รายงานการตรวจเยี่ยม โดยหน่วยงานอื่น

บันทึกของผู้นิเทศ บันทึกของผู้รับการนิเทศ รับทราบ/บันทึกรับรอง
โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง ได้รับบริการฉีดวัคซีน (HPV2) วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกเข็มที่ 2 ให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จากนางสุจิตรา นาถนิติธรรม พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ และนางฐิติรัตน์ ก้นทอง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ประจำโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลหนองแจง เป็นที่เรียนร้อยแล้ว
นายศักรภพ นิพนธ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองชุมแสง
โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง
15 พฤศจิกายน 2562
ขอขอบคุณ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลหนองแจง ที่ได้บริการฉีดวัคซีน (HPV2) วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกเข็มที่ 2 ให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 นอกพื้นที่ โดยโรงเรียนบ้านหนองชุมทแสงได้แจ้งนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เตรียมความพร้อมในการรับวัคซีน ในครั้งนี้จากหน่วยพยาบาลเคลื่อนที่
นายศักรภพ นิพนธ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
30 กันยายน 25631 มกราคม 2513
ดาวโหลดรายงานในรูปแบบ PDF คลิกที่นี้