รายงานการตรวจราชการ

บันทึกของผู้นิเทศ บันทึกของผู้รับการนิเทศ รับทราบ/บันทึกรับรอง
ดร.ไท พานนนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม การจัดการเรียนการสอน โรงเรียนบ้านวังไลย์ โดยมีนางบุญสิตา คำเย็น ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนบ้านวังไลย์ รับการตรวจเยี่ยม เพื่อตรวจเยี่ยมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบผสมผสาน (Intregrated learning) ทั้งรูปแบบ On air Online และ On hand เพื่อให้นักเรียนไม่หยุดการเรียนรู้ในช่วงการแพร่ระบาด ระลอกที่ 2 ของเชื้อไวรัสโคโรนา ( Covid-19 ) ณ โรงเรียนบ้านวังไลย์ ตำบลสระแก้ว อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์
นายไท พานนนท์
ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา
21 มกราคม 2564
ตามที่ ดร.ไท พานนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนบ้านวังไลย์ในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัส Covid-19 โรงเรียนบ้านวังไลย์ได้จัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน ทั้ง on air , online และ on hand ซึ่งผู้บริการและคณะครูโรงเรียนบ้านวังไลย์ได้รับข้อเสนอแนะ และกำลังใจจากท่านผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอย่างดียิ่ง พร้อมรับฟังข้อเสนอแนะเพื่อไปพัฒนาคุณภาพศิษย์ให้ดียิ่งขึ้นไป
นายกรกฎ ลำใย
ครู
1 มีนาคม 2564ดาวโหลดรายงานในรูปแบบ PDF คลิกที่นี้