มสว่าง
ครู
31 สิงหาคม 2563


13 สิงหาคม 2563
ภาคเรียนที่ 1/2563
รร.บ้านโพทะเลประชาสรรค์
ศพว.ซับสมบูรณ์ซับน้อย
วันนี้ข้าพเจ้าได้มานิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอนด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม(DLTV) และการประกวดโรงเรียนที่มีวิธีการปฎิบัติ (Best Practice) โรงเรียนบ้านโพทะเลประชาสรรค์ พบว่า ด้านปัจจัยพื้นฐานของสถานศึกษา สภาพแวดล้อมของโรงเรียน สะอาดเป็นระเบียบและโทรทัศน์มีขนาดพอเหมาะกับห้องเรียนและนักเรียน การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด ครูเอาใจใส่ดูแลช่วยเหลือนักเรียน ก่อนเรียนและหลังเลิกเรียน ครูมีข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคลด้านการบริหารจัดการ ผู้อำนวยการ มีการวางแผนการจัดการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบ อำนวยความสะดวกให้กับครู นักเรียน ให้การเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตระหนักถึงความสำคัญ โดยการจัดหาคู่มือพระราชทานการสอนสำหรับโรงเรียนปลายทางอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ นิเทศ ติดตาม อย่างสม่ำเสมอ ด้านการจัดการเรียนการสอน ภายในห้องเรียนเหมาะสม เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน เหมาะสมกับการปฎิบัติกิจกรรมตามแผนการจัดการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้พร้อมกับโรงเรียนต้นทาง ครูเอาใจใส่นักเรียน กำกับการเรียนการสอนทุกครั้งจัดเวลาเสริมกิจกรรม ในกรณีนักเรียนไม่สามารถดำเนินการแล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด ขอขอบคุณผู้บริหารและคณะครูที่ให้ความร่วมมือด้วยอย่างดียิ่ง

นายปัณณธร บัวอุบล
ศึกษานิเทศก์

รับทราบ

นางสาววรรณี เกยสุวรรณ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
1 กันยายน 2563


11 สิงหาคม 2563
ภาคเรียนที่ 1/2563
รร.บ้านแก่งหินปูน
ศพว.สระประดู่
วันที่ 11 สิงหาคม 2563 ข้าพเจ้า นางปาริชาติ เข่งแก้ว ศึกษานิเทศก์ ได้มาร่วมงานเปิดโครงการหนึ่ง ให้ธรรมะสัญจร ณ โรงเรียนบ้านแก่งหินปูน และได้พบปะครูนักเรียน ให้กำลังใจ สังเกตการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของพระอาจารย์ธรรมวิทย์ ฐานะธัมโม การเรียนรู้ของนักเรียน การดูแลของครูที่เข้าร่วมโครงการ พบว่า นักเรียนให้ความร่วมมือกับการจัดกิจกรรมเป็นอย่างดี ครูดูแลนักเรียนทุกคน ให้การอบรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ขอขอบคุณ ผอ.ปิยะวรรณ์ บัวสุวรรณ ที่กรุณาให้การต้อนรับเป็นอย่างดี

ดร.ปาริชาติ เข่งแก้ว
ผู้อำนวยการ

ขอขอบคุณ นางปาริชาติ เข่งแก้ว ศึกษานิเทศก์ รองผอ.เขตฯ และคณะศึกษานิเทศก์ ที่มาร่วมงานเปิดโครงการธรรมะสัญจร ณ โรงเรียนบ้านแก่งหินปูน ขอขอบคุณค่ะ

นางปิยะวรรณ บัวสุวรรณ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
13 สิงหาคม 2563


ขอบคุณและขอรับรองการนิเทศในครั้งนี้ค่ะ

ดร.ปาริชาติ เข่งแก้ว
ผู้อำนวยการ
28 สิงหาคม 2563
11 สิงหาคม 2563
ภาคเรียนที่ 1/2563
รร.บ้านแก่งหินปูน
ศพว.สระประดู่
11 สิงหาคม 2563 ข้าพเจ้า นางสาวพัชรินทร์ วาวงศ์มูล พร้อมด้วย คณะศึกษานิเทศก์ นิเทศติดตาม โรงเรียนบ้านแก่งหินปูน ศูนย์พัฒนาวิชาการสระประดู่ อำเภอวิเชียรบุรี ใน โครงการ หนึ่งใจ... ให้ธรรมะสัญจร เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม น้อมนำศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน หลักสูตร บทบาทเยาวชนยุคใหม่ในศตวรรษที่ 21 จัดโดยองค์กรภาคีเครือข่าย ร่วมกับสำนักปฏิบัติธรรมพุทธบารมี จังหวัดหนองคาย โดยพระธรรมวิทย์ ฐานธมโม และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 โรงเรียนได้ดำเนินโครงการและกิจกรรมดังนี้ กิจกรรม รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ยืนหยัดในหลักไทย พัฒนาความคิด กระตุ้นชีวิตที่มีเหตุผล ทักษะชีวิต พิชิตปัญหา ด้วยปัญญา น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สร้างเครือข่ายเยาวชนคนคุณธรรม กิจกรรมนันทนาการ ทักทาย ละลายพฤติกรรม กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ สร้างกิจกรรมจินสาธารณะ ความรับผิดชอบต่อส่วนร่วม 1.ให้ผู้เข้าร่วมโครงการ ร่วมทำความดี ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิผลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร พระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์และสถาบันพระมหากษัตริย์ 2. นักเรียนเกิดทักษะการคิดวิเคราะห์ การใช้เหตุผล ทักษะการเรียนรู้ ผ่านหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนา น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน 3. นักเรียนมีการแสดงออกทางจิตสาธารณะ และความรับผิดชอบต่อส่วนร่วม 4. ผู้เข้าร่วมโครงการเป็นบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม เป็นตัวอย่างที่ดีแก่เยาวชนและบุคคลทั่วไป ขอบคุณผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูและนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม หนึ่งใจ ให้ธรรมะสัญจร และการต้อนรับอย่างดียิ่ง

นางสาวพัชรินทร์ วาวงศ์มูล
ศึกษานิเทศก์

11 สิงหาคม 2563
ภาคเรียนที่ 1/2563
รร.บ้านกลาง
ศพว.ท่าแดงวังท่าดี
ข้าพเจ้า นางมัทณา ชาวบ้านกร่าง ศึกษานิเทศก์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 ได้มานิเทศ ติดตามการดำเนินงานโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (1ตำบล 1 โรงเรียน) ตามกรอบการดำเนินงานดังนี้ คือ 1. การดำเนินงานการพัฒนาและส่งเสริมการศึกษา นวัตกรรมการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์ covid 19 โรงเรียนได้จัดทำนวัตกรรม ชื่อว่า โครงการอ่างล้างมือ รวมพลัง ต้านภัยโควิด 2019 ซึ่งเป็นนวัตกรรมที่เสริมสร้างสุขนิสัยที่ดีป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา covid 19 2. การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เป็นกิจกรรมที่ลดขยะตั้งแต่ต้นทาง 3Rs ร่วมกับชุมชนจึงทำให้ขยะลดลงและเหลือให้น้อยที่สุดจนกลายเป็นศูนย์ 3. การประเมินคุณธรรมด้านความโปร่งใสในการทำงาน ITA ONLINE โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ศึกษานิเทศก์ได้แนะนำการรายงานข้อมูลในระบบ www.1tambon 1 school .ให้กับผู้รับผิดชอบโครงการเพื่อทำความเข้าใจ ขอขอบคุณผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะโรงเรียนและคณะครูโรงเรียนบ้านกลางที่ได้ดำเนินกิจกรรมตามโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลอย่างมีคุณภาพ

นางมัทณา ชาวบ้านกร่าง
ศึกษานิเทศก์

รับทราบ และได้แจ้งคณะครูทุกท่านพร้อมมอบหมายให้คณะครูดำเนินการตามคำแนะนำของศึกษานิเทศน์ในการรายงานข้อมูลในระบบ www.1tambon1school

นายสุพจน์ จันทร์แปลง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
20 ตุลาคม 2563


11 สิงหาคม 2563
ภาคเรียนที่ 1/2563
รร.บ้านนาทุ่ง
ศพว.ท่าแดงวังท่าดี
ข้าพเจ้า นางมัทณา ชาวบ้านกร่าง ศึกษานิเทศก์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 ได้มานิเทศ ติดตาม การดำเนินงานโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (1ตำบล 1 โรงเรียน) ของโรงเรียนบ้านนาทุ่ง ดังรายละเอียดกรอบงานดังนี้ 1. การดำเนินงานการพัฒนาและส่งเสริมการศึกษา (1 โรงเรียน 1 นวัตกรรม) ทางโรงเรียนได้จัดทำนวัตกรรมของโรงเรียน คือ การทำเจลล้างมือด้วยว่านหางจระเข้ ซึ่งเป็นนวัตกรรมที่ได้ใช้กับพืชธรรมชาติที่หาง่ายตามท้องถิ่นของตนเองแล้วนำมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ 2. การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ทางโรงเรียนได้ดำเนินการทำเตาถ่านไร้ควันจากถัง 200 ลิตร 3. การประเมินคุณธรรมด้านความโปร่งใสในการทำงาน ITA ONLINE โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ศึกษานิเทศก์ได้แนะนำการรายงานข้อมูลในระบบ www.1tambon 1 school .ให้กับผู้รับผิดชอบโครงการเพื่อทำความเข้าใจ ขอขอบคุณผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะโรงเรียนและคณะครูโรงเรียนบ้านนาทุ่งที่ได้ดำเนินกิจกรรมตามโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลอย่างมีคุณภาพ

นางมัทณา ชาวบ้านกร่าง
ศึกษานิเทศก์

ทราบ ปฏิบัติ

นายชาติตระการ ฐานะวิจิตร
ผู้อำนวยการโรงเรียน
5 ตุลาคม 2563


10 สิงหาคม 2563
ภาคเรียนที่ 1/2563
รร.บ้านนาไร่เดียว
ศพว.ท่าโรงโคกปรง
ข้าพเจ้า นางมัทณาชาวบ้านกร่าง ศึกษานิเทศก์ สพป.พช 3 พร้อมด้วย นางอัมรินทร์ เฉยทองศึกษานิเทศก์ สพป.พช 3 ได้มานิเทศ ติดตาม และประเมินผลสถานศึกษาโครงการ Coaching Teams เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนบ้านนาไร่เดียว ครั้งที่ 2 พบว่าการนิเทศติดตามครั้งนี้ทางเรงเรียนบ้านนาไร่เดียวได้มีความพร้อมและดำเนินการตามเป้าหมายของโครงการ Coaching Teams ดังนี้ 1. การจัดการเรียนรู้ในสถานการณ์เฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) ทางโรงเรียนบ้านนาไร่เดียวมีมาตรการจัดการเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียน และครูได้ร้อยละ 80 ได้มีนวัตกรรมการสอนแบบ Active Learning 2. การอ่านออกเขียนได้ โรงเรียนบ้านนาไร่เดียวได้มีนวัตกรรมการออกเขียนได้จากที่ครูทุกคนมีนวัตกรรมของตนเองแล้วนำมาคัดสรรเพื่อหาเบสของโรงเรียน มีวิธีดังนี้ 1.ครูทำการคัดกรองนักเรียนด้วยการอ่านแบบฝึกต่าง ๆแล้วแบ่งเด็กออกเป็น 3 กลุ่ม 2.ครูลงพื้นที่เพื่อหาปัญหาของนักเรียนเพื่อหาแนวทางแก้ไขร่วมกับผู้ปกครอง 3.กิจกรรมช่วงเช้าครูประจำชั้นให้นักเรียนอ่านหนังสือเป็นรายบุคล 4.ในห้องเรียนมีมุมสื่อการเรียนรู้เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเอง 3. การนิเทศภายในสถานศึกษาภายใต้สถานการณ์เฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) ทางโรงเรียนได้จัดทำแบบนิเทศสมุดนิเทศเยี่ยมห้องเรียน 4. การเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้และมีทักษะในศตวรรษที่ 21 ทางโรงเรียนได้ส่งเสริมให้ใช้ Google Classroom และใช้ Facebook Line วันนี้ได้สังเกตุการสอนของครูด้วยเทคนิคการ Coaching ของครูบัวไร พิมลา สาระการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ ดังนี้ 1.ครูใช้สื่อ DLTV จาก Notebook ของตัวเอง 2.ครูใช้เทคนิคการเป็นโค้ชได้ดีโดยการใช้คำถามกระตุ้นเด็ก 3.ครูเปิดโอกาสให้เด็กได้แสดงความคิด 4.ครูทบทวนหลังจากจบบทเรียน 5.ครูดูแลนักเรียนที่ได้เดินทำกับนักเรียนทุกคน ขอขอบคุณท่านผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนบ้านนาไร่เดียวที่ได้ดำเนินงานตามโครงการ Coaching Teams ได้เป็นอย่างดี

นางมัทณา ชาวบ้านกร่าง
ศึกษานิเทศก์

ขอขอบคุณ นางมัทณา ชาวบ้านกร่าง และ นางอัมรินทร์ เฉยทอง ศึกษานิเทศก์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 ที่ได้มานิเทศ ติดตาม และประเมินผลสถานศึกษาโครงการ Coaching Teams เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนบ้านนาไร่เดียว ครั้งที่ 2 ทั้งได้ให้คำแนะนำในการดำเนินงานเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนบ้านนาไร่เดียวต่อไป จึงขอขอบคุณมาก ณ โอกาสนี้

นายฉัตรชัย ขันธะรี
ผู้อำนวยการโรงเรียน
27 สิงหาคม 2563


ขอขอบคุณท่านผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนบ้านนาไร่เดียวที่ได้ดำเนินงานตามโครงการ Coaching Teams ได้เป็นอย่างดีและมีช่วยส่งเสริมสนับสนุมการขับเคลื่อนการศึกษาตามนโยบายและจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ

นางมัทณา ชาวบ้านกร่าง
ศึกษานิเทศก์
8 กันยายน 2563
7 สิงหาคม 2563
ภาคเรียนที่ 1/2563
รร.บ้านสันเจริญโป่งสะทอน
ศพว.ท่าด้วง
ข้าพเจ้านางมัทณา ชาวบ้านกร่าง ศึกษานิเทศก์ สพป.เพชรบูรณ์เขต 3 ได้มานิเทศติดตามการดำเนินงานโรงเรียนบ้านสันเจริญโป่งสะทอนตามกรอบการดำเนินงาน 3 กิจกรรมดังนี้ 1. การดำเนินงานการพัฒนาและสงเสริมการศึกษา (1 โรงเรียน 1 นวัตกรรม) โรงเรียนบ้านสันเจริญโป่งสะทอนได้ดำเนินการ”โครงการชุมชนเข้มแข็งประชาสัมพันธ์ทั่วถึง” ซึ่งเป็นผลงานที่อยู่ภายใต้สถานการณ์โควิด COVID19 ได้เป็นอย่างดีและได้จัดทำผลงานตามโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (1 โรงเรียน 1 นวัตกรรม) และมีชุมชนให้ความร่วมมือและเป็นกำลังสำคัญของโรงเรียนได้เป็นอย่างดี และมีการเตรียมความพร้อมด้านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการทำงาน (ITA online) โรงเรียนคุณภาพในตัวชี้วัดที่ 1-8 ส่วนตัวชี้วัดตัวที่ 9 และ 10 รอรับการอบรมเพื่อให้ดำเนินตามแนวทางที่ถูกต้อง 2. ได้มาพบการจัดอบรมการเสริมสร้างคุณธรรมจริธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษาปลอด การทุจริต ตามโครงการเขตสุจริตของสำนักงานเขต ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ได้อบรมพัฒนานักเรียนให้มีคุณธรรมและคุณลักษณะทั้ง 5 ประการที่เด็กควรมีและประพฤติ ขอขอบคุณท่านผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนบ้านสันเจริญโป่งสะทอนที่ได้ขับเคลื่อนตามโครงการโรงเรียนคุณภาพได้เป็นอย่างดีและมีคุณภาพ

นางมัทณา ชาวบ้านกร่าง
ศึกษานิเทศก์

ข้าพเจ้า นายศุภชัย บรรพลา ขอขอบคุณ ศน.มัทณา ชาวบ้านกร่าง ศึกษานิเทศก์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3ที่ได้มานิเทศติดตามการดำเนินงานและให้คำแนะนำโรงเรียนบ้านสันเจริญโป่งสะทอน

นายศุภชัย บรรพลา
ผู้อำนวยการโรงเรียน
22 กันยายน 2563


3 สิงหาคม 2563
ภาคเรียนที่ 1/2563
รร.บ้านโคกรังน้อย
ศพว.ศรีเทพหนองย่างทอย
3 สิงหาคม 2563 ข้าพเจ้า นางสาวพัชรินทร์ วาวงศ์มูล พร้อมด้วย คณะศึกษานิเทศก์ นิเทศติดตาม โรงเรียนบ้านโคกรังน้อย ศูนย์พัฒนาวิชาการนาสนุ่น อำเภอศรีเทพ ใน โครงการ หนึ่งใจ... ให้ธรรมะสัญจร เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม น้อมนำศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน หลักสูตร บทบาทเยาวชนยุคใหม่ในศตวรรษที่ 21 จัดโดยองค์กรภาคีเครือข่าย ร่วมกับสำนักปฏิบัติธรรมพุทธบารมี จังหวัดหนองคาย โดยพระธรรมวิทย์ ฐานธมโม และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 โรงเรียนได้ดำเนินโครงการและกิจกรรมดังนี้ กิจกรรม รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ยืนหยัดในหลักไทย / พัฒนาความคิด กระตุ้นชีวิตที่มีเหตุผล ทักษะชีวิต พิชิตปัญหา ด้วยปัญญา น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สร้างเครือข่ายเยาวชนคนคุณธรรม กิจกรรมนันทนาการ ทักทาย ละลายพฤติกรรม กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ สร้างกิจกรรมจินสาธารณะ ความรับผิดชอบต่อส่วนร่วม 1.ให้ผู้เข้าร่วมโครงการ ร่วมทำความดี ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิผลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร พระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์และสถาบันพระมหากษัตริย์ 2. นักเรียนเกิดทักษะการคิดวิเคราะห์ การใช้เหตุผล ทักษะการเรียนรู้ ผ่านหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนา น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน 3. นักเรียนมีการแสดงออกทางจิตสาธารณะ และความรับผิดชอบต่อส่วนร่วม 4. ผู้เข้าร่วมโครงการเป็นบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม เป็นตัวอย่างที่ดีแก่เยาวชนและบุคคลทั่วไป ขอบคุณผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูและนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม หนึ่งใจ ให้ธรรมะสัญจร และการต้อนรับอย่างดียิ่ง

นางสาวพัชรินทร์ วาวงศ์มูล
ศึกษานิเทศก์

ข้าพเจ้า นางสวงสุดา แก้วแพง ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครู นักเรียน โรงเรียนบ้านโคกรังน้อย ขอขอบคุณ ศน.พัชรินทร์ วาวงศ์มูล พร้อมด้วยคณะศึกษานิเทศก์ ที่เข้านิเทศติดตาม และเข้าร่วมโครงการ หนึ่งใจ...ให้ธรรมะสัญจร เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมน้อมนำศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน กับโรงเรียนบ้านโคกรังน้อย และจะนำคำสอนจากการอบรมครั้งนี้ และนำไปพัฒนานักเรียนให้เป็นคนดี อยู่ในสังคมอย่างมีความสุขต่อไป

นางสวงสุดา แก้วแพง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
28 สิงหาคม 2563


ขอรับรองการนิเทศในครั้งนี้ //ขอบพระคุณค่ะ

นางสาวพัชรินทร์ วาวงศ์มูล
ศึกษานิเทศก์
18 กันยายน 2563
30 กรกฎาคม 2563
ภาคเรียนที่ 1/2563
รร.บ้านนาไร่เดียว
ศพว.ท่าโรงโคกปรง
ข้าพเจ้า นางอัมรินทร์ เฉยทอง ศึกษานิเทศก์ สพป.พช 3 พร้อมด้วย นางมัทณา ชาวบ้านกร่างศึกษานิเทศก์ สพป.พช 3 ได้มานิเทศ ติดตาม และประเมินผลสถานศึกษาโครงการ Coaching Teams เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนบ้านนาไร่เดียว ร่วมกับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ตามเป้าหมาย และตัวชี้วัดการนิเทศติดตามการจัดการศึกษาในจังหวัดเพชรบูรณ์โครงการ Coaching Teams ตามเป้าหมายดังนี้ 1. การจัดการเรียนรู้ในสถานการณ์เฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID 19) โรงเรียนได้ดำเนินกิจกรรมวางแผนโดยมีการเข้าโรงเรียนมีการคัดกรองและวัดไข้ และในห้องเรียนมีการมาตรฐานการป้องกัน ข้อเสนอแนะ ทำมาตรการป้องกันของโรงเรียน 2. การอ่านออกเขียนได้ โรงเรียนดำเนินกิจกรรมของการอ่านคือ ครูมีการบันทึกความเคลื่อนใหวของนักเรียนของการอ่านในแต่ละวันและมีการประชุม PLC เพื่อทบทวนกิจกรรม 3. การนิเทศภายในสถานศึกษาภายใต้สถานการณ์เฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID 19) โรงเรียนได้ดำเนินการนิเทศภายใน 100% 4. การเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้และมีทักษะในศตวรรษที่ 21 โรงเรียนได้ดำเนินการขับเคลื่อนเรียนรู้เรื่อง ICT และเทคนิควิธีการเช่น Facebook Line การทำ YouTube และ Classroom ห้องเรียนออนไลน์ จากการที่ได้ติดตามครั้งที่ 1 ของโรงเรียนบ้านนาไร่เดียวพบว่า โรงเรียนได้มีการวางแผน และดำเนินงานตามเป้าหมายทั้ง 4 รายการได้เป็นอย่างดี ขอขอบคุณท่านผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนบ้านนาไร่เดียวที่ได้ดำเนินงานตามโครงการ Coaching Teams ยกระดับคุณภาพการศึกษาได้เป็นอย่างดี

นางมัทณา ชาวบ้านกร่าง
ศึกษานิเทศก์

ขอขอบคุณ นางอัมรินทร์ เฉยทอง และ นางมัทณา ชาวบ้านกร่าง ศึกษานิเทศก์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 ที่ได้มานิเทศ ติดตาม และประเมินผลสถานศึกษาโครงการ Coaching Teams เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนบ้านนาไร่เดียว ซึ่งได้ให้คำแนะนำในการดำเนินงานแก่คณะครูและทีมงานในการชับเคลื่อนโครงการสู่การปฏิบัติอย่างเป็นระบบ เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนบ้านนาไร่เดียวต่อไป จึงขอขอบคุณมาก ณ โอกาสนี้

นายฉัตรชัย ขันธะรี
ผู้อำนวยการโรงเรียน
27 สิงหาคม 2563


ขอขอบคุณท่านผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนบ้านนาไร่เดียวที่ได้ดำเนินงานตามโครงการ Coaching Teams ยกระดับคุณภาพการศึกษาได้เป็นอย่างดี

นางมัทณา ชาวบ้านกร่าง
ศึกษานิเทศก์
8 กันยายน 2563
30 กรกฎาคม 2563
ภาคเรียนที่ 1/2563
รร.บ้านรวมทรัพย์
ศพว.วังใหญ่ภูน้ำหยด
วันนี้ข้าพเจ้าได้มานิเทศ ติดตามการดำเนินงาน โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล(๑ ตำบล๑ โรงเรียนคุณภาพ) โรงเรียนบ้านรวมทรัพย์พบว่า ๑.ด้านการดำเนินงานพัฒนา และส่งเสริมการศึกษา (๑ โรงเรียน๑ นวัตกรรม) โรงเรียนมีนวัตกรรมการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์ Covid 19 โดยจัดทำวารสารข่าว ประชาสัมพันธ์ให้กับผู้ปกครองทราบ เพื่อเป็นแนวทางในการปฎิบัติในสถานการณ์ COVID19 ๒.ด้านการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม( ๑ โรงเรียน ๑ นวัตกรรมสิ่งแวดล้อม) โรงเรียนได้จัดทำวารสารข่าว จดหมายข่าว ประชาสัมพันธ์เพื่อกระตุ้นให้นักเรียนตระหนักถึงความสำคัญ การป้องกัน โดยให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมหลายๆด้านเช่น กลไกลการทำงาน การเรียนการสอน เชื่อมโยงกับบ้านและชุมชน ๓.ด้านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการทำงาน (ITA ONLINE) โรงเรียนได้มีการประชุมชี้แจงทำความเข้าใจ ผู้ปกครอง ผู้มีส่วนร่วมได้รับทราบแนวทางปฎิบัติ ขอขอบคุณผู้บริหาร คณะครูที่ให้ความร่วมมือด้วยอย่างดียิ่ง

นายปัณณธร บัวอุบล
ศึกษานิเทศก์

รับทราบ

นางสมหมาย แพงวาปี
ผู้อำนวยการโรงเรียน
3 กันยายน 2563


30 กรกฎาคม 2563
ภาคเรียนที่ 1/2563
รร.บ้านวังใหญ่
ศพว.วังใหญ่ภูน้ำหยด
วันนี้ข้าพเจ้าได้มานิเทศ ติดตามการดำเนินงาน โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล(๑ ตำบล๑ โรงเรียนคุณภาพ) โรงเรียนบ้านวังใหญ่ พบว่า ๑.ด้านการดำเนินงานพัฒนา และส่งเสริมการศึกษา (๑ โรงเรียน๑ นวัตกรรม) โรงเรียนมีนวัตกรรมการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์ Covid 19 โดยจัดทำวารสารข่าว ประชาสัมพันธ์ให้กับผู้ปกครองทราบ เพื่อเป็นแนวทางในการปฎิบัติในสถานการณ์ COVID19 ๒. ด้านการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม( ๑ โรงเรียน ๑ นวัตกรรมสิ่งแวดล้อม) โรงเรียนได้จัดทำวารสารข่าว จดหมายข่าว ประชาสัมพันธ์เพื่อกระตุ้นให้นักเรียนตระหนักถึงความสำคัญ การป้องกัน โดยให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมหลายๆด้านเช่น กลไกลการทำงาน การเรียนการสอน เชื่อมโยงกับบ้านและชุมชน ๓.ด้านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการทำงาน (ITA ONLINE) โรงเรียนได้มีการประชุมชี้แจงทำความเข้าใจ ผู้ปกครอง ผู้มีส่วนร่วมได้รับทราบแนวทางปฎิบัติ ขอขอบคุณผู้บริหาร คณะครูที่ให้ความร่วมมือด้วยอย่างดียิ่ง

นายปัณณธร บัวอุบล
ศึกษานิเทศก์

30 กรกฎาคม 2563
ภาคเรียนที่ 1/2563
รร.บ้านโคกรังน้อย
ศพว.ศรีเทพหนองย่างทอย
วันนี้ข้าพเจ้านางปาริชาติ เข่งแก้ว ศึกษานิเทศก์ ได้มาเป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้และการสร้างแรงบันดาลใจในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ให้กับครูทุกคน ภายในศูนย์พัฒนาวิชาการศรีเทพหนองย่างทอย จำนวน 134 คน ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านโคกรังน้อย อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยใช้วิธีการบรรยาย การสาธิต การยกตัวอย่างและคลิปวิดีโอ สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม สร้างครูดีให้แผ่นดิน ยกตัวอย่าง การทำงานของในหลวง ร.9 ที่เป็นแบบอย่างของความดีงามในทุกด้าน สร้างจิตสำนึกให้ครูรู้จักหน้าที่ ความรัก ความเมตตา การให้เกียรติซึ่งกันและกัน รู้จักบทบาทของกันและกัน การเอาใจใส่ การดูแลนักเรียนเป็นรายบุคคลและการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ขอขอบคุณผอ.สวงสุดา แก้วแพง ประธานศูนย์พัฒนาวิชาการที่ให้ความกรุณาและให้โอกาสได้พบปะเพื่อนครู ให้มีโอกาสให้ความรู้และส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของครูในครั้งนี้ และขอขอบคุณผู้บริหารทุกท่าน คณะครูทุกคนที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี

ดร.ปาริชาติ เข่งแก้ว
ผู้อำนวยการ

ขอขอบคุณ ท่าน ศน.ปาริชาติ เข่งแก้ว มาเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้และการสร้างแรงบันดาลใจในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ให้กับคณะครูในศูนย์พัฒนาวิชาการศรีเทพหนองย่างทอย ซึ่งทำให้เกิดแรงบันดาลใจในการทำงานมากขึ้น ขอขอบคุณท่านอีกครั้งค่ะ

นางสวงสุดา แก้วแพง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
26 สิงหาคม 2563


29 กรกฎาคม 2563
ภาคเรียนที่ 1/2563
รร.บ้านซับน้อย
ศพว.ซับสมบูรณ์ซับน้อย
วันนี้ข้าพเจ้าได้มานิเทศ ติดตามการดำเนินงาน โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล(๑ ตำบล๑ โรงเรียนคุณภาพ) โรงเรียนบ้านซับน้อยพบว่า ๑.ด้านการดำเนินงานพัฒนา และส่งเสริมการศึกษา (๑ โรงเรียน๑ นวัตกรรม) โรงเรียนมีนวัตกรรมการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์ Covid 19 โดยจัดทำวารสารข่าว ประชาสัมพันธ์ให้กับผู้ปกครองทราบ เพื่อเป็นแนวทางในการปฎิบัติในสถานการณ์ COVID19 ๒.ด้านการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม( ๑ โรงเรียน ๑ นวัตกรรมสิ่งแวดล้อม) โรงเรียนได้จัดทำวารสารข่าว จดหมายข่าว ประชาสัมพันธ์เพื่อกระตุ้นให้นักเรียนตระหนักถึงความสำคัญ การป้องกัน โดยให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมหลายๆด้านเช่น กลไกลการทำงาน การเรียนการสอน เชื่อมโยงกับบ้านและชุมชน ๓.ด้านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการทำงาน (ITA ONLINE) โรงเรียนได้มีการประชุมชี้แจงทำควมเข้าใจ ผู้ปกครอง ผู้มีส่วนร่วมได้รับทราบแนวทางปฎิบัติ ขอขอบคุณผู้บริหาร คณะครูที่ให้ความร่วมมือด้วยอย่างดียิ่ง

นายปัณณธร บัวอุบล
ศึกษานิเทศก์

29 กรกฎาคม 2563
ภาคเรียนที่ 1/2563
รร.บ้านซับสมบูรณ์
ศพว.ซับสมบูรณ์ซับน้อย
วันนี้ข้าพเจ้าได้มานิเทศ ติดตามการดำเนินงาน โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล(๑ ตำบล๑ โรงเรียนคุณภาพ) โรงเรียนบ้านซับสมบูรณ์พบว่า ๑.ด้านการดำเนินงานพัฒนา และส่งเสริมการศึกษา (๑ โรงเรียน๑ นวัตกรรม) โรงเรียนมีนวัตกรรมการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์ Covid 19 โดยจัดทำวารสารข่าว ประชาสัมพันธ์ให้กับผู้ปกครองทราบ เพื่อเป็นแนวทางในการปฎิบัติในสถานการณ์ COVID19 ๒.ด้านการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม( ๑ โรงเรียน ๑ นวัตกรรมสิ่งแวดล้อม) โรงเรียนได้จัดทำวารสารข่าว จดหมายข่าว ประชาสัมพันธ์เพื่อกระตุ้นให้นักเรียนตระหนักถึงความสำคัญ การป้องกัน โดยให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมหลายๆด้านเช่น กลไกลการทำงาน การเรียนการสอน เชื่อมโยงกับบ้านและชุมชน ๓.ด้านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการทำงาน (ITA ONLINE) โรงเรียนได้มีการประชุมชี้แจงทำความเข้าใจ ผู้ปกครอง ผู้มีส่วนร่วมได้รับทราบแนวทางปฎิบัติ ขอขอบคุณผู้บริหาร คณะครูที่ให้ความร่วมมือด้วยอย่างดียิ่ง

นายปัณณธร บัวอุบล
ศึกษานิเทศก์

โรงเรียนบ้านซับสมบูรณ์ ได้รับการนิเทศ ติดตามการดำเนินงาน โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล(๑ ตำบล ๑ โรงเรียนคุณภาพ) จากท่าน ศน.ปัณณธร บัวอุบล เรียบร้อยแล้ว จึงขอสรุปผลการนิเท