รายงานการตรวจราชการ

บันทึกของผู้นิเทศ บันทึกของผู้รับการนิเทศ รับทราบ/บันทึกรับรอง
นายสมศักดิ์ ภูมิกอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ได้มาตรวจเยี่ยมการบริหารจัดการการศึกษาของโรงเรียนบ้านบัววัฒนา เพื่อติดตามการนำนโยบาย สพฐ./สพป.พช.3 สู่การปฏิบัติ ดังนี้ 1)โรงเรียนคุณภาพ 2)ห้องเรียนคุณภาพ 3)นักเรียนคุณภาพ 4)โครงการอาหารกลางวัน 5)การอ่านคล่อง เขียนคล่อง 6)การสื่อสารภาษาอังกฤษ พบว่า โรงเรียนได้นำสู่การปฏิบัติได้เป็นที่น่าพอใจ ขอเสนอแนะให้ดำเนินการอย่างเข้มข้นต่อเนื่อง ขอขอบุคณท่านผู้อำนวยการและคุณครูที่ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่และอำนวยความสะดวกในการตรวจเยี่ยม
ดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง
ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา
4 กุมภาพันธ์ 2563
ข้าพเจ้า นายเฉลิม เนาว์แก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบัววัฒนา ขอขอบพระคุณ ท่านผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ได้มาตรวจเยี่ยมการบริหารจัดการการศึกษาของโรงเรียนบ้านบัววัฒนา
นายเฉลิม เนาว์แก้ว
ผู้อำนวยการโรงเรียน
24 กันยายน 25631 มกราคม 2513
ดาวโหลดรายงานในรูปแบบ PDF คลิกที่นี้