รายงานการตรวจราชการ

บันทึกของผู้นิเทศ บันทึกของผู้รับการนิเทศ รับทราบ/บันทึกรับรอง
นายสมศักดิ์ ภูมิกอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ได้มาตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านโคกสำราญเพื่อติดตามการนำนโยบายของ สพฐ./สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 สู่การปฏิบัติจากการติดตามพบว่า ผู้บริหาร และคณะครูได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องจึงขอชื่นชม และให้ดำเนินการอย่างจริงจัง นอกจากนี้ข้าพเจ้ายังได้มาชื่นชมและให้กำลังใจกับนักเรียนของโรงเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันทักษะวิชาคณิตศาสตร์ ระดับประเทศและชื่นชมคุณครูผู้ฝึกสอนที่มีความขยันเอาใจใส่ในการฝึกสอนจนประสบความสำเร็จ ข้อเสนอแนะ ได้เสนอแนะให้ผู้อำนวยการคุณครูและนักเรียนได้มุ่งมั่นพัฒนาให้เกิดความยั่งยืนเป็นเอกลักษณ์ของโรงเรียน ขอขอบคุณท่านผู้อำนวยการและคุณครูที่อำนวยความสะดวกในการตรวจเยี่ยมเป็นอย่างดี
ดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง
ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา
19 กุมภาพันธ์ 2563
ขอขอบคุณ ดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ที่ได้มาตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านโคกสำราญ และได้ให้กำลังใจกับนักเรียนของโรงเรียนบ้านโคกสำราญที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันทักษาะวิชาคณิตศาสตร์ ระดับประเทศและขอขอบคุณคำเสนอแนะดังกล่าวจะนำไปพัฒนาจนประสบความสำเร็จให้กับโรงเรียน นางประภัสสร มีชาญเชี่ยว ผู้อำนวยการโรงเรียน 24 กันยายน 2563
นางประภัสสร มีชาญเชี่ยว
ผู้อำนวยการโรงเรียน
24 กันยายน 25631 มกราคม 2513
ดาวโหลดรายงานในรูปแบบ PDF คลิกที่นี้