รายงานการตรวจราชการ

บันทึกของผู้นิเทศ บันทึกของผู้รับการนิเทศ รับทราบ/บันทึกรับรอง
นายสมศักดิ์ ภูมิกอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ได้มาตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET ประจำปีการศึกษา 2562 ณ โรงเรียนบ้านลำตะคร้อ ซึ่งเป็นสนามสอบ O-NET ชั้น ป.6, ม.3 มีโรงเรียนเข้าสอบจำนวน 12 โรงเรียน จากการตรวจเยี่ยม พบว่า ประธานและคณะกรรมการสอบได้ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ขอขอบคุณประธานและคณะกรรมการสอบทุกคนที่อำนวยความสะดวกในการตรวจเยี่ยมเป็นอย่างดี
ดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง
ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา
1 กุมภาพันธ์ 2563
โรงเรียนบ้านลำตะคร้อเป็นสนามสอบO-NET ชั้น ป.6, ม.3 ศูนย์กันจุ สระแก้ว โรงเรียนเข้าสอบจำนวน 12 โรงเรียน โดยการนำของนายวํฒนกร บัวทอง หัวหน้าสนามสอบ ได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
นางพูนศิริ ศรีโพธิ์เผือก
ครู
7 กุมภาพันธ์ 25631 มกราคม 2513
ดาวโหลดรายงานในรูปแบบ PDF คลิกที่นี้