รายงานการตรวจราชการ

บันทึกของผู้นิเทศ บันทึกของผู้รับการนิเทศ รับทราบ/บันทึกรับรอง
นายสมศักดิ์ ภูมิกอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ได้มาตรวจราชการ นิเทศ ติดตาม การบริหารจัดการการศึกษา และการนำนโยบายของ สพฐ. สู่การปฏิบัติ ดังนี้ 1) โรงเรียนคุณภาพ 2) ห้องเรียนคุณภาพ 3) นักเรียนคุณภาพ 4) โครงการอาหารกลางวัน 5) การอ่านคล่องเขียนคล่อง และคิดเลขเป็น 6) การสื่อสารภาษาอังกฤษ จากการตรวจเยี่ยมพบว่าโรงเรียนได้นำสู่การปฏิบัติได้เป็นที่น่าพอใจ ขอชื่นชนคณะครูที่มุ่งมั่นตั้งใจ ขยัน เอาใจใส่การจัดการเรียนการสอนเป็นอย่างดี ขอขอบคุณท่านผู้อำนวยการและคุณครูที่อำนวยความสะดวกในการตรวจเยี่ยม
ดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง
ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา
7 มกราคม 2563
ขอบคุณท่าน ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 ดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง ที่ได้มาตรวจราชการ ให้คำแนะนำให้กำลังใจในการปฏิบัติราชการ - แจ้งคณะครูและผู้เกี่ยวข้องทราบ และถือปฏิบัติ
นางวันเพ็ญ โพธิ์เหลือง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
14 มกราคม 2563

/
ดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง
ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา
2 มีนาคม 2563
ดาวโหลดรายงานในรูปแบบ PDF คลิกที่นี้