รายงานการตรวจราชการ

บันทึกของผู้นิเทศ บันทึกของผู้รับการนิเทศ รับทราบ/บันทึกรับรอง
นายสมศักดิ์ ภูมิกอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ได้มา นิเทศ ติดตามตรวจเยี่ยม สนามสอบ การประเมินคุณภาพผู้เรียน National Test (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 จากการนิเทศ ติดตามพบว่า โรงเรียน ได้ดำเนินการทดสอบ เป็นไปตามตารางที่กำหนด โดยทดสอบ ด้านคณิตศาสตร์ และด้าน ด้านภาษาไทย จำนวนนักเรียนที่เข้าสอบ 18 คน เด็กพิเศษ – คน คณะกรรมการควบคุมการสอบจากโรงเรียนบ้านวังไผ่ ข้าพเจ้าได้ให้ข้อคิดก่อนการส่งกระดาษคำตอบให้คณะกรรมการตรวจสอบให้เรียบร้อยก่อนการบรรจุซองโดยศึกษาคู่มืออย่างละเอียด ขอขอบคุณผู้บริหาร คณะครู และคณะกรรมการที่ให้ความร่วมมือ ทำให้การทดสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
ดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง
ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา
4 มีนาคม 2563
ทางโรงเรียนบ้านบ่อรัง ขอขอบคุณ นายสมศักดิ์ ภูมิกอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 สำหรับคำแนะนำ พร้อมแนวทางการจัดการประเมินคุณภาพผู้เรียน National Test (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เพื่อให้เกิดความถูกต้อง เรียบร้อย
นายเวียงชัย สิริบริรักษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
7 กรกฎาคม 25631 มกราคม 2513
ดาวโหลดรายงานในรูปแบบ PDF คลิกที่นี้