รายงานการตรวจราชการ

บันทึกของผู้นิเทศ บันทึกของผู้รับการนิเทศ รับทราบ/บันทึกรับรอง
นายสมศักดิ์ ภูมิกอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ได้มานิเทศติดตามการบริหารจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีทางการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ของ โรงเรียน กม.35 ซึ่งเป็นการจัดการเรียนการสอนในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัสโคโรน่า (COVID-19) โดย สพฐ.กำหนดให้ช่วงวันที่ 18 พ.ค.- 30 มิถุนายน 2563 เป็นช่วงระยะที่ 2 คือ การทดลองเรียนและตรวจสอบเครื่องมืออุปกรณ์และระบบการสื่อสาร โดยเน้น DLIV พบว่า ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูได้ไปติดตามการเรียนที่บ้านส่วนใหญ่รับสัญญาณได้ดี และการออกใบงาน บทเรียน ขอบคุณท่านผู้อำนวยการและคณะครูที่ทำงานกันอย่างขยันขันแข็งตามนโยบายของ สพฐ. เป็นอย่างดี
ดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง
ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา
18 พฤษภาคม 2563
ขอขอบคุณท่านผผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและคณะเป็นอย่างยิ่งที่ให้คำแนะนำและเสนอแนะ ทางโรงเรียนจะนำไปปฏิบัติในครั้งต่อไป
นายเรือน สิงห์โสภา
ผู้อำนวยการโรงเรียน
12 มิถุนายน 25631 มกราคม 2513
ดาวโหลดรายงานในรูปแบบ PDF คลิกที่นี้