รายงานการตรวจราชการ

บันทึกของผู้นิเทศ บันทึกของผู้รับการนิเทศ รับทราบ/บันทึกรับรอง
นายสมศักดิ์ ภูมิกอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ได้มานิเทศติดตามการบริหารจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีทางการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ในสถานการณ์การแพร่ระบาดระบาดของเชื้อโรคไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ของโรงเรียนบ้านโคกรังน้อย คณะครูชั้นอ.2-3,ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 จำนวน78 คนที่เข้าชมรายการได้ 26 คน ชมรายการไม่ได้54 คน สรุปแล้วคือ 1.ผู้ปกครองไม่มีอุปกรณ์ในการรับชม 2.ผู้ปกครองประกอบอาชีพ 3.อยู่กับ ปู่ ย่า ตา ยาย ให้เน้นนับอ่านออก เขียนได้ให้ช่วยกันดูช่วยเหลือนักเรียน มาให้กำลังใจครู ขอขอบคุณรักษาการในตำแหน่งผอ.รังย้อย และคณะครูโรงเรียนบ้านรังย้อยที่ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี ขอชื่นชมในการจัดการเรียนการสอนเตรียมความพร้อมให้นักเรียน สภาพโรงเรียนสะอาดร่มรื่นดี
ดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง
ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา
26 พฤษภาคม 2563
โรงเรียนบ้านรังย้อยขอขอบคุณ นายสมศักดิ์ ภูมิกอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ที่ได้มานิเทศติดตามการบริหารจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีทางการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ในสถานการณ์การแพร่ระบาดระบาดของเชื้อโรคไวรัสโคโรน่า (COVID-19) และได้ให้กำลังใจ คำแนะนำกับทางโรงเรียนเป็นอย่างสูง ทั้งนี้โรงเรียนบ้านรังย้อยจะปฏิบัติตามคำแนะนำเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
นางสาวสังวาลย์ ทรัพย์อนันต์
ครู
28 พฤษภาคม 25631 มกราคม 2513
ดาวโหลดรายงานในรูปแบบ PDF คลิกที่นี้