รายงานการตรวจราชการ

บันทึกของผู้นิเทศ บันทึกของผู้รับการนิเทศ รับทราบ/บันทึกรับรอง
นายสมศักดิ์ ภูมิกอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ได้มาตรวจราชการ นิเทศ ติดตามราชการ การบริหารจัดการศึกษา และการนำนโยบายของ สพฐ. / สพท. สู่การปฏิบัติ ดังนี้ 1) โรงเรียนคุณภาพ 2) ห้องเรียนคุณภาพ 3) นักเรียนคุณภาพ 4) โครงการอาหารกลางวัน 5)การอ่านออกเขียนได้ 6) การสื่อสารภาษอังกฤษ จากการตรวจเยี่ยมพบว่าผู้บริหาร/คณะครู/รับรู้รับทราบเข้าใจ และได้นำสู่การปฏิบัติแต่ขอให้ดำเนินการอย่างเข้มข้น และต่อเนื่อง ขอชื่นชมคณะครูที่ตั้งใจอุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ ขอขอบคุณที่อำนวยความสะดวกในการนิเทศติดตาม
ดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง
ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา
9 มกราคม 2563
รับทราบการตรวจราชการจากผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ข้าพเจ้านางสาวจงรักษ์ ตั้งละมัย ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน วันที่ 9 มกราคม 2563 เวลา 16.00 น. เพื่อรับทราบผลการตรวจราชการ นิเทศ ติดตามราชการ การบริหารจัดการศึกษา และการนำนโยบายของ สพฐ./ สพท. สู่การปฏิบัติ 1) โรงเรียนคุณภาพ 2) ห้องเรียนคุณภาพ 3)นักเรียนคุณภาพ 4)โครงการอาหารกลางวัน 5)การอ่านออกเขียนได้ และ 6 การสื่อสารภาษาอังกฤษ ให้ครูผู้สอน ครูประจำชั้นได้ดูแลพัฒนานักเรียนทั้งด้านการเรียนและความประพฤติด้วยความตั้งใจ เสียสละเวลา และดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งผลให้คุณภาพการศึกษาของโรงเรียน
นางสาวจงรักษ์ ตั้งละมัย
ผู้อำนวยการโรงเรียน
17 มกราคม 25631 มกราคม 2513
ดาวโหลดรายงานในรูปแบบ PDF คลิกที่นี้