รายงานการตรวจราชการ

บันทึกของผู้นิเทศ บันทึกของผู้รับการนิเทศ รับทราบ/บันทึกรับรอง
นายสมศักดิ์ ภูมิกอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ได้มาตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET ประจำปีการศึกษา 2562 ที่โรงเรียนบ้านนาเฉลียงใต้เป็นสนามสอบชั้น ป.6 มี 9โรงเรียน ที่มาร่วมสอบ จากการตรวจเยี่ยม พบว่า มีนักเรียน Walk In จำนวน 2 คน การสอบดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย ขอขอบคุณประธานสนามสอบและคณะกรรมการสอบทุกท่านที่ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่รวมทั้งอำนวยความสะดวกในการตรวจเยี่ยม
ดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง
ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา
1 กุมภาพันธ์ 2563
การดำเนินการสอบ O-NET ประจำปีการศึกษา 2562 โรงเรียนบ้านนาเฉลียงใต้ ได้ดำเนินการสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อยดีครับ
นายโกศล สีไพร
ผู้อำนวยการโรงเรียน
23 มีนาคม 2563

/
ดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง
ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา
31 มีนาคม 2563
ดาวโหลดรายงานในรูปแบบ PDF คลิกที่นี้