รายงานการตรวจราชการ

บันทึกของผู้นิเทศ บันทึกของผู้รับการนิเทศ รับทราบ/บันทึกรับรอง
นายศุภกร วิแสง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ได้มาติดตามเยี่ยมสนามสอบ การทดสอบ Nation Test (NT) โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จากการตรวจ ติดตาม พบว่า การทดสอบด้านคณิตศาสตร์และด้านภาษาไทย เป็นไปตามตารางที่กำหนด ข้าพเจ้าได้ให้ข้อเสนอแนะในการตรวจคำตอบและการส่งกระดาษคำตอบให้ศึกษาคู่มือให้ละเอียด ขอขอบคุณผู้บริหารและคณะครูที่ให้การต้อนรับอย่างดียิ่ง
นายศุภกร วิแสง
รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา
3 มีนาคม 2563
ขอขอบคุณ ข้อเสนอแนะจาก ท่านศุภกร วิแสง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ในเรื่องการตรวจคำตอบและการส่งกระดาษคำตอบให้ศึกษาคู่มือให้ละเอียดนั้น โดยข้าพเจ้านายศักรภพ นิพนธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองชุมแสง นำมาปฎิบัติโดยมีการประชุม ชี้แจง ทำความเข้าใจคู่มือในการทดสอบ Nation Test (NT) กับ ครูและคณะกรรมการดำเนินการสอบ ก่อนดำเนินการทดสอบ ตลอดจนการแบ่งหน้าที่ในการจัดเตรียมสนามสอบและวางแผนการดำเนินงานอย่างถูกต้อง
นายศักรภพ นิพนธ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
30 กันยายน 25631 มกราคม 2513
ดาวโหลดรายงานในรูปแบบ PDF คลิกที่นี้