รายงานการตรวจราชการ

บันทึกของผู้นิเทศ บันทึกของผู้รับการนิเทศ รับทราบ/บันทึกรับรอง
นายสมศักดิ์ ภูมิกอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ได้มาตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET ประจำปีการศึกษา 2562 ณ โรงเรียนบ้านคลองทราย เป็นสนามสอบ ชั้น ป.6และ ม.3 มีโรงเรียนมาร่วมสอบ 8 โรงเรียน จากการตรวจเยี่ยมห้องสอบ พบว่า คณะกรรมการสอบ การดำเนินการสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ขอขอบคุณคณะกรรมการสอบ ที่อำนวยความสะดวกในการตรวจเยี่ยมเป็นอย่างดี
ดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง
ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา
2 กุมภาพันธ์ 2563
กราบขอบพระคุณ ดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3ที่ได้ให้เกียรติมาตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET ประจำปีการศึกษา 2562 ณ โรงเรียนบ้านคลองทราย เป็นสนามสอบสอบระดับชั้น ป.6 และ ม.3 มี โรงเรียนมาร่วมสอบทั้งหมด 8 โรงเรียน ท่านได้ตรวจเยี่ยมและให้ขวัญกำลังใจผู้เข้าสอบและกรรมการคุมสอบ โรงเรียนบ้านคลองทรายกราบขอบพระคุณท่านเป็นอย่่างสูง
นายคำสิงห์ ภูเยี่ยมจิต
ผู้อำนวยการโรงเรียน
5 กุมภาพันธ์ 25631 มกราคม 2513
ดาวโหลดรายงานในรูปแบบ PDF คลิกที่นี้