รายงานการตรวจราชการ

บันทึกของผู้นิเทศ บันทึกของผู้รับการนิเทศ รับทราบ/บันทึกรับรอง
นายสมศักดิ์ ภูมิกอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ตรวจเยี่ยม การบริหารจัดการการศึกษาของโรงเรียนบ้านปางยาง เพื่อติดตามการนนำนโยบายของ สพป.พช. 3 สู่การปฏิบัติ ดังนี้ 1)โรงเรียนคุณภาพ 2)ห้องเรียนคุณภาพ 3) นักเรียนคุณภาพ 4)การอ่านออกเขียนได้ 5)การสื่อสารภาษาอังกฤษ 6) โครงการอาหารกลางวัน พบว่าโรงเรียนได้นำสู่การปฏิบติเป็นที่น่าพอใจและขอให้ดำเนินการอย่างเข้มข้นจริงจังต่อเนื่องและยั่งยืน ขอชื่นชมผู้อำนวยการและคุณครูที่ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่เป็นอย่างดี
ดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง
ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา
3 กุมภาพันธ์ 2563
ขอขอบคุณท่าน ผอ.เขตฯ ที่ได้มาให้กำลังใจ ซักถามปัญหาความเป็นอยู่ของคณะบุคลากรโรงเรียนบ้านปางยาง และได้ให้ข้อคิดกับนักเรียนในการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นไป รวมทั้งการประพฤติปฏิบัติตามหน้าที่ของเยาวชน ลูก หลานของผู้ปกครอง
นายวิสุทธิ์ แว่นแก้ว
ผู้อำนวยการโรงเรียน
4 กุมภาพันธ์ 2563

oo
นายวิสุทธิ์ แว่นแก้ว
ผู้อำนวยการโรงเรียน
9 มีนาคม 2563

/
ดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง
ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา
12 มีนาคม 2563
ดาวโหลดรายงานในรูปแบบ PDF คลิกที่นี้