รายงานการนิเทศโดย ศึกษานิเทศก์

วันที่ โรงเรียน บันทึกการนเทศ บันทึกของโรงเรียน รับทราบ/ข้อแนะนำ
3 กรกฎาคม 2563
ภาคเรียนที่ 1/2563
รร.บ้านคลองกรวด
ศพว.นาเฉลียงห้วยโป่งยามงาม
/วันที่ 3กรกฎาคม 63 ได้นิเทศติดตามฯมาตรการป้องกันโควิด 19 วันเปิดเรียน สถานศึกษาได้เตรียมความพร้อมในการบริหารจัดการด้านต่าง ๆ เพื่อจัดการเรียนการสอนในวิถีชีวิตรูปแบบใหม่ (New Normal) เน้นความปลอดภัยของทุกคน ปฏิบัติตามมาตรการด้านสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด พร้อมรักษาระเบียบวินัย เพื่อทำให้มั่นใจว่าโรงเรียนเป็นสถานที่ที่ปลอดภัยสำหรับนักเรียนทุกคน// *ไดัเข้านิเทศฯทุกห้องทุกชั้นเรียน ร.ร.ได้เตรียมความปลอดภัยให้นักเรียน บรรยากาศห้องเรียนสีสันสวยงาม มีป้ายความรู้ต่างๆให้ความรู้กับนักเรียน สื่อการเรียนตามห้องเรียน จัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามDLTV มีสื่อใบงานให้นักเรียนได้ทำกิจกรรมตามรายวิชา ขอชื่นชมและให้กำลังใจคุณครูทุกท่านค่ะ// ..ขอบพระคุณท่านผู้บริหาร คณะครู และผู้ปกครอง ที่ร่วมกันฟันฝ่าอุปสรรคในช่วงวิกฤต COVID-19 และจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพให้กับเด็กทุกคนอย่างทั่วถึง ขอให้อดทนในสถานการณ์ที่เกิดวิกฤตโรคระบาดเช่นนี้ ซึ่งส่งผลให้ไม่สามารถจัดการเรียนการสอนแบบเดิมได้ // ติดตามการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาในวันเปิดภาคเรียน ภาคเรียนที 1 ปีการศึกษา 2563 เพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โรงเรียนดำเนินการดังนี้ 1.มีมาตรการคัดกรองวัดไข้ วัดอุณหภูมิ โดยเจ้าหน้าที่ อสม.ประจำหมู่บ้าน ให้กับนักเรียน ครู (ช่วงเช้า) 3 ประตูทางเข้า ช่วงบ่าย และช่วงเย็น จะเป็นคุณครูประจำชั้น และครูเวรประจำวัน ช่วยในการคัดกรอง ส่วนผู้ปกครองที่เข้ามาติดต่อก่อนเข้าสถานศึกษาตามความเหมาะสม ด้วยโปรแกรม ไทยชนะ 2.มีจุดล้างมือ อุปกรณ์ล้างมือ อ่างล้างมือ น้ำยาทำความสะอาด สบู่ แอลกอฮอล์ อย่างเพียงพอบริเวณหน้าห้องเรียน โรงอาหาร และห้องน้ำห้องส้วม เตรียมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้าสำรองสำหรับนักเรียน 3.จัดห้องเรียนได้เหมาะสม ทำความสะอาดห้องเรียน โต๊ะเก้าอี้ อุปกรณ์ การเรียน และระยะห่าง 1 เมตร นักเรียนอนุบาลมีพื้นที่การจัดกิจกรรมและที่นอนห่างกัน 1 เมตร (ห้องเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จะมีนักเรียนค่อนข้างเยอะ จึงใช้บริเวณใต้อาคารเป็นสถานที่เรียน โดยนักเรียนจะนั่งเว้นระยะห่าง 1 เมตร) 4.การทำสัญลักษณ์แสดงจุดตำแหน่งชัดเจนในการเว้นระยะห่างประว่างกันและกัน ที่ยืน ที่นั่งเพื่อลดความแออัด และการเว้นระยะระหว่างบุคคล 5.ครูประจำชั้นให้ความรู้แก่นักเรียน ในมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา การดูแลสุขภาพของนักเรียน 6.มีการทำความสะอาดห้องเรียน ห้องประกอบต่าง ๆ อุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียนการสอน เช่น ห้องคอมพิวเตอร์ โรงอาหาร ห้องวิทยาศาสตร์ เป็นต้น 7.มีห้องพยาบาล สำหรับแยกผู้ที่มีอาการเสี่ยงด้วยระบบทางเดินหายใจ 8.มีการกำหนดของใช้ส่วนตัว ไม่ใช้สิ่งของร่วมกับผู้อื่น เช่น แก้วน้ำ แปรงสีฟัน ผ้าเช็ดหน้า ฯลฯ 9.การจัดรอบเหลื่อมเวลาในการรับประทานอาหาร และมีการจัดให้รับประทานอาหารที่อาคารเรียน ของตนเอง และเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล ขอขอบพระคุณท่านผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู และนักเรียนที่ให้ความร่วมมือ และให้การต้อนรับอย่างดียิ่ง 2 กรกฎาคม 63 มาตรการป้องกันโควิด 19 วันเปิดเรียนวันแรก สถานศึกษาได้เตรียมความพร้อมในการบริหารจัดการด้านต่าง ๆ เพื่อจัดการเรียนการสอนในวิถีชีวิตรูปแบบใหม่ (New Normal) เน้นความปลอดภัยของทุกคน ปฏิบัติตามมาตรการด้านสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด พร้อมรักษาระเบียบวินัย เพื่อทำให้มั่นใจว่าโรงเรียนเป็นสถานที่ที่ปลอดภัยสำหรับนักเรียนทุกคน// ..ขอบพระคุณท่านผู้บริหาร คณะครู และผู้ปกครอง ที่ร่วมกันฟันฝ่าอุปสรรคในช่วงวิกฤต COVID-19 และจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพให้กับเด็กทุกคนอย่างทั่วถึง ขอให้อดทนในสถานการณ์ที่เกิดวิกฤตโรคระบาดเช่นนี้ ซึ่งส่งผลให้ไม่สามารถจัดการเรียนการสอนแบบเดิมได้ //

นางกัญจนา มีศิริ
ศึกษานิเทศก์

3 กรกฎาคม 2563
ภาคเรียนที่ 1/2563
รร.บ้านวังน้อย
ศพว.วังใหญ่ภูน้ำหยด
วันนี้ข้าพเจ้าได้มานิเทศ ติดตามการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาการเปิดภาคเรียนที่๑/๒๕๖๓ในสถานการณ์การแพร่ระบาด การเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙(covid ๑๙) โรงเรียนบ้านวังน้อย พบว่า โรงเรียนได้ดำเนินการเฝ้าระวังตามมาตรการที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์เขต ๓ กำหนด เช่น มีมาตรการการคัดกรองคนไข้ ให้กับนักเรียน ครู ผู้ปกครองที่มาติดต่อราชการก่อนเข้าสถานศึกษา โดยได้รับความร่วมมือจาก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังใหญ่ จัดอสม.มาคัดกรองผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันทุกวัน ด้านการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียน ภายในห้องเรียนจัดโต๊ะเรียน เก้าอี้เรียน ที่นั่งพัก มีการเว้นระยะห่างประมาณ ๑-๒ เมตร โดยยึดหลักSocail distancing ห้องเรียนสะอาดปลอดภัย อาคารสถานที่โดยรอบ สะอาด ร่มรื่น ปลอดภัย ที่นั่งพัก โรงอาหาร มีจุดแสดงสัญลักษณ์ เว้นระยะห่าง มีเจล แอลกอล์ฮอล์ ล้างมือเพียงพอ นักเรียนสวมหน้ากากอนามัยทุกคน ขอขอบคุณผู้บริหาร คณะครู นักเรียน ตลอดจนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังใหญ่ ที่ให้ความร่วมมือด้วยอย่างดียิ่ง

นายปัณณธร บัวอุบล
ศึกษานิเทศก์

วันนี้โรงเรียนบ้านวังน้อยได้รับการนิเทศ ติดตาม การเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาการเปิดภาคเรียนที่๑/๒๕๖๓ ในสถานการณ์การแพร่ระบาด การเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙(covid ๑๙) จะนำคำแนะนำมาปรับใช้กับสถานศึกษาค่ะ ขอบคุณค่ะ

นางคำพา บุญเรือง
ครู
8 กรกฎาคม 2563


3 กรกฎาคม 2563
ภาคเรียนที่ 1/2563
รร.บ้านดาดอุดม
ศพว.วังใหญ่ภูน้ำหยด
วันนี้ข้าพเจ้า ได้มานิเทศ ติดตามการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาการเปิดภาคเรียนที่๑/๒๕๖๓ในสถานการณ์การแพร่ระบาด การเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙(covid ๑๙) โรงเรียนบ้านดาดอุดม พบว่า โรงเรียนได้ดำเนินการเฝ้าระวังตามมาตรการที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์เขต ๓ กำหนด เช่น มีมาตรการการคัดกรองคนไข้ ให้กับนักเรียน ครู ผู้ปกครองที่มาติดต่อราชการก่อนเข้าสถานศึกษา โดยได้รับความร่วมมือจาก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังใหญ่ จัดอสม.มาคัดกรองผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันทุกวัน ด้านการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียน ภายในห้องเรียนจัดโต๊ะเรียน เก้าอี้เรียน ที่นั่งพัก มีการเว้นระยะห่างประมาณ ๑-๒ เมตร โดยยึดหลักSocail distancing ห้องเรียนสะอาดปลอดภัย อาคารสถานที่โดยรอบ สะอาด ร่มรื่น ปลอดภัย ที่นั่งพัก โรงอาหาร มีจุดแสดงสัญลักษณ์ เว้นระยะห่าง มีเจล แอลกอล์ฮอล์ ล้างมือเพียงพอ นักเรียนสวมหน้ากากอนามัยทุกคน ขอขอบคุณผู้บริหาร คณะครู นักเรียน ตลอดจนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังใหญ่ที่ให้ความร่วมมือด้วยอย่างดียิ่ง

นายปัณณธร บัวอุบล
ศึกษานิเทศก์

3 กรกฎาคม 2563
ภาคเรียนที่ 1/2563
รร.บ้านไทรทอง
ศพว.วังใหญ่ภูน้ำหยด
วันนี้ข้าพเจ้า ได้มานิเทศ ติดตามการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาการเปิดภาคเรียนที่๑/๒๕๖๓ในสถานการณ์การแพร่ระบาด การเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙(covid ๑๙) โรงเรียนบ้านไทรทอง พบว่า โรงเรียนได้ดำเนินการเฝ้าระวังตามมาตรการที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์เขต ๓ กำหนด เช่น มีมาตรการการคัดกรองคนไข้ ให้กับนักเรียน ครู ผู้ปกครองที่มาติดต่อราชการก่อนเข้าสถานศึกษา โดยได้รับความร่วมมือจาก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังใหญ่ จัดอสม.มาคัดกรองผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันทุกวัน ด้านการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียน ภายในห้องเรียนจัดโต๊ะเรียน เก้าอี้เรียน ที่นั่งพัก มีการเว้นระยะห่างประมาณ ๑-๒ เมตร โดยยึดหลักSocail distancing ห้องเรียนสะอาดปลอดภัย อาคารสถานที่โดยรอบ สะอาด ร่มรื่น ปลอดภัย ที่นั่งพัก โรงอาหาร มีจุดแสดงสัญลักษณ์ เว้นระยะห่าง มีเจล แอลกอล์ฮอล์ ล้างมือเพียงพอ นักเรียนสวมหน้ากากอนามัยทุกคน ขอขอบคุณผู้บริหาร คณะครู นักเรียน ตลอดจนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังใหญ่ ที่ให้ความร่วมมือด้วยอย่างดียิ่ง

นายปัณณธร บัวอุบล
ศึกษานิเทศก์

3 กรกฎาคม 2563
ภาคเรียนที่ 1/2563
รร.บ้านห้วยตลาด
ศพว.ท่าด้วง
ข้าพเจ้านางมัทณา ชาวบ้านกร่าง ศึกษานิเทศก์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 ได้มานิเทศ ติดตาม การเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาในวันเปิดภาคเรียน 1/2563 เพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) ของโรงเรียนบ้านห้วยตลาด พบว่าโรงเรียนได้มีมาตรการป้องกันดังนี้ 1. โรงเรียนได้มีมาตรการการคัดกรอง วัดไข้ และอาการเสี่ยงก่อนเข้าสถานศึกษาโดย อสม. ของหมู่บ้านมาปฏิบัติหน้าที่ 2. นักเรียนและครูสวมหน้ากากอนามัย หรือ Pace shield ทุกคน 3. มีจุดล้างมือและเจลแอลกอฮอล์อย่างพอเพียง 4. จัดระยะห่างระหว่างบุคลอย่างน้อย 1 เมตร 5. มีการทำความสะอาดห้องเรียนและอากาศถ่ายเท 6. ไม่จัดกิจกรรมรวมกลุ่มของนักเรียน และได้พบว่าห้องเรียนได้จัดบอร์ดและป้ายนิเทศได้เหมาะสมกับการเรียนรู้ และได้มีมาตรการป้องกันเชื้อโรคโควิดได้ดี ขอขอบคุณท่านผู้บริหารและคณะครูทุกท่านที่อำนวยความสะดวกในการนิเทศครั้งนี้และทางโรงเรียนได้มีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดได้เป็นอย่างดี

นางมัทณา ชาวบ้านกร่าง
ศึกษานิเทศก์

3 กรกฎาคม 2563
ภาคเรียนที่ 1/2563
รร.บ้านเฉลียงทอง
ศพว.ท่าด้วง
ข้าพเจ้า นายศุภกร วิแสง รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 และนางมัทณา ชาวบ้านกร่าง ศึกษานิเทศก์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 ได้มานิเทศ ติดตาม การเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาในวันเปิดภาคเรียน 1/2563 เพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) ของโรงเรียนบ้านเฉลียงทอง พบว่าโรงเรียนได้มีมาตรการป้องกันดังนี้ 1. มีการคัดกรอง วัดไข้ และอาการเสี่ยงก่อนเข้าสถานศึกษาโดย อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ของหมู่บ้านมาปฏิบัติหน้าที่ 2. นักเรียนและครูสวมหน้ากากอนามัย หรือ Pace shield ทุกคน 3. มีจุดล้างมือและเจลแอลกอฮอล์อย่างพอเพียง 4. จัดระยะห่างระหว่างบุคลอย่างน้อย 1 เมตร 5. มีการทำความสะอาดห้องเรียนและให้อากาศถ่ายเทสะดวก 6. งดจัดกิจกรรมรวมกลุ่ม โรงเรียนบ้านเฉลียงทองได้จัดการเรียนการสอนแบบคละชั้น และ ครู 1 คน สอน 3 ระดับชั้นเรียนกับ DLTV ซึ่งปัญหาที่เกิดขึ้น คือนักเรียนได้มีผลกระทบด้านเสียงของโทรทัศน์ ได้เสนอแนะให้พี่เรียนเช้า น้องเรียนบ่าย ขอขอบคุณท่านผู้บริหารและคณะครูทุกท่านที่ได้มีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019 ได้เป็นอย่างดี

นางมัทณา ชาวบ้านกร่าง
ศึกษานิเทศก์

หลังจากคณะรอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 และศึกษานิเทศก์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 ได้มานิเทศ ทางโรงเรียนได้ประชุมครูเพื่อหาทางแก้ไขปัญหา จากการเรียนรวมชั้น 3 ระดับ ได้แยก นร ชั้น ป1จำนวน 4 คน โดยแยกห้องเรียนให้ไปเรียนห้องธุรการโดยมีครูธุรการช่วยสอนเพิ่มเติมและดูแลอย่างใกล้ชิดและจัดการเรียนการสอน ระดับชั้นป6 แยกห้องเรียนที่ห้องคอมพิวเตอร์ โดยครูเวียนสอนและใช้ DLTV เรียน ขอขอบคุณนายศุภกร วิแสง รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 และนางมัทณา ชาวบ้านกร่าง ศึกษานิเทศก์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 ที่ได้มานิเทศ ติดตามการเรียนการสอนมาณ ที่นี้ด้วย

นายสุชัดร์ จันทรัตน์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
8 กรกฎาคม 2563


ขอขอบคุณท่านผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูที่ได้เตรียมความพร้อมในจัดการเรียนการสอนตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019 ได้เป็นอย่างดีและถ้าทางโรงเรียนมีปัญหาหรือข้อสงสัยเรื่องใดหรือต้องการซักถามทางศึกษานิเทศก์ที่รับผิดชอบยินดีช่วยเหลือ

นางมัทณา ชาวบ้านกร่าง
ศึกษานิเทศก์
10 กรกฎาคม 2563
3 กรกฎาคม 2563
ภาคเรียนที่ 1/2563
รร.บ้านหัวโตก
ศพว.นาเฉลียงห้วยโป่งยามงาม
ติดตามการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาในวันเปิดภาคเรียน ภาคเรียนที 1 ปีการศึกษา 2563 เพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โรงเรียนดำเนินการดังนี้ 1.มีมาตรการคัดกรองวัดไข้ วัดอุณหภูมิ โดยเจ้าหน้าที่ อสม.ประจำหมู่บ้าน ให้กับนักเรียน ครู (ช่วงเช้า) 3 ประตูทางเข้า ช่วงบ่าย และช่วงเย็น จะเป็นคุณครูประจำชั้น และครูเวรประจำวัน ช่วยในการคัดกรอง ส่วนผู้ปกครองที่เข้ามาติดต่อก่อนเข้าสถานศึกษาตามความเหมาะสม ด้วยโปรแกรม ไทยชนะ 2.มีจุดล้างมือ อุปกรณ์ล้างมือ อ่างล้างมือ น้ำยาทำความสะอาด สบู่ แอลกอฮอล์ อย่างเพียงพอบริเวณหน้าห้องเรียน โรงอาหาร และห้องน้ำห้องส้วม เตรียมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้าสำรองสำหรับนักเรียน 3.จัดห้องเรียนได้เหมาะสม ทำความสะอาดห้องเรียน โต๊ะเก้าอี้ อุปกรณ์ การเรียน และระยะห่าง 1 เมตร นักเรียนอนุบาลมีพื้นที่การจัดกิจกรรมและที่นอนห่างกัน 1 เมตร (ห้องเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จะมีนักเรียนค่อนข้างเยอะ จึงใช้บริเวณใต้อาคารเป็นสถานที่เรียน โดยนักเรียนจะนั่งเว้นระยะห่าง 1 เมตร) 4.การทำสัญลักษณ์แสดงจุดตำแหน่งชัดเจนในการเว้นระยะห่างประว่างกันและกัน ที่ยืน ที่นั่งเพื่อลดความแออัด และการเว้นระยะระหว่างบุคคล 5.ครูประจำชั้นให้ความรู้แก่นักเรียน ในมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา การดูแลสุขภาพของนักเรียน 6.มีการทำความสะอาดห้องเรียน ห้องประกอบต่าง ๆ อุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียนการสอน เช่น ห้องคอมพิวเตอร์ โรงอาหาร ห้องวิทยาศาสตร์ เป็นต้น 7.มีห้องพยาบาล สำหรับแยกผู้ที่มีอาการเสี่ยงด้วยระบบทางเดินหายใจ 8.มีการกำหนดของใช้ส่วนตัว ไม่ใช้สิ่งของร่วมกับผู้อื่น เช่น แก้วน้ำ แปรงสีฟัน ผ้าเช็ดหน้า ฯลฯ 9.การจัดรอบเหลื่อมเวลาในการรับประทานอาหาร และมีการจัดให้รับประทานอาหารที่อาคารเรียน ของตนเอง และเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล ขอขอบพระคุณท่านผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู และนักเรียนที่ให้ความร่วมมือ และให้การต้อนรับอย่างดียิ่ง 2 กรกฎาคม 63 มาตรการป้องกันโควิด 19 วันเปิดเรียนวันแรก สถานศึกษาได้เตรียมความพร้อมในการบริหารจัดการด้านต่าง ๆ เพื่อจัดการเรียนการสอนในวิถีชีวิตรูปแบบใหม่ (New Normal) เน้นความปลอดภัยของทุกคน ปฏิบัติตามมาตรการด้านสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด พร้อมรักษาระเบียบวินัย เพื่อทำให้มั่นใจว่าโรงเรียนเป็นสถานที่ที่ปลอดภัยสำหรับนักเรียนทุกคน// ..ขอบพระคุณท่านผู้บริหาร คณะครู และผู้ปกครอง ที่ร่วมกันฟันฝ่าอุปสรรคในช่วงวิกฤต COVID-19 และจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพให้กับเด็กทุกคนอย่างทั่วถึง ขอให้อดทนในสถานการณ์ที่เกิดวิกฤตโรคระบาดเช่นนี้ ซึ่งส่งผลให้ไม่สามารถจัดการเรียนการสอนแบบเดิมได้ //

นางกัญจนา มีศิริ
ศึกษานิเทศก์

3 กรกฎาคม 2563
ภาคเรียนที่ 1/2563
รร.บ้านปากตก
ศพว.นาเฉลียงห้วยโป่งยามงาม
/ ติดตามการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาในวันเปิดภาคเรียน ภาคเรียนที 1 ปีการศึกษา 2563 เพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โรงเรียนดำเนินการดังนี้ 1.มีมาตรการคัดกรองวัดไข้ วัดอุณหภูมิ โดยเจ้าหน้าที่ อสม.ประจำหมู่บ้าน ให้กับนักเรียน ครู (ช่วงเช้า) 3 ประตูทางเข้า ช่วงบ่าย และช่วงเย็น จะเป็นคุณครูประจำชั้น และครูเวรประจำวัน ช่วยในการคัดกรอง ส่วนผู้ปกครองที่เข้ามาติดต่อก่อนเข้าสถานศึกษาตามความเหมาะสม ด้วยโปรแกรม ไทยชนะ 2.มีจุดล้างมือ อุปกรณ์ล้างมือ อ่างล้างมือ น้ำยาทำความสะอาด สบู่ แอลกอฮอล์ อย่างเพียงพอบริเวณหน้าห้องเรียน โรงอาหาร และห้องน้ำห้องส้วม เตรียมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้าสำรองสำหรับนักเรียน 3.จัดห้องเรียนได้เหมาะสม ทำความสะอาดห้องเรียน โต๊ะเก้าอี้ อุปกรณ์ การเรียน และระยะห่าง 1 เมตร นักเรียนอนุบาลมีพื้นที่การจัดกิจกรรมและที่นอนห่างกัน 1 เมตร (ห้องเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จะมีนักเรียนค่อนข้างเยอะ จึงใช้บริเวณใต้อาคารเป็นสถานที่เรียน โดยนักเรียนจะนั่งเว้นระยะห่าง 1 เมตร) 4.การทำสัญลักษณ์แสดงจุดตำแหน่งชัดเจนในการเว้นระยะห่างประว่างกันและกัน ที่ยืน ที่นั่งเพื่อลดความแออัด และการเว้นระยะระหว่างบุคคล 5.ครูประจำชั้นให้ความรู้แก่นักเรียน ในมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา การดูแลสุขภาพของนักเรียน 6.มีการทำความสะอาดห้องเรียน ห้องประกอบต่าง ๆ อุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียนการสอน เช่น ห้องคอมพิวเตอร์ โรงอาหาร ห้องวิทยาศาสตร์ เป็นต้น 7.มีห้องพยาบาล สำหรับแยกผู้ที่มีอาการเสี่ยงด้วยระบบทางเดินหายใจ 8.มีการกำหนดของใช้ส่วนตัว ไม่ใช้สิ่งของร่วมกับผู้อื่น เช่น แก้วน้ำ แปรงสีฟัน ผ้าเช็ดหน้า ฯลฯ 9.การจัดรอบเหลื่อมเวลาในการรับประทานอาหาร และมีการจัดให้รับประทานอาหารที่อาคารเรียน ของตนเอง และเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล ขอขอบพระคุณท่านผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู และนักเรียนที่ให้ความร่วมมือ และให้การต้อนรับอย่างดียิ่ง 2 กรกฎาคม 63 มาตรการป้องกันโควิด 19 วันเปิดเรียนวันแรก สถานศึกษาได้เตรียมความพร้อมในการบริหารจัดการด้านต่าง ๆ เพื่อจัดการเรียนการสอนในวิถีชีวิตรูปแบบใหม่ (New Normal) เน้นความปลอดภัยของทุกคน ปฏิบัติตามมาตรการด้านสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด พร้อมรักษาระเบียบวินัย เพื่อทำให้มั่นใจว่าโรงเรียนเป็นสถานที่ที่ปลอดภัยสำหรับนักเรียนทุกคน// ..ขอบพระคุณท่านผู้บริหาร คณะครู และผู้ปกครอง ที่ร่วมกันฟันฝ่าอุปสรรคในช่วงวิกฤต COVID-19 และจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพให้กับเด็กทุกคนอย่างทั่วถึง ขอให้อดทนในสถานการณ์ที่เกิดวิกฤตโรคระบาดเช่นนี้ ซึ่งส่งผลให้ไม่สามารถจัดการเรียนการสอนแบบเดิมได้ //

นางกัญจนา มีศิริ
ศึกษานิเทศก์

3 กรกฎาคม 2563
ภาคเรียนที่ 1/2563
รร.บ้านวังเหว
ศพว.นาเฉลียงห้วยโป่งยามงาม
ติดตามการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาในวันเปิดภาคเรียน ภาคเรียนที 1 ปีการศึกษา 2563 เพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โรงเรียนดำเนินการดังนี้ 1.มีมาตรการคัดกรองวัดไข้ วัดอุณหภูมิ โดยเจ้าหน้าที่ อสม.ประจำหมู่บ้าน ให้กับนักเรียน ครู (ช่วงเช้า) 3 ประตูทางเข้า ช่วงบ่าย และช่วงเย็น จะเป็นคุณครูประจำชั้น และครูเวรประจำวัน ช่วยในการคัดกรอง ส่วนผู้ปกครองที่เข้ามาติดต่อก่อนเข้าสถานศึกษาตามความเหมาะสม ด้วยโปรแกรม ไทยชนะ 2.มีจุดล้างมือ อุปกรณ์ล้างมือ อ่างล้างมือ น้ำยาทำความสะอาด สบู่ แอลกอฮอล์ อย่างเพียงพอบริเวณหน้าห้องเรียน โรงอาหาร และห้องน้ำห้องส้วม เตรียมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้าสำรองสำหรับนักเรียน 3.จัดห้องเรียนได้เหมาะสม ทำความสะอาดห้องเรียน โต๊ะเก้าอี้ อุปกรณ์ การเรียน และระยะห่าง 1 เมตร นักเรียนอนุบาลมีพื้นที่การจัดกิจกรรมและที่นอนห่างกัน 1 เมตร (ห้องเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จะมีนักเรียนค่อนข้างเยอะ จึงใช้บริเวณใต้อาคารเป็นสถานที่เรียน โดยนักเรียนจะนั่งเว้นระยะห่าง 1 เมตร) 4.การทำสัญลักษณ์แสดงจุดตำแหน่งชัดเจนในการเว้นระยะห่างประว่างกันและกัน ที่ยืน ที่นั่งเพื่อลดความแออัด และการเว้นระยะระหว่างบุคคล 5.ครูประจำชั้นให้ความรู้แก่นักเรียน ในมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา การดูแลสุขภาพของนักเรียน 6.มีการทำความสะอาดห้องเรียน ห้องประกอบต่าง ๆ อุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียนการสอน เช่น ห้องคอมพิวเตอร์ โรงอาหาร ห้องวิทยาศาสตร์ เป็นต้น 7.มีห้องพยาบาล สำหรับแยกผู้ที่มีอาการเสี่ยงด้วยระบบทางเดินหายใจ 8.มีการกำหนดของใช้ส่วนตัว ไม่ใช้สิ่งของร่วมกับผู้อื่น เช่น แก้วน้ำ แปรงสีฟัน ผ้าเช็ดหน้า ฯลฯ 9.การจัดรอบเหลื่อมเวลาในการรับประทานอาหาร และมีการจัดให้รับประทานอาหารที่อาคารเรียน ของตนเอง และเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล ขอขอบพระคุณท่านผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู และนักเรียนที่ให้ความร่วมมือ และให้การต้อนรับอย่างดียิ่ง //วันที่ 3กรกฎาคม 63 ได้นิเทศติดตามฯมาตรการป้องกันโควิด 19 วันเปิดเรียน สถานศึกษาได้เตรียมความพร้อมในการบริหารจัดการด้านต่าง ๆ เพื่อจัดการเรียนการสอนในวิถีชีวิตรูปแบบใหม่ (New Normal) เน้นความปลอดภัยของทุกคน ปฏิบัติตามมาตรการด้านสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด พร้อมรักษาระเบียบวินัย เพื่อทำให้มั่นใจว่าโรงเรียนเป็นสถานที่ที่ปลอดภัยสำหรับนักเรียนทุกคน// *ไดัเข้านิเทศฯทุกห้องทุกชั้นเรียน ร.ร.ได้เตรียมความปลอดภัยให้นักเรียน บรรยากาศห้องเรียนสีสันสวยงาม มีป้ายความรู้ต่างๆให้ความรู้กับนักเรียน สื่อการเรียนตามห้องเรียน จัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามDLTV มีสื่อใบงานให้นักเรียนได้ทำกิจกรรมตามรายวิชา ขอชื่นชมและให้กำลังใจคุณครูทุกท่านค่ะ// ..ขอบพระคุณท่านผู้บริหาร คณะครู และผู้ปกครอง ที่ร่วมกันฟันฝ่าอุปสรรคในช่วงวิกฤต COVID-19 และจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพให้กับเด็กทุกคนอย่างทั่วถึง ขอให้อดทนในสถานการณ์ที่เกิดวิกฤตโรคระบาดเช่นนี้ ซึ่งส่งผลให้ไม่สามารถจัดการเรียนการสอนแบบเดิมได้ //

นางกัญจนา มีศิริ
ศึกษานิเทศก์

3 กรกฎาคม 2563
ภาคเรียนที่ 1/2563
รร.บ้านปู่จ้าว
ศพว.นาเฉลียงห้วยโป่งยามงาม
ติดตามการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาในวันเปิดภาคเรียน ภาคเรียนที 1 ปีการศึกษา 2563 เพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โรงเรียนดำเนินการดังนี้ 1.มีมาตรการคัดกรองวัดไข้ วัดอุณหภูมิ โดยเจ้าหน้าที่ อสม.ประจำหมู่บ้าน ให้กับนักเรียน ครู (ช่วงเช้า) 3 ประตูทางเข้า ช่วงบ่าย และช่วงเย็น จะเป็นคุณครูประจำชั้น และครูเวรประจำวัน ช่วยในการคัดกรอง ส่วนผู้ปกครองที่เข้ามาติดต่อก่อนเข้าสถานศึกษาตามความเหมาะสม ด้วยโปรแกรม ไทยชนะ 2.มีจุดล้างมือ อุปกรณ์ล้างมือ อ่างล้างมือ น้ำยาทำความสะอาด สบู่ แอลกอฮอล์ อย่างเพียงพอบริเวณหน้าห้องเรียน โรงอาหาร และห้องน้ำห้องส้วม เตรียมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้าสำรองสำหรับนักเรียน 3.จัดห้องเรียนได้เหมาะสม ทำความสะอาดห้องเรียน โต๊ะเก้าอี้ อุปกรณ์ การเรียน และระยะห่าง 1 เมตร นักเรียนอนุบาลมีพื้นที่การจัดกิจกรรมและที่นอนห่างกัน 1 เมตร (ห้องเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จะมีนักเรียนค่อนข้างเยอะ จึงใช้บริเวณใต้อาคารเป็นสถานที่เรียน โดยนักเรียนจะนั่งเว้นระยะห่าง 1 เมตร) 4.การทำสัญลักษณ์แสดงจุดตำแหน่งชัดเจนในการเว้นระยะห่างประว่างกันและกัน ที่ยืน ที่นั่งเพื่อลดความแออัด และการเว้นระยะระหว่างบุคคล 5.ครูประจำชั้นให้ความรู้แก่นักเรียน ในมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา การดูแลสุขภาพของนักเรียน 6.มีการทำความสะอาดห้องเรียน ห้องประกอบต่าง ๆ อุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียนการสอน เช่น ห้องคอมพิวเตอร์ โรงอาหาร ห้องวิทยาศาสตร์ เป็นต้น 7.มีห้องพยาบาล สำหรับแยกผู้ที่มีอาการเสี่ยงด้วยระบบทางเดินหายใจ 8.มีการกำหนดของใช้ส่วนตัว ไม่ใช้สิ่งของร่วมกับผู้อื่น เช่น แก้วน้ำ แปรงสีฟัน ผ้าเช็ดหน้า ฯลฯ 9.การจัดรอบเหลื่อมเวลาในการรับประทานอาหาร และมีการจัดให้รับประทานอาหารที่อาคารเรียน ของตนเอง และเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล ขอขอบพระคุณท่านผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู และนักเรียนที่ให้ความร่วมมือ และให้การต้อนรับอย่างดียิ่ง 2 กรกฎาคม 63 มาตรการป้องกันโควิด 19 วันเปิดเรียนวันแรก สถานศึกษาได้เตรียมความพร้อมในการบริหารจัดการด้านต่าง ๆ เพื่อจัดการเรียนการสอนในวิถีชีวิตรูปแบบใหม่ (New Normal) เน้นความปลอดภัยของทุกคน ปฏิบัติตามมาตรการด้านสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด พร้อมรักษาระเบียบวินัย เพื่อทำให้มั่นใจว่าโรงเรียนเป็นสถานที่ที่ปลอดภัยสำหรับนักเรียนทุกคน// ..ขอบพระคุณท่านผู้บริหาร คณะครู และผู้ปกครอง ที่ร่วมกันฟันฝ่าอุปสรรคในช่วงวิกฤต COVID-19 และจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพให้กับเด็กทุกคนอย่างทั่วถึง ขอให้อดทนในสถานการณ์ที่เกิดวิกฤตโรคระบาดเช่นนี้ ซึ่งส่งผลให้ไม่สามารถจัดการเรียนการสอนแบบเดิมได้ //

นางกัญจนา มีศิริ
ศึกษานิเทศก์

2 กรกฎาคม 2563
ภาคเรียนที่ 1/2563
รร.บ้านรวมทรัพย์
ศพว.วังใหญ่ภูน้ำหยด
วันนี้ข้าพเจ้า พร้อมด้วย นางสาวณฐมล คุณเที่ยง ประธานศูนย์พัฒนาวิชาการซับสมบูรณ์ซับน้อย และนางสาววรรณี เกยสุวรรณ์ เลขานุการศูนย์พัฒนาวิชาการซับสมบูรณ์ซับน้อยได้มานิเทศ ติดตามการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาการเปิดภาคเรียนที่๑/๒๕๖๓ในสถานการณ์การแพร่ระบาด การเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙(covid ๑๙) โรงเรียนบ้านรวมทรัพย์ พบว่า โรงเรียนได้ดำเนินการเฝ้าระวังตามมาตรการที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์เขต ๓ กำหนด เช่น มีมาตรการการคัดกรองคนไข้ ให้กับนักเรียน ครู ผู้ปกครองที่มาติดต่อราชการก่อนเข้าสถานศึกษา โดยได้รับความร่วมมือจาก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลภูน้ำหยด จัดอสม.มาคัดกรองผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันทุกวัน ด้านการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียน ภายในห้องเรียนจัดโต๊ะเรียน เก้าอี้เรียน ที่นั่งพัก มีการเว้นระยะห่างประมาณ ๑-๒ เมตร โดยยึดหลักSocail distancing ห้องเรียนสะอาดปลอดภัย อาคารสถานที่โดยรอบ สะอาด ร่มรื่น ปลอดภัย ที่นั่งพัก โรงอาหาร มีจุดแสดงสัญลักษณ์ เว้นระยะห่าง มีเจล แอลกอล์ฮอล์ ล้างมือเพียงพอ นักเรียนสวมหน้ากากอนามัยทุกคน ขอขอบคุณผู้บริหาร คณะครู นักเรียน ตลอดจนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลภูน้ำหยดที่ให้ความร่วมมือด้วยอย่างดียิ่ง

นายปัณณธร บัวอุบล
ศึกษานิเทศก์

2 กรกฎาคม 2563
ภาคเรียนที่ 1/2563
รร.บ้านพระที่นั่ง
ศพว.วังใหญ่ภูน้ำหยด
วันนี้ข้าพเจ้า พร้อมด้วย นางสาวณฐมล คุณเที่ยง ประธานศูนย์พัฒนาวิชาการซับสมบูรณ์ซับน้อย และนางสาววรรณี เกยสุวรรณ์ เลขานุการศูนย์พัฒนาวิชาการซับสมบูรณ์ซับน้อยได้มานิเทศ ติดตามการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาการเปิดภาคเรียนที่๑/๒๕๖๓ในสถานการณ์การแพร่ระบาด การเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙(covid ๑๙) โรงเรียนบ้านพระที่นั่ง พบว่า โรงเรียนได้ดำเนินการเฝ้าระวังตามมาตรการที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์เขต ๓ กำหนด เช่น มีมาตรการการคัดกรองคนไข้ ให้กับนักเรียน ครู ผู้ปกครองที่มาติดต่อราชการก่อนเข้าสถานศึกษา โดยได้รับความร่วมมือจาก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังใหญ่ จัดอสม.มาคัดกรองผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันทุกวัน ด้านการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียน ภายในห้องเรียนจัดโต๊ะเรียน เก้าอี้เรียน ที่นั่งพัก มีการเว้นระยะห่างประมาณ ๑-๒ เมตร โดยยึดหลักSocail distancing ห้องเรียนสะอาดปลอดภัย อาคารสถานที่โดยรอบ สะอาด ร่มรื่น ปลอดภัย ที่นั่งพัก โรงอาหาร มีจุดแสดงสัญลักษณ์ เว้นระยะห่าง มีเจล แอลกอล์ฮอล์ ล้างมือเพียงพอ นักเรียนสวมหน้ากากอนามัยทุกคน ขอขอบคุณผู้บริหาร คณะครู นักเรียน ตลอดจนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังใหญ่ ที่ให้ความร่วมมือด้วยอย่างดียิ่ง

นายปัณณธร บัวอุบล
ศึกษานิเทศก์

2 กรกฎาคม 2563
ภาคเรียนที่ 1/2563
รร.บ้านวังใหญ่
ศพว.วังใหญ่ภูน้ำหยด
วันนี้ข้าพเจ้า พร้อมด้วย นางสาวณฐมล คุณเที่ยง ประธานศูนย์พัฒนาวิชาการซับสมบูรณ์ซับน้อย และนางสาววรรณี เกยสุวรรณ์ เลขานุการศูนย์พัฒนาวิชาการซับสมบูรณ์ซับน้อยได้มานิเทศ ติดตามการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาการเปิดภาคเรียนที่๑/๒๕๖๓ในสถานการณ์การแพร่ระบาด การเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙(covid ๑๙) โรงเรียนบ้านวังใหญ่ พบว่า โรงเรียนได้ดำเนินการเฝ้าระวังตามมาตรการที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์เขต ๓ กำหนด เช่น มีมาตรการการคัดกรองคนไข้ ให้กับนักเรียน ครู ผู้ปกครองที่มาติดต่อราชการก่อนเข้าสถานศึกษา โดยได้รับความร่วมมือจาก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังใหญ่ จัดอสม.มาคัดกรองผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันทุกวัน ด้านการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียน ภายในห้องเรียนจัดโต๊ะเรียน เก้าอี้เรียน ที่นั่งพัก มีการเว้นระยะห่างประมาณ ๑-๒ เมตร โดยยึดหลักSocail distancing ห้องเรียนสะอาดปลอดภัย อาคารสถานที่โดยรอบ สะอาด ร่มรื่น ปลอดภัย ที่นั่งพัก โรงอาหาร มีจุดแสดงสัญลักษณ์ เว้นระยะห่าง มีเจล แอลกอล์ฮอล์ ล้างมือเพียงพอ นักเรียนสวมหน้ากากอนามัยทุกคน ขอขอบคุณผู้บริหาร คณะครู นักเรียน ตลอดจนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังใหญ่ ที่ให้ความร่วมมือด้วยอย่างดียิ่ง

นายปัณณธร บัวอุบล
ศึกษานิเทศก์

2 กรกฎาคม 2563
ภาคเรียนที่ 1/2563
รร.วัลลภานุสรณ์
ศพว.วังใหญ่ภูน้ำหยด
วันนี้ข้าพเจ้า พร้อมด้วย นางสาวณฐมล คุณเที่ยง ประธานศูนย์พัฒนาวิชาการซับสมบูรณ์ซับน้อย และนางสาววรรณี เกยสุวรรณ์ เลขานุการศูนย์พัฒนาวิชาการซับสมบูรณ์ซับน้อยได้มานิเทศ ติดตามการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาการเปิดภาคเรียนที่๑/๒๕๖๓ในสถานการณ์การแพร่ระบาด การเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙(covid ๑๙) โรงเรียนบ้านวัลลภานุสรณ์ พบว่า โรงเรียนได้ดำเนินการเฝ้าระวังตามมาตรการที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์เขต ๓ กำหนด เช่น มีมาตรการการคัดกรองคนไข้ ให้กับนักเรียน ครู ผู้ปกครองที่มาติดต่อราชการก่อนเข้าสถานศึกษา โดยได้รับความร่วมมือจาก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังใหญ่ จัดอสม.มาคัดกรองผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันทุกวัน ด้านการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียน ภายในห้องเรียนจัดโต๊ะเรียน เก้าอี้เรียน ที่นั่งพัก มีการเว้นระยะห่างประมาณ ๑-๒ เมตร โดยยึดหลักSocail distancing ห้องเรียนสะอาดปลอดภัย อาคารสถานที่โดยรอบ สะอาด ร่มรื่น ปลอดภัย ที่นั่งพัก โรงอาหาร มีจุดแสดงสัญลักษณ์ เว้นระยะห่าง มีเจล แอลกอล์ฮอล์ ล้างมือเพียงพอ นักเรียนสวมหน้ากากอนามัยทุกคน ขอขอบคุณผู้บริหาร คณะครู นักเรียน ตลอดจนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังใหญ่ ที่ให้ความร่วมมือด้วยอย่างดียิ่ง

นายปัณณธร บัวอุบล
ศึกษานิเทศก์

โรงเรียนวัลลภานุสรณ์ได้รับการนิเทศ ติดตาม การเตรียมความพร้อมของสถานศึกษในการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ในสถานการณ์การแพร่ระบาด การเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙(covid ๑๙)จากคณะนิเทศ ติดตามฯ เรียบร้อยแล้ว ท่านผอ.ประวิทย์ จิระสัญญาณสกุลและคณะครูขอขอบพระคุณคณะผู้นิเทศทุกท่านเป็นอย่างสูงและขอนำข้อเสนอแนะจากท่านไปพัฒนาโรงเรียนให้มีมาตรฐานสอดคล้องกับช่วงสถานการณ์โควิด-19 (COVID 19) และดำเนินการอย่างเคร่งครัดตามมาตรการของสาธารณะสุขจังหวัดกำหนด

นางสาวกัญญาณัฐ เงินสว่าง
ครูธุรการ
10 กรกฎาคม 2563


2 กรกฎาคม 2563
ภาคเรียนที่ 1/2563
รร.บ้านหนองสรวง
ศพว.คลองกระจัง
ข้าพเจ้านางสาวอุบล หมายเทียมกลาง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งเศรษฐี พร้อมด้วย นางบุษรา เรืองซ้อน ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านโคกสะอาด และ นางอมรินทร์ เฉยทอง ศึกษานิเทศก์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 ได้มานิเทศ ติดตามการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษา ในการเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ของโรงเรียนบ้านหนองสรวง พบว่า 1. โรงเรียนดำเนินการตามมาตรการ 6 ข้อของ สพฐ.และ 20 ข้อ ของกระทรวงสาธารณสุขในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ได้ครบถ้วนและมีประสิทธิภาพโดยได้รับความร่วมมือจากชุมชนและหน่วยงานภายนอกเป็นอย่างดี 2. โรงเรียนมีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ มุ่งมั่น ทุ่มเท เสียสละเพื่อพัฒนาคุณภาพนักเรียน น่าชื่นชมอย่างยิ่ง 3. โรงเรียนสามารถจัดการเรียนการสอนได้ตามหลักสูตรครบทุกชั้น ขอให้โรงเรียนนำข้อมูลความรู้เกี่ยวกับการดูแลตนเองให้ปลอดภัยจากเชื้อ ไวรัส COVID-19 ไปบูรณาการในกิจกรรมการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน พร้อมทั้งส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลากรในสถานศึกษาสร้างสื่อนวัตกรรมที่เหมาะสมกับบริบท ขอขอบคุณผู้บริหารและคณะครูในความร่วมมือและให้การต้อนรับอย่างดียิ่ง

นางอมรินทร์ เฉยทอง
ศึกษานิเทศก์

2 กรกฎาคม 2563
ภาคเรียนที่ 1/2563
รร.บ้านท่าด้วง
ศพว.ท่าด้วง
ข้าพเจ้านางมัทณา ชาวบ้านกร่าง ศึกษานิเทศก์ พร้อมด้วย นายวิชชา อยู่เพชร ผอ.รร.บ้านท่าด้วงและนายคงภัค สงนุ้ย ผอ.รร.บ้านห้วยตลาด ได้มานิเทศ ติดตาม การเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาในวันเปิดภาคเรียน 1/2563 เพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) ของโรงเรียนบ้านท่าด้วง พบว่าโรงเรียนได้มีมาตรการป้องกันดังนี้ 1. โรงเรียนได้มีมาตรการการคัดกรอง วัดไข้ และอาการเสี่ยงก่อนเข้าโรงเรียน 2. นักเรียนและครูสวมหน้ากากอนามัย หรือ Pace shield ทุกคน 3. มีจุดล้างมือและเจลแอลกอฮอล์อย่างพอเพียง 4. จัดระยะห่างระหว่างบุคลอย่างน้อย 1 เมตร 5. มีการทำความสะอาดห้องเรียนและเปิดประตูระบายอากาศ 6. ไม่มีการทำกิจกรรมเป็นกลุ่ม โรงเรียนบ้านท่าด้วงได้มีนวัตกรรมเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา คือ หน้ากากผ้าต้านโควิด ซึ่งเป็นชิ้นงานที่มีคุณภาพและประโยชน์เหมาะกับสถานการณ์เป็นอย่างมาก ขอขอบคุณท่านผู้บริหารและคณะครูทุกท่านที่ได้มีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 และมีมาตรการป้องกันเป็นอย่างดี

นางมัทณา ชาวบ้านกร่าง
ศึกษานิเทศก์

โรงเรียนบ้านท่าด้วง ขอบขอบคุณคณะนิเทศก์ ที่ได้มานิเทศ ติดตาม การเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาในวันเปิดภาคเรียน 1/2563 เพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) ของโรงเรียนบ้านท่าด้วง โรงเรียนบ้านท่าด้วงจะนำคำแนะนำจากคณะนิเทศมาปรับปรุงและพัฒนาโรงเรียนต่อไป

นายวิชชา อยู่เพชร
ผู้อำนวยการโรงเรียน
8 กรกฎาคม 2563


ขอขอบคุณท่านผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูที่ได้เตรียมความพร้อมในจัดการเรียนการสอนตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019 ได้เป็นอย่างดีและถ้าทางโรงเรียนมีปัญหาหรือข้อสงสัยเรื่องใดหรือต้องการซักถามทางศึกษานิเทศก์ที่รับผิดชอบยินดีช่วยเหลือ

นางมัทณา ชาวบ้านกร่าง
ศึกษานิเทศก์
10 กรกฎาคม 2563
2 กรกฎาคม 2563
ภาคเรียนที่ 1/2563
รร.บ้านปางยาง
ศพว.ท่าด้วง
ข้าพเจ้านางมัทณา ชาวบ้านกร่าง ศึกษานิเทศก์ พร้อมด้วย นายวิชชา อยู่เพชร ผอ.รร.บ้านท่าด้วงและนายคงภัค สงนุ้ย ผอ.รร.บ้านห้วยตลาด ได้มานิเทศ ติดตาม การเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาในวันเปิดภาคเรียน 1/2563 เพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) ของโรงเรียนบ้านปางยาง พบว่าโรงเรียนได้มีมาตรการป้องกันดังนี้ 1. โรงเรียนได้มีมาตรการการคัดกรอง วัดไข้ และอาการเสี่ยงก่อนเข้าสถานศึกษาโดย อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ประจำหมู่บ้าน ได้มาปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือโรงเรียน 2. นักเรียนและครูสวมหน้ากากอนามัย หรือ Pace shield ทุกคน 3. มีจุดล้างมือและเจลแอลกอฮอล์อย่างพอเพียง 4. จัดระยะห่างระหว่างบุคลอย่างน้อย 1 เมตร 5. มีการทำความสะอาดห้องเรียนและเปิดประตูระบายอากาศ 6. ไม่จัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบรวมกลุ่ม โรงเรียนบ้านปางยางได้จัดการเรียนการสอนครึ่งวัน และ ได้มี Best Practice เพื่อป้องกันและดูแลสุขภาพ ชื่อผลงานคือ โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 360 องศา ขอขอบคุณท่านผู้บริหารและคณะครูทุกท่านที่ได้มีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคเป็นอย่างดี

นางมัทณา ชาวบ้านกร่าง
ศึกษานิเทศก์

2 กรกฎาคม 2563
ภาคเรียนที่ 1/2563
รร.บ้านสันเจริญโป่งสะทอน
ศพว.ท่าด้วง
ข้าพเจ้านางมัทณา ชาวบ้านกร่าง ศึกษานิเทศก์ พร้อมด้วย นายวิชชา อยู่เพชร ผอ.รร.บ้านท่าด้วงและนายคงภัค สงนุ้ย ผอ.รร.บ้านห้วยตลาด ได้มานิเทศ ติดตาม การเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาในวันเปิดภาคเรียน 1/2563 เพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) ของโรงเรียนสันเจริญโป่งสะทอน พบว่าโรงเรียนได้มีมาตรการป้องกันดังนี้ 1. โรงเรียนได้มีมาตรการการคัดกรองนักเรียนก่อนเข้าโรงเรียน ด้วยการวัดไข้ และติดสติ๊กเกอร์จาก อสม.ประจำหมู่บ้าน โดยนักเรียนแต่ละคนมี อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ประจำตัว 2. นักเรียนและครูสวมหน้ากากอนามัย หรือ Pace shield ทุกคน 3. มีจุดล้างมือและเจลแอลกอฮอล์อย่างพอเพียง 4. จัดระยะห่างระหว่างบุคลอย่างน้อย 1 เมตร 5. ทำความสะอาดห้องเรียนและมีการระบายอากาศถ่ายเทได้สะดวก 6. ไม่มีการเรียนการสอนที่ทำเป็นกลุ่ม โรงเรียนบ้านสันเจริญโป่งสะทอนได้มีนวัตกรรมคือ”ชุมชนเข้มแข็งประชาสัมพันธ์ทั่วถึง” ซึ่งเป็นการมีส่วนร่วมของชุมชน ขอขอบคุณท่านผู้บริหารและคณะครูทุกท่านที่ได้มีมาตรการป้องกันโรคได้เป็นอย่างดีเยี่ยม

นางมัทณา ชาวบ้านกร่าง
ศึกษานิเทศก์

2 กรกฎาคม 2563
ภาคเรียนที่ 1/2563
รร.บ้านนาเฉลียงใต้
ศพว.นาเฉลียงห้วยโป่งยามงาม
วันที่ 2 กรกฎาคม​ 63 มาตรการป้องกันโควิด 19 วันเปิดเรียน สถานศึกษาได้เตรียมความพร้อมในการบริหารจัดการด้านต่าง ๆ เพื่อจัดการเรียนการสอนในวิถีชีวิตรูปแบบใหม่ (New Normal) เน้นความปลอดภัยของทุกคน ปฏิบัติตามมาตรการด้านสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด พร้อมรักษาระเบียบวินัย เพื่อทำให้มั่นใจว่าโรงเรียนเป็นสถานที่ที่ปลอดภัยสำหรับนักเรียนทุกคน// ..ขอบพระคุณท่านผู้บริหาร คณะครู และผู้ปกครอง ที่ร่วมกันฟันฝ่าอุปสรรคในช่วงวิกฤต COVID-19​ และจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพให้กับเด็กทุกคนอย่างทั่วถึง ขอให้อดทนในสถานการณ์ที่เกิดวิกฤตโรคระบาดเช่นนี้ ซึ่งส่งผลให้ไม่สามารถจัดการเรียนการสอนแบบเดิมได้ ​// ติดตามการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาในวันเปิดภาคเรียน ภาคเรียนที 1 ปีการศึกษา 2563 เพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โรงเรียนดำเนินการดังนี้ 1.มีมาตรการคัดกรองวัดไข้ วัดอุณหภูมิ โดยเจ้าหน้าที่ อสม.ประจำหมู่บ้าน ให้กับนักเรียน ครู (ช่วงเช้า) 3 ประตูทางเข้า ช่วงบ่าย และช่วงเย็น จะเป็นคุณครูประจำชั้น และครูเวรประจำวัน ช่วยในการคัดกรอง ส่วนผู้ปกครองที่เข้ามาติดต่อก่อนเข้าสถานศึกษาตามความเหมาะสม ด้วยโปรแกรม ไทยชนะ 2.มีจุดล้างมือ อุปกรณ์ล้างมือ อ่างล้างมือ น้ำยาทำความสะอาด สบู่ แอลกอฮอล์ อย่างเพียงพอบริเวณหน้าห้องเรียน โรงอาหาร และห้องน้ำห้องส้วม เตรียมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้าสำรองสำหรับนักเรียน 3.จัดห้องเรียนได้เหมาะสม ทำความสะอาดห้องเรียน โต๊ะเก้าอี้ อุปกรณ์ การเรียน และระยะห่าง 1 เมตร นักเรียนอนุบาลมีพื้นที่การจัดกิจกรรมและที่นอนห่างกัน 1 เมตร (ห้องเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จะมีนักเรียนค่อนข้างเยอะ จึงใช้บริเวณใต้อาคารเป็นสถานที่เรียน โดยนักเรียนจะนั่งเว้นระยะห่าง 1 เมตร) 4.การทำสัญลักษณ์แสดงจุดตำแหน่งชัดเจนในการเว้นระยะห่างประว่างกันและกัน ที่ยืน ที่นั่งเพื่อลดความแออัด และการเว้นระยะระหว่างบุคคล 5.ครูประจำชั้นให้ความรู้แก่นักเรียน ในมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา การดูแลสุขภาพของนักเรียน 6.มีการทำความสะอาดห้องเรียน ห้องประกอบต่าง ๆ อุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียนการสอน เช่น ห้องคอมพิวเตอร์ โรงอาหาร ห้องวิทยาศาสตร์ เป็นต้น 7.มีห้องพยาบาล สำหรับแยกผู้ที่มีอาการเสี่ยงด้วยระบบทางเดินหายใจ 8.มีการกำหนดของใช้ส่วนตัว ไม่ใช้สิ่งของร่วมกับผู้อื่น เช่น แก้วน้ำ แปรงสีฟัน ผ้าเช็ดหน้า ฯลฯ 9.การจัดรอบเหลื่อมเวลาในการรับประทานอาหาร และมีการจัดให้รับประทานอาหารที่อาคารเรียน ของตนเอง และเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล ขอขอบพระคุณท่านผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู และนักเรียนที่ให้ความร่วมมือ และให้การต้อนรับอย่างดียิ่ง

นางกัญจนา มีศิริ
ศึกษานิเทศก์

2 กรกฎาคม 2563
ภาคเรียนที่ 1/2563
รร.บ้านบ่อไทย
ศพว.วังโบสถ์บ่อไทย
ติดตามการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาในวันเปิดภาคเรียน ภาคเรียนที 1 ปีการศึกษา 2563 เพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โรงเรียนดำเนินการดังนี้ 1.มีมาตรการคัดกรองวัดไข้ วัดอุณหภูมิ โดยเจ้าหน้าที่ อสม.ประจำหมู่บ้าน ให้กับนักเรียน ครู (ช่วงเช้า) 3 ประตูทางเข้า ช่วงบ่าย และช่วงเย็น จะเป็นคุณครูประจำชั้น และครูเวรประจำวัน ช่วยในการคัดกรอง ส่วนผู้ปกครองที่เข้ามาติดต่อก่อนเข้าสถานศึกษาตามความเหมาะสม ด้วยโปรแกรม ไทยชนะ 2.มีจุดล้างมือ อุปกรณ์ล้างมือ อ่างล้างมือ น้ำยาทำความสะอาด สบู่ แอลกอฮอล์ อย่างเพียงพอบริเวณหน้าห้องเรียน โรงอาหาร และห้องน้ำห้องส้วม เตรียมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้าสำรองสำหรับนักเรียน 3.จัดห้องเรียนได้เหมาะสม ทำความสะอาดห้องเรียน โต๊ะเก้าอี้ อุปกรณ์ การเรียน และระยะห่าง 1 เมตร นักเรียนอนุบาลมีพื้นที่การจัดกิจกรรมและที่นอนห่างกัน 1 เมตร (ห้องเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จะมีนักเรียนค่อนข้างเยอะ จึงใช้บริเวณใต้อาคารเป็นสถานที่เรียน โดยนักเรียนจะนั่งเว้นระยะห่าง 1 เมตร) 4.การทำสัญลักษณ์แสดงจุดตำแหน่งชัดเจนในการเว้นระยะห่างประว่างกันและกัน ที่ยืน ที่นั่งเพื่อลดความแออัด และการเว้นระยะระหว่างบุคคล 5.ครูประจำชั้นให้ความรู้แก่นักเรียน ในมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา การดูแลสุขภาพของนักเรียน 6.มีการทำความสะอาดห้องเรียน ห้องประกอบต่าง ๆ อุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียนการสอน เช่น ห้องคอมพิวเตอร์ โรงอาหาร ห้องวิทยาศาสตร์ เป็นต้น 7.มีห้องพยาบาล สำหรับแยกผู้ที่มีอาการเสี่ยงด้วยระบบทางเดินหายใจ 8.มีการกำหนดของใช้ส่วนตัว ไม่ใช้สิ่งของร่วมกับผู้อื่น เช่น แก้วน้ำ แปรงสีฟัน ผ้าเช็ดหน้า ฯลฯ 9.การจัดรอบเหลื่อมเวลาในการรับประทานอาหาร และมีการจัดให้รับประทานอาหารที่อาคารเรียน ของตนเอง และเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล ขอขอบพระคุณท่านผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู และนักเรียนที่ให้ความร่วมมือ และให้การต้อนรับอย่างดียิ่ง 2 กรกฎาคม 63 มาตรการป้องกันโควิด 19 วันเปิดเรียนวันแรก สถานศึกษาได้เตรียมความพร้อมในการบริหารจัดการด้านต่าง ๆ เพื่อจัดการเรียนการสอนในวิถีชีวิตรูปแบบใหม่ (New Normal) เน้นความปลอดภัยของทุกคน ปฏิบัติตามมาตรการด้านสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด พร้อมรักษาระเบียบวินัย เพื่อทำให้มั่นใจว่าโรงเรียนเป็นสถานที่ที่ปลอดภัยสำหรับนักเรียนทุกคน// ..ขอบพระคุณท่านผู้บริหาร คณะครู และผู้ปกครอง ที่ร่วมกันฟันฝ่าอุปสรรคในช่วงวิกฤต COVID-19 และจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพให้กับเด็กทุกคนอย่างทั่วถึง ขอให้อดทนในสถานการณ์ที่เกิดวิกฤตโรคระบาดเช่นนี้ ซึ่งส่งผลให้ไม่สามารถจัดการเรียนการสอนแบบเดิมได้ //

นางกัญจนา มีศิริ
ศึกษานิเทศก์

2 กรกฎาคม 2563
ภาคเรียนที่ 1/2563
รร.บ้านตีบใต้
ศพว.วังโบสถ์บ่อไทย
ติดตามการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาในวันเปิดภาคเรียน ภาคเรียนที 1 ปีการศึกษา 2563 เพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โรงเรียนดำเนินการดังนี้ 1.มีมาตรการคัดกรองวัดไข้ วัดอุณหภูมิ โดยเจ้าหน้าที่ อสม.ประจำหมู่บ้าน ให้กับนักเรียน ครู (ช่วงเช้า) 3 ประตูทางเข้า ช่วงบ่าย และช่วงเย็น จะเป็นคุณครูประจำชั้น และครูเวรประจำวัน ช่วยในการคัดกรอง ส่วนผู้ปกครองที่เข้ามาติดต่อก่อนเข้าสถานศึกษาตามความเหมาะสม ด้วยโปรแกรม ไทยชนะ 2.มีจุดล้างมือ อุปกรณ์ล้างมือ อ่างล้างมือ น้ำยาทำความสะอาด สบู่ แอลกอฮอล์ อย่างเพียงพอบริเวณหน้าห้องเรียน โรงอาหาร และห้องน้ำห้องส้วม เตรียมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้าสำรองสำหรับนักเรียน 3.จัดห้องเรียนได้เหมาะสม ทำความสะอาดห้องเรียน โต๊ะเก้าอี้ อุปกรณ์ การเรียน และระยะห่าง 1 เมตร นักเรียนอนุบาลมีพื้นที่การจัดกิจกรรมและที่นอนห่างกัน 1 เมตร (ห้องเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จะมีนักเรียนค่อนข้างเยอะ จึงใช้บริเวณใต้อาคารเป็นสถานที่เรียน โดยนักเรียนจะนั่งเว้นระยะห่าง 1 เมตร) 4.การทำสัญลักษณ์แสดงจุดตำแหน่งชัดเจนในการเว้นระยะห่างประว่างกันและกัน ที่ยืน ที่นั่งเพื่อลดความแออัด และการเว้นระยะระหว่างบุคคล 5.ครูประจำชั้นให้ความรู้แก่นักเรียน ในมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา การดูแลสุขภาพของนักเรียน 6.มีการทำความสะอาดห้องเรียน ห้องประกอบต่าง ๆ อุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียนการสอน เช่น ห้องคอมพิวเตอร์ โรงอาหาร ห้องวิทยาศาสตร์ เป็นต้น 7.มีห้องพยาบาล สำหรับแยกผู้ที่มีอาการเสี่ยงด้วยระบบทางเดินหายใจ 8.มีการกำหนดของใช้ส่วนตัว ไม่ใช้สิ่งของร่วมกับผู้อื่น เช่น แก้วน้ำ แปรงสีฟัน ผ้าเช็ดหน้า ฯลฯ 9.การจัดรอบเหลื่อมเวลาในการรับประทานอาหาร และมีการจัดให้รับประทานอาหารที่อาคารเรียน ของตนเอง และเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล ขอขอบพระคุณท่านผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู และนักเรียนที่ให้ความร่วมมือ และให้การต้อนรับอย่างดียิ่ง 2 กรกฎาคม 63 มาตรการป้องกันโควิด 19 วันเปิดเรียนวันแรก สถานศึกษาได้เตรียมความพร้อมในการบริหารจัดการด้านต่าง ๆ เพื่อจัดการเรียนการสอนในวิถีชีวิตรูปแบบใหม่ (New Normal) เน้นความปลอดภัยของทุกคน ปฏิบัติตามมาตรการด้านสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด พร้อมรักษาระเบียบวินัย เพื่อทำให้มั่นใจว่าโรงเรียนเป็นสถานที่ที่ปลอดภัยสำหรับนักเรียนทุกคน// ..ขอบพระคุณท่านผู้บริหาร คณะครู และผู้ปกครอง ที่ร่วมกันฟันฝ่าอุปสรรคในช่วงวิกฤต COVID-19 และจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพให้กับเด็กทุกคนอย่างทั่วถึง ขอให้อดทนในสถานการณ์ที่เกิดวิกฤตโรคระบาดเช่นนี้ ซึ่งส่งผลให้ไม่สามารถจัดการเรียนการสอนแบบเดิมได้ //

นางกัญจนา มีศิริ
ศึกษานิเทศก์

2 กรกฎาคม 2563
ภาคเรียนที่ 1/2563
รร.บ้านตีบใต้
ศพว.วังโบสถ์บ่อไทย
ติดตามการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาในวันเปิดภาคเรียน ภาคเรียนที 1 ปีการศึกษา 2563 เพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โรงเรียนดำเนินการดังนี้ 1.มีมาตรการคัดกรองวัดไข้ วัดอุณหภูมิ โดยเจ้าหน้าที่ อสม.ประจำหมู่บ้าน ให้กับนักเรียน ครู (ช่วงเช้า) 3 ประตูทางเข้า ช่วงบ่าย และช่วงเย็น จะเป็นคุณครูประจำชั้น และครูเวรประจำวัน ช่วยในการคัดกรอง ส่วนผู้ปกครองที่เข้ามาติดต่อก่อนเข้าสถานศึกษาตามความเหมาะสม ด้วยโปรแกรม ไทยชนะ 2.มีจุดล้างมือ อุปกรณ์ล้างมือ อ่างล้างมือ น้ำยาทำความสะอาด สบู่ แอลกอฮอล์ อย่างเพียงพอบริเวณหน้าห้องเรียน โรงอาหาร และห้องน้ำห้องส้วม เตรียมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้าสำรองสำหรับนักเรียน 3.จัดห้องเรียนได้เหมาะสม ทำความสะอาดห้องเรียน โต๊ะเก้าอี้ อุปกรณ์ การเรียน และระยะห่าง 1 เมตร นักเรียนอนุบาลมีพื้นที่การจัดกิจกรรมและที่นอนห่างกัน 1 เมตร (ห้องเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จะมีนักเรียนค่อนข้างเยอะ จึงใช้บริเวณใต้อาคารเป็นสถานที่เรียน โดยนักเรียนจะนั่งเว้นระยะห่าง 1 เมตร) 4.การทำสัญลักษณ์แสดงจุดตำแหน่งชัดเจนในการเว้นระยะห่างประว่างกันและกัน ที่ยืน ที่นั่งเพื่อลดความแออัด และการเว้นระยะระหว่างบุคคล 5.ครูประจำชั้นให้ความรู้แก่นักเรียน ในมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา การดูแลสุขภาพของนักเรียน 6.มีการทำความสะอาดห้องเรียน ห้องประกอบต่าง ๆ อุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียนการสอน เช่น ห้องคอมพิวเตอร์ โรงอาหาร ห้องวิทยาศาสตร์ เป็นต้น 7.มีห้องพยาบาล สำหรับแยกผู้ที่มีอาการเสี่ยงด้วยระบบทางเดินหายใจ 8.มีการกำหนดของใช้ส่วนตัว ไม่ใช้สิ่งของร่วมกับผู้อื่น เช่น แก้วน้ำ แปรงสีฟัน ผ้าเช็ดหน้า ฯลฯ 9.การจัดรอบเหลื่อมเวลาในการรับประทานอาหาร และมีการจัดให้รับประทานอาหารที่อาคารเรียน ของตนเอง และเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล ขอขอบพระคุณท่านผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู และนักเรียนที่ให้ความร่วมมือ และให้การต้อนรับอย่างดียิ่ง 2 กรกฎาคม 63 มาตรการป้องกันโควิด 19 วันเปิดเรียนวันแรก สถานศึกษาได้เตรียมความพร้อมในการบริหารจัดการด้านต่าง ๆ เพื่อจัดการเรียนการสอนในวิถีชีวิตรูปแบบใหม่ (New Normal) เน้นความปลอดภัยของทุกคน ปฏิบัติตามมาตรการด้านสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด พร้อมรักษาระเบียบวินัย เพื่อทำให้มั่นใจว่าโรงเรียนเป็นสถานที่ที่ปลอดภัยสำหรับนักเรียนทุกคน// ..ขอบพระคุณท่านผู้บริหาร คณะครู และผู้ปกครอง ที่ร่วมกันฟันฝ่าอุปสรรคในช่วงวิกฤต COVID-19 และจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพให้กับเด็กทุกคนอย่างทั่วถึง ขอให้อดทนในสถานการณ์ที่เกิดวิกฤตโรคระบาดเช่นนี้ ซึ่งส่งผลให้ไม่สามารถจัดการเรียนการสอนแบบเดิมได้ //

นางกัญจนา มีศิริ
ศึกษานิเทศก์

2 กรกฎาคม 2563
ภาคเรียนที่ 1/2563
รร.บ้านโคกเจริญ
ศพว.วังโบสถ์บ่อไทย
ติดตามการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาในวันเปิดภาคเรียน ภาคเรียนที 1 ปีการศึกษา 2563 เพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โรงเรียนดำเนินการดังนี้ 1.มีมาตรการคัดกรองวัดไข้ วัดอุณหภูมิ โดยเจ้าหน้าที่ อสม.ประจำหมู่บ้าน ให้กับนักเรียน ครู (ช่วงเช้า) 3 ประตูทางเข้า ช่วงบ่าย และช่วงเย็น จะเป็นคุณครูประจำชั้น และครูเวรประจำวัน ช่วยในการคัดกรอง ส่วนผู้ปกครองที่เข้ามาติดต่อก่อนเข้าสถานศึกษาตามความเหมาะสม ด้วยโปรแกรม ไทยชนะ 2.มีจุดล้างมือ อุปกรณ์ล้างมือ อ่างล้างมือ น้ำยาทำความสะอาด สบู่ แอลกอฮอล์ อย่างเพียงพอบริเวณหน้าห้องเรียน โรงอาหาร และห้องน้ำห้องส้วม เตรียมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้าสำรองสำหรับนักเรียน 3.จัดห้องเรียนได้เหมาะสม ทำความสะอาดห้องเรียน โต๊ะเก้าอี้ อุปกรณ์ การเรียน และระยะห่าง 1 เมตร นักเรียนอนุบาลมีพื้นที่การจัดกิจกรรมและที่นอนห่างกัน 1 เมตร (ห้องเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จะมีนักเรียนค่อนข้างเยอะ จึงใช้บริเวณใต้อาคารเป็นสถานที่เรียน โดยนักเรียนจะนั่งเว้นระยะห่าง 1 เมตร) 4.การทำสัญลักษณ์แสดงจุดตำแหน่งชัดเจนในการเว้นระยะห่างประว่างกันและกัน ที่ยืน ที่นั่งเพื่อลดความแออัด และการเว้นระยะระหว่างบุคคล 5.ครูประจำชั้นให้ความรู้แก่นักเรียน ในมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา การดูแลสุขภาพของนักเรียน 6.มีการทำความสะอาดห้องเรียน ห้องประกอบต่าง ๆ อุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียนการสอน เช่น ห้องคอมพิวเตอร์ โรงอาหาร ห้องวิทยาศาสตร์ เป็นต้น 7.มีห้องพยาบาล สำหรับแยกผู้ที่มีอาการเสี่ยงด้วยระบบทางเดินหายใจ 8.มีการกำหนดของใช้ส่วนตัว ไม่ใช้สิ่งของร่วมกับผู้อื่น เช่น แก้วน้ำ แปรงสีฟัน ผ้าเช็ดหน้า ฯลฯ 9.การจัดรอบเหลื่อมเวลาในการรับประทานอาหาร และมีการจัดให้รับประทานอาหารที่อาคารเรียน ของตนเอง และเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล ขอขอบพระคุณท่านผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู และนักเรียนที่ให้ความร่วมมือ และให้การต้อนรับอย่างดียิ่ง 2 กรกฎาคม 63 มาตรการป้องกันโควิด 19 วันเปิดเรียนวันแรก สถานศึกษาได้เตรียมความพร้อมในการบริหารจัดการด้านต่าง ๆ เพื่อจัดการเรียนการสอนในวิถีชีวิตรูปแบบใหม่ (New Normal) เน้นความปลอดภัยของทุกคน ปฏิบัติตามมาตรการด้านสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด พร้อมรักษาระเบียบวินัย เพื่อทำให้มั่นใจว่าโรงเรียนเป็นสถานที่ที่ปลอดภัยสำหรับนักเรียนทุกคน// ..ขอบพระคุณท่านผู้บริหาร คณะครู และผู้ปกครอง ที่ร่วมกันฟันฝ่าอุปสรรคในช่วงวิกฤต COVID-19 และจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพให้กับเด็กทุกคนอย่างทั่วถึง ขอให้อดทนในสถานการณ์ที่เกิดวิกฤตโรคระบาดเช่นนี้ ซึ่งส่งผลให้ไม่สามารถจัดการเรียนการสอนแบบเดิมได้ //

นางกัญจนา มีศิริ
ศึกษานิเทศก์

โรงเรียนบ้านโคกเจริญ ขอขอบคุณท่านศน. และคณะนิเทศ ที่เข้ามาติดตามและแนะนำแนวทางในการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาในวันเปิดภาคเรียน ภาคเรียนที 1 ปีการศึกษา 2563 เพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

นายสุดเสน่ห์ ฐานะวิจิตร
ผู้อำนวยการโรงเรียน
10 กรกฎาคม 2563


2 กรกฎาคม 2563
ภาคเรียนที่ 1/2563
รร.บ้านวังโบสถ์
ศพว.วังโบสถ์บ่อไทย
ติดตามการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาในวันเปิดภาคเรียน ภาคเรียนที 1 ปีการศึกษา 2563 เพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โรงเรียนดำเนินการดังนี้ 1.มีมาตรการคัดกรองวัดไข้ วัดอุณหภูมิ โดยเจ้าหน้าที่ อสม.ประจำหมู่บ้าน ให้กับนักเรียน ครู (ช่วงเช้า) 3 ประตูทางเข้า ช่วงบ่าย และช่วงเย็น จะเป็นคุณครูประจำชั้น และครูเวรประจำวัน ช่วยในการคัดกรอง ส่วนผู้ปกครองที่เข้ามาติดต่อก่อนเข้าสถานศึกษาตามความเหมาะสม ด้วยโปรแกรม ไทยชนะ 2.มีจุดล้างมือ อุปกรณ์ล้างมือ อ่างล้างมือ น้ำยาทำความสะอาด สบู่ แอลกอฮอล์ อย่างเพียงพอบริเวณหน้าห้องเรียน โรงอาหาร และห้องน้ำห้องส้วม เตรียมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้าสำรองสำหรับนักเรียน 3.จัดห้องเรียนได้เหมาะสม ทำความสะอาดห้องเรียน โต๊ะเก้าอี้ อุปกรณ์ การเรียน และระยะห่าง 1 เมตร นักเรียนอนุบาลมีพื้นที่การจัดกิจกรรมและที่นอนห่างกัน 1 เมตร (ห้องเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จะมีนักเรียนค่อนข้างเยอะ จึงใช้บริเวณใต้อาคารเป็นสถานที่เรียน โดยนักเรียนจะนั่งเว้นระยะห่าง 1 เมตร) 4.การทำสัญลักษณ์แสดงจุดตำแหน่งชัดเจนในการเว้นระยะห่างประว่างกันและกัน ที่ยืน ที่นั่งเพื่อลดความแออัด และการเว้นระยะระหว่างบุคคล 5.ครูประจำชั้นให้ความรู้แก่นักเรียน ในมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา การดูแลสุขภาพของนักเรียน 6.มีการทำความสะอาดห้องเรียน ห้องประกอบต่าง ๆ อุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียนการสอน เช่น ห้องคอมพิวเตอร์ โรงอาหาร ห้องวิทยาศาสตร์ เป็นต้น 7.มีห้องพยาบาล สำหรับแยกผู้ที่มีอาการเสี่ยงด้วยระบบทางเดินหายใจ 8.มีการกำหนดของใช้ส่วนตัว ไม่ใช้สิ่งของร่วมกับผู้อื่น เช่น แก้วน้ำ แปรงสีฟัน ผ้าเช็ดหน้า ฯลฯ 9.การจัดรอบเหลื่อมเวลาในการรับประทานอาหาร และมีการจัดให้รับประทานอาหารที่อาคารเรียน ของตนเอง และเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล ขอขอบพระคุณท่านผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู และนักเรียนที่ให้ความร่วมมือ และให้การต้อนรับอย่างดียิ่ง 2 กรกฎาคม 63 มาตรการป้องกันโควิด 19 วันเปิดเรียนวันแรก สถานศึกษาได้เตรียมความพร้อมในการบริหารจัดการด้านต่าง ๆ เพื่อจัดการเรียนการสอนในวิถีชีวิตรูปแบบใหม่ (New Normal) เน้นความปลอดภัยของทุกคน ปฏิบัติตามมาตรการด้านสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด พร้อมรักษาระเบียบวินัย เพื่อทำให้มั่นใจว่าโรงเรียนเป็นสถานที่ที่ปลอดภัยสำหรับนักเรียนทุกคน// ..ขอบพระคุณท่านผู้บริหาร คณะครู และผู้ปกครอง ที่ร่วมกันฟันฝ่าอุปสรรคในช่วงวิกฤต COVID-19 และจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพให้กับเด็กทุกคนอย่างทั่วถึง ขอให้อดทนในสถานการณ์ที่เกิดวิกฤตโรคระบาดเช่นนี้ ซึ่งส่งผลให้ไม่สามารถจัดการเรียนการสอนแบบเดิมได้ //

นางกัญจนา มีศิริ
ศึกษานิเทศก์

2 กรกฎาคม 2563
ภาคเรียนที่ 1/2563
รร.บ้านคลองกระจังวังไทร
ศพว.คลองกระจัง
ข้าพเจ้านางสาวอุบล หมายเทียมกลาง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งเศรษฐี พร้อมด้วย นางบุษรา เรืองซ้อน ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านโคกสะอาด และ นางอมรินทร์ เฉยทอง ศึกษานิเทศก์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 ได้มานิเทศ ติดตามการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษา ในการเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ของโรงเรียนบ้านบ้านคลองกระจังวังไทร พบว่า 1.โรงเรียนดำเนินการตามมาตรการ 6 ข้อของ สพฐ.และ 20 ข้อ ของกระทรวงสาธารณสุขในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ได้ครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ 2.โรงเรียนมีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ มุ่งมั่น ทุ่มเท เสียสละเพื่อพัฒนาคุณภาพนักเรียน น่าชื่นชมอย่างยิ่ง 3.โรงเรียนสามารถจัดการเรียนการสอนได้ตามหลักสูตรครบทุกชั้น ขอให้โรงเรียนนำข้อมูลความรู้เกี่ยวกับการดูแลตนเองให้ปลอดภัยจากเชื้อ ไวรัส COVID-19 ไปบูรณาการในกิจกรรมการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน พร้อมทั้งส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลากรในสถานศึกษาสร้างสื่อนวัตกรรมที่เหมาะสมกับบริบทสภาพท้องถิ่น ขอขอบคุณผู้บริหารและคณะครูในความร่วมมือและ ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี

นางอมรินทร์ เฉยทอง
ศึกษานิเทศก์

2 กรกฎาคม 2563
ภาคเรียนที่ 1/2563
รร.บ้านเกาะแก้ว
ศพว.คลองกระจัง
ข้าพเจ้านางสาวอุบล หมายเทียมกลาง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งเศรษฐี พร้อมด้วย นางบุษรา เรืองซ้อน ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านโคกสะอาด และ นางอมรินทร์ เฉยทอง ศึกษานิเทศก์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 ได้มานิเทศ ติดตามการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษา ในการเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ของโรงเรียนบ้านบ้านเกาะแก้ว พบว่า 1.โรงเรียนดำเนินการตามมาตรการ 6 ข้อของ สพฐ.และ 20 ข้อ ของกระทรวงสาธารณสุขในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ได้ครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ 2.โรงเรียนมีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ มุ่งมั่น ทุ่มเท เสียสละเพื่อพัฒนาคุณภาพนักเรียน น่าชื่นชมอย่างยิ่ง 3.โรงเรียนสามารถจัดการเรียนการสอนได้ตามหลักสูตรทุกชั้นเรียน 4.โรงเรียนวิธีปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 เช่น การผลิตเจลล้างมือ ถุงสบู่ล้างมือ ฉากกั้นในโรงอาหาร และ การผลิตฉากกั้นบนโต๊ะนักเรียน ขอให้โรงเรียนนำข้อมูลความรู้เกี่ยวกับการดูแลตนเองให้ปลอดภัยจากเชื้อ ไวรัส COVID-19 ไปบูรณาการในกิจกรรมการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน พร้อมทั้งส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลากรในสถานศึกษาสร้างสื่อนวัตกรรมที่เหมาะสมกับบริบท เพื่อพัฒนาคุณภาพนักเรียนและการเผยแพร่ต่อไป ขอขอบคุณผู้บริหารและคณะครูในความร่วมมือและให้การต้อนรับเป็นอย่างดี

นางอมรินทร์ เฉยทอง
ศึกษานิเทศก์

ขอขอบคุณคณะกรรมการนิเทศ ติดตามการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาในการเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ที่ให้คำแนะนำและข้อเสนอแนะต่างๆ

นางวลัยลักษณ์ เพิ่มพูลพานิช
ผู้อำนวยการโรงเรียน
9 กรกฎาคม 2563


2 กรกฎาคม 2563
ภาคเรียนที่ 1/2563
รร.บ้านวังขอน
ศพว.คลองกระจัง
ข้าพเจ้านางสาวอุบล หมายเทียมกลาง ผู้อำนวยการโรงเรียน บ้านทุ่งเศรษฐี พร้อมด้วย นางบุษรา เรืองซ้อน ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านโคกสะอาด และ นางอมรินทร์ เฉยทอง ศึกษานิเทศก์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 ได้มานิเทศ ติดตามการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษา ในการเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ของโรงเรียนบ้านบ้านวังขอน พบว่า 1.โรงเรียนดำเนินการตามมาตรการ 6 ข้อของ สพฐ.และ 20 ข้อ ของกระทรวงสาธารณสุขในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ได้ครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ 2.โรงเรียนมีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ มุ่งมั่น ทุ่มเท เสียสละเพื่อพัฒนาคุณภาพนักเรียน น่าชื่นชมอย่างยิ่ง 3.โรงเรียนสามารถจัดการเรียนการสอนได้ตามหลักสูตรทุกชั้นเรียน ขอให้โรงเรียนนำข้อมูลความรู้เกี่ยวกับการดูแล ตนเองให้ปลอดภัยจากเชื้อ ไวรัส COVID-19 ไปบูรณาการในกิจกรรมการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน พร้อมทั้งส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลากรในสถานศึกษาสร้างสื่อนวัตกรรมที่เหมาะสมกับบริบท ขอขอบคุณผู้บริหารและคณะครูในความร่วมมือและ ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี

นางอมรินทร์ เฉยทอง
ศึกษานิเทศก์

1 กรกฎาคม 2563
ภาคเรียนที่ 1/2563
รร.รัฐประชานุสรณ์
ศพว.ซับสมบูรณ์ซับน้อย
วันนี้ข้าพเจ้าได้มานิเทศ ติดตามการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาการเปิดภาคเรียนที่๑/๒๕๖๓ในสถานการณ์การแพร่ระบาด การเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙(covid ๑๙) โรงเรียนรัฐประชานุสรณ์ พบว่า โรงเรียนได้ดำเนินการเฝ้าระวังตามมาตรการที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์เขต ๓กำหนด เช่น มีมาตรการการคัดกรองคนไข้ ให้กับนักเรียน ครู ผู้ปกครองที่มาติดต่อราชการก่อนเข้าสถานศึกษา โดยได้รับความร่วมมือจาก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลซับสมบูรณ์ จัดอสม.มาคัดกรองผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันทุกวัน ด้านการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียน ภายในห้องเรียนจัดโต๊ะเรียน เก้าอี้เรียน ที่นั่งพัก มีการเว้นระยะห่างประมาณ ๑-๒ เมตร โดยยึดหลักSocail distancing ห้องเรียนสะอาดปลอดภัย อาคารสถานที่โดยรอบ สะอาด ร่มรื่น ปลอดภัย ที่นั่งพัก โรงอาหาร มีจุดแสดงสัญลักษณ์ เว้นระยะห่าง มีเจลล้างมือเพียงพอ นักเรียนสวมหน้ากากอนามัยทุกคน ขอขอบคุณผู้บริหาร คณะครู นักเรียน ตลอดจนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลซับสมบูรณ์ ที่ให้ความร่วมมือด้วยอย่างดียิ่ง

นายปัณณธร บัวอุบล
ศึกษานิเทศก์

1 กรกฎาคม 2563
ภาคเรียนที่ 1/2563
รร.บ้านฟุบสะแก
ศพว.ซับสมบูรณ์ซับน้อย
วันนี้ข้าพเจ้าได้มานิเทศ ติดตามการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาการเปิดภาคเรียนที่๑/๒๕๖๓ในสถานการณ์การแพร่ระบาด การเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙(covid ๑๙) โรงเรียนบ้านฟุบสะแก พบว่า โรงเรียนได้ดำเนินการเฝ้าระวังตามมาตรการที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เพชรบูรณ์เขต ๓ กำหนด เช่น มีมาตรการการคัดกรองคนไข้ ให้กับนักเรียน ครู ผู้ปกครองที่มาติดต่อราชการก่อนเข้าสถานศึกษา โดยได้รับความร่วมมือจาก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลซับสมบูรณ์ จัดอสม.มาคัดกรองผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันทุกวัน ด้านการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียน ภายในห้องเรียนจัดโต๊ะเรียน เก้าอี้เรียน ที่นั่งพัก มีการเว้นระยะห่างประมาณ ๑-๒ เมตร โดยยึดหลัก Socail distancing ห้องเรียนสะอาดปลอดภัย อาคารสถานที่โดยรอบ สะอาด ร่มรื่น ปลอดภัย ที่นั่งพัก โรงอาหาร มีจุดแสดงสัญลักษณ์ เว้นระยะห่าง มีเจลล้างมือเพียงพอ นักเรียนสวมหน้ากากอนามัยทุกคน ขอขอบคุณผู้บริหาร คณะครู นักเรียน ตลอดจนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลซับสมบูรณ์ ที่ให้ความร่วมมือด้วยอย่างดียิ่ง

นายปัณณธร บัวอุบล
ศึกษานิเทศก์

1 กรกฎาคม 2563
ภาคเรียนที่ 1/2563
รร.บ้านโพทะเลประชาสรรค์
ศพว.ซับสมบูรณ์ซับน้อย
วันนี้ข้าพเจ้าได้มานิเทศ ติดตามการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาการเปิดภาคเรียนที่๑/๒๕๖๓ในสถานการณ์การแพร่ระบาด การเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙(covid ๑๙) โรงเรียนบ้านโพทะเลประชาสรรค์ พบว่า โรงเรียนได้ดำเนินการเฝ้าระวังตามมาตรการที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เพชรบูรณ์เขต ๓ กำหนด เช่น มีมาตรการการคัดกรองคนไข้ ให้กับนักเรียน ครู ผู้ปกครองที่มาติดต่อราชการก่อนเข้าสถานศึกษา โดยได้รับความร่วมมือจาก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลซับสมบูรณ์ จัดอสม.มาคัดกรองผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันทุกวัน ด้านการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียน ภายในห้องเรียนจัดโต๊ะเรียน เก้าอี้เรียน ที่นั่งพัก มีการเว้นระยะห่างประมาณ ๑-๒ เมตร โดยยึดหลักSocail distancing ห้องเรียนสะอาดปลอดภัย อาคารสถานที่โดยรอบ สะอาด ร่มรื่น ปลอดภัย ที่นั่งพัก โรงอาหาร มีจุดแสดงสัญลักษณ์ เว้นระยะห่าง มีเจลล้างมือเพียงพอ นักเรียนสวมหน้ากากอนามัยทุกคน ขอขอบคุณผู้บริหาร คณะครู นักเรียน ตลอดจนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลซับสมบูรณ์ ที่ให้ความร่วมมือด้วยอย่างดียิ่ง

นายปัณณธร บัวอุบล
ศึกษานิเทศก์

1 กรกฎาคม 2563
ภาคเรียนที่ 1/2563
รร.บ้านกระทุ่มทองประชาสรรค์
ศพว.ซับสมบูรณ์ซับน้อย
วันนี้ข้าพเจ้าได้มานิเทศ ติดตามการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาการเปิดภาคเรียนที่๑/๒๕๖๓ในสถานการณ์การแพร่ระบาด การเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙(covid ๑๙) โรงเรียนบ้านกระทุ่มทองประชาสรรค์ พบว่า โรงเรียนได้ดำเนินการเฝ้าระวังตามมาตรการที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เพชรบูรณ์เขต ๓ กำหนด เช่น มีมาตรการการคัดกรองคนไข้ ให้กับนักเรียน ครู ผู้ปกครองที่มาติดต่อราชการก่อนเข้าสถานศึกษา โดยได้รับความร่วมมือจาก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลซับสมบูรณ์ จัดอสม.มาคัดกรองผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันทุกวัน ด้านการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียน ภายในห้องเรียนจัดโต๊ะเรียน เก้าอี้เรียน ที่นั่งพัก มีการเว้นระยะห่างประมาณ ๑-๒ เมตร โดยยึดหลักSocail distancing ห้องเรียนสะอาดปลอดภัย อาคารสถานที่โดยรอบ สะอาด ร่มรื่น ปลอดภัย ที่นั่งพัก โรงอาหาร มีจุดแสดงสัญลักษณ์ เว้นระยะห่าง มีเจลล้างมือเพียงพอ นักเรียนสวมหน้ากากอนามัยทุกคน ขอขอบคุณผู้บริหาร คณะครู นักเรียน ตลอดจนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลซับสมบูรณ์ ที่ให้ความร่วมมือด้วยอย่างดียิ่ง

นายปัณณธร บัวอุบล
ศึกษานิเทศก์

1 กรกฎาคม 2563
ภาคเรียนที่ 1/2563
รร.บ้านกระทุ่มทองประชาสรรค์
ศพว.ซับสมบูรณ์ซับน้อย
วันนี้ข้าพเจ้าได้มานิเทศ ติดตามการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาการเปิดภาคเรียนที่๑/๒๕๖๓ในสถานการณ์การแพร่ระบาด การเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙(covid ๑๙) โรงเรียนบ้านกระทุ่มทองประชาสรรค์ พบว่า โรงเรียนได้ดำเนินการเฝ้าระวังตามมาตรการที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์เขต ๓ กำหนด เช่น มีมาตรการการคัดกรองคนไข้ ให้กับนักเรียน ครู ผู้ปกครองที่มาติดต่อราชการก่อนเข้าสถานศึกษา โดยได้รับความร่วมมือจาก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลซับสมบูรณ์ จัดอสม.มาคัดกรองผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันทุกวัน ด้านการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียน ภายในห้องเรียนจัดโต๊ะเรียน เก้าอี้เรียน ที่นั่งพัก มีการเว้นระยะห่างประมาณ ๑-๒ เมตร โดยยึดหลักSocail distancing ห้องเรียนสะอาดปลอดภัย อาคารสถานที่โดยรอบ สะอาด ร่มรื่น ปลอดภัย ที่นั่งพัก โรงอาหาร มีจุดแสดงสัญลักษณ์ เว้นระยะห่าง มีเจล แอลกอล์ฮอล์ ล้างมือเพียงพอ นักเรียนสวมหน้ากากอนามัยทุกคน ขอขอบคุณผู้บริหาร คณะครู นักเรียน ตลอดจนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลซับสมบูรณ์ ที่ให้ความร่วมมือด้วยอย่างดียิ่ง

นายปัณณธร บัวอุบล
ศึกษานิเทศก์

1 กรกฎาคม 2563
ภาคเรียนที่ 1/2563
รร.บ้านกระทุ่มทองประชาสรรค์
ศพว.ซับสมบูรณ์ซับน้อย
วันนี้ข้าพเจ้าได้มานิเทศ ติดตามการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาการเปิดภาคเรียนที่๑/๒๕๖๓ในสถานการณ์การแพร่ระบาด การเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙(covid ๑๙) โรงเรียนบ้านกระทุ่มทองประชาสรรค์ พบว่า โรงเรียนได้ดำเนินการเฝ้าระวังตามมาตรการที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์เขต ๓ กำหนด เช่น มีมาตรการการคัดกรองคนไข้ ให้กับนักเรียน ครู ผู้ปกครองที่มาติดต่อราชการก่อนเข้าสถานศึกษา โดยได้รับความร่วมมือจาก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังใหญ่ จัดอสม.มาคัดกรองผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันทุกวัน ด้านการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียน ภายในห้องเรียนจัดโต๊ะเรียน เก้าอี้เรียน ที่นั่งพัก มีการเว้นระยะห่างประมาณ ๑-๒ เมตร โดยยึดหลักSocail distancing ห้องเรียนสะอาดปลอดภัย อาคารสถานที่โดยรอบ สะอาด ร่มรื่น ปลอดภัย ที่นั่งพัก โรงอาหาร มีจุดแสดงสัญลักษณ์ เว้นระยะห่าง มีเจล แอลกอล์ฮอล์ ล้างมือเพียงพอ นักเรียนสวมหน้ากากอนามัยทุกคน ขอขอบคุณผู้บริหาร คณะครู นักเรียน ตลอดจนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลซับสมบูรณ์ ที่ให้ความร่วมมือด้วยอย่างดียิ่ง

นายปัณณธร บัวอุบล
ศึกษานิเทศก์

1 กรกฎาคม 2563
ภาคเรียนที่ 1/2563
รร.บ้านเนินคนธา
ศพว.ท่าแดงวังท่าดี
ข้าพเจ้านางมัทณา ชาวบ้านกร่าง ศึกษานิเทศก์ สพป.เพชรบูรณ์เขต 3 ได้มานิเทศ ติดตามการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาในวันเปิดภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2563 เพื่อเฝ้าระวังและการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเขื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ( COVID 19) ของโรงเรียนบ้านเนินคนธา พบว่า ทางโรงเรียนได้มีมาตรการป้องกันดังนี้ 1. มีการคัดกรองวัดไข้และอาการเสี่ยงก่อนเข้าโรงเรียนโดยมี อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ของหมู่บ้านท่ร่วมมือการทำหน้าที่ 2. นักเรียนและครูสวมหน้ากากอนามัย หรือ Pace shield ทุกคน 3. มีจุดล้างมือและเจลแอลกอฮอล์อย่างพอเพียง 4. จัดระยะห่างระหว่างบุคลอย่างน้อย 1 เมตร 5. ทำความสะอาดห้องเรียนและมีอากาศถ่ายเทได้สะดวก 6. ครูไม่จัดกิจกรรมกลุ่ม โรงเรียนบ้านเนินคนธามีนวัตกรรมหรือผลงาน คือ การผลิตเจลล้างมืออแอลกอฮอล์ด้วยผลิตภัณฑ์ต่างๆ ซึ่งเป็นผลดีกับโรงเรียนในการประหยัดและใช้ได้ทั่วถีง ขอขอบคุณท่านผู้บริหารและคณะครูทุกท่านที่ให้ความสะดวกในการนิเทศครั้งนี้ได้เป็นอย่างดี

นางมัทณา ชาวบ้านกร่าง
ศึกษานิเทศก์

1 กรกฎาคม 2563
ภาคเรียนที่ 1/2563
รร.บ้านท่าสวาย
ศพว.ท่าแดงวังท่าดี
ข้าพเจ้านางมัทณา ชาวบ้านกร่าง ศึกษานิเทศก์ สพป.เพชรบูรณ์เขต 3 ได้มานิเทศ ติดตามการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาในวันเปิดภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2563 เพื่อเฝ้าระวังและการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเขื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ( COVID 19) ของโรงเรียนบ้านท่าสวาย พบว่า ทางโรงเรียนได้มีมาตรการป้องกันดังนี้ 1. มีการคัดกรองวัดไข้และอาการเสี่ยงก่อนเข้าโรงเรียนโดยมี อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ประจำหมู่บ้านมาดำเนินการให้ความสะดวก 2. นักเรียนและครูสวมหน้ากากอนามัย หรือ Pace shield ทุกคน 3. มีจุดล้างมือและเจลแอลกอฮอล์อย่างพอเพียง 4. จัดระยะห่างระหว่างบุคลอย่างน้อย 1 เมตร 5. จัดห้องเรียนได้โล่งโป่รงมีอากาศถ่ายเทได้สะดวก 6. ครูไม่จัดกิจกรรมกลุ่ม ขอขอบคุณท่านผู้บริหารและคณะครูทุกท่านที่ได้จัดการเรียนการสอนโดยมีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัส 2019 ได้เป็นอย่างดี

นางมัทณา ชาวบ้านกร่าง
ศึกษานิเทศก์

1 กรกฎาคม 2563
ภาคเรียนที่ 1/2563
รร.บ้านท่าเยี่ยม
ศพว.ท่าแดงวังท่าดี
ข้าพเจ้านางมัทณา ชาวบ้านกร่าง ศึกษานิเทศก์ สพป.เพชรบูรณ์เขต 3 ได้มานิเทศ ติดตามการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาในวันเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 เพื่อเฝ้าระวังและการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเขื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ( COVID 19) ของโรงเรียนบ้านท่าเยี่ยม พบว่า ทางโรงเรียนได้มีมาตรการป้องกันดังนี้ 1. มีการคัดกรองวัดไข้และอาการเสี่ยงก่อนเข้าโรงเรียน โดยมีอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ของหมู่บ้านทำหน้าที่ช่วยเหลือโรงเรียน 2. นักเรียนและครูสวมหน้ากากอนามัย หรือ Pace shield ทุกคน 3. มีจุดล้างมือและเจลแอลกอฮอล์อย่างพอเพียง 4. จัดระยะห่างระหว่างบุคลอย่างน้อย 1-2 เมตร 5. ได้ทำความสะอาดห้องเรียนและเปิดให้อากาศถ่ายเทได้ดี ขอขอบคุณท่านผู้บริหารและคณะครูทุกท่านที่ได้มีมาตรการป้องกันโรคได้เป็นอย่างดี

นางมัทณา ชาวบ้านกร่าง
ศึกษานิเทศก์

1 กรกฎาคม 2563
ภาคเรียนที่ 1/2563
รร.บ้านวังท่าดี
ศพว.ท่าแดงวังท่าดี
ข้าพเจ้า นางมัทณา ชาวบ้านกร่าง ศึกษานิเทศก์ สพป.เพชรบูรณ์เขต 3 ได้มานิเทศ ติดตามการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาในวันเปิดภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2563 เพื่อเฝ้าระวังและการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเขื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID 19) ของโรงเรียนบ้านวังท่าดี พบว่า ทางโรงเรียนได้มีมาตรการป้องกันดังนี้ 1. มีการคัดกรองวัดไข้และอาการเสี่ยงก่อนเข้าโรงเรียนโดยมี อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ของหมู่บ้านที่ร่วมมือทำหน้าที่ 2. นักเรียนและครูสวมหน้ากากอนามัย หรือ Pace shield ทุกคน 3. มีจุดล้างมือและเจลแอลกอฮอล์อย่างพอเพียง 4. จัดระยะห่างระหว่างบุคลอย่างน้อย 1 เมตร 5. ทำความสะอาดห้องเรียนและมีอากาศถ่ายเทได้สะดวก 6. ครูไม่จัดกิจกรรมกลุ่ม โรงเรียนบ้านวังที่ดีมีนวัตกรรม คือ การทำอ่างล้างมือ เป็นการประดิษฐ์ที่ไม่เหมือนใครโดยการนำวัสดุที่เหลือใช้มาทำให้เกิดประโยชน์ ขอขอบคุณท่านผู้บริหารและคณะครูทุกท่านที่ได้จัดการเรียนการสอนโดยมีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัส 2019 ได้เป็นอย่างดี

นางมัทณา ชาวบ้านกร่าง
ศึกษานิเทศก์

1 กรกฎาคม 2563
ภาคเรียนที่ 1/2563
รร.บ้านเขาพลวง
ศพว.กันจุสระแก้ว
1 ก.ค. 63 นิเทศ ติดตามการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาในวันเปิดภาคเรียน ภาคเรียนที 1 ปีการศึกษา 2563 เพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โรงเรียนดำเนินการดังนี้ 1.มีมาตรการคัดกรองวัดไข้ วัดอุณหภูมิ โดยเจ้าหน้าที่ อสม.ประจำหมู่บ้าน ให้กับนักเรียน ครู (ช่วงเช้า) 3 ประตูทางเข้า ช่วงบ่าย และช่วงเย็น จะเป็นคุณครูประจำชั้น และครูเวรประจำวัน ช่วยในการคัดกรอง ส่วนผู้ปกครองที่เข้ามาติดต่อก่อนเข้าสถานศึกษาตามความเหมาะสม ด้วยโปรแกรม ไทยชนะ 2.มีจุดล้างมือ อุปกรณ์ล้างมือ อ่างล้างมือ น้ำยาทำความสะอาด สบู่ แอลกอฮอล์ อย่างเพียงพอบริเวณหน้าห้องเรียน โรงอาหาร และห้องน้ำห้องส้วม เตรียมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้าสำรองสำหรับนักเรียน 3.จัดห้องเรียนได้เหมาะสม ทำความสะอาดห้องเรียน โต๊ะเก้าอี้ อุปกรณ์ การเรียน และระยะห่าง 1 เมตร นักเรียนอนุบาลมีพื้นที่การจัดกิจกรรมและที่นอนห่างกัน 1 เมตร (ห้องเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จะมีนักเรียนค่อนข้างเยอะ จึงใช้บริเวณใต้อาคารเป็นสถานที่เรียน โดยนักเรียนจะนั่งเว้นระยะห่าง 1 เมตร) 4.การทำสัญลักษณ์แสดงจุดตำแหน่งชัดเจนในการเว้นระยะห่างประว่างกันและกัน ที่ยืน ที่นั่งเพื่อลดความแออัด และการเว้นระยะระหว่างบุคคล 5.ครูประจำชั้นให้ความรู้แก่นักเรียน ในมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา การดูแลสุขภาพของนักเรียน 6.มีการทำความสะอาดห้องเรียน ห้องประกอบต่าง ๆ อุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียนการสอน เช่น ห้องคอมพิวเตอร์ โรงอาหาร ห้องวิทยาศาสตร์ เป็นต้น 7.มีห้องพยาบาล สำหรับแยกผู้ที่มีอาการเสี่ยงด้วยระบบทางเดินหายใจ 8.มีการกำหนดของใช้ส่วนตัว ไม่ใช้สิ่งของร่วมกับผู้อื่น เช่น แก้วน้ำ แปรงสีฟัน ผ้าเช็ดหน้า ฯลฯ 9.การจัดรอบเหลื่อมเวลาในการรับประทานอาหาร และมีการจัดให้รับประทานอาหารที่อาคารเรียน ของตนเอง และเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล ขอขอบพระคุณท่านผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู และนักเรียนที่ให้ความร่วมมือ และให้การต้อนรับอย่างดียิ่ง มาตรการป้องกันโควิด 19 วันเปิดเรียนวันแรก สถานศึกษาได้เตรียมความพร้อมในการบริหารจัดการด้านต่าง ๆ เพื่อจัดการเรียนการสอนในวิถีชีวิตรูปแบบใหม่ (New Normal) เน้นความปลอดภัยของทุกคน ปฏิบัติตามมาตรการด้านสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด พร้อมรักษาระเบียบวินัย เพื่อทำให้มั่นใจว่าโรงเรียนเป็นสถานที่ที่ปลอดภัยสำหรับนักเรียนทุกคน// ..ขอบพระคุณท่านผู้บริหาร คณะครู และผู้ปกครอง ที่ร่วมกันฟันฝ่าอุปสรรคในช่วงวิกฤต COVID-19​ และจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพให้กับเด็กทุกคนอย่างทั่วถึง ขอให้อดทนในสถานการณ์ที่เกิดวิกฤตโรคระบาดเช่นนี้ ซึ่งส่งผลให้ไม่สามารถจัดการเรียนการสอนแบบเดิมได้ ​//

นางกัญจนา มีศิริ
ศึกษานิเทศก์

1 กรกฎาคม 2563
ภาคเรียนที่ 1/2563
รร.บ้านสระแก้ว
ศพว.กันจุสระแก้ว
1 ก.ค. 63 นิเทศ ติดตามการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาในวันเปิดภาคเรียน ภาคเรียนที 1 ปีการศึกษา 2563 เพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โรงเรียนดำเนินการดังนี้ 1.มีมาตรการคัดกรองวัดไข้ วัดอุณหภูมิ โดยเจ้าหน้าที่ อสม.ประจำหมู่บ้าน ให้กับนักเรียน ครู (ช่วงเช้า) 3 ประตูทางเข้า ช่วงบ่าย และช่วงเย็น จะเป็นคุณครูประจำชั้น และครูเวรประจำวัน ช่วยในการคัดกรอง ส่วนผู้ปกครองที่เข้ามาติดต่อก่อนเข้าสถานศึกษาตามความเหมาะสม ด้วยโปรแกรม ไทยชนะ 2.มีจุดล้างมือ อุปกรณ์ล้างมือ อ่างล้างมือ น้ำยาทำความสะอาด สบู่ แอลกอฮอล์ อย่างเพียงพอบริเวณหน้าห้องเรียน โรงอาหาร และห้องน้ำห้องส้วม เตรียมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้าสำรองสำหรับนักเรียน 3.จัดห้องเรียนได้เหมาะสม ทำความสะอาดห้องเรียน โต๊ะเก้าอี้ อุปกรณ์ การเรียน และระยะห่าง 1 เมตร นักเรียนอนุบาลมีพื้นที่การจัดกิจกรรมและที่นอนห่างกัน 1 เมตร (ห้องเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จะมีนักเรียนค่อนข้างเยอะ จึงใช้บริเวณใต้อาคารเป็นสถานที่เรียน โดยนักเรียนจะนั่งเว้นระยะห่าง 1 เมตร) 4.การทำสัญลักษณ์แสดงจุดตำแหน่งชัดเจนในการเว้นระยะห่างประว่างกันและกัน ที่ยืน ที่นั่งเพื่อลดความแออัด และการเว้นระยะระหว่างบุคคล 5.ครูประจำชั้นให้ความรู้แก่นักเรียน ในมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา การดูแลสุขภาพของนักเรียน 6.มีการทำความสะอาดห้องเรียน ห้องประกอบต่าง ๆ อุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียนการสอน เช่น ห้องคอมพิวเตอร์ โรงอาหาร ห้องวิทยาศาสตร์ เป็นต้น 7.มีห้องพยาบาล สำหรับแยกผู้ที่มีอาการเสี่ยงด้วยระบบทางเดินหายใจ 8.มีการกำหนดของใช้ส่วนตัว ไม่ใช้สิ่งของร่วมกับผู้อื่น เช่น แก้วน้ำ แปรงสีฟัน ผ้าเช็ดหน้า ฯลฯ 9.การจัดรอบเหลื่อมเวลาในการรับประทานอาหาร และมีการจัดให้รับประทานอาหารที่อาคารเรียน ของตนเอง และเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล ขอขอบพระคุณท่านผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู และนักเรียนที่ให้ความร่วมมือ และให้การต้อนรับอย่างดียิ่ง

นางกัญจนา มีศิริ
ศึกษานิเทศก์

1 กรกฎาคม 2563
ภาคเรียนที่ 1/2563
รร.บ้านวังไลย์
ศพว.กันจุสระแก้ว
1 ก.ค. 63 นิเทศ ติดตามการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาในวันเปิดภาคเรียน ภาคเรียนที 1 ปีการศึกษา 2563 เพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โรงเรียนดำเนินการดังนี้ 1.มีมาตรการคัดกรองวัดไข้ วัดอุณหภูมิ โดยเจ้าหน้าที่ อสม.ประจำหมู่บ้าน ให้กับนักเรียน ครู (ช่วงเช้า) 3 ประตูทางเข้า ช่วงบ่าย และช่วงเย็น จะเป็นคุณครูประจำชั้น และครูเวรประจำวัน ช่วยในการคัดกรอง ส่วนผู้ปกครองที่เข้ามาติดต่อก่อนเข้าสถานศึกษาตามความเหมาะสม ด้วยโปรแกรม ไทยชนะ 2.มีจุดล้างมือ อุปกรณ์ล้างมือ อ่างล้างมือ น้ำยาทำความสะอาด สบู่ แอลกอฮอล์ อย่างเพียงพอบริเวณหน้าห้องเรียน โรงอาหาร และห้องน้ำห้องส้วม เตรียมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้าสำรองสำหรับนักเรียน 3.จัดห้องเรียนได้เหมาะสม ทำความสะอาดห้องเรียน โต๊ะเก้าอี้ อุปกรณ์ การเรียน และระยะห่าง 1 เมตร นักเรียนอนุบาลมีพื้นที่การจัดกิจกรรมและที่นอนห่างกัน 1 เมตร (ห้องเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จะมีนักเรียนค่อนข้างเยอะ จึงใช้บริเวณใต้อาคารเป็นสถานที่เรียน โดยนักเรียนจะนั่งเว้นระยะห่าง 1 เมตร) 4.การทำสัญลักษณ์แสดงจุดตำแหน่งชัดเจนในการเว้นระยะห่างประว่างกันและกัน ที่ยืน ที่นั่งเพื่อลดความแออัด และการเว้นระยะระหว่างบุคคล 5.ครูประจำชั้นให้ความรู้แก่นักเรียน ในมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา การดูแลสุขภาพของนักเรียน 6.มีการทำความสะอาดห้องเรียน ห้องประกอบต่าง ๆ อุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียนการสอน เช่น ห้องคอมพิวเตอร์ โรงอาหาร ห้องวิทยาศาสตร์ เป็นต้น 7.มีห้องพยาบาล สำหรับแยกผู้ที่มีอาการเสี่ยงด้วยระบบทางเดินหายใจ 8.มีการกำหนดของใช้ส่วนตัว ไม่ใช้สิ่งของร่วมกับผู้อื่น เช่น แก้วน้ำ แปรงสีฟัน ผ้าเช็ดหน้า ฯลฯ 9.การจัดรอบเหลื่อมเวลาในการรับประทานอาหาร และมีการจัดให้รับประทานอาหารที่อาคารเรียน ของตนเอง และเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล ขอขอบพระคุณท่านผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู และนักเรียนที่ให้ความร่วมมือ และให้การต้อนรับอย่างดียิ่ง 1 กรกฎาคม 63 มาตรการป้องกันโควิด 19 วันเปิดเรียนวันแรก สถานศึกษาได้เตรียมความพร้อมในการบริหารจัดการด้านต่าง ๆ เพื่อจัดการเรียนการสอนในวิถีชีวิตรูปแบบใหม่ (New Normal) เน้นความปลอดภัยของทุกคน ปฏิบัติตามมาตรการด้านสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด พร้อมรักษาระเบียบวินัย เพื่อทำให้มั่นใจว่าโรงเรียนเป็นสถานที่ที่ปลอดภัยสำหรับนักเรียนทุกคน// ..ขอบพระคุณท่านผู้บริหาร คณะครู และผู้ปกครอง ที่ร่วมกันฟันฝ่าอุปสรรคในช่วงวิกฤต COVID-19 และจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพให้กับเด็กทุกคนอย่างทั่วถึง ขอให้อดทนในสถานการณ์ที่เกิดวิกฤตโรคระบาดเช่นนี้ ซึ่งส่งผลให้ไม่สามารถจัดการเรียนการสอนแบบเดิมได้ //

นางกัญจนา มีศิริ
ศึกษานิเทศก์

1 กรกฎาคม 2563
ภาคเรียนที่ 1/2563
รร.บ้านวังไผ่
ศพว.บ่อรัง
1 ก.ค. 63 นิเทศ ติดตามการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาในวันเปิดภาคเรียน ภาคเรียนที 1 ปีการศึกษา 2563 เพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โรงเรียนบ้านวังไผ่ ศูนย์พัฒนาวิชาการบ่อรัง อำเภอวิเชียรบุรี โรงเรียนดำเนินการดังนี้ 1.มีมาตรการคัดกรองวัดไข้ วัดอุณหภูมิ โดยเจ้าหน้าที่ อสม.ประจำหมู่บ้าน ให้กับนักเรียน ครู (ช่วงเช้า) 3 ประตูทางเข้า ช่วงบ่าย และช่วงเย็น จะเป็นคุณครูประจำชั้น และครูเวรประจำวัน ช่วยในการคัดกรอง ส่วนผู้ปกครองที่เข้ามาติดต่อก่อนเข้าสถานศึกษาตามความเหมาะสม ด้วยโปรแกรม ไทยชนะ 2.มีจุดล้างมือ อุปกรณ์ล้างมือ อ่างล้างมือ น้ำยาทำความสะอาด สบู่ แอลกอฮอล์ อย่างเพียงพอบริเวณหน้าห้องเรียน โรงอาหาร และห้องน้ำห้องส้วม เตรียมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้าสำรองสำหรับนักเรียน 3.จัดห้องเรียนได้เหมาะสม ทำความสะอาดห้องเรียน โต๊ะเก้าอี้ อุปกรณ์ การเรียน และระยะห่าง 1 เมตร นักเรียนอนุบาลมีพื้นที่การจัดกิจกรรมและที่นอนห่างกัน 1 เมตร (ห้องเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จะมีนักเรียนค่อนข้างเยอะ จึงใช้บริเวณใต้อาคารเป็นสถานที่เรียน โดยนักเรียนจะนั่งเว้นระยะห่าง 1 เมตร) 4.การทำสัญลักษณ์แสดงจุดตำแหน่งชัดเจนในการเว้นระยะห่างประว่างกันและกัน ที่ยืน ที่นั่งเพื่อลดความแออัด และการเว้นระยะระหว่างบุคคล 5.ครูประจำชั้นให้ความรู้แก่นักเรียน ในมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา การดูแลสุขภาพของนักเรียน 6.มีการทำความสะอาดห้องเรียน ห้องประกอบต่าง ๆ อุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียนการสอน เช่น ห้องคอมพิวเตอร์ โรงอาหาร ห้องวิทยาศาสตร์ เป็นต้น 7.มีห้องพยาบาล สำหรับแยกผู้ที่มีอาการเสี่ยงด้วยระบบทางเดินหายใจ 8.มีการกำหนดของใช้ส่วนตัว ไม่ใช้สิ่งของร่วมกับผู้อื่น เช่น แก้วน้ำ แปรงสีฟัน ผ้าเช็ดหน้า ฯลฯ 9.การจัดรอบเหลื่อมเวลาในการรับประทานอาหาร และมีการจัดให้รับประทานอาหารที่อาคารเรียน ของตนเอง และเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล ขอขอบพระคุณท่านผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู และนักเรียนที่ให้ความร่วมมือ และให้การต้อนรับอย่างดียิ่ง

นางสาวพัชรินทร์ วาวงศ์มูล
ศึกษานิเทศก์

1 กรกฎาคม 2563
ภาคเรียนที่ 1/2563
รร.บ้านหนองสะแก
ศพว.บ่อรัง
1 ก.ค. 63 นิเทศ ติดตามการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาในวันเปิดภาคเรียน ภาคเรียนที 1 ปีการศึกษา 2563 เพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โรงเรียนบ้านหนองสะแก ศูนย์พัฒนาวิชาการบ่อรัง อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ โรงเรียนดำเนินการดังนี้ 1.มีมาตรการคัดกรองวัดไข้ วัดอุณหภูมิ โดย จนท.อสม.ประจำหมู่บ้าน เริ่มเวลาเช้า 07.00 น. ให้กับนักเรียน ครู และผู้ปกครองที่เข้ามาติดต่อก่อนเข้าสถานศึกษา ตามความเหมาะสม ด้วยโปรแกรม ไทยชนะ 2.มีอุปกรณ์ล้างมือ อ่างล้างมือ น้ำยาทำความสะอาด สบู่ แอลกอฮอล์ บริเวณหน้าห้องเรียน โรงอาหาร และห้องน้ำห้องส้วม เตรียมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้าสำรองสำหรับนักเรียน 3.ดำเนินการทำความสะอาดบริเวณโรงเรียน อาคารเรียน อาคารประกอบต่าง ๆ จัดห้องเรียนได้เหมาะสม ทำความสะอาดห้องเรียน โต๊ะเก้าอี้ อุปกรณ์ การเรียน และระยะห่าง 1 เมตร นักเรียนอนุบาลมีพื้นที่การจัดกิจกรรมและที่นอนห่างกัน 1 เมตร 4.การทำสัญลักษณ์แสดงจุดตำแหน่งชัดเจนในการเว้นระยะห่างประว่างกันและกัน ที่ยืน ที่นั่ง เพื่อลดความแออัด และการเว้นระยะระหว่างบุคคล 5.ครูประจำชั้นให้ความรู้แก่นักเรียน ในมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา การดูแลสุขภาพของนักเรียน 6.มีการทำความสะอาดห้องประกอบต่าง ๆ อุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียนการสอน เช่น ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องสมุด เป็นต้น 7.มีห้องพยาบาล สำหรับแยกผู้ที่มีอาการเสี่ยงด้วยระบบทางเดินหายใจ 8.มีการกำหนดของใช้ส่วนตัว ไม่ใช้สิ่งของร่วมกับผู้อื่น เช่น ขวดน้ำ แก้วน้ำ แปรงสีฟัน ผ้าเช็ดหน้า ฯลฯ 9.การจัดรอบเหลื่อมเวลาในการรับประทานอาหาร ในแต่ละระดับชั้น และมีการจัดให้รับประทานอาหารที่อาคารเรียนของตนเอง และเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล 10. ลดกิจกรรมการอบรมหน้าเสาธง และอบรมก่อนกลับบ้าน เพื่อลดความแออัด และเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล //ขอขอบพระคุณท่านผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู และนักเรียนที่ให้ความร่วมมือและให้การต้อนรับอย่างดียิ่ง //

นางสาวพัชรินทร์ วาวงศ์มูล
ศึกษานิเทศก์

1 กรกฎาคม 2563
ภาคเรียนที่ 1/2563
รร.บ้านหนองโป่ง
ศพว.บ่อรัง
1 ก.ค. 63 ติดตามการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษา ในวันเปิดภาคเรียน ภาคเรียนที 1 ปีการศึกษา 2563 เพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โรงเรียนหนองโป่ง ศูนย์พัฒนาวิชาการบ่อรัง อำเภอวิเชียรบุรี โรงเรียนดำเนินการดังนี้ 1.มีมาตรการคัดกรองวัดไข้ วัดอุณหภูมิ โดยเจ้าหน้าที่ อสม.ประจำหมู่บ้าน ให้กับนักเรียน ครู ประตูทางเข้า จะเป็นคุณครูประจำชั้น และครูเวรประจำวัน ช่วยในการคัดกรอง ส่วนผู้ปกครองที่เข้ามาติดต่อก่อนเข้าสถานศึกษาตามความเหมาะสม ด้วยโปรแกรม ไทยชนะ 2.มีจุดล้างมือ อุปกรณ์ล้างมือ อ่างล้างมือ น้ำยาทำความสะอาด สบู่ แอลกอฮอล์ อย่างเพียงพอ บริเวณหน้าห้องเรียน โรงอาหาร และห้องน้ำห้องส้วม เตรียมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้าสำรองสำหรับนักเรียน (โรงเรียนได้จัดทำและแจกหน้ากากอนามัยผ้าให้กับนักเรียนทุกคน เพื่อสลับกับหน้ากากของนักเรียนที่มีอยู่ จำนวน 2 ชิ้น) 3.จัดห้องเรียนได้เหมาะสม ทำความสะอาดห้องเรียน โต๊ะเก้าอี้ อุปกรณ์ การเรียน และระยะห่าง 1 เมตร นักเรียนอนุบาลมีพื้นที่การจัดกิจกรรมและที่นอนห่างกัน 1 เมตร 4.การทำสัญลักษณ์แสดงจุดตำแหน่งชัดเจนในการเว้นระยะห่างประว่างกันและกัน ที่ยืน ที่นั่ง เพื่อลดความแออัด และการเว้นระยะระหว่างบุคคล 5.ครูประจำชั้นให้ความรู้แก่นักเรียน ในมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา การดูแลสุขภาพของนักเรียน 6.มีการทำความสะอาดห้องเรียน ห้องประกอบต่าง ๆ อุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียนการสอน เช่น ห้องคอมพิวเตอร์ โรงอาหาร ห้องวิทยาศาสตร์ เป็นต้น 7.มีห้องพยาบาล สำหรับแยกผู้ที่มีอาการเสี่ยงด้วยระบบทางเดินหายใจ 8.มีการกำหนดของใช้ส่วนตัว ไม่ใช้สิ่งของร่วมกับผู้อื่น เช่น แก้วน้ำ แปรงสีฟัน ผ้าเช็ดหน้า ฯลฯ 9.การจัดรอบเหลื่อมเวลาในการรับประทานอาหาร และมีการจัดให้ไปรับอาหาร และนำอาหารมารับประทานที่ห้องเรียนของตนเอง ขอขอบพระคุณท่านผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู และนักเรียนที่ให้ความร่วมมือ และให้การต้อนรับอย่างดียิ่ง

นางสาวพัชรินทร์ วาวงศ์มูล
ศึกษานิเทศก์

9 มิถุนายน 2563
ภาคเรียนที่ 1/2563
รร.บ้านคลองกระจังวังไทร
ศพว.คลองกระจัง
ข้าพเจ้าได้มานิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid 19) โรงเรียนบ้านคลองกระจังวังไทร พบว่า นักเรียนไม่สามารถเรียน DLTV ได้เนื่องจากไม่มีกล่องรับสัญญาณเป็นกล่องรุ่นเก่าทั้งหมด โรงเรียนได้มีการเตรียมการ มีการวางแผนโดยมีการสำรวจความพร้อม ประชุมผู้ปกครอง ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ปกครองทราบ แต่งตั้งคณะทำงาน/คณะกรรมการวางแผนให้ความช่วยเหลือ จัดหาสิ่งอำนวยความสะดวกให้แก่คณะครู นักเรียน ผู้ปกรอง แบ่งหน้าที่การรับผิดชอบ ด้านครูผู้สอน จัดตั้งกลุ่มเพื่อการสื่อสารทางไกล (line/ facebook) ระหว่างครู นักเรียน ผู้ปกครอง จัดเตรียมพิมพ์เอกสาร ใบงานเพื่อแจกให้นักเรียน โดยนัดหมายให้นักเรียนส่ง/ครูไปรับ-ส่ง สัปดาห์ละครั้ง นักเรียน/ผู้ปกครอง รับชมทางไกลที่บ้านพบว่าการรับชมบางบ้านรับสัญญาณได้ บางบ้านรับสัญญาณไม่ได้ บางบ้านอยู่กับปู่-ย่า /ตา-ยาย ไม่มีความรู้เรื่องเทคโนโลยี บางครอบครัวอาศัยอยู่หลายคน นักเรียนบางคนเดินทางไปทำงานกับผู้ปกครองต่างจังหวัด ข้อเสนอแนะ ให้รับชมกับนักเรียนที่อยู่ข้างบ้าน ช่วยกันจัดทำใบงาน หรือรับชมย้อนหลัง โดยให้เว้นระยะห่าง ส่งใบงานไปให้นักเรียนทำโดยกำหนดการส่งตามความเหมาะสม ครูคอยให้ข้อเสนอแนะและช่วยเหลือ ขอขอบคุณครูหทัยกานต์ นาคเทียน ที่อำนวยความสะดวกพาไปพบนักเรียนและผู้ปกครองในการนิเทศ ติดตามครั้งนี้

นางรังสิมา บัวทอง
ศึกษานิเทศก์

9 มิถุนายน 2563
ภาคเรียนที่ 1/2563
รร.บ้านเขาคลัง
ศพว.คลองกระจัง
ข้าพเจ้าได้มานิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid 19) โรงเรียนบ้านเขาคลัง ศูนย์พัฒนาวิชาการคลองกระจัง อ.ศรีเทพ พบว่า นักเรียนมีจำนวนทั้งหมด 77 คน สามารถเรียนทางไกล DLTV ได้จำนวน 40 คน ทางโรงเรียนได้มีการเตรียมการวางแผนโดยมีการสำรวจความพร้อม ประชุมผู้ปกครอง ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ปกครองทราบ แต่งตั้งคณะทำงาน/คณะกรรมการวางแผนให้ความช่วยเหลือ จัดหาสิ่งอำนวยความสะดวกให้แก่คณะครู นักเรียน ผู้ปกรอง แบ่งหน้าที่การรับผิดชอบ ด้านครูผู้สอน จัดตั้งกลุ่มเพื่อการสื่อสารทางไกล (line/ facebook) ระหว่างครู นักเรียน ผู้ปกครอง จัดเตรียมพิมพ์เอกสาร ใบงานเพื่อแจกให้นักเรียน โดยนัดหมายให้นักเรียนส่ง/ครูไปรับ-ส่ง สัปดาห์ละครั้ง นักเรียน/ผู้ปกครอง รับชมทางไกลที่บ้านพบว่าการรับชมบางบ้านรับสัญญาณได้ บางบ้านรับสัญญาณไม่ได้ บางบ้านอยู่กับปู่-ย่า /ตา-ยาย ไม่มีความรู้เรื่องเทคโนโลยี บางครอบครัวอาศัยอยู่หลายคน นักเรียนบางคนเดินทางไปทำงานกับผู้ปกครองต่างจังหวัด ข้อเสนอแนะ ให้รับชมกับนักเรียนที่อยู่ข้างบ้าน ช่วยกันจัดทำใบงาน หรือรับชมย้อนหลัง โดยให้เว้นระยะห่าง ส่งใบงานไปให้นักเรียนทำโดยกำหนดการส่งตามความเหมาะสม ครูคอยให้ข้อเสนอแนะและช่วยเหลือ ขอขอบคุณครูขนิษฐา สุขมั่น รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาคลัง คณะครู ผู้ปกครองและนักเรียนที่ให้ความร่วมมือด้วยอย่างดียิ่ง

นางรังสิมา บัวทอง
ศึกษานิเทศก์

9 มิถุนายน 2563
ภาคเรียนที่ 1/2563
รร.บ้านคลองดู่
ศพว.คลองกระจัง
ข้าพเจ้าได้มานิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid 19) โรงเรียนบ้านคลองดู่ ศูนย์พัฒนาวิชาการคลองกระจัง อ.ศรีเทพ พบว่า นักเรียนมีจำนวนทั้งหมด 131 คน สามารถเรียนทางไกล DLTV ได้จำนวน 33 คน ทางโรงเรียนได้มีการเตรียมการวางแผนโดยมีการสำรวจความพร้อม ประชุมผู้ปกครอง ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ปกครองทราบ แต่งตั้งคณะทำงาน/คณะกรรมการวางแผนให้ความช่วยเหลือ จัดหาสิ่งอำนวยความสะดวกให้แก่คณะครู นักเรียน ผู้ปกรอง แบ่งหน้าที่การรับผิดชอบ ด้านครูผู้สอน จัดตั้งกลุ่มเพื่อการสื่อสารทางไกล (line/ facebook) ระหว่างครู นักเรียน ผู้ปกครอง จัดเตรียมพิมพ์เอกสาร ใบงานเพื่อแจกให้นักเรียน โดยนัดหมายให้นักเรียนส่ง/ครูไปรับ-ส่ง สัปดาห์ละครั้ง นักเรียน/ผู้ปกครอง รับชมทางไกลที่บ้านพบว่าการรับชมบางบ้านรับสัญญาณได้ บางบ้านรับสัญญาณไม่ได้ บางบ้านอยู่กับปู่-ย่า /ตา-ยาย ไม่มีความรู้เรื่องเทคโนโลยี บางครอบครัวอาศัยอยู่หลายคน นักเรียนบางคนเดินทางไปทำงานกับผู้ปกครองต่างจังหวัด ข้อเสนอแนะ ให้รับชมกับนักเรียนที่อยู่ข้างบ้าน ช่วยกันจัดทำใบงาน หรือรับชมย้อนหลัง โดยให้เว้นระยะห่าง ส่งใบงานไปให้นักเรียนทำโดยกำหนดการส่งตามความเหมาะสม ครูคอยให้ข้อเสนอแนะและช่วยเหลือ ขอขอบคุณครูสุจินต์ สัตตะบุตร รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองดู่ คณะครู ที่อำนวยความสะดวกในการนิเทศ ติดตามนักเรียนการเรียนทางไกลที่บ้านในครั้งนี้ค่ะ

นางรังสิมา บัวทอง
ศึกษานิเทศก์

9 มิถุนายน 2563
ภาคเรียนที่ 1/2563
รร.บ้านนาสวรรค์
ศพว.คลองกระจัง
ข้าพเจ้าได้มานิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid 19) โรงเรียนบ้านนาสวรรค์ ศูนย์พัฒนาวิชาการคลองกระจัง อ.ศรีเทพ พบว่า นักเรียนมีจำนวนทั้งหมด 105 คน สามารถเรียนทางไกล DLTV ได้จำนวน 3 คน เนื่องจากโรงเรียนอยู่ห่างไกลและจุดอับสัญญาณอินเตอร์เน็ต กล่องรับสัญญาณ TV เป็นรุ่นเก่าจึงไม่สามารถรับสัญญาณได้ ผู้บริหารและคณะครูได้มีการเตรียมการประชุมวางแผนโดยมีการสำรวจความพร้อม ประชุมผู้ปกครอง ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ปกครองทราบ แต่งตั้งคณะทำงาน/คณะกรรมการวางแผนให้ความช่วยเหลือ จัดหาสิ่งอำนวยความสะดวกให้แก่คณะครู นักเรียน ผู้ปกรอง แบ่งหน้าที่การรับผิดชอบ ด้านครูผู้สอน จัดตั้งกลุ่มเพื่อการสื่อสารทางไกล (line/ facebook) ระหว่างครู นักเรียน ผู้ปกครอง จัดเตรียมพิมพ์เอกสาร ใบงานเพื่อแจกให้นักเรียน โดยนัดหมายให้นักเรียนส่ง/ครูไปรับ-ส่ง สัปดาห์ละครั้ง นักเรียน/ผู้ปกครอง รับชมทางไกลที่บ้านพบว่าการรับชมบางบ้านรับสัญญาณได้ บางบ้านรับสัญญาณไม่ได้ บางบ้านอยู่กับปู่-ย่า /ตา-ยาย ไม่มีความรู้เรื่องเทคโนโลยี บางครอบครัวอาศัยอยู่หลายคน นักเรียนบางคนเดินทางไปทำงานกับผู้ปกครองต่างจังหวัด ข้อเสนอแนะ ให้รับชมกับนักเรียนที่อยู่ข้างบ้าน ช่วยกันจัดทำใบงาน หรือรับชมย้อนหลัง โดยให้เว้นระยะห่าง ส่งใบงานไปให้นักเรียนทำโดยกำหนดการส่งตามความเหมาะสม ครูคอยให้ข้อเสนอแนะและช่วยเหลือ ขอขอบคุณนายวีรวัฒน์ มาศนุ้ย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาสวรรค์ คณะครู ผู้ปกครองและนักเรียนที่ให้ความร่วมมือด้วยเป้นอย่างดียิ่ง

นางรังสิมา บัวทอง
ศึกษานิเทศก์

4 มิถุนายน 2563
ภาคเรียนที่ 1/2563
รร.บ้านลำตาเณร
ศพว.บ้านโภชน์บัววัฒนา
4 มิถุนายน 2563 นิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนทางไกล ระยะที่ 2 ครั้งที่1 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ผู้รับการนิเทศคือ คณะครูโรงเรียนบ้านลำตาเณร ผลการนิเทศดังนี้ 1. โรงเรียนได้สำรวจความเตรียมความพร้อมของการสอนทางไกลกับผู้ปกครองและนักเรียนเรียบร้อยแล้ว 2. คณะครูได้ดำเนินเตรียมการจัดทำใบงานใบความรู้ตามการจัดการเรียนการสอน DLTV และใบงาน แบบฝึกที่ในวิชาภาษาไทย คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ให้กับนักเรียนทุกคน และส่งมอบให้นักเรียนเรียบร้อย 3. ผู้บริหารโรงเรียนและคณะครูดำเนินการตามแนวทางของ สพฐ. 3 แนวทาง คือ On Air, On Line, On Site ดังนี้ 3.1 On Air : นักเรียนที่มีความพร้อมในการรับสัญญาณการเรียนทางไกล DLTV โดยการรับ การเรียนรู้ทางไกลผ่านสัญญาณโทรทัศน์ 3.2 Online : นักเรียนที่มีความพร้อมในการรับสัญญาณการเรียนทางไกล DLTV ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต โดยใช้โทรศัพท์มือถือ และคอมพิวเตอร์ 3.3 On Site : นักเรียนที่ไม่มีความพร้อมในการรับสัญญาณการเรียนทางไกล DLTV ครูประจำชั้นได้ทำการกำกับติดตามการเรียนการสอนโดยการพบที่บ้านของนักเรียน และการนัดหมายในการส่งใบงานรายสัปดาห์ 4. นักเรียนทุกระดับชั้น โรงเรียนนัดหมายพบปะ แลกเปลี่ยน สัปดาห์ละครั้ง เพื่อให้นักเรียนส่งมอบใบงานให้กับครูประจำชั้น ครูประจำวิชา และครูส่งมอบใบงานของสัปดาห์ถัดไปให้กับนักเรียน และเปิดโอกาสให้นักเรียนและผู้ปกครองได้ซักถามปัญหาในการจัดการเรียนการสอนทางไกล เพื่อร่วมกันแก้ปัญหาต่อไป 5. คณะครูลงพื้นที่เยี่ยมบ้านนักเรียนทุกคน ปัญหาที่พบ 1. ผู้ปกครองเกิดความกังวลในการเรียนทางไกลของบุตรหลาน ไม่มีเวลาดูแลในระหว่างการเรียนทางไกล ซึ่งต้องไปทำงาน เกิดความกังวลในการเรียนของบุตรหลาน อยากให้โรงเรียนเปิดเรียนเพื่อลดภาระการดูแลบุตรหลานของตนเอง 2. ครอบครัวที่มีบุตรหลานหลายคน อุปกรณ์ในการรับสัญญาณเรียนทางไกลไม่เพียงพอ บางครอบครัวแก้ปัญหาโดยให้บุตรหลานไปเรียนทางไกลกับบ้านข้างเคียงที่อยู่ใกล้กัน บางครอบครัวให้นักเรียนทำเพียงใบงานเท่านั้น 3. ผู้ปกครองบางครอบครัวไม่สามารถสอนทางไกล หรือให้คำปรึกษากับบุตรหลานในระหว่างเรียนทางไกลได้ เนื่องด้วยอายุมาก และไม่มีองค์ความรู้ 4. กล่องรับสัญญาณโทรทัศน์ที่ผู้ปกครองมีไม่สามารถรับสัญญาณการเรียนการสอนทางไกลได้ ความพึงพอใจของผู้ปกครอง จากการสุ่มเยี่ยมบ้านนักเรียน 1. ผู้ปกครองมีความพึงพอใจกับการเรียนทางไกลช่วงปิดภาคเรียน เพราะเกิดประโยชน์กับบุตรหลาน เนื่องด้วยปกติบุตรหลานของตนมักเล่นเกมออนไลน์ หรือใช้โทรศัพท์ในทางที่ไม่ส่งเสริมการเรียนรู้ (ผู้ปกครองที่มีความพร้อมในการเรียนทางไกล) 2. ผู้ปกครองพึงพอใจกับการเรียนในลักษณะ On Site โดยครูมากำกับติดตามการเรียนของนักเรียนในช่วงปิดภาคเรียน โดยให้ใบงานและกำกับการทำงาน การเรียนของนักเรียน ทำให้นักเรียนไม่ลืมความรู้ และพัฒนาการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง (ผู้ปกครองที่ไม่มีความพร้อมในการเรียนทางไกล) 3. ผู้ปกครองอยากให้เปิดภาคเรียนโดยเร็ว เพื่อลดภาระในการดูแลบุตรหลาน การสะท้อนผลการนิเทศ สื่อสารสร้างความเข้าใจกับ ผู้บริหารโรงเรียน ครู และผู้ปกครองนักเรียน ในการจัดการเรียนการสอนทางไกลในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เป็นการเตรียมการของหน่วยงานราชการ หากพบการระบาดอีกครั้ง เพื่อให้โรงเรียน ผู้ปกครอง และนักเรียนตั้งรับการเรียนการสอนทางไกล ซึ่งช่วงนี้เป็นการทดลองสอนทางไกล หากมีปัญหาใดให้โรงเรียนและผู้ปกครองร่วมกันแก้ไข เพื่อลดความกังวลของผู้ปกครองและนักเรียน ทำตามศักยภาพและตามความพร้อมของสถานศึกษา ผู้ปกครอง และนักเรียน โดยเลือกรูปแบบที่เหมาะสม ถ้าเหตุการณ์เป็นปกติก็จะกลับสู่ภาวะปกติ โรงเรียนสามารถเปิดสอนได้ ทั้งนี้เพื่อให้กำลังใจผู้บริหารโรงเรียน ครูผู้สอน ซึ่งต้องทำงานหนักในสภาวะการณ์นี้ ผู้นิเทศ นางปิยะวรรณ์ เชิญทอง ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 4 มิถุนายน 2563

นางปิยะวรรณ์ เชิญทอง
ศึกษานิเทศก์

โรงเรียนบ้านลำตาเณร ขอขอบพระคุณ ท่าน ศน.ปิยะวรรณ์ เชิญทอง ที่ได้เข้าตรวจเยี่ยม นิเทศเรื่องการจัดการเรียนการสอนทางไกลของนักเรียนโรงเรียนบ้านลำตาเณร พร้อมทั้งให้คำแนะนำ ปรึกษา ชี้แนะการแก้ปัญหาต่างๆ ทั้งนี้โรงเรียนบ้านลำตาเณร มีความพร้อม ทั้งในด้านบุคลากรในโรงเรียน ที่จะเปิดทำการเรียนการสอนเป็นปกติ ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ตามนโยบายของต้นสังกัดที่ได้กำหนดไว้ แต่ก็จะทำการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด เพื่อความปลอดภัยต่อบุคลากรในโรงเรียนและนักเรียนทุกๆคน ผู้รับการนิเทศ นางสาวอมรรัตน์ คำสุรัน ตำแหน่ง ครู วิทยะฐานะชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลำตาเณร 4 มิถุนายน 2563

นางสาวอมรรัตน์ คำสุรัน
ครู
12 มิถุนายน 2563


ขอบคุณท่านผู้บริหารโรงเรียนและคณะครูที่ดำเนินการจัดเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

นางปิยะวรรณ์ เชิญทอง
ศึกษานิเทศก์
29 มิถุนายน 2563
4 มิถุนายน 2563
ภาคเรียนที่ 1/2563
รร.บ้านโคกคงสมโภชน์
ศพว.บ้านโภชน์บัววัฒนา
4 มิถุนายน 2563 นิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนทางไกล ระยะที่ 2 ครั้งที่1 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ผู้รับการนิเทศคือ คณะครูโรงเรียนบ้านโคกคงสมโภชน์ ผลการนิเทศดังนี้ 1. โรงเรียนได้สำรวจความเตรียมความพร้อมของการสอนทางไกลกับผู้ปกครองและนักเรียนเรียบร้อยแล้ว 2. ผู้บริหารและคณะครูได้ดำเนินเตรียมการจัดทำใบงานใบความรู้ตามการจัดการเรียนการสอน DLTV ให้กับนักเรียนทุกคน และส่งมอบให้นักเรียนเรียบร้อย 3. ผู้บริหารโรงเรียนและคณะครูดำเนินการตามแนวทางของ สพฐ. 3 แนวทาง คือ On Air, On Line, On Site ดังนี้ 3.1 On Air : นักเรียนที่มีความพร้อมในการรับสัญญาณการเรียนทางไกล DLTV โดยการรับ การเรียนรู้ทางไกลผ่านสัญญาณโทรทัศน์ 3.2 Online : นักเรียนที่มีความพร้อมในการรับสัญญาณการเรียนทางไกล DLTV ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต โดยใช้โทรศัพท์มือถือ และคอมพิวเตอร์ 3.3 On Site : นักเรียนที่ไม่มีความพร้อมในการรับสัญญาณการเรียนทางไกล DLTV ครูประจำชั้นได้ทำการกำกับติดตามการเรียนการสอนโดยการพบที่บ้านของนักเรียน และการนัดหมายในการส่งใบงานรายสัปดาห์ 4. นักเรียนทุกระดับชั้น โรงเรียนนัดหมายพบปะ แลกเปลี่ยนรายสัปดาห์ เพื่อให้นักเรียนส่งมอบใบงานให้กับครูประจำชั้น ครูประจำวิชา และครูส่งมอบใบงานของสัปดาห์ถัดไปให้กับนักเรียน และเปิดโอกาสให้นักเรียนและผู้ปกครองได้ซักถามปัญหาในการจัดการเรียนการสอนทางไกล เพื่อร่วมกันแก้ปัญหาต่อไป 5. คณะครูลงพื้นที่เยี่ยมบ้านนักเรียนทุกคน ปัญหาที่พบ 1. นักเรียนหลายคน ผู้ปกครองไม่มีเวลาดูแลในระหว่างการเรียนทางไกล ซึ่งต้องไปทำงาน เกิดความกังวลในการเรียนของบุตรหลาน อยากให้โรงเรียนเปิดเรียนเพื่อลดภาระการดูแลบุตรหลานของตนเอง 2. ครอบครัวที่มีบุตรหลานหลายคน อุปกรณ์ในการรับสัญญาณเรียนทางไกลไม่เพียงพอ บางครอบครัวแก้ปัญหาโดยให้บุตรหลานไปเรียนทางไกลกับบ้านข้างเคียงที่อยู่ใกล้กัน บางครอบครัวให้นักเรียนทำเพียงใบงานเท่านั้น 3. กล่องรับสัญญาณโทรทัศน์ที่ผู้ปกครองมีไม่สามารถรับสัญญาณการเรียนการสอนทางไกลได้ 4. ผู้ปกครองบางครอบครัวไม่สามารถสอนทางไกล หรือให้คำปรึกษากับบุตรหลานในระหว่างเรียนทางไกลได้ เนื่องด้วยอายุมาก และไม่มีองค์ความรู้ ความพึงพอใจของผู้ปกครอง จากการสุ่มเยี่ยมบ้านนักเรียน 1. ผู้ปกครองมีความพึงพอใจกับการเรียนทางไกลช่วงปิดภาคเรียน เพราะเกิดประโยชน์กับบุตรหลาน เนื่องด้วยปกติบุตรหลานของตนมักเล่นเกมออนไลน์ หรือใช้โทรศัพท์ในทางที่ไม่ส่งเสริมการเรียนรู้ (ผู้ปกครองที่มีความพร้อมในการเรียนทางไกล) 2. ผู้ปกครองพึงพอใจกับการเรียนในลักษณะ On Site โดยครูมากำกับติดตามการเรียนของนักเรียนในช่วงปิดภาคเรียน โดยให้ใบงานและกำกับการทำงาน การเรียนของนักเรียน ทำให้นักเรียนไม่ลืมความรู้ และพัฒนาการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง (ผู้ปกครองที่ไม่มีความพร้อมในการเรียนทางไกล) 3. ผู้ปกครองอยากให้เปิดภาคเรียนโดยเร็ว เพื่อลดภาระในการดูแลบุตรหลาน การสะท้อนผลการนิเทศ สื่อสารสร้างความเข้าใจกับ ผู้บริหารโรงเรียน ครู และผู้ปกครองนักเรียน ในการจัดการเรียนการสอนทางไกลในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เป็นการเตรียมการของหน่วยงานราชการ หากพบการระบาดอีกครั้ง เพื่อให้โรงเรียน ผู้ปกครอง และนักเรียนตั้งรับการเรียนการสอนทางไกล ซึ่งช่วงนี้เป็นการทดลองสอนทางไกล หากมีปัญหาใดให้โรงเรียนและผู้ปกครองร่วมกันแก้ไข เพื่อลดความกังวลของผู้ปกครองและนักเรียน ทำตามศักยภาพและตามความพร้อมของสถานศึกษา ผู้ปกครอง และนักเรียน โดยเลือกรูปแบบที่เหมาะสม ถ้าเหตุการณ์เป็นปกติก็จะกลับสู่ภาวะปกติ โรงเรียนสามารถเปิดสอนได้ ทั้งนี้เพื่อให้กำลังใจผู้บริหารโรงเรียน ครูผู้สอน ซึ่งต้องทำงานหนักในสภาวะการณ์นี้ ผู้นิเทศ นางปิยะวรรณ์ เชิญทอง ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 4 มิถุนายน 2563

นางปิยะวรรณ์ เชิญทอง
ศึกษานิเทศก์

4 มิถุนายน 2563
ภาคเรียนที่ 1/2563
รร.บ้านคลองกะโบน
ศพว.บ้านโภชน์บัววัฒนา
4 มิถุนายน 2563 นิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนทางไกล ระยะที่ 2 ครั้งที่1 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ผู้รับการนิเทศคือ นางสาวณปภา สายคำทอน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองกะโบน และคณะครูโรงเรียนบ้านคลองกะโบน ผลการนิเทศดังนี้ 1. โรงเรียนได้สำรวจความเตรียมความพร้อมของการสอนทางไกลกับผู้ปกครองและนักเรียนเรียบร้อยแล้ว 2. ผู้บริหารและคณะครูได้ดำเนินเตรียมการจัดทำใบงานใบความรู้ตามการจัดการเรียนการสอน DLTV ให้กับนักเรียนทุกคน และส่งมอบให้นักเรียนเรียบร้อย 3. ผู้บริหารโรงเรียนและคณะครูดำเนินการตามแนวทางของ สพฐ. 3 แนวทาง คือ On Air, On Line, On Site ดังนี้ 3.1 On Air : นักเรียนที่มีความพร้อมในการรับสัญญาณการเรียนทางไกล DLTV โดยการรับ การเรียนรู้ทางไกลผ่านสัญญาณโทรทัศน์ 3.2 Online : นักเรียนที่มีความพร้อมในการรับสัญญาณการเรียนทางไกล DLTV ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต โดยใช้โทรศัพท์มือถือ และคอมพิวเตอร์ 3.3 On Site : นักเรียนที่ไม่มีความพร้อมในการรับสัญญาณการเรียนทางไกล DLTV ครูประจำชั้นได้ทำการกำกับติดตามการเรียนการสอนโดยการพบที่บ้านของนักเรียน และการนัดหมายในการส่งใบงานรายสัปดาห์ 4. นักเรียนทุกระดับชั้น โรงเรียนนัดหมายพบปะ แลกเปลี่ยน รายสัปดาห์ เพื่อให้นักเรียนส่งมอบใบงานให้กับครูประจำชั้น ครูประจำวิชา และครูส่งมอบใบงานของสัปดาห์ถัดไปให้กับนักเรียน และเปิดโอกาสให้นักเรียนและผู้ปกครองได้ซักถามปัญหาในการจัดการเรียนการสอนทางไกล เพื่อร่วมกันแก้ปัญหาต่อไป 5. โรงเรียนได้ดำเนินตั้งกลุ่มไลน์ ของครูแต่ละระดับชั้นเพื่อติดต่อสื่อสารกันระหว่างครู นักเรียน และผู้ปกครอง ในการเรียนการสอนทางไกล โดยใช้ระบบ line หรือ การโทรศัพท์โดยตรง ปัญหาที่พบ 1. กล่องรับสัญญาณโทรทัศน์ที่ผู้ปกครองมีไม่สามารถรับสัญญาณการเรียนการสอนทางไกลได้ 2. นักเรียนหลายคน ผู้ปกครองไม่มีเวลาดูแลในระหว่างการเรียนทางไกล ซึ่งต้องไปทำงาน เกิดความกังวลในการเรียนของบุตรหลาน อยากให้โรงเรียนเปิดเรียนเพื่อลดภาระการดูแลบุตรหลานของตนเอง 3. ครอบครัวที่มีบุตรหลานหลายคน อุปกรณ์ในการรับสัญญาณเรียนทางไกลไม่เพียงพอ บางครอบครัวแก้ปัญหาโดยให้บุตรหลานไปเรียนทางไกลกับบ้านข้างเคียงที่อยู่ใกล้กัน บางครอบครัวให้นักเรียนทำเพียงใบงานเท่านั้น 4. ผู้ปกครองบางครอบครัวไม่สามารถสอนทางไกล หรือให้คำปรึกษากับบุตรหลานในระหว่างเรียนทางไกลได้ เนื่องด้วยอายุมาก และไม่มีองค์ความรู้ ความพึงพอใจของผู้ปกครอง จากการสุ่มเยี่ยมบ้านนักเรียน 1. ผู้ปกครองมีความพึงพอใจกับการเรียนทางไกลช่วงปิดภาคเรียน เพราะเกิดประโยชน์กับบุตรหลาน เนื่องด้วยปกติบุตรหลานของตนมักเล่นเกมออนไลน์ หรือใช้โทรศัพท์ในทางที่ไม่ส่งเสริมการเรียนรู้ (ผู้ปกครองที่มีความพร้อมในการเรียนทางไกล) 2. ผู้ปกครองพึงพอใจกับการเรียนในลักษณะ On Site โดยครูมากำกับติดตามการเรียนของนักเรียนในช่วงปิดภาคเรียน โดยให้ใบงานและกำกับการทำงาน การเรียนของนักเรียน ทำให้นักเรียนไม่ลืมความรู้ และพัฒนาการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง (ผู้ปกครองที่ไม่มีความพร้อมในการเรียนทางไกล) 3. ผู้ปกครองอยากให้เปิดภาคเรียนโดยเร็ว เพื่อลดภาระในการดูแลบุตรหลาน การสะท้อนผลการนิเทศ สื่อสารสร้างความเข้าใจกับ ผู้บริหารโรงเรียน ครู และผู้ปกครองนักเรียน ในการจัดการเรียนการสอนทางไกลในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เป็นการเตรียมการของหน่วยงานราชการ หากพบการระบาดอีกครั้ง เพื่อให้โรงเรียน ผู้ปกครอง และนักเรียนตั้งรับการเรียนการสอนทางไกล ซึ่งช่วงนี้เป็นการทดลองสอนทางไกล หากมีปัญหาใดให้โรงเรียนและผู้ปกครองร่วมกันแก้ไข เพื่อลดความกังวลของผู้ปกครองและนักเรียน ทำตามศักยภาพและตามความพร้อมของสถานศึกษา ผู้ปกครอง และนักเรียน โดยเลือกรูปแบบที่เหมาะสม ถ้าเหตุการณ์เป็นปกติก็จะกลับสู่ภาวะปกติ โรงเรียนสามารถเปิดสอนได้ ทั้งนี้เพื่อให้กำลังใจผู้บริหารโรงเรียน ครูผู้สอน ซึ่งต้องทำงานหนักในสภาวะการณ์นี้ ผู้นิเทศ นางปิยะวรรณ์ เชิญทอง ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 4 มิถุนายน 2563

นางปิยะวรรณ์ เชิญทอง
ศึกษานิเทศก์

4 มิถุนายน 2563
ภาคเรียนที่ 1/2563
รร.บ้านเนินสวรรค์
ศพว.บ้านโภชน์บัววัฒนา
4 มิถุนายน 2563 นิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนทางไกล ระยะที่ 2 ครั้งที่1 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ผู้รับการนิเทศคือ นายสฤษดิ์ ปิจจะโร ผู้อำนวยการโรงเรียน เนินสวรรค์ และคณะครูโรงเรียนบ้านเนินสวรรค์ ผลการนิเทศดังนี้ 1. โรงเรียนได้สำรวจความเตรียมความพร้อมของการสอนทางไกลกับผู้ปกครองและนักเรียนเรียบร้อยแล้ว 2. ผู้บริหารและคณะครูได้ดำเนินเตรียมการจัดทำใบงานใบความรู้ตามการจัดการเรียนการสอน DLTV ให้กับนักเรียนทุกคน และส่งมอบให้นักเรียนเรียบร้อย 3. ผู้บริหารโรงเรียนและคณะครูดำเนินการตามแนวทางของ สพฐ. 3 แนวทาง คือ On Air, On Line, On Site ดังนี้ 3.1 On Air : นักเรียนที่มีความพร้อมในการรับสัญญาณการเรียนทางไกล DLTV โดยการรับ การเรียนรู้ทางไกลผ่านสัญญาณโทรทัศน์ 3.2 Online : นักเรียนที่มีความพร้อมในการรับสัญญาณการเรียนทางไกล DLTV ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต โดยใช้โทรศัพท์มือถือ และคอมพิวเตอร์ 3.3 On Site : นักเรียนที่ไม่มีความพร้อมในการรับสัญญาณการเรียนทางไกล DLTV ครูประจำชั้นได้ทำการกำกับติดตามการเรียนการสอนโดยการพบที่บ้านของนักเรียน และการนัดหมายในการส่งใบงานรายสัปดาห์ 4. นักเรียนทุกระดับชั้น โรงเรียนนัดหมายพบปะ แลกเปลี่ยน ทุกวันจันทร์และวันอังคารของสัปดาห์ เพื่อให้นักเรียนส่งมอบใบงานให้กับครูประจำชั้น ครูประจำวิชา และครูส่งมอบใบงานของสัปดาห์ถัดไปให้กับนักเรียน และเปิดโอกาสให้นักเรียนและผู้ปกครองได้ซักถามปัญหาในการจัดการเรียนการสอนทางไกล เพื่อร่วมกันแก้ปัญหาต่อไป 5. คณะครูลงพื้นที่เยี่ยมบ้านนักเรียนทุกคน ปัญหาที่พบ 1. กล่องรับสัญญาณโทรทัศน์ที่ผู้ปกครองมีไม่สามารถรับสัญญาณการเรียนการสอนทางไกลได้ 2. นักเรียนหลายคน ผู้ปกครองไม่มีเวลาดูแลในระหว่างการเรียนทางไกล ซึ่งต้องไปทำงาน เกิดความกังวลในการเรียนของบุตรหลาน อยากให้โรงเรียนเปิดเรียนเพื่อลดภาระการดูแลบุตรหลานของตนเอง 3. ครอบครัวที่มีบุตรหลานหลายคน อุปกรณ์ในการรับสัญญาณเรียนทางไกลไม่เพียงพอ บางครอบครัวแก้ปัญหาโดยให้บุตรหลานไปเรียนทางไกลกับบ้านข้างเคียงที่อยู่ใกล้กัน บางครอบครัวให้นักเรียนทำเพียงใบงานเท่านั้น 4. นักเรียนที่ไปอยู่กับผู้ปกครองที่ต่างจังหวัด ครูติดต่อไม่ได้ 5. ผู้ปกครองบางครอบครัวไม่สามารถสอนทางไกล หรือให้คำปรึกษากับบุตรหลานในระหว่างเรียนทางไกลได้ เนื่องด้วยอายุมาก และไม่มีองค์ความรู้ ความพึงพอใจของผู้ปกครอง จากการสุ่มเยี่ยมบ้านนักเรียน 1. ผู้ปกครองมีความพึงพอใจกับการเรียนทางไกลช่วงปิดภาคเรียน เพราะเกิดประโยชน์กับบุตรหลาน เนื่องด้วยปกติบุตรหลานของตนมักเล่นเกมออนไลน์ หรือใช้โทรศัพท์ในทางที่ไม่ส่งเสริมการเรียนรู้ (ผู้ปกครองที่มีความพร้อมในการเรียนทางไกล) 2. ผู้ปกครองพึงพอใจกับการเรียนในลักษณะ On Site โดยครูมากำกับติดตามการเรียนของนักเรียนในช่วงปิดภาคเรียน โดยให้ใบงานและกำกับการทำงาน การเรียนของนักเรียน ทำให้นักเรียนไม่ลืมความรู้ และพัฒนาการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง (ผู้ปกครองที่ไม่มีความพร้อมในการเรียนทางไกล) 3. ผู้ปกครองอยากให้เปิดภาคเรียนโดยเร็ว เพื่อลดภาระในการดูแลบุตรหลาน การสะท้อนผลการนิเทศ สื่อสารสร้างความเข้าใจกับ ผู้บริหารโรงเรียน ครู และผู้ปกครองนักเรียน ในการจัดการเรียนการสอนทางไกลในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เป็นการเตรียมการของหน่วยงานราชการ หากพบการระบาดอีกครั้ง เพื่อให้โรงเรียน ผู้ปกครอง และนักเรียนตั้งรับการเรียนการสอนทางไกล ซึ่งช่วงนี้เป็นการทดลองสอนทางไกล หากมีปัญหาใดให้โรงเรียนและผู้ปกครองร่วมกันแก้ไข เพื่อลดความกังวลของผู้ปกครองและนักเรียน ทำตามศักยภาพและตามความพร้อมของสถานศึกษา ผู้ปกครอง และนักเรียน โดยเลือกรูปแบบที่เหมาะสม ถ้าเหตุการณ์เป็นปกติก็จะกลับสู่ภาวะปกติ โรงเรียนสามารถเปิดสอนได้ ทั้งนี้เพื่อให้กำลังใจผู้บริหารโรงเรียน ครูผู้สอน ซึ่งต้องทำงานหนักในสภาวะการณ์นี้ ผู้นิเทศ นางปิยะวรรณ์ เชิญทอง ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 4 มิถุนายน 2563

นางปิยะวรรณ์ เชิญทอง
ศึกษานิเทศก์

4 มิถุนายน 2563
ภาคเรียนที่ 1/2563
รร.บ้านซับเดื่อ
ศพว.บ้านโภชน์บัววัฒนา
4 มิถุนายน 2563 นิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนทางไกล ระยะที่ 2 ครั้งที่1 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ผู้รับการนิเทศคือ นางอธิติยา เขียวสา ผู้อำนวยการโรงเรียน บ้านซับเดื่อ และคณะครูโรงเรียนบ้านซับเดื่อ ผลการนิเทศดังนี้ 1. โรงเรียนได้สำรวจความเตรียมความพร้อมของการสอนทางไกลกับผู้ปกครองและนักเรียนเรียบร้อยแล้ว 2. ผู้บริหารและคณะครูได้ดำเนินเตรียมการจัดทำใบงานใบความรู้ตามการจัดการเรียนการสอน DLTV ให้กับนักเรียนทุกคน และส่งมอบให้นักเรียนเรียบร้อย 3. ผู้บริหารโรงเรียนและคณะครูดำเนินการตามแนวทางของ สพฐ. 3 แนวทาง คือ On Air, On Line, On Site ดังนี้ 3.1 On Air : นักเรียนที่มีความพร้อมในการรับสัญญาณการเรียนทางไกล DLTV โดยการรับ การเรียนรู้ทางไกลผ่านสัญญาณโทรทัศน์ 3.2 Online : นักเรียนที่มีความพร้อมในการรับสัญญาณการเรียนทางไกล DLTV ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต โดยใช้โทรศัพท์มือถือ และคอมพิวเตอร์ 3.3 On Site : นักเรียนที่ไม่มีความพร้อมในการรับสัญญาณการเรียนทางไกล DLTV ครูประจำชั้นได้ทำการกำกับติดตามการเรียนการสอนโดยการพบที่บ้านของนักเรียน และการนัดหมายในการส่งใบงานรายสัปดาห์ 4. นักเรียนทุกระดับชั้น โรงเรียนนัดหมายพบปะ โดยชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ครูประจำชั้นนัดพบปะแลกเปลี่ยนที่บ้าน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 ครูประจำชั้นนัดหมายพบปะแลกเปลี่ยนที่โรงเรียนเป็นรายสัปดาห์ เพื่อให้นักเรียนส่งมอบใบงานให้กับครูประจำชั้น ครูประจำวิชา และครูส่งมอบใบงานของสัปดาห์ถัดไปให้กับนักเรียน และเปิดโอกาสให้นักเรียนและผู้ปกครองได้ซักถามปัญหาในการจัดการเรียนการสอนทางไกล เพื่อร่วมกันแก้ปัญหาต่อไป 5. โรงเรียนจัดตั้งกลุ่มไลน์ของโรงเรียนที่มี ผู้บริหาร ครู ผู้ปกครองและนักเรียน เพื่อติดต่อสื่อสารเกี่ยวกับการเรียนการสอนทางไกล 6. คณะครูลงพื้นที่เยี่ยมบ้านนักเรียนทุกคน ปัญหาที่พบ 1. กล่องรับสัญญาณโทรทัศน์ที่ผู้ปกครองมีไม่สามารถรับสัญญาณการเรียนการสอนทางไกลได้ 2. นักเรียนหลายคน ผู้ปกครองไม่มีเวลาดูแลในระหว่างการเรียนทางไกล ซึ่งต้องไปทำงาน เกิดความกังวลในการเรียนของบุตรหลาน อยากให้โรงเรียนเปิดเรียนเพื่อลดภาระการดูแลบุตรหลานของตนเอง 3. ครอบครัวที่มีบุตรหลานหลายคน อุปกรณ์ในการรับสัญญาณเรียนทางไกลไม่เพียงพอ บางครอบครัวแก้ปัญหาโดยให้บุตรหลานไปเรียนทางไกลกับบ้านข้างเคียงที่อยู่ใกล้กัน บางครอบครัวให้นักเรียนทำเพียงใบงานเท่านั้น 4. ผู้ปกครองบางครอบครัวไม่สามารถสอนทางไกล หรือให้คำปรึกษากับบุตรหลานในระหว่างเรียนทางไกลได้ เนื่องด้วยอายุมาก และไม่มีองค์ความรู้ ความพึงพอใจของผู้ปกครอง จากการสุ่มเยี่ยมบ้านนักเรียน 1. ผู้ปกครองมีความพึงพอใจกับการเรียนทางไกลช่วงปิดภาคเรียน เพราะเกิดประโยชน์กับบุตรหลาน เนื่องด้วยปกติบุตรหลานของตนมักเล่นเกมออนไลน์ หรือใช้โทรศัพท์ในทางที่ไม่ส่งเสริมการเรียนรู้ (ผู้ปกครองที่มีความพร้อมในการเรียนทางไกล) 2. ผู้ปกครองพึงพอใจกับการเรียนในลักษณะ On Site โดยครูมากำกับติดตามการเรียนของนักเรียนในช่วงปิดภาคเรียน โดยให้ใบงานและกำกับการทำงาน การเรียนของนักเรียน ทำให้นักเรียนไม่ลืมความรู้ และพัฒนาการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง (ผู้ปกครองที่ไม่มีความพร้อมในการเรียนทางไกล) 3. ผู้ปกครองอยากให้เปิดภาคเรียนโดยเร็ว เพื่อลดภาระในการดูแลบุตรหลาน การสะท้อนผลการนิเทศ สื่อสารสร้างความเข้าใจกับ ผู้บริหารโรงเรียน ครู และผู้ปกครองนักเรียน ในการจัดการเรียนการสอนทางไกลในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เป็นการเตรียมการของหน่วยงานราชการ หากพบการระบาดอีกครั้ง เพื่อให้โรงเรียน ผู้ปกครอง และนักเรียนตั้งรับการเรียนการสอนทางไกล ซึ่งช่วงนี้เป็นการทดลองสอนทางไกล หากมีปัญหาใดให้โรงเรียนและผู้ปกครองร่วมกันแก้ไข เพื่อลดความกังวลของผู้ปกครองและนักเรียน ทำตามศักยภาพและตามความพร้อมของสถานศึกษา ผู้ปกครอง และนักเรียน โดยเลือกรูปแบบที่เหมาะสม ถ้าเหตุการณ์เป็นปกติก็จะกลับสู่ภาวะปกติ โรงเรียนสามารถเปิดสอนได้ ทั้งนี้เพื่อให้กำลังใจผู้บริหารโรงเรียน ครูผู้สอน ซึ่งต้องทำงานหนักในสภาวะการณ์นี้ ผู้นิเทศ นางปิยะวรรณ์ เชิญทอง ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 4 มิถุนายน 2563

นางปิยะวรรณ์ เชิญทอง
ศึกษานิเทศก์

วันนี้โรงเรียนบ้านวับเดื่อได้รับการนิเทศ ติดตาม การเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาการเปิดภาคเรียนที่๑/๒๕๖๓ ในสถานการณ์การแพร่ระบาด การเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙(covid ๑๙) จะนำคำแนะนำมาปรับใช้กับสถานศึกษาค่ะ ขอบคุณค่ะ

นางอธิติยา เขียวสา
ผู้อำนวยการโรงเรียน
9 กรกฎาคม 2563


4 มิถุนายน 2563
ภาคเรียนที่ 1/2563
รร.บ้านนาสนุ่น
ศพว.นาสนุ่น
4 มิ.ย. 63 นิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนทางไกล ระยะที่ 2 ครั้งที่ 3 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ณ โรงเรียนบ้านนาสนุ่น ศูนย์พัฒนาวิชาการนาสนุ่น อำเภอศรีเทพ (บ้านผู้ปกครอง 3 ครอบครัว) ผลการนิเทศดังนี้ 1.โรงเรียนดำเนินการประชุมและวางแผนเพื่อจัดการเรียนการสอน ตั้งแต่วันที่ 7 พ.ค. 63 2.โรงเรียนสำรวจความต้องการกล่องดิจิตอล โทรทัศน์ และโทรศัพท์มือถือ สัปดาห์ที่ 1 และ 2 พบว่า ร้อยละ 70 รับชมผ่าน DLTV ไม่ได้ แต่สามารถรับชมผ่านทางโทรศัพท์ได้ร้อยละ 30 โดยใช้สัญญาณเน็ตประชารัฐของหมู่บ้าน 3.ผอ.นัตทยา ทองงาม ได้ร่วมประชุมคณะครู ผู้นำชุมชน และผู้ปกครอง ชี้แจงแนวทางการจัดการเรียนการสอนทางไกล และประชาสัมพันธ์โดยการประกาศเสียงตามสายในหมู่บ้าน คณะครูจัดเตรียมอุปกรณ์ และวัสดุต่าง ๆ สำหรับครูในการวางแผนและดำเนินการ โดยดาวน์โหลดและศึกษาแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้และใบงานต่าง ๆ และมอบหนังสือเรียน แบบฝึกทักษะ 2 กลุ่มสาระ ได้แก่ กลุ่มสาระภาษาไทย และกลุ่มสาระคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียน และผู้ปกครองอนุบาล 1 - ป.6 4.คุณครูออกเยี่ยมบ้านนักเรียนผู้ปกครองและนักเรียนปรึกษาปัญหาผ่านทางไลน์ของคุณครู พบนักเรียนสัปดาห์ละ1 ครั้ง/1คน และมากกว่า 1 ครั้งในสัปดาห์แรก และมีการพบและเยี่ยมบ้านนักเรียนทุกวัน เพื่อจัดสอนให้กับนักเรียนทุกบ้าน โดยสลับวันไป ของนักเรียนในระดับชั้น ป.1 พร้อมกับสร้างความเข้าใจและขอความร่วมมือในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้นักเรียนที่บ้าน 5.รับส่งเอกสารส่งแฟ้มงาน ใบงาน พร้อมทั้งแจ้งปัญหาที่อาจเกิดขึ้น ให้ครูทราบเพื่อหาทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน โดยคุณครูจะนำใบงานไปแจกให้ถึงบ้านผู้ปกครอง ในแต่ละระดับชั้นโรงเรียนได้ดำเนินการดังนี้ >> ระดับชั้นอนุบาล และระดับชั้นประถมศึกษา ครูจะเตรียมใบงานเอง และผสมผสานกับแบบฝึกหัด แบบฝึกทักษะในหนังสือเรียน เพื่อปรับพื้นฐานในการเรียนของนักเรียน และให้สอดคล้องกับเนื้อหาในการเรียนผ่าน DLTV ผู้ปกครองจะช่วยแนะนำ และดูแลเมื่อนักเรียนทำกิจกรรม และใบงานที่บ้าน และออกเยี่ยมบ้านผู้ปกครองและนักเรียนโดยตรง >> มีการประชุมคณะครูทุกสัปดาห์ และการรายงานผลการจัดการเรียนการสอนทางไกล ทาง Line กลุ่มของโรงเรียนบ้านนาสนุ่น และ เพจ Facebook เพื่อปรึกษาปัญหา และมอบหมายภารกิจในสัปดาห์ถัดไป และการรายงานผลการจัดการเรียนการสอน ทางเพจ Facebook ให้ผู้ปกครองทราบ ขอขอบพระคุณ ท่านผอ.นัตทยา ทองงาม พร้อมด้วยคณะคุณครู ทุกท่าน ที่ร่วมนิเทศติดตามบ้านผู้ปกครองและนักเรียน พร้อมทั้งให้ความร่วมมือและให้การต้อนรับอย่างดียิ่งในครั้งนี้ ✌️✌️✌️ ขอบคุณคุณทีมงานจากโรงเรียนบ้านนาสนุ่นทีม ICT ทีมประชาสัมพันธ์ ภาพ เสียง และการตัดต่อวิดีโอ การนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอน และเยี่ยมบ้านผู้ปครอง ด้วยนะคะ

นางสาวพัชรินทร์ วาวงศ์มูล
ศึกษานิเทศก์
4 มิถุนายน 2563
ภาคเรียนที่ 1/2563
รร.บ้านจัดสรร
ศพว.นาสนุ่น
4 มิ.ย. 63 นิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนทางไกล ระยะที่ 2 ครั้งที่ 3 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ณ โรงเรียนบ้านจัดสรร ศูนย์พัฒนาวิชาการนาสนุ่น อำเภอศรีเทพ (บ้านผู้ปกครอง 3 ครอบครัว) ผลการนิเทศดังนี้ 1.โรงเรียนดำเนินการประชุมและวางแผนเพื่อจัดการเรียนการสอน ตั้งแต่วันที่ 7 พ.ค. 63 2.โรงเรียนสำรวจความต้องการกล่องดิจิตอล โทรทัศน์ และโทรศัพท์มือถือ สัปดาห์ที่ 1และ2 พบว่า ร้อยละ 80 รับชมผ่าน DLTV ไม่ได้ แต่สามารถรับชมผ่านทางโทรศัพท์ได้ร้อยละ 20 โดยใช้สัญญาณเน็ตประชารัฐของหมู่บ้าน 3.ผอ.นัตทยา ทองงาม รักษาราชการในตำแหน่ง ผอ.รร. ได้ร่วมประชุมคณะครู ผู้นำชุมชน และผู้ปกครอง ชี้แจงแนวทางการจัดการเรียนการสอนทางไกล ระหว่างวันที่ 18 พฤษภาคม -30 มิถุนายน 2563 4.คณะครูจัดเตรียมอุปกรณ์ และวัสดุต่าง ๆ สำหรับครูในการวางแผนและดำเนินการ โดยดาวน์โหลดและศึกษาแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้และใบงานต่าง ๆ มอบสำหรับนักเรียน และผู้ปกครองอนุบาล 1-ป.6 5.คุณครูออกเยี่ยมบ้านนักเรียนผู้ปกครองและนักเรียนปรึกษาปัญหาผ่านทางไลน์ของคุณครู พบนักเรียนสัปดาห์ละ1 ครั้ง/1คน และมากกว่า 1 ครั้งในสัปดาห์แรก และมีการพบและเยี่ยมบ้านนักเรียนทุกวัน เพื่อจัดสอนให้กับนักเรียนทุกบ้าน โดยสลับวันไป ของนักเรียนในระดับชั้น ป.1 พร้อมกับสร้างความเข้าใจและขอความร่วมมือในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้นักเรียนที่บ้าน 6. รับส่งเอกสารส่งแฟ้มงาน ใบงาน พร้อมทั้งแจ้งปัญหาที่อาจเกิดขึ้น ให้ครูทราบเพื่อหาทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน โดยคุณครูจะนำใบงานไปแจกให้ถึงบ้านผู้ปกครอง ในแต่ละระดับชั้นโรงเรียนได้ดำเนินการดังนี้ >> ระดับชั้นอนุบาล ครูจะเตรียมใบงานเอง เพื่อปรับพื้นฐานในการเรียนของนักเรียน และให้สอดคล้องกับเนื้อหาในการเรียนผ่าน DLTV ผู้ปกครองจะช่วยแนะนำ และดูแลเมื่อนักเรียนทำกิจกรรม และใบงานที่บ้าน และออกเยี่ยมบ้านผู้ปกครองและนักเรียน >> ระดับชั้นประถมศึกษา นักเรียนจะเรียนผ่าน DLTV ครูจะดาวน์โหลดและคัดเลือกใบความรู้ ใบงาน 2 วิชาหลัก และผสมผสานกับใบงานตามกลุ่มสาระและตามเนื้อหาในสัปดาห์นั้น ๆ เพิ่มเติมไป เยี่ยมบ้านผู้ปกครองและนักเรียน เพื่อแจกใบงานในสัปดาห์ต่อไป พร้อมกับซักถามปัญหา และแนะนำผู้ปกครองโดยตรง >> มีการประชุมคณะครูทุกสัปดาห์ และการรายงานผลการจัดการเรียนการสอนทางไกล ทาง Line กลุ่มของโรงเรียนบ้านจัดสรร และ Facebook เพื่อปรึกษาปัญหา และมอบหมายภารกิจในสัปดาห์ถัดไป ขอขอบพระคุณ ท่านผอ.นัตทยา ทองงาม รักษาราชการในตำแหน่ง ผอ.รร. พร้อมด้วยคณะคุณครู ทุกท่าน ที่ร่วมนิเทศติดตามบ้านผู้ปกครองและนักเรียน พร้อมทั้งให้ความร่วมมือและให้การต้อนรับอย่างดียิ่งในครั้งนี้ ✌️✌️✌️ ขอบคุณคุณทีมงานจากโรงเรียนบ้านนาสนุ่นและโรงเรียนบ้านจัดสรร ทีม ICT ทีมประชาสัมพันธ์ ภาพ เสียง และการตัดต่อวิดีโอ การนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอน และเยี่ยมบ้านผู้ปครอง ด้วยนะคะ

นางสาวพัชรินทร์ วาวงศ์มูล
ศึกษานิเทศก์
โรงเรียนบ้านจัดสรร สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 ขอชอบคุณ นางสาวพัชรินทร์ วาวงศ์มูล ศึกษานิเทศก์ ที่ได้ลงพื้นที่ นิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนทางไกล ระยะที่ 2 ครั้งที่ 3 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ณ โรงเรียนบ้านจัดสรร ศูนย์พัฒนาวิชาการนาสนุ่น อำเภอศรีเทพ และได้ชี้แจงเกี่ยวกับปัญหาต่างๆ รวมไปถึงการให้คำแนะนำเพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนของครูต่อไป และขอขอบพระคุณ ท่านผอ.นัตทยา ทองงาม รักษาราชการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจัดสรร ซึ่งเป็นผู้ประสานงานด้านภาพและเสียง ขอบคุณค่ะ

นางมนัชยา คำมา
ครู
12 มิถุนายน 2563

รับทราบ ขอบพระคุณค่ะ

นางสาวพัชรินทร์ วาวงศ์มูล
ศึกษานิเทศก์
9 กรกฎาคม 2563
4 มิถุนายน 2563
ภาคเรียนที่ 1/2563
รร.บ้านคลองตะคร้อ
ศพว.บึงสามพันหนองแจง
วันที่ 4 มิถุนายน 2563 ดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 มอบหมายให้ ศน.เสาวภา หงส์ประภาวงศ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 พร้อมด้วยผอ.ชูชาติ ทองเย้าและคณะครูโรงเรียนบ้านคลองตะคร้อ อ.บึงสามพัน ลงพื้นที่ นิเทศ ติดตามการเรียนทางไกลผ่านทีวี (DLTV) ในสถานการณ์โรคติดเชื้อ COVID-19 ระยะที่ 2 ครั้งที่ 2 ในเขตบริการ ณ หมู่ 8 และ หมู่12 ต.หนองแจง อ.บึงสามพัน พบว่านักเรียนบางส่วนดูจากทีวีไม่ได้เพราะใช้กล่องรับสัญญาณดาวเทียมรุ่นเก่าซึ่งเป็นระบบ C Band ไม่สามารถรับสัญญาณทีวีช่องการศึกษาระบบ KU Band ได้ และบางครอบครัวใช้กล่องรับสัญญาณโทรทัศน์ระบบดิจิทัลภาคพื้นดินของกสทช.ที่ใช้แผงก้างปลา มีต้นไม้ใหญ่หน้าบ้าน ทำให้รับสัญญาณช่องการศึกษาได้เฉพาะชั้นอนุบาล 1-3 และม.1-3 เท่านั้น ไม่สามารถรับสัญญาณช่องป.1-6 ได้ คุณครูได้จัดทำใบงานมอบให้นักเรียนและนัดหมายให้ส่งใบงาน และส่งแบบฝึกหัดให้คุณครูตรวจทุกวันศุกร์ //นักเรียนที่เรียนทางทีวีไม่ได้ ส่วนใหญ่จะเรียนผ่านโทรศัพท์มือถือผ่านWIFI ที่บ้านเนื่องจากติดตั้งระบบอินเทอร์เน็ต 3BB/CAT/และใช้อินเทอร์เน็ตประชารัฐฟรี //นักเรียนบางส่วนเรียนผ่านทีวีและทำแบบฝึกหัดที่ครูมอบหมาย โดยมีผู้ปกครองควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด

นางเสาวภา หงส์ประภาวงศ์
ศึกษานิเทศก์

4 มิถุนายน 2563
ภาคเรียนที่ 1/2563
รร.วัดเขาเจริญธรรม
ศพว.บึงสามพันหนองแจง
นที่ 4 มิถุนายน 2563 ดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 มอบหมายให้ ศน.เสาวภา หงส์ประภาวงศ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 พร้อมด้วยผอ.สมเกตุ ศรีพลัง และคณะครูโรงเรียนวัดเขาเจริญธรรม อ.บึงสามพัน ลงพื้นที่ นิเทศ ติดตามการเรียนทางไกลผ่านทีวี (DLTV) ในสถานการณ์โรคติดเชื้อ COVID-19 ระยะที่ 2 ครั้งที่ 2 ในเขตบริการ ณ หมู่ 9 และหมู่18 ต.หนองแจง อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ พบว่าผู้ปกครองค่อนข้างมีความพร้อม โดยติดตั้งระบบอินเทอร์เน็ต 3BB และบางครอบครัวใช้จานดาวเทียมแบบตะแกรงและใช้ทีวีรุ่นเก่าที่ไม่ใช่สมาร์ททีวี ก็จัดหากล่องรับสัญญาณดาวเทียมที่เป็นเครื่องรับสัญญาณ WIFI ทำให้สามารถใช้โทรศัพท์มือถือเชื่อมต่อสัญญาณ WIFI จากอินเทอร์เน็ตขึ้นจอและเรัยนผ่านทางทีวีได้//ในกรณีที่ผู้ปกครองมีลูกหลายคนและเรียนคนละชั้น มีการจัดการเรียนรวมชั้นของนักเรียนในละแวกเดียวกัน โดยให้บ้านแต่ละหลังเปิดทีวีเพื่อการศึกษา ครอบครัวละชั้น และให้นักเรียนไปเรียนร่วมกันตามชั้นเรียนของตน หลังละ 3-5 คน//นักเรียนบางส่วนโดยเฉพาะชั้นมัธยม ใช้โน้ตบุ้คเรียนผ่านระบบอินเทอร์เน็ตที่บ้าน//นักเรียนที่เรียนทางทีวีไม่ได้ ส่วนใหญ่จะเรียนผ่านโทรศัพท์มือถือผ่านWIFI ทั้งนี้ คุณครูได้จัดทำใบงาน มอบให้นักเรียนและนัดหมายให้ส่งใบงาน และส่งแบบฝึกหัดให้คุณครูตรวจทุกวันศุกร์ โดยมีผู้ปกครองควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด

นางเสาวภา หงส์ประภาวงศ์
ศึกษานิเทศก์

3 มิถุนายน 2563
ภาคเรียนที่ 1/2563
รร.บ้านม่วงชุม
ศพว.คลองกระจัง
ข้าพเจ้านางรังสิมา บัวทอง ศึกษานิเทศก์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 ได้มานิเทศ ติดตามการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษา ในวันเปิดภาคเรียน ภาคเรียนที 1 ปีการศึกษา 2563 เพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ โรงเรียนบ้านม่วงชุม ศูนย์พัฒนาวิชาการคลองกระจัง อำเภอศรีเทพ โรงเรียนดำเนินการดังนี้ 1.มีมาตรการคัดกรองวัดไข้ วัดอุณหภูมิ โดยเจ้าหน้าที่ อสม.ประจำหมู่บ้าน ให้กับนักเรียน ครู ประตูทางเข้า จะเป็นคุณครูประจำชั้น และครูเวรประจำวัน ช่วยในการคัดกรอง ส่วนผู้ปกครองที่เข้ามาติดต่อก่อนเข้าสถานศึกษาตามความเหมาะสม ด้วยโปรแกรม ไทยชนะ หรือถ้าท่านใดไม่มีโทรศัพท์ใช้สมุดบันทึกลงชื่อมาติดต่อราชการ 2.มีจุดล้างมือ อุปกรณ์ล้างมือ อ่างล้างมือ น้ำยาทำความสะอาด สบู่ แอลกอฮอล์ อย่างเพียงพอ บริเวณหน้าห้องเรียน โรงอาหาร และห้องน้ำห้องส้วม เตรียมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้าสำรองสำหรับนักเรียน (โรงเรียนได้จัดทำและแจกหน้ากากอนามัยผ้าให้กับนักเรียนทุกคน เพื่อสลับกับหน้ากากของนักเรียนที่มีอยู่ จำนวน 2 ชิ้น) 3.จัดห้องเรียนได้เหมาะสม ทำความสะอาดห้องเรียน โต๊ะเก้าอี้ อุปกรณ์ การเรียน และระยะห่าง 1 เมตร นักเรียนอนุบาลมีพื้นที่การจัดกิจกรรมและที่นอนห่างกัน 1 เมตร 4.การทำสัญลักษณ์แสดงจุดตำแหน่งชัดเจนในการเว้นระยะห่างประว่างกันและกัน ที่ยืน ที่นั่ง เพื่อลดความแออัด และการเว้นระยะระหว่างบุคคล 5.ครูประจำชั้นให้ความรู้แก่นักเรียน ในมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา การดูแลสุขภาพของนักเรียน 6.มีการทำความสะอาดห้องเรียน ห้องประกอบต่าง ๆ อุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียนการสอน เช่น ห้องคอมพิวเตอร์ โรงอาหาร ห้องวิทยาศาสตร์ เป็นต้น 7.มีห้องพยาบาล สำหรับแยกผู้ที่มีอาการเสี่ยงด้วยระบบทางเดินหายใจ 8.มีการกำหนดของใช้ส่วนตัว ไม่ใช้สิ่งของร่วมกับผู้อื่น เช่น แก้วน้ำ แปรงสีฟัน ผ้าเช็ดหน้า ฯลฯ 9.การจัดรอบเหลื่อมเวลาในการรับประทานอาหาร และมีการจัดให้ไปรับอาหาร และนำอาหารมารับประทานที่ห้องเรียนของตนเอง ขอขอบพระคุณนางไพเราะ ยมจันทร์ ครูรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านมาวงชุม คณะครู และนักเรียนที่ให้ความร่วมมือ ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกเป็นอย่างดียิ่ง

นางรังสิมา บัวทอง
ศึกษานิเทศก์
3 มิถุนายน 2563
ภาคเรียนที่ 1/2563
รร.บ้านเขาคลัง
ศพว.คลองกระจัง
ข้าพเจ้านางรังสิมา บัวทอง ศึกษานิเทศก์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 ได้มานิเทศ ติดตามการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษา ในวันเปิดภาคเรียน ภาคเรียนที 1 ปีการศึกษา 2563 เพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ โรงเรียนบ้านเขาคลัง ศูนย์พัฒนาวิชาการคลองกระจัง อำเภอศรีเทพ โรงเรียนดำเนินการดังนี้ 1.มีมาตรการคัดกรองวัดไข้ วัดอุณหภูมิ โดยเจ้าหน้าที่ อสม.ประจำหมู่บ้าน ให้กับนักเรียน ครู ประตูทางเข้า จะเป็นคุณครูประจำชั้น และครูเวรประจำวัน ช่วยในการคัดกรอง ส่วนผู้ปกครองที่เข้ามาติดต่อก่อนเข้าสถานศึกษาตามความเหมาะสม ด้วยโปรแกรม ไทยชนะ หรือถ้าท่านใดไม่มีโทรศัพท์ใช้สมุดบันทึกลงชื่อมาติดต่อราชการ 2.มีจุดล้างมือ อุปกรณ์ล้างมือ อ่างล้างมือ น้ำยาทำความสะอาด สบู่ แอลกอฮอล์ อย่างเพียงพอ บริเวณหน้าห้องเรียน โรงอาหาร และห้องน้ำห้องส้วม เตรียมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้าสำรองสำหรับนักเรียน (โรงเรียนได้จัดทำและแจกหน้ากากอนามัยผ้าให้กับนักเรียนทุกคน เพื่อสลับกับหน้ากากของนักเรียนที่มีอยู่ จำนวน 2 ชิ้น) 3.จัดห้องเรียนได้เหมาะสม ทำความสะอาดห้องเรียน โต๊ะเก้าอี้ อุปกรณ์ การเรียน และระยะห่าง 1 เมตร นักเรียนอนุบาลมีพื้นที่การจัดกิจกรรมและที่นอนห่างกัน 1 เมตร 4.การทำสัญลักษณ์แสดงจุดตำแหน่งชัดเจนในการเว้นระยะห่างประว่างกันและกัน ที่ยืน ที่นั่ง เพื่อลดความแออัด และการเว้นระยะระหว่างบุคคล 5.ครูประจำชั้นให้ความรู้แก่นักเรียน ในมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา การดูแลสุขภาพของนักเรียน 6.มีการทำความสะอาดห้องเรียน ห้องประกอบต่าง ๆ อุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียนการสอน เช่น ห้องคอมพิวเตอร์ โรงอาหาร ห้องวิทยาศาสตร์ เป็นต้น 7.มีห้องพยาบาล สำหรับแยกผู้ที่มีอาการเสี่ยงด้วยระบบทางเดินหายใจ 8.มีการกำหนดของใช้ส่วนตัว ไม่ใช้สิ่งของร่วมกับผู้อื่น เช่น แก้วน้ำ แปรงสีฟัน ผ้าเช็ดหน้า ฯลฯ 9.การจัดรอบเหลื่อมเวลาในการรับประทานอาหาร และมีการจัดให้ไปรับอาหาร และนำอาหารมารับประทานที่ห้องเรียนของตนเอง ขอขอบพระคุณคณะครู และนักเรียนที่ให้ความร่วมมือ ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกเป็นอย่างดียิ่ง

นางรังสิมา บัวทอง
ศึกษานิเทศก์
3 มิถุนายน 2563
ภาคเรียนที่ 1/2563
รร.บ้านคลองดู่
ศพว.คลองกระจัง
ข้าพเจ้านางรังสิมา บัวทอง ศึกษานิเทศก์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 ได้มานิเทศ ติดตามการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษา ในวันเปิดภาคเรียน ภาคเรียนที 1 ปีการศึกษา 2563 เพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ โรงเรียนบ้านคลองดู่ ศูนย์พัฒนาวิชาการคลองกระจัง อำเภอศรีเทพ โรงเรียนดำเนินการดังนี้ 1.มีมาตรการคัดกรองวัดไข้ วัดอุณหภูมิ โดยเจ้าหน้าที่ อสม.ประจำหมู่บ้าน ให้กับนักเรียน ครู ประตูทางเข้า จะเป็นคุณครูประจำชั้น และครูเวรประจำวัน ช่วยในการคัดกรอง ส่วนผู้ปกครองที่เข้ามาติดต่อก่อนเข้าสถานศึกษาตามความเหมาะสม ด้วยโปรแกรม ไทยชนะ หรือถ้าท่านใดไม่มีโทรศัพท์ใช้สมุดบันทึกลงชื่อมาติดต่อราชการ 2.มีจุดล้างมือ อุปกรณ์ล้างมือ อ่างล้างมือ น้ำยาทำความสะอาด สบู่ แอลกอฮอล์ อย่างเพียงพอ บริเวณหน้าห้องเรียน โรงอาหาร และห้องน้ำห้องส้วม เตรียมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้าสำรองสำหรับนักเรียน (โรงเรียนได้จัดทำและแจกหน้ากากอนามัยผ้าให้กับนักเรียนทุกคน เพื่อสลับกับหน้ากากของนักเรียนที่มีอยู่ จำนวน 2 ชิ้น) 3.จัดห้องเรียนได้เหมาะสม ทำความสะอาดห้องเรียน โต๊ะเก้าอี้ อุปกรณ์ การเรียน และระยะห่าง 1 เมตร นักเรียนอนุบาลมีพื้นที่การจัดกิจกรรมและที่นอนห่างกัน 1 เมตร 4.การทำสัญลักษณ์แสดงจุดตำแหน่งชัดเจนในการเว้นระยะห่างประว่างกันและกัน ที่ยืน ที่นั่ง เพื่อลดความแออัด และการเว้นระยะระหว่างบุคคล 5.ครูประจำชั้นให้ความรู้แก่นักเรียน ในมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา การดูแลสุขภาพของนักเรียน 6.มีการทำความสะอาดห้องเรียน ห้องประกอบต่าง ๆ อุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียนการสอน เช่น ห้องคอมพิวเตอร์ โรงอาหาร ห้องวิทยาศาสตร์ เป็นต้น 7.มีห้องพยาบาล สำหรับแยกผู้ที่มีอาการเสี่ยงด้วยระบบทางเดินหายใจ 8.มีการกำหนดของใช้ส่วนตัว ไม่ใช้สิ่งของร่วมกับผู้อื่น เช่น แก้วน้ำ แปรงสีฟัน ผ้าเช็ดหน้า ฯลฯ 9.การจัดรอบเหลื่อมเวลาในการรับประทานอาหาร และมีการจัดให้ไปรับอาหาร และนำอาหารมารับประทานที่ห้องเรียนของตนเอง ขอขอบพระคุณนางสุจินต์ สัตตะบุตร ครูรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านมาวงชุม คณะครู และนักเรียนที่ให้ความร่วมมือ ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกเป็นด้วยความเรียบร้อยดี

นางรังสิมา บัวทอง
ศึกษานิเทศก์
3 มิถุนายน 2563
ภาคเรียนที่ 1/2563
รร.บ้านนาสวรรค์
ศพว.คลองกระจัง
ข้าพเจ้านางรังสิมา บัวทอง ศึกษานิเทศก์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 ได้มานิเทศ ติดตามการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษา ในวันเปิดภาคเรียน ภาคเรียนที 1 ปีการศึกษา 2563 เพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ โรงเรียนบ้านนาสวรรค์ ศูนย์พัฒนาวิชาการคลองกระจัง อำเภอศรีเทพ โรงเรียนดำเนินการดังนี้ 1.มีมาตรการคัดกรองวัดไข้ วัดอุณหภูมิ โดยเจ้าหน้าที่ อสม.ประจำหมู่บ้าน ให้กับนักเรียน ครู ประตูทางเข้า จะเป็นคุณครูประจำชั้น และครูเวรประจำวัน ช่วยในการคัดกรอง ส่วนผู้ปกครองที่เข้ามาติดต่อก่อนเข้าสถานศึกษาตามความเหมาะสม ด้วยโปรแกรม ไทยชนะ หรือถ้าท่านใดไม่มีโทรศัพท์ใช้สมุดบันทึกลงชื่อมาติดต่อราชการ 2.มีจุดล้างมือ อุปกรณ์ล้างมือ อ่างล้างมือ น้ำยาทำความสะอาด สบู่ แอลกอฮอล์ อย่างเพียงพอ บริเวณหน้าห้องเรียน โรงอาหาร และห้องน้ำห้องส้วม เตรียมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้าสำรองสำหรับนักเรียน (โรงเรียนได้จัดทำและแจกหน้ากากอนามัยผ้าให้กับนักเรียนทุกคน เพื่อสลับกับหน้ากากของนักเรียนที่มีอยู่ จำนวน 2 ชิ้น) 3.จัดห้องเรียนได้เหมาะสม ทำความสะอาดห้องเรียน โต๊ะเก้าอี้ อุปกรณ์ การเรียน และระยะห่าง 1 เมตร นักเรียนอนุบาลมีพื้นที่การจัดกิจกรรมและที่นอนห่างกัน 1 เมตร 4.การทำสัญลักษณ์แสดงจุดตำแหน่งชัดเจนในการเว้นระยะห่างประว่างกันและกัน ที่ยืน ที่นั่ง เพื่อลดความแออัด และการเว้นระยะระหว่างบุคคล 5.ครูประจำชั้นให้ความรู้แก่นักเรียน ในมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา การดูแลสุขภาพของนักเรียน 6.มีการทำความสะอาดห้องเรียน ห้องประกอบต่าง ๆ อุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียนการสอน เช่น ห้องคอมพิวเตอร์ โรงอาหาร ห้องวิทยาศาสตร์ เป็นต้น 7.มีห้องพยาบาล สำหรับแยกผู้ที่มีอาการเสี่ยงด้วยระบบทางเดินหายใจ 8.มีการกำหนดของใช้ส่วนตัว ไม่ใช้สิ่งของร่วมกับผู้อื่น เช่น แก้วน้ำ แปรงสีฟัน ผ้าเช็ดหน้า ฯลฯ 9.การจัดรอบเหลื่อมเวลาในการรับประทานอาหาร และมีการจัดให้ไปรับอาหาร และนำอาหารมารับประทานที่ห้องเรียนของตนเอง ขอขอบพระคุณนายวีรวัฒน์ มาศนุ้ย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาสวรรค์ คณะครู และนักเรียนที่ให้ความร่วมมือ ที่ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกเป็นอย่างดียิ่ง

นางรังสิมา บัวทอง
ศึกษานิเทศก์

2 มิถุนายน 2563
ภาคเรียนที่ 1/2563
รร.บ้านหนองไม้สอ
ศพว.บ่อรัง
2 มิ.ย. 63 นิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนทางไกล ระยะที่ 2 ครั้งที่ 3 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ณ โรงเรียนบ้านหนองไม้สอ ศพว.บ่อรัง อำเภอวิเชียรบุรี (บ้านผปค. 7 ครอบครัว) ผลการนิเทศดังนี้ 1. โรงเรียนดำเนินการจัดการเรียนการสอนตามแผนงานที่กำหนดไว้ ตั้งแต่วันที่ 7 พค 63 2. โรงเรียนสำรวจความต้องการกล่องดิจิตอลและTV สัปดาห์ที่ 2 พบว่า ร้อยละ 91.72 รับชมผ่าน DLTV ได้ และนักเรียนร้อยละ 8.28 รับชม DLTV ไม่ได้ แนะนำช่วยเหลือในการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ในเบื้องต้นโดยการขอรับบริจาคกล่องสัญญาณให้กับนักเรียน และให้นักเรียนยืมโทรทัศน์ในการรับชม 3. ผอ.วัฒนศิลป์ สิงห์เครือ พร้อมด้วยคณะครูร่วมกันวางแผนและดำเนินการ ดาวน์โหลดและศึกษาแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้และใบงานต่าง ๆ 4. สำรวจนักเรียนที่สามารถเรียนที่บ้านทุกคน และสำรวจผู้ปกครองที่มีความพร้อมในการเรียนของนักเรียน โดยลงไปให้ความเชื่อเหลือ จัดหา (ยืม) กล่องรับสัญญาณ และเครื่องรับโทรทัศน์ มอบสำหรับนักเรียน และผู้ปกครองอนุบาล 1-ม.3 5. คุณครูออกเยี่ยมบ้านนักเรียนผู้ปกครองและนักเรียนปรึกษาปัญหาผ่านทางไลน์ของคุณครู พบนักเรียนสัปดาห์ละ1 ครั้ง/1คน พร้อมกับสร้างความเข้าใจและขอความร่วมมือในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้นักเรียนที่บ้าน 6. รับส่งเอกสารส่งแฟ้มงาน ใบงาน พร้อมทั้งแจ้งปัญหาที่อาจเกิดขึ้น ให้ครูทราบเพื่อหาทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน >> ผลการจัดการเรียนรู้ ในสัปดาห์ที่1 นักเรียนยังไม่เข้าใจ ในระบบการเรียน และบางคนไม่ค่อยให้ความสนใจเท่าที่ควร เนื่องจากผู้ปกครองไม่มีเวลา ไมมีเพื่อนเรียน และเกิดความรู้สึกเบื่อเพราะไม่ได้มีกิจกรรมกลุ่มกับเพื่อน ดังนั้นในช่วงที่นักเรียนเรียนรู้นั้นได้ให้คณะครูออกเยี่ยมบ้าน เพื่อแนะนำแนวทางการเรียน โดยครูรับส่งงานและแบบฝึกหัดนักเรียนทุกคนมีการติดต่อนักเรียนและผู้ปกครองโดยตรง ผ่านช่องทาง Facebook และช่องทาง Line 1. ผลการเรียนรู้ในสัปดาห์ที่ 2 นักเรียนร้อยละ 64.97 เข้าเรียนเป็นประจำทุกวัน 2. นักเรียนร้อยละ 62.72 มีความรับผิดชอบในการส่งใบงานตามวันและเวลาที่กำหนด 3. นักเรียนและผู้ปกครองมีความเข้าใจในการจัดการเรียนการสอนทางไกลมากขึ้น 4. ได้ให้นักเรียนระดับชั้นเดียวกันสามารถไปรับชมกับเพื่อนที่อยู่ใกล้ ๆ กันได้ ขอขอบพระคุณ ท่านผอ.วัฒนศิลป์ สิงห์เครือ พร้อมด้วยคณะคุณครู ทุกท่าน ที่ร่วมนิเทศติดตามบ้านผู้ปกครอง และให้การต้อนรับอย่างดียิ่งในครั้งนี้ ✌️✌️✌️ ขอบคุณคุณทีมงาน ICT ทีมประชาสัมพันธ์ ภาพ Infographic รายงานแนวทางการดำเนินงานและรายงานผลการดำเนินงานสัปดาห์ที่ 1 และสัปดาห์ที่ 2 ด้วยนะคะ

นางสาวพัชรินทร์ วาวงศ์มูล
ศึกษานิเทศก์

2 มิถุนายน 2563
ภาคเรียนที่ 1/2563
รร.บ้านบึงกระจับ
ศพว.สระประดู่
วันที่ 2 มิถุนายน 2563 ดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 มอบหมายให้ ศน.เสาวภา หงส์ประภาวงศ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 ผอ.วุฒิพงศ์ โกบุตร พร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนบ้านบึงกระจับ อ.วิเชียรบรี ลงพื้นที่ นิเทศ ติดตามการเรียนทางไกลผ่านทีวี DLTV ในสถานกาณ์โรคติดเชื้อ COVID-19 ระยะที่ 2 ครั้งที่ 2 ในเขตบริการ ณ หมู่ 4 และ 5 ต.บึงกระจับ อ.วิเชียรบุรี พบว่านักเรียนบางส่วนดูจากทีวีไม่ได้เพราะใช้กล่องรับสัญญาณดาวเทียมรุ่นเก่าซึ่งเป็นระบบ C Band ไม่สามารถรับสัญญาณทีวีช่องการศึกษาระบบ KU Band ได้ จึงนัดหมายมาเรียนร่วมกันที่บ้านเพื่อนที่สามารถรับสัญญาณได้ นักเรียนบางกลุ่ม เรียนโดยการอ่านหนังสือ และทำแบบฝึกหัดแทนการดูทีวี โดยมีผู้ปกครองควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด นักเรียนบางส่วนเรียนทางโทรศัพท์มือถือ โดยคุณครูได้จัดทำใบงาน มอบให้นักเรียนและนัดหมายให้ส่งใบงาน และส่งแบบฝึกหัดให้คุณครูตรวจทุกวันศุกร์

นางเสาวภา หงส์ประภาวงศ์
ศึกษานิเทศก์

2 มิถุนายน 2563
ภาคเรียนที่ 1/2563
รร.บ้านโคกปรือ
ศพว.สระประดู่
วันที่ 2 มิถุนายน 2563 ดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 มอบหมายให้ ศน.เสาวภา หงส์ประภาวงศ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 ผอ.ญาณิศา ภูเพชรพงศ์ พร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนบ้านโคกปรือ อ.วิเชียรบรี ลงพื้นที่ นิเทศ ติดตามการเรียนทางไกลผ่านทีวี DLTV ในสถานกาณ์โรคติดเชื้อ COVID-19 ระยะที่ 2 ครั้งที่ 2 ในเขตบริการ ณ หมู่ 3 ต.บึงกระจับ อ.วิเชียรบุรี พบว่านักเรียนดูจากทีวีไม่ได้เพราะใช้กล่องรับสัญญาณดาวเทียมรุ่นเก่าซึ่งเป็นระบบ C Band ไม่สามารถรับสัญญาณทีวีช่องการศึกษาระบบ KU Band ได้ นักเรียนจึงเรียนทางโทรศัพท์มือถือ โดยคุณครูได้จัดทำคลังคำพื้นฐานมอบให้นักเรียนฝึกอ่านทุกวัน และนัดหมายให้นักเรียนส่งใบงานและแบบฝึกหัดให้คุณครูตรวจงานทุกวันศุกร์ ผู้ปกครองให้ความร่วมมือและดูแลบุตรหลานอย่างดี

นางเสาวภา หงส์ประภาวงศ์
ศึกษานิเทศก์

2 มิถุนายน 2563
ภาคเรียนที่ 1/2563
รร.บ้านสระประดู่
ศพว.สระประดู่
วันที่ 2 มิถุนายน 2563 ดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 มอบหมายให้ ศน.เสาวภา หงส์ประภาวงศ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 และผอ.ธนวรรณ จีรวัฒน์ พร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนบ้านสระประดู่ อ.วิเชียรบรี ลงพื้นที่ นิเทศ ติดตามการเรียนทางไกลผ่านทีวี DLTV ในสถานกาณ์โรคติดเชื้อ COVID-19 ระยะที่ 2 ครั้งที่ 2 ในเขตบริการ ณ หมู่ 12 ต.สระประดู่ อ.วิเชียรบุรี พบว่านักเรียนส่วนหนึ่งดูจากทีวีไม่ได้เพราะใช้กล่องรับสัญญาณดาวเทียมรุ่นเก่าซึ่งเป็นระบบ C Band ไม่สามารถรับสัญญาณทีวีช่องการศึกษาระบบ KU Band ได้ จึงเรียนผ่านทางโทรศัพท์มือถือ เน้นทำแบบฝึกหัดและทำใบงานที่ทางโรงเรียนมอบให้ ซึ่งผู้ปกครองมีความใส่ใจและดูแลบุตรหลานให้อ่านเขียนและทำแแบบฝึกหัดส่งครูตามกำหนดอย่างเคร่งครัด โดยคณะครูนัดหมายพบปะนักเรียนและรับใบงานจากนักเรียนสัปดาห์ละ 1 ครั้ง

นางเสาวภา หงส์ประภาวงศ์
ศึกษานิเทศก์

นักเรียนที่เข้าไม่ถึงเทคโนโลยีขณะที่เรียนออนไลน์ ครูได้มอบหมายให้ทำใบงาน และได้ทำความเข้าใจกับผู้ปกครองไม่ให้กังวลหากไม่พร้อม เมื่อโรงเรียนเปิดเรียนตามปกติ นักเรียนจะได้เรียนครบตามหลักสูตร และจัดกิจกรรมสอนซ่อมเสริมเพื่อช่วยเหลือนักเรียนที่ไม่บรรลุจุดประสงค์การเรียนรู้หรือให้ความรู้เพิ่มเติมแก่นักเรียน

นางยุวดี ดุนขุนทด
ครู
10 กรกฎาคม 2563


2 มิถุนายน 2563
ภาคเรียนที่ 1/2563
รร.บ้านหนองบัวทอง
ศพว.บ่อรัง
2 มิ.ย. 63 นิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนทางไกล ระยะที่ 2 ครั้งที่ 3 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ณ โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง ศพว.บ่อรัง อำเภอวิเชียรบุรี (บ้านผปค. 5 ครอบครัว) ผลการนิเทศดังนี้ 1. โรงเรียนดำเนินการประชุมแลวางแผนเพื่อจัดการเรียนการสอน ตั้งแต่วันที่ 7 พ.ค. 63 2. โรงเรียนสำรวจความต้องการกล่องดิจิตอลและTV โทรศัพท์ Youtube สัปดาห์ที่ 1และ2 พบว่า ร้อยละ 80 รับชมผ่าน DLTV ได้ แต่สามารถรับชมผ่านทางโทรศัพท์ 3. ผอ.บุญเลิศ ฉิมใจงาม ได้จัดเตรียมอุปกรณ์ และวัสดุต่าง ๆ สำหรับครูในการวางแผนและดำเนินการ โดยดาวน์โหลดและศึกษาแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้และใบงานต่าง ๆ มอบสำหรับนักเรียน และผู้ปกครองอนุบาล 1-ม.3 4. คุณครูออกเยี่ยมบ้านนักเรียนผู้ปกครองและนักเรียนปรึกษาปัญหาผ่านทางไลน์ของคุณครู พบนักเรียนสัปดาห์ละ1 ครั้ง/1คน พร้อมกับสร้างความเข้าใจและขอความร่วมมือในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้นักเรียนที่บ้าน 5. รับส่งเอกสารส่งแฟ้มงาน ใบงาน พร้อมทั้งแจ้งปัญหาที่อาจเกิดขึ้น ให้ครูทราบเพื่อหาทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน ในแต่ละระดับชั้นโรงเรียนได้ดำเนินการดังนี้  ระดับชั้นอนุบาล ครูจะเตรียมใบงานเอง เพื่อปรับพื้นฐานในการเรียนของนักเรียน และให้สอดคล้องกับเนื้อหาในการเรียนผ่าน DLTV ผู้ปกครองจะช่วยแนะนำ และดูแลเมื่อนักเรียนทำกิจกรรม และใบงานที่บ้าน และออกเยี่ยมบ้านผู้ปกครองและนักเรียน พบว่านักเรียนไม่ค่อยมีสมาธิในการเรียน และมีความสนใจน้อย  ระดับชั้นประถมศึกษา นักเรียนจะเรียนผ่าน DLTV ครูจะดาวน์โหลดและคัดเลือกใบความรู้ ใบงาน 4 วิชาหลัก และผสมผสานกับใบงานตามกลุ่มสาระและตามเนื้อหาในสัปดาห์นั้น ๆ เพิ่มเติมไป เยี่ยมบ้านผู้ปกครองและนักเรียน เพื่อแจกใบงานในสัปดาห์ต่อไป พร้อมกับซักถามปัญหา และแนะนำผู้ปกครองโดยผ่านทาง Line กลุ่มผู้ปกครอง และผู้ปกครองจะโทรศัพท์มาสอบถามเมื่อไม่เข้าใจหรือพบปัญหา โดยเฉพาะวิชาคณิตศาสตร์  ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น พบว่าการเรียนผ่าน DLTV ใน 5 กลุ่มวิชาหลักนั้น กลุ่มสาระภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และสังคมศึกษา นักเรียนจะทำได้ เข้าใจในเนื้อหาที่เรียน แต่วิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์นั้น นักเรียนจะสอบถามและผ่านกลุ่ม Line และ inbox Facebook แนะนำให้นักเรียนสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมจาก google และมีการใช้ App Zoom ในการสนทนาการส่งภาพการเข้าเรียน ซักถามปัญหาหลังจากเรียนสัปดาห์ละ 1 ครั้ง  มีการประชุมย่อยในทุกวัน และประชุมสรุปงานในแต่ละสัปดาห์ นำปัญหามาร่วมกันแก้ไข ในสัปดาห์ต่อไป ขอขอบพระคุณ ท่านผอ.บุญเลิศ ฉิมใจงาม พร้อมด้วยคณะคุณครู ทุกท่าน ที่ร่วมนิเทศติดตาม บ้านผู้ปกครองและนักเรียน พร้อมทั้งให้ความร่วมมือและให้การต้อนรับอย่างดียิ่งในครั้งนี้ ✌️✌️✌️ ขอบคุณคุณทีมงาน ICT ทีมประชาสัมพันธ์ ภาพ Infographic รายงานแนวทางการดำเนินงานและรายงานผลการดำเนินงานสัปดาห์ที่ 1 และสัปดาห์ที่ 2 ด้วยนะคะ

นางสาวพัชรินทร์ วาวงศ์มูล
ศึกษานิเทศก์
28 พฤษภาคม 2563
ภาคเรียนที่ 1/2563
รร.บ้านหนองบัว
ศพว.นาสนุ่น
28 พ.ค. 63 นิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนทางไกล ระยะที่ 2 ครั้งที่ 2 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ณ โรงเรียนบ้านหนองบัว ศพว. นาสนุ่น อำเภอศรีเทพ (บ้านผปค. 5 ครอบครัว) ผลการนิเทศดังนี้ 1.โรงเรียนดำเนินการจัดการเรียนการสอนตามแผนงานที่กำหนดไว้ ตั้งแต่วันที่ 7 พค 63 2.โรงเรียนสำรวจความต้องการกล่องดิจิตอลและTV ผลการสำรวจพบว่า ร้อยละ 70 รับชมผ่าน DLTV ไม่ได้ ร้อยละ 30 รับชมDLTV ได้ 3.ผอ.สมพงษ์ ไพรสิงห์ พร้อมด้วยคณะครูร่วมกันวางแผนและดำเนินการ จัดพิมพ์ ตารางเรียน /ใบความรู้/ใบงาน หนังสือเรียน นมโรงเรียน ฯลฯ มอบสำหรับนักเรียน และผู้ปกครองอนุบาล 1-ม.3 ปรับแผนการเรียนการสอนจากดูผ่าน DLTV เป็นการทำใบงาน ใบกิจกรรม ที่ครุประจำชั้นมอบให้และให้คุณครูออกเยี่ยมบ้านนักเรียนผู้ปกครองและนักเรียนปรึกษาปัญหาผ่านทางไลน์ของคุณครู พบนักเรียนสัปดาห์ละ1 ครั้ง/1คน 4.การติดต่อประสานงานระหว่าง โรงเรียน ครู ผู้ปกครองและนักเรียน ผ่านกลุ่ม เพจfacebook ของระดับชั้นตนเอง นักเรียนจะมี Facebook เป็นของตนเอง และทางโทรศัพท์จะประสานกับคุณครูประจำชั้น ปรึกษางานและสอบถามใบงานหรือแบบฝึกหัดที่ไม่เข้าใจ เพื่อให้ครูอธิบายเพิ่มเติม 5.จากการเยี่ยมบ้านนักเรียนและผู้ปกครอง 1.นักเรียนจะเรียนผ่านโทรศัพท์มือถือ ช่องสัญญาณ DLTV โดยผู้ปกครองจะเติมเงินในโทรศัพท์ให้นักเรียน ได้เปิดทางช่อง Youtube ทำใบงานส่งตามกำหนด ครูออกเยี่ยมบ้านมอบใบงานทุกวันศุกร์ สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา จะรับใบงานในสัปดาห์ถัดไปได้ที่โรงเรียน 2.บ้านที่มีผู้ปกครองดูแล (เด็กอนุบาล) ทำใบงานปรับพื้นฐานของนักเรียน (ใบงานที่ครูจัดหาให้สำหรับนักเรียนผสมผสานกับใบงานจาก DLTV) 6.นักเรียนบ้านใกล้เคียงกันจะมาทำใบงานร่วมกัน ในระดับชั้นเดียวกัน ใบงาน และแบบฝึกหัดที่ครูเตรียมให้ ขอขอบพระคุณ ท่านผอ.สมพงษ์ ไพรสิงห์ พร้อมด้วยคณะคุณครู ทุกท่าน ที่ร่วมนิเทศติดตาม บ้านผู้ปกครอง และให้การต้อนรับอย่างดียิ่งในครั้งนี้ ปล.มีคลิปวิดีโอการนิเทศติดตามในครั้งนี้ด้วยนะคะ ขอบคุณคุณครูเมและทีมงาน ICT ด้วยนะคะ ขอบคุณเจลล้างมือของฝากจากคุณครูต้น ด้วยจ้า

นางสาวพัชรินทร์ วาวงศ์มูล
ศึกษานิเทศก์
27 พฤษภาคม 2563
ภาคเรียนที่ 1/2563
รร.บ้านหนองกระทุ่ม
ศพว.พุเตยพุขาม
ข้าพเจ้านางอมรินทร์ เฉยทอง ได้มานิเทศ ติดตามการทดลองจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โคโรน่า 2019( COVID-19 )ของโรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม พบว่า 1.โรงเรียนประชุมวางแผน สำรวจข้อมูล เตรียมความพร้อม ดำเนินการ ติดตามผล และรายงานผลการดำเนินการ 2.ครูศึกษาบทเรียนและเตรียมใบงาน/ใบความรู้ 3.โรงเรียน/ครูสื่อสารกับนักเรียนและผู้ปกครองทางกลุ่มไลน์ผู้ปกครอง ( บางรายใช้โทรศัพท์ ) 4.ครูแจกใบงาน(เฉพาะวิชาสำคัญ)ให้นักเรียนทุกคน 5.สำรวจการเรียนทางไกลที่บ้านของนักเรียน ปัญหาที่พบคือ 5.1 บางบ้านไม่มีทั้ง TV และ Smart Phone 5.2 บางบ้านมี TV แต่ รับสัญญาณไม่ได้ 5.3 บางบ้านมี Smart Phone แต่ไม่มี อินเตอร์เน็ต 5.4 บางบ้าน TV / Smart Phone รับสัญญาณได้ แต่ไม่เพียงพอกับจำนวนนักเรียน 5.5 บางบ้าน ผู้ปกครองไม่สามารถเป็นพี่เลี้ยงช่วยสอนเด็กได้ 6. ครูรับใบงานเก่า แจกใบงานใหม่ 7. กำกับ ติดตามการเรียนทางไกล และตอบคำถามต่างๆของนักเรียนและผู้ปกครอง ขอให้โรงเรียนจัดการเรียนรู้ทางไกลโดยคำนึงถึงศักยภาพและความแตกต่างระหว่างบุคคลของนักเรียน และรายงานผลการดำเนินการจัดการเรียนการสอนทางไกลต่อ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 ทุกสัปดาห์ ขอขอบคุณผู้บริหารและคณะครูในความร่วมมือและให้การต้อนรับเป็น อย่างดี

นางอมรินทร์ เฉยทอง
ศึกษานิเทศก์

27 พฤษภาคม 2563
ภาคเรียนที่ 1/2563
รร.บ้านม่วงชุม
ศพว.คลองกระจัง
ข้าพเจ้านางอมรินทร์ เฉยทอง ได้มานิเทศ ติดตามการทดลองจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โคโรน่า 2019( COVID-19 )ของโรงเรียนบ้านม่วงชุม พบว่า 1.โรงเรียนประชุมวางแผน สำรวจข้อมูล เตรียมความพร้อม ดำเนินการ ติดตามผล และรายงานผลการดำเนินการ 2.ครูศึกษาบทเรียนและเตรียมใบงาน/ใบความรู้ 3.โรงเรียน/ครูสื่อสารกับนักเรียนและผู้ปกครองทางกลุ่มไลน์ผู้ปกครอง ( บางรายใช้โทรศัพท์ ) 4.ครูแจกใบงาน(เฉพาะวิชาสำคัญ)ให้นักเรียนทุกคน 5.สำรวจการเรียนทางไกลที่บ้านของนักเรียน ปัญหาที่พบคือ 5.1 บางบ้านไม่มีทั้ง TV และ Smart Phone 5.2 บางบ้านมี TV แต่ รับสัญญาณไม่ได้ 5.3 บางบ้านมี Smart Phone แต่ไม่มี อินเตอร์เน็ต 5.4 บางบ้าน TV / Smart Phone รับสัญญาณได้ แต่ไม่เพียงพอกับจำนวนนักเรียน 5.5 บางบ้าน ผู้ปกครองไม่สามารถเป็นพี่เลี้ยงช่วยสอนเด็กได้ 6. ครูรับใบงานเก่า แจกใบงานใหม่ 7. กำกับ ติดตามการเรียนทางไกล และตอบคำถามต่างๆของนักเรียนและผู้ปกครอง ขอให้โรงเรียนจัดการเรียนรู้ทางไกลโดยคำนึงถึงศักยภาพและความแตกต่างระหว่างบุคคลของนักเรียน และรายงานผลการดำเนินการจัดการเรียนการสอนทางไกลต่อ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 ทุกสัปดาห์ ขอขอบคุณผู้บริหารและคณะครูในความร่วมมือและให้การต้อนรับเป็น อย่างดี

นางอมรินทร์ เฉยทอง
ศึกษานิเทศก์

27 พฤษภาคม 2563
ภาคเรียนที่ 1/2563
รร.บ้านโคกหิน
ศพว.โคกสะอาดสะกรวดประดู่งาม
ข้าพเจ้านางอมรินทร์ เฉยทอง ได้มานิเทศ ติดตามการทดลองจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โคโรน่า 2019( COVID-19 )ของโรงเรียนบ้านโคกหิน พบว่า 1.โรงเรียนประชุมวางแผน สำรวจข้อมูล เตรียมความพร้อม ดำเนินการ ติดตามผล และรายงานผลการดำเนินการ 2.ครูศึกษาบทเรียนและเตรียมใบงาน/ใบความรู้ 3.โรงเรียน/ครูสื่อสารกับนักเรียนและผู้ปกครองทางกลุ่มไลน์ผู้ปกครอง ( บางรายใช้โทรศัพท์ ) 4.ครูแจกใบงาน(เฉพาะวิชาสำคัญ)ให้นักเรียนทุกคน 5.นักเรียนนั่งเรียนทางไกลที่บ้าน เมื่อไปสำรวจข้อมูลแล้ว ปัญหาที่พบคือ 5.1 บางบ้านไม่มีทั้ง TV และ Smart Phone 5.2 บางบ้านมี TV แต่ รับสัญญาณไม่ได้ 5.3 บางบ้านมี Smart Phone แต่ไม่มี อินเตอร์เน็ต 5.4 บางบ้าน TV / Smart Phone รับสัญญาณได้ แต่ไม่เพียงพอกับจำนวนนักเรียน 5.5 บางบ้าน ผู้ปกครองไม่สามารถเป็นพี่เลี้ยงช่วยสอนเด็กได้ 6. ครูรับใบงานเก่า แจกใบงานใหม่ 7. กำกับ ติดตามการเรียนทางไกล และตอบคำถามต่างๆของนักเรียนและผู้ปกครอง ขอให้โรงเรียนจัดการเรียนรู้ทางไกลโดยคำนึงถึงศักยภาพและความแตกต่างระหว่างบุคคลของนักเรียน และรายงานผลการดำเนินการจัดการเรียนการสอนทางไกลต่อ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 ทุกสัปดาห์ ขอขอบคุณผู้บริหารและคณะครูในความร่วมมือและให้การต้อนรับเป็น อย่างดี

นางอมรินทร์ เฉยทอง
ศึกษานิเทศก์

26 พฤษภาคม 2563
ภาคเรียนที่ 1/2563
รร.บ้านราหุล
ศพว.บึงสามพันหนองแจง
วันที่ 26 พฤษภาคม 2563 ดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 มอบหมายให้นางสาวภา หงส์ประภาวงศ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 และนางนุตประวีณ์ ภัครวัฒน์อังกูร ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมคณะครูโรงเรียนบ้านราหุล อ.บึงสามพัน ลงพื้นที่ ออกนิเทศ ติดตาม เยี่ยมบ้านนักเรียนในเขตบริการ ระยะที่ 2 ครั้งที่ 2//การเรียนทางไกล DLTV ในสถานการณ์โรคติดเชื้อโควิด19 พบว่า กลุ่มที่ 1. ค้มโคกตายอ หมู่บ้านโคกตายอ-นักเรียนที่ดูทีวีไม่ได้ก็มาดูที่บ้านญาติ รวม 5 คน นร.ชั้นมัธยมบางส่วนเรียนจากโทรศัพท์มือถือ //กลุ่มที่ 2 คุ้มราหุล ซอย 2 ณ หมู่บ้านราหุล นักเรียนดูทีวีที่บ้านไม่ได้ก็มาดูที่บ้านยาย จำนวน 3 คน //กลุ่มที่ 3 ค้มสี่แยกราหุล หลังสถานีอนามัยบ้านราหุล นักเรียนมีญาติพี่น้องอยู่ในวัยเรียนด้วยกัน 5 คน ไม่มีบ้านญาติใกล้เคียง ดูทีวีช่องการศึกษา(KU Band) ไม่ได้เพราะกล่องรับสัญญาณเป็นระบบ V รับสัญญาณดาวเทียมไทยคม 5 (C Band) เรียนโดยการอ่านหนังสือและทำแบบฝึกหัดจากใบงานที่ครูแจกให้

นางเสาวภา หงส์ประภาวงศ์
ศึกษานิเทศก์

รับทราบการตรวจนิเทศก์จากท่านศึกษานิเทศก์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปะถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 นางสาวเสาวภา หงส์ประภาวงศ์ ข้าพเจ้านางนุตประวีณ์ ภัครวัฒน์อังกูร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านราหุล ได้รับทราบผลการนิเทศตามราชการ และได้ประชุมทราบผลการนิเทศและได้วางแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อให้เกิดประโยชน์กับผู้เรียน อย่างต่อเนื่องและให้เกิดความยั่งยืนต่อไป

นางนุตประวีณ์ ภัครวัฒน์อังกูร
ผู้อำนวยการโรงเรียน
3 กรกฎาคม 2563


26 พฤษภาคม 2563
ภาคเรียนที่ 1/2563
รร.บ้านหนองสะแก
ศพว.บ่อรัง
26 พ.ค. 63 นายธีรภัทร ภาวะรีย์ รองผอ สพป.พช3 พร้อมด้วยนายปัณณธร บัวอุบล และนางสาวพัชรินทร์ วาวงศ์มูล ศน.สพป.พช.3 นิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนทางไกล ระยะที่ 2 ครั้งที่ 2 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ณ โรงเรียนบ้านหนองสะแก ศพว. บ่อรัง อำเภอวิเชียรบุรี (บ้านผปค. 4 ครอบครัว)โรงเรียนดำเนินการจัดการเรียนการสอนตามแผนงานที่กำหนดไว้ ตั้งแต่วันที่ 7 พค 63 สำรวจความต้องการกล่องดิจิตอลและTV /กลุ่ม 1 รับชม DLTV ได้ร้อยละ 10 กลุ่ม 2 รับชมไม่ได้เลย ผอ.วิภาพร ซาทอง พร้อมด้วยคณะครูร่วมกันวางแผนและดำเนินการ จัดพิมพ์ ตารางเรียน /ใบความรู้/ใบงาน หนังสือเรียน นมโรงเรียน ฯลฯ มอบสำหรับนักเรียน และผู้ปกครองอนุบาล 1-ป.6 ปรับแผนการเรียนการสอนเป็นการทำใบงาน ใบกิจกรรม ที่ครุประจำชั้นมอบให้และให้คุณครูออกเยี่ยมบ้านนักเรียน ผปค.และนักเรียนปรึกษาปัญหาผ่านทางไลน์ของคุณครู พบนักเรียนสัปดาห์ละ1 ครั้ง/1คน การติดต่อประสานงานระหว่าง โรงเรียน + ครู +ผู้ปกครอง +นักเรียน ทาง ไลน์กลุ่มผู้ปกครอง และ ib facebook จากการเยี่ยมบ้านนักเรียนและผู้ปกครอง 1.บ้านไม่มีไฟฟ้า นักเรียนจะทำใบงานส่งตามกำหนด ครูออกเยี่ยมบ้านมอบใบงานในสัปดาห์ถัดไป 2.บ้านที่มีผู้ปกครองดูแล(เด็กอนุบาล) มีการเรียนจาก DLTV และทำใบงานปรับพื้นฐานของนักเรียน (ใบงานที่ครูจัดหาให้สำหรับนักเรียนผสมผสานกับใบงานจาก DLTV) 3. บ้านมีไฟฟ้า มีกล่องสัญญาณแต่รับสัญญาณ DLTV ไม่ได้ ทำใบงานและใบกิจกรรมที่ครูจัดทำให้ 4. บ้านมีไฟฟ้า ไม่มีโทรทัศน์ เรียนโดยใช้โทรศัพท์รับสัญญาณ DLTV และทำใบงานตามที่ครูได้เตรียมไว้ให้ ขอขอบพระคุณ ท่านผอ.วิภาพร ซาทอง พร้อมด้วยคณะคุณครู ทุกท่าน ที่ร่วมนิเทศติดตาม บ้านผปค.และให้การต้อนรับอย่างดียิ่งในครั้งนี้

นางสาวพัชรินทร์ วาวงศ์มูล
ศึกษานิเทศก์
ข้าพเจ้าขอขอบคุณ นายธีรภัทร ภาวะรีย์ รองผอ สพป.พช3 พร้อมด้วยนายปัณณธร บัวอุบล และนางสาวพัชรินทร์ วาวงศ์มูล ศน.สพป.พช.3 ที่ได้นิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนทางไกล ระยะที่ 2 ครั้งที่ 2 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ณ โรงเรียนบ้านหนองสะแก นางสาววิภาพร ซาทอง ผู้อำนวยการโรงเรียน 15 มิถุนายน 2563

นางสาววิภาพร ซาทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
15 มิถุนายน 2563

รับทราบ ขอบพระคุณคะ

นางสาวพัชรินทร์ วาวงศ์มูล
ศึกษานิเทศก์
9 กรกฎาคม 2563
26 พฤษภาคม 2563
ภาคเรียนที่ 1/2563
รร.บ้านหนองบัวขาว
ศพว.บ่อรัง
26 พ.ค. 63 นายธีรภัทร ภาวะรีย์ รองผอ สพป.พช3 พร้อมด้วยนายปัณณธร บัวอุบล และนางสาวพัชรินทร์ วาวงศ์มูล ศน.สพป.พช.3 >>นิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนทางไกล ระยะที่ 2 ครั้งที่ 2 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ณ โรงเรียนบ้านหนองบัวขาว ศพว. บ่อรัง อำเภอวิเชียรบุรี (บ้านผปค. 5 ครอบครัว) โรงเรียนดำเนินการจัดการเรียนการสอนตามแผนงานที่กำหนดไว้ ตั้งแต่วันที่ 7 พค 63 สำรวจความต้องการกล่องดิจิตอลและTV /กลุ่ม 1 On -Site จำนวน 2 คน (บ้านไม่มีไฟฟ้า) มาเรียนที่โรงเรียนกับคุณครูณรงค์ นฤภัย ตามตาราง DLTV กลุ่ม 2 On-AIR รับชม DLTV ทางทีวี คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ที่บ้านจำนวน 115 คน กลุ่มที่ 3 OnLine นักเรียนเรียนผ่าน App DLTV จำนวน 10 คน กลุ่มที่ 4 On Hand นักเรียนดู DLTV ไม่ได้ ครูจัดทำแบบฝึกหัดเอง นำไปสอนแนะนำนักเรียน ที่บ้านโดยใช้หนังสือเรียน 55 คน ผอ.วิไลวรรณ รุ่งเรืองสมบัติ พร้อมด้วยคณะครูร่วมกันวางแผนและดำเนินการ จัดพิมพ์ ตารางเรียน /ใบความรู้/ใบงาน หนังสือเรียน นมโรงเรียน ฯลฯ มอบสำหรับนักเรียน และผู้ปกครองอนุบาล 1-ม.3 ปรับแผนการเรียนการสอนเป็นการทำใบงาน ใบกิจกรรม ที่ครุประจำชั้นมอบให้และให้คุณครูออกเยี่ยมบ้านนักเรียน ผปค.และนักเรียนปรึกษาปัญหาผ่านทางไลน์ของคุณครู พบนักเรียนสัปดาห์ละ1 ครั้ง/1คน การติดต่อประสานงานระหว่าง โรงเรียน + ครู +ผู้ปกครอง +นักเรียน ผ่านกลุ่ม Line ผู้ปกครอง + เพจfacebook + VDO Call นักเรียนจะมี Facebook เป็นของตนเอง จะประสานกับคุณครูประจำชั้น ปรึกษางานและสอบถามใบงานหรือแบบฝึกหัดที่ไม่เข้าใจ เพื่อให้ครูอธิบายเพิ่มเติม จากการเยี่ยมบ้านนักเรียนและผู้ปกครอง 1.นักเรียนจะเรียนผ่านโทรศัพท์มือถือ ช่องสัญญาณ DLTV โดยผู้ปกครองจะเติมเงินในโทรศัพท์ให้นักเรียน ได้เปิดทางช่อง Youtube ทำใบงานส่งตามกำหนด ครูออกเยี่ยมบ้านมอบใบงานในสัปดาห์ถัดไป 2.บ้านที่มีผู้ปกครองดูแล (เด็กอนุบาล) ผ่านโทรทัศน์ DLTV+ ประถมศึกษา ผ่านโทรทัศน์ แต่สลับเวลาดู จะดูรีรัน และมัธยมศึกษา มีการเรียนจากโทรศัพท์มือถือDLTV และทำใบงานปรับพื้นฐานของนักเรียน (ใบงานที่ครูจัดหาให้สำหรับนักเรียนผสมผสานกับใบงานจาก DLTV) 3. นักเรียนบ้านใกล้เคียงกันจะมาเรียนด้วยกัน ในระดับชั้นเดียวกัน เรียนผ่าน DLTV และทำใบงาน และแบบฝึกหัดที่ครูเตรียมให้ ขอขอบพระคุณ ท่านผอ.วิไลวรรณ รุ่งเรืองสมบัติ พร้อมด้วยคณะคุณครู ทุกท่าน ที่ร่วมนิเทศติดตาม บ้านผปค.และให้การต้อนรับอย่างดียิ่งในครั้งนี้

นางสาวพัชรินทร์ วาวงศ์มูล
ศึกษานิเทศก์

26 พฤษภาคม 2563
ภาคเรียนที่ 1/2563
รร.บ้านสันติธรรม
ศพว.โคกสะอาดสะกรวดประดู่งาม
ข้าพเจ้านางอมรินทร์ เฉยทอง ได้มานิเทศ ติดตามการทดลองจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โคโรน่า 2019( COVID-19 )ของโรงเรียนบ้านสันติธรรม พบว่า 1.โรงเรียนประชุมวางแผน สำรวจข้อมูล เตรียมความพร้อม ดำเนินการ ติดตามผล และรายงานผลการดำเนินการ 2.ครูศึกษาบทเรียนและเตรียมใบงาน/ใบความรู้ 3.โรงเรียน/ครูสื่อสารกับนักเรียนและผู้ปกครองทางกลุ่มไลน์ผู้ปกครอง ( บางรายใช้โทรศัพท์ ) 4.ครูแจกใบงาน(เฉพาะวิชาสำคัญ)ให้นักเรียนทุกคน 5.นักเรียนนั่งเรียนทางไกลที่บ้าน เมื่อไปสำรวจข้อมูลแล้ว ปัญหาที่พบคือ 5.1 บางบ้านไม่มีทั้ง TV และ Smart Phone 5.2 บางบ้านมี TV แต่ รับสัญญาณไม่ได้ 5.3 บางบ้านมี Smart Phone แต่ไม่มี อินเตอร์เน็ต 5.4 บางบ้าน TV / Smart Phone รับสัญญาณได้ แต่ไม่เพียงพอกับจำนวนนักเรียน 5.5 บางบ้าน ผู้ปกครองไม่สามารถเป็นพี่เลี้ยงช่วยสอนเด็กได้ 6. ครูรับใบงานเก่า แจกใบงานใหม่ 7. กำกับ ติดตามการเรียนทางไกล และตอบคำถามต่างๆของนักเรียนและผู้ปกครอง ขอให้โรงเรียนจัดการเรียนรู้ทางไกลโดยคำนึงถึงศักยภาพและความแตกต่างระหว่างบุคคลของนักเรียน และรายงานผลการดำเนินการจัดการเรียนการสอนทางไกลต่อ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 ทุกสัปดาห์ ขอขอบคุณผู้บริหารและคณะครูในความร่วมมือและให้การต้อนรับเป็น อย่างดี

นางอมรินทร์ เฉยทอง
ศึกษานิเทศก์

26 พฤษภาคม 2563
ภาคเรียนที่ 1/2563
รร.บ้านด่านไทรสามัคคี
ศพว.โคกสะอาดสะกรวดประดู่งาม
ข้าพเจ้านางอมรินทร์ เฉยทอง ได้มานิเทศ ติดตามการทดลองจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โคโรน่า 2019( COVID-19 )ของโรงเรียนบ้านด่านไทรสามัคคี พบว่า 1.โรงเรียนประชุมวางแผน สำรวจข้อมูล เตรียมความพร้อม ดำเนินการ ติดตามผล และรายงานผลการดำเนินการ 2.ครูศึกษาบทเรียน เตรียม และแจกใบงาน/ใบความรู้(เฉพาะวิชาสำคัญ)ให้นักเรียนทุกคน 3.โรงเรียน/ครูสื่อสารกับนักเรียนและผู้ปกครองทางกลุ่มไลน์ผู้ปกครอง ( บางรายใช้โทรศัพท์ ) 4.ครูติดตามและตอบคำถามต่างๆของนักเรียนและผู้ปกครอง 5.นักเรียนนั่งเรียนทางไกลที่บ้าน เมื่อไปสำรวจข้อมูลแล้ว ปัญหาที่พบคือ 5.1 บางบ้านไม่มีทั้ง TV และ Smart Phone 5.2 บางบ้านมี TV แต่ รับสัญญาณไม่ได้ 5.3 บางบ้านมี Smart Phone แต่ไม่มี อินเตอร์เน็ต 5.4 บางบ้าน TV / Smart Phone รับสัญญาณได้ แต่ไม่เพียงพอกับจำนวนนักเรียน 5.5 บางบ้าน ผู้ปกครองไม่สามารถเป็นพี่เลี้ยงช่วยสอนเด็กได้ 6. ครูรับใบงานเก่า แจกใบงานใหม่ 7. กำกับ ติดตามการเรียนทางไกล และตอบคำถามต่างๆของนักเรียนและผู้ปกครอง ขอให้โรงเรียนจัดการเรียนรู้ทางไกลโดยคำนึงถึงศักยภาพและความแตกต่างระหว่างบุคคลของนักเรียน และรายงานผลการดำเนินการจัดการเรียนการสอนทางไกลต่อ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 ทุกสัปดาห์ ขอขอบคุณผู้บริหารและคณะครูในความร่วมมือและให้การต้อนรับเป็น อย่างดี

นางอมรินทร์ เฉยทอง
ศึกษานิเทศก์

26 พฤษภาคม 2563
ภาคเรียนที่ 1/2563
รร.บ้านร่องหอยพัฒนา
ศพว.โคกสะอาดสะกรวดประดู่งาม
ข้าพเจ้านางอมรินทร์ เฉยทอง ได้มานิเทศ ติดตามการทดลองจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โคโรน่า 2019( COVID-19 )ของโรงเรียนบ้านร่องหอยพัฒนา พบว่า 1.โรงเรียนประชุมวางแผน สำรวจข้อมูล เตรียมความพร้อม ดำเนินการ ติดตามผล และรายงานผลการดำเนินการ 2.ครูศึกษาบทเรียนและเตรียมใบงาน/ใบความรู้ 3.โรงเรียน/ครูสื่อสารกับนักเรียนและผู้ปกครองทางกลุ่มไลน์ผู้ปกครอง ( บางรายใช้โทรศัพท์ ) 4.ครูแจกใบงาน(เฉพาะวิชาสำคัญ)ให้นักเรียนทุกคน 5.นักเรียนนั่งเรียนทางไกลที่บ้าน เมื่อไปสำรวจข้อมูลแล้ว ปัญหาที่พบคือ 5.1 บางบ้านไม่มีทั้ง TV และ Smart Phone 5.2 บางบ้านมี TV แต่ รับสัญญาณไม่ได้ 5.3 บางบ้านมี Smart Phone แต่ไม่มี อินเตอร์เน็ต 5.4 บางบ้าน TV / Smart Phone รับสัญญาณได้ แต่ไม่เพียงพอกับจำนวนนักเรียน 5.5 บางบ้าน ผู้ปกครองไม่สามารถเป็นพี่เลี้ยงช่วยสอนเด็กได้ 6. ครูรับใบงานเก่า แจกใบงานใหม่ 7. กำกับ ติดตามการเรียนทางไกล และตอบคำถามต่างๆของนักเรียนและผู้ปกครอง ขอให้โรงเรียนจัดการเรียนรู้ทางไกลโดยคำนึงถึงศักยภาพและความแตกต่างระหว่างบุคคลของนักเรียน และรายงานผลการดำเนินการจัดการเรียนการสอนทางไกลต่อ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 ทุกสัปดาห์ ขอขอบคุณผู้บริหารและคณะครูในความร่วมมือและให้การต้อนรับเป็น อย่างดี

นางอมรินทร์ เฉยทอง
ศึกษานิเทศก์

25 พฤษภาคม 2563
ภาคเรียนที่ 1/2563
รร.บ้านบัววัฒนา
ศพว.บ้านโภชน์บัววัฒนา
25 พฤษภาคม 2563 นิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนทางไกล ระยะที่ 2 ครั้งที่1 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ผู้รับการนิเทศคือ นายเฉลิม เนาว์แก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบัววัฒนา และคณะครูโรงเรียนบ้านบัววัฒนา ผลการนิเทศดังนี้ 1. โรงเรียนได้สำรวจความเตรียมความพร้อมของการสอนทางไกลกับผู้ปกครองและนักเรียนเรียบร้อยแล้ว 2. ผู้บริหารและคณะครูได้ดำเนินเตรียมการจัดทำใบงานใบความรู้ตามการจัดการเรียนการสอน DLTV ให้กับนักเรียนทุกคน และส่งมอบให้นักเรียนเรียบร้อย 3. ผู้บริหารโรงเรียนและคณะครูดำเนินการตามแนวทางของ สพฐ. 3 แนวทาง คือ On Air, On Line, On Site ดังนี้ 3.1 On Air : นักเรียนที่มีความพร้อมในการรับสัญญาณการเรียนทางไกล DLTV โดยการรับ การเรียนรู้ทางไกลผ่านสัญญาณโทรทัศน์ 3.2 Online : นักเรียนที่มีความพร้อมในการรับสัญญาณการเรียนทางไกล DLTV ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต โดยใช้โทรศัพท์มือถือ และคอมพิวเตอร์ 3.3 On Site : นักเรียนที่ไม่มีความพร้อมในการรับสัญญาณการเรียนทางไกล DLTV ครูประจำชั้นได้ทำการกำกับติดตามการเรียนการสอนโดยการพบที่บ้านของนักเรียน และการนัดหมายในการส่งใบงานรายสัปดาห์ 4. ระดับปฐมวัย และประถมศึกษาตอนต้น ครูสร้างใบงาน แบบฝึกที่เหมาะสมกับวัยของนักเรียน ให้นักเรียนทำ และพบปะรายสัปดาห์ 5. นักเรียนทุกระดับชั้น โรงเรียนนัดหมายพบปะ แลกเปลี่ยน สัปดาห์ละครั้ง เพื่อให้นักเรียนส่งมอบใบงานให้กับครูประจำชั้น ครูประจำวิชา และครูส่งมอบใบงานของสัปดาห์ถัดไปให้กับนักเรียน และเปิดโอกาสให้นักเรียนและผู้ปกครองได้ซักถามปัญหาในการจัดการเรียนการสอนทางไกล เพื่อร่วมกันแก้ปัญหาต่อไป 6. คณะครูลงพื้นที่เยี่ยมบ้านนักเรียนทุกคน ปัญหาที่พบ 1. ผู้ปกครองเกิดความกังวลในการเรียนทางไกลของบุตรหลาน ผู้ปกครองหลายคนซื้อกล่องรับสัญญาณและโทรศัพท์ใหม่เพื่อการเรียนทางไกลให้กับบุตรหลาน 2. นักเรียนหลายคน ผู้ปกครองไม่มีเวลาดูแลในระหว่างการเรียนทางไกล ซึ่งต้องไปทำงาน เกิดความกังวลในการเรียนของบุตรหลาน อยากให้โรงเรียนเปิดเรียนเพื่อลดภาระการดูแลบุตรหลานของตนเอง 3. ครอบครัวที่มีบุตรหลานหลายคน อุปกรณ์ในการรับสัญญาณเรียนทางไกลไม่เพียงพอ บางครอบครัวแก้ปัญหาโดยให้บุตรหลานไปเรียนทางไกลกับบ้านข้างเคียงที่อยู่ใกล้กัน บางครอบครัวให้นักเรียนทำเพียงใบงานเท่านั้น 4. นักเรียนที่ไปอยู่กับผู้ปกครองที่ต่างจังหวัด ครูติดต่อไม่ได้ 5. ผู้ปกครองบางครอบครัวไม่สามารถสอนทางไกล หรือให้คำปรึกษากับบุตรหลานในระหว่างเรียนทางไกลได้ เนื่องด้วยอายุมาก และไม่มีองค์ความรู้ ความพึงพอใจของผู้ปกครอง จากการสุ่มเยี่ยมบ้านนักเรียน 1. ผู้ปกครองมีความพึงพอใจกับการเรียนทางไกลช่วงปิดภาคเรียน เพราะเกิดประโยชน์กับบุตรหลาน เนื่องด้วยปกติบุตรหลานของตนมักเล่นเกมออนไลน์ หรือใช้โทรศัพท์ในทางที่ไม่ส่งเสริมการเรียนรู้ (ผู้ปกครองที่มีความพร้อมในการเรียนทางไกล) 2. ผู้ปกครองพึงพอใจกับการเรียนในลักษณะ On Site โดยครูมากำกับติดตามการเรียนของนักเรียนในช่วงปิดภาคเรียน โดยให้ใบงานและกำกับการทำงาน การเรียนของนักเรียน ทำให้นักเรียนไม่ลืมความรู้ และพัฒนาการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง (ผู้ปกครองที่ไม่มีความพร้อมในการเรียนทางไกล) 3. ผู้ปกครองอยากให้เปิดภาคเรียนโดยเร็ว เพื่อลดภาระในการดูแลบุตรหลาน การสะท้อนผลการนิเทศ สื่อสารสร้างความเข้าใจกับ ผู้บริหารโรงเรียน ครู และผู้ปกครองนักเรียน ในการจัดการเรียนการสอนทางไกลในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เป็นการเตรียมการของหน่วยงานราชการ หากพบการระบาดอีกครั้ง เพื่อให้โรงเรียน ผู้ปกครอง และนักเรียนตั้งรับการเรียนการสอนทางไกล ซึ่งช่วงนี้เป็นการทดลองสอนทางไกล หากมีปัญหาใดให้โรงเรียนและผู้ปกครองร่วมกันแก้ไข เพื่อลดความกังวลของผู้ปกครองและนักเรียน ทำตามศักยภาพและตามความพร้อมของสถานศึกษา ผู้ปกครอง และนักเรียน โดยเลือกรูปแบบที่เหมาะสม ถ้าเหตุการณ์เป็นปกติก็จะกลับสู่ภาวะปกติ โรงเรียนสามารถเปิดสอนได้ ทั้งนี้เพื่อให้กำลังใจผู้บริหารโรงเรียน ครูผู้สอน ซึ่งต้องทำงานหนักในสภาวะการณ์นี้ ผู้นิเทศ นางปิยะวรรณ์ เชิญทอง ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 25 พฤษภาคม 2563

นางปิยะวรรณ์ เชิญทอง
ศึกษานิเทศก์

25 พฤษภาคม 2563
ภาคเรียนที่ 1/2563
รร.บ้านไร่เหนือ
ศพว.บ้านโภชน์บัววัฒนา
25 พฤษภาคม 2563 นิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนทางไกล ระยะที่ 2 ครั้งที่1 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ผู้รับการนิเทศคือ นางจันทิรา ประสานทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไร่เหนือ และคณะครูโรงเรียนบ้านไร่เหนือ ผลการนิเทศดังนี้ 1. โรงเรียนได้สำรวจความเตรียมความพร้อมของการสอนทางไกลกับผู้ปกครองและนักเรียนเรียบร้อยแล้ว 2. ผู้บริหารและคณะครูได้ดำเนินเตรียมการจัดทำใบงานใบความรู้ตามการจัดการเรียนการสอน DLTV ให้กับนักเรียนทุกคน และส่งมอบให้นักเรียนเรียบร้อย 3. ผู้บริหารโรงเรียนและคณะครูดำเนินการตามแนวทางของ สพฐ. 3 แนวทาง คือ On Air, On Line, On Site ดังนี้ 3.1 On Air : นักเรียนที่มีความพร้อมในการรับสัญญาณการเรียนทางไกล DLTV โดยการรับ การเรียนรู้ทางไกลผ่านสัญญาณโทรทัศน์ 3.2 Online : นักเรียนที่มีความพร้อมในการรับสัญญาณการเรียนทางไกล DLTV ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต โดยใช้โทรศัพท์มือถือ และคอมพิวเตอร์ 3.3 On Site : นักเรียนที่ไม่มีความพร้อมในการรับสัญญาณการเรียนทางไกล DLTV ครูประจำชั้นได้ทำการกำกับติดตามการเรียนการสอนโดยการพบที่บ้านของนักเรียน และการนัดหมายในการส่งใบงานรายสัปดาห์ 4. นักเรียนทุกระดับชั้น โรงเรียนนัดหมายพบปะ แลกเปลี่ยน รายสัปดาห์ เพื่อให้นักเรียนส่งมอบใบงานให้กับครูประจำชั้น ครูประจำวิชา และครูส่งมอบใบงานของสัปดาห์ถัดไปให้กับนักเรียน และเปิดโอกาสให้นักเรียนและผู้ปกครองได้ซักถามปัญหาในการจัดการเรียนการสอนทางไกล เพื่อร่วมกันแก้ปัญหาต่อไป 5. โรงเรียนได้ดำเนินตั้งกลุ่มไลน์ ของครูแต่ละระดับชั้นเพื่อติดต่อสื่อสารกันระหว่างครู นักเรียน และผู้ปกครอง ในการเรียนการสอนทางไกล โดยใช้ระบบ line หรือ การโทรศัพท์โดยตรง ปัญหาที่พบ 1. นักเรียนหลายคน ผู้ปกครองไม่มีเวลาดูแลในระหว่างการเรียนทางไกล ซึ่งต้องไปทำงาน เกิดความกังวลในการเรียนของบุตรหลาน อยากให้โรงเรียนเปิดเรียนเพื่อลดภาระการดูแลบุตรหลานของตนเอง 2. ครอบครัวที่มีบุตรหลานหลายคน อุปกรณ์ในการรับสัญญาณเรียนทางไกลไม่เพียงพอ บางครอบครัวแก้ปัญหาโดยให้บุตรหลานไปเรียนทางไกลกับบ้านข้างเคียงที่อยู่ใกล้กัน บางครอบครัวให้นักเรียนทำเพียงใบงานเท่านั้น 3. นักเรียนที่ไปอยู่กับผู้ปกครองที่ต่างจังหวัด ครูติดต่อไม่ได้ 4. ผู้ปกครองบางครอบครัวไม่สามารถสอนทางไกล หรือให้คำปรึกษากับบุตรหลานในระหว่างเรียนทางไกลได้ เนื่องด้วยอายุมาก และไม่มีองค์ความรู้ ความพึงพอใจของผู้ปกครอง จากการสุ่มเยี่ยมบ้านนักเรียน 1. ผู้ปกครองมีความพึงพอใจกับการเรียนทางไกลช่วงปิดภาคเรียน เพราะเกิดประโยชน์กับบุตรหลาน เนื่องด้วยปกติบุตรหลานของตนมักเล่นเกมออนไลน์ หรือใช้โทรศัพท์ในทางที่ไม่ส่งเสริมการเรียนรู้ (ผู้ปกครองที่มีความพร้อมในการเรียนทางไกล) 2. ผู้ปกครองพึงพอใจกับการเรียนในลักษณะ On Site โดยครูมากำกับติดตามการเรียนของนักเรียนในช่วงปิดภาคเรียน โดยให้ใบงานและกำกับการทำงาน การเรียนของนักเรียน ทำให้นักเรียนไม่ลืมความรู้ และพัฒนาการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง (ผู้ปกครองที่ไม่มีความพร้อมในการเรียนทางไกล) 3. ผู้ปกครองอยากให้เปิดภาคเรียนโดยเร็ว เพื่อลดภาระในการดูแลบุตรหลาน การสะท้อนผลการนิเทศ สื่อสารสร้างความเข้าใจกับ ผู้บริหารโรงเรียน ครู และผู้ปกครองนักเรียน ในการจัดการเรียนการสอนทางไกลในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เป็นการเตรียมการของหน่วยงานราชการ หากพบการระบาดอีกครั้ง เพื่อให้โรงเรียน ผู้ปกครอง และนักเรียนตั้งรับการเรียนการสอนทางไกล ซึ่งช่วงนี้เป็นการทดลองสอนทางไกล หากมีปัญหาใดให้โรงเรียนและผู้ปกครองร่วมกันแก้ไข เพื่อลดความกังวลของผู้ปกครองและนักเรียน ทำตามศักยภาพและตามความพร้อมของสถานศึกษา ผู้ปกครอง และนักเรียน โดยเลือกรูปแบบที่เหมาะสม ถ้าเหตุการณ์เป็นปกติก็จะกลับสู่ภาวะปกติ โรงเรียนสามารถเปิดสอนได้ ทั้งนี้เพื่อให้กำลังใจผู้บริหารโรงเรียน ครูผู้สอน ซึ่งต้องทำงานหนักในสภาวะการณ์นี้ ผู้นิเทศ นางปิยะวรรณ์ เชิญทอง ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 25 พฤษภาคม 2563

นางปิยะวรรณ์ เชิญทอง
ศึกษานิเทศก์

25 พฤษภาคม 2563
ภาคเรียนที่ 1/2563
รร.บ้านซับวารินทร์
ศพว.บ้านโภชน์บัววัฒนา
25 พฤษภาคม 2563 นิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนทางไกล ระยะที่ 2 ครั้งที่1 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ผู้รับการนิเทศคือ นายรุจิโรจน์ สุขรื่น ผู้อำนวยการโรงเรียน บ้านซับวารินทร์ และคณะครูโรงเรียนบ้านซับวารินทร์ ผลการนิเทศดังนี้ 1. โรงเรียนได้สำรวจความเตรียมความพร้อมของการสอนทางไกลกับผู้ปกครองและนักเรียนเรียบร้อยแล้ว 2. ผู้บริหารและคณะครูได้ดำเนินเตรียมการจัดทำใบงานใบความรู้ตามการจัดการเรียนการสอน DLTV ให้กับนักเรียนทุกคน และส่งมอบให้นักเรียนเรียบร้อย 3. ผู้บริหารโรงเรียนและคณะครูดำเนินการตามแนวทางของ สพฐ. 3 แนวทาง คือ On Air, On Line, On Site ดังนี้ 3.1 On Air : นักเรียนที่มีความพร้อมในการรับสัญญาณการเรียนทางไกล DLTV โดยการรับ การเรียนรู้ทางไกลผ่านสัญญาณโทรทัศน์ 3.2 Online : นักเรียนที่มีความพร้อมในการรับสัญญาณการเรียนทางไกล DLTV ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต โดยใช้โทรศัพท์มือถือ และคอมพิวเตอร์ 3.3 On Site : นักเรียนที่ไม่มีความพร้อมในการรับสัญญาณการเรียนทางไกล DLTV ครูประจำ ชั้นได้ทำการกำกับติดตามการเรียนการสอนโดยการพบที่บ้านของนักเรียน และการนัดหมายในการส่งใบงานรายสัปดาห์ 4. นักเรียนทุกระดับชั้น โรงเรียนนัดหมายพบปะ แลกเปลี่ยน รายสัปดาห์ เพื่อให้นักเรียนส่งมอบใบงานให้กับครูประจำชั้น ครูประจำวิชา และครูส่งมอบใบงานของสัปดาห์ถัดไปให้กับนักเรียน และเปิดโอกาสให้นักเรียนและผู้ปกครองได้ซักถามปัญหาในการจัดการเรียนการสอนทางไกล เพื่อร่วมกันแก้ปัญหาต่อไป 5. คณะครูเยี่ยมบ้านนักเรียนทุกหลังคาเรือน ปัญหาที่พบ 1. นักเรียนหลายคน ผู้ปกครองไม่มีเวลาดูแลในระหว่างการเรียนทางไกล ซึ่งต้องไปทำงาน เกิดความกังวลในการเรียนของบุตรหลาน อยากให้โรงเรียนเปิดเรียนเพื่อลดภาระการดูแลบุตรหลานของตนเอง 2. ครอบครัวที่มีบุตรหลานหลายคน อุปกรณ์ในการรับสัญญาณเรียนทางไกลไม่เพียงพอ บางครอบครัวแก้ปัญหาโดยให้บุตรหลานไปเรียนทางไกลกับบ้านข้างเคียงที่อยู่ใกล้กัน บางครอบครัวให้นักเรียนทำเพียงใบงานเท่านั้น 3. ผู้ปกครองบางครอบครัวไม่สามารถสอนทางไกล หรือให้คำปรึกษากับบุตรหลานในระหว่างเรียนทางไกลได้ เนื่องด้วยอายุมาก และไม่มีองค์ความรู้ ความพึงพอใจของผู้ปกครอง จากการสุ่มเยี่ยมบ้านนักเรียน 1. ผู้ปกครองมีความพึงพอใจกับการเรียนทางไกลช่วงปิดภาคเรียน เพราะเกิดประโยชน์กับบุตรหลาน เนื่องด้วยปกติบุตรหลานของตนมักเล่นเกมออนไลน์ หรือใช้โทรศัพท์ในทางที่ไม่ส่งเสริมการเรียนรู้ (ผู้ปกครองที่มีความพร้อมในการเรียนทางไกล) 2. ผู้ปกครองพึงพอใจกับการเรียนในลักษณะ On Site โดยครูมากำกับติดตามการเรียนของนักเรียนในช่วงปิดภาคเรียน โดยให้ใบงานและกำกับการทำงาน การเรียนของนักเรียน ทำให้นักเรียนไม่ลืมความรู้ และพัฒนาการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง (ผู้ปกครองที่ไม่มีความพร้อมในการเรียนทางไกล) 3. ผู้ปกครองอยากให้เปิดภาคเรียนโดยเร็ว เพื่อลดภาระในการดูแลบุตรหลาน การสะท้อนผลการนิเทศ สื่อสารสร้างความเข้าใจกับ ผู้บริหารโรงเรียน ครู และผู้ปกครองนักเรียน ในการจัดการเรียนการสอนทางไกลในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เป็นการเตรียมการของหน่วยงานราชการ หากพบการระบาดอีกครั้ง เพื่อให้โรงเรียน ผู้ปกครอง และนักเรียนตั้งรับการเรียนการสอนทางไกล ซึ่งช่วงนี้เป็นการทดลองสอนทางไกล หากมีปัญหาใดให้โรงเรียนและผู้ปกครองร่วมกันแก้ไข เพื่อลดความกังวลของผู้ปกครองและนักเรียน ทำตามศักยภาพและตามความพร้อมของสถานศึกษา ผู้ปกครอง และนักเรียน โดยเลือกรูปแบบที่เหมาะสม ถ้าเหตุการณ์เป็นปกติก็จะกลับสู่ภาวะปกติ โรงเรียนสามารถเปิดสอนได้ ทั้งนี้เพื่อให้กำลังใจผู้บริหารโรงเรียน ครูผู้สอน ซึ่งต้องทำงานหนักในสภาวะการณ์นี้ ผู้นิเทศ นางปิยะวรรณ์ เชิญทอง ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 25 พฤษภาคม 2563

นางปิยะวรรณ์ เชิญทอง
ศึกษานิเทศก์

หลังจากได้รับการนิเทศจากศน.ปิยะวรรณ์ เชิญทอง ทางโรงเรียนบ้านซับวารินทร์ได้นำคำแนะนำ คำชี้แนะต่างๆ นำไปปรับปรุงแก้ไข ให้เหมาะสมกับสภาพความเป็นอยู่จริงของนักเรียน

นายรุจิโรจน์ สุขรื่น
ผู้อำนวยการโรงเรียน
15 มิถุนายน 2563


ขอบคุณท่านผู้บริหารโรงเรียนและคณะครูที่ดำเนินการทดลองสอนทางไกลช่วงปิดภาคเรียนที่ผ่านมา และดำเนินการเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

นางปิยะวรรณ์ เชิญทอง
ศึกษานิเทศก์
29 มิถุนายน 2563
25 พฤษภาคม 2563
ภาคเรียนที่ 1/2563
รร.บ้านคลองยาง
ศพว.หนองไผ่
25 พฤษภาคม 2563 นิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนทางไกล ระยะที่ 2 ครั้งที่1 ในสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ผู้รับการนิเทศคือนายก้องเกียรติ มากสมบูรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองยาง และคณะครูโรงเรียนบ้านคลองยาง ผลการนิเทศดังนี้ 1. โรงเรียนได้สำรวจความเตรียมความพร้อมของการสอนทางไกลกับผู้ปกครองและนักเรียนเรียบร้อยแล้ว 2. ผู้บริหารและคณะครูได้ดำเนินเตรียมการจัดทำใบงานใบความรู้ตามการจัดการเรียนการสอน DLTV ให้กับนักเรียนทุกคน และส่งมอบให้นักเรียนเรียบร้อย 3. ผู้บริหารโรงเรียนและคณะครูดำเนินการตามแนวทางของ สพฐ. 3 แนวทาง คือ On Air, On Line, On Site ดังนี้ 3.1 On Air : นักเรียนที่มีความพร้อมในการรับสัญญาณการเรียนทางไกล DLTV โดยการรับ การเรียนรู้ทางไกลผ่านสัญญาณโทรทัศน์ 3.2 Online : นักเรียนที่มีความพร้อมในการรับสัญญาณการเรียนทางไกล DLTV ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต โดยใช้โทรศัพท์มือถือ และคอมพิวเตอร์ และ รร.ได้ซื้ออินเทอร์เน็ตให้นักเรียนได้ใช้ กับนักเรียนที่ไม่มีเครื่องรับสัญญาณ 3.3 On Site : นักเรียนที่ไม่มีความพร้อมในการรับสัญญาณการเรียนทางไกล DLTV ครูประจำชั้นได้ทำการกำกับติดตามการเรียนการสอนโดยการพบที่บ้านของนักเรียน และการนัดหมายในการส่งใบงานรายสัปดาห์ 4. นักเรียนทุกระดับชั้น โรงเรียนนัดหมายพบปะ แลกเปลี่ยน รายสัปดาห์ เพื่อให้นักเรียนส่งมอบใบงานให้กับครูประจำชั้น ครูประจำวิชา และครูส่งมอบใบงานของสัปดาห์ถัดไปให้กับนักเรียน และเปิดโอกาสให้นักเรียนและผู้ปกครองได้ซักถามปัญหาในการจัดการเรียนการสอนทางไกล เพื่อร่วมกันแก้ปัญหาต่อไป 5. โรงเรียนได้ดำเนินตั้งกลุ่มเฟซบุคเพื่อติดต่อสื่อสารกันระหว่างครู นักเรียน และผู้ปกครอง ใน การเรียนการสอนทางไกล ปัญหาที่พบ 1. นักเรียนที่ไม่มีอุปกรณ์ รับสัญญาณการเรียนทางไกล DLTV โรงเรียนได้ดำเนินการจัดการกล่องรับสัญญาณชั่วคราว และคณะครูเข้าช่วยเหลือดูแลระบบกล่องรับสัญญาณ DLTV ให้กับนักเรียนทุกคน 2. ผู้ปกครองเกิดความกังวลในการเรียนทางไกลของบุตรหลาน ผู้ปกครองหลายคนซื้อกล่องรับสัญญาณและโทรศัพท์ใหม่เพื่อการเรียนทางไกลให้กับบุตรหลาน 3. นักเรียนหลายคน ผู้ปกครองไม่มีเวลาดูแลในระหว่างการเรียนทางไกล ซึ่งต้องไปทำงาน เกิดความกังวลในการเรียนของบุตรหลาน อยากให้โรงเรียนเปิดเรียนเพื่อลดภาระการดูแลบุตรหลานของตนเอง 4. ครอบครัวที่มีบุตรหลานหลายคน อุปกรณ์ในการรับสัญญาณเรียนทางไกลไม่เพียงพอ บางครอบครัวแก้ปัญหาโดยให้บุตรหลานไปเรียนทางไกลกับบ้านข้างเคียงที่อยู่ใกล้กัน บางครอบครัวให้นักเรียนทำเพียงใบงานเท่านั้น 5. นักเรียนที่ไปอยู่กับผู้ปกครองที่ต่างจังหวัด ครูติดต่อไม่ได้ 6. ผู้ปกครองบางครอบครัวไม่สามารถสอนทางไกล หรือให้คำปรึกษากับบุตรหลานในระหว่างเรียนทางไกลได้ เนื่องด้วยอายุมาก และไม่มีองค์ความรู้ ความพึงพอใจของผู้ปกครอง จากการสุ่มเยี่ยมบ้านนักเรียน 1. ผู้ปกครองมีความพึงพอใจกับการเรียนทางไกลช่วงปิดภาคเรียน เพราะเกิดประโยชน์กับบุตรหลาน เนื่องด้วยปกติบุตรหลานของตนมักเล่นเกมออนไลน์ หรือใช้โทรศัพท์ในทางที่ไม่ส่งเสริมการเรียนรู้ (ผู้ปกครองที่มีความพร้อมในการเรียนทางไกล) 2. ผู้ปกครองพึงพอใจกับการเรียนในลักษณะ On Site โดยครูมากำกับติดตามการเรียนของนักเรียนในช่วงปิดภาคเรียน โดยให้ใบงานและกำกับการทำงาน การเรียนของนักเรียน ทำให้นักเรียนไม่ลืมความรู้ และพัฒนาการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง (ผู้ปกครองที่ไม่มีความพร้อมในการเรียนทางไกล) 3. ผู้ปกครองอยากให้เปิดภาคเรียนโดยเร็ว เพื่อลดภาระในการดูแลบุตรหลาน การสะท้อนผลการนิเทศ สื่อสารสร้างความเข้าใจกับ ผู้บริหารโรงเรียน ครู และผู้ปกครองนักเรียน ในการจัดการเรียนการสอนทางไกลในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เป็นการเตรียมการของหน่วยงานราชการ หากพบการระบาดอีกครั้ง เพื่อให้โรงเรียน ผู้ปกครอง และนักเรียนตั้งรับการเรียนการสอนทางไกล ซึ่งช่วงนี้เป็นการทดลองสอนทางไกล หากมีปัญหาใดให้โรงเรียนและผู้ปกครองร่วมกันแก้ไข เพื่อลดความกังวลของผู้ปกครองและนักเรียน ทำตามศักยภาพและตามความพร้อมของสถานศึกษา ผู้ปกครอง และนักเรียน โดยเลือกรูปแบบที่เหมาะสม ถ้าเหตุการณ์เป็นปกติก็จะกลับสู่ภาวะปกติ โรงเรียนสามารถเปิดสอนได้ ทั้งนี้เพื่อให้กำลังใจผู้บริหารโรงเรียน ครูผู้สอน ซึ่งต้องทำงานหนักในสภาวะการณ์นี้ ผู้นิเทศ นางปิยะวรรณ์ เชิญทอง ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 25 พฤษภาคม 2563

นางปิยะวรรณ์ เชิญทอง
ศึกษานิเทศก์

25 พฤษภาคม 2563 โรงเรียนบ้านคลองยาง ขอขอบคุณนางปิยวรรณ์ เชิญทอง ศึกษานิเทศก์จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ที่ได้มานิเทศน์ติดตามการจัดการเรียนการสอนทางไกลระยะที่ 2 ครั้งที่ 1 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ตามแนวทางของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 3 แนวทางคือ On Air, On line และ On site ในการนิเทศครั้งนี้ได้รับคำแนะนำ ปรึกษา และการแก้ปัญหา เพื่อเป็นแนวทางที่ดีในการจัดการเรียนการสอนให้ตรงตามวัตถุประสงค์ ทั้งนี้โรงเรียนบ้านคลองยางมีความพร้อมในด้านบุคลากร สถานที่ ที่จะเปิดทำการสอนตามปกติในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ตามนโยบายของต้นสังกัดที่ได้กำหนดไว้ โดยทางโรงเรียนจะดูแลติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด เพื่อความปลอดภัยของนักเรียนทุกคน ผู้รับการนิเทศ นายก้องเกียรติ มากสมบูรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองยาง

นายก้องเกียรติ มากสมบูรณ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
19 มิถุนายน 2563


25 พฤษภาคม 2563
ภาคเรียนที่ 1/2563
รร.บ้านซับหินเพลิง
ศพว.โคกสะอาดสะกรวดประดู่งาม
ข้าพเจ้านางอมรินทร์ เฉยทอง ได้มานิเทศ ติดตามการทดลองจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โคโรน่า 2019( COVID-19 )ของโรงเรียนบ้านซับหินเพลิง พบว่า 1.โรงเรียนประชุมวางแผน สำรวจข้อมูล เตรียมความพร้อม ดำเนินการ ติดตามผล และรายงานผลการดำเนินการ 2.ครูศึกษาบทเรียนและเตรียมใบงาน/ใบความรู้ 3.โรงเรียน/ครูสื่อสารกับนักเรียนและผู้ปกครองทางกลุ่มไลน์ผู้ปกครอง ( บางรายใช้โทรศัพท์ ) 4.ครูแจกใบงาน(เฉพาะวิชาสำคัญ)ให้นักเรียนทุกคน 5.นักเรียนเรียนทางไกลที่บ้าน เมื่อไปสำรวจข้อมูลแล้ว ปัญหาที่พบคือ 5.1 บางบ้านไม่มีทั้ง TV และ Smart Phone 5.2 บางบ้านมี TV แต่ รับสัญญาณไม่ได้ 5.3 บางบ้านมี Smart Phone แต่ไม่มี อินเตอร์เน็ต 5.4 บางบ้าน TV / Smart Phone รับสัญญาณได้ แต่ไม่เพียงพอกับจำนวนนักเรียน 5.5 บางบ้าน ผู้ปกครองไม่สามารถเป็นพี่เลี้ยงช่วยสอนเด็กได้ ขอให้โรงเรียนจัดการเรียนรู้ทางไกลโดยคำนึงถึงศักยภาพและความแตกต่างระหว่างบุคคลของนักเรียน และรายงานผลการดำเนินการจัดการเรียนการสอนทางไกลต่อ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 ทุกสัปดาห์ ขอขอบคุณผู้บริหารและคณะครูในความร่วมมือและให้การต้อนรับเป็น อย่างดี

นางอมรินทร์ เฉยทอง
ศึกษานิเทศก์

25 พฤษภาคม 2563
ภาคเรียนที่ 1/2563
รร.บ้านหนองสะแกสี่
ศพว.โคกสะอาดสะกรวดประดู่งาม
ข้าพเจ้านางอมรินทร์ เฉยทอง ได้มานิเทศ ติดตามการทดลองจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โคโรน่า 2019( COVID-19 )ของโรงเรียนบ้านหนองสะแกสี่ พบว่า 1.โรงเรียนประชุมวางแผน สำรวจข้อมูล เตรียมความพร้อม ดำเนินการ ติดตามผล และรายงานผลการดำเนินการ 2.ครูศึกษาบทเรียนและเตรียมใบงาน/ใบความรู้ 3.โรงเรียน/ครูสื่อสารกับนักเรียนและผู้ปกครองทางกลุ่มไลน์ผู้ปกครอง ( บางรายใช้โทรศัพท์ ) 4.ครูแจกใบงาน(เฉพาะวิชาสำคัญ)ให้นักเรียนทุกคน 5.นักเรียนนั่งเรียนทางไกลที่บ้าน เมื่อไปสำรวจข้อมูลแล้ว ปัญหาที่พบคือ 5.1 บางบ้านไม่มีทั้ง TV และ Smart Phone 5.2 บางบ้านมี TV แต่ รับสัญญาณไม่ได้ 5.3 บางบ้านมี Smart Phone แต่ไม่มี อินเตอร์เน็ต 5.4 บางบ้าน TV / Smart Phone รับสัญญาณได้ แต่ไม่เพียงพอกับจำนวนนักเรียน 5.5 บางบ้าน ผู้ปกครองไม่สามารถเป็นพี่เลี้ยงช่วยสอนเด็กได้ 6. ครูรับใบงานเก่า แจกใบงานใหม่ และตอบคำถามต่างๆของนักเรียนและผู้ปกครอง ขอให้โรงเรียนจัดการเรียนรู้ทางไกลโดยคำนึงถึงศักยภาพและความแตกต่างระหว่างบุคคลของนักเรียน และรายงานผลการดำเนินการจัดการเรียนการสอนทางไกลต่อ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 ทุกสัปดาห์ ขอขอบคุณผู้บริหารและคณะครูในความร่วมมือและให้การต้อนรับเป็น อย่างดี

นางอมรินทร์ เฉยทอง
ศึกษานิเทศก์

25 พฤษภาคม 2563
ภาคเรียนที่ 1/2563
รร.บ้านหนองหมู
ศพว.โคกสะอาดสะกรวดประดู่งาม
ข้าพเจ้านางอมรินทร์ เฉยทอง ได้มานิเทศ ติดตามการทดลองจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โคโรน่า 2019( COVID-19 )ของโรงเรียนบ้านหนองหมู พบว่า 1.โรงเรียนประชุมวางแผน สำรวจข้อมูล เตรียมความพร้อม ดำเนินการ ติดตามผล และรายงานผลการดำเนินการ 2.ครูศึกษาบทเรียนและเตรียมใบงาน/ใบความรู้ 3.โรงเรียน/ครูสื่อสารกับนักเรียนและผู้ปกครองทางกลุ่มไลน์ผู้ปกครอง ( บางรายใช้โทรศัพท์ ) 4.ครูแจกใบงาน(เฉพาะวิชาสำคัญ)ให้นักเรียนทุกคน 5.นักเรียนนั่งเรียนทางไกลที่บ้าน ( DLTV,LINE)เมื่อไปสำรวจข้อมูลแล้ว ปัญหาที่พบคือ 5.1 บางบ้านไม่มีทั้ง TV และ Smart Phone 5.2 บางบ้านมี TV แต่ รับสัญญาณไม่ได้ 5.3 บางบ้านมี Smart Phone แต่ไม่มี อินเตอร์เน็ต 5.4 บางบ้าน TV / Smart Phone รับสัญญาณได้ แต่ไม่เพียงพอกับจำนวนนักเรียน 5.5 บางบ้าน ผู้ปกครองไม่สามารถเป็นพี่เลี้ยงช่วยสอนเด็กได้ 6. ครูรับใบงานเก่า แจกใบงานใหม่ 7. กำกับ ติดตามการเรียนทางไกล และตอบคำถามต่างๆของนักเรียนและผู้ปกครอง 8.โรงเรียนแก้ปัญหาและสร้างความสนใจของนักเรียนและผู้ปกครองโดยการคิดกิจกรรมพัฒนาทักษะการคิดได้ดีมาก สมควรเป็นแบบอย่างได้ ขอให้โรงเรียนจัดการเรียนรู้ทางไกลตามกำหนดเวลาโดยคำนึงถึงศักยภาพและความแตกต่างระหว่างบุคคลของนักเรียน และรายงานผลการดำเนินการจัดการเรียนการสอนทางไกลต่อ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 ทุกสัปดาห์ ขอขอบคุณผู้บริหารและคณะครูในความร่วมมือและให้การต้อนรับเป็น อย่างดี

นางอมรินทร์ เฉยทอง
ศึกษานิเทศก์

22 พฤษภาคม 2563
ภาคเรียนที่ 1/2563
รร.บ้านพงษ์เพชรอนุสรณ์
ศพว.หนองไผ่
22 พฤษภาคม 2563 นิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนทางไกล ระยะที่ 2 ครั้งที่1 ในสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ผู้รับการนิเทศคือคณะครูโรงเรียนบ้านพงษ์เพชรอนุสรณ์ ผลการนิเทศดังนี้ 1. โรงเรียนได้สำรวจความเตรียมความพร้อมของการสอนทางไกลกับผู้ปกครองและนักเรียนเรียบร้อยแล้ว 2. ผู้บริหารและคณะครูได้ดำเนินเตรียมการจัดทำใบงานใบความรู้ตามการจัดการเรียนการสอน DLTV ให้กับนักเรียนทุกคน และส่งมอบให้นักเรียนเรียบร้อย 3. ผู้บริหารโรงเรียนและคณะครูดำเนินการตามแนวทางของ สพฐ. 3 แนวทาง คือ On Air, On Line, On Site ดังนี้ 3.1 On Air : นักเรียนที่มีความพร้อมในการรับสัญญาณการเรียนทางไกล DLTV โดยการรับ การเรียนรู้ทางไกลผ่านสัญญาณโทรทัศน์ 3.2 Online : นักเรียนที่มีความพร้อมในการรับสัญญาณการเรียนทางไกล DLTV ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต โดยใช้โทรศัพท์มือถือ และคอมพิวเตอร์ 3.3 On Site : นักเรียนที่ไม่มีความพร้อมในการรับสัญญาณการเรียนทางไกล DLTV ครูประจำชั้นได้ทำการกำกับติดตามการเรียนการสอนโดยการพบที่บ้านของนักเรียน และการนัดหมายในการส่งใบงานรายสัปดาห์ 4. นักเรียนทุกระดับชั้น โรงเรียนนัดหมายพบปะ แลกเปลี่ยน รายสัปดาห์ เพื่อให้นักเรียนส่งมอบใบงานให้กับครูประจำชั้น ครูประจำวิชา และครูส่งมอบใบงานของสัปดาห์ถัดไปให้กับนักเรียน และเปิดโอกาสให้นักเรียนและผู้ปกครองได้ซักถามปัญหาในการจัดการเรียนการสอนทางไกล เพื่อร่วมกันแก้ปัญหาต่อไป 5. โรงเรียนได้ดำเนินตั้งกลุ่มไลน์ ของครูแต่ละระดับชั้นเพื่อติดต่อสื่อสารกันระหว่างครู นักเรียน และผู้ปกครอง ในการเรียนการสอนทางไกล โดยใช้ระบบ line หรือ การโทรศัพท์โดยตรง ปัญหาที่พบ 1. กล่องรับสัญญาณโทรทัศน์ที่ผู้ปกครองมีไม่สามารถรับสัญญาณการเรียนการสอนทางไกลได้ 2. นักเรียนหลายคน ผู้ปกครองไม่มีเวลาดูแลในระหว่างการเรียนทางไกล ซึ่งต้องไปทำงาน เกิดความกังวลในการเรียนของบุตรหลาน อยากให้โรงเรียนเปิดเรียนเพื่อลดภาระการดูแลบุตรหลานของตนเอง 3. ครอบครัวที่มีบุตรหลานหลายคน อุปกรณ์ในการรับสัญญาณเรียนทางไกลไม่เพียงพอ บางครอบครัวแก้ปัญหาโดยให้บุตรหลานไปเรียนทางไกลกับบ้านข้างเคียงที่อยู่ใกล้กัน บางครอบครัวให้นักเรียนทำเพียงใบงานเท่านั้น 4. นักเรียนที่ไปอยู่กับผู้ปกครองที่ต่างจังหวัด ครูติดต่อไม่ได้ 5. ผู้ปกครองบางครอบครัวไม่สามารถสอนทางไกล หรือให้คำปรึกษากับบุตรหลานในระหว่างเรียนทางไกลได้ เนื่องด้วยอายุมาก และไม่มีองค์ความรู้ ความพึงพอใจของผู้ปกครอง จากการสุ่มเยี่ยมบ้านนักเรียน 1. ผู้ปกครองมีความพึงพอใจกับการเรียนทางไกลช่วงปิดภาคเรียน เพราะเกิดประโยชน์กับบุตรหลาน เนื่องด้วยปกติบุตรหลานของตนมักเล่นเกมออนไลน์ หรือใช้โทรศัพท์ในทางที่ไม่ส่งเสริมการเรียนรู้ (ผู้ปกครองที่มีความพร้อมในการเรียนทางไกล) 2. ผู้ปกครองพึงพอใจกับการเรียนในลักษณะ On Site โดยครูมากำกับติดตามการเรียนของนักเรียนในช่วงปิดภาคเรียน โดยให้ใบงานและกำกับการทำงาน การเรียนของนักเรียน ทำให้นักเรียนไม่ลืมความรู้ และพัฒนาการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง (ผู้ปกครองที่ไม่มีความพร้อมในการเรียนทางไกล) 3. ผู้ปกครองอยากให้เปิดภาคเรียนโดยเร็ว เพื่อลดภาระในการดูแลบุตรหลาน การสะท้อนผลการนิเทศ สื่อสารสร้างความเข้าใจกับ ผู้บริหารโรงเรียน ครู และผู้ปกครองนักเรียน ในการจัดการเรียนการสอนทางไกลในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เป็นการเตรียมการของหน่วยงานราชการ หากพบการระบาดอีกครั้ง เพื่อให้โรงเรียน ผู้ปกครอง และนักเรียนตั้งรับการเรียนการสอนทางไกล ซึ่งช่วงนี้เป็นการทดลองสอนทางไกล หากมีปัญหาใดให้โรงเรียนและผู้ปกครองร่วมกันแก้ไข เพื่อลดความกังวลของผู้ปกครองและนักเรียน ทำตามศักยภาพและตามความพร้อมของสถานศึกษา ผู้ปกครอง และนักเรียน โดยเลือกรูปแบบที่เหมาะสม ถ้าเหตุการณ์เป็นปกติก็จะกลับสู่ภาวะปกติ โรงเรียนสามารถเปิดสอนได้ ทั้งนี้เพื่อให้กำลังใจผู้บริหารโรงเรียน ครูผู้สอน ซึ่งต้องทำงานหนักในสภาวะการณ์นี้ ผู้นิเทศ นางปิยะวรรณ์ เชิญทอง ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 22 พฤษภาคม 2563

นางปิยะวรรณ์ เชิญทอง
ศึกษานิเทศก์

22 พฤษภาคม 2563
ภาคเรียนที่ 1/2563
รร.อนุบาลหนองไผ่
ศพว.หนองไผ่
22 พฤษภาคม 2563 นิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนทางไกล ระยะที่ 2 ครั้งที่1 ในสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ผู้รับการนิเทศคือ นายสุพัฒน์ ศรีศาสตร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลหนองไผ่ และคณะครูโรงเรียนอนุบาลหนองไผ่ ผลการนิเทศดังนี้ 1. โรงเรียนได้สำรวจความเตรียมความพร้อมของการสอนทางไกลกับผู้ปกครองและนักเรียนเรียบร้อยแล้ว 2. ผู้บริหารและคณะครูได้ดำเนินเตรียมการจัดทำใบงานใบความรู้ตามการจัดการเรียนการสอน DLTV ให้กับนักเรียนทุกคน และส่งมอบให้นักเรียนเรียบร้อย 3. ผู้บริหารโรงเรียนและคณะครูดำเนินการตามแนวทางของ สพฐ. 3 แนวทาง คือ On Air, On Line, On Site ดังนี้ 3.1 On Air : นักเรียนที่มีความพร้อมในการรับสัญญาณการเรียนทางไกล DLTV โดยการรับ การเรียนรู้ทางไกลผ่านสัญญาณโทรทัศน์ 3.2 Online : นักเรียนที่มีความพร้อมในการรับสัญญาณการเรียนทางไกล DLTV ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต โดยใช้โทรศัพท์มือถือ และคอมพิวเตอร์ 3.3 On Site : นักเรียนที่ไม่มีความพร้อมในการรับสัญญาณการเรียนทางไกล DLTV ครูประจำชั้นได้ทำการกำกับติดตามการเรียนการสอนโดยการพบที่บ้านของนักเรียน และการนัดหมายในการส่งใบงานรายสัปดาห์ 4. นักเรียนทุกระดับชั้น โรงเรียนนัดหมายพบปะ แลกเปลี่ยน สัปดาห์ละครั้ง เพื่อให้นักเรียนส่งมอบใบงานให้กับครูประจำชั้น ครูประจำวิชา และครูส่งมอบใบงานของสัปดาห์ถัดไปให้กับนักเรียน และเปิดโอกาสให้นักเรียนและผู้ปกครองได้ซักถามปัญหาในการจัดการเรียนการสอนทางไกล เพื่อร่วมกันแก้ปัญหาต่อไป 5. โรงเรียนได้ดำเนินตั้งกลุ่มไลน์ ของครูแต่ละระดับชั้นเพื่อติดต่อสื่อสารกันระหว่างครู นักเรียน และผู้ปกครอง ในการเรียนการสอนทางไกล โดยใช้ระบบ line หรือ การโทรศัพท์โดยตรง ปัญหาที่พบ 1. กล่องรับสัญญาณโทรทัศน์ที่ผู้ปกครองมีไม่สามารถรับสัญญาณการเรียนการสอนทางไกลได้ 2. นักเรียนหลายคน ผู้ปกครองไม่มีเวลาดูแลในระหว่างการเรียนทางไกล ซึ่งต้องไปทำงาน เกิดความกังวลในการเรียนของบุตรหลาน อยากให้โรงเรียนเปิดเรียนเพื่อลดภาระการดูแลบุตรหลานของตนเอง 3. ครอบครัวที่มีบุตรหลานหลายคน อุปกรณ์ในการรับสัญญาณเรียนทางไกลไม่เพียงพอ บางครอบครัวแก้ปัญหาโดยให้บุตรหลานไปเรียนทางไกลกับบ้านข้างเคียงที่อยู่ใกล้กัน บางครอบครัวให้นักเรียนทำเพียงใบงานเท่านั้น 4. นักเรียนที่ไปอยู่กับผู้ปกครองที่ต่างจังหวัด ครูติดต่อไม่ได้ 5. ผู้ปกครองบางครอบครัวไม่สามารถสอนทางไกล หรือให้คำปรึกษากับบุตรหลานในระหว่างเรียนทางไกลได้ เนื่องด้วยอายุมาก และไม่มีองค์ความรู้ ความพึงพอใจของผู้ปกครอง จากการสุ่มเยี่ยมบ้านนักเรียน 1. ผู้ปกครองมีความพึงพอใจกับการเรียนทางไกลช่วงปิดภาคเรียน เพราะเกิดประโยชน์กับบุตรหลาน เนื่องด้วยปกติบุตรหลานของตนมักเล่นเกมออนไลน์ หรือใช้โทรศัพท์ในทางที่ไม่ส่งเสริมการเรียนรู้ (ผู้ปกครองที่มีความพร้อมในการเรียนทางไกล) 2. ผู้ปกครองพึงพอใจกับการเรียนในลักษณะ On Site โดยครูมากำกับติดตามการเรียนของนักเรียนในช่วงปิดภาคเรียน โดยให้ใบงานและกำกับการทำงาน การเรียนของนักเรียน ทำให้นักเรียนไม่ลืมความรู้ และพัฒนาการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง (ผู้ปกครองที่ไม่มีความพร้อมในการเรียนทางไกล) 3. ผู้ปกครองอยากให้เปิดภาคเรียนโดยเร็ว เพื่อลดภาระในการดูแลบุตรหลาน การสะท้อนผลการนิเทศ สื่อสารสร้างความเข้าใจกับ ผู้บริหารโรงเรียน ครู และผู้ปกครองนักเรียน ในการจัดการเรียนการสอนทางไกลในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เป็นการเตรียมการของหน่วยงานราชการ หากพบการระบาดอีกครั้ง เพื่อให้โรงเรียน ผู้ปกครอง และนักเรียนตั้งรับการเรียนการสอนทางไกล ซึ่งช่วงนี้เป็นการทดลองสอนทางไกล หากมีปัญหาใดให้โรงเรียนและผู้ปกครองร่วมกันแก้ไข เพื่อลดความกังวลของผู้ปกครองและนักเรียน ทำตามศักยภาพและตามความพร้อมของสถานศึกษา ผู้ปกครอง และนักเรียน โดยเลือกรูปแบบที่เหมาะสม ถ้าเหตุการณ์เป็นปกติก็จะกลับสู่ภาวะปกติ โรงเรียนสามารถเปิดสอนได้ ทั้งนี้เพื่อให้กำลังใจผู้บริหารโรงเรียน ครูผู้สอน ซึ่งต้องทำงานหนักในสภาวะการณ์นี้ ผู้นิเทศ นางปิยะวรรณ์ เชิญทอง ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 22 พฤษภาคม 2563

นางปิยะวรรณ์ เชิญทอง
ศึกษานิเทศก์

ขอขอบคุณ ศน.ปิยะวรรณ์ เชิญทอง ที่มานิเทศและติดตามการจัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เป็นอย่างสูง ์

นายสุพัฒน์ ศรีศาสตร์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
18 มิถุนายน 2563


22 พฤษภาคม 2563
ภาคเรียนที่ 1/2563
รร.บ้าน กม.35
ศพว.หนองไผ่
22 พฤษภาคม 2563 นิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนทางไกล ระยะที่ 2 ครั้งที่1 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ผู้รับการนิเทศคือ นายเรือน สิงห์โสภา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้าน กม.35 และคณะครูโรงเรียนบ้าน กม.35 ผลการนิเทศดังนี้ 1. โรงเรียนได้สำรวจความเตรียมความพร้อมของการสอนทางไกลกับผู้ปกครองและนักเรียนเรียบร้อยแล้ว 2. ผู้บริหารและคณะครูได้ดำเนินเตรียมการจัดทำใบงานใบความรู้ตามการจัดการเรียนการสอน DLTV ให้กับนักเรียนทุกคน และส่งมอบให้นักเรียนเรียบร้อย 3. ผู้บริหารโรงเรียนและคณะครูดำเนินการตามแนวทางของ สพฐ. 3 แนวทาง คือ On Air, On Line, On Site ดังนี้ 3.1 On Air : นักเรียนที่มีความพร้อมในการรับสัญญาณการเรียนทางไกล DLTV โดยการรับ การเรียนรู้ทางไกลผ่านสัญญาณโทรทัศน์ 3.2 Online : นักเรียนที่มีความพร้อมในการรับสัญญาณการเรียนทางไกล DLTV ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต โดยใช้โทรศัพท์มือถือ และคอมพิวเตอร์ 3.3 On Site : นักเรียนที่ไม่มีความพร้อมในการรับสัญญาณการเรียนทางไกล DLTV ครูประจำชั้นได้ทำการกำกับติดตามการเรียนการสอนโดยการพบที่บ้านของนักเรียน และการนัดหมายในการส่งใบงานรายสัปดาห์ 4. นักเรียนทุกระดับชั้น โรงเรียนนัดหมายพบปะ แลกเปลี่ยน สัปดาห์ละครั้ง เพื่อให้นักเรียนส่งมอบใบงานให้กับครูประจำชั้น ครูประจำวิชา และครูส่งมอบใบงานของสัปดาห์ถัดไปให้กับนักเรียน และเปิดโอกาสให้นักเรียนและผู้ปกครองได้ซักถามปัญหาในการจัดการเรียนการสอนทางไกล เพื่อร่วมกันแก้ปัญหาต่อไป 5. โรงเรียนได้ดำเนินตั้งกลุ่มไลน์ ของครูแต่ละระดับชั้นเพื่อติดต่อสื่อสารกันระหว่างครู นักเรียน และผู้ปกครอง ในการเรียนการสอนทางไกล โดยใช้ระบบ line หรือ การโทรศัพท์โดยตรง ปัญหาที่พบ 1. นักเรียนหลายคน ผู้ปกครองไม่มีเวลาดูแลในระหว่างการเรียนทางไกล ซึ่งต้องไปทำงาน เกิดความกังวลในการเรียนของบุตรหลาน อยากให้โรงเรียนเปิดเรียนเพื่อลดภาระการดูแลบุตรหลานของตนเอง 2. ครอบครัวที่มีบุตรหลานหลายคน อุปกรณ์ในการรับสัญญาณเรียนทางไกลไม่เพียงพอ บางครอบครัวแก้ปัญหาโดยให้บุตรหลานไปเรียนทางไกลกับบ้านข้างเคียงที่อยู่ใกล้กัน บางครอบครัวให้นักเรียนทำเพียงใบงานเท่านั้น 3. นักเรียนที่ไปอยู่กับผู้ปกครองที่ต่างจังหวัด ครูติดต่อไม่ได้ 4. ผู้ปกครองบางครอบครัวไม่สามารถสอนทางไกล หรือให้คำปรึกษากับบุตรหลานในระหว่างเรียนทางไกลได้ เนื่องด้วยอายุมาก และไม่มีองค์ความรู้ 5. กล่องรับสัญญาณโทรทัศน์ที่ผู้ปกครองมีไม่สามารถรับสัญญาณการเรียนการสอนทางไกลได้ ความพึงพอใจของผู้ปกครอง จากการสุ่มเยี่ยมบ้านนักเรียน 1. ผู้ปกครองมีความพึงพอใจกับการเรียนทางไกลช่วงปิดภาคเรียน เพราะเกิดประโยชน์กับบุตรหลาน เนื่องด้วยปกติบุตรหลานของตนมักเล่นเกมออนไลน์ หรือใช้โทรศัพท์ในทางที่ไม่ส่งเสริมการเรียนรู้ (ผู้ปกครองที่มีความพร้อมในการเรียนทางไกล) 2. ผู้ปกครองพึงพอใจกับการเรียนในลักษณะ On Site โดยครูมากำกับติดตามการเรียนของนักเรียนในช่วงปิดภาคเรียน โดยให้ใบงานและกำกับการทำงาน การเรียนของนักเรียน ทำให้นักเรียนไม่ลืมความรู้ และพัฒนาการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง (ผู้ปกครองที่ไม่มีความพร้อมในการเรียนทางไกล) 3. ผู้ปกครองอยากให้เปิดภาคเรียนโดยเร็ว เพื่อลดภาระในการดูแลบุตรหลาน การสะท้อนผลการนิเทศ สื่อสารสร้างความเข้าใจกับ ผู้บริหารโรงเรียน ครู และผู้ปกครองนักเรียน ในการจัดการเรียนการสอนทางไกลในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เป็นการเตรียมการของหน่วยงานราชการ หากพบการระบาดอีกครั้ง เพื่อให้โรงเรียน ผู้ปกครอง และนักเรียนตั้งรับการเรียนการสอนทางไกล ซึ่งช่วงนี้เป็นการทดลองสอนทางไกล หากมีปัญหาใดให้โรงเรียนและผู้ปกครองร่วมกันแก้ไข เพื่อลดความกังวลของผู้ปกครองและนักเรียน ทำตามศักยภาพและตามความพร้อมของสถานศึกษา ผู้ปกครอง และนักเรียน โดยเลือกรูปแบบที่เหมาะสม ถ้าเหตุการณ์เป็นปกติก็จะกลับสู่ภาวะปกติ โรงเรียนสามารถเปิดสอนได้ ทั้งนี้เพื่อให้กำลังใจผู้บริหารโรงเรียน ครูผู้สอน ซึ่งต้องทำงานหนักในสภาวะการณ์นี้ ผู้นิเทศ นางปิยะวรรณ์ เชิญทอง ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 22 พฤษภาคม 2563

นางปิยะวรรณ์ เชิญทอง
ศึกษานิเทศก์

ขอขอบคุณนางปิยะวรรณ์ เชิญทอง ศึกษานิเทสก์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถฒสึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ที่มาติดตามการจัดการเรียนสอนทางไกลเพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของโรงเรียน รวมทั้งได้ให้คำแนะนำการเยี่ยมบ้าน การแจกใบงาน และการให้คำปรึกษาแก่ผู้ปกครอง เพื่อความสบายใจและให้การดำเนินเป็นไปได้ด้วยดี

นายเรือน สิงห์โสภา
ผู้อำนวยการโรงเรียน
12 มิถุนายน 2563


22 พฤษภาคม 2563
ภาคเรียนที่ 1/2563
รร.บ้านลำพาด
ศพว.หนองไผ่
22 พฤษภาคม 2563 นิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนทางไกล ระยะที่ 2 ครั้งที่1 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ผู้รับการนิเทศคือ นางสาวภัทรนารถ พรมจิ๋ว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลำพาด และคณะครูโรงเรียนบ้านลำพาด ผลการนิเทศดังนี้ 1. โรงเรียนได้สำรวจความเตรียมความพร้อมของการสอนทางไกลกับผู้ปกครองและนักเรียนเรียบร้อยแล้ว 2. ผู้บริหารและคณะครูได้ดำเนินเตรียมการจัดทำใบงานใบความรู้ตามการจัดการเรียนการสอน DLTV ให้กับนักเรียนทุกคน และส่งมอบให้นักเรียนเรียบร้อย 3. ผู้บริหารโรงเรียนและคณะครูดำเนินการตามแนวทางของ สพฐ. 3 แนวทาง คือ On Air, On Line, On Site ดังนี้ 3.1 On Air : นักเรียนที่มีความพร้อมในการรับสัญญาณการเรียนทางไกล DLTV โดยการรับ การเรียนรู้ทางไกลผ่านสัญญาณโทรทัศน์ 3.2 Online : นักเรียนที่มีความพร้อมในการรับสัญญาณการเรียนทางไกล DLTV ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต โดยใช้โทรศัพท์มือถือ และคอมพิวเตอร์ และใช้สัญญาณ internet ประชารัฐ 3.3 On Site : นักเรียนที่ไม่มีความพร้อมในการรับสัญญาณการเรียนทางไกล DLTV ครูประจำชั้นได้ทำการกำกับติดตามการเรียนการสอนโดยการพบที่บ้านของนักเรียน และการนัดหมายในการส่งใบงานรายสัปดาห์ 4. นักเรียนทุกระดับชั้น โรงเรียนนัดหมายพบปะ แลกเปลี่ยน สัปดาห์ละครั้งทุกวันเสาร์ เพื่อให้นักเรียนส่งมอบใบงานให้กับครูประจำชั้น ครูประจำวิชา และครูส่งมอบใบงานของสัปดาห์ถัดไปให้กับนักเรียน และเปิดโอกาสให้นักเรียนและผู้ปกครองได้ซักถามปัญหาในการจัดการเรียนการสอนทางไกล เพื่อร่วมกันแก้ปัญหาต่อไป 5. โรงเรียนดำเนินการติดตามนักเรียนทุกคนเชิงรุกลงเยี่ยมบ้านนักเรียนทุกหลังคาเรือน เพราะผู้ปกครองหลายคนไม่มีอุปกรณ์สื่อสาร ปัญหาที่พบ 1. นักเรียนหลายคน ผู้ปกครองไม่มีเวลาดูแลในระหว่างการเรียนทางไกล ซึ่งต้องไปทำงาน เกิดความกังวลในการเรียนของบุตรหลาน อยากให้โรงเรียนเปิดเรียนเพื่อลดภาระการดูแลบุตรหลานของตนเอง 2. ครอบครัวที่มีบุตรหลานหลายคน อุปกรณ์ในการรับสัญญาณเรียนทางไกลไม่เพียงพอ บางครอบครัวแก้ปัญหาโดยให้บุตรหลานไปเรียนทางไกลกับบ้านข้างเคียงที่อยู่ใกล้กัน บางครอบครัวให้นักเรียนทำเพียงใบงานเท่านั้น 3. นักเรียนที่ไปอยู่กับผู้ปกครองที่ต่างจังหวัด ครูติดต่อไม่ได้ 4. ผู้ปกครองบางครอบครัวไม่สามารถสอนทางไกล หรือให้คำปรึกษากับบุตรหลานในระหว่างเรียนทางไกลได้ เนื่องด้วยอายุมาก และไม่มีองค์ความรู้ ความพึงพอใจของผู้ปกครอง จากการสุ่มเยี่ยมบ้านนักเรียน 1. ผู้ปกครองมีความพึงพอใจกับการเรียนทางไกลช่วงปิดภาคเรียน เพราะเกิดประโยชน์กับบุตรหลาน เนื่องด้วยปกติบุตรหลานของตนมักเล่นเกมออนไลน์ หรือใช้โทรศัพท์ในทางที่ไม่ส่งเสริมการเรียนรู้ (ผู้ปกครองที่มีความพร้อมในการเรียนทางไกล) 2. ผู้ปกครองพึงพอใจกับการเรียนในลักษณะ On Site โดยครูมากำกับติดตามการเรียนของนักเรียนในช่วงปิดภาคเรียน โดยให้ใบงานและกำกับการทำงาน การเรียนของนักเรียน ทำให้นักเรียนไม่ลืมความรู้ และพัฒนาการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง (ผู้ปกครองที่ไม่มีความพร้อมในการเรียนทางไกล) 3. ผู้ปกครองอยากให้เปิดภาคเรียนโดยเร็ว เพื่อลดภาระในการดูแลบุตรหลาน การสะท้อนผลการนิเทศ สื่อสารสร้างความเข้าใจกับ ผู้บริหารโรงเรียน ครู และผู้ปกครองนักเรียน ในการจัดการเรียนการสอนทางไกลในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เป็นการเตรียมการของหน่วยงานราชการ หากพบการระบาดอีกครั้ง เพื่อให้โรงเรียน ผู้ปกครอง และนักเรียนตั้งรับการเรียนการสอนทางไกล ซึ่งช่วงนี้เป็นการทดลองสอนทางไกล หากมีปัญหาใดให้โรงเรียนและผู้ปกครองร่วมกันแก้ไข เพื่อลดความกังวลของผู้ปกครองและนักเรียน ทำตามศักยภาพและตามความพร้อมของสถานศึกษา ผู้ปกครอง และนักเรียน โดยเลือกรูปแบบที่เหมาะสม ถ้าเหตุการณ์เป็นปกติก็จะกลับสู่ภาวะปกติ โรงเรียนสามารถเปิดสอนได้ ทั้งนี้เพื่อให้กำลังใจผู้บริหารโรงเรียน ครูผู้สอน ซึ่งต้องทำงานหนักในสภาวะการณ์นี้ ผู้นิเทศ นางปิยะวรรณ์ เชิญทอง ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 22 พฤษภาคม 2563

นางปิยะวรรณ์ เชิญทอง
ศึกษานิเทศก์

วันทีี่ 22 พฤษภาคม 2563 ได้รับการนิเทศจาก นางปิยะวรรณ์ เชิญทอง ศึกษานิเทศก์ สพป.พช.3 เรื่องการจัดการเรียนการสอนทางไกลในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนบ้านลำพาดพร้อมด้วยศึกษานิเทศก์ลงพื้นที่ออกเยี่ยมบ้านนักเรียน เพื่อติดตามการเรียนของนักเรียนที่บ้าน ส่วนใหญ่พบว่า นักเรียนรับใบงานไปทำที่บ้านโดยมีผู้ปกครองให้คำแนะนำคอยดูแลอย่างใกล้ชิด หรือมีพี่คอยช่วยเหลือสอนน้องๆ ส่วนนักเรียนบางคนที่ประสบปัญหาทีวีดูไม่ได้จะไปเรียนกับเพื่อนที่อยู่บ้านใกล้เคียงกัน และทางโรงเรียนได้ประชาสัมพัน์เพื่อสร้างความเข้าใจให้กับผู้ปกครองนักเรียนถึงสถานการณ์และความจำเป็นที่จะต้องให้นักเรียนเรียนที่บ้าน ซึ่งผู้ปกครองส่วนใหญ่มีความเข้าใจและพยายามปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น นางสาวภัทรนาถ พรมจิ๋ว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลำพาด

นางสาวภัทรนาถ พรมจิ๋ว
ผู้อำนวยการโรงเรียน
10 กรกฎาคม 2563


22 พฤษภาคม 2563
ภาคเรียนที่ 1/2563
รร.บ้านดาดอุดม
ศพว.วังใหญ่ภูน้ำหยด
วันนี้ข้าพเจ้าได้มานิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (covid ๑๙) โรงเรียนบ้านดาดอุดม พบว่า โรงเรียนได้มีการเตรียมการ ด้านผู้บริหารสถานศึกษา(ครูรักษาราชการแทน) มีการวางแผนโดยมีการสำรวจความพร้อม ประชุมผู้ปกครอง ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ปกครองทราบ แต่งตั้งคณะทำงาน/คณะกรรมการวางแผนให้ความช่วยเหลือ จัดหาสิ่งอำนวยความสะดวกให้แก่คณะครู นักเรียน ผู้ปกรอง แบ่งหน้าที่การรับผิดชอบ ด้านครูผู้สอน จัดตั้งกลุ่มเพื่อการสื่อสารทางไกล (line/ facebook) ระหว่างครู นักเรียน ผู้ปกครอง จัดเตรียมพิมพ์เอกสาร ใบงานเพื่อแจกให้นักเรียน โดยนัดหมายให้นักเรียนส่ง/ครูไปรับ-ส่ง สัปดาห์ละครั้ง นักเรียน/ผู้ปกครอง รับชมทางไกลที่บ้านพบว่าการรับชมบางบ้านรับสัญญาณได้ บางบ้านรับสัญญาณไม่ได้ บางบ้านอยู่กับปู่-ย่า /ตา-ยาย ไม่มีความรู้เรื่องเทคโนโลยี บางครอบครัวอาศัยอยู่หลายคน นักเรียนบางคนเดินทางไปทำงานกับผู้ปกครองต่างจังหวัด ผู้ปกครองไม่มีเวลาดูแลนักเรียน ข้อเสนอแนะ ให้รับชมกับนักเรียนที่อยู่ข้างบ้าน ช่วยกันจัดทำใบงาน หรือรับชมย้อนหลัง โดยให้เว้นระยะห่าง ส่งใบงานไปให้นักเรียนทำโดยกำหนดการส่งตามความเหมาะสม ครูคอยให้ข้อเสนอแนะและช่วยเหลือ ขอขอบคุณผู้บริหาร คณะครู ผู้ปกครองที่ให้ความร่วมมือด้วยอย่างดียิ่ง

นายปัณณธร บัวอุบล
ศึกษานิเทศก์

22 พฤษภาคม 2563
ภาคเรียนที่ 1/2563
รร.บ้านท่าด้วง
ศพว.ท่าด้วง
ข้าพเจ้า นางมัทณา ชาวบ้านกร่าง ศึกษานิเทศก์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต3 ได้มานิเทศ กำกับ ติดตามการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์โรคแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid 2019) ของโรงเรียนบ้านท่าด้วงพบว่าโรงเรียนบ้านท่าด้วงมีการจัดดำเนินการจัดการเรียนการสอนดังนี้ 1.จัดประชุมคณะคู่สร้างความเข้าใจและแนวทางการจัดการเรียนการสอน 2 เยี่ยมบ้านนักเรียนสำรวจความพร้อมในการเรียนของนักเรียนทุกคนและถือเป็นโอกาสในการทำกิจกรรมการเยี่ยมบ้านระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 3.จัดเตรียมเอกสารในงานตามเนื้อหาวิชาในการเตรียมความพร้อมทุกระดับชั้นสอนวิชาภาษาไทยและวิชาคณิตศาสตร์ยกเว้นชั้นป 6 ที่สอน 4 วิชา 4. ผู้อำนวยการโรงเรียนได้เยี่ยมบ้านนักเรียน 5. ครูประจำชั้นเยี่ยมบ้านนักเรียนและนำใบงานไปให้และเก็บใบงานอาทิตย์ละ 1 ครั้งแล้วรายงานผู้อำนวยการทุกวันพฤหัสบดีและผู้อำนวยการรวบรวมส่งเขตในวันศุกร์ ปัญหาที่พบในภาพรวมของโรงเรียนคือ 1.นักเรียนไม่สามารถเรียนทางโทรทัศน์ได้เพราะกล่องรับสัญญาณเป็นรุ่นเก่า 2.เยี่ยมบ้านนักเรียนนักเรียนยังทำการบ้านปิดเทอมไม่เสร็จ 3.บ้าน 1 หลังมีเด็ก 2-3 คนแต่มีโทรทัศน์จอเดียว 4.เด็กอยู่ต่างจังหวัด 5.ผู้ปกครองไม่มีเวลาดูและอ่านหนังสือไม่ออกอยู่กับคนชรา ข้อเสนอแนะจากศึกษานิเทศก์ 1.ประหยัดกระดาษและการถ่ายเอกสารด้วยการให้แต่โจทย์แล้วให้เด็กทำใส่สมุด 2.แบบฝึกหัดไม่ต้องยากเพราะต้องตกเป็นภาระผู้ปกครอง 3.ทำแบบอ่านคำพื้นฐานให้เด็กมีหนังสือไว้อ่านเพื่อเป็นการปูพื้นฐาน ขอบคุณท่านผู้อำนวยการและคณะครูที่ให้การต้อนรับและรับฟังข้อเสนอแนะบอกปัญหาของการจัดการเรียนการสอนทางไกลได้เป็นอย่างดีทาง สพป.พช.3 ขอเป็นกำลังใจให้บุคลากรทุกท่านของโรงเรียนบ้านท่าด้วงในการจัดการเรียนการสอนในครั้งนี้

นางมัทณา ชาวบ้านกร่าง
ศึกษานิเทศก์

โรงเรียนบ้านท่าด้วงขอขอบคุณ นางมัทณา ชาวบ้านกร่าง ศึกษานิเทศก์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต3 ได้มานิเทศ กำกับ ติดตามการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์โรคแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid 2019) ของโรงเรียนบ้านท่าด้วงพบว่าโรงเรียนบ้านท่าด้วง โรงเรียนบ้านท่าด้วงจะนำคำแนะนำที่ ศน. แนะนำมาดำเนินการปรับปรุงและพัฒนาโรงเรียนต่อไป

นายวิชชา อยู่เพชร
ผู้อำนวยการโรงเรียน
8 กรกฎาคม 2563


22 พฤษภาคม 2563
ภาคเรียนที่ 1/2563
รร.บ้านบ่อไทย
ศพว.วังโบสถ์บ่อไทย
วันที่ 22 พฤษภาคม 2563 ดร. สมศักดิ์ ภูมิกอง ผอ. สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 มอบหมายให้ศึกษานิเทศก์ลงพื้นที่ติดตามการจัดการเรียนการสอนทางไกลในช่วงสถานการณ์ COVID 19 โดยนางสาวสุกัญญา จันทร์งาม ศึกษานิเทศก์ สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 ได้นิเทศโรงเรียนบ้านบ่อไทย ศูนย์พัฒนาวิชาการวังโบสถ์บ่อไทย พบว่า การนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนทางไกลในช่วงสถานการณ์โควิด ระยะที่1-2 โรงเรียนบ้านบ่อไทยวันที่22พ.ค. 2563 *เน้นการจัดการเรียนการสอนแบบon air และ online*ผู้บริหารครูและผู้ปกครองมีการplcร่วมกันอย่างสม่ำเสมอผ่านกลุ่มlineและfacebook*ครูจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้และตารางเรียนให้สอดคล้องกับdltv*มีการจัดทำบันทึกประจำวันของครูในการจัดการเรียนการสอน*สร้างกลุ่มlineรร.เพื่อประชาสัมพันธ์และรับส่งข่าวสารต่างๆและรายงานการจัดกิจกรรมและการดำเนินงานเป็นรายวัน*จัดทำโครงการอบรมพัฒนาบุคลากรในการใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนและอบรมเชิงปฏิบัติการgoogle suiteให้กับบุคลากรภายใต้แนวคิดlearn how to learn ผู้บริหาร-ประชุมครูและผู้ปกครองนักเรียนเพื่อชี้แจงแนวทางการจัดการเรียนการสอนพร้อมแนะนำวิธีการชมการเรียนการสอนทางไกลdltvผ่านappliction และสื่อทีวี -ตั้งกลุ่มfacebook และกลุ่มline ตัวแทนผู้ปกครองและชุมชนในการติดต่อประสานงานและplcเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน ครู-สำรวจความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนโดยเยี่ยมบ้านนักเรียน -ศึกษาและทำความเข้าใจการจัดการเรียนการสอนทางไกลdltv -จัดทำใบงานและแฟ้มสะสมงานให้กับนร.สัปดาห์ละ1ครั้งและส่งมอบให้ผู้ปกครองก่อนเรียน1วัน -จัดทำแฟ้มสะสมงานให้กับนร.คนละ 2ชุด -สื่อสารกับนร.และผู้ปกครองในการplc เพิ่มเติมเนื้อหาและแก้ปัญหาร่วมกันในจัดการเรียนการสอนผ่านกลุ่มline และfacebook -จัดตารางเรียนให้สอดคล้องกับdltvและติดตามการเรียนของนร.ผ่านกลุ่มline และfacebook และทางตรงผ่านโทรศัพท์ นักเรียน-เรียนตามตารางdltvผ่านapplication และสื่อทีวีที่บ้าน -รับและส่งใบงานให้ครูสัปดาห์ละ1ครั้ง -ระดับอนุบาลเน้นการทำใบงานโดยครูประจำชั้นเยี่ยมบ้านนร.เพื่อฝึกกิจกรรมพัฒนาการเด็กให้ครบทุกด้าน -จัดทำใบงานและใบความรู้พิเศษสำหรับนร.ที่ไม่มีอุปกรณ์และผู้ปกครองไม่สามารถดูแลการเรียนได้โดยครูพบปะโดยตรงกับนร.กลุ่มนี้ที่บ้านในการดูแลเรื่องการเรียน ผู้ปกครอง-ดูแลนร.ในช่วงที่มีการเรียนการสอนdltv รายงานและสอบถามปัญหากับครูผ่านโทรศัพท์ กลุ่มline และfacebook -กรณีที่มีบุตรหลายคนและติดภารกิจทำงานดูย้อนหลังdltvในช่วงรีรัน วัดและประเมินผล-จากใบงานและแฟ้มสะสมงานนักเรียน เน้นการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ *ผู้ปกครองและชุมชนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในการจัดการเรียนการสอนทางไกล* #ศน.สุกัญญา จันทร์งาม#ขอบคุณท่านผอ.คณะครูบุคลากรและชุมชนเป็นอย่างมากค่ะ

นางสาวสุกัญญา จันทร์งาม
ศึกษานิเทศก์

22 พฤษภาคม 2563
ภาคเรียนที่ 1/2563
รร.บ้านป่าคาย
ศพว.วังโบสถ์บ่อไทย
วันที่ 22 พฤษภาคม 2563 ดร. สมศักดิ์ ภูมิกอง ผอ. สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 มอบหมายให้ศึกษานิเทศก์ลงพื้นที่ติดตามการจัดการเรียนการสอนทางไกลในช่วงสถานการณ์ COVID 19 โดยนางสาวสุกัญญา จันทร์งาม ศึกษานิเทศก์ สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 ได้นิเทศโรงเรียนบ้านป่าคาย ศูนย์พัฒนาวิชาการวังโบสถ์บ่อไทย พบว่าการนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนทางไกลในช่วงสถานการณ์โควิด ระยะที่1-2 โรงเรียนบ้านป่าคายวันที่22พ.ค. 2563 *เน้นการจัดการเรียนการสอนแบบon air และ online* โดย ผู้บริหาร-ประชุมครูและผู้ปกครองนักเรียนเพื่อชี้แจงแนวทางการจัดการเรียนการสอนพร้อมแนะนำวิธีการชมการเรียนการสอนทางไกลdltvผ่านappliction และสื่อทีวี -ตั้งกลุ่มfacebook และกลุ่มline ตัวแทนผู้ปกครองและชุมชนในการติดต่อประสานงานและplcเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน ครู-สำรวจความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนโดยเยี่ยมบ้านนักเรียน -ศึกษาและทำความเข้าใจการจัดการเรียนการสอนทางไกลdltv -จัดทำใบงานและแฟ้มสะสมงานให้กับนร.โดยนำใบงานไปให้นร.ที่บ้านและรับใบงานนร.ที่บ้านสัปดาห์ละ1ครั้ง -สื่อสารโดยตรงกับนร.และผู้ปกครองในการplc เพิ่มเติมเนื้อหาและแก้ปัญหาร่วมกันในจัดการเรียนการสอน สัปดาห์ละ 1ครั้งโดยการเยี่ยมบ้านนร. -จัดตารางเรียนให้สอดคล้องกับdltvและติดตามการเรียนของนร.ผ่านกลุ่มline และfacebook และทางตรงโดยเยี่ยมบ้าน นักเรียน -เรียนตามตารางdltvผ่านapplication และสื่อทีวีที่บ้าน -รับและส่งใบงานให้ครูสัปดาห์ละ1ครั้งที่บ้านโดยตรงกับครูประจำชั้นที่ออกเยี่ยมบ้านสัปดาห์ละ1ครั้ง ผู้ปกครอง-ดูแลนร.ในช่วงที่มีการเรียนการสอนdltv รายงานและสอบถามปัญหากับครูผ่านโทรศัพท์ กลุ่มline และfacebook -กรณีที่มีบุตรหลายคนและติดภารกิจทำงานดูย้อนหลังdltvในช่วงรีรัน -วัดและประเมินผล-จากใบงานและแฟ้มสะสมงานนักเรียน *ผู้ปกครองและชุมชนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในการจัดการเรียนการสอนทางไกล* #ศน.สุกัญญา จันทร์งาม#ขอบคุณท่านผอ.คณะครูบุคลากรและชุมชนเป็นอย่างมากค่ะ

นางสาวสุกัญญา จันทร์งาม
ศึกษานิเทศก์

22 พฤษภาคม 2563
ภาคเรียนที่ 1/2563
รร.บ้านวังท่าดี
ศพว.ท่าแดงวังท่าดี
ข้าพเจ้า นางมัทณา ชาวบ้านกร่าง ศึกษานิเทศก์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 ได้มานิเทศ กำกับ ติตามการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์โรคแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid 2019) ระยะที่ 2 ครั้งที่ 1การทดลองจัดการเรียนการสอนทางไกลของโรงเรียนวังท่าดี พบว่า โรงเรียนได้มีการเตรียมความพร้อมโดยการไปเยี่ยมบ้านนักเรียนทุกคน พบและชี้แจงกับผู้ปกครองถึงแนวทางจัดการเรียนการสอนทางออนแอร์ โดยใช้โทรทัศน์ เพื่อเข้าชมดี DLTV ขั้นการทดลองสอนครูได้จัดทำใบงานและแบบฝึกหัดโดยใช้ใบงานทำโจทย์ ให้นักเรียนทำในสมุด และมีใบงานความรู้แนบกับใบงาน เพราะบ้านนักเรียนไม่สามารถมีกล่องรับสัญญาณได้ ครูประจำชั้นได้ไปพบนักเรียนสัปดาห์ละ 1 ครั้ง โดยให้ใบงาน 2 วิชาคือ วิชาภาษาไทยและวิชาคณิตศาสตร์ ปัญหาที่พบ 1.บ้านนักเรียนมีกล่องรับสัญญาณรุ่นเก่า 2.นักเรียนไม่มีสมาร์ทโฟน 3.นักเรียนอยู่ต่างจังหวัด แนวทางแก้ปัญหาคือ ครูได้แนบใบงานไปพร้อมกับแบบฝึกหัดใบงาน ข้อเสนอแนะ 1. ครูประจำชั้นทำโจทย์ในกระดาษแล้วให้กับเด็กนักเรียนทำในสมุดเพื่อเป็นการประหยัดกระดาษและการถ่ายเอกสาร 2. จัดทำแบบฝึกอ่านคำพื้นฐานให้กับนักเรียนคำพื้นฐานทุกระดับชั้น 3. ให้แนบใบความรู้ไปพร้อมกับใบงาน ขอขอบคุณท่านผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูที่ได้จัดการเรียนการสอนได้เป็นอย่างดี

นางมัทณา ชาวบ้านกร่าง
ศึกษานิเทศก์