รายงานการตรวจราชการ

บันทึกของผู้นิเทศ บันทึกของผู้รับการนิเทศ รับทราบ/บันทึกรับรอง
นายสมศักดิ์ ภูมิกอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ได้มาตรวจติดตามและนิเทศการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนบ้านราหุล ในเรื่องที่สำคัญ ดังนี้ 1) การนำนโยบายของ สพฐ.สพป.พช.3ลงสู่การปฏิบัติ โดยเฉพาะนโยบายโรงเรียนคุณภาพและนักเรียนคุณภาพการอ่านออกเขียนได้ ลายมือสวยสื่อสารภาษาอังกฤษ การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ฯลฯ พบว่าโรงเรียนรับทราบเข้าใจและนำสู่การปฏิบัติได้เป็นที่น่าพอใจ 2) โครงการอาหารกลางวัน พบว่า มีการดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล อาหารถูกหลักอนามัยมีคุณค่าทางโภชนาการ และอิ่มท้องทุกคนทุกวัน 3) ขอชื่นชมท่านผู้อำนวยการและคณะครูที่มีความมุ่งมั่นขยันเอาใจใส่ต่อการจัดการเรียนการสอน และขอบคุณที่อำนวยความสะดวกในการตรวจเยี่ยม
ดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง
ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา
23 มกราคม 2563
รับทราบการตรวจราชการจากผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปะถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง ข้าพเจ้านางนุตประวีณ์ ภัครวัฒน์อังกูร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านราหุล ได้รับทราบผลการนิเทศตามราชการ และได้ประชุมทราบผลการนิเทศและได้วางแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อให้เกิดประโยชน์กับผู้เรียน อย่างต่อเนื่องและให้เกิดความยั่งยืนต่อไป
นางนุตประวีณ์ ภัครวัฒน์อังกูร
ผู้อำนวยการโรงเรียน
28 มกราคม 25631 มกราคม 2513
ดาวโหลดรายงานในรูปแบบ PDF คลิกที่นี้