รายงานการนิเทศโดย ศึกษานิเทศก์

วันที่ โรงเรียน บันทึกการนิเทศ บันทึกของโรงเรียน รับทราบ/ข้อแนะนำ
30 เมษายน 2564
ภาคเรียนที่ 1/2564
รร.บ้านนาไร่เดียว
ศพว.ท่าโรงโคกปรง
วันนี้ดิฉันนางปาริชาติ เข่งแก้ว ผู้อำนวยการกลุ่่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ได้นิเทศโรงเรียนบ้านนาไร่เดียวเกี่ยวกับระบบดูแลโรงเรียนจากภัยพิบัติ โดยใช้วิธีการนิเทศแบบออนไลน์ ผลการนิเทศ พบว่า โรงเรียนได้รับความเสียหายจากวาตะภัย ห้องเก็บของเสียหาย ผู้บริหารสถานศึกษาดำเนินการให้ช่างมาซ่อม ปรับปรุงแก้ไขให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้

ดร.ปาริชาติ เข่งแก้ว
ผู้อำนวยการ

30 เมษายน 2564
ภาคเรียนที่ 1/2564
รร.ชุมชนบ้านท่าเสา
ศพว.กองทูลเพชรละคร
นิเทศโรงเรียนบ้านท่าเสาเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมจิตศึกษา โดยใช้วิธีออนไลน์ พูดคุยสนทนากับผู้บริหารสถานศึกษา พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษามีความประสงค์อยากจะยุติการเข้าร่วมโครงการจิตศึกษา พร้อมมีเหตุผลประกอบ ผู้นิเทศจึงได้โค้ชและให้กำลังใจในการขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาคุณภาพนักเรียนต่อไป พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะว่า ทำเท่าที่ทำได้ ขอให้จัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง ช่วยกันแก้ไขปรับปรุงในรายประเด็น และขอเป็นกำลังใจให้ผู้บริหารสถานศึกษาให้สู้ต่อไป เพื่อต่อสู้กับอุปสรรคของเราคือความไม่รู้ของนักเรียน

ดร.ปาริชาติ เข่งแก้ว
ผู้อำนวยการ

8 เมษายน 2564
ภาคเรียนที่ 2/2563
รร.บ้านโคกสำราญ
ศพว.น้ำร้อนยางสาว
วันที่ 8 เมษายน 2564 ดิฉันนางปาริชาติ เข่งแก้ว ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศฯ ได้มานิเทศการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เกี่ยวกับงานประกันคุณภาพภายใน การบูรณาการการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การนิเทศกำกับติดตามการดำเนินงานและการสรุปผลการดำเนินงานของโรงเรียนบ้านโคกสำราญ ผู้รับการนิเทศได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาและคณะครูทุกคน ขั้นตอนการนิเทศ ได้แก่ 1.สนทนา 2.ประชุม 3.ให้ความรู้ 4.แลกเปลี่ยนเรียนรู้ (PLC) 5.สะท้อนผลการนิเทศ 6.รายงานผลการนิเทศ ผลการพบว่า โรงเรียนดำเนินการจัดทำ SAR ได้ครอบคลุมอยู่ในระดับดี มีบางประเด็นที่ควรปรับปรุงแก้ไข เช่น การเขียนรายงานตามเอกสารอ้างอิงที่ใช้ตัวย่อ แบบบันทึกรายการต่างๆ ไม่มีชื่อเฉพาะ การสรุปโครงการบางโครงการไม่นำมาใช้ประกอบการจัดทำ SAR ซึ่งโครงการจัดทำได้ดีสามารถเป็นแบบอย่างได้ ผู้บริหารสถานศึกษามีระบบการบริหารจัดการดีเยี่ยม ได้กระจายอำนาจให้ครูรับผิดชอบแต่ละองค์ประกอบ มีการจัดนิทรรศการ 3 องค์ประกอบและมีเอกสารประกอบเพิ่มเติมที่หลากหลาย จัดนำเสนองานด้วยความประณีต สวยงาม เป็นระเบียบ เป็นหมวดหมู่ ผู้บริหารนำเสนองานด้วยตนเองแสดงถึงการมีภาวะผู้นำที่ดีเป็นแบบอย่างให้กับครูได้ คณะครูมีความใส่ใจในการทำงาน มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างดียิ่ง แต่ครูยังไม่เข้าใจเกี่ยวกับการเชื่อมโยงโครงการเพื่อนำมาสรุปงานอย่างเป็นระบบ ผู้นิเทศให้ความรู้เกี่ยวกับความเชื่อมโยงของข้อมูลสารสนเทศ กระตุ้นด้วยคำถามที่หลากหลาย ให้ครูช่วยกันตอบ ด้วยเทคนิค 5W1H ครูช่วยกันตอบมองเห็นความเชื่อมโยง ช่วยกันระดมความคิดและตอบคำถามได้อย่างดี ทุกคนมีนวัตกรรมการสอนที่ดีในทุกระดับชั้น นวัตกรรมการสอนที่ดีส่วนใหญ่เป็นแบบฝึก มีการสอนคณิตศาสตร์ที่เป็นแบบอย่างที่ดี มีการสอนภาษาอังกฤษที่ดี เป็นต้น มีการสรุปงานอย่างเป็นระบบ แต่ยังไม่มีระบบการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศนวัตกรรมของครู นอกจากนี้โรงเรียนมีการพัฒนาขึ้นในด้านสิ่งแวดล้อม โรงเรียนน่าอยู่น่าเรียน มีการปรับปรุงพัฒนาอยู่เสมอ ข้อเสนอแนะ 1.ควรเพิ่มเติมการสรุปโครงการ/กิจกรรมต่างๆ เชื่อมโยงสนับสนุนการสรุป SAR ในแต่ละประเด็นให้มีเอกสารหลักฐานมองภาพชัดเจนมากขึ้น เพราะโรงเรียนทำงานมากแต่นำข้อมูลมาเชื่อมโยงน้อย 2.ควรจัดทำบัญชีรายชื่อนวัตกรรมที่ดีของครูทุกคน ขอขอบคุณผู้บริหารสถานศึกษาและคณะครูที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ให้ความรัก กัลยาณมิตร ให้ร่วมมือและให้การต้อนรับเป็นอย่างดีในการนิเทศครั้งนี้

ดร.ปาริชาติ เข่งแก้ว
ผู้อำนวยการ

8 เมษายน 2564
ภาคเรียนที่ 2/2563
รร.บ้านบ่อรัง
ศพว.บ่อรัง
วันนี้ข้าพเจ้าได้มาประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครูณัฐวุฒิ สว่างศรี ครูโรงเรียนบ้านบ่อรัง พบว่า ด้านการปฎิบัติตน ครูณัฐวุฒิ สว่างศรี ได้ปฎิบัติตนและรักษาวินัย ตามคุณธรรมจริยธรรม จรรยาบรรณของวิชาชีพ ดำรงตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีวิญญาณของความเป็นครู จิตสำนึกในการรับผิดชอบ เจตคติที่ดีของความเป็นครู ด้าานการปฎิบัติงาน มีการจัดการเรียนการสอนโดยบริหารจัดการชั้นเรียน พัฒนาตนเองตลอดเวลา สามารถเข้าร่วมทีมกับเพื่อนผู้ร่วมงานและผูบริหารได้เป็นอย่างดี ปฎิบัติภาระกิจตามที่ได้รับมอบหมายได้อย่างเหมาะสม สามารถใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์ที่เหมาะสม ขอขอบคุณท่านผู้บริหาร คณะครูที่ให้ความร่วมมือด้วยอย่างดียิ่ง

นายปัณณธร บัวอุบล
ศึกษานิเทศก์

7 เมษายน 2564
ภาคเรียนที่ 2/2563
รร.บ้านท่าด้วง
ศพว.ท่าด้วง
ข้าพเจ้านางมัทณา ชาวบ้านกร่าง ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ ได้นิเทศ ติดตาม และประเมิน คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563 ของโรงเรียนบ้านท่าด้วง พบว่า โรงเรียนบ้านท่าด้วงได้มีความพร้อมในการเขียนรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ได้เป็นอย่างดี และมีร่องรอย โครงการกิจกรรมที่ส่งเสริมสนับสนุนให้มีผลการประเมินคุณภาพของโรงเรียนอยู่ในระดับตามเกณฑ์มาตรฐานที่ดีและได้มีการจัดทำตามแบบนิเทศ ดังนี้ 1. การจัดทำรูปเล่มรายงาน SAR มีการดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 2. มีการดำเนินการของร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการประกัน คุณภาพภายในของสถานศึกษา แต่ยังขาดความชัดเจนที่มองเห็นเป็นรูปธรรมบางส่วน 3. มีการดำเนินการของแผนงานพัฒนาของสถานศึกษา โดยภาพรวมโรงเรียนบ้านท่าด้วงได้เขียนรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาได้ดีแต่ยังขาดความชัดเจนบางประเด็น ทางผู้นิเทศได้ชี้แนะแนวทางการเขียนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอขอบคุณ นายวิชา อยู่เพชร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าด้วง และคณะครูทุกท่าน ที่ให้ความสำคัญการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา (Self-Assessment Report : SAR) เป็นอย่างดี

นางมัทณา ชาวบ้านกร่าง
ศึกษานิเทศก์

5 เมษายน 2564
ภาคเรียนที่ 2/2563
รร.บ้านหนองบัว
ศพว.นาสนุ่น
วันที่ 5 เมษายน 2564 ร่วมประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา SAR ปีการศึกษา 2563 ณ ร.ร.บ้านหนองบัว อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ SARเป็นไปตามบริบทของสถานศึกษา รองรับการประเมินภายนอก ผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563 ดังนี้ 1. โรงเรียนกำลังดำเนินการจัดทำการเขียนรายงาน และจัดทำรูปเล่มรายงาน SAR ในส่วนของบทสรุป ผู้บริหาร ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน ผลการประเมินคุณภาพมีการปรับให้เป็นไปตามหลักฐานและการายงานและระดับคุณภาพ 2. โรงเรียนรวบรวมหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ในระดับ การศึกษาปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อใช้ประกอบการเขียนรายงานในแต่ละมาตรฐาน 3. โรงเรียนมีจุดเด่น จุดที่ควรพัฒนาและมีแผนงานพัฒนาของสถานศึกษา ในระดับการศึกษาปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อใช้ประกอบการเขียนรายงานในแต่ละมาตรฐาน 4. โรงเรียนสรุปการดำเนินการของโรงเรียน ปีการศึกษา 2563 ตามค่าเป้าหมายตามาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาที่กำหนดไว้ และมีหลักฐานประกอบการรายงาน 5. การสรุปผลการประเมินคุณภาพตามาตรฐานการศึกษา สถานศึกษาประเมินตนเอง ระดับดีเลิศ ระดับการศึกษาปฐมวัย ระดับดีเลิศ และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับดีเลิศ ขอบพระคุณท่านผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูทุกท่าน ที่ให้ความร่วมมือ และให้การต้อนรับอย่างดียิ่ง

นางสาวพัชรินทร์ วาวงศ์มูล
ศึกษานิเทศก์

5 เมษายน 2564
ภาคเรียนที่ 1/2564
รร.อนุบาลศรีเทพ(สว่างวัฒนา)
ศพว.โคกสะอาดสะกรวดประดู่งาม
วันนี้ข้าพเจ้าได้มาประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ครั้งที่ 1 นางสาววรรณวิภา ศรีบุตรา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครูโรงเรียนอนุบาลศรีเทพ(สว่างวัฒนา) เอกนาฏศิลป์ พบว่า ด้านการปฎิบัติตน ของครูวรรณวิภา ศรีบุตรา ได้ปฎิบัติตนและรักษาวินัย ตามคุณธรรมจริยธรรม จรรยาบรรณของวิชาชีพ ดำรงตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีวิญญาณของความเป็นครู มีความรับผิดชอบ มีเจตคติที่ดีของความเป็นครู ด้านการปฎิบัติงาน มีการจัดการเรียนการสอนโดยบริหารจัดการชั้นเรียน พัฒนาตนเองตลอดเวลา สามารถเข้าร่วมทีมกับเพื่อนผู้ร่วมงานและผู้บริหารได้เป็นอย่างดี ปฎิบัติภาระกิจตามที่ได้รับมอบหมายได้อย่างเหมาะสม สามารถใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์ที่เหมาะสม ขอขอบคุณท่านผู้บริหาร คณะครูที่ให้ความร่วมมืออย่างดียิ่ง

นางรังสิมา บัวทอง
ศึกษานิเทศก์
5 เมษายน 2564
ภาคเรียนที่ 2/2563
รร.บ้านสันเจริญโป่งสะทอน
ศพว.ท่าด้วง
ข้าพเจ้านางมัทณา ชาวบ้านกร่าง ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ ได้นิเทศ ติดตาม และประเมิน คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563 ของโรงเรียนบ้านสันเจริญโป่งสะทอน พบว่า โรงเรียนบ้านสันเจริญโป่งสะทอน ได้มีความพร้อมในการเขียนรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ได้เป็นอย่างดี และมีร่องรอย โครงการกิจกรรมที่ส่งเสริมสนับสนุนให้มีผลการประเมินคุณภาพของโรงเรียนอยู่ในระดับตามเกณฑ์มาตรฐานที่ดีและได้มีการจัดทำตามแบบนิเทศ ดังนี้ 1. การจัดทำรูปเล่มรายงาน SAR มีการดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 2. มีการดำเนินการของร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการประกัน คุณภาพภายในของสถานศึกษา แต่ยังขาดความชัดเจนที่มองเห็นเป็นรูปธรรมบางส่วน 3. มีการดำเนินการของแผนงานพัฒนาของสถานศึกษา โดยภาพรวมของโรงเรียนบ้านสันเจริญโป่งสะทอน ได้เขียนรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาได้ดีแต่ยังขาดความชัดเจนบางประเด็น ทางผู้นิเทศได้ชี้แนะแนวทางการเขียนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ขอขอบคุณ นางสาวสุวภา นาอุดม ครูรักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสันเจริญโป่งสะทอน และคณะครูทุกท่าน ที่ให้ความสำคัญการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา (Self-Assessment Report : SAR) เป็นอย่างดี

นางมัทณา ชาวบ้านกร่าง
ศึกษานิเทศก์

3 เมษายน 2564
ภาคเรียนที่ 2/2563
รร.บ้านวังไผ่
ศพว.บ่อรัง
วันนี้ข้าพเจ้าได้รับเกียรติมาบรรยายพิเศษ ตามโครงการ ฝึกอบรมส่งเสริมนักเรียนขับขี่ปลอดภัยใส่ใจ วินัยจราจรลดความเสี่ยงอุบัติเหตุ โรงเรียนบ้านวังไผ่ โดยมีครู ผู้ปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ ถึงมัธยมศึกษาปีที่ ๓ เข้าร่วมประชุม ให้ความรู้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับนักเรียน นักศึกษา โดยมีวิทยากรจากสถานีตำรวจอำเภอวิเชียรบุรีและคณะจากองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อรัง มาให้ความรู้เรื่องยาเสพติด และการช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุ ผู้เข้าร่วมอบรมได้ให้ความสนใจและร่วมมือเป็นอย่างดี หวังว่าคงจะนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ ขอขอบคุณผู้บริหารคณะครู วิทยากร ตลอดจนผู้ปกครองนักเรียนและนักเรียน ที่ให้ความร่วมมือด้วยอย่างดียิ่ง

นายปัณณธร บัวอุบล
ศึกษานิเทศก์

3 เมษายน 2564
ภาคเรียนที่ 2/2563
รร.บ้านหนองบัวขาว
ศพว.บ่อรัง
วันนี้ข้าพเจ้าได้รับเกียรติไปเป็นประธานพิธีและบรรยายพิเศษ ตามโครงการ รณรงค์ต่อต้านปัญหายาเสพติดให้โทษในสถานศึกษาและเยาวชนรุ่นใหม่ ใฝ่ใจดูแลสุขภาพตนเอง (salf care) โรงเรียนบ้านหนองบัวขาว โดยมีครู ผู้ปกครองนักเรียน นักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๕ ถึงมัธยมศึกษาปีที่ ๓ เข้าร่วมประชุม ข้าพเจ้าได้บรรยาย ได้ให้ความรู้เรื่องเกี่ยวกับเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับนักเรียน นักศึกษา ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยเรียน การถูกล่วงละเมิดทางเพศ และรู้ทันสื่อจากดิจิทัล ร่วมกับวิทยากรจากสถานีตำรวจอำเภอวิเชียรบุรี มาให้ความรู้เรื่องยาเสพติด ผู้เข้าร่วมอบรมได้ให้ความสนใจและร่วมมือเป็นอย่างดี หวังว่าคงจะนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ ขอขอบคุณผู้บริหารคณะครู วิทยากร ตลอดจนผู้ปกครองนักเรียนและนักเรียน ที่ให้ความร่วมมือด้วยอย่างดียิ่ง

นายปัณณธร บัวอุบล
ศึกษานิเทศก์

3 เมษายน 2564
ภาคเรียนที่ 2/2563
รร.บ้านบ่อรัง
ศพว.บ่อรัง
วันนี้ข้าพเจ้าได้รับเกียรติไปเป็นประธานพิธีและบรรยายพิเศษ ตามโครงการ วัยเรียน วัยใส ใส่ใจสุขภาพ รู้เท่าทันสื่่อดิจิตอล เพื่อลดปัญหาท้องก่อนวัยอันควร โรงเรียนบ้านบ่อรัง โดยมีครู ผู้ปกครองนักเรียน นักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๕ ถึงมัธยมศึกษาปีที่ ๖ เข้าร่วมประชุม ได้ให้ความรู้เรื่องเกี่ยวกับเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับนักเรียน นักศึกษา ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยเรียน การถูกล่วงละเมิดทางเพศ และรู้ทันสื่อจากดิจิทัล ร่วมกับวิทยากรจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ่อรัง ผู้เข้าร่วมอบรมได้ให้ความสนใจและร่วมมือเป็นอย่างดี หวังว่าคงจะนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ ขอขอบคุณผู้บริหารคณะครู ตลอดจนผู้ปกครองนักเรียนและนักเรียน ที่ให้ความร่วมมือด้วยอย่างดียิ่ง

นายปัณณธร บัวอุบล
ศึกษานิเทศก์

2 เมษายน 2564
ภาคเรียนที่ 2/2563
รร.บ้านเนินถาวร
ศพว.นาสนุ่น
วันที่ 2 เมษายน 2564 ร่วมประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา SAR ปีการศึกษา 2563 ณ ร.ร.บ้านเนินถาวร อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ SARเป็นไปตามบริบทของสถานศึกษา รองรับการประเมินภายนอก ผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563 ดังนี้ 1. โรงเรียนกำลังดำเนินการจัดทำการเขียนรายงาน และจัดทำรูปเล่มรายงาน SAR ในส่วนของบทสรุป ผู้บริหาร ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน ผลการประเมินคุณภาพมีการปรับให้เป็นไปตามหลักฐานและการายงานและระดับคุณภาพ 2. โรงเรียนรวบรวมหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ในระดับ การศึกษาปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อใช้ประกอบการเขียนรายงานในแต่ละมาตรฐาน 3. โรงเรียนมีจุดเด่น จุดที่ควรพัฒนาและมีแผนงานพัฒนาของสถานศึกษา ในระดับการศึกษาปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อใช้ประกอบการเขียนรายงานในแต่ละมาตรฐาน 4. โรงเรียนสรุปการดำเนินการของโรงเรียน ปีการศึกษา 2563 ตามค่าเป้าหมายตามาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาที่กำหนดไว้ และมีหลักฐานประกอบการรายงาน 5. การสรุปผลการประเมินคุณภาพตามาตรฐานการศึกษา สถานศึกษาประเมินตนเอง ระดับดีเลิศ ระดับการศึกษาปฐมวัย ระดับดีเลิศ และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับดีเลิศ ขอบพระคุณท่านผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูทุกท่าน ที่ให้ความร่วมมือ และให้การต้อนรับอย่างดียิ่ง

นางสาวพัชรินทร์ วาวงศ์มูล
ศึกษานิเทศก์

1 เมษายน 2564
ภาคเรียนที่ 2/2563
รร.บ้านรวมทรัพย์
ศพว.วังใหญ่ภูน้ำหยด
วันนี้ข้าพเจ้าได้มานิเทศ ติดตามการเขียนรายงานประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษา เพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา self Assessment (sar) โรงเรียนบ้านรวมทรัพย์ พบว่าโรงเรียนได้ดำเนินการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการประเมินภายนอก โดยสำนักรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ได้จัดทำมาตรฐานและตัวชี้วัด เป็นไปตามที่กำหนด ครูนำเสนอผลงานที่เตรียมไว้ ข้าพเจ้าได้ชี้แนะในการจัดทำ โดยให้จัดตามมาตรฐาน แฟ้มผลงาน เรียงลำดับในแต่ละด้าน การเขียนรายงานเป็นไปตามบริบทของโรงเรียน ขอขอบคุณผู้บริหารคณะครูที่ให้ความร่วมมือด้วยอย่างดียิ่ง

นายปัณณธร บัวอุบล
ศึกษานิเทศก์

1 เมษายน 2564
ภาคเรียนที่ 2/2563
รร.บ้านวังใหญ่
ศพว.วังใหญ่ภูน้ำหยด
วันนี้ข้าพเจ้าได้มานิเทศ ติดตามการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษา การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา self Assessment (sar) โรงเรียนบ้านวังใหญ่ พบว่าโรงเรียนได้ดำเนินการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการประเมินภายนอก โดยสำนักรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ได้จัดทำมาตรฐานและตัวชี้วัด เป็นไปตามที่กำหนด ข้าพเจ้าได้ชี้แนะในการจัดทำ โดยให้จัดตามมาตรฐาน แฟ้มผลงาน เรียงลำดับในแต่ละด้าน การเขียนรายงานเป็นไปตามบริบทของโรงเรียน ขอขอบคุณผู้บริหารคณะครูที่ให้ความร่วมมือด้วยอย่างดียิ่ง

นายปัณณธร บัวอุบล
ศึกษานิเทศก์

1 เมษายน 2564
ภาคเรียนที่ 1/2564
รร.บ้านหนองย่างทอย
ศพว.ศรีเทพหนองย่างทอย
วันที่ 1 เมษายน 2564 ร่วมประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา SAR ปีการศึกษา 2563 ณ ร.ร.บ้านหนองย่างทอย อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ SAR เป็นไปตามบริบทของสถานศึกษา รองรับการประเมินภายนอก ผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563 ดังนี้ 1. โรงเรียนกำลังดำเนินการจัดทำการเขียนรายงาน และจัดทำรูปเล่มรายงาน SAR ในส่วนของบทสรุป ผู้บริหาร ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน ผลการประเมินคุณภาพมีการปรับให้เป็นไปตามหลักฐานและการายงานและระดับคุณภาพ 2. โรงเรียนรวบรวมหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ในระดับ การศึกษาปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อใช้ประกอบการเขียนรายงานในแต่ละมาตรฐาน 3. โรงเรียนมีจุดเด่น จุดที่ควรพัฒนาและมีแผนงานพัฒนาของสถานศึกษา ในระดับการศึกษาปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อใช้ประกอบการเขียนรายงานในแต่ละมาตรฐาน 4. โรงเรียนสรุปการดำเนินการของโรงเรียน ปีการศึกษา 2563 ตามค่าเป้าหมายตามาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาที่กำหนดไว้ และมีหลักฐานประกอบการรายงาน 5. การสรุปผลการประเมินคุณภาพตามาตรฐานการศึกษา สถานศึกษาประเมินตนเอง ระดับดีเลิศ ระดับการศึกษาปฐมวัย ระดับดีเลิศ และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับดีเลิศ ขอบพระคุณท่านผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูทุกท่าน ที่ให้ความร่วมมือ และให้การต้อนรับอย่างดียิ่ง

นางรังสิมา บัวทอง
ศึกษานิเทศก์
ขอขอบคุณศึกษานิเทศก์ที่ให้คำแนะนำในการจัดทำ SAR ปีการศึกษา 2563 ให้รองรับกับการประเมินภายนอก ทางโรงเรียนจะดำเนินการจัดทำ SAR ปีการศึกษา 2563 และนำส่งไปยังต้นสังกัดให้ทันตามกำหนด

นางสุภาพร ยืนยาว
ครูผู้ช่วย
6 พฤษภาคม 2564

1 เมษายน 2564
ภาคเรียนที่ 1/2564
รร.บ้านโคกรังน้อย
ศพว.ศรีเทพหนองย่างทอย
วันที่ 1 เมษายน 2564 ร่วมประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา SAR ปีการศึกษา 2563 ณ ร.ร.บ้านโคกรังน้อย อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ SAR เป็นไปตามบริบทของสถานศึกษา รองรับการประเมินภายนอก ผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563 ดังนี้ 1. โรงเรียนกำลังดำเนินการจัดทำการเขียนรายงาน และจัดทำรูปเล่มรายงาน SAR ในส่วนของบทสรุป ผู้บริหาร ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน ผลการประเมินคุณภาพมีการปรับให้เป็นไปตามหลักฐานและการายงานและระดับคุณภาพ 2. โรงเรียนรวบรวมหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ในระดับ การศึกษาปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อใช้ประกอบการเขียนรายงานในแต่ละมาตรฐาน 3. โรงเรียนมีจุดเด่น จุดที่ควรพัฒนาและมีแผนงานพัฒนาของสถานศึกษา ในระดับการศึกษาปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อใช้ประกอบการเขียนรายงานในแต่ละมาตรฐาน 4. โรงเรียนสรุปการดำเนินการของโรงเรียน ปีการศึกษา 2563 ตามค่าเป้าหมายตามาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาที่กำหนดไว้ และมีหลักฐานประกอบการรายงาน 5. การสรุปผลการประเมินคุณภาพตามาตรฐานการศึกษา สถานศึกษาประเมินตนเอง ระดับดีเลิศ ระดับการศึกษาปฐมวัย ระดับดีเลิศ และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับดีเลิศ ขอบพระคุณท่านผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูทุกท่าน ที่ให้ความร่วมมือ และให้การต้อนรับอย่างดียิ่ง

นางรังสิมา บัวทอง
ศึกษานิเทศก์
ข้าพเจ้านางสวงสุดา แก้วแพง ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและนักเรียน โรงเรียนบ้านโคกรังน้อย ขอขอบพระคุณ ท่าน ศน.รังสิมา บัวทอง และ ศน.พัชรินทร์ วาวงศ์มูล จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 เข้าร่วมประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา SAR ปีการศึกษา 2563 ขอขอบคุณที่ให้คำแนะนำในการจัดทำ SAR และจะนำคำแนะนำไปปรับให้เข้ากับสถานศึกษา

นางสวงสุดา แก้วแพง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
12 พฤษภาคม 2564

20 มีนาคม 2564
ภาคเรียนที่ 2/2563
รร.บ้านหนองไม้สอ
ศพว.บ่อรัง
วันนี้ข้าพเจ้าได้มานิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอนครูผู้ผ่านการอบรมหลักสูตร เพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต โรงเรียนบ้านหนองไม้สอได้แก่ครูนายเจษรินทร์ สร้อยพูล พบว่าโรงเรียนได้จัดการเรียนการสอนโดยบูรณาการเข้ากับกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ เช่น กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา สังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม กิจกรรมลูกเสือเนตรนารี เป็นต้น สถานศึกษาจัดการเรียนรู้เหมาะสมกับนักเรียน วัยนักเรียน พัฒนาครูให้สามารถสอนเ เพศวิถีศึกษาตามความเหมาะสม ให้คำปรึกษาเรื่องการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยเรียน มีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ครูมีแผนการจัดการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู้ที่หลากหลาย มีเป้าหมายที่ชัดเจน สามารถนำไปปฎิบัติและนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ วันนี้มีการอบรม โครงการวัยเรียน วัยใส รู้ทันเพศศึกษา โดยมีวิทยากรจากโรงพยาบาลวิเชียรบุรี ดร.วีรวัฒน์ปวร จิตจูง และคณะ มาให้ความรู้เรื่องเพศศึกษา ผู้เข้าอบรมได้แก่ นักเรียน ผู้ปกครอง ขอขอบคุณผู้บริหาร คณะครูตลอดจนนักเรียน ที่ให้ความร่วมมือด้วยอย่างดียิ่ง

นายปัณณธร บัวอุบล
ศึกษานิเทศก์

19 มีนาคม 2564
ภาคเรียนที่ 2/2563
รร.บ้านคลองทราย
ศพว.ซับสมบูรณ์ซับน้อย
วันนี้ข้าพเจ้าได้มานิเทศ ติดตาม การประเมินความสามารถด้านการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ (RT) โรงเรียนบ้านคลองทราย พบว่า โรงเรียนได้ดำเนินการทดสอบเป็นไปตามตารางที่กำหนด โดยมีนักเรียนเข้าทดสอบจำนวน ๒๕ คน กรรมการได้ศึกษาคู่มือก่อนการทดสอบอย่างละเอียด โดยมีการ เตรียมความพร้อมก่อนการทดสอบ มีการจัดเตรียมอุปกรณ์ สำหรับการคัดกรองเด็ก เพื่อการป้องการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (covid๑๙) เช่น เครื่องตรวจวัดอุณหภูมิ ร่างกาย แอลกอฮอล์หรือเจลล้างมืิอ อ่างล้างมือ สบู่ การจัดห้องสอบมีการเว้นระยะห่างตามมาตรการที่กำหนด ห้องสอบ ห้องละไม่เกิน ๒๐ คน นักเรียนและคณะกรรมการคุมสอบสวมหน้ากากอนามัยทุกคน การทดสอบเป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรม โปร่งใส ตามแนวปฎิบัติของการสอบ ขอขอบคุณผู้บริหาร คณะครูกรรมการคุมสอบตลอดจนนักเรียนที่ให้ความร่วมมือด้วยอย่างดียิ่ง

นายปัณณธร บัวอุบล
ศึกษานิเทศก์

19 มีนาคม 2564
ภาคเรียนที่ 2/2563
รร.บ้านหนองบัวขาว
ศพว.บ่อรัง
วันนี้ข้าพเจ้าได้มานิเทศ ติดตาม การประเมินความสามารถด้านการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ (RT) โรงเรียนบ้านหนองบัวขาว พบว่า โรงเรียนได้ดำเนินการทดสอบเป็นไปตามตารางที่กำหนด โดยมีนักเรียนเข้าทดสอบครบทุกคน กรรมการได้ศึกษาคู่มือก่อนการทดสอบอย่างละเอียด โดยมีการ เตรียมความพร้อมก่อนการทดสอบ มีการจัดเตรียมอุปกรณ์ สำหรับการคัดกรองเด็ก เพื่อการป้องการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (covid๑๙) เช่น เครื่องตรวจวัดอุณหภูมิ ร่างกาย แอลกอฮอล์หรือเจลล้างมืิอ อ่างล้างมือ สบู่ การจัดห้องสอบมีการเว้นระยะห่างตามมาตรการที่กำหนด ห้องสอบ ห้องละไม่เกิน ๒๐ คน นักเรียนและคณะกรรมการคุมสอบสวมหน้ากากอนามัยทุกคน การทดสอบเป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรม โปร่งใส ตามแนวปฎิบัติของการสอบ ขอขอบคุณผู้บริหาร คณะครูกรรมการคุมสอบตลอดจนนักเรียนที่ให้ความร่วมมือด้วยอย่างดียิ่ง

นายปัณณธร บัวอุบล
ศึกษานิเทศก์

19 มีนาคม 2564
ภาคเรียนที่ 2/2563
รร.บ้านรวมทรัพย์
ศพว.วังใหญ่ภูน้ำหยด
วันนี้ข้าพเจ้าได้มานิเทศ ติดตาม การประเมินความสามารถด้านการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ (RT) โรงเรียนบ้านรวมทรัพย์ พบว่า โรงเรียนได้ดำเนินการทดสอบเป็นไปตามตารางที่กำหนด โดยมีนักเรียนเข้าทดสอบจำนวน ๑๕ คน กรรมการได้ศึกษาคู่มือก่อนการทดสอบอย่างละเอียด โดยมีการ เตรียมความพร้อมก่อนการทดสอบ มีการจัดเตรียมอุปกรณ์ สำหรับการคัดกรองเด็ก เพื่อการป้องการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (covid๑๙) เช่น เครื่องตรวจวัดอุณหภูมิ ร่างกาย แอลกอฮอล์หรือเจลล้างมืิอ อ่างล้างมือ สบู่ การจัดห้องสอบมีการเว้นระยะห่างตามมาตรการที่กำหนด ห้องสอบ ห้องละไม่เกิน ๒๐ คน นักเรียนและคณะกรรมการคุมสอบสวมหน้ากากอนามัยทุกคน การทดสอบเป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรม โปร่งใส ตามแนวปฎิบัติของการสอบ ขอขอบคุณผู้บริหาร คณะครูกรรมการคุมสอบตลอดจนนักเรียนที่ให้ความร่วมมือด้วยอย่างดียิ่ง

นายปัณณธร บัวอุบล
ศึกษานิเทศก์

19 มีนาคม 2564
ภาคเรียนที่ 2/2563
รร.บ้านศรีเทพน้อย
ศพว.ศรีเทพหนองย่างทอย
วันนี้ข้าพเจ้าได้มานิเทศ ติดตามเยี่ยมสนามสอบการประเมินความสามารถด้านการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (RT) โรงเรียนบ้านศรีเทพน้อย อำเภอศรีเทพ พบว่า โรงเรียนได้ดำเนินการทดสอบเป็นไปตามตารางที่กำหนด โดยมีนักเรียนเข้าทดสอบจำนวน 13 คน กรรมการได้ศึกษาคู่มือก่อนการทดสอบอย่างละเอียด โดยมีการ เตรียมความพร้อมก่อนการทดสอบ มีการจัดเตรียมอุปกรณ์ สำหรับการคัดกรองเด็ก เพื่อการป้องการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (covid19) เช่น เครื่องตรวจวัดอุณหภูมิ ร่างกาย แอลกอฮอล์หรือเจลล้างมืิอ อ่างล้างมือ สบู่ การจัดห้องสอบมีการเว้นระยะห่างตามมาตรการที่กำหนด การทดสอบเป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรม โปร่งใส ตามแนวปฎิบัติของการสอบ ขอขอบคุณผู้บริหาร คณะครูกรรมการคุมสอบตลอดจนนักเรียนที่ให้ความร่วมมือด้วยอย่างดียิ่ง

นางรังสิมา บัวทอง
ศึกษานิเทศก์
19 มีนาคม 2564
ภาคเรียนที่ 2/2563
รร.บ้านบึงนาจาน
ศพว.ศรีเทพหนองย่างทอย
วันนี้ข้าพเจ้าได้มานิเทศ ติดตามเยี่ยมสนามสอบการประเมินความสามารถด้านการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (RT) โรงเรียนบ้านบึงนาจาน อำเภอศรีเทพ พบว่า โรงเรียนได้ดำเนินการทดสอบเป็นไปตามตารางที่กำหนด โดยมีนักเรียนเข้าทดสอบจำนวน 15 คน กรรมการได้ศึกษาคู่มือก่อนการทดสอบอย่างละเอียด โดยมีการ เตรียมความพร้อมก่อนการทดสอบ มีการจัดเตรียมอุปกรณ์ สำหรับการคัดกรองเด็ก เพื่อการป้องการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (covid19) เช่น เครื่องตรวจวัดอุณหภูมิ ร่างกาย แอลกอฮอล์หรือเจลล้างมืิอ อ่างล้างมือ สบู่ การจัดห้องสอบมีการเว้นระยะห่างตามมาตรการที่กำหนด การทดสอบเป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรม โปร่งใส ตามแนวปฎิบัติของการสอบ ขอขอบคุณผู้บริหาร คณะครูกรรมการคุมสอบตลอดจนนักเรียนที่ให้ความร่วมมือด้วยอย่างดียิ่ง

นางรังสิมา บัวทอง
ศึกษานิเทศก์
ตามที่ นางรังสิมา บัวทอง ศึกษานิเทศ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 ได้มานิเทศ ติดตามเยี่ยมสนามสอบการประเมินความสามารถด้านการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (RT) โรงเรียนบ้านบึงนาจาน อำเภอศรีเทพ พบว่า โรงเรียนได้ดำเนินการทดสอบเป็นไปตามตารางที่กำหนด โดยมีนักเรียนเข้าทดสอบจำนวน 15 คน กรรมการได้ศึกษาคู่มือก่อนการทดสอบอย่างละเอียด โดยมีการ เตรียมความพร้อมก่อนการทดสอบ มีการจัดเตรียมอุปกรณ์ สำหรับการคัดกรองเด็ก เพื่อการป้องการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (covid19) เช่น เครื่องตรวจวัดอุณหภูมิ ร่างกาย แอลกอฮอล์หรือเจลล้างมืิอ อ่างล้างมือ สบู่ การจัดห้องสอบมีการเว้นระยะห่างตามมาตรการที่กำหนด การทดสอบเป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรม โปร่งใส ตามแนวปฎิบัติของการสอบแล้วนั้น ทางโรงเรียนบ้านบึงนาจานจึงกราบขอบพระคุณท่าน ศน.รังสิมา บัวทอง มา ณ โอกาสนี้

นายชัยณรงค์ ก้อนวิมล
ผู้อำนวยการโรงเรียน
5 เมษายน 2564

ด้วยความยินดียิ่ง..ไว้มีโอกาสจะไปเยี่ยมอีกนะคะ...ขอบพระคุณค่ะ

นางรังสิมา บัวทอง
ศึกษานิเทศก์
8 เมษายน 2564
19 มีนาคม 2564
ภาคเรียนที่ 2/2563
รร.บ้านท่าด้วง
ศพว.ท่าด้วง
ข้าพเจ้า นางมัทณา ชาวบ้านกร่า ศึกษานิเทศก์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 ได้มานิกำกับติดตามสนามสอบการประเมินความสามารถด้านการอ่าน (RT) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ของโรงเรียนบ้านท่าด้วง พบว่า นักเรียนโรงเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ของโรงเรียนบ้านท่าด้วง มีจำนวน 35 คน มีการจัดห้องสอบ 2 ห้องสอบ ครูประจำชั้น คือ คุณครูสมหญิง บุญปัน และจากการนิเทศ ติดตาม มีรายละเอียดดังนี้ 1. ด้านเครื่องมือประเมิน กระดาษคำตอบอยู่ในสภาพที่ดีก่อนเริ่มประเมินนักเรียน 2. ท่านผู้บริหารไปรับข้อสอบจากศูนย์พัฒนาวิชาการมาในตอนเช้าวันสอบวันที่ 19 มีนาคม 2564 และหัวหน้าสนามสอบ กรรมการคุมสอบมาปฏิบัติหน้าที่ก่อนเวลาทดสอบ 3. กรรมการคุมสอบปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบเป็นไปตามคู่มือฯ มีกรรมการคุมสอบ ห้องละ 2 คน 4. มีการจัดห้องสอบมีความเหมาะสมเป็นไปตามแผนผังที่นั่งสอบ 1 ห้อง/นักเรียน 20 คน มีจำนวนห้องสอบ 2 ห้องสอบ 5. มีการจัดสอบของสนามสอบเป็นไปด้วยความเรียนร้อย โปร่งใส ยุติธรรม ข้อค้นพบ ขอชื่นชมครูประจำชั้นใส่ใจนักเรียนได้เป็นอย่างดี นักเรียนสามารถอ่านออกเขียนได้ทุกคน แต่ยังมีนักเรียนที่บกพร่องทางด้านการเรียนรู้ และเด็กที่ย้ายมากลางคัน ยังต้องส่งเสริมและพัฒนา และผู้บริหารได้มีการนิเทศภายในอย่างสม่ำเสมอ ข้อเสนอแนะ ขอบคุณท่านผู้บริหารโรงเรียนและกรรมได้ดำเนินจัดการสอบประเมินความสามารถด้านการอ่าน (RT) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ได้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

นางมัทณา ชาวบ้านกร่าง
ศึกษานิเทศก์

โรงเรียนบ้านท่าด้วงขอขอบคุณ นางมัทณา ชาวบ้านกร่าง ศึกษานิเทศก์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 ที่ได้มานิเทศกำกับติดตามการประเมินความสามารถด้านการอ่าน (RT) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ณ สนามสอบโรงเรียนบ้านท่าด้วง โรงเรียนจะนำคำแนะนำและข้อเสนอแนะ มาปรับปรุงเพื่อพัฒนาการดำเนินการสอบครั้งต่อไป

นายวิชชา อยู่เพชร
ผู้อำนวยการโรงเรียน
24 มีนาคม 2564


19 มีนาคม 2564
ภาคเรียนที่ 2/2563
รร.บ้านปางยาง
ศพว.ท่าด้วง
ข้าพเจ้า นางมัทณา ชาวบ้านกร่า ศึกษานิเทศก์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 ได้มานิเทศ กำกับ ติดตามสนามสอบการประเมินความสามารถด้านการอ่าน (RT) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ของโรงเรียนบ้านปางยาง พบว่า นักเรียนโรงเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 มีจำนวน 9 คน มีนักเรียนขาดสอบ 1 คน เพราะนักเรียนไปทำธุระกับผู้ปกครอง ทางโรงเรียนได้แก้ปัญหา คือ ติดต่อผู้ปกครองและคุยกัน เมื่อผู้ปกครองทำธุระเสร็จจะนำนักเรียนมาสอบ นักเรียนส่วนใหญ่ลายมือสวย และอ่านหนังสือได้ จากการสอบถามถามนักเรียน นักเรียนสามารถทำข้อสอบได้ ครูที่ดูแลชื่อ คุณครูภรภัทร จันทร์แสง และจากการนิเทศ ติดตาม มีรายละเอียดดังนี้ 1. ด้านเครื่องมือประเมิน กระดาษคำตอบอยู่ในสภาพที่ดีก่อนเริ่มประเมินนักเรียน 2. ท่านผู้บริหารไปรับข้อสอบจากศูนย์พัฒนาวิชาการมาในตอนเช้าวันสอบวันที่ 19 มีนาคม 2564 และหัวหน้าสนามสอบ กรรมการคุมสอบมาปฏิบัติหน้าที่ก่อนเวลาทดสอบ 3. กรรมการคุมสอบปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบเป็นไปตามคู่มือฯ มีกรรมการคุมสอบ ห้องละ 2 คน 4. มีการจัดห้องสอบมีความเหมาะสมเป็นไปตามแผนผังที่นั่งสอบ 1 ห้อง/นักเรียน 20 คน 5. มีการจัดสอบของสนามสอบเป็นไปด้วยความเรียนร้อย โปร่งใส ยุติธรรม ข้อค้นพบ ขอชื่นชมครูประจำชั้นใส่ใจนักเรียนได้เป็นอย่างดี นักเรียนสามารถอ่านออกเขียนได้และลายมือสวย นักเรียนมีมารยาทที่ดีไม่ซุกซนตั้งใจทำประเมินเป็นอย่างดี และผู้บริหารโรงเรียนซึ่งเป็นหัวหน้าสนามสอบได้ดูแลนักเรียนที่กำลังสอบอย่างใกล้ชิดเดินมาเยี่ยมสนามสอบบ่อยครั้ง ได้มีการนิเทศภายในอย่างสม่ำเสมอ ข้อเสนอแนะ ยังมีขยะอบู่หน้าอาคารเรียนและห้องเรียนเล็กน้อย ฝากคุณครูพานักเรียนเก็บขยะด้วยนะคะ จุดเด่นที่พบ โรงเรียนมีการทำแปลงผัก และปลูกผักหลายชนิด โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมที่ดี และมีชุมชนที่เข้มแข็งให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี และได้ช่วยกันทำฝายน้ำเพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ ผู้บริหารโรงเรียนบริหารงานภายใต้ความโปร่งใสและยุติธรรม ขอบคุณท่านผู้บริหารโรงเรียนและกรรมการที่ได้ดำเนินจัดการสอบประเมินความสามารถด้าน การอ่าน (RT) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

นางมัทณา ชาวบ้านกร่าง
ศึกษานิเทศก์

19 มีนาคม 2564
ภาคเรียนที่ 2/2563
รร.บ้านเนินคนธา
ศพว.ท่าแดงวังท่าดี
ข้าพเจ้า นางมัทณา ชาวบ้านกร่า ศึกษานิเทศก์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 ได้มานิเทศ กำกับ ติดตามสนามสอบการประเมินความสามารถด้านการอ่าน (RT) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ของโรงเรียนบ้านเนินคนธา พบว่า นักเรียนโรงเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 มีจำนวน 24 คน นักเรียนทุกคนอ่านออกเขียนได้ 100% ครูที่ดูแลชื่อ นางสาวพรทิพย์ นวลบุญมา และจากการนิเทศ ติดตาม มีรายละเอียดดังนี้ 1. ด้านเครื่องมือประเมิน กระดาษคำตอบอยู่ในสภาพที่ดีก่อนเริ่มประเมินนักเรียน 2. ท่านผู้บริหารไปรับข้อสอบจากศูนย์พัฒนาวิชาการมาในตอนเช้าวันสอบวันที่ 19 มีนาคม 2564 และหัวหน้าสนามสอบ กรรมการคุมสอบมาปฏิบัติหน้าที่ก่อนเวลาทดสอบ 3. กรรมการคุมสอบปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบเป็นไปตามคู่มือฯ มีกรรมการคุมสอบ ห้องละ 2 คน 4. มีการจัดห้องสอบมีความเหมาะสมเป็นไปตามแผนผังที่นั่งสอบ 1 ห้อง/นักเรียน 20 คน 5. มีการจัดสอบของสนามสอบเป็นไปด้วยความเรียนร้อย โปร่งใส ยุติธรรม ข้อค้นพบ ขอชื่นชมครูประจำชั้นใส่ใจนักเรียนได้เป็นอย่างดี นักเรียนสามารถอ่านออกเขียนได้ทุกคน และผู้บริหารได้มีการนิเทศภายในอย่างสม่ำเสมอ ข้อเสนอแนะ 1. ห้องเรียนมีความร้อนมากเนื่องจากอากาศร้อน อากาศถ่ายเทไม่สะดวก และนักเรียนมีจำนวนมาก ควรเปิดหน้าต่างหรือประตู่หรือนำนักเรียนไปจัดกิจกรรมที่มีอากาศถ่ายเทได้สะดวก 2. ห้องเรียนควรสะอาดโล่งกว้าง และติดป้ายสาระการเรียนรู้และตกแต่งห้องเรียน เพื่อกระตุ้นให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ ปัญหาที่พบและทางโรงเรียนต้องการความช่วยเหลือ คือ 1. นกเป็นจำนวนมากมาขี้และอาศัยอยู่บริเวณตึกอาคาร 2. น้ำบาดาลของโรงเรียนไม่สามารถใช้บริการใช้ ขอบคุณท่านผู้บริหารโรงเรียนและคณะกรรมการได้ดำเนินจัดการประเมินความสามารถด้านการอ่าน (RT) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ได้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

นางมัทณา ชาวบ้านกร่าง
ศึกษานิเทศก์

19 มีนาคม 2564
ภาคเรียนที่ 2/2563
รร.อนุบาลบึงสามพัน(ซับสมอทอด)
ศพว.ซับสมอทอดซับไม้แดง
19 มีนาคม 2564: นายไท พานนนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 มอบหมายให้นางสุปัญญา โพธิ์หา ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ไปนเิเทศการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ณ โรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ พบว่า กรรมการกำกับห้องสอบปฏิบัติตามระเบียบการคุมสอบ และดำเนินการสอบเป็นไปตามแนวปฏิบัติในคู่มือ ขอขอบคุณผู้บริหารและคณะครูที่อำนวยความสะดวกในการไปนิเทศในครั้งนี้

นางสุปัญญา โพธิ์หา
ศึกษานิเทศก์
ท่านศึกษานิเทศก์มาแนะนำนักเรียนและคณะกรรมการคุมสอบ RT ในระดับชั้นประถมศึกษาปี 1 ประจำปีการศึกษา 2563 มีนักเรียนเข้ารับการทดสอบจำนวน 2 ห้อง ขอขอบคุณท่านศึกษานิเทศก์ที่แนะนำ และให้คำปรึกษา ในการทดสอบ RT เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

นางลักษณียา วงศ์สมบัติ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
31 มีนาคม 2564

19 มีนาคม 2564
ภาคเรียนที่ 2/2563
รร.บ้านตะกรุดหิน
ศพว.ซับสมอทอดซับไม้แดง
19 มีนาคม 2564: นายไท พานนนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 มอบหมายให้นางสุปัญญา โพธิ์หา ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ไปนเิเทศการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ณ โรงเรียนบ้านตะกรุดหิน อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ พบว่า กรรมการกำกับห้องสอบปฏิบัติตามระเบียบการคุมสอบ และดำเนินการสอบเป็นไปตามแนวปฏิบัติในคู่มือ ขอขอบคุณผู้บริหารและคณะครูที่อำนวยความสะดวกในการไปนิเทศในครั้งนี้

นางสุปัญญา โพธิ์หา
ศึกษานิเทศก์
19 มีนาคม 2564
ภาคเรียนที่ 2/2563
รร.บ้านเขาพลวง
ศพว.กันจุสระแก้ว
19 มีนาคม 2564: นายไท พานนนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 มอบหมายให้นางกัญจนา มีศิริ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ไปนเิเทศการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ณ โรงเรียนบ้านเขาพลวง อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ พบว่า กรรมการกำกับห้องสอบปฏิบัติตามระเบียบการคุมสอบ และดำเนินการสอบเป็นไปตามแนวปฏิบัติในคู่มือ ขอขอบคุณผู้บริหารและคณะครูที่อำนวยความสะดวกในการไปนิเทศในครั้งนี้

นางกัญจนา มีศิริ
ศึกษานิเทศก์

19 มีนาคม 2564
ภาคเรียนที่ 2/2563
รร.บ้านสระแก้ว
ศพว.กันจุสระแก้ว
19 มีนาคม 2564: นายไท พานนนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 มอบหมายให้นางกัญจนา มีศิริ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ไปนเิเทศการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ณ โรงเรียนบ้านสระแก้ว อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ พบว่า นักเรียนชั้นป.1 ไม่มี แต่ได้นิเทศติดตามการอ่าน ของนักเรียนชั้น ป.2 และ ป.3-6 พบว่านักเรียนอ่านคล่อง ไม่คล่อง 1 คน ได้ให้คำแนะนำและเทคนิคการอ่านแก่ครู หาสื่อ การสอนที่หลากหลาย เพื่อให้นักเรียนได้อ่านคล่อง ขอขอบคุณคณะครูที่อำนวยความสะดวกในการไปนิเทศในครั้งนี้

นางกัญจนา มีศิริ
ศึกษานิเทศก์

19 มีนาคม 2564
ภาคเรียนที่ 2/2563
รร.บ้านวังไลย์
ศพว.กันจุสระแก้ว
19 มีนาคม 2564: นายไท พานนนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 มอบหมายให้นางกัญจนา มีศิริ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ไปนเิเทศการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ณ โรงเรียนบ้านวังไลย์ อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ พบว่า กรรมการกำกับห้องสอบปฏิบัติตามระเบียบการคุมสอบ และดำเนินการสอบเป็นไปตามแนวปฏิบัติในคู่มือ ขอขอบคุณผู้บริหารและคณะครูที่อำนวยความสะดวกในการไปนิเทศในครั้งนี้

นางกัญจนา มีศิริ
ศึกษานิเทศก์

19 มีนาคม 2564
ภาคเรียนที่ 2/2563
รร.บ้านโคกตะขบ
ศพว.นาสนุ่น
19 มีนาคม 2564 นิเทศติดตามการเยี่ยมสนามสอบการเตรียมความพร้อมการประเมินความสามารถด้านการอ่าน (RT) ของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ณ โรงเรียนบ้านโคกตะขบ อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ การนิเทศติดตามโดยการสัมภาษณ์ผู้อำนวยการสถานศึกษา คณะกรรมการคุมสอบคนที่ 1ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 คณะกรรมการคุมสอบคนที่ 2 (ผู้ช่วย) และคุณครูธุรการ (บันทึกผลคะแนน) ผลการนิเทศติดตามและเยี่ยมสนามสอบดังนี้ 1. โรงเรียนได้รับเครื่องมือประเมิน กระดาษตอบคำถามอยู่ในสภาพปลอดภัยก่อนการประเมิน โดยได้รับ เอกสารจากประธานศูนย์พัฒนาวิชาการ 2. หัวหน้าสนามสอบ (ผู้อำนวยการโรงเรียน) กรรมการคุมสอบคนที่ 1 และกรรมการคุมสอบคนที่ 2 มา ปฏิบัติหน้าที่ก่อนเวลาทดสอบ ตรวจสอบเอกสารประจำสนามสอบ ติดสติ๊กเกอร์ให้กับนักเรียนที่โต๊ะเรียบร้อย 3. ผู้เข้ารับการทดสอบปฏิบัติตามคู่มือการสอบอย่างเคร่งครัด โดยกรรมการคุมสอบอธิบาย 4. การจัดห้องสอบมีความเหมาะสม เป็นไปตามแผนผังที่กำหนด และตามเอกสารธุรการชั้นเรียน มีห้อง สอบ 1 ห้อง 5. การจัดสนามสอบ ครูเป็นผู้อำนวยความสะดวก เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส และยุติธรรม ขอขอบพระคุณคณะครูและนักเรียนที่ให้ข้อมูล ให้ความร่วมมือในการประเมินฯและให้การต้อนรับอย่างดียิ่ง

นางสาวพัชรินทร์ วาวงศ์มูล
ศึกษานิเทศก์

19 มีนาคม 2564
ภาคเรียนที่ 2/2563
รร.บ้านเนินถาวร
ศพว.นาสนุ่น
19 มีนาคม 2564 นิเทศติดตามการเยี่ยมสนามสอบการเตรียมความพร้อมการประเมินความสามารถด้านการอ่าน (RT) ของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ณ โรงเรียนบ้านเนินถาวร อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ การนิเทศติดตามโดยการสัมภาษณ์ผู้อำนวยการสถานศึกษา คณะกรรมการคุมสอบคนที่ 1ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 คณะกรรมการคุมสอบคนที่ 2 (ผู้ช่วย) ผลการนิเทศติดตามและเยี่ยมสนามสอบดังนี้ 1. โรงเรียนได้รับเครื่องมือประเมิน กระดาษตอบคำถามอยู่ในสภาพปลอดภัยก่อนการประเมิน โดยได้รับ เอกสารจากประธานศูนย์พัฒนาวิชาการ 2. หัวหน้าสนามสอบ (ผู้อำนวยการโรงเรียน) กรรมการคุมสอบคนที่ 1 และกรรมการคุมสอบคนที่ 2 มาปฏิบัติหน้าที่ก่อนเวลาทดสอบ ตรวจสอบเอกสารประจำสนามสอบ ติดสติ๊กเกอร์ให้กับนักเรียนที่โต๊ะเรียบร้อย 3. ผู้เข้ารับการทดสอบปฏิบัติตามคู่มือการสอบอย่างเคร่งครัด โดยกรรมการคุมสอบอธิบาย 4. การจัดห้องสอบมีความเหมาะสม เป็นไปตามแผนผังที่กำหนด และตามเอกสารธุรการชั้นเรียน มีห้องสอบ 1 ห้อง 5. การจัดสนามสอบ ครูเป็นผู้อำนวยความสะดวก เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส และยุติธรรม ขอขอบพระคุณคณะครูและนักเรียนที่ให้ข้อมูล ให้ความร่วมมือในการประเมินฯและให้การต้อนรับอย่างดียิ่ง

นางสาวพัชรินทร์ วาวงศ์มูล
ศึกษานิเทศก์

19 มีนาคม 2564
ภาคเรียนที่ 2/2563
รร.ชุมชนบ้านท่าเสา
ศพว.กองทูลเพชรละคร
19 มีนาคม 2564 ข้าพเจ้านางสาวสุกัญญา จันทร์งาม ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 ได้รับมอบหมายจาก ดร.ไท พานนนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ให้นิเทศติดตามการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน(RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ณ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าเสา ศูนย์พัฒนาวิชาการกองทูลเพชรละคร อำเภอหนองไผ่ พบว่า 1. เครื่องมือประเมินกระดาษคำตอบอยู่ในสภาพปลอดภัยก่อนเริ่มประเมิน 2. หัวหน้าสนามสอบกรรมการคุมสอบมาปฏิบัติหน้าที่ก่อนเวลาทดสอบ 3. กรรมการคุมสอบปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบเป็นไปตามคู่มือฯ (ห้องสอบละ 2 คน) 4. ผู้เข้ารับการทดสอบปฏิบัติตามคู่มือการเข้าสอบ 5. การจัดห้องสอบมีความเหมาะสม เป็นไปตามแผนผังที่นั่งสอบ (20คน/1ห้อง) 6. การจัดสอบของสนามสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส และยุติธรรม ทั้งนี้ขอขอบคุณท่านผอ.คณะครูและบุคลากรรวมถึงนักเรียนทุกคนที่ทำให้การดำเนินการสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อยค่ะ

นางสาวสุกัญญา จันทร์งาม
ศึกษานิเทศก์

19 มีนาคม 2564
ภาคเรียนที่ 2/2563
รร.บ้านซับตะเคียนทอง
ศพว.กองทูลเพชรละคร
19 มีนาคม 2564 ข้าพเจ้านางสาวสุกัญญา จันทร์งาม ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 ได้รับมอบหมายจาก ดร.ไท พานนนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ให้นิเทศติดตามการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน(RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ณ โรงเรียนบ้านซับตะเคียนทอง ศูนย์พัฒนาวิชาการกองทูลเพชรละคร อำเภอหนองไผ่ พบว่า 1. เครื่องมือประเมินกระดาษคำตอบอยู่ในสภาพปลอดภัยก่อนเริ่มประเมิน 2. หัวหน้าสนามสอบกรรมการคุมสอบมาปฏิบัติหน้าที่ก่อนเวลาทดสอบ 3. กรรมการคุมสอบปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบเป็นไปตามคู่มือฯ (ห้องสอบละ 2 คน) 4. ผู้เข้ารับการทดสอบปฏิบัติตามคู่มือการเข้าสอบ 5. การจัดห้องสอบมีความเหมาะสม เป็นไปตามแผนผังที่นั่งสอบ (20คน/1ห้อง) 6. การจัดสอบของสนามสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส และยุติธรรม ทั้งนี้ขอขอบคุณท่านผอ.คณะครูและบุคลากรรวมถึงนักเรียนทุกคนที่ทำให้การดำเนินการสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อยค่ะ

นางสาวสุกัญญา จันทร์งาม
ศึกษานิเทศก์

18 มีนาคม 2564
ภาคเรียนที่ 2/2563
รร.บ้านเนินถาวร
ศพว.นาสนุ่น
วันนี้ข้าพเจ้าได้มานิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอนครูผู้ผ่านการอบรมหลักสูตร เพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต โรงเรียนบ้านเนินถาวรได้แก่ครูวรรณศร พรมอ่อน และครูวิชญะ ศรีไพร พบว่าโรงเรียนได้จัดการเรียนการสอนโดบบูรณาการเข้ากับกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆเช่น กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา สังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม กิจกรรมลูกเสือเนตรนารี เป็นต้น สถานศึกษาจัดการเรียนรู้เหมาะสมกับนักเรียน วัยนักเรียน พัฒนาครูให้สามารถสอนเ เพศวิถีศึกษาตามความเหมาะสม ให้คำปรึกษาเรื่องการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยเรียน มีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ครูมีแผนการจัดการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู้ที่หลากหลาย มีเป้าหมายที่ชัดเจน สามารถนำไปปฎิบัติและนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ ขอขอบคุณผู้บริหาร คณะครูตลอดจนนักเรียน ที่ให้ความร่วมมือด้วยอย่างดียิ่ง

นายปัณณธร บัวอุบล
ศึกษานิเทศก์

18 มีนาคม 2564
ภาคเรียนที่ 2/2563
รร.บ้านซับน้อยพัฒนา
ศพว.ศรีเทพหนองย่างทอย
วันนี้ข้าพเจ้าได้มานิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอนครูผู้ผ่านการอบรมหลักสูตร เพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต โรงเรียนบ้านซับน้อยพัฒนาได้แก่ครูนางสาวจิราภรณ์ บุญที พบว่าโรงเรียนได้จัดการเรียนการสอนโดยบูรณาการเข้ากับกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ เช่น กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา สังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม กิจกรรมลูกเสือเนตรนารี เป็นต้น สถานศึกษาจัดการเรียนรู้เหมาะสมกับนักเรียน วัยนักเรียน พัฒนาครูให้สามารถสอนเ เพศวิถีศึกษาตามความเหมาะสม ให้คำปรึกษาเรื่องการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยเรียน มีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ครูมีแผนการจัดการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู้ที่หลากหลาย มีเป้าหมายที่ชัดเจน สามารถนำไปปฎิบัติและนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ ขอขอบคุณผู้บริหาร คณะครูตลอดจนนักเรียน ที่ให้ความร่วมมือด้วยอย่างดียิ่ง

นายปัณณธร บัวอุบล
ศึกษานิเทศก์

18 มีนาคม 2564
ภาคเรียนที่ 2/2563
รร.บ้านโคกรังน้อย
ศพว.ศรีเทพหนองย่างทอย
วันนี้ข้าพเจ้าได้มานิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอนครูผู้ผ่านการอบรมหลักสูตร เพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต โรงเรียนบ้านโคกรังน้อยได้แก่ครู นางสาวบังอร เลิกนอก พบว่าโรงเรียนได้จัดการเรียนการสอนโดบบูรณาการเข้ากับกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆเช่น กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา สังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม กิจกรรมลูกเสือเนตรนารี เป็นต้น สถานศึกษาจัดการเรียนรู้เหมาะสมกับนักเรียน วัยนักเรียน พัฒนาครูให้สามารถสอนเ เพศวิถีศึกษาตามความเหมาะสม ให้คำปรึกษาเรื่องการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยเรียน มีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ครูมีแผนการจัดการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู้ที่หลากหลาย มีเป้าหมายที่ชัดเจน สามารถนำไปปฎิบัติและนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ ขอขอบคุณผู้บริหาร คณะครูตลอดจนนักเรียน ที่ให้ความร่วมมือด้วยอย่างดียิ่ง

นายปัณณธร บัวอุบล
ศึกษานิเทศก์

ข้าพเจ้า นางสาวบังอร เลิกนอก ขอขอบคุณ ท่าน ศน.ปัณณธร บัวอุบล ที่เข้ามานิเทศการจัดการเรียนการสอนครูผู้ผ่านการอบรมหลักสูตร เพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต โรงเรียนบ้านโคกรังน้อย พร้อมทั้งแนะนำให้คณะครูในโรงเรียนเข้าอบรมหลักสูตรเพศวิถีศึกษา และนำมาปรับใช้ในโรงเรียน

นางสาวบังอร เลิกนอก
ครู
12 พฤษภาคม 2564


16 มีนาคม 2564
ภาคเรียนที่ 2/2563
รร.บ้านน้ำเดือด
ศพว.ท่าโรงโคกปรง
นิเทศ กำกับ ติดตามการดำเนินงานโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ปีการศึกษา 2563 เพื่อรองรับการประเมินรับตราพระราชทานฯ ณ โรงเรียนบ้านน้ำเดือด อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นรุ่นที่ 9 พบว่าโรงเรียนบ้านน้ำเดือดเป็นขนาดเล็กมีข้าราชการครู 1 คน พนักงานราชการ 1 คน ครูจ้างสอน 1 คนและครูธุรการ 1 คน คุณครูได้จัดกิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยได้ครบ 15 กิจกรรม จากการสัมภาษณ์นักเรียนเล่าประสบการณ์ให้ฟังว่าชอบกิจกรรมการทดลองทางวิทยาศาสตร์เพราะสนุก ตื่นเต้น น่าสนใจ เด็กๆ ได้ทำกิจกรรมกลุ่ม ร่วมกันคาดคะเน สังเกต ทดลอง ได้รู้จักอุปกรณ์การทดลองต่างๆ กิจกรรมที่ทำการทดลองเช่น หมุดเนินน้ำ งูเต้นระบำ ภูเขาไฟระเบิด ทอร์นาโด ฯลฯ เด็กๆ กันจัดเก็บอุปกรณ์หลังจากทำกิจกรรมเสร็จแล้ว การจัดทำโครงงานแบบสืบเสาะ เด็กอยากรู้เรื่อง เรื่องของกระทิ อยู่ระหว่างดำเนินการ ขอขอบพระคุณคณะครูและนักเรียนทุกคนที่ให้ข้อมูล ให้ความร่วมมืออำนวยความสะดวกและให้การต้อนรับอย่างดียิ่ง

นางรังสิมา บัวทอง
ศึกษานิเทศก์
16 มีนาคม 2564
ภาคเรียนที่ 2/2563
รร.บ้านน้ำเดือด
ศพว.ท่าโรงโคกปรง
16 มีนาคม 2564 นิเทศติดตามการเตรียมความพร้อมการประเมินความสามารถด้านการอ่าน (RT) ของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ณ โรงเรียนบ้านน้ำเดือด อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ การนิเทศติดตามโดยการสัมภาษณ์ผู้อำนวยการสถานศึกษา ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ผลการนิเทศติดตามดังนี้ 1. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 4 คน อ่านได้ จำนวน 4 คน แต่จะมีบ้างที่อ่านช้า จำสระบางตัวไม่ได้ ช้าแต่พยายามสะกดได้ด้วยตนเอง และใช้การจำช่วยในการอ่าน 2. ครูได้เอาใจใส่เพื่อแก้ไขปัญหาการอ่านการเขียนและสอนเสริมให้กับนักเรียนทุกวัน และช่วงพักกลางวัน รวมถึงให้แบบฝึกและคำในบัญชีพื้นฐานเป็นการบ้าน และแบบฝึกหัดการประเมินความสามารถการอ่าน (RT) ของปีที่ผ่าน ๆ มา ใบงานเสริมในกลุ่มสาระภาษาไทย 3. แจ้งให้ผู้ปกครองได้ทราบถึงพัฒนาการอ่านการเขียนของนักเรียน เพื่อให้ผู้ปกครองได้ช่วยเหลือและกระตุ้นนักเรียน เอาใจใส่ช่วยเหลือนักเรียนไปพร้อม ๆ กันกับคุณครู 4. การเรียนการสอนในช่วงปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ สถานการณ์ (Covid-19) ทำให้นักเรียนขาดความต่อเนื่องในการเรียน โดยเฉพาะนักเรียนระดับชั้นเล็ก ๆ ที่ต้องได้รับการฝึกซ้ำย้ำทวนการฝึกอ่านฝึกเขียนภาษาไทย ควรมีการการสอนเสริม ใช้สื่อการสอน และสื่อICT เข้ามาช่วยในการพัฒนาการอ่าน และการเสริมแรง ในการให้กำลังใจนักเรียนชื่นชมและให้รางวัล 5. แนะนำให้ท่านผอ.โรงเรียนและคุณครู ประชุม PLC แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการแก้ไขปัญหา หาวิธีการและสื่อนวัตกรรมพัฒนาให้กับนักเรียนที่อ่านไม่คล่อง และการทำแบบฝึกการอ่านคำพื้นฐาน ให้เด็ก ๆ ในช่วงปิดภาคเรียน ขอขอบพระคุณคณะครูและนักเรียนที่ให้ข้อมูล ให้ความร่วมมือและให้การต้อนรับอย่างดียิ่ง

นางสาวพัชรินทร์ วาวงศ์มูล
ศึกษานิเทศก์

16 มีนาคม 2564
ภาคเรียนที่ 2/2563
รร.บ้านมาบสมอสามัคคี
ศพว.ท่าโรงโคกปรง
นิเทศ กำกับ ติดตามการดำเนินงานโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ปีการศึกษา 2563 เพื่อรองรับการประเมินรับตราพระราชทานฯ ณ โรงเรียนบ้านมาบสมอสามัคคี อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นรุ่นที่ 9 พบว่าคุณครูได้จัดกิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยได้ครบ 10 กิจกรรม จากการสัมภาษณ์นักเรียนเล่าให้ฟังว่าชอบกิจกรรมการทดลองทางวิทยาศาสตร์เพราะสนุก ตื่นเต้น น่าสนใจ เด็กๆ ได้ทำกิจกรรมกลุ่ม ร่วมกันคาดคะเน สังเกต ทดลอง ได้รู้จักอุปกรณ์การทดลองต่างๆ กิจกรรมที่ทำการทดลองเช่น ภูเขาไฟระเบิด ทอร์นาโดในขวด ฯลฯ เด็กๆ กันจัดเก็บอุปกรณ์หลังจากทำกิจกรรมเสร็จแล้ว การจัดทำโครงงานแบบสืบเสาะ เด็กอยากรู้เรื่อง เรื่องไข่มาจากไหน อยู่ระหว่างดำเนินการ ขอขอบพระคุณคณะครูและนักเรียนทุกคนที่ให้ข้อมูล ให้ความร่วมมืออำนวยความสะดวกและให้การต้อนรับอย่างดียิ่ง

นางรังสิมา บัวทอง
ศึกษานิเทศก์
16 มีนาคม 2564
ภาคเรียนที่ 2/2563
รร.บ้านมาบสมอสามัคคี
ศพว.ท่าโรงโคกปรง
16 มีนาคม 2564 นิเทศติดตามการเตรียมความพร้อมการประเมินความสามารถด้านการอ่าน (RT) ของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ณ โรงเรียนบ้านมาบสมอสามัคคี อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ การนิเทศติดตามโดยการสัมภาษณ์ผู้อำนวยการสถานศึกษา ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ผลการนิเทศติดตามดังนี้ 1. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 10 คน อ่านได้ จำนวน 8 คน อ่านช้า 2 คนแต่จะมีบ้างที่อ่านช้า จำสระบางตัวไม่ได้ ช้าแต่พยายามสะกดได้ด้วยตนเอง และใช้การจำช่วยในการอ่าน 2. ครูได้เอาใจใส่เพื่อแก้ไขปัญหาการอ่านการเขียนและสอนเสริมให้กับนักเรียนทุกวัน และช่วงพักกลางวัน รวมถึงให้แบบฝึกและคำในบัญชีพื้นฐานเป็นการบ้าน และแบบฝึกหัดการประเมินความสามารถการอ่าน (RT) ของปีที่ผ่าน ๆ มา ใบงานเสริมในกลุ่มสาระภาษาไทย 3. แจ้งให้ผู้ปกครองได้ทราบถึงพัฒนาการอ่านการเขียนของนักเรียน เพื่อให้ผู้ปกครองได้ช่วยเหลือและกระตุ้นนักเรียน เอาใจใส่ช่วยเหลือนักเรียนไปพร้อม ๆ กันกับคุณครู 4. การเรียนการสอนในช่วงปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ สถานการณ์ (Covid-19) ทำให้นักเรียนขาดความต่อเนื่องในการเรียน โดยเฉพาะนักเรียนระดับชั้นเล็ก ๆ ที่ต้องได้รับการฝึกซ้ำย้ำทวนการฝึกอ่านฝึกเขียนภาษาไทย ควรมีการการสอนเสริม ใช้สื่อการสอน และสื่อICT เข้ามาช่วยในการพัฒนาการอ่าน และการเสริมแรง ในการให้กำลังใจนักเรียนชื่นชมและให้รางวัล 5. แนะนำให้ท่านผอ.โรงเรียนและคุณครู ประชุม PLC แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการแก้ไขปัญหา หาวิธีการและสื่อนวัตกรรมพัฒนาให้กับนักเรียนที่อ่านไม่คล่อง และการทำแบบฝึกการอ่านคำพื้นฐาน ให้เด็ก ๆ ในช่วงปิดภาคเรียน ขอขอบพระคุณคณะครูและนักเรียนที่ให้ข้อมูล ให้ความร่วมมือและให้การต้อนรับอย่างดียิ่ง

นางสาวพัชรินทร์ วาวงศ์มูล
ศึกษานิเทศก์

16 มีนาคม 2564
ภาคเรียนที่ 2/2563
รร.บ้านซับกระโซ่
ศพว.น้ำร้อนยางสาว
นิเทศ กำกับ ติดตามการดำเนินงานโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ปีการศึกษา 2563 เพื่อรองรับการประเมินรับตราพระราชทานฯ ณ โรงเรียนบ้านซับกระโซ่ อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นรุ่นที่ 9 พบว่าคุณครูได้จัดกิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยได้ครบ 20 กิจกรรม นักเรียนให้สัมภาษณ์ว่าชอบกิจกรรมการทดลองทางวิทยาศาสตร์เพราะสนุก ตื่นเต้น น่าสนใจ ได้ทำกิจกรรมกลุ่ม ร่วมกันคาดคะเน สังเกต ทดลอง ได้รู้จักอุปกรณ์การทดลองต่างๆ กิจกรรมที่ทำการทดลองเช่น เมล็ดพืชเต้นระบำ เนินน้ำ ทอร์นาโด ฯลฯ ได้ร่วมกันช่วยกันจัดเก็บอุปกรณ์หลังจากทำกิจกรรมเสร็จแล้ว การจัดทำโครงงานกระบวนการสืบเสาะเรื่องเทียนหอมแฟนซี รีไซเคิล เด็กๆและครูร่วมกันทำโครงงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขอขอบพระคุณคณะครูและนักเรียนทุกคนที่ให้ข้อมูล ให้ความร่วมมืออำนวยความสะดวกและให้การต้อนรับอย่างดียิ่ง

นางรังสิมา บัวทอง
ศึกษานิเทศก์
16 มีนาคม 2564
ภาคเรียนที่ 2/2563
รร.บ้านซับกระโซ่
ศพว.น้ำร้อนยางสาว
16 มีนาคม 2564 นิเทศติดตามการเตรียมความพร้อมการประเมินความสามารถด้านการอ่าน (RT) ของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ณ โรงเรียนบ้านซับกระโซ่ อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ การนิเทศติดตามโดยการสัมภาษณ์ผู้อำนวยการสถานศึกษา ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ผลการนิเทศติดตามดังนี้ 1. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 12 คน อ่านได้ จำนวน 8 คน 1 คน เป็นต่างด้าว และอีก 3 คน จะอ่านช้า จำสระบางตัวไม่ได้ ช้าแต่สะกดได้ 2. ครูได้เอาใจใส่เพื่อแก้ไขปัญหาการอ่านการเขียนและสอนเสริมให้กับนักเรียนทุกวัน และช่วงพักกลางวัน รวมถึงให้แบบฝึกและคำในบัญชีพื้นฐานเป็นการบ้าน และแบบฝึกหัดการประเมินความสามารถการอ่าน (RT) ของปีที่ผ่าน ๆ มา 3. แจ้งให้ผู้ปกครองได้ทราบถึงพัฒนาการอ่านการเขียนของนักเรียน เพื่อให้ผู้ปกครองได้ช่วยเหลือและกระตุ้นนักเรียน เอาใจใส่ช่วยเหลือนักเรียนไปพร้อม ๆ กันกับคุณครู 4. การเรียนการสอนในช่วงปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ สถานการณ์ (Covid-19) ทำให้นักเรียนขาดความต่อเนื่องในการเรียน โดยเฉพาะนักเรียนระดับชั้นเล็ก ๆ ที่ต้องได้รับการฝึกซ้ำย้ำทวนการฝึกอ่านฝึกเขียนภาษาไทย ควรมีการการสอนเสริม ใช้สื่อการสอน และสื่อICT เข้ามาช่วยในการพัฒนาการอ่าน และการเสริมแรง ในการให้กำลังใจนักเรียนชื่นชมและให้รางวัล 5. แนะนำให้ท่านผอ.โรงเรียนและคุณครู ประชุม PLC แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการแก้ไขปัญหา หาวิธีการและสื่อนวัตกรรมพัฒนาให้กับนักเรียนที่อ่านไม่คล่อง และการทำแบบฝึกการอ่านคำพื้นฐาน ให้เด็ก ๆ ในช่วงปิดภาคเรียน ขอขอบพระคุณคณะครูและนักเรียนที่ให้ข้อมูล ให้ความร่วมมือและให้การต้อนรับอย่างดียิ่ง

นางสาวพัชรินทร์ วาวงศ์มูล
ศึกษานิเทศก์

12 มีนาคม 2564
ภาคเรียนที่ 2/2563
รร.บ้านหนองสรวง
ศพว.คลองกระจัง
มื่อวันศุกร์ที่ 12 มีนาคม พ.ศ.2564 ดร.ไท พานนนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 มอบหมายให้ ดร.บูลยาวี ทุยไชยสง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 พร้อมด้วย ดร.ปาริชาติ เข่งแก้ว ผอ.กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา นางสาวพัชรินทร์ วาวงศ์มูล และนางรังสิมา บัวทอง ศึกษานิเทศก์ สังกัด สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 เข้าร่วมโครงการสนับสนุนการพัฒนาครูและโรงเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง รุ่นที่ 2 และกิจกรรม Open House ณ โรงเรียนบ้านหนองสรวง อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์

นางสาวพัชรินทร์ วาวงศ์มูล
ศึกษานิเทศก์

11 มีนาคม 2564
ภาคเรียนที่ 2/2563
รร.บ้านวังไผ่
ศพว.บ่อรัง
วันนี้ข้าพเจ้าได้มานิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรเพศวิถีศึกษา สำหรับครูที่ผ่านการอบรมในหลักสูตรเพศวิถีออนไลท์ ตามโครงการติดตาม พัฒนาสมรรถนะครูผู้สอนเพศศึกษาและทักษะชีวิต โรงเรียนบ้านวังไผ่ โดยมีครูผู้ผ่านการอบรม ได้แก่ นางแสงจันทร์ แก้วโสดา พบว่า ครูได้ดำเนินการสอนหลักสูตรเพศวิถีศึกษา โดยบูรณาการเข้ากับกลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สถานศึกษาจัดอบรมให้คำปรึกษาการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ ในวัยรุ่นให้แก่นักเรียน โรงเรียนมีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน มีกิจกรรมที่หลากหลาย แผนการเรียนรู้มีเป้าหมายที่ชัดเจน เปิดโอกาส ให้นักเรียนแสดงความคิดเห็น ซักถาม ผู้เรียนมีส่วนร่วมเป็นกัลยาณมิตร มีสื่อการเรียนที่หลากหลายเหมาะสมกับวัยนักเรียน ขอขอบคุณผู้บริหาร คณะครูที่ให้ความร่วมมือด้วยอย่างดียิ่ง

นายปัณณธร บัวอุบล
ศึกษานิเทศก์

9 มีนาคม 2564
ภาคเรียนที่ 2/2563
รร.บ้านบ่อรัง
ศพว.บ่อรัง
วันนี้ข้าพเจ้าได้มานิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรเพศวิถีศึกษา สำหรับครูที่ผ่านการอบรมในหลักสูตรเพศวิถีออนไลท์ ตามโครงการติดตาม พัฒนาสมรรถนะครูผู้สอนเพศศึกษาและทักษะชีวิต โรงเรียนบ้านบ่อรัง โดยมีครูผู้ผ่านการอบรม ได้แก่ นายปิยพงษ์ บุญนิล และนายจักรกริช อุ่มชะอุ้ม พบว่า ครูได้ดำเนินการสอนหลักสูตรเพศวิถีศึกษา โดยบูรณาการเข้ากับกลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สถานศึกษาจัดอบรมให้คำปรึกษาการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ ในวัยรุ่นให้แก่นักเรียน โรงเรียนมีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน มีกิจกรรมที่หลากหลาย แผนการเรียนรู้มีเป้าหมายที่ชัดเจน เปิดโอกาส ให้นักเรียนแสดงความคิดเห็น ซักถาม ผู้เรียนมีส่วนร่วมเป็นกัลยาณมิตร มีสื่อการเรียนที่หลากหลายเหมาะสมกับวัยนักเรียน ขอขอบคุณผู้บริหาร คณะครูที่ให้ความร่วมมือด้วยอย่างดียิ่ง

นายปัณณธร บัวอุบล
ศึกษานิเทศก์

9 มีนาคม 2564
ภาคเรียนที่ 2/2563
รร.บ้านสระกรวด
ศพว.โคกสะอาดสะกรวดประดู่งาม
นิเทศ กำกับ ติดตามการดำเนินงานโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ปีการศึกษา 2563 เพื่อรองรับการประเมินรับตราพระราชทานฯ ณ โรงเรียนบ้านสระกรวด อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นรุ่นที่ 7 พบว่าคุณครูได้จัดกิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยได้ครบ 20 กิจกรรม นักเรียนให้สัมภาษณ์ว่าชอบกิจกรรมการทดลองทางวิทยาศาสตร์เพราะสนุก ตื่นเต้น น่าสนใจ เด็กๆ ได้ทำกิจกรรมกลุ่ม ร่วมกันคาดคะเน สังเกต ทดลอง ได้รู้จักอุปกรณ์การทดลองต่างๆ กิจกรรมที่ทำการทดลองเช่น เนินน้ำ ทอร์นาโด งูเต้นระบำ ฯลฯ ร่วมกันช่วยกันจัดเก็บอุปกรณ์หลังจากทำกิจกรรมเสร็จแล้ว การจัดทำโครงงานแบบสืบเสาะ เด็กอยากรู้เรื่อง แป้งแปลงร่าง อยู่ระหว่างดำเนินการ ขอขอบพระคุณผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนทุกคนที่ให้ข้อมูล ให้ความร่วมมืออำนวยความสะดวกและให้การต้อนรับอย่างดียิ่ง

นางรังสิมา บัวทอง
ศึกษานิเทศก์
9 มีนาคม 2564
ภาคเรียนที่ 2/2563
รร.บ้านโคกหิน
ศพว.โคกสะอาดสะกรวดประดู่งาม
นิเทศ กำกับ ติดตามการดำเนินงานโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ปีการศึกษา 2563 เพื่อรองรับการประเมินรับตราพระราชทานฯ ณ โรงเรียนบ้านโคกหิน อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นรุ่นที่ 9 พบว่าคุณครูได้จัดกิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยได้ครบ 20 กิจกรรม นักเรียนให้สัมภาษณ์ว่าชอบกิจกรรมการทดลองทางวิทยาศาสตร์เพราะสนุก ตื่นเต้น น่าสนใจ เด็กได้ทำกิจกรรมกลุ่ม ร่วมกันคาดคะเน สังเกต ทดลอง ได้รู้จักอุปกรณ์การทดลองต่างๆ กิจกรรมที่ทำการทดลองเช่น หมุดเนินน้ำ งูเต้นระบำ ทอร์นาโด เมล็ดพืชเต้นระบำ ฯลฯ นักเรียนช่วยกันจัดเก็บอุปกรณ์หลังจากทำกิจกรรมเสร็จแล้ว การจัดทำโครงงานแบบสืบเสาะ เด็กๆ อยากรู้เรื่อง พันธุ์ฝรั่งบ้านโคกหิน อยู่ระหว่างดำเนินการ ปัญหาที่พบคือขาดครูที่สอนปฐมวัย ทางผู้บริหารได้แก้ปัญหาโดยการจ้างครูที่เกษียณไปแล้วมาช่วยสอน แต่ก็ยังขาดแคลนเงินที่จะจ้างเพราะทางโรงเรียนไม่มีงบประมาณในการจ้าง ขอขอบพระคุณผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนทุกคนที่ให้ข้อมูล ให้ความร่วมมืออำนวยความสะดวกและให้การต้อนรับอย่างดียิ่ง

นางรังสิมา บัวทอง
ศึกษานิเทศก์
9 มีนาคม 2564
ภาคเรียนที่ 2/2563
รร.บ้านสระกรวด
ศพว.โคกสะอาดสะกรวดประดู่งาม
9 มีนาคม 2564 นิเทศติดตามการเตรียมความพร้อมการประเมินความสามารถด้านการอ่าน (RT) ของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ณ โรงเรียนบ้านสระกรวด อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ การนิเทศติดตามโดยการสัมภาษณ์ผู้อำนวยการสถานศึกษา ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ผลการนิเทศติดตามดังนี้ 1. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 9 คน มีครูดูและและเอาใจใส่อย่างใกล้ชิด อ่านได้ จำนวน 7 คน อ่านได้แต่ช้า จำนวน 2 คน แต่จะมีจำสระบางตัวไม่ได้ ช้าแต่สะกดได้ เด็กเขียนตามแบบและแบบฝึกหัดได้ 2. ครูได้เอาใจใส่เพื่อแก้ไขปัญหาการอ่านการเขียนและสอนเสริมให้กับนักเรียนทุกวัน และช่วงพักกลางวัน 3. แจ้งให้ผู้ปกครองได้ทราบถึงพัฒนาการอ่านการเขียนของนักเรียน เพื่อให้ผู้ปกครองได้ช่วยเหลือและกระตุ้นนักเรียน 4. การเรียนการสอนในช่วงปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ สถานการณ์ (Covid-19) ทำให้นักเรียนขาดความต่อเนื่องในการเรียน โดยเฉพาะนักเรียนระดับชั้นเล็ก ๆ ที่ต้องได้รับการฝึกซ้ำย้ำทวนการฝึกอ่านฝึกเขียนภาษาไทย ควรมีการการสอนเสริม ใช้สื่อการสอน และสื่อICT เข้ามาช่วยในการพัฒนาการอ่าน และการเสริมแรง ในการให้กำลังใจนักเรียนชื่นชมและให้รางวัล 5. แนะนำให้ท่านผอ.โรงเรียนและคุณครู ประชุม PLC แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการแก้ไขปัญหา หาวิธีการและสื่อนวัตกรรมพัฒนาให้กับนักเรียนที่อ่านไม่คล่อง รวมถึงให้แบบฝึกและคำในบัญชีพื้นฐานเป็นการบ้านในช่วงปิดภาคเรียน ขอขอบพระคุณท่านผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูและนักเรียนที่ให้ข้อมูล ให้ความร่วมมือและให้การต้อนรับอย่างดียิ่ง

นางสาวพัชรินทร์ วาวงศ์มูล
ศึกษานิเทศก์

9 มีนาคม 2564
ภาคเรียนที่ 2/2563
รร.บ้านโคกหิน
ศพว.โคกสะอาดสะกรวดประดู่งาม
9 มีนาคม 2564 นิเทศติดตามการเตรียมความพร้อมการประเมินความสามารถด้านการอ่าน (RT) ของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ณ โรงเรียนบ้านโคกหิน อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ การนิเทศติดตามโดยการสัมภาษณ์ผู้อำนวยการสถานศึกษา ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ผลการนิเทศติดตามดังนี้ 1. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 13 คน จัดการเรียนการสอนใช้ DLTV มีครูดูและและเอาใจใส่อย่างใกล้ชิด อ่านได้ จำนวน 13 คน แต่จะมีจำสระบางตัวไม่ได้ ช้าแต่สะกดได้ 2. ครูได้เอาใจใส่เพื่อแก้ไขปัญหาการอ่านการเขียนและสอนเสริมให้กับนักเรียนทุกวัน และช่วงพักกลางวัน รวมถึงให้แบบฝึกและคำในบัญชีพื้นฐานเป็นการบ้าน 3. แจ้งให้ผู้ปกครองได้ทราบถึงพัฒนาการอ่านการเขียนของนักเรียน เพื่อให้ผู้ปกครองได้ช่วยเหลือและกระตุ้นนักเรียน 4. การเรียนการสอนในช่วงปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ สถานการณ์ (Covid-19) ทำให้นักเรียนขาดความต่อเนื่องในการเรียน โดยเฉพาะนักเรียนระดับชั้นเล็ก ๆ ที่ต้องได้รับการฝึกซ้ำย้ำทวนการฝึกอ่านฝึกเขียนภาษาไทย ควรมีการการสอนเสริม ใช้สื่อการสอน และสื่อICT เข้ามาช่วยในการพัฒนาการอ่าน และการเสริมแรง ในการให้กำลังใจนักเรียนชื่นชมและให้รางวัล 5. แนะนำให้ท่านผอ.โรงเรียนและคุณครู ประชุม PLC แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการแก้ไขปัญหา หาวิธีการและสื่อนวัตกรรมพัฒนาให้กับนักเรียนที่อ่านไม่คล่อง ขอขอบพระคุณท่านผู้บริหารสถานศึกษาคณะครูและนักเรียนที่ให้ข้อมูล ให้ความร่วมมือและให้การต้อนรับอย่างดียิ่ง

นางสาวพัชรินทร์ วาวงศ์มูล
ศึกษานิเทศก์

9 มีนาคม 2564
ภาคเรียนที่ 2/2563
รร.บ้านท่าด้วง
ศพว.ท่าด้วง
ข้าพเจ้า นางมัทณา ชาวบ้านกร่าง ศึกษานิเทศก์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 ได้มาเยี่ยมและให้กำลังใจนักเรียนโรงเรียนบ้านท่าด้วง ที่เข้าร่วมโครงการหนึ่งใจให้ธรรมะสัญจร ซึ่งเป็นกิจกรรมที่เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม น้อมนำศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน หลักสูตร"บทบาทเยาวชนยุคใหม่ ในศตวรรษที่ 21" ขอขอบคุณท่านผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูที่สนับสนุนส่งเสริมได้ทำกิจกรรมและเข้าร่วมโครงการนี้

นางมัทณา ชาวบ้านกร่าง
ศึกษานิเทศก์

โรงเรียนบ้านท่าด้วงขอขอบคุณ นางมัทณา ชาวบ้านกร่าง ศึกษานิเทศก์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 ที่ได้มาเยี่ยมและให้กำลังใจนักเรียนโรงเรียนบ้านท่าด้วง ในการจัดกิจกรรมค่ายคุณธรรมตามโครงการหนึ่งใจให้ธรรมะสัญจร ซึ่งเป็นกิจกรรมที่เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม น้อมนำศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน หลักสูตร"บทบาทเยาวชนยุคใหม่ ในศตวรรษที่ 21" ในวันที่ 9 มีนาคม 2564 โรงเรียนบ้านท่าด้วงจะนำคำแนะนำของท่าน ศน. เกี่ยวกับการดำเนินงานค่ายคุณธรรมมาพัฒนาเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานคุณธรรมของโรงเรียนต่อไป

นายวิชชา อยู่เพชร
ผู้อำนวยการโรงเรียน
24 มีนาคม 2564


9 มีนาคม 2564
ภาคเรียนที่ 2/2563
รร.บ้านท่าด้วง
ศพว.ท่าด้วง
วันอังคารที่ 9 มี.ค. 64 เวลา 08.45น. นายไท พานนนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 มอบหมายให้ นางสุปัญญา โพธิ์หา ศึกษานิเทศก์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ หนึ่งใจ ให้ธรรมะสัญจร ณ โรงเรียนบ้านท่าด้วง ต.ท่าด้วง อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ โดยมี นายนะเรศ แก่นนาค ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านท่าด้วง กล่าวรายงานวัตถุประสงค์โครงการฯ พร้อมด้วยนางมัทณา ชาวบ้านกร่าง ศึกษานิเทศก์มาเยี่ยมเพื่อให้กำลังใจ #โครงการ “หนึ่งใจ..ให้ธรรมะสัญจร” เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม น้อมนำศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน หลักสูตร “บทบาทเยาวชนยุคใหม่ ในศตวรรษที่ 21” The role of new generation youth in the 21st Century #จัดโดยองค์กรภาคีเครือข่าย สำนักปฏิบัติธรรมพุทธบารมี ต.วัดธาตุ อ.เมือง จ.หนองคาย ร่วมกับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3, บริษัท ดับบลิว เบทเตอร์ไลฟ์ จำกัด, มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์, วัดป่าเขาล้อม อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา, วัดเขาถ้ำ อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี, วัดนายโรง กรุงเทพฯ, บริษัท ไดมอนด์ ชัตเตอร์ จำกัด, และบริษัท ไดมอนด์บริการวิชาการ จำกัด โดยมีนักเรียนที่เข้าร่วมอบรม ป.3-6 จำนวน 140 คน ****คณะพระวิทยากร**** พระธรรมวิทย์ ฐานธมฺโม พระวิทยากร คุณกันยา พลวงศ์ เจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคนิค/ขับรถ

นางสุปัญญา โพธิ์หา
ศึกษานิเทศก์
โรงเรียนบ้านท่าด้วงขอขอบคุณ นางสุปัญญา โพธิ์หา ศึกษานิเทศก์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 ที่ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ หนึ่งใจ ให้ธรรมะสัญจร เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม น้อมนำศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน หลักสูตร “บทบาทเยาวชนยุคใหม่ ในศตวรรษที่ 21” พร้อมด้วยนางมัทณา ชาวบ้านกร่าง ศึกษานิเทศก์ ที่มาเยี่ยมให้กำลังใจนักเรียน ในวันที่ 9 มีนาคม 2564 โรงเรียนบ้านท่าด้วงจะนำคำแนะนำของท่าน ศน. เกี่ยวกับการดำเนินงานค่ายคุณธรรมมาพัฒนาเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานคุณธรรมของโรงเรียนต่อไป

นายวิชชา อยู่เพชร
ผู้อำนวยการโรงเรียน
24 มีนาคม 2564

8 มีนาคม 2564
ภาคเรียนที่ 1/2564
รร.บ้านเนินสะอาด
ศพว.น้ำร้อนยางสาว
วันที่ 8 มีนาคม 2564 นิเทศโรงเรียนบ้านเนินสะอาด เกี่ยวกับงานประกันคุณภาพภายใน แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2563 วิธีปฏิบัติที่ดีของครูแต่ละระดับชั้น ผู้ร่วมนิเทศ ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา ผอ.ยุทธศาสตร์ รินพรุ้มและคณะครูทุกคน ใช้กระบวนการนิเทศแบบกัลยาณมิตร โดยมีขั้นตอนการนิเทศ ได้แก่ สนทนาอย่างเปิดใจ นำเสนอข้อมูลที่เป็นจริงด้วยความไว้วางใจ ฟังการบรรยายอย่างใส่ใจ เชื่อมโยงยกตัวอย่างและPLC ผลการนิเทศ พบว่า โรงเรียนมีแผนปฏิบัติราชการ มีการสรุปโครงการและกิจกรรมเป็นปัจจุบัน ผู้บริหารมีความใส่ใจ ให้เกียรติครู มีภาวะผู้นำ นำเสนอการดำเนินงานของโรงเรียนในปีการศึกษา 2563 ด้วยน้ำเสียงที่ชัดเจนเป็นระบบ ทำให้มีความเข้าใจในการทำงานอย่างดียิ่ง ครูทุกคนนำเสนอการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เทคนิควิธีการ ทำให้ทราบว่ามีนวัตกรรมจากการสอนในทุกระดับชั้น ส่วนใหญ๋เป็นแบบฝึก มีเทคนิควิธีการสอนที่ดี น่าชื่นชมเป็นอย่างยิ่ง นอกจากนี้ยังมีการใช้ไอซีทีในการบริหารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศ เนื่องจากมีครูคอมพิวเตอร์ที่มีความสามารถและแบ่งปัน จัดสร้างโปรแกรมให้ครูทุกคนเอื้อต่อการจัดทำข้อมูลและจัดเก็บอย่างเป็นระบบ อีกทั้งเชื่อมโยงเข้ากับโปรแกรม SchoolMIS ได้เป็นอย่างดี สมควรเผยแพร่โปรแกรมนี้ให้โรงเรียนที่น่าสนใจได้นำไปใช้เพื่อเป็นประโยชน์แก่ทางราชการ การจัดทำกิจกรรมเป็นไปตามโครงการเพียงแต่ยังไม่ได้นำมาเชื่อมโยงกับการสรุป SARิ ผู้นิเทศให้ความรู้เกี่ยวกับการเชื่อมโยงระหว่างโครงการ กิจกรรมการเรียนรู้ในชั้นเรียน กิจกรรมนอกชั้นเรียนที่่ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดคุณภาพแก่ผู้เรียน และเทคนิควิธีการที่ดีของครู การจัดระบบสารสนเทศที่่มีความสอดคล้องกับประเด็นการพิจารณาของ SAR การมองอย่างภาพรวมและรายประเด็น และระดมความคิดเห็น แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับขั้นตอนการสรุปหรือขั้นตอนการทำงานที่มีความสอดคล้องกับประด็นรายการพิจารณาและทำงานอย่างรวดเร็ว ครูนำเสนอแนวความคิดร่วมกัน และสรุปผลการวางแผนในการปรับกระบวนการทำงานและการนำเสนอSAR อย่างเป็นปัจจุบัน ข้อเสนอแนะ 1.ควรปรับSAR ให้มีความเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษาให้มากขึ้น 2.ควรจัดทำระบบงานสารบัญให้แก่งานวิชาการของสถานศึกษา เช่น บัญชีแหล่งเรียนรู้ บัญชีรายชื่อนวัตกรรมที่ดีของครู บัญชีรายชื่องานวิจัยของครู เป็นต้น 3.โครงการต่างๆ ควรสรุปและเชื่อมโยงเข้ากับ SAR ขอขอบคุณผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูทุกคนที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีและให้การต้อนรับอย่างดียิ่ง

ดร.ปาริชาติ เข่งแก้ว
ผู้อำนวยการ

5 มีนาคม 2564
ภาคเรียนที่ 2/2563
รร.บ้านลำนารวย
ศพว.พุเตยพุขาม
วันที่ 5 มี.ค. 64 เวลา 08.45น. ดร.ไท พานนนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ประธานในพิธีเปิดโครงการฯ ณ โรงเรียนบ้านลำนารวย ต.สระประดู่ อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ นางสุวรรณ์ ทำคาม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลำนารวย กล่าวรายงานวัตถุประสงค์โครงการฯ และมีผู้อำนวยการโรงเรียนต่างๆ พร้อมด้วยศึกษานิเทศก์หลายท่านมาเยี่ยมเพื่อให้กำลังใจโครงการ “หนึ่งใจ..ให้ธรรมะสัญจร” เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม น้อมนำศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน หลักสูตร “บทบาทเยาวชนยุคใหม่ ในศตวรรษที่ 21” The role of new generation youth in the 21st Century #จัดโดยองค์กรภาคีเครือข่าย สำนักปฏิบัติธรรมพุทธบารมี ต.วัดธาตุ อ.เมือง จ.หนองคาย ร่วมกับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3, บริษัท ดับบลิว เบทเตอร์ไลฟ์ จำกัด, มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์, วัดป่าเขาล้อม อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา, วัดเขาถ้ำ อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี, วัดนายโรง กรุงเทพฯ, บริษัท ไดมอนด์ ชัตเตอร์ จำกัด, และบริษัท ไดมอนด์บริการวิชาการ จำกัด โดยมีโรงเรียนที่เข้าร่วมอบรม 1.โรงเรียนบ้านลำนารวย 2.โรงเรียนบ้านหนองคล้า 3.โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม ****คณะพระวิทยากร**** พระธรรมวิทย์ ฐานธมฺโม พระวิทยากร คุณกันยา พลวงศ์ เจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคนิค/ขับรถ

นางสุปัญญา โพธิ์หา
ศึกษานิเทศก์
4 มีนาคม 2564
ภาคเรียนที่ 2/2563
รร.บ้านไร่เหนือ
ศพว.บ้านโภชน์บัววัฒนา
วันที่ 4 มี.ค. 64 เวลา 08.45 น. ขอกราบขอบพระคุณพระมหาภูษิต ปญฺญาธโร เจ้าคณะตำบลบัววัฒนา ,เจ้าอาวาสวัดป่าเขาน้อย ประธานฝ่ายสงฆ์ในพิธีเปิดโครงการฯ ณ วัดป่าเขาน้อย ต.บัววัฒนา อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ นางสุปัญญา โพธิ์หา ศึกษานิเทศก์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 ประธานฝ่ายฆราวาสในพิธีเปิดโครงการฯ พร้อมด้วยศึกษานิเทศก์หลายท่านมาเยี่ยมเพื่อให้กำลังใจ#โครงการ “หนึ่งใจ..ให้ธรรมะสัญจร” เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม น้อมนำศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน หลักสูตร “บทบาทเยาวชนยุคใหม่ ในศตวรรษที่ 21” The role of new generation youth in the 21st Century #จัดโดยองค์กรภาคีเครือข่าย สำนักปฏิบัติธรรมพุทธบารมี ต.วัดธาตุ อ.เมือง จ.หนองคาย ร่วมกับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3, บริษัท ดับบลิว เบทเตอร์ไลฟ์ จำกัด, มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์, วัดป่าเขาล้อม อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา, วัดเขาถ้ำ อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี, วัดนายโรง กรุงเทพฯ, บริษัท ไดมอนด์ ชัตเตอร์ จำกัด, และบริษัท ไดมอนด์บริการวิชาการ จำกัด โดยมีโรงเรียนที่เข้าร่วมอบรม 1.โรงเรียนบ้านวังอ่าง 16 คน 2.โรงเรียนบ้านเนินสวรรค์ 15 คน 3.โรงเรียนบ้านโภชน์ 14 คน 4.โรงเรียนซับวารินทร์ 8 คน 5.โรงเรียนบ้านไร่เหนือ 102 คน 6.โรงเรียนบ้านเนินมะค่า 15 คน ****คณะพระวิทยากร**** พระธรรมวิทย์ ฐานธมฺโม พระวิทยากร

นางสุปัญญา โพธิ์หา
ศึกษานิเทศก์
2 มีนาคม 2564
ภาคเรียนที่ 2/2563
รร.บ้านซับหินเพลิง
ศพว.โคกสะอาดสะกรวดประดู่งาม
2 มีนาคม 2564 นิเทศติดตามการเตรียมความพร้อมการประเมินความสามารถด้านการอ่าน (RT) ของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ณ โรงเรียนบ้านซับหินเพลิง อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ การนิเทศติดตามโดยการสัมภาษณ์ครูและนักเรียน และทดสอบการอ่านจากหนังสือวรรณคดีลำนำ และภาษาพาที ของชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ผลการนิเทศติดตามดังนี้ 1. อาคารเรียนและห้องเรียนสะอาด ร่มรื่น เย็นสบาย มีการตกแต่งห้องเรียน และรักษาความสะอาด 2. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 3 คน การอ่านการเขียน ภาษาไทยได้ดี เรียนผ่าน DLTV นักเรียนตั้งใจและมีความสุขในการเรียน ครูจะดูและอำนวยการความสะดวกในการจัดกิจกรรม 3. ครูได้เอาใจใส่แก้ไขและสอนเสริมให้กับนักเรียนทุกวัน มีการคัดลายมือ การเขียนตามคำบอก ในช่วงที่นักเรียนทำแบบฝึกหัดเสร็จ และช่วงพักกลางวัน รวมถึงให้อ่านเขียนคำบัญชีพื้นฐาน ครูจะสอนเสริม 4. แจ้งให้ผู้ปกครองได้ทราบถึงพัฒนาการอ่านการเขียนของนักเรียน เพื่อให้ผู้ปกครองได้ช่วยเหลือและกระตุ้นนักเรียน 5. การเรียนการสอนในช่วงปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ สถานการณ์ (Covid-19) ทำให้นักเรียนขาดความต่อเนื่องในการเรียน โดยเฉพาะนักเรียนระดับชั้นเล็ก ๆ ที่ต้องได้รับการฝึกซ้ำย้ำทวนการฝึกอ่านฝึกเขียนภาษาไทย ควรมีการการสอนเสริม ใช้สื่อการสอน และสื่อICT เข้ามาช่วยในการพัฒนาการอ่าน และการเสริมแรง ในการให้กำลังใจนักเรียนชื่นชมและให้รางวัล ขอขอบพระคุณคณะครูและนักเรียนที่ให้ข้อมูล ให้ความร่วมมือและให้การต้อนรับอย่างดียิ่ง

นางสาวพัชรินทร์ วาวงศ์มูล
ศึกษานิเทศก์

2 มีนาคม 2564
ภาคเรียนที่ 2/2563
รร.บ้านซับหินเพลิง
ศพว.โคกสะอาดสะกรวดประดู่งาม
นิเทศ กำกับ ติดตามการดำเนินงานโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ปีการศึกษา 2563 เพื่อรองรับการประเมินรับตราพระราชทานฯ ณ โรงเรียนบ้านซับหินเพลิง เภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นรุ่นที่ 9 พบว่าคุณครูได้จัดกิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยได้ครบ 20 กิจกรรม นักเรียนให้สัมภาษณ์ว่าชอบกิจกรรมการทดลองทางวิทยาศาสตร์เพราะสนุก ตื่นเต้น น่าสนใจ ได้ทำกิจกรรมกลุ่ม ร่วมกันคาดคะเน สังเกต ทดลอง ได้รู้จักอุปกรณ์การทดลองต่างๆ กิจกรรมที่ทำการทดลองเช่น เมล็ดพืชเต้นระบำ เนินน้ำ ทอร์นาโด ฯลฯ ได้ร่วมกันช่วยกันจัดเก็บอุปกรณ์หลังจากทำกิจกรรมเสร็จแล้ว การจัดทำโครงงานแบบสืบเสาะ เด็กอยากรู้เรื่อง ตะใคร้เกิดรากได้อย่างไร อยู่ระหว่างดำเนินการ ขอขอบพระคุณคณะครูและนักเรียนทุกคนที่ให้ข้อมูล ให้ความร่วมมืออำนวยความสะดวกและให้การต้อนรับอย่างดียิ่ง

นางรังสิมา บัวทอง
ศึกษานิเทศก์
2 มีนาคม 2564
ภาคเรียนที่ 2/2563
รร.บ้านหนองสะแกสี่
ศพว.โคกสะอาดสะกรวดประดู่งาม
2 มีนาคม 2564 นิเทศติดตามการเตรียมความพร้อมการประเมินความสามารถด้านการอ่าน (RT) ของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ณ โรงเรียนบ้านหนองสะแกสี่ อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ การนิเทศติดตามโดยการสัมภาษณ์ผู้อำนวยการสถานศึกษา ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ผลการนิเทศติดตามดังนี้ 1. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 4 คน อ่านไม่ได้ จำนวน 4 คน 1 คนเป็นต่างด้าว (ประเทศพม่า) 1 คนพัฒนาการช้า และอีก 2 คนไม่ยอมอ่านไม่ยอมสะกด มาตราตัวสะกดแม่ ก กา อ่านยังไม่คล่องต้องช่วยพาสะกด และจำสระบางตัวไม่ได้ จะจำได้บ้างถ้าพาอ่านวันต่อวัน พอให้อ่านเองจะอ่านไม่ได้ แต่เขียนตามแบบฝึกหัดในแบบเรียนหรือแบบฝึกหัดได้ 2. ครูได้เอาใจใส่เพื่อแก้ไขปัญหาการอ่านการเขียนและสอนเสริมให้กับนักเรียนทุกวัน และช่วงพักกลางวัน รวมถึงให้แบบฝึกและคำในบัญชีพื้นฐานเป็นการบ้าน 3. แจ้งให้ผู้ปกครองได้ทราบถึงพัฒนาการอ่านการเขียนของนักเรียน เพื่อให้ผู้ปกครองได้ช่วยเหลือและกระตุ้นนักเรียน 4. การเรียนการสอนในช่วงปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ สถานการณ์ (Covid-19) ทำให้นักเรียนขาดความต่อเนื่องในการเรียน โดยเฉพาะนักเรียนระดับชั้นเล็ก ๆ ที่ต้องได้รับการฝึกซ้ำย้ำทวนการฝึกอ่านฝึกเขียนภาษาไทย ควรมีการการสอนเสริม ใช้สื่อการสอน และสื่อICT เข้ามาช่วยในการพัฒนาการอ่าน และการเสริมแรง ในการให้กำลังใจนักเรียนชื่นชมและให้รางวัล 5. แนะนำให้ท่านผอ.โรงเรียนและคุณครู ประชุม PLC แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการแก้ไขปัญหา หาวิธีการและสื่อนวัตกรรมพัฒนาให้กับนักเรียนที่อ่านไม่ได้ ขอขอบพระคุณคณะครูและนักเรียนที่ให้ข้อมูล ให้ความร่วมมือและให้การต้อนรับอย่างดียิ่ง

นางสาวพัชรินทร์ วาวงศ์มูล
ศึกษานิเทศก์

2 มีนาคม 2564
ภาคเรียนที่ 2/2563
รร.บ้านหนองสะแกสี่
ศพว.โคกสะอาดสะกรวดประดู่งาม
นิเทศ กำกับ ติดตามการดำเนินงานโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ปีการศึกษา 2563 เพื่อรองรับการประเมินรับตราพระราชทานฯ ณ โรงเรียนบ้านหนองสะแกสี่ อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นรุ่นที่ 9 พบว่าคุณครูได้จัดกิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยได้ครบ 20 กิจกรรม นักเรียนให้สัมภาษณ์ว่าชอบกิจกรรมการทดลองทางวิทยาศาสตร์เพราะสนุก ตื่นเต้น น่าสนใจ เด็กๆ ได้ทำกิจกรรมกลุ่ม ร่วมกันคาดคะเน สังเกต ทดลอง ได้รู้จักอุปกรณ์การทดลองต่างๆ กิจกรรมที่ทำการทดลองเช่น หมุดเนินน้ำ หมุดลอยน้ำ สนุกกับฟองสบู่ ฯลฯ ร่วมกันช่วยกันจัดเก็บอุปกรณ์หลังจากทำกิจกรรมเสร็จแล้ว การจัดทำโครงงานแบบสืบเสาะ เด็กอยากรู้เรื่อง ปุ๋ยจากเปลือกไข่ไก่ อยู่ระหว่างดำเนินการ ปัญหาที่พบคือครูไม่จบเอกปฐมวัย ขอขอบพระคุณผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนทุกคนที่ให้ข้อมูล ให้ความร่วมมืออำนวยความสะดวกและให้การต้อนรับอย่างดียิ่ง

นางรังสิมา บัวทอง
ศึกษานิเทศก์
2 มีนาคม 2564
ภาคเรียนที่ 2/2563
รร.บ้านห้วยโป่ง-ไผ่ขวาง
ศพว.นาเฉลียงห้วยโป่งยามงาม
วันที่ 2 มี.ค. 64 เวลา 08.45 น. นายธีรภัทร์ ภาวะรีย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ประธานในพิธีเปิดโครงการฯ ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านห้วยโป่งไผ่ขวาง ต.ห้วยโป่ง อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์นายทรงเกียรติ สิงห์บัวขาว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยโป่งไผ่ขวาง กล่าวรายงานวัตถุประสงค์โครงการฯ และมีผู้อำนวยการโรงเรียนต่างๆ พร้อมด้วยศึกษานิเทศก์หลายท่านมาเยี่ยมเพื่อให้กำลังใจ #โครงการ “หนึ่งใจ..ให้ธรรมะสัญจร” เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม น้อมนำศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน หลักสูตร “บทบาทเยาวชนยุคใหม่ ในศตวรรษที่ 21” The role of new generation youth in the 21st Century #จัดโดยองค์กรภาคีเครือข่าย สำนักปฏิบัติธรรมพุทธบารมี ต.วัดธาตุ อ.เมือง จ.หนองคาย ร่วมกับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3, บริษัท ดับบลิว เบทเตอร์ไลฟ์ จำกัด, มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์, วัดป่าเขาล้อม อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา, วัดเขาถ้ำ อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี, วัดนายโรง กรุงเทพฯ, บริษัท ไดมอนด์ ชัตเตอร์ จำกัด, และบริษัท ไดมอนด์บริการวิชาการ จำกัด โดยมีโรงเรียนที่เข้าร่วมอบรม 1.โรงเรียนบ้านห้วยโป่งไผ่ขวาง 75 คน 2. โรงเรียนบ้านนาเฉลียง 30 คน 3. โรงเรียนบ้านปากตก 59 คน4. โรงเรียนบ้านสระหมื่นเชียง 10 คน ****คณะพระวิทยากร**** พระธรรมวิทย์ ฐานธมฺโม พระวิทยากร คุณกันยา พลวงศ์ เจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคนิค/ขับรถ

นางสุปัญญา โพธิ์หา
ศึกษานิเทศก์
ขอขอบคุณท่านรอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 และท่านศึกษานิเทศก์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 ได้มาเยี่ยมเพื่อให้กำลังใจคณะครูและนักเรียนที่เข้าอบรมโครงการ “หนึ่งใจ..ให้ธรรมะสัญจร” เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม น้อมนำศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน หลักสูตร “บทบาทเยาวชนยุคใหม่ ในศตวรรษที่ 21” The role of new generation youth in the 21st Century #จัดโดยองค์กรภาคีเครือข่าย สำนักปฏิบัติธรรมพุทธบารมี ต.วัดธาตุ อ.เมือง จ.หนองคาย ร่วมกับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3

นายทรงเกียรติ สิงห์บัวขาว
ผู้อำนวยการโรงเรียน
1 พฤษภาคม 2564

1 มีนาคม 2564
ภาคเรียนที่ 2/2563
รร.บ้านซับน้อย
ศพว.ซับสมบูรณ์ซับน้อย
วันนี้ข้าพเจ้าได้มานิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรเพศวิถีศึกษา สำหรับครูที่ผ่านการอบรมในหลักสูตรเพศวิถีออนไลท์ ตามโครงการติดตาม พัฒนาสมรรถนะครูผู้สอนเพศศึกษาและทักษะชีวิต โรงเรียนบ้านซับน้อย โดยมีครูผู้ผ่านการอบรม ได้แก่ นางสาวธัญญรัตน์ หอมดอก พบว่า ครูได้ดำเนินการสอนหลักสูตรเพศวิถีศึกษา โดยบูรณาการเข้ากับกลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สถานศึกษาจัดอบรมให้คำปรึกษาการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ ในวัยรุ่นให้แก่นักเรียน โรงเรียนมีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน มีกิจกรรมที่หลากหลาย แผนการเรียนรู้มีเป้าหมายที่ชัดเจน ขอขอบคุณผู้บริหาร คณะครูที่ให้ความร่วมมือด้วยอย่างดียิ่ง

นายปัณณธร บัวอุบล
ศึกษานิเทศก์

1 มีนาคม 2564
ภาคเรียนที่ 2/2563
รร.บ้านวังน้อย
ศพว.วังใหญ่ภูน้ำหยด
วันนี้ข้าพเจ้าได้มานิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรเพศวิถีศึกษา สำหรับครูที่ผ่านการอบรมในหลักสูตรเพศวิถีออนไลท์ ตามโครงการติดตาม พัฒนาสมรรถนะครูผู้สอนเพศศึกษาและทักษะชีวิต โรงเรียนบ้านวังน้อย โดยมีครูผู้ผ่านการอบรม ได้แก่ นางสาวทิพย์วิมล เสือไว นพบว่า ครูได้ดำเนินการสอนหลักสูตรเพศวิถีศึกษา โดยบูรณาการเข้ากับกลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สถานศึกษาจัดอบรมให้คำปรึกษาการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ ในวัยรุ่นให้แก่นักเรียน โรงเรียนมีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน มีกิจกรรมที่หลากหลาย แผนการเรียนรู้มีเป้าหมายที่ชัดเจน ขอขอบคุณผู้บริหาร คณะครูที่ให้ความร่วมมือด้วยอย่างดียิ่ง

นายปัณณธร บัวอุบล
ศึกษานิเทศก์

1 มีนาคม 2564
ภาคเรียนที่ 2/2563
รร.วัลลภานุสรณ์
ศพว.วังใหญ่ภูน้ำหยด
วันนี้ข้าพเจ้าได้มานิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรเพศวิถีศึกษา สำหรับครูที่ผ่านการอบรมในหลักสูตรเพศวิถีออนไลท์ ตามโครงการติดตาม พัฒนาสมรรถนะครูผู้สอนเพศศึกษาและทักษะชีวิต โรงเรียนบ้านวัลลภานุสรณ์ โดยมีครูผู้ผ่านการอบรม ได้แก่ นางสาวชัญญานุช บุญรอด พบว่า ครูได้ดำเนินการสอนหลักสูตรเพศวิถีศึกษา โดยบูรณาการเข้ากับกลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สถานศึกษาจัดอบรมให้คำปรึกษาการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ ในวัยรุ่นให้แก่นักเรียน โรงเรียนมีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน มีกิจกรรมที่หลากหลาย แผนการเรียนรู้มีเป้าหมายที่ชัดเจน ขอขอบคุณผู้บริหาร คณะครูที่ให้ความร่วมมือด้วยอย่างดียิ่ง

นายปัณณธร บัวอุบล
ศึกษานิเทศก์

24 กุมภาพันธ์ 2564
ภาคเรียนที่ 2/2563
รร.บ้านหนองสะแก
ศพว.บ่อรัง
วันนี้ข้าพเจ้าได้มานิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรเพศวิถีศึกษา สำหรับครูที่ผ่านการอบรมในหลักสูตรเพศวิถีออนไลท์ ตามโครงการติดตาม พัฒนาสมรรถนะครูผู้สอนเพศศึกษาและทักษะชีวิต โรงเรียนบ้านหนองสะแก โดยมีครูผู้ผ่านการอบรม ได้แก่ นางสาวณัฐธิดา นินหว่าง นางสาวกัญญาณี กสิวัฒน์ นางสาวปนัดดา อุดมสิทธิ์ และนายศิริพงษ์ บัวกล่ำ พบว่า ครูได้ดำเนินการสอนหลักสูตรเพศวิถีศึกษา โดยบูรณาการเข้ากับกลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สถานศึกษาจัดอบรมให้คำปรึกษาการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ ในวัยรุ่นให้แก่นักเรียน โรงเรียนมีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน มีกิจกรรมที่หลากหลาย แผนการเรียนรู้มีเป้าหมายที่ชัดเจน ขอขอบคุณผู้บริหาร คณะครูที่ให้ความร่วมมือด้วยอย่างดียิ่ง

นายปัณณธร บัวอุบล
ศึกษานิเทศก์

ข้าพเจ้าขอขอบคุณนายปัณณธร บัวอุบล ศึกษานิเทศก์ สพป.พช3 ที่ได้มานิเทศติดตาม การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรเพศวิถีศึกษา สำหรับครูที่ผ่านการอบรมในหลักสูตรเพศวิถีออนไลท์ ตามโครงการติดตาม พัฒนาสมรรถนะครูผู้สอนเพศศึกษาและทักษะชีวิต โรงเรียนบ้านหนองสะแก

นางสาววิภาพร ซาทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
8 เมษายน 2564


24 กุมภาพันธ์ 2564
ภาคเรียนที่ 2/2563
รร.บ้านหนองบัวทอง
ศพว.บ่อรัง
วันนี้ข้าพเจ้าได้มานิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรเพศวิถีศึกษา สำหรับครูที่ผ่านการอบรมในหลักสูตรเพศวิถีออนไลท์ ตามโครงการติดตาม พัฒนาสมรรถนะครูผู้สอนเพศศึกษาและทักษะชีวิต โรงเรียนบ้านหนองบัวทองโดยมีครูผู้ผ่านการอบรม ได้แก่ นายเอ็ม อยู่สุข พบว่า ครูได้ดำเนินการสอนหลักสูตรเพศวิถีศึกษา โดยบูรณาการเข้ากับกลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สถานศึกษาจัดอบรมให้คำปรึกษาการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ ในวัยรุ่นให้แก่นักเรียน โรงเรียนมีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน มีกิจกรรมที่หลากหลาย แผนการเรียนรู้มีเป้าหมายที่ชัดเจน ขอขอบคุณผู้บริหาร คณะครูที่ให้ความร่วมมือด้วยอย่างดียิ่ง

นายปัณณธร บัวอุบล
ศึกษานิเทศก์

24 กุมภาพันธ์ 2564
ภาคเรียนที่ 2/2563
รร.บ้านโคกสง่า
ศพว.พุเตยพุขาม
นิเทศ กำกับ ติดตามการดำเนินงานโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ปีการศึกษา 2563 เพื่อรองรับการประเมินรับตราพระราชทานฯ ณ โรงเรียนโคกสง่า อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นรุ่นที่ 7 พบว่าคุณครูได้จัดกิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยได้ครบ 20 กิจกรรม นักเรียนให้สัมภาษณ์ว่าชอบกิจกรรมการทดลองทางวิทยาศาสตร์เพราะสนุก ตื่นเต้น น่าสนใจ เด็กๆ ได้ทำกิจกรรมกลุ่ม ร่วมกันคาดคะเน สังเกต ทดลอง ได้รู้จักอุปกรณ์การทดลองต่างๆ กิจกรรมที่ทำการทดลองเช่น หมุดเนินน้ำ ทอร์นาโด งูเต้นระบำ ฯลฯ ร่วมกันช่วยกันจัดเก็บอุปกรณ์หลังจากทำกิจกรรมเสร็จแล้ว การจัดทำโครงงานแบบสืบเสาะ เด็กอยากรู้เรื่อง ดินของบ้านโคกสง่า อยู่ระหว่างดำเนินการ ขอขอบพระคุณผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนทุกคนที่ให้ข้อมูล ให้ความร่วมมืออำนวยความสะดวกและให้การต้อนรับอย่างดียิ่ง

นางรังสิมา บัวทอง
ศึกษานิเทศก์
24 กุมภาพันธ์ 2564
ภาคเรียนที่ 2/2563
รร.บ้านโคกสง่า
ศพว.พุเตยพุขาม
24 กุมภาพันธ์ 2564 นายไท พานนนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ได้มอบหมายให้นางสาวพัชรินทร์ วาวงศ์มูล ศึกษานิเทศก์นิเทศติดตามการเตรียมความพร้อมการประเมินความสามารถด้านการอ่าน (RT) ของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ณ โรงเรียนบ้านโคกสง่า อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ การนิเทศติดตามโดยการสัมภาษณ์ผู้อำนวยการสถานศึกษา ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ผลการนิเทศติดตามดังนี้ 1. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 9 คน อ่านได้คล่องจำนวน 7 คน อ่านไม่คล่องจำนวน 2 คน การอ่านการเขียน จะได้มาตราตัวสะกดแม่ ก กา อ่านยังไม่คล่องต้องช่วยพาสะกด และจำสระบางตัวไม่ได้ แต่เขียนตามแบบฝึกหัดในแบบเรียนหรือแบบฝึกหัดได้ 2. ครูได้เอาใจใส่เพื่อแก้ไขปัญหาการอ่านการเขียนและสอนเสริมให้กับนักเรียนทุกวัน และช่วงพักกลางวัน รวมถึงให้แบบฝึกและคำในบัญชีพื้นฐานเป็นการบ้าน 3. แจ้งให้ผู้ปกครองได้ทราบถึงพัฒนาการอ่านการเขียนของนักเรียน เพื่อให้ผู้ปกครองได้ช่วยเหลือและกระตุ้นนักเรียน 4. การเรียนการสอนในช่วงปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ สถานการณ์ (Covid-19) ทำให้นักเรียนขาดความต่อเนื่องในการเรียน โดยเฉพาะนักเรียนระดับชั้นเล็ก ๆ ที่ต้องได้รับการฝึกซ้ำย้ำทวนการฝึกอ่านฝึกเขียนภาษาไทย ควรมีการการสอนเสริม ใช้สื่อการสอน และสื่อICT เข้ามาช่วยในการพัฒนาการอ่าน และการเสริมแรง ในการให้กำลังใจนักเรียนชื่นชมและให้รางวัล ขอขอบพระคุณคณะครูและนักเรียนที่ให้ข้อมูล ให้ความร่วมมือและให้การต้อนรับอย่างดียิ่ง

นางสาวพัชรินทร์ วาวงศ์มูล
ศึกษานิเทศก์

รับทราบการเตรียมความพร้อมก่อนสอบ RT ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และปฏิบัติตามคำแนะนำ

นายสุรเชษฐ์ ประสพบุญ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
2 มีนาคม 2564


รับรองการนิเทศติดตามในครั้งนี้ ขอบพระคุณสำหรับความร่วมมือและการต้อนรับอย่างดียิ่งคะ

นางสาวพัชรินทร์ วาวงศ์มูล
ศึกษานิเทศก์
3 มีนาคม 2564
24 กุมภาพันธ์ 2564
ภาคเรียนที่ 2/2563
รร.บ้านด่านไทรสามัคคี
ศพว.โคกสะอาดสะกรวดประดู่งาม
นิเทศ กำกับ ติดตามการดำเนินงานโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ปีการศึกษา 2563 เพื่อรองรับการประเมินรับตราพระราชทานฯ ณ โรงเรียนบ้านด่านไทรสามัคคี อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นรุ่นที่ 9 พบว่าคุณครูได้จัดกิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยได้ครบ 20 กิจกรรม เด็กๆ บอกว่าชอบกิจกรรมการทดลองทางวิทยาศาสตร์เพราะสนุก ตื่นเต้น น่าสนใจ เด็กๆ ได้ทำกิจกรรมกลุ่ม ร่วมกันคาดคะเน สังเกต ทดลอง ได้รู้จักอุปกรณ์การทดลอง กิจกรรมที่ทำการทดลองเช่นเนินน้ำ ภูเขาไฟระเบิด ขวดทอร์นาโด ฯลฯ ร่วมกันช่วยกันจัดเก็บอุปกรณ์หลังจากทำกิจกรรมเสร็จแล้ว การจัดทำโครงงานแบบสืบเสาะ เด็กอยากรู้เรื่อง แป้งจากมันสำปันหลัง อยู่ระหว่างดำเนินการ มีครูที่สอนระดับประถมที่จบสาขาวิทยาศาสตร์เข้ามาช่วยในการดำเนินโครงงานฯ ขอขอบพระคุณผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนทุกคนที่ให้ข้อมูล ให้ความร่วมมืออำนวยความสะดวกและให้การต้อนรับอย่างดียิ่ง

นางรังสิมา บัวทอง
ศึกษานิเทศก์
24 กุมภาพันธ์ 2564
ภาคเรียนที่ 2/2563
รร.บ้านด่านไทรสามัคคี
ศพว.โคกสะอาดสะกรวดประดู่งาม
24 กุมภาพันธ์ 2564 นายไท พานนนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ได้มอบหมายให้นางสาวพัชรินทร์ วาวงศ์มูล ศึกษานิเทศก์ นิเทศติดตามการเตรียมความพร้อมการประเมินความสามารถด้านการอ่าน (RT) ของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ณ โรงเรียนบ้านด่านไทรสามัคคี อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ การนิเทศติดตามโดยการสัมภาษณ์ผู้อำนวยการสถานศึกษา ครูและนักเรียน และทดสอบการอ่านจากหนังสือวรรณคดีลำนำ และภาษาพาที ของชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ผลการนิเทศติดตามดังนี้ 1. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 9 คน อ่านได้คล่องจำนวน 7 คน อ่านไม่คล่องจำนวน 2 คน การอ่านการเขียน จะได้มาตราตัวสะกดแม่ ก กา อ่านยังไม่คล่องต้องช่วยพาสะกด และจำสระบางตัวไม่ได้ พูดน้อยไม่ค่อยโต้ตอบเวลาถาม แต่เขียนตามแบบฝึกหัดในแบบเรียนหรือแบบฝึกหัดได้ 2. ครูได้เอาใจใส่แก้ไขและสอนเสริมให้กับนักเรียนทุกวัน และช่วงพักกลางวัน รวมถึงให้แบบฝึกและคำในบัญชีพื้นฐานเป็นการบ้าน 3. แจ้งให้ผู้ปกครองได้ทราบถึงพัฒนาการอ่านการเขียนของนักเรียน เพื่อให้ผู้ปกครองได้ช่วยเหลือและกระตุ้นนักเรียน 4. การเรียนการสอนในช่วงปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ สถานการณ์ (Covid-19) ทำให้นักเรียนขาดความต่อเนื่องในการเรียน โดยเฉพาะนักเรียนระดับชั้นเล็ก ๆ ที่ต้องได้รับการฝึกซ้ำย้ำทวนการฝึกอ่านฝึกเขียนภาษาไทย ควรมีการการสอนเสริม ใช้สื่อการสอน และสื่อICT เข้ามาช่วยในการพัฒนาการอ่าน และการเสริมแรง ในการให้กำลังใจนักเรียนชื่นชมและให้รางวัล ขอขอบพระคุณคณะครูและนักเรียนที่ให้ข้อมูล ให้ความร่วมมือและให้การต้อนรับอย่างดียิ่ง

นางสาวพัชรินทร์ วาวงศ์มูล
ศึกษานิเทศก์

24 กุมภาพันธ์ 2564
ภาคเรียนที่ 2/2563
รร.บ้านร่องหอยพัฒนา
ศพว.โคกสะอาดสะกรวดประดู่งาม
24 กุมภาพันธ์ 2564 นิเทศติดตามการเตรียมความพร้อมการประเมินความสามารถด้านการอ่าน (RT) ของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ณ โรงเรียนบ้านร่องหอยพัฒนา อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ การนิเทศติดตามโดยการสัมภาษณ์ครูและนักเรียน และทดสอบการอ่านจากหนังสือวรรณคดีลำนำ และภาษาพาที ของชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ผลการนิเทศติดตามดังนี้ 1. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 1 คน การอ่านการเขียน จะได้มาตราตัวสะกดแม่ ก กา อ่านยังไม่คล่องต้องช่วยพาสะกด และจำสระบางตัวไม่ได้ พูดน้อยไม่ค่อยโต้ตอบเวลาถาม แต่เขียนตามแบบฝึกหัด ในแบบเรียนหรือแบบฝึกหัดได้ 2. ครูได้เอาใจใส่แก้ไขและสอนเสริมให้กับนักเรียนทุกวัน ในช่วงที่นักเรียนทำแบบฝึกหัดเสร็จ และช่วงพักกลางวัน รวมถึงให้เขียนคำบัญชีพื้นฐานเพื่อกลับไปอ่านที่บ้านวันละ 10 คำ ก่อนขออนุญาตไปพักดื่มน้ำ หรือเข้าห้องน้ำ จะต้องหยิบบัตรคำมาอ่าน 1 คำ ก่อนไปทำภาระกิจนอกห้องเรียนได้ 3. แจ้งให้ผู้ปกครองได้ทราบถึงพัฒนาการอ่านการเขียนของนักเรียน เพื่อให้ผู้ปกครองได้ช่วยเหลือและกระตุ้นนักเรียน 4. การเรียนการสอนในช่วงปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ สถานการณ์ (Covid-19) ทำให้นักเรียนขาดความต่อเนื่องในการเรียน โดยเฉพาะนักเรียนระดับชั้นเล็ก ๆ ที่ต้องได้รับการฝึกซ้ำย้ำทวนการฝึกอ่านฝึกเขียนภาษาไทย ควรมีการการสอนเสริม ใช้สื่อการสอน และสื่อICT เข้ามาช่วยในการพัฒนาการอ่าน และการเสริมแรง ในการให้กำลังใจนักเรียนชื่นชมและให้รางวัล ขอขอบพระคุณคณะครูและนักเรียนที่ให้ข้อมูล ให้ความร่วมมือและให้การต้อนรับอย่างดียิ่ง

นางสาวพัชรินทร์ วาวงศ์มูล
ศึกษานิเทศก์

โรงเรียนบ้านร่องหอยพัฒนาขอขอบพระคุณ ศน.พัชรินทร์ วาวงศ์มูล ที่ได้มานิเทศติดตามการเตรียมความพร้อมการประเมินความสามารถด้านการอ่าน (RT) ของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ของนักเรียนโรงเรียนบ้านร่องหอยพัฒนา โรงเรียนบ้านร่องหอยพัฒนาได้แจ้งผลการนิเทศกับครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และคำชี้แนะของการจัดการเรียนการสอนเพิ่มเติมของ ศน.พัชรินทร์ วาวงศ์มูล ในครั้งนี้ ทางโรงเรียนบ้านร่องหอยพัฒนาและครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ขอรับคำแนะนำในการใช้สื่อการเรียนการสอน และสื่อ ICT เข้ามาช่วยพัฒนาการอ่านให้ดีขึ้น และหารางวัลชื่นชมเพื่อให้นักเรียนเกิดขวัญและกำลังใจในการอ่านให้มากขึ้นและจะพัฒนาให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 อ่านออก เขียนได้ให้ได้ 100 เปอร์เซ็น โรงเรียนบ้านร่องหอยพัฒนาขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งที่นางสาวพัชรินทร์ วาวงศ์มูล ศึกษานิเทศน์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 ที่ได้มานิเทศน์และให้คำแนะนำในการจัดการเรียนการสอนของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ในครั้งนี้ ขอขอบพระคุณค่ะ

นางบุษรา เรืองซ้อน
ผู้อำนวยการโรงเรียน
4 มีนาคม 2564


รับรองการนิเทศในครั้งนี้ ขอบพระคุณสำหรับความร่วมมือ คะ

นางสาวพัชรินทร์ วาวงศ์มูล
ศึกษานิเทศก์
4 มีนาคม 2564
24 กุมภาพันธ์ 2564
ภาคเรียนที่ 2/2563
รร.บ้านร่องหอยพัฒนา
ศพว.โคกสะอาดสะกรวดประดู่งาม
นิเทศ กำกับ ติดตามการดำเนินงานโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ปีการศึกษา 2563 เพื่อรองรับการประเมินรับตราพระราชทานฯ ณ โรงเรียนบ้านร่องหอยพัฒนา อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นรุ่นที่ 9 พบว่าคุณครูได้จัดกิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยได้ครบ 20 กิจกรรม เด็กๆ บอกว่าชอบกิจกรรมการทดลองทางวิทยาศาสตร์เพราะสนุก ตื่นเต้น น่าสนใจ เด็กๆ ได้ทำกิจกรรมกลุ่ม ร่วมกันคาดคะเน ทดลอง ค้นพบในสิ่งที่ไม่คาดคิดและช่วยกันจัดเก็บอุปกรณ์หลังจากทำกิจกรรมเสร็จแล้ว การจัดทำโครงงานแบบสืบเสาะ เด็กอยากรู้เรื่อง น้ำกระเจี๊ยบบ้านฉันแสนอร่อย อยุ่ระหว่างดำเนินการ ปัญหาที่พบคือครูไม่จบเอกปฐมวัย ขอขอบพระคุณคณะครูและนักเรียนทุกคนที่ให้ข้อมูล ให้ความร่วมมืออำนวยความสะดวกและให้การต้อนรับอย่างดียิ่ง

นางรังสิมา บัวทอง
ศึกษานิเทศก์
22 กุมภาพันธ์ 2564
ภาคเรียนที่ 2/2563
รร.บ้านซับตะเคียนทอง
ศพว.กองทูลเพชรละคร
วันที่ 22 ก.พ.2564 เวลา 08.45 น. นายไท พานนนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 มอบหมายให้ นายสมหมาย ถาวรกูล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ ณ วัดซับตะเคียนทอง ต.เพชรละคร อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ โดยมีนายสุเมธ จงใจมั่น ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซับตะเคียนทอง กล่าวรายงานวัตถุประสงค์โครงการฯ และมีผู้อำนวยการโรงเรียนต่าง ๆ พร้อมด้วยนางสุปัญญา โพธิ์หา ศึกษานิเทศก์ มาเยี่ยมเพื่อให้กำลังใจ #โครงการ “หนึ่งใจ..ให้ธรรมะสัญจร” เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม น้อมนำศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน หลักสูตร “บทบาทเยาวชนยุคใหม่ ในศตวรรษที่ 21” The role of new generation youth in the 21st Century #จัดโดยองค์กรภาคีเครือข่าย สำนักปฏิบัติธรรมพุทธบารมี ต.วัดธาตุ อ.เมือง จ.หนองคาย ร่วมกับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3, บริษัท ดับบลิว เบทเตอร์ไลฟ์ จำกัด, มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์, วัดป่าเขาล้อม อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา, วัดเขาถ้ำ อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี, วัดนายโรง กรุงเทพฯ, บริษัท ไดมอนด์ ชัตเตอร์ จำกัด, และบริษัท ไดมอนด์บริการวิชาการ จำกัด โดยมีโรงเรียนที่เข้าร่วมอบรม 1.โรงเรียนบ้านซับตะเคียนทอง ป.1-6 จำนวน 62 คน 2.โรงเรียนบ้านสระเกษ ป.4-6 จำนวน 17 คน 3.โรงเรียนบ้านเนินพัฒนา ป.4-6 จำนวน 29 คน 4.โรงเรียนบ้านเนินพัฒนา ป.3-6 จำนวน 15 ****คณะพระวิทยากร**** พระธรรมวิทย์ ฐานธมฺโม พระวิทยากร พระอานนท์ ถิรานนฺโท พระวิทยากร คุณกันยา พลวงศ์ เจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคนิค/ขับรถ

นางสุปัญญา โพธิ์หา
ศึกษานิเทศก์
ฃอขอบพระคูณนายสมหมาย ถาวรกูล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ ณ วัดซับตะเคียนทอง ต.เพชรละคร อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ โดยมีนายสุเมธ จงใจมั่น ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซับตะเคียนทอง กล่าวรายงานวัตถุประสงค์โครงการฯ และมีผู้อำนวยการโรงเรียนต่าง ๆ พร้อมด้วยนางสุปัญญา โพธิ์หา ศึกษานิเทศก์ มาเยี่ยมเพื่อให้กำลังใจ #โครงการ “หนึ่งใจ..ให้ธรรมะสัญจร” เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม น้อมนำศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน หลักสูตร “บทบาทเยาวชนยุคใหม่ ในศตวรรษที่ 21” The role of new generation youth in the 21st Century

นายสุเมธ จงใจมั่น
ผู้อำนวยการโรงเรียน
19 มีนาคม 2564

18 กุมภาพันธ์ 2564
ภาคเรียนที่ 2/2563
รร.บ้านโคกปรือ
ศพว.สระประดู่
18 กุมภาพันธ์ 2564 นิเทศติดตาม การดำเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563 ผู้รับการนิเทศคือผู้บริหารโรงเรียนและคณะครูโรงเรียนบ้านโคกปรือ ผลการนิเทศดังนี้ 1. ผู้บริหารให้ความสำคัญการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และมีแนวคิดให้ครูผู้สอนทุกคนเข้าใจแนวทางการดำเนินการประกันคุณภาพภายในและการประเมินภายนอก 2. ครูผู้สอนมีปัญหาการดำเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเกี่ยวกับ ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินการ ความสำคัญของการประกันคุณภาพการศึกษา และการประเมินภายนอกโดยสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ซึ่งผู้นิเทศได้ดำเนินการสื่อสารสร้างความเข้าใจการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาสู่การประเมินภายนอกให้กับผู้บริหารโรงเรียนและคณะครูโรงเรียนบ้านโคกปรือโดยพร้อมเพียงกัน แล้วทำการสอบถามความพึงพอใจด้วยแบบประเมินในระบบออนไลน์ในลิงค์ 18 กุมภาพันธ์ 2564 นิเทศติดตาม การดำเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563 ผู้รับการนิเทศคือผู้บริหารโรงเรียนและคณะครูโรงเรียนบ้านโคกปรือ ผลการนิเทศดังนี้ 1. ผู้บริหารให้ความสำคัญการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และมีแนวคิดให้ครูผู้สอนทุกคนเข้าใจแนวทางการดำเนินการประกันคุณภาพภายในและการประเมินภายนอก 2. ครูผู้สอนมีปัญหาการดำเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเกี่ยวกับ ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินการ ความสำคัญของการประกันคุณภาพการศึกษา และการประเมินภายนอกโดยสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ซึ่งผู้นิเทศได้ดำเนินการสื่อสารสร้างความเข้าใจการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาสู่การประเมินภายนอกให้กับผู้บริหารโรงเรียนและคณะครูโรงเรียนบ้านโคกปรือโดยพร้อมเพียงกัน แล้วทำการสอบถามความพึงพอใจด้วยแบบประเมินในระบบออนไลน์ในลิงค์https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeXIidWSR0madDvrBh_4TxfO2SdHB_VtQ5JQtCBkA6Id78sMg/viewform มีผลการประเมินความพึงพอใจดังเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ ขอบขอบคุณผู้บริหารโรงเรียน และคณะครูโรงเรียนบ้านโคกปรือ ที่ให้การต้อนรับและให้ความร่วมมืออย่างดียิ่ง ผู้นิเทศ นางปิยะวรรณ์ เชิญทอง ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 18 กุมภาพันธ์ 2564 มีผลการประเมินความพึงพอใจดังเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ ขอบขอบคุณผู้บริหารโรงเรียน และคณะครูโรงเรียนบ้านโคกปรือ ที่ให้การต้อนรับและให้ความร่วมมืออย่างดียิ่ง ผู้นิเทศ นางปิยะวรรณ์ เชิญทอง ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 18 กุมภาพันธ์ 2564

นางปิยะวรรณ์ เชิญทอง
ศึกษานิเทศก์

17 กุมภาพันธ์ 2564
ภาคเรียนที่ 2/2563
รร.บ้านนาไร่เดียว
ศพว.ท่าโรงโคกปรง
นายไท พานนนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 มอบหมายให้นายธีรภัทร์ ภาวะรีย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 พร้อมด้วย นางปาริชาติ เข่งแก้ว ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามฯ นางรังสิมา บัวทอง นางสาวพัชรินทร์ วาวงศ์มูล ศึกษานิเทศก์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 ร่วมกับอาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์ ลงพื้นที่ Coach ครั้งที่ 4 ภาคบ่าย ณ โรงเรียนบ้านนาไร่เดียว อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ โครงการสนับสนุนการพัฒนาครูและโรงเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องรุ่นที่ 2 (จิตศึกษา) โครงการ TSQP เครือข่ายมหาวิทยาลัยนเรศวร ติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนทั้งระบบ Whole School Approach สามารถบริหารจัดการตนเอง เพื่อยกระดับการเรียนรู้ของนักเรียนให้เกิดทักษะการเรียนรู้สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 ผลการดำเนินงาน ดังนี้ 1. ความงอกงามของนักเรียน นักเรียนมีความรับผิดชอบต่อตนเอง มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย รู้ตัวตนของตนเอง รู้หน้าที่ รู้เวลา ของตนเองว่าต้องในแต่ละวัน ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน รู้จักวางแผนในการทำงาน ทำงานร่วมกับเพื่อน ๆ ได้อย่างมีความสุข กล้าคิดกล้าแสดงออก สามารถแสดงความคิดเห็น และให้ข้อมูลประกอบเหตุผลที่หลากหลายมากขึ้น เป็นผู้นำ เป็นผู้ตามที่ดี ฟังความคิดเห็น และแสดงความคิดเห็นของเพื่อนในการทำงานกลุ่มปฏิบัติตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ที่นักเรียนร่วมกันกำหนดขึ้น 2. ความงอกงามของครูผู้สอน ครูรู้หน้าที่ รับผิดชอบ ตรงต่อเวลา วางแผนการจัดกิจกรรมการสอน สื่อการสอนในแต่ละหน่วย PBL/AL แบบบูรณาการ ปรับเปลี่ยนกิจกรรมได้ในแต่ละสัปดาห์ เพื่อให้เข้ากับบริบทของโรงเรียนและห้องเรียน ใจเย็นใช้น้ำเสียงที่นิ่มนวลและไม่เสียงดัง รับฟังความคิดเห็นของนักเรียน 3. ความงอกงามของผู้บริหารสถานศึกษา มีการวางแผนในการจัดกิจกรรมโดยใช้นวัตกรรม จิตศึกษา นิเทศติดตามการจัดเรียนการสอนและร่วม PLC ทุกสัปดาห์ มีการจัดเตรียมทำเอกสารและแนวทางการจัดนิทรรศการ Open House ระดับโรงเรียนและระดับเขตพื้นที่การศึกษา ขอขอบพระคุณท่านผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูและนักเรียนที่ให้ความร่วมมือและให้การต้อนรับอย่างดียิ่ง

นางรังสิมา บัวทอง
ศึกษานิเทศก์
17 กุมภาพันธ์ 2564
ภาคเรียนที่ 2/2563
รร.บ้านหนองสรวง
ศพว.คลองกระจัง
นายไท พานนนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 มอบหมายให้นายธีรภัทร์ ภาวะรีย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 พร้อมด้วย นางปาริชาติ เข่งแก้ว ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามฯ นางรังสิมา บัวทอง นางสาวพัชรินทร์ วาวงศ์มูล ศึกษานิเทศก์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 ร่วมกับอาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์ ลงพื้นที่ Coach ครั้งที่ 4 ภาคบ่าย ณ โรงเรียนบ้านหนองสรวง อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ โครงการสนับสนุนการพัฒนาครูและโรงเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องรุ่นที่ 2 (จิตศึกษา) โครงการ TSQP เครือข่ายมหาวิทยาลัยนเรศวร ติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนทั้งระบบ Whole School Approach สามารถบริหารจัดการตนเอง เพื่อยกระดับการเรียนรู้ของนักเรียนให้เกิดทักษะการเรียนรู้สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 ผลการดำเนินงาน ดังนี้ 1. ความงอกงามของนักเรียน นักเรียนมีความรับผิดชอบต่อตนเอง มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย รู้ตัวตนของตนเอง รู้หน้าที่ รู้เวลา ของตนเองว่าต้องในแต่ละวัน ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน รู้จักวางแผนในการทำงาน ทำงานร่วมกับเพื่อน ๆ ได้อย่างมีความสุข กล้าคิดกล้าแสดงออก สามารถแสดงความคิดเห็น และให้ข้อมูลประกอบเหตุผลที่หลากหลายมากขึ้น เป็นผู้นำ เป็นผู้ตามที่ดี ฟังความคิดเห็น และแสดงความคิดเห็นของเพื่อนในการทำงานกลุ่มปฏิบัติตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ที่นักเรียนร่วมกันกำหนดขึ้น 2. ความงอกงามของครูผู้สอน ครูรู้หน้าที่ รับผิดชอบ ตรงต่อเวลา วางแผนการจัดกิจกรรมการสอน ผลิตสื่อการสอนในแต่ละหน่วย PBL/AL แบบบูรณาการ ปรับเปลี่ยนกิจกรรมได้ในแต่ละสัปดาห์ เพื่อให้เข้ากับบริบทของโรงเรียนและห้องเรียน ใจเย็นใช้น้ำเสียงที่เบา นิ่มนวลและไม่ใช้เสียงดัง รับฟังความคิดเห็นของนักเรียน 3. ความงอกงามของผู้บริหารสถานศึกษา มีการวางแผนในการจัดกิจกรรมโดยใช้นวัตกรรม จิตศึกษา นิเทศภายในการจัดเรียนการสอนและร่วม PLC ทุกสัปดาห์ และการจัดเตรียมทำเอกสารและแนวทางการจัดนิทรรศการ Open House ระดับโรงเรียนและระดับเขตพื้นที่การศึกษา ขอขอบพระคุณท่านผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูและนักเรียนที่ให้ความร่วมมือและให้การต้อนรับอย่างดียิ่ง

นางรังสิมา บัวทอง
ศึกษานิเทศก์
16 กุมภาพันธ์ 2564
ภาคเรียนที่ 2/2563
รร.วัดซับบอนวิทยา
ศพว.กันจุสระแก้ว
วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 นายไท พานนนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 มอบหมายให้นายธีรภัทร์ ภาวะรีย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 พร้อมด้วย นางปาริชาติ เข่งแก้ว ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามฯ นางรังสิมา บัวทอง นางสาวพัชรินทร์ วาวงศ์มูล ศึกษานิเทศก์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 ร่วมกับอาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์ ลงพื้นที่ Coach ครั้งที่ 4 ภาคบ่าย ณ โรงเรียนวัดซับบอนวิทยา อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ (โรงเรียนเอกชน) โครงการสนับสนุนการพัฒนาครูและโรงเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องรุ่นที่ 2 (จิตศึกษา) โครงการ TSQP เครือข่ายมหาวิทยาลัยนเรศวร ติดตามการดำเนินงานของโรงเรียน ทั้งระบบ Whole School Approach สามารถบริหารจัดการตนเอง เพื่อยกระดับการเรียนรู้ ของนักเรียนให้เกิดทักษะการเรียนรู้สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 ผลการดำเนินงาน ดังนี้ 1. ความงอกงามของนักเรียน นักเรียนมีความรับผิดชอบต่อตนเอง รับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย รู้ตัวตนของตนเอง รู้หน้าที่ รู้เวลา ของตนเองว่าต้องในแต่ละวัน ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน รู้จักวางแผนในการทำงาน ทำงานร่วมกับเพื่อน ๆ ได้อย่างมีความสุข กล้าแสดงออก กล้าแสดงความคิดเห็น และให้ข้อมูลประกอบเหตุผลที่หลากหลายมากขึ้น เป็นผู้นำ เป็นผู้ตามที่ดี ฟังความคิดเห็น และแสดงความคิดเห็นของเพื่อนในการทำงานกลุ่มปฏิบัติตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ที่นักเรียนร่วมกันกำหนดขึ้น 2. ความงอกงามของครูผู้สอน ครูรู้หน้าที่ รับผิดชอบ ตรงต่อเวลา วางแผนการจัดกิจกรรมการสอน สื่อการสอนในแต่ละหน่วย PBL/AL แบบบูรณาการ ปรับเปลี่ยนกิจกรรมได้ในแต่ละสัปดาห์ เพื่อให้เข้ากับบริบทของโรงเรียนและห้องเรียน ใจเย็นใช้น้ำเสียงที่นิ่มนวลและไม่เสียงดัง รับฟังความคิดเห็นของนักเรียน 3. ความงอกงามของผู้บริหารสถานศึกษา มีการวางแผนในการจัดกิจกรรมโดยใช้นวัตกรรม จิตศึกษา นิเทศติดตามการจัดเรียนการสอนและร่วม PLC ทุกสัปดาห์ และการจัดเตรียมทำเอกสารและแนวทางการจัดนิทรรศการ Open House ระดับโรงเรียนและระดับเขตพื้นที่การศึกษา ขอขอบพระคุณท่านผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูและนักเรียนที่ให้ความร่วมมือและให้การต้อนรับอย่างดียิ่ง

นางสาวพัชรินทร์ วาวงศ์มูล
ศึกษานิเทศก์

16 กุมภาพันธ์ 2564
ภาคเรียนที่ 2/2563
รร.บ้านราหุล
ศพว.บึงสามพันหนองแจง
นายไท พานนนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 มอบหมายให้นายธีรภัทร์ ภาวะรีย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 พร้อมด้วย นางปาริชาติ เข่งแก้ว ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามฯ นางรังสิมา บัวทอง นางสาวพัชรินทร์ วาวงศ์มูล ศึกษานิเทศก์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 ร่วมกับอาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์ ลงพื้นที่ Coach ครั้งที่ 4 ภาคบ่าย ณ โรงเรียนบ้านราหุล อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ โครงการสนับสนุนการพัฒนาครูและโรงเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องรุ่นที่ 2 (จิตศึกษา) โครงการ TSQP เครือข่ายมหาวิทยาลัยนเรศวร ติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนทั้งระบบ Whole School Approach สามารถบริหารจัดการตนเอง เพื่อยกระดับการเรียนรู้ของนักเรียนให้เกิดทักษะการเรียนรู้สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 ผลการดำเนินงาน ดังนี้ 1. ความงอกงามของนักเรียน นักเรียนมีความรับผิดชอบต่อตนเอง มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย รู้ตัวตนของตนเอง รู้หน้าที่ รู้เวลา ของตนเองว่าต้องในแต่ละวัน ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน รู้จักวางแผนในการทำงาน ทำงานร่วมกับเพื่อน ๆ ได้อย่างมีความสุข กล้าคิดกล้าแสดงออก สามารถแสดงความคิดเห็น และให้ข้อมูลประกอบเหตุผลที่หลากหลายมากขึ้น เป็นผู้นำ เป็นผู้ตามที่ดี ฟังความคิดเห็น และแสดงความคิดเห็นของเพื่อนในการทำงานกลุ่มปฏิบัติตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ที่นักเรียนร่วมกันกำหนดขึ้น 2. ความงอกงามของครูผู้สอน ครูรู้หน้าที่ รับผิดชอบ ตรงต่อเวลา วางแผนการจัดกิจกรรมการสอน สื่อการสอนในแต่ละหน่วย PBL/AL แบบบูรณาการ ปรับเปลี่ยนกิจกรรมได้ในแต่ละสัปดาห์ เพื่อให้เข้ากับบริบทของโรงเรียนและห้องเรียน ใจเย็นใช้น้ำเสียงที่นิ่มนวลและไม่เสียงดัง รับฟังความคิดเห็นของนักเรียน 3. ความงอกงามของผู้บริหารสถานศึกษา มีการวางแผนในการจัดกิจกรรมโดยใช้นวัตกรรม จิตศึกษา นิเทศติดตามการจัดเรียนการสอนและร่วม PLC ทุกสัปดาห์ และการจัดเตรียมทำเอกสารและแนวทางการจัดนิทรรศการ Open House ระดับโรงเรียนและระดับเขตพื้นที่การศึกษา ขอขอบพระคุณท่านผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูและนักเรียนที่ให้ความร่วมมือและให้การต้อนรับอย่างดียิ่ง

นางรังสิมา บัวทอง
ศึกษานิเทศก์
รับทราบการนิเทศ และขอขอบคุณนายธีรภัทร์ ภาวะรีย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 นางปาริชาติ เข่งแก้ว ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ นางรังสิมา บัวทอง นางสาวพัชรินทร์ วาวงศ์มูล ศึกษานิเทศก์ โค้ดพื้นที่จิตศึกษานิเทศ ครั้งที่ 4 ติดตามการจัดการเรียนการสอนโดยใช้นวัตกรรม จิตศึกษา PBL PLC Body Scan AAR เพื่อพัฒนาปัญญาภายในสู่ภายนอก นักเรียนเกิดความเปลี่ยนแปลงสู่ความงอกงามตามลำดับ

นางนุตประวีณ์ ภัครวัฒน์อังกูร
ผู้อำนวยการโรงเรียน
9 พฤษภาคม 2564

15 กุมภาพันธ์ 2564
ภาคเรียนที่ 2/2563
รร.ชุมชนบ้านโภชน์
ศพว.บ้านโภชน์บัววัฒนา
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 นายไท พานนนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 มอบหมายให้นายธีรภัทร์ ภาวะรีย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 พร้อมด้วย นางปาริชาติ เข่งแก้ว ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามฯ นางรังสิมา บัวทอง นางสาวพัชรินทร์ วาวงศ์มูล ศึกษานิเทศก์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 ร่วมกับอาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์ ลงพื้นที่ Coach ครั้งที่ 4 ภาคเช้า ณ โรงเรียนชุมชนบ้านโภชน์ อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ โครงการสนับสนุนการพัฒนาครูและโรงเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องรุ่นที่ 2 (จิตศึกษา) โครงการ TSQP เครือข่ายมหาวิทยาลัยนเรศวร ติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนทั้งระบบ Whole School Approach สามารถบริหารจัดการตนเอง เพื่อยกระดับการเรียนรู้ของนักเรียนให้เกิดทักษะการเรียนรู้สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 ผลการดำเนินงาน ดังนี้ 1. ความงอกงามของนักเรียน นักเรียนมีความรับผิดชอบต่อตนเอง รับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย รู้ตัวตนของตนเอง รู้หน้าที่ รู้เวลา ของตนเองว่าต้องในแต่ละวัน ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน รู้จักวางแผนในการทำงาน ทำงานร่วมกับเพื่อน ๆ ได้อย่างมีความสุข กล้าแสดงออก กล้าแสดงความคิดเห็น และให้ข้อมูลประกอบเหตุผลที่หลากหลายมากขึ้น เป็นผู้นำ เป็นผู้ตามที่ดี ฟังความคิดเห็น และแสดงความคิดเห็นของเพื่อนในการทำงานกลุ่มปฏิบัติตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ที่นักเรียนร่วมกันกำหนดขึ้น 2. ความงอกงามของครูผู้สอน ครูรู้หน้าที่ รับผิดชอบ ตรงต่อเวลา วางแผนการจัดกิจกรรมการสอน สื่อการสอนในแต่ละหน่วย PBL/AL แบบบูรณาการ ปรับเปลี่ยนกิจกรรมได้ในแต่ละสัปดาห์ เพื่อให้เข้ากับบริบทของโรงเรียนและห้องเรียน ใจเย็นใช้น้ำเสียงที่นิ่มนวลและไม่เสียงดัง รับฟังความคิดเห็นของนักเรียน 3. ความงอกงามของผู้บริหารสถานศึกษา มีการวางแผนในการจัดกิจกรรมโดยใช้นวัตกรรม จิตศึกษา นิเทศติดตามการจัดเรียนการสอนและร่วม PLC ทุกสัปดาห์ และการจัดเตรียมทำเอกสารและแนวทางการจัดนิทรรศการ Open House ระดับโรงเรียนและระดับเขตพื้นที่การศึกษา ขอขอบพระคุณท่านผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูและนักเรียนที่ให้ความร่วมมือและให้การต้อนรับอย่างดียิ่ง

นางสาวพัชรินทร์ วาวงศ์มูล
ศึกษานิเทศก์

15 กุมภาพันธ์ 2564
ภาคเรียนที่ 2/2563
รร.ชุมชนบ้านท่าเสา
ศพว.กองทูลเพชรละคร
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 นายไท พานนนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 มอบหมายให้นายธีรภัทร์ ภาวะรีย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 พร้อมด้วย นางปาริชาติ เข่งแก้ว ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามฯ นางรังสิมา บัวทอง นางสาวพัชรินทร์ วาวงศ์มูล ศึกษานิเทศก์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 ร่วมกับอาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์ ลงพื้นที่ Coach ครั้งที่ 4 ภาคบ่าย ณ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าเสา อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ โครงการสนับสนุนการพัฒนาครูและโรงเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องรุ่นที่ 2 (จิตศึกษา) โครงการ TSQP เครือข่ายมหาวิทยาลัยนเรศวร ติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนทั้งระบบ Whole School Approach สามารถบริหารจัดการตนเอง เพื่อยกระดับการเรียนรู้ของนักเรียนให้เกิดทักษะการเรียนรู้สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 ผลการดำเนินงาน ดังนี้ 1. ความงอกงามของนักเรียน นักเรียนมีความรับผิดชอบต่อตนเอง รับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย รู้ตัวตนของตนเอง รู้หน้าที่ รู้เวลา ของตนเองว่าต้องในแต่ละวัน ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน รู้จักวางแผนในการทำงาน ทำงานร่วมกับเพื่อน ๆ ได้อย่างมีความสุข กล้าแสดงออก กล้าแสดงความคิดเห็น และให้ข้อมูลประกอบเหตุผลที่หลากหลายมากขึ้น เป็นผู้นำ เป็นผู้ตามที่ดี ฟังความคิดเห็น และแสดงความคิดเห็นของเพื่อนในการทำงานกลุ่มปฏิบัติตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ที่นักเรียนร่วมกันกำหนดขึ้น 2. ความงอกงามของครูผู้สอน ครูรู้หน้าที่ รับผิดชอบ ตรงต่อเวลา วางแผนการจัดกิจกรรมการสอน สื่อการสอนในแต่ละหน่วย PBL/AL แบบบูรณาการ ปรับเปลี่ยนกิจกรรมได้ในแต่ละสัปดาห์ เพื่อให้เข้ากับบริบทของโรงเรียนและห้องเรียน ใจเย็นใช้น้ำเสียงที่นิ่มนวลและไม่เสียงดัง รับฟังความคิดเห็นของนักเรียน 3. ความงอกงามของผู้บริหารสถานศึกษา มีการวางแผนในการจัดกิจกรรมโดยใช้นวัตกรรม จิตศึกษา นิเทศติดตามการจัดเรียนการสอนและร่วม PLC ทุกสัปดาห์ และการจัดเตรียมทำเอกสารและแนวทางการจัดนิทรรศการ Open House ระดับโรงเรียนและระดับเขตพื้นที่การศึกษา ขอขอบพระคุณท่านผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูและนักเรียนที่ให้ความร่วมมือและให้การต้อนรับอย่างดียิ่ง

นางสาวพัชรินทร์ วาวงศ์มูล
ศึกษานิเทศก์

4 กุมภาพันธ์ 2564
ภาคเรียนที่ 2/2563
รร.บ้านเพชรละคร
ศพว.กองทูลเพชรละคร
นิเทศติดตามการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิทยาการคำนวณ ครูโรงเรียนบ้านเพชรละคร อ.หนองไผ่ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 เป็นครูที่จบเอกคอมพิวเตอร์โดยตรง แต่สอนวิชาภาษาไทย และได้บูรณาการทักษะคอมพิวเวตอร์กับกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ในห้องเรียน มีห้องคอมพิวเตอร์ห้อง2 บรรยากาศการเรียนการสอนนักเรียนมีความสนใจกระตือรือร้นในการเรียน เป็นอย่างดีขอชื่นชมและให้กำลังใจคุณครูค่ะ ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ให้จัดตารางเสริมทักษะคอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้อย่างหลากหลาย และจัดให้ครูสอนตรงเอกวิชา เช่นครูที่จบเอกคอมพิวเตอร์ให้สอนคอมพิวเตอร์ฺ หรือวิทยาการคำนวณ ขอชื่นชมและให้กำลังใจคุณครู ขอบคุณ คุณครู และผู้บริหารโรงเรียนที่ช่วยกันขับเคลื่อนการพัฒนาการเรียนการสอนได้เป็นอย่างดี// 4 กพ.64

นางกัญจนา มีศิริ
ศึกษานิเทศก์

4 กุมภาพันธ์ 2564
ภาคเรียนที่ 2/2563
รร.บ้านเพชรละคร
ศพว.กองทูลเพชรละคร
ข้าพเจ้า นางกัญจนา มีศิริ ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 เป็นคณะกรรมการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย นายธนาวุฒิ มีแสง ครูเอกคณิตศาสตร์(ครั้งที่ 2) ร.ร.บ้านเพชรละคร คุณครูนำเสนอผลงานตามตัวมาตรฐานชี้วัดผลงานเชิงประจักษ์ มีสื่อการสอนผลิตเองเป็นผู้ที่มีวิริยะอุตสาหะในหน้าที่การงาน ผลการประเมินดังนี้ ด้านการปฏิบัติตน เป็นผู้รักษาวินัยของข้าราชการได้ดีเยี่ยม มีความประพฤติปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพครู มีจิตวิญญาณความเป็นครู จิตสำนึกความรับผิดชอบในวิชาชีพครูโดยเป็นแบบอย่างได้ และดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีการดำรงตนตามหลักความพอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันที่ดี ด้านการปฏิบัติงาน การจัดการเรียนการสอน มีการวิเคราะห์หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียน เพื่อออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ และจัดทำแผนการเรียนรู้กับวิชาที่ได้รับมอบหมาย มีการจัดทำสื่อการเรียนรู้ด้านการบวก ลบ คูณ หาร การบริหารจัดการชั้นเรียน จัดสภาพแวดล้อมของห้องเรียนให้มีความปลอดภัย เอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน บริหารจัดการชั้นเรียนโดยการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องและผู้เรียนมีความสุข และมีการจัดรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำสารสนเทศและเอกสารประจำวิชาอย่างถูกต้อง สามารถเข้าถึงและใช้ระบบสารสนเทศในการเสริมสร้างและพัฒนาผู้เรียน การพัฒนาตนเอง เป็นผู้พัฒนาตนเองอยู่เสมอ ทั้งการอบรมทางไกล และการอบรมงานในหน้าที่ที่รับผิดชอบโดยตรง เป็นผู้ใฝ่เรียนรู้ การทำงานเป็นทีม สามารถทำงานเป็นทีมร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี และประสบผลสำเร็จ งานกิจกรรมตามภารกิจบริหารงานของสถานศึกษา ปฏิบัติตามคำสั่งผู้บังคับบัญชาอย่างเคร่งครัด ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย การใช้ภาษาและเทคโนโลยี เป็นผู้ใฝ่เรียนรู้ทั้งด้านภาษาและเทคโนโลยี ส่งผลให้ผลิตสื่อการสอนด้าน คณิตศาสตร์ และพลศึกษา สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาได้เป็นอย่างดี ขอขอบคุณผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนบ้านเพชรละคร ที่ให้การต้อนรับอย่างดียิ่ง

นางกัญจนา มีศิริ
ศึกษานิเทศก์

28 มกราคม 2564
ภาคเรียนที่ 2/2563
รร.บ้านบ่อไทย
ศพว.วังโบสถ์บ่อไทย
วันที่ 28 มกราคม 2564 นายอรรถพล สังขวาสี ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รักษาการรองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และคณะ จำนวน 5 ท่าน พร้อมด้วยคณะของศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้รับมอบหมายจาก ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานลงพื้นที่ในส่วนของจังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อมาติดตาม ตรวจสอบ และพิจารณาข้อมูลในเบื้องต้นของโรงเรียนคุณภาพของชุมชน ณ โรงเรียนบ้านบ่อไทย ศูนย์พัฒนาวิชาการวังโบสถ์บ่อไทย อำเภอหนองไผ่ ทั้งนี้ดร.ไท พานนนท์ ผู้อำนวยการสพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 พร้อมด้วยนายธีรภัทร์ ภาวะรีย์ นางบูลยาวี ทุยไชยสง และนางชฎาภรณ์ บรรเลงรมย์ รองผู้อำนวยการสพป. เพชรบูรณ์เขต 3 และนายปัณณธร บัวอุบล นางเสาวภา หงส์ประภาวงศ์และข้าพเจ้านางสาวสุกัญญา จันทร์งาม ศึกษานิเทศก์ สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 และคณะผู้อำนวยการสถานศึกษาในศูนย์พัฒนาวังโบสถ์บ่อไทยรวมถึงผู้แทนชุมชน ได้เข้าร่วมต้อนรับและประชุมแลกเปลี่ยนกับคณะผู้แทนจาก สพฐ. พบว่า ได้รับคำชื่นชมและกำลังใจจากคณะผู้แทนจากสพฐ. โดยโรงเรียนมีความพร้อมทั้งทางด้านกายภาพ การบริหารงานทั้ง 4 ฝ่ายงาน และบุคลากรมีความสามารถในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สามารถพัฒนาเป็นโรงเรียนหลักที่ให้โรงเรียนอื่นมาเรียนรวมได้ มีความพร้อมด้านระบบสาธารณูปโภค ผู้บริหาร มีวิสัยทัศน์ ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ ครู และบุคลากรทางการศึกษา ตระหนักให้ความสำคัญ ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ชุมชนเข้มแข็ง ให้ความร่วมมือกับสถานศึกษาเป็นอย่างดี โดยทางโรงเรียนมีแนวโน้มจะได้รับการพิจารณาให้เป็นโรงเรียนคุณภาพของชุมชนเพื่อเป็นโรงเรียนแกนนำในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้กับโรงเรียนในเครือข่าย โดยทางผู้แทนสพฐ. ได้เพิ่มข้อเสนอแนะเรื่องประชามติของชุมชนในการเข้าร่วมเป็นโรงเรียนเครือข่ายเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการพัฒนาการศึกษาร่วมกันอย่างแท้จริง ขอขอบคุณและชื่นชมและเป็นกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถของท่านผอ. คณะครูและบุคลากร และนักเรียนทุกคนในการร่วมกันพัฒนาการศึกษา

นางสาวสุกัญญา จันทร์งาม
ศึกษานิเทศก์

27 มกราคม 2564
ภาคเรียนที่ 2/2563
รร.บ้านบ่อไทย
ศพว.วังโบสถ์บ่อไทย
วันที่ 27 มกราคม 2564 ดร. ไท พานนนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 พร้อมด้วยนายธีรภัทร์ ภาวะรีย์ และนางบูลยาวี ทุยไชยสง รองผู้อำนวยการสพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 นายปัณณธร บัวอุบล ศึกษานิเทศก์ สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 และข้าพเจ้านางสาวสุกัญญา จันทร์งาม ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 ได้ลงพื้นที่ ณ โรงเรียนบ้านบ่อไทย ศูนย์พัฒนาวิชาการวังโบสถ์บ่อไทย อำเภอหนองไผ่ เพื่อนิเทศ ติดตาม แนะนำชี้แจ้งการดำเนินงานในการเตรียมความพร้อมการนำเสนอรายละเอียดเพื่อเข้ารับการพิจารณาเป็นโรงเรียนคุณภาพของชุมชน ซึ่งทางโรงเรียนได้รับคัดเลือกจาก กศจ. เพชรบูรณ์ พบว่า โรงเรียนมีความพร้อมในการเข้ารับพิจารณาเป็นโรงเรียนคุณภาพของชุมชน จาก สพฐ. โดยมีการจัดเตรียมสถานที่ต้อนรับและรายละเอียดการนำเสนอที่ครบถ้วน และโรงเรียนมีความพร้อมทั้งทางด้านกายภาพ การบริหารงานทั้ง 4 ฝ่ายงาน และบุคลากรมีความสามารถในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สามารถพัฒนาเป็นโรงเรียนหลักที่ให้โรงเรียนอื่นมาเรียนรวมได้ มีความพร้อมด้านระบบสาธารณูปโภค ผู้บริหาร มีวิสัยทัศน์ ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ ครู และบุคลากรทางการศึกษา ตระหนักให้ความสำคัญ ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ชุมชนเข้มแข็ง ให้ความร่วมมือกับสถานศึกษาเป็นอย่างดี ข้อเสนอแนะ ปรับแก้ไขในส่วนของVTR ในการนำเสนอให้กระชับและเพิ่มรายละเอียดประเด็นจุดเด่นของสถานศึกษาและแนวทางการพัฒนาในอนาคต ขอขอบคุณและชื่นชมและเป็นกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถของท่านผอ. คณะครูและบุคลากร และนักเรียนทุกคนในการร่วมกันพัฒนาการศึกษา

นางสาวสุกัญญา จันทร์งาม
ศึกษานิเทศก์

19 มกราคม 2564
ภาคเรียนที่ 2/2563
รร.บ้านไร่ตาพุฒ
ศพว.สระประดู่
ข้าพเจ้า นางปิยะวรรณ์ เชิญทอง ตำแหน่งศึกษา ม ร่วมกับนางสาวลักขณา แก่นสารี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำร้อน และนางกันญา เลพล ครูโรงเรียนบ้านไร่ตาพุฒ เป็นคณะกรรมการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ ตำแหน่งครูผู้ช่วย นางอำนวย สุขประเสริฐ ครูโรงเรียนบ้านไร่ตาพุฒ (ครั้งที่ 2) ผลการประเมินดังนี้ ด้านการปฏิบัติตน เป็นผู้รักษาวินัยของข้าราชการได้ดีเยี่ยม มีความประพฤติปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพครู มีจิตวิญญาณความเป็นครู จิตสำนึกความรับผิดชอบในวิชาชีพครูโดยเป็นแบบอย่างได้ และดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีการดำรงตนตามหลักความพอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันที่ดี ด้านการปฏิบัติงาน การจัดการเรียนการสอน มีการวิเคราะห์หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านไร่ตาพุฒ เพื่อออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ และจัดทำแผนการเรียนรู้กับวิชาที่ได้รับมอบหมาย มีการจัดทำสื่อการเรียนรู้มากมาย โดยเฉพาะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ซึ่งเป็นครูประจำชั้นเรียน และดำเนินการสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 การบริหารจัดการชั้นเรียน จัดสภาพแวดล้อมของห้องเรียนให้มีความปลอดภัย เอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน บริหารจัดการชั้นเรียนโดยการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องและผู้เรียนมีความสุข และมีการจัดรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำสารสนเทศและเอกสารประจำวิชาอย่างถูกต้อง สามารถเข้าถึงและใช้ระบบสารสนเทศในการเสริมสร้างและพัฒนาผู้เรียน การพัฒนาตนเอง เป็นผู้พัฒนาตนเองอยู่เสมอ ทั้งการอบรมทางไกล และการอบรมงานในหน้าที่ที่รับผิดชอบโดยตรง เป็นผู้ใฝ่เรียนรู้ การทำงานเป็นทีม สามารถทำงานเป็นทีมร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี และประสบผลสำเร็จ งานกิจกรรมตามภารกิจบริหารงานของสถานศึกษา ปฏิบัติตามคำสั่งผู้บังคับบัญชาอย่างเคร่งครัด ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย การใช้ภาษาและเทคโนโลยี เป็นผู้ใฝ่เรียนรู้ทั้งด้านภาษาและเทคโนโลยี ส่งผลให้ผลิตสื่อการสอนด้านภาษาไทย คณิตศาสตร์ และศาสตร์อื่น ๆ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาได้เป็นอย่างดี ขอขอบคุณผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนบ้านไร่ตาพุฒที่ให้การต้อนรับอย่างดียิ่ง นางปิยะวรรณ์ เชิญทอง ศึกษานิเทศก์ 19 มกราคม 2564

นางปิยะวรรณ์ เชิญทอง
ศึกษานิเทศก์

ขอขอบคุณท่าน ศน.ปิยะวรรณ์ เชิญทอง และ ผอ.ลักขณา แก่นสารี เป็นอย่างสูง ที่ให้คำแนะนำต่างๆ ข้าพเจ้าจะนำไปปฏิบัติและพัฒนาตนเองให้ดียิ่งขึ้นไป ขอขอบคุณมากๆค่ะ

นางอำนวย สุขประเสริฐ
ครูผู้ช่วย
8 กุมภาพันธ์ 2564


15 มกราคม 2564
ภาคเรียนที่ 2/2563
รร.บ้านรวมทรัพย์
ศพว.วังใหญ่ภูน้ำหยด
วันนี้ข้าพเจ้าได้มานิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (covid19) ช่วงปิดเรียนในกรณีพิเศษ โรงเรียนบ้านรวมทรัพย์ ศูนย์พัฒนาวิชาการวังใหญ่ภูน้ำหยด พบว่า แนวทางการจัดการเรียนการสอนทางไกลในระดับปฐมวัยถึงมัธยมศึกษาปีที่ ๓ กำหนดการเรียนรู้ ๒ รูปแบบได้แก่(๑) การเรียนการสอนแบบ ON-HAND สำหรับนักเรียนที่ไม่มีความพร้อมทางด้านอุปกรณ์รับชม โดยนำหนังสือแบบฝึกหัด ใบงาน ไปเรียนที่บ้านภายใต้การควบคุมช่วยเหลือของผู้ปกครอง (๒) การเรียนการสอนแบบผ่านอินเทอร์เนต ON-LINE โดยการใช้กลุ่มไลน์ของห้องเรียน ห้องแชท ของFacebook ภายใต้การกำกับช่วยเหลือของผู้ปกครอง บทบาทของครูและโรงเรียนได้สื่อสารทำความเข้าใจกับผู้ปกครองผ่านช่องทางต่างๆ เช่น โทรศัพท์ LINE ,Facebook เป็นต้น ครูประจำชั้น /ประจำวิชา ได้กำหนดเนื้อหาวิชา ตามตารางสอนในแต่ละวันให้นักเรียนได้เรียนรู้ โดยจัดส่งใบงาน ใบความรู้ คลิปวิดีโอ มีการกำกับนิเทศ ทุกวัน พร้อมเยี่ยมบ้านนักเรียนและแก้ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้น ขอขอบคุณผู้บริหารคณะครูที่ให้ความร่วมมือด้วยอย่างดียิ่ง

นายปัณณธร บัวอุบล
ศึกษานิเทศก์

15 มกราคม 2564
ภาคเรียนที่ 2/2563
รร.วัลลภานุสรณ์
ศพว.วังใหญ่ภูน้ำหยด
วันนี้ข้าพเจ้าได้มานิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (covid19) ช่วงปิดเรียนในกรณีพิเศษ โรงเรียนบ้านวัลลภานุสรณ์ ศูนย์พัฒนาวิชาการวังใหญ่ภูน้หยด พบว่า แนวทางการจัดการเรียนการสอนทางไกลในระดับปฐมวัยถึงประถมศึกษาปีที่ ๖ กำหนดการเรียนรู้ ๒ รูปแบบได้แก่(๑) การเรียนการสอนแบบ ON-HAND สำหรับนักเรียนที่ไม่มีความพร้อมทางด้านอุปกรณ์รับชม โดยนำหนังสือแบบฝึกหัด ใบงาน ไปเรียนที่บ้านภายใต้การควบคุมช่วยเหลือของผู้ปกครอง (๒) การเรียนการสอนแบบผ่านอินเทอร์เนต ON-LINE โดยการใช้กลุ่มไลน์ของห้องเรียน ห้องแชท ของFacebook ภายใต้การกำกับช่วยเหลือของผู้ปกครอง บทบาทของครูและโรงเรียนได้สื่อสารทำความเข้าใจกับผู้ปกครองผ่านช่องทางต่างๆ เช่น โทรศัพท์ LINE ,Facebook เป็นต้น ครูประจำชั้น /ประจำวิชา ได้กำหนดเนื้อหาวิชา ตามตารางสอนในแต่ละวันให้นักเรียนได้เรียนรู้ โดยจัดส่งใบงาน ใบความรู้ คลิปวิดีโอ มีการกำกับนิเทศ ทุกวัน พร้อมเยี่ยมบ้านนักเรียนและแก้ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้น ขอขอบคุณผู้บริหารคณะครูที่ให้ความร่วมมือด้วยอย่างดียิ่ง

นายปัณณธร บัวอุบล
ศึกษานิเทศก์

14 มกราคม 2564
ภาคเรียนที่ 2/2563
รร.บ้านบ่อไทย
ศพว.วังโบสถ์บ่อไทย
วันนี้ข้าพเจ้าได้มานิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (covid19) ช่วงปิดเรียนในกรณีพิเศษ และการบริหารการจัดการโรงเรียนคุณภาพของชุมชน โรงเรียนบ้านบ่อไทย ศูนย์พัฒนาวิชาการวังโบสถ์บ่อไทย พบว่า แนวทางการจัดการเรียนการสอนทางไกลในระดับปฐมวัยถึงมัธยมศึกษาปีที่ ๓ กำหนดการเรียนรู้ ๒ รูปแบบได้แก่(๑) การเรียนการสอนแบบ ON-HAND สำหรับนักเรียนที่ไม่มีความพร้อมทางด้านอุปกรณ์รับชม โดยนำหนังสือแบบฝึกหัด ใบงาน ไปเรียนที่บ้านภายใต้การควบคุมช่วยเหลือของผู้ปกครอง (๒) การเรียนการสอนแบบผ่านอินเทอร์เนต ON-LINE โดยการใช้กลุ่มไลน์ของห้องเรียน ห้องแชท ของFacebook ภายใต้การกำกับช่วยเหลือของผู้ปกครอง บทบาทของครูและโรงเรียนได้สื่อสารทำความเข้าใจกับผู้ปกครองผ่านช่องทางต่างๆ เช่น โทรศัพท์ LINE ,Facebook เป็นต้น ครูประจำชั้น /ประจำวิชา ได้กำหนดเนื้อหาวิชา ตามตารางสอนในแต่ละวันให้นักเรียนได้เรียนรู้ โดยจัดส่งใบงาน ใบความรู้ คลิปวิดีโอ มีการกำกับนิเทศ ทุกวัน พร้อมเยี่ยมบ้านนักเรียนและแก้ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้น การบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพของชุมชน โรงเรียนมีความพร้อมในการบริหารจัดการศึกษา ตลอจนได้รับความร่วมมือจาก ครู ผู้ปกครอง กรรมการสถานศึกษาเป็นอย่างดี ขอขอบคุณผู้บริหารคณะครูที่ให้ความร่วมมือด้วยอย่างดียิ่ง

นายปัณณธร บัวอุบล
ศึกษานิเทศก์

14 มกราคม 2564
ภาคเรียนที่ 2/2563
รร.บ้านบ่อไทย
ศพว.วังโบสถ์บ่อไทย
วันที่ 14 มกราคม 2564 เข้าร่วมนิเทศการเตรียมความพร้อมแนะนำแนวทางการดำเนินงานโรงเรียนคุณภาพชุมชนนำโดยท่านรองธีรภัทร์ ภาวะรีย์รองผู้อำนวยการสพป.เพชรบูรณ์ เขต3 และท่านศน.ปัณณธร บัวอุบล และข้าพเจ้านางสาวสุกัญญา จันทร์งาม ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 ณ โรงเรียนบ้านบ่อไทย ศูนย์พัฒนาวิชาการวังโบสถ์บ่อไทย อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ พบว่าทางโรงเรียนมีความพร้อมและมีศักยภาพในการดำเนินการเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับเป้าหมายของโรงเรียนคุณภาพชุมชนรวมถึงมีความพร้อมทางด้านกายภาพพื้นที่และโรงเรียนเครือข่าย และได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากชุมชน โดยผู้บริหารใช้หลักการ PDCA ในการบริหารและพัฒนาด้านต่างๆของโรงเรียนได้อย่างเหมาะสม ใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนและการอบรมพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ในการนี้ได้นิเทศ การเรียนการสอนในช่วงการปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ (Covid-19) พบว่าในเรื่องของการจัดการเรียนการสอนในช่วงการปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ (Covid-19) ระหว่างวันที่ 11-15 มกราคม 2564 สถานศึกษาได้มีการดำเนินการดังนี้ 1. คณะครูร่วมประชุม วางแผน และสรุปความพร้อมของนักเรียน แต่ละระดับชั้น 2. นักเรียนมีช่องทางติดต่อสื่อสาร และเรียนรู้ที่หลากหลาย 3. ครูจัดเตรียมใบงาน สื่อการเรียนการสอน นักเรียนรับ-ส่งใบงาน สัปดาห์ละ 1 ครั้ง 4. คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา รายงานผลการจัดการเรียนการสอน และหาแนวทางแก้ไขนักเรียนที่มีปัญหา ปัญหา อุปสรรค ข้อจำกัด และข้อเสนอแนะในการจัดการเรียนการสอน พบว่า 1.นักเรียนบางคนไม่มีความพร้อม เนื่องจากไม่มีเครื่องมือในการติดต่อสื่อสาร 2. นักเรียนไม่ส่งงาน เพราะไม่เข้าใจเนื้อหาและผู้ปกครองไม่มีความรู้ที่จะแนะนำได้ 3.นักเรียนบางคนไม่สนใจในการเรียนรู้ เนื่องจากต้องช่วยผู้ปกครองทำงาน คิดเป็นร้อยละ 10 โดยทางสถานศึกษามีแนวทางการแก้ปัญหา ดังนี้ 1. ครูให้นักเรียนศึกษาใบความรู้ จัดทำใบงาน 2. ครูให้คำแนะนำในกรณีนักเรียนไม่เข้าใจเป็นรายบุคคล ทางช่องทางที่ติดต่อได้ 3. ครูกำกับติดตามนักเรียน เพื่อทราบปัญหาและร่วมกันแก้ไขปัญหา นักเรียนที่ขาดความสนใจ โดยทางสถานศึกษามีต้องการความช่วยเหลือจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 คือ จัดหาสื่อ อุปกรณ์ ที่อำนวยความสะดวกในการจัดการเรียนการสอนช่วง (Covid-19) ข้อเสนอแนะ ให้คณะครูและบุคลากรเน้นความปลอดภัยและอุปกรณ์ในการป้องกันเชื้อไวรัส Covid-19ในขณะที่ออกเยี่ยมบ้านและแจกใบงานนักเรียน ขอขอบคุณท่านผอ.คณะครูและบุคลากร ชุมชนรวมถึงทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาการศึกษา

นางสาวสุกัญญา จันทร์งาม
ศึกษานิเทศก์

13 มกราคม 2564
ภาคเรียนที่ 2/2563
รร.อนุบาลวัดในเรืองศรีวิเชียรบุรี
ศพว.ท่าโรงโคกปรง
รายงานผลการนิเทศการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 โรงเรียนอนุบาลวัดในเรืองศรีวิเชียรบุรี วันที่ 13 มกราคม 2564 วันนี้ ข้าพเจ้า นางปาริชาติ เข่งแก้ว ศึกษานิเทศก์ ได้มานิเทศการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของโรงเรียนอนุบาลวัดในเรืองศรีวิเชียรบุรี โดยใช้กระบวนการนิเทศ ได้แก่ ประชุมและสนทนากับครู สังเกตการดำเนินงานในสถานศึกษา และศึกษาจากการตอบแบบสอบถามในระบบออนไลน์ สรุปผลได้ดังนี้ 1.การจัดการเรียนการสอนในช่วงการปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ สถานศึกษาได้ดำเนินการดังนี้ ใช้กระบวนการ P D C A ในการบริหารจัดการ Plan : มีการประชุม มีการวางแผน บริหารจัดการเรียนการสอนร่วมกัน Do : โรงเรียนได้ลงมือปฏิบัติโดยการแจกใบงานให้แก่นักเรียน มีการออกเยี่ยมบ้านนักเรียน อย่างน้อยสัปดาห์ละ 2 ครั้ง และมีการนัดรับใบงานทุกวันศุกร์ของสัปดาห์ Check : ตรวจสอบ โรงเรียนได้มีการติดต่อประชาสัมพันธ์เสียงตามสายของผู้นำชุมชน และมีการตั้งกลุ่ม line ของครูประจำชั้น มีการนำแบบฝึกหัด หรือใบงานมาตรวจและให้คะแนน มีการสอบถามถึงปัญหาและอุปสรรค Action : การดำเนินงาน นำปัญหาที่ได้จาการดำเนินมาปรับปรุงแก้ไข โรงเรียนใช้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้ On hand Online และ On Demand ฝ่ายวิชาการ : จัดทำปฏิทิน ตารางการทำงาน นัดหมาย บริการสื่อ ปรับงานจากประสบการณ์ครั้งที่ 1 ให้นักเรียนจัดทำแบบฝึกหัดน้อยลง ใช้การบูรณาการและความสนใจของนักเรียน ฝ่ายอนามัยโรงเรียน : มีการคัดกรองนักเรียน ทำความสะอาดห้องเรียน ฝ่ายงบประมาณ : โรงเรียนจัดงบประมาณให้ครู คนละ 2,000 บาท สำหรับการทำใบงาน แบบฝึกหัด 2.กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครูผู้สอน 2.1 มีการแจกใบงาน แบบฝึกหัด ต่างๆ 2.2 มีการเสริมทักษะชีวิตให้นักเรียนเพื่อนำความรู้ที่ได้รับไปดำรงใช้ในชีวิตประจำวัน เช่น การปลูกผัก การประกอบอาหาร เป็นต้น 2.3 มีการเก็บใบงานเก่ามาตรวจและแจกใบงานใหม่ทุกวันศุกร์ของสัปดาห์ 2.4 สอบถามปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างเรียน 2.5 ดำเนินการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น 2.6 มีการติดต่อสื่อสารกับนักเรียนโดยสร้าง line กลุ่ม มีการประชาสัมพันธ์จาก facebook ของโรงเรียน 2.7 ครูประจำชั้น/ประจำวิชา ไปเยี่ยมบ้านนักเรียน ผลการดำเนินงาน ระดับชั้น วิธีการสอน ผลการสอน ชั้นอนุบาล-ชั้น ป.3 ใบงานและแบบฝึกหัด นักเรียนไม่เข้าใจ ครูนัดหมายอธิบายซ้ำ บางห้องมีไลน์สื่อสาร ให้ความรู้แก่นักเรียน นักเรียนมีทักษะชีวิต:นั่งขายของกับผู้ปกครองที่ตลาดและทำงานบ้าน มีนักเรียน 1 คนไปกับผู้ปกครองที่จ.พิษณุโลก ครูใช้สื่อสารทางไกล แนะนำการเรียน ชั้น ป.4-6 ใบงาน/ แบบฝึกหัด/ ไลน์/ เฟสบุ๊ค/VDO ครูให้นักเรียนมารับที่โรงเรียน แต่มีนักเรียนบางคนมาไม่ได้ครูนำไปให้ที่บ้าน ครูสอนทีละหน้า อธิบายให้เข้าใจ ครูใช้คลิปVDO เป็นสื่อการสอน เช่น แต่งกลอนเกี่ยวกับโควิด ครูแนะนำทางไลน์ นักเรียนปฏิบัติงานใบงานได้ดี มีนักเรียนบางคนต้องสอนซ่อมเสริม ครูใช้ไลน์ เฟส คลิปVDO ในการสอนซ้ำ ให้นักเรียนเข้าใจมากขึ้น ชั้น ม.1-3 ใบงาน/ แบบฝึกหัด/ ไลน์/ เฟสบุ๊ค/VDO มีคลินิกห้องภาษา บริการความรู้ถึงเวลา 15.00 น.ทุกวัน นักเรียนไม่ค่อนสนใจเรียน ผู้ปกครองไม่มีเวลาให้นักเรียน บ้านนักเรียนไม่มีอินเตอร์เน็ต โรงเรียนจึงบูรณาการให้ใบงานน้อยลง เพิ่มทักษะชีวิตมากขึ้น นักเรียนส่วนใหญ่ทำงานเสร็จตามกำหนด นักเรียนที่ไม่ส่ง ครูกำกับติดตามนักเรียน ให้นักเรียนคนที่เรียนเก่งสอนนักเรียน คนที่เรียนช้า แบบเพื่อนสอนเพื่อนและให้คำปรึกษาจากห้องภาษาโดยตรง ทักษะชีวิตของนักเรียน ศิลปะ : จัดตกแต่งสถานที่ ดนตรี : จัดคาราโอเกะ สอนทางไกล ให้นักเรียนฝึกปฏิบัติ ครูแจกโน้ต นักเรียนเลือกคลิปวิดีโอ นักเรียนฝึกทักษะด้วยตนเอง และถ่ายทอดผลการฝึกให้ครูและนักเรียนดู และใช้ไลน์ในการสื่อสาร ให้คำแนะนำ เสนอแนะ ทำให้นักเรียนปฏิบัติทักษะทางด้านดนตรีดีขึ้น นาฏศิลป์ : นักเรียนปฏิบัติการแสดง เช่น นักเรียนฝึกทักษะการรำในชุดการแสดงที่ปฏิบัติได้เป็นรายบุคคล อัดคลิปวิดีโอส่งครู และให้บริการแก่ชุมชนเป็นที่กว้างขวาง เช่น งานสีดำ เป็นต้น นักเรียนช่วยผู้ปกครองค้าขายในตลาดสด 3.ปัญหาและอุปสรรค ผู้ปกครองไม่มีเวลาในการดูแลให้คำปรึกษาในช่วงนักเรียนทำการเรียนออนไลน์ 4.แนวทางการแก้ไข แนะนำให้ผู้ปกครองควบคุม ดูแล การเรียนออนไลน์และให้ทำแบบฝึกที่คุณครูทำแจกทำประกอบ กับการเรียน ผู้ปกครองมีความต้องการให้โรงเรียนเปิดเรียนตามปกติ ขอชื่นชมผู้บริหารสถานศึกษาและครูทุกคนที่ดูแลนักเรียนเป็นอย่างดี เอาใจใส่นักเรียน มีการบริการความรู้แก่นักเรียนหลายช่องทาง ขอเป็นกำลังใจให้ครูทุกคน และขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือ ในการนิเทศในครั้งนี้ ลงชื่อ (นางปาริชาติ เข่งแก้ว) ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

ดร.ปาริชาติ เข่งแก้ว
ผู้อำนวยการ

รับทราบการนิเทศจาก ดร.ปาริชาติ เข่งแก้ว ศึกษานิเทศก์ ข้าพเจ้า นายเสรี ปานเงิน ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดในเรืองศรีวิเชียรบุรี ได้ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน เพื่อรับทราบผลการนิเทศ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ( Covid-19 ) ให้ครูผู้สอนการจัดการเรียนรู้ใหม่ๆ โดยเน้นกิจกรรม และสอดแทรกเทคนิควิธีการหรือกลวิธีการสอนเพื่อให้ผู้เรียน มีกระบวนการเรียนรู้ และสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ให้เหมาะสม ให้คำแนะนำ เสนอแนะ ทำให้นักเรียนปฏิบัติทักษะทางด้านดนตรีดีขึ้น นาฏศิลป์ : นักเรียนปฏิบัติการแสดง เช่น นักเรียนฝึกทักษะการรำในชุดการแสดงที่ปฏิบัติได้เป็นรายบุคคล อัดคลิปวิดีโอส่งครู และให้บริการแก่ชุมชนเป็นที่กว้างขวาง เช่น งานสีดำ เป็นต้น นักเรียนช่วยผู้ปกครองค้าขายในตลาดสด และดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ขอขอบคุณท่านศึกษานิเทศก์ ที่ได้ให้เกียรติมานิเทศและให้กำลังใจแก่บุคลากรโรงเรียนอนุบาลวัดในเรืองศรีวิเชียรบุรี

นายเสรี ปานเงิน
ผู้อำนวยการโรงเรียน
5 กุมภาพันธ์ 2564


13 มกราคม 2564
ภาคเรียนที่ 2/2563
รร.บ้านเนินสะอาด
ศพว.น้ำร้อนยางสาว
รายงานผลการนิเทศการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 โรงเรียนบ้านเนินสะอาด วันที่ 13 มกราคม 2564 วันนี้ ข้าพเจ้า นางปาริชาติ เข่งแก้ว ศึกษานิเทศก์ ได้มานิเทศการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของโรงเรียนบ้านเนินสะอาด โดยใช้กระบวนการนิเทศ ได้แก่ เยี่ยมบ้านผู้ปกครอง ศึกษาจากการตอบแบบสอบถามในระบบออนไลน์และประชุมครู สรุปผลได้ดังนี้ 1.การจัดการเรียนการสอนในช่วงการปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ สถานศึกษาได้ดำเนินการดังนี้ 1.1 ครูมาปฏิบัติหน้าที่ตามปกติ โดยแบ่งเป็นสายระดับ โดยแบ่งเป็นภาคเช้าและภาคบ่าย ครูกลุ่มที่ 1 ปฏิบัติงานในโรงเรียนในภาคเช้า ออกแบบหนังสือ ใบความรู้ ใบงานเพื่อส่งมอบให้นักเรียนตามที่กำหนด ครูกลุ่มที่ 2 ทำงานเช่นเดียวกัน แต่สลับมาทำงานภาคบ่าย 1.2 ครูทุกคนเยี่ยมบ้านนักเรียนในทุกวันพุธ 1.3 รูปแบบจัดการเรียนการสอน แบ่งเป็น 3 ช่วงชั้น ปฐมวัย ครูให้ทำใบความรู้และใบงานส่งให้นักเรียนที่บ้าน สัปดาห์ละ 2 ครั้ง ช่วงชั้นที่ 1 ครูเน้นเนื้อหาวิชาเสริมให้นักเรียนเรียนรู้ด้วยตนเองได้ ผ่านประสบการณ์ชีวิตและโดยผู้ปกครอง โดยเนื้อหาที่ให้เหมาะสมสำหรับทบทวนที่บ้าน รับความรู้ผ่านโทรศัพท์จากคุณครูและพบกับใบงานจากครูประจำชั้น อย่างน้อยสัปดาห์ละ 2 ครั้ง ช่วงชั้นที่ 2 ครูให้ทำใบความรู้และใบงานส่งให้นักเรียนที่บ้าน สัปดาห์ละ 2 ครั้ง เสริมความรู้ ในรายวิชารอง โดยเนื้อหาวิชาหลักจะเป็นการทบทวนเนื้อหาที่ง่าย ทบทวนได้เองหรือผู้ปกครองให้ความรู้ได้ ประกอบการสื่อออนไลน์ต่าง ๆ ที่ครูประจำวิชาส่งให้ ผ่านช่องทางออนไลน์ ให้นักเรียนเรียนรู้ด้วยตนเองได้ ผ่านประสบการณ์ชีวิต รับความรู้ผ่านโทรศัพท์จากคุณครู ช่วงชั้นที่ 3 นักเรียนมาพบครูอย่างน้อยสัปดาห์ละ 2 ครั้ง โดยเนื้อหาใบความรู้จะส่งให้นักเรียนผ่านระบบออนไลน์และจัดทำใบงานผ่านช่องทางอิเลคทรอนิกส์ จาก Google นักเรียนสามารถตอบและใช้งานได้จากโทรศัพท์มือถือและเสริมใบความรู้กับใบงานสำหรับนักเรียนที่ไม่มีอุปกรณ์ เนื้อหาที่ให้เป็นการทบทวนวิชาหลักและวิชารอง นอกจากนี้ยังติดตามนักเรียนที่มีผลการเรียน 0 หรือ มส.มาซ่อมในช่วงนี้ 2.กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครูผู้สอน ปฐมวัย : จัดทำใบงานฝึกพยัญชนะ ผสม สระอาและสระอี มีนักเรียน 2 คนที่ต้องดูแลเป็นพิเศษ ได้แก่ ด.ช.ณัฐวุฒิและด.ญ.ศิรินภา(ยาย่า) ป.1 : จัดทำใบงาน โดยใช้ข้อสอบ RT ภาษาไทย ใช้ข้อความและให้นักเรียนตอบคำถาม นักเรียนส่วนใหญ่ทำได้ และคณิตศาสตร์ จำนวนเต็มสิบ รูปทรงเรขาคณิต นักเรียนทำได้ดี ป.2 : ภาษาไทยและคณิตศาสตร์ แนะนำนักเรียนให้อ่าน ตรวจการบ้านที่บ้าน ปัญหาคือไม่พบนักเรียน เนื่องจากเดินทางไปกับผู้ปกครอง ป.3 : ใบงานภาษาไทย นักเรียนทำได้ดี ป.4 : ใบงาน 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ใช้โทรศัพท์หาครูและใช้ไลน์เป็นรายบุคคล ป.5: ใบงาน 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ใช้โทรศัพท์หาครูและใช้ไลน์เป็นรายบุคคล ป.6 : ใบงาน แจ้งนักเรียนล่วงหน้า ใช้โทรศัพท์ ไลน์และเฟสบุ๊ค ม.1 : ใบงาน แจ้งนักเรียนล่วงหน้า ไลน์และเฟสบุ๊ค ม.2 : ใบงาน แจ้งนักเรียนล่วงหน้า ไลน์และเฟสบุ๊ค นักเรียนไม่ส่งงาน 2 คน ให้วิธีเพื่อนสอนเพื่อน ม.3 : ใบงาน แจ้งนักเรียนล่วงหน้า ไลน์และเฟสบุ๊ค มีนักเรียนไม่ทำงานส่ง 1 คนและยังให้มาแก้ไขผลการเรียนรู้ 3.ปัญหาและอุปสรรค 3.1นักเรียนบางคนไม่อยู่บ้าน ไปกับผู้ปกครอง 3.2 นักเรียนบางคนทำงานไม่เสร็จตามกำหนด 4.แนวทางการแก้ไข 4.1 เพื่อนสอนเพื่อน 4.2 ครูติดตามที่บ้าน ผู้ปกครองมีความต้องการให้โรงเรียนเปิดเรียนตามปกติ ขอชื่นชมผู้บริหารสถานศึกษาและคณะครูที่ร่วมด้วยช่วยกันในการดูแลนักเรียนเป็นอย่างดี มีความประทับใจในการทำงานของทุกคนและเยี่ยมบ้านนักเรียน ขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนให้ทำงานอย่างเต็มที่ เต็มความสามารถของทุกคนเพื่อพัฒนาคุณภาพนักเรียนต่อไป ลงชื่อ (นางปาริชาติ เข่งแก้ว) ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

ดร.ปาริชาติ เข่งแก้ว
ผู้อำนวยการ

โรงเรียนรับทราบและพร้อมจะนำข้อเสนอแนะไปใช้เพื่อปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อไป

นายยุทธศาสตร์ รินทร์พรุ้ม
ผู้อำนวยการโรงเรียน
18 มกราคม 2564


13 มกราคม 2564
ภาคเรียนที่ 2/2563
รร.บ้านคลองดู่
ศพว.คลองกระจัง
นิเทศ ติดตาม การเรียนการสอนในช่วงปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ (COVID-19) ผู้รับ การนิเทศคือ ว่าที่ นายนิเวศน์ วันทอง ครูรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองดู่ อ.ศรีเทพ และคณะครูโรงเรียนบ้านคลองดู่ ผลการนิเทศดังนี้ 1. โรงเรียนดำเนินการปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ ทำการสอนในลักษณะ On Hand ใบงานให้นักเรียน ในทุกชั้น เน้นรายวิชาหลัก คือ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และภาษาอังกฤษ โดยครูผู้สอนทำการนัดหมายนักเรียนรายชั้นเรียน ให้รับใบงานสัปดาห์ละครั้ง โดยจะสลับของแต่ละห้องมาส่งเก่า - รับงานใหม่ และติดต่อสื่อการโดยใช้ระบบทางไกล เช่น โทรศัพท์ line ถ้านักเรียนที่ไม่มีโทรศัพท์ ครูผู้สอนจะติดต่อกับนักเรียนโดยตรงโดยการพบปะพูดคุย เพื่อแก้ปัญหาการเรียนที่นักเรียนไม่เข้าใจในใบงาน หรือภาระงานที่ได้รับมอบหมาย 2. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 คุณครูประจำชั้นทำการสอน ผ่าน Video Call โดยตั้งกลุ่มไลน์สำหรับนักเรียนทุกคนในชั้น สอนรายวิชาในช่วงเช้า ช่วงบ่ายจะสั่งงานให้นักเรียนทำ และส่งงานสัปดาห์ละ 1 ครั้ง 3.โรงเรียนจัดตั้งครูเวรประจำวันในการดูแลความเรียบร้อยของโรงเรียนในช่วงปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ 4. การจัดการเรื่องอาหารกลางวันกับนักเรียนช่วงปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ จัดการโดยจ่ายเป็นเงินสดเดือนละ 400 บาท จ่ายวันที่ 4 มกราคม 2564 โดยผู้ปกครองเซ็นรับทราบ ขอขอบพระคุณคณะครูโรงเรียนบ้านคลองดู่ที่ให้การต้อนรับ ให้ความร่วมมือและอำนวยความสะดวกเป็นอย่างดียิ่ง

นางรังสิมา บัวทอง
ศึกษานิเทศก์
จากการนิเทศ ติดตาม การเรียนการสอนในช่วงปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ (COVID-19) โดยศึกษานิเทศน์ รังสิมา บัวทอง ซึ่งข้อมูลที่นำเสนอให้ทราบนั้นจะนำไปพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น ขอขอบคุณมากครับ

นายนิเวศน์ วันทอง
ครู
15 มกราคม 2564

13 มกราคม 2564
ภาคเรียนที่ 2/2563
รร.บ้านหนองบัว
ศพว.นาสนุ่น
13 ม.ค. 64 นางสาวพัชรินทร์ วาวงศ์มูล พร้อมด้วยนางรังสิมา บัวทอง ศึกษานิเทศก์ สพป.พช.3 >> นิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนในช่วงการปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ (Covid-19) >> ณ โรงเรียนบ้านหนองบัว ศพว.นาสนุ่น อำเภอศรีเทพ (บ้านผปค. 3 ครอบครัว) >> โรงเรียนวางแผนและดำเนินการจัดการเรียนการสอนในช่วงการปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ (Covid-19) ตามแผนงานที่กำหนดไว้ ตั้งแต่วันที่ 4-31 ม.ค. 64 >> โรงเรียนจัดการเรียนแบบผสมผสาน คือ แบบใบงานเน้นเป็นการทบทวนเนื้อหาเดิม ไม่ยากจนเกินไปที่เด็กจะทำได้ รับใบงานทุกวันศุกร์ของสัปดาห์ เน้น 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่ ภาษาไทย เน้นการเขียนและการคัดลายมือ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ >> การสอนแบบ Onsite ที่โรงเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ห้องเรียนละ 6 คน ครูสลับกันสอนภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ >> การเรียนออนไลน์ ผ่านการApp Zoom เน้น 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 >> ใช้กลุ่ม Line และเพจFacebook ติดตามงานและการเรียนของนักเรียน >> ครูผู้สอนรายงานผลการดำเนินการการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนที่รับผิดชอบ และนับเวลาเรียนในแต่ละวัน และแต่ละสัปดาห์ รับส่งเอกสารทุกวันอังคารของสัปดาห์ >> การนัดรับเอกสารใบงานทุกวันอังคารของสัปดาห์ ซึ่งนักเรียนจะมารับที่โรงเรียน และไปแจกที่บ้านของนักเรียน เพื่อช่วยอธิบายงานและใบงานให้เข้าใจ และเมื่อให้ครูได้ตรวจถ้าตรวจแล้วพบว่าผิดหรือเด็กไม่เข้าใจ จะอธิบายเพิ่มเติมที่โรงเรียน และสามารถมาโรงเรียนได้ตลอดเวลา ถ้าไม่เข้าใจแบบฝึกหรืองานที่สั่งไป เพราะคุณครูมาทำงานที่โรงเรียนทุกวัน >> ติดตามการทำแบบฝึกหัดผ่านทางไลน์ แต่เนื่องจากผู้ปกครองจะไม่มีโทรศัพท์ และถ้ามีจะไม่มีเงินเติม เพื่อรับสัญญาณอินเทอร์เน็ต ทำมีการติดต่อสื่อสารนักเรียนโดยสร้างกลุ่ม Line มีการประชาสัมพันธ์ ทาง Facebook ได้เพียงบางส่วน จะเน้นให้มาพบครูหรือมาสอบถามครูได้ที่โรงเรียน และครูประจำชั้น ออกเยี่ยมบ้านนักเรียน >>ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา นักเรียนอยู่กับผู้ปกครอง ปู่ย่า ตายาย ที่ไม่เข้าใจเนื้อหาการทำกิจกรรมและอธิบายเพิ่มเติมให้กับนักเรียนไม่ได้ และผู้ปกครองจะพานักเรียนไปทำงานรับจ้าง ไร่มัน ไร่อ้อย ด้วยทำให้เวลาในการทำใบงานน้อยลง แต่ใช้เวลาช่วงเย็นว่างจากงานมาทำใบงานและปรึกษาครูเมื่อมาส่งใบงานและรับใบงานใหม่ในแต่ละสัปดาห์ >> ขอชื่นชมและขอขอบพระคุณท่านผอ.คณะครูและบุคลากรทุกท่าน ร่วมถึงผู้ปกครองเป็นอย่างมาก ที่ได้ให้ข้อมูลและให้การต้อนรับอย่างดียิ่งในครั้งนี้ และขอเป็นกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถของทุกท่าน

นางสาวพัชรินทร์ วาวงศ์มูล
ศึกษานิเทศก์

13 มกราคม 2564
ภาคเรียนที่ 2/2563
รร.บ้านจัดสรร
ศพว.นาสนุ่น
13 ม.ค. 64 นางสาวพัชรินทร์ วาวงศ์มูล พร้อมด้วยนางรังสิมา บัวทอง ศึกษานิเทศก์ สพป.พช.3 >> นิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนในช่วงการปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ (Covid-19) >> ณ โรงเรียนบ้านจัดสรร ศพว.นาสนุ่น อำเภอศรีเทพ (บ้านผปค. 2 ครอบครัว) >> โรงเรียนวางแผนและดำเนินการจัดการเรียนการสอนในช่วงการปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ (Covid-19) ตามแผนงานที่กำหนดไว้ ตั้งแต่วันที่ 4-31 ม.ค. 64 >> โรงเรียนจัดการเรียนแบบผสมผสาน คือ แบบใบงานเน้นเป็นการทบทวนเนื้อหาเดิม ไม่ยากจนเกินไปที่เด็กจะทำได้ รับใบงานทุกวันศุกร์ของสัปดาห์ เน้น 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่ ภาษาไทย เน้นการเขียนและการคัดลายมือ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ >> การสอนแบบ Onsite ที่โรงเรียน ช่วงที่นักเรียนที่ไม่เข้าใจในเนื้อหาหาแบบฝึกหัดใบงานที่คุณครูสั่งให้ทำเด็กจะมาพบครูที่โรงเรียน เพื่อให้ครูอธิบายเพิ่มเติม >> การเรียนออนไลน์ ผ่านDLTV ของนักเรียนชั้น ป.5 และมีการทำแบบทดสอบหลังเรียน ผ่านแบบทดสอบ Google form เน้น 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ และข้อสอบ O-NET สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 >> ใช้กลุ่ม Line และเพจFacebook ติดตามงานและการเรียนของนักเรียน >> การนัดรับเอกสารใบงานของทุกวัน ซึ่งนักเรียนจะมารับที่โรงเรียน และไปแจกที่บ้านของนักเรียน เพื่อช่วยอธิบายงานและใบงานให้เข้าใจ และเมื่อให้ครูได้ตรวจถ้าตรวจแล้วพบว่าผิดหรือเด็กไม่เข้าใจ จะอธิบายเพิ่มเติมที่โรงเรียน และสามารถมาโรงเรียนได้ตลอดเวลา ถ้าไม่เข้าใจแบบฝึกหรืองานที่สั่งไป เพราะคุณครูมาทำงานที่โรงเรียนทุกวัน >> ติดตามการทำแบบฝึกหัดผ่านทางLine เพจ Face book แต่เนื่องจากผู้ปกครองจะไม่มีโทรศัพท์ และถ้ามีจะไม่มีเงินเติม เพื่อรับสัญญาณอินเทอร์เน็ต ทำมีการติดต่อสื่อสารนักเรียนโดยสร้างกลุ่ม Line มีการประชาสัมพันธ์ ทาง Facebook ได้เพียงบางส่วน จะเน้นให้มาพบครูหรือมาสอบถามครูได้ที่โรงเรียน และครูประจำชั้นออกเยี่ยมบ้านนักเรียน >>ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา นักเรียนอยู่กับผู้ปกครอง ปู่ย่า ตายาย ที่ไม่เข้าใจเนื้อหาการทำกิจกรรมและอธิบายเพิ่มเติมให้กับนักเรียนไม่ได้ และผู้ปกครองจะพานักเรียนไปทำงานรับจ้าง ไร่มัน ไร่อ้อย ด้วยทำให้เวลาในการทำใบงานน้อยลง แต่ใช้เวลาช่วงเย็นว่างจากงานมาทำใบงานและปรึกษาครูเมื่อมาส่งใบงานและรับใบงานใหม่ในแต่ละสัปดาห์ >> ขอชื่นชมและขอขอบพระคุณท่านผอ.คณะครูและบุคลากรทุกท่าน ร่วมถึงผู้ปกครองเป็นอย่างมาก ที่ได้ให้ข้อมูลและให้การต้อนรับอย่างดียิ่งในครั้งนี้ และขอเป็นกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถของทุกท่าน

นางสาวพัชรินทร์ วาวงศ์มูล
ศึกษานิเทศก์

ผู้บริหาร คณะครู นักเรียนโรงเรียนบ้านจัดสรร ขอขอบคุณ นางสาวพัชรินทร์ วาวงศ์มูล พร้อมด้วยนางรังสิมา บัวทอง ศึกษานิเทศก์ สพป.พช.3 ที่ได้มานิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนในช่วงการปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ (Covid-19) ณ โรงเรียนบ้านจัดสรร ศพว.นาสนุ่น อำเภอศรีเทพ ทั้งนี้ทางโรงเรียนจะนำคำชี้แนะและแนวทางในการจัดการเรียนการสอนในช่วงการปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ (Covid-19) มาปรับใช้กับนักเรียนให้เกิดประโยชน์สูงสุด

นายประยูร ภูแข่งหมอก
ผู้อำนวยการโรงเรียน
15 มกราคม 2564


รับรองการนิเทศในครั้งนี้ ขอบคุณคะ

นางสาวพัชรินทร์ วาวงศ์มูล
ศึกษานิเทศก์
27 มกราคม 2564
13 มกราคม 2564
ภาคเรียนที่ 2/2563
รร.บ้านคลองทราย
ศพว.ซับสมบูรณ์ซับน้อย
วันนี้ข้าพเจ้าได้มานิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (covid19) ช่วงปิดเรียนในกรณีพิเศษ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา๒๕๖๓ โรงเรียนบ้านคลองทราย ศูนย์พัฒนาวิชาการซับสมบูรณ์ซับน้อย พบว่า แนวทางการจัดการเรียนการสอนทางไกลในระดับปฐมวัยถึงมัธยมศึกษาปีที่ ๓ กำหนดการเรียนรู้ ๒ รูปแบบได้แก่(๑) การเรียนการสอนแบบ ON-HAND สำหรับนักเรียนที่ไม่มีความพร้อมทางด้านอุปกรณ์รับชม โดยนำหนังสือแบบฝึกหัด ใบงาน ไปเรียนที่บ้านภายใต้การควบคุมช่วยเหลือของผู้ปกครอง (๒) การเรียนการสอนแบบผ่านอินเทอร์เนต ON-LINE โดยการใช้กลุ่มไลน์ของห้องเรียน ห้องแชท ของFacebook ภายใต้การกำกับช่วยเหลือของผู้ปกครอง บทบาทของครูและโรงเรียนได้สื่อสารทำความเข้าใจกับผู้ปกครองผ่านช่องทางต่างๆ เช่น โทรศัพท์ LINE ,Facebook เป็นต้น ครูประจำชั้น /ประจำวิชา ได้กำหนดเนื้อหาวิชา ตามตารางสอนในแต่ละวันให้นักเรียนได้เรียนรู้ โดยจัดส่งใบงาน ใบความรู้ คลิปวิดีโอ มีการกำกับนิเทศ ทุกวัน พร้อมเยี่ยมบ้านนักเรียนและแก้ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้น ขอขอบคุณผู้บริหารคณะครูที่ให้ความร่วมมือด้วยอย่างดียิ่ง

นายปัณณธร บัวอุบล
ศึกษานิเทศก์

โรงเรียนบ้านคลองทรายกราบขอบพระคุณ นายปัณณธร บัวอุบล ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เพชรบูรณ์ เขต 3 ที่ได้ให้เกียรติมานิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(covid 19) ช่วงปิดเรียนกรณีพิเศษ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 กราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงที่ท่านได้มานิเทศและตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจในครั้งนี้เป็นอย่างสูง

นายคำสิงห์ ภูเยี่ยมจิต
ผู้อำนวยการโรงเรียน
29 มกราคม 2564


ยินดีครับ ขอให้การดำเนินการจัดการเรียนการสอนเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

นายปัณณธร บัวอุบล
ศึกษานิเทศก์
7 เมษายน 2564
13 มกราคม 2564
ภาคเรียนที่ 2/2563
รร.บ้านห้วยตลาด
ศพว.ท่าด้วง
ข้าพเจ้า นางมัทณา ชาวบ้านกร่าง ศึกษานิเทศก์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 ได้มานิเทศ ติดตาม การเรียนการสอนในช่วงการปิดภาคเรียนด้วยเหตุพิเศษ (Covid -19) ของโรงเรียนบ้านห้วยตลาด โรงเรียนบ้านห้วยตลาด มีจำนวนนักเรียน 36 คน มีบุคลากรทั้งหมด 6 คน ข้าราชการ 3 คน จ้างสอน 1 คน ธุรการ 1 คน นักการภารโรง 1 คน (ไม่มีผู้อำนวยการ)จัดการเรียนการสอนปกติแบบการใช้สื่อ DLTV ในการติดตามครั้งนี้มีผู้รับการนิเทศ จำนวน 5 คน ในการนิเทศครั้งนี้ มีผลการนิเทศ ติดตาม ดังนี้ โรงเรียนได้มีการดำเนินการจัดการเรียน การสอนในช่วงปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ ดังนี้โรงเรียนได้จัดการเรียนการสอนแบบเรียนที่บ้านโดยใช้หนังสือเรียนแบบฝึกหัด (On-Hand) - โรงเรียนได้ดำเนินการจัดการประชุม ผู้ปกครองเพื่อสร้างความเข้าใจในการปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ ระหว่างวันที่ 4 มกราคม – 31 มกราคม 2564 - ครูได้นำใบงาน แบบฝึก และหนังสือเรียนไป ให้นักเรียนที่บ้าน เพื่อสร้างความเข้าใจให้กับนักเรียนเป็นรายบุคคล - ครูเยี่ยมบ้านนักเรียนพร้อมเก็บใบงานและนำใบงานไปให้ในวัน จันทร์ของสัปดาห์ - ครูประชุมและรายงานผลการจัดการเรียนการสอนเป็นรายห้องเรียน ให้กับผู้อำนวยการโรงเรียนทราบและร่วมกันดำเนินการแก้ปัญหาที่เกิดพบและช่วยกันแก้ปัญหาของนักเรียน - โรงเรียนได้จัดทำ อินโฟกราฟฟิก (Infographic) เป็นรายสัปดาห์ ละ 1 ครั้ง - โรงเรียนได้ดำเนินการดำเนินการเบิกจ่าย ค่าอาหารกลางวันให้กับนักเรียน จำนวน 36 คน คนละ 400 บาท เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และได้จัดทำเอกสารเพื่อเป็นหลักฐานครบถ้วน ปัญหา อุปสรรค ในการจัดการเรียนการสอนในครั้งนี้ 1. คือนักเรียนทำแบบฝึกหัด ใบงาน ไม่ได้ และผู้ปกครองไม่มีเวลาดูต้องไป ทำงานไม่มีใครดูเด็กต้องเอาไปฝากไว้บ้านญาติ 2. บ้านนักเรียนไกลเกินไป ห่างจากโรงเรียน 15 กิโลเมตร มีพื้นที่กันดาน เสี่ยงต่อการเดินทาง วิธีแก้ปัญหา ครูประจำชั้นเยี่ยมบ้านนักเรียนและสอนเด็กที่บ้านเป็นรายบุคคล และพานักเรียนมาสอนที่บ้าน ความต้องการความช่วยเหลือจากสำนักงานเขต ในช่วงการจัดการเรียนการสอนในช่วงการปิดภาคเรียนด้วยเหตุพิเศษ (Covid –19 ทางโรงเรียนอยากได้เจลล้างมือ และหน้ากากอนามัยให้กับเด็กและครูเพื่อเป็น การป้องกันครูในการลงพื้นที่ด้วย และเงินในการสนับสนุนค่าน้ำมันเชื้อเพลิงในการออกเยี่ยมบ้านนักเรียน ขอขอบคุณท่านรักษาการและคณะครูโรงเรียนบ้านห้วยตลาดที่ได้จัดการเรียนการสอนในครั้งนี้ได้เป็นอย่างดี

นางมัทณา ชาวบ้านกร่าง
ศึกษานิเทศก์

13 มกราคม 2564
ภาคเรียนที่ 2/2563
รร.บ้านเฉลียงทอง
ศพว.ท่าด้วง
ข้าพเจ้า นางมัทณา ชาวบ้านกร่าง ศึกษานิเทศก์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 ได้มานิเทศ ติดตาม การเรียนการสอนในช่วงการปิดภาคเรียนด้วยเหตุพิเศษ (Covid -19) ของ โรงเรียนบ้านเฉลียงทอง มีจำนวนนักเรียน 32 คน มีบุคลากรทั้งหมด 5 คน (ไม่มีผู้อำนวยการ) จัดการเรียนการสอนปกติแบบการใช้สื่อ DLTV ในการติดตามครั้งนี้มีผู้รับการนิเทศ จำนวน 4 คน ในการนิเทศครั้งนี้ มีผลการนิเทศ ติดตาม ดังนี้ โรงเรียนได้มีการดำเนินการจัดการเรียน การสอนในช่วงปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ ดังนี้โรงเรียนได้จัดการเรียนการสอนแบบเรียนที่บ้านโดยใช้หนังสือเรียนแบบฝึกหัด (O์n-Hand) - โรงเรียนได้ดำเนินการจัดการประชุม ผู้ปกครองเพื่อสร้างความเข้าใจในการปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ ระหว่างวันที่ 4 มกราคม – 31 มกราคม 2564 - นักเรียนมารับใบงาน แบบฝึก และหนังสือเรียนไปที่โรงเรียนและทำ ความเข้าใจกับผู้ปกครอง ทุกวันจันทร์ - - ครูเยี่ยมบ้านนักเรียนทุกวันสัปดาห์ ละ 1 ครั้ง - ครูประชุมและรายงานผลการจัดการเรียนการสอนเป็นรายห้องเรียน ให้กับผู้อำนวยการโรงเรียนทราบและร่วมกันดำเนินการแก้ปัญหาที่เกิดพบและช่วยกันแก้ปัญหาของนักเรียน ทุกวันศุกร์ของสัปดาห์ - โรงเรียนได้จัดทำ อินโฟกราฟฟิก (Infographic) เป็นรายสัปดาห์ ละ 1 ครั้ง - โรงเรียนได้ดำเนินการดำเนินการเบิกจ่าย ค่าอาหารกลางวันให้กับนักเรียน จำนวน 32 คน คนละ 400 ในวันที่ 31 มกราคม 2564 และทำความเข้าใจกับผู้ปกครองเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ปัญหา อุปสรรค ในการจัดการเรียนการสอนในครั้งนี้ 1. คือนักเรียนทำแบบฝึกหัด ใบงาน ไม่ได้ และผู้ปกครองไม่มีเวลาดูต้องไป ทำงานไม่มีใครดูเด็กต้องเอาไปฝากไว้บ้านญาติ วิธีแก้ปัญหา ครูประจำชั้นเยี่ยมบ้านนักเรียนและสอนเด็กที่บ้านเป็นรายบุคคล และพานักเรียนมาสอนที่บ้าน ความต้องการความช่วยเหลือจากสำนักงานเขต ในช่วงการจัดการเรียนการสอนในช่วงการปิดภาคเรียนด้วยเหตุพิเศษ (Covid –19 ทางโรงเรียนอยากได้เจลล้างมือ และหน้ากากอนามัยให้กับเด็กและครูเพื่อเป็การป้องกันครูในการลงพื้นที่ด้วย และเงินในการสนับสนุนค่าน้ำมันเชื้อเพลิงในการออกเยี่ยมบ้านนักเรียน ขอขอบคุณท่านผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครูโรงเรียนบ้านเฉลียงทองที่ได้จัดการเรียนการสอนในครั้งนี้ได้เป็นอย่างดี

นางมัทณา ชาวบ้านกร่าง
ศึกษานิเทศก์
13 มกราคม 2564
ภาคเรียนที่ 2/2563
รร.บ้านนาทุ่ง
ศพว.ท่าแดงวังท่าดี
ข้าพเจ้า นางมัทณา ชาวบ้านกร่าง ศึกษานิเทศก์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 ได้มานิเทศ ติดตาม การเรียนการสอนในช่วงการปิดภาคเรียนด้วยเหตุพิเศษ (Covid -19) ของโรงเรียนบ้านนาทุ่ง มีจำนวนนักเรียน 321 คน มีบุคลากรทั้งหมด 18 คน (ไม่มีผู้อำนวยการ) ในการนิเทศครั้งนี้ มีผลการนิเทศ ติดตาม ดังนี้ โรงเรียนได้มีการดำเนินการจัดการเรียน การสอนในช่วงปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ โรงเรียนได้จัดการเรียนการสอนแบบผสมสาน และมีรูปแบบการดำเนินการดังนี้ 1. โรงเรียนได้ดำเนินการจัดการประชุม ผู้ปกครองเพื่อสร้างความเข้าใจในการปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ ระหว่างวันที่ 4 มกราคม – 31 มกราคม 2564 2. นักเรียนระดับอนุบาลได้จัดการเรียนการสอนแบบเรียนที่บ้านโดย ใช้หนังสือเรียนแบบฝึกหัด (On-Hand) โดยครูนำไปส่งให้ที่บ้านและเยี่ยมบ้านนักเรียน 3. นักเรียนระดับชั้น ป.1 – ป.3 แบบ จัดการเรียนการ สอนแบบเรียนที่บ้านโดยใช้หนังสือเรียนแบบฝึกหัด (On-Hand) โดยให้นักเรียนมารับใบงานพร้อมส่ง สัปดาห์ละ 1 ครั้ง 4. นักเรียนระดับชั้น ป.4 – ป.6 จัดการเรียนการสอนแบบ ON-SITE เรียนผ่าน DLTV 5. นักเรียนระดับมัธยมชั้นปีที่ 1 -3 จัดการเรียนการสอนแบบ (ON- LINE) ผ่านแอปพิเคชั่นไลน์ - โรงเรียนได้จัดทำ อินโฟกราฟฟิก (Infographic) เป็นรายสัปดาห์ ละ 1 ครั้ง - โรงเรียนได้ดำเนินการดำเนินการเบิกจ่าย ค่าอาหารกลางวันให้กับนักเรียน จำนวน 36 คน คนละ 400 บาท เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และได้จัดทำเอกสารเพื่อเป็นหลักฐานครบถ้วน ปัญหา อุปสรรค ในการจัดการเรียนการสอนในครั้งนี้ 1. คือนักเรียนทำแบบฝึกหัด ใบงาน ไม่ได้ และผู้ปกครองไม่มีเวลาดูต้องไป ทำงานไม่มีใครดูแลเด็กปล่อยให้อยู่กับตายาย 2. ยังมีนักเรียน 20 %ที่ยังไม่สามามารถเรียนผ่านช่องทาง Application Line ได้ วิธีแก้ปัญหา ครูประจำชั้นเยี่ยมบ้านนักเรียนและสอนเด็กเป็นรายบุคคล และส่วนเด็กที่ไม่มีโทรศัพท์ให้ไปเรียนกับเพื่อนข้างบ้าน ความต้องการความช่วยเหลือจากสำนักงานเขต ในช่วงการจัดการเรียนการสอนในช่วงการปิดภาคเรียนด้วยเหตุพิเศษ (Covid –19 ทางโรงเรียนอยากได้เจลล้างมือ และหน้ากากอนามัยให้กับเด็กและครูเพื่อเป็นการป้องกันครูในการลงพื้นที่ด้วย และเงินในการสนับสนุนค่าน้ำมันเชื้อเพลิงในการออกเยี่ยมบ้านนักเรียน ขอขอบคุณท่านรักษาการและคณะครูโรงเรียนบ้านนาทุ่งที่ได้จัดการเรียนการสอนในครั้งนี้ได้เป็นอย่างดี

นางมัทณา ชาวบ้านกร่าง
ศึกษานิเทศก์

13 มกราคม 2564
ภาคเรียนที่ 2/2563
รร.บ้านหัวโตก
ศพว.นาเฉลียงห้วยโป่งยามงาม
นิเทศ ติดตาม การเรียนการสอนในช่วงปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ (COVID-19) ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 พบว่า โรงเรียนบ้านหัวโตก อำเภอหนองไผ่ ศูนย์พัฒนาวิชาการห้วยโป่ง นาเฉลียงยางงามการจัดการเรียนการสอนในช่วงการปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ covid-19 สถานศึกษาได้ดำเนินการคือ 1. ดูรายงานสรุปผลการดำเนินงานรายสัปดาห์จากคณะครู 2. เรียกประชุมครูเพื่อรายงานผลการดำเนินงานแต่ละสัปดาห์ 3 เยี่ยมบ้านนักเรียนหลังเรียนสัปดาห์ละ 1 ครั้งเพื่อรับฟังปัญหาและหาทางแก้ไขปัญหา 4. นักเรียนรับใบงานสัปดาห์ละครั้งเพื่อชี้แจงเป็นรายห้อง 5. นำปัญหาที่ได้จากใบงานจากการเยี่ยมบ้านมาแก้ไขร่วมกันกับคณะครูปัญหาอุปสรรคและข้อจำกัดและข้อเสนอแนะในการจัดการเรียนการสอนในช่วงปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษปัญหาอุปสรรคคือ 1.ผู้เรียนขาดสมาธิในการเรียนเรียนไม่เข้าใจ 2. ผู้ปกครองบางส่วนไปทำงานที่ต่างจังหวัดหรือไปทำงานที่ไร่ทำให้นักเรียนต้องออกไปด้วยทำให้เรียนได้น้อยลง 3. วันและเวลาในการรับส่งใบงานของนักเรียนส่งงานไม่ตรงตามวันและเวลาที่กำหนด ข้อเสนอแนะในการนิเทศครั้งนี้ ได้ให้ครูติดตามผลการจัดการเรียนของนักเรียนรายบุคลคล เพื่อรับทราบปัญหาและแก้ไขได้ เป็นการช่วยนักเรียนได้เรียนรู้อีกช่องทางหนึ่ง และรายงานผู้บริหารให้ทราบ พร้อมรายงานต่อ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 ขอขอบคุณท่านผู้บริหารโรงเรียน คณะครูทุกท่านที่ร่วมมือกันแก้ปัญหาในการจัดการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์การเรียนการสอนในช่วงปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ (COVID-19) ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ขอชื่นชมและขอขอบพระคุณท่านผอ.คณะครูและบุคลากรทุกท่าน ร่วมถึงผู้ปกครองเป็นอย่างมาก ที่ได้ให้ข้อมูลและให้การต้อนรับอย่างดียิ่งในครั้งนี้ และขอเป็นกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถของทุกท่าน

นางกัญจนา มีศิริ
ศึกษานิเทศก์

13 มกราคม 2564
ภาคเรียนที่ 2/2563
รร.บ้านซับสมบูรณ์
ศพว.ซับสมบูรณ์ซับน้อย
วันนี้ข้าพเจ้าได้มานิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (covid19) ช่วงปิดเรียนในกรณีพิเศษ โรงเรียนบ้านซับสมบูรณ์ ศูนย์พัฒนาวิชาการซับสมบูรณ์ซับน้อย พบว่า แนวทางการจัดการเรียนการสอนทางไกลในระดับปฐมวัยถึงมัธยมศึกษาปีที่ ๓ กำหนดการเรียนรู้ ๒ รูปแบบได้แก่(๑) การเรียนการสอนแบบ ON-HAND สำหรับนักเรียนที่ไม่มีความพร้อมทางด้านอุปกรณ์รับชม โดยนำหนังสือแบบฝึกหัด ใบงาน ไปเรียนที่บ้านภายใต้การควบคุมช่วยเหลือของผู้ปกครอง (๒) การเรียนการสอนแบบผ่านอินเทอร์เนต ON-LINE โดยการใช้กลุ่มไลน์ของห้องเรียน ห้องแชท ของFacebook ภายใต้การกำกับช่วยเหลือของผู้ปกครอง บทบาทของครูและโรงเรียนได้สื่อสารทำความเข้าใจกับผู้ปกครองผ่านช่องทางต่างๆ เช่น โทรศัพท์ LINE ,Facebook เป็นต้น ครูประจำชั้น /ประจำวิชา ได้กำหนดเนื้อหาวิชา ตามตารางสอนในแต่ละวันให้นักเรียนได้เรียนรู้ โดยจัดส่งใบงาน ใบความรู้ คลิปวิดีโอ มีการกำกับนิเทศ ทุกวัน พร้อมเยี่ยมบ้านนักเรียนและแก้ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้น ขอขอบคุณผู้บริหารคณะครูที่ให้ความร่วมมือด้วยอย่างดียิ่ง

นายปัณณธร บัวอุบล
ศึกษานิเทศก์

โรงเรียนบ้านซับสมบูรณ์ ได้รับการนิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (covid19) ช่วงปิดเรียนในกรณีพิเศษ จากท่าน ศน.ปัณณธร บัวอุบล เรียบร้อยแล้ว จึงขอสรุปผลการนิเทศและดำเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการการนิเทศ ติดตามฯในครั้งนี้ 1.โรงเรียนได้ดำเนินการจัดทำวารสารข่าว จดหมายข่าว ประชาสัมพันธ์ลงเว็บไซต์เกี่ยวกับการป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19) อย่างสม่ำเสมอ 2.โรงเรียนใช้รูปแบบการจัดการเรียนการสอนในช่วงปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ (Covid-19) 2 รูปแบบคือ 1) Online โดยผ่านโปรแกรม Zoom 2) On Hand โดยให้นักเรียนมารับใบงานไปทำที่บ้าน 3. ได้จัดให้ครูประจำชั้นลงพื้นที่เยี่ยมบ้านนักเรียน เพื่อทราบถึงปัญหาในการเรียนในช่วงสถานการณ์โควิด 4. ติดตาม และประสานความร่วมมือผู้ปกครองและนักเรียนอยู่เสมอ 5.แจ้งประชาสัมพันธ์ งดการเดินทางออกไปพื้นที่เสี่ยงหรือพื้นที่ควบคุม 28 จังหวัด อย่างเคร่งครัด

นายก่อเกียรติ นาลา
ผู้อำนวยการโรงเรียน
19 มกราคม 2564


13 มกราคม 2564
ภาคเรียนที่ 2/2563
รร.บ้าน กม.30
ศพว.นาเฉลียงห้วยโป่งยามงาม
นิเทศ ติดตาม การเรียนการสอนในช่วงปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ (COVID-19) ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 พบว่า โรงเรียนบ้านกม 30 การจัดการเรียนการสอนในช่วงการเรียนด้วยเหตุพิเศษโควิคได้ดำเนินการดังนี้ 1. ดำเนินการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ on hand 2. นัดหมายนักเรียนและผู้ปกครองรับงานสัปดาห์ที่ 1 วันที่ 4-8 มกราคม 2564 และรับใบงานใบความรู้แบบฝึกต่าง ๆของสัปดาห์ที่ 2 พร้อมทั้งแนะนำการจัดการเรียนเพิ่มเติมให้กับผู้ปกครองเพื่อช่วยดูแลนักเรียนขณะเรียนอยู่ที่บ้าน 3. ติดตามการเรียนของนักเรียนโดยการเยี่ยมบ้านและติดต่อแนะนำสอนทางกลุ่ม line ของชั้นเรียน 4. คณะครูจะทำสื่อการสอนออนไลน์เพิ่มเติมเช่นคลิปวีดีโอหรือทำคลิปการสอนของครูทาง YouTube เพื่อเพิ่มช่องทางในการเรียนรู้ให้กับนักเรียนอุปสรรคและข้อจำกัดในการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนบ้านกม 30 ปัญหาและอุปสรรคคือ 1. นักเรียนไม่เข้าใจเนื้อหาในบทเรียนทำแบบฝึกหัดไม่ถูกต้อง 2. นักเรียนบางส่วนขาดความรับผิดชอบทำงานไม่เสร็จตามที่กำหนดผู้ปกครองนักเรียนไม่มีเวลาในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในการเรียนหรือทำแบบฝึกหัด ข้อเสนอแนะ 1. กำกับให้ครูประจำวิชาติดตามผลการเรียนของนักเรียนทุกคนทั้งทาง LINE และการพูดคุยทางโทรศัพท์และเยี่ยมบ้านนักเรียน ข้อเสนอแนะในการนิเทศครั้งนี้ ได้ให้ครูติดตามผลการจัดการเรียนของนักเรียนรายบุคลคล เพื่อรับทราบปัญหาและแก้ไขได้ เป็นการช่วยนักเรียนได้เรียนรู้อีกช่องทางหนึ่ง และรายงานผู้บริหารให้ทราบ พร้อมรายงานต่อ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 ขอขอบคุณท่านผู้บริหารโรงเรียน คณะครูทุกท่านที่ร่วมมือกันแก้ปัญหาในการจัดการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์การเรียนการสอนในช่วงปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ (COVID-19) ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) // ขอชื่นชมและขอขอบพระคุณท่านผอ.คณะครูและบุคลากรทุกท่าน ร่วมถึงผู้ปกครองเป็นอย่างมาก ที่ได้ให้ข้อมูลและให้การต้อนรับอย่างดียิ่งในครั้งนี้ และขอเป็นกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถของทุกท่าน//

นางกัญจนา มีศิริ
ศึกษานิเทศก์

โรงเรียนบ้าน กม.30 ขอขอบคุณ นางกัญจนา มีศิริ ศึกษานิเทศก์ สพป.เพชรบูรณ์เขต ๓ ที่ได้มานิเทศ ติดตาม การเรียนการสอนในช่วงปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ (COVID-19) ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ทางโรงเรียนจะนำแนวทางและข้อปฏิบัติไปดำเนินการในการเรียนการสอนต่อไป

นางสาวนวลจันทร์ กอกอง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
1 มีนาคม 2564


13 มกราคม 2564
ภาคเรียนที่ 2/2563
รร.บ้านปากตก
ศพว.นาเฉลียงห้วยโป่งยามงาม
นิเทศ ติดตาม การเรียนการสอนในช่วงปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ (COVID-19) ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 พบว่า โรงเรียนบ้านปากตก อำเภอหนองไผ่ ศูนย์พัฒนาวิชาการห้วยโป่งนาเฉลียงยางงาม การจัดการเรียนการสอนในช่วงการปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ covid-19 สถานศึกษาได้ดำเนินการคือ 1. ดูรายงานสรุปผลการดำเนินงานรายสัปดาห์จากคณะครู 2. เรียกประชุมครูเพื่อรายงานผลการดำเนินงานแต่ละสัปดาห์ 3 เยี่ยมบ้านนักเรียนหลังเรียนสัปดาห์ละ 1 ครั้งเพื่อรับฟังปัญหาและหาทางแก้ไขปัญหา 4. นักเรียนรับใบงานสัปดาห์ละครั้งเพื่อชี้แจงเป็นรายห้อง 5. นำปัญหาที่ได้จากใบงานจากการเยี่ยมบ้านมาแก้ไขร่วมกันกับคณะครูปัญหาอุปสรรคและข้อจำกัดและข้อเสนอแนะในการจัดการเรียนการสอนในช่วงปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษปัญหาอุปสรรคคือ 1.ผู้เรียนขาดสมาธิในการเรียนเรียนไม่เข้าใจ 2. ผู้ปกครองบางส่วนไปทำงานที่ต่างจังหวัดหรือไปทำงานที่ไร่ทำให้นักเรียนต้องออกไปด้วยทำให้เรียนได้น้อยลง 3. วันและเวลาในการรับส่งใบงานของนักเรียนส่งงานไม่ตรงตามวันและเวลาที่กำหนด ข้อเสนอแนะในการนิเทศครั้งนี้ ได้ให้ครูติดตามผลการจัดการเรียนของนักเรียนรายบุคลคล เพื่อรับทราบปัญหาและแก้ไขได้ เป็นการช่วยนักเรียนได้เรียนรู้อีกช่องทางหนึ่ง และรายงานผู้บริหารให้ทราบ พร้อมรายงานต่อ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 ขอขอบคุณท่านผู้บริหารโรงเรียน คณะครูทุกท่านที่ร่วมมือกันแก้ปัญหาในการจัดการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์การเรียนการสอนในช่วงปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ (COVID-19) ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) // ขอชื่นชมและขอขอบพระคุณท่านผอ.คณะครูและบุคลากรทุกท่าน ร่วมถึงผู้ปกครองเป็นอย่างมาก ที่ได้ให้ข้อมูลและให้การต้อนรับอย่างดียิ่งในครั้งนี้ และขอเป็นกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถของทุกท่าน//

นางกัญจนา มีศิริ
ศึกษานิเทศก์

13 มกราคม 2564
ภาคเรียนที่ 2/2563
รร.บ้านวังเหว
ศพว.นาเฉลียงห้วยโป่งยามงาม
นิเทศ ติดตาม การเรียนการสอนในช่วงปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ (COVID-19) ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 โรงเรียนบ้านวังเหว การจัดการเรียนการสอนในช่วงการปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ corvid-19 สถานศึกษาได้ดำเนินการคือ 1. จัดการเรียนรู้ด้วยการเรียนดีแอลทีวีและ on hand 2. ครูออกเยี่ยมบ้าน 2 ครั้งต่อสัปดาห์เพื่อแจกใบความรู้และใบงานรายสัปดาห์การใช้สื่อโซเซียลมีเดียในการติดต่อประสานงานเช่นกลุ่ม line ห้องเรียน messenger room Facebook ถามสรุปอุปสรรคปัญหา เพื่อพูดคุยกันในประชุมสัปดาห์ต่อไปเอาแค่ปัญหาร่วมกันปัญหาอุปสรรคข้อจำกัดและข้อเสนอแนะในการจัดการเรียนการสอนในช่วงการปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ corvid ปัญหาอุปสรรคข้อจำกัดคือขาดกล่องรับสัญญาณดิจิตอลหาช่องสัญญาณไม่พบให้มีอินเทอร์เน็ตผู้ปกครองต้องออกไปทำงานนอกบ้านอาศัยอยู่กับผู้ปกครองที่เป็นผู้สูงอายุความสนใจของนักเรียนน้อยเมื่อเทียบกับการเรียนแบบปกติข้อเสนอแนะจากทำเอกสารประกอบการเรียนสำหรับนักเรียนที่เรียนผ่านทีวีไม่ได้ครูพบปะนักเรียน 2 ครั้งต่อสัปดาห์เพื่อแนะนำการเรียนติดต่อนักเรียนผ่าน messenger messenger rooms LINE Facebook เพื่อแก้ปัญหาความต้องการความช่วยเหลือจากให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์เขต 3 กล่องรับสัญญาณให้นักเรียนเรียนรู้ที่บ้านต้องการกระดาษเพื่อจัดทำใบความรู้และใบงานต้องการหมึกเครื่องปริ้นใบงานต้องการเครื่องปริ้นเตอร์ต้องการแฟ้มสะสมงานอนุบาลต้องการสื่อประกอบการเรียนรู้ ข้อเสนอแนะในการนิเทศครั้งนี้ ได้ให้ครูติดตามผลการจัดการเรียนของนักเรียนรายบุคลคล เพื่อรับทราบปัญหาและแก้ไขได้ เป็นการช่วยนักเรียนได้เรียนรู้อีกช่องทางหนึ่ง และรายงานผู้บริหารให้ทราบ พร้อมรายงานต่อ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 ขอขอบคุณท่านผู้บริหารโรงเรียน คณะครูทุกท่านที่ร่วมมือกันแก้ปัญหาในการจัดการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์การเรียนการสอนในช่วงปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ (COVID-19) ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) // ขอชื่นชมและขอขอบพระคุณท่านผอ.คณะครูและบุคลากรทุกท่าน ร่วมถึงผู้ปกครองเป็นอย่างมาก ที่ได้ให้ข้อมูลและให้การต้อนรับอย่างดียิ่งในครั้งนี้ และขอเป็นกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถของทุกท่าน//

นางกัญจนา มีศิริ
ศึกษานิเทศก์

ขอขอบคุณท่าน ศน.กัญจนา มีศิริ ที่ได้มานิเทศ ติดตาม การเรียนการสอนในช่วงปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ (COVID-19) ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) และให้ขอแนะนำการจัดการเรียนรู้ด้วยการเรียนดีแอลทีวี และให้กำลังใจ

นางสุรกาญจน์ บุญกาวิน
ผู้อำนวยการโรงเรียน
27 มกราคม 2564


13 มกราคม 2564
ภาคเรียนที่ 2/2563
รร.บ้านนาเฉลียง(เฉลียงทองราษฎร์บำรุง)
ศพว.นาเฉลียงห้วยโป่งยามงาม
นิเทศ ติดตาม การเรียนการสอนในช่วงปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ (COVID-19) ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 พบว่า โรงเรียนบ้านนาเฉลียง ผู้บริหารและคณะครูทุกคนมีการประชุมวางแผนร่วมกันได้ข้อสรุปร่วมกัน จากบริบทของโรงเรียนและนักเรียนว่าจะจัดการเรียนการสอนรูปแบบ on hand ดังนี้ครูเตรียมการสอนตามรายวิชาที่ตนเองรับผิดชอบตรวจสอบความพร้อมของนักเรียนครูส่งมอบใบความรู้ใบงานตามช่องทางที่เหมาะสมมอบหมายงานผ่านช่องทาง facebook ช่องทาง LINE และรูปแบบเล่มเอกสารแยกตามความสะดวกของนักเรียนแต่ละชั้นโทรศัพท์ติดต่อผู้ปกครองประสานกับนักเรียนติดตามการเข้าเรียนทุกวันและนักเรียนส่งงานทุกวันศุกร์ส่วนนักเรียนที่ติดต่อไม่ได้ครูจะไปเยี่ยมบ้านนักเรียนที่บ้านเป็นระยะระยะปัญหาอุปสรรค 1. นักเรียนขาดอุปกรณ์การสื่อสารทางบ้านไม่มีโทรศัพท์มือถือ 2. นักเรียนบางส่วนไม่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ต 3. นักเรียนบางส่วนอยู่กับผู้ปกครองที่ไม่สามารถดูแลการเรียนของนักเรียนได้เท่าที่ควร ข้อเสนอแนะในการนิเทศครั้งนี้ ได้ให้ครูติดตามผลการจัดการเรียนของนักเรียนรายบุคลคล เพื่อรับทราบปัญหาและแก้ไขได้ เป็นการช่วยนักเรียนได้เรียนรู้อีกช่องทางหนึ่ง และรายงานผู้บริหารให้ทราบ พร้อมรายงานต่อ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 ขอขอบคุณท่านผู้บริหารโรงเรียน คณะครูทุกท่านที่ร่วมมือกันแก้ปัญหาในการจัดการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์การเรียนการสอนในช่วงปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ (COVID-19) ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) // ขอชื่นชมและขอขอบพระคุณท่านผอ.คณะครูและบุคลากรทุกท่าน ร่วมถึงผู้ปกครองเป็นอย่างมาก ที่ได้ให้ข้อมูลและให้การต้อนรับอย่างดียิ่งในครั้งนี้ และขอเป็นกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถของทุกท่าน //

นางกัญจนา มีศิริ
ศึกษานิเทศก์

13 มกราคม 2564
ภาคเรียนที่ 2/2563
รร.บ้านห้วยโป่ง-ไผ่ขวาง
ศพว.นาเฉลียงห้วยโป่งยามงาม
นิเทศ ติดตาม การเรียนการสอนในช่วงปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ (COVID-19) ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 พบว่า โรงเรียนบ้านห้วยโป่งไผ่ขวาง อำเภอหนองไผ่ ศูนย์พัฒนาวิชาการห้วยโป่ง นาเฉลียงยางงาม การจัดการเรียนการสอนในช่วงการปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ covid-19 สถานศึกษาได้ดำเนินการคือ 1. ดูรายงานสรุปผลการดำเนินงานรายสัปดาห์จากคณะครู 2. เรียกประชุมครูเพื่อรายงานผลการดำเนินงานแต่ละสัปดาห์ 3. เยี่ยมบ้านนักเรียนหลังเรียนสัปดาห์ละ 1 ครั้งเพื่อรับฟังปัญหาและหาทางแก้ไขปัญหา 4. นักเรียนรับใบงานสัปดาห์ละครั้งเพื่อชี้แจงเป็นรายห้อง 5. นำปัญหาที่ได้จากใบงานจากการเยี่ยมบ้านมาแก้ไขร่วมกันกับคณะครูปัญหาอุปสรรคและข้อจำกัดและข้อเสนอแนะในการจัดการเรียนการสอนในช่วงปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษปัญหาอุปสรรคคือ 1.ผู้เรียนขาดสมาธิในการเรียนเรียนไม่เข้าใจ 2. ผู้ปกครองบางส่วนไปทำงานที่ต่างจังหวัดหรือไปทำงานที่ไร่ทำให้นักเรียนต้องออกไปด้วยทำให้เรียนได้น้อยลง 3. วันและเวลาในการรับส่งใบงานของนักเรียนส่งงานไม่ตรงตามวันและเวลาที่กำหนด ข้อเสนอแนะในการนิเทศครั้งนี้ ได้ให้ครูติดตามผลการจัดการเรียนของนักเรียนรายบุคลคล เพื่อรับทราบปัญหาและแก้ไขได้ เป็นการช่วยนักเรียนได้เรียนรู้อีกช่องทางหนึ่ง และรายงานผู้บริหารให้ทราบ พร้อมรายงานต่อ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 ขอขอบคุณท่านผู้บริหารโรงเรียน คณะครูทุกท่านที่ร่วมมือกันแก้ปัญหาในการจัดการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์การเรียนการสอนในช่วงปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ (COVID-19) ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)

นางกัญจนา มีศิริ
ศึกษานิเทศก์

ขอขอบคุณท่านศึกษานิเทศก์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 ที่ได้มานิเทศติดตาม การเรียนการสอนในช่วงปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ

นายทรงเกียรติ สิงห์บัวขาว
ผู้อำนวยการโรงเรียน
16 กุมภาพันธ์ 2564


13 มกราคม 2564
ภาคเรียนที่ 2/2563
รร.บ้านปู่จ้าว
ศพว.นาเฉลียงห้วยโป่งยามงาม
นิเทศ ติดตาม การเรียนการสอนในช่วงปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ (COVID-19) ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 โรงเรียนบ้านปู่จ้าวการจัดการเรียนการสอนในช่วงการปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ covid สถานศึกษาดำเนินการคือ 1. จัดตารางการมารับใบงานใบความรู้พร้อมรบครูประจำวิชาสัปดาห์ละ 2 ครั้ง 2. ครูประจำวิชาให้คำแนะนำให้ความรู้ชี้แจงใบงานให้นักเรียนเรียนก่อนกลับบ้านปัญหาอุปสรรคและข้อจำกัดข้อเสนอแนะในการจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์ปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษปัญหาอุปสรรคข้อจำกัด 1. นักเรียนบางคนมารับใบงานไม่ได้เพราะอยู่ไกล 2. นักเรียนรับใบงานไปทำที่บ้านแล้วลืม 3. การสื่อสารระหว่างครูกับผู้ปกครองไม่มีความเข้าใจกันผู้ปกครองไม่สามารถสอนการบ้านให้กับนักเรียนได้หรือใบงาน ได้ข้อเสนอแนะผู้ปกครองมารับแทนและให้ผู้ปกครองและครูช่วยกระตุ้นให้นักเรียนทำใบงาน 3 ผู้ปกครองมาพบครูที่โรงเรียนเพื่อทำความเข้าใจในสถานการณ์การปิดเรียนด้วยความเพจหรือโทรศัพท์ LINE คุยกันกับคุณครูความต้องการความช่วยเหลือจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์เขต 3 ขาดงบประมาณในการจัดทำใบความรู้และใบงาน ข้อเสนอแนะในการนิเทศครั้งนี้ ได้ให้ครูติดตามผลการจัดการเรียนของนักเรียนรายบุคลคล เพื่อรับทราบปัญหาและแก้ไขได้ เป็นการช่วยนักเรียนได้เรียนรู้อีกช่องทางหนึ่ง และรายงานผู้บริหารให้ทราบ พร้อมรายงานต่อ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 ขอขอบคุณท่านผู้บริหารโรงเรียน คณะครูทุกท่านที่ร่วมมือกันแก้ปัญหาในการจัดการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์การเรียนการสอนในช่วงปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ (COVID-19) ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) // ขอชื่นชมและขอขอบพระคุณท่านผอ.คณะครูและบุคลากรทุกท่าน ร่วมถึงผู้ปกครองเป็นอย่างมาก ที่ได้ให้ข้อมูลและให้การต้อนรับอย่างดียิ่งในครั้งนี้ และขอเป็นกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถของทุกท่าน//

นางกัญจนา มีศิริ
ศึกษานิเทศก์

13 มกราคม 2564
ภาคเรียนที่ 2/2563
รร.บ้านซับไม้แดง
ศพว.ซับสมอทอดซับไม้แดง
วันพุธ ที่ 13 มกราคม 2564: ดร.ไท พานนนท์ ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 มอบหมายให้นางสุปัญญา โพธิ์หา ศึกษานิเทศก์ ลงพื้นที่ภายในศูนย์พัฒนาวิชาการที่รับผิดชอบเพื่อนิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอนในช่วงการปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษฯ (โควิด-19) ระหว่างวันที่ 4-31 มกราคม 2564 ตามประกาศจังหวัดเพชรบูรณ์ การจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์ Covid - 19 ณ โรงเรียนบ้านซับไม้แดง ได้ดำเนินการดังต่อไปนี้ 1. ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซับไม้แดงประชุมคณะครูทุกท่านและหาข้อสรุป พูดคุยในเรื่องการจัดการเรียนการสอนที่จะดำเนิการร่วมกันในสถาณการณ์ Covid - 19 โดยมีข้อสรุปให้ครูประจำชั้นติดต่อนักเรียนและผู้ปกครองในไลน์กลุ่มชั้นเรียน 2. ครูประจำชั้นจัดเตรียมหนังสือเรียน แบบฝึกหัด ใบงาน ใบความรู้ เพื่อมอบให้นักเรียนและให้ผู้ปกครองมารับ 3. ออกเยี่ยมบ้าน 4. จัดการเรียนแบบออนไลน์ และแบบผสมผสาน - อนุบาล 1-3, ป.1-3 เรียน DLTV - ป.4-6, ม.1-3 ใช้โปรแกรม Facebook, Line, Zoom, Youtube 5. ทำแบบสรุปผลการสอนเป็นรายสัปดาห์ ทั้งชี้แจ้งปัญหาและข้อคิดเห็น 6. รวบรวมปัญหาและข้อคิดเห็นของแต่ละชั้นเรียนมาสรุปร่วมกัน พื่อแก้ขและพัฒนาการเรียนการสอนในสัปดาห์ต่อไป >>ความต้องการความช่วยเหลือจาก สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 โรงเรียนต้องการการสนับสนุนการจัดทำบทเรียนออนไลน์ ยูทูป ขอขอบคุณท่านผู้บริหารและคณะครูทุกท่านค่ะ

นางสุปัญญา โพธิ์หา
ศึกษานิเทศก์

13 มกราคม 2564
ภาคเรียนที่ 2/2563
รร.บ้านตะกรุดหิน
ศพว.ซับสมอทอดซับไม้แดง
วันพุธ ที่ 13 มกราคม 2564: ดร.ไท พานนนท์ ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 มอบหมายให้นางสุปัญญา โพธิ์หา ศึกษานิเทศก์ ลงพื้นที่ภายในศูนย์พัฒนาวิชาการที่รับผิดชอบเพื่อนิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอนในช่วงการปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษฯ (โควิด-19) ระหว่างวันที่ 4-31 มกราคม 2564 ตามประกาศจังหวัดเพชรบูรณ์ การจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์ Covid - 19 ณ โรงเรียนบ้านตะกรุดหิน ได้ดำเนินการดังต่อไปนี้ 1. ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตะกรุดหินประชุมคณะครูทุกท่านและหาข้อสรุป พูดคุยในเรื่องการจัดการเรียนการสอนที่จะดำเนิการร่วมกันในสถาณการณ์ Covid - 19 โดยมีข้อสรุปให้ครูประจำชั้นติดต่อนักเรียนและผู้ปกครองในไลน์กลุ่มชั้นเรียน ให้ทำความข้าใจในการเรียนการสอน ซึ่งจะจัดการเรียนแบบออนแฮนด์ โดยการแจกใบงาน ใบความรู้และแบบฝึกหัด ไปเรียนรู้ที่บ้าน ภายใต้ความช่วยเหลือของผู้ปกครองและครู 2. ครูประจำชั้นจัดเตรียมหนังสือเรียน แบบฝึกหัด ใบงาน ใบความรู้ ทำแบบสรุปผลการสอนเป็นรายสัปดาห์ ทั้งชี้แจ้งปัญหาและข้อคิดเห็น 3 รวบรวมปัญหาและข้อคิดเห็นของแต่ละชั้นเรียนมาสรุปร่วมกัน พื่อแก้ขและพัฒนาการเรียนการสอนในสัปดาห์ต่อไป >>ความต้องการความช่วยเหลือจาก สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 โรงเรียนต้องการการสนับสนุนงบประมาณในกรจัดทำสื่อการสอน ขอขอบคุณท่านผู้บริหารและคณะครูทุกท่านค่ะ

นางสุปัญญา โพธิ์หา
ศึกษานิเทศก์
13 มกราคม 2564
ภาคเรียนที่ 2/2563
รร.บ้านทรัพย์เกษตร
ศพว.บึงสามพันหนองแจง
วันพุธที่ 13 มกราคม 2564 ดร.ไท พานนนท์ ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 มอบหมายให้ศึกษานิเทศก์ลงพื้นที่ภายในศูนย์พัฒนาวิชาการที่รับผิดชอบเพื่อนิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอนในช่วงการปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษฯ (โควิด-19) ระหว่างวันที่ 4-31 มกราคม 2564 ตามประกาศจังหวัดเพชรบูรณ์ ลงวันที่ 3 มกราคม 2564 โดยนางเสาวภา หงส์ประภาวงศ์ ศึกษานิเทศก์ประจำศูนย์ฯ บึงสามพันหนองแจง ลงพื้นที่นิเทศ ติดตามฯ ณ โรงเรียนบ้านทรัพย์เกษตร อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ โดยมีนายเดชา กลมเกลา ผอ.โรงเรียนและคณะครูอำนวยความสะดวกและให้ข้อมูล พบว่าโรงเรียนบ้านทรัพย์เกษตรได้จัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน ทั้ง On air (DLTV) , On line (ชั้นมัธยมใช้โปรแกรมZoom) และ On hand ทุกชั้น โดยทุกวันจันทร์ครูจัดทำใบงานและนัดหมายผู้ปกครองไปรับเอกสารและใบงานที่โรงเรียนแทนนักเรียน นำกลับไปให้นักเรียนศึกษาด้วยตนเองที่บ้าน และนัดหมายผู้ปกครองไปส่งงานแทนนักเรียนทุกวันศุกร์ //ผอ.รร.มอบหมายให้ครูติดตามนักเรียนและพบผู้ปกครองที่บ้านนักเรียน สัปดาห์ละ 2 ครั้ง รวมทั้งตั้งกลุ่มไลน์เพื่อสื่อสารระหว่างผู้ปกครองและครูประจำชั้นทุกชั้น//คณะครูสลับกันไปปฏิบัติงานที่โรงเรียนและ Work from home //โรงเรียนต้องการให้สำนักงานสนับสนุนสื่อการเรียนแก่นักเรียนเพิ่มเติม อบต.จัดสรรนมกล่องให้แก่นักเรียน //โรงเรียนได้จัดสรรงบประมาณอาหารกลางวันแก่นักเรียนทุกคน(คนละ 400 บาท) เป็นเวลา 20 วัน//ขอให้คณะครูทุกท่านกำชับนักเรียนและผู้ปกครองให้สวมใส่หน้ากาก เว้นระยะห่าง ไม่ไปในสถานที่เสี่ยงและหมั่นล้างมือด้วยเจลหรือแอลกอฮอร์เสมอๆ// ขอขอบคุณผู้บริหารและคณะครูที่อำนวยความสะดวก

นางเสาวภา หงส์ประภาวงศ์
ศึกษานิเทศก์