รายงานการตรวจเยี่ยม โดยหน่วยงานอื่น

บันทึกของผู้นิเทศ บันทึกของผู้รับการนิเทศ รับทราบ/บันทึกรับรอง
วันนี้ ข้าพเจ้า ด.ต.ไชยา ศรีมี ผบ.หมู่ สภ.วิเชียรบุรี ได้มาบรรยายให้ความรู้ เกี่ยวกับยาเสพติด ให้กับ ลูกเสือ ยุวกาชาด เนตรนารี นักเรียนมีความตั้งใจและสนใจเรียนรู้เป็นอย่างดี
ด.ต.ไชยา ศรีมี
ผบ.หมู่ สภ.วิเชียรบุรี
สภ.วิเชียรบุรี
25 กรกฎาคม 2562


1 มกราคม 2513
ดาวโหลดรายงานในรูปแบบ PDF คลิกที่นี้