รายงานการตรวจราชการ

บันทึกของผู้นิเทศ บันทึกของผู้รับการนิเทศ รับทราบ/บันทึกรับรอง
นายศุภกร วิแสง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ได้มาติดตามเยี่ยมสนามสอบ การทดสอบ Nation Test (NT) โรงเรียนบ้านลำตะคร้อ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จากการตรวจ ติดตาม พบว่า การทดสอบด้านคณิตศาสตร์และด้านภาษาไทย เป็นไปตามตารางที่กำหนด ข้าพเจ้าได้ให้ข้อเสนอแนะในการตรวจคำตอบและการส่งกระดาษคำตอบให้ศึกษาคู่มือให้ละเอียด ขอขอบคุณผู้บริหารและคณะครูที่ให้การต้อนรับอย่างดียิ่ง
นายศุภกร วิแสง
รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา
3 มีนาคม 2563
โรงเรียนบ้านลำตะคร้อ ได้รับการตรวจราชการ จากนายศุภกร วิแสง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ได้มาติดตามเยี่ยมสนามสอบ การทดสอบ Nation Test (NT) โรงเรียนบ้านลำตะคร้อ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ได้ให้ข้อเสนอแนะในการตรวจคำตอบและการส่งกระดาษคำตอบให้ศึกษาคู่มือให้ละเอียด ทางโรงเรียน ขอขอบคุณท่านที่ให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่ง
นายชาญณรงค์ ชำนาญกิจ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
25 กันยายน 25631 มกราคม 2513
ดาวโหลดรายงานในรูปแบบ PDF คลิกที่นี้