รายงานการตรวจราชการ

บันทึกของผู้นิเทศ บันทึกของผู้รับการนิเทศ รับทราบ/บันทึกรับรอง
ดร.ไท พานนนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 พร้อมด้วย นายธีรภัทร์ ภาวะรีย์ , ดร.บูลยาวี ทุยไชยสง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 นายปัณณธร บัวอุบล และนางสาวสุกัญญา จันทร์งาม ศึกษานิเทศก์ สังกัด สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 ลงพื้นที่เตรียมความพร้อมการดำเนินงานโรงเรียนคุณภาพของชุมชน โดยมี นายทรงพล มากแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบ่อไทย ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รับการตรวจเยี่ยม เพื่อเตรียมความพร้อมในการติดตามนโยบายโรงเรียนคุณภาพของชุมชน จากผู้แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ณ โรงเรียนบ้านบ่อไทย ตำบลบ่อไทย อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์
นายไท พานนนท์
ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา
27 มกราคม 2564


ดาวโหลดรายงานในรูปแบบ PDF คลิกที่นี้