รายงานการตรวจราชการ

บันทึกของผู้นิเทศ บันทึกของผู้รับการนิเทศ รับทราบ/บันทึกรับรอง
นายสมศักดิ์ ภูมิกอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ได้มาตรวจราชการ นิเทศ ติดตาม การนำนโยบาย ของ สพฐ./สพท.สู่การปฏิบัติ ดังนี้ 1) โรงเรียนคุณภาพ 2) ห้องเรียนคุณภาพ 3) นักเรียนคุณภาพ 4) โครงการอาหารกลางวัน 5)การอ่านออกเขียนได้ คิดเลขเป็น 6) การสื่อสารภาษาอังกฤษ พบว่า โรงเรียนรับรู้รับทราบและนำสู่การปฏิบัติได้เป็นที่น่าพอใจ และขอให้ดำเนินการอย่างเข้มข้น และต่อเนื่อง ขอชื่นชมท่านผู้อำนวยการโรงเรียนและคุณครูที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจ ขยันอุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ ขอขอบคุณท่านผู้อำนวยการโรงเรียนและคุณครูที่อำนวยความสะดวกในการตรวจเยี่ยม
ดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง
ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา
8 มกราคม 2563
รับทราบและปฏิบัติ
นางรุ่งทิวา ธาราเกษม
ครู
20 มกราคม 2563

/
ดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง
ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา
2 มีนาคม 2563
ดาวโหลดรายงานในรูปแบบ PDF คลิกที่นี้