รายงานการตรวจราชการ

บันทึกของผู้นิเทศ บันทึกของผู้รับการนิเทศ รับทราบ/บันทึกรับรอง
ดร.ไท พานนนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมการแข่งขันกีฬา กรีฑา “ อินทนิลเกมส์ ”ศูนย์พัฒนาวิชาการกันจุ สระแก้ว โดยมี ผู้อำนวยการโรงเรียน ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬา เพื่อ เสริมสร้างการออกกำลังกาย พัฒนาทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม สามารถแสดงออกถึงกิจกรรมกีฬาที่ตนเองชอบ ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และห่างไกลจากสิ่งเสพติด ณ.สนามกีฬาโรงเรียนบ้านโคกสะอาด อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์
นายไท พานนนท์
ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา
21 ธันวาคม 2563


ดาวโหลดรายงานในรูปแบบ PDF คลิกที่นี้