รายงานการตรวจราชการ

บันทึกของผู้นิเทศ บันทึกของผู้รับการนิเทศ รับทราบ/บันทึกรับรอง
นายสมศักดิ์ ภูมิกอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 เยี่ยม สนามสอบโอเน็ต (O-NET) ประจำปีการศึกษา 2562 ณ โรงเรียนบ้านราหุล จากการตรวจเยี่ยมห้องสอบ พบว่า เป็นการสอบ O-NET ชั้น ป.6 และ ม.3 นักเรียนมีความตั้งใจ คณะกรรมการสอบตั้งใจ ปฏิบัติหน้าที่ การสอยดำเนินการไปด้วยความเรียบร้อย ขอขอบคุณท่านประธานและกรรมการสอบทุกคนที่อำนวยความสะดวกในการตรวจเยี่ยม
ดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง
ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา
1 กุมภาพันธ์ 2563
รับทราบการตรวจราชการจากผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปะถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง ข้าพเจ้านางนุตประวีณ์ ภัครวัฒน์อังกูร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านราหุล ได้รับทราบผลการนิเทศตามราชการ และได้ประชุมทราบผลการนิเทศและได้วางแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อให้เกิดประโยชน์กับผู้เรียน อย่างต่อเนื่องและให้เกิดความยั่งยืนต่อไป
นางนุตประวีณ์ ภัครวัฒน์อังกูร
ผู้อำนวยการโรงเรียน
20 กุมภาพันธ์ 25631 มกราคม 2513
ดาวโหลดรายงานในรูปแบบ PDF คลิกที่นี้