รายงานการตรวจราชการ

บันทึกของผู้นิเทศ บันทึกของผู้รับการนิเทศ รับทราบ/บันทึกรับรอง
นายสมศักดิ์ ภูมิกอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ได้มาตรวจราชการ นิเทศ ติดตาม การนำนโยบายของ สพฐ. /สพท.สู่การปฏิบัติ ดังนี้ 1) โรงเรียนคุณภาพ 2) ห้องเรียนคุณภาพ 3) นักเรียนคุณภาพ 4) โครงการอาหารกลางวัน 5) การอ่านออกเขียนได้ คิดเลขเป็น 6) การสื่อสารภาษอังกฤษ 7) การสอนวิชา “Codding” หรือวิทยาการคำนวณ จากการตรวจเยี่ยม พบว่าโรงเรียนได้รับทราบเข้าใจ และนำสู่การปฏิบัติได้เป็นที่น่าพอใจ แต่มีข้อเสนอคือให้ดำเนินการอย่างเข้มข้น และต่อเนื่อง โดยเฉพาะ ข้อ4,5และ 6,7 ขอชื่นชม ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจทุ่มเท เสียสละ อุทิศเวลา ในการปฏิบัติราชการ ขอขอบคุณท่านผู้อำนวยการและคณะครูที่อำนวยความสะดวกในการตรวจเยี่ยม
ดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง
ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา
9 มกราคม 2563
โรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน(ซับสมอทอด) ขอขอบคุณ นายสมศักดิ์ ภูมิกอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ได้มาตรวจราชการ นิเทศ ติดตาม การนำนโยบายของ สพฐ./สพท. คือ 1) โรงเรียนคุณภาพ 2) ห้องเรียนคุณภาพ 3) นักเรียนคุณภาพ 4) โครงการอาหารกลางวัน 5) การอ่านออกเขียนได้ คิดเลขเป็น 6) การสื่อสารภาษอังกฤษ 7) การสอนวิชา “Codding” หรือวิทยาการคำนวณ ซึ่งโรงเรียนจะนำนโยบายดังกล่าวมาปฏิบัติให้เกิดผลดีกับนักเรียนต่อไป
นายวัฒนกร บัวทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
25 กันยายน 25631 มกราคม 2513
ดาวโหลดรายงานในรูปแบบ PDF คลิกที่นี้