รายงานการตรวจราชการ

บันทึกของผู้นิเทศ บันทึกของผู้รับการนิเทศ รับทราบ/บันทึกรับรอง
คณะผู้ตรวจราชการ จาก สพฐ.ได้มาติดตามตรวจสอบความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19ได้รับชมและรับฟังและรับฟังการรายงานผลการดำเนินงานเขตโรงเรียนที่ดำเนินการอย่างเข็มแข็งและมุ่งมั่นในการดำเนินงาน คณะผู้ตรวจราชการขอเป็นกำลังใจและสนับสนุนการดำเนินงานต่อไป ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้
ดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง
ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา
21 พฤษภาคม 2563
ขอขอบพระคุณคณะผู้ตรวจราชการ จาก สพฐ.ที่ได้มาติดตามการจัดการเรียนการสอนทางไกล และให้กำลังใจคณะครู พร้อมทั้งชี้แนะแนวทางในการปฏิบัติ ทางโรงเรียนจะนำไปปฏิบัติและใช้จัดการเรียนการสอนทางไกลเพื่อให้เกิดผลอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
นายเรือน สิงห์โสภา
ผู้อำนวยการโรงเรียน
12 มิถุนายน 25631 มกราคม 2513
ดาวโหลดรายงานในรูปแบบ PDF คลิกที่นี้