รายงานการตรวจราชการ

บันทึกของผู้นิเทศ บันทึกของผู้รับการนิเทศ รับทราบ/บันทึกรับรอง
นายสมศักดิ์ ภูมิกอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ได้มาตรวจราชการ นิเทศ ติดตาม การนำนโยบาย ของ สพฐ./สพท.สู่การปฏิบัติ ดังนี้ 1) โรงเรียนคุณภาพ 2) ห้องเรียนคุณภาพ 3) นักเรียนคุณภาพ 4) โครงการอาหารกลางวัน พบว่า โรงเรียนได้นำสู่การปฏิบัติเป็นที่น่าพอใจและข้อเสนอแนะเรื่องการจัดบรรยากาศของห้องเรียนยังต้องเพิ่มเติมให้น่าอยู่น่าเรียน ขอชื่นชมคณะครูที่มีความ มุ่งมั่น ขยัน อุทิศเวลาราชการ ในการจัดการเรียนการสอนเป็นอย่างดี ขอขอบคุณผู้รักษาการในตำแหน่ง และคณะครูที่ให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวก
ดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง
ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา
7 มกราคม 2563
รับทราบ และขอบพระคุณท่านผู้อำนวยการฯ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 ดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง ที่ได้มาตรวจราชการ นิเทศ ติดตาม และให้กำลังใจแก่คณะครูโรงเรียนชุมชนบ้านโภชน์ในครั้งนี้
ว่าที่ ร.ต.สมัย โสประดิษฐ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
10 กรกฎาคม 25631 มกราคม 2513
ดาวโหลดรายงานในรูปแบบ PDF คลิกที่นี้