รายงานการตรวจราชการ

บันทึกของผู้นิเทศ บันทึกของผู้รับการนิเทศ รับทราบ/บันทึกรับรอง
วันนี้ ข้าพเจ้าได้มาตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET ชั้น ม.3 ณ ศูนย์สนามสอบ โรงเรียนบ้านบ้านบ่อรัง โดยมีคณะกรรมการการจาก โรงเรียนบ้านเนินสะอาด เป็นกรรมการคุมสอบ นายยุทธศาสตร์ รินพรุ่ม ผอ.โรงเรียนบ้านเนินสะอาด เป็นกรรม เป็นประธาน สนามสอบ นางวิลาวัลย์ พันโสดา ผอ.โรงเรียนบ้านอ้อม เป็นกรรมกลาง พบว่า โรงเรียนได้ดำเนินการสอบ โดยมีนักเรียนจากศูนย์พัฒนาวิชาการ บ่อรัง มาสอบจำนวน 8 โรงเรียน การปกติ เรียบร้อยดี ข้าพเจ้าได้ให้ข้อเสนอแนะ ในการเก็บกระดาษคำตอบ ในตรวจสอบความเรียบร้อยก่อนการบรรจุ ส่งศูนย์สอบ ขอขอบคุณคณะกรรมการคุมสอบตลอดจน เจ้าของสถานที่ที่ให้การต้อนรับอย่างดียิ่ง
นายสมหมาย ถาวรกูล
รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา
2 กุมภาพันธ์ 2563
ทางโรงเรียนบ้านบ่อรัง ขอขอบคุณ นายสมหมาย ถาวรกูล รองผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต3 คณะกรรมการการจาก โรงเรียนบ้านเนินสะอาด สำหรับคำแนะนำในการจัดการสอบ O-NET ชั้น ม.3 เพื่อให้ถูกต้องตามแนวทางการจัดการสนามสอบ
นายเวียงชัย สิริบริรักษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
7 กรกฎาคม 25631 มกราคม 2513
ดาวโหลดรายงานในรูปแบบ PDF คลิกที่นี้