รายงานการตรวจราชการ

บันทึกของผู้นิเทศ บันทึกของผู้รับการนิเทศ รับทราบ/บันทึกรับรอง
นายสมศักดิ์ ภูมิกอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ได้มาตรวจเยี่ยมการบริหารจัดการศึกษาโดยเฉพาะการนำนโยบายของ สพฐ./สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 ดังนี้ 1) โรงเรียนคุณภาพ 2)ห้องเรียนคุณภาพ 3)นักเรียนคุณภาพ 4)โครงการอาหารกลางวัน 5)การอ่านออกเขียนได้ ลายมือสวย 6)การสื่อสารภาษาอังกฤษ 7) การนำเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารและการจัดการเรียนการสอน พบว่า ดำเนินการได้ในระดับน่าพอใจขอให้เข้มข้นและยั่งยืน
ดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง
ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา
24 กุมภาพันธ์ 2563
โรงเรียนบ้านบ่อไทยได้ประชุมคณะครูทุกท่าน และดำเนินการต่อยอด ตามนโยบาย ดังนี้1) โรงเรียนคุณภาพ 2)ห้องเรียนคุณภาพ 3)นักเรียนคุณภาพ 4)โครงการอาหารกลางวัน 5)การอ่านออกเขียนได้ ลายมือสวย 6)การสื่อสารภาษาอังกฤษ 7) การนำเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารและการจัดการเรียนการสอน
นายทรงพล มากแก้ว
ผู้อำนวยการโรงเรียน
25 มีนาคม 2563

/
ดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง
ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา
31 มีนาคม 2563
ดาวโหลดรายงานในรูปแบบ PDF คลิกที่นี้