รายงานการตรวจราชการ

บันทึกของผู้นิเทศ บันทึกของผู้รับการนิเทศ รับทราบ/บันทึกรับรอง
ข้าพเจ้านายธีรภัทร์ ภาวะรีย์ รองผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 ได้รับมอบหมายจากผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 ให้มาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ "หนึ่งน้ำใจ ให้ธรรมะสัญจร" และมาตรวจนิเทศติดตามการบริหารจัดการของโรงเรียนบ้านเนินถาวร พบว่า 1.การจัดกิจรรมการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ได้ดำเนินการตามแนวทางและมาตรการที่กำหนด ได้รับความร่วมือจากอสม.และหน่วยงานสาธารณสุข มาช่วยคัดกรองนักเรียนและผู้มาติดต่อราชการ 2.มีการจัดสภาพแวดล้อมอาคารสถานที่ สะอาดร่มรื่น น่าอยู่น่เรียน 3. ครุและบุคลากรเอาใจใส่ในการปฏิบัติหน้าที่ 4. นักเรียนมีความพร้อมและตั้งใจเรียน มีทักษะ และกล้าแสดงออก ขอขอบคุณผู้บริหารและคณะครูบุคลากร ที่ให้การต้อนรับอย่างดียิ่ง
นายธีรภัทร ภาวะรีย์
รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา
23 กรกฎาคม 2563
-รับทราบ - ขอขอบคุณคณะนิเทศติดตาม ที่แนะนำ ให้แนวคิด ทางโรงเรียนจะได้ดำเนินการตามคำชี้แนะต่อไป - มอบ จนท.ธุรการ สำเนาแจ้งครูทุกคนทราบและปฏิบัติ เสรี สุขพ่อค้า ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเนินถาวร
นายเสรี สุขพ่อค้า
ผู้อำนวยการโรงเรียน
29 กันยายน 25631 มกราคม 2513
ดาวโหลดรายงานในรูปแบบ PDF คลิกที่นี้