รายงานการตรวจราชการ

บันทึกของผู้นิเทศ บันทึกของผู้รับการนิเทศ รับทราบ/บันทึกรับรอง
วันนี้ข้าพเจ้า นายสมศักดิ์ ภูมิกอง ตำแหน่ง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 ได้มาตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านถ้ำมงคลชัย เพื่อติดตามการบริการจัดการศึกษาในสถานการณ์การแพร่เชื้อโรคติดต่อร้ายแรง (Covid-19) พบว่า 1)มีนักเรียนตั้งแต่อนุบาลถึง ป.6 61 คน สามารถเรียนทาง DLTV ได้ 100% โดยมีคุณครูเข้าไปติดตามที่บ้านเพื่อ แจกใบงาน และรับแบบฝึกหัดกลับมาตรวจสัปดาห์ละครั้ง 2)สภาพภูมิทัศน์ร่วมรื่น สะอาด น่าอยู่ น่าเรียน ข้อเสนอแนะ 1.ให้เสนอรูปแบบการจัดการเรียนการสอน ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 โดยผ่านคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้ความเห็นชอบ และส่งไปที่ ศคบ. จังหวัด ที่ผู้ว่าฯ เป็นประธานพิจารณาอนุมัติ 2. ให้นำนโยบาย 4Q ปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง และยั่งยืน ขอบคุณท่นผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มแข็ง ด้วยจิตวิญญาณของความเป็นครู รวมทั้งอำนวยความสะดวก และต้อนรับเป็นอย่างดี
ดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง
ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา
8 มิถุนายน 2563
ขอขอบคุณท่านผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ได้มาตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านถ้ำมงคลชัยและพบปะพูดคุยให้กำลังใจแก่คณะครูและบุคลากรโรงเรียนบ้านถ้ำมงคลชัย จึงขอพระคุณท่านเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้
นายอำพล สลับแก้ว
ผู้อำนวยการโรงเรียน
22 กันยายน 25631 มกราคม 2513
ดาวโหลดรายงานในรูปแบบ PDF คลิกที่นี้