รายงานการตรวจราชการ

บันทึกของผู้นิเทศ บันทึกของผู้รับการนิเทศ รับทราบ/บันทึกรับรอง
วันนี้ข้าพเจ้า นายธีรภัทร์ ภาวะรีย์ รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 ได้รับมอบหมายจาก ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 ให้ออกตรวจเยียมการดำเนินการสอบ(NT) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 กระจำปีการศึกษา 2562 ของ โรงเรียนบ้านโคกรังน้อย การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ขอขอบคุณ ท่านผู้บริหาร คณะครู และบุคลากร ที่ให้การต้อนรับ และอำนวยการสะดวกเป็นอย่างดี
นายธีรภัทร ภาวะรีย์
รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา
4 มีนาคม 2563
ข้าพเจ้านางสวงสุดา แก้วแพง ขอขอบคุณ นายธีรภัทร ภาวะรีย์ รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 ที่เข้าตรวจเยี่ยมการดำเนินการสอบ NT ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านโคกรังน้อย ประจำปีการศึกษา 2562
นางสวงสุดา แก้วแพง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
28 พฤษภาคม 25631 มกราคม 2513
ดาวโหลดรายงานในรูปแบบ PDF คลิกที่นี้