รายงานการตรวจราชการ

บันทึกของผู้นิเทศ บันทึกของผู้รับการนิเทศ รับทราบ/บันทึกรับรอง
วันศุกร์ ที่ 8 พฤษภาคม 2563 ข้าพเจ้านายธีรภัทร ภาระรีย์ รองผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 พร้อมด้วยนางสาวพัชรินทร์ วาวงศ์มูล ศึกษานิเทศก์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 การนิเทศติดตาม การอบรมการจัดการเรียนการสอนทางไกลด้วยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล โดยสพฐ. ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid 2019) ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conferance) สำหรับครูและผู้บริหารโรงเรียน และผู้ปกครอง ณ โรงเรียนบ้านวังไผ่ อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ >> เพื่อสร้างความเข้าใจ เตรียมพร้อมสำหรับการเปิดภาคเรียนในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 สำหรับผู้ปกครองนักเรียน โดยได้กำหนดมาตรการสำหรับการจัดการเรียนการสอนไว้ 3 มาตรการ คือ 1. หากสถานการณ์ดีขึ้น ก็สามารถจัดการเรียนการสอนที่โรงเรียนได้ 2. หากทำไม่ได้ก็จะจัดการเรียนการสอนแบบทางไกลแทน 3. ช่องทางหนึ่งคือการเรียนผ่านทีวีดิจิทัล ซึ่งขณะนี้ได้ประสานกับ กสทช. ในการจัดสรรช่องทีวีที่จะใช้เป็นทีวีเพื่อการศึกษา ช่องทางต่อมาคือการเรียนในระบบทางไกลผ่านดาวเทียม โดยความอนุเคราะห์ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ (DLTV) >> ซึ่งทางโรงเรียนได้ขอมติในที่ประชุมกับผู้ปกครองนักเรียน ว่า 1. เปิดทำการสอนได้ตามปกติ ทำการขออนุญาต “ศบค.จังหวัด” เป็นผู้เห็นชอบ 2. เรียนทางไกลเต็มรูปแบบ ทางช่องสัญญาณ DLTV 15 ช่องสัญญาณ จากโทรทัศน์ที่มีอยู่ที่บ้าน 3. สามารถผสมผสานได้ โดยจะมีใบงานและใบความรู้และออกเยี่ยมบ้านนักเรียนเพื่อตรวจผลงานนักเรียน >> ครูประจำชั้นพบปะผู้ปกครอง โดยขอรายละเอียด เช่น เบอร์โทรศัพท์ เพื่อติดต่อสื่อสารและการสร้างกลุ่มไลน์ แจ้งข่าวสารให้กับผู้ปกครองและนักเรียนได้ทราบอย่างรวดเร็ว >> ขอขอบพระคุณท่านผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู และผู้ปกครอง ที่ให้ความร่วมมือ และให้การต้อนรับอย่างดียิ่ง
นายธีรภัทร ภาวะรีย์
รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา
8 พฤษภาคม 2563
ขอขอบคุณ ท่านธีรภัทร ภาระรีย์ รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์เขต 3 พร้อมด้วย ท่านพัชรินทร์ วาวงศ์มูล ศึกษานิเทศก์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 ที่ได้มาตรวจราชการให้คำแนะนำเพื่อสร้างความเข้าใจ เตรียมพร้อมในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid 2019)เตรียมพร้อมสำหรับการเปิดภาคเรียนในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563
นางศุภวารี เอี่ยมสุขประเสริฐ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
28 กันยายน 25631 มกราคม 2513
ดาวโหลดรายงานในรูปแบบ PDF คลิกที่นี้