รายงานการตรวจราชการ

บันทึกของผู้นิเทศ บันทึกของผู้รับการนิเทศ รับทราบ/บันทึกรับรอง
นายสมศักดิ์ ภูมิกอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ได้มาตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET ที่โรงเรียนบ้านห้วยโป่ง-ไผ่ขวาง ซึ่งเป็นสนามสอบชั้น ม.3 มีโรงเรียนมาร่วมสอบจำนวน 3 โรงเรียน จากการตรวจเยี่ยมห้องสอบ พบว่า ประธานและคณะกรรมการสอบได้ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่เป็นอย่างดี การดำเนินการสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ขอขอบคุณประธานและคณะกรรมการสอบทุกท่านที่อำนวยความสะดวกในการตรวจเยี่ยม
ดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง
ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา
1 กุมภาพันธ์ 2563
ขอขอบคุณท่าน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ที่ได้มาตรวจเยี่ยมให้กำลังใจนักเรียน และคณะกรรมการประจำสนามสอบ O-NET โรงเรียนบ้านห้วยโป่ง-ไผ่ขวาง
นายศรีสมบัติ สิมมา
ครู
4 กุมภาพันธ์ 2563

/
ดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง
ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา
2 มีนาคม 2563
ดาวโหลดรายงานในรูปแบบ PDF คลิกที่นี้