รายงานการตรวจราชการ

บันทึกของผู้นิเทศ บันทึกของผู้รับการนิเทศ รับทราบ/บันทึกรับรอง
นายสมศักดิ์ ภูมิกอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ได้มาติดตามเยี่ยมสนามสอบ การทดสอบ Nation Test (NT) โรงเรียนบ้านหนองบัวขาว ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3 จากการตรวจ ติดตาม พบว่า ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีจำนวนเข้าสอบ 8 คน เด็กพิเศษ 1 คน การทดสอบด้านคณิตศาสตร์และด้านภาษาไทย เป็นไปตามตารางที่กำหนดครูควบคุมการสอบจากโรงเรียนบ้านหนองสะแกข้าพเจ้าได้ให้ข้อเสนอแนะในการตรวจคำตอบและการส่งกระดาษาคำตอบให้ศึกษาคู่มือให้ละเอียด ขอขอบคุณผู้บริหารและคณะครูที่ให้การต้อนรับอย่างดียิ่ง
ดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง
ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา
4 มีนาคม 2563
โรงเรียนได้รับทราบแล้ว และดำเนินการตามข้อเสนอแนะของผู้นิเทศ ขอบคุณค่ะ
ดร.วิไลวรรณ รุ่งเรืองสมบัติ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
24 กันยายน 25631 มกราคม 2513
ดาวโหลดรายงานในรูปแบบ PDF คลิกที่นี้