รายงานการตรวจราชการ

บันทึกของผู้นิเทศ บันทึกของผู้รับการนิเทศ รับทราบ/บันทึกรับรอง
ดร.ไท พานนนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม การจัดการเรียนการสอน โรงเรียนบ้านบึงสามพัน โดยมีนางบุญนาค ยิ้มปุย รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนบ้านบึงสามพัน ร่วมตอนรับ เพื่อตรวจเยี่ยมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบผสมผสาน (Intregrated learning) ทั้งรูปแบบ On air Online และ On hand เพื่อไม่ให้นักเรียนไม่หยุดการเรียนรู้ในช่วงการแพร่ระบาด ระลอกที่ 2 ของเชื้อไวรัสโคโรนา ( Covid-19 ) ณ โรงเรียนบ้านบึงสามพัน อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์
นายไท พานนนท์
ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา
19 มกราคม 2564
ขอขอบคุณท่าน ดร.ไท พานนนท์ ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ที่ได้ให้เกียรติมาตรวจราชการและให้กำลังใจแก่บุคลากรโรงเรียนบ้านบึงสามพัน ในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19) และจะนำข้อเสนอแนะมาปฏิบัติต่อไป
นางบุญนาค ยิ้มปุย
ครู
20 มกราคม 2564ดาวโหลดรายงานในรูปแบบ PDF คลิกที่นี้