รายงานการตรวจราชการ

บันทึกของผู้นิเทศ บันทึกของผู้รับการนิเทศ รับทราบ/บันทึกรับรอง
ดร.ไท พานนนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม การจัดการเรียนการโรงเรียนอนุบาลวัดในเรืองศรีวิเชียรบุรี พร้อมด้วย นางชฎากรณ์ บรรเลงรมย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ข้าราชการและบุคลากร สังกัด สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 โดยมีนายเสรี ปานเงิน ผู้อำนวยการโรงเรียน รองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนอนุบาลวัดในเรืองศรีวิเชียรบุรี รับการตรวจเยี่ยม การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ( Covid-19 ) ให้ครูผู้สอนการจัดการเรียนรู้ใหม่ๆ โดยเน้นกิจกรรม (activity) และสอดแทรกเทคนิควิธีการหรือกลวิธีการสอน (teaching strategies) เพื่อให้ผู้เรียน มีกระบวนการเรียนรู้ (learning process) และสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ให้เหมาะสม ณ โรงเรียนอนุบาลวัดในเรืองศรีวิเชียรบุรี ตำบลท่าโรง อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์
นายไท พานนนท์
ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา
2 กุมภาพันธ์ 2564
รับทราบการตรวจเยี่ยมจากผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ข้าพเจ้า นายเสรี ปานเงิน ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดในเรืองศรีวิเชียรบุรี ได้ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน เพื่อรับทราบผลการตรวจเยี่ยม การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ( Covid-19 ) ให้ครูผู้สอนการจัดการเรียนรู้ใหม่ๆ โดยเน้นกิจกรรม และสอดแทรกเทคนิควิธีการหรือกลวิธีการสอนเพื่อให้ผู้เรียน มีกระบวนการเรียนรู้ และสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ให้เหมาะสม ณ โรงเรียนอนุบาลวัดในเรืองศรีวิเชียรบุรี ตำบลท่าโรง อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ และดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ขอขอบคุณท่านผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ที่ได้ให้เกียรติมาตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจแก่บุคลากรโรงเรียนอนุบาลวัดในเรืองศรีวิเชียรบุรี
นายเสรี ปานเงิน
ผู้อำนวยการโรงเรียน
5 กุมภาพันธ์ 2564

/
นายไท พานนนท์
ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา
ดาวโหลดรายงานในรูปแบบ PDF คลิกที่นี้