รายงานการตรวจราชการ

บันทึกของผู้นิเทศ บันทึกของผู้รับการนิเทศ รับทราบ/บันทึกรับรอง
โรงเรียนบ้านเกาะแก้ว นายสมศักดิ์ ภูมิกอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ได้มาตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านเกาะแก้ว ดังนี้ 1) การจัดการสอบ NT ป.3 ประจำปีการศึกษา 2563 พบว่า การดำเนินการสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 2) การนำนโยบายของ สพฐ./สพป. พช.3 สู่การปฏิบัติ ดังนี้ 2.1 โรงเรียนคุณภาพ 2.2 ห้องเรียนคุณภาพ 2.3 นักเรียนคุณภาพ 2.4 โครงการอาหารกลางวัน 2.5 การอ่านออกเขียนได้ลายมือสวยคิดเลขเป็น 2.6 การสื่อสารภาษาอังกฤษ 2.7 ทักษะใช้เทคโนโลยีของผู้เรียน พบว่า มีการรับรู้เข้าใจและนำสู่การปฏบัติอยู่ในระดับที่น่าพอใจและขอให้ดำเนินการต่อเนื่องอย่างเข้มข้นยั่งยืน ขอชื่นผู้อำนวยการ/คณะครูที่มุ่งมั่นตั้งใจปฏิบัติหน้าที่และอำนวยความสะดวกในการตรวจเยี่ยม
ดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง
ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา
4 มีนาคม 2563
ทางโรงเรียนบ้านเกาะแก้ว ขอขอบพระคุณ นายสมศักดิ์ ภูมิกอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ได้มาตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านเกาะแก้ว ในการจัดการสอบ NT ป.3 ประจำปีการศึกษา 2563 และพูดคุยให้กำลังใจกับคณะครู ทางโรงเรียนก็จะปฎิบัติหน้าที่ให้เต็มความสามารถอย่างเต็มที่คะ
นางวลัยลักษณ์ เพิ่มพูลพานิช
ผู้อำนวยการโรงเรียน
21 พฤษภาคม 25631 มกราคม 2513
ดาวโหลดรายงานในรูปแบบ PDF คลิกที่นี้