รายงานการตรวจราชการ

บันทึกของผู้นิเทศ บันทึกของผู้รับการนิเทศ รับทราบ/บันทึกรับรอง
นายสมศักดิ์ ภูมิกอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ได้มานิเทศติดตามการบริหารจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีทางการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ในสถานการณ์การแพร่ระบาดระบาดของเชื้อโรคไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ของโรงเรียนบ้านหนองแจง พบว่า 1) โรงเรียนได้ติดตามการเรียนของนักเรียนที่บ้าน โดยมอบหมายให้ครูประจำชั้น ได้ไปเยี่ยมมอบใบงานให้กับนักเรียนที่บ้าน 2) มีนักเรียนบางคนไม่มีทีวีและโทรศัพท์ซึ่งคุณครูได้แก้ปัญหาโดยให้เรียนและทำแบบฝึกหัดตามที่คุณครูมอบให้ 3) ฝากท่านผู้อำนวยการได้ติดตามช่วยเหลือให้คุณครูและผู้ปกครองและนักเรียนสามารถจัดการเรียนการสอนด้วย DLTV ให้ได้ 4) ขอขอบคุณท่านผู้อำนวยการและคุณครูทุกคนที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถ เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้เรียนรวมทั้งอำนวยความสะดวกในการนิเทศติดตามเป็นอย่างดี
ดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง
ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา
18 พฤษภาคม 2563
รับทราบ แจ้งคณะครูและบุคลากรทุกท่่านให้ชี้แจงผู้ปกครองและนักเรียนเพื่อปฏิบัติในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19)
นายไพโรจน์ ศรีเพ็ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
29 พฤษภาคม 25631 มกราคม 2513
ดาวโหลดรายงานในรูปแบบ PDF คลิกที่นี้