รายงานการตรวจราชการ

บันทึกของผู้นิเทศ บันทึกของผู้รับการนิเทศ รับทราบ/บันทึกรับรอง
นายสมศักดิ์ ภูมิกอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ได้มานิเทศติดตามการบริหารจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีทางการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ในสถานการณ์การแพร่ระบาดระบาดของเชื้อโรคไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ในระยะที่ 2 คือทดลองสอน และตรวจสอบความพร้อม ของโรงเรียนบ้านพญาวัง พบว่ามีบางคนหรือบางครอบครัวไม่มีทีวีและมีแต่ไม่สามารถรับสัญญาณจาก DLTV ได้ โดยคุณครูแจกใบงานนักเรียนให้ที่บ้านสัปดาห์ละครั้ง ได้แนะนำให้โรงเรียนนำทีวีของโรงเรียนให้นักเรียนยืมเรียนที่บ้าน ขอขอบท่านผู้อำนวยการและคณะครูที่ตั้งใจในการปฏิบัติหน้าที่เป็นอย่างดี
ดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง
ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา
27 พฤษภาคม 2563
เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2563 โรงเรียนบ้านพญาวังได้รับการตรวจราชการและนิเทศ โดยนายสมศักดิ์ ภูมิกอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ได้ดำเนินการติดตามนักเรียนที่ไม่สามารถรับชม DLTV ได้ โดยให้ครูเข้าไปช่วยเหลือแก้ไข ดำเนินการตามคำแนะนำ นักเรียนที่ไม่มีทีวีรับชม DLTV สามารถยืมทีวีของโรงเรียนได้
นายเฉลียว ซาทรง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
1 กรกฎาคม 25631 มกราคม 2513
ดาวโหลดรายงานในรูปแบบ PDF คลิกที่นี้