รายงานการตรวจราชการ

บันทึกของผู้นิเทศ บันทึกของผู้รับการนิเทศ รับทราบ/บันทึกรับรอง
ได้มานิเทศ ติดตามการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้น ม.3 สนามสอบโรงเรียนอนุบาลหนองไผ่ มีโรงเรียนร่วมสมทบ 3 โรงเรียนทางท่านประธานสนามสอบ คณะกรรมการดำเนินการ และครูผู้คุมสอบเยี่ยมห้องสอบ จาการนิเทศ ติดตาม ผลการดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ขอขอบคุณ ทุกม่านที่ให้การต้อนรับและปฏิบัติงาน เป็นอย่างดี
นายสันติชัย บัวทอง
รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา
1 กุมภาพันธ์ 2563
ขอขอบคุณท่านรองสันติชัย บัวทอง ที่มานิเทศและติดตามการการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ(O-NET) ระดับชั้น ม.3 เป็นอย่างสูง
นายสุพัฒน์ ศรีศาสตร์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
4 กุมภาพันธ์ 25631 มกราคม 2513
ดาวโหลดรายงานในรูปแบบ PDF คลิกที่นี้