รายงานการตรวจราชการ

บันทึกของผู้นิเทศ บันทึกของผู้รับการนิเทศ รับทราบ/บันทึกรับรอง
วันนี้ข้าพเจ้า นายสมศักดิ์ ภูมิกอง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ได้มานิเทศติดตามการทดลองและการตรวจสอบ ระบบการจัดการการเรียนทางไกลด้วยเทคโนโลยีผ่านดาวเทียม พบว่า 1)ท่านผู้อำนวยการและครูครูได้ตั้งใจเตรียมความพร้อม ด้วยการไปช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุน ให้นักเรียน และผู้ปกครอง ได้เข้าใจวิธีการเรียนการสอนด้วย DLTV และนำแบบฝึกหัด หรือใบงาน ไปให้นักเรียนได้เรียน โดยคณะครูไปติดตามสัปดาห์ละ 2 ครั้ง 2) ผลจากการที่คณะครูได้ไปติดตามนักเรียนถึงบ้าน ซึ่งพบว่า เด็กบางคนมีฐานะยากจนและขอความอนุเคราะห์ไปยังเพจอีจีน และมูลนิธิเพชรเกษมอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ปรากฎว่าได้รับการอนุเคราะห์ โดยสร้างบ้าน ให้นักเรียน 1 หลัง 3)ขอบคุณเพจอีจัน และมูลนิธิเพชรเกษม เป็นอย่างสูงยิ่ง และขอบคุณท่านผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครูที่ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ด้วยจิตวิญญาณของความเป็นอย่างดี
ดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง
ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา
8 มิถุนายน 2563
ขอขอบคุณท่านผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ที่ได้มานิเทศติดตามการทดลองและการตรวจสอบ ระบบการจัดการการเรียนทางไกลด้วยเทคโนโลยีผ่านดาวเทียมของโรงเรียนบ้านนาไร่เดียว อีกทั้งยังได้พบปะพูดคุยให้กำลังใจแก่คณะครูและบุคลากรโรงเรียนบ้านนาไร่เดียว จึงขอพระคุณท่านเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้
นายฉัตรชัย ขันธะรี
ผู้อำนวยการโรงเรียน
8 กรกฎาคม 25631 มกราคม 2513
ดาวโหลดรายงานในรูปแบบ PDF คลิกที่นี้