รายงานการตรวจราชการ

บันทึกของผู้นิเทศ บันทึกของผู้รับการนิเทศ รับทราบ/บันทึกรับรอง
นายสมศักดิ์ ภูมิกอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ได้มาตรวจเยี่ยมการบริหารจัดการการศึกษาของโรงเรียนบ้านหนองแจง ดังนี้ 1) การนำนโยบายของ สพฐ.สู่การปฏิบัติ ได้แก่ stem ศึกษา,การสอนวิทยาการคำนวณ (Codding) ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ,โครงการอาหารกลางวัน พบว่า โรงเรียนได้รับรู้และนำสู่การปฏิบัติ 2)การนำนโยบาย 4Q ของ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 สู่การปฏิบัติ คือ โรงเรียนคุณภาพ ห้องเรียนคุณภาพและนักเรียนคุณภาพ การอ่านออกเขียนได้ ลายมือสวย คุณธรรมจริยธรรมทักษะในศตวรรษที่ 21 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ฯลฯ พบว่าโรงเรียนรับทราบเข้าใจและนำสู่การปฏิบัติได้เป็นที่น่าพอใจ 3) ข้อเสนอแนะ ขอให้ปฏิบัติอย่างเข้มข้นต่อเนื่อง และยั่งยืน 4) ขอชื่นชม คณะครูที่มุ่งมั่นทุ่มเท ขยัน เอาใจใส่ ในการจัดการเรียนการสอนและขอขอบคุณที่อำนวยความสะดวกในการตรวจเยี่ยม
ดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง
ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา
22 มกราคม 2563
ตามที่นายสมศักดิ์ ภูมิกอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ได้มาตรวจเยี่ยมการบริหารจัดการการศึกษาของโรงเรียนบ้านหนองแจง ดังนี้ 1) การนำนโยบายของ สพฐ.สู่การปฏิบัติ ได้แก่ stem ศึกษา,การสอนวิทยาการคำนวณ (Codding) ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ,โครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนได้รับรู้และนำสู่การปฏิบัติ 2)การนำนโยบาย 4Q ของ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 สู่การปฏิบัติ คือ โรงเรียนคุณภาพ ห้องเรียนคุณภาพและนักเรียนคุณภาพ การอ่านออกเขียนได้ ลายมือสวย คุณธรรมจริยธรรมทักษะในศตวรรษที่ 21 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ฯลฯ ท่านได้ให้คำแนะนำในการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการต่างๆนั้น โรงเรียนบ้านหนองแจงจะนำไปปรับใช้เพื่อให้เกิดการพัฒนาต่อไป
นางสาวกัญญารัตน์ ผลสว่าง
ครูผู้ช่วย
9 มีนาคม 2563

/
ดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง
ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา
12 มีนาคม 2563
ดาวโหลดรายงานในรูปแบบ PDF คลิกที่นี้