รายงานการตรวจราชการ

บันทึกของผู้นิเทศ บันทึกของผู้รับการนิเทศ รับทราบ/บันทึกรับรอง
นายสมศักดิ์ ภูมิกอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ได้มาตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET ประจำปีการศึกษา 2562 เป็นสนามสอบ ป.6,ม3 มีโรงเรียนเข้าร่วมสอบ ชั้น ป.6 จำนวน 7 โรงเรียน ระดับชั้น ม.3 จำนวน 5 โรงเรียน พบว่า การสอบไปด้วยความเรียบร้อย ไม่มีปัญหาใดๆ ขอชื่นชม ประธาน และคณะกรรมการสอบทุกท่านที่ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่เป็นอย่างดี ขอขอบคุณประธานและคณะกรรมการสอบที่อำนวยความสะดวกในการตรวจเยี่ยมเป็นอย่างดี
ดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง
ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา
2 กุมภาพันธ์ 2563
ขอขอบคุณท่านดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 ได้มาตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET ประจำปีการศึกษา 2562 และให้คำชื่นชมรร.บ้านเข็มทอง ขอขอบคุณประธานและคณะกรรมการคุมสอบที่ร่วมกันปฏิบัติหน้าที่ในการคุมสอบเป็นอย่างดี และคณะกรรมการฝ่ายประสานงานของโรงเรียน
นางสุนิตย์ บัวทอง
ครู
30 มีนาคม 2563

/
ดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง
ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา
31 มีนาคม 2563
ดาวโหลดรายงานในรูปแบบ PDF คลิกที่นี้