รายงานการตรวจราชการ

บันทึกของผู้นิเทศ บันทึกของผู้รับการนิเทศ รับทราบ/บันทึกรับรอง
นายสมศักดิ์ ภูมิกอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ได้มาตรวจราชการ นิเทศ ติดตาม การนำนโยบาย ของ สพฐ./สพท.สู่การปฏิบัติ ดังนี้ 1) โรงเรียนคุณภาพ 2) ห้องเรียนคุณภาพ 3) นักเรียนคุณภาพ 4) โครงการอาหารกลางวัน 5) การยกระดับผลสัมฤทธิ์ 6)การอ่านออกเขียนได้ คิดเลขเป็น 7) การสื่อสารภาษาอังกฤษ จากการตรวจเยี่ยมห้องเรียน พบว่า โรงเรียนได้นำสู่การปฏิบัติได้เป็นที่น่าพอใจ และเสนอแนะ ได้ดำเนินการอย่างเข้มข้น และต่อเนื่อง ขอชื่นชมท่านผู้อำนวยการและคุณครูที่มุ่งมั่นตั้งใจ ขยัน ในการปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดี ขอขอบคุณคณะครูที่อำนวยความสะดวกในการตรวจราชการ
ดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง
ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา
8 มกราคม 2563
ขอขอบคุณท่านผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์เขต 3 ที่ได้ให้เกียรติมาตรวจราชการ และให้กำลังใจแก่คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านตะกุดไผ่
นายภานุพงษ์ ด้วงคำจันทร์
ครูผู้ช่วย
23 มกราคม 25631 มกราคม 2513
ดาวโหลดรายงานในรูปแบบ PDF คลิกที่นี้