รายงานการตรวจราชการ

บันทึกของผู้นิเทศ บันทึกของผู้รับการนิเทศ รับทราบ/บันทึกรับรอง
วันนี้ ข้าพเจ้าได้มาตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET ชั้น ป.6 และ ม.3 ณ สนามสอบ โรงเรียนบ้านคลองทราย โดยมีการดำเนินการ เป็นไปโดยเรียบร้อย สามารถแก้ปัญหาที่เกิดได้ อย่างดี ทั้งอาคาร สถานที่ เพียงพอ ต่อการจัดสอบ ขอขอบคุณ ผู้บริหารโรงเรียนบ้านคลองทราย และคณะครู ที่อำนวยความสะดวกในการจัดสอบ และขอบคุณคณะกรรมการ ดำเนินการจัดสอบ ทุกท่านที่ดำเนินการได้เป็นอย่างดี
นายสมหมาย ถาวรกูล
รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา
1 กุมภาพันธ์ 2563
โรงเรียนบ้านคลองทรายกราบขอบพระคุณ นายสมหมาย ถาวรกูล รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ที่ได้ให้เกียรติมาตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจนักเรียนผู้เข้าสอบ คณะกรรมการและคณะทำงาน ณ สนามสอบ O-NET ชั้น ป.6 และ ม.3 โรงเรียนบ้านคลองทราย กราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงที่ท่านมาตรวจเยี่ยมในครั้งนี้
นายคำสิงห์ ภูเยี่ยมจิต
ผู้อำนวยการโรงเรียน
5 กุมภาพันธ์ 25631 มกราคม 2513
ดาวโหลดรายงานในรูปแบบ PDF คลิกที่นี้