รายงานการนิเทศโดยคณะ ก.ต.ป.น./อ.ก.ต.ป.น.

วันที่ โรงเรียน บันทึกการนิเทศ บันทึกของโรงเรียน รับทราบ/ข้อแนะนำ
3 กรกฎาคม 2563
ภาคเรียนที่ 1/2563
รร.อนุบาลศรีเทพ(สว่างวัฒนา)
ศพว.โคกสะอาดสะกรวดประดู่งาม
วันนี้นายจิรโรจน์ รวีศักดิ์สุขธนา ข้าราชการบำนาญ นายชาตรี ตรีภาค ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังขอน นางสาวธาราลักษณ์ ศรีสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองสรวง ได้มานิเทศโรงเรียนอนุบาลศรีเทพ (สว่างวัฒนา) ในวันเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โรงเรียนมีการเตรียมความพร้อมได้ตามประเด็นที่ต้องการและมีวิธีดำเนินงานได้ครบทุกข้อ

นายจิรโรจน์ รวีศักดิ์สุขธนา
ข้าราชการบำนาญ (ก.ต.ป.น.)
รองประธานกรรมการ คณะกรรมการนิเทศ ติดตาม อำเภอศรีเทพ

2 กรกฎาคม 2563
ภาคเรียนที่ 1/2563
รร.บ้านนาเฉลียงใต้
ศพว.นาเฉลียงห้วยโป่งยามงาม
ข้าพเจ้า นางสาวสุกัญญา จันทร์งาม ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ พร้อมด้วยนายเสถียร มณีรัตน์ ผอ. โรงเรียนบ้านวังโบสถ์ และนายเสกสรร ศรีเลย ผอ.โรงเรียนบ้านคลองตะพานหิน ได้รับมอบหมายจาก นายสมศักดิ์ ภูมิกอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ให้ไปราชการ ในวันที่ ๒ กรกฏาคม ๒๕๖๓ เรื่อง นิเทศ ติดตาม การเปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓ ณ โรงเรียนบ้านนาเฉลียงใต้จากการนิเทศพบว่า 1. ทางโรงเรียนมีมาตรการคัดกรองวัดไข้ ให้กับนักเรียน ครู และผู้เข้ามาติดต่อทุกคนก่อนเข้าสถานศึกษา 2.มีมาตรการสังเกตอาการเสี่ยง โควิด-19 เช่น ไอ มีน้ำมูก เจ็บคอเหนื่อยหอบ หายใจลำบาก จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รู้รส พร้อมบันทึกผลสำหรับนักเรียน ครู และผู้ที่เข้ามาติดต่อทุกคนก่อนเข้าสถานศึกษา 3.มีนโยบายกำหนดให้นักเรียน ครู และผู้เข้ามาในสถานศึกษาทุกคนต้องสวมหน้ากากผ้า หรือหน้ากากอนามัย 4.มีการจัดเตรียมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย สำรองไว้ให้กับนักเรียนร้องขอหรือผู้ที่ไม่มีหน้ากากเข้ามาในสถานศึกษา 5.มีจุดล้างมือด้วยสบู่อย่างเพียงพอ 6.มีการจัดวางเจลแอลกอฮอล์สำหรับใช้ทำความสะอาดมือ บริเวณทางเข้าอาคารเรียนหน้าประตูห้องเรียน ทางเข้าโรงอาหาร อย่างเพียงพอ7.มีการจัดโต๊ะเรียน เก้าอี้นั่งเรียน ที่นั่งในโรงอาหาร ที่นั่งพัก โดยจัดเว้นระยะห่างระหว่างกันยึดหลัก Social distancing 8.มีการทำสัญลักษณ์แสดงจุดตำแหน่งชัดเจนในการจัดเว้นระยะห่างระหว่างกัน 9. มีการทำความสะอาดห้องเรียน ห้องต่าง ๆ และอุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียนการสอนก่อนและหลังใช้งานทุกครั้ง 10.มีการทำความสะอาดบริเวณ จุดสัมผัสเสี่ยงร่วมทุกวัน 11.มีถังขยะแบบมีฝาปิดในห้องเรียน และมีการปรับปรุงซ่อมแซมประตู- หน้าต่าง และพัดลมของห้องเรียน ให้มีสภาพการใช้งานได้ดี สำหรับใช้ปิด-เปิดให้อากาศถ่ายเทสะดวก 12.มีการแบ่งกลุ่มย่อยนักเรียนในห้องเรียนในการทำกิจกรรม 13.มีมาตรการให้เว้นระยะห่างการเข้าแถวทำกิจกรรม 14. การรับประทานอาหารกลางวันมีการทำที่กั้นระหว่างรับประทานอาหารเพื่อเว้นระยะห่าง และเหลื่อมเวลาในการทำกิจกรรมและการรับประทานอาหารกลางวัน 15. มีการกำหนดให้ใช้ของใช้ส่วนตัว ไม่ใช้สิ่งของร่วมกับผู้อื่น เช่น แก้วน้ำ ช้อนส้อมแปรงสีฟัน ยาสีฟัน ผ้าเช็ดหน้า 16. มีห้องพยาบาลหรือพื้นที่สำหรับแยกผู้มีอาการเสี่ยงทางระบบทางเดินหายใจ 17. มีสภานักเรียนที่เป็นนักเรียนแกนนำด้านสุขภาพ มีนวัตกรรม วิธีการ หรือวิธีปฏิบัติที่ดี เกี่ยวกับการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ทางโรงเรียนมีมาตรการลงทะเบียนนักเรียนและบุคคลภายนอกที่เข้ามาภายในสถานศึกษาและตรวจวัดไข้รวมถึงเจลแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อก่อนเข้าสถานศึกษา มีการกำหนดจุดทางเดินในระยะต่างๆตามอาคารเรียน สำหรับปฐมวัยมีการกำหนดกรอบเขตที่นั่งและที่นอนสำหรับเด็กปฐมวัยในการทำกิจกรรมการจัดประสบการณ์ต่างๆเพื่อเว้นระยะห่างในการสัมผัส และได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากชุมชนและหน่วยงานภายนอกทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 และคณะกรรรมการทุกท่านขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านและขอขอบพระคุณท่านผอ. คณะครู บุคลากรทุกท่าน นักเรียนทุกคนและทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ร่วมกันพัฒนาการศึกษาขอบคุณมากๆค่ะ

นางสาวสุกัญญา จันทร์งาม
ศึกษานิเทศก์
กรรมการ คณะกรรมการนิเทศ ติดตาม อำเภอหนองไผ่

2 กรกฎาคม 2563
ภาคเรียนที่ 1/2563
รร.บ้าน กม.30
ศพว.นาเฉลียงห้วยโป่งยามงาม
ข้าพเจ้า นางสาวสุกัญญา จันทร์งาม ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ พร้อมด้วยนายเสถียร มณีรัตน์ ผอ. โรงเรียนบ้านวังโบสถ์ และนายเสกสรร ศรีเลย ผอ.โรงเรียนบ้านคลองตะพานหิน ได้รับมอบหมายจาก นายสมศักดิ์ ภูมิกอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ให้ไปราชการ ในวันที่ ๒ กรกฏาคม ๒๕๖๓ เรื่อง นิเทศ ติดตาม การเปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓ ณ โรงเรียนบ้าน กม. 30 จากการนิเทศพบว่า 1. ทางโรงเรียนมีมาตรการคัดกรองวัดไข้ ให้กับนักเรียน ครู และผู้เข้ามาติดต่อทุกคนก่อนเข้าสถานศึกษา 2.มีมาตรการสังเกตอาการเสี่ยง โควิด-19 เช่น ไอ มีน้ำมูก เจ็บคอเหนื่อยหอบ หายใจลำบาก จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รู้รส พร้อมบันทึกผลสำหรับนักเรียน ครู และผู้ที่เข้ามาติดต่อทุกคนก่อนเข้าสถานศึกษา 3.มีนโยบายกำหนดให้นักเรียน ครู และผู้เข้ามาในสถานศึกษาทุกคนต้องสวมหน้ากากผ้า หรือหน้ากากอนามัย 4.มีการจัดเตรียมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย สำรองไว้ให้กับนักเรียนร้องขอหรือผู้ที่ไม่มีหน้ากากเข้ามาในสถานศึกษา 5.มีจุดล้างมือด้วยสบู่อย่างเพียงพอ 6.มีการจัดวางเจลแอลกอฮอล์สำหรับใช้ทำความสะอาดมือ บริเวณทางเข้าอาคารเรียนหน้าประตูห้องเรียน ทางเข้าโรงอาหาร อย่างเพียงพอ7.มีการจัดโต๊ะเรียน เก้าอี้นั่งเรียน ที่นั่งในโรงอาหาร ที่นั่งพัก โดยจัดเว้นระยะห่างระหว่างกันยึดหลัก Social distancing 8.มีการทำสัญลักษณ์แสดงจุดตำแหน่งชัดเจนในการจัดเว้นระยะห่างระหว่างกัน 9. มีการทำความสะอาดห้องเรียน ห้องต่าง ๆ และอุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียนการสอนก่อนและหลังใช้งานทุกครั้ง 10.มีการทำความสะอาดบริเวณ จุดสัมผัสเสี่ยงร่วมทุกวัน 11.มีถังขยะแบบมีฝาปิดในห้องเรียน และมีการปรับปรุงซ่อมแซมประตู- หน้าต่าง และพัดลมของห้องเรียน ให้มีสภาพการใช้งานได้ดี สำหรับใช้ปิด-เปิดให้อากาศถ่ายเทสะดวก 12.มีการแบ่งกลุ่มย่อยนักเรียนในห้องเรียนในการทำกิจกรรม 13.มีมาตรการให้เว้นระยะห่างการเข้าแถวทำกิจกรรม 14. การรับประทานอาหารกลางวันมีการทำที่กั้นระหว่างรับประทานอาหารเพื่อเว้นระยะห่าง 15. มีการกำหนดให้ใช้ของใช้ส่วนตัว ไม่ใช้สิ่งของร่วมกับผู้อื่น เช่น แก้วน้ำ ช้อนส้อมแปรงสีฟัน ยาสีฟัน ผ้าเช็ดหน้า 16. มีห้องพยาบาลหรือพื้นที่สำหรับแยกผู้มีอาการเสี่ยงทางระบบทางเดินหายใจ 17. มีสภานักเรียนที่เป็นนักเรียนแกนนำด้านสุขภาพ มีนวัตกรรม วิธีการ หรือวิธีปฏิบัติที่ดี เกี่ยวกับการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ทางโรงเรียนมีการนำฟิวเจอร์บอร์ดมากั้นเพื่อแบ่งเขตในการรับประทานอาหาร และแบ่งเขตในการเรียนการสอนกิจกรรมการทดลองทางวิทยาศาสตร์และการเข้าใช้ห้องสมุด มีมาตรการลงทะเบียนนักเรียนและบุคคลภายนอกที่เข้ามาภายในสถานศึกษาและตรวจวัดไข้รวมถึงมีอุปกรณ์ในการพ่นฆ่าเชื้อก่อนเข้าสถานศึกษา สำหรับปฐมวัยมีการกำหนดกรอบเขตที่นั่งและที่นอนสำหรับเด็กปฐมวัยในการทำกิจกรรมการจัดประสบการณ์ต่างๆเพื่อเว้นระยะห่างในการสัมผัส และได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากชุมชนและหน่วยงานภายนอกทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 และคณะกรรรมการทุกท่านขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านและขอขอบพระคุณท่านผอ. คณะครู บุคลากรทุกท่าน นักเรียนทุกคนและทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ร่วมกันพัฒนาการศึกษาขอบคุณมากๆค่ะ

นางสาวสุกัญญา จันทร์งาม
ศึกษานิเทศก์
กรรมการ คณะกรรมการนิเทศ ติดตาม อำเภอหนองไผ่

โรงเรียนบ้าน กม.๓๐ ขอขอบคุณ นางสาวสุกัญญา จันทร์งาม ศึกษานิเทศก์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๓ และนายเสถียร มณีรัตน์ ผอ. โรงเรียนบ้านวังโบสถ์ และนายเสกสรร ศรีเลย ผอ.โรงเรียนบ้านคลองตะพานหิน ที่ได้มานิเทศ ติดตาม การเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓

นางสาวนวลจันทร์ กอกอง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
29 กันยายน 2563


2 กรกฎาคม 2563
ภาคเรียนที่ 1/2563
รร.บ้านนาเฉลียง(เฉลียงทองราษฎร์บำรุง)
ศพว.นาเฉลียงห้วยโป่งยามงาม
ข้าพเจ้า นางสาวสุกัญญา จันทร์งาม ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ พร้อมด้วยนายเสถียร มณีรัตน์ ผอ. โรงเรียนบ้านวังโบสถ์ และนายเสกสรร ศรีเลย ผอ.โรงเรียนบ้านคลองตะพานหิน ได้รับมอบหมายจาก นายสมศักดิ์ ภูมิกอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ให้ไปราชการ ในวันที่ ๒ กรกฏาคม ๒๕๖๓ เรื่อง นิเทศ ติดตาม การเปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓ ณ โรงเรียนบ้านนาเฉลียงจากการนิเทศพบว่า 1. ทางโรงเรียนมีมาตรการคัดกรองวัดไข้ ให้กับนักเรียน ครู และผู้เข้ามาติดต่อทุกคนก่อนเข้าสถานศึกษา 2.มีมาตรการสังเกตอาการเสี่ยง โควิด-19 เช่น ไอ มีน้ำมูก เจ็บคอเหนื่อยหอบ หายใจลำบาก จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รู้รส พร้อมบันทึกผลสำหรับนักเรียน ครู และผู้ที่เข้ามาติดต่อทุกคนก่อนเข้าสถานศึกษา 3.มีนโยบายกำหนดให้นักเรียน ครู และผู้เข้ามาในสถานศึกษาทุกคนต้องสวมหน้ากากผ้า หรือหน้ากากอนามัย 4.มีการจัดเตรียมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย สำรองไว้ให้กับนักเรียนร้องขอหรือผู้ที่ไม่มีหน้ากากเข้ามาในสถานศึกษา 5.มีจุดล้างมือด้วยสบู่อย่างเพียงพอ 6.มีการจัดวางเจลแอลกอฮอล์สำหรับใช้ทำความสะอาดมือ บริเวณทางเข้าอาคารเรียนหน้าประตูห้องเรียน ทางเข้าโรงอาหาร อย่างเพียงพอ7.มีการจัดโต๊ะเรียน เก้าอี้นั่งเรียน ที่นั่งในโรงอาหาร ที่นั่งพัก โดยจัดเว้นระยะห่างระหว่างกันยึดหลัก Social distancing 8.มีการทำสัญลักษณ์แสดงจุดตำแหน่งชัดเจนในการจัดเว้นระยะห่างระหว่างกัน 9. มีการทำความสะอาดห้องเรียน ห้องต่าง ๆ และอุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียนการสอนก่อนและหลังใช้งานทุกครั้ง 10.มีการทำความสะอาดบริเวณ จุดสัมผัสเสี่ยงร่วมทุกวัน 11.มีถังขยะแบบมีฝาปิดในห้องเรียน และมีการปรับปรุงซ่อมแซมประตู- หน้าต่าง และพัดลมของห้องเรียน ให้มีสภาพการใช้งานได้ดี สำหรับใช้ปิด-เปิดให้อากาศถ่ายเทสะดวก 12.มีการแบ่งกลุ่มย่อยนักเรียนในห้องเรียนในการทำกิจกรรม 13.มีมาตรการให้เว้นระยะห่างการเข้าแถวทำกิจกรรม 14. การรับประทานอาหารกลางวันมีการทำที่กั้นระหว่างรับประทานอาหารเพื่อเว้นระยะห่าง และเหลื่อมเวลาในการทำกิจกรรมและการรับประทานอาหารกลางวัน รวมถึงในบางระดับชั้นให้รับประทานอาหารภายในชั้นเรียนของตนเองเพื่อลดการรวมกลุ่มกัน 15. มีการกำหนดให้ใช้ของใช้ส่วนตัว ไม่ใช้สิ่งของร่วมกับผู้อื่น เช่น แก้วน้ำ ช้อนส้อมแปรงสีฟัน ยาสีฟัน ผ้าเช็ดหน้า 16. มีห้องพยาบาลหรือพื้นที่สำหรับแยกผู้มีอาการเสี่ยงทางระบบทางเดินหายใจ 17. มีสภานักเรียนที่เป็นนักเรียนแกนนำด้านสุขภาพ มีนวัตกรรม วิธีการ หรือวิธีปฏิบัติที่ดี เกี่ยวกับการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ทางโรงเรียนมีการนำฟิวเจอร์บอร์ดมากั้นเพื่อแบ่งเขตในการรับประทานอาหาร และแบ่งเขตโต๊ะนั่งในกิจกรรมการเรียนการสอน มีมาตรการลงทะเบียนนักเรียนและบุคคลภายนอกที่เข้ามาภายในสถานศึกษาและตรวจวัดไข้รวมถึงเจลแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อเป็นแบบใช้เท้าสัมผัสแทนการใช้มือก่อนเข้าสถานศึกษา สำหรับปฐมวัยมีการกำหนดกรอบเขตที่นั่งและที่นอนสำหรับเด็กปฐมวัยในการทำกิจกรรมการจัดประสบการณ์ต่างๆเพื่อเว้นระยะห่างในการสัมผัสและมีการนำพลาสติกใสมาประดิษฐ์เป็นอุปกรณ์กั้นในระหว่างการนอนของเด็กปฐมวัย และได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากชุมชนและหน่วยงานภายนอกทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 และคณะกรรรมการทุกท่านขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านและขอขอบพระคุณท่านผอ. คณะครู บุคลากรทุกท่าน นักเรียนทุกคนและทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ร่วมกันพัฒนาการศึกษาขอบคุณมากๆค่ะ

นางสาวสุกัญญา จันทร์งาม
ศึกษานิเทศก์
กรรมการ คณะกรรมการนิเทศ ติดตาม อำเภอหนองไผ่

1.รับทราบ แจ้งคณะครู 2. ขอขอบคุณคณะกรรมการนิเทศ ติดตาม การเปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓ จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ที่มาให้คำแนะนำ ให้กำลังใจในการปฏิบัติงาน ทางโรงเรียนจะรักษามาตรฐานนี้ไว้และพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น

นางวันเพ็ญ โพธิ์เหลือง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
13 กรกฎาคม 2563


2 กรกฎาคม 2563
ภาคเรียนที่ 1/2563
รร.บ้านห้วยโป่ง-ไผ่ขวาง
ศพว.นาเฉลียงห้วยโป่งยามงาม
ข้าพเจ้า นางสาวสุกัญญา จันทร์งาม ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ พร้อมด้วยนายเสถียร มณีรัตน์ ผอ. โรงเรียนบ้านวังโบสถ์ และนายเสกสรร ศรีเลย ผอ.โรงเรียนบ้านคลองตะพานหิน ได้รับมอบหมายจาก นายสมศักดิ์ ภูมิกอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ให้ไปราชการ ในวันที่ ๒ กรกฏาคม ๒๕๖๓ เรื่อง นิเทศ ติดตาม การเปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓ ณ โรงเรียนบ้านห้วยโป่งไผ่ขวาง จากการนิเทศพบว่า 1. ทางโรงเรียนมีมาตรการคัดกรองวัดไข้ ให้กับนักเรียน ครู และผู้เข้ามาติดต่อทุกคนก่อนเข้าสถานศึกษา 2.มีมาตรการสังเกตอาการเสี่ยง โควิด-19 เช่น ไอ มีน้ำมูก เจ็บคอเหนื่อยหอบ หายใจลำบาก จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รู้รส พร้อมบันทึกผลสำหรับนักเรียน ครู และผู้ที่เข้ามาติดต่อทุกคนก่อนเข้าสถานศึกษา 3.มีนโยบายกำหนดให้นักเรียน ครู และผู้เข้ามาในสถานศึกษาทุกคนต้องสวมหน้ากากผ้า หรือหน้ากากอนามัย 4.มีการจัดเตรียมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย สำรองไว้ให้กับนักเรียนร้องขอหรือผู้ที่ไม่มีหน้ากากเข้ามาในสถานศึกษา 5.มีจุดล้างมือด้วยสบู่อย่างเพียงพอ 6.มีการจัดวางเจลแอลกอฮอล์สำหรับใช้ทำความสะอาดมือ บริเวณทางเข้าอาคารเรียนหน้าประตูห้องเรียน ทางเข้าโรงอาหาร อย่างเพียงพอ7.มีการจัดโต๊ะเรียน เก้าอี้นั่งเรียน ที่นั่งในโรงอาหาร ที่นั่งพัก โดยจัดเว้นระยะห่างระหว่างกันยึดหลัก Social distancing 8.มีการทำสัญลักษณ์แสดงจุดตำแหน่งชัดเจนในการจัดเว้นระยะห่างระหว่างกัน 9. มีการทำความสะอาดห้องเรียน ห้องต่าง ๆ และอุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียนการสอนก่อนและหลังใช้งานทุกครั้ง 10.มีการทำความสะอาดบริเวณ จุดสัมผัสเสี่ยงร่วมทุกวัน 11.มีถังขยะแบบมีฝาปิดในห้องเรียน และมีการปรับปรุงซ่อมแซมประตู- หน้าต่าง และพัดลมของห้องเรียน ให้มีสภาพการใช้งานได้ดี สำหรับใช้ปิด-เปิดให้อากาศถ่ายเทสะดวก 12.มีการแบ่งกลุ่มย่อยนักเรียนในห้องเรียนในการทำกิจกรรม 13.มีมาตรการให้เว้นระยะห่างการเข้าแถวทำกิจกรรม 14. การรับประทานอาหารกลางวันมีการทำที่กั้นระหว่างรับประทานอาหารเพื่อเว้นระยะห่าง และเหลื่อมเวลาในการทำกิจกรรมและการรับประทานอาหารกลางวัน 15. มีการกำหนดให้ใช้ของใช้ส่วนตัว ไม่ใช้สิ่งของร่วมกับผู้อื่น เช่น แก้วน้ำ ช้อนส้อมแปรงสีฟัน ยาสีฟัน ผ้าเช็ดหน้า 16. มีห้องพยาบาลหรือพื้นที่สำหรับแยกผู้มีอาการเสี่ยงทางระบบทางเดินหายใจ 17. มีสภานักเรียนที่เป็นนักเรียนแกนนำด้านสุขภาพ มีนวัตกรรม วิธีการ หรือวิธีปฏิบัติที่ดี เกี่ยวกับการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ทางโรงเรียนมีมาตรการลงทะเบียนนักเรียนและบุคคลภายนอกที่เข้ามาภายในสถานศึกษาและตรวจวัดไข้รวมถึงเจลแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อก่อนเข้าสถานศึกษา มีการกำหนดจุดทางเดินในระยะต่างๆตามอาคารเรียน สำหรับปฐมวัยมีการกำหนดกรอบเขตที่นั่งและที่นอนสำหรับเด็กปฐมวัยในการทำกิจกรรมการจัดประสบการณ์ต่างๆเพื่อเว้นระยะห่างในการสัมผัส กรณีห้องเรียนไม่สามารถจัดเว้นระยะห่างตามที่กำหนดได้ มีการสลับหรือมีการแบ่งจำนวนนักเรียนเข้าเรียนในแต่ละวิชานอกจากนี้ยังได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากชุมชนและหน่วยงานภายนอกทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 และคณะกรรรมการทุกท่านขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านและขอขอบพระคุณท่านผอ. คณะครู บุคลากรทุกท่าน นักเรียนทุกคนและทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ร่วมกันพัฒนาการศึกษาขอบคุณมากๆค่ะ

นางสาวสุกัญญา จันทร์งาม
ศึกษานิเทศก์
กรรมการ คณะกรรมการนิเทศ ติดตาม อำเภอหนองไผ่

รับทราบและแจ้งผลการนิเทศให้คณะครูได้รับทราบ

นายทรงเกียรติ สิงห์บัวขาว
ผู้อำนวยการโรงเรียน
20 กรกฎาคม 2563


2 กรกฎาคม 2563
ภาคเรียนที่ 1/2563
รร.ชุมชนบ้านโคกปรง
ศพว.ท่าโรงโคกปรง
วันนี้ข้าพเจ้า นายพีระพงษ์ พลอยเปลียนแสง พร้อมด้วยคณะกรรมการ นายยุทธศาสตร์ รินทร์พุ้ม นายพิศิษฎ์ ศรีธงชัย ได้นิเทศ ติดตาม การเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาในวันเปิดภาคเรียน ภาคเรียนที่ 1ปีการศึกษา 2563 เพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามคำสั่ง สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 โดยภาพรวมของสถานศึกษามีความพร้อมที่เปิดทำการเรียนการสอนในสถานการณ์ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมีการทำตามมาตรการหลัก 6 ข้อ ที่ทางจังหวัดกำหนดมาได้อย่างดีมาก ขอขอบคุณผู้บริหาร คณะครูและบุคลากร นักเรียนที่ให้การต้อนรับ อำนวยความสะดวกการเก็บรวบรวมข้อมูลขับเคลื่อนนโยบายอย่างดียิ่ง

นายพิศิษฎ์ ศรีธงชัย
ผอ.โรงเรียนบ้านเขาสูงราษฎร์บำรุง
กรรมการ คณะกรรมการนิเทศ ติดตาม อำเภอวิเชียรบุรี

2 กรกฎาคม 2563
ภาคเรียนที่ 1/2563
รร.บ้านกันจุ
ศพว.กันจุสระแก้ว
วันนี้ข้าพเจ้า นางนุตประวีณ์ ภัครวัฒน์อังกูร ผอ.โรงเรียนบ้านราหุล และคณะกรรมการนิเทศ ติดตาม อ.ก.ต.ป.น. ศูนย์พัฒนาวิชาการกันจุ สระแก้ว ได้มานิเทศ ติดตาม การดำเนินการการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาในวันเปิดภาคเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 เพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ตามกระบวนการสามารถจัดและประเมินผลได้อย่างเรียบร้อย ขอขอบคุณผู้บริหารและคณะครู ที่ให้ความร่วมมือ การนิเทศ ติดตามในครั้งนี้เป็นอย่างดียิ่ง

นางนุตประวีณ์ ภัครวัฒน์อังกูร
ผอ.โรงเรียนบ้านราหุล
กรรมการ คณะกรรมการนิเทศ ติดตาม อำเภอบึงสามพัน

โรงเรียนบ้านกันจุ ได้ดำเนินการการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาในวันเปิดภาคเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 เพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ตามมาตรการการป้องกันและเฝ้าระวังของกระทรวงสาธารณะสุขเพื่อความปลอดภัยและถูกสุขลักษณะของนักเรียนภายในโรงเรียน

นายเพชระ เทพวาที
ผู้อำนวยการโรงเรียน
10 กรกฎาคม 2563


2 กรกฎาคม 2563
ภาคเรียนที่ 1/2563
รร.บ้านลำตะคร้อ
ศพว.กันจุสระแก้ว
วันนี้ข้าพเจ้า นางนุตประวีณ์ ภัครวัฒน์อังกูร ผอ.โรงเรียนบ้านราหุล และคณะกรรมการนิเทศ ติดตาม อ.ก.ต.ป.น. ศูนย์พัฒนาวิชาการกันจุ สระแก้ว ได้มานิเทศ ติดตาม การดำเนินการการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาในวันเปิดภาคเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 เพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ตามกระบวนการสามารถจัดและประเมินผลได้อย่างเรียบร้อย ขอขอบคุณผู้บริหารและคณะครู ที่ให้ความร่วมมือ การนิเทศ ติดตามในครั้งนี้เป็นอย่างดียิ่ง

นางนุตประวีณ์ ภัครวัฒน์อังกูร
ผอ.โรงเรียนบ้านราหุล
กรรมการ คณะกรรมการนิเทศ ติดตาม อำเภอบึงสามพัน

โรงเรียนบ้านลำตะคร้อ ได้รับการนิเทศจากคณะติดตาม อ.ก.ต.ป.น.ศูนย์พัฒนาวิชาการกันจุ สระแก้ว ได้มานิเทศ ติดตาม การดำเนินการการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาในวันเปิดภาคเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 เพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ตามกระบวนการสามารถจัดและประเมินผลได้อย่างเรียบร้อย ขอขอบคุณคณะนิเทศติดตาม อ.ก.ต.ป.น.ที่ให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์กับทางโรงเรียนอย่างดียิ่ง

นางพูนศิริ ศรีโพธิ์เผือก
ครู
25 กันยายน 2563


2 กรกฎาคม 2563
ภาคเรียนที่ 1/2563
รร.บ้านซับบอน
ศพว.กันจุสระแก้ว
วันนี้ข้าพเจ้า นางนุตประวีณ์ ภัครวัฒน์อังกูร ผอ.โรงเรียนบ้านราหุล และคณะกรรมการนิเทศ ติดตาม อ.ก.ต.ป.น. ศูนย์พัฒนาวิชาการกันจุ สระแก้ว ได้มานิเทศ ติดตาม การดำเนินการการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาในวันเปิดภาคเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 เพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ตามกระบวนการสามารถจัดและประเมินผลได้อย่างเรียบร้อย ขอขอบคุณผู้บริหารและคณะครู ที่ให้ความร่วมมือ การนิเทศ ติดตามในครั้งนี้เป็นอย่างดียิ่ง

นางนุตประวีณ์ ภัครวัฒน์อังกูร
ผอ.โรงเรียนบ้านราหุล
กรรมการ คณะกรรมการนิเทศ ติดตาม อำเภอบึงสามพัน

2 กรกฎาคม 2563
ภาคเรียนที่ 1/2563
รร.บ้านหนองพลวง
ศพว.กันจุสระแก้ว
วันนี้ข้าพเจ้า นางนุตประวีณ์ ภัครวัฒน์อังกูร ผอ.โรงเรียนบ้านราหุล และคณะกรรมการนิเทศ ติดตาม อ.ก.ต.ป.น. ศูนย์พัฒนาวิชาการกันจุ สระแก้ว ได้มานิเทศ ติดตาม การดำเนินการการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาในวันเปิดภาคเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 เพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ตามกระบวนการสามารถจัดและประเมินผลได้อย่างเรียบร้อย ขอขอบคุณผู้บริหารและคณะครู ที่ให้ความร่วมมือ การนิเทศ ติดตามในครั้งนี้เป็นอย่างดียิ่ง

นางนุตประวีณ์ ภัครวัฒน์อังกูร
ผอ.โรงเรียนบ้านราหุล
กรรมการ คณะกรรมการนิเทศ ติดตาม อำเภอบึงสามพัน

ตามที่คณะกรรมการนิเทศ ติดตาม อ.ก.ต.ป.น. ศูนย์พัฒนาวิชาการกันจุ สระแก้ว ได้มานิเทศ ติดตาม การดำเนินการการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาในวันเปิดภาคเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 เพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2563 ภาคเรียนที่ 1/2563 ได้ให้คำแนะนำเรื่องการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 คณะครูโรงเรียนบ้านหนองพลวงได้นำคำแนะนำไปปฏิบัติแล้ว

นางสาวพีรยา โฆษิตานนท์
ครู
21 กันยายน 2563


2 กรกฎาคม 2563
ภาคเรียนที่ 1/2563
รร.บ้านบึงสามพัน
ศพว.บึงสามพันหนองแจง
วันพฤหัสบดีที่๒กรกฎาคม๒๕๖๓ ผอ.กัน อินพร ผอ.ชาญณรงค์ ชำนาญกิจ ผอ.วัฒนากร บัวทองได้มาตรวจเยี่ยมประเมินความพร้อมของโรงเรียนบ้านหนองแจง ในการเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ กราบขอบพระคุณ ข้อเสนอแนะ คำแนะนำเพื่อร.ร.จะได้นำไปพัฒนาต่อไป..

นายวัฒนกร บัวทอง
ผอ.โรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน
กรรมการ คณะกรรมการนิเทศ ติดตาม อำเภอบึงสามพัน

โรงเรียนบ้านบึงสามพันได้เตรียมความพร้อม ดูแลอาคารสถานที่ ให้มีความสะอาด ปลอดภัย ตามมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มีการคัดกรอง มีจุดล้างมือ จุดวัดไข้ จุดเจลล้างมือด้วยแอลกอฮอล์ มีการกำหนดระยะห่างทางสังคม อย่างเคร่งครัด

นายพิชาติ สารเดช
ครู
8 กรกฎาคม 2563


2 กรกฎาคม 2563
ภาคเรียนที่ 1/2563
รร.บ้านราหุล
ศพว.บึงสามพันหนองแจง
วันพฤหัสบดีที่๒กรกฎาคม๒๕๖๓ ผอ.กัน อินพร ผอ.ชาญณรงค์ ชำนาญกิจ ผอ.วัฒนากร บัวทองได้มาตรวจเยี่ยมประเมินความพร้อมของโรงเรียนบ้านหนองแจง ในการเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ กราบขอบพระคุณ ข้อเสนอแนะ คำแนะนำเพื่อร.ร.จะได้นำไปพัฒนาต่อไป..

นายกัน อินพร
ผอ.โรงเรียนบ้านเขาพลวง
กรรมการ คณะกรรมการนิเทศ ติดตาม อำเภอบึงสามพัน

รับทราบการตรวจเยี่ยมประเมินความพร้อมของทางโรงเรียนบ้านราหุล ต้องขอขอบพระคุณที่ให้คำชมและคำแนะนำ และจะปฏิบัติและพัฒนาโรงเรียนตามแผนนโยบายของทางต้นสังกัดต่อไปค่ะ

นางนุตประวีณ์ ภัครวัฒน์อังกูร
ผู้อำนวยการโรงเรียน
29 ตุลาคม 2563


2 กรกฎาคม 2563
ภาคเรียนที่ 1/2563
รร.บ้านหนองแจง
ศพว.บึงสามพันหนองแจง
วันพฤหัสบดีที่๒กรกฎาคม๒๕๖๓ ผอ.กัน อินพร ผอ.ชาญณรงค์ ชำนาญกิจ ผอ.วัฒนากร บัวทองได้มาตรวจเยี่ยมประเมินความพร้อมของโรงเรียนบ้านหนองแจง ในการเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ กราบขอบพระคุณ ข้อเสนอแนะ คำแนะนำเพื่อร.ร.จะได้นำไปพัฒนาต่อไป..

นายชาญณรงค์ ชำนาญกิจ
ผอ.โรงเรียนบ้านลำตะคร้อ
กรรมการ คณะกรรมการนิเทศ ติดตาม อำเภอบึงสามพัน

2 กรกฎาคม 2563
ภาคเรียนที่ 1/2563
รร.บ้านเนินสมบูรณ์
ศพว.วังพิกุลศรีมงคลพญาวัง
//วันที่ 2 กรกฎาคม 2563: นางสาวจงรักษ์ ตั้งละมัย ผอ.รร.บ้านซับไม้แดง นางณัชชา สืบสุยะ ผอ.รร.บ้านตะกรุดหิน และนางสุปัญญา โพธิ์หา ศึกษานิเทศก์ ได้รับมอบหมายจากนายสมศักดิ์ ภูมิกอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 นิเทศติดตามฯมาตรการป้องกันโควิด-19 วันเปิดเรียนวันแรกภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ณ โรงเรียนบ้านเนินสมบูรณ์ พบว่า สถานศึกษาได้เตรียมความพร้อมในการบริหารจัดการด้านต่าง ๆ เพื่อจัดการเรียนการสอนในวิถีชีวิตรูปแบบใหม่ (New Normal) เน้นความปลอดภัยของทุกคน ปฏิบัติตามมาตรการด้านสาธารณสุข 6 ประการอย่างเคร่งครัด พร้อมรักษาระเบียบวินัย เพื่อทำให้มั่นใจว่าโรงเรียนเป็นสถานที่ที่ปลอดภัยสำหรับนักเรียนทุกคน ทุกห้องทุกชั้นเรียนได้เตรียมความปลอดภัยให้นักเรียน บรรยากาศห้องเรียนสีสันสวยงาม มีป้ายความรู้ต่าง ๆ ให้ความรู้กับนักเรียน สื่อการเรียนตามห้องเรียน จัดกิจกรรมการเรียนการสอนตาม DLTV มีสื่อใบงานให้นักเรียนได้ทำกิจกรรมตามรายวิชา ขอชื่นชมและให้กำลังใจคุณครูทุกท่านค่ะ// ..ขอบพระคุณท่านผู้บริหาร คณะครู หน่วยงานสาธารณสุข ผู้ปกครอง และนักเรียน ที่ร่วมกันฟันฝ่าอุปสรรคในช่วงวิกฤต COVID-19 และจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพให้กับเด็กทุกคนอย่างทั่วถึง ขอให้อดทนในสถานการณ์ที่เกิดวิกฤตโรคระบาดเช่นนี้ ซึ่งส่งผลให้ไม่สามารถจัดการเรียนการสอนแบบเดิมได้ //

นางสุปัญญา โพธิ์หา
ศึกษานิเทศก์
กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการนิเทศ ติดตาม อำเภอบึงสามพัน
รับทราบ

นายนรินทร์ เรืองน้อย
ผู้อำนวยการโรงเรียน
14 กรกฎาคม 2563

2 กรกฎาคม 2563
ภาคเรียนที่ 1/2563
รร.บ้านโป่งบุญเจริญ
ศพว.วังพิกุลศรีมงคลพญาวัง
//วันที่ 2 กรกฎาคม 2563: นางสาวจงรักษ์ ตั้งละมัย ผอ.รร.บ้านซับไม้แดง นางณัชชา สืบสุยะ ผอ.รร.บ้านตะกรุดหิน และนางสุปัญญา โพธิ์หา ศึกษานิเทศก์ ได้รับมอบหมายจากนายสมศักดิ์ ภูมิกอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 นิเทศติดตามฯมาตรการป้องกันโควิด-19 วันเปิดเรียนวันแรกภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ณ โรงเรียนบ้านโป่งบุญเจริญ พบว่า สถานศึกษาได้เตรียมความพร้อมในการบริหารจัดการด้านต่าง ๆ เพื่อจัดการเรียนการสอนในวิถีชีวิตรูปแบบใหม่ (New Normal) เน้นความปลอดภัยของทุกคน ปฏิบัติตามมาตรการด้านสาธารณสุข 6 ประการอย่างเคร่งครัด พร้อมรักษาระเบียบวินัย เพื่อทำให้มั่นใจว่าโรงเรียนเป็นสถานที่ที่ปลอดภัยสำหรับนักเรียนทุกคน ทุกห้องทุกชั้นเรียนได้เตรียมความปลอดภัยให้นักเรียน บรรยากาศห้องเรียนสีสันสวยงาม มีป้ายความรู้ต่าง ๆ ให้ความรู้กับนักเรียน สื่อการเรียนตามห้องเรียน จัดกิจกรรมการเรียนการสอนตาม DLTV มีสื่อใบงานให้นักเรียนได้ทำกิจกรรมตามรายวิชา ขอชื่นชมและให้กำลังใจคุณครูทุกท่านค่ะ// ..ขอบพระคุณท่านผู้บริหาร คณะครู หน่วยงานสาธารณสุข ผู้ปกครอง และนักเรียน ที่ร่วมกันฟันฝ่าอุปสรรคในช่วงวิกฤต COVID-19 และจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพให้กับเด็กทุกคนอย่างทั่วถึง ขอให้อดทนในสถานการณ์ที่เกิดวิกฤตโรคระบาดเช่นนี้ ซึ่งส่งผลให้ไม่สามารถจัดการเรียนการสอนแบบเดิมได้ //

นางสุปัญญา โพธิ์หา
ศึกษานิเทศก์
กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการนิเทศ ติดตาม อำเภอบึงสามพัน
นายสุพจน์ ผัดพิทักษ์กุล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโป่งบุญเจริญ ทราบ นำข้อเสนอแนะในการตรวจเยี่ยมแจ้งครูทราบ

นายสุพจน์ ผัดพิทักษ์กุล
ผู้อำนวยการโรงเรียน
23 กันยายน 2563

2 กรกฎาคม 2563
ภาคเรียนที่ 1/2563
รร.บ้านห้วยทราย
ศพว.วังพิกุลศรีมงคลพญาวัง
//วันที่ 2 กรกฎาคม 2563: นางสาวจงรักษ์ ตั้งละมัย ผอ.รร.บ้านซับไม้แดง นางณัชชา สืบสุยะ ผอ.รร.บ้านตะกรุดหิน และนางสุปัญญา โพธิ์หา ศึกษานิเทศก์ ได้รับมอบหมายจากนายสมศักดิ์ ภูมิกอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 นิเทศติดตามฯมาตรการป้องกันโควิด-19 วันเปิดเรียนวันแรกภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ณ โรงเรียนบ้านห้วยทราย พบว่า สถานศึกษาได้เตรียมความพร้อมในการบริหารจัดการด้านต่าง ๆ เพื่อจัดการเรียนการสอนในวิถีชีวิตรูปแบบใหม่ (New Normal) เน้นความปลอดภัยของทุกคน ปฏิบัติตามมาตรการด้านสาธารณสุข 6 ประการอย่างเคร่งครัด พร้อมรักษาระเบียบวินัย เพื่อทำให้มั่นใจว่าโรงเรียนเป็นสถานที่ที่ปลอดภัยสำหรับนักเรียนทุกคน ทุกห้องทุกชั้นเรียนได้เตรียมความปลอดภัยให้นักเรียน บรรยากาศห้องเรียนสีสันสวยงาม มีป้ายความรู้ต่าง ๆ ให้ความรู้กับนักเรียน สื่อการเรียนตามห้องเรียน จัดกิจกรรมการเรียนการสอนตาม DLTV มีสื่อใบงานให้นักเรียนได้ทำกิจกรรมตามรายวิชา ขอชื่นชมและให้กำลังใจคุณครูทุกท่านค่ะ// ..ขอบพระคุณท่านผู้บริหาร คณะครู หน่วยงานสาธารณสุข ผู้ปกครอง และนักเรียน ที่ร่วมกันฟันฝ่าอุปสรรคในช่วงวิกฤต COVID-19 และจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพให้กับเด็กทุกคนอย่างทั่วถึง ขอให้อดทนในสถานการณ์ที่เกิดวิกฤตโรคระบาดเช่นนี้ ซึ่งส่งผลให้ไม่สามารถจัดการเรียนการสอนแบบเดิมได้ //

นางสุปัญญา โพธิ์หา
ศึกษานิเทศก์
กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการนิเทศ ติดตาม อำเภอบึงสามพัน
ขอขอบพระคุณท่านศึกษานิเทศก์สุปัญญา โพธิ์หา พร้อมคณะกรรมการนิเทศติดตาม อำเภอบึงสามพัน ทางโรงเรียนบ้านห้วยทราย ได้เตรียมความพร้อมในการบริหารจัดการด้านต่าง ๆ เพื่อจัดการเรียนการสอนในวิถีชีวิตรูปแบบใหม่ (New Normal) เน้นความปลอดภัยของทุกคน ปฏิบัติตามมาตรการด้านสาธารณสุข 6 ประการอย่างเคร่งครัด พร้อมรักษาระเบียบวินัย เพื่อทำให้มั่นใจว่าโรงเรียนเป็นสถานที่ที่ปลอดภัยสำหรับนักเรียนทุกคน

ว่าที่ ร.ต.ภาคภูมิ บัวทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
13 กรกฎาคม 2563

2 กรกฎาคม 2563
ภาคเรียนที่ 1/2563
รร.บ้านหนองชุมแสง
ศพว.บึงสามพันหนองแจง
วันพฤหัสบดีที่๒กรกฎาคม๒๕๖๓ ผอ.กัน อินพร ผอ.ชาญณรงค ชำนาญกิจ ผอ.วัฒนากร บัวทองได้มาตรวจเยี่ยมประเมินความพร้อมของโรงเรียนบ้านหนองแจง ในการเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ กราบขอบพระคุณ ข้อเสนอแนะ คำแนะนำเพื่อร.ร.จะได้นำไปพัฒนาต่อไป..

นายชาญณรงค์ ชำนาญกิจ
ผอ.โรงเรียนบ้านลำตะคร้อ
กรรมการ คณะกรรมการนิเทศ ติดตาม อำเภอบึงสามพัน

2 กรกฎาคม 2563
ภาคเรียนที่ 1/2563
รร.บ้านซับน้อย
ศพว.ซับสมบูรณ์ซับน้อย
วันนี้นางศุภวารี เอี่ยมสุขประเสริฐ ผอ.รร.บ้านวังไผ่ นางอริยา พลอยเปลี่ยนแสง ผอ.รร.บ้านวังใหญ่ นายประวิทย์ จิระสัญญาณสกุล ผอ.รร.บ้านไทรทอง ได้มานิเทศการเตรียมความพร้อมการเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 พบว่าโรงเรียนบ้านซับน้อย มีความพร้อมในการจัดการเรียนสอนปีการศึกษา 2563 มีจุดคัดกรอง มีการเว้นระยะห่าง นักเรียนสวมใส่หน้ากากอนามัย มีจุดล้างมือและจุดบริการเจลล้างมืออย่างเพียงพอ บริเวณโรงเรียนมีความสะอาด เป็นระเบียบ ร่มรื่น สวยงาม

นางศุภวารี เอี่ยมสุขประเสริฐ
ผอ.โรงเรียนบ้านวังไผ่
รองประธานกรรมการ คณะกรรมการนิเทศ ติดตาม อำเภอวิเชียรบุรี

2 กรกฎาคม 2563
ภาคเรียนที่ 1/2563
รร.บ้านคลองทราย
ศพว.ซับสมบูรณ์ซับน้อย
วันนี้นางศุภวารี เอี่ยมสุขประเสริฐ ผอ.รร.บ้านวังไผ่ นางอริยา พลอยเปลี่ยนแสง ผอ.รร.บ้านวังใหญ่ นายประวิทย์ จิระสัญญาณสกุล ผอ.รร.บ้านไทรทอง ได้มานิเทศการเตรียมความพร้อมการเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 พบว่าโรงเรียนบ้านคลองทราย มีความพร้อมในการจัดการเรียนสอนปีการศึกษา 2563 มีจุดคัดกรอง มีการเว้นระยะห่าง นักเรียนสวมใส่หน้ากากอนามัย มีจุดล้างมือและจุดบริการเจลล้างมืออย่างเพียงพอ บริเวณโรงเรียนมีความสะอาด เป็นระเบียบ ร่มรื่น สวยงาม

นางศุภวารี เอี่ยมสุขประเสริฐ
ผอ.โรงเรียนบ้านวังไผ่
รองประธานกรรมการ คณะกรรมการนิเทศ ติดตาม อำเภอวิเชียรบุรี

โรงเรียนบ้านคลองทรายกราบขอบพระคุณ นางศุภวารี เอี่ยมสุขประเสริฐ รองประธานกรรมการ คณะกรรมการนิเทศ ติดตาม อำเภอวิเชียรบุรี และคณะที่ได้ให้เกียรติมานิเทศ และตรวจเยี่ยม การเตรียมความพร้อมการเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนบ้า่นคลองทราย ขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงในครั้งนี้

นายคำสิงห์ ภูเยี่ยมจิต
ผู้อำนวยการโรงเรียน
2 กันยายน 2563


2 กรกฎาคม 2563
ภาคเรียนที่ 1/2563
รร.บ้านซับสมบูรณ์
ศพว.ซับสมบูรณ์ซับน้อย
วันนี้นางศุภวารี เอี่ยมสุขประเสริฐ ผอ.รร.บ้านวังไผ่ นางอริยา พลอยเปลี่ยนแสง ผอ.รร.บ้านวังใหญ่ นายประวิทย์ จิระสัญญาณสกุล ผอ.รร.บ้านไทรทอง ได้มานิเทศการเตรียมความพร้อมการเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 พบว่าโรงเรียนบ้านซับสมบูรณ์ มีความพร้อมในการจัดการเรียนสอนปีการศึกษา 2563 มีจุดคัดกรอง มีการเว้นระยะห่าง นักเรียนสวมใส่หน้ากากอนามัย มีจุดล้างมือและจุดบริการเจลล้างมืออย่างเพียงพอ บริเวณโรงเรียนมีความสะอาด เป็นระเบียบ ร่มรื่น สวยงาม

นางศุภวารี เอี่ยมสุขประเสริฐ
ผอ.โรงเรียนบ้านวังไผ่
รองประธานกรรมการ คณะกรรมการนิเทศ ติดตาม อำเภอวิเชียรบุรี

ข้าพเจ้า นายก่อเกียรติ นาลา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซับสมบูรณ์ สพป.พช.3 ได้รับการนิเทศการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 เรียบร้อยแล้ว ทางโรงเรียนได้ตะหนักและดำเนินการตามมาตรการการป้องกันโควิด-19 (Covid-2019) อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ โดยมีจุดคัดกรองบริเวณหน้าประตูโรงเรียน จุดบริการล้างมือ จุดบริการเจลแอลกอฮอล์ มีการประชาสัมพันธ์เพื่อให้นักเรียนตระหนักและรู้แนวทางการป้องกันโควิด 19 หน้าเสาธงทุกวัน

นายก่อเกียรติ นาลา
ผู้อำนวยการโรงเรียน
29 กรกฎาคม 2563


2 กรกฎาคม 2563
ภาคเรียนที่ 1/2563
รร.บ้านแสงมณีวิทยา
ศพว.ซับสมบูรณ์ซับน้อย
วันนี้นางศุภวารี เอี่ยมสุขประเสริฐ ผอ.รร.บ้านวังไผ่ นางอริยา พลอยเปลี่ยนแสง ผอ.รร.บ้านวังใหญ่ นายประวิทย์ จิระสัญญาณสกุล ผอ.รร.บ้านไทรทอง ได้มานิเทศการเตรียมความพร้อมการเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 พบว่าโรงเรียนบ้านแสงมณีวิทยา มีความพร้อมในการจัดการเรียนสอนปีการศึกษา 2563 มีจุดคัดกรอง มีการเว้นระยะห่าง นักเรียนสวมใส่หน้ากากอนามัย มีจุดล้างมือและจุดบริการเจลล้างมืออย่างเพียงพอ บริเวณโรงเรียนมีความสะอาด เป็นระเบียบ ร่มรื่น สวยงาม

นางศุภวารี เอี่ยมสุขประเสริฐ
ผอ.โรงเรียนบ้านวังไผ่
รองประธานกรรมการ คณะกรรมการนิเทศ ติดตาม อำเภอวิเชียรบุรี

2 กรกฎาคม 2563
ภาคเรียนที่ 1/2563
รร.บ้านหนองบัวขาว
ศพว.บ่อรัง
นายสมหมาย ถาวรกูล รองผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 ประธานกรรมการ คณะนิเทศ ติดตาม การเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาในวันเปิดภาคเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 เพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 นายสิทธิพงษ์ พราหมจร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพุขาม และนายสุรเชษฐ์ ประสพบุญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกสง่า กรรมการ คณะนิเทศ ติดตามฯ ได้นิเทศติดตามการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาในวันเปิดภาคเรียน พบว่า ได้มีการเตรียมความพร้อมครบถ้วนในทุกประเด็นสรุปโดยรวมดังนี้ 1.มีการคัดกรองและเฝ้าระวังเป็นอย่างดี 2. มีการเว้นระยะห่างโดยกำหนดจุดให้แก่นักเรียน 3. มีการทำความสะอาดในจุดต่างๆและจัดระบบสุขอนามัยให้แก่นักเรียน ขอขอบคุณผู้บริหารคณะครูที่ให้การตอนรับเป็นอย่างดียิ่ง

นายสุรเชษฐ์ ประสพบุญ
ผอ.โรงเรียนบ้านโคกสง่า
กรรมการ คณะกรรมการนิเทศ ติดตาม อำเภอวิเชียรบุรี

โรงเรียนได้ต้อนรับคณะกรรมการที่มานิเทศ ติดตาม ดังกล่าว คณะกรรมการได้ตรวจห้องเรียน สอบถามนักเรียนจริง โรงเรียนมีจุดคัดกรองและคณะกรรมการทกท่านก็ได้ทดสอบ ทดลองใช้เครื่องกดเจลล้างมือ แบบใช้เท้าเหยียบ เป็นแนวคิดจากท่านรองพัฒนา เนตรเกต รอง ผอ.โรงเรียนบ้านหนองบัวขาว และโรงเรียนได้รับข้อเสนอแนะที่มีประโยชน์ ยินที่ดำเนินการและปฏิบัติตามค่ะ

ดร.วิไลวรรณ รุ่งเรืองสมบัติ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
24 กันยายน 2563


2 กรกฎาคม 2563
ภาคเรียนที่ 1/2563
รร.บ้านใหม่วิไลวัลย์
ศพว.บ่อรัง
นายสมหมาย ถาวรกูล รองผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 ประธานกรรมการ คณะนิเทศ ติดตาม การเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาในวันเปิดภาคเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 เพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 นายสิทธิพงษ์ พราหมจร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพุขาม และนายสุรเชษฐ์ ประสพบุญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกสง่า กรรมการ คณะนิเทศ ติดตามฯ ได้นิเทศติดตามการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาในวันเปิดภาคเรียน พบว่า ได้มีการเตรียมความพร้อมครบถ้วนในทุกประเด็นสรุปโดยรวมดังนี้ 1.มีการคัดกรองและเฝ้าระวังเป็นอย่างดี 2. มีการเว้นระยะห่างโดยกำหนดจุดให้แก่นักเรียน 3. มีการทำความสะอาดในจุดต่างๆและจัดระบบสุขอนามัยให้แก่นักเรียน ขอขอบคุณผู้บริหารคณะครูที่ให้การตอนรับเป็นอย่างดียิ่ง

นายสุรเชษฐ์ ประสพบุญ
ผอ.โรงเรียนบ้านโคกสง่า
กรรมการ คณะกรรมการนิเทศ ติดตาม อำเภอวิเชียรบุรี

ข้าพเจ้าขอขอบคุณ คณะนิเทศ ติดตามการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาในวันเปิดภาคเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 เพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ณ โรงเรียนบ้านใหม่วิไลวัลย์ ที่ให้คำแนะนำแก่คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ในการเตรียมความพร้อมเพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

นางสาวรุ่งทิพย์ สกุลณี
ผู้อำนวยการโรงเรียน
8 กรกฎาคม 2563


2 กรกฎาคม 2563
ภาคเรียนที่ 1/2563
รร.บ้านหนองบัวทอง
ศพว.บ่อรัง
นายสมหมาย ถาวรกูล รองผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 ประธานกรรมการ คณะนิเทศ ติดตาม การเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาในวันเปิดภาคเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 เพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 นายสิทธิพงษ์ พราหมจร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพุขาม และนายสุรเชษฐ์ ประสพบุญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกสง่า กรรมการ คณะนิเทศ ติดตามฯ ได้นิเทศติดตามการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาในวันเปิดภาคเรียน พบว่า ได้มีการเตรียมความพร้อมครบถ้วนในทุกประเด็นสรุปโดยรวมดังนี้ 1.มีการคัดกรองและเฝ้าระวังเป็นอย่างดี 2. มีการเว้นระยะห่างโดยกำหนดจุดให้แก่นักเรียน 3. มีการทำความสะอาดในจุดต่างๆและจัดระบบสุขอนามัยให้แก่นักเรียน ขอขอบคุณผู้บริหารคณะครูที่ให้การตอนรับเป็นอย่างดียิ่ง

นายสุรเชษฐ์ ประสพบุญ
ผอ.โรงเรียนบ้านโคกสง่า
กรรมการ คณะกรรมการนิเทศ ติดตาม อำเภอวิเชียรบุรี

2 กรกฎาคม 2563
ภาคเรียนที่ 1/2563
รร.บ้านบ่อรัง
ศพว.บ่อรัง
นายสมหมาย ถาวรกูล รองผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 ประธานกรรมการคณะนิเทศ ติดตาม การเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาในวันเปิดภาคเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 เพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 นายสิทธิพงษ์ พราหมจร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพุขาม และนายสุรเชษฐ์ ประสพบุญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกสง่า กรรมการคณะนิเทศ ติดตามฯ ได้นิเทศติดตามการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาในวันเปิดภาคเรียน พบว่า ได้มีการเตรียมความพร้อมครบถ้วนในทุกประเด็นสรุปโดยรวมดังนี้ 1.มีการคัดกรองและเฝ้าระวังเป็นอย่างดี 2. มีการเว้นระยะห่างโดยกำหนดจุดให้แก่นักเรียน 3. มีการทำความสะอาดในจุดต่างๆและจัดระบบสุขอนามัยให้แก่นักเรียน ขอขอบคุณผู้บริหารคณะครูที่ให้การตอนรับเป็นอย่างดียิ่ง

นายสุรเชษฐ์ ประสพบุญ
ผอ.โรงเรียนบ้านโคกสง่า
กรรมการ คณะกรรมการนิเทศ ติดตาม อำเภอวิเชียรบุรี

ทางโรงเรียนบ้านบ่อรัง ขอขอบคุณ นายสมหมาย ถาวรกูล รองผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 ,นายสิทธิพงษ์ พรามจร ผอ.โรงเรียนบ้านพุขาม และนายสุรเชษฐ์ ประสพบุญ ผอ.โรงเรียนโคกสง่า สำหรับคำแนะนำ พร้อมแนวทางการเปิดภาคเรียน ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยนำมาพัฒนา เพื่อให่เหมาะสมกับทางโรงเรียนบ้านบ่อรัง

นายเวียงชัย สิริบริรักษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
7 กรกฎาคม 2563


2 กรกฎาคม 2563
ภาคเรียนที่ 1/2563
รร.บ้านโคกปรือ
ศพว.สระประดู่
2 ก.ค. 63 นายเวียงชัย สิริบริรักษ์ ผอ.รร.บ้านบ่อรัง พร้อมด้วยนางสาวรุ่งทิพย์ สกุลณี ผอ.รร.บ้านใหม่วิไลวัลย์ , นางสาวพัชรินทร์ วาวงศ์มูล ศึกษานิเทศก์ นิเทศ ติดตามการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาในวันเปิดภาคเรียน ภาคเรียนที 1 ปีการศึกษา 2563 เพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โรงเรียนบ้านโคกปรือ ศูนย์พัฒนาวิชาการสระประดู่ อำเภอวิเชียรบุรี โรงเรียนดำเนินการดังนี้ 1.มีมาตรการคัดกรองวัดไข้ วัดอุณหภูมิ โดยเจ้าหน้าที่ อสม.ประจำหมู่บ้าน ให้กับนักเรียน ครู ประตูทางเข้า จะเป็นคุณครูประจำชั้น และครูเวรประจำวัน ช่วยในการคัดกรอง ส่วนผู้ปกครองที่เข้ามาติดต่อก่อนเข้าสถานศึกษาตามความเหมาะสม ด้วยโปรแกรม ไทยชนะ 2.มีจุดล้างมือ อุปกรณ์ล้างมือ อ่างล้างมือ น้ำยาทำความสะอาด สบู่ แอลกอฮอล์ อย่างเพียงพอ บริเวณหน้าห้องเรียน โรงอาหาร และห้องน้ำห้องส้วม เตรียมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้าสำรองสำหรับนักเรียน 3.จัดห้องเรียนได้เหมาะสม ทำความสะอาดห้องเรียน โต๊ะเก้าอี้ อุปกรณ์ การเรียน และระยะห่าง 1 เมตร นักเรียนอนุบาลมีพื้นที่การจัดกิจกรรมและที่นอนห่างกัน 1 เมตร 4.การทำสัญลักษณ์แสดงจุดตำแหน่งชัดเจนในการเว้นระยะห่างประว่างกันและกัน ที่ยืน ที่นั่ง เพื่อลดความแออัด และการเว้นระยะระหว่างบุคคล 5.ครูประจำชั้นให้ความรู้แก่นักเรียน ในมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา การดูแลสุขภาพของนักเรียน 6.มีการทำความสะอาดห้องเรียน ห้องประกอบต่าง ๆ อุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียนการสอน เช่น ห้องคอมพิวเตอร์ โรงอาหาร ห้องวิทยาศาสตร์ เป็นต้น 7.มีห้องพยาบาล สำหรับแยกผู้ที่มีอาการเสี่ยงด้วยระบบทางเดินหายใจ 8.มีการกำหนดของใช้ส่วนตัว ไม่ใช้สิ่งของร่วมกับผู้อื่น เช่น แก้วน้ำ แปรงสีฟัน ผ้าเช็ดหน้า ฯลฯ 9.การจัดรอบเหลื่อมเวลาในการรับประทานอาหาร และมีการจัดให้รับประทานอาหารที่อาคารเรียน ของตนเอง และเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล ขอขอบพระคุณท่านผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู และนักเรียนที่ให้ความร่วมมือและให้การต้อนรับอย่างดียิ่ง

นางสาวพัชรินทร์ วาวงศ์มูล
ศึกษานิเทศก์
กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการนิเทศ ติดตาม อำเภอวิเชียรบุรี

รับทราบ

นางสาวญาณิศา ภูเพชรพงศ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
13 กรกฎาคม 2563


2 กรกฎาคม 2563
ภาคเรียนที่ 1/2563
รร.บ้านพุขาม
ศพว.พุเตยพุขาม
วันที่ 2 กรกฎาคม 2563 ดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 มอบหมายให้นางปิยะวรรณ บัวสุวรรณ ผอ.โรงเรียนบ้านแก่งหินปูน นางสาวลักขณา แก่นสารี ผอ.โรงเรียนบ้านไร่ตาพุฒและนางเสาวภา หงส์ประภาวงศ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 ลงพื้นที่ นิเทศ ติดตามการเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1/2563 ในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ของโรงเรียนภายในศูนย์พัฒนาวิชาการพุเตยพุขาม ในการนี้ ได้นิเทศติดตามฯ และสังเกตการเรียนการสอน ณ โรงเรียนบ้านพุขาม อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ พบว่า (1.) โรงเรียนจัดจุดคัดกรองนักเรียนและผู้ปกครอง บริเวณหน้าโรงเรียน โดยมีอาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้านมาช่วยวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้าเขตบริเวณโรงเรียนและลงชื่อนักเรียนทุกคน (2.) โรงเรียนมีการจัดเตรียมเจลแอลกอฮอร์สำหรับนักเรียนไว้หน้าห้องเรียนทุกห้อง-ขอเสนอแนะให้เพิ่มก็อกน้ำล้างมือก่อนเข้าเรียนบริเวณหน้าอาคารทุกหลังและเพิ่มจุดล้างมือให้มากกว่านี้ (3) โรงเรียนจัดทำจุดยืนสำหรับนักเรียนในการเข้าแถวหน้าเสาธงโดยเว้นระยะห่าง-ขอเสนอแนะให้เพิ่มเติมจุดและตำแหน่งหยุดรอบนพื้นถนนและจุดนั่งที่ม้านั่ง โดยเว้นระยะห่างตามกำหนด (4.) โรงเรียนจัดทำแถบสีกั้นพื้นที่เพื่อเว้นระยะห่างสำหรับนักเรียนอนุบาลแต่ละคนให้นั่งเรียนและทำกิจกรรมบนพื้นห้องเรียน และจัดทำจุดยืนรอเข้าแถวและจุดนั่งเล่นโดยเว้นระยะห่างตามกำหนด-ขอชื่นชมครูชั้นอนุบาลที่เอาใจใส่เด็กๆอย่างดี (5.) นักเรียนและครูสวมใส่หน้ากากและมีการเว้นระยะห่างระหว่างกัน (6.) บางห้องเรียนยังจัดโต๊ะเรียนแบบเว้นระยะห่างไม่เป็นไปตามกำหนด เนื่องจากมีนักเรียนมาก-เสนอแนะให้คุณครูจัดโต๊ะใหม่ นำเอกสารและตู้เก็บของ พร้อมโต๊ะอื่นๆที่ไม่ได้ใช้ในการเรียนออกไปเก็บห้องเก็บของ เพื่อเพิ่มพื้นที่การเว้นระยะห่างระหว่างนักเรียน(7.) ห้องที่มีนักเรียนมากถึง 32 คน-เสนอแนะให้จัดโต๊ะเรียนที่ระเบียง แยกนักเรียนออกมานั่งด้านนอก ขอขอบคุณคณะครูโรงเรียนบ้านพุขาม ที่อำนวยความสะดวกและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามมาตรการ

นางเสาวภา หงส์ประภาวงศ์
ศึกษานิเทศก์
กรรมการ คณะกรรมการนิเทศ ติดตาม อำเภอวิเชียรบุรี

2 กรกฎาคม 2563
ภาคเรียนที่ 1/2563
รร.ชุมชนบ้านพุเตย
ศพว.พุเตยพุขาม
วันที่ 2 กรกฎาคม 2563 ดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 มอบหมายให้นางปิยะวรรณ บัวสุวรรณ ผอ.โรงเรียนบ้านแก่งหินปูน นางสาวลักขณา แก่นสารี ผอ.โรงเรียนบ้านไร่ตาพุฒ และนางเสาวภา หงส์ประภาวงศ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 ลงพื้นที่ นิเทศ ติดตามการเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1/2563 ในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ของโรงเรียนภายในศูนย์พัฒนาวิชาการพุเตยพุขาม ในการนี้ ได้นิเทศติดตามฯ และสังเกตการเรียนการสอน ณ โรงเรียนชุมชนบ้านพุเตย อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ พบว่า (1.) โรงเรียนจัดจุดคัดกรองนักเรียนและผู้ปกครอง บริเวณหน้าโรงเรียน โดยมีอาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้านมาช่วยวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้าเขตบริเวณโรงเรียน (2.) โรงเรียนมีการจัดเตรียมเจลแอลกอฮอร์สำหรับนักเรียนไว้หน้าห้องเรียนทุกห้อง มีก็อกน้ำล้างมือก่อนเข้าเรียนบริเวณหน้าอาคารทุกหลังและเพิ่มจุดล้างมือรอบๆโรงเรียนมากขึ้นกว่าเดิม (3) โรงเรียนจุดยืนสำหรับนักเรียนในการเข้าแถวหน้าเสาธงโดยเว้นระยะห่าง มีการจัดทำจุดและตำแหน่งหยุดรอบนพื้นถนนและจุดนั่งที่ม้านั่ง โดยเว้นระยะห่างตามกำหนด (4.) โรงเรียนจัดทำแถบสีกั้นพื้นที่เพื่อเว้นระยะห่างสำหรับนักเรียนอนุบาลแต่ละคนให้นั่งเรียนและทำกิจกรรมบนพื้นห้องเรียน และจัดทำจุดยืนรอเข้าแถวและจุดนั่งเล่น (5.) นักเรียนและครูสวมใส่หน้ากากตลอดเวลา และมีการเว้นระยะห่างระหว่างกัน (6.) โรงเรียนจัดจุดเข้าแถวรับอาหารและซื้อขนมที่โรงอาหารอย่างเป็นระเบียบ กำหนดทางเข้าและออกคนละทาง ไม่ปะปนกัน จัดเวลากินอาหารของนักเรียนชั้นมัธยมฯแบบเหลื่อมเวลาโดนไปกินอาหารที่โรงอาหาร สำหรับนักเรียนชั้นประถมฯ กำหนดให้กินอาหารที่อาคารเรียนของตนเท่านั้น (7.) เนื่องจากเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ มีจำนวนนักเรียนมาก โรงเรียนจึงแบ่งนักเรียนเป็นชั้นละ 4 ห้อง และจัดโต๊ะเรียนโดยเว้นระยะห่างตามกำหนด สำหรับห้องที่มีนักเรียน 41 คน และไม่มีห้องเรียนที่ใกล้ๆกัน โรงเรียนจัดให้นักเรียนไปเรียนที่หอประชุมและเว้นระยะห่างตามกำหนด//ขอขอบคุณคณะครูโรงเรียนชุมชนบ้านพุเตย ที่อำนวยความสะดวกและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด

นางเสาวภา หงส์ประภาวงศ์
ศึกษานิเทศก์
กรรมการ คณะกรรมการนิเทศ ติดตาม อำเภอวิเชียรบุรี

2 กรกฎาคม 2563
ภาคเรียนที่ 1/2563
รร.บ้านตะกุดไผ่
ศพว.พุเตยพุขาม
วันที่ 2 กรกฎาคม 2563 ดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 มอบหมายให้นางปิยะวรรณ บัวสุวรรณ ผอ.โรงเรียนบ้านแก่งหินปูน นางสาวลักขณา แก่นสารี ผอ.โรงเรียนบ้านไร่ตาพุฒและนางเสาวภา หงส์ประภาวงศ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 ลงพื้นที่ นิเทศ ติดตามการเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1/2563 ในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ของโรงเรียนภายในศูนย์พัฒนาวิชาการพุเตยพุขาม ในการนี้ ได้นิเทศติดตามฯ และสังเกตการเรียนการสอน ณ โรงเรียนบ้านตะกุดไผ่ อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ พบว่า (1.) โรงเรียนจัดจุดคัดกรองนักเรียนและผู้ปกครอง บริเวณหน้าโรงเรียน โดยมีอาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้านมาช่วยวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้าเขตบริเวณโรงเรียน (2.) โรงเรียนมีการจัดเตรียมเจลแอลกอฮอร์สำหรับนักเรียนไว้หน้าห้องเรียนทุกห้อง มีก็อกน้ำล้างมือก่อนเข้าเรียนบริเวณหน้าอาคารทุกหลังและเพิ่มจุดล้างมือรอบๆโรงเรียนมากขึ้นกว่าเดิม (3) โรงเรียนจุดยืนสำหรับนักเรียนในการเข้าแถวหน้าเสาธงโดยเว้นระยะห่าง มีการจัดทำจุดและตำแหน่งหยุดรอบนพื้นถนนและจุดนั่งที่ม้านั่ง โดยเว้นระยะห่างตามกำหนด (4.) โรงเรียนจัดทำแถบสีกั้นพื้นที่เพื่อเว้นระยะห่างสำหรับนักเรียนอนุบาลแต่ละคนให้นั่งเรียนและทำกิจกรรมบนพื้นห้องเรียน และจัดทำจุดยืนรอเข้าแถวและจุดนั่งเล่น (5.) นักเรียนและครูสวมใส่หน้ากากตลอดเวลา และมีการเว้นระยะห่างระหว่างกัน (6.) โรงเรียนจัดจุดเข้าแถวรับอาหารและซื้อขนมที่โรงอาหารอย่างเป็นระเบียบ กำหนดทางเข้าและออกคนละทาง ไม่ปะปนกัน//ขอขอบคุณผอ.อัญชลี นากแก้วและคณะครูโรงเรียนบ้านตะกุดไผ่ ที่อำนวยความสะดวกและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด

นางเสาวภา หงส์ประภาวงศ์
ศึกษานิเทศก์
กรรมการ คณะกรรมการนิเทศ ติดตาม อำเภอวิเชียรบุรี

2 กรกฎาคม 2563
ภาคเรียนที่ 1/2563
รร.บ้านลำนารวย
ศพว.พุเตยพุขาม
วันที่ 2 กรกฎาคม 2563 ดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 มอบหมายให้นางปิยะวรรณ บัวสุวรรณ ผอ.โรงเรียนบ้านแก่งหินปูน นางสาวลักขณา แก่นสารี ผอ.โรงเรียนบ้านไร่ตาพุฒและนางเสาวภา หงส์ประภาวงศ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 ลงพื้นที่ นิเทศ ติดตามการเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1/2563 ในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ของโรงเรียนภายในศูนย์พัฒนาวิชาการพุเตยพุขาม ในการนี้ ได้นิเทศติดตามฯ และสังเกตการเรียนการสอน ณ โรงเรียนบ้านลำนารวย อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ พบว่า (1.) โรงเรียนจัดจุดคัดกรองนักเรียนและผู้ปกครอง บริเวณหน้าโรงเรียน โดยมีอาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้านมาช่วยวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้าเขตบริเวณโรงเรียน (2.) โรงเรียนมีการจัดเตรียมเจลแอลกอฮอร์สำหรับนักเรียนไว้หน้าห้องเรียนทุกห้อง มีก็อกน้ำล้างมือก่อนเข้าเรียนบริเวณหน้าอาคารทุกหลัง (3) โรงเรียนจุดยืนสำหรับนักเรียนในการเข้าแถวหน้าเสาธงโดยเว้นระยะห่าง มีการจัดทำจุดและตำแหน่งหยุดรอบนพื้นถนนและจุดนั่งที่ม้านั่ง โดยเว้นระยะห่างตามกำหนด (4.) โรงเรียนจัดทำแถบสีกั้นพื้นที่เพื่อเว้นระยะห่างสำหรับนักเรียนอนุบาลแต่ละคนให้นั่งเรียนและทำกิจกรรมบนพื้นห้องเรียน และจัดทำจุดยืนรอเข้าแถวและจุดนั่งเล่น (5.) นักเรียนและครูสวมใส่หน้ากากตลอดเวลา และมีการเว้นระยะห่างระหว่างกัน (6.) โรงเรียนจัดจุดเข้าแถวรับอาหารที่โรงอาหารอย่างเป็นระเบียบ//ขอขอบคุณผอ.สุวรรณ์ ทำคามและคณะครูโรงเรียนบ้านลำนารวย ที่อำนวยความสะดวกและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด

นางเสาวภา หงส์ประภาวงศ์
ศึกษานิเทศก์
กรรมการ คณะกรรมการนิเทศ ติดตาม อำเภอวิเชียรบุรี

2 กรกฎาคม 2563
ภาคเรียนที่ 1/2563
รร.บ้านแก่งหินปูน
ศพว.สระประดู่
2 ก.ค. 63 นายเวียงชัย สิริบริรักษ์ ผอ.รร.บ้านบ่อรัง พร้อมด้วยนางสาวรุ่งทิพย์ สกุลณี ผอ.รร.บ้านใหม่วิไลวัลย์ , นางสาวพัชรินทร์ วาวงศ์มูล ศึกษานิเทศก์ นิเทศ ติดตามการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษา ในวันเปิดภาคเรียน ภาคเรียนที 1 ปีการศึกษา 2563 เพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โรงเรียนบ้านแก่งหินปูน ศูนย์พัฒนาวิชาการสระประดู่ อำเภอวิเชียรบุรี โรงเรียนดำเนินการดังนี้ 1.มีมาตรการคัดกรองวัดไข้ วัดอุณหภูมิ โดยเจ้าหน้าที่ อสม.ประจำหมู่บ้าน ให้กับนักเรียน ครู ประตูทางเข้า จะเป็นคุณครูประจำชั้น และครูเวรประจำวัน ช่วยในการคัดกรอง ส่วนผู้ปกครองที่เข้ามาติดต่อก่อนเข้าสถานศึกษาตามความเหมาะสม ด้วยโปรแกรม ไทยชนะ 2.มีจุดสำหรับฆ่าเชื้อรองเท้าสำหรับนักเรียน และผู้ปกครองที่มาติดต่อราชการ เป็นการนำน้ำยาฆ่าเชื้อบนพื้นปูน (แบบขังน้ำไว้ได้) นักเรียนจะเดินผ่านเพื่อเป็นการฆ่าเชื้อพื้นรองเท้าก่อนเข้ามาบริเวณโรงเรียน 3.มีจุดล้างมือ อุปกรณ์ล้างมือ อ่างล้างมือ น้ำยาทำความสะอาด สบู่ แอลกอฮอล์ อย่างเพียงพอ บริเวณหน้าห้องเรียน โรงอาหาร และห้องน้ำห้องส้วม เตรียมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้าสำรองสำหรับนักเรียน (โรงเรียนได้จัดทำและแจกหน้ากากอนามัยผ้าให้กับนักเรียนทุกคน เพื่อสลับกับหน้ากากของนักเรียนที่มีอยู่ จำนวน 2 ชิ้น) 4.จัดห้องเรียนได้เหมาะสม ทำความสะอาดห้องเรียน โต๊ะเก้าอี้ อุปกรณ์ การเรียน และระยะห่าง 1 เมตร นักเรียนอนุบาลมีพื้นที่การจัดกิจกรรมและที่นอนห่างกัน 1 เมตร 5.การทำสัญลักษณ์แสดงจุดตำแหน่งชัดเจนในการเว้นระยะห่างประว่างกันและกัน ที่ยืน ที่นั่ง เพื่อลดความแออัด และการเว้นระยะระหว่างบุคคล 6.ครูประจำชั้นให้ความรู้แก่นักเรียน ในมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา การดูแลสุขภาพของนักเรียน 7.มีการทำความสะอาดห้องเรียน ห้องประกอบต่าง ๆ อุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียนการสอน เช่น ห้องคอมพิวเตอร์ โรงอาหาร ห้องวิทยาศาสตร์ เป็นต้น 8.มีห้องพยาบาล สำหรับแยกผู้ที่มีอาการเสี่ยงด้วยระบบทางเดินหายใจ 9.มีการกำหนดของใช้ส่วนตัว ไม่ใช้สิ่งของร่วมกับผู้อื่น เช่น แก้วน้ำ แปรงสีฟัน ผ้าเช็ดหน้า ฯลฯ 10.การจัดรอบเหลื่อมเวลาในการรับประทานอาหาร และมีการจัดให้ไปรับอาหาร และนำอาหารมารับประทานที่ห้องเรียนของตนเอง 11.รถรับส่งนักเรียน มีการเว้นระยะห่างมีฉากพลาสติกกั้นทุกที่นั่ง และมีคุณครูเวรประจำวันดูแลในการรับ-ส่งนักเรียน และเพิ่มรอบการรับส่งนักเรียน จากเดิม 1 รอบ เป็น 3 รอบเพื่อลดความแออัดของการนั่งรถ ขอขอบพระคุณท่านผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู และนักเรียนที่ให้ความร่วมมือ และให้การต้อนรับอย่างดียิ่ง

นางสาวพัชรินทร์ วาวงศ์มูล
ศึกษานิเทศก์
กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการนิเทศ ติดตาม อำเภอวิเชียรบุรี

รับทราบ และขอขอบคุณนายเวียงชัย สิริบริรักษ์ ผอ.รร.บ้านบ่อรัง ,นางสาวรุ่งทิพย์ สกุลณี ผอ.รร.บ้านใหม่วิไลวัลย์ , นางสาวพัชรินทร์ วาวงศ์มูล ศึกษานิเทศก์ ที่มานิเทศ ติดตามการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษา

นางปิยะวรรณ บัวสุวรรณ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
18 กรกฎาคม 2563


2 กรกฎาคม 2563
ภาคเรียนที่ 1/2563
รร.บ้านเข็มทอง
ศพว.สระประดู่
2 ก.ค. 63 นายเวียงชัย สิริบริรักษ์ ผอ.รร.บ้านบ่อรัง พร้อมด้วยนางสาวรุ่งทิพย์ สกุลณี ผอ.รร.บ้านใหม่วิไลวัลย์ , นางสาวพัชรินทร์ วาวงศ์มูล ศึกษานิเทศก์ นิเทศ ติดตามการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาในวันเปิดภาคเรียน ภาคเรียนที 1 ปีการศึกษา 2563 เพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โรงเรียนบ้านเข็มทอง ศูนย์พัฒนาวิชาการสระประดู่ อำเภอวิเชียรบุรี โรงเรียนดำเนินการดังนี้ 1.มีมาตรการคัดกรองวัดไข้ วัดอุณหภูมิ โดยเจ้าหน้าที่ อสม.ประจำหมู่บ้าน ให้กับนักเรียน ครู ประตูทางเข้า จะเป็นคุณครูประจำชั้น และครูเวรประจำวัน ช่วยในการคัดกรอง ส่วนผู้ปกครองที่เข้ามาติดต่อก่อนเข้าสถานศึกษาตามความเหมาะสม ด้วยโปรแกรม ไทยชนะ 2.มีจุดล้างมือ อุปกรณ์ล้างมือ อ่างล้างมือ น้ำยาทำความสะอาด สบู่ แอลกอฮอล์ อย่างเพียงพอ บริเวณหน้าห้องเรียน โรงอาหาร และห้องน้ำห้องส้วม เตรียมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้าสำรองสำหรับนักเรียน 3.จัดห้องเรียนได้เหมาะสม ทำความสะอาดห้องเรียน โต๊ะเก้าอี้ อุปกรณ์ การเรียน และระยะห่าง 1 เมตร นักเรียนอนุบาลมีพื้นที่การจัดกิจกรรมและที่นอนห่างกัน 1 เมตร 4.การทำสัญลักษณ์แสดงจุดตำแหน่งชัดเจนในการเว้นระยะห่างประว่างกันและกัน ที่ยืน ที่นั่ง เพื่อลดความแออัด และการเว้นระยะระหว่างบุคคล 5.ครูประจำชั้นให้ความรู้แก่นักเรียน ในมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา การดูแลสุขภาพของนักเรียน 6.มีการทำความสะอาดห้องเรียน ห้องประกอบต่าง ๆ อุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียนการสอน เช่น ห้องคอมพิวเตอร์ โรงอาหาร ห้องวิทยาศาสตร์ เป็นต้น 7.มีห้องพยาบาล สำหรับแยกผู้ที่มีอาการเสี่ยงด้วยระบบทางเดินหายใจ 8.มีการกำหนดของใช้ส่วนตัว ไม่ใช้สิ่งของร่วมกับผู้อื่น เช่น แก้วน้ำ แปรงสีฟัน ผ้าเช็ดหน้า ฯลฯ 9.การจัดรอบเหลื่อมเวลาในการรับประทานอาหาร และมีการจัดให้รับประทานอาหารที่อาคารเรียน ของตนเอง และเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล 10.รถรับส่งนักเรียน มีการเว้นระยะห่างมีฉากพลาสติกกั้นทุกที่นั่ง และมีคุณครูเวรประจำวันดูแลในการรับ-ส่งนักเรียน ขอขอบพระคุณท่านผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู และนักเรียนที่ให้ความร่วมมือ และให้การต้อนรับอย่างดียิ่ง

นางสาวพัชรินทร์ วาวงศ์มูล
ศึกษานิเทศก์
กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการนิเทศ ติดตาม อำเภอวิเชียรบุรี

ขอขอบคุณคณะกรรมการนิเทศติดตามการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาในวันเปิดภาคเรียน ภาคเรียนที 1 ปีการศึกษา 2563 เพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โรงเรียนบ้านเข็มทอง จะดำเนินการตามมาตรการโดยเคร่งครัด

นางปิณิดา ถาโคตรจันทร์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
20 กันยายน 2563


2 กรกฎาคม 2563
ภาคเรียนที่ 1/2563
รร.ชุมชนบ้านโคกสะอาด
ศพว.โคกสะอาดสะกรวดประดู่งาม
วันนี้นายจิรโรจน์ รวีศักดิ์สุขธนา ข้าราชการบำนาญ นายชาตรี ตรีภาค ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังขอน นางสาวธาราลักษณ์ ศรีสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองสรวง ขอบคุณผู้บริหาร และคณะครูโรงเรียนชุมชนบ้านโคกสะอาดในการต้อนรับการนิเทศการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาวันเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ในการเฝ้าระวังการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ความพร้อมทุกด้านและการป้องกันตามมาตรการ 6 ข้อ

นายจิรโรจน์ รวีศักดิ์สุขธนา
ข้าราชการบำนาญ (ก.ต.ป.น.)
รองประธานกรรมการ คณะกรรมการนิเทศ ติดตาม อำเภอศรีเทพ

2 กรกฎาคม 2563 โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสะอาดได้รับการนิเทศ ติดตาม การเตรีบมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ในการเฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) จากท่านจิรโรจน์ รวีศักดิ์สุขธนา ข้าราชการบำนาญ ท่านผุ้อำนวยการชาตรี ตรีภาค ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังขอน ท่านผู้อำนวยธาราลักษณ์ ศรีสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองสรวง ทางโรงเรียนขอขอบคุณท่านที่ให้คำแนะนำในการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2563

นางปรัศมน อินทร์เอี่ยม
ครู
5 ตุลาคม 2563


2 กรกฎาคม 2563
ภาคเรียนที่ 1/2563
รร.บ้านนาสนุ่น
ศพว.นาสนุ่น
2 ก.ค. 63 นางสวงสุดา แก้วแพง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกรังน้อย นายชัยณรงค์ ก้อนวิมล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบึงนาจาน และข้าพเจ้านางรังสิมา บัวทอง ศึกษานิเทศก์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 ได้มานิเทศ ติดตามการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษา ในวันเปิดภาคเรียน ภาคเรียนที 1 ปีการศึกษา 2563 เพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ โรงเรียนบ้านนาสนุ่น ศูนย์พัฒนาวิชาการนาสนุ่น อำเภอศรีเทพ โรงเรียนดำเนินการดังนี้ 1.มีมาตรการคัดกรองวัดไข้ วัดอุณหภูมิ โดยเจ้าหน้าที่ อสม.ประจำหมู่บ้าน ให้กับนักเรียน ครู ประตูทางเข้า จะเป็นคุณครูประจำชั้น และครูเวรประจำวัน ช่วยในการคัดกรอง ส่วนผู้ปกครองที่เข้ามาติดต่อก่อนเข้าสถานศึกษาตามความเหมาะสม ด้วยโปรแกรม ไทยชนะ หรือถ้าท่านใดไม่มีโทรศัพท์ใช้สมุดบันทึกลงชื่อมาติดต่อราชการ 2.มีจุดล้างมือ อุปกรณ์ล้างมือ อ่างล้างมือ น้ำยาทำความสะอาด สบู่ แอลกอฮอล์ อย่างเพียงพอ บริเวณหน้าห้องเรียน โรงอาหาร และห้องน้ำห้องส้วม เตรียมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้าสำรองสำหรับนักเรียน (โรงเรียนได้จัดทำและแจกหน้ากากอนามัยผ้าให้กับนักเรียนทุกคน เพื่อสลับกับหน้ากากของนักเรียนที่มีอยู่ จำนวน 2 ชิ้น) 3.จัดห้องเรียนได้เหมาะสม ทำความสะอาดห้องเรียน โต๊ะเก้าอี้ อุปกรณ์ การเรียน และระยะห่าง 1 เมตร นักเรียนอนุบาลมีพื้นที่การจัดกิจกรรมและที่นอนห่างกัน 1 เมตร 4.การทำสัญลักษณ์แสดงจุดตำแหน่งชัดเจนในการเว้นระยะห่างประว่างกันและกัน ที่ยืน ที่นั่ง เพื่อลดความแออัด และการเว้นระยะระหว่างบุคคล 5.ครูประจำชั้นให้ความรู้แก่นักเรียน ในมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา การดูแลสุขภาพของนักเรียน 6.มีการทำความสะอาดห้องเรียน ห้องประกอบต่าง ๆ อุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียนการสอน เช่น ห้องคอมพิวเตอร์ โรงอาหาร ห้องวิทยาศาสตร์ เป็นต้น 7.มีห้องพยาบาล สำหรับแยกผู้ที่มีอาการเสี่ยงด้วยระบบทางเดินหายใจ 8.มีการกำหนดของใช้ส่วนตัว ไม่ใช้สิ่งของร่วมกับผู้อื่น เช่น แก้วน้ำ แปรงสีฟัน ผ้าเช็ดหน้า ฯลฯ 9.การจัดรอบเหลื่อมเวลาในการรับประทานอาหาร และมีการจัดให้ไปรับอาหาร และนำอาหารมารับประทานที่ห้องเรียนของตนเอง ขอขอบพระคุณนางสาวนัตทยา ทองงาม ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู และนักเรียนที่ให้ความร่วมมือ ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกอย่างดียิ่ง

นางรังสิมา บัวทอง
ศึกษานิเทศก์
กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการนิเทศ ติดตาม อำเภอศรีเทพ
2 กรกฎาคม 2563
ภาคเรียนที่ 1/2563
รร.บ้านหนองจอกวังกำแพง
ศพว.โคกสะอาดสะกรวดประดู่งาม
วันนี้นายจิรโรจน์ รวีศักดิ์สุขธนา ข้าราชการบำนาญ นายชาตรี ตรีภาค ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังขอน นางสาวธาราลักษณ์ ศรีสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองสรวง มานิเทศโรงเรียนบ้านหนองจอกวังกำแพงในการเตรียมความพร้อมในการเปิดสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ในสถานการเผ้าระวังโรคระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทางโรงเรียนเตรียมความพร้อมในทุกด้านตามมาตรการ ขอบคุณผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนบ้านหนองจอกวังกำแพงในการต้อนรับเป็นอย่างดี

นายจิรโรจน์ รวีศักดิ์สุขธนา
ข้าราชการบำนาญ (ก.ต.ป.น.)
รองประธานกรรมการ คณะกรรมการนิเทศ ติดตาม อำเภอศรีเทพ

2 กรกฎาคม 2563
ภาคเรียนที่ 1/2563
รร.บ้านทุ่งเศรษฐี
ศพว.โคกสะอาดสะกรวดประดู่งาม
วันนี้นายจิรโรจน์ รวีศักดิ์สุขธนา ข้าราชการบำนาญ นายชาตรี ตรีภาค ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังขอน นางสาวธาราลักษณ์ ศรีสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองสรวง ได้มานิเทศโรงเรียนบ้านทุ่งเศรษฐี ในวันเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โรงเรียนมีการเตรียมความพร้อมได้ตามประเด็นที่ต้องการและมีวิธีดำเนินงานได้ครบทุกข้อ

นายจิรโรจน์ รวีศักดิ์สุขธนา
ข้าราชการบำนาญ (ก.ต.ป.น.)
รองประธานกรรมการ คณะกรรมการนิเทศ ติดตาม อำเภอศรีเทพ

ข้าพเจ้านางพยอม ศรีระแก้ว ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งเศรษฐี ขอขอบพระคุณ คณะ อ.ก.ต.ป.น. ที่ได้มานิเทศโรงเรียนบ้านทุ่งเศรษฐี ในวันเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19 )ทางโรงเรียนจะนำคำแนะนำไปปรับปรุงแก้ไข ขอขอบคุณคะ

นางพยอม ศรีระแก้ว
ครู
13 กรกฎาคม 2563


2 กรกฎาคม 2563
ภาคเรียนที่ 1/2563
รร.บ้านกองทูล(พิทักษ์ราษฎร์วิทยาคาร)
ศพว.กองทูลเพชรละคร
ข้าพเจ้า นายสุพัฒน์ ศรีศาสตร์ผอ.ร.ร.อนุบาลหนองไผ่ พร้อมด้วย นายสุพจน์ จันทร์แปลง ผอ.ร.ร.บ้านกลาง และนายเฉลิมยุทธ อุตม์อ่าง ผอ.ร.ร.บ้านเนินคนธา ได้มานิเทศ ติดตาม การเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาในวันเปิดภาคเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 เพื่อเฝ้าระวัง และป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) จากการนิเทศ ติดตาม พบว่า โรงเรียนมีความพร้อมในการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษามีความพร้อมในการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) ขอขอบคุณผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครู ที่อำนวยความสะดวก และให้ข้อมูลอันเป็นประโชยน์อย่างดียิ่ง นายสุพัฒน์ ศรีศาสตร์ (ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลหนองไผ่) นายสุพจน์ จันทร์แปลง (ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกลาง) นายเฉลิมยุทธ อุตม์อ่าง (ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเนินคนธา)

นายสุพัฒน์ ศรีศาสตร์
ผอ.โรงเรียนอนุบาลหนองไผ่
กรรมการ คณะกรรมการนิเทศ ติดตาม อำเภอหนองไผ่

รับทราบ ขอขอบคุณผู้ประมาเมิน

นายชวน โฉมทรัพย์เย็น
ผู้อำนวยการโรงเรียน
3 สิงหาคม 2563


2 กรกฎาคม 2563
ภาคเรียนที่ 1/2563
รร.บ้านท่าด้วง
ศพว.ท่าด้วง
ข้าพเจ้า นายวิชชา อยู่เพชร ผอ.รร.บ้านท่าด้วง พร้อมด้วย นายคงภัค สงนุ้ย ผอ.รร.บ้านห้วยตลาด และนางมัทณา ชาวบ้านกร่าง ศึกษานิเทศก์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 ได้มานิเทศ ติดตาม การเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาในวันเปิดภาคเรียน 1/2563 เพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) ของโรงเรียนบ้านท่าด้วง พบว่าโรงเรียนได้มีมาตรการป้องกันดังนี้ 1. โรงเรียนได้มีมาตรการการคัดกรอง วัดไข้ และอาการเสี่ยงก่อนเข้าโรงเรียน 2. นักเรียนและครูสวมหน้ากากอนามัย หรือ Pace shield ทุกคน 3. มีจุดล้างมือและเจลแอลกอฮอล์อย่างพอเพียง 4. จัดระยะห่างระหว่างบุคลอย่างน้อย 1 เมตร 5. มีการทำความสะอาดห้องเรียนและเปิดประตูระบายอากาศ 6. ไม่มีการทำกิจกรรมเป็นกลุ่ม โรงเรียนบ้านท่าด้วงได้มีนวัตกรรมเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา คือ หน้ากากผ้าต้านโควิด ซึ่งเป็นชิ้นงานที่มีคุณภาพและประโยชน์เหมาะกับสถานการณ์เป็นอย่างมาก ขอขอบคุณท่านผู้บริหารและคณะครูทุกท่านที่ได้มีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 และมีมาตรการป้องกันเป็นอย่างดี

นายวิชชา อยู่เพชร
ผอ.โรงเรียนบ้านท่าด้วง
กรรมการ คณะกรรมการนิเทศ ติดตาม อำเภอหนองไผ่

โรงเรียนบ้านท่าด้วง ขอบขอบคุณคณะนิเทศก์ ที่ได้มานิเทศ ติดตาม การเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาในวันเปิดภาคเรียน 1/2563 เพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) ของโรงเรียนบ้านท่าด้วง โรงเรียนบ้านท่าด้วงจะนำคำแนะนำจากคณะนิเทศมาปรับปรุงและพัฒนาโรงเรียนต่อไป

นายวิชชา อยู่เพชร
ผู้อำนวยการโรงเรียน
8 กรกฎาคม 2563


2 กรกฎาคม 2563
ภาคเรียนที่ 1/2563
รร.บ้านปางยาง
ศพว.ท่าด้วง
ข้าพเจ้า นายวิชชา อยู่เพชร ผอ.รร.บ้านท่าด้วง พร้อมด้วย นายคงภัค สงนุ้ย ผอ.รร.บ้านห้วยตลาด และได้นางมัทณา ชาวบ้านกร่าง ศึกษานิเทศก์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 มานิเทศ ติดตาม การเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาในวันเปิดภาคเรียน 1/2563 เพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) ของโรงเรียนบ้านปางยาง พบว่าโรงเรียนได้มีมาตรการป้องกันดังนี้ 1. โรงเรียนได้มีมาตรการการคัดกรอง วัดไข้ และอาการเสี่ยงก่อนเข้าสถานศึกษาโดย อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ประจำหมู่บ้าน ได้มาปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือโรงเรียน 2. นักเรียนและครูสวมหน้ากากอนามัย หรือ Pace shield ทุกคน 3. มีจุดล้างมือและเจลแอลกอฮอล์อย่างพอเพียง 4. จัดระยะห่างระหว่างบุคลอย่างน้อย 1 เมตร 5. มีการทำความสะอาดห้องเรียนและเปิดประตูระบายอากาศ 6. ไม่จัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบรวมกลุ่ม โรงเรียนบ้านปางยางได้จัดการเรียนการสอนครึ่งวัน และ ได้มี Best Practice เพื่อป้องกันและดูแลสุขภาพ ชื่อผลงานคือ โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 360 องศา ขอขอบคุณท่านผู้บริหารและคณะครูทุกท่านที่ได้มีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคเป็นอย่างดี

นายวิชชา อยู่เพชร
ผอ.โรงเรียนบ้านท่าด้วง
กรรมการ คณะกรรมการนิเทศ ติดตาม อำเภอหนองไผ่

ขอบคุณคณะ กตปน.ศูนย์ท่าด้วงที่เดินทางมาให้กำลังใจในดำเนินการเรียนการสอนในช่วงเปิดภาคเรียนที่ 1/2563 ในสถานการณ์โควิด - 19

นายวิสุทธิ์ แว่นแก้ว
ผู้อำนวยการโรงเรียน
17 กรกฎาคม 2563


2 กรกฎาคม 2563
ภาคเรียนที่ 1/2563
รร.บ้านสันเจริญโป่งสะทอน
ศพว.ท่าด้วง
ข้าพเจ้า นายวิชชา อยู่เพชร ผอ.รร.บ้านท่าด้วง พร้อมด้วย นายคงภัค สงนุ้ย ผอ.รร.บ้านห้วยตลาด และนางมัทณา ชาวบ้านกร่าง ศึกษานิเทศก์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 ได้มานิเทศ ติดตาม การเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาในวันเปิดภาคเรียน 1/2563 เพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) ของโรงเรียนสันเจริญโป่งสะทอน พบว่าโรงเรียนได้มีมาตรการป้องกันดังนี้ 1. โรงเรียนได้มีมาตรการการคัดกรองนักเรียนก่อนเข้าโรงเรียน ด้วยการวัดไข้ และติดสติ๊กเกอร์จาก อสม.ประจำหมู่บ้าน โดยนักเรียนแต่ละคนมี อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ประจำตัว 2. นักเรียนและครูสวมหน้ากากอนามัย หรือ Pace shield ทุกคน 3. มีจุดล้างมือและเจลแอลกอฮอล์อย่างพอเพียง 4. จัดระยะห่างระหว่างบุคลอย่างน้อย 1 เมตร 5. ทำความสะอาดห้องเรียนและมีการระบายอากาศถ่ายเทได้สะดวก 6. ไม่มีการเรียนการสอนที่ทำเป็นกลุ่ม โรงเรียนบ้านสันเจริญโป่งสะทอนได้มีนวัตกรรมคือ”ชุมชนเข้มแข็งประชาสัมพันธ์ทั่วถึง” ซึ่งเป็นการมีส่วนร่วมของชุมชน ขอขอบคุณท่านผู้บริหารและคณะครูทุกท่านที่ได้มีมาตรการป้องกันโรคได้เป็นอย่างดีเยี่ยม

นายวิชชา อยู่เพชร
ผอ.โรงเรียนบ้านท่าด้วง
กรรมการ คณะกรรมการนิเทศ ติดตาม อำเภอหนองไผ่

2 กรกฎาคม 2563
ภาคเรียนที่ 1/2563
รร.บ้านเพชรละคร
ศพว.กองทูลเพชรละคร
ข้าพเจ้า นายสุพัฒน์ ศรีศาสตร์ผอ.ร.ร.อนุบาลหนองไผ่ พร้อมด้วย นายสุพจน์ จันทร์แปลง ผอ.ร.ร.บ้านกลาง และนายเฉลิมยุทธ อุตม์อ่าง ผอ.ร.ร.บ้านเนินคนธา ได้มานิเทศ ติดตาม การเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาในวันเปิดภาคเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 เพื่อเฝ้าระวัง และป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) จากการนิเทศ ติดตาม พบว่า โรงเรียนมีความพร้อมในการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษามีความพร้อมในการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) ขอขอบคุณผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครู ที่อำนวยความสะดวก และให้ข้อมูลอันเป็นประโชยน์อย่างดียิ่ง นายสุพัฒน์ ศรีศาสตร์ (ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลหนองไผ่) นายสุพจน์ จันทร์แปลง (ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกลาง) นายเฉลิมยุทธ อุตม์อ่าง (ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเนินคนธา)

นายสุพัฒน์ ศรีศาสตร์
ผอ.โรงเรียนอนุบาลหนองไผ่
กรรมการ คณะกรรมการนิเทศ ติดตาม อำเภอหนองไผ่

2 กรกฎาคม 2563
ภาคเรียนที่ 1/2563
รร.ชุมชนบ้านท่าเสา
ศพว.กองทูลเพชรละคร
ข้าพเจ้า นายสุพัฒน์ ศรีศาสตร์ผอ.ร.ร.อนุบาลหนองไผ่ พร้อมด้วย นายสุพจน์ จันทร์แปลง ผอ.ร.ร.บ้านกลาง และนายเฉลิมยุทธ อุตม์อ่าง ผอ.ร.ร.บ้านเนินคนธา ได้มานิเทศ ติดตาม การเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาในวันเปิดภาคเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 เพื่อเฝ้าระวัง และป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) จากการนิเทศ ติดตาม พบว่า โรงเรียนมีความพร้อมในการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษามีความพร้อมในการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) ขอขอบคุณผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครู ที่อำนวยความสะดวก และให้ข้อมูลอันเป็นประโชยน์อย่างดียิ่ง นายสุพัฒน์ ศรีศาสตร์ (ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลหนองไผ่) นายสุพจน์ จันทร์แปลง (ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกลาง) นายเฉลิมยุทธ อุตม์อ่าง (ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเนินคนธา)

นายสุพัฒน์ ศรีศาสตร์
ผอ.โรงเรียนอนุบาลหนองไผ่
กรรมการ คณะกรรมการนิเทศ ติดตาม อำเภอหนองไผ่

2 กรกฎาคม 2563
ภาคเรียนที่ 1/2563
รร.บ้านซับตะเคียนทอง
ศพว.กองทูลเพชรละคร
ข้าพเจ้า นายสุพัฒน์ ศรีศาสตร์ผอ.ร.ร.อนุบาลหนองไผ่ พร้อมด้วย นายสุพจน์ จันทร์แปลง ผอ.ร.ร.บ้านกลาง และนายเฉลิมยุทธ อุตม์อ่าง ผอ.ร.ร.บ้านเนินคนธา ได้มานิเทศ ติดตาม การเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาในวันเปิดภาคเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 เพื่อเฝ้าระวัง และป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) จากการนิเทศ ติดตาม พบว่า โรงเรียนมีความพร้อมในการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษามีความพร้อมในการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) ขอขอบคุณผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครู ที่อำนวยความสะดวก และให้ข้อมูลอันเป็นประโชยน์อย่างดียิ่ง นายสุพัฒน์ ศรีศาสตร์ (ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลหนองไผ่) นายสุพจน์ จันทร์แปลง (ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกลาง) นายเฉลิมยุทธ อุตม์อ่าง (ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเนินคนธา)

นายสุพัฒน์ ศรีศาสตร์
ผอ.โรงเรียนอนุบาลหนองไผ่
กรรมการ คณะกรรมการนิเทศ ติดตาม อำเภอหนองไผ่

2 กรกฎาคม 2563
ภาคเรียนที่ 1/2563
รร.ชุมชนบ้านวังพิกุล
ศพว.วังพิกุลศรีมงคลพญาวัง
//วันที่ 2 กรกฎาคม 2563: นางสาวจงรักษ์ ตั้งละมัย ผอ.รร.บ้านซับไม้แดง นางณัชชา สืบสุยะ ผอ.รร.บ้านตะกรุดหิน และนางสุปัญญา โพธิ์หา ศึกษานิเทศก์ ได้รับมอบหมายจากนายสมศักดิ์ ภูมิกอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 นิเทศติดตามฯมาตรการป้องกันโควิด-19 วันเปิดเรียนวันแรกภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ณ โรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุล พบว่า สถานศึกษาได้เตรียมความพร้อมในการบริหารจัดการด้านต่าง ๆ เพื่อจัดการเรียนการสอนในวิถีชีวิตรูปแบบใหม่ (New Normal) เน้นความปลอดภัยของทุกคน ปฏิบัติตามมาตรการด้านสาธารณสุข 6 ประการอย่างเคร่งครัด พร้อมรักษาระเบียบวินัย เพื่อทำให้มั่นใจว่าโรงเรียนเป็นสถานที่ที่ปลอดภัยสำหรับนักเรียนทุกคน ทุกห้องทุกชั้นเรียนได้เตรียมความปลอดภัยให้นักเรียน บรรยากาศห้องเรียนสีสันสวยงาม มีป้ายความรู้ต่าง ๆ ให้ความรู้กับนักเรียน สื่อการเรียนตามห้องเรียน จัดกิจกรรมการเรียนการสอนตาม DLTV มีสื่อใบงานให้นักเรียนได้ทำกิจกรรมตามรายวิชา ขอชื่นชมและให้กำลังใจคุณครูทุกท่านค่ะ// ..ขอบพระคุณท่านผู้บริหาร คณะครู หน่วยงานสาธารณสุข ผู้ปกครอง และนักเรียน ที่ร่วมกันฟันฝ่าอุปสรรคในช่วงวิกฤต COVID-19 และจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพให้กับเด็กทุกคนอย่างทั่วถึง ขอให้อดทนในสถานการณ์ที่เกิดวิกฤตโรคระบาดเช่นนี้ ซึ่งส่งผลให้ไม่สามารถจัดการเรียนการสอนแบบเดิมได้ //

นางสุปัญญา โพธิ์หา
ศึกษานิเทศก์
กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการนิเทศ ติดตาม อำเภอบึงสามพัน
เนื่องด้วย วันที่ 2 กรกฎาคม 2563: นางสาวจงรักษ์ ตั้งละมัย ผอ.รร.บ้านซับไม้แดง นางณัชชา สืบสุยะ ผอ.รร.บ้านตะกรุดหิน และนางสุปัญญา โพธิ์หา ศึกษานิเทศก์ ได้รับมอบหมายจากนายสมศักดิ์ ภูมิกอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 นิเทศติดตามฯมาตรการป้องกันโควิด-19 วันเปิดเรียนวันแรกภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ณ โรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุล พบว่า สถานศึกษาได้เตรียมความพร้อมในการบริหารจัดการด้านต่าง ๆ เพื่อจัดการเรียนการสอนในวิถีชีวิตรูปแบบใหม่ (New Normal) เน้นความปลอดภัยของทุกคน ปฏิบัติตามมาตรการด้านสาธารณสุข 6 ประการอย่างเคร่งครัด พร้อมรักษาระเบียบวินัย เพื่อทำให้มั่นใจว่าโรงเรียนเป็นสถานที่ที่ปลอดภัยสำหรับนักเรียนทุกคน ทุกห้องทุกชั้นเรียนได้เตรียมความปลอดภัยให้นักเรียน บรรยากาศห้องเรียนสีสันสวยงาม มีป้ายความรู้ต่าง ๆ ให้ความรู้กับนักเรียน สื่อการเรียนตามห้องเรียน จัดกิจกรรมการเรียนการสอนตาม DLTV มีสื่อใบงานให้นักเรียนได้ทำกิจกรรมตามรายวิชา ขอชื่นชมและให้กำลังใจคุณครูทุกท่านค่ะ// ..ขอบพระคุณท่านผู้บริหาร คณะครู หน่วยงานสาธารณสุข ผู้ปกครอง และนักเรียน ที่ร่วมกันฟันฝ่าอุปสรรคในช่วงวิกฤต COVID-19 และจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพให้กับเด็กทุกคนอย่างทั่วถึง // ขอขอบพระคุณ นางสาวจงรักษ์ ตั้งละมัย ผอ.รร.บ้านซับไม้แดง นางณัชชา สืบสุยะ ผอ.รร.บ้านตะกรุดหิน และนางสุปัญญา โพธิ์หา ศึกษานิเทศก์ ที่ได้เข้ามาตรวจเยี่ยมและให้คำแนะนำ คณะครู และนักเรียนทุกคนจะปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัด

นายวิบูลย์ ช้างอินทร์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
22 กรกฎาคม 2563

1 กรกฎาคม 2563
ภาคเรียนที่ 1/2563
รร.บ้านซับสำราญเหนือ
ศพว.วังพิกุลศรีมงคลพญาวัง
//วันที่ 1 กรกฎาคม 2563: นายศุภกร วิแสง รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 นายเฉลียว ซาทรง ผอ.รร.บ้านพญาวัง และนางสุปัญญา โพธิ์หา ศึกษานิเทศก์ ได้รับมอบหมายจากนายสมศักดิ์ ภูมิกอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 นิเทศติดตามฯมาตรการป้องกันโควิด-19 วันเปิดเรียนวันแรกภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ณ โรงเรียนบ้านซับสำราญเหนือ พบว่า สถานศึกษาได้เตรียมความพร้อมในการบริหารจัดการด้านต่าง ๆ เพื่อจัดการเรียนการสอนในวิถีชีวิตรูปแบบใหม่ (New Normal) เน้นความปลอดภัยของทุกคน ปฏิบัติตามมาตรการด้านสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด พร้อมรักษาระเบียบวินัย เพื่อทำให้มั่นใจว่าโรงเรียนเป็นสถานที่ที่ปลอดภัยสำหรับนักเรียนทุกคน ทุกห้องทุกชั้นเรียนได้เตรียมความปลอดภัยให้นักเรียน บรรยากาศห้องเรียนสีสันสวยงาม มีป้ายความรู้ต่าง ๆ ให้ความรู้กับนักเรียน สื่อการเรียนตามห้องเรียน จัดกิจกรรมการเรียนการสอนตาม DLTV มีสื่อใบงานให้นักเรียนได้ทำกิจกรรมตามรายวิชา ขอชื่นชมและให้กำลังใจคุณครูทุกท่านค่ะ// ..ขอบพระคุณท่านผู้บริหาร คณะครู และผู้ปกครอง ที่ร่วมกันฟันฝ่าอุปสรรคในช่วงวิกฤต COVID-19 และจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพให้กับเด็กทุกคนอย่างทั่วถึง ขอให้อดทนในสถานการณ์ที่เกิดวิกฤตโรคระบาดเช่นนี้ ซึ่งส่งผลให้ไม่สามารถจัดการเรียนการสอนแบบเดิมได้ //

นางสุปัญญา โพธิ์หา
ศึกษานิเทศก์
กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการนิเทศ ติดตาม อำเภอบึงสามพัน
1 กรกฎาคม 2563
ภาคเรียนที่ 1/2563
รร.บ้านพญาวัง
ศพว.วังพิกุลศรีมงคลพญาวัง
//วันที่ 1 กรกฎาคม 2563: นายศุภกร วิแสง รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 และนางสุปัญญา โพธิ์หา ศึกษานิเทศก์ ได้รับมอบหมายจากนายสมศักดิ์ ภูมิกอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 นิเทศติดตามฯมาตรการป้องกันโควิด-19 วันเปิดเรียนวันแรกภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ณ โรงเรียนบ้านพญาวัง พบว่า สถานศึกษาได้เตรียมความพร้อมในการบริหารจัดการด้านต่าง ๆ เพื่อจัดการเรียนการสอนในวิถีชีวิตรูปแบบใหม่ (New Normal) เน้นความปลอดภัยของทุกคน ปฏิบัติตามมาตรการด้านสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด พร้อมรักษาระเบียบวินัย เพื่อทำให้มั่นใจว่าโรงเรียนเป็นสถานที่ที่ปลอดภัยสำหรับนักเรียนทุกคน ทุกห้องทุกชั้นเรียนได้เตรียมความปลอดภัยให้นักเรียน บรรยากาศห้องเรียนสีสันสวยงาม มีป้ายความรู้ต่าง ๆ ให้ความรู้กับนักเรียน สื่อการเรียนตามห้องเรียน จัดกิจกรรมการเรียนการสอนตาม DLTV มีสื่อใบงานให้นักเรียนได้ทำกิจกรรมตามรายวิชา ขอชื่นชมและให้กำลังใจคุณครูทุกท่านค่ะ// ..ขอบพระคุณท่านผู้บริหารนายเฉลียว ซาทรง ผอ.รร.บ้านพญาวัง คณะครู หน่วยงานสาธารณสุข และผู้ปกครอง ที่ร่วมกันฟันฝ่าอุปสรรคในช่วงวิกฤต COVID-19 และจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพให้กับเด็กทุกคนอย่างทั่วถึง ขอให้อดทนในสถานการณ์ที่เกิดวิกฤตโรคระบาดเช่นนี้ ซึ่งส่งผลให้ไม่สามารถจัดการเรียนการสอนแบบเดิมได้ //

นางสุปัญญา โพธิ์หา
ศึกษานิเทศก์
กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการนิเทศ ติดตาม อำเภอบึงสามพัน
ในวันที่ 1 ก.ค. 63 โรงเรียนบ้านพญาวัง ได้รับการนิเทศติดตาม มาตรการป้องกันโควิด-19, วันเปิดเรียนวันแรกภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 จาก นายศุภกร วิแสง รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 และนางสุปัญญา โพธิ์หา ศึกษานิเทศก์ ซึ่งได้รับมอบหมายจากนายสมศักดิ์ ภูมิกอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 ผู้นิเทศได้ติดตามมาตรการป้องกันโควิด-19 และการเตรียมความพร้อมวันเปิดภาคเรียนของโรงเรียน ได้ให้คำแนะนำ และชื่นชมให้กำลังในการปฏิบัติหน้าที่ โรงเรียนจะพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตรูปแบบใหม่ (New Normal) อย่างต่อเนื่องต่อไป // ขอขอบคุณคณะผู้นิเทศ เป็นอย่างยิ่งในการนิเทศในครั้งนี้

นายเฉลียว ซาทรง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
9 กรกฎาคม 2563

ขอขอบพคุณท่านผู้บริหาร คณะครู ผู้ปกครองและนักเรียนเป็นอย่างยิ่ง ค่ะ

นางสุปัญญา โพธิ์หา
ศึกษานิเทศก์
กรรมการและเลขานุการคณะ
10 กรกฎาคม 2563
1 กรกฎาคม 2563
ภาคเรียนที่ 1/2563
รร.บ้านซับสามัคคี
ศพว.วังพิกุลศรีมงคลพญาวัง
//วันที่ 1 กรกฎาคม 2563: นายศุภกร วิแสง รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 นายเฉลียว ซาทรง ผอ.รร.บ้านพญาวัง และนางสุปัญญา โพธิ์หา ศึกษานิเทศก์ ได้รับมอบหมายจากนายสมศักดิ์ ภูมิกอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 นิเทศติดตามฯมาตรการป้องกันโควิด-19 วันเปิดเรียนวันแรกภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ณ โรงเรียนบ้านซับสามัคคี พบว่า โรงเรียนได้เตรียมความพร้อมในการบริหารจัดการด้านต่าง ๆ เพื่อจัดการเรียนการสอนในวิถีชีวิตรูปแบบใหม่ (New Normal) เน้นความปลอดภัยของทุกคน ปฏิบัติตามมาตรการด้านสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด พร้อมรักษาระเบียบวินัย เพื่อทำให้มั่นใจว่าโรงเรียนเป็นสถานที่ที่ปลอดภัยสำหรับนักเรียนทุกคน ทุกห้องทุกชั้นเรียนได้เตรียมความปลอดภัยให้นักเรียน บรรยากาศห้องเรียนสีสันสวยงาม มีป้ายความรู้ต่าง ๆ ให้ความรู้กับนักเรียน สื่อการเรียนตามห้องเรียน จัดกิจกรรมการเรียนการสอนตาม DLTV มีสื่อใบงานให้นักเรียนได้ทำกิจกรรมตามรายวิชา ขอชื่นชมและให้กำลังใจคุณครูทุกท่านค่ะ// ..ขอขอบคุณท่านผู้บริหาร คณะครู และผู้ปกครอง ที่ร่วมกันฟันฝ่าอุปสรรคในช่วงวิกฤต COVID-19 และจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพให้กับเด็กทุกคนอย่างทั่วถึง//

นางสุปัญญา โพธิ์หา
ศึกษานิเทศก์
กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการนิเทศ ติดตาม อำเภอบึงสามพัน
1 กรกฎาคม 2563
ภาคเรียนที่ 1/2563
รร.บ้านศรีมงคล
ศพว.วังพิกุลศรีมงคลพญาวัง
//วันที่ 1 กรกฎาคม 2563: นางสุปัญญา โพธิ์หา ศึกษานิเทศก์ ได้รับมอบหมายจากนายสมศักดิ์ ภูมิกอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 นิเทศติดตามฯมาตรการป้องกันโควิด-19 วันเปิดเรียนวันแรกภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ณ โรงเรียนบ้านศรีมงคล พบว่า สถานศึกษาได้เตรียมความพร้อมในการบริหารจัดการด้านต่าง ๆ เพื่อจัดการเรียนการสอนในวิถีชีวิตรูปแบบใหม่ (New Normal) เน้นความปลอดภัยของทุกคน ปฏิบัติตามมาตรการด้านสาธารณสุข 6 ประการอย่างเคร่งครัด พร้อมรักษาระเบียบวินัย เพื่อทำให้มั่นใจว่าโรงเรียนเป็นสถานที่ที่ปลอดภัยสำหรับนักเรียนทุกคน ทุกห้องทุกชั้นเรียนได้เตรียมความปลอดภัยให้นักเรียน บรรยากาศห้องเรียนสีสันสวยงาม มีป้ายความรู้ต่าง ๆ ให้ความรู้กับนักเรียน สื่อการเรียนตามห้องเรียน จัดกิจกรรมการเรียนการสอนตาม DLTV มีสื่อใบงานให้นักเรียนได้ทำกิจกรรมตามรายวิชา ขอชื่นชมและให้กำลังใจคุณครูทุกท่านค่ะ// ..ขอบพระคุณท่านผู้บริหาร คณะครู หน่วยงานสาธารณสุข ผู้ปกครอง และนักเรียน ที่ร่วมกันฟันฝ่าอุปสรรคในช่วงวิกฤต COVID-19 และจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพให้กับเด็กทุกคนอย่างทั่วถึง ขอให้อดทนในสถานการณ์ที่เกิดวิกฤตโรคระบาดเช่นนี้ ซึ่งส่งผลให้ไม่สามารถจัดการเรียนการสอนแบบเดิมได้ //

นางสุปัญญา โพธิ์หา
ศึกษานิเทศก์
กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการนิเทศ ติดตาม อำเภอบึงสามพัน
รับทราบ -แจ้งคณะครูทุกท่านให้รับทราบในวิถีชีวิตรูปแบบใหม่ (New Normal) เน้นความปลอดภัยของทุกคน ปฎิบัติตามมาตากรการด้านสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด

นายผจญ ขันธะสุโข
ผู้อำนวยการโรงเรียน
27 ตุลาคม 2563

1 กรกฎาคม 2563
ภาคเรียนที่ 1/2563
รร.บ้านพนมเพชร
ศพว.วังพิกุลศรีมงคลพญาวัง
//วันที่ 1 กรกฎาคม 2563: นางสุปัญญา โพธิ์หา ศึกษานิเทศก์ ได้รับมอบหมายจากนายสมศักดิ์ ภูมิกอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 นิเทศติดตามฯมาตรการป้องกันโควิด-19 วันเปิดเรียนวันแรกภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ณ โรงเรียนบ้านพนมเพชร พบว่า สถานศึกษาได้เตรียมความพร้อมในการบริหารจัดการด้านต่าง ๆ เพื่อจัดการเรียนการสอนในวิถีชีวิตรูปแบบใหม่ (New Normal) เน้นความปลอดภัยของทุกคน ปฏิบัติตามมาตรการด้านสาธารณสุข 6 ประการอย่างเคร่งครัด พร้อมรักษาระเบียบวินัย เพื่อทำให้มั่นใจว่าโรงเรียนเป็นสถานที่ที่ปลอดภัยสำหรับนักเรียนทุกคน ทุกห้องทุกชั้นเรียนได้เตรียมความปลอดภัยให้นักเรียน บรรยากาศห้องเรียนสีสันสวยงาม มีป้ายความรู้ต่าง ๆ ให้ความรู้กับนักเรียน สื่อการเรียนตามห้องเรียน จัดกิจกรรมการเรียนการสอนตาม DLTV มีสื่อใบงานให้นักเรียนได้ทำกิจกรรมตามรายวิชา ขอชื่นชมและให้กำลังใจคุณครูทุกท่านค่ะ// ..ขอขอบคุณท่านผู้บริหาร คณะครู หน่วยงานสาธารณสุข ผู้ปกครอง และนักเรียน ที่ร่วมกันฟันฝ่าอุปสรรคในช่วงวิกฤต COVID-19 และจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพให้กับเด็กทุกคนอย่างทั่วถึง ขอให้อดทนในสถานการณ์ที่เกิดวิกฤตโรคระบาดเช่นนี้ ซึ่งส่งผลให้ไม่สามารถจัดการเรียนการสอนแบบเดิมได้ //

นางสุปัญญา โพธิ์หา
ศึกษานิเทศก์
กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการนิเทศ ติดตาม อำเภอบึงสามพัน
1 กรกฎาคม 2563
ภาคเรียนที่ 1/2563
รร.บ้านยางสาว
ศพว.วังพิกุลศรีมงคลพญาวัง
//วันที่ 1 กรกฎาคม 2563: นางสุปัญญา โพธิ์หา ศึกษานิเทศก์ ได้รับมอบหมายจากนายสมศักดิ์ ภูมิกอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 นิเทศติดตามฯมาตรการป้องกันโควิด-19 วันเปิดเรียนวันแรกภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ณ โรงเรียนบ้านยางสาว พบว่า สถานศึกษาได้เตรียมความพร้อมในการบริหารจัดการด้านต่าง ๆ เพื่อจัดการเรียนการสอนในวิถีชีวิตรูปแบบใหม่ (New Normal) เน้นความปลอดภัยของทุกคน ปฏิบัติตามมาตรการด้านสาธารณสุข 6 ประการอย่างเคร่งครัด พร้อมรักษาระเบียบวินัย เพื่อทำให้มั่นใจว่าโรงเรียนเป็นสถานที่ที่ปลอดภัยสำหรับนักเรียนทุกคน ทุกห้องทุกชั้นเรียนได้เตรียมความปลอดภัยให้นักเรียน บรรยากาศห้องเรียนสีสันสวยงาม มีป้ายความรู้ต่าง ๆ ให้ความรู้กับนักเรียน สื่อการเรียนตามห้องเรียน จัดกิจกรรมการเรียนการสอนตาม DLTV มีสื่อใบงานให้นักเรียนได้ทำกิจกรรมตามรายวิชา ขอชื่นชมและให้กำลังใจคุณครูทุกท่านค่ะ// ..ขอบพระคุณท่านผู้บริหาร คณะครู หน่วยงานสาธารณสุข ผู้ปกครอง และนักเรียน ที่ร่วมกันฟันฝ่าอุปสรรคในช่วงวิกฤต COVID-19 และจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพให้กับเด็กทุกคนอย่างทั่วถึง ขอให้อดทนในสถานการณ์ที่เกิดวิกฤตโรคระบาดเช่นนี้ ซึ่งส่งผลให้ไม่สามารถจัดการเรียนการสอนแบบเดิมได้ //

นางสุปัญญา โพธิ์หา
ศึกษานิเทศก์
กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการนิเทศ ติดตาม อำเภอบึงสามพัน
2 มิถุนายน 2563
ภาคเรียนที่ 1/2563
รร.บ้านหนองบัว
ศพว.นาสนุ่น
2 ก.ค. 63 นางสวงสุดา แก้วแพง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกรังน้อย นายชัยณรงค์ ก้อนวิมล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบึงนาจาน และข้าพเจ้านางรังสิมา บัวทอง ศึกษานิเทศก์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 ได้มานิเทศ ติดตามการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษา ในวันเปิดภาคเรียน ภาคเรียนที 1 ปีการศึกษา 2563 เพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ โรงเรียนบ้านหนองบัว ศูนย์พัฒนาวิชาการนาสนุ่น อำเภอศรีเทพ โรงเรียนดำเนินการดังนี้ 1.มีมาตรการคัดกรองวัดไข้ วัดอุณหภูมิ โดยเจ้าหน้าที่ อสม.ประจำหมู่บ้าน ให้กับนักเรียน ครู ประตูทางเข้า จะเป็นคุณครูประจำชั้น และครูเวรประจำวัน ช่วยในการคัดกรอง ส่วนผู้ปกครองที่เข้ามาติดต่อก่อนเข้าสถานศึกษาตามความเหมาะสม ด้วยโปรแกรม ไทยชนะ หรือถ้าท่านใดไม่มีโทรศัพท์ใช้สมุดบันทึกลงชื่อมาติดต่อราชการ 2.มีจุดล้างมือ อุปกรณ์ล้างมือ อ่างล้างมือ น้ำยาทำความสะอาด สบู่ แอลกอฮอล์ อย่างเพียงพอ บริเวณหน้าห้องเรียน โรงอาหาร และห้องน้ำห้องส้วม เตรียมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้าสำรองสำหรับนักเรียน (โรงเรียนได้จัดทำและแจกหน้ากากอนามัยผ้าให้กับนักเรียนทุกคน เพื่อสลับกับหน้ากากของนักเรียนที่มีอยู่ จำนวน 2 ชิ้น) 3.จัดห้องเรียนได้เหมาะสม ทำความสะอาดห้องเรียน โต๊ะเก้าอี้ อุปกรณ์ การเรียน และระยะห่าง 1 เมตร นักเรียนอนุบาลมีพื้นที่การจัดกิจกรรมและที่นอนห่างกัน 1 เมตร 4.การทำสัญลักษณ์แสดงจุดตำแหน่งชัดเจนในการเว้นระยะห่างประว่างกันและกัน ที่ยืน ที่นั่ง เพื่อลดความแออัด และการเว้นระยะระหว่างบุคคล 5.ครูประจำชั้นให้ความรู้แก่นักเรียน ในมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา การดูแลสุขภาพของนักเรียน 6.มีการทำความสะอาดห้องเรียน ห้องประกอบต่าง ๆ อุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียนการสอน เช่น ห้องคอมพิวเตอร์ โรงอาหาร ห้องวิทยาศาสตร์ เป็นต้น 7.มีห้องพยาบาล สำหรับแยกผู้ที่มีอาการเสี่ยงด้วยระบบทางเดินหายใจ 8.มีการกำหนดของใช้ส่วนตัว ไม่ใช้สิ่งของร่วมกับผู้อื่น เช่น แก้วน้ำ แปรงสีฟัน ผ้าเช็ดหน้า ฯลฯ 9.การจัดรอบเหลื่อมเวลาในการรับประทานอาหาร และมีการจัดให้ไปรับอาหาร และนำอาหารมารับประทานที่ห้องเรียนของตนเอง ขอขอบพระคุณนายสมพงษ์ ไพรสิงห์ ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู และนักเรียนที่ให้ความร่วมมือ ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการนิเทศ ติดตามครั้งนี้ ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ค่ะ

นางรังสิมา บัวทอง
ศึกษานิเทศก์
กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการนิเทศ ติดตาม อำเภอศรีเทพ
2 มิถุนายน 2563
ภาคเรียนที่ 1/2563
รร.บ้านเนินถาวร
ศพว.นาสนุ่น
2 ก.ค. 63 นางสวงสุดา แก้วแพง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกรังน้อย นายชัยณรงค์ ก้อนวิมล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบึงนาจาน และข้าพเจ้านางรังสิมา บัวทอง ศึกษานิเทศก์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 ได้มานิเทศ ติดตามการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษา ในวันเปิดภาคเรียน ภาคเรียนที 1 ปีการศึกษา 2563 เพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ โรงเรียนบ้านเนินถาวร ศูนย์พัฒนาวิชาการนาสนุ่น อำเภอศรีเทพ โรงเรียนดำเนินการดังนี้ 1.มีมาตรการคัดกรองวัดไข้ วัดอุณหภูมิ โดยเจ้าหน้าที่ อสม.ประจำหมู่บ้าน ให้กับนักเรียน ครู ประตูทางเข้า จะเป็นคุณครูประจำชั้น และครูเวรประจำวัน ช่วยในการคัดกรอง ส่วนผู้ปกครองที่เข้ามาติดต่อก่อนเข้าสถานศึกษาตามความเหมาะสม ด้วยโปรแกรม ไทยชนะ หรือถ้าท่านใดไม่มีโทรศัพท์ใช้สมุดบันทึกลงชื่อมาติดต่อราชการ 2.มีจุดล้างมือ อุปกรณ์ล้างมือ อ่างล้างมือ น้ำยาทำความสะอาด สบู่ แอลกอฮอล์ อย่างเพียงพอ บริเวณหน้าห้องเรียน โรงอาหาร และห้องน้ำห้องส้วม เตรียมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้าสำรองสำหรับนักเรียน (โรงเรียนได้จัดทำและแจกหน้ากากอนามัยผ้าให้กับนักเรียนทุกคน เพื่อสลับกับหน้ากากของนักเรียนที่มีอยู่ จำนวน 2 ชิ้น) 3.จัดห้องเรียนได้เหมาะสม ทำความสะอาดห้องเรียน โต๊ะเก้าอี้ อุปกรณ์ การเรียน และระยะห่าง 1 เมตร นักเรียนอนุบาลมีพื้นที่การจัดกิจกรรมและที่นอนห่างกัน 1 เมตร 4.การทำสัญลักษณ์แสดงจุดตำแหน่งชัดเจนในการเว้นระยะห่างประว่างกันและกัน ที่ยืน ที่นั่ง เพื่อลดความแออัด และการเว้นระยะระหว่างบุคคล 5.ครูประจำชั้นให้ความรู้แก่นักเรียน ในมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา การดูแลสุขภาพของนักเรียน 6.มีการทำความสะอาดห้องเรียน ห้องประกอบต่าง ๆ อุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียนการสอน เช่น ห้องคอมพิวเตอร์ โรงอาหาร ห้องวิทยาศาสตร์ เป็นต้น 7.มีห้องพยาบาล สำหรับแยกผู้ที่มีอาการเสี่ยงด้วยระบบทางเดินหายใจ 8.มีการกำหนดของใช้ส่วนตัว ไม่ใช้สิ่งของร่วมกับผู้อื่น เช่น แก้วน้ำ แปรงสีฟัน ผ้าเช็ดหน้า ฯลฯ 9.การจัดรอบเหลื่อมเวลาในการรับประทานอาหาร และมีการจัดให้ไปรับอาหาร และนำอาหารมารับประทานที่ห้องเรียนของตนเอง ขอขอบพระคุณท่านผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู และนักเรียนที่ให้ความร่วมมือ ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกเป็นไปอย่างเรียบร้อยดี

นางรังสิมา บัวทอง
ศึกษานิเทศก์
กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการนิเทศ ติดตาม อำเภอศรีเทพ
- รับทราบ - ขอขอบคุณคณะนิเทศติดตาม ที่แนะนำ ให้แนวคิด ทางโรงเรียนจะได้ดำเนินการตามคำชี้แนะต่อไป - มอบ จนท.ธุรการ สำเนาแจ้งครูทุกคนทราบและปฏิบัติ เสรี สุขพ่อค้า ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเนินถาวร

นายเสรี สุขพ่อค้า
ผู้อำนวยการโรงเรียน
24 กันยายน 2563

2 มิถุนายน 2563
ภาคเรียนที่ 1/2563
รร.บ้านจัดสรร
ศพว.นาสนุ่น
2 ก.ค. 63 นางสวงสุดา แก้วแพง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกรังน้อย นายชัยณรงค์ ก้อนวิมล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบึงนาจาน และข้าพเจ้านางรังสิมา บัวทอง ศึกษานิเทศก์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 ได้มานิเทศ ติดตามการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษา ในวันเปิดภาคเรียน ภาคเรียนที 1 ปีการศึกษา 2563 เพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ โรงเรียนบ้านจัดสรร ศูนย์พัฒนาวิชาการนาสนุ่น อำเภอศรีเทพ โรงเรียนดำเนินการดังนี้ 1.มีมาตรการคัดกรองวัดไข้ วัดอุณหภูมิ โดยเจ้าหน้าที่ อสม.ประจำหมู่บ้าน ให้กับนักเรียน ครู ประตูทางเข้า จะเป็นคุณครูประจำชั้น และครูเวรประจำวัน ช่วยในการคัดกรอง ส่วนผู้ปกครองที่เข้ามาติดต่อก่อนเข้าสถานศึกษาตามความเหมาะสม ด้วยโปรแกรม ไทยชนะ หรือท่านใดที่ไม่มีโทรศัพท์ลงชื่อในสมุดบันทึกที่มาติดต่อราชการ 2.มีจุดล้างมือ อุปกรณ์ล้างมือ อ่างล้างมือ น้ำยาทำความสะอาด สบู่ แอลกอฮอล์ อย่างเพียงพอ บริเวณหน้าห้องเรียน โรงอาหาร และห้องน้ำห้องส้วม เตรียมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้าสำรองสำหรับนักเรียน 3.จัดห้องเรียนได้เหมาะสม ทำความสะอาดห้องเรียน โต๊ะเก้าอี้ อุปกรณ์ การเรียน และระยะห่าง 1 เมตร นักเรียนอนุบาลมีพื้นที่การจัดกิจกรรมและที่นอนห่างกัน 1 เมตร 4.การทำสัญลักษณ์แสดงจุดตำแหน่งชัดเจนในการเว้นระยะห่างประว่างกันและกัน ที่ยืน ที่นั่ง เพื่อลดความแออัด และการเว้นระยะระหว่างบุคคล 5.ครูประจำชั้นให้ความรู้แก่นักเรียน ในมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา การดูแลสุขภาพของนักเรียน 6.มีการทำความสะอาดห้องเรียน ห้องประกอบต่าง ๆ อุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียนการสอน เช่น ห้องคอมพิวเตอร์ โรงอาหาร ห้องวิทยาศาสตร์ เป็นต้น 7.มีห้องพยาบาล สำหรับแยกผู้ที่มีอาการเสี่ยงด้วยระบบทางเดินหายใจ 8.มีการกำหนดของใช้ส่วนตัว ไม่ใช้สิ่งของร่วมกับผู้อื่น เช่น แก้วน้ำ แปรงสีฟัน ผ้าเช็ดหน้า ฯลฯ 9.การจัดรอบเหลื่อมเวลาในการรับประทานอาหาร และมีการจัดให้ไปรับอาหาร และนำอาหารมารับประทานที่ห้องเรียนของตนเอง ขอขอบพระคุณนางสาวนัตทยา ทองงาม รักษาการผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู และนักเรียนที่ให้ความร่วมมือ ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการนิเทศ ติดตามในครั้งนี้เป็นอย่างดียิ่ง

นางรังสิมา บัวทอง
ศึกษานิเทศก์
กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการนิเทศ ติดตาม อำเภอศรีเทพ
โรงเรียนบ้านจัดสรร ยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้รับการนิเทศติดตามการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษา ในวันเปิดภาคเรียน ภาคเรียนที 1 ปีการศึกษา 2563 เพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และขอขอบคุณ นางรังสิมา บัวทอง ศึกษานิเทศก์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 นางสวงสุดา แก้วแพง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกรังน้อย และนายชัยณรงค์ ก้อนวิมล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบึงนาจาน ที่ได้มาติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนบ้านจัดสรร และให้คำแนะนำและชื่นชม และขอขอบคุณท่านผู้อำนวยการนัตทยา ทองงาม โรงเรียนบ้านนาสนุ่นรักษาการโรงเรียนบ้านจัดสรรที่คอยประสานงานและช่วยอำนวยความสะดวกรวมไปถึงการจัดเตรียมอาหารไว้รองรับคณะกรรมการนิเทศ ทางโรงเรียนจะนำไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด ขอบคุณค่ะ

นางมนัชยา คำมา
ครู
10 กรกฎาคม 2563

22 มกราคม 2563
ภาคเรียนที่ 2/2562
รร.บ้านนาสนุ่น
ศพว.นาสนุ่น
ข้าพเจ้า นายคมสัน คุ้มทรัพย์ ประธานศูนย์ประสานงานอำเภอศรีเทพ พร้อมคณะ อ.ก.ต.ป.น. ได้มาติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการจัดการศึกษาตามมาตรการและการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 2 ณ โรงเรียนบ้านนาสนุ่น อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้แก่ 1. การประเมินโรงเรียนคุณภาพ(Q2) กระบวนการบริหารการจัดการ 2. การประเมินห้องเรียนคุณภาพ(Q3) 3. การจัดการเรียนการสอน Active Learning 4. การประเมินโรงเรียนคุณภาพ(Q4) การท่องสูตรคูณและการคิดเลขเป็น พบว่า 1. โรงเรียนบ้านจัดสรร มีกระบวนการบริหารและจัดการทั้ง 4 ฝ่าย อย่างมีประสิทธิภาพ สนับสนุนให้พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง หน่วยงานภายนอกสนับสนุนการจัดการสภาพแวดล้อมทางกายภาพ และงบประมาณการพัฒนาโรงเรียนเป็นอย่างดี 2. การจัดการเรียนการสอน Active Learning พบว่า ครูมีความรู้ความสามารถในงานด้านวิชาการ มีการใช้สื่อในการจัดการเรียนการสอนใช้เทคโนโลยีให้ทันสมัย นักเรียนสนใจให้ความร่วมมือกับครู ในการเรียนการสอนเป็นอย่างดี นักเรียนมีความร่าเริง มีความสุขในการเรียน ตั้งใจเรียน 3. นักเรียนท่องสูตรคูณ ผ่านคิดเป็นร้อยละ 79.41 และคิดเลขเป็นผ่านคิดเป็นร้อยละ 94.12 ขอขอบคุณผู้บริหาร ครู และนักเรียน ที่ให้ความร่วมมือสนับสนุน และอำนวยความสะดวกในการประเมินครั้งนี้

นายคนสัน คุ้มทรัพย์
ประธานศูนย์ประสานงานอำเภอศรีเทพ
ประธานกรรมการคณะ อ.ก.ต.ป.น. ศูนย์พัฒนาวิชาการโคกสะอาดสระกรวดประดู่งาม

22 มกราคม 2563
ภาคเรียนที่ 2/2562
รร.บ้านหนองบัว
ศพว.นาสนุ่น
ข้าพเจ้า นายคมสัน คุ้มทรัพย์ ประธานศูนย์ประสานงานอำเภอศรีเทพ พร้อมคณะ อ.ก.ต.ป.น. ได้มาติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการจัดการศึกษาตามมาตรการและการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 2 ณ โรงเรียนบ้านหนองบัว อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้แก่ 1. การประเมินโรงเรียนคุณภาพ(Q2) กระบวนการบริหารการจัดการ 2. การประเมินห้องเรียนคุณภาพ(Q3) 3. การจัดการเรียนการสอน Active Learning 4. การประเมินโรงเรียนคุณภาพ(Q4) การท่องสูตรคูณและการคิดเลขเป็น พบว่า 1. โรงเรียนบ้านหนองบัว มีกระบวนการบริหารจัดการทั้ง 4 ฝ่าย อย่างมีประสิทธิภาพ มีการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ มีการนิเทศติดตามอย่างต่อเนื่อง 2. การจัดการเรียนการสอน Active Learning พบว่า ครูมีความรู้ความสามารถในงานด้านวิชาการ มีการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา มีแผนการจัดการเรียนรู้ แบบ Active Learning มีสื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน มีการปรับปรุงสื่อให้ใช้ได้ทันสมัย นักเรียนสนใจ และร่วมมือกับครูในการเรียนการสอน นักเรียนตั้งใจร่วมกิจกรรมดี 3. นักเรียนท่องสูตรคูณ ผ่านคิดเป็นร้อยละ 57.27 และคิดเลขเป็นผ่านคิดเป็นร้อยละ 71.36 ขอขอบคุณผู้บริหาร ครู และนักเรียน ที่ให้ความร่วมมือสนับสนุน และอำนวยความสะดวกในการประเมินครั้งนี้

นายคนสัน คุ้มทรัพย์
ประธานศูนย์ประสานงานอำเภอศรีเทพ
ประธานกรรมการคณะ อ.ก.ต.ป.น. ศูนย์พัฒนาวิชาการโคกสะอาดสระกรวดประดู่งาม

รับทราบผลการประเมิน พร้อมพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทภาพยิ่งขึ้น ขอขอบพระคุณคณะ ก.ต.ป.น. ในการประเมินในครั้งนี้

นายวิชัย ศรีไพร
ครู
26 มีนาคม 2563


22 มกราคม 2563
ภาคเรียนที่ 2/2562
รร.บ้านโคกตะขบ
ศพว.นาสนุ่น
ข้าพเจ้า นายคมสัน คุ้มทรัพย์ ประธานศูนย์ประสานงานอำเภอศรีเทพ พร้อมคณะ อ.ก.ต.ป.น. ได้มาติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการจัดการศึกษาตามมาตรการและการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 2 ณ โรงเรียนบ้านโคกตะขบ อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้แก่ 1. การประเมินโรงเรียนคุณภาพ(Q2) กระบวนการบริหารการจัดการ 2. การประเมินห้องเรียนคุณภาพ(Q3) 3. การจัดการเรียนการสอน Active Learning 4. การประเมินโรงเรียนคุณภาพ(Q4) การท่องสูตรคูณและการคิดเลขเป็น พบว่า 1. โรงเรียนบ้านนาน้ำโครม โรงเรียนมีกระบวนการบริหารและจัดการทั้ง 4 ฝ่าย อย่างมีประสิทธิภาพ มีการจัดสภาพแวดล้อมที่สวยงาม สนับสนุนให้ครูผู้สอนใช้สื่อเทคโนโลยีสนับสนุนการเรียนการสอน มีการนิเทศติดตามอย่างต่อเนื่อง ชุมชนให้การสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาโรงเรียนเป็นอย่างดี พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความชำนาญ 2. การจัดการเรียนการสอน Active Learning พบว่า ครูมีความรู้ความสามารถในงานด้านวิชาการ มีการใช้สื่อในการจัดการเรียนการสอนใช้เทคโนโลยีให้ทันสมัย นักเรียนสนใจให้ความร่วมมือกับครูในการเรียนการสอนเป็นอย่างดี นักเรียนมีความร่าเริง มีความสุขในการเรียน ตั้งใจเรียน 3. นักเรียนท่องสูตรคูณ ผ่านคิดเป็นร้อยละ 90.36 และคิดเลขเป็นผ่านคิดเป็นร้อยละ 89.87 ขอขอบคุณผู้บริหาร ครู และนักเรียน ที่ให้ความร่วมมือสนับสนุน และอำนวยความสะดวกในการประเมินครั้งนี้

นายคนสัน คุ้มทรัพย์
ประธานศูนย์ประสานงานอำเภอศรีเทพ
ประธานกรรมการคณะ อ.ก.ต.ป.น. ศูนย์พัฒนาวิชาการโคกสะอาดสระกรวดประดู่งาม

ข้าพเจ้านายกั๊ก คล้ายใจตรง ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกตะขบ ขอขอบคุณ คณะ อ.ก.ต.ป.น. ที่ได้มาติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการจัดการศึกษาตามมาตรการ และการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 2 เป็นอย่างยิ่ง

นายกั๊ก คล้ายใจตรง
ครู
23 มกราคม 2563


22 มกราคม 2563
ภาคเรียนที่ 2/2562
รร.บ้านเนินถาวร
ศพว.นาสนุ่น
ข้าพเจ้า นายคมสัน คุ้มทรัพย์ ประธานศูนย์ประสานงานอำเภอศรีเทพ พร้อมคณะ อ.ก.ต.ป.น. ได้มาติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการจัดการศึกษาตามมาตรการและการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 2 ณ โรงเรียนบ้านเนินถาวร อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้แก่ 1. การประเมินโรงเรียนคุณภาพ(Q2) กระบวนการบริหารการจัดการ 2. การประเมินห้องเรียนคุณภาพ(Q3) 3. การจัดการเรียนการสอน Active Learning 4. การประเมินโรงเรียนคุณภาพ(Q4) การท่องสูตรคูณและการคิดเลขเป็น พบว่า 1. โรงเรียนบ้านเนินถาวร มีกระบวนการบริหารและจัดการทั้ง 4 ฝ่าย อย่างมีประสิทธิภาพ สนับสนุนให้พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง มีการจัดการเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจอย่างชัดเจน ชุมชนให้การสนับสนุนงบประมาณเป็นอย่างดี 2. การจัดการเรียนการสอน Active Learning พบว่า ครูมีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อเทคโนโลยีสนับสนุนการเรียนการสอน มีสื่อการเรียนการสอนอย่างเพียงพอ ชุมชนให้การสนับสนุนความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น 3. นักเรียนท่องสูตรคูณ ผ่านคิดเป็นร้อยละ 85.29 และคิดเลขเป็นผ่านคิดเป็นร้อยละ 79.41 ขอขอบคุณผู้บริหาร ครู และนักเรียน ที่เห็นความสำคัญและให้ความร่วมมือสนับสนุน และอำนวยความสะดวกในการประเมินครั้งนี้

นายคนสัน คุ้มทรัพย์
ประธานศูนย์ประสานงานอำเภอศรีเทพ
ประธานกรรมการคณะ อ.ก.ต.ป.น. ศูนย์พัฒนาวิชาการโคกสะอาดสระกรวดประดู่งาม

- รับทราบ - ขอขอบคุณคณะนิเทศติดตาม ที่แนะนำ ให้แนวคิด ทางโรงเรียนจะได้ดำเนินการตามคำชี้แนะต่อไป - มอบ จนท.ธุรการ สำเนาแจ้งครูทุกคนทราบและปฏิบัติ เสรี สุขพ่อค้า ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเนินถาวร

นายเสรี สุขพ่อค้า
ผู้อำนวยการโรงเรียน
24 กันยายน 2563


22 มกราคม 2563
ภาคเรียนที่ 2/2562
รร.บ้านนาน้ำโครม
ศพว.นาสนุ่น
ข้าพเจ้า นายคมสัน คุ้มทรัพย์ ประธานศูนย์ประสานงานอำเภอศรีเทพ พร้อมคณะ อ.ก.ต.ป.น. ได้มาติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการจัดการศึกษาตามมาตรการและการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 2 ณ โรงเรียนบ้านนาน้ำโครม อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้แก่ 1. การประเมินโรงเรียนคุณภาพ(Q2) กระบวนการบริหารการจัดการ 2. การประเมินห้องเรียนคุณภาพ(Q3) 3. การจัดการเรียนการสอน Active Learning 4. การประเมินโรงเรียนคุณภาพ(Q4) การท่องสูตรคูณและการคิดเลขเป็น พบว่า 1. โรงเรียนบ้านนาน้ำโครม โรงเรียนมีกระบวนการบริหารและจัดการทั้ง 4 ฝ่าย อย่างมีประสิทธิภาพ มีการจัดสภาพแวดล้อมที่สวยงาม สนับสนุนให้ครูผู้สอนใช้สื่อเทคโนโลยีสนับสนุนการเรียนการสอน มีการนิเทศติดตามอย่างต่อเนื่อง ชุมชนให้การสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาโรงเรียนเป็นอย่างดี พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความชำนาญ 2. การจัดการเรียนการสอน Active Learning พบว่า ครูมีความรู้ความสามารถในงานด้านวิชาการ มีการใช้สื่อในการจัดการเรียนการสอนใช้เทคโนโลยีให้ทันสมัย นักเรียนสนใจให้ความร่วมมือกับครูในการเรียนการสอนเป็นอย่างดี นักเรียนมีความร่าเริง มีความสุขในการเรียน ตั้งใจเรียน 3. นักเรียนท่องสูตรคูณ ผ่านคิดเป็นร้อยละ 72.04 และคิดเลขเป็นผ่านคิดเป็นร้อยละ 75.27 ขอขอบคุณผู้บริหาร ครู และนักเรียน ที่ให้ความร่วมมือสนับสนุน และอำนวยความสะดวกในการประเมินครั้งนี้

นายคนสัน คุ้มทรัพย์
ประธานศูนย์ประสานงานอำเภอศรีเทพ
ประธานกรรมการคณะ อ.ก.ต.ป.น. ศูนย์พัฒนาวิชาการโคกสะอาดสระกรวดประดู่งาม

รับทราบ และครูได้นำข้อมูลในการท่องสูตรคูณและการคิดเลขเป็น มาพัฒนานักเรียนให้มีทักษะทางคณิตศาสตร์มากขึ้นโดยเน้นการท่องสูตรคูณ พร้อมกันเมื่อเข้าห้องเรียนและก่อนเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ท่องสูตรคูณให้เพื่อนฟัง

นางสาวศิรินารถ ตะกรุดแก้ว
ครู
2 เมษายน 2563


22 มกราคม 2563
ภาคเรียนที่ 2/2562
รร.บ้านจัดสรร
ศพว.นาสนุ่น
ข้าพเจ้า นายคมสัน คุ้มทรัพย์ ประธานศูนย์ประสานงานอำเภอศรีเทพ พร้อมคณะ อ.ก.ต.ป.น. ได้มาติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการจัดการศึกษาตามมาตรการและการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 2 ณ โรงเรียนบ้านจัดสรร อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้แก่ 1. การประเมินโรงเรียนคุณภาพ(Q2) กระบวนการบริหารการจัดการ 2. การประเมินห้องเรียนคุณภาพ(Q3) 3. การจัดการเรียนการสอน Active Learning 4. การประเมินโรงเรียนคุณภาพ(Q4) การท่องสูตรคูณและการคิดเลขเป็น พบว่า 1. โรงเรียนบ้านจัดสรร มีกระบวนการบริหารและจัดการทั้ง 4 ฝ่าย อย่างมีประสิทธิภาพ สนับสนุนให้พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง หน่วยงานภายนอกสนับสนุนการจัดการสภาพแวดล้อมทางกายภาพ และงบประมาณการพัฒนาโรงเรียนเป็นอย่างดี 2. การจัดการเรียนการสอน Active Learning พบว่า ครูมีความรู้ความสามารถในงานด้านวิชาการ มีการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา มีแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการแนวความคิดเศรษฐกิจพอเพียง นักเรียนตั้งใจเรียนร่วมกิจกรรมได้เป็นอย่างดี 3. นักเรียนท่องสูตรคูณ ผ่านคิดเป็นร้อยละ 73.61 และคิดเลขเป็นผ่านคิดเป็นร้อยละ 69.44 ขอขอบคุณผู้บริหาร ครู และนักเรียน ที่เห็นความสำคัญและให้ความร่วมมือสนับสนุน และอำนวยความสะดวกในการประเมินครั้งนี้

นายคนสัน คุ้มทรัพย์
ประธานศูนย์ประสานงานอำเภอศรีเทพ
ประธานกรรมการคณะ อ.ก.ต.ป.น. ศูนย์พัฒนาวิชาการโคกสะอาดสระกรวดประดู่งาม

โรงเรียนบ้านจัดสรร ขอขอบคุณ นายคมสัน คุ้มทรัพย์ ประธานศูนย์ประสานงานอำเภอศรีเทพ พร้อมคณะ อ.ก.ต.ป.น.ที่ได้มาติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการจัดการศึกษาตามมาตรการและการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 2 และจะนำคำแนะนำต่างๆ ไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับนักเรียนต่อไป

นางมนัชยา คำมา
ครู
22 มกราคม 2563


22 มกราคม 2563
ภาคเรียนที่ 2/2562
รร.บ้านแควป่าสัก
ศพว.นาสนุ่น
ข้าพเจ้า นายคมสัน คุ้มทรัพย์ ประธานศูนย์ประสานงานอำเภอศรีเทพ พร้อมคณะ อ.ก.ต.ป.น. ได้มาติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการจัดการศึกษาตามมาตรการและการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 2 ณ โรงเรียนบ้านแควป่าสัก อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้แก่ 1. การประเมินโรงเรียนคุณภาพ(Q2) กระบวนการบริหารการจัดการ 2. การประเมินห้องเรียนคุณภาพ(Q3) 3. การจัดการเรียนการสอน Active Learning 4. การประเมินโรงเรียนคุณภาพ(Q4) การท่องสูตรคูณและการคิดเลขเป็น พบว่า 1. โรงเรียนบ้านแควป่าสัก มีกระบวนการบริหารจัดการทั้ง 4 ฝ่าย อย่างมีประสิทธิภาพ สนับสนุนให้ครูใช้สื่อในการจัดการเรียนการสอน มีการนิเทศติดตามอย่างต่อเนื่อง พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความชำนาญ 2. การจัดการเรียนการสอน Active Learning พบว่า ครูมีความรู้ความสามารถในงานด้านวิชาการ สื่อเทคโนโลยีมีเพียงพอ มีการใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน และใช้ DLTV ในการจัดการเรียนการอสอน ดูแลนักเรียนอย่างทั่วถึง นักเรียนกล้าแสดงออก ตั้งใจเรียน 3. นักเรียนท่องสูตรคูณ ผ่านคิดเป็นร้อยละ 83.12 และคิดเลขเป็นผ่านคิดเป็นร้อยละ 88.31 ขอขอบคุณผู้บริหาร ครู และนักเรียน ที่ให้ความร่วมมือสนับสนุน และอำนวยความสะดวกในการประเมินครั้ง

นายคนสัน คุ้มทรัพย์
ประธานศูนย์ประสานงานอำเภอศรีเทพ
ประธานกรรมการคณะ อ.ก.ต.ป.น. ศูนย์พัฒนาวิชาการโคกสะอาดสระกรวดประดู่งาม

ขอขอบคุณคณะ ก.ต.ป.น. ที่ให้คำแนะนำกับทางโรงเรียนบ้านแควป่าสัก จะนำคำแนะนำไปพัฒนาการเรียนการสอนให้ดียิ่งขึ้น

นายศมากร เกดา
ผู้อำนวยการโรงเรียน
29 มกราคม 2563


13 มกราคม 2563
ภาคเรียนที่ 2/2562
รร.บ้านเนินคนธา
ศพว.ท่าแดงวังท่าดี
ข้าพเจ้า นายศุภชัย บรรพลา ผอ.รร.บ้านสันเจริญโป่งสะทอน และคณะ อ.ก.ต.ป.น. ได้มาติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการจัดศึกษาตามมาตรการและการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 2 ณ โรงเรียนบ้านเนินคนธา ได้แก่ 1. การประเมินโรงเรียนคุณภาพ (Q2) กระบวนการบริหารและการจัดการ 2. การประเมินห้องเรียนคุณภาพ (Q3) 3. การจัดการเรียนการสอน Active Learning และ 4. การประเมินโรงเรียนคุณภาพ (Q4) การท่องสูตรคูณและการคิดเลขเป็น พบว่า 1. โรงเรียนบ้านนาทุ่งมีกระบวนการบริหารและการจัดการงานทั้ง 4 ฝ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ สนับสนุนให้ครูผู้สอนใช้สื่อเทคโนโลยีสนับสนุนการเรียนการสอน มีการนิเทศภายในอย่างต่อเนื่อง ชุมชนให้การสนับสนุนแรงงานและงบประมาณในการพัฒนาโรงเรียนเป็นอย่างดี 2. การจัดการเรียนการสอน Active Learning พบว่า ครูมีความรู้ความสามารถในด้านงานวิชาการ มีการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้น Active Learning มีสื่อและใช้สื่อในการจัดการเรียนการสอน มีเพียงพอ มีการปรับปรุงสื่อที่ใช้ให้ทันสมัย นำเทคโนโลยีเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอน นักเรียนสนใจและร่วมมือกับครูในการจัดการเรียนการสอน ดูแลนักเรียนได้อย่างทั่วถึง นักเรียนในภาพรวม ร่าเริง กล้าแสดงออก ตั้งใจเรียน ลายมือสวยงาม ร่วมกิจกรรมได้เป็นอย่างดี 3. นักเรียนท่องสูตรคูณและการคิดเลขเป็น ขอขอบคุณ ผู้บริหาร ครู และนักเรียน ที่เห็นความสำคัญและอำนวยความสะดวกในการประเมินในครั้งนี้

นายศุภชัย บรรพลา
ผอ.รร.บ้านสันเจริญโป่งสะทอน
กรรมการคณะ อ.ก.ต.ป.น. ศูนย์พัฒนาวิชาการท่าด้วง
13 มกราคม 2563
ภาคเรียนที่ 2/2562
รร.บ้านท่าแดง
ศพว.ท่าแดงวังท่าดี
ข้าพเจ้า นางสุปัญญา โพธิ์หา ศึกษานิเทศก์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 และคณะ อ.ก.ต.ป.น. ได้มาติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการจัดการศึกษาตามมาตรการและการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 2 ณ โรงเรียนบ้านท่าแดง ได้แก่ 1. การประเมินโรงเรียนคุณภาพ (Q2) กระบวนการบริหารและการจัดการ 2. การประเมินห้องเรียนคุณภาพ (Q3) 3. การจัดการเรียนการสอน Active Learning และ 4. การประเมินโรงเรียนคุณภาพ (Q4) การท่องสูตรคูณและการคิดเลขเป็น พบว่า 1. โรงเรียนมีกระบวนการบริหารและการจัดการงานทั้ง 4 ฝ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ สนับสนุนให้ครูผู้สอนใช้สื่อเทคโนโลยีสนับสนุนการเรียนการสอน มีการนิเทศภายในอย่างต่อเนื่อง ชุมชนให้การสนับสนุนแรงงานและงบประมาณในการพัฒนาโรงเรียนเป็นอย่างดี 2. การจัดการเรียนการสอน Active Learning พบว่า ครูมีความรู้ความสามารถในด้านงานวิชาการ ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้น Active Learning มีสื่อและใช้สื่อในการจัดการเรียนการสอน มีเพียงพอ มีการปรับปรุงสื่อที่ใช้ให้ทันสมัย นำเทคโนโลยีเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอน และการใช้ DLTV ในการจัดการเรียนการสอน ดูแลนักเรียนได้อย่างทั่วถึง นักเรียนในภาพรวม ร่าเริง กล้าแสดงออก ตั้งใจเรียน ลายมือสวยงาม ร่วมกิจกรรมได้เป็นอย่างดี 3. นักเรียนท่องสูตรคูณและการคิดเลขเป็น และซ่อมเสริมนักเรียนที่ยังท่องไม่คล่อง ขอขอบคุณ ผู้บริหาร ครู และนักเรียน ที่เห็นความสำคัญและอำนวยความสะดวกในการประเมินในครั้งนี้

นางสุปัญญา โพธิ์หา
ศึกษานิเทศก์
กรรมการและเลขานุการคณะ อ.ก.ต.ป.น. ศูนย์พัฒนาวิชาการท่าด้วง
โรงเรียนบ้านท่าแดงจะมุ่งมั่นพัฒนาการศึกษาให้ก้าวหน้าตลอดไป ขอขอบคณะ ก.ต.ป.น./อ.ก.ต.ป.น. ที่ให้แนวทางการพัฒนาการศึกษากับโรงเรียนบ้านท่าแดง

นายชีพ แก้วสุกใส
ผู้อำนวยการโรงเรียน
20 มกราคม 2563

13 มกราคม 2563
ภาคเรียนที่ 2/2562
รร.บ้านนาทุ่ง
ศพว.ท่าแดงวังท่าดี
ข้าพเจ้า นายวิสุทธิ์ แว่นแก้ว ผอ.รร.บ้านปางยาง และคณะ อ.ก.ต.ป.น. ได้มาติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการจัดศึกษาตามมาตรการและการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 2 ณ โรงเรียนบ้านนาทุ่ง ได้แก่ 1. การประเมินโรงเรียนคุณภาพ (Q2) กระบวนการบริหารและการจัดการ 2. การประเมินห้องเรียนคุณภาพ (Q3) 3. การจัดการเรียนการสอน Active Learning และ 4. การประเมินโรงเรียนคุณภาพ (Q4) การท่องสูตรคูณและการคิดเลขเป็น พบว่า 1. โรงเรียนบ้านนาทุ่งมีกระบวนการบริหารและการจัดการงานทั้ง 4 ฝ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ สนับสนุนให้ครูผู้สอนใช้สื่อเทคโนโลยีสนับสนุนการเรียนการสอน มีการนิเทศภายในอย่างต่อเนื่อง ชุมชนให้การสนับสนุนแรงงานและงบประมาณในการพัฒนาโรงเรียนเป็นอย่างดี 2. การจัดการเรียนการสอน Active Learning พบว่า ครูมีความรู้ความสามารถในด้านงานวิชาการ มีการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้น Active Learning มีสื่อและใช้สื่อในการจัดการเรียนการสอน มีเพียงพอ มีการปรับปรุงสื่อที่ใช้ให้ทันสมัย นำเทคโนโลยีเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอน นักเรียนสนใจและร่วมมือกับครูในการจัดการเรียนการสอน ดูแลนักเรียนได้อย่างทั่วถึง นักเรียนในภาพรวม ร่าเริง กล้าแสดงออก ตั้งใจเรียน ลายมือสวยงาม ร่วมกิจกรรมได้เป็นอย่างดี 3. นักเรียนท่องสูตรคูณและการคิดเลขเป็น ขอขอบคุณ ผู้บริหาร ครู และนักเรียน ที่เห็นความสำคัญและอำนวยความสะดวกในการประเมินในครั้งนี้

นายวิสุทธิ์ แว่นแก้ว
ผอ.รร.บ้านปางยาง
กรรมการคณะ อ.ก.ต.ป.น. ศูนย์พัฒนาวิชาการท่าด้วง
รับทราบ

นายชาติตระการ ฐานะวิจิตร
ผู้อำนวยการโรงเรียน
20 สิงหาคม 2563

9 มกราคม 2563
ภาคเรียนที่ 2/2562
รร.บ้านหนองสะแก
ศพว.บ่อรัง
วันนี้ข้าพเจ้า นางสมคิด ชอุ่ม พร้อมด้วยคณะกรรมการ อ.ก.ต.ป.น. ตามประกาศ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 ได้มาติดตาม ตรวจสอบ นิเทศและประเมินผลการขับเคลื่อนนโยบายองค์ประกอบกระบวนการบริหารการศึกษา การจัดการเรียนการเรียนสอน นักเรียนคุณภาพ (การท่องสูตรคูณ การคิดคำนวณ) ขอขอบคุณผู้บริหาร คณะครูและบุคลากร นักเรียนที่ให้การต้อนรับ อำนวยความสะดวกการเก็บรวบรวมข้อมูลขับเคลื่อนนโยบายอย่างดียิ่ง

นางสมคิด ชอุ่ม
ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของเอกชน
ประธานกรรมการคณะ อ.ก.ต.ป.น. ศูนย์พัฒนาวิชาการท่าโรงโคกปรง

ข้าพเจ้าขอขอบคุณ คณะกรรมการ อ.ก.ต.ป.น. ที่ได้มาติดตาม ตรวจสอบ นิเทศและประเมินผลการขับเคลื่อนนโยบายองค์ประกอบกระบวนการบริหารการศึกษา การจัดการเรียนการเรียนสอน นักเรียนคุณภาพ (การท่องสูตรคูณ การคิดคำนวณ)

นางสาววิภาพร ซาทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
17 กุมภาพันธ์ 2563


9 มกราคม 2563
ภาคเรียนที่ 2/2562
รร.บ้านใหม่วิไลวัลย์
ศพว.บ่อรัง
วันนี้ข้าพเจ้า นางสมคิด ชอุ่ม พร้อมด้วยคณะอนุกกรรมการ กตปน. ตามประกาศ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 เพื่อมานิเทศ ติดตามประเมินผลองค์ประกอบกระบวนการบริหารจัดการ การจัดการเรียนการสอน นักเรียนคุณภาพ (การท่องสูตรคูณ การคิดคำนวณ) ครั้งที่ 2 ขอขอบคุณผู้บริหาร คณะครู นักเรียน ที่ให้การต้อนรับ อำนวยความสะดวกในการเก็บรวบรวมข้อมูลประกอบการประเมินอย่างดียิ่ง จึงขอขอบคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้

นางสมคิด ชอุ่ม
ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของเอกชน
ประธานกรรมการคณะ อ.ก.ต.ป.น. ศูนย์พัฒนาวิชาการท่าโรงโคกปรง

ข้าพเจ้าขอขอบคุณ คณะกรรมการ อ.ก.ต.ป.น. ที่ได้มาติดตาม ตรวจสอบ นิเทศและประเมินผลการขับเคลื่อนนโยบายองค์ประกอบกระบวนการบริหารการศึกษา การจัดการเรียนการเรียนสอน นักเรียนคุณภาพ (การท่องสูตรคูณ การคิดคำนวณ) ตามประกาศของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3

นางสาวรุ่งทิพย์ สกุลณี
ผู้อำนวยการโรงเรียน
10 มีนาคม 2563


9 มกราคม 2563
ภาคเรียนที่ 2/2562
รร.ชุมชนบ้านพุเตย
ศพว.พุเตยพุขาม
วันนี้ข้าพเจ้าพร้อมด้วยคณะ อ.ก.ต.ป.น.จากศูนย์พัฒนาวิชาการวังใหญ่ภูน้ำหยด ได้มานิเทศ ติดตาม การขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา โดยการมีส่วนร่วมพบว่า ด้านโรงเรียนคุณภาพ โรงเรียนมีการปฎิบัติทุกข้อ ด้านห้องเรียนคุณภาพ โรงเรียนมีการออกแบบการจัดการเรียนการสอน โดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและพระบรมชาโชบายของร.๑๐ สู่การปฎิบัติในห้องเรียน มีการจัดกระบวนการเรียนการสอนActive Learning นักเรียนมีพฤติกรรมการแสดงออกถึงการดำเนินชีวิต ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน มีความกระตือรือล้นในการเรียนรู้ ขอขอบคุณผู้บริหารและคณะครูที่ให้ความร่วมมือด้วยอย่างดียิ่ง

นายปัณณธร บัวอุบล
ศึกษานิเทศก์
กรรมการและเลขานุการคณะ อ.ก.ต.ป.น. ศูนย์พัฒนาวิชาการวังใหญ่ภูน้ำหยด

9 มกราคม 2563
ภาคเรียนที่ 2/2562
รร.ชุมชนบ้านโคกสะอาด
ศพว.โคกสะอาดสะกรวดประดู่งาม
ข้าพเจ้า นายจิรโรจน์ รวีศักดิ์สุขธนา ผู้ทรงคุณวุฒิด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม นางสวงสุดา แก้วแพง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกรังน้อยและประธานศูนย์ศรีเทพหนองย่างทอย พร้อมด้วยคณะ อ.ก.ต.ป.น. ได้มานิเทศติดตามการพัฒนาการศึกษา(4Q) ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ของโรงเรียนชุมชนบ้านโคกสะอาด ดำเนินการจัดเตรียมเอกสาร ข้อมูล และอำนวยความสะดวกให้คณะกรรมการในเรื่องของการบริหารจัดการห้องเรียน (Q2) ห้องเรียนคุณภาพ(Q3) การจัดการเรียนการสอน Active Learning การคิดเลข และการท่องสูตรคูณ ทำให้คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่ได้ดี ขอให้โรงเรียนได้ศึกษาแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนาอย่างต่อเนื่องสืบไป ขอขอบคุณผู้บริหารและคณะครูที่ให้การต้อนรับเป็นอย่างดียิ่ง

นายจิรโรจน์ รวีศักดิ์สุขธนา
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
ประธานกรรมการคณะ อ.ก.ต.ป.น. ศูนย์พัฒนาวิชาการศรีเทพหนองย่างทอย

9 มกราคม 2563 โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสะอาด ได้รับการนิเทศติดตามการพัฒนาการศึกษา (4Q) ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2562 จากคณะท่านจิรโรจน์ รวีศักดิ์สุขธนา ผู้ทรงคุณวุฒิด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ท่านผุ้อำนวยการสวงสุดา แก้วแพง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกรังน้อยและประธานศูนย์ศรีเทพหนองย่างทอย พร้อมด้วยคณะ อ.ก.ต.ป.น. ทางโรงเรียนขอขอบคุณท่านที่ให้คำแนะนำ เพื่อใช้ในการพัฒนาระบบการศึกษาของโรงเรียนต่อไปต่อไป

นางปรัศมน อินทร์เอี่ยม
ครู
5 ตุลาคม 2563


9 มกราคม 2563
ภาคเรียนที่ 2/2562
รร.บ้านซับหินเพลิง
ศพว.โคกสะอาดสะกรวดประดู่งาม
ข้าพเจ้านายจิรโรจน์ รวีศักดิ์สุขธนา ผู้ทรงคุณวุฒิด้านศาสนา ศิลปะวัฒนธรรม นางสวงสุดา แก้วแพง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกรังน้อยและประธานศูนย์ศรีเทพหนองย่างทอย พร้อมด้วยคณะกรรมการอ.ก.ต.ป.น. ได้มานิเทศติดตามการพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ของโรงเรียนบ้านซับหินเพลิง พบว่า โรงเรียนได้ดำเนินการจัดเตรียมเอกสาร ข้อมูล หลักฐานต่างๆ ไว้อย่างพร้อมเพรียง ทำให้คณะกรรมการมีความสะดวก ในการประเมิน Q2 การบริหารจัดการ Q3 ห้องเรียนคุณภาพ Q3 แผนกาจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning การคิดเลขและการท่องสูตรคูณ ขอให้โรงเรียนได้ศึกษาแนวทางและมาตรการการพัฒนาการศึกษา (4Q) และดำเนินการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ขอขอบคุณผู้บริหาร คณะครูที่ให้การต้อนรับเป็นอย่างดียิ่ง

นางสาวสวงสุดา แก้วแพง
ประธานศูนย์พัฒนาวิชาการศรีเทพหนองย่างทอย
กรรมการคณะ อ.ก.ต.ป.น. ศูนย์พัฒนาวิชาการศรีเทพหนองย่างทอย

9 มกราคม 2563
ภาคเรียนที่ 2/2562
รร.บ้านหนองหมู
ศพว.โคกสะอาดสะกรวดประดู่งาม
ข้าพเจ้านายจิรโรจน์ รวีศักดิ์สุขธนา ผู้ทรงคุณวุฒิด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม นางสวงสุดา แก้วแพง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกรังน้อยและประธานศูนย์ศรีเทพหนองย่างทอย พร้อมด้วยคณะกรรมการ อ.ก.ต.ป.น. ได้มานิเทศติดตามการพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ของโรงเรียนบ้านหนองหมู พบว่า โรงเรียนดำเนินการจัดเตรียมเอกสาร ข้อมูลและอำนวยความสะดวกให้คณะกรรมการในเรื่อง (Q2 ) การบริหารจัดการ และห้องเรียนคุณภาพ (Q3) การจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning การคิดเลขเป็นและการท่องสูตรคูณ ทำให้คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว ขอให้โรงเรียนได้ศึกษาแนวทางและมาตรการการพัฒนาการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ขอขอบคุณผู้บริหาร คณะครูที่ให้การต้อนรับเป็นอย่างดียิ่ง

นายจิรโรจน์ รวีศักดิ์สุขธนา
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
ประธานกรรมการคณะ อ.ก.ต.ป.น. ศูนย์พัฒนาวิชาการศรีเทพหนองย่างทอย

9 มกราคม 2563
ภาคเรียนที่ 2/2562
รร.บ้านไร่ขอนยางขวาง
ศพว.ท่าแดงวังท่าดี
ข้าพเจ้า นายสุชัดร์ จันทรัตน์ ผอ.โรงเรียนบ้านเฉลียงทอง และคณะ อ.ก.ต.ป.น. ได้มาติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.)ครั้งที่ 2 ได้แก่ 1. การประเมินโรงเรียนคุณภาพ (Q2) กระบวนการบริหารและการจัดการ 2. การประเมินห้องเรียนคุณภาพ (Q3) 3. การจัดการเรียนการสอน Active Learning และ 4. การประเมินโรงเรียนคุณภาพ (Q4) การท่องสูตรคูณและการคิดเลขเป็น พบว่า 1. โรงเรียนมีกระบวนการบริหารและการจัดการงานทั้ง 4 ฝ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ บุคลากรมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ สนับสนุนให้ครูผู้สอนใช้สื่อเทคโนโลยีสนับสนุนการเรียนการสอน มีการนิเทศภายในอย่างต่อเนื่อง 2. การจัดการเรียนการสอน Active Learning พบว่า ครูมีความรู้ความสามารถในด้านงานวิชาการ มีสื่อและใช้สื่อในการจัดการเรียนการสอน มีเพียงพอ มีการปรับปรุงสื่อที่ใช้ให้ทันสมัย นำเทคโนโลยีเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอน ดูแลนักเรียนได้อย่างทั่วถึง นักเรียนในภาพรวม ร่าเริง กล้าแสดงออก ตั้งใจเรียน ลายมือสวยงาม ร่วมกิจกรรมได้เป็นอย่างดี 3. นักเรียนท่องสูตรคูณและการคิดเลขเป็น และซ่อมเสริมนักเรียนที่ยังท่องไม่คล่อง ขอขอบคุณ ผู้บริหาร ครู และนักเรียน ที่เห็นความสำคัญและอำนวยความสะดวกในการประเมินในครั้งนี้

นายสุชัดร์ จันทรัตน์
ผอ.รร.บ้านเฉลียงทอง
กรรมการคณะ อ.ก.ต.ป.น. ศูนย์พัฒนาวิชาการท่าด้วง
ขอขอบคุณคณะ อ.ก.ต.ป.น. และท่าน ศน.สุปัญญา โพธิ์หา ที่ได้มาติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) ครั้งที่ 2 ของโรงเรียนบ้านไร่ขอนยางขวาง โดยให้คำชื่นชมกระบวนการบริหารจัดการงาน 4 ฝ่าย ทำให้คณะครูมีขวัญ กำลังใจในการปฏิบัติงานมากขึ้น ในส่วนที่ได้รับคำชี้แนะ ทางโรงเรียนจะประชุม ชี้แจ้งคณะครูเพื่อวางแผน และสร้างกระบวนการ ในการพัฒนาคุณภาพงานให้มีคุณภาพ ประสิทธิ์ภาพต่อไป ขอขอบคุณค่ะ

นางวัลภา อินทรชาติ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
14 มกราคม 2563

9 มกราคม 2563
ภาคเรียนที่ 2/2562
รร.ชุมชนบ้านโภชน์
ศพว.บ้านโภชน์บัววัฒนา
ข้าพเจ้านายเสน่ห์ จันทร์ประเทศ ผอ.โรงเรียนบ้านเพชรละคร ประธานศูนย์พัฒนาวิชาการกองทูลเพชรละครพร้อมคณะ ได้ออกนิเทศ ติดตามการขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยคณะ อ.ก.ต.ป.น. ดังนี้ 1. Q2 โรงเรียนคุณภาพ 2. Q3 ห้องเรียนคุณภาพ 3. Q4 นักเรียนคุณภาพ จากการนิเทศพบว่า มีการดำเนินการตามนโยบาย มีสิ่งที่ควรพัฒนาตามประเด็น อาคารเรียนและอาคารประกอบต่างๆเพียงพอสำหรับการเรียนการสอน ห้องเรียนมีแหล่งเรียนรู้ภายในห้องเรียนเพรียบพร้อมตามบริบทของสถานศึกษา นักเรียนมีความพร้อมในเรื่องการคิดเลขเป็นและการท่องสูตรคูณตามสภาพแวดล้อมและมีความเหมาะสมตามระดับช่วงชั้น ในนามคณะ อ.ก.ต.ป.น. ศูนย์พัฒนาวิชาการกองทูลเพชรละคร ขอขอบพระคุณผู้บริหารสถานศึกษาและคณะครู ในการให้ข้อมูลและอำนวยความสะดวกเป็นอย่างดีในการนิเทศ ติดตามในครั้งนี้

นายเสน่ห์ จันทร์ประเทศ
ประธานศูนย์พัฒนาวิชาการกองทูลเพชรละคร
กรรมการคณะ อ.ก.ต.ป.น. ศูนย์พัฒนาวิชาการกองทูลเพชรละคร
ขอบคุณคณะ อ.ก.ต.ป.น. ของศูนย์ฯกองทูลเพชรละคร ที่ได้มานิเทศติดตามการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาของสพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 ทั้ง Q2 / Q3 และ Q4 ของโรงเรียนชุมชนบ้านโภชน์

ว่าที่ ร.ต.สมัย โสประดิษฐ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
10 กรกฎาคม 2563

9 มกราคม 2563
ภาคเรียนที่ 2/2562
รร.บ้านโคกคงสมโภชน์
ศพว.บ้านโภชน์บัววัฒนา
ข้าพเจ้านายเสน่ห์ จันทร์ประเทศ ผอ.โรงเรียนบ้านเพชรละคร ประธานศูนย์พัฒนาวิชาการกองทูลเพชรละครพร้อมคณะ ได้ออกนิเทศ ติดตามการขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยคณะ อ.ก.ต.ป.น. ดังนี้ 1. Q2 โรงเรียนคุณภาพ 2. Q3 ห้องเรียนคุณภาพ 3. Q4 นักเรียนคุณภาพ จากการนิเทศพบว่า มีการดำเนินการตามนโยบาย มีสิ่งที่ควรพัฒนาตามประเด็น อาคารเรียนและอาคารประกอบต่างๆเพียงพอสำหรับการเรียนการสอน ห้องเรียนมีแหล่งเรียนรู้ภายในห้องเรียนเพรียบพร้อมตามบริบทของสถานศึกษา นักเรียนมีความพร้อมในเรื่องการคิดเลขเป็นและการท่องสูตรคูณตามสภาพแวดล้อมและมีความเหมาะสมตามระดับช่วงชั้น ในนามคณะ อ.ก.ต.ป.น. ศูนย์พัฒนาวิชาการกองทูลเพชรละคร ขอขอบพระคุณผู้บริหารสถานศึกษาและคณะครู ในการให้ข้อมูลและอำนวยความสะดวกเป็นอย่างดีในการนิเทศ ติดตามในครั้งนี้

นายเสน่ห์ จันทร์ประเทศ
ประธานศูนย์พัฒนาวิชาการกองทูลเพชรละคร
กรรมการคณะ อ.ก.ต.ป.น. ศูนย์พัฒนาวิชาการกองทูลเพชรละคร
ขอขอบคุณ คณะอ.ก.ต.ป.ศูนย์พัฒนาวิชาการกองทูลเพชรละคร ที่เข้ามานิเทศการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนบ้านโคกคงสมโภชน์ Q2โรงเรียนคุณภาพ(ภาพรวมสถานศึกษา) /Q3ห้องเรียนคุณภาพ (การจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning) ทุกระดับชั้น /Q4 นักเรียนคุณภาพ (การท่องแม่สูตรคูณ)ซึ่งทางโรงเรียนจะนำผลการนิเทศ มาปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้มีความก้าวหน้าต่อไป

ว่าที่ ร.ต.สมัย โสประดิษฐ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
31 มกราคม 2563

9 มกราคม 2563
ภาคเรียนที่ 2/2562
รร.บ้านกลาง
ศพว.ท่าแดงวังท่าดี
ข้าพเจ้า นายวิชชา อยู่เพชร ผอ.โรงเรียนบ้านท่าด้วง และคณะ อ.ก.ต.ป.น. ได้มาติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.)ครั้งที่ 2 ได้แก่ 1. การประเมินโรงเรียนคุณภาพ (Q2) กระบวนการบริหารและการจัดการ 2. การประเมินห้องเรียนคุณภาพ (Q3) 3. การจัดการเรียนการสอน Active Learning และ 4. การประเมินโรงเรียนคุณภาพ (Q4) การท่องสูตรคูณและการคิดเลขเป็น พบว่า 1) โรงเรียนมีกระบวนการบริหารและการจัดการงานทั้ง 4 ฝ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ บุคลากรมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ครูผู้สอนสามารถใช้สื่อเทคโนโลยีสนับสนุนการเรียนการสอน มีการนิเทศภายในอย่างต่อเนื่อง 2) การจัดการเรียนการสอน Active Learning พบว่า นักเรียนจำนวนมาก แต่ครูมีความสามารถควบคุม กำกับ ติดตาม ดูแลได้อย่างทั่วถึง นักเรียนในภาพรวม ขยัน ตั้งใจเรียน ร่วมกิจกรรมได้เป็นอย่างดี และ 3) นักเรียนท่องสูตรคูณและการคิดเลขเป็น ขอขอบคุณ ผู้บริหาร ครู และนักเรียน ที่เห็นความสำคัญและอำนวยความสะดวกในการประเมินในครั้งนี้

นายวิชชา อยู่เพชร
ประธานศูนย์พัฒนาวิชาการท่าด้วง
กรรมการคณะ อ.ก.ต.ป.น. ศูนย์พัฒนาวิชาการท่าด้วง
โรงเรียนบ้านกลางได้รับทราบผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) ครั้งที่ 2 แล้ว และได้แจ้งให้คณะครูทุกท่านทราบและดำเนินการตามข้อแนะนำของคณะกรรมการต่อไป

นายสุพจน์ จันทร์แปลง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
14 มกราคม 2563

9 มกราคม 2563
ภาคเรียนที่ 2/2562
รร.บ้านวังท่าดี
ศพว.ท่าแดงวังท่าดี
ข้าพเจ้า นายคงภัค สงนุ้ย ผอ.โรงเรียนบ้านห้วยตลาด และคณะ อ.ก.ต.ป.น. ได้มาติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.)ครั้งที่ 2 ได้แก่ 1. การประเมินโรงเรียนคุณภาพ (Q2) กระบวนการบริหารและการจัดการ 2. การประเมินห้องเรียนคุณภาพ (Q3) 3. การจัดการเรียนการสอน Active Learning และ 4. การประเมินโรงเรียนคุณภาพ (Q4) การท่องสูตรคูณและการคิดเลขเป็น พบว่า 1. โรงเรียนมีกระบวนการบริหารและการจัดการงานทั้ง 4 ฝ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ ด้านการบริหารงานวิชาการมีการกำหนดกลยุทธ์ คือ “สร้างโอกาสทางการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิต” จุดเน้นในการดำเนินการคือ “โรงเรียนคุณภาพ สังคมคุณธรรม”บุคลากรมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ครูผู้สอนสามารถใช้สื่อเทคโนโลยีสนับสนุนการเรียนการสอน มีการนิเทศภายในอย่างต่อเนื่อง 2. การจัดการเรียนการสอน Active Learning พบว่า ครูมีความรู้ความสามารถในด้านงานวิชาการ ดูแลนักเรียนได้อย่างทั่วถึง นักเรียนในภาพรวม ร่าเริง ขยัน ตั้งใจเรียน ร่วมกิจกรรมได้เป็นอย่างดี กล้าแสดงออก 3. นักเรียนท่องสูตรคูณและการคิดเลขเป็น และซ่อมเสริมนักเรียนที่ยังท่องไม่คล่อง ขอขอบคุณ ผู้บริหาร ครู และนักเรียน ที่เห็นความสำคัญและอำนวยความสะดวกในการประเมินในครั้งนี้

นายคงภัค สงนุ้ย
ผอ.รร.บ้านห้วยตลาด
กรรมการคณะ อ.ก.ต.ป.น. ศูนย์พัฒนาวิชาการท่าด้วง
ตามที่ คณะ อ.ก.ต.ป.น.ได้มาติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) ครั้งที่ 2 นั้น โรงเรียนได้ต้อนรับและรับการติดตาม ตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา ดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ทางโรงเรียนขอขอบคุณ

นายปฏิวัติ พุทธะศักดิ์เมธี
ผู้อำนวยการโรงเรียน
6 ตุลาคม 2563

9 มกราคม 2563
ภาคเรียนที่ 1/2563
รร.บ้านโคกสำราญ
ศพว.น้ำร้อนยางสาว
นางปาริชาติ ก้านสันเทียะ ประธานกรรมการ อ.ก.ต.ป.น. / นายเวียงชัย สิริบริรักษ์ ผู้อำนวยการ รร.บ้านบ่อรังและประธานศูนย์พัฒนาวิชาการบ่อรัง / นางรังสิมา บัวทอง ศึกษานิเทศก์ พร้อมด้วยคณะกรรมการ อ.ก.ต.ป.น. ได้มานิเทศติดตามการพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ของโรงเรียนบ้านโคกสำราญ พบว่า โรงเรียนดำเนินการจัดเตรียมเอกสาร ข้อมูลและอำนวยความสะดวกให้คณะกรรมการในเรื่อง (Q2 ) การบริหารจัดการ และห้องเรียนคุณภาพ (Q3) การจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning การคิดเลขเป็นและการท่องสูตรคูณ ทำให้คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว ขอให้โรงเรียนได้ศึกษาแนวทางและมาตรการการพัฒนาการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ขอขอบคุณผู้บริหาร คณะครูที่ให้การต้อนรับเป็นอย่างดียิ่ง

นางปาริชาติ ก้านสันเทียะ
ผอ.กลุ่มอำนวยการ
ประธานกรรมการคณะ อ.ก.ต.ป.น. ศูนย์พัฒนาวิชาการบ่อรัง

9 มกราคม 2563
ภาคเรียนที่ 2/2562
รร.บ้านบึงกระจับ
ศพว.สระประดู่
ผลการนิเทศโรงเรียนบ้านบึงกระจับ โดย อ.ก.ต.ป.น. วันที่ 9 มกราคม 2563 ข้าพเจ้านายชาคริต โพธิปิ่น ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซับตะแบก คณะผู้บริหารสถานศึกษาในศูนย์พัฒนาวิชาการน้ำร้อนยางสาว และนางปิยะวรรณ์ เชิญทอง ศึกษานิเทศก์ สพป.เพชรบูรณ์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (อ.ก.ต.ป.น.) เพื่อนิเทศติดตามการขับเคลื่อนการศึกษาโรงเรียนบ้านบึงกระจับ ผลการนิเทศดังนี้ 1. ประเมินโรงเรียนคุณภาพ (Q2) องค์ประกอบที่ 1 โรงเรียนน่าอยู่น่าเรียน พบว่า โรงเรียนมีอาคารเรียนเพียงพอต่อจำนวนนักเรียน และกำลังดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ในบางส่วน มีการใช้งานอาคารประกอบต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม บริเวณโรงเรียนมีความสะอาด และเป็นระเบียบ 2. ประเมินห้องเรียนคุณภาพ (Q3) องค์ประกอบที่ 2 การจัดการเรียนการสอน Active Learning โดยภาพรวมของการจัดการเรียนสอน Active Learning ของครูผู้สอน ดังนี้ 2.1 การออกแบบการจัดการเรียนการสอน พบว่าครูผู้สอนมีการออกแบบการจัดการเรียนการสอน มีแผนการจัดการเรียนรู้ทุกห้องเรียน และดำเนินการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ 2.1 การน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและพระบรมราโชบายรัชกาลที่ 10 สู่การปฏิบัติในห้องเรียน พบว่าครูผู้สอนนำมาใช้กิจกรรมการเรียนรู้ และกิจกรรมเสริมหลักสูตร 2.3 การจัดกระบวนการเรียนการสอน : Active Learning พบว่าครูผู้สอนใช้คำถามกระตุ้นนักเรียนเพื่อนำเข้าสู่บทเรียน มีกิจกรรมการเรียนการสอน และเทคนิคการสอนที่หลากหลายเหมาะสมกับธรรมชาติวิชา และครูผู้สอนหลายคนใช้เทคนิคการปฏิบัติ มีการวัดผลประเมินผลท้ายชั่วโมงชัดเจน มียังพบบางชั้นเรียนยังไม่มีการวัดประเมินผล 2.4 พฤติกรรมนักเรียน พบว่า มีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้และมีความสุขในการทำงาน กล้านำเสนอและแสดงความคิดเห็น มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับผู้สอนและเพื่อนในชั้นเรียน และมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการรู้และได้ลงมือปฏิบัติจริง 3. ผลการท่องสูตรคูณ และการคิดคำนวณ มีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้ารับการทดสอบ จำนวน 121 คน ดังนี้ 3.1 ผลการท่องสูตรคูณ นักเรียนสามารถท่องสูตรคูณ ผ่านตามเกณฑ์การประเมิน จำนวน 75 คน ไม่ผ่านตามเกณฑ์การประเมิน จำนวน 46 คน 3.2 ผลการคิดเลขเป็น นักเรียนมีความสามารถคิดเลขเป็น ผ่านตามเกณฑ์การประเมิน จำนวน 79 คน ไม่ผ่านตามเกณฑ์ประเมิน จำนวน 42 คน ผู้บริหารและคณะครูควรหาวิธีการจัดการเรียนรู้ให้นักเรียนสามารถท่องสูตรคูนและคิดเลขเป็นให้ผ่านเกณฑ์การประเมินให้มากขึ้น โดยการท่องทุกวันซ้ำ ทบทวน และฝึกซ้ำ ขอขอบคุณผู้บริหารและคณะครูที่ให้การต้อนรับอย่างดียิ่ง คณะ อ.ก.ต.ป.น. จากศูนย์พัฒนาวิชาการน้ำร้อนยางสาว นางปิยะวรรณ์ เชิญทอง เลขานุการคณะนิเทศ

นางปิยะวรรณ์ เชิญทอง
ศึกษานิเทศก์
กรรมการและเลขานุการคณะ อ.ก.ต.ป.น. ศูนย์พัฒนาวิชาการน้ำร้อนยางสาว

โรงเรียนจะเร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาที่นักเรียนจำนวน 46 คนมีผลการท่องสูตรคูณไม่ผ่านตามเกณฑ์การประเมินและนักเรียนจำนวน 42 คน มีผลการคิดเลขเป็น ไม่ผ่านตามเกณฑ์ประเมิน โดยการจัดการเรียนซ่อมเสริมในรายวิชาคณิตศาสตร์และการท่องแม่สูตรคูณ

นายวุฒิพงษ์ โกบุตร
ผู้อำนวยการโรงเรียน
9 ตุลาคม 2563


9 มกราคม 2563
ภาคเรียนที่ 2/2562
รร.บ้านโคกปรือ
ศพว.สระประดู่
ผลการนิเทศโรงเรียนบ้านโคกปรือ โดย อ.ก.ต.ป.น. วันที่ 9 มกราคม 2563 ข้าพเจ้านายชาคริต โพธิปิ่น ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซับตะแบก คณะผู้บริหารสถานศึกษาในศูนย์พัฒนาวิชาการน้ำร้อนยางสาว และนางปิยะวรรณ์ เชิญทอง ศึกษานิเทศก์ สพป.เพชรบูรณ์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (อ.ก.ต.ป.น.) เพื่อนิเทศติดตามการขับเคลื่อนการศึกษาโรงเรียนบ้านโคกปรือ ผลการนิเทศดังนี้ 1. ประเมินโรงเรียนคุณภาพ (Q2) องค์ประกอบที่ 1 โรงเรียนน่าอยู่น่าเรียน พบว่า โรงเรียนมีอาคารเรียนเพียงพอต่อจำนวนนักเรียน และกำลังดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ในบางส่วน มีการใช้งานอาคารประกอบต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม บริเวณโรงเรียนมีความสะอาด และเป็นระเบียบ 2. ประเมินห้องเรียนคุณภาพ (Q3) องค์ประกอบที่ 2 การจัดการเรียนการสอน Active Learning โดยภาพรวมของการจัดการเรียนสอน Active Learning ของครูผู้สอน ดังนี้ 2.1 การออกแบบการจัดการเรียนการสอน พบว่าครูผู้สอนมีการออกแบบการจัดการเรียนการสอน มีแผนการจัดการเรียนรู้ทุกห้องเรียน และดำเนินการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ 2.1 การน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและพระบรมราโชบายรัชกาลที่ 10 สู่การปฏิบัติในห้องเรียน พบว่าครูผู้สอนนำมาใช้กิจกรรมการเรียนรู้ และกิจกรรมเสริมหลักสูตร 2.3 การจัดกระบวนการเรียนการสอน : Active Learning พบว่าครูผู้สอนใช้คำถามกระตุ้นนักเรียนเพื่อนำเข้าสู่บทเรียน มีกิจกรรมการเรียนการสอน และเทคนิคการสอนที่หลากหลายเหมาะสมกับธรรมชาติวิชา และครูผู้สอนหลายคนใช้เทคนิคการปฏิบัติ มีการวัดผลประเมินผลท้ายชั่วโมงชัดเจน มียังพบบางชั้นเรียนยังไม่มีการวัดประเมินผล 2.4 พฤติกรรมนักเรียน พบว่า มีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้และมีความสุขในการทำงาน กล้านำเสนอและแสดงความคิดเห็น มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับผู้สอนและเพื่อนในชั้นเรียน และมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการรู้และได้ลงมือปฏิบัติจริง 3. ผลการท่องสูตรคูณ และการคิดคำนวณ มีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้ารับการทดสอบ จำนวน 147 คน ดังนี้ 3.1 ผลการท่องสูตรคูณ นักเรียนสามารถท่องสูตรคูณ ผ่านตามเกณฑ์การประเมิน จำนวน 120 คน ไม่ผ่านตามเกณฑ์การประเมิน จำนวน 27 คน 3.2 ผลการคิดเลขเป็น นักเรียนมีความสามารถคิดเลขเป็น ผ่านตามเกณฑ์การประเมิน จำนวน 132 คน ไม่ผ่านตามเกณฑ์ประเมิน จำนวน 13 คน ผู้บริหารและคณะครูควรหาวิธีการจัดการเรียนรู้ให้นักเรียนสามารถท่องสูตรคูนและคิดเลขเป็นให้ผ่านเกณฑ์การประเมินให้มากขึ้น โดยการท่องทุกวันซ้ำ ทบทวน และฝึกซ้ำ ขอขอบคุณผู้บริหารและคณะครูที่ให้การต้อนรับอย่างดียิ่ง คณะ อ.ก.ต.ป.น. จากศูนย์พัฒนาวิชาการน้ำร้อนยางสาว นางปิยะวรรณ์ เชิญทอง เลขานุการคณะนิเทศ

นางปิยะวรรณ์ เชิญทอง
ศึกษานิเทศก์
กรรมการและเลขานุการคณะ อ.ก.ต.ป.น. ศูนย์พัฒนาวิชาการน้ำร้อนยางสาว

ขอขอบพระคุณคณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (อ.ก.ต.ป.น.) เป็นอย่างสูง ที่ได้มานิเทศติดตามการขับเคลื่อนการศึกษาของโรงเรียนบ้านโคกปรือ จะนำคำแนะนำจาก(อ.ก.ต.ป.น) ไปพัฒนาและจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนบ้านโคกปรือ ให้ผ่านเกณฑ์การประเมินให้มากขึ้นต่อไป

นางสาวญาณิศา ภูเพชรพงศ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
18 กุมภาพันธ์ 2563


9 มกราคม 2563
ภาคเรียนที่ 1/2563
รร.บ้านเขาสูงราษฎร์บำรุง
ศพว.น้ำร้อนยางสาว
ข้าพเจ้านางปาริชาติ ก้านสันเทียะ ประธานกรรมการ อ.ก.ต.ป.น. พร้อมด้วย นายเวียงชัย สิริบริรักษ์ ผู้อำนวยการ รร.บ้านบ่อรัง/ประธานศูนย์พัฒนาวิชาการบ่อรัง และคณะกรรมการ อ.ก.ต.ป.น. ได้มานิเทศติดตามการพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ของโรงเรียนบ้านเขาสูงราษฎร์บำรุง พบว่า โรงเรียนดำเนินการจัดเตรียมเอกสาร ข้อมูลและอำนวยความสะดวกให้คณะกรรมการในเรื่อง (Q2 ) การบริหารจัดการ และห้องเรียนคุณภาพ (Q3) การจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning การคิดเลขเป็นและการท่องสูตรคูณ ทำให้คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว ขอให้โรงเรียนได้ศึกษาแนวทางและมาตรการการพัฒนาการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ขอขอบคุณผู้บริหาร คณะครูที่ให้การต้อนรับเป็นอย่างดียิ่ง

นางปาริชาติ ก้านสันเทียะ
ผอ.กลุ่มอำนวยการ
ประธานกรรมการคณะ อ.ก.ต.ป.น. ศูนย์พัฒนาวิชาการบ่อรัง

9 มกราคม 2563
ภาคเรียนที่ 1/2563
รร.บ้านเนินสะอาด
ศพว.น้ำร้อนยางสาว
นางปาริชาติ ก้านสันเทียะ ประธานกรรมการ อ.ก.ต.ป.น. / นายเวียงชัย สิริบริรักษ์ ผู้อำนวยการ รร.บ้านบ่อรังและประธานศูนย์พัฒนาวิชาการบ่อรัง / นางรังสิมา บัวทอง ศึกษานิเทศก์ พร้อมด้วยคณะกรรมการ อ.ก.ต.ป.น. ได้มานิเทศติดตามการพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ของโรงเรียนบ้านเนินสะอาด พบว่า โรงเรียนดำเนินการจัดเตรียมเอกสาร ข้อมูลและอำนวยความสะดวกให้คณะกรรมการในเรื่อง (Q2 ) การบริหารจัดการ และห้องเรียนคุณภาพ (Q3) การจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning การคิดเลขเป็นและการท่องสูตรคูณ ทำให้คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว ขอให้โรงเรียนได้ศึกษาแนวทางและมาตรการการพัฒนาการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ขอขอบคุณผู้บริหาร คณะครูที่ให้การต้อนรับเป็นอย่างดียิ่ง

นางรังสิมา บัวทอง
ศึกษานิเทศก์
กรรมการและเลขานุการคณะ อ.ก.ต.ป.น. ศูนย์พัฒนาวิชาการบ่อรัง

9 มกราคม 2563
ภาคเรียนที่ 2/2562
รร.บ้านหัวโตก
ศพว.นาเฉลียงห้วยโป่งยามงาม
ข้าพเจ้า นายสุพัฒน์ ศรีศาสตร์ ประธานศูนย์ประสานงานอำเภอหนองไผ่ พร้อมคณะ อ.ก.ต.ป.น. ได้มาติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการจัดการศึกษาตามมาตรการและการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ณ โรงเรียนบ้านหัวโตก อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้แก่ 1. การประเมินโรงเรียนคุณภาพ (Q2) กระบวนการบริหารการจัดการ 2. การประเมินห้องเรียนคุณภาพ(Q3) 3. การจัดการเรียนการสอน Active Learning 4. การประเมินโรงเรียนคุณภาพ(Q4) การท่องสูตรคูณและการคิดเลขเป็น พบว่า 1. โรงเรียนบ้านหัวโต มีกระบวนการบริหารจัดการทั้ง 4 ฝ่าย อย่างมีประสิทธิภาพ มีการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ มีการนิเทศติดตามอย่างต่อเนื่อง 2. การจัดการเรียนการสอน Active Learning พบว่า ครูมีความรู้ความสามารถในงานด้านวิชาการ มีการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา มีแผนการจัดการเรียนรู้ แบบ Active Learning มีสื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน มีการปรับปรุงสื่อให้ใช้ได้ทันสมัย นักเรียนสนใจ และร่วมมือกับครูในการเรียนการสอน นักเรียนตั้งใจร่วมกิจกรรมดี 3. นักเรียนท่องสูตรคูณ ผ่านคิดเป็นร้อยละ 53.75 และคิดเลขเป็นผ่านคิดเป็นร้อยละ 70.00 ขอขอบคุณผู้บริหาร ครู และนักเรียน ที่ให้ความร่วมมือสนับสนุน และอำนวยความสะดวกในการประเมินครั้งนี้

นางสาวพัชรินทร์ วาวงศ์มูล
ศึกษานิเทศก์
กรรมการและเลขานุการคณะ อ.ก.ต.ป.น. ศูนย์พัฒนาวิชาการหนองไผ่

รับทราบ ได้นำข้อเสนอแนะมาประชุมเพื่อรับการพัฒนาต่อไป

นางรับพรดี วัดมณี
ผู้อำนวยการโรงเรียน
23 มีนาคม 2563


9 มกราคม 2563
ภาคเรียนที่ 2/2562
รร.บ้านกันจุ
ศพว.กันจุสระแก้ว
วันนี้ข้าพเจ้า นายกัน อินพร ตำแหน่ง ผอ.โรงเรียนบ้านเขาพลวง และคณะกรรมการนิเทศ ติดตาม อ.ก.ต.ป.น. ศูนย์พัฒนาวิชาการกันจุ สระแก้ว ได้มานิเทศ ติดตาม การดำเนินการตามนโยบายพัฒนาคุณภาพการศึกษา 4Q ประกอบด้านการบริหารจัดสถานศึกษา Q2 การบริหารจัดการห้องเรียน Q3 และQ4 การท่องสูตรคูณและการคิดคำนวณ พบว่าโรงเรียนได้ดำเนินการตามนโยบายการพัฒนาคุณภาพ 4Q ตามกระบวนการสามารถจัดและประเมินผลได้อย่างเรียบร้อย ขอขอบคุณผู้บริหารและคณะครู ที่ให้ความร่วมมือ การนิเทศ ติดตามในครั้งนี้เป็นอย่างดียิ่ง

นายกัน อินพร
ประธานศูนย์พัฒนาวิชาการกันจุสระแก้ว
ประธานกรรมการคณะ อ.ก.ต.ป.น. ศูนย์พัฒนาวิชาการกันจุสระแก้ว

โรงเรียนบ้านกันจุ ได้ดำเนินการเตรียมความพร้อมการดำเนินการตามนโยบายพัฒนาคุณภาพการศึกษา 4Q ประกอบด้านการบริหารจัดสถานศึกษา Q2 การบริหารจัดการห้องเรียน Q3 และQ4 การท่องสูตรคูณและการคิดคำนวณ และดำเนินการตามนโยบายพัฒนาคุณภาพการศึกษา 4Q เพื่อนำไปพัฒนาศักยภาพของเด็กนักเรียนภานในโรงเรียนต่อไป

นายเพชระ เทพวาที
ผู้อำนวยการโรงเรียน
10 กรกฎาคม 2563


9 มกราคม 2563
ภาคเรียนที่ 2/2562
รร.บ้านลำตะคร้อ
ศพว.กันจุสระแก้ว
คณะกรรมการนิเทศติดตามการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา ได้ดำเนินการนิเทศ 1. กระบวนการบริหารและการจัดการ 2. การจัดการเรียนการสอน Active Learning 3.คิดเลขเร็ว ท่องสูตรคูณ

นายเฉลียว ซาทรง
ประธานศูนย์พัฒนาวิชาการวังพิกุลศรีมงคลพญาวัง
กรรมการคณะ อ.ก.ต.ป.น. ศูนย์พัฒนาวิชาการกันจุสระแก้ว

โรงเรียนบ้านลำตะคร้อ ได้รับการประเมินจากคณะกรรมการนิเทศติดตามการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา ได้ดำเนินการนิเทศ 1. กระบวนการบริหารและการจัดการ 2. การจัดการเรียนการสอน Active Learning 3.คิดเลขเร็ว ท่องสูตรคูณ ได้รับคำแนะนำที่เป้นประโยชน์กับนักเรียนและครุครูเป็นอย่างดี ขอขอบคุณคณะประเมิน

นางพูนศิริ ศรีโพธิ์เผือก
ครู
25 กันยายน 2563


9 มกราคม 2563
ภาคเรียนที่ 2/2562
รร.บ้านบ่อไทย
ศพว.วังโบสถ์บ่อไทย
ข้าพเจ้า นายทรงเกียรติ สิงห์บัวขาว ผอ.รร.บ้านห้วยโป่ง-ไผ่ขวาง และคณะ อ.ก.ต.ป.น. ได้มาติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการจัดศึกษาตามมาตรการและการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 2 ณ โรงเรียนบ้านบ่อไทย ได้แก่ การประเมินโรงเรียนคุณภาพ (Q2) การจัดการเรียนการสอน Active Learning (Q3) การท่องสูตรคูณและการคิดเลขเป็น (Q4) พบว่า โรงเรียนบ้านบ่อไทย 1. มีกระบวนการบริหารและการจัดการงานทั้ง 4 ฝ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ สนับสนุนให้ครูผู้สอนใช้สื่อเทคโน โลยีสนับสนุนการเรียนการสอน มีการนิเทศภายในอย่างต่อเนื่อง ชุมชนให้การสนับสนุนแรงงานและงบประมาณในการพัฒนาโรงเรียนเป็นอย่างดี 2.การจัดการเรียนการสอน Active Learning พบว่า ครูส่วนมากใช้การจัดการ เรียนการสอนด้วย ICT I ครูมีความรู้ความสามารถในด้านงานวิชาการ มีการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษามีแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้น Active Learning มีสื่อและใช้สื่อในการจัดการเรียนการสอน มีเพียงพอ มีการปรับปรุงสื่อที่ใช้ให้ทันสมัย นำเทคโนโลยีเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอนนักเรียนสนใจและร่วมมือกับครูในการจัดการเรียนการสอน ดูแลนักเรียนได้อย่างทั่วถึง นักเรียนในภาพรวม ร่าเริง กล้าแสดงออก ร่วมกิจกรรมได้เป็นอย่างดี ครูใช้คำถามในการกระตุ้นการจัดกิจกรรม 3. นักเรียนท่องสูตรคูณและการคิดเลขเป็น ผลการประเมินการท่องสูตรคูณ ป.1 ผ่าน 38 คน ปรับปรุง 2 คน ป.2 ผ่าน 39 คนปรับปรุง 1 คน ป.3 ผ่าน 30 คน ปรับปรุง 2 คน ป.4 ผ่าน 23 คน ปรับปรุง 6 คน ป.5 ผ่าน 21 คน ปรับปรุง 15 คน ป.6 ผ่าน 21 คน ปรับปรุง 18 คน ม.1 ผ่าน 32 คน ปรับปรุง 3 คน ม..2 ผ่าน 39 คน ปรับปรุง 3 คน ม.3 ผ่าน 51 คน ปรับปรุง 6 คน การประเมินการคิดเลขเร็ว ป.1 ผ่าน 38 คน ปรับปรุง 2 คน ป.2 ผ่าน 39 คน ป.3 ผ่าน 30 คน ปรับปรุง 2 คน ป.4 ผ่าน 23 คน ปรับปรุง 6 คน ป.5 ผ่าน 21 คน ปรับปรุง 15 คน ป.6 ผ่าน 21 คน ปรับปรุง 18 คน ม.1 ผ่าน 32 คน ปรับปรุง 3 คน ม.2 ผ่าน 39 คน ปรับปรุง 3 คน ม.3 ผ่าน 51 คน ปรับปรุง 6 คน ขอขอบคุณ ผู้บริหาร ครู และนักเรียน ที่ให้ความร่วมมือและให้การต้อนรับอย่างดียิ่ง

นางกัญจนา มีศิริ
ศึกษานิเทศก์
กรรมการและเลขานุการคณะ อ.ก.ต.ป.น. ศูนย์พัฒนาวิชาการนาเฉลียงห้วยโป่งยางงาม

โรงเรียนบ้านบ่อไทยได้ดำเนิน การจัดการเรียนการสอน Active Learning 100% โดยครูทุกท่านได้พัฒนานวัตกรรมขึ้นทุกชั้นเรียน เพื่อใช้การจัดการ เรียนการสอน โดยการใช้ ICT I ซึ่งครูมีความรู้ความสามารถในด้านงานวิชาการ มีการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษามีแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้น Active Learning มีสื่อและใช้สื่อในการจัดการเรียนการสอน มีเพียงพอ มีการปรับปรุงสื่อที่ใช้ให้ทันสมัย นำเทคโนโลยีเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอนนักเรียนสนใจและร่วมมือกับครูในการจัดการเรียนการสอน ดูแลนักเรียนได้อย่างทั่วถึง นักเรียนในภาพรวม ร่าเริง กล้าแสดงออก ร่วมกิจกรรมได้เป็นอย่างดี ครูใช้คำถามในการกระตุ้นการจัดกิจกรรม รายละเอียดการจัดกิจกรรม การจัดการเรียนการสอน Active Learning ดัง Link ทีเชื่อมโยงไปยัง google drive ของโรงเรียนบ้านบ่อไทย

นางสาวประครอง ถุนพุฒดม
ครู
25 มีนาคม 2563

ลิงค์ที่แนบ


9 มกราคม 2563
ภาคเรียนที่ 2/2562
รร.บ้านตีบใต้
ศพว.วังโบสถ์บ่อไทย
ข้าพเจ้า นายทรงเกียรติ สิงห์บัวขาว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบ้านห้วยโป่ง-ไผ่ขวาง และคณะ อ.ก.ต.ป.น. ได้มาติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการจัดศึกษาตามมาตรการและการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 2 ณ โรงเรียนบ้านตีบใต้ ได้แก่ การประเมินโรงเรียนคุณภาพ (Q2) การจัดการเรียนการสอน Active Learning (Q3) การท่องสูตรคูณและการคิดเลขเป็น (Q4) พบว่า โรงเรียนบ้านตีบใต้ 1. มีกระบวนการบริหารและการจัดการงานทั้ง 4 ฝ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ สนับสนุนให้ครูผู้สอนใช้สื่อเทคโน โลยีสนับสนุนการเรียนการสอน มีการนิเทศภายในอย่างต่อเนื่อง ชุมชนให้การสนับสนุนแรงงานแลงบประมาณ ในการพัฒนาโรงเรียนเป็นอย่างดี 2.การจัดการเรียนการสอน Active Learning พบว่า ครูส่วนมากใช้การจัดการ เรียนการสอนด้วย ICT I ครูมีความรู้ความสามารถในด้านงานวิชาการ มีการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษามีแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้น Active Learning มีสื่อและใช้สื่อในการจัดการเรียนการสอน มีเพียงพอ มีการปรับปรุงสื่อที่ใช้ให้ทันสมัย นำเทคโนโลยีเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอนนักเรียนสนใจและร่วมมือกับครูในการจัดการเรียนการสอน ดูแลนักเรียนได้อย่างทั่วถึง นักเรียนในภาพรวม ร่าเริง กล้าแสดงออก ร่วมกิจกรรมได้เป็นอย่างดี ครูใช้คำถามในการกระตุ้นการจัดกิจกรรม 3. นักเรียนท่องสูตรคูณและการคิดเลขเป็น ผลการประเมินการท่องสูตรคูณ ป.1 ผ่านทุกคน ป.2 ผ่าน 12 คน ปรับปรุง 1 คน ป.3 ผ่าน 14 คน ปรับปรุง 2 คน ป.4 ผ่าน 15 คน ปรับปรุง 2 คน ป.5 ผ่าน 18 คน ปรับปรุง 1 คน ป.6 ผ่าน 20 คน ปรับปรุง 3 คน การประเมินการคิดเลขเร็ว ป.1 ผ่านทุกคน ป.2 ผ่าน 12 คน ปรับปรุง 1 คน ป.3 ผ่าน 14 คน ปรับปรุง 2 คน ป.4 ผ่าน 15 คน ปรับปรุง 2 คน ป.5 ผ่าน 18 คน ปรับปรุง 1 คน ป.6 ผ่าน 20 คน ปรับปรุง 3 คน ขอขอบคุณ ผู้บริหาร ครู และนักเรียน ที่ให้ความร่วมมือและให้การต้อนรับอย่างดียิ่ง

นายทรงเกียรติ สิงห์บัวขาว
ผอ.รร.บ้านห้วยโป่ง-ไผ่ขวาง
กรรมการคณะ อ.ก.ต.ป.น. ศูนย์พัฒนาวิชาการนาเฉลียงห้วยโป่งยางงาม

ขอขอบคุณ คณะ อ.ก.ต.ป.น. ที่ได้มาติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการจัดการศึกษาตามมาตรการและการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 2 ของโรงเรียนบ้านตีบใต้ คณะครูจะนำคำแนะนำต่างๆไปพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียนให้มีประสิทธิภาพและดียิ่งขึ้นไป

นายคำเพชร ชัยพิเดช
ผู้อำนวยการโรงเรียน
6 กุมภาพันธ์ 2563


9 มกราคม 2563
ภาคเรียนที่ 2/2562
รร.บ้านนาวังแหน
ศพว.วังโบสถ์บ่อไทย
ข้าพเจ้า นายทรงเกียรติ สิงห์บัวขาว ผอ.รร.บ้านห้วยโป่ง-ไผ่ขวาง และคณะ อ.ก.ต.ป.น. ได้มาติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการจัดศึกษาตามมาตรการและการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 2 ณ โรงเรียนบ้านนาวังแหน ได้แก่ การประเมินโรงเรียนคุณภาพ (Q2) การจัดการเรียนการสอนActive Learning (Q3) การท่องสูตรคูณและการคิดเลขเป็น (Q4) พบว่าโรงเรียนบ้านนาวังแหน 1. มีกระบวนการบริหารและการจัดการงานทั้ง 4 ฝ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ สนับสนุนให้ครูผู้สอนใช้สื่อเทคโน โลยีสนับสนุนการเรียนการสอน มีการนิเทศภายในอย่างต่อเนื่อง ชุมชนให้การสนับสนุนแรงงานและงบประมาณในการพัฒนาโรงเรียนเป็นอย่างดี 2.การจัดการเรียนการสอน Active Learning พบว่า ครูส่วนมากใช้การจัดการ เรียนการสอนด้วย ICT I ครูมีความรู้ความสามารถในด้านงานวิชาการ มีการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษามีแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้น Active Learning มีสื่อและใช้สื่อในการจัดการเรียนการสอน มีเพียงพอ มีการปรับปรุงสื่อที่ใช้ให้ทันสมัย นำเทคโนโลยีเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอนนักเรียนสนใจและร่วมมือกับครูในการจัดการเรียนการสอน ดูแลนักเรียนได้อย่างทั่วถึง นักเรียนในภาพรวม ร่าเริง กล้าแสดงออก ร่วมกิจกรรมได้เป็นอย่างดี ครูใช้คำถามในการกระตุ้นการจัดกิจกรรม 3. นักเรียนท่องสูตรคูณและการคิดเลขเป็น ผลการประเมินการท่องสูตรคูณ ป.1 ผ่านทุกคน ป.2 ผ่านทุกคน ป.3 ผ่านทุกคน ป.4 ผ่านทุกคน ป.5 ผ่านทุกคน ป.6 ผ่านทุกคน การประเมินการคิดเลขเร็ว ป.1 ผ่านทุกคน ป.2 ผ่านทุกคน ป.3 ผ่านทุกคน ป.4 ผ่านทุกคน ป.5 ผ่านทุกคน ป.6 ผ่านทุกคน ขอขอบคุณ ผู้บริหาร ครู และนักเรียน ที่ให้ความร่วมมือและให้การต้อนรับอย่างดียิ่ง

นายทรงเกียรติ สิงห์บัวขาว
ผอ.รร.บ้านห้วยโป่ง-ไผ่ขวาง
กรรมการคณะ อ.ก.ต.ป.น. ศูนย์พัฒนาวิชาการนาเฉลียงห้วยโป่งยางงาม

9 มกราคม 2563
ภาคเรียนที่ 2/2562
รร.บ้านซับกระถินทอง
ศพว.วังโบสถ์บ่อไทย
ข้าพเจ้า นายโกศล สีไพร ผอ.รร.บ้านนาเฉลียงใต้ และคณะ อ.ก.ต.ป.น. ได้มาติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการจัดศึกษาตามมาตรการและการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 2 ณ โรงเรียนบ้านซับกระถินทอง ได้แก่ การประเมินโรงเรียนคุณภาพ (Q2) การจัดการเรียนการสอน Active Learning (Q3) การท่องสูตรคูณและการคิดเลขเป็ น (Q4) พบว่า โรงเรียนบ้านซับกระถินทอง 1. มีกระบวนการบริหารและการจัดการงานทั้ง 4 ฝ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ สนับสนุนให้ครูผู้สอนใช้สื่อเทคโนโลยีสนับสนุนการเรียนการสอน มีการนิเทศภายในอย่างต่อเนื่อง ชุมชนให้การสนับสนุนแรงงานแลงบประมาณในการพัฒนาโรงเรียนเป็นอย่างดี 2.การจัดการเรียนการสอน Active Learning พบว่า ครูส่วนมากใช้การจัดการเรียนการสอนด้วย ICT ครูมีความรู้ความสามารถในด้านงานวิชาการ มีการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษามีแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้น Active Learning มีสื่อและใช้สื่อในการจัดการเรียนการสอน มีเพียงพอ มีการปรับปรุงสื่อที่ใช้ให้ทันสมัย นำเทคโนโลยีเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอนนักเรียนสนใจและร่วมมือกับครูในการจัดการเรียนการสอน ดูแลนักเรียนได้อย่างทั่วถึง นักเรียนในภาพรวม ร่าเริง กล้าแสดงออก ร่วมกิจกรรมได้เป็นอย่างดี ครูใช้คำถามในการกระตุ้นการจัดกิจกรรม 3. นักเรียนท่องสูตรคูณและการคิดเลขเป็น ผลการประเมินการท่องสูตรคูณ ป.1 ผ่านทุกคน ป.2 ผ่าน 5 คนปรับปรุง 1 คน ป.3 ผ่านทุกคน ป.4 ผ่านทุกคน ป.5 ผ่านทุกคน ป.6 ผ่าน 7 คน ปรับปรุง 1 คน การประเมินการคิดเลขเร็ว ป.1 ผ่านทุกคน ป.2 ผ่าน 5 คนปรับปรุง 1 คน ป.3 ผ่านทุกคน ป.4 ผ่านทุกคน ป.5 ผ่านทุกคน ป.6 ผ่าน 7 คน ปรับปรุง 1 คน ขอขอบคุณ ผู้บริหาร ครู และนักเรียน ที่ให้ความร่วมมือและให้การต้อนรับอย่างดียิ่ง

นายโกศล สีไพร
ผอ.รร.บ้านนาเฉลียงใต้
กรรมการคณะ อ.ก.ต.ป.น. ศูนย์พัฒนาวิชาการนาเฉลียงห้วยโป่งยางงาม

9 มกราคม 2563
ภาคเรียนที่ 2/2562
รร.บ้านโคกสะอาด
ศพว.กันจุสระแก้ว
วันนี้ข้าพเจ้า นายกัน อินพร ตำแหน่ง ผอ.โรงเรียนบ้านเขาพลวง และคณะกรรมการนิเทศ ติดตาม อ.ก.ต.ป.น. ศูนย์พัฒนาวิชาการกันจุ สระแก้ว ได้มานิเทศ ติดตาม การดำเนินการตามนโยบายพัฒนาคุณภาพการศึกษา 4Q ประกอบด้านการบริหารจัดสถานศึกษา Q2 การบริหารจัดการห้องเรียน Q3 และQ4 การท่องสูตรคูณและการคิดคำนวณ พบว่าโรงเรียนได้ดำเนินการตามนโยบายการพัฒนาคุณภาพ 4Q ตามกระบวนการสามารถจัดและประเมินผลได้อย่างเรียบร้อย ขอขอบคุณผู้บริหารและคณะครู ที่ให้ความร่วมมือ การนิเทศ ติดตามในครั้งนี้เป็นอย่างดียิ่ง

นายกัน อินพร
ประธานศูนย์พัฒนาวิชาการกันจุสระแก้ว
ประธานกรรมการคณะ อ.ก.ต.ป.น. ศูนย์พัฒนาวิชาการกันจุสระแก้ว

9 มกราคม 2563
ภาคเรียนที่ 2/2562
รร.บ้านนาเฉลียง(เฉลียงทองราษฎร์บำรุง)
ศพว.นาเฉลียงห้วยโป่งยามงาม
ข้าพเจ้า นายสุพัฒน์ ศรีศาสตร์ ประธานศูนย์ประสานงานอำเภอหนองไผ่ พร้อมคณะ อ.ก.ต.ป.น. ได้มาติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการจัดการศึกษาตามมาตรการและการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ณ โรงเรียนบ้านนาเฉลียง (เฉลียงทองราษฎร์บำรุง) อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้แก่ 1. การประเมินโรงเรียนคุณภาพ (Q2) กระบวนการบริหารการจัดการ 2. การประเมินห้องเรียนคุณภาพ(Q3) 3. การจัดการเรียนการสอน Active Learning 4. การประเมินโรงเรียนคุณภาพ(Q4) การท่องสูตรคูณและการคิดเลขเป็น พบว่า 1. โรงเรียนบ้านนาเฉลียง (เฉลียงทองราษฎร์บำรุง) มีกระบวนการบริหารจัดการทั้ง 4 ฝ่าย อย่างมีประสิทธิภาพ มีการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ มีการนิเทศติดตามอย่างต่อเนื่อง 2. การจัดการเรียนการสอน Active Learning พบว่า ครูมีความรู้ความสามารถในงานด้านวิชาการ มีการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา มีแผนการจัดการเรียนรู้ แบบ Active Learning มีสื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน มีการปรับปรุงสื่อให้ใช้ได้ทันสมัย นักเรียนสนใจ และร่วมมือกับครูในการเรียนการสอน นักเรียนตั้งใจร่วมกิจกรรมดี 3. นักเรียนท่องสูตรคูณ ผ่านคิดเป็นร้อยละ 48.57 และคิดเลขเป็นผ่านคิดเป็นร้อยละ 67.61 ขอขอบคุณผู้บริหาร ครู และนักเรียน ที่ให้ความร่วมมือสนับสนุน และอำนวยความสะดวกในการประเมินครั้งนี้

นางสาวพัชรินทร์ วาวงศ์มูล
ศึกษานิเทศก์
กรรมการและเลขานุการคณะ อ.ก.ต.ป.น. ศูนย์พัฒนาวิชาการหนองไผ่

ขอบคุณคณะ อ.ก.ต.ป.น.ที่ได้มาประเมิน 1. การประเมินโรงเรียนคุณภาพ (Q2) กระบวนการบริหารการจัดการ 2. การประเมินห้องเรียนคุณภาพ(Q3) 3. การจัดการเรียนการสอน Active Learning 4. การประเมินโรงเรียนคุณภาพ(Q4) การท่องสูตรคูณและการคิดเลขเป็น ทางโรงเรียนจะได้นำคำแนะนำไปปรับปรุงคุณภาพให้ได้ตามมาตรการและการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาในระดับที่สูงขึ้นต่อไป 9 มกราคม 2563

นางวันเพ็ญ โพธิ์เหลือง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
9 มีนาคม 2563


รับรองผลการนิเทศ ขอบพระคุณคะ

นางสาวพัชรินทร์ วาวงศ์มูล
ศึกษานิเทศก์
กรรมการและเลขานุการคณะ
10 กรกฎาคม 2563
9 มกราคม 2563
ภาคเรียนที่ 2/2562
รร.บ้านสระหมื่นเชียง
ศพว.วังโบสถ์บ่อไทย
ข้าพเจ้า นางสาวนวลจันทร์ กอกอง ผอ.รร.บ้าน กม.30 และคณะ อ.ก.ต.ป.น. ได้มาติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการจัดศึกษาตามมาตรการและการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 2 ณ โรงเรียนบ้านสระหมื่นเชียง ได้แก่ การประเมินโรงเรียนคุณภาพ (Q2) การจัดการเรียนการสอน Active Learning (Q3) การท่องสูตรคูณและการคิดเลขเป็น (Q4) พบว่า โรงเรียนบ้านสระหมื่นเชียง 1. มีกระบวนการบริหารและการจัดการงานทั้ง 4 ฝ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ สนับสนุนให้ครูผู้สอนใช้สื่อเทคโนโลยีสนับสนุนการเรียนการสอน มีการนิเทศภายในอย่างต่อเนื่อง ชุมชนให้การสนับสนุนแรงงานแลงบประมาณในการพัฒนาโรงเรียนเป็นอย่างดี 2.การจัดการเรียนการสอน Active Learning พบว่า ครูส่วนมากใช้การจัดการ เรียนการสอนด้วย ICT I ครูมีความรู้ความสามารถในด้านงานวิชาการ มีการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษามีแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้น Active Learning มีสื่อและใช้สื่อในการจัดการเรียนการสอน มีเพียงพอ มีการนำเทคโนโลยีเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอนนักเรียนสนใจและร่วมมือกับครูในการจัดการเรียนการสอน ดูแลนักเรียนได้อย่างทั่วถึง นักเรียนในภาพรวม ร่าเริง กล้าแสดงออก ร่วมกิจกรรมได้เป็นอย่างดี ครูใช้คำถามในการกระตุ้นการจัดกิจกรรม 3. นักเรียนท่องสูตรคูณและการคิดเลขเป็น ผลการประเมินการท่องสูตรคูณ ป.1 ผ่าน 3 คน ปรับปรุง 3 คน ป.2 ผ่านทุกคน ป.3 ผ่าน 8 คน ปรับปรุง 3 คน ป.4 ผ่านทุกคน ป.5 ผ่าน 10 คน ปรับปรุง 2 คน ป.6 ผ่านทุกคน การประเมินการคิดเลขเร็ว ป.1 ผ่าน 3 คน ปรับปรุง 3 คน ป.2 ผ่านทุกคน ป.3 ผ่าน 8 คน ปรับปรุง 3 คน ป.4 ผ่านทุกคน ป.5 ผ่าน 10 คน ปรับปรุง 2 คน ป.6 ผ่านทุกคน ขอขอบคุณ ผู้บริหาร ครู และนักเรียน ที่ให้ความร่วมมือ และให้การต้อนรับอย่างดียิ่ง

นางสาวนวลจันทร์ กอกอง
ผอ.รร.บ้าน กม.30
กรรมการคณะ อ.ก.ต.ป.น. ศูนย์พัฒนาวิชาการนาเฉลียงห้วยโป่งยางงาม

ขอขอบคุณ​คณะ​อ.ก.ต.ป.น. ที่ได้มาติดตาม​ตรวจสอบ​ประเมินผลและนิเทศการจัดการจัดการศึกษาตามมาตรการ​และการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาครั้งที่2ของรร.บ้านสระหมื่นเชียง​คณะครูจะนำคำแนะนำต่างๆไปพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนมีประสิทธิภาพและมีผลสัมฤทธิ์ทางด้านการเรียน.ดียิ่งขึ้น

นายสุเมธ พรมเทศ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
24 กุมภาพันธ์ 2563


9 มกราคม 2563
ภาคเรียนที่ 2/2562
รร.บ้านไทรทอง
ศพว.วังโบสถ์บ่อไทย
ข้าพเจ้า นางรับพรดี วัดมณี ผอ.รร.บ้านหัวโตก และคณะ อ.ก.ต.ป.น. ได้มาติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการจัดศึกษาตามมาตรการและการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 2 ณ โรงเรียนบ้านไทรทอง ได้แก่ การประเมินโรงเรียนคุณภาพ (Q2) การจัดการเรียนการสอน Active Learning (Q3) การท่องสูตรคูณและการคิดเลขเป็น (Q4) พบว่า โรงเรียนบ้านไทรทอง 1. มีกระบวนการบริหารและการจัดการงานทั้ง 4 ฝ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ สนับสนุนให้ครูผู้สอนใช้สื่อเทคโน โลยีสนับสนุนการเรียนการสอน มีการนิเทศภายในอย่างต่อเนื่อง ชุมชนให้การสนับสนุนแรงงานแลงบประมาณ ในการพัฒนาโรงเรียนเป็นอย่างดี 2.การจัดการเรียนการสอน Active Learning พบว่า ครูส่วนมากใช้การจัดการ เรียนการสอนด้วย ICT I ครูมีความรู้ความสามารถในด้านงานวิชาการ มีการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษามีแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้น Active Learning มีสื่อและใช้สื่อในการจัดการเรียนการสอน มีเพียงพอ มีการปรับปรุงสื่อที่ใช้ให้ทันสมัย นำเทคโนโลยีเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอนนักเรียนสนใจและร่วมมือกับครูในการจัดการเรียนการสอน ดูแลนักเรียนได้อย่างทั่วถึง นักเรียนในภาพรวม ร่าเริง กล้าแสดงออก ร่วมกิจกรรมได้เป็นอย่างดี ครูใช้คำถามในการกระตุ้นการจัดกิจกรรม 3. นักเรียนท่องสูตรคูณและการคิดเลขเป็น ผลการประเมินการท่องสูตรคูณ ป.1 ผ่าน 6 คน ปรับปรุง 6 คน ป.2 ผ่านทุกคน ป.3 ผ่านทุกคน ป.4 ผ่าน 8 คน ปรับปรุง 2 คน ป.5 ผ่านทุกคน ป.6 ผ่านทุกคน การประเมินการคิดเลขเร็ว ป.1 ผ่าน 6 คน ปรับปรุง 6 คน ป.2 ผ่านทุกคน ป.3 ผ่านทุกคน ป.4 ผ่าน 8 คน ปรับปรุง 2 คน ป.5 ผ่านทุกคน ป.6 ผ่านทุกคน ขอขอบคุณ ผู้บริหาร ครู และนักเรียน ที่ให้ความร่วมมือและให้การต้อนรับอย่างดียิ่ง

นางรับพรดี วัดมณี
ผอ.รร.บ้านหัวโตก
กรรมการคณะ อ.ก.ต.ป.น. ศูนย์พัฒนาวิชาการนาเฉลียงห้วยโป่งยางงาม

9 มกราคม 2563
ภาคเรียนที่ 2/2562
รร.บ้านวังไลย์
ศพว.กันจุสระแก้ว
วันนี้ข้าพเจ้า นายกัน อินพร ตำแหน่ง ผอ.โรงเรียนบ้านเขาพลวง และคณะกรรมการนิเทศ ติดตาม อ.ก.ต.ป.น. ศูนย์พัฒนาวิชาการกันจุ สระแก้ว ได้มานิเทศ ติดตาม การดำเนินการตามนโยบายพัฒนาคุณภาพการศึกษา 4Q ประกอบด้านการบริหารจัดสถานศึกษา Q2 การบริหารจัดการห้องเรียน Q3 และQ4 การท่องสูตรคูณและการคิดคำนวณ พบว่าโรงเรียนได้ดำเนินการตามนโยบายการพัฒนาคุณภาพ 4Q ตามกระบวนการสามารถจัดและประเมินผลได้อย่างเรียบร้อย ขอขอบคุณผู้บริหารและคณะครู ที่ให้ความร่วมมือ การนิเทศ ติดตามในครั้งนี้เป็นอย่างดียิ่ง

นายกัน อินพร
ประธานศูนย์พัฒนาวิชาการกันจุสระแก้ว
ประธานกรรมการคณะ อ.ก.ต.ป.น. ศูนย์พัฒนาวิชาการกันจุสระแก้ว

วันนี้ข้าพเจ้านายกรกฎ ลำใย ตำแหน่ง ครู ร.ร.บ้านวังไลย์ ได้รับการนิเทศ ติดตามจาก นายกัน อินพร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาพลวง และคณะกรรมการนิเทศติดตาม อ.ก.ต.ป.น.ศูนย์พัฒนาวิชาการกันจุ สระแก้ว ตามนโยบายพัฒนาคุณภาพการศึกษา 4Q ประกอบด้วยด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา Q2การบริหารจัดการห้องเรียน Q3 และ Q4 การท่องสูตรคูณและการคิดคำนวณ ข้าพเจ้าได้รับคำแนะนำ และข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ อ.ก.ต.ป.น.เป็นอย่างดี พร้อมรับมาพัฒนาและปรับปรุงการเรียนการสอนให้ดียิ่งขึ้น

นายกรกฎ ลำใย
ครู
27 พฤษภาคม 2563


9 มกราคม 2563
ภาคเรียนที่ 2/2562
รร.บ้านคลองตะพานหิน
ศพว.วังโบสถ์บ่อไทย
ข้าพเจ้า นางสายบัว สอาดพรม ผอ.รร.บ้านปากตก และคณะ อ.ก.ต.ป.น. ได้มาติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการจัดศึกษาตามมาตรการและการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 2 ณ โรงเรียนบ้านคลองตะพานหิน ได้แก่ การประเมินโรงเรียนคุณภาพ (Q2) การจัดการเรียนการสอน Active Learning (Q3) การท่องสูตรคูณและการคิดเลขเป็น (Q4) พบว่า โรงเรียนบ้านคลองตะพานหิน 1. มีกระบวนการบริหารและการจัดการงานทั้ง 4 ฝ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ สนับสนุนให้ครูผู้สอนใช้สื่อเทคโน โลยีสนับสนุนการเรียนการสอน มีการนิเทศภายในอย่างต่อเนื่อง ชุมชนให้การสนับสนุนแรงงานและงบประมาณ ในการพัฒนาโรงเรียนเป็นอย่างดี 2.การจัดการเรียนการสอน Active Learning พบว่า ครูส่วนมากใช้การจัดการ เรียนการสอนด้วย ICT I ครูมีความรู้ความสามารถในด้านงานวิชาการ มีการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษามีแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้น Active Learning มีสื่อและใช้สื่อในการจัดการเรียนการสอน มีเพียงพอ มีการปรับปรุงสื่อที่ใช้ให้ทันสมัย นำเทคโนโลยีเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอนนักเรียนสนใจและร่วมมือกับครูในการจัดการเรียนการสอน ดูแลนักเรียนได้อย่างทั่วถึง นักเรียนในภาพรวม ร่าเริง กล้าแสดงออก ร่วมกิจกรรมได้เป็นอย่างดี ครูใช้คำถามในการกระตุ้นการจัดกิจกรรม 3. นักเรียนท่องสูตรคูณและการคิดเลขเป็น ผลการประเมินการท่องสูตรคูณ ป.1 ผ่านทุกคน ป.2 ผ่าน 15 คน ปรับปรุง 2 คน ป.3 ผ่าน 6 คน ปรับปรุง 9 คน ป.4 ผ่าน 13 คน ปรับปรุง 3 คน ป.5 ผ่าน 7 คน ปรับปรุง 1 คน ป.6 ผ่าน 20 คน ปรับปรุง 2 คน การประเมินการคิดเลขเร็ว ป.1 ผ่านทุกคน ป.2 ผ่าน 15 คน ปรับปรุง 2 คน ป.3 ผ่าน 6 คน ปรับปรุง 9 คน ป.4 ผ่าน 13 คน ปรับปรุง 3 คน ป.5 ผ่าน 7 คน ปรับปรุง 1 คน ป.6 ผ่าน 20 คน ปรับปรุง 2 คน ขอขอบคุณ ผู้บริหาร ครู และนักเรียน ที่ให้ความร่วมมือและให้การต้อนรับอย่างดียิ่ง

นางสายบัว สะอาดพรม
ผอ.รร.บ้านปากตก
กรรมการคณะ อ.ก.ต.ป.น. ศูนย์พัฒนาวิชาการนาเฉลียงห้วยโป่งยางงาม

9 มกราคม 2563
ภาคเรียนที่ 2/2562
รร.บ้านห้วยโป่ง-ไผ่ขวาง
ศพว.นาเฉลียงห้วยโป่งยามงาม
ข้าพเจ้า นายสุพัฒน์ ศรีศาสตร์ ประธานศูนย์ประสานงานอำเภอหนองไผ่ พร้อมคณะ อ.ก.ต.ป.น. ได้มาติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการจัดการศึกษาตามมาตรการและการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ณ โรงเรียนบ้านห้วยโป่งไผ่ขวาง อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้แก่ 1. การประเมินโรงเรียนคุณภาพ (Q2) กระบวนการบริหารการจัดการ 2. การประเมินห้องเรียนคุณภาพ(Q3) 3. การจัดการเรียนการสอน Active Learning 4. การประเมินโรงเรียนคุณภาพ(Q4) การท่องสูตรคูณและการคิดเลขเป็น พบว่า 1. โรงเรียนบ้านห้วยโป่งไผ่ขวาง มีกระบวนการบริหารจัดการทั้ง 4 ฝ่าย อย่างมีประสิทธิภาพ มีการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ มีการนิเทศติดตามอย่างต่อเนื่อง 2. การจัดการเรียนการสอน Active Learning พบว่า ครูมีความรู้ความสามารถในงานด้านวิชาการ มีการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา มีแผนการจัดการเรียนรู้ แบบ Active Learning มีสื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน มีการปรับปรุงสื่อให้ใช้ได้ทันสมัย นักเรียนสนใจ และร่วมมือกับครูในการเรียนการสอน นักเรียนตั้งใจร่วมกิจกรรมดี 3. นักเรียนท่องสูตรคูณ ผ่านคิดเป็นร้อยละ 67.16 และคิดเลขเป็นผ่านคิดเป็นร้อยละ 88.43 ขอขอบคุณผู้บริหาร ครู และนักเรียน ที่ให้ความร่วมมือสนับสนุน และอำนวยความสะดวกในการประเมินครั้งนี้

นางสาวพัชรินทร์ วาวงศ์มูล
ศึกษานิเทศก์
กรรมการและเลขานุการคณะ อ.ก.ต.ป.น. ศูนย์พัฒนาวิชาการหนองไผ่

ขอบขอบพระคุณคณะ ก.ต.ป.น. คณะกรรมการประเมินผลและนิเทศการจัดการศึกษา ที่ได้มาติดตาม ตรวจสอบประเมินการจัดการเรียนการสอนของคณะครูโรงเรียนบ้านห้วยโป่ง-ไผ่ขวาง พร้อมทั้งยังให้คำแนะนำต่างๆ ทั้งนี้ จะได้นำคำแนะนำต่างๆมาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อไป

นายทรงเกียรติ สิงห์บัวขาว
ผู้อำนวยการโรงเรียน
10 มีนาคม 2563


รับรองผลการนิเทศ ขอบพระคุณคะ

นางสาวพัชรินทร์ วาวงศ์มูล
ศึกษานิเทศก์
กรรมการและเลขานุการคณะ
10 กรกฎาคม 2563
9 มกราคม 2563
ภาคเรียนที่ 2/2562
รร.บ้านปู่จ้าว
ศพว.นาเฉลียงห้วยโป่งยามงาม
ข้าพเจ้า นายสุพัฒน์ ศรีศาสตร์ ประธานศูนย์ประสานงานอำเภอหนองไผ่ พร้อมคณะ อ.ก.ต.ป.น. ได้มาติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการจัดการศึกษาตามมาตรการและการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ณ โรงเรียนบ้านปู่จ้าว อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้แก่ 1. การประเมินโรงเรียนคุณภาพ (Q2) กระบวนการบริหารการจัดการ 2. การประเมินห้องเรียนคุณภาพ(Q3) 3. การจัดการเรียนการสอน Active Learning 4. การประเมินโรงเรียนคุณภาพ(Q4) การท่องสูตรคูณและการคิดเลขเป็น พบว่า 1. โรงเรียนบ้านปู่จ้าว มีกระบวนการบริหารจัดการทั้ง 4 ฝ่าย อย่างมีประสิทธิภาพ มีการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ มีการนิเทศติดตามอย่างต่อเนื่อง 2. การจัดการเรียนการสอน Active Learning พบว่า ครูมีความรู้ความสามารถในงานด้านวิชาการ มีการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา มีแผนการจัดการเรียนรู้ แบบ Active Learning มีสื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน มีการปรับปรุงสื่อให้ใช้ได้ทันสมัย นักเรียนสนใจ และร่วมมือกับครูในการเรียนการสอน นักเรียนตั้งใจร่วมกิจกรรมดี 3. นักเรียนท่องสูตรคูณ ผ่านคิดเป็นร้อยละ 81.81 และคิดเลขเป็นผ่านคิดเป็นร้อยละ 72.72 ขอขอบคุณผู้บริหาร ครู และนักเรียน ที่ให้ความร่วมมือสนับสนุน และอำนวยความสะดวกในการประเมินครั้งนี้

นางสาวพัชรินทร์ วาวงศ์มูล
ศึกษานิเทศก์
กรรมการและเลขานุการคณะ อ.ก.ต.ป.น. ศูนย์พัฒนาวิชาการหนองไผ่

โรงเรียนบ้านปู่จ้าว ขอขอบคุณคณะ อ.ก.ต.ป.น.ที่ได้มาติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการจัดการศึกษาตามมาตรฐานและการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา ในครั้งนี้

นายสมชาย สิงห์ทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
2 กันยายน 2563


9 มกราคม 2563
ภาคเรียนที่ 2/2562
รร.บ้านหนองแจง
ศพว.บึงสามพันหนองแจง
วันนี้ข้าพเจ้า นายกัน อินพร ตำแหน่ง ผอ.โรงเรียนบ้านเขาพลวง และคณะกรรมการนิเทศ ติดตาม อ.ก.ต.ป.น. ศูนย์พัฒนาวิชาการกันจุ สระแก้ว ได้มานิเทศ ติดตาม การดำเนินการตามนโยบายพัฒนาคุณภาพการศึกษา 4Q ประกอบด้านการบริหารจัดสถานศึกษา Q2 การบริหารจัดการห้องเรียน Q3 และQ4 การท่องสูตรคูณและการคิดคำนวณ พบว่าโรงเรียนได้ดำเนินการตามนโยบายการพัฒนาคุณภาพ 4Q ตามกระบวนการสามารถจัดและประเมินผลได้อย่างเรียบร้อย ขอขอบคุณผู้บริหารและคณะครู ที่ให้ความร่วมมือ การนิเทศ ติดตามในครั้งนี้เป็นอย่างดียิ่ง

นายกัน อินพร
ประธานศูนย์พัฒนาวิชาการกันจุสระแก้ว
ประธานกรรมการคณะ อ.ก.ต.ป.น. ศูนย์พัฒนาวิชาการกันจุสระแก้ว