รายงานการตรวจราชการ

บันทึกของผู้นิเทศ บันทึกของผู้รับการนิเทศ รับทราบ/บันทึกรับรอง
วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤษภาคม 2563 ข้าพเจ้านายธีรภัทร ภาระรีย์ รองผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 พร้อมด้วยนางสาวพัชรินทร์ วาวงศ์มูล ศึกษานิเทศก์ ศึกษานิเทศสพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 การนิเทศติดตาม การอบรมการจัดการเรียนการสอนทางไกลด้วยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล โดยสพฐ. ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid 2019) ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conferance) สำหรับครูและผู้บริหารโรงเรียน ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ โรงเรียนบ้านบ่อรัง อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ >> นายสุวิทย์ บึงบัว ผอ.ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล และดร.รัตนา แสงบัวเผื่อน ผอ.สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สาธิตการจัดการเรียนการสอนทางไกลสำหรับระดับชั้นอนุบาลถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย >> ารสาธิตการจัดการเรียนการสอนทางไกลฯ สำหรับระดับชั้นอนุบาล-มัธยมศึกษาตอนปลาย ท่านเสนอแนะแนวทางในการจัดการเรียนการสอนในช่วง COVID-19 โดยเปิดคลิป VDO สาธิตการสอนออนไลน์ ของช่วงชั้นระดับชั้นอนุบาล-มัธยมศึกษาตอนปลาย และการประสานงานระหว่าง คุณครูและผู้ปกครอง โดยครูโทรสอบถามความพร้อมของผู้ปกครองและนักเรียนในการเรียนผ่านช่องทาง DLTV หรือเรียนออนไลน์ และ ผู้อำนวยการโรงเรียนติดตามความเรียบร้อยโดยการโทรสอบถามครูประจำชั้นหรือครูที่ปรึกษา >>ภารกิจของครู - ศึกษาแนวทางการเรียนการสอนตาม DLTV - จัดทำใบงาน - สร้างความเข้าใจ ข้อตกลง กับ ผปค. ในการช่วยเหลือดูแลนักเรียน - นัดหมายวันเวลาพบปะนักเรียน สำรวจข้อมูลผู้ปกครอง ทาง สพฐ. จะจัดสรรกล่องรับสัญญาณไปให้ (เท่าที่จำเป็นและขาดแคลนจริง) >> ขอขอบพระคุณท่านผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู ที่ให้ความร่วมมือและให้การต้อนรับอย่างดียิ่ง
นายธีรภัทร ภาวะรีย์
รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา
7 พฤษภาคม 2563
ทางโรงเรียนบ้านบ่อรัง ขอขอบคุณ นายธีรภัทร ภาระรีย์ รองผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 พร้อมด้วยนางสาวพัชรินทร์ วาวงศ์มูล ศึกษานิเทศก์ ศึกษานิเทศสพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 สำหรับคำแนะนำ พร้อมแนวทางการจัดการเรียนการสอนทางไกลด้วยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อนำมาปรับปรุงแก้ไข ให้เหมาะสมกับทางโรงเรียนต่อไป
นายเวียงชัย สิริบริรักษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
7 กรกฎาคม 2563

รับรองการนิเทศ
นายธีรภัทร ภาวะรีย์
รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา
23 กรกฎาคม 2563
ดาวโหลดรายงานในรูปแบบ PDF คลิกที่นี้