รายงานการตรวจราชการ

บันทึกของผู้นิเทศ บันทึกของผู้รับการนิเทศ รับทราบ/บันทึกรับรอง
นายสมศักดิ์ ภูมิกอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ได้มาตรวจเยี่ยม การบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนบ้านซับน้อยพัฒนา เพื่อติดตามการนำนโยบายของ สพฐ./สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 สู่การปฏิบัติ ดังนี้ 1) โรงเรียนคุณภาพ 2) ห้องเรียนคุณภาพ 3) นักเรียนคุณภาพ 4) นักเรียนคุณภาพ 5) โครงการอาหารกลางวัน 6) การอ่านออกเขียนได้ 7) การสื่อสารภาษาอังกฤษ พบว่า มีการดำเนินการแต่ขอเสนอแนะให้ดำเนินการอย่างเข้มข้นต่อเนื่อง และยั่งยืนวันนี้ได้ประชุมคณะครู เรื่องการเตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ ซึ่งพระองค์จะเสด็จมาที่วัดวรราชาทินัดดามาตุ ซึ่งตั้งอยู่ติดกับโรงเรียน ได้ซักซ้อมทำความเข้าใจเพื่อเตรียมรับเสด็จ ขอชื่นชมท่านผู้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครูที่มุ่งมั่นตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ และอำนวยความสะดวกในการตรวจเยี่ยม
ดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง
ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา
11 กุมภาพันธ์ 2563
รับทราบ
นางสาวละเมียด เพ็ชร์นิล
ครู
19 กุมภาพันธ์ 25631 มกราคม 2513
ดาวโหลดรายงานในรูปแบบ PDF คลิกที่นี้