รายงานการตรวจราชการ

บันทึกของผู้นิเทศ บันทึกของผู้รับการนิเทศ รับทราบ/บันทึกรับรอง
นายสมศักดิ์ ภูมิกอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ได้มาตรวจเยี่ยมการบริหารจัดการการศึกษาของโรงเรียนบ้านท่าด้วง จัดการศึกษา 2 ระดับ คือ ปฐมวัย และระดับประถมศึกษาได้ติดตามการนำนโยบายของ สพฐ./สพป. เพชรบูรณ์ 3 สู่การปฏิบัติ ดังนี้ 1)โรงเรียนคุณภาพ 2)ห้องเรียนคุณภาพ 3)นักเรียนคุณภาพ 4)การอ่านออกเขียนได้ 5)การสื่อสารภาษาอังกฤษ 6)โครงการอาหารกลางวัน พบว่า ดำเนินการเป็นที่น่าพอใจ ขอขอบคุณ ท่านผู้อำนวยการและคุณครูที่ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่
ดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง
ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา
3 กุมภาพันธ์ 2563
โรงเรียนบ้านท่าด้วงได้นำคำแนะนำจาก นายสมศักดิ์ ภูมิกอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 เป็นแนวทางในการพัฒนาโรงเรียนต่อไป
นายวิชชา อยู่เพชร
ผู้อำนวยการโรงเรียน
8 กรกฎาคม 25631 มกราคม 2513
ดาวโหลดรายงานในรูปแบบ PDF คลิกที่นี้